Page 1

ПРОЛЕТАРІ..!.~!..:~ КРАТН. ЄІІНАНТЕСІІ

!,УДОВІ вєремога

.7

ом

18 (4741)

СПОТА

JI

З 17 КВІТНЯ

кінцевих результатів. Еонали соц ; ал і стичні

МІСЬКОІ 1 РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ киrвСЬКОJ ОБЛАСТІ . .

- ...-""*-=- -

""!" ..

... ..

~ .

.

.. -----=.

Передвиборна кампаmя-у роз­

палІ. ПрнвІтно горять у цІ вечори аrlтацlАиих пунктів,

де не­

суть почесну вахту десятки ariTaторів. У вІльний вІд роботн час

приходять людн. Іх

Іитерес ДО багатьох питань усе зростає. Якщо ранІще вонн могли випустити з поля зору якусь про­

блему І не дошукуватися істиии, то напередоднІ. виборів хочуть пе­

реСвl):{ЧИТИСЯ в ефективносУI робо­ народиих

обранцІв.

ських комІсІй.

особливо

.

PO~HTKY

сІльрад.

депутат ~

ВиборцІ

цtкавлятьсятемпами

иаШОІ

промисловостІ,

здійсненням концентрацІї І спецІа­

лІзації

сlЛЬСЬКОГОСllодарськоrо

робинцтва. фактамн росту них доходІв трудящих ...

го

ви­

реаль­

ГостІ агlтпункту деревообробко­ комБІнату

можуть

дістати

вІд­

повідІ на цІ питання зІ стеидlв. експозицій. А глнбшІ, Бонкретнl­ ш1. шдкрlплеиl мІсцевими приила- ' да~и' рМ'Jlскення вонн одержать з.

уст IдєологJ'ІННХ працiвиJпcів. ПРfдстаВНІІКJf блоку KoМYIOCfiB І безnаР'1'IЙикхведуть бесІди .аргу-· ментовано, зІ знанням .офЩЩ~

матеріалІв,

загальио'

~ci..'

полІтичної обстановки

в СРСР І

заруБІжних країнах, а· також Ос·

таннlх новнн Pa.aвcмroгo Союзу, УРСР, області, мІста І району.

Прн маш»

агlтпункті )\tожка

заводу

.Торг­

одержати

консульта­

мічного . полlтичиоrО, ЮРИДИ'іного навІть

а '. ' також ме):{нчиого

ції не тІлькн сОціального. 'еконо­

t

. .

характеру.

Агlтатори, пропагандисти-Ідео. логІчнІ БІйцІ партії. Вони радозу­ стрlиуть вІдвІдувача наагlтпуик­ тІ, проведуть з ним бесіду, але обмежуватися цнм їм · не дозволвв внеоко розвниуте вІдчуття вlдпо­ вlдальиостl за доручеиу справу. Вонн ие можуть скувати себе ка·

б1иетиою роботою. їм

іти

в

масн,

Совість велить

пропагуватн

поло·

жения иової Конституції СРСР. Закон про вибори до Верховної Ради СРСР, переваги соцlалістич­ ного способу життя безпосеред. иьо в цехах, ма фермах, у май· стернях. В Іидивідуальиих ' розмо, вах ; з'ясовуючи настрої. конкрет- ' нІ запити, потреби. прагнеЮlЯ, ІдеологІчні працівникн , з одното боку, дІєво впливають на їх фор­ мування,

а

з

npyroro -

своєчас·

ио інформують раду аrітпуикту, партбюро чн партком про необхід­ ність коректнв у тактицІ агітаЦіЙ· ио-пропа,анднстсJtкої роботи.

Нетрафаретно,

оперативно

пра­

цюють з виборцямн В РуднІ. При. вертають їхню увагу І добре пІд· готовлені ПРНМlщення цеитру пе­ редвиборної кампаиlї. І діловий пІдхІд активістів до її здіЙr.нення. РозроблJПOЧИ проекти оформ­ леиня Іитер'єрів аrlтацlйних пуик­ тІв, партійнІ комlтетн І бюро. вн­ коиисми CI.1JЬCЬKНX І селищної Рац народннх депутатІв найвиднішІ мІсця вІдводнли, зокрема, стен­ дa~, якІ висвітлюють соціально­ економІчний розвиток БроварІв •

-------...._--_....--....-----....

'.,...

-----...,-

........

--------~

МИТЦІ З БІЛОРУСІЇ ХаркІв. Постановною балету .Спляча красуня. на сцені XapKiBcbKoro

театру Імені Лисенка з участю заслужено! арти·

ЬЦ ІВ

тань ведеRИJI панІї,

ціЯ яку випускає

.

\

~

3 пи­

секретаря ра

бурякових плантаціЙ 52 центнери б~J1OГО діІ Верховної Ради CPCJ:9 цукру - і закликають ЦН НПРС. Голови Пrези- по

в-сlх буряк ов о.:Іів і прац і в­

ників Ц У КРОВОЇ промисло­ вості к "аїни широко роз·

і праців- горнути

вирС>б.

і

с:щ:алістичне

одержали

з перевиконання .

ЦеНТРОСПілка.

холодильних

ру, що вище

в і ,. узятих

зобов'

З'б

ка- ряків. що

дало

МИНУЛИЙ р!к

Ось і 25 с і чня сІм ваго-

и!в ~_ намерами НХС·?- 12Б І

К~С-2-18ББУ.,0 ВІдван-

Тllжено

для

на 17 тисяч

тонн . бlльше

І. СЕМЕНЕЦЬ,

ЯмпІльського

трудо, вою перемогою і вислови­

впевненість у

закупок . До- тому. що досвІд ямпільців вир~лено . понад набере да .'ЬШОГО поширен,

завдяки постійній

нясерєд буряководtв, пра· ЦіВНИRів !НЦІнх rалузей

турбо- сіЛьського

rосподарства

П1'О

матеріально- республіки і рІДl1РИЄМСТВ

техНічної бази бу!,яківн~-

llaЧ1JlЬиик вlдд}Jly :sбуцтва і ЦУНРО!ЮЇ промисло. ту ВRРобкичого Об'Є Д " вос"'. велиній оргаНізатор. BaJIIUI сБроваРJ:IМеБJJ1 ••. ській 1 maCOBO-По.,іТІІчнІЙ

ва З8воnі по­

"ТРСР

району з великою

вІд . встан~вленого загаль- ЛІ! тверду

KOHy-$атн . яю .сно 1 в строн., ЗМіЦнення .

РОIDКОВОу'. "T~ypгlI . IMe.нttfO.Jt•• 'І••РІДJlJlс,.і ;}"ч»8іп. . .

І

інІстр в J пОздоровили "сіх J

НОВОСибф- ного обсягу

ДОI<Зj!дає всІх зусиль для

побутових ,. ПРИМіщeifЬ . ва piltORт· ho-мехаиlчв01llУ . аоодl. ' l'JЮМадсЬ·

М

можли. трудівникІВ

того , щоб · з~мовлення ви- ~ ті партії , 1 держави

враженІ' .' .lІlдмtи.иою .'. oprа.іЩ1єю

ЦН НомпартіІ 'ІкраІни

язань. , рано висо- І Рада Ц укрових б у. . гаряче ки n" J~·po·""a" ",!1

ська . ЛЬВОМ. ТаллІна та датково інших м іст нраїи'!. І 4 тисячІ тонн цукру. . Нолектив об єднання' Все це CTaJIO можливим

защrтань. А стосуваЛИСJ!: ' воilи 1 Форми.. саIlОГО- змІсту .стендів. rocTI '. 'були, ' иаПРUJlад,арвtмво

завдань

буряків 1

. _ рякових пл антац і й по вир06Jlенню цукру. досягнення найвищих нінцевих 50,2 цеНtнера білого цук- результатів.

М't>сквичі одержали майже

тисячу

1978 роUl

мер з маркою об' єднання . . вІсть продати Ух . державІ

З початку п'ятирt'ІКВ 3JJ.8ио • екс­ плуатацІю 104,2 ти~JI1I1 квадрат­ них метрів ЖИТiJlа. У' Д~И}О mtOи­ дeJ;IВ~ семtиару"ерrов8Й . ar1TaTop R.Ф .. ЛlсиJН(· вІдповl.1І8 на ' деСJlТКИ

промисловостІ, яка

пере·

робля~ сілмь),"ог осподарСЬІ\У .СИРОВ ИН У _ О?АТАУ).

. . ФUТJI~~ОВЯи80 е81.ц'l4JЬ, ЩО раЮl,' бlф~ ~тиyпr. . .., lІІ1ета' І рI!,ЙОJr .. tql.*fJJo ть · ••. , ......0. ' !d.

Четвертому року п'ятирічки­

цього є те. ЩО I!OВJI K.II8дYтJ. B'~

УДАР НІ

Jlесврямощ~. дlе.о.neре~ОВaJI)

НО,," CBO~ . ..1WIJUt1lOCТt..

X:XY ,.a:X~

. ~'J'eP1цJi

.JШJ'С~ ' ''~ 1 1 JПlСТОП'довоtо (1978 р.1 ~eilJxЦ ЦК .K~.t81't)I ..~ ""0",

ТЕ МП И І ~

ної РIiІВ' (:fe:P;_JUapo.o_ .~.

TOBYJIm.» . . е. - 1'UТRП .. .о , IIPO~~""~ кRИl'и ~ •. '1, . Бреuоа . сАістуаавl пит/UDiJI " . 14eo~(ltl~~ . . . ~p~o'PЇ КПРС. ,; 'сNlщ" зеIlU.! !i~I"~~' жения.,' с. IIt1itiи . а •• . Ці .ПО .. ри'~ сиа Bl~ . rMOЦC . C'ie.Jtid1l, виставок ·Ji1тературИ~ ...аоц .Цу.

