Page 1

ОРГАН

КО М У Н

БfОВ~РСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІт-ЕТУ МІСЬІ(.ОІ І PAROHHOI РАД НАРОДИ И·Х

· Газета виходить . з 17 ·квітня t937 року •

И Ч Н О І

ПАРТІ І

КИІВСЬКОІ

У К Р А І Н И, ОБЛАСТІ

'

Середа, 25 січня 1984 року · • Ці~а

N2 16 (6679)

1С Т

ДЕПУТАТІВ

коп.

2

НАЗУСТРІЧ ВИБОРАМ

ВСЕ · ДЛSІ УРОЖАЮ

На воrвик •

аrtтпункту

Фоторе,портаж На перший погляд здається, що все спить довкола . Огорнуте сном поле, ніби безмежна . снігова рів!ПІна, сяє на сонці. Десь здалеку почувся гурніт

рива.

яного

Щодня

на

часом

сюди

тористи

ти

характерною

mІше для

що

хвилин

ми

вже

знали,

нович

саме

по

300

добрив.

відтранспортовують

тонн

органІки.

суперництву

Володимир

задають

Миколайович

Бутович,

який

працює

на

після

Крав­

поле

під

тиме у Віках•. Серед пла­ катів

Добре завжди

свіжІ

сніго­

йому довірили

Д.

ті ,

активну участь

займається

І.

Сизонен:ко.

:кілометрів.

Я.

ницьна

Читацька

його

конференціІІ активу у будинку культу-

. ри

Про

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ колективу молочнотоварної ферми .Ni J радгоспу сРу~анівський~

народних депутатів 1984

рік

(бригаДир Герой Соціалістичної біоджет

:ra

звіт

ТУРИ вІДбулася VIII сесія про ·виконання бюджету мtсь:коr Ради народних де- за 1982 рlн (доповідач путатів XVIII с:клинання. завІДуючий міським фі­

СесІя обговорила такі пи- нан со вим відділом . ви:кон­

тання:

ЗВіт цро роботу

ко. му депутат

навчого комітету міськоr Ради народних депутатів

за

1983

мlсьноУ

П. С. Соб-

вико- 'I)'R), сnівдоповІДач

-

го­

лова. JЮстlйної планово­ бюджетної комісії, депу­

рl:к та завдання· тат В. І. Іванець).

Ради

народних

Про

затвердження

,qеІіутатlв в світл-І рі- штатН(}ГО розпису викон­ urень грудневого (1983 р.) :кому (доповідач голова Пленуму ЦК КПРС (доnо- місЬІКви~юнкому Л. Х. БіДа 'і

· голова

мlсь:квикон-

Черневво ).

:кому деnутат Л. Х. ЧерОрганізаційне (доповіве&ко). · да'і секретар міськвинонПро nлан економі'іного кому депутат В. Я. Bar-

1

соцІального

розвитку· вюв).

мlс.та на 1984 · р!Jк та стан Делутати взяли · актив­ :Вин.онання плану еконо- ну участь в ' обго.вореmІl мl'ffiOГO і соціального роз- дОІПовІДей

1

прИйняли від­

витку міста в 1983 році повІдні рішення по кож­ (доІЮвlдач засТ'Упник :ro- ному з обговорюваних пи­ лови

місь:квинонкому,

го-

тань.

лова планової нQМlcli деЗвіт про . роботу сесії nутат 1. єщевио). буде надруновано, ·

!>·

провела тематичну 'іи­

тацьну конференцію «На­ роджена' Жовтнем-., при­ свячену виборам до Вер­ ховної Ради СРСР.

Сесія міської Ради місцевий

Бібліотека-філіал Nil 7 Русанова з допомогою

с.

різноманітні.

Про

.

АЄВТ.

Причому, обіди завжди смач­

сІчня цього року в

завжди вІдnовІдІ

Г. .r.УЛЯВИЦЬRИП,

. Згодом включився у роботу !·бульдо­ зерист Володимир Леонідович Герус. Він підгортав торфокришку, допомагав екскаваторникам вибирати з бурта доб-

23

, lнmi

Д.

Барла­

rромадський кореспов­

~ ще він розnовів, що господарство забезпечує механІзаторІв гарячим хр.р­

районному будинку :куль- мlс.та на

І.

І.

ви'іерnні

систему

ва в господарствах району,- розповів трудівник,- а взимку вивожу органlну.

ні,

та

В.

про найдемонрс~тичнlшу у світі радянську виборчу

місце біля -екскаватора займає Леонід Миколайович Бlба на ЮМЗ-6 . ~ Влітку розсі.вав мінеральні· добри­

ЧУ.Вqн.ням.

Паливода,

дають

робо­

А

багато захо-

Фельдиан,

Ось вlД'Ужджає від екскаватора В. І . Буров. Він вивозить торфокришку в по­

10

цередвиборну

Інформації. Чергові агі­ татори О. 'А . lіеnосєдов,

спортом .

відстань

журнали,

сюди молоДІ. Для них окремо видІлено стІл

рі Іван Григорович Петренко . У 1973 році передЩІИК виробництва був наго­ роджений орденом «Знак Пошани•.

на

nо'іитати

газети,

Особливо

Тридцять ронів працює на екснавато­

ле

можна

1 де

. дить

перший

у громадській

тут

літ~ратуру.

у райсlльгоспхlміУ КАМАЗ . Микола бе­

.ре

себе

агІтатора:~>,

необхідну

На фото: Іде навантаження добрив; тракторист Л. М. Біба, водій НАМАЗа

М.

обладнано

«:куточок

може бу­

що номсомо­

до

ропова.

вою ковдрою. Та не мають відпочинку люди. · Вони дбають про відновлення його урожайної силИ. Н. ГАМ,АЛІП.

хотІв роз­ І за кіль­

привертає

увагу сНІдстояти мир на землІ-., де вмІщено Зая­ ву товариша Ю. В. Анд­

наван­

пухною

трес­

стерно обладнаний стенд ~справа В. І. Леніна жи­

живи.

.,.ВІдпочиває

примІщенні!.

- nортрети чл8Jіів Політ­ бюро ЦК КПРС, май-

Тон трак­

таженні добрив. У січнІ механізатори вивезли під майбутній· урожай вісім . тисяч .тонн по­

лець Микола Сизоненко водієм працює з 1976 рону. Після служби в Радянсь­ кій Арм11 прийшов у райсlлqгоспхімlю. Працював зразково; Недаремно три мі­ сяці тому

навантажувач його

у

Верховну Раду СРСР. Тут дбайливо оформлено агітпункт. У Й(}ГО примі­ щенні на Чільному мІсці

трактори,

справжнього,

дружного колективу. Кожен повісти про свого товариша . ка

вана

водії автомобілів - Михайло Якимович Гутник, Анатолій Андрійович Rовшун, які - значно перевиконують доведені зав­ дання. РитміЧну роботу загону родю­ чості забезпечує тракторист Іван Іва­

обіду механlзаторй, хоч перерва ще не закінчилася. І біля екскаватора утвори­ лася черга. Пони . Михайло Іванович Чечун навантажував Т-1501\ з приче­ пом Володимира Івановича :Qурова, від­ бу лося ближче знайомство з механіза­ торами. Уже з перших хвилин розмови відзначили цікаву деталь,

поля

три

дільниці розташо­

ту · «Теплицьтехмонтаж•. активізувалася робота по підготовЦІ· до виборJ:в у

ченко, Іван 1\Іиколайович Накалюжний,

понад

з'їжджалися

та

члени

трудовому

J

Тим

автомашини ,

бульдозер

тонн поживи. А з завтрашнього днп добрива звідси братиме радгосп <<Жер­ дівський•.

двІ

виборЧІй яка

10/535,

М

по­

· А на сусідніх полях працює радгосп­ ний загін родщчості, у розпорядженні

райсіJіЬгоспхіміУ, яни;й працює у нас · за ,qого:вором, вивозить добрива на поля. Добросовісно працюють хлопці . Щодня відтранспортовують

злагоджено,

рив.

ти з торфокришкою. - Кожен по 1200 ТQНН,- розповів директор радгоспу «Бобрицький• І . І . Стасюк. З осещ нагромаджували торф, а тепер загін механізз,торlв з

механізатори

На

працювали

госnодарськи. Ніде ми не nобачили втоптаних в землю чи розгублених доб­

мотора. Цей гуркіт і привів до л~~й. І вІД нього серед безмежного моря сНі­ гу було тепліше і затишніше. Тут , мов два величезних ,звіра, причаУлися .бур­

300

Всі

;

Великий

nриnлив

nолітичного

Праці М.

кожної

3.

ПиJІьтяй}

no 3648

корови

кілограмів

трудового nl:днесення викликали в колектиВі працівників ферми рішен­ ня ги:дневого (1983 р.) . Пленуму ЦН RHPC, текст вистуnу на ньо·му Генерального сен,ретаря ЦК КПРС. Голови ПрезиДІї Вер}Совної Ради СРСР тов. Ю. В. Андропова. .

