Page 1

ПРОЛЕТАРІ BCI~ KPIi~H, ЄДНАF1ТЕСЯI

в і ДИ о .. і Д а fl _ О СJЖав • • • • діна._

~1!IIIJi!!II1Ei

.N9 16 (4536) СУБОТА

'* '*

28

ПЕРШИЙ ВНЕСОК ВІДГОДІВЕЛЬНИКІВ

СІЧНЯ ЦІва

Відгодівельний

р.

1978

коп.

2

го

Ниївщини, взятих на честь

колектив

успіху,

реалізувавши

план

жаві

",0

ви·значну

перемогу

ваги

відгодівельни­

її

групі

стаио­

тев.рвшевї ЛИСЕНКУ І. п.

ко по 745 грамів. Валовий приріст живої ваги худоби по

Натерини

цих

Михайлівни

групах

досяг

841-700-650

Василен­

заготі­

ринники

області

додер-

. .

У

відповідальною роботою

дянських,

профспілкових

і комсомольських організаЦlИ,

сільськогосподар-

ських і заготівельних орга нів, "сіх l'рудящих Ки-

перевищили

ред б ачении

рівень,

u

пе-

, .

ПЯТИРІЧНИМ

планом на 1979 Ірік, яєць на

1978 рік,.

поліпшились

Значно

якісні

по-

що колгосп~

ники і робітники радгосК"

Пlв

оо

б

И1вськО1

відповідь КПРС,

СРСР,

на Лист

ЦК

ВЦРПС

і

івської області з великою трудовою перемогою успішним виконанням соціалістичних зобов'язань

Ці досягнення .- результат здійснюваної в області цілеспрямованої роботи по вдосконаленню

ПРОфСПlлковим 1 комсомольським організаціям, трудящим Радянського Союзу ще ширше розгор-

ювілейного.

плеМІННОІ

нуть

ро6ництву

і

року

ПО

ви-

заготівлях

.

..

ренню

справи,

міцної

ство-

кормової

.

гання

.

СОЦІаЛІстичне

бази, широкому впровадженню прогресивних тех-

Всесо юзного

НОЛОГ1и І ДОСВІДу передо-

ПІшне

ви ків, самовідданої праці

рішень XXV з їзду

СОЦlаЛ1-

етичного змагання,

тваК

U

.

,

Р

коякісну

ВТІлення

В

'

",Вели-

Крук

та

розсаду

ПОМідорів

та

відповідь на Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК І ВЛКСМ партійниАt, радянським, господарським, профспілковим і

комсомольським

зма-

організаціям, тру-

дящим Радянського Союзу ",Про

розгортання соціалістичного зма-

планів нинішнього року і п'ятирічки в цілому, ус.. •

І.

огірків. Високопродуктивна, праця майстрів ранніх вРО)ІСйїв це їх

за перевиконання

продуктів тваринництва. Виступивши ініціато.ром.

радгоспу

Т.

ка років підряд вllРОЩУЮТЬ висо-

.

грунту

М. А . Кондратенко, які вже кіль-

ЦК

ВЛКСМ партійним, радянським, господарським,

J

критого

Міністрів

казники, зросло логолів'я худоби і птиці.

успішно

справляються робітниці цеху за-

'

О лаСТІ Укодимерський»

Ради

гання за виконання і перевиконання плану 1978 року і посилен-

життя КПРС

І

ня боротьби за підвищення ефективності виробництва і якості ро-

боти».

.

М" • 1НІСТРlВ

На фото: Т. І. КРУК та М . .4. КОНДРАТЕНКО доглядають за

.........................•.....•.................................................. v

Центральнии

ОМІтет

Компартії України

ада

Української РСР

розсадою. Фото М. Семинога.

.~

У ТВОРЧОМУ ПОШУКУ . МІЛЬЙОНИ

в Москві, у Великому Крем­

лівському палаці відбувся п' я­ тий Всесоюзний з'їзд науково­ технічних товариств. Делега­ ти підбили підсумки проведе­

спеціа.'Jістів, .передовиків ви-

робництва,

ЯКІ

беруть

ну участь У розв'язанні важ­ ливих

народногосподарських

завдань. від

Економічний

реалізації

ефект

новаторських

в' ятій п'ятирічці становив де­ сять мі.%ярдів карбованців.

практикою, намітили

.'Іюції підкрес.'JЮЄТЬСЯ,

у

прийнятій з'їздом

що то­

вариства

чі

на дальшому підвищенні ефек­ тивності суспільного виробни­ цтва і прискоренні темпів на­ уково-технічного прогресу.

товарист­

ва об\цнують У своїх рядах понад 8,5 мі.'1ьИона вqених,

доблесну працю

зосередять

3УСИ.'І.'JЯ

по

виконанню

виробничих

завдань і

соціа .

лістичних зобов'язань на честь БО-річчя ВеmlКОЇ Жовтневої соціа­ .1істичної революції Президія Верховної Ради Української РСР Указом від 2б січня 1978 року нагородила:

Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Унраінсьної РСР Зобова

Володимира

Єре~lійовича

ського заводу порошкової

-

бригадира

зміни

Бровар.

металургії.

Булавку фабрики.

Ніну Антонівну

Юбенка Івана

-

Михай л овl\ча

автотранспортного

до

до­ того,

Товарність

його

з

по.

95-96 про­ 3,7 процента.

tрупах корів, які доглядають май­

підприємства

машинного

доїння

Валенти.

тка .1Ю

-

Гого .1і вської пріЧКОТК2ЦЬКОї

водія

09034.

2ВТО~I() (j і.1Я

Бров аР t:ЬКОГО

З наГОрО;10Ю вас. С .12вні ТРУ;1іВНII"I : ' Н ОНІІ, 1>'1\1 УСllі' '" v ёО, ціа.lістичному 3!!H~. !! в.O~IpOKOBe ~ I IKO" '"'' u ,"B:liJllb де·,}! І о ї п'яrиріч~ І

.

кілограмів.

М.

АДАМКОВИЧ,

директор

«УРОЖАА

радгоспу.

- 78»

З ОЦІНКОЮ «ВІДМІННО» МИКОЛАJ8. Першими в Баштанському районі заверши­

ли підготовку тракторів,

байні~ і

ком­

причіпного інвентаря

м.ехаНlзатори

колгоспу

«Кому­

НІст». Агрегати прийняті 3 оціикою «відмінно». За уд ~p . ну працю члени механізованих

загонів вою

премійовані

двотижневою

додатко­ відпусткою

і туристськими путівками. Успіху досягнуто завдяки організації ремонту, створен­ ню спеціалізованих ланок. Та­

кий самий метод

застосували

в

господарств

ряді

інших

БаШТаНСЬКОГО, Березнегуват­ ського, Єланецького і НОВО! одеського

районів.

АГРОХІМЦЕНТР: РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ДОНЕЦЬК Близько двохсот тисяч тонн добрив доставили на поля під урожай нинішньо­ го року працівники Мар'їнсь­ кого агрохімічного центру.

УК.1адаючи

господарський до­

говір з колгоспниками, вони запропонували новий вид по­ с.1УГ КОМIІ.1ексну підготовку НИВИ до майбутнього врожаю.

-

В іД НlІні спеціальні механізо­ вані загони, які мають всю не­ обхідну техні к у, не тільки B~ ВОЗIІТИМу'ТЬ добрива ВНОСИі\ ·

!

тимуть

Грамотою Президії Верховноі Ради Українсьноі РСР

резо­

ну програму дій на найближ[)оки. Науково-технічні

За

пропозицій членів НТТ в де­

ної роботи по технічному вдосконаленню виробництва, зміцненню зв' язку науки з конкрет­

а почесною нагородою!

актив­

вони

року становить

дотри.нано технологію вирощуван-

впевненість,

ра-

Тепер зусиль

ЗН.ачно вищим цей показник є в

16

а по

партійних,

багато

Від того, наскільки точно буде

ляють

цівників

жнт­

на .Іванівна Петренко, Катерина ЛЬВІвна Васюра та Га JlИна Федu­ РІВна Лесик. Він становить 15-

ня розсади, залежить АюйБУТllій урожай тепличних овочів. З цією

молока

молока.

тонн .

стри

ада ІНістрів країнської РСР висловлюють

заготівлях

4НОВОГО

Ю.10грама більше проти відповід­ ного періоду минулого року.

1

ського господарства, Лlра-

респондент

центів. Жирність Нині щоденний надій молока по фермі перевищує 10,2 кілогра­ М.Зfllд кожної корови, що на 0,4

виконали завдання по продажу державі м'яс<"

сіль-

П. КРИВЕЦЬ,

днспетчер, громадський ко­

чатку

да Міністрів Української РСР сердечно поздоровтрудівників

кілограми.

300

БРЕЖНGВ

М'

200.

досягли

щоб У 1978 році закріпити і при­ множити здобуте. Так, на 26 січ­ ня тваринники виробили 327 тонн молока при МіСячному плані -

ЦК Компартії України

Р

результатів

передові тваринниці Є. П. Шев­ ченко, Г. Т. Дяченко і К М. Василенко, які здали вже по 80-100 голів молодняка се­ редньою живою вагою 450 кілограмів при плані 372

державі

всіх т,рудівників ферм.

.

при завданні

Нращих

кладають

активних борців за успішне здійсиення завдань, висунутих XXV з'їздом КПРС.

жали свого слова, рере-

тонн

220

державі виконано його здано понад

річки по виробництву та продажу

знаЙШО9 підтримку у 1978 рік соціалістичних

К И І в СЬК О МУ ОіК О М У ПАР Т І І ВИКОНКОМУ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ Комітет

гоЛіВ

Втілюючи в життя історичні рі. шення ХХУ з'їзду КПРС, готую­ Ч\1 гідну зустріq БО-річчю Велико;' го Жовтня, працівники молочно· товарної ферми радГОСПУ імені Щорса успішно виконали завдан­ ня другого року десятої п'яти­

тваринництва.

.JI.

сотень

ЗАП.JIАНОНАНИХ ПОКАЗНИКІВ

ВИСJlОВЛЮЮ тверду впевненість, що тваринники, всі трудящі Київської об­ ласті будуть і далі йти в перших рядах

врофспіЛКОВIfХ. ·комсомольських праців-

Центральний

дажу м'яса достроково.

обласної

з060в'язаннях і підкріплюється з перших днів ударною працею.

вельних органів, партійних, радянських,

кілька

ВИ Щ Е

Відрадно також і те, що заклик пар­ тії збілыlн(ии виробиицтво продуктів тваринництва взятих вами на

про­

тя».

рішальною умовою прискореного розвит­ ку

відгодівельники

відгодованої худоби, переважно МОЛОДНЯКі. Місячний план про­

відповідно

тивному вико,истанню кормів, що є ви­

вів і міжгосподарських підприємств, ке­ рівників і спеціалістів господарств, а

Компартії України і Ра-

Наші

довжують успішно нести трудо­ ву вахту і в третьому році де­

центнерів.

партійної організації сільські трудівники багато роблять по дальшому зростанню виробиицтва, поліпшенню якості і ефек­

Jl.ОJl.ержали слова, даного Батьківщині, RоказавlИИ тим самим зразок високої державної і громадської відповідаль­ ності за успіш .. е виконання соціалістич­ IИtХ зобов'язань. Гаряче і сердечно вітаю і поздоров­ ляю всіх трудівників колгоспіе, радгос­

і

по

лістичної революції . ·

правлено

товаришеві gИБУЛЬКУ В. М.

ставину, ЩО під керівництвом

ЧЄ'Нмю строків виконання завдань деся­ 'Юї п'ятирічки, трудящі області з честю

сільськогосподарських

тварин

60-

про­

у соціалістичному

серед

ферм

річчя Великої Жовтневої соціа­

(}соблнво хотілося б відзначити ту об­

м. Київє-ької області. Виступивши в 1977 році з цінною іні­ ціативою по значному збільшенню ви­ робництва і закупок м'яса, молока, яєць, Rідвищенню якості продукції і скоро­

також

138,3

праЦівників

сятої п'ятирічки. На державний приймальний пункт у січні від­

вить 790 грамів на голову. У групі Галини Тарасівни Дячен­ ко бички щодоби добавляли у вазі по 750 грамів, у групі

НИ,liів, усіх, хто вклав свою самовіддану працю в боротьбу за виконання високих зо'ов'язань ювілейного року.

тваринни­

на

зобов'язань

дер­

ків господарства завоювала Єв­ докія Панасівна Шевченко. Середньодобовий приріст живої

ІІІКОНКОМ ОБЛАСНОЇ РААИ КАНАПХ ДЕПУТАТІВ

~~M задоволенням сприйнято повідом­

і

великої

яловичини

виконано

змаганні

київський ОIКОМ KOМIIAPТI'Ї укрлїви

КПРС зве­

виробивши

цента.

Тверде слово тваРІІинииlв КИїВЩИНІ Jlopori товаришr! у ••нтральному Комітеті

визначного

м'яса

продажу

ПершіСТь

мння

досяг

рогатої худоби на 3433 центне­ ри більше плану. Рівень попе­ реднього 1976 року було пере­ крито на 3901 центнер. Річний

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНо! ПАРТІ! УКРАІНИ, МІСЬКО! І РАПОННО! РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКО! <>.БЛАСТІ

Нолектив тваринників рад­ госпу вніс вагомий вклад у ви­ конання високих соЦіалістичних

трудового

ГАЗЕТА вихtАИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

комплекс

радгоспу «Авангард» нарощує свої виробничі потужності. У минулому ювілейному роЦі йо­

ІХ

У

грунт,

а

и

uрати­

МУl'Ь частину землі. Виграш подвійниІЇ: повніше використо­ вується техн ік а агрохімцентру, а ко.1ГОСllні ~Іеханізатори та іх агрегати вив іл ьняються длl іНШІІХ робіт. НОВИЙ вид пос.~уr ВI<.11"'11/1/1 в свої договори СТ<3 I: ' : 'I ІІівt:ыйй і Те ,lьманів. ський аlрохіМl.\еНJРИ.


§5:;::;:;;SЕ~~~sеПАРТІПНЕ ЖИТТЯ: ІНІЦІАТИВА, ДОСВІДа'EeEEE§~ ВІ:ПЮНУЮЧИ рішення ХХV з'їзду КПРС, увагу

!дейно-пол!тичному,

робота

трудо­

виконанням

вому І моральному вихованню трудящих. Пи­ тання номпленсного , п!дходу до справи ви­

ховання .цехових

постійно в пол і зору парткому, парторган!зац!й, кожного комун!ста.

збори з порядком

денним

.Про

роки.

громадських

ських

орган!заЦіЙ

служб.

Зокрема,

робота

І

парткому,

в!дпов!дних

було

завод­

ставлення

звання

«Ударник

до праЦі .

комун!стичноІ

прац!,

праці~,

зразки висоно­

виступають

молодих виробничникІв юв!лею 60-р!ччя в!д нінського КОМСОМОЛУ.

,

ПартІйний

номітет

вихованню в молодІ

Ін!ц!аторами

по г!дній зустрІчІ дня утворення Ле­

придІляє

значну

почуття гордості

увагу

за

пра­

во бути представником роБІтничого класу. На заводІ стало традицією проводити посвя­ чення молодих виробничнинlв у робітничий клас. ХорошІ, дІловІ зв'язки склалися з під­ шефною мІською середньою шнолою М 5. КомсомольцІв заводу направлено вожатими,

КОМПЛЕКСНИИ ПІДХІД альний паспорт трудового колективу, всеб!ч-

за допомогою дової слави.

заводчан створено музей тру­ На виконання постанови ЦК

КПРС І Ради

M!HlcTpiB

СРСР «Про дальше

удосконалення

навчання,

виховання

учн!в

висоних

ренІ всі умови для змістовного

1

номсомольського навчання пІдвищує !дейиополітичний рівень понад 1500 працівників.

письменники Б. Чалий, М. Сом. Кращі номери художньоІ самодІяльностІ вІд!брано на

! гуртках паРТІЙНОГО та

'нформатори і агітатори,

яних нараховується

.Металург. працюють

сенцlУ,

значення

що 1680 чоловІн стали значнІвцями ГПО, 12

людей ЗМІСТ і

політичних

документ!в,

боти правофлангових змагання, щоб зроБИТИ Його надбанням всього колективу. Особливою популярн!стю нористуються беСіДИJCQМ,~.н!стІв

O • .;.H.;::~H~-

Г. С. CaB~ о'

1j

rt<fI КПРС,

ну боротьбу за успіШне виконання завдань 1978 року, добитись нових усп!х!в У. здl й снен-

мих леКЦій,

<l:Радянсьний йовоїо

найголовн!ШИХ

рокІв

тому

про-'

дунтів споживання, дек!льна

рІшенням ЦК

НПРС і Ради М!ністрів СРСР було встановлено ди-

ференц !йован! району

загот!вельнl

нього

залежно

Тваринники активно

в ІД

нашого

відгуннули-

змагання

за п!дви-

продунтивност! тва-

:рин і поліпшення якост І MO~ лока. З цією метою партІйНІ та профспілков! організацІї 'господарств почали застосоВУР.ати широкий діапазон моральних І матер!альних

стимулів. Економісти в сп!вдружності з зооветспеціалlс-

тами виробили нову систему

оплати працІ доярок залеж-

іНО від якостІ молока.

Успішно виконали твари'н-

зобов'язання .,

передбачалося. 9!~,1 пр!йоценвсієї продунц І над шло

та на

завод

жава

охолодженою.

щедро

Д

ер-

винагородила

дуктивно

слово високопро­ експлуатувати

Зобов'язання ювілейного року перекрито. Та не тільки через це так радісно на серці: надій молока на корову У неі лише на три кілограми мен­ ший проти показника героїиt. Г. КОЗИНЦЕВА.

НА СТАНІ

для

прокатного

виготовлення

стана

деталей

складної конфігурації розро­ били спільно з виробничника­ ми вчені Дніпропетровська. Металурги Украіни вже прокатують

заготовки

леме­

шів, плугів, блоків вантажо- ' підйомних машин, зубів КОВ­ шів екскаваторів, які до ЦЬО 4 го робили шляхом штампуван­

ня, кування або лиття. Висо­

і

автомати­

зований процес їх виробницт­ ва

дає

змогу

економити

праці.

ме­

(РАТАУ).

В рахунок

чгтвєртого року

п'ятирічки nрqцює нuxі Марія Д . к

миТРІвна равчук - швєямотористка Літківськоі швєйної фабрики. lї вироби відзна-

чаються високою якістю.

н а Ф ото:

Ф

право лангова со-

ціалістичного змагаюf,Я М.

OV

заводу пором ов •

д.

----------------------s КРА8Ч:';к..

____________________ - -

.

це керlвнинам

ництві

8l.діграють

велику

роль у поліпшеннІ

санітар-

но-гігієнічного стану на міс-

ЦЯХр'азом з тваринниками боб

роть у

коякlсної

за

одержання

продукції

вис

о

-

ведуть

ти градусів,

І

'

спеціаліс-

своєчасно від-

же зб!льшення кількості за

наводять чистоту

ро ництва.

вод , Ножної п'ятниц! тут встановлено санітарний день. Роб!тники проводять поб!лну , приміщень, чистять КОРІВ,

і порядон У

А. П. Дорон!на. Вони безпо-

здружені,

цеси

підсумків

продажу

ОХОЛОД1!'еного

323440

нарбованців.

Крім того , за продаж держапершосортного молока 892775 радгоспи одержали в!

заводу

Г. І.

Кривошлик і

середньо втручаються в про-

виробництва

молока ,

систематично виїжджають у

карбованц!в. Для одержання висоноякісної продукції в госпо-

господарства для налагодження роботи прифермських молочних лаборатор!й, навчання лаборантів тощо.

велика робота. На фермах біЛьшост! з них збудовано

гому роц! десятої п'ятирічки тваринники радгоспів «Гого-

дарствах

району

ведеться

Добре попрацювали у дру-

молоноблони, якІ обладнан!

Лівський.,

установнами.

!мен! Щорса та ІншІ, котрі

спеціальними

холодильними

Значну допо-

могу працІвнинам ферм по-

«Плосківський»,

.Л!ткlвськиЙ., ІмеНі Юрова, майже

всю вироблену

про-

дають ТРУДівники районного

дукц!ю продали держав! т!ль-

Ha~, станції

мах цих господарств постій-

середньою

по боротьб! з

демстанцlї, як! своєю безпоучастю У

вироб-

о

ки першим

сортом.

На

фер-

но п!дтримується висока санітарна

культура,

молоко

охолоджується до плюс шес~!OBE ЖИТТЯ

о

висонояк!сноі ПРОДУКЦ!І. Ад-

правляється на місьний за-

молона їм додатково випла-

лому за два рони п'ятир!чки

о

першість у змаганні. І ось в колгоспі «Зоря ко­ мунізму» підбито підсумки ро­ боти доярок за минулий рік_ Ганна Григорівна Яковенко надоїла від своєї групи корів 801 центнер молока або по 5015 кілограмів на корову.

Проект

прим;щеннях і на території.

господарства

тварин І санеп!-

стор.

Й вона може посперечатися за

ЛЕМІШ ПРОНАТУЮТЬ

І' молоко прац внини МІСЬКОГО

хворобами

висоноякісного молока . В цl-

тех­

нологічне обладнання, давати споживачеві до столу хлібні вироби тільки відмінної якос­ Il'i. Робітники нашої зміни зо-

й 'Г'ІЛЬКИ ра ону .

державі

річки по продажу

-

Лист дали

«Сlльгосптехнl-

2

першої річниці нової Консти­ туції СРСР. А всі мої подру­ ги по зміні у відповідь на

!!!!!!!!.~

об'єднання

другого рону десятої п яти-

о

к

секретар парткому

ні приймальні пуннти ~ 33,2 процента б:льше, н ж

чено

району

ків п'ятирічки справитись до

ні р!шень ХХУ з'Узду КПРС. Г. єршов,

вІдправлено його на держав-

ного розмаху набуло соціа-

ііИНИ

пошук

поруч з Героєм Соціалістич­ ної Праці, ділом ДОJleСТIІ, що

дб ати і про н і л ь НІС Т Ь І про я НІС ть =;:б~~=~;;:,Х д~~~~:~ж,.~~~~:

від

Щ ення

ведеться

28 гр'-удня виготовити додат, б! 500 тисяч кар ованц в. Обав"язок номунlСТ!В _ очолити самов!дда-

.

ся на це. В нолентивах рад-

госп!в ! птахофабрик широлістичне

нову

____________I!!.__________________ спосі ме1алургlУ. ___________ ~~~~~~~~~~~~~e~~~!!!!~~~~e!!~____________ ----------------- .

ного ' з

сорту.

райспоживтовариства

..

тя. t з питань пражит .

ще~~~~~~JИм~~о':Fa~ :~д~:: на

Залозну. А як хотілося стати

кової продукцІІ на

W'ra

виховання.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!-----------

ц!ни

лену доярку Ганну Андріївну

роботи викликав серед ' робіт­ ників lркліївського хлібозаво­

ВЛКС,М порошк!вцl ,._.~2б~в'язалися виконати

"нlзоваиl цикли на тему

ули

ти подругу по праці-прослав­

Лист Ц~

. 86 член!в первинно! орвпдив має дІяльНІСТЬ Знання • Протягом ~анізаці'І товариства«· б

боротьби за підвищення ефек­

ti • tшення груднеВОГ0

рlчниn план до

• минулого року заводськими лекторами прочитано близько 400 ленцІй . КрІм читання окре-

що

во винонав план , ~1.'t:-!~ 1 двох років п я~

здійсненні справ великих 1 малих. На формуваннп" високоІ ІдейностІ 1 перей

значни

складалося,

тал, знижувати собівартість продукції, полегшувати умови

КПРС Ради M!нlCT~ .сРСР, ВЦРПС І ЦК

виробничникІв

уже

тивності виробництва і якості

СвІдченням

бути активними учасниками ~o~ звер-

нонаностl в наших

Так

комеханізований

(r~~~кир.)У ~r::~м~-:

шень, виробляти тверду життєilУ: позицІю У

ПОРУЧ 3 ГЕРОїНЕЮ

нlзаціІ вс!є! ідеЙНQ=В!!ХQ.8J!.оІ роботи, парт~ом домагається opraHJ3НorQ поєднання оргаНІзаторської І виховноу:'рО~DТИ; У здійсненні ено­ !

ність Ідеям марксизму-ленінізму. в~it~их

Н. БИТЬКО,

вона ніяк не могла наздогна­

ном!чних завдань. Коле1<тив заводу ДOCTPO~O-

Смоловика, які словом І ділом Дo~ вlр-

електроенергії.

року і посилення

1978

_ майстрами спорту, 89 - кандидатами у майстри спорту і ,;І1 е Р!llо.Р озрядниками. ,399 працlвник!в нав'UЩ>,ТЬ~~,В . групах здоров я. Забезпечуючи ком~ксний пІдхід до орга-

цевими матерІалами, розкриваючи досвІд ро-

мова, В . С. Гусєва,

плану

методів

робітниця хлібозаводу.

розгортання

ефективності спортивно'! роботи є той факт,

закликають підвищуваfи ефективнІсть виро~ ництва і якість продукц!ї. Сво'! виступи б!йці ідеологічного фронту пов'язують з мlс-

В. Н. Грисюна, М. В. Бондаря,

заводу.

ват-годин

змагання за соціаліСl'ИЧНОГО виконання і перевиконання

заняття яких

відвідують працівнини

важливих

про

впрова,ц"

прогресивних

ці п'ятирічки зекономити 1,5 тонни борошна, 2,2 тонни умовного палива, 1700 кіло­

трудящим Радянсь­

Союзу

республ!нансьний огляд народних талантІв. Шанують иа заводі і спорт. При комплексІ

і58 чолов!к. У дохІдливій, зрозум~л!й ~opMi вони доносять до свідомості

нізаціям, кого

У минулому році гостями пороШКіВц!в були

Велину роботу по пропаганд! і вивченню матеріалів партії та уряду проводять пол!т-

бов' язалися шляхом ження

ковим"і комсомольським орга­

Я особисто вирішила з ви­ робничим завданням трьох ро­

культурного

дозв!лля. В їх розпорядженнІ дві БІБлІотеки, спорткомплекс, працюють гуртки художньоі самод!яльноСТі . У нас часто виступають майстри художнього слова, видатні люди. ОрганІзовуються поїздки по мІсцях революційноІ, бойовоІ і трудовоУ слави радянського народу.

ВЛКСМ партійним, радянсь­ ким, господарським, профСПІЛ­

резервів виробництва.

с!м нового значення. Спільними зусиллями заводу І школи будемо виховувати майбутнє поповнення робіТНИЧОГО нласу. Для робітнинів нашого підприємства ство-

ідейно-політичних якостей, виховання комун!стичного ставлення до праці, утвердження комун!стично)' моралі. Цьому пІдпорядковано весь арсенал форм і засоб!в Ідейного ВІ!ЛИВУ на маси: політична осв!та, система ·УСНОї аг!таціІ і лекційної пропаганди. У те?ретичних

Лист ЦК КПРС, Ради Міні­ стрів СРСР, ВЦРПС і ЦК

активніше

за-

ТРУДІВНИКІВ

-

хлібопекарства у третьому ро­

хвилю політичного і трудового піднесення. В колективі ще

ці., партном розробляє заходи по пол!пшенню професІйної орlєнтац!І, глибшому опануванню юнаками І д!вчатами трудовими на вичками для робати в народному господарствІ. Якщо у нас І ран!ше старшокласники під час п'ятої трудової чвертІ проходили виробничу практику, то вІднині це питання наС'.ере зов-

внрішується комплексний підх!д до вихованвя на п!дприємстві? Одним !з центральних питань в дlяльнос'1'і парткому є формування в робітник!в марк-

шнолах

ЯКОСТІ

ду

гальноосв!тн!х шкІл І пІдготовки Іх ДО , пра-

но вивчено І проаналІзовано прантику планування, орган!зац!ю виконання економ!чних ! соціальних завдань. Завдяки антивн!й п!дготовц!, на основІ глибокого аналІзу здобут· к!в І недолlк!в, до перспективного плану були включен! заходи по дальшому пІдвищенню ефективноСТІ всієї виховної роботи . Як же

семінарах,

ТІЛЬКИ ВІДМІННОЇ

висту­

Широкого розмаху Набуло змагання серед

складено соЦі-

св!тогляду,

за комун!стичне

Ефен­

виховання

тирІчки.

ВИХОВАННЮ тру ДІВВИКІВ-

систсько-лен!нського

пає рух

з

і послІдовнинами корисних починань. Взяв­ ши на озброєння почини: .Працювати без вІд­ стаючих., сП'ятирlчцl якостІ робітни ч'. гарант!ю., заводськ! новатори нинІ трудять­ ся під девІзом до першо! рІчниЦі Консти­ туц!ї СРСР виконати план трьох років п'я­

Треба сказати, що цим зборам ' передувала ц!леспрямована

поєднанн!

соцзобов'язань.

трудового

Всі як один вони поназують

було затверджено перспективиий комплекс­ ний план роботи парторганl;зацП на 1976І

і

формою

продуктивної

конанню рішень ХХV з'їзду КПРС~, на яких

копітка

план!в

т!сному

тивною

не

ор­

ган!заЦіЙНО-ПОЛіТИЧН! та !нженерно-економ!ч­ н! заходи партійної органІзаціІ заводу по ви­

1980

в

Практично кожен бере участь у цьому русі . а 1511 виробничнинів вже завоювали почес­

Ще в травні 1976 року на піДприємстві вІд­

булися

проводиться

ПО ЗМАГАННЮ

ЧОРНОБАїВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОї ОБЛАСТІ

СЛід підкреслити, що вся Ідейно-політична

паРТІйна організація нашого заводу прид!ляє неОС,l<1;бну

У НАШИХ ДРУЗІВ

Відчувається: тут працюють

J!.исц~шлінованl

нолