Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

..

І

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

К ОМ У Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т ІІ УК РА І Н И, ДЕПУТАТІВ KHIBCbKOJ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

РАД

НАРОДНИХ

*

*

*

Вівторок, 28 січн.. 1986 року Газета виходить з 17 квітня 1937 року М 16 (7097) Ціва 3 коп. ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

УДАРНИЙ ФІНІШ П'ЯТИРІЧКИ

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ Як уже повlдомJ1ялося, ЦН НПРС, Рада Мініст­ рів СРСР, ВЦРПС . 1 ЦН ВЛНСМ розглянулИ пІд­ сумки Всесоюзного соціа­ лістичного змагання_

В тому числі по Київ­ ській області П€рехІдним -..а~ервоним прапорам ЦН НПРС, Ради Міністрів

СРСР.

ВЦРПС

ЦН

ВЛНСМ

нагороджений

1

SРОЬАРСЬКИИ РАИОН.

.

. НагорсЩженІ

перехlд-

ним1f Червоними прапора­

ми ЦН НПРС, Ради МІ­ нІстрів СРСР, ВЦРПС 1

ЦН ВЛНСМ, пам'ятними знаками ЦН НПРС, Ради МІнІстрІв СРСР, ВЦРПС 1 ЦН ВЛНСМ <<За високу ефективнІсть 1 якІсть ро­ боти в ХІ п'ятирІчцІ Із занесенням на Всесоюзну

дошку пошани СРСР»:

на

ВДНГ

трест автопшяховоrо бу­ д1ввицтва «КИЇВІWІJІХбуд•, м_ Бровари; Броварський

завод по­ р()ШКОВОЇ металургії lме­ иі 60-річчя Радянської Україин; птахофабрика

полкІвськю~,

«Сем_нБроварський

район_

Трудящі Радянського Союзу добилися в мину­

сивнІ форми організації

лому роцІ пІДвищення темпІв зростання суспІль· ного виробництва, поліп­ шення якісних показникІв

ротилися втрати робочого часу. Тривало вдоскона­

роботи. Зріс добробут на­ роду. Про це говориться в повідомленнІ ЦСУ СРСР про пІдсумки вико­ нання Державного плану економічного і соціально­ го розвитку СРСР в 1985 рощ _ Національний доход, використаний на спожи­

1

вання

нагромадження,

становив 567 мільярдІв карбованЦІв (у фактичних цІнах)_

промисломІль­

808

цм!в ХСІРбованцl·в, сілЬ· ського rосподарства..-208 мtльярдів tКарбоеанцІв (У цІ­ нах 1983 року). Введено В ДіЮ ОСНОВНІ фоНДИ вар­ ТіСТЮ більш як 171 міль­ ярд карбованцІв_ ЗдІйсне­ но ряд великих заходів, спрямованих

міки ного

на

приско­

переведення

на

рейки

еконо­

Інтенсив­

розвитку.

Підвищилися зростання

темпи

продуктивностІ

сусnільноУ працІ. На ос­ новІ цього забезпечено 96 процентІв прирост~ на­ цІонального доходу_ Зни­ жено матерІаломІсткість суспІльного продукту, що дало економію сировини, матеріалів, nалива, енер­ гії та інших предметів

праці на бованців.

3

мільярди кар­

лективів. ширення свого

життя

рІк

високою

. тивнІстю

десятиліть

ним

вІДзначе­

трудовою

ак­

виробничих

ко ­

Дальшого по­ набу ли прогре·

управління

При

розвитку

господарства

24 сІчня 1986

року нагородила Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради УкраїнськоІ РСР праЦів­ никІв

агроnромислового

комnлексу вклад

.

у

за

значний

1

На початку нинішнього

року,

як

1 в кІнцІ мину­

лого, одна з найголовнІ­ ших турбот працІвникІв радгоспу « Великодимер­ ський• -- доставна на по­ ля органІчних добрив. За nерші два тижнІ січня

вІд

24

1986

винахІд­

головного

агро­

іменІ

Ні­

райо­

сконаленню техніки 1 тех­ нології виробництва групІ винахідників .-аторlв

1

рацtона­

присвоєні

звання

по­

Українськоі:

по

Дійове

соціалістичне

змагання,

яне

розгорнулося

сомольсьно

колентивІв, робничнинІв

широно

серед

-

ном­

молодіжних

молодих' ци­ мІста 1 райо­

ну за іП!раво пІДписати ра­

Роберту -- стар­

Інженеру-технологу

рошкової

заводу

металургії

нІ 60-рІччя України.

їх на подолання високих трудових рубежів . БІль:

шїсть молодІжних 'форму­

ЗАСЛУЖЕНОГО РАЦІОНАЛІЗАТОР А УКР АІНСЬКОІ РСР

Броварського

автоnокришок, зальних

металІв,

металорІ­

верстатІв,

про­

1

завдань,

голов ­

обчислювальної техніки,

автомобілів, транторів, зернозбиральних комбай­ нІв , бавовнозбиральних та

рювання,

заходи

Інших сІльськогосподарсь­ них машин. Перевершено завдання по випуску біль­ шості товарів народного

науко ­

споживання.

недостатнього

рІвня роботи_

організаторсьної

Здійснювалися приснарення

во - технічного

прогресу.

Зросли масштаби техніч­ ного ·переозброєюм 1 ре­ конструнції

nідприємств.

У промисловості освоєно виробництво 1 nочато ви­ пуск 4 тисяч видів про­ дукцІї.

,Питома

вага

промисло­

вої продукцІї вищої кате­ горІї якості в загальному

обсязі виробництва стано­ вила 16,5 процента . За­ гальний обсяг nромисло­ вої продунції збільшився порІвняно з 1984 . ро ном

іНа

процента, як 1 пе·

3.9

редбачалося цьому

n.1аном.

в другому

При

пІврІччІ

Не виконано nлану ви­ добутку й перf!'Инної nе­

реробни цтва

нафт~;

В.иробни­

,

готового

чорних

них

металів,

добрив.

'Прокату

мІнера,'ІЬ­

синтетичних

а

в

складі

палив­

--

залІзобе­

тону, телевізорів, мих видІв тканин.

Працівники

онре­

галузей аг·

роnромислового

комnлек­

су збІльшили виробницт­ во ряду сільськогосподар­ ських

1

продуКТів

nродовольчих

виnуск товарів.

елентро­

е.нер.гетика 1· газова цро­ мисловІсть. ПродунтивнІсть nраці в промисловостІ зросла на З,б процента , за рахунок

повнІстю

Забезnечує

постачання

краі:ни

населенню

хлІба

хлІбопро­

1

дуктів.

ЗбІльшення

комn­

атомна.

ньомІсячна

оплата

nрацІ

колгосnнинІв збільшилася з 148 нарбованців до 153 карбованців. Почато роботу по реа­ лізації комплексноУ про­ грами розвитку виробни­ цтва товарів народного споживання І сфери ПО· слуг.

Проводяться заходи по боротьбІ з пияцтвом І ал­ ноголІзмом. У червнІ --

гальних

збІрного

році

но · енергетичного

господарствІ

становнла 190 карбован­ ців, проти 185 карбован­ ців у 1984 році_ Серед­

менту,

та.

вання.

народному

груднІ порівняно з відпо­ відним nеріодом поnеред­

Надходження зерна в державнІ ресурси у 1985

БІльш високого прирос­ досягли машинобуду­

перевиконано_

СередньомІсячна грошова заробітна плата ро­ бІтників 1 службовців у

смол і nластичних мас, деяких видІв устатнуван­ ня . дІлової деревини, це­

забезnечено прирІст ви­ робництва на 4,6 процен­

ту

ни

тваринництва основному

продуктів досягнуто

за

зростання

продуктивності

ПорІвняно з

роном

державні

худоби

І

1984

закупки

птиці,

вовни

року

ся на За

продаж

напоїв

алио­

снаротив­

nроцентів.

25

рахунок

усіх дже­

рел фінансування збудо­ вано 2 мІльйони впоряд­ кованих

нвартир

ною площею

113

нів нвадратних тому чнслІ в

місцевостІ

загаль­

мІльйо­

метрІв, у сі11ьськІй

мІльйона

34,7

нвадратних

метр!в_

Жит­

лові умови n'Qлtпшено 1 О

. мільйонам ЧQловІк. Удосконалюва:лось медичне обслуговування населення

в

рахунок

тварин.

нього

.

.Чисельність

населення

Радянського Союзу на 1 січня 1986 року стано­ вила 278.7 мільйона чо­ ловік.

(ТАРС).

загони

родючостІ

вивезли

ЦІЄЇ ЦіННОЇ ПОЖИВИ 6 ТИ­ СЯЧ 884 тонни при мІсяч­ ному завданнІ 14 тисяч тонн. На транспортуваннІ органІни зайнято сІм рад­ госпних автомобілІв. три Із автоnідприє.мсТІВа

М

Інша техніка.

11063,

На роботах по вивезен­ ню торфу Із РожнІвсько­ го торфоnІдприємст.ва від­ значилися радгоспний шо­ фер П. Г. Ситюк та ма­ шинІст навантажувача П. Я. Семеног . Вони значно

nоля зайнятІ три тракто­ ри Т-150Н, навантажувач

ТЛ-3.

бульдозер

виконує

дання

сво!

на

деннІ

зав·

115--120

про·

центІв.

о. жУков.

переви«онують

норми виробІтку.

На вивезенні

rною на

райсІль·

госпхІмІr. МашинІст ос­ таннього В. М. Толубаєв

arpoxlмt• радгоспу «В. JІИКОДИМерс:ІоІСJІЙ•.

юнанів і · дівчат, надихає

РСР. В тому числі КиївсЬІldй обласТі

шому

кольорових

птицІ, молока, яєць і вов­

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ

порт XXVII з'їзду НПРС, сnрияє ударній працІ

ну.

ІГНАТЬЄВУ Костяитнновнчу

ряду

виробництва

ним чином внаслІдок по­ вІльного переходу на Ін­ тенсивні методи господа-

у

САХНА Дмитра Гаври-

Броварсьного

сІчня

руд,

Попереду серед

державІ

рова

антивну

Виконано план видо­ бутну газу, вугІлля. мета­

зросли на один rtроцент. молока на З проценти, яєць ,_ на 2 проценти. Плани закупок худоби 1

та

ЗАСЛУЖЕіІІ ВІДЗНАНИ

за

цтва.

планових

По КиївсьКій області

--

цілому

Діють загони родючості

ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІУ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКР АІНСЬКОІ РСР ловича

пІд­

про­

90

виробни­

мислових роботів, прила­ дів , засобІв автоматизації

В TOMV ЧИСЛі:

соціалІстич­

ницьку 1 рацІоналізатор­ ську діяльність по удо-

!ЖснІ

зерна

РОІІі.

радгосnу

Указом Президії Вер­ ховної Ради Українсьної

РСР

продажу

нома

них зобов ' язань по збіль-

року

виробництва

плано­

виконання

вих завдань

шенню

1985

приросту

в рядІ галузей доnущено серйозне вІДставання вІд

У ПРЕЗИПІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНСЬRОІ РСР ~казом вІд

одержано

центів

левих

народно­

у

цього

віддав

роботі у радгоспі «ЛіткІвськнй• Микола Олексійо­ вич Вороний. Фото цього робітника зроблене у ре­ монтній майстерні господарства_ Сюди до нього механізатори, водП, щоб відремонтувати ав­ томс:.оільну камеру, усунути несправності в елект­ .рообладнаннІ ·механізмІв, привестн в належний стан акумуJІJІторну батар€Ю тощо_ За багате)рІчну працю М. О. Вороний освоїв чимало спецІальностей, які так потрІбні у сільськогосподарському виробництві_ За це і шанують його в колективіФото М. Семннога.

