Page 1

......

·====;::=;::.-=· 8ід·. :~•16:орів_ до,-- вJІ&орі.._,-=:;;::::===== _

:ЩО --ПОК,А-3АJІИ ПІДСJМН·И._· РІ)ИУ-.

'!.=--·-=··

·молодіє, оиовтОєті.си ВUика_д~~рка- ' - вІ. І\{'Я9-:' ·_·ц:вого ___ -.r.т~;-до- ни~т~~ _асrрахансьиоі тех. вайбlJІЬmе ceJio ·району. Особливо · баrато по-. c.smщ, за_вд~RІ!' чн: .,_; r :ор-. но..т;rогН ~:rирощування ово­ ' . . ; .мlтвшt'· змів . у r:t ·соцlа-.львому розвJІтку_ ста- · ганізаціІ роt.59~и. Шї )'RJia: чів, · а :r~~ж прогресив· .· п:ося. за період, що.ІWІИВув вІд попередніх ви-, данню .договорів ·з· н:ас~, НИх';, тf;!хнологій вирощу­ . борІІі до Верховноі Ради Украів;сьво•. РСР. ;ленням на · вИЬощ'уванн~ в,?.ння·.зерна. · · · · · · . Cьoi'o,цвlJtUUJ ваша· розіювІ.цЬ про досиrиеиви ·молодНЯка . · вe.Jiimot: jl9ra~ ·, ·.. "Здtйснюватнмуться та· і перспективи трудових коJІективіВ цьоrо ceJia.! •тої· худоби: _· ..·. . і.кож· ~~~-~о~и _по Р3З?:JНрен­ кращвх' .йоrо JІІОдей, які є коваJІJІми своє1 , Отже; увагу · з!)'Серед- · ню ~теріальн<н 6ази, .. доm, творцимв своrо дос'І'атку. жували на иlлькох: на~ди- осttащенню. її новими 1.1е-

чеТвероrИЙ рік одвв8дцJІ1ОЇ П'.ІІТИ·: 3 АКІВЧИВСЯ річхи. Все мевше часу .запищає"Іься .до ;іі фі- ·

111щу, ~ому важJІІПІОІ щоб. виробИИ'Іl пJWІІІ , вщсоиу- · ВаJЩсь щозміни, щоднв,. щомlсяЦІІ. ·· . · .

Що ·-ж · показ&nи · пl~суМКJі мниуп~rо року?.

· .

Ш!ІрОІІО. розrорІfУВши coцlamconrme. змаrанни аа

-- -

.

іІІтЩеuв: в . жІІПи _.рішень . XXVI з Ізду пар'tіі .і на-. ступв;нх Пn_енуІ.Wtв.: ЦК, КПРС, .-настанов Ге~ерапь­ воrр_ с~креrарв,ЦИ КПРС; Г~.пови Президі1 .Верховиоі Ради.· СРСР товариша. R. У .. Черненка з. пи-

...

еновомІчвою .1 соцl~ноrо розвитку ·. країни, труд.ІІЩ1 ,'1Іромцсповвх пt.дJqШємств нашоrо .міста та рай~ву .. вpaцJOJWJИ.- вt~тхвенво, по-ударному і досиrпе.-х уеЩхlв .. Так, . ЦJІаИ реаJІlзацlї пpOМJJCJIO·

вої продухцl'l за 1984-й рік ниМи виконано на

_

_

.

·

·.

.

10,4

·

міJІЬйова карбоІІаців,

сrt .під~иємства району вщсоіІаJІИ на

102,7

179

тони· ме'І'а~океР.амlчних -~Щ'обів, на ~-. міJІьйов

8 ~~ : ..,...

.U_ •.

.'JіехобJІадваиви дJIJt · .пliJipивilthJt· ..wpliJ3t. . · · ПорtвцJІИО а ві,ІUІСЩІ!{ІІИМ · ~рlЬ~оМ: '1983-r«t- ,оісу C5J.jq.me,. 'иlЖ .J ~. ,_ р_...! _ ВЩОТОВ.ІІено· З8Пчас't8И_· _А_О · u~~·'lo_~ :-.__ · Ц}, 7 q_оЦеві'.аt --;-' , аацча~~Щ.І-- -ао · ІР~W. 11 прОЦеНТІв ..:::.. Вяробtв з liJt~м~. ,· Dplteao повtдомитtt.' Що · промисJІОві ~tttдпривм­ етва рІійову успіШно ·~правИJІИси 1 з доцаТІЦІва ~ав· Aa&RRм ·варті і по наДПJІаиовому .._пtдвищеНВJО про­ дуктивності праці 1 аннЖенИJО _соб1Jі*Р'І'ОСТ1 npoдytt-, цІі. З9,З процента такий приріст обсиrу тов~р­

*

.

кu.

.

.

.

І .~1 не ~•оже вирlшіІтв своїх ироб.nіІ коJІек­

ЖНв фаІJрuв вер:ІЦІьоrо дитJІЧоrо трикотажу, у

IIY

не ввспuє

100

бі.ІІІіше

робІ'І'ВНЦЬ

uo-

6свовІПЦ:

~oфeefit, ввац, ще · тут кваJІlфікацtи пrвач~к ~а

в nаnввць. Через це · у трикотажввків забЬрrова­ ІІJІеn. по ·випуску товарів. вародвоrо споживаинJІ 11а

5

мl.цьйоиів З24 тнеJІ'Іі карjSованцІв, а по посJав-.

~х nродукціі ва. З мl.r.rьйовв 938 тисич карбо. ваицtв. ТіJІЬкв на 75,8·. процента тут виrотовJІево жаварів а державним Знаком .Кості. -

перших д;вhІ

року

ввкоиув8JІІІсь

.Тут доречио зrа,цати

ненка:

4 ... хо'fів

·

І

керОиковУва-

· ·· •. СJіова ·'1'618JtJIUia .· ..

:К. У. Чер-

би. з уеlсЮ aeнlet'16. ~ТВ: тІ, Хто

ще вІдстас, повиввl, не . riUC)'IJi 'lfty, ttlAтJП'fиcь; ті, хто справлистьеи а мав6:ІІІ; . ц.w.... передо­ виків; тІ, щсt йдуть попе~.іу. "'"":- не Зивжувати темпу. Таким 'ІИВОМ, ·-СDіJіьннми aycв.ii:JI.Ihtи · поsа­ 'Іиввl зрушеJПUІ в економіцІ· повНВвl буtИ в~ 'I1JiJr IQI аакрІDЛ~н1. а . й _примножен1•. ·

_

75Q

рін

ти-

ригад

nідряду. Та в центрІ

с:ферах

ГОС:ПОдаР•'

·

. · ,_

- · · · · . · ·...

ків.,

_

· · .

за . все сна-. гові суперництва -

-

б.

· ·

ро ота ·З людьми.

в·

_

·

--

они-

.:·:..-:_e,r~e .Фроловнчу 1 ·:на:ша -яадія і опора. Ад­

за рахунок я'кмх:же факт.орІІІі ·дос:ягнуто цьо:

-· ·Міністрація

·вважає своїм

'Вад ЧИМ Jq)ацівРJіК:в рад~· невІДкладним . обов'язиом

опе- rоспу

. праЦіоJJІі~ть- : у поліпшити :\-"МОви іхн'ьоі

ЖЄННЮ у виробництво Р У· п' ятирІчJ-tИ заборгувВ..лИ ~ати ва зекономленому досвіДу кращих. Яищо ж Що ж .до }Sослинницт- державі 'ІИМаJІСі. а :пІіJЩВІ,_ :сировині, 'ІJатеГОJ!ОРИ.ТИ ~оннретніше, то ва, то найбільшого успІ· також молока. Ян ·t · pltYJtt._A що з цьоrо приУ. · тв~kнИцтвl наголос ху . у цій галузі досягну· y.sarИ , . в()ІQ , екажуть веJІикоди.'J)СІб$~ ·: на · по.~іпшен~l то у _справі вирабющтва · · · аіерцt? · · . яностІ хормів І збІльшен- 1 nродащу дер~аиі ·о во. ·_~ )І' · ~овнlстю пtд· нt 'ї:с~;іfьиЬсті, --поліпшен- чІв. Проти 1983 року їх · ~~іІ:~о праЦівників 111 М_ttid_lfiOrJI·:.. - , С:~ВО· реа.'ІіЗО_в_ано_ . , б1ЛЬШ8, Ма , ~-, ·_ ·.. ,rДJ,IOCRi!fC?RИЙ• · '·"Юіt .Ф*Pfd_· 2761 . ot:aц~r,r-: ._ц~ -_Ре3У-1JЬ· _f ;:uм.- ·ц~-"ошМJ1оі· ме. Ht.Іt~l(ti:Q- ~Qj. · І.8ИJІИе Tl'f НІ'!JОЛЄГЛИ:ВОt робоtи : TA~tt·· і'мепl · 60-ріЧЧЯ

_;on

_:

~начеан,_ "~316"...·:і чітке ne nІдвищенню родючостІ ве,цеця . ссщ,.пkтичи6tо r~у~ів. нращоУ . орrаиізазмца!{КJІ .. · І JUC, ~ультат. цlІ д~I'nя,ttv за о~оче:вими тсфfн

9дерІі(~е

RIJIOrpaмtв

· ne 2715

~лока

:КУЛЬ'l'VРаМИ..

ВІД І .якісноrо

своєчаtно~о

rx

_

з~ору.

Ра,ц~~оУ· .У.ираїни. яні ви~ ініціаторами у . цІй.; enpaвl, :Таиа еионо-

;

_ _ мiJf - :а на_ших ·інтересах. . . в~.- - .о.дин 13. Факторів . _ fe1JIWIIO'I · p~JrtзaцlY заа-

.

:корови. ще . н:а :47 кІлоНа початку 1985 ~о- ввjtєр. ' - . · ·, rрамlв\ бІльше, ніж у ку радrосп виконав n 11-:' У tJo~~,.--~. ВІІІІ·,ХІ-У п я;ирІчни. 1983. р<щІ. Ще ВИЩІ ру- тирічний плаи ВИР()бНИ• ~,. . . .1' _J(U ·. , ; ~~·: . Іиерв. 10 DP~JiliB

.бежі .Цодола.:Ш іtравофтін~ цтва І реалізацtt-

.

держа-

..._

:

вrф6•Ц*tQ»t' у· .

·

. В.

..

НЕВРАТ.

·r&~1fclft~l:

У обе'іц~. вееварод- :rypгlr t\~e~ GO-piччJt- Р•

воrо тру.овсtrо: 1 'ПОJІіТИ'І·

_

--~~~~~._~~--~----~.-

РесстраЦіа J'ІвАІМtа

ИRRIUnrJ. ' пе~двиборва КІМІJІІ!JІ. Зараз . во:аа Btlfl'ffUIІ в новий етап _ОКJtУЖвl виборчі комІсtі

Дj!:Н~І'і:КОІ УнраУНи :Вtкто-

·

Іtрtц1авип

и...

• цен~ ~~ьку. І. :м. nu-вoro .пі•весевв.ІІ прохо- ра ВА~_и.іlьовича Ну~иt:цо--_ ноІ ааводськоt ~ :tilй1dJty' та tнmax. "' ріУ заводУ п~ ХІміки рзиачилн зав- · дятЬ у ваШІй респубJІlЦІ ва. цю nропозицІю mд- М:eт&!JYPl'U ІменІ 60-pRч.tt даии~ 118 ІЯ!< 65-t. Зan.na~ _

тримали кЬлектиЗJІ: ДОІ{у Радянсьи6І

.

Украіни ,і6· И:біаИо

і . фабрнии верхнього ІfМ~ !lлали маіtсимум

Зуснл&, .:tисіііО

·d'C!Oifrr аиа.п1з :в зал~З'Ноау tt&-

tячоrо · ~рииоtажу, І. та:- щбб успІшно :wi~pЩtl ~ вeй:r'J)drmб~-. кож уч:Мниии 6RІ'УЖНоУ четвертий, рік cДQ\1~1t щ..-. Ме'J'ОД.ом:, ctliOIМtв . . ро3почіо1ІR реєстрацtJО передsиборкоІ наради. тоі ц'итиРІчни. Добр,е · t~.r.ra_бQJ1a'I.'OP1IO. · .кавдидатtв у депутати. до . працювали . і в ' t: .' :и. В'alDIJI~RRJI иt- : Верховноі Ради .Україись_В. ~- Ну~нєцов · дМІ про,цу1tтивнtсть ·. . 14 : · ., ·..maay а;( nресовий ~ .кь'l РСР 1 МІеце..вх Рад змоту баJ'rоrуваtися нан- снла?Іа 10.5,7 rtpo~~~ •. _ , 1 ·иe:R'l' у. масштабаХ : народвнх .-еПуt~тів. ~идатом ~- .tІей,утати паРна ~mьних ,.ММ.. . ва: . . ,

л~менту реtnубл'Іки. се.к- ко~ти!у пtдб810 -tt~- . ЦиМи днііми у мtсь:к~ мтар Окружно! 'Виборчо І ки. :t~iaJiiCTИ:iJИ~t6~,': • •

вибоJ)чому

Д~nовt~а

А.

.Я.

Тептон. raнlft._ Перше мk

округу Номtсвr

Ради.

YJ?CP. ми 'n-мmro Jt.

,

П

ч.пенам, що

S{,

~

зареєс'Г1'УВаJіа щ, М.··с~ ·Ну~, ·:fГД/

канди]:{а-

На .засtданвt Окружиоt

V

ro.as;,

:it6f. -~

,__ . .'

Jo

· .

~-

працівmtЗав()ДС!>· )

-pit -

,.

Jf. САЄНКО,

tвжевер ЦЗЛ.

·

дмс:nетчВJJQНеТ · арс8и f!ііІІсІпьrОс:пуnраапІння

про cepe.yJoeAOtSoel нарТ tІОІ!оиа у гос:подарс:таах

r. - ·.....".. (-)

раАеиу · • 23 &\Qя ч. р.

.

rpjфa ~ ~

(nepwa

3

23.1.84

р.),

-

~:f,._) - ' '

на мереву (мІпо­

'..

к6:ВЬІ :иет~.пурrіІ іменІ жено зразо~t. 1 "&кет ви- «ttJtОекіJськиь' 15..4 -+е 1 ..Юt.~кий:. 6Ь-Р!ччіr :;:иеькоІ Ук-. борчЬrо бmетеи.Іt 'Ьь. u~ с:АааиrарА~ ІМ . +.(),1 1 dіпикь.~tкмер.:. раІkИ 1 -

tнtєвих бу- бrJpax .11" парJІамєнту ·•· · конструкцій . пубJІlии, а також заелу-. . виеуиуnи наццндат()м у :х:аио tнформацlю завUtуюді~М~иn

с:вов-

о_ ::nоі:ва~~ . ··". . ....

O·"z-_n _'"'·Т·_ и·вВ·.1· .ДАНІ ~~

:колеити:еи за:ео-тв. П"'рош- виборчо~ номtсд зат:еер-д:- .'1о!:І11 мІа); друrа :

ням у виро иицтво

· ного

Зрушення на -~раще СЯ.'l . :ftapбoSaHцiB. ·прибу·!· уваtи ·була. і ЗаЛИШаЄТЬСЯ

ус:Іх

. л~а. ко1111~1'l с. с:. Бара- .том у деnутати ~ерховноУ баш. Зін надав· сJІово Ради · УнраУнсьньr РСР ~енретаревІ комІсlІ, · сек- no Броварсьіtому :Мlсьиоретаре:&і міськкому . пар- му виборчому mфyry 'ТІУ А Я. ТёпJUОк, ІІКа М 304. ·

до

бідьше уваги р:рмдlляти Євтушенко, Н. Ф. Ситюк, РОТі(О - ._ ~бИтиМемо усе _ · •·.~. · оста~иє зш,~т~: організаціі високоnро- на рахуниу яиих надоєно можливе. ·щоб IЩ{BИJЦJfTJf' ~- Зараз У містІ І рано -дуіrrивноі працІ.•. Зміцнен- відnовІдно' по ;3~44, 3800, ·рівень ,~:~спод~р~ваІ.ІljtЯ. НІ _труд~і ~оJІеитиви бе3706 кілограмів моJІока М.и. зо~вftзанl ЦJ,ofo__)JO· р-ут~ __ зuuo!l изаиия два ню· ДИСЦИПЛіНИ, ВПРОВ~Д- на RO ОБ · · СЩ'Т~,', а.дже , за ·, 4 , J)(IIOf . Д81. в , 11}8.5 році відпра-

му

І дуже важ.пяіо, щоб уже з.

п~ .~~;сtве,цевt аавдавв.ІІ.

·

М 304. ВіДкрив йоr~ го- тов. ~Ну~и~ова

XXVII а'Іадr. КПРС, прІІЙВJІ.1ЦІ ~Жевt соЦtаJІl­ етН'ІНІ зобов'Jt3ІЦUUІ.

в

цо gро:варському мІська· Ве-рхЬ!ІнЬІ

ти 40-pl'I'IJI ВеJІВК0і . ПеремоrіІ, щ;••• маІJІей Jі:І~тисЯ

f!рамтично

та ·.радгосn одержа:в

чоr и6мІсіУ fto вибrJрах !Іаtи в. в. Куз!Ієцсmа ~фуrе _ .· ~-~~ до ЗерховноУ :Ради УРСР кандидатом у д~'ти -fi'oY. _~и ~-

Розпочавеи заверш&JІЬвнй рік 8-Д.IIDЦI(Jf~I)I .:d'Jt'l'ri· рІ'ІКВ. ВсІ колектввв дц тоrв, щоб. yeatІPRd ~устрt· руху· та ·.ІІобре

намІтИІІИqІ

ппани . виробництва

{ІиноикоМІ вlдбуJІОСЯ !аСІ· кОміеіУ

виробІв верхиьоrQ дитJІЧоrо .'l'pnctтaжy; · ЗS тони профіJІю товарвоrо, на 120 тиuч ·.оваицlа сВіт­ о1Іотехвlчноrо обJІадваиии. Продуіrцt1- .іІеДоІіС)Стаапе• RO аrідНО з уRJІіІДеИВМИ доrсtаор~в Ва а, 1 мL1Іьйо­ ва карбованцtв, не реаJІlзоваJІо fi до пл- ва З78 rвсич карбов8вців. ·' _, .· .

.. -·

І' 'Не- ·пЬ'м'и_JfИ· 1110 також над впроваджен­ . . · · · б · б · •

• _

·.за- МИf!у:лий

данн:J. · Онружноr вИбор- з~опонувала !'Іа.ре~ст-ру- ~Фtчио_ п~:ен~~тt\1~.- ,

Ііроцевта) та ремоитио-мехавtчноr.о.. (ЗО,З процента). У ціJІому по району иедодансt до. ману 15,~ ти­ сnі кубометрІв _ nиJioмaтeplaJila, _ 3~2 ти~ m~к

.стахаиовськоrо

і

Перш

.