на 1.00 гентарів сlльг.оспугlдь ви­ робити 962 центнери молока; віД всього поголів'я . корів одержа­ ти 111 о телят; вихід телят на 100 корів довести до 95 голІв;

виробництву

в основне ст.адо корІв ввести nервісток, що в розрахунку на

Враховуютш досягнутий

ва,

такі

продунтів

працLвни:ки

МТФ

соціалістичні

рівень· по

тваринницт­

.N2 1

беруть

зобов'язання на

1984 plR: продати державі

3625

тонн молока;

у першому кварталі виробити йо­ го 854 тонни, другому 1111. тре­ тьому ..:.._ 1112, 'іетв~тому 854 тонни, валове виробництво й~го довести до 3931 - тонни; , середній надій . молока вІД корови довести . до 3360 нілограмlв. а ОП·ера­ тори машинного доїння R. П. Божко, В. І. Шевченко, А. О. Хшібlр, Л. Г. Щиrлова зобов'язуються надоїти вІд

молок.а;

норlв

буде

28

собівартість

328 100

голів;

центнера

молока

до­

22 на,рбованців; середньорlтше nоголів ' я ко!>lв -ста­ новитиме 1170 голІв; добитися ефективного 1 раЦіональ­ ного використання всіх виДІв · кормІіs, вести до

Докладемо всіх зусиль, щоб і на­ далі nІдвищувати ефективнІсть виробництва, лlстичнl

ycnliuнo

виконатИ

зобов'язання,

мий внесок у

розв'язання

воль'іої програми.

соцtа­

зробити

ваrо·

Продо-

·

СоціаШсти1JІІl зобов' язаввя. обrовореВ1 і прийвяті ва загальвих аборах працІвввкJ,а ферма.

встановлення Ра·

дянськоІ влади, влади н'l­ роду і для народу, розпо­

·вlла

завідуюча

бібліотекою

ШКільною

Н. н.

Пан­

ченко. «Нова Rоuституцlя

СРСР про соІ~алістичну свободу совісті~ тема висТУІlІУ

Бараш.

зоотехніка

Про роль

Г.

А.

1 зав- .

дання деnутатів говори­ ла зоотехнІк Л. Ю. Соло­

вей.

·

Агроном

0:

П.

ла

про

ного

і

радгосnу

Овчаренко розnощ­ nроекти

плану

держав­

еRОНОМіЧНОГО

соціального

розвитну

СРСР і державного бюд­ жету ЧР<.;Р на 1984 рін.

БІбліографІчний

огляд

літератури «Найвищий закон• зробила завідуюча сідЬСЬ.!ЮЮ бібліотекою Jl. В. ВLри'і.

Конференція вана

для

бригади

М

1.

Назустріч бібЛІотеці !КНИЖкова

організо­ працівникІв

виборам у оформлена

виставна,

пере­

гляд Літератури «Молодо­

му виборцю•.

В. ВАСИЛЬЄВА,


*

2 стор.

25 січня

1984 гоку

ЯК·'ІМ&'"~о~·-v .:JІJ:ІІіМ1-

відбулаG818.1J...... я Р-.оІ Радп ня.

х

до1

3

v НІВВІКликан-

Nl.'lt;.:sвlт wa·.~y ви-

t

конко.му_ ~~~nи на'ІІОJІІІІВХ де­ путатів а dll83 ра· 1!а 3аВАОИя Ра­ ди по виконанню рішень грудневого

р.) Пленуl'\fУ ЦК

(1983

ній

вистуrшв

О.

lVI.

КПРG»

НОВИХ РУБЕЖІВ

на

голова 'райвиконкому

,

Сергієнко.

Головним змістом роботи викqнко­ му

в

~инулому

році,

сказав

доnові­

Із VIII сесії районної Ради народних деnутатів----

дач, бy.tro практичне здійснеН:!іЯ орга­

:

нізаційно-госnодарських

заходів

ра­

йонної Ради no виконанню рішень XXVI з'їзду lШРС, ХХVІ,з1зду Ком­ nартії України, листоnадового (1982 роиу) і червневого (1983 року) Пле­

цює з настроєм. Ось чому увага ви­ ирнномів · Рад до організації .торго­ вельного, nобутового, медичного, культосвітнього обслуговування жи­ телів району повинна бути ще nред­ метніша.

нумів ЦК fШРС, завдань llродоволь­ чоІ програми. В зв'язку з цим рай­ виконком cnpmfryвaв діяльність на удос.коналення стилю і методів своtї:ї·

·Hfi

вати

господарсьні питання,

~

цення

соціально-ку~ь­

ноординувати

стало

приділятися

проведенню

мш.

на

сесій,

сесіях

nідготовці

засідань

пе

1

звітували

постійні комісії, заслуховувались- ін­ формаЦії про роботу вик<>нцому в ~вtтний період, діяльність депутатів на виборчих округах. На сес}Ях рг"­

Й9ННОІ J:'ади торік розглянут~

тань,

в

участь

обговоренн~

в;':ЦілІ»fу._

4.

ного

ножвавили свою роботу і .~1

-

но на розгляд сесій районної, сьJшщної, сільських l:'ад, засідань ва­ нонкомів 41:.! питань. uднак постійні номісіі мало практикують проведен­

.

наказів,

даних

організаторської

роооти

окре-

антивмості депуrrатів, не' використову­

ється право деnутатського запиту. Ці та інші виконкоми недостатньо уваги

приділяюТь вирішенню госnодарських питань, в результаті чого не на всіх ділянках створено обстановку ділОВіі· ТОСТі, ВИСОКОЇ органіЗОВаНОСТі. В ~в·язну з цим продуктивність праці в промисловості росте повільюше, ніж передбачається п'ятирічним · пла­

ном. ltизьиими темnами іде виробни­ цтво 'товарів широкого вжитну. По­ вільно перебудовують стиль ·своєї ро­ боти

і

транспортники.

достатньо ведуть приписиами, М!Ю

Зокрема,

вони

не­

боР.отьбу

мало дбають про

з

еконо·

пального.

Серйозні

не~оліии

були

допуЩенІ

в сільському· господарстві. Хоч вироб­ ництво основних видів продунцlЇ і зоільшилося проти 1~82 року, апе район не справився з планами вироб­ ництва і продажу державі овочів і нартоnЛі. 11·ять радгоспів стали збит• ковими.

:Кардинальне

питаннл,

лне

в

мину­

лому році постійно перебувало в полі

зору

райвик6нкому,

ництво.

' ля в

кормовироб­

-

За останні два роки

заготів-

кормів збільшилася. Але потреба кормах

nовністю.

питанняносrl

задовольняється

Шлях до

площ,

вирішення

nідвищення

-

кожного

ще

цього

лродуктив­

гентара

удосконалення

не

нормових

структури

кор­

мових культур, нарощування обсягів виробництва кормів прогресивнішими

·

методами.

Аналізуючи завдання, яні трудів­ ники району мають здійснити у чет­

вертому році п'ятирічки, М. О. Сер­

гієнко наголосив на подоланні відста­ вання

у

розвитну

молочного

тварин-.

ництва. Це можливе за умови даль­ шоУ сnеціалізаЦії госnодарств, дотри-,

мання

технологічної

фермах.

забезnечення .вво.цу :в основ­

впровадження двозмінної не сохадо

28

дисциnліни,

роботи

на

nроцентів первісток. ВіД

виріШення· цих

nитань

залежатиме

дуже багато. У

звІтному

доnовІдач,

роботі

nоріоді,

значна

продовжував

увага прuд1ля11ася

за:клад.!.в сфери обслуговуван­

ня населення. Та це й зрозуміло, ад­ же

коли

ІІОJJWІИТИ

людива

має

с:вРї потреби,

змогу.

:вона

й

задо·

пра-

~про nлан

соціа.львоrо

енономіч­

розвитку

,1984 р~ .ta. пl,цсу:мни виконання . економічного 1 соціального розвитку за 1983 рік~ на сесії ви­ n~ану

ступив заступник голови кому, голова. райплану А. сьиий.

. nромислових

райвикон­ Круков,

r.

підприємств

суму

ста­

4,6

мільйо­

нини ·сільського ·госпо-дарства. Три­ річне завдання по Продажу державі

м'яса виконано н~. ~02,6, яєць

105,8

·

-

на

пррцента. B~Iile: молона, м'я. са, яєць заКуплЯється тепер у насепенн.Я. ·· · · ·неnогано nоп~ювали і будівель­ ники. ВоНи ~воїли·76 мільйонів нар­ баванців наnіта.цовкладень. Дальшого розвитку набуло житлове будUши­ цтво, nоліпшилося обслуговування на­ селення підnриємствами торгівЛі, nо­ буту,

охорони

здоров'я,

нультури.