Президія Верховної І8ади УкраїнськоІ РСР

народ­

позитивних

сумках

го

1

Ско­

госnодарством.

ленсv

Минулий но

лення

щодо

Продукці~ вості досяг ла

рення

стимулювання праці _

по­ Іме­

Радянсько!:

вань плани

успlшн.о · вИJКОНала і соціалІстичнІ зо­

бов'язання n · ятирічни.

одинадцятої

Розглянувши трудового

бюро лу

суnерництва,

~Іськному· комсомо­

визначило

серед

nідеумни

переможців

ИОМСОМОЛЬСЬКО · МО­

lІОДі'І(ННfС

l••meH'!'IIBIB

про-

мисловості. сІльсьн::>rо госnодарства , будІвництва І сфери обслуговування в завершальному році ми ­ нулої п'ятирІчни.

Упевнено

фінІшував

комсомольсько

,

молодіж­

ний нолектив гальванІнів (керІвник В. Андрусенно, грушюмеорг О. Ягов) за­ воду алюмІнІєв.их будІ­ вельних нонструкц!й. Зав­ дання

no

nродуктивностІ

працІ виконано на 122,2 процента, по виробництву

ПІРОдуІІЩ!Ї

--

на

101

цро­

цент. · Серед молодіжних колеитивІв nромисло в их підnриємств

горії гання

за

першої кате­ підсумками зма­

минулого

гальванlкам перще місце.

року

присуджено

Серед

колективів

приємств

другої

nІд­

натегорії

переможцем

трудового

суnерництва

визнано

НМН

ГоголІвської

котнацьної

стріч­

фабри ни.

де

гу

раООпоживспІ.лtКи

(ІКe­

plm~m В. · Марчинсьrка, груnІКо.мсорг Л. Нул.Інкч), який реалlзува.в nонад рІчний nлан тooa,pJs май­

же на

тисяч

40

ІКа/РбО­

нерівником В. Зорка, групномсоргом В. Собо ­

ван[UВ 1 вnевнено вийruов v лІдери зМагання -

левсьна _

З Б.аJrоМими трудови.ми З'дооуrrкаІМи nрийшли до фінІшу п'ятирІчки 1 мо­

Найвищих лоназникLв у буІЦІ'ВНИЦТВІ сомольсько

· ДОСЯГЛа КОМ· - моподіж іН а

бtРигада шгуна'f'УІРів сnеЦІалізооаного будІвельномонтажного у,правлlння N2 6 тресту «Броваря­ nромжи:тлобуд•. очолюва­ ІНа М. Висоцькою та Є. Шанойuю. Уопішно завершив ос­ таннІй

ріа<

одинаддятоr

лодІ ОІІ!ератО>рн машинио­ го доІння карІ!в ордена

ЖовтневоІ РеволюцІІ рад­ гоапу «ПлосхІвський•. НомсомольсЬJ<о - молодІж­ ний колеастив, очолюваний

А. Малюгою та rpylliКor.t.., сорrом О. Федоренко, в заве~ршалЬІНому роцІ n'.я:Ти­ рlчни пе. рекрив · доведене

п'яти·річни колеК'Гив моло­

з.авдаJНн:я

дих

рову IlO

продавці'В

подарунко­

uоrо в!іЦД1деннsr ун!верМа·

молока.

--

надоІв ІІа ко-

6342

t<lЛОфа!МИ


*.

стор.

2

~8 січня

«НОВЕ

року

1986

ЖИТТЯ»

----------------~--------------------------------------------------~---~~ ХРОНІКА ІДЕОЛОГІЧНОТ РОБОТИ

д ОСВІД іР'ОRЯ

Додає наснаги у труді Одним із питань, я~ му партійна орrанlзац!я і пер.винна орг.а.нізація то­ вариства «Знання• заво­ дУ алюмінієвих будівель­ них конструкцій приділяють

повс.якденну

увагу,

урізноманітнення

є

форм І

методів ве.дення ле.кційно·ї про·паганди. ОсоблИІВо По­ mвави:лася ця .Робота за­ раз.

ко·ли

країна

готуєть­

ся гідно зуст1ріти з'їзд

КПРС.

С1'ИЧНа

партія

Комуні-

ВИ;Несла

всена;родне

на

обговорення

передз'їздівські

ти,

XXVII

а

докумен­

вистуІПила

мирними

з

новими

ініЦіатив-ами.

Для то-го, щоб .коЖJНа зу­ стріч заво·дчан із бійцями ідеоло•гічното фронту ПІРО­ ходила

ц,ікано,

му

ідейно-політичному

на

рівні, ·партійне читання лекцІй

висо>~tо­

бюро до залучає

не лише лекторів · пЩПри­ ємства, tмі-С'Та, але й на­ уковців з Києва. Нещодавно. перед

наприклад,

членами

ми

фактами

старший ри

лекцією

іс·торичних

викладач

внутрІшньої

ньої

:політини

wсь.кого ту С. Б.

членом

кан­ науJк,

кафед­

зовніш­

СРСР

Ки­

де:ржуні-ве-рсиІ!'е­ Буряк. Будучи

однієї

і.з

комісій

ООН, він відвідав ряд нtраїн Латинської Амери­ ки. ВражеН:ня від ц~-1х по­ ї·здо·к дозволи,rш зробити його

,розповідь

ст;річ

про

зу­

М.

С.

товариша

Р.

Рейганом

у Жен€ві перенонливою і аргументоІВаною. А пJ.сля лекції про проблеми роз­ вигну ·країн Латинс.ЬІКоУ Америки, яку чит.ав кан­ дидат економ.ічних наук

доцент університету В. В. Волошин, ми

перед

виступили

црисутн.і­

nредетавин­

ки Куби, Нікарагуа, Сальвадору. ВDІНи рооnовіли ЩЮ РОЗІВИТОl\ СВОЇХ країн, боротьбу з імд·еріалізмом. Лещ!ї теми

на

міЖІнаро:дщ

читають

гості

не

лише

заводчан.

вистуmають

чёJми

і

З НИІМИ

пе,ре.ц

л.е.ктори

слуха­

перв'Инної

організації

товари<:тва

«Знання~

начальник в!Д-

ділу механізації і автома­

тизації вир.абництна В. М. Фролов. ма,

яких

нелегкі

Beлmror ВітчизнЯJНої

війни, піелявоєнноІ вІ.д~ будови, велиКі життєВІ!. дороги, це ті непере­ хІ.Д1ні цLнності 1 джерело, від яких бере оочаток виховавІНя nідростаючого поJЮJІ'ін:ня

на

МісЬІJm<ОМ думок мало

покмінням

комуніетів.

тю ветеранів партії міста і райОІНу, .ЯКі систематич­ но nров.оtдить мІ.сь.кком

КО•МООІР'fії У11qраїни, суть в собі великий

.не­ за­

пас ещ;ргії, настроюють на діловий лад і нас старше поко,ління членів l\!H'L:, депомагають нам бути постійно в кур­

всіх

чи­

враховує

у

П.

засту·ПІник

як!

З бор ветеранів

ня

важлИІвих

по·дій.

У

ЩКО..1!

1\ОМСОМОЛЬСЬ­

<<Основи

науІюво.го

атеїз-

му», відбулося

niп,l{pH'l'e

заняття

«Релігія

в

по

сучасному

те.мі

лишились

у

ветеранів-ко­

світі».

цр·о.

веденню його передувала велика підготовча робота

не лише з боку пропага<:r­ диста

інженера-кон­

муні·стів в~д останньої зy­ C'Jiptчl з першим секрета­ рем місЬІRоrо комітету

стру~юоvа

тресту

КаСІ-Іратово-ї,

але

й

І.

П.

слуха­

чів. Бу ло вищущеJ-ю, зо­ нре:v.а, черговий .нСJІМер

стін:Ної газети <<Атеїст•. У ній відобр.ажено такі

ПИТаННЯ,

ЯН

СВОбОДа

СО­

ВіСТі в СРСР, науково­ техні,~ний nро.грес і релі­ гія:. :Релігійний калейдо­ скоп. У стін.н.\вцl так-ож оха,рактеризовано

релігійності в

стан

ко.лектив\.

Розrпочали·ся заняття п'ятахвилинною інформа­ цією цро найв.аж.r;ивіші міжнародні події, з Я!КvЮ виступ:ила

слухач

шко.1и

член ВJШСМ Н. Кирю­ шиі:іа. Після ЦЬQГо вз.лда сло~о І. П. K&JVrpaтoвa, Я'Ка ЗУ1І1і:1а іЮКа'ЗаТИ ПРИ­ Іх

КоІМІПартії

України А. д.

Фролов}ім,

ОjрГВіДДі.ЛО•М

завідуючим

0.

М.

lщен-

1\ОМ та іншими відлові­ дальни.мн nрацівНиками м.ісь.ккому партії, яка віД­

булась нещодавно. Фролоо

А.

ознайомив

Д.

нете-

нішньої

політики

характеру.

річку,

заходи.

яких

Все

Брона.р­

на

БереЖІн.а,

Н.

лізували

0\Публікоаано

матеріал, в

імені

сnрия.т:ю

правос.1ав·я

на

духовну

J<ультуру українського 1 бtл.оруського народів ви­

жвава дис.кусіЯ.

У

ході її слухачі дійшли до одностайноХ думки. що ВИСО!Ку

дУХОВНу

Кj' Лh'ТУІРУ

нашого

на;роду

етворил.а

та

секції

семінару

школи

ленінізму з

сконалених вання

тівку

Анатолій Гаврилович ПетреІШо передовий ро­ бітник дослідво-експеримевтальиоrо заводу. Брига­ дир сJlЮсарів-складальнІШів щедро передає свій

пропаган­

ма:р,ксизму­

«ПИ·

RYiPCY

р;В1ію

цроведення

заняття. яке. без сумніву, сприятиме формуванню в І'Ію.rюді

світогляду.

А.

ТИ•в

тя

пу­

колек­ старто­

ІЦванадцятої ІІІ' я­ До дн.я в.ідІИ{Рит­

з'їзду

XXVII

Фото М. Семвиоrа.

школи.

60-річчя Ра­

України

О. В.

ділЬНИці

говорено на зборах колективу. Критику ВНІЗНІШ О правильною. Учасники

зборіВ засудили поведіи­ ку О. В. Рогача. а тuож звернули увагу майстра Масналевко

црофгрупорга М. ва

та

Д.

Бу­

безвІ.tшооІ.дальие до

видачі

За

вставомевих попереджено.

ха­

пору­ ви­

у

Павло­

КПРС

внсооо.продук-

праці

з'ЩдіВСЬІКІ.й

на

перед­

трудовій ,.вах­

ті в механічному цеху по.­

казує :КО'МІПЛеКСНа брЩі.ЇJ.а, оrчолювана Л. А. Стару­ шенком. В!Дмlнн.о Тру­ дяться то:ка:р МО""ІОДИЙ,;•КQ­ мунJСТ С. В. Костик, фре­ з~увальник

-комсомолеw.

Микола Касян.

. .~

З наполегливістю, '~;}!t

рruн,ням і вмінням ППJЗЦЮ.. ють

фрез~_увальник

с.о~юлець

ченко та гату

в!Jн зобов'ЯІЗався вИІRонати план двох місяц1в і до.дат­ ково ВИПУСТИТИ ПрОtдУКЦіУ на кілика тисяч карбован­

На знімку: А. Г. ПЕТРЕНКО.