З ПJІаиом з оставиі.оrо пока3ИІІКа тахож не cpptBИJIRCJІ коJІекrиви заводів свtтло-..ехвlчиоrь _(98,$

•. : •• •

жу, що ад.міністрацlя, ратори машинного доїн- ннвtDІНЬоІІу · рОЦІ?·-· · rіраЦі, повніше задовол.ь­ партиом 1 профном стали ня М: .. Н. Тепдю~. В. С. - Я]tщо: іово'рІП'И ._ісо.- ~н-~~~~- ·п1отреби трудівнииів.

ноУ иродукцІ'і за рахуио.к першоrо пока3ИІІКа. Сарави.пнси труд.ВЩ1 Вроварщиви і з завдавним по аннжевИJО собівартості продукціі, економіІІ від JPooro становить З мtJІЬйоив 453 тисJІ'Іі карбоваиJІіt. ). . . .

ПІдсумки року моrщ. бути·_ вабаrа~ кращими, аби ае! ко.n~и .J~обре : завершвпв проrраму. НайбІ.!Іьmе-. еьо"'.~~;кІ іІІ.ІІІіХомаииn• ко.11ектщs Лlт­ ~вськоі фабрвісн хуJІОЖвlх виробів. Торік ним не, додано теварJіоУ продукціі ва 45 тисич, не реаJІlаовцо іі на 91 :rиеи'ІУ. карбованців. · Є тут заборrоНиlсть 1 по випуску товарів з дер­ ЖВВІІІІІІІ Знаком вкосТІ; а також товарів $8родвоrо споЖІІВаВив. "Так 1 не JІОСRrиуто колективс)м за рік JJJiaiiOВRX lmRUIDIJdв по зрос:rаивю продуКтивності JфацІ., 8IЦDК'eiiJUO собtвартосrі продукцІї т.- првбут-

аааерwенІ

.-

нувс:я до директора радгос:пу Є, Ф. ТомІна.,

еІіраввпаеи з пJІаиом п~

543. тиеичІ карбоваіщtв:· ..е,~;: ·u,,

:

-го? З таким запитанням наw І:Іорес:пон,цен~ . ааер- цІкавЬ· · 'було б• ~і:ІІІ:атиси

процен­

но збі.r.rьппівси 'порівняно ·з .МИІІУ.1ІИМ роком. Так, понад JШаІІ о,~;ержаво 108~ тонн а,аmзвоrо порошку,

pa,Vocny

ково бупм

..

9,2

виробщщrву найrодовиlшвх в~обtіJ. Іх випуск знач­

д1111 моіІемтмву

продаЖУ м'яс:а та МОІІоКа,

та, ва 70,2 мlJІЬйоиа карбованців виrотовпеио то­ варів куJІЬrурио-побутовоrо і rосподарськоrо прн: аваченни. •

. Промвсповість . району

•• l

~

ммнупмА _рім був наііус:nІwнІwим у нииІwнІи n я_ дарюванюt

с:ької дІяІІьнос:тІ

ПJІаи по випуску продУкції вищої катеrоріі ико­

·

~

тирІчцІ. •nepwe аа ос:таннІіі час: гос:подарс:т•~ ._ виконапо ппан реапІаацІі деРЖ!ІВІ ово_чІВІ. , Дос:тро,. JІИСЯ

nрецевта (!1JІьше, вlж торік, вовад ПJІан. іІ виrотов­

~еио . ц

~

;:

102,4

за цей час випущено ва

;

. . .. . ' . .· ..... •Ве_пм.медммерс:.!'мм,А~. кальних· ·питаrrн~- ~rncno- ханізм~ми.: Прац~ва:rиме-

.

процевт.а, поt~аJІ _зuдаивя реаnізоваво товарів на 7, 1. міJІЬйова карбованців. У цІ.JІому .обсяr. peaJilзa­ Цli збtJІЬщивси у· порівииввt з.:мнвуJІИМ роком на

8,6 процента. . . - То8арJІої. пр~дукцlі.

С П РА В.А :Ч Е. С Т І. 1'0 11111 ИВУ .

-та.вь,

mr

.

<Пухіи~ · 10,8 -'"(), «~11:. іеиї::60-рісц

. СР. _. '-'~".

·

~~пrrатипове~~~~~~ь~::; ;~~ь=ні:~:;:::::.· ~~-~~а:~~;;, міському :еИбор)ІОІ\!У ок- виконкому Л. І. Самс.тюн імені Щорса

pyty М ЗО4 neчot:oro за- про стан сщtадаJ!ИJіІ.спіІс-І «Вббри_цькиЬ во/ІУ порошиоаоt кета- Кіа ІИб<>.l)ЦІ.І. . · . . ~Ж~Р.ІІ.ІВtЬхий»

cJt·..J ........ 9 7 .JІ..с ІJ· Eoi_!I:."..Duи•· .· • . : тu.J ..r'd'ЩІїеький:. ·

nорІаняно

6.7_ +О 2 5,4 +0,6 6,2 +0,1 5 g .·.-о, І • 5,З -0,2

11·1U ::; ~~~:.. ::~ ~~:: 0 .-i.t : +.1:0

S: ~ . ~ • 8 · «Зuорищжий•

1~~ ~ 1.-s

«За!І.'Іnкий»

. по. рсйdиу

·

4,4 -0,3

3.6 -0,8 7,0 .:t-.8,31

·


РО5ІТНИ'ЧИЙ І А . Р АКТЕ Р

ВеnіІна . АІІмерна

вІд .в•Іор-в

ребМьtnеJ{нІІ . Мрія сісти за кермо трактора ~рийшла до XJJonця ще в дитинствІ. І rолоаиою бу ла ие

.;

· які no- ж, ' нрім того, чимаJІ') стійко nеребуваnн У nonl зроблено . по благоустрою Серед

зору

тів

nнтан~о,

винанному І

ВеnнноднмерсІtКої

сіnьс~окоі n ' яти

від

Ради

років,

які

nротягом

nоnередніх

до

Верховнот

місцевих

чн

деnута·

не

Рад

вулиць,

грома.цсьних

мннуnн

місць , центру Велико·1· ди­

виборів

мерин

Ради

І

УРСР

найважnнві wнми

. . Зна'Jна

. 1 д ляла~я.

улага при-

зонрема,

·.

шля-

ховому будівництву.

буян тtтання соці.аnано- . · ." · · ·• · · ' "' · і го розвнтку · иасІІnеного va каnазом ВИvорц в, nункту , створення йоrо яний вони дали депутатові меwканцRм усІх уr.оов й .. р 1 р М дnя заможного 1 щасnн- ра OHHOl ади асвого

.

·

життя.

люнову.

.

розпочалося

в.по-

ДОЛЯ НАША СВ І Т .Л А '

-rран·

зводиться по 30-35. Я:н· Здійснення цих заходів що додати ще й перебу· по соціальній перебудові

Винонком сільради не за.лишається осторонь цієІ справи. Лише останнім часом Індивідуальним забудовнинам видІлено 425 тисяч штун цегли, 61 ти-

сячу

штук

села стало можливим зав­ дяки антивностl деnу'І'атів, Іх свІдомому

1

ваному ставленню до за· дозолення nотреб вибор· ців. У · бу дь-яких починан­ нях виноином відчував 1 відчуває nідтримку , доnо · могу словом 1 ділом на­

І. · Ва-

'l'Исяч JІистів шиферу . рениченно, Л. М. Губсь­ ре відчутна доnомога ве-' коУ, В. І. Парубець , В. В. ;шкодимерцям у поліn- Лащенко , R. Д . Рубанки .

5

ГоворячИ

про

те ,, як

змінюється соц!а.'Іьне •об·

Дбає про це адмtнtстра- личчя• Великої Димерки, ція радгоспу. Лише за ос· не можна не згадати про танні роки ЩІ кошти гос· зростання

добробуту

JІОдарства споруджено дв::t

у

житлові 1 будинки

квартир, а також 10 дво· нвартирних · будиянів са· дибиого типу. У нинішньо· Р.У році Кі;'ІЬНість зрос· ~е ще на шість . Нрім тоro, зводитиметься 24-нвартирний будинон з аnте·

rx

'Jюю , завершиться

мешнанців .

на ЗО сока стабільна

всіх

fi

Іх

ви ­

заробітна

плата, а значить є можли­ вість · винористовувати п для придбання цінних ре­ чей. сnорудження осель. На ощадних ннижнах . великодимерців зберіга­ ються вилади на вісім з

бу дів- половиною · мільйонів нар­

JІицтво дитячого номбіна- бованців, а · у Іх· власності ту на 160 місць, а танqж перебува~ майже 540 ав­ розnочнеться

н·я

nоліклініни

відвідувань сьогодні

J

вже

споруджен-

160

на

за зміну .

На

виготовлено

проектно-ношторисну до·

'~<ументац!ю на спорудження аДмінбудинну . де

будуть

томобілів

900

А як не радіти з того, що село наше

роном

молодіє!

1984 р'оці 206 дітей,

зв ' язну, . набінет ор-

мерю-І

що

у

великі,

у

А це зна­ Ди·

перспенти·

народжу·

ються діти 1 лунають ве­ сільн! пІсні. доля зав-

~истих обJіІЯдів. жди світла. Це лише те ; що стосу· А. ється новобудов, а в селІ

кьжним

Ті л ьки

ВеликоУ

робо- ви , бо там, де

'J'И, кімнати дІльничного Інспентора мілlціІ та уро-

з

народилося утворено 120

розміщені винон- нових сімей.

· rанІзаційно-масовоУ

мотоцин­

.'llB.

}юм сільської Ради, вtдді- чить.

. JІення

і

roJIOaa

словами. Тож, коли занінчив вось-

мий нлас , не роздумував, чим зай· нятися далі: Звичайно ж. навчати·

КОСЕНКО, сІJІЬВІІКОВХом;r.

nовірили

в

·

.