грудневому '(1983 р.) Пленумі ЦК KГll:'C, в тексті виступу Гене­ рального секретаря ЦК КПРС Ю. В. Андропова, продовжуВав доповідач,

lia

наголошувалося, що _осВ,'овне завдан­

ня .забезпечення да,Jі{>ЦІОГО зро­ станнл добробуту радянсЬких людей.' Досягнути цього мож'на лише за умо­ ви nоЛіПшення ді~льності всіх галу­ зей народного . господарства. Саме над цим і поВІіПЦІl .. працювати тру­

_,!~яrці' ·ра~ ну в 1964 . році. У про, . мисловості неоqхідно забезnечити обсяг :вИПуску товарної- др<)ду,!Щlї .на суму 58,7 'l\!IЛflЙOHa ка~анціВ. зоільшитн вирорІ_Іицтво товарів ши­

рокого вжитку. У сільському госnо­ дарсТ$1 зОільшення заготівлі 1

продаж

державі

сільгосnпроду~тів.

У четвертому році п'ятирічки Ух за­ ~упки повинні становити: зерна. ·:::>00 тонн, нартоплі 24,8 тисячі тонн, овочів 52,9 тисячі тонн, фрунтів і лrід 8,6 тисячі тонн, молока 73 тисячі :;..,rІн, м'лса - 24,1 тислчі тонн, яєць 258,7 мільйона штук. Для забезпечення таких. обсягів ви­ значено цілий ряд заходів по збіль­ шенню виробництва зернобобових, провести

угідь,

перезалуження

підвищити

щування культур.

нормових

агротехніку

виро­

Більше уваги nри­

ді.'lятиметься розширенню особистих підсобних господарств громадян. Дальшого розвитку набуде також трансnорт,

значна·

увага

приділяти­

меться житловому будівництву. Од­ ним сJІовом, робитиметься все необ. хідне, щоб створити трудівникам ра­ йону всі умови для продуктивної праці, змістоВІНого відпочинку, щоб подолати ще вищі трудові рубежі. З доповіддю «Про місцевий бюд­

жет району на 1984 JІ>ік та звіт про виконання бюджету·$ 1982 рік» на

· сесії

виступив

завідуючий

райфін-

відділом І.· Р. Маслюков. Державний бюджет району на

рік,

· 1984

розповів він, розроблено на ос­

нові рішень грудневого

XXVI з'їзду КПРС і (1983 р.) Пленуму ЦК

КПРС. Здійснення ально-економічного

дах

програми соці­ розвитну потре­

бує величезних грошових ноштів. Са­ ме тому бюджет району на четвертий рік л'·ятиріч~н встановлено по дохо-

8

видатках у сумі

1

тисячі нарбованців

713,1

1

ним залишком на

в сумі

з

мільйонів

1985

січня

райспоживспілки Т. В. Дралюк,-nра­ цівники закладів торгівлі спрямову­

перехід­ року

·вали свою діяльність

тисяч карбованців.

2€>6

ОснрвниJrJН джерелами q.уть

надходження

лізаЦіІ·-

лених раночних фОІНдlв. За рахунок активі.зац1І · торгІвлі продещо різнома­

дqходу бу­

від плаrежів

грошово-речової

дер­

лотереї,

також налог з обороту,

від nрибутку канського,

нітних товарів на

також

поряднування,

І все ж досягнуті результати аж ніяк не можуть заслокоУтн правління райсnоживсnілки. У четвертому ·році

а

республі­

місцевого

подаходний

n'ятирічки

nід­

налог

з

1983

рік.

на

'

виконанні

цією метою

Зі сnівдоnовіддю по цих питаннях

Депутати і :іапрошені взяли актив­ ну участь в обговоренні доповідей. Деnутат помічник бригадира брига­ закритого

що

грунту

радгоспу

~Літ­

Д. Скульбіда розповіла,

3.

РІШення

(1983

грудневого

Пленуму ЦК КПРС знайшли у пра­

колективу

бригади

намічають

овочів,

нові

цш сnравІ є. Торік, приміром, теп­ личники виро-стили 477 тонн овоЧів при плані 382 тонни, успішно справи­ трьох

років

теплиць.

Ведуться підготовчі роботи і до вирощення кормових буряків. У радt

п'я­

госп! діє комісія по уиладанню дого­

ворів на його обробіток з населен­ ням. Тільни у Калинівці при допомо­ зі сільвиконкому укладено договорів

~спіхи в труді могли бути б ва­ гомІшими, якби адміністрація гос­ nодарства більше дбала за умови праці виробничників, адже до цього часу

в

тепличному

господарстві

. на

н~

·.

но-технічні

Вонn .-;- С:КЩWІ:нюf .. Усrіlхщtого вико­

тv.

1

~

і

..

'

заходи.

по

поліnшенню

рахунон , зростан­ праці на 96 про­

приріст ·послуг за ня- продуктивності

Д~тат_ оnер~тор · ·.радгоспу-комбі­

~

посівів

побутового обслуговування населен­ ня.• Виконання цих заходів дозволи­ ло за три роки п'ятирІЧки одержати

нанІ_І.И виробничих зафнь, .створення в колективІ н·еобх1дноrо мІнрокліма­

зaunaни!nlr

гектарів

.11

- На період ХІ-ої п'ятирtчки,­ сказав депутат дирентор райпобут­ комбінату В. О. Ковбасиисьиий,­ адміністрацlя побуткомбінату і викон­ ком райради розробили організаЦій­

личниць необхіДно .1$yJio б nодбати. Питання цl щи нlщс , .не дріб'язкові.

Рі.~ ;--~ ~г.~ ~ш.:и~ є~д~;~~ . ,..l.З & .• '---- . .:;,.~..

обробіток

норенеплодів.

створено належних nобутових умов: немає душу, кімнати відпочинку, рqздягальні. Та й пр9 nlJUJeзeння теп­

НЗ1У; ~:иалJ;ІТя.нсі.нф: ІменІ 50-річчя СР,ЧР В. f.' Rие.ва доnовІЛа учасни­ .нам •<:Єсії, що торік колектив радгосnу'-номбінату успішJJО справився із

у тепличній бригаді закладе­

но подушки, ведеться пікірування розсади. Овочівники взяли зобов'я­ зання одержати по 12 нілограмів овочів з кожного квадратного метра

Досвід у них у

лися із завда1Jням тирічни.

і дівчат

для колективу відділка є вирощення овочів і кормових· кореІrеплодів. Щоб виростити хороший урожай

р.)

цівників господарства широку nід­ тримку. І розпочинаючи зараз чет­ вертий рік ХІ-ої п'ятирічки, члени

в~~оміші ~авдання.

юнаків

Депутат електрик радгосnу ~Кра­ силівський» М. М. Павлевко роз. ПОВіВ присутнім На сесіі, ЩО праців­ МИНИ віДділка .N'2 2 вже пристуnили до виконання виробничих завдань четвертого року ІІ)Ітирічки. · Основою сільсьногосподарського виробництва

ходько.

ди

чимало

направлено на навчання в інститути, технікуми, школи-магазини. .

на сесії виступила голова постійної nланово-бюджетної комісії Е. О. При­

нівсь~ий~

тор­

підвищення культури обслуговуван­ ня населення. Продовжиться 1 робота по підбору й розстановці кадрів. З

бюд­

,

закладів

над усуненням

таких недоліІdв, які сrосуються: охо­ рони кооперативної власнос.ті, зміц­ нення дисЦІШліни серед продавців,

Тов. )\'Іаслю1юв І. Р. також доrіо­ вів учасникам сесії 'про виконання місцевого бюджету за 1982 рік, ко­ ротна. зупинився

працівники

гівлі nрацюватимУть

коопераЦії.

жету за

650 · твсЯ1І карбо­

ванців.

відрахувань

nідприємств

а

на виконання

nлану товарообороту, освщ:.ння .виді­

мааших і кооперативних організацій; надходження від платежів населення, держ~~них ·і місцевих налогів, реа­

району

. Високі _рубежі подолали і праців­

де­

мих сільвиконкомів. Це стосується юшонкомtв :Dогданtвської, Мокрець­ ноі, Заворицьної, Погребівської сіль­ рад, де . сес і і проходять при низьній

соці­

.

тили продукцІї на на иароованців. .

У той же час виконком l;!e знімає

рівень

і

і

четвертого п'ятирічки

більно сnравляються з поставленими Цонад план во'ни виnус­

райради, виконано тільки сім.

із сеое відповідальності за нИзькИй·

планів

· завданнями.

У звітному періоді велася робота цо викооанню наказів виборцІв. За наказами виборців у 19tl3 роЦі вве­ дено в експлуатацію школу в с~лі 1 арасівц1, дитсадки в Бобрику і Се­ мцполках, медамбулаторію в Jlіточ­

14

роз'­

на·

тиви

конкоми Нобрицької, 'JІіточківськоі, Семиnо,ІІківськоІ сільських Рад.