з

Михайло

ком­

Сем­

оператор arpe4

проq>амним

уnрав­

лінннм І. І. Кубрак. У цеху металоконструк­ цtй нацрушено Ц'РацІОЄ коІМІllіЛексна бригада. якою керує Г. І. Максимеюrо. Вона виготовляє рами та інше технологічи.е об­

лад·нання для установfж.

....

А. ГАВРИЛЕНКО.

ОГЛЯД СТІННОУ ПРЕСИ===============================================

Змі ви

краще

ва

СТІННИХ ГАЗЕТ НА ЗАВОДІ ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГІІ ІМЕНІ 60-РІЧЧЯ РАДЯНСЬКОІ УКРАІНИ

Трохи

півро..ку

більше з

часу

цроведен­

ня на пі,;щриємстві огля­ ду-ІКОнкурсу стінних га­

зет, чю

црисвяченого 40,річ­ Вели:кої Перемоти.

Кращою з ст.іинівок тоді було названо орган адмі­ ністрації, n<1jрrіЙІНої, проф­ спілкової організацІй це­ ху N2 1 «Порошковик•. Ця газета вИІІІускалася ре­ гулярно, була насичена актуальними матеріалами.

хуtдожнє

оформлення

відпо~ідало всім

За період. в.Jдтоді, втратила

з!Щlй.

вимо·гам.

що

минув

редколегія завойо·ваних

Як

рошковИІR•

її

і раніше,

не по­

«По­

залишається

ХОРОШИМ ЛО:МіЧНИІКОМ пар· тійної організації цеху

заІЛі3них порошкіВ, Інфо·р­ муючи nрацівників пІ~дро·з­ ділу

n.po

леюиву,

т!

заважають

досягнення

ко­

проблеми,

Я•Кl

досягати

ира-

щих результатів

v

.них: <<На передз'їзді'всьn:ій ді­

не підвмуть», .не хлі­ бо:\1 єдиним•. «Наші доб­ Рі помічники•, <<Майстер своєї справи•.

Зрушення ІНа:мітилися і в роботі редколегій інших

ПіД'!.JОЗділів йозно

заво~ду.

ставляться

Сер­

до

ви­

кон·ання даручення. зокре­ ма, члени редащійної ко­ легії

-сrінно-ї

газети

моюно-механічно·го Крім запланованих рів.

вони

ре­

цеху. номе-

випустили

порушених

nроблем. Секретар парт­ бюро А. І. Хоруженко ~

'!'РУді.

<<ВіДповідають «Ремонтники

.

адже партійне бЮІРо цеху на чолі з А. І. Хо!руженком постійно дбає npo

важливість

Про це мо·жна судити Із самих заголов.ків до мате­ ріалів. Ось лише деяКі із

вахrі:о>, лами»,

монтник• 3 інтересом чи­ тають працівники цеху.

урізноманітнення матерІ­ алів. їх читабельн.іеть,

НАМІТИЛИСЯ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕДКОЛЕГІй

.

Як пОІВ!домІШ ред2.ІЩ'І.ї голова коміте1:у проф­ сп1лкв заводу В. П. Бон· даренКо, виступ га.з.ети об­

Іх

·

життя.

піДІцриєм•ст:ва

вий рік тир,ічки.

ставлення до своїх обов'язків. Ветерана праці това­ риші по роботі обрали членом цехового комітету профспілки.

ОЛЕШІЮ,

староста

мог

Зразки

випробу­

почав

ТОІМJС.ЬІк,

тивної

виго­

одержать

велике

Успішно

багаторічний досвід М(ІЛОдим, є зразком сумпіниого

.м.а,рнсистсь.ко-ле­

нінсьІюrо

заводу

вони

у

YW-·

плазмов1

дар. Заробітну nлату за одищ день .робі'!1НИІКН пере­ рахуваJІ'И у Фощц мн,ру.

дослідних ус­

Піеля

бtльш~

споживачам

MociOJy,

металево-пласти­

буде

ти­

100

район­

танrІЯ нау:ксRсго атеїзму• Б. М. Рисов даn ви.со-кv

шеИНSІ

танов.ки

ціВ.

Ке,р.і:вни«

інсnекції затримаJІИ во,цJ.я

авrгоматичні

еnіВдруЖНОС­

Незабаром

елова.

плану і в4ццравили л~

кові суміші.

праця.

стамення

мета·

у

на

·СЯЧ ка:рбоsанціІв

О. Патона.

6.

мічні

нращому

3

ДУКЦіЇ майже

Ії

та.но.вок.

ра.ктеристики.

п01рошкоsої

ус.таноюсу.

заВОдУ до­

даного

Тільки за п~ршу декаду СіЧІНЯ ВОНИ ВИПусТИЛИ цро­

Нова уетановка може наносити на відміну ·ВіД своІх поnередниць не тlілЬІRИ металевий поро­ шок. а й металево-нера­

nоложен­

засвоен1ію матеріалу те­ ми. питання дро в:mл-ив

· Працівники тримують

,сдецlалісти пІд·

товлено кілька таких удо­

що

державто­

:

111'0ІКОІЛ1Н-

Є. ЛИПКАНЬ, ветеран партії.

Інсти­

Ті з нау;ковцями інетитуту

nропагандис­

якому йшла мова про те, праціввихи

<>ІРТані-

ОЦІНRОЮ

реглян.ули .діафіЛЬм сОсо­ бистість і ,релігія». Це та­

ряк

їх ак­ ЖИІТ'Гі

та, навели ряд п:рикладtв. Після цього присутні п~

Ф.

підростаючим

вказав

уд,ОСКОН8.\Лену ШВИД\КОДіІО­ чу пе.ршу ~ ЩІаІні гаоо­

БіДНи.к дета­

окрем.і

розnевїді

Н.

за в

партійнаХ

намічено

СРСР,

ІІ'рИЄМІС'l'Ва

характеристику.

року в житті•) було

П-.

'&Д~

Н\ЯМ.

електрооварюв.а.ння

створили

благоу·С'І1роJО піДдРИЄМСТ· ва дали ЙОМУ ПОЗИТИ8ИУ

1985

з

!іМ-ені Є. О. Патона, ІІ!РИЙ~ няла з оцінною «добре•

І в .нинішні. СлухачІ шко­ ли номсомольці І. Кли­ меНіr\0, О. ГоРІЦієнко, Н.

ні, а керlе..ЧНІКИ

ІJРУдНЯ «Новому

які

nлазмову

Рогача в ие1:верезому ста­

31

л'ятИJJіЧЦі,

рубежі,

туту

це додає

Ційну сут.ь у минулі часи

лурrії іме:ні

заrстовком

проб­

у дванад­

-висловив

заціІ, ІПобажав міцного здоров' я та дальших ус­ піхів у вихо-вній роботі

вирішеИ;Ням

номуністи

цятій

м.~сЬl«>ї

п'яти­

ifrPO

місЬІКному

Ук.раїни А.

нtсть ветеранам ти~ну участь

1

щини nрацюють

А. ФЕДОРЕНКО.

дmської

Під таким

иад

афопро:му

минуло

теж злочин"

розповів

леми,

ФfРолов

на

мі-ста

райDІНу за останню

Ї.'\1 'І1РУдової насна-ги на бл.ага ,р4дНої ВітчИЗІНи.

оцінку

вказа­

їх ВИ!Прав­

секретар

Компартії

На дослІДНому за,водL металосr-rонструКЦій і тех­ обла.цнання відбулася важлива подія. Тут дер­ жавна комj,сія, в яку уві­ йшли предетавнИІК'И А.ка­ демії наУJ< УРСР, Держ­

пи·

що вживаються партією і урядо.м для розв'язання існуючих nроблем госло­ дарськото і соціального

дистін

шляхи

<<.добре>>

КПРС,

. про

;~:~і:знаються

ного

го-сподарства,

на

леиня.

зупинився

3

піДnриємс1'Ва

---------

порушникам­

ли

ПЛАНИ ДВОХ МІСЯЦІВ РОКУ ДО ВІДКРИТТЯ XXVII З'УЗДУ КПРС

таннях в;нут,рішньої і зов­

р€аІ<.-

~Потурати

но-го

роботи

КІОристь.

орієнтую~ься в

ЧИНИ ВИН\>f(НЄННЯ СБІТОВИХ ре.лігій, ,рс::щрнти

ще різним галузям народ­

пі.Дсумхах

виступають

Працівники

ЮІХЛа

І. С.

інщі зу-

nинилися у своїх внету­ пах на ІНедоліках, які за­ важають працювати кра­

детально

Пок,ро~сь­

відчуrну

кож

М. Давидо~t.

Л~овський.

6.

Якубо.вський та

ву. Перший секретар місьююму партії також

Туірбота про поліпшен­ лекційної і!]ропагаІНдН•

ня

n.apтtr П. В.

В.

Завершуючи збори, пер­

теми.

КІРаще

Ф.

партії.

начальни,ка

також

дає

К.Лимов,

и

із лекціями на інші акту­ альні

Вет~рани

пер€д іІ<о­

XXVII

KIJtPC.

ший

Дискусія в хо.11і заняття КОЇ полї:тосвітн тресту «Теnлицятехмонтаж•. слу­ хачі якої вивчають нурс

поставлені

з'їЗіду

мvніС'Та:;vш облает1 на най­ ближчий час 1 перспекти-

лабораторії Н. П. Матвє­ єва та інші політбіЙІЦі. Вони

по гідній зустрічі

ра;нLв з піДсумнами робо­ ти обласної nа,ртlй.ноr конференції, завданнями,

етаршИІМ

Водночас збори за учас­

Сі

них

славних ре­

з.ві·rн· перед

наших

пропозицій,

1 з

до

своLй црактичнlй роботі. Сам€ так! враження за-

волюційних, бойових і ТРУІдОіВИХ тРадищіях .радЯіН­ сько-го народу .. І зустрічі 3 цими людьми це сво­ єрідні огляди бойових сил,

па.Р'rіУ уважно

nрислухається

інженер-;}{О<Н­

структо!р Т.

.колектИІВу

ВИJСТУПИВ З І1ЛИбО•КІОЮ, на­ СИЧЄНОЮ багатьма цікавидидат

ГорбаІЧова з

людей, за пле­

чима

два

спеціальні. Один із них був присвячений пробле­ Мі посилення боротьби з nияптвом, інший 40-й РіЧrНиці атомного бомбар. дування Хіросіми і Нага~ сакі. Не дивно, що ~Ре-

а.ктивний

дописувач

не

лише стіннівки. але й за1а.1ьно·заво,цської газети «Металург•. ГJіравильні висновки 3 минулорічноУ критики зро·биІЛа редаІЩіЙІНа кол€­ гія стіннівки <<Іlром,нь>>

ценrrральної лабораторії. Яік її

редко.легія члени

С'Тали

заводсь!fої Пі·сля того, оновилася, mрацювати

Це,

зокрема,

ху

М

гії

матеріалів 1 надалі зали­ JПаються недоліком у ро­ боті редаюtіііних коле І ій інших nіДрозділів завоДу.

....

імені

60-річчя

Радян­

ської У!щраїни чимало ро­ бить, щоб с:тін.ні газети були ХОІРОШИМИ ПіОМ.іЧ.НИ­

КаМИ

цехо·вих

партійних

організацій у спрані вихо­ вання членів колективів, мобіЛіізації їх на ударний

у

ХІІ

Але не всі

п'Ятир1чці.

партбщро це

у~в~домлюють вою.

у

по1~·~

Ш!·аЖа.ІО"J'И

газет

ВИ .у

д1ру.г.орядною

.