в

училище . За те.

нього.

зат()рс.,нv

ди~

радгоrnнv

реtІІтннм

сі

ЮрІй

.. •ю

моnо-

Серrійовмч

·

UJумнтн .

найпершим? Мало сназати, що завдання він виконує на 150 про. центів . що икість зробленого бездоганна. добре n!дкова·ний й агрономічна, 1 технічно грамотний. Юра · одержимий у праці . Такий у нього неслонійний робітничий ха­ рантер :

взяв

одну

висоту .

за

ще

вищу беретьс~ . У результаті досконало оволодів усіма марками

тракторІв. Та невеликий вийшов би толи з тих '3нань, якби Юрій не бер~г техніну. Якщо

запитати.

хто ж

найдбай­

лив!wий господар в радгоспі. зно· ву

назвуть

йоrо

прізвище.

Саме

Навчання !І у~илищі Юра зrа~ тому йому, недавньому воїну . май·

дує з теплотою. Жили

дружно і

цікаво . Навчалися із захоnленням.

ідже оволодіва'ли улюбленою справою. Найбільше заnам' .Іtталися дні виробни'ІІОУ

прантини.

дили у · своєму ж

npoxo-

яну

селі, особливо

nершо!. Були саме жнива . пора

ra-

го,

це

·ря~а длJІ хліборобів , роо!тн"чих же Р~'К не вистачало. І Юрію від· разу· доручили Штурвал комбайна. Знали, що хлопець він самостій· ний , беручний до рОботи. Для ньо· тоді ще· майже

висона

похвала.

було!

шноляра.

Сіdльки

щастя

·

Але все ж Юра иайбільwе то-

за!нтересо­

череnашника, одних обранців К

wенні їх житлових умов.

стала nомічати в сина янусь піднесен1сть. коли той повертався з по.1я. Любов до ··землі, бажання сіяти на ній , вирощувати, збагачувати Уї носив глибоно в душі. Та й зараз, уже шанована на селі людина, він не розкидається цими вf{сокими

що

під ' Ізди до ферм. торних бригад.

усnішно.

сюди. Зовсім малим був Юра , як Іхня сім ' я переІ.Jtала жити з Гор­ лівки у Велику Димерну. І . мама

напрамення

руджують нині сельчани. Щороку таких будиянів

вирішується

до техніни, хоч без неІ в

цій справІ . ян нажуть, нl туди, ні

зом з Іншими ровесниками видали

рядкування вулиці ЛенІна . НинІ асфа.'Іьт тут уже прокладено на nівторакі· лометровому відрізку. За­ асфальтовано також вули· ці Бобрицька 1 Вокзальна, що дозволило продовжи­ ти по них маршрут авто­ буса Бровари Велиі-td Димерка . Зроблено танож

. ма

люDов

меться у Переяслав-Хме~ницьно· му СПТУ м 2. Вдлчний був ке· рівнинам paдrocny, ноли йому ра·

У ЦЬОМУ напрямі nроведено значну роботу, одним з найосновніши1t показників якоІ є житло· ве будівництво. Пройдіть· ся сьогодні вулицями Бе· ликоІ Димерки, 1 ви noбачи-те, які просторі, красиві і світлі оселі на чо· тири і п'ять німнат спо·

довані, то стане зрозумl· ~им, що житл ова пробле-

1аосІ роСJІтммкІа наnІчустьс:я нм.· нІ у paдrocnl сВеnммодммерс~оннй,., Переnік робітничих сnеціаnьно­ стеіі , аа ~tмммн вони nрацюють, ІІедве у двадцятІ> вбереw. Та І сІtОІ'о-"нІ •днІсю · :а гоnавних у сІnіосьноrос:nодарському виробни ­ цтвІ :sаnнwастьс:я фІrура механІ· :аатора . ГІдно nре'дставnяє механі.

ЮРІН . ста• тракторІfСТОМ 31 Jе­ .'Іінням серця. Сназано Це без пе­

Ао . ••барів _

·t '

же відразу після служби доручи­

ли новий Т-150К

А ще Юра не терпить недбаль· у Jілlборобсьній справі, не

. ства

прощає

його

ні друзям . ні стар­

wи~. Просто

жих.

не розуміє

ДобросовІсно ,

. цює

байду­

старанно

пра­

робітник не .'ПІше на оранці. Не nокладаючи рун. трудиться і на транспортуванні будь-яких ван­ тажів. в погожу днину 1 негоду. від зорі до зорl, якщо потрібно. За

всLм

-

цим

виСDка

вимог.тш­

вість до себе , відповІдальність за

доручену справу.

не

Саме цІ , я,осrі

бу.'ПІ визна-

1

бить весняну пору . Любить ОJрати землю 1 восени . З . йоrо праці починається урожай. І якщо теnер

чальними при nрийомі номсомоль­ ця Шумиліна в кандидати в члени НПРС. Внеоне звання кандидата в

про

члени НПРС Юрій тримає з чес­

Ю.

бригади.

Шумиліна

нерівнини

господарства

в!н найnерша

J<ажут~о .

що

людяна на оранці,

то не без пІдстав. -А з ним же по·

руч працюють десятни досвідчених механізаторів. серед них і набага-

тю .

в праці

1

в nобуті .

~

учнІв

500

І поважа­

ЛІтмІвс~омот,

учнівсІоної

rрунту

радгосnу

моnоАІ,

АнастасІJ

У цеху занритого грун­

начаnьнику .

Оnексіівні

тІє'І

чи

цеху

окриленим . Скільни славних справ·

Мануwок:

lншоt

нультури,

робочих ян 1 тепличниці. Jіинішній сезон 1 д.'ІЯ с•;;>rанізацп nраці юних учнів почався задов-го до овочівнинів . Тут вони не нового рону. Разом з усі­ лише закріплюють одер­ ма радгоспними робітни­

жані · знання

в

міжшкільному

навчально­

виробничому а

й

школі,

номбtнатt,

вчаться .

nрацюватtr.

жити в робІтничому хо· .1Jентив1, своУ Інтереси підпорядковувати сntт.­ ним.

Лрац•

вана

так .

~~ ~mм­

щt:t

кожна

се.ми-восьмикпасниць

13

раз

на тиждень може тут хі· льна

годин

ВикоRу!О'<І'ь рац1І ПО

nопрещовати.

sct

!ІОНИ .опе­ BJфOЩYJUJUO

цями

школярі

готували

садили

цибулю.

~рунт, Цех

,І(О

новорічного

сто­

лу трудящих nродав 13 тонн зеленоr цибулі. Це

;....

результат пращ 1 на­ ших ~них nомtчниць.

Практикуються І !ІІщ1 форми участt учнів 1 сус­

mльно корисній м:ину.оому nоnереднІ.

лися

np• .

А. КВІТНЕВА,

10-12 дівчаток ·

працІ

.'!янки. тут школярі по­ :nазува .1и справжні зра з1\И самовідданості , свідо­ мого

ставлення

до

дору­

чено! ~правн. Так, напри­ клад, . дев'ятикласниця Ні­

на

Єрмоленко

на

нвадратному

9,5 на

nевні

· завд~­

ро·зсадн

Слід відзначити , що до 1

одержують

д i : чим _краще працювІа­ тимещ більше й мат­ меш . Так, за весь ІМИНУ'··

метрІ

помідорів . організації праЦі учнів

них напрямах реформи. ДІти, ян і вимагається,

по

виростила

вирощуваннІ

ного життя. На ЦЬ6ttу 1 наголошується в Основ­

ня. Нонтроль за винонан· ням їх . яністю ведуть на· ставники, ·майстри вироб· ни,чого навчання. Юні ро· бітники впевнилися . на

нІлограма nомідор і в . Хороших результатів до­ сягла і Олена Чуракова

"І ставилися

.!J,J-

лий

перІод

юні

овоч~вни­

щ одержа.тш по 700-800 продуктивної нарбованців, нрім прем1а-

серйозно

nо­

виробнични ­

ЛЬНОЇ доплати .

,~

Одним сл овом , справа це серйозна . Ії nотрібно рі. · Праця не стала заба­ на вою , грою . Вона, стала тру­ розвивати. Найперше з~­ закріпити 88. J"f· за­ довим гартом длл юних. дання нями nостійні виро6НJNІ ді· підГотовною до самостіймісця. . ~ НезамІнними помічнmtа ·

році. та f в у цеху труди­

ПідмінІ . За окремНtМИ І<ріnлювалися nевні

Іх йому вершити.

На фото: Юрій ШУМИJІІН. . . ФСУrо N. Семинога.

в

замритого

15

ту виділено мІсць для продукт~вноІ

звітно-ви­

Виховуються

&оrданівської, ИраснnІесьмот, ГоrоnІвсьнС!'І, КJ:ІЯЖНЦь· ної wкin ачатьсІt у Іеnнмодммерс:~окому мажwюnьному навчаnьно-еиробнttчому комбІнатІ. НаnрикІнцІ мннуnого року на ба:sІ радгосnу с8еnнмодкмерс~омні4• nочаnм ді я. тн 7 дІnьннцІt no органІзацІі nродуктменот nрацІ wмо­ ' nJІрІв. Одна s ких овочІвннц~ока . Сnово настав-­ нику

номсомольської

попередУ.

Він .- любимий 1 люблячий син. помічнии матері Євдокії Си­

Іеnмкоднмерсьмо1,

громад~.~

борної нонференції. Повернувся молодий механізатор з Києва

то старших віком. То чому ж саме дор!вни , гордість Уї . Вміє дружи­ він, молодий механізатор, став ти. сnівчувати і допомогти . Ніколи &nнз~око

.