із

організувати

зав доповіДач~- трудівники району до­ С.ІІГЛИ не:по:Ганих' результатів. Колек­

родного кон~ролю. Слабо доордину· ють діяльність постійних комісій ви-

Однак

op-

За три ,роки ХІ-оУ п'ятирічки, сна­

ня сnільних перевірок з органами на·

нах.

Рад:

:,tщповtддю

3

:.Jапитн.

путатам

зміц­

законності,

алістичних зоб()в'язань w:ну п'ятирічки і всієї

яки~. ~

комlсП. Ними лише торік пі~Jіе­

завдання

народногосподарських

,9 -·Jnr

депутатів. Вони :виес:zu

36

соціалістичної

питаннях

яснення матерІалів грудневого (1983 року) Пленуму ЦК КПРС, положень т,ексту виступу Ю. В. Андропова, мобіЛіЗувати трудящих на реалізацію

винонно~

регулярно

на

raН~!lauд роботи з листами трудя­ Щих .. Зараз, с.казав він, найваЖ{Іиві­

роооту

селищноІ, сільських Рад. Більше уоо

ги

закінчення доповіді М. О. Се-р~

riЄlfRO· зуmmився

роботи, намагався· nредметно виріШУ~ турнІ

Ж И ТТ .Я:.

КУРС ПА ПОДWІАННЯ

щен.ні 'J8118ІІfl8111rФУ~ущ.тури

народни

сН О В Е

хtентів. ванців

.

Це силадає 230_ тисяч· карбd без поповнення чисельного

складу працюЮчих. За цей

лективом

.

42

освоєно

послуГ, які користуються ня попитом. .

.що. на~580 rо&Е~• •~"~к свуи~~~~

час

нових у

ко­

види

населен-

Деnутат робітниця радгоспу ~заво­ рицьний• Н. О. Во.пощуи поділилася своїми думками з приводу tJОліпшен­

DОЦІ,

-~ !Uf«:<~l!c' у цю сnраву зро­

биJіf. і'·~· д~ської груши, Яку

ня профорієнтаційної роботи. Спра­ ва ця копітка і 'багатогранна. У За­

сьноt

воричах,

очолює' ~ обранець

сепнЩної Ради Т.

Члени

групи

нладом длЯ

не

лише

Налитя.н­

Прокоnець.

·

служать

товаришів

у

школи

при­

за

дотриманням

трудової

дш:ЦІПІліни,

тваринниками

єнономним

ви­

трачаннЯм норміВ'; води, електроенер-

,

гії.

- Всім зрозуміло, - сказав де-. путат голова районного народного су­ ду_ М.

І. Доронін,

з~пцнення

в язати

-

що

nравопорядну

лише

проблему можна

сnільними

роз­

зусиллями.

Причому, особлива роль у Цій сnраві

· належить

органам

моврядування

і,

.

громадського

зокрема,

са­

товарись­

ким судам. Нині в районі Діє 44 та­ ні суди. Ініціативно, цілеспрямовано

учні

середньої

велику

допомогу

колективу ,радгоспу.

виконанні

І

в

той

же ЧО\С

дуже мало виnуснників залишаєтЬся

виробничих завдань, але й контролю­ ють

nриміром, надають

nрацювати в селі. Одна з причин та-

.

кого становища

ви

праці

1

·в

::--

незадовільні умо­

механічній

майстерні,

і на тваринницьких фермах, 1 в теп­ личному господарстві. 'l'a й про орга­ нізаці~ . змістовного Дозвілля молоді

в Заворичах не доводиться говорити.

Ось тому адмінlстрацн радгоспу <<,Заворицький» _ для того, щоб роз­

в язати кадрову проблему, необХіДно лицем повернутися до турбот школи, а нрім того подбати про створення належних умов праці і відпочинку.

сІль-

~ише за такої умови црофорієнта­ ЦІйна робота дасть ІіІдчутний ефент. В обговоренні доповідей також

мовому заводі. А от деякі інші това­

госnу імені Нірова о. м. ч~. де­

працюють

створених

. вИ'конкомі,

члени

nри

товариських

Гог.олівському

Иалитянському

судів,

комбікор­

риські суди працюють час від часу,

обмежуючись розглядом тих матеріа-

. лів,

що Ум надсилає адміністрація nідnриємства чи радгоспу. Цього, звичайно, замаJІо.

Те ж саме можна сказати і про доб­ ровільні народні дружини. Іхній обо­ в'язок не лише чергувати в громад­ ських місцях, . але й вести рішучу боротьбу з хуліганами. дармоЇДами, розкрадачами

соціалістичної власнос­

ті.

- Протягом минулого року, доnовіла присутнім rолова правл1ННя

взяли

nутат

участь

голова

мерської

деnутат

директор

виконкому

сільради

А.

д~ректор Гоголівської

рад­

Великоди­

Т.

Косенко

стрічноткаць:

ноІ фабрики М. Т. КрЬJІЬ.

З

обговорених

підповІднІ рішення.

Учасники ди

VIII-oi

нарадних

nитань

прийнято

сесІї районноІ Ра­

деnутатів

затвердили

перспективний :комnлексний nлaft ро­

боти районної Ради народних депу­ татів на

1984

рік.

У роботі сесіУ взяв участь завідую­ чий обласним фінансовим відділом П. Г. ЛІеовськвй.


сН О В Е

січня

25

Ж И ТТ Я»

*

І 984 гоку

3 ·стор.

ТЕМПИ ОДИНАДЦЯТОІ П'ЯТИРІ-ЧКИ •

Про

nІдсумки

соцІального

І

ВТіmоючи в життя вакреслеввя

з'їзду КПРС, рішеввя трав­ 1XXVI невого, JІВстопадового (1982 р.) ·,і черввевоrЬ (1983 р.) Плевумlв ЦК

парТії,

у

третьому,

серцеввв-

вому, році одввадцятої п'ятирічки трудящі міста і раЦону домогJІВся

державного nлану економічного

виконання

План

по

виконано.

міста і району за

розвитку собівартості

Економія

nродукції

складає

1.991

тисячу. каррованцtв. Допустили пере­ витрату коштів деревообробний ком­ бінат, заводи комбікормовий 1 ремонтно-механічний. ·

Рдержано

мільйона nрибут­

41,2

значного пlдвищеввя ефектввво­ сті виробництва, поJІіпшеввя усіх

ну, на 2.4 мільйона карбованців більше плану. Не винонали nлану

техвіко-екоиоИічивх показників. За рахунок зростання продуктив­ иості 1 праці одержано зиа'ІИИЙ при­

лише ремонтно-механічний завод і художньо-оформлювальний комбінат.

ріст

виробиицтва

промислової

Виконання плану випуску

сільськогосnодарської продукції, введено в ,цію ряд нових потуж­

номічними показниками. Обсяг товар­ ної

nідnриємств торгІвлІ

101,7 100,0 96,5 58,9 56,1 89,6

щих.

ПРОМИСЛОВІСТЬ Державний план третього рону одинадцятої п'ятирічки піДприємства завершили з хорошими техніко-еко­ продукції

в

реднім роком 1,8 процента. План

по

порівнянні

папе·

при

плані

випусну товарної

ції виконано на виконав. плану споживспілки,

продук­

процента. 'Не промномбінат рай­

102,9

недодав

ua 1.215

предунції

4,8

зріс на

з

в

реалізацію

тисяч карбован­

цІв.

У nорівнянні з

роком знизи­

1982

лн випуск продукції 4 підприємства: енсnериментальний завод нестандарт­ ного номунального обладнання на 6,7, молонозавод - на 27,3; дослід~

ний

завод металоконструкцій Держ­

номсільгосптехніки

на

-

25,6,"

рика

верхнього

жу . За

на 2,7 nроцента. показником нормаТІU!НО

дитячого

продукції працює

16

фаб­

трикота-

· чистої

нолеJtТнві.в, або

66,7

nроцента від усіє!. кільності підприємств. Цими колективами річ­ UІІЙ план винонано ва 104,4 nроцен­

- на 104,9, темn зростання складає 106,9, виробітон на одного працюючого 104,5 процента. Додатново до. nлану

та,

ло

продунпmності

виготовлено

дукції на

nраці

нормативно

1.334

чистої

про­

тисячі нарбованщв.

План реалізаціr. промислово'! nро­ дукції виконано· на J02,5 nроцента.

Проти 1982. року обсяг . реалізації зріс на· 4,6 nроцента nри плані 2 проценти. Додатново реалізовано про• дукцlУ ІІа 6.911 ·тисяч карбованців.

. чис'лі на підрриємствах мі­ ста ~ на 6.306 · тисяч карбованців, а сlльськоУ місцевості на 605 тис-яч карбОванців. ·

У

тому

План реалlзацГі з врахуванням до­

говірних поставон винонано на 99 процентів.' Недопоставле~о замовни­ _.нам продукції на 2,69 мільйона кар-· бованців. Товарів ІІародного споживання ви­ готовлено на 80,6 мільйона карбо­ ванців, на 1.014 тисяч карбованців більше плану. Обсяг виробництва збільшився на 8,5 процента. План ло випусну продукції вищої натегорії яності винонано на 116.3" процента. Виробництво зросло· на 5,1 процента. Не винрнали завдань по випусну виробів з державним Знаном яності завод «Торгмаш'> і Літнівсьна фабрика художніх виробів. Винонано nлан і збільшено ви­

пуск

проти

року

1982

.