спра­

0т і ВИХОДИТЬ, ЩО В

окр€мих

цехах ·редколегіУ

працюють тво.рчо, заін:те­ ресовано, а в Lнших вІ..ц

статня глибина пІ.дготовки

її зміст і

Партійний ком;і'1ет за­ воду порошкооої металур­

Ml!IH.

виходу

адже

могам.

ілюстровані. У газетах поміщено не тілм;и за­

неретулярнlсть сті:нніво·к, недо­

4,

оформленн1я аж ніяк не RідІповідають високим ви­

труд

ріали. Проте

цеху,f

де дописувачі не прояв­ ляють належної сумлін­ ності у написанні заміток. Настав час ІПОВ€1рнути в-г,рачені позиції редко·ле­ г!І газети <<Прогрес» це­

аюивніше. Ними вже ви· пущено два но·мери. Оби­ два випуски добре фото­

мі1іки і t!{()респонденції про здобу11ки передовиків п~редз'їздівського змагаJН­ ня, але й крит.ичні мате·

стосується

інструментального

вИІІLадку

готуючи тільки гось

до

випаДІКУ,

черговий номер напЕ1J>€додні

яко.

свята.

·Г. БУЛЬВІНСЬКИИ,

І1JІОМ8ДСЬЮІЙ КОре(:~ девт.


«НОВЕ

ЖИТТЯ•

ЗИМА НА ФЕРМАХ

З nерших

poRy

дн.f.в ново~о

тварининии

радгоспу

«Русанівський•

пРагнуть

підвищити цродуюивність громадсько-ї худоби. Для цього nЕ!Ірегляну ли раціон її годівлі, збалансували

його

за

поживними _речо­

Нині

середньодобовий

надій молоІКа на корову становить. 8,5 !Кілограма, що на 0,2 кілограма біІЛь­ ше, ніж у цей час торік. З КОЖНИМ ДНЄІМ ЦроДуК­ ТИВНіСТЬ худоби зростає. У відпоІВідь на nостано­ ву ЦК КПРС, Ради МLні­ стрів СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціалістичне змагання за успішне

[]jроведення

зи­

мІвлі худ<Jби, збільшення ви~обництва І з~нупон цродуІЩії

rrваринництва

подарства

розгорнуло-ся

зма,га.ння твариннНІІ<іВ. Во­ но nрох.одить nід девізом:

сДатн дерЖаві nроду1Щії більШе . .иращоІ JiROCTi, з меншИми затратами•. Підсумки змагавня nідби­ СJІстематично,

ви­

значаютьс!.я пе,реможці. Іх заохОчуємо

морально

1

мате.ріаwьно.

У

Ц[ дн.і

попереду в

трудощ>·му

йде

сулернищг.ві

колектив

брига.ди

М 2, Я.ІШЙ ОЧОІЛЮЄ І. М. Соловей. Тваринники одЕ!ІІ>Жують

Дещо нижча nрод.уктив­ ність норіВ ·у брига.ді М 1, ·Коле,юив яної очолює Ге­ рой СоціалістичноІ Піра­ Пильтяй. Але ці М. З.

у середньому

мується

графіи

вишикувались

тут

nонад 80 кагатtв. У кож­ ноМу з них 1110 27-28 тонн картоплі. Кагати землею,

мають венrгиляційні труби, в які встановлено термо­ метри. На площадЦі пра­ цюють два nотужні венти­ лятори.

За нагатами дог лядає спеціальна бригада робLr­ ників, но.лен:тив яноІ очо. лює .а.гроно,м К А. Пан­ ченко. Уже не ·перший р.ін Т.РУдівники збе,рігають .картоnлю.

мають

чималий

досві'д у Фй справі.

ПоСТійно іІІрацюють на катаrrах О. І. ~авче:НІКо, О. Т. КуценІІ<о, М. О. 1-tраІВЧ·енtКО, І. М. Куцен­ ко та інші. Вони по п'ять­ сім разів на день nереві­ ряють и<Jжен ІКагат, щоб не підмерз.ла чи не задих­ нулася насіШІа картоnля.

агроном.

завершимо

цію

І НЕ БУВ

НАДР~І\ОВАВИЙ налисав

про

у

торгівлі

в

правил

ларку

торговельних

На цей

бюро

послуг

госпного ринку рубки м'яса.

заступник

І. Дя­

редакцІю

порушення

лист голови

ренонструн­

нормоцеху,

в яному готуватимемо нормосумі­ ші для тварин.

Праці1ШНІКИ

ферм дба­

ють про високу яність мо­

лона.

Тан,

створено

rt<J

Щ.альнl ,коміс!І

ці п. Вони

перевір­

систематично

.НОІН:ТtРО(Лююrrь

·В~рОбНИІЦТВО

nершосОjрТНого

На зборах nрацівнИІКів ферм обrово,рюються ре­ зУ']Іьтати Ух nереаірок. Показнии якоС'1'1 обов'.яз.

кол­

під

час

відповів місьиви­

не

виявлено. Лист був обго­ ворений на загальних збо­

гівлі

дано

ринку.

номісії

nравил

вназівну

по

тор­

nоси·

лити контроль за роботою торговельних на

колгоспних

підnриємств ринках.

його

Радують успіхи опера· торів машинного доїння Г. С. Дя,ченио, В. І. Шев­ ченно. яні ІЮДОлали чоти­ ритнеячний рубіж ІЮ на­

'ки

в завершальному

роцt

о,динадцят<>·ї n' нrцрlчки. Вони одержали від кот·

ноУ морови

.на

wщдають

ферм

чИІМало

зусИJLь

ВИЙ nеріод

утримання ху­

доби, ·значно зб.ільшити валове виробницТ130 мол.о­ ка і м'яса, усПІшно вино· нати

плани

nродажУ

видLв цродунції

цих

д~ржаві.

З цією метою ТІОtРіХ буJIO введено

в

загалЬІНе

nро­

д.УІЩrивне стадо майже працеатів

Це дає

30

норів.JІІервісто-к.

позитивні резуль­

та·ти.

Зрозуміло,

що

не

всі

вн.уrрішні

резерви ,д.ля пІдвищення лр.одухrнвнос­

ті худоби цриеедено в дію. НЗІПІрипмад, .не CJqplзь

до

згодовування.

Але в господарстві ;ро­ биться баJГато для того, щоб ,раJЦіони були повно­ ці,н НИІМ И.

о. rоюк, І'ОJІОВИИЙ З()ОТеХВіJС.

на збирає

місяці,

ffivo.Jia .І.Іі

виробни-

чого навчання в ній є одна людина nередова

з нею

часто не можуть

зрівнятись багато

др~:ркса ц{:рінlгlв~~ниП,раГе1-

торів

Г. д. Довженко.

рази більше.

о

л стичн •

На її уроки

ц

в колгосп

• 1 О-річчя Жовтня• з'їжд-

жаються

з багатьох гос-

nодарств області аж ніяк не новачки. Найчастіше

тут можна зустріти спеціалістів і майстрів доїння.

І саме це є найбільш характерним. Досягнувши досить внеоного рівня на-

доїв у себе в господарст-

вах. люди хочуть на влас-

ні очі nобачити і зрозумі-

ти, ян

зультати

«робляться•

ре-

незвичайні.

Більш як 8 тисяч иіло-

грамів молона від норови

за рік - nоказник, що говорить сам за себе.

які

мають

стадо в 2-3

Давно відомо, що дер-

по

овочів

державі

ми­

nродажу

ним

реа­

лізовано на 160 nроцен­ тів, ·п'ятирічне завдання

МИІНуло.го

ро·кv в жит­

секторі

нашоі"о

міста 1 райо-ну вининло nожеж, я·ними знище­ но будин.ни. го·сnодарсьиі буд.!в.лі, особисте майно громадлн.. Матеріальні збитии, завдані .иожною становлюь,

в

середньому. маЙЖе тися­ чу нарбованців. Але все це ніщо у порівнянні з людсьиими жергвами, які

внаслідо:н необе·

режного вогнем

поводження та

rrро·типожежно.У

безлени. ми

не

загину ли

з

недо~оимання

nравил

Нія:иими ношта­ можна

nід

пов~ІНути

людей, в то­ час

які

пожеж.

Сумна статистина свід­ чить. що найчаеr.іше це лихо

не

траmляється

ведетье:я

nравилами

жежноr лять

них

уронtв.

Оленсандру

Молодь

Єв- І

виконано

у

травні

рону. По nраці овочівнииам.

1985

й шана Колектив

бригади К М. Жицьної занесений на Дошиу по­ шани радгосnу. Минулого рону усі nрацівники під­ розділу бу ли nремійовані безноштонними путівиами до Ленінграда.

Найвищої урожайності добилися торін у бригаДі робітниці Надія Василів­ на Крук та Галина Мино­ лаївна Свинцова. Перша виростила

на

нвадратному

ножному

метрі

nлощі

по 18 нілограмів огірнів nри зобов'язанні 13, дру­ га зібрала з ножного нвадратного метра на 6 нілограмів nомідорів біль­ ше запланованого. Успіх прийшов завдяни сумлін­ ному

за

і

вчасному

рослинами,

голосує

графову, Ольгу Безсмерт- 11 та інших працівнянів 11

ну

!'

бригади.

·за мир

Нині дружний І згурто- ;І

ваннй

нолентив

К

М.

11 ІІ

Новим

сти му лом

З

ІІ тивоєнного

планети

11

руху

стали

молоді

всеосяжні

миролюбні інІЦіативи Ра­

11

ІІ дянсьного

дені

11

І! го

в

Союзу,

Заяві

сенретаря

;1

ні~нього рону. На більшш частині площі теплиць влаш~овано спеціальНі солом яні подушни, які запобігатимуть промерзанию грунту, обробл~н.о грядии. Проводиться шюрування помідорів. Частина теплиць поиривається плІвкою. У деяких із них встановлюєть-

ЦК

11 ближчі 15 років, заявив

!'

від імені Міжнародного ;І союзу студентів (МСС) 11 віце-президент Цієї вели­ І кої міжнародної органі аз

І .. І цl1

Єжі

Козмінсні.

1 програма,

ся електрооснащення.

зазначив

над~є енергії,

вселя~ оп-

тимІзм і надію на манбут-

нє без ядерної

шили винонати у стислі строки. до дня відириття

сумніву в тому. що ця програма зустріне най-

воєн і смерті.

загрози Немає

ХХУІІ з'їзду КПРС. Теп-~ ширшу підтримку у моло­ личницt прагнуть зробити І дого покоління світу.

все для того. щоб старто- І

вий рік п'ятирічки озна- і' меІ;Іувати

вими перемогами

·

В. ~OCTAR.

догляду

с. Велика ~риа.

дисциплі-

Підтвердженням

цих

новими трудо- 1 слів уже стали численні

І виступи і маніфестацН найрізноманітніших заго-

!'

&І нів !?1 ності планети. Рішу-

11 чу п дтримну 11 пропозиціям

радянсьиим

висловили

~~ представники студентства 11 з 60 ираїн світу на засі-

~~ данні

Ганни

До вже

НК

о

виконкому

МСС,

І яке nроходило в ПхеньяІ нІ. його учасники гаряче

;1

відгукнулись на радянсь-

школи Г. Д. Довженко -

слідовниками Г. Д. Дов-~1 ку nроnозицію про повну

ДенисІвна розnовІдає про

ми призу

повна свої

наочність.

Ганна

•секрети•. а

веде

на

nотім

робоче

місце.