'

осторонь

чить і обрання йоrо делегатом об· ласної

ють його односельчани не лише за

nрацелюбність.

стоІть

справ , нористується1авторите~ t .серед КОМСОМОЛЬЦіВ. Про це свІД:

ки,

1

педагоги.

і

шко л я­

ми

школярі

стали 1 ,а

роботах по вирощуваИІ,tfО овочів 1 у відкрІrі'ОІі\У_ грунті . За ними на двд'х віддІлках закріплено 120 геnтарів _п .'Іощ! . Зібрані в неІ врожаї учнями танож радують.

ЦИФРИ

І ФАКJИ 8

У вищих І

спеціальних закладах

cepeJPitx

навчаnІІІП

навчаєтьса ниві

радгоспних стнпендІа­ тів, які незабаром по~в­ нять ряди спецІмІстІа

14

rосподарства.

8

Якщо у 1982 pold в населення було закупле­ но ВСЬОГО 50. ТОНИ MOJIO•

На фото: вовl буди~и для працівників радгоспу uрюфаси.ли одну

3

!i'J'~ С!!Ла:

Фgro М. ·семивога.

ка, то в 1984-у 250 тони. Крім rого, · на заго­ тіве.льні пункти надІйшло 195 тонн м'яса, 287 ТОІРІ К_!Іртоплl,

чимало

яєц~


tll

fВЕ

Ж И ТТ Я»

*

року

.25 cilfff" 1985

З стор;

ПОПЕРЕДУ -КОМУНІСТИ· '~

За ОС'І'аввІ п'JІТЬ років пар- ·

тійва оргаиlзацlя радгоспу зроСJІа, nідвищилася роль комуні· стів ~· розв'язаннІ проблем

1

господарського

соціального

жвтт•.

сти очолюють п'ять із семи відділків Ч.'!ени партії в і в колективах наших головних пі,цроз­

КПРС

жілів. у тварИНlfИЦТВі , Іх трудиться

rосІіодарству.

партійний

В. П. Шевчук.

значно

24; рос­

-

rром~ських

обов' язків

перевиконали

справи постійно перебувають у по­

Статут :КПРС. 3уси.'Іля

ти, що nартком ще

усіх

ееред працюючих поки що низький - 8, 7 процента. Партком це розу­ мів •і тому намагаєтмя виправити

можливостей

І

вищити

врожайність

продуктивність

чо­

всіх

культур,,

громадського

тва­

По труду­

ринництва, біл,r.ше заготовити йисо­ коякісшІХ

кормів,

що

посдужить

доброю основою для nиRонання дер­ жавних п;:rанів і взятих зобов'язань.

не використовує

для

радгоспУ :в п'ятирічки

спр!Імовуємо на те, щоб значно під­

І все ж слід самокритично визна­

прошарок

ко.1еІ>ТІІВУ р о ці

3авершальному

Тваринн~ки

завдання

розуміІОТЬ цю

лі іх зору. Цього вимагає від нас і

тирьох років ХИ: п~ятирічки.

А в цілому по

30.

,цо

партком

особливістІ>, і тому діяль1ІІсть цехо­ вих партійних організацій, а також стаюення пар'І·ійців до дорученої

ха імеnі Леніна, яку · очо.'Іює член

1 цехів, 11 бригад.

-

страція

Хутько, механізатор В. А. Бобко. Не можна не зга,ztати і колеиив моло~нотоварноі ферми J\1 2 відділ­

оrва, очо.:tІОІОТЬ .. найважливіші підроз­ діли господарства. Приміром, комуні-

чо.:товік, механізації

стам в на кого рівнятисJ. Прикла­ дом ;ІtJIJІ товаришів у nраці й став­

nодман­

ня бі.'Іьш· високих рубежів. Ад~rіk­

ного дnіння Н. К. Пікож, зоотехнік відділка 'М. П. Дідук, водій М. Е.

рівних сферах радгоспного виробниц­

14

лізовувати трудівників на

сщ·жать комуністи оператор машин­

JІічується 117 ч.1енів і 4 кан,в;ида­ ТJІ в члени КПРС. Вони зайняті в

иииництві

тивності nартійців, іх відпойідаль­ ності за доруч~ну · справу. · Комуні-

ленні

Нині в рядах парторганізаціі на­

бувають у гущі мас, повинні мобі­

лос ставиться і на підвІfЩенні ак­

підвищення .

ролі. цехових партійних організацій, іх вnливу на хід господарювання.

М. ГАЛЬЧИНСЬRИЯ, сеІ\ретар

тахе ~тановище. Разом з тнм наго- Саме ці · партійні ланки, ' які пере-

парткому

радге>«;пу

«Велнкоднмерськнй•.

дітей працівникІв радгосnу. новий дитсаАок, а з~одгм сnо­

руджУватиметься

нят

ще

заnиwасться

зв'язку

з

цнм

сиnаднІ

умови

один,

бо

с~оо~однІ

у

no~a

наявних

дnя

чимаnо

корнетується

навчання

<<Барвінок~ :sатишном,

JІОМ.

нази­ зустрів

домашнім

Після

АУ

(так

установа)

теп­

смачного

малята.

доброю

І

виховання

дІтеІ<.

об!·

внладалис~

еrrати. Не всі ·з велиним бажанням, адже так важ­ ко відірватися вІд улюб· лених іграшок Іграшок же т_vт на вс! смаки.

ось

......

в

будинку

цtлко~ита

А

тиша.

тимчасом

Іванівна

запам

Натери'на

Варениченко .

завідуюча дитсадком. ро1· rroвtлa про те, чим живе ноле.ктив ,

t

радощі

тур­

боти його . сБв.рвtнну• виповнило­ ся двадцять років. СадІ)­ чон відвідують уже діти nерших .nентив

вихованців .

а

ко·

виховательон,

ня­

нечок залишаєтьси майже незмінним. Всі ці · роnи установою керує Н. І. Ва­ рениченко . .Тут склалися дМрІ традиuп , якими nрацІвнини

установи

до­

рожать.

У

сnавоІQ.

ний

же

любов'ю справи,

своє

добрі

сто~ун ­

до янtй

за

все ,

дІтей, до присвячуЄ

Треба

ного.

.

Батьни . !!:дучи на робо· ту . спокІйні за своІх ді­ тей. У дитсадку вони нагодовані,

догля­

лентивІ. а й з батьнами. силадових

у цьому працІвникам ус·.

Це

лише

в

одна·

са \юмv

t:з

ко·

важливих

успІху.

Силь·

батьки

теж

\,

І

530

~ентарІв

nnoщ

·

rоднІ.

займас

Нрлектив

посІвнюr

вона

цем соціалістичного зма­ rаннJІ серед бригад цехv

миритого

v

вклад

грунту.

Свій

спільні дося:rнен·

селі

не

тІльки трудовими

здобутками. Вміє &она не лише а

й

добре ц1наво

працювати, організувати

ня внесли всі 27 теплич­ дозвілля. - Шість ниць. Ударною nрацею с~ред

·них

Н. І. вець ,

Хитра, М. Д . Нра· (). В . Ярмоленно,

відзначаютьс я

М. І. Базир , Ю. О. Сем­ но , Н. П. Безсмертна. Іх :еи бачите на цьому знім­ ку.

При

річному

плані

виробництІ'!а орочів 162 тонни бригаnа К М . Жи· Іtькоr здара державІ 250 тонн.

тобто

nеревинонан­

ня становить 54 пр(щен­ ти. Вирощува:tа огірки . цибулю,

ку

й

. tншv

більша

.бригада петруш ·

зелень.

частка

ІjІа й

припада е

на огірки . Іх · здано .за ріК 214 . ТОНН, а З КО Ж І ~ І1Г0.

квадратного

метра

al·

трудів·

нормИ

t

сама

вююнує

постІйно

допомагає .

·- .

товари·

ОцЮ Ії

прийти

на

1

брн~ад·

пр~ ~\•вннків з

них

-

дала

в

касу

господар.

обрана чле-ном

пос.т!йноІ

КО'VІі СіЇ ПО ШЛЯХОВО~ІУ бу· дівющтву

і

б:tаго~ттрою .

Важко пере.:tіч~нІ1 всі :за·

нонтроль з а якістю ре:~юн­ ту 'дОрІг 1 їх своє ч а сню1 грейдеруванням , дотри·

мання мешнанцями сан!· тарно-гіrіЕ;,нічних норм t органІзація

з~1агюшя

за

кращу вули цю, двір, бу· динок. ц~ при участі но· Павлів· місіУ зроблено пІд'їзди д'J

-

з

честю

справляється

з обов'язиа~ш народного обранця. Ножну справу ~винла викону вати ретель·

но,. · неспІшно.

А ле

танови.

Активну

напринлад,

готовці

взяли

свята

Мороз . уже

у

під­

новорічної

ронtв

І.

І.

Роль

Та не тільки 1)анни ГQ­

участь ,

ялинки. А найбільше всім запам' ятався Дід його

ось

впродовж

кількох

майстерно

винонує

тують

тут

Будь-яка чи мала.

На фото: КРАВЕЦЬ.

всі

разом.

справа, велин11 спІ.'1ьна для

t

педаго гів

t

батьків.

завдання вони нують спільне вують юну з міну.

А.

аи.хо•атепьна

.

J.

СЕРЕДА.

старwоі

rpynи

О.

О.

ності, сnІвають у хорі. Пісні у виконанні од­

приймають

вість.

Ось

с ім · з

них

Москв и .

з їздкою

всіх тваринницьних ферм.

нещода!'Іно пов ернулися

задоволенІ,

як

трапляється

така

тіль ни ній 'сумл!rший

можли-

nраЦі

-

труд.