ПОЖИВА . З!МЛІ · По-удз.Рному

жать· 1fИтачам (а бt.m.ш1ст5! ип

-

Зразкн високопродуктивноt ПDа­

сян, який втричІ перевиконує ден· ні

товують МОЖJOlвостlпрн .

opraJl1aa•. про .88'

.

J про втtЛЄJIКJI про,

цев!

ва

добрива на поля, де вирощу·

ватимуть

І

кормові

культури.

кожен гектар в сере;:хньому внесено по 80 тонн поживи.

бbr

справи.

ПосИJr8Ю'lИСЬ :

добрив

відзначаються

та Є. Н. ТорчицькиЙ. котрі виконують майже по дві норми щодня. Механізатори вивозять міс­

в· пра1lТИКУ меІО:

техв1ко-оформ~вий

працею

воді! тракторІв Т-150Н В . 1. Лин·

матерlаn1в. пlдrотовn:евих

MlcЬКROMOM КомпартtJ Украіни,

транспортуванні

. кевич

CTOCYВ8JIВJI досвІду мииуавх 'рокlв

ДИ'ІННХ

завдания ..

На

сум .'ІІиною

Рад ще не повною мірою ВlЦ(орие­ цlУ аrtтпyuтП. ПдеТЬСJl

B1fo

цІ ПОJ{aЗУЄ механІзатор П. П. На­

Разом атвм подеКУДJJ DapтUbd. сtльc.JCJa

иа

6000 тоин мІсцевих добрив . •

ВИ.бс)рЦI) .оpfєвТ1l]ЮМ 'УI'і:сувЩl'

ВІ ЧИСJlеJUlППнт8ИЬ . lетор'ИЧВОГО, поліТИЧRОГО; . соцl8J1ЬROrо. еково­ МіЧНОГО. IIYJlЬTYPHOГO ~paкTepy ... opгaв1~aцII, ввховкоми

ира.цюють

везенні оргаючиих добрив на по­ ля хЛібороби радrоспу • Плосків­ ський •. З початку року на поля rOCJIOAapcTBa вивезено більше

.

На

буде

Н. ТОПІХА.

с"Qб'єкТВJiIf! • .

-------- - -

труднощІ. СJlабо підготували ' пlт, пункти до ро~оти. У Великій дlJ­

ДАН

І

мерцІ. Не вІДJIовlдаюrь вимоrа. часу І центри переДВибориоJ~.

patelm.госпупраВn1ВИJl про сереД'

давlвцl, КаJПUllцl. Мсжрецl та ів.

(в c~peДBЬOMY ва корову в кг)­ і:

я.1ІЬностl· в

вьодобоіl Ba~oI молока

в

ceJlax КрасвлПцl • . Вог·

ШИХ.

аКТИВІзувати

дIJl.'lЬИiсть

рад

Назва

иlт­

П~'1fRтl.. Адже ~o виборів у Вер­ ховну Раду СРСР . JIИПIИЛОСJl ае

проведеиия

~.

!

СРСР. І забеапе'lm.и

кампан1У. ііа

високоМу

Iдейи()-поn1ТИЧВ6му та . орt8візацtА- . иому рІвнІ -

оБОВ'ВЗ0К партUbпa

бюро, комІтетів, ВИRОRкомІв

ських

І

деП~"fат1в.

clJ1Ь­

СeJIRЩRоі Рад иародllВX

~

стки ВРСР Ніни ПавловоJ в І дкрилась декада май· стрів мистецтв БіЛОР~' сjУ, присвячена вО-р І ччю ВРСР і НомпартlУ респуб-

приБУJlина свято .lIружби. виступлят. не т іЛьки на сцеиі театру. а А зустрІ· нуться з труд1вниками пlдпрнємств мІста • .. вlЗЬ·

ліки.

муть участь у заКJ!Ючиому

.концертІ . дgУJf<би ..

Високі ·

соціалістичн. і

«П .'!о~івськиЙ • сТребухlвський~ І~lеяt ~}pOBa 1~leHI Щорса сП у хівськиЙ. Пле~lзаВО;І ~Рудня.

зобов ' яза/(ЮІ

),(у році десятої n' ятир і uкu. Перші тиж­

.AsaHrap;I1> . « Гого.'lІв-сВКИЙ.

ні роботи свідчать слово nтахівників не розходиться 3 . д іл о)'(.

«ЛlткІвсьkиЙ.

«ЖеР:І!ВСЬКИЙ1>

На ~H ;MKax: вгорі кращuй мера­ т6р - n l аnрUЕ),(СТ 8 а А/ар ія МИКО. !а їв /(а Каркач; в/(uзу в одно)'(у з nтa lllHU­

«Зоря. .Р у санlвськиЙ. « Бо6рицы\й •• « :Красил і вський. «3аворицькиЙ. «Заплавний. «Великодимерський. ІменІ Докучаєва іменІ МІчуріна

/С ів_ Тут здіі1счюється кл і ткове утри),(ан­

еА. юсар.

20 тuс ячамu куре'й догляробіТ/(UКів -

оператор і

.

ФОТО Р. ЄпеЙкlиа.

;

. (Фотохр(')ніка РАТАУ).

.,.~ . . , . " . . . : - , . " . : - ... #""04"'.:.""47. ';"Ч:-: . . ,

~::f оо

IiJ!JЯ~U на себе J(аловисків ці у четверто­

ня nтиці. · За дають двоє

господар~тва

:t~

:!йвда.ЧНЯ.

.

-------...._--....------..-------_. -.....-....-..-

БіJ10русі~.· які .

КіРО/J02радська область. МаловискІв­ ське ),(іжгосnодарсь~ nтахівниче nід­ nриє),(ство у /978 році продало nОііад /8 )'(іл ьйонів ЯЄЦЬ, більш як 120 т о нн курячого ),(. яса. ЩО перевищує річне

\

так уже . А багато 'Іасу. А вони характериl T~M, .що . проходm уперше ШСЛI( - ИРRЙИПтя вовоУ

Конституції

господарствах району

u ...

Па~lйиl .' орraвJзцll ' покmпrul

..---...-....-...~--........

Митці

торГів.'1І

Т і ,'1ЬКИ ' за

буJiо дlЗ1{атисИ.

-

Генерального

го району взяли на 1979

об ' єднання кожного 8200 гектарів бу- по зЗГОТ іВЛЯХ

Найбільший замовник бров~рчан 'ІправлІння

що в 1978 р'оцl проМисловІстЬ міс.. та І району · ВИD7~твла ' ПРОду1ЩІІ иа 221,2 м1,1JЬiiOH8' карбованцІв.

кого харчуваRИJI

рІк нові зобов'язання сдержаrи з кожного гекта-

постаньв'ою ЦН НПРС. яка схва .'1 И Jlа цю ін і ціати-

<Брt>варимебл t..

передвИБОРJJОjкам·

цІкаво

-

цукр у. прИВітанням

куточках на. ву, 6уряководи

ииче меблеве

йонів Київщиив. JIК1 БР!іJ,l;н участь роботІ ООJlасного семІнару

виробндцтва Натхнені

шоІкраїни в1ДОll:lа продук- ИИКИ цукрового заВО:ІУ в змагання за виконання і

району, рlдвоrо ШдприємtDа • . РЦ­ госпу. се.JIа. Г-ОСТJIJI зrlтпункТУ 38воду .Торrмащ • . секретарям партІйних оргав1зацlй 3· Iвmиx ра­

rоспники і роБІтники цук­ р ового заВО;J:У Ямп і лЬсько·

товариша Л. І. Брежнєва.

вся краУна

.'1 рІзнRx

визо-

бов'язання по збільшенню

ЗвМОВНМИ­

.

'

ЗАКЛИЧНІ ВОГНІ АГІТПУНКТІВ

тн

JI

дарст'В і цукрового заводу t:топаДОВiJГО (1978 р . ) для дссяrнення' найвищИх Пленум І в !ІН НПРС, кол·

1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО 1\1IСЬКОГОКОМІТЕТУ КОЮ'НIСtИЧRot ПАРТП УR.РАШИ,

сюди охоче

М П І

БурякоВ<>ди І працівНИ, роМтІ партІйних, ра дян· нн ЦУ1<рового заво,.у Ям- ських. профсп і ЛКОвих П~ЛЬСЬ1{ОГО району ВІнни- комсомольських організа­ цькоУ област і, якІ висту· цій. саМОВіД;J,аНі Й праці пили з цінною ініЦіативою механізаторів. цукро·вар ів по розвитку труд':>воІ спів- і вСіх трудящих району . дружності між колективаД і ло:\{ в і дпоsідаючи на ми бурякосіючих госпо- рІшення липневого І ли­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

вогиl

.#

Всього по райоиу

13,1 10 ,8 10;5 9 .8 8,9 8.6 8 ,5 7,5 7 .5 . 7,2 7,1 6,7 6 ,5 6 .2 6,1

5 .9 5.5 5,1 4:6

7,2

". " " .'"_!O~

. >-

С:{!ІІІ

+1 :; ..

-~ї:'

-1,1 -2,7 1,3 -0,3 0,4

+ +

-01 -0:'3 -0 ,3 -1 .5 + 0 .2 -0.5 -0 .2

-0.4

-0,9 + 0 ,2 +0 ,1 -04

-(5 -0.4


*

2 ат.,.

27 сІчня 1m

,.

ПАРТІИНА

Цlя

рny

НОВЕ

органlза- роботи • ході ИlдroтОВКИ

експеjlПfентальног,р до

виборІв.

ЖИТТ'

" tetФ?

Вони здlй­

І{А AOIlOMOI'J' процл,ГАНДИСТАМ СИС,!!lІіП6JI!ТиЧNБГТА ЕконбіЮЧНО'ГОСВІТ~l

тиву підприємства. 81»стання добробуту труДіВ­

~aвo~ торговехьного мсі'- С!NOЮТЬ n у вІдповІдностІ НИКіВ сТоргмашу •. ШИН у.. уваиия в:арахо- 3 розробленим парТбюро Отже. партбюро st'Qi: І! своІх рядах понад планом, за' заздалегІдь ду здІйснює комплексну

Bt 1 О ч.чеиlв І кандидатІв у

пІдготовленими матерІала­

з них мають значннй до-

вих

члени НПРС.