женко, а nотім володаря- І ліквідацію

ядерних озб,

П імені були І роєнь до 2000 роиу. <<Мо-

односельцІ.

Нині

можна 11 лоде покоління

nланети,

говорити про школу Г. Д. І' говориться в Заяві іншої І

І

дуально доглядаю, отак дою - теж свій піДхід до

тах. І висновок наnрошується сам собою: треба держати тільни хоро-

визнають усі. «Нам би таке~ • - зітхають гості. І треба, щоб кожний знав,

соавтором вважають г. д.

Довженна

творці

слова. у багатьох районах І' федерацІї демократичної Чернігівщини, . в Інших молоді (ВФДМ), - з веобластях респуб"ліни є п 1 линим ентузіазмом сnрий· учні. Про них 1 для них, 11 має нову радянську просвоїх nослідовників роз- 11 граму миру і ченає від повіла Ганна Денисівна у 11 Сnолучених Штатів рокнизі «Повторити себе в 11 зумної конструнтивноІ Вl·дповіді~ учнях•. випущен1й недавно 1 ~. у видавництві «Урожай•. 11 З вимогою до свого про справу, яиій віддала 11 уряду виступити на під11 все своє життя. І. треба 11 тримну нових радянсьиих

заводсьної

лінії

nоможуть

затрати .кормів при вагоміших

1 nраці результа-

ших корів. Але вся склад-· ність nолягає в

тому.

що

зовсім не просто виростити

1 nотім nіДтримувати високу продуитивність ренордистки.

Блиси високих резуль-

татів

нерідко

засліплює

тих, хто дивиться збоку. За ним не завжди лоба-

праці.

стадо, так годую, Індив1-

НОЖ!fОЇ .корови. Стадо в неї чудове. Це

якою

працею

дісталося

воно доярцІ. І..дже не випадново

немовби

тальсьиої

своїм

нової

симен-

nороди корів.

Вона nочала nрацювати з цією породою тоді, коли

організації

ніхто ще не міг гаранту-

nереваг

Першими учнями 1 по-

І, мабуть,

одна з

шому

розуміцнІ

цього 1 ганlзац!У

Всесвітньої

lj

r'

думати,

ще

nіДнятися вершин.

багатьом до· І' ініЦіатив

ІУ

«сенрети~ І лод!

до

О. ОЛІПНИК,

кор. РАТАУ.

вати Уй внеоних надоїв.

Прилуцьний район

Чернігівсьної об.r.аст1.

них пун:нтів,

я:к

Белина

Ди·мериа, І-Wасилів.иа, Го­ голів, Світильне. Семи­ полни, Бобри.и, Зази.м'я, JtняжИJчі, По·греби, Рожни та

Требухів.

доІВодит:ь.ся

що

Тому

констатувати,

пер·вин;ні

добtров·ільні жини

вкотре

організації,

nожежні дру·

ра,цгоспів,

птахо­

фаqрик слабо лр<Jводять аг.іта;цію і ПtРоnа,ганду nра­ ВНІЛ пожежної безпеки, а таІНож всеобуч з даІНато питання

серед

громадян.

ЗвіДси і та:ні невтішні на­ слідни. В той же час лрактИІна перенонує: там, де профі­ лаh'Тична робота на на­

лежному

~івні,

випадків

не

nодібних

тrапляється.

або вони 3Ведені до міні­ мум·у. ПрИІМіром, nр<Jтя­

nохолоданням

вшюристо­

tвується веЛИІКа НіЛЬ:КЇСТЬ нагJРівальних приладів, як стаціонарних, та.к і пере­ но-сних. Тому, щоб за.nо. бігти лихо·ві, ми ще раз на.голошуємо на необхід­ ності дотриіМання ІJіРавнл

протиіпожежної оскільии

безпеии,

[!рактика

чить, що

свід­

необгрунтована

безіПеЧНі·сть п]Шзводить

досить до

часто

трагічних

насліднів. Отже, щоб nо­ стаЕити надійну перепону ви:никненню

постійно

пожеж.

вести

на

сліД

м.ісцях

профілакт'Ичну .і роІЗ'ясню­ вальну роботу, доІГ;рИІМу:ва­ тись

таних

п,равил:

слід.иУJВати, щоб

-

ne·

ні не nерегрівалися 1 па­ лилися тільни до.рослими,

по підготовЦі миру• У 1986

У відкритому лос-

11 ланні урядові Бонна вони закликали ~ерівників .. 1

r'l

Вlд саж ;

lX

-

не

молоді

З

-

CoiiJA Ц·OCTlimo СJІіД•

й

ба-

тросбіrрівальними

пікаві. _

тися

саМ·Оі!~обними

елен-

позиЦії дуже важливі та

nрила-

дами та запобіжниками:

заявив

девJд

ІІ Хостеттер, координатор - не залишати без на- 11 вашінгтонсьиого центру гляду ввімmутl в мережу 11 миру. Ті з нас. хто Еа·

телевіЗОІJ)И, радіоприймачі,

праски,

інші

побутові

;1

діявся на 11 r:адянсьного

елеитроприлади:

:1

ні в ЯіНОМу разі не мотна залишати дітей самих та доручати їм до-

11

-

гляд

або

розпалюванІНя

і

печей, н.микати в електромережу

яие

примусити <<Таиої

всеосяжної, ион-

иретної і вселяючої надію програми, ян висун~;-

може

думка мо.rодого нью йорк­ сгксго адвоката Джена Но.rана. Можна з упевне­

та Радянсьним ще не було>>, -

СоІСзом, такою є

ністю сиазати. що до Цієї ІІ думии

риства.

її. г.риєдна-

rправил безпеки

-сщрава всіх 1 иотното. Воно оnриятиме збереженню гr:;омадсьноrо майна, стане надійною переnоною лихові, виниІНІНути.

мораторію,

радІ.

тися до мораторІЮ>>.

nрилади.

Дотрим-ання :n;Іютwпс·жежноУ

особливо

продовження

Тепер ми 'Jдержали додатиовий час І лля того, щоб вnлинути на адміністрацію Рейгана

Jl 11

0С1ФІЬКН

американці

гато антивоєнних організацій молоді США. «Про-

протипожежвого

час,

ра­

елект,ричну мережу і ні в ЯіИОМу разі не користува-

ріал.и;

випиннення пожеж в

ЗИ.МОВ:ИЙ

-

нра1ни

них за-

реалізації

І нові радянсьиі ініціативи

перевантажувати

.,

на·гля:дом:

лежне для

•Нувати за сnравністю пе- І' дянсьних nропозицІй. чей та димарів, очищати : ·· · З натхненням зустріли 1

Особливо зросла небез­ П'ена

їх nостій­

11

роб­

ниІМ

мо-

миру

учасниии нонфе-

І ренціІ 11 «маршів

11 році.

звернулись

прихильниии

трудових 11 ФРН -

одержа•

це

Ця

він,

у сі підготовчі роботи трудівники бригади вирі-

М. Л"УГОВИИ, rолова правління район­ иого добровІJІьноrо

населе.

КПРС

1 чить у них кониретну 1 реалістичну програму 11 своєї боротьби на най­

забороняється СІКІЛа­ дати та сушити біля на­ г,рівальних nриладів, ne· чей леrно,;займи.сті мате.

Зокрема, таких

винла-

Генерально­

ЖицькоУ готує теплиЦі. до М. С. Горбачова. Прогревирощування урожаю ни- і' сивна молодь світу ба­

Літ:о'JІКах. Плосно,му, Боr­ данівці, Жердо·в1, Калиті, Рудні. Пухівці.

не

для

могутнього піДнесення ан­

11

пе;ребували під

де

IJIPO·

цр.отИІІЮ­

безnеки,

ВИ'СНОВІКЇВ

стосується

Половно.

вн­

Галину

гом останніх кільиох ро­ ків не виникало nожеж в

там.

належна

філан:тИ'Чна робота, нехту­ ють

вищих

&удуть надпланові овочі

Небезпечна безпечність

сталися

ще

комсомолок

01 =========;:================================================================~========= 111 парламентар11в зробити все від

СЛУЖБА

пожежею.

взяття

сm

корову вигідніше. ніж дві малопродуктивнІ. Менші

найважливіших

ловому

ням своєї справи. Прик­ лад передовиків надихає

Довженко уже .в найшир- І' величезно .молодІжної ор-

високоудійну

на -

18 норів. «ПО валу•

План

ро ну

\Ц;~.v.!;,~];~7_n.!l~}

Мовляв. дивіться: ось моє

жати одну

чиш сенрети

nорівняно невели-

опера-

машинного доїння.

І хоч у Ганни Денисівни

груnа

иодимерсьний•.

«Вели­

нованості, відмінним знандо

З стор.

КОАОНКА

ГІДНУ ЗУСТРІЧ

-

ЛЮДИНА І П СПРАВА

тваринників ця незвичайна школа. Лентором 1 одночасно майстром

госпо­

радгосnу

ну лоrо

до­

для то·го, щоб ycnilШ!O Ц!)О~еС'ТН зИМОВ<J-<СТійЛО­

теnличному

дарстві

nодарства.

кіло-

132

у

амагання тваринників гос­

кормів

змагання.

Вагомих результатів добилися наші тварин:ни­

ти

НИНі ТрудівнИЦі йдуТЬ В авангарді соціалістичного

Црацівники

бригад&

Натернии Михайлів­ ни Жицьиої домігся най­ нращих nоиазнинів робо­

доях .мо'.ІІОІКа на ·корову. І

етичного

при

му числі трьох діт.ей,

дотриманню

продажу

ще на налеяшюмv рівНі організовано nідгОтовку

враховуєІТЬСя

життя шести

nоруш~нь

Громадсьиій

план

nідбИТТі nіДсумІОв соціаnі·

ново

перевірок

иолективу

ли

державі.

молона.

конному О. І. Єщенио. Він nовідомив, що під час

рах

сnе­

45

хоч лист

rел

дня,

кормів.

Своє'Іасну годівлю худоби забезnе'Іують оиотарІ, фу­ ражири. До нінця січня

В. ТКАЧЕНКО,

.Броварчаннн М.

очі­

розnорядо·к

завезення

три

На ІКаJгатному полІ рад­ гоооу Імен.! Щорса є ста­ ціонарний сортувальний дУ:нJН1Т 1 n'ять пересувних сортувалок. ЧІmНими ря­

1

котрі

К GЛЕКТИВ

г,рами молона більше. ніж у 1984 році. щwевИJКОна­

р ЕГУЛЯРНО, раз

зберігається добре

вириті соломою

отели,

нуються на ~мі, прине­ су:ть ватому црибаm<у мо­ лооа. П,раці·вники обох бритад здружеаі. дисциnліновані. На фермах суво,ро дотри­

Картоплsа

дами

.

бу.

в

ЗИМОВИЙ ІІІеріОД 1985/86 року• на всіх ферма·х ГОС·

вают~ся

по 8,7 кілограма молО\Ка від кожної корови за до-

ма.сові

винами.

З'ІЗДОВІ КПРС

XXVII

ЗАСПІВУНА ЧІ ЗМАГАННЯ

*

28 січня 1986 року

това­

:1

приєднуються

мільйони й мільйони мо­

ІІ лодих людей

"

землі.

А. ПОПОВ. (ТАРС).


*

4 стор.

З БЛОКНОТА РЕПОРТЕРА

ВІВТОРОК, І

ка

nанарамних

виготовлено Шарля

Перро

у

Приємний

сюрnриз

18.30 За

ду КПРС.

друr•.