найваЖ­

ливіших видів продукції: залізного порошку. металокераміки, полім'ерної плівки, нонструнцій із алюмінію,

комбікормів, світлотехнічних виробів, молочної

продукції.

Недодано до . nлану: пиломатеріа­ лІв, збірного залізобетону, метало­ нонструнцІй, стінових матеріалів, столярних виробів, !золу. У результаті широко розгорнутого

соціалістичного змагання nід девІзом <<Плюс один процент• план по про­ дуктивності праці вщюнано на

103,3

процента. Темпи зростання скла­ дають 2,2 nроцента. За рахунон продуктивuостІ праці одержано 52,4 процента лися

приросту

темnи

по

продукцІі:.

цьому

Знизи­

показиику

на

фабрицІ верхнього дитячого трикота­ жу, молокозаводІ, на заводах нестан­ дартного. комунального ,обладнання

дослідному металоконструкцій. Середньосписнова чисельність про­ мнслово-виробничого персоналу· ниж­

1

Чі планово І ·на

23

чоловіка.

у т. Ч. ДОН <<Торгмащ>> . Пиломатеріали у т. ч. дон Дос.лідно-енсnер. завод ДосліДно-енсп. завод будконструкцій Збірний залізобетон ут. ч. БЗБН Дослідно-енеп. завод Р~З

Дослідно-енсп.

97,9 98,4 98,6 95,5 85,8.

завод -мет.

95,5 Столярн1 вироби 7 4,2 Нрани на автохоДу 100,0 Зап. частини до екскаваторів 45,6 Верхній дитячий тринота115 103,2 Профіль товарний 116,7 Нонструнції Із алюмІнІю 115,1 Ремонт автопоиришон · 102,3 Ізол 90,8 Гумотехн~чнl вироби 104,9 Стінові матеріали . 94,5 Аnарати хlмводооч:Истюr .1 03,6 конструкцій

Нестандартне обладнання Нузови металевІ Технолог. обладнання харч.

100,Ь

nромисловості

132,3 103,3 103,0 119,4 101,3 102,5 106,4 101,6 100,5 101,3 106,9

101,6

Цільномолочна . продунцІя Сметана Масло Хліб і булочні вироби Ремонт .тракторів Тенстильна галантерея Швейні вироби Номбінорми Пр~мІкси Ремонт техобладнання ТОвари нультлобуту і госnодс:фсьногd ;вжитку

101,5

БУДІВНИЦТВО

них фондів за рахунок державних но.штів на 35.519 тисяч карбованців. У nорІвнянні з 1982 роком введено основних фондів менше на 1.487 ти­ сяч карбованЦів. Ліміт Державних капіталовкладень в обсязі 44.478 ти­ сяч нарбованців фактично ви.нориста­

но

39.901

тисячу

нарбованців, що

складає 90 процентів. · У порівнянні з поnереднім роком

обсяг наmІтало:В.нладень по всіх об'єк­ тах збільшився на 9.710 тисяч нар­ бованціВ, або на

13,2

у тому

в

загальною

експлуатацію· житлових

nлощею

50

бу­

квадратних метри. Фа.ктично введено 53 тисячі 248 квадратних метрів.

В Індивідуальному секторі міста ~nоруджено 7 4 будинии загальною nлощею 6526 квадратних метрів. У сІльській місцевості збудовано 122

загальною

nлощею

11075

квадратних. метрів.

СІЛЬСЬНОГОСПОДАРСЬНЕ БУДІВНИЦТВО

У сільському госnодарстві по всьо­ му· комплексу робіт за рахунок дер­ жавних каnіталовкладень введено в

дlю основних фондів з обєязl

числі:

по

21.782

Тракторні причепи Плуги тракторні Сівалки тракторні Нартоплесаджалки Ну льтиватори Низький коефіцієнт тракторІв

числі для трудівників

села нада­

АВТОТРАНСПОРТ Річний nлан колектив АТП

31014 106,3 процента, додатко­ во nеревіз 1.047 тис.~ч пасажирів. Річний nлан колектив АТП 11063 винонав на 102,2 nроцента, додаІГко­ во перевІз 43,5 тисячІ тонн народ­ виконав на

ногоспощірських. вантажів.

За 1983 рік у господарствах райовироблено: зерна 40993 тонни, або на 4057 тонн більше проти nо­

. ну

переднього рану, картоnлІ

- 34395 4710 тонн більше, ово­ 40325 тонн ( + 7050), кормобуряків 106290 тонн ( +25551), зернятнових 3327 (-5255); худоби 1 птиці - 24429,1 тонни на 1045,5 тонни більше, ніж у Щ82 році, молока 80594,9 тон­ ни ( +2о53,5), яєць 299 мІльйо­ нів 298 тисяч штук ( + 11 мільй'онів 811 тисяч). · · Виробництво м'яса снаротилося у на

«Гоголівський•

на

1065 цент:керІв, -«РусанІвсь.кнй~ 242, <<НрасиЛівсьний:~> - ·218. центнерів. · Валовий надій молона зменшився радгосnах «Заворицьний• на

центнери, «ЛіткіВСький• «ГоголІвський•-1074, ллемnта­

7924 2241,

хозаводі <<Рудня>> на 441·центнер. Виробництво курячих яєць зменши­ лося у радгоспах імені Докучаєва на 6 мільйонІв 221 тисячу штуtt,

«Авангард:~>

хозаводі

314

-

тисяч :Штук.

!ІТИЦі порівняно з

на

12

тисячі,

244 -

<<Рудня~

на

nлемnта­

1

мільйон

Середня несучість

1982

яєць 1 становить

роком зросла

244

штуки на

курну-несучку.

На ствах

1

сІчня

району

рогатої худоби

3582

І

1984

ПТИЦІ

року у господар­

налічувалось

65744

великої

голови, або на

голови більше nорівняно з від­

nовідною датою минулого року, в то­

му числІ корів

ней видів

- 28005 ( +79), 97129 ( +6500), nтищ 2341987 ( +16943).

сви­

всіх

План по наявності по голів' я вели­ коУ рогатаХ худоби виконано: велико! рогатоУ худоби на 105,7 процен­ та, корІв 99,9, свиней - 106,3, птицІ 101,1 nроцента.

Юлькість nоголів'я великоУ рога­ тої худоби збільшилась у всіх гос­ nодарствах району, а nтиці nтахофабриках.

-

у всІХ

Порівняно з відnовідним nеріодом минулого

рану приnлід

йону зріс на

'по

1959 голів, 80 на сто tор1в.

мали

50 70,

рад­

процен­ вантаж­

_.:_ сЗоря• ·. (80%). (70%). трантбрних причеnів «ЖердІвський• (63%). «Заворицький• (48%). ДЕРЖАВНІ ЗАНУПІВЛІ СІЛЬГОСППРОДУНТІВ У ВСІХ НАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ

конали

на 111,8 процента, картоплІ - 90,3, овочІв - 83,5, фруктІв · 30,9, ягід - на 58,3 процента. Не виконали nланів продажу кар­ топлі радгосnи «3аворицький•. сЗа­ nлавний•, ІмеНі Докучаєва, плем:пта­ хозавод «Рудня•. Радгоспи сКраси­ лІвський•. «ГоголІвський• •. сПухІв­ ський•. Імені 60-річчя СРСР, 1меп1 Щорса та радгосn-комбінат <Теп­ личний• усnішно справилися з дове­ деними завданнями і продали держа­

ві багато овочІв понад uлан. Але де­ сять госnqдарств ли своїх планів.

На

1

сІч.ця

району

не

викона­

року по всіх ка­

1984

1 птицІ 25225 76597 ТОНН, ЯЄЦЬ 448 тисяч ·штук.

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ

у

-

них автомобілів «Жердівський•

би

ПРОДУНТІВ РОСЛИННИЦТВА І ·ТВАРИННИЦТВА

радгоспах

готовності

дату

тегоріях госnодарств закуnлено худо­

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

-

звітну

План продажу державі зерна в році госnодарства ра~ону ви­

но nослуг на 1.172 тисячі карбован­ ців, на 7 тисяЧ більше nлану.

тонн чів вих

на

1983

За 1983 рік раШ:Іобуткомбінат на­ дав населенню побутових послуг на 2.355 тисяч карбованців, на 27 ти­ -сяч нарбованціВ більше nлану. У то­ му

85.2 84,5 89,1 1ОО 99,8 100 1 ОО

!'рактори

Вантажні автомобілі

уnравлlнню торгІв­

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ХУДОБИ

тисяч

РОБОТИ НА 1 СІЧНЯ 1984 РОНУ (коефіЦієнт)

госnи «Заворнцький• тів, «Нрасилівський~

ПОГОЛІВ'Я ПРОДУКТИВНО!

963

будинки

зростання

ГОТОВНОСТІ ТЕХНІКИ

ЦО

лі на 96,7, по райспоживспілцІ на 99,7, по громадському харчуван­ нЮ на 101,9 ІІІроцента.

процента.

Річний план виконано на 10'4.4 nроцента. За рахунон державних на­ nіталовиладень заnлановано бу ло диниів

вІд

ТОРГІВЛЯ

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

ввести

працІ

nлати.

Річний nлан роздрібllого товаро­ обороту д.ержавної і кооперативноУ торгівлl в обсязі 124.353 тисячі :кар­ бованців виконано на 100 процентів,

НА ПІТ АЛЬ НЕ БУДІВНИЦТВО

За 1983 рік введено в д.Ію основ­

СТАН

Т~!:Я'І

4.2.67

Ліміт каnіталовкладень встановле­ но в обсязі 15.230 тисяч иарбован­ ців. Використано лише 13.333 тисячІ карбованцІв. За три рони tr'ятирічки продунтив­ ність nрацІ замість заnланованих 2.,3 процента зросла лише на 1,1 процен~ та. Намітилася тенденція відставання

вайважливіших видів продукції (в процентах)

100,4 101.0 111,8 100,7 124,9 101,3 100.3 102,0 96,5

на

більше . поnереднього · ро­

ку.

заробІтної

Залізний порошок ~еталонерамічні вироби Залчастини до тракторів Світлотехнічні вироби Плівка nолlмерна Вироби з пластмас ~еблі: у ·Т. Ч. ДОН вдо Технолог. обладнання для

І

карбованцІв

продуктивності

і

ностей і житла. На цій основі значно підвищився матеріальвШІ: і культурний рівень життя трудя­

тисячі нарбованців,

198 З pik

телят

по

ра­

їх одержано

.

тонн,

265

-

молока мІЛЬЙОНіВ

Винонання загального обсягу по за­ нуnlвлях худоби 1 птиці становить 110,1 процента до nлану, молока 106,5, яєць - 109,6 процента. В цілому по . району nорІвняно з мину лим роном закупівлі м'яса зросли на

тонн. Нраще · Інших справилися

2366

з річними планами радгоспи сВелик')­ димерський•, племптахозавод сРуд­ н~. радгоспи імені 60-ріЧчя СРСР.

l'менl. Щорса,

набагато

nеревиконав­

ши їх.

ЗакуnІвлІ . молока збільшились на rонну проти поnереднього ро­

4661

ку, річний план виконано на 106,5 nроцента. Значно більше доведен1fх завдань здали його державі · радгос­ пи «ПухJ.вський•, іменІ 60-рJ,ччя

СРСР, Імені Юрова, «Плосківсьdй•. «Русанівський:~>,

«Бобрицький•.

На

жаль, радгосnи «Завориц:ький•. Імені Докучаєва, <<Гоголівський..- 1 сЛітніВ­ сьний• не виконали своїх nланів.

У цілому по ра~. аа:купІвлl яєць

збіЛЬЦІИЛИСЬ На 00 ИlJІЬйОніВ 951 тисячу штук ,u~ r.mпулого року.

Річний nлан ~ nроцента. Sci

виконано на господарства

109,6

перевиконали

до~денl

І.и

завдання.

Середня вага: QДИ1еІ .толови вели­

кої рогатої худоби. .прuданої держа­ вІ господарствамн району, становила

303

кІлограми, або

менше

середньої

би, зданої в

на

ваги

1982. ро.цt.

3

Кілоrрамн

голови

худо­

·Зросла середня вага однієї rолови великої рогатої худоби порІвняно з nопереднім роком в одинадцяти гос­ подарствах. Найбільше зросла вона в радгоспах «Красилівський• (на

22,4

процента), «Пухlвський•

імені МічурІна

{15,2),

(18,6),

Імені Юрова

(6,6 процента). Зате в радгоспах «Заnлавний•. імені Докучаєва, сБоб­ рицький•, племптахозаводl сРудня• сере.І{ня

вага

зданоУ

худоби

знач.но

знизилась (на 24-66 .кілограмІв). Середня вага nроданих торік дер­ Ж&J31 свиней становила 1'23 кілогра­

ми, або на 4 кІлограми більше ио­ рівняно з 1982 роком. Іх здає в ос­

новному ський•.

радгосn-комбінат

сКалитян­

... * *

Трудові колективи міста 1 села о• ноетайно включилися в соцtалtетв:ч­ не змагання за втілення в жнття рі­

шень

tрудневого

(198Зр.)

Пленуму

ЦН НП}>С, дев'ятої сесіУ ВерховноУ

Ради СРСР та виконання ~лану 1984 ,року.

·


* 25

4 стор.

січня

1984 гоку

сНОВЕ

Шк,ола

На\і•ажчt поєдинки­

щ ~т знову у требухlв­

1

Н. ·Овдієнко (Требухів). Л., Гончаренко (Нняжичі), В. · Архипенко (Гоголів), О. Шуляк (ТребухІв).

Н.

Юшковець

(Гоголів).

Г.

Пилипенко

(Шевчен­

знову зустрілись

кове). ~. Логвиненко (Го­ кращі із КІ'ащих учнів. голів), Г. Бобко (Богда­ переможці шю:льних олім· нівка), Н. Одинець (Трепіад.

щоб

лами

в

і

помірятися

си­

знаннях, уміНнях

nрактцчних

бухів).

·

Нращими

навнках,

серед

біоло­

зДобутих у щоденній, · ча­ гІв названі Н. Посоваль­ сом нелегкій nраці,­ нюк (Шевченкове), р. Бе­ счеров . (Налин1вка), навчанні. ' Змагалися юні матема­ Л. Скок (Налита), С. Ца­ тики, фізики, хіміки, фі· рик і Т. Нириченко (Ння­ пологи, біологи. геогра­ жичі).

фИ; :знавці німецько! :мо­ ви. Основним завданн,.м олімnіад є nіДвищення

інтересу

до

У

заКJІючний

день

оЛімnіади змагалися хімІ­ ки.

географи,

знавці

ні­

nоглиблено­ мецько.ї мови . Призерами

го д~чення

основ

наук.

формування в учнів марк­

у командному заліку ста­

ли учні Требухівсько'і, систсько-ленінського сві· Налитянсько.ї і Пухівсь­ тогляду, виховання у них коІ середньоІ шкіл. Інди­ nатріотичних ·та інтерна­ віДуальна nеремога діста­ ціональних почуттів, nід­ лась хіМіІ-Lам Л. Ромашев­ готовни молоді до трудо­ ській (Требухів). В. Теп-.

во! 1 гJ)омадськоІ діяль­ люку (Богданівська). ності, nідвищення рівня Л. J'ончаренку і ~- Зін­ ~:~икладання

основ

наук.

·нерівництво ми олімnіадами

кевичу з Нняжич;

геогра­

районни- фам: Л. Брачун (Богда­ 1 nіДве­ нівка);. О. · Мурелюку дення nідсумків викону­ (Нрасилівка); І. Соловей вав районний оргкомітет та О. Соловей з Русаноі жюрі, до складу якого ва, · С. ТоповердІ (Нали­ ввійшли · кращі вчителі та), М. Гладишко (Ння­ ШкіЛ.

для жичі). Знавцями німець­ районних олімnіад гостин­ кої мови виявили себе но надала сільським шко­ О. Хліб (Заворичі), лярам адміністрація місь­ В. Майстерно (Пухівка), Л. Скок (Налита). Р. ТИ­ коІ школи М 1. · Серед філологів nри- мошенко (Заворичі), зові місця р()зtюдtлилися Н. Гришко (Велика Ди­ ' так: А. Хромець (Требу­ мерка), Я. Геращенко .хівська середня), І. Ну­ (Пухівка) . ковскіна ('fарасівсьна), Загальнокомандне пер­ В. Власенко (Ь9брицька), ше місце у Ннижицької Л. Довгаль (Налитянсь­ середньої, друге -1 На· ка). А в командному за­ литянської, третє Тре­ ліку перемога дtеталась бухівс~кої середніх шкіл, Требухівській і Богданів­ а серед восьмиріч~их ській школам. відповідно --. Гоголlвс ь­ У вир.азному читанні ко'і, Руднянської, Вели­ не

Нласи-кабlНети

було

рівних

читцям

Нцяжицької, Налитянсь~ коJ і Требухівської . се­ редніх шкіл. Змагалися і юні nое~и.. Вtрщі Ната­ лU І<Іwковець і Антоніни Хромець оціНені найвищИ~ балом. .

.

кодимерсько'і .

ЗакІнчують

році школу олімпійці

Н.

в

цьому

наШі

славні

С.

Гоиqаренко,

Боровик.

О. Суботін,

Н. Овдієнко, С. Гераси­ менко, А. Гречаний, . У юних . фізиків най­ А. Хромець , В . Ярошен­ Вони ,неодноразово сильнішИми стали В. Уля­ ко. щенко (Погребська шко­ віДстоювали честь району обласнИх змаганнях : ла), Є. Теплюк (Богда­ на нlвська), . В. Теплюк (ця ж На зміну їм прийшли юні

школа). Т. Васюк (Вели­ учасники, . яці · успішно ко.ди:мерська), С. Гонча­ стартували в цьому році. Найважчі ж nоєдинки ренко (ННЯЖІ{ЦЬКа).

.

Другий день

(';NЛО

вJддано

кам

і

.олімПіад»

у

них

-

Перемо-

Продовжувмо

про

ЧЕТВЕР, 26 СІЧНЯ 3АГАЛІtНОСОІ03НА

8 .00 !:1.:.!0

.

ПРОГРАМА

.

ЦТ

Новини.

РООИ З ВІU4И, ро($И ЯК

ми,

роби

краще

за

нас.

Наука 1 техніКа. ~:~.:,() <Ршьм •Впона.Rа~ . Час­ тина 1. ФІJІЬ.QІІ другШt -

9'.20

,сlіудковський

мерид~н•.

17.10

17.45

Док.. телефtдьм сМосквич1 на марші n' ятир1ч-

.

мІЖна­

родиого ковкуреу Д. Гай~

дУК .(фортепіано).

17 .<SU . Рос1йська

з

Фотоетюд

школа.

юнгою

Jрр­

сЗимовий

КиІв•.

!.!;кран nошани УкраІн­ ського· телебачення.

16.10

лауреат

Зустріч

ком .

Новини. Новини.

До національного свя­ та lндії Днл ресnублі­ ки. с<sустр1ч з lндією•. 15.15 Концерт. lti.05 .І:іОВІІНИ.

мова. Обго­ ворювмо nроект ЦК КЦРС

хунку

активно

юних

СОнячне KOJlO. ТелефіJІьм сАкробатка Т. ЛязгІна•. 19.00 і\ктуальна камера. 19.30 Ставиться ПИJ:аННЯ.

18.00 18.30

Передача З. Тележурнад сСтарт•. Фtдьм-концерт сКоицертІио• .

Вони

більш як

Тетя­

ВалерНі Нучкін,

Валерій Воронін, Олексій Низьновський, а також

ветеран війни П. І.

nри­

ма.

С3

цікавістю

nрисутні

слухали

npo

і

історію

<~:Інтернаціоналу• та Дер­ жавного Гімну Радянсь· кого ~.оюзу.

піонера шко­ )Звання . бути почесного ленінцем. А на зборі · піо­ ли, ветерана працІ П. І. Приму. нерськоІ дружинн nіоне­

(Ми д"tже вдячні на111им вчителям

n'ять

Г.

Г.

Вальчук,

тонн

·:МОНТувалн

nіДручнИки та рІв різних nоколін~ герби союзних . ресnублlк, змогу подивитися і наші бібліотеЧІНі книги худож- ·ветеранів війни і праці, а також Пgапор СРСР батьки. А незабаром nро­ ньо'і літератури. · nередовиків виробництва . 1 прапори союзних рес­ ведено інший •Ного А ·на

nочатку

третьої

nублік.

Т. ПИСАРЕНКО, О. 1ПЕТРЕНКО, п' яТВКJІасвицt.

чверті пІонери 5-6 кла­ сІв під керівництвом учи­ тельки О. М. Молошної

ім' я

Про історію Державно­ го Герба СРСР розnовіла Натеряна Нрук. Цікаво 1

на

nрапорі

краУни•.

С. ШУСТЬ, ronoвa

ВИХОВУЮТЬ ПАТРІОТАМИ

ради

Поч&тІся новому

заrову.

заняття

спgртивиому

пусІ Лr.вІвськоrо

в-

кор­

зоовете­

У цьому навчальному роЦі у Літківській серед­ ній школі працює теоре-

ність, а Є . В. Вакула nо­ ділилася досвідом форму­

тИчний

ної життєвої nозиції, не­ примиренності до буржу­ азної ідеології · і моралІ.

8орцІвськвй і важхоатпе­

Цікаві

вІ масоВі захо~и.

семінар

<~:Теоре­

тичні і nрактичні пробле­ ми всебічного, _ гармоній­ ного

розвитну

чого

вання

nіДрОстаю­

ЛОКОJІіННЯ».

в

школярів

наочні

виготовлені

Тут

рииарвоrо Інституту. В роапорвджеВИІ студентів

rІмиаетичивй,

актив­

ться оздоровІJІ

nро­

На

старша піо-

вчаться 22 вчителі. За­ няття його Проходять ці­ нервожата Ю. О . Івашко. каво, на високому ІДейно­ Завуч школи Л. А. Дон­ розкрила: виховні політичному рів-ні . ПР,о ченко одне-- з останніх розповім можливості уроку, а вчИ­ тель Л . М. Надимський детальнІше.

ла

змістовну про

становище.

доповіддю

Із

nолітінфор-

заняття сприяло сnеціаль­

міжнародне

не

а~кетування

участю

основноЮ

оатьків.

вИступи/Іа ди­ кий підХІ1д до

учнів

Саме

спортив­

·1

звІмках:

асистент

вгорі

кафедри

-

срlзви­

ховаВия А. iff. tVІихаи.шок

проводит,. 3аияття · в заЛі ваJККої

. зу -

атпеrвки; вив­ новий свортиввнй

корпус.

Тема його : <~:Патріотич­ :- фізичних занять у nри­ nатріо­ не і інтернаціональне ви­ щеплен·ні учням ховання молоді•. Перед тичнИх nочуттів. !ПОчатком заняття вчитель­ Всебічній піДготовці й ка О. І. І'ладишко зроби­ усnішному nроведенню

. мацію

ігровий,

ТИ'ІІІІІЙ зали, де проводя­

nосібннки.

дітьми,

демонструвала

Фото ,Б. Криmтула.

з

та­

важлИвої

І ·. О . Мат­ СІІ'рави nатріотичного ви­ nроаналізу- ховання дозволяє ко.лек­ педаго­ досягнення 1 nрора­ тиву лlткtвських·

ректор школи вієнко. Вона вала хунки

- педагогічного

лектНІВу

в

гів добИватися успіху. Це

ко­

обговорювано­ результат ка

му nитанні.

розnовіла,

вах

як на практиці виховує в у~нlв кому,ністичну ІДей·

4

8.55

кл

..

фільми .

-

nоnуля р н

ном•.

10.;,u t:1

концертному школлрІ. ll . :.ю Новини. 14.30 Новини.

1

14.50 15.55

В гостях у казки. сМауглІ• . 18.15 Наука і життя. 1tJ.45 Сьогодні у світі. 19.00 В. Леденєв. ЕJІегійний

субтитрами

секстет.

19.20 сГарячий

Фільм сДобротасо. Новини. Сільс~;ока година. Мамина шкода. Довідкова СJІужба. :Нечірня казка.

·

Чемnіонат СРСР з бас­ кетболу. ЧоловІки. сЖаль­ гІрlс• (Каунас) сБуді­ вельник (Київ) . сЧас•. Телефільм сВсім спасибІ•.

ВУЛ.

npo

-

-

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ Новини. Виробнича гімнастика. Сшває Г. Циnола. сШкіJІьний екран•. 9 КJІас. Фізика. 11.05 Сnівав тріо Мареничів. м.

БРОВАРИ КНІВСЬКОІ

КИІВСЬКА,

честь nІДnриємства. ПроОлеми легкоt nромисловості. 16.00 Новини . 16.10 Срібний дзвіночок. lti.:IO Культура російської мови. 17.00 Телефільм сВальс ддя заводу і міста•. 17.30 У нас іІ колективі. Іл-

дічІвський морський

18.00

ТелефІльrd

ча•.

18.30 19.00 19.30

ФольклорнІ

8.::!5, 1:1.<15 9.05, 12;40

ора-

мотиви.

Історія.

4

КJІ.

Англійська

мо-

ва .

10.U5

Учням

ПТУ.

мІя.

Астроно-

10.::!5, 11.40 Географія. 5 Кд. 11.05 Д. .Цефо 1 його книга еРобІкзон Крузо•. ІсторІя. 9 КJІ. В. І. ЛенІн. сКвітневІ теаи•.

12.1 О

noplr. 13.10

да від ворожоі блокади.

13.55

Знай

І

Спогади

шина .

14.55

сСправи

умій. про

В.

Гар-

-

державні

сnрави народнІ•. (Про сиІ!тему оргаюв Державної влади СРСР).

телефІльм сП ро тих, хто nам'ятає•. 20.00 .Камерний концерт. 20.25 Школа 1 час : пробдеми, nроnозицп.

15.25 Новини. 18.00 ЧІ а землі КиУвській•. 1tJ.20 Шені І. Шамо. 18.50 Довідкова СJІужба. 19.00 КЛуб мандрівників. 20.00 Вечірня казка. 20.20 Рух без небезnеки. 20.50 Док. телефільм сВід-

на. 22.40 Новини. 22.55 .Компас туриста.

21.0() 21.35 22.55

20.40 .tfa доораюч, діти! :.!1.00 сЧас•. 21.35 сНезабутні•. П. Тичи-

І

Правnіння, nартійна

луння віків•. сЧас•. ФІЛьм сЖуравочка•. Новини.

орrанізацІя

райсnоживсnІnки rnибоко сумує з тІ HOIIMWHЬOro nраЦ\.ВНМtса

&рРварс ..кої

приводу

І

смер-

&дРИЛА ApO!fa Ісаковича

І вмсnо811юс rnмбоке сnІв'tуття рІдним і 6nиз .. ким nонІйноrо.

ОБЛАСТІ,

154.

. ТеJJефони: реяактора - 19-З-82; заступнина редактора, відділу партійного життя 19-4-47; відповідального секретаря, віддіду сtдрського госnодар­ ства 19-3-18; кореспондента місцевого радіомовдення - - 19-З-05; вІддідів про1mсповос:ті, nвст1в 1 масоаоХ роОотм 1S-4-a7, ·

=

сСини

Актуальна камера. До 4U-річчя остаточного визволення JІенІнrра-

Проект шюльну

реформу. Бесіда з міні­ стром освіти РРФСР Г. П. Веселовим. 19.55 ФІльм сБлокада• . Час­ тина 2. Фільм другий сОnерація сІскра•. 21.0U счас•. 21 .35 МІжнародна зустріч з боксу. ЗОірна С:.:РСР збірна США. 23.05 · Сьогодні у світі.

ПРОГРАМА

П'ЯТНИЦЯ, 27 СІЧНЯ І 3АГАІІЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ 8 .00 Новини.

255020,

КПРС.:

10.00 10.15· 10.25 10.35

НовинИ.

АдРеса редакцІІ:

ОбГОворювмо

ЦК

час• .

23.10

фідЬМИ.

17. 15

nисьменник ·КОJVІУНІСТ.

16.35 18.00 18.20 19.20 '19.50 20.00 20.20

залІ-

майстерності.· 16.50 Концерт.

Наш сад. Історія. 7 КJІ. В. Вишневський

ФІЛЬМ із сГородяни• . 15.25 Новини. 1ti.05 Телефільм

Док.

•Шкільний екран•. 10 11 3АГАЛІtНОСОІО3НА клас. РОсІйська дітера- ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ тура. . НА КИІВ l'A О&ЛАСІ.." 12. 1;) Дисциnліна nоставок.: 8.15 Док. фtдьм сСім днів мІра відnовідальності 1 весни•.

11 .40

Я. СІбеліус. Сьома симфонія до мажор. 16.15 Новини. 16.20 Шахова школа. Уроки

Кд,

14.00

МИКОЛАЄНКО.

Чудеса без чудес. ФІЛЬМ сБлокада•. Час­ тина 2. Фwьм nерший сЛенІнградський метро­

Ісnанська мова. НТУ. О. М. Горь­ кий. сНа дні•. 10. ~5. 11.-ІО Ф. Достоєвсь­ кий. сЗлочин І :кара•.

11 .05 12.10 13.10

учень

8 .20 1:1.50

Природознавство.

науково

того, що кіль· жоден

неnовнолітніх.

В.

коровай•.

8.35, 9.45

1

років

цієї школи. не nере6уває на обліку комісії в сnра­

Нлас'ний керівник М. І.

На добраніч, дІтиІ сЧас•. Фtдьм сКлюч без nра­ ва nе~дачІ•. 23.10 Новини.

городскоГQ и райовн01-о Советов вароднЬІХ · депу­ татов Киевской · обпасти. (На ~~виском азьmе). , Редактор Е. ФlSДЯІІ. . Газета ВЬІХОдвт с 17 апред11 1937 года. Дци вЬІХода: вториик, среда, uатuица, суббота.

ленінці

Г. Б. Нра:маренко, стар­ ри будуть рапортувати Розnочався · збір уро­ JІІій nіонервожатій Я. П. металобрухту. 22 нілогра­ ІІІро усnіхи в навчанні 1 в чистим внесенням · загоно­ Трусевич за допомогу у ми ~аштанів. ПіД час опе­ громадській роботі. На вого прапору; раnортами. підготовці і nроведенні ращП «ЖиВИ, RНИГО(» ре­ збір ми заnросимо nіоне-. У щентрі Герб СРСР, збору. Це~ збір мали

21.00 2 1.35

с110В:Юl ЖИЗНЬ• - орrаи Вровареного городеко­ го комuтета коммувистичесной партии УкраинЬІ,

юні

на Товстенк(), Рубанка. Сергій

ціка­ nочесне

зіррали

півтори тонни

макулатури,

19.45 20.30 20.45 21.00 21.35

повіли

ка

ВКl!ЮЧИ­

чимало

вих справ.

9

УКРАІНСЬКОГО

ко-матt:матична

11.30 14.<SO 14.50

Грає

світі.

16.00 · Новини. 16.10 Срібний дзвіночок. 16.40 РесnуОдіканська фізи-

1-7.40

17.10

у

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

Народна творчість. Те-

~н• .

розмову

музику.

Сьогодні

ПРОГРАМА

10.45

• леогдsд.

.

22.50

nраці Ф. П. ,Нирилишин . .Про ритуали з черво­ ни.м nрапором краІня роз­

Гімну УРСР. На збір за" та Інші. ветеранів nра­ Тепер у загонах nрово­ просили перших дяться збори· 11а тему: ці - : одного ·з пІдпільника у присвоєння ціонерській ~Ім'я Леніна в серцІ пІонерів, ВеликоУ Вітчизня­ організації імеІ:Іі В. І. котному, вірнІсть партії роки нині пенсіонера ЛенІна, що вІдзначається дІлом дооедемо•. На них ноУ, П. Нирялишина та у січні цього року. На ра­ йде цікава розмова про Ф.

дружина

9.1 5, 12.40 10.05 Учням

мет­

·

пристрасно npo Герб Нраї­ ни Рад говорили піонери, а також ветеран війни і

. лася у Всесоюзний марш, · nрисвячений 60-річчю

роном•. 21.UO сЧас•.

21.35 І

дружина nровели цікавий матема­ Днями піонери 5 кла­ сереДІНьої тичний вечір, третьоклас­ су Налинівської школи школи ім. Зої Носмоде~ нини nоїздку в -сто­ м' янеької Живе змістов­ личний цирк. Нращі учні ім. А. Гайдара nровели збір загону nід назвою ним і цікавим життям. В ІПОбували у філіалі Цент­ <<Гер~. Прапор і Гімн усіх піонерських загонах рального музею В. І. Ле­ нашоr Батьківщини». більшість учнів навчаєть- ніна в Ниєві. Оформили актовий зал, ся добре. Активну участь Сумлінно ставляться до вивчили вірші про сим­ беруть діти і в громад­ обов'язків вожатих у жов­ воли нашоУ країни, текс­ ському житті школи. тенятських класах . Любов ти і музику · <~:Інтернаціо­ Ще на nочатку ниніш­ Марченко , Алла Булава, налу», Гімну СРСР та нього навчальпосо року Світлана Норостишевсь­

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ 'ІА О&ЛАСІ"' 8 .uu ГІмнастика. · ts.l5 Телефшьм сСnекли ми

сЛенінградський

Вивчаємо симвоJІИ :Батьківщини

Піонерська Пухlвської

про шкШьну реформу. ЛенІНський унІверен­ тет мільйонів. еДва світи - дві nолітики• . 18.30 Веселі нотки. 1!J.45 Сьогодні у світі. 19.00 Назустріч виборам. 19.20 Фшьм сБлокада•. Частина 2. Фільм rерший

18.00

жипtтя

ПІОНЕРСЬНОМУ СВЯТУ

Нвітковська

Л. АЗОВА, методист райвио.

математи­

біологам.

лопереду.

~

НАЗУСТРІЧ

иалитянцlв. А nоле­

реду в математиків ~. Гончаренко (Нняжичі),

попереду Ось

t

ІUв

ЖИТТЯ»

l

Індекс 61.285. Друк ·високий. · Обсяг І друкова­

ний аркуш. Тираж 12.5!J2 примірники. Зам. 27 4. Броварська друкарня КиІвськоrо обласноі-о уnравлІння у справах видавництв, поліграфії І книжкової торгІад1. Адреса друкарні: 255020,

м. Бровари Кв:ІвськоІ областІ, вул. КвІвсьиа,

Тмефо"

JS·4·37,

154. ·

..

#16 1984  
#16 1984  
Advertisement