й шана.

ретедь·

::~а пІдсипку 45 кі.1ометрів ву лиць ceJJa. І тут без

членів но місlУ не обійш.1о· ся.

.

Одним словом, уміє Н. П . •-Іебединець повес ти людей за собою. Зрозу· '1!Б ШП !~ Є'. ОДНf1l' е .-ІЬЦі ВИ• явн :ш своєм у обранцеві

ність 1 дозволяє їй. як nравило, досягати успіху. І · досі uам'ятаІQть у ви­ конно:-.11 сільради П ви· сТуп ІІа. одній Із c~clit, я ний був r:mGo юш І акту ·

ще

алt>ним,

вис vнvт\1

порушував

важ·

більше

довір' я

-

П:

нанднда том

Ве· депутати :Яшлося народних

лив1 проблеми

у

районної Ради депутатів. Зна­

життя

ликоІ Димерки. про проблеми сецІаланої ють виборцІ , що коли перебудови села, І з<Jкре· стане Ната лія Павлівна ма · поліпшення його бла­ обранцем громади ве гоустрою. Увага Н. П. Ле· пJДВ~J!~. бединец" до цаого питан· Н .І! -зрозуміла, адже вона

8

.Залиши.'Іися

ця

ШИ.'ІИСЯ. А СНlЛЬКИ ПОДЯК вислови ли жителі на ад· ресу виконкому сІльра;щ

В. ДОСВІТНІП,

· JІІФРІ І ФАКТІ

з

no· тнм

осо.бливою , теплотою . більше, що туристичнІ пу· Люqлять тепличницІ по- _ тівки нагорода зв Ух­

дорожув-ати,

саме

··

:п о л н

-

цосельцt

вихо­

Фото ' М. С!!мино~а.

ниць антивнІ учаснІІ­ цІ художньоУ самодія л ь-

rx

Бо ж ВИ1(о­

-

Литвиненко.

овочівників ,

rm

Снро'ІІна,

на

допомагають

Натеряною браJІо 13 кілограмів, МихайлівноЮ Жицьиою, що значно більше · :завдан· :,а підсумками минулого ня t зобов'язання. року · вийшов перемож­ Ця брягада відома в

і як

нІшнього снликання. І во­

о в о .у е в

О'І:О .'ІЮВаний

серед

120

кожна

На п ерши й погляд ж товариші по роботі, од· дрібниця, а ле для тварин· носельці обрали її депу· никІв умови роботи поліп· татом сІ.чьсьної Ради ни·

-

сьо·

таних.

антивіст гром адсь· коrо життя. Не випадново

У р о ас а-. т ь с в

ВИробництво овочів с ОАНІсю ~ найважnивіwмх rаnузей ~осnодарства.

бригади ,

чергу

А ще НаталІІІ

А. М. Семиног та їІ по· мtчниця Н . Д. Новаль·

кож-

членІв

nершу

авторитетом.

на

ховате.тrt О. О . Нравець , Г. Д . . Литвиненко. К J. Смюк, нлн1 М. С. Онаш· ко, У. С . · ЛитІІиненко , Г. І. Нарпець, кухар

для

мо>f:(ливим

самовідданій

допомоГу найбІJІЬШе ціну ють у і\олективt.

нуться до них. Назву Іх . всіх. бо кожна 3 них сповна вІддається -улюб· ленІй роботі. Це ви -

життя

став

гdtовн!сть

щирtстю І теплотою ро:з­ повІ.дають малята лр0 своїх старших наставни­ кІв , з якою ласкою гор 1

нормою

фрунтів. реоаnІзація яннх ства чнмаnІ , иоwти.

праці

ш2_м

лобачити І почути, з якою

нуті. Задоволені батьки й орrанtзацtєю наІ'!чально· виховного процесу. Самі

не

:

лише

чvн . Бездоtанне винонано ня своrх обов'язнів стало

ній

айже

спр;авжнІй майстер св04:ї справи. Тому й не див­ но, що врожаі бри~ада виррщує високі. Торік , nримІром, са.чІвнинм одержаnн понад 700 тонн

сумлінна,

неве.личІ!и'й

перш

життя.

11часно

садку

цей

колеІ<тив.

жінки.

ходи , якl здійснюв али с я Н. \1 . Лебединець .. Серед. при активиііі допо:vю :~І колег вона кори стується Ч-1еНіВ ці ЄУ КО~І іСіЇ. Це nовагою t н~з<) пере~ним

створиnнея

Ane й за таких обставин дитсадок Нt 2 по npai. ву

зде6ільwого

завдяки в

доwкІnь.

дитсадками.

саднах

-

Успіх

215

вуються в них Зараз будусться

:В!Іtться

ЮІ

· брн~ада - . найбільша

~ocnoNtpcтвa . Трудиtься ,Х

·

у cenl три АИТЯЧІ доwкІnьиІ )#станови. вихо- ,,., , ,.,.,., , , .,.~, , , : -: ·:, , , , ,., , ,., , , ,., "' ' '''''""'' ' '''''' ' ' ' 'Щ :щ:::;ш:z•:·tt{: :-~;?'?7J;Шi~JШIEIOE1.tPШEmi>

~

І

ЛЮБОВ

Садова

І

..

СИЛЬНІ

шана

;}

'

По ·

За !Істанні п'ять ро­

ками дорослИх

у вико•

панні завдань ' ХІ-і п'я­

ків насеJення . Великої ДимерІЦІ аросяо майже

тирічки

на півтори тисячі чоло­

Тільки за минру

вік і б,lИЗЬКО

"ову

8

становить нині 11 ТИСЯ1f.

ВелИко.JІИхерська сі­

льська

Рада

народмих

,цепутатІв оtJ'в.-нує в tвовму , ·ск.:tаді 115 об ­

· Більшість 6 7 чоловік

ранців. них -

заІнsтt рі&/ІЬtІого

8

У

r

цеху

сфері мате­ виробництва.

МИНУЛОМУ

лраціІіВИkИ

а

JІОЦі

ltflllcepBH11'ГO

успішно

·л'вся

справи..

стали шко.1ярі.

чверть

вони

тру­ вико­

н&.'ІИ різноманітних ро· біт на

тисяч кар-

190

бованців. Учнівська ви· робнича бригада серед·

ньоі

школи

зайнЯла

друге місце с еред бри­ га,а: шкіл району,

У створеному !І ни­ нішній п'ятирічці Ве.1и­

8

кодимер с ько)Іу льному

міжшкі­

навча~ьно-ви-

робнІ(Чому комбінаті навЧається ниві майже 500 школярів. ~·чні

І, п~аноиими зав­ Jtанвями. При пЛані 2350 ТКСІЧ УМОВНИХ

шести шкід району опа­

банок

.новують

тут

тракторну,

швейну,

.

будіве.'!ьну

переробнихи ви­

rотоаили

. 2370

т•с•ч

~моВних банок консер­

вації, Прибуток ві,~;

.pea-

'!isa~ir ІІGЇ С'!'ІИОІІRВ 30 тисаЧ карбованців.

АttТИВІПUІВ ПОМЇЧИВ-

справу

Свої

І

автосправу.

знання

люють

чі.вники,

також

j',Цоскона.. юні ов()оо

оператори ма•

шИнного доїння.


ЖИТТЯ"

tH()BE

д А - " -у ю,- r ь

р АДЯНСЬКИR ПОСТіЙНО .

• . про

ЛЮДR •. _ ПІСИЮ СереА ІС)'ІІ-~Іх

серед оо~~нос:еІІІІчам, І

копектиа; У на

це

художнІіі Княщун:

Хор

-

чому

:~а.nитаннJІ

наш

нерІаннн

nоnуІІJІрнОс:тІ

моле~ткау - ВасМІІІІ

·

XOJtY

І"а:Jетн

.

nтаха·

· ·велині багатства, про· Завдання nриморських стори, дари · tіри'роди ·не· госnодарств забезпечи· можливо · винористати . без ти трудящих міст Наход· дальшого заселеНН!І краю. ни 1 Партизанська картоn-

-

аІ,.,-.овІв

СтеnановиЧ

.

nлемінного

них лісів, чистих, багатих на Находкlвська життям озер, . сtножатей. фабрика.

• · р~онІ . :ноемА ХОJЮВМЙ ·

nрмч~tна

ство·

рення належних культур- ходнlвський'>,

\"УР'rн~ · )()'АОМСНІІОі

моресnон,..нту

npo

Примор'в

.

Хт<> хоч ра'з · nобував на лею, овочами, молоком та

спра~ді вt.цведЄJ!е- · зна:чне місце в ·

Далекому сході, захоnле· іншtши сільськогосподарно ·· згадуватиме його І(Ра· ськими · продуктами. наnрикінці 19е2 . ТJС)ну. тИх,, що-. і:ю.і!ІОбнJЩся. :су: безнраІ . .ліси, море, у господарствах району Об'єднав він близько 50 ~цвіте те~н•. · •не. дай·. . ·озера. На величезних npo· спостерігається гостра посnlванlв рlзноrо вtку r J)іЗ· заМІж за . ХУ~ІіУ•.. сІдуть ·-сторах розкинулись рад· треба в робітниках різних них nрофесій. Але на~гt>· ва 1!031 . дJахИ ва· ~ар•. госnні nоля . У лісах бага- спеціальностей. Щорічно то . цінних . звірів. цілющі в планово~'іу порядку з ловнlше всіх 'іх об єд· . «Ло ,,щброа1 . а1fє1)-- виє• , та нала любов до пІсні ,· ба- . багато : 1JrtnИx~ води винористовуютьсІІ різних областей Радянсько:Цля курортного лікування. го Союзу в радгосn~ ражання нести rr в люди, ·•'Молодий•

·.-

створений

pene~1 ·

. ~ру ..