10.00 НовІmІИ. 10.20 JИричЮ мелодіt. 10.35 ШtоілЬНИ'Й екра.и. 4 ЮІ. Музина. К. Г. · Стецен.но. сЛисичиа,

ня

устаткуван­

багатоиолірні

-

JWУ­

карські машини і прес для внеікання nаперових

фігур. Попит на дитячу літературу дуже великий. особливо янrцо вона вино­ нана на високому полігра· фічному рівні. Ми намі­ тили

ренонструюРати

фабрику.

У

n'ятирічці

дванадцятій шорону

товлятиметься

до мільйона

малят

nанарамних

книжок.

І

·

16.ЗО ТелефШЬм сА.иІаІдемІх Пелл~Іи•. 17 .ОО сТеаsгр - це овято•. У Н'ІІ>С в гостях Донецьний ТЄ8/І'.р

JІІЯJLЬОК.

Теjtефільм c.ДOJnpa~. СЛІ!ває заслужений ІІІР­ тиоr УРСР В. Турець. 19.00 А.кту8&11ЬІІfІІі, камера. 19.30 сЦи:фри наnюго зро­ ста.ннsr:>. ТелеплІШІІа.т.

18.00 18.30

19.40 е1Ви

нам

писали ... •.

МУ3И!ЧНІа npoгp&l\tlli за ли­

аNІJМІИ

те.mегл~5да.'lІв.

20.30 Н8!У'НОВО - nоnулярний

~ільм сДорогеNИ від­

КІР И!І'ТІі!в• •

20.50 На добранІч. ;Фrl'ИІ 21.00 Час. 21.40 Концерт иа'РОдІЮУ а•Р­

ТИІСТІКІf СРСР О. ОбрІІJЗЦО­ воУ. 22.30 НоВИІКИ. 22.50 МІжна!родна зуСТ")і'ч з в!льноІ боротьби. ЗбІрна

СРСР

зб11Риа США. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА О&ЛАСТЬ

lGf.

ПрогуJІІШК8І по АфІін8Х, Фра.нцузЬЮt мо-

9.10. 12.30 ва,

10.05 Yч!Uw

СПТУ. ЕС'І'ЄТИЧ· не вихова.ния. Естетичне ИІІІЧ!ІJЛО У праці. . 10.35, 11.40 Основи Редянсь­ І«>У держави і права. 8

ДОМАШНЬОМУ

МАЙСТРОВІ 0

нп.

Науоиа і ЖІІІІ'ТЯ. Природознаuство. 2 ЮІ. 1З.ОО У,рапьсьиий КІВЗоШLР. Про ЖИІІ'ТІІ І творЧІсть П. Бажова.

11.05 12.10

Щоб цвяхи. які ви­

'JІягують,

слід

г.нvли-ся

менше.

виготовити

дерев·я­

ний брусои. ПідИІJІадаючи його nід молоток або об­ ценьии.

нете

ви

легк.о

:и.вях.

13.55 Мистецтво аюrоРа. Про

витяr­

Набір брусків

.16.ЗО К!нощюграма.. 17.15 ..Жнrве слово•. До 60·Річчя ІНС'І"И'І'УТУ PИI Іім. т. г. шевче.нка АН УРСР, 18.00 сК.ИІа:>, Інформвц!йн.ий

ни.

0

Щоб nри

mmeparry-

витяганні

цвяхів не nошкодити де­ рев'яну поверхню, одяга­

ВИІІІуаt.

ють шматок гумоваУ труб­ ки

на

18.30 Cnpa<BИJ ЖJІ'І'еЙсwсІ. 19.00 Pwrмi"'llla rifdllfa'C'ГВШ\. 19.30 Новини. 19.35 ВечіРІІЗ НІІLЗ>КІІІ. 19.50 Ба'С'Нетбоп. Кубои во­

молоток.

ф Якrцо вам треба про­ свердлити

велику

кіль­

лодарІm

кість !Отворів певноУ гли­ бини у якійсь деталі. тре­ ба замірити глибину от­ ворів

на

і

потрібній

на

самому

ЦСКА

P~.

20.50 о.

:Ц.,4.01 ТВорчі

СЕРЕДА,

к_,.,..

іі

рІрнм а

передчас:ноі

І

8.00

nри­

Юрія дмитровича ДУДИ.

дос:n.Ідно

~

с:умус

nриводу

Андрія

Ест­

НовІ!ІlИИ. Фільм-концерт

29

екс: nери м е н­

rnибоко nеред­

СІЧНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Чао.

IIIIC'I'8S

Ще.црІ•на.

16.25 Новини. 16.30 Розповідають Н&Ші ІСІD­

Павnовича

респо.І!Ід'енrrи.

· КОСТЯКОВА І ВИС:ІІОВІІІОС ЩИ~ С:ПІ8чуття .с:ім'і. та бnиаьним

\7 .ОО BНICfl'yn

а.нсанблю ка­ ·родноІ 1\11уЗНЮІ сБ~17.15 Нарнс про __ ~~гarra XXVII з'ІздУ KILPC. 17.3() Весе.п.1 Стар'І'И.

noкJAнoro.

с..Алег-

ро:о.

ШК'Lльний еЩJан. 9 кл. Кm.t.еРННІЙ НІОНЦерт. Ш:юільний екра,н. 8 ЮІ. Ро<:WЙС:Ь!Ка лІтераrrура. 1:2.1>5 ФІіІЛьм сНе ставте л1совюау иаІІІка·ні·в•. 1З.:Ю НовИІНн. 13.45 Вистуnає ДержВІІІна

1•0.35 11.05 11.40

заслу,_

а.ка,демічна

сНОВАЯ ЖНЗНЬ•-орга.и БроварсНJОrо городоноro комитета Rоммун:истнчесной naP'fkJI Украииьа,

І

Кубки

єв­

8.15 Док. телефІпьм:. 8.35, 9.35 ГеограФія. 8 кл. 9.05, 1З.45 Аигntйська мо-

вІіюf. сОJпІімп:ія сІмак. (Мl­

Учням СПТУ. 3аr&ІІЬ• на бІоJЮгtІі. 10.315, 1.1.40 Географія. 5 ЮІ, 1J..05 Поезія П. ТІІІЧИИИ. 12·.10 ІоторІ!ІІ. 7 ЮІ. 12.40 Зоологія 7 ЮІ. 13.05 с}фимс:ький етюд•. На­ }'ІКОВО-nоnу.пяркий ФІльм. 13.15 Знай І умій. 14.15 Рооійсьне МІІЮІІ'ЄЦТВО. Пров!ІНЦІальний портрет. 15.05 НовИІІІИ. 16.15 сАвтотра:ксnорт: лравила без винJІ'ТІІd:в.. 16.45 ФіІ1І.ьм сНеЙ1\ІОВLрН!е па­ Рі~. 16.00 сНа землі . К'ИІвській~. ІнформацІ!йиий ВИІПУІЖ. 18.30 Олd·вець-маnювець. 19.00 Кубок свІту з стриб­ к~в з тра,мІІJJіна. 19.30 ДлІІ[ ВСЬс і ддІІ ІСІОЖRО·

ропейсьЮІІХ чеМ'ПІонІв. ЖіІнкн. ЦСКА сСтад Франсе• (Франu\в). Чоло­

л•аJН) -' ~ьІіріс• (кау• Н·ас), ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

ТtЛЕ&АЧЕННЯ

16.00 16.10 16.30

НОВННІ!І. СріІбний дзвіночок. Республ4канська фІзн-

17 .ОО

Конц~рт

го

шнола.

Оренбурзько­

на·родного

17.35 •·~ИВ

хору.

І

n'ІІТИРіЧ­

ка•. Хмельницьке вироб­ ниче об'єдКМі!Н:ІІ сТерм.о­ ПЛІІІста.втомат•.

18.00 ТелефІл.ЬІІ'ІІ сНовий ста·

.рий буДИИJОк•. 18.ЗО с&карпатсьхий

хоро­

вод•.

Акrt'уальна ІІІаМІера. 19.ЗО Муз. фІльм сМелодій ніжнн<Х чародій•. . 20.00 Мо.ІюІЦJІЖна студія

19.00

сТа~. 20.45 На добраJН'Іч, дІти! 21.00 Час. 21.40 Но&нJни кіноекрана. 212.55 НОВИН·Н.

9.00 Р&.НІЮ~ ПОІП'І'а. 9.30 Наш СІЩ. 10.00 КоІЩерт Держа<ВИОІ'О дУХОоВОГО

ва.

10.015

д;nя фортеnІено з оркест­ .ром м 2.

1З.ОО Кл~ мандрІ.вниІІсів. 14.00 сАну, ді.вчеrrа/• 16.00 сВ гостях у каЗки•. ФІльм нею.

пульс

сди­

НІІІІІЮ• (РИІГа). 2 І З nеріо­

18.15 Реклама. 19.20 сКонцертн н;ашнх дру­ зІІв•. них

Bнcrryn

фольклор­ соці~mі­

аІНСа.мбmв С'І'ІІІЧ1І'НХ KPaJH·.

19.50 Док. телефільм. 20.00 ВечіРІіІІ КазИ!&. 20.15 ПНС1>МеіИННН 1 життя. 21.00 Час. . 21.40 ТелефІлЬм с'l'орІшня

і ІІІРХі­ Ю.ножурнап.

Африка: Телена-

овободи..

-

..СПартак.

ди.

ro.

тектура•.

..Снігурою.-.

17.50 ЧемпІонат СРСР з Х'О·

20.00 Веч!РКІІ назка. 20.15 сБУ'дtВНІЩ'І"ВО 20.25 сПівденна

оркестру

РРФСР.

10.315 Дак. телефІльм. 10.55 СтаrдІо.н для · всІас. 11.25 Телефd.льм сСnадкоєМці•. 1 серія. 12.30 Ф. Шоnен. RонцІ!ІР'І'

кадРНІІІ'Ь•.

212.50 НОВИІИИІ.

1~1 хоро'І!а

К!ІІІІела

сДушеа...

УРСР

HoВJflШil. СрібНИJЙ дзвІ:ночок. В. ЗолотухІи. Снм<Ьо· нМ м 2. 16.50 Сnитайте себе. 17.20 Но·ві .}(ІНІ{ГИ. 18.00 .Юі.нІоnрогра.ма сУ СІВітІ ДИІВОВНGКНОЇ nрироди•. 18.30 •·Українські nісні•.

16.00 16.10 16.30

Фі:Л'ьм-ко.нцерт.

19.00 19.30

АJктуа:льна камера. Обговорюємо, проnону­

ємо,

с:юва:люємо.

19.45 е:ВОК&ЛЬНі дуетИ>. 20.1•5 cG людьми І для дей•. Делегат XXVII

лю­ з'ІздУ КОМПІІІІJ'І'Ї,Ї УКJраЇЮі. 20.45 На добраніч. діти! 21.00 Чаю. 21.40 сМакар Наrульнов•. ВИ\СТаІВЗ. за рома-ном м. Шолох.ова сПfІдня.та цІли­ на•. В rrepepвl Нови­ ян.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

ЦТ

НА ,КИІВ

І

•ПЕРЕдАЧІ

'tA О&ЛАСtЬ

інформа­ обчислювал·ьноr 9 кл. 9.015, 1·2.30 Німец~а мова, 10:05 Учням СПТУ. Астроно­ мІ:я:. 10.35, 11.40 ЗSІГаnьна бІоло­ гі:R. 9 ЮІ. 11.05 СJП•рості склад'Н'І іс­ тини•. Тележурн·а.л длІІ батМQ\в. 12.10 Боrrш~~Lка. 6 кл. 13.00 Естетичне ВИJХОВ8ННЯ. ТИІКН і тех.НJіЮ:І.