колективах.

свlд масово-полlтично! роОсобливою активнІстю боти, в тому числІ пІд вІдзначаються члени ради 'іас передвиборн,оУ кампа- агІтпункту,

мП. Узагальнюючи

па:ртІйне

бюро

його

якоІ партІйне

до

складу

бюро вБе­

зробило ло 15 чоловік. Це й зро­

все можливе для розгор- зумІло: їм найбільше до­ таиня широкоl агlТЗЦlй- ВОДИТЬСЯ зустрІчатися з

. .

ІДІ!:ОJIОГІЧНА РОБОТА В МАСАХ

ЦIЛЕСПР~МОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ноІ дlиJtЬиост1 серед тру­ виборцями, причому знач­

дящих.

Одне ' 3

не мІсце в

лізувати робіТНИКІв на успішне виконання плані» 1 зобов'язань перших двох мІсяцІв четвертого року

Адже перед­

виборна кампанія не еамоцlль. УІ необхІдно повною

мІрою

ти

пока'зу

використа­ досягнень

за перІод, що минув від минулих виборІв до Вер­

ховноІ Ради СРСР, дЛЯ всеБІчного рОзкриття сутІ соцlалlСтичноУ дем<жратІ!.

При вмІлому справи

це

ПІдходІ до

повинно

пози­

тивно вІдбитися на трудо­ вій І громадській актив­ ностІ

працІвникІв.

жен з

них хо.е

бо

ко­

бачити

наслІдки своєІ праЦІ. до­ помогти йому глибше глянути

на

факти.

повсякденні

переосмислити

звичнІ. будени! явища ,покликання

роботІ

ІндивІдуальні пе­ бесІди з тими, хто 4 бе­

завдань, поставлених ред КОМУНІстами, моБІ­

для

Іхнlй

найголовнІших займають

п'ятирІчкИ.

'1

-

оБОВ' язок

БІйця ідеологІчного фрон­

резня прийде на виборчі дІльницІ. Ось чому при доборІ' кандидатур до складу ради партійне бю­ ро оцІнювало сtиль робо­ rи, здІбностІ. можливостІ кожного

них

з

рекомендова­

товаришів.

Створено

також

Інфор­

мацІйно - консультативну групу. уу складають юрис­ консульт.

лектори.

-

педагог.

лІкар,

Завдання

групи

проведення

консу льта­

не

взаЄМОДQIIОВJlЮЮТЬ

вибориl

орга­

дублюють.

в

ході

~Штаб»

кампанії.

партІйноУ ор­

ганІзації · розробив

також

план

циклу

проведення

лекцій

і

виток

бесід

про

радянського

роз­ су­

спІльства. зустрІчей з пе­ редовиками виробництва. депутатами

мІськради.

пропагує

здобутки

колек-

8

ків.

ІдеологІчну

масах

вони

роботу

вели

,

далек~

не На _рІВНІ сучасних п. мог. Це ЗУМОВJlЮВ8J1ОСI тим. що персональноІ вІД'

повlдальності ня.

за

не кІс.

Цього року партбюро за­ сТоргмаш.

\ заВ'Іае­

но порушило питанн~

належну

про

органІзацІю

ді­

яльностІ Ідеологічного ак­ тиву парторганізацІй пе­ ред партійними бюро ЦИХ

пІдприємств. У результа­ тІ вдалося залучити до­ датковІ сили до npoвeJteH­ ня копІтко! роботн.

Шдсумки першо! ПOn:I)о вини передвИборного пе­ рІоду показують. ірО на. мічене здІйснюється до­ сить успІшно. CYMJlIHHO виконують своl обов'язки зCl flt;ІVЮ'lИЙ

А. А. Нушнір. А. Ф. Ненько, М. І. Нлимась. БезсумнІвно. результа,,­ том Іхнього впливу на на­ селення буде висока ор­ ганІзованІсть виборцІв. якІ 3 радІстю BI,ztJtaJtYTb ГОЛОСИ

3'8

кандидатІв

не­

порушного блоку кому­ нІстІв І безпартІйних. за

дальший

розквІт

БатькІІ­

щини.

П. ЩЕРВАК. ааступввк

секретар.

царrбюро

а

QШО-

аповвоJ '~OТL

1.

3абe8uе.еlDlJl rmrБОJlОro в...еll­

. . "pkebCTOJlO-nеll1ис.коJ

теоріУ в

'f$CВOJC1 .'ВlКУ а пракТJIJIОЮ не06жJАІ 1110" рс)8витку у слухаш iJdц1И1111к 1 TBop"lOCTl, виробления у

JUa ГОТОВlІостІ, 8on:t і умІння буду­ ..тв Ullyиtам. 2. ЗцчеJIIIВ ТІ.,рbl "О"РJOПа Л. І. БpeJКII8ва еМма земи.. еВідрод. .еввя.. eЦimD1'. в ' удоскоиалеви1 ідeйJlо-морат.иого ІИХОВання слуха­

....

3.

фОРIQ І

методи

_ вповавиs

Ц~-n. аолектив1ЗМу І товариськоі QUIIОАODО_orи, 1JIC01E0Ї трудової ак- . тввиості і KOMyв1C'IlI'lROro ставлеНИJl

ДО працІ.

4. Досвід роботи Пo.1l1тDDdл 1 семІ­

Црів по ПAlопагавдt · перевar радпсь­ XQl'0 спосОСіу аиТТІІ, вихования у слухаш paAJIJICbKOrO патріотиаму і Coц1UaCTII'IIIOrO іИт~риац10иалlзму •

5. Ги60ке Тlор.е 8в••еИИІІ ко.оl КОИСТJlТ~j СРСlI UЖJIllВа умо­ ва 8IIX088JIIIJI '/ с.ауха"в високої r,oMa,aJUtQlEoI 8Ршос:~і, вепрlWllрен­ ИQl'О

ставлeвJIJI

до

аиТllсуem4ЬИИХ

1а. ПOQ'.~

DOМA1DR -'Ае'

"ВВJlа"'..

ра

.. _08.,ro

8QOU8Ц ЦТЦВОЇ aq1I ~..... .

.,ааКіВ фак"о­

8UI'ПUOl

110-

цп.....

BPВJI18 lIo.'11~oї роБОТВ

Ма,.е К. ~nю. ~

.•

E8rem.c

..

J ii.-JIItC Ф. 'J'QII 2. с. еО. Ф.

Святе сі·

Aвtв-Дюpur. Q,). 'J.В •• Т.

....

)f8JllCc !(. 1 &1rreJJ!:oc

Р4..;..ее. _вrem.c Ф. ЛЮД*' Фейst>БU

20,

1 хІ-

- ltIaJIICC К. і Eнrem.c Ф. '1 в ., Т. д, е.;302-308. . ~ В. 1. Еко~.,юt 8І(1<:т 8а­

PO~M

кpmика

1

його

У

книзі

Т. Cтp~ ПОВІ!. ~Ібр. тв., т. 1, ~ 423-424. ЛeнIJI В. Х. Щ.ц .коІ СМ.lЩИВ1І кв

J1дJIOIцeKOC•• ІіОан. Jlбр. тв., т.

со

,і.

639-540. ПОВІ[.

·

зlбр.

Леq В.

2,

тв.,

т.

41.

с,

298-

"

І. Про 1де()Jlосічну ро!»

!Т. (ЗбlРВВК). М .• ПОJlітвид.а.в. 1969. . !JporpPIa НОМУЮСТJlчноІ п~ртіІ p~. ~ СоfQЗУ. 'І. ІІ, РОЗДІЛ У. М., ПоJt1Т8ИД8а. 1976. с. 116-132: ~титуцl. СРСР (ОСИО~НJfЙ За-

до­

сліджень.

1tOJi,.

Фото М. СеJIIJDIма.

М .• !10Jl1тви,рI,

111'1'1.

!.fаrер1Jли XXV а'lзДУ КПrc. М., nOJl,tTBIlд&B. 1976. с. 71 ..... 79. 236-

238.

КПРС про фармукИИJI

ИО8&I

JlJO-

~. 361РIUUt AQKYJlleH'fiB і матеріа­

ще по вулицІ мІсцІ його бруцНих ,,11. Челюскіна, сім'ю молодих PeдaKЦI~ звернулас~ да робlТНИк!в заводу пласт- вlд;жlлу внутрIШf!lх' ~ПР81 мас. Басистий узявся за ... за ІнформацІєю про ltam-

ХУЛІГАНА

ськи став

ПОКАРАНО

вІконнІ завдяки

4

рубати

дверІ,

рами дому. Лише органІзованостІ

подІй.

На­

чальник РВВС Пlдnолков.

ник

мІлІцІ!

До теми

Д. Г. Козак

повІдомив:

.ГромадЯRRR БаскстнІ перехожих, які мешканка вулицІ Челюс­ сусІдів, ніна. 6 Л. О. Носенко. не. пlдда.лися на провока­ І. С .• 'який • покупцем яка вІд іменІ численної цІйнІ ~маневри. бешкет­ буднику по вулицІ Чcunoe­ ГРУПИ громадян поскаржи­ за иез8КОIlll1lЙ мІлІцІї кlиа, 4. лася на дії І. С. Басисто- ника. працівники 1'0. Намагаючись виселити затримали БаСИСТОГQ Псі B'l1UIOK ощтрафом."".

.N9 1

Фор.мування сяlТОГ .'1 qцv новоТ лю­ дини. К, Політвидав УкраУни. 1977. Вишняков А. Політика НПРС. як фактор комунІстичного виховання. сНомуніст». 1978, М 2, с. 43-53. За глибоке систематичне засвоєн­ ня революцІйноУ теорlУ. .Полlтична. самоосвІта., 1978. М 8. с. 79-83.

Єфlмоа А. ОсновнІ вимоги

че вивчення теорІї.

ТВОР- ,

-

~ПолIТИЧН;J само­

освІта", 1976. М 2, с. 95-98. Медведєв В. Питання формування

(1965-11;176). 1976.

М..

Політвидав.

Про "ВIUВJI партІйного навчан­ B~ 8 С81тщ J?lшеиь XXV з'Узду НПРС. Постанова ЦК КПРС 4 червня 1976 р. 8 КИ.: Про ідеологічну роботу КПРС. 36lркнк AO'tYMeHTiB. М.. по­ пітвида•• 1977. с. 437-441. В Центральному Номlтеті НПРС. Цро ро6му парrlйних органІзацІй ВаЦJкиріl по посиленню' роЛІ еконо­ мlчиеl ~вІти ТРУДящих в підвищеННІ ефе~тивкостl виробництва І якостІ робоТИ в c.lTJll рlшеиь ХХУ з'Узду

ИПРС. сПраада •• 1978. 8 серпня. Брежиєt 1L L Актуальи1 ПJiта.цня

М

1977.

5,

Ім'я людини.

До виходу в св!т книги Л. І. Бреж­

нєва сАктуальнІ питання Ідеологіч­ ноу роботи НПРС". сПравда •• 1978, серпня.

До теми

Вс890ЛОЖСЬКИЙ

.NII 2

М.

НезаБY'fНl

СТ()О

ржкн трудового подвиту. (Про юmГ1l

л.

І.

Брежнєва

СВlдродження.).

сПартІйне життя.. 1978. М 10, с. 12-16. Дмитерко Л. Д. В бою І працІ. (Про книги Л. І. Брежнєва сМала І

с Відродження.).

сПитаиня

ІсторІІ НПРС", 1978. М 6, с. 3-Н. Нгчаловський Е. Скарбниця досвІ­ Д'! щртlйного керІвництва. (Про кни­ ги Л. І. Брежнєва ~Мала земля. І СВlдродження,,). сПартійне життя.', 1978 • .N9 11. с. 8-12 . Гамзатов Р. Про подвиг народний. (про книгу Л. І. Брежнєва сМала земля. ). с Известию>. 1978. 3 бе­ резня.

Свирин Н. Подвиг в ім' я життя. (Про ' н,нигу Л. І. Брежнєва сЦIЛИ­ на.). сПравда України". 1978. 14 листопада .

Чаковський О . Rерlвництво до діІ. (Про книгу Л. І. Брежнєва сВlдрод­ ження,,). ~Правда». 1978. 10 трав­ ня.

Леюа З. І. 3цда.. спілок моnо.

318.

ший перебlг

1977.

земля.

8ІЦІІ_ JUlaСПНQl вtMeцЬKoi Ф. lJЮC~lJ.

гос­

До редакціІ звернулася

.-твввОСт!

lІо.Ш­ првщеп­

JПf_А'1ТРА ДО JlCШ N:М

по-хулІган­

ІдеологІчно! роботи НПРС. В двох томах. М . , Політвидав . 1978. Брежнєв Л . І. сЩлина •• М .• ПС>­ лІтвидав, 1978. Брежнєв Л. І . • Відродження.,М., Політвидав, 1978. Брежнєв Л. І. .Мала земля., М.; ПолІтвидав. ·1978. Щербицький В. В, ХХУ з'Узд НПРС про удосконалення соцІалІ­ стичного СПОСОбужи"тя І формуван­ ня ново! людини, М., Політвидав,

8

08N1P1~

ВІн

кому партії для рецензування.

лlтнчна самоосвІта". с.49-58. В Ім'я комунІзму. в

n'JВO!

сокиру.

P~T на обраJ:tу тему і до 20 лю­ того зnати в парткабінет міськ­

8acтocJUIIU ~IIU ·,фоР. 1 ~ ........ 1І&1ІІІІІ& ,/-0. .

ви­

СЛІААМИ НЕНАДРУКОВАНИХ ЛИСТІВ

пропа­

вивчення

в. Дoelli~ 8IIJCOриет.... І процесі R8,J1.aввa peBomo~. боlових 1 TPYДOМJ[ .".AJЩІІ ,8АjЦlа.JЮrО варо-

.... •

8 бу",<нку М

зусилля

чітко внзначених питань. Кожен 3 ННХ на основі особистого досві­ ду роботи зі слухачами пови­ нен написати грунтовний рефе­

'1.

подарствами y"palHU. . На фото: sаВідуючиfl від­ ділом Є. М. /(аМ4рдін та працівники гідді/lУ Н. М . Білоус. В. Г. ГайдуlC, Л. М. Сердюк, Г. К. Кога/lенlСО. М. С. СудогЦОIJ під час об­ гОВОРЄItІО' ріЧНОlО !гіту по

1tO.!f1C08UX

спрямувати

гандистів на

наукового світогляду трудящих • світлІ рІшень ХХУ з'їзду НПРС. сПо­

...,. Js neР"ІО1 UТ8ВВocтL 8. tto... _ ••ор popJIТП

викорисrоtJlІюrься

но

DpOJtВ1в.

.,......... po.1d ио.1І1Тll'lllоl . • 00C8k8 1 CUlO8D08. . . . ~'IIв, роз­

порід,

нуть основою виступів на кон­ ференції. Первинним партор· ганізаціям уже зараз необхід­

Jtopy'!elt

по сутІ. нІхто

воду

•• чаННJI-.

Готуючи цей важливиА за­ хІд, метоnична раnа каБІнету n0.ll1TIIIIHOЇ . освіти ",іськкому КомпартІї України розробила тематику рефератів, якІ ста-

зує практика мииуnих }ІО­

З а остан!Ц ро"а IJlддшм вроблено /сі.лы((z нау"ових розробок. ЯlСі уже nра"тич­

результатах

н

бор'Ю! дІльниці. Як пока­

рішує nроблєму економіки і організаЦії n.лє~інноі справи І шrучнfnО oci~e­ ніння вели"ої рогаіОЇХУ­ дo~и.

но

феоенаllО пропаганnистів на тему СWfЯХ. І метОА" фор~у­ ваННJI активне' життевоі пози· ціі особи в процесі полІтичного

иаl­

складнІших проБJltМ взаємоді! з партбюро ін­ ших пIДПРИf:МСТ,. ро!"•• Щованих на територlІ 8Н­

Цей SHlA/.O/( sроблєно У відділі . е"оно~іlШ Україн­ ського haYCOIJ0-дОСА.ідН020 інституту РОSlJєдеН1lЯ і штучного осім.енlння худо­ би. Відділ проводить важ­ ливу роботу па розроБЦі системи раціона.льноr орга­ нізації праці на 1COAUUeк.cax і фермах господарств, спе­ ціалізованих на розведенні

М'ЯС1ШХ

.

заходи.

ВирІшено і одну

- -.худоби

У береsнІ "79 року буn е n,ома'lІО мlсаакраАонну кон­

а

перед­

агІтпунктом О. С. Нолан­ дирець. К Ф. Лlсняк.

Уперше до дня вИборІв агl1'ато­ розроблено програму ви­ ри. ПОJlІТІнформатори ступів агІткультбригади заводу (Ух у нас 103 '10- Будинку культури заво­ ловІка) прави,цьно зрозу­ ду. яка цІлеспрямоваlJО своєІ

rpoMaJtcQK~x

нІзацІй

волення УХНіХ потреб у рІзноманітній Інформації. якІ. зрозуміла річ. пІдви­

ПрС>пarандисти.

важливІсть

члени

активІсти:

щуються

ПРИМІРНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

органlзаторе.­

і агlтаЦійно-масовоІ дІяльностІ. НомуиіС7И.

цій серед виборцІв. задо­

ту.

мІли

програму

БІлЬшІсть ми для виступІв У трудо­ коІ

До теми

.N9 3

Борисенко В . М. Роль пропаганди, теорlІ І політики НПРС в фОРМУіан­ PlI комунІстично! ідейностІ І розвит­ ку трудово! активностІ радянських людей. В кн.: Проблеми комплекс­ иого здійснення завдань комунІстич­ ного виховання в

свІтлІ

рІшень ХХУ

з'Узду НПРС. За матерІалами всесС>­ Ю3НО! науково-практично! конферен~ цlї в Москві в груднІ 1977 року. М.,

Полlтвидав.1978. с. 66-72. Буlстов Р. Н. ВзаємодІя економІч­

них. органІзаційних та IдеологlчнЮIt факторІв формування трудово! aK~ тивностІ . В кн.: Питання. теор!У 1 ме· тод!в Ідеологічно! роботи. Вип. 8.

М., .МЬІСЛЬ", 1977. С. 22-41. Андрєєв Б. Г. Розвиток творчоl

ІнІцІативи І трудово! активностІ мас. М., «Знание., 1977. Архангельський Л. М. Роль мо­ рального вихnвання в формуваннІ

воІ людини. В кн.: лексного здІйснення стичного

виховання

НС>­

Проблеми комп­ завдань комуні­ в

свІтлІ

рІшень

ХХУ з'їзду КПРС. За матерlалаМIІ Всесоюзної haYj\obo-практичної кс. ференцІ! в МосквІ в груднІ 1977 ,.. М .• Пол і твидав. 1978, с. 118-123.

.

(ЗакіИчении ва

4

сто, ••


НОВЕ

*

27 січня 1979 року

ЖИТТЯ

З стор.

ДО ВЕСНИ 1979"2О ГОТУВАТНСН C"~O~ГO~Д~H~I~_ А~~Т~Ф~~~А -'ц;;;;;~;';йїіо-;-;;;кnPс~ ~_• •~~!!E!~-=!i!!ii::- НА ТЕМИ ДНЯ

СРСР «Про 88СНJIIНИХ додаТМО81 ПОП"Ізuо~ дИ по прийняли підготовці постанову і проведенню вих робіт

в

УВАГУ МІСЦЕВИМ ДОБРИВАМ . ..•. •

1979 році». Вона знqХЦИ1'ItС" І

'

..

лективах йде обговсрення Цloого 8аж"иаоfО "ІКУ­

3начну кіJlЬЮСТ. запасів поживних речовИ.ІІ сільськогосподареькі !tудьтури поповнюють аа рахунок місцевих доб­

мента, намічаються заХОАИ А"" RНнаіWl.и"wого сіЛЬСЬИОГОСПI"арсьнеl тех­

ніни, приснорення заготі8лі І ВИВОІН" МltlЦ'I"Х добрив, підготовки першонлаСНlГI. Нlсlння.

«Весні четвертого рону п'ятирічни стРіч!»

рив. Але корисна лія добрив лише цим

під таним девізом живутltl прац\Оють

-

\

факторо]( не о~межується. Перегній СПРИJ8 поліпшеНI{Ю фіаf{комехаиічиих вла~тивостей груиту, благотво~но впли­

~

ває

гl"ну зу-

-

у ці дні сільські трудівн.ини району.

~.------------~~ -~

НАД ІЙ Н Е ПЛЕЧЕ МАШИН Наш кореспондент lеде бесі~ s Інженером Держсільтехнагляду Г. І. Лук'ІІНІНИОМ про ТІ, як механізатори району готуютltСІІ зустрІти вес­

няно-польові робот"

рону.

1979

РЯМІ>У зробили за останНі_роки в ра.дгоспах .Руд­ НЯ., ІменІ щорса. Тут

підкреслювалося, що Ma~ шинно-тракторний парк :колгоспІв І радrоспlв Rраїни за останнІ рокн повнІстю оновлено. ЕвергетичнІ потужностІ сlльськогосподарських пІдПJlИЄМСТВ зБІльшилися за цІ рокн з 232 до 525

створено пункти тех06слуговування, побудовано ремонтні майстернІ. Однак не всІ радгОСПИ мають неоБХіднІ ум<)ви для успішного проведен­ ня ремонту сlльськогоспо­ дарської технІки. Слабо розвивається ремонтна

мІльйонІв кІнських сил, а50 у два з лишком рази, а енергоозброєність працІ одного працівника в колгоспах І радгоёпах пlдвищилася у 2,5 раза. ЦІ процеси характериl І для господарств нашого району. Яка технІка є у розпорядженнl сІльських ме:ханІзаторІв сьогоднІ?

база в радгоспах сЖер­ дівський., Імені Мlчурl­ на, С30РЯ., .ГоголIВсь-. кий.. На жаль, у районІ є господарства, де не 06ладнано навІть наЙl1ростl­ ших майданчиків ДЛЯ ре­ гулюван.н.я сlльськогоспо­ дарських машин. Все це ускладнює роботу механlзаторlв, ремонтникІв.

Парк

-

тракторів,

у

господарст- в

А як йдуть 4!правн

-

районІ

а

ремонтом

f

Бах району зростає з кож- зберlгавням зериоабн­ ;ним PO!{O~I. Сього;:щl на раJIЬИИХ комбаы?? полях, фермах працюють - Із 139 КGмбаltl!iв 1085 гусеничних І колlс- 77 вже полагоджено. Від­

них

трапторІв,

ком-.ремонтовані

139

6аЙ.н.lв різного призначен- ставлені НЯ,

чима.'10

причіпних

рІзноманІтних машин.

гума

Зараз важливо вчасно IВlдре:\юнтувати трактори, які є У радгоспах району.

колесах; вкрита

ності.

Решта

l\Iашин

у

ре-

майстернях

розван­

розчином. Вважаю, що ремонт комбайнІв прехо­ дить ціЛК<lМ задовІльно.

НJIИО-ПОJIЬових роБІт паnь-

НИМ,

-

ЯК праВИЛ<l, .до по­ чатку роБІт на полях у

ту

господарствах

район

знахо-

ДИТЬСЯ майже на такому !рІвнІ, як І на цю дату торік.

І

в

усІх

все

ж далеко

радгоспах

не

ведуть

СТвОРЮЄТЬ­

ся необхідний запас цих нафтопродуКТіВ. Для цьо­

. . го

у радг"спах є необхlд-

ні

ємкостІ.

пального,

Поставки

мастил для рап­

цІ роботи злагоджено, на високому рІвнІ, як цього вимагається у ИerIавнlit прстановl ЦК КПРС І Ради МІнІстрІв СРСР

госпІв здійснюються у не­ обхІдних розмІрах, цlл­ ком достатнІх ДЛЯ госпо­ дарських потреб. Інша справа, чи повсlO­

про

ди

пІдготовку

до

весни-

них польових роБІт?

-

На

жаль,

в

рядІ

ють.

економно

Ми

Ух

маємо

витрача­

факти,

коли в рядІ радгоспlв

-

господарств, І. перш за ІменІ Юрова, сНраеилІв­ f!ce. у радгоспах ІменІ МІ- ському., .Жердlвсько­ чурІна, іменІ ДОl!учаєва. му .. , сРусанlвському.,. «Гоголlвсь!\иЙ!>. «Велико- «ГоголІвському. та де­ ДИl\lерсь!\иЙ. торів

ремонт трак-

затягли.

Приміром,

у радгоспі іменІ Докучає~a з 50 дизелІв ремонт пройшло лише 38 машин. Це дуже мало. Добрим прикладом для богданlвцlв тут можуть служити ра;rrоспи «РУДЯЯ,>, «РусанlвсЕ.ХИЙ'>, «Пухівсьний,>, де процент готов-

ІНостІ

траюорlв

90-99

складає

процентІв.

Харантерно. що в бlльшості господарств. де недостатньо турбуються .rmовисо!\иЙ рІвень тех-

яких інших -використа­

ли

чимало

дизельного

па­

лива для "БІгрІву котлІв І т. Д., тодІ як цим reспо­ дарствам в достатній мl­ рІ видІлялося спецІальне рІдке пlчне пальне, яке вдвІчІ дешевше вІд ди­ зельного, тонна якого об­ ходиrьСJII радгоспам у 64 карбованці.

Важли.во, щоб

. радгоспах

в усіх

ВИПJJачували

механІзаторам, шоферам премlУ за економІю ди­ зельного пального, бензи­ ну, мастил, як це ро6лять нІчної готовно·сті тракто- У радгоспах «Завориць· р'!в. низький І виробіток кий., .ПлоскlвськиЙ., на

машини. «ПухІвський. та Інших. Велику роль у своєПlдготовка ао виходу в чесній пІдготовцІ техніки поле це багато[\ранна до весни вІдіграє матері- І вІдповідальна' робота.

ально-технічна

:монтної пів,

база

служби

ре- Вона

рад гос- центрІ

Багато в цьому нап-

cbltoro

виробиицтва. Торік радгоспи

району

внесли

тонн місцевих добрив (по

844360

14,7

тонни ва геК1'ар ріллі). Це дещо мен­ ше, ніж в 1977 })оці, коли господа,рст­ ва .виробили 1 мільйов 4~ тисяч тонн

і внесли

ТОНН місцевих доб­

920840 1 гектар

рив (на 16,1 тонни).

повинна уваги

гocnода.РСТ5.

зумовлювали

ріллі це становить

таке

відставання,

немає,

оскільки иілt>кість погонів'я ху~оби на селі не зменшилася. В основному це результат послаблеИНJ[ уваги спеціаліс­ тів радгоспів до ПИТаRНЯ підвищення l'одючості. ПОJlів. 3араз

настала сприитлива

вивозки і еклцування

пора для

місцевих доб­

рив ва ланах. Протягом першого квар­

бути

в

керІвникІв

йону заготівля добрив налагоджена як

. слід.

JI)·же слабо організована ци ро­ бота у радгоспах «Ве.'1икодимереькиЙ», ·«30РЯ», «Русанівськии», імені Мічурі­ на. Причини відставання господарники називають різні нестача па.'1ЬНОГО, поламки. техніки і таке інше. Однак за бі.'1ьшістю фактів, котрі свідчать про відставання господарств у заготівлі і вивезенні місцевих добрив, КРИ6ТЬ~Я одна причина послаб.1Jення орrаніза­

торської роботи. І техніки, і пального у господарствах цілком досТатНьо, щоб виконувати ті обсяги робіт, які ведуть­ ся в ці дні. Зуміли ж у таких радгос­ пах, як «Плосківський», «3&плавний», «ГОГО.1Jівськиіі», досягти високих виро­ бітків загонів по транспортуванню міс­ цевих добрив. Це під силу зробити і в інших господарствах.'

Необхідно, щоб повсюди б1'ЛИ організовані спеціальні загони з транспорт ...

ними і

навантажувальними засобами,

розроблені моральні і матеріальні сти-'

мули

для

механізаторів, зайнятих на

цій важливій роботі.

Спеціалісти радгоспів повинні біJ1Ьше уваги звернути на якість зберіган-

ня місцевих добрив. Далеко не усі гос-

,.алу районним завданням передбачено вивезти на поли 60НОО тонн добрив,

подаретва мають для цього спеціальні

в т. ч. за січень 180200 тонн. На 22 січн. ц. р. механізатори радгоспів

старанним

ві:'!траНСl1ертуваJlИ

на

поля

понад

то ин ~{і(Щевих добрив. Завдання ВІПіоване нІ 5& ПJlоцентів. Далеко не 11 усіх г~сподарствах ра-

97000

J.

сховища. Тому

треба

орrавl'IИJIX добрив

на поля

ущі.1Jьненням

попередж}-ватиме

«ПлоскlвськиЙ.

іменІ Докучаєва імені Юрова

.3ав~рицьикй" .~ГОГОЛlвськиЙ. Племзавод сРудия ..

148 96 84 82

.ЗаплавниЙ.

8886

18853 4150

ссРОСТСlilЬМАШУ~~

Ростов-н.а.-д он,у. 892 f'8UIII -fJН03/Jft­

8Unycr.,.

аа роса

",(;ятої п'ятирічки завад cPtJflit:ilAbМll~. Колектив цього npOcAf.UJA8НtJ«) 1Ilдn"".

ЄМС1ва ударно nрачю~', НaпDиЄЛU80 впроваджуючи розроблену в РОСТй/іС'" .кіа області комплексну систему роботи без відстаючих. В основі її лежить все.viPHua розвuток твОРЧI!JЇ ініціативи тру­ дящих.

П риlUад у праці подають 1(ОМІІН.істu

і КОМСОМЙАlJці, nepe~oвиKи виробництва.

В усіх ttexa.r l бригадах широко роз­

горнуто настовництво, рух за ОВОАодін.Юf суміжнuми професіями. .

няття

сурсів,

бе! відстаючwe:.

вкладають

широке 110-

цг економія металу, енераоре­

-

бгреЖАивіСТЬ у великому і ма.

лому, боротьба дукціі.

високу

якість

про­

Бригада майстра механоскладаАЬНого цеху комунІста

Григорія Михайловича

Мухіна' є ініціатором застосування бригадних п'ятирічних особистих рахун­ ків економії.

На фото: вгорі (зліва направо) фреsєруваА&ниця г. г. Чумакова, шлі· фуваЛlJниця партгрупорг бригади кава­ лер орденів Леніна і Трудового Черво­ ного Прапора З. П. Єременко, МflйCTep кавалер ордена Трудової Слйви 11/ сту­ пеня г. М. Мухін і шліфувальниц.'І профорг бригади г. Дерев'янко; вни­ зу на головному конвейєрі ~POCT­ сельмаша» йде складання комбайнів

/.

«Колос>.

ЛО МОЖЛИВИМ різке піJlне~

. сення

5рожайності

ці, трав,

пшени-

коренеПJ10дів. У

кожній гранулі ~обрив за­ кладено працю сотень і ти­ сяч робітників хімічноі промиеловості. І як став б(mяче, коли зустрічавшr,.я з

фактами

безгосподарного

ставлення до туків. Саме таку ка,ртину мож­

на спостерігати у радгоспі «Зоря». В селі Кулажин­ цях добрива лежать у при­

)lїщенні, де дірявий дах. Сюди потрапляють сніг, дощ. Паперові міщки з цін­ ними добривами розкисли, туки з~ішаJ1И~И між со· бою. Все це безладдя ви­ рішили

просто-напросто

прикрити

Шсли

ван.

соломою.

декількох

і

нага.в;у..

критичних заува-

жень на іншому складі ту. ків, що 'розтаШ05аний поблизу цеН'lральноі

. ра1: гоеп у,

садиби

порядок дещо на-

вели. Добрив, прибрали в склад, підмели, навіть на·

вісили двері з фасаду. Ко· заглинути всередину,

47

Імені Щорса

47

3681

• РусаНіВСЬКИЙ.

31 26 25 21

4420 2519 8730 2270

81

1103Q0

сВеликодимерський~

.Зоря.

5626

дах ...

Та що найбільше,1l;1lвув,

з тильного

боку

складу

дверей так ніхто і не зби-

равс. навішувати. . _ Забули, _ каже 1Lr-

роном А. П. ДзіховськИЙ. Вихо~, що в нього

"уШІ болить лише за зав'" вішній біl справи фlса~

те, що

буВ

аби

га.рниЙ, а про

ПСУЮТЬС.

тенн "обрив '" Іуже?

десятки

йему бай..

. '

6480

трудовий рит/.\

:І девіз ~П рацювати

5395 6152 4917 6296 1300 5188 5812

3111 3917

сЖердівськиЙ.

щ

комбайнів

73 72 72

4493

сПухlвськиЙ.

~f

рив. Саме завдяки ім ста­

ли ж

61 59 58 53 53

.ТребухlвськиЙ,;

(Кню ціну мінеральних доб­

вий

сАвангард. еЛітківський.

rocn0.l.p~8.

ростсільмашівц{

Це

.

Т. МОПСА, то побачиш іншу картиаГРОRом-аrpохlміи райсlnЬГОСJJну замоклі мішки 8 управJI!иия.азотним1t добривами, діря-

сНрасиліВС'ЬКиЙ.

ральних

кагатів.

втрати азоту.

сВобрицький. 65 Н-иївська птахофабрика 64

Г\>СПОДlJрствама району

H.J8.

слідкувати за

оо

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ р"clJIьrо~ПираВJI!~JI'ПРО вивезеииJl

.

мастилами...

радгоспів І в райсlльгосптехніцІ. По темпах ремондизелів

грунтових

захисиим

На 22 січня понад 85 - ВЦС.7JИВо, щоб pall:, процентів тракторів пере- госпи буJIИ повиlстJO" за~ бувало на лІнІйцІ готов- безпе1fеиl на перІод вес­

монтуються

корисних

машини по-

на КQнсе~вацГJlr.

на

тажена,

розвиток

бактерій, що осоБJШВО важливо пРи широкій lі!(ізаціі сіJI1!ськогосцедар­

Якихось об'єктивних ПРИЧИНІ які б

ГригорІю Івановичу, на липневому (1978 року) ПленумІ ЦК КПРС

номбайнів

на

?

Хлібороби знають справ-

центрі уваги труді8нині8 сепа.' у ТРУД08"! ко­

заверше)tня ремонту

ГАР НИИ..,..

(ФотохронІка ТАРС).

!менІ Мlчурlиа

Bc~oгo по рalоВ1

Т. КІНДРАТЕНКО.


"*

'стор.

21 сІчня 1979 po1(J

Н01Е

ftfIМlчtt~ Г1CT~ І. J[~ :;~~~~:OO!I~~ ~ ~3 =:Т~п::

ПРИМІРНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ (3ах1вчевпя. Поч. ва 2 етор.). Питання

До

теми .м

4

інтернаціонаЛЬНОоrОо

Суханов Т.

вихо­

тернаціональна свідомість

.110

труд&вого

Проблеми

ентузіазму

Ін­

В

re-

здНl:снення

завдань комуністичного виховання В світлі рішень ХХУ з'їзду НПРС. За JМатеріа.'1ами ВсеСОЮЗНО'їнауково­

прантичної нонфереНції

rpYJIHi 1977 с. 86-91.

в Москві в

р. М .• Політвидав.

образование ••

117.

1978. .

ідеологічної

роботи

за

ших

хачів.

1973.

лениниз­

кое с.

'

,

СамостіЛна роБОота з

знаннями.

самообразование.,

сПоли'Гичес­

МІО,

1976,

118.

'

Свиридова В. Методом практичних

Суров В.

самообразо­

Самоосвіта

116-117. - ' ОСНОовний

метод політичного навчання. еПод знаменем ленинизма •• 1976. М 24. с. 37-41.

ЖИЗНЬ'>, 1977, N2 21, с. 47-51, Терешкин А. Сплав знань, пере­

До теми

конання І практичних дій .• Полити­ ческое самообра..зОование.. 1977.

.N9 8

ОрганІзація пропаганди, політично! Інформацir 1 агітацП у вироБНИЧОому кмективі. М., 1977.

11, с. 106-109. Ципенюн Д. Дійти до кОоЖНОГОо. «Під прапором ленінізму.. 1977. .N2 22, с. 36. До теми .N9 6 ВОЛОошко Л. Н. Патріотичне 1 Інтер­

Творча аюивеість СЛУХIJчІ!. п!ля:хи

УІ підвищення. М.. СМОСКОВСКИЙ ра· бочиЙ.. 1976. Маланчук В. ПартійнІ, орrаН1заціІ і розвиток творЧоІ активнЬtТІ мас. «Политическое самообразование., 1976, N9 І, с. 101-109.

національне внховання молодІ на С_1Jавних традиціях НомУністичноІ партії і радянського народу. В 1(1'1.:

Павлов С. Кожний слухач

1 актуальнІ пробле­

тивний

МОЛОlIі.

ідейний ·боєць.

.... .

Методична рада при парткаб1иеТl мІськкому Компартії України. ~~~~

,

t

Чи ЗНClс.. е

Н9ПJЧОК

що •• ~

ви,

ДР93ІВ

Довгі сухі ялuногі гі­ лочки nєрга ,\/.єтгАи­

~ цею згинаються, а перед'

ПРItPDДИ

тихою погодою розправ­

ЛЯЮТЬСЯ.

-

-

--

Горобці

-

---~---~

--

~

~-

Ворона

спі- \

гідлu-

під

КриАО ніс

ховає перед ' " І') погодою.

ХОАод­

Воро.ч.u завждu сіда-, lОа"ь нО СО,\/. до вітру. Ворони j гаАки зu,\/.ою

середовища-справа всенародна V рода. А. М. Поrреtiовзвітно-виборна ' конферен- ський, головний агроном.

перед

гою. Bopoi-ta купається в с_нігу n.eред негодою.

Охорона наВКОJlишньоrо Дня:ми

дружно

вають -

~---

вІдбулася

'КРУЖЛЯЮТЬ в повітрі -

перед сніго,\/., сідають на;

11

ція Броварсько! районно! голова первинно! Оорганіза- , зє,\/.лю перед відлu­ організації Українського ціУ Товаристваращоспу І' гою, сідають на верхідтовариства роди.

Зі

охорони

звітною

при-

іменІ Юрова Д. Г. Сахно,

доповІддю юних

ЗО'\/',

на'fуралістІв В. С.,

а

ки -

перед МОРО-

на

нuжхі, гіААЯ-

..

...

перед в.їТро:ч.

обласно! державно! Ін- ... спекцlІ по 'охоронІ приро­ .:ІИ М. А, Томащук та Ін.' 'Учасники конференці!

депутатів. ГОЛОl:Sа президПвели ділову і ПРИНЦИПОВУ районної організац1У Ук- РОЗМОВУ про те, як пра-' раїнського товариства охо- вильно органІзувати вико- І

рони природи В. П. Щабельиик. Зокрема, він сказав, що охорона при-

наНІіЯ постанови ЦК НПРС І Ради МінІстрІв СРСР сПро ДОlIатковl за­

роди справа державно! ваги, назвав кращі первинні організації Товари-, ства підп"JНЄМСliЗ,

ходи по посиленню охоро­ НИ природи І поліпшенню використання цриродних ресурСіВ •.

'Про досвІд роботи кращої первинної оргаиізаціУ

міськкому Номпарт!ї Ук­ раїни В. С. Демчук та за­

заводу

ступник

порошкової ,мета-

лургії

І.

І.

Проltопчуlt.

Перед присутніми

також

виступили

народ-

ректор

ного університету

голови

му районної

них депутатів

степо.

О.

сПри-

партии, УкраинЬІ.

Індекс

61964.

,.'

~

... .,.,.. .. ,..-

Броварська

друкарня

Пір'я

у

пта-

!lдt1Нком. А голівку при-

крашає

оранжевий

чик. На перах

- -,..,.,.".,. -,.

ЮИОСтр!ЧJCa сЧopwа ~

Bl}-

чуб-

ДОВГОГО і

стн.ниЙ бlJI1

хвоста є %рна,

-

- постановник Четвери-

ков розповідає:

ній

березі.

сВ

війна,

.11;1 відійшли

на

сЧоро

бата-

другий

плаll. Для мене були ваЖJiиwl .,юди. Іх долі. Я

жив, хто повернувся з фронту, хто втратив бать-

а на вер.

нІв.

жовта смуги.

Відрізняються

радження країНИ.

БЕР Е З А rOBOp~ про тих. ХТО ви-

ця.. власrивl тІльки цим птахам. І,Іа кінц! сІрого

шинІ

про ті високі

Режисер

Ч О Р Н А

сдзеркаль-

скІльки

-

МQральНі устоІ радянсь­ ких людей. які стали одним із головних складників нашо! перемоги 1 від-

ЧО.'''ВіК;В,

нів.

омелю- ДОосrави;;и в

братів,

Для них

війна

си-

не

па1?тизансь- стала минулим. І 'іх В,ихlд

ХІі своєю прожерливістю. кий. таБІР. Там ЛlКар Ан- 3 війни був довшим. ніж За день пташка може. T9НlHa IBaHi~Ha зробила вихІд із. війни всієї нашо! з'їсти КОРМУ більше. ніж! йому операЦІЮ, ~аплаrив- краІни. Я вважаю, що

важить сама. Любить в"-І ши за це життя.м. в серп-, найвищий .!ІЮДСЬКИЙ под­

на ягоди калини, гороби- ні 1941 року за ~OnOMOГY ЗИГ п;слявоєнних

десяти­

ии. шипшини та інших лl-, раД~ПlСЬКОМУ T~HK,CTY гіт- літь полягав у

пошуках

оових рослин. Та ОоСООЛИ-' Л~РІвці РОЗСТРІЛЯЛИ УІ 1 сил не тільки для вlдбу­ во дОо смаку Ій ягоди оме- n ятил!тню Олю. Син Ва- дови господарства, а й .1Іи, звІдси 1 назва пташк!! ,силько

залишився сиро- для становлення

душев-

_ омелюх. Саме через І тою. свою ненажерливість оме- f П~т1м були довгІ l1ерс- них сил •.

JIЮХ корисний. Він <пра- ~ цює. своєрідним с!вачеМ:і лісу, бо частина насіння '1 і ягід не леретравлюют Ь- ~ ся потрапляють У землю

ти ВІЙНИ, кохання до радистки Ta~l. розлука... HanepeдoдНl Перемоги Андрій прийшов на Мінський автозавод робіТНИІ дають сходи. K0l':f, Відбудовував його з Повернеться омелюх у: ру'ін р~зом з тими, З КИМ береЗНі додому, на дале-, воював. MaKap0I':f' Надею_ ку Півн1ч, на міСця своІх' CTa~~HOK (АНДРІЙ розшу гнІздувань, а на нашій к?в l'i з трьома чужими землl сходитимуть ПО вес- ДІТЬМИ, яким вона замінинІ тендІтні сосонкИ 1 па- ла матір. привіз у МіСТО). гlнці калини якІ посади-. Махначем та іншими то-

.1Іа ц,я незвичайна пташка І\,вариша~и ПО бороть~l. С. ПЕРЕХРЕСТ.

.

у

фlЛьмІ

немає

НlчогОо

Юнострічка саме про це. Вана ніби підсумовує нашІ роздуми про .буремнІ сороковІ •. Фільм поставлений на

кіностудії

«Беларусь-

фильм.. У головних ро­ лях знімалися актори: Євген Карельських. На­

талія Бражникова, Олеr Хабалов, Джемма ФіРС0-

ва. ЛеонІд Данчишин та ІншІ. . На екранах кінотеатрІв

мІста ця стрічка буде де-

вигаданого. в основу його монструватися

е. Княжичі.

покладенІ

дійсні

подІІ

1

з

ня.

14.10, 17,110 Дл. тих. ХТО всту­ пає до Іузll. Фlзиха. 14.40 Наша БІографіІІ. Рlх 1952-Й. 15.80 Екран учнтеJlЮ. ПОВЕДІJJОК. І. СIЧНjI 16.00 Іс'торі. свІтового хІна. ЧарлІ ЧаплІн. Передача І. ПРОГРАМА ЦТ 19.00 Док. теJl~фlльм .Супернн­ 9.o.s Веяика арева ЮНОГО спорт­ ХІІ •• с:мена. 19.15 ЧемпІонат СРСР з хокею: '.311 )" свІтІ тварии. .Дииамо,. (Рига) - ЦСКА 10.35 ТелефІльм «Очкарик,.. По (2 і 8 періоди). В перервІ. закlнчевнl _ новннн. Вечірня казка. 14.30 Новини. 14.50 «ТвІй Т1IY~ - твок 8НСО­ 20.40 .Служу Радянському Сою­ та,.. ДОК. фІльми.' 21.40 Фlльм-опер& .ВІВІТ. РосІв. 15.25 Пое,lя, Нll<олас Гlльен. за мотивами опери А. reT_ 15.55 Мlжнаро~нl , зиаганва • рова • Петро Перший,.. вільиої БОlJотьБн. 28.15 .Довlдковз служба •. 16.40 Вперед, хлопчаки. ВІВТОРОК, 30 СIЧНjI 17.40 Грав заслужений аlJТИСТ

29 січ-

зу:..

РРФСР Данилов.

8.00 8.40 9,05 9.35 10.3'1

18.00 n 'ятирічка, рі" четвертий. 18.45 «Сього.!.иlу свІтІ,.. 19.00 Концерт. 19.30 Телефільм .Гори. щоб свІ­ тити>. 5 серів. 21.00 ~ Час>. 21.35 Те ... фільм .Гори, щоб свІ­ тити,.. 6 серік. ПО закін­ чевві - .CЬOГO~BI у свІтІ,.. ' ПРОГРАМА )"Т 10.00 Новини. 10.15 .Доброго вам З~ОIJОВ'ІІ'" 10.45 • Поезія>. .Земни/! уклІн тобі. РосІє". 11.15 Ковцерт Закарпатського

14.80 14.50 15.50 16.35

ПРОГРАМА

ЦТ

.Час». Гімнш:тнка. Мультфільми.

Клуб

КіноподорожеЙ.

чеані Новини.

13.00 кіно. 13.45 .Чудова посада •. Пере~а­ ча 2. 14.15, IЇ.30 ДЛЯ тих, хто BCТY~ пає до вузІв. Математика. 14;45 АЛКОГОJlI,м. БесІди лікаря. 16.15 Ч. Діккенс. Сторінки жит­ TR І творчостІ. 18.00 ФІльм .СlдаЙ поруч, Мнш< 19.15 Фільм .Автографн компо­ зиторів".

19.45

Гоголь

.• Ревl,ор •.

21.00

21.40 22.45

виступи

иайсиль_

слицlа

иіших фІгуристів когО Сою.у.

Радянсь_

.Україна».

IYJI Київська. 154

.

хоккею

(Горький).

перlодн).

-

.Киів

мІсто моє

Телефl"ьм

с Мить

Довідкова

служба.

(2

І

••

удачІ,..

'

Палацу

н. ФЕДИН.

'.

в

АДІІІlнlстрацlя. пвртlйна І профспl"кова органlзацl1 ре­ монтно-механічного заlОДУ з ГJJИбоким сумом nOBIДOMJlII­ ють

про

перед час ну

головного

енергетика

смерть

,аlо.

ду,

'мена КПРС БРИЛЯ ВаСИЛІ Даниловнча І ІИС"ОВJlЮЮТЬ спІвчутта сІм" І близьким покІЙного.

..

Ко еКТИI еJlектромеханlч­ вого цеху ремоtlтно-механl­ чного заводу глибоко сумуа з приво~у пере,часноТ смер­

TO.>lOIHOrO

тІ

енергетика піА-

привмства

БРИЛЯ Васнл. ДаНИЛОlича аисловлlOll спlвчутта сІм" І близьв:им покіЙного.

!

ку"ьтури

-

перервІ .Сонячне хо­ сАктуаJlЬИ8 камера».

по» І

Редактор,

в.

КмеКТИ81! БРОlарського ра­

\

Аону еJlЄКТ!JИЧНИХ мереж БРОlарського II~дlJlеииа

..

Енерго,буту г ибоко суму­ ють з приводу передчасноУ смерті ГО"ОIНОгО енергетика БlJоварського ремонтно-механІчного заводу

IiРИJ1Я ВаСИJlІ ДаНИЛОВИЧА ІИСЛОВJlЮЮТЬ СПівчутта

сІм 'у покl/lного.

";~;~;H7;~p::;:p::'~;;~~~:;~;;P:-::~;;';;~~·1 ~~~:;;; ~:O;;;-I lі.аповідальиого секретаря.

де аа

міСllевого

Відділу

радІомовлення -

cl"ocbKoro господарства, Itореспон19·3·18; вlд.аIЛlв ПРОМИCJIовоc:тl,

иасово! роботн. фотокоресаондента -

...,..."....,.~ ~ #,#.r"...."..~.,..,.."...,,...,...,.....,...,.~_.41I6"

Ки~вського Об"управління в справах

з

20.00 Кінопрограма по сРадян8.10 Жltrтя науки. 8.40, 9.40 7 КJI. Г~ографlll. ській УкраїнІ,.. 9.10 Учням ПТ)'. ФІзика. 20.45 • Н а добраніч, ~ITHI •• 10.10, 17.00 Російська МОlа. 21.00 .Час •. 10.40, 11.40 10 кл. Фі,ика. 21.3~ Кінопрограма. 11.10 Сергій есенlн. Лірика. По закінченні - ... т. Но12.10 3~оров'я. 12.55 Творчість К. Чуковського. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ IЗ.40 • ЧУД08а посада.. Переда8.10, 15.15 Шахова школа. ча І. 8.40, 9.40 5 к". Музн'!а.

РАТАУ).

м. БРОВАРИ.

-...,. ..........

В

ОБЛАСТЬ

s

(Москва)

сТорпе.до.

ЧемпІонат СРСР з гандбо­

ки».

НА

СРСР

«Динамо»

3

.. у: .Жальгірlс» (Каунас) - ФСТ (Баку). 17.05 Мамина WKOJla. 17.З5 МОJlодість Куби. 18.25 МУJlьтфільм «Кlшки-ииш. заслуженого наlJОДНОГО ха11.55 ~~;. школярІв .Орlонтир •. 18.45 «СьогоднІ у ~BITI,.. 19.00 На,устріч виБОlJаи .11.0 Вер­ Бу~lвельнl професіl. ховної Ради СРСР. 15.55 Д.,. ма"ят .• СрібниЙ ~3BI­ 19.15 до 325-рі'tR.я 80зз'е.Jl.ваив. у кра1ни З РосІєю. ClaTKO~ 18.15 .325·р\"чя B03"Є~HaHHa )'країни з РосІєю.. Петро вий концерт. Панч. ,Гомокі .. а )'країна>. 21.00 .Час". 21.35 АJlьманах сПаезl.,.. По за­ J1ітератуРНИ/l театр. кінченнІ - ССЬОГО.ll.нl J 18.00 Піснl ра~.нських комоо'и­ СВІті». ,'орів на віlJшl С. есенІна. пРОГРАМА )"Т 18.80 .Орбlта ~ружбн", змага· JOtься трудові КОJl.КТИВИ 10.M Новини. .J]bBIBCbKOЇ І )"льановськоl 10.15 Фільм-опера c50г~aв Хмельницькнй" . областе/l. 11.40 .ШкіJlЬНИЙ екран., 10 19.00 .Актуальна камера,.. клас. )"краінська .. Ітерату_ 19.30 .Ми -'арсенальцl •. Реп ор_ ,. таж з ВУJlицl іменІ Сlчневата повстання І КиєвІ. 12.10 КОНllерт. . 14.55 Урочисте saelдавИ8. при­ 20.15 Концерт. свячене З25-річчю 10зз'є.ll.­ 20.45 .На добранІч. ~Ітиl>. нанна )"країни з Ро~ією. 21.00' .Час>. Святковий концерт. Тран­ 21.35 .Новинн кіиоекрана". Пока,овl

ЧемпІонат

новиви.

.По Сибіру І ДаJlекому Сходр. Дах. фІльми. М.

сад»,

ОГ,JlRД пере~ач з суспlлЬо них наук у ~pyroMY пll­ річчІ. Екран иаУКОВО-ПОПУJlЯРНОГО

коа.

Телtфlльм .Гори. щоб свІ­ тити". серія. По ацlн­

5

9.10, 15.45 Поезія Я. Смєляко­ lа. 10.10, lї.ОО французька МОlа. 10.40, 11.40 10 кл. СуспІльство­ знавство. 11.00 А. П. Чехов. сВишневий 12.10 Студентам заочиикам.

8ИН:І~.

2551120.

-~

пІдприємствах

фільму Віталій

.....

вузького нрила є золотясто-жовтl 1 червонІ пла-

колодязя.

(Фотохроніка

городскота и Dайо. иного

~..".,

його вря-

-

МІСТА

't'отоетюд В. Степаиенка.

ГазеТІ выоднтT на украинском ЯЗЬІке.

,...,.....,....,....,..,..~.,.

на- 'іУДОМ уцілів

хів сіре, з' ледь рожевим

березня.

ПРОГРАМА

Совета вародныx депутзrn& Ки~вскnА оt'Jttасти.

;

Іх навіть

НА ДКИlНВоІТЕЬRС~ЯАНАХ

ку

22.50

БіA,!l

на

завод-гl- }МQ&. не стlJ1:ы'tи про

мують з жовтня до почат-

винонкО­

ГРИЩУR.

поБУД~"В8.ти

ра.

; ... -=---::О-;Д-;-~;н::-::;;а;;Р::С=--;;К;М;-~~-I";:Ш~А~~~;=-"'#1 ' КОllмунистиqескоА

за красу

Ради народ­

С. І. ТОВ,

1QOють

птахів. повернулися на ПOl'lеJIИIЦе,

звали скраса.вками.. Це 1 тували селянська дівчина 'омедюхи. Воі11і 1ЮWкре- Надя і дядькОо Аитось, н! у тайговіЙ смуз.і ЄВ"дегn:- • разіІ. У нас омелюхи зи-

У роботІ конфереНІ;\lr взяли участь інструктор

Товариства розповів голова первинної органlзацJY

ці

ночок.-.

начальник, IJ;;;.-ВIіі.....чilи Р . К.О . ..Вlііс ьillК5і;А;і.....

про роботу районної орга· Гончаренко, нізації Товариства за період з 1976 по 1978 рік виступив заступникголОоВИ районної Ради народних

Ки дерев -

директор jJайонноІ станціУ';

людей.

все. вистоили 1 Мінська.

1978. No 10,

С.93-98.

..............

про

БIUПL Розміром вони ехо- гаит, !ІОве мІсто. ву XO'l! май)не ВСJl жі на шпакіВ. аnе відрІзЛейтенант АндрІй Хма- перша серія охоплюЄ по­ НJIПOться від ннх якоюсь ра, таІікіст, ,був контуже- діІ з дня ЇУ початку до ПОоважніСТЮ, огряднІстю. ний в боях під Мінськом. ДИ.ІІ визволення Мінська,

ак­

-

побачити

війною.

частОо І винесли

ЯІ(1 об'Удають ЯГОДJi горо- щоб

сПолитичес~

кое самообразование..

За матеріалами всесоюзної науково­ прантичноУ конференції В Мінську (червень 1976 р.). М., .Молода Гl1ар­ ДіЯ., 1976, с. 255-259. ~~~~

рабочий ••

основний метод ОВОолодіИВя

-

завдань . • ПолитичеСкое вание., 1978, .МІ 6, с.

сПартийная

ми комуністичного виховання

6.

ом

.N9 ,7

<Московский

ПОЛіТИЧНИМИ

Вивчаємо Основний Закон НраУни Рад. .Политическое саМООобразование,>, 1978, .N2 7, с. 103-108. Плотніков А. Пропаганда І вивчен-

ХХУ з'їзд НПРС

М.,

СвєчНіков П. книгою

Сохань Л. СоцІалІзм і формування

Конституції.

сПолитичес-,

1976.

Генц Н. Н. Методи активІзацІ! слу-

Михайлов В. А. ІнтернацІоналізм­

н,ової

1 традИціІ стар-

покоЛінь моЛОДі.

До теми

наш спосіб життя і мета виховання. сКомуНіСТ'Унраїни.; 1978. .N2 10. с. 62-70.

ня

104-

Спадкоємність ПОоКOJtlнь революційних борців. сКомуніст.. 1978, N2 3, с. 3-12.

1977.

осоБИСТОСТі . • ПОJ1 знаменем ма'>, 1978, .N2 17, ·с. До теми .м5

с.

8.

. кое са..'І1:00~разование.. с. 75-79.

матерІ-

алами Всесоюзної науково-прантичної конференції (18-20 травня 1977 р.). М., Політвидав, 1977. ' ХарчевА. Г., Алексєєва В. Г. Спо­ сlб життя, мораль, виховання. М., По­ літвидав,

,

М

1977.

НОРОольоз А. Досвід

СоцІалістичний спосіб життя І пи­ тання

1

Волкогонов Д. А. Про героУ! 1 роїчне. М., .Знание •• 1977 . Виховання на революційних. боЙо..-­ вих і ТРУ.:Іових традиціях: ДОСВіД 1 проблеми. Бес!ди в об'єднаивl сКи­ ровский завод.. сПолитическое само..,

М.:

зимою.

МОоЖна

траДИЦІІ

ності. (Досвід роботи Героя Coцla~l­ етично! Праці В. І. ГолубєВОоІ). М., сЛегкая ИНДУСТРИЯ., 1978.

джере­

мас.

КОМПЛЄНСRОГО

1

ЗвичаІ.

Зараз.

СПЧКОЄМНlОО'Ь поколінь. М., ПоJtlТ!И­ дав, 1976. РяБУхии Б. К Маршрути майстер­

]!а)ННЯ трудящих. Серія сАктуальнl :питання ідеОологічноХ роботи.. М .• СМЬІСЛЬ., 1977.

Нулматов К Н. ПаТРіОоТИЧна

В.

ЖИТТІ

......-.1звниuтв.

поліграфії

-".

19-4·67. .,..,.....".".~~~~c,,~

і книжкам! roрг:а.лі, вул. КиіВСЬІСі, ~54.

У; ВІВТОРОК, середу.

ПО~ТСНИ~Ю5 ~ CY60~ ....

ra,e~~ ·«ПрО:в~~.,

-..:r-4'

Зам.

_.-..~,..._

..

592-:11.320-

#16 1979  
#16 1979  
Advertisement