Серед

·

дарувати радість зустрічі

з прекрас-ним. ЗвіДси й успlх хористів, щирі onлески слухачів Рідного села, а також Пухlвки .

. Ножний рlн

дJТІЯ

нас

ний

хор

дl

слухачі nолі~ .

діброві

вітер

виє'>, «Посію .я горошок•. «Величальна•. БільшіСТі

ripo-

тsррlв

мовані

ду_ є · баrато

них,

рік свят- ·

Д/.Я.ЛЬНОГО

· щоб

народна

nісня.

Ій

ля

у

25 процентів. оДин з го­

у

житті

:Spaз.iлl't

порах

продуктами

вання.

nодія,

яна,

безсумнівно,

г·

()JІОВНl

нризи;

.. "

Повернутися

краю ців стали Працювати б ри-

виробничих під· керуючими від·

·

ються на

певному

вироб• проУзду сlм''і nереселенців

ництві: овочева-молочно· го напрямку радгоспи ордена ЛенінА сПартизан·

ський•~.

«В~стон•,

1 2

перевезення майна до тонн на родИну. · Постановою Ради Міні­

сНа- стрів СРСР від

28

червня

стаж

к~ Т~.нкреду Невlс. о · .> Щіиний

встуn

со· робlття,

без

f:Ioro рtї зовнішня

езкоштовно паливо: ,Бровари,

.

або

тонни вугілля про­

3

·

еноно· глава

держави

нансоl{-Оtо МОН'ОJі~)Іістн.чно. в!.дtнос~m

r.

ниjо.ш вUін.осИ• на:Ми з :сшА, нав' Яза:ЮІмн враз.tлії вашінr'тоном. На амєрякан· ськ.t норttорації 1 к,онтро.

, · . Штатами

між.народ,ний та.

'.

. між

Я1!1 ,

СРСР

і

до . речі,

Він засудиВ

~

я.кої

nеревищує

8,'5

. .

·.·

·

J!роварська :·друкаркя

.. ·

.

·

nлани

відділення

по на­

селення.

ФЕД Я Я.

Редактор

ЗАПРОШУЄМО НА ЯРМАРОК . У суботу, 26 ·січня,. о 9 jОдині вермагу

на

ярмарок

по

і

самов.изначеняя народів· 1

невтручання ·у внутрішні . .. .. , · . . . . .. _ справц- 1нШ,~:t стуnат.нм~ .. за

'\.

краІн_. , ви , змЩt_іен~я

1

мl.жна~дної без-

.

М. ЧИГИР, оrJІJІ,ЦаЧ · ТАРС. . '

·

· ·

'

житловому nродажу

масив!

раину, біля унІ·

міста

продовольчих

кондитерських виробів

проводиться товарів,

кулі·

підприємств

гро­

1 rоспо-

·

26 ta 27

січня

універмаг райспоживспілки .

ПРОВОДИТЬ ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ товарів зИмового асортименту.

Тут Трудящі "ІталlУ

Jфодов·

наполеr:ЛИ!ЗУ

ротьбу

проти

бо­

економічно­

уряду, _що веде

до зrортання виробиицтва

1

масових

Звільнень,

Про­

ти дптату веJІИКоr~ кцпі·

талу,

яний

розгорнув на­

буде

nредста:злеяо . в

асортим~нті , верхній вироби, взуття.

У

зростаиия вартості життя в краіиl, проведеиия справедливо! політИRН в rалу­

...

одяг,

виставці-nродажу

широкому· трикотажні

беруть · участь

швейні фабрики Києва «Україна:., імені· Горького , імені Смирнова-Ласточ• кіна та взуттєві фабрики ,N'g,N2 l, 4, б~ Шановні nокупці, nросимо · відвідати виставку-продаж. На вас чекають обно• ви, НО13ИНКИ сучасної моди.

Дирекція універмагу.

ступ на права і здобутки тодей праці. Воии доби-

. щодо . ваЮтЬся збіщ.шеиия заро­ . бітноУ ші~ти відповідно до

nlдтримувати.ме ііринДоои .

, чоJІQВlн ; .в.исловтоє надІю.

сВОБАЯ ЖИЗНЬ•-орrав Вроварскоrо rорсшско­ го комитета КомІІІунистическоІІ ПІІРТИІІ УкраинЬІ; городсК6го и раІІониого · ·еоветов ввРо/І.ВЬІХ aeny. :сатов КиевскеІІ оФJасти · (На УІ<Р&іПІСЦСОМ aaJoll(e). Р.ед'акто-р В: .. ФЕДЯЯ . . Г~ета ВЬІХОДИТ С · 17 8ПJ)~Я- 1937 ГОД&. Дни · вьrхода : · вторник, среда, : ІJЯТНИІtа, . суббо'rа.

lнтервен.

Ц~ральноІ Америни; в~'"знач:и.вшн при ЦЬО'-"'', .....,. ... , що йоrо уряд неухиJТЬно

миру зультат. Адже зq · 20-рІч· НасМQНІНЯ· <Бразt'JfП ,.·'ЧИ- uехи. ~ іи й період nр~влі-ння в,lй- : оельніеtь· ·якого ~ctaJ:iOB~Ь сr,Еових Бразілія, · тер/ітО· приблизно. 130 . мілЬ,йонів р: я

президента Гулар­

Невlс за~,дав .на , ви- валютний - фО!Н·д , пр·И'І!а.дає цlОІНіс'ісь.Кl

борах до-сить В1д-чут-ноІ no- лев0$а . ЧастJ<а·. зовнііuньоJX1:J KИ к~ндидатові правля · го бо·р·rу Бра ' Зілії.. я:кий .. с а льно де~юнраТJІЧ · · · ·· · . ч о ~. од~.. . перевищує 1002-.мlльярдІв ·

по 1 nартв, яка вир~ає.Іні . дол~Рі:Е! . .· за. n~ахуаяамп т е рєси великого каn талу еко~омістіВ, лише . У ви:вій ськових. За Rмго npo: глядl проценті13 'по ц:ьому r?лосувало. 480 з 686 чле боргу · :В разілія . мусить винш нолегіІ виборщикlв, І пЛатити в цьому році 14 ц е, треба сказати, цlJI· мільЯрдів доларів. · :nом законоМірний ре··· ··

міського

· працевлаштуванню

ЗАПРОШУЄМО

вказа.в ,

валоІ nерерви '!3 1961 ро­ цl, :коли т. · невlс . займав пост nрем'єр· міністра при оо-инуто-му . . nізніше

пра11лінням У_ JТЬО·В~ий · •. · Спо.цуЧеними уряді

а;р ~ню .

вона біль­

==~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~

.

рщ1) до влади nрихрдЯ7Ь нwми фіна.нФВО-'!Орrовель- були. від'Новлені після три ­

u .н~_ь':Іови•м

Н. ДЕМ'ЯНЮК, :екоипміст Броsарсьного

НА ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ

яьополlтнчнl в.и·словлюван­

kro-

(у. 1961 го ·.-· капіта.цу; . н~р1внопра.в- ВразілЩо.

н е представники бразlль· с,кого генералітету, а ци. 111 .. •1ьнt політ-ики. якІ - маJ :):; ь на. мір покі1ічити з.

24

до влади

го ' курсу

. пер~о-

ре·

П~аВJІ1ння райспожнвспілнн.

:р :>Т~ в

БразілП

nромвузол,

·

жують

віиськово..го

. відд!лен.

Запрошуємо вІдвІдати ярмарок.

r.'а ви держави в!дбудеть- міка . сЕфйозRо. ; rіідірмна зокрема. на_ . важливість <'' 15 ~ерезня. · Вnерше засиллям у кi'<!]Jfl а мери- плодотворного розвитнУ

:n :е ля

якщо госци Приморського краю,

мадсьного харчурання, а також проши:ловнх дарчих товарів.

-за&J·рrова- ня Т. Невlса ... Майбутній

на - nост ність .· Sразl:Ль-сьна

роботи,

l О кубіЧних метрів дров монтно-механічний завод.

:mе(рНенШ до нацlІ · заявив: еми ·.· будемо прагнути

. кра.•.,

rnpouЛЄМ!f

неба'Ченз . в _

не повний Для сімей

варське міське

нарних

:д ентом Бразlлll обра:ннй тів У рІчному 'о6чнслєннl. задоволенням зуст-рlл.и и:аНІД·идат від опозиціЙJіО·го нев.т:РиІІШе зростання без- 6разl,ЛЬЦ1 1 перші . зовніш-. демократичний

ра·

8 роюв. переселенців . Всім, хто Зберігається безперерв · бажає переселщися в рад­

дlлками, висококваліфіkо· :ваними сnеціалістами сільсьного господарства. , Згідно з іюстановою Ради Міністрів СРСР від 31 травня 1973 року пе -

ІJЗище на всьому континен.· :н:и- _ це НfJ;ІЗВИ"іайно г-ви- зробити все в1д нас за­ т•!. в результаІТі в.иборlв, сон:ийрівень : .· І,н.фЛЛцl'і; лежнє, щоб по,lегшити що тут в!дбу~я • . прези- яннй . досяг · 220 п~ден- стражда!іІНІЯ народу•. Із ei.rra кy

за

рік після переселення. спецlалlзу• Держава оплачує вартість

квадрат~ их .. Jd. ш.<і · з приходом

1 · фmа·нсової

оnлаЧується

від три

ку строком на

латиноамери. лометр.І>в; виявцлася ~верг- уряду президента Т. Не­ канської дt'!ржави·--вlдбу· . HY'fOIO .· у _в.и•р .. яёUt.гостр1· віса краУна пІде по .шля­ лася важлива nолітична шоt· соцtально-ек-о:иомічноІ ху змін; Са· м . Невіс У

справить вплив на.. стано.-

харчу· роки

Переселенці звіль· хунок радгосnу.

житлом,

НО_МЕ~ТАТОРА-- - - - - - - - -

міm.йена

· тварин та птицю, а також місця використання забезпечують на перших nусr.ки один раз за

сімей. перерва

БРАЗІЛІЯ: ·' ЧЕКАІОЧИ ЗМІН ІІ'!айбільшої

Радгосnи відпускають новоселам ':Іасіння для noДозволяється · nовне або садки та сІвби, допо~tаг~- часткове наі(ання відпус­ ють придбати домашюх ток . Вартість проїзду до

· сво'і ба· нож в овочівницт13і, меха- nлощі, якщо

Приморського.

занськ. Радгосnи

· (ТАРС):

- - - - - - - - ЗАМІТНИ

оnла·

ресе.'!енцям надаються відповідні nі.ІJЬги. На .го­ лову сlм'І виn~ачується одноразова грошова доnо· хів з твердим nокриттям, мога в розмірі 200 нарбо· є: залізниця. Автобусні ванців 1 по · 75 карбован· маршрути зв'язують усі ців на кожного ІІ члена. населені nункти району з Друга nоловина· nідйом­ містами Находна 1 Парти· них виплачується через

·

загальному

,радгосn

чує за свій рахунок.

земля : пов· ють у тваринництвІ, а та- квадратні метри житлової

денній частині краю. За· га.'tьна nротяжність йоГо зі сходу на захід 159 нlлометріВ, nлоща 4300 кв. .. ніломе:rрів. _ нlл~,>ність . на· селення ЗО тисяч чоловік. Тут · добре розвинута ме· режа автомобільних шля·

вичному об'єднаннІ. Про· лозни:х напрямів розвитну дукція нового виробни­ rалузі - поліnшення асор­ цтва надійшла в торго· тименту 1 яності цих то· вельну мережУ. ·· · Частна варів. вирабір для малюків і njдлітнtв

щедра

-

..·районів . ----:. Партизанський ....;. розташований у піn·

продунЦ!У. легноУ Цех no виготовленнЮ обсязі спортивного одягу для ді­ промисловості . · ресnубліки· майже тей nочав діяти в єреван· становить · теn~р трикотажно-рука-

двигунів) ,

Більшість з них працю- тягом року на кожні

чекає . · нових _господарів. гадирами _ ОДин з . наj%молодших розділів,

·J:ІlДІ!о ­

З турботою про . дітей

ському

гом десяти років .

гатства, . потрібно чимало нізаторамИ. Рядовl . nраців- ша, то додатково виділя- ­ ·робочоr сили. Багата зем· і:іики з числа переселен- ється на кожний . нвадрат·

Н!lРОДНОГО.

стів.

тисяч, госnодарство 5, радгосn. За електроенер­ сім'я nереселенців 2 гію, викориі:.тану ·на nобу· тисячі карбованців протя- тові· цілі (крім роботи

:в Примор- ний

пта- назад бажаючих немає.

· ра.цгосшв. Але

ністю. вlддав.ала

ОсобливоЮ то6ов'ю в На . вирІШення цИХ завсnіваків 1 в . односельчан дань сnрямовані нині зу­ (1 це зрозуміло) нористує· си.т1ля самодlЯJІЬНііХ артиться

12 тисяч · -карбованців, з ленням nлату за його ко· яких держава платить 5 ристування бере на себе

м:·ясо-молоч· участь у радгоспному ви· 11ати

uих • . бджlльницьки~,

rрами спе'tІ;lаль. но nlдro· іtlдалЬнИй ·. · ·:е~ам~и · · · на товлена до цlє'і знаменноУ nрИсвоЄння: · звання ·самодати.

чотири

407

nлодо-J;Іиноградарсь· робництвІ.

х1ВНJіЧИХ

аустрlч

,танож.

кубlчно­

no 0.1

овочІв, фрунтів. мають підсобне господар· щvвала одного місяця . ня по працевлаштуванню Н . а земл. ях Дал,екого Схо- с·тво 1 беруть активну Надається право одержу· . населення з,а адресою: б

цих· nо.цlй. у · нин1щньому році хоровн~ - , н<>~ентив снладатиме

останні

культур,

ще · однlf;Ю Буде вІн

гідНу

За

це сnрияє в~рощуванню Всі вони багатих урожаlв зернових ні, забезпечені

Иоjуе:ктиву ~я­ на

n1двищи- ний метр

врахування слід звертатисt.~ за довід· nрацевлаштова- часу переїз ду не nереви- ками 1 допомогою в Вро­

Пере.м~ги, .. зус';!'рlчl черго­ вого ' з ' УзДу , К,ПРС. ТВорчі

1 жюрі nісні 4<То· ·noiiiY'J<и •По

сели.

великою кільніс-тю СО!іЯЧ· переселилося

в Літках, nрисвячено· :кування: 40-pl~ · ВеmпюІ

му 40-рlччю ВеликоУ ПЄ· ремоги. Тепло прийма·ли

континентального,

,_них днів, літо тепле. Все ~ський край

рік - уфиМІткий

1 на :кущовому огля· наnружений -

до

зИма . ян : 1 на Україні, з роки з :КиУвськоУ області

Богданlвки й інших. сіл пОбували . на но.~~нlй. ви. · • робнич~й . JtlЛЯНJl. Але

МОДіЯЛЬНИМ артистам. . дЛЯ хрру 1 Усnішно висТупив наш особлr~вlстю;

555

няються від оплати сіль· Це далеко приїжджають ново- ськогосподарського П?дат· nерелін п!:Льг

Нлімат Примар'я близь· йону

·

чимось особливий. Ниніш­ нє новорічне свято зуст-рl'ли . т~адицlйними ще.­ др1вками. З , нонцертами

де доводилося співати са- нин!шНJй

р. М

1977

вас

жде

НQ-побутових умов цересе- •Победа'>, !)джlльничо- ли.ся розміри кредитів на го метра . дров або 0,1 ленцЯм у· чудовому нраr го •дальній'>~ На те- будівництво будинків. З тонни вугілля. У кварти· родючих земел:ь. неосяж· риторП району розташова- цією метою відпускається рах з центральним · оnа-

самодІRІІІІИОСтІ ,;оо . •DIIIi!(IIIO]»Hrtil . . . І . драматмЧммй, вонапьниіІ І воtсаІІ .. мо•Іие~рументuІІнмй,· хороеміі, ОстаннІм -часом асе бІІІІІwоІ_. _nоn'уМ!РНостІ на8увас .

І

·

рОЗвиток

господарства

Да.l\екого Сходу,

:JаКІІаАІ• району 88-

.1\JIIIa

.

уряд

ПіК-!ІУЄТЬСЯ

всебічний

народного

пмнодимерсІоJОІА . ·~ · . «!У..... . . ·· 8УІІІtтурм.. аІ~начас.т~ос:JІ .· xopowoJO орrам . ~-: ІtrYP . но-ма. сової. 'J)оtІотм. Тут ycnlwнo nN~':

.

Дн_рекція

СЬКОІ

та _npoфcninнoaa

СереДНЬО!

WКОІІН

орІ"анІ:~аціJІ

ВИСІІОВІІІОІОТЬ

сnівчуття вчитепям Гапині Павnівні Дмитру Павпови14у І Мо.тронІ ІванівнІ кам

з

nриводу

смерті

їх

матерІ •.

РуднJІН·

І'ІІИ«Jоке

Кnимась Деннсен:

зі оподаткувавня:

'

На зmмку з тижиевина

•Панорама•: під час · ма­ иtфестацtІ в Мілані.

(Фотохронlна ТАРС­ РАТАУ).

Копентнв райвузпа

:z :::-·л:rну

висповntос І"nнбоне

сnІвчутт~. теnефоністці довІдкової спужби ЗаболотНІм з nриводу смерті її чоловІка,

М

:

Н

'

Копентнв мІської середньої щкоnи· Нt 3 - внсnов-

ІІІОЄ rпнбоне сnівчуття вчмтепьцІ-nенсІонерцІ Г, Ф, Потаnенко з . nрІ1воДу смертІ її чоnовіна Мнкоnн Мнкопаііовнча ПОТАПЕНКА,

.

АДРЕСА ·РЕДАКЦШ 255020; Нмівська обnа~ть, м. Брова рм, вуя. Нмівська, .154.

ТDІІефонк: ' ' редактора ·19-3-82; аастуnннна редаитора, вІАдІnу nартІйнОІ'о жнттtt · 1~7; вІдnовІда'!ІоНОІ'О сенретарв, вІддІІІу сІдьс:Іокоrо rос:nодарства .....,; 19-3-18; коресnондента мІсцевоrо раАІомовпеинJІ 19-3..05; вІдАІІІІв промисловостІ, ІІИстІв

-

І ІІІіасоао1 роботи . ..,.;, · 19-4-67.

·

К'вt~ькоІ'О обласного уn-равлІввJІ . у cnpagax видавництв, nолІграФІІ 1 ~са &РУК&РвІ: 2іІЮ:W. Киlвська об.uасть, к. JSpoaapв. JtYA.- ІЩІас•м. JU.

.

Індекс

ЗамовЛення киижковоІ ~p.-lllllf.

-

,61285.

Друк високвІІ. Обеn І друкований аркуш~ Іfв~ 13.150 првмІрниmв. ·

N9 . 497,

16 номер 1985 рік  

16 номер 1985 рік