ЕстетичнІ

нач8&11а

у

пра­

ці.

Р. Бернс. СторІ•НЮІ жиrrтя і тоорчоС'l'і. 14.30 Етика і ПСЮЮЛІОГІЯ с!­

13.30

меЙКОГО

ЖИ'І'ТІІ.

1..5.00 Но!ШІНіЙ. 15.05 Телефільм е1ПрофесІл ОЛ!ідчий•. З серІя. 16.20 Дивосвіт. 17.10 Муз. фІльм сТИ зlиди, сQІНЦе

ясне є·•,

18.00 Новнни. 18.15 сСnівдружнІсть•. Теле­ журнал.

ЧемnІоНJаІТ СРСР з хо­ КІЄЮ. сДИІН•амо• (MoCJ\111a) сСоК!І.л•. В перерві 20.00 Вечірня казна. 21.00 Час. 2.1 АО Чемnіонат СРСР з хо­ кею. clfopneдo• (м. Горь­ кнй) ЦСКА. 2 і З nе­

18.45

рІ~н.

22.50

Новини.

ЧЕТВЕР, ЗО

І

СІЧНЯ·

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

ЦТ

8.00 Ча.с. 8.40 С·віТ 1 молодь. 9.1·5 Муаииа ШТІрауса. 10.00 ОчевИІДНе неймовІр· не. . 11.00 Новини. 14.30 НовИІН!f. 14.50 сСІJІ.~ь·кі горизонти•. Дон

телефільми.

Роллан..

опога~. 16.45 НовИJRИ. 16.50 Концерт

Із

Державноrо

народного сії.

хору

БІлору­

17.30 Сучасний свІт І робІТ· НИ'Ші'Й рух.

18.00

с .. :До

шістнадцяти

старші·•· СьогоднІ у. світі.

18.45 19.00

сНе МИJРИТИ'СЯ з недо­ л!юіІміи•. Переда·ча 2 Із цНІКЛу .-Вирішується на місці~. 19.45 Нові!Jнн. 19.50 МІжнSІродна зустріч з бОИ·СУ. Збірна СРСР збLрІШ США. 21.00 Час. 21.40 Док. теJJефільм с.Сто­ ріНІКИ Р<І.\ЦЯНСЬНІОГО МИсТе­ ЦТВа. еЛІтература І те­ атр•. Ф!.льм 2. 22.55 Сьогодн.і у ов1т1.

АЛРЕСА РЕДАНЦН:

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ НА .КІНВ 'tA ОБЛАСtЬ 8.00 Гімнастика.

Док. фІльм. 8.З5, 9.35 М. Н~в. с~и бІJІІІ nарадиоrо rіІ:д'ЇІЗдN:>. 7 :кп. 9.Q5. 1З.ОО Іспансьащt мова. 10.05 УЧНJЯ:-м СПТУ. О. Блок. с.Дванадцять•.

8.15

10.З5, 11.40 ФізиИІІі 9 юі.

11.05 Ма•МИІН.а ШНІОЛJІІ•. 12.10 МузИ1Ка. 4 кл. 12.40 Природозн.авство.

НЕДІЛЯ, І

8.00

2

лютоrо

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Чао.

8.40 Ритмічна rі'МН&СТИК&. 9.10 Док. телефІІІl.ьм. 9.20 5-it ТИ•РSЖ ..Cnopтno.

ція.

19.00 20.00 20.15 20.50

9-а студія. Веч~рня ка.зИІ&. РИІrмічна rі·Мн:астИJКа. На·уоково - поnулярний

21.00 21.40

Час. Фільм

сНіхто

не

хотів

умирати..-.

умирати•.

Новини. НОВНІНИ. Док. телефІльм. РосЇ!ЙJС!Ька мова. Шахова школа. НоВИJНн. сЕрмІ!rаж•. МИІСІІ'ЄЦ'І'ІІО ОмродавньоІ ГреціУ. 16.55 Фільм дІТІІМ. сДжульбарс•. 18.05 еРозмова по су'Іі•. На заnит!ІІННІІІ телегЛ'ЯдачІв м. Кал1НІШ:а аІдіпові!ц:ає ПОЛJІТ"ИІЧИИ'Й ОГЛНДІІІЧ В. Ве1оетов. 1845 С~rоднJ у сзІті. 19 rю сСпасибІ, музНІІ«>, сnа­ сИІбІ•. КіІНОНІОНЦерт. 1!!.45 соmвдРУЖ'Іf(сть.. Теле­

11.05 14.30 14.50 15.10 16.40 16.10 16.15

журна,л.

Чемnіонат

КИJ.

Євоопи

катання.

довwrьна

з

ЖІн­

nрограма.

21.00 час. .21.40 Веселі хлоn'ята. 22.50 СУ'ПУТНІИК телеглядача. 23.20 Сьогодні у світі. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕJІЕБАЧЕННЯ 1•0.00 НовннІИ. 10.20 Виробнича mмнасти88. 10.35 ШКільний енран. 9 НІЛ. <Nзн&са. 11.05 Коінцерт скрнпковоІ музики.

Новини кІноекра.н;а. НесІЮІО!йнt серцІІ. Новини.. НОВННІИJ. Срі6нИІЙ дзвІІИочок. На•уково - nопулярний ф!.льм сідоJІІЯ моя-ХJLІ.б•. 16.45 Сонячне коло . 17.15 Живеш на се:п.l знай техніку. 18.00 ТелефІільм с•Бл<8ЮІ/l'Н.Ий вогонь Совєтобада-.. 18.30 Муа. фLльм .-Немае в світ! ТИШІ•. 19.00 А:ктуальИІа камера. 19.35 сП'ятнрічки крою. На. зустріч ххуп з'ІздУ КПРС. М. КИІ·В. 20.25 С. Прокоф'єв. Перший концерт для фОртеnІано

11.35 1.2.50 13.210 16.00 16.10 16.30

з

оркестром.

На добранJч, діти! Час. 2І1.40 Концерт майстрІов м·НІСТІецтв і колективів художньої саІМодіяльностІ м. Києва. 212.55 НовИНJИ.

20.45 21.00

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА

8.00·

Час. Із скарбН1ІІЦІ . свіrовоІ МУ'ЗИJЧноІ куЛІЬІІ'У•РИ. Ста.­ ровшшrа . росІйська муан­ ка. ОПера Д. Бортн.ІІИСь­ кого сАлЮд1о. 213.35 НОВИJНИ.

КИІВ

11.00

нах.

СУ&ОТА, 1 ЛЮТОГО

15.20 КвІти у вашому домі. 15.40 Новини·,. . 1<5.45 Грає л,a·YPeljll' мІжна­

.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

·родіІ!ИJХ но.нкуреІів нін (фосрте.п,ІJІІІнQ). 16.40 Це ви можете.

Чао. 8.40 еТе6ерда. мІсцІІ заnо­ вІщнl•. Науново-ПОПУЛJІ•Р· ний фІліьм.

8.00

9.00 сПросr! -

склІІWD іс·

211.46 МайстРИ

еtфа/Н1а. На­ роДЮІІЙ артист СРСР М. Черкасов. 22.40 Новини.

жок.

11.15 як ми відnочиваємо. 12.00 Сnіває Ю. Антонов. 12.25 сМос·ІGШЧRа•. теле-

ПРОГРАМА

10.00 Но•внІНJИ. . 10.20 РитмІічиа rіМІНаст.иіkа, 10.50 Люби~ям OIJe'l)e'l'И, 11.20 Доброго ва<м здоІ/;Jjtв'я. 11.50 НаJУКОВО - поnулярний

rо.

сШЛІІХИ ДО npeкpacИJO­ ro•. Музей в Домоткано­ ві • 14.30 Новннн. 14.45 Ф.Ільм сЗалишаюся а

ТА

ГІ.мнасти!Ка.

ОБЛАСtЬ

телеф!.льм

У cвlrrl тварИ•Н. НО.ВИІНИ.. ЧемпІОнат Євроnи з ФіІГурного катання. чо.по­ вікн. Довільна прогоа.ма. 17.45 ..ПІРО ЧІІІJС і n.po себе•. Поетична антолоrія. ми­ ІЮла Асвєв.

фіJ'УРНРГО вІІІlьн•ИJЙ

катаНІНІІІ.

танець.

сВtтмайстер•. А. Боене­

сексІ>'НОl'О.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НовИ'Нпt. РИ.'Т'міЧИJа rі•МНІаСТИ·К&. КОНЦЄ"Р'І'ЮfЙ зап .-Дружба•. Вис.туn·ає Єреван­ ський ка:мериІ!ІЙ Q<P!КeC'J'P. 11.26 Проl'рама СІЮртиJІІИИХ телефІльмІв. 12.10 Ком·nас турнста. 12.40 Ю. Макаров. сНе був ... Не перебув&s... Не брав Y'l!lCTl ... •. ВИІСТава. В пе­ рерві Новини. 1"5.10 Наука РаДЯ!НсЬК!ОУ Ук­

10'.00 10.20 1·0.50

раІННІ в ХІ n· яти річцІ. ПіІtвн!чно-3ахІдний науко­

вий цeffl'p АН УРСР. 15.55 ФІІІlьм сНа ropl стоІть гора•.

ЧеМІІІіонат СРСР з хо­ КІЄЮ. cCoкtri• с·К·рИІJІа Рад•. 19.15 Аиrrуа.льНІ8 камера,. 19.50 ..С;карбв музеІ!В УІфаJ­

17.00

ни·•.

В.

Маковський.

4Іt:Іе

nущу..

20.05

А. )Uма,ров. Те.пе1і10'ВЄЛа.

сПомсте.•.

20.45 На добраніч, дІrrи·І 21.00 Час. 21.40 Телеф!.льм c·l'oHIGf по ве~ал1•. 1 серІя. 22.45 НовJІІНН. 213.10 Г. Перселл. cOтenJIIO, або

Павана

летна

Ма!Вра:>.

Ба­

вИІСТава.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРt;ДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ Гімнастина. с.Шон~ія•.

на,л.

8.зо Р.Н11"Мtчна

ЧЄ{:ТЬ.

Hoвmm. сJг)ХІ'І'ена•. Діл.Ова легра сФІтотрою. юrючНJа

1З.55 сВ

ника•.

худож­

Заслуженнй

дожНИІк УРСР ський.

· 14.30 сОело і 11811' XXVLI 15.00 е!ПіснІR ·

те.• За-

nередача.

ма.йостерИJІ

В.

Х'/­

Бернад­

людю. Деле-

з'Узду КПР~. CIOIНfQIIJЄ дРУ· зt.в.. Тел.ефестивІІі11'Ь nіо-нерсЬІІІІОІ пісні. . 16.00 СлІава солдатсьна. 17.00 Музичний аитра'К'І'. 17.10 Передача дл·я стар!Ц0-­ ЮІІІЮІНИК!Ів сТОВІІІРИЩ•:'

Народна аІJ'І'ИСТка УРСР Л. Божко •. Акту&Льна камера.· телеф!.льм сГQЮ(Н по вepтJmai1Ll•. 2 серія. 20.40 На· добраніч, ДЇІІ'ИІ 21.00 Час. 21.4>5 ТелефіJJа,м е:ГоНІКИ ПО ВЄР'І"ИJК8&ІІІ•. 3 серія, 212.55 Новини.

19.00 19.35

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА

КИІВ

'tA О&ЛАСТЬ

8.00 На зарядку ставай! 8.20 ТворЧість юнИJХ. 8.50 Док. телефtльм. 9.05 Д. Шост8ІКОВИІЧ. П'я.та симфоН1Ія. Програма. телебачення Тао)!_ЖИІЦЬКОЇ РСР.

9.55

11.00 Про що розповіІІІИ ма­ JМОНКИ.

11.20. 11.50

Росdйсь><а

мова.

ТЄІЛефільм сСпадкоєм­ ц~•- 2 серія. 1З.ОО МУ'ЗИІRа в театрІ. Юно і на теле6аченнІ. М.уаИ1Ка і

.

мультиплікаЦІя:

14.45

РозnовІдають наші КО•

респОіНденти.

1.5.15 С'І!dт І молодь. 15.50 ФІльм сДоля клоуНJа-.. 17.20 НЩ>ОДJІі мелодІ У. 17.35 ЧемпіІоН'аТ СРСР а класичної

бороть6и.

18.05 Із скарбниці м.узИІЧИJОЇ

свІтоваУ

~льтури.

19.00 Очевидне -

неймо·в•р.

не.

20.00 ВечІРИІІІ ка.зка. 20.15 сШляос до прекрасно­ го•. Арх;ітектурні n/IJМ" я.т­ НИІКИ м. Каліи!на.

20.45 .,по

11

8.00 8.20

наn

муж·

17.55 сАвrоІграф•.

чен.а.:>,

22.45 НОІВіІІіНИ. 22.50 Фільм-концерт .раQftНИІХ сnрав IUcНJI на: вІ<рші

нІсть,

вІдваnІі,

12.55 13.05

До­

'іас. сВ суботу ввечері•. ДеrrеЮМІІВ с3иикл·а на•ре.

Девіз:

1.2.20

15.50 16.50 16.55

21.00 21.40

с<ПеКІІо

хма<ра.ми•.

вами..

Док. теІlІефІльм. Фt1л.ьм .,кохана жінка механhаа ГаврИІІІова•. 19.45 Новнни. 18.50 Чемпіонат Євроnи з

УКРАІНСЬі\ОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

всіх І для кожно­

18.00 18.30

Бу­

МультфІльми. МІІЖна·родиа. nа'НІОрама. Чемnіонат Єврощі з ФіІГурноГо ката·юm. ПоІІІа.­ зов1 вНІСтупи. В nерерві НовИJНІИ. 21.00 Час.

ТИНИJ:>. Тележуркап для ба'Т'Ь<ІІІ!·в. 9.30 АБВГДейиа. 10.00 3до!РОв'я. 10.45 ТІІІНцюваJІьний ланцю-

1З.35 д.n11

С,

17.25 18.00 18.45

14.05

П'ЯТНИЦЯ, 31 СІЧНЯ І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Чао. 8.40 Веселd СТSJртИ. 9.215 ФіІІlІьм сНІх'Ро не хотів

фігурноrо

Служу Ред.якському Союзу! Ра'ИКОва пошта. И.ЗО Клуб мандрІзНІИJІdв. 1.2.30 МІУЗИІЧНИІЙ кІОск. 1З.ОО С!пьська година.. 14.00 ЗуострtчІ на РадІІН'СЬкІй земл.!. 14.15 Лt'!"ераtrурН'НЙ ВІІІЬМВ•

10;00

21.00 21.40

клуб.

2З.20 НОВИІНИ.

20·.15

9.зо вmиnь.ншс.

рис.

І

З кл. 1З.30 Фdльм с.Свій мІж чужими, чужНІЙ мІж своІми.. 15. Q5 НаВИНJН. 16.05 ТелефІл•ьм сПрофесІя - слd.дч.ий•. 4 серІіІІ. 18.00 НОВНІНН, 18.20 Рекл.ама. 18.215 сЗІаспІ<ваю я nІсню ци­ гана•. МузИJЧна І«>МПозн­

·Фільм.

8.00 Г·ЇІМИаС'l'Н·Ка. 8.15 Док. фІm.м. 8.35. 9.35 Основи

1.5.55 еРомен

11.00 НоВНІНІИ. 14.30 НО1Ш'НН. 14;·50 Док. телефШьІІt. 15.50 Театр М. Са.л'І'ІQСІОІІІІ­

часної с:мертІ працІвника вІддІnу nозавІдомчоІ охо­

рони

зустрІ'П.

В!ІJЛЬ Ж>ЛОДІЖЮ!ІК у TбiJIJici.

працІвникІв

таnьноrо ·заводу

ШрИJЧИа

8.40 Віщг}'ІRНfпоься, C'YJ)IIIIII'I!. 9.10 Клуб мандріВ&иrкІа. 10.10 11 Всесоюзн•ИІЙ ФВС:nІ~

с:мертІ

батька

Коnектмв

Франсе•

РВІІUІо-снмфонічНІИІЙ ор­ кеоrр Укра.ї-нсь.кого теле­ бачення і радіо. 213.1() ДовіЩІІІІОва стуЖба!.

с:пІвчуття уч.-цІ. Окс:анІ та

Гл'ІІІЗуНJОв.

21.00 час.

7-6 uac:y с:е~дн.ьоі wко­ "" НІ 7 висnов.ІІЮс. щире воду

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Чол~н.

tІ!ОеМа.

липкою

Ре~актор Є.~ ФЕДІІR.

Дуді

сОnІ:д

еЛюбий

друr•. З серІя. 23.(Jб Сьогодні у світІ.

10.00 10.20

213.10 Баскетбол.

ко-матеМІІ1ІТИІЧ:На

21.00 Час. 21.40 Телефільм

~.35 Якщо хочеш бути a't<>-

позначці

у....;.сwсий

кубнtв.

-

(ФР8ІІД:л).

свердлі

обмотати свердло стрічкою.

Підго'І'ОВКУ МОЛОДИХ ІІІКТО· ·р1в у шно~уд!І МХАТ. 15.1•5 НоВИШІ.

15.20 Те~~~еф!льм сПрофесІя слідЧJ!Jіt:>. 2 серія.

дасть можливість витягу­ вати цвяхи різноІ довжи·

проrтраоиа.

ЖИТТЯ»

то•.

У.J<раІіінх:ька ЛJІтература. НоВИІІіІІ:. новини. СрjІбний дзвіночок.

8.00 ГіМ'И8СrJІJКа. 8.15 Док. 'reJreфinьм. 8.45, 9.40 І'СТ'Орія. 5

М. ХАБИНСЬКИИ, кор. РАТАУ.

Пtв­

тале.иrи.

12.1о 16.00 16.10

виго­

для

Народнd

11.40 ШкіJш"ний ещ>аи. 10 кл.

-

.автоматичне

Котюс

.ІІІИІІU-.

ви­

швидн'ОдіюЧе

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

11.05

дiJro. еДі­

ввість ріІшень•. Сьогодні у сві'І'і. Роман.си С. Ра<Хм.анін.ова. у вн.ионаНІН'і народ­ ного артиста СРСР З. СотJсlілІІІВИ. 19.20 СвІт і мо.nодь. 19.55 НоВИJНи. 20.00 Чемпіонат Євроnи з фіІ'УРИJОrо иатанІНІІІ. Паn­ не :RаІІ'&іІіНЯ. Дов•л·ьна

с.Любий

2 серІв.

ПРОГРАМА

раніше випущених на цій

юровадили

·

23.00 Сьогодні у свІІТ[.

nродовженням

А'лександров. Щоб па­ лагодити їх вироон1п •р о,

з'Уз­

Ке.захсь!ФУ РСР.

21.00 Ча'С. 21.40 ТелеФІльм

ста­

тисяч таких инйжои. говорить головний інже­ нер nідприємства М Г.

ЯдеРІЮУ

аИІ&демі­ Г. Сидо­

Програма- теле­

бачеюm

вистаFа.

Тепер ми можемо щомісяця виnускати 25

хо-

рен.иом.

чекає

фабриці nанарамних дань для Дітвори.

заборону

18.45 СЬогодні у сБітt. 19.05 На.зу.сmрІч XXVII

театралізована

вдалим

мелоді~. М. С<Іілтикова-

зброУ. Бесіда з НІОМ АМН СРСР

-

ти

ім.

реографі·чного а•нсамблю .ЛоаміІ.шка•. 17.35 Док. телефільм.

гортатиме

Нова серія обіцяє

сДеІWІь-

театрt

16.35 Елеюгроніка і ми. 17.05 Кюнцерт дитячоrо

цю книжну. Замість зви­ чайних «nлоских• ілюст­ рацій персонажі рухо­ мі. вонk ніби вистрибну­ ли на сцену з волі ху­ дожниці О. В. Лебедь. Пе,р,ед очима дитини сnравжня

в

16.З0 НОВІmИ.

чоботях».

яка

час.

Щедріініа.

инижои

фігурками. ... Недавно юшжиу-иазиу

дітвору.

І

лефільм.

мальованими

<!:Кіт

тижцень.

ін1rерв'ю

15.15 Народні 15.30 Теаrгр

диночок казок» освоїла Хари!всьиа фабрика nапе· рова-білових і художніх виробів. Серія силадаєть­ з

за

10.25 Док фіruьм. 10.45 НОВИІlІН. 14.30 Новнн•и. 14.50 сПовернеНН!Я•. Док. те­

Випуск своєрідної серії дитячої літератури «Бу­

рухомими

18.15 381 с.nовом 18.4>5 19.00

Ма:якооського•.

спектакль

з

СІЧНЯ

28

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 Чао. 8.40 Спорт 9.00 Театр

У книжці­

ся

сНОВЕ

28 січня 1986 року

РадянськомУ

юзу!•. Кіножурнал. 20.55 Рек.mа-ма. 21.00 Час.

21.45 Оперний

театр

Со-

В.-А.

Моца•рта.

Юножур-

гім·наостИІRа.

255020, Ниі~ська область, м. Бровари, вуn. Ниівська, 154.

Теnефони: редактора_ t-ОЗ- 7 &; вІддіnу партімного життя_ 1-04-61; вІдnовІдаnьноrо

22.45 ЧеtМІІІdОІН'аТ свІту з ФІ· гурН!ого

катаІННя

на

ли­

жах.

Друк

Індекс 61285. офсетний.

Обсяг 1

rо-~ро-д_с_ноrо---и----ра_й_онного- -С-о-в~еrо- в- -н-в~ро~д~и~ - -1 -е_n_у_- І.:,__~----~----------------------------------------------------------------------------------п-.n-~------ии-й---а-n_vvщ Т_н_р~ 'І'атов Киевсіrой Газета __

области.

(На

~КР&ИНсНОV

РедаJК'rор Е. ФЕДІІJ'І.

в~одит ·с ____

17

аnреля

язЬІне~

1007 ro,qa.

nив в~ода: В'І'ОJ)ИШ(, cpena. ПJІТВИЦа. с:уббота.

_ __

секретаря, відділу сіnьс:ьного rос:подарс:тва

діомовnення sої роботи -

-

1-02-92; корес:пондента мІс:цевоrо ра-

1-02-79; зас:тупнмка редактора, вІддіnІв промис:nовос:тІ, nис:тІв І мас:о-

1-04-81.

БроВВІJ)Ська дРУ'І08РВІІ КJff і8с:МІОІ'О оф;а{:Ж)rо уnІ>а!ЩІн:ия у с.права.ос Вj;давІІІИ'ЦТв. nо.лШрафІї І :юшжковоІ торгімі. АдреС. друка.рні: 255000, КиІвс.ьИІ&< об:шС'l'Ь, м. Вро.ещ»~, вул. КШвсьиа, 154.

,.....,··--··· .,. •• , 13.5(J(J примІІ.рнюсlв. Замовлення __ М __. З68. __ __

#16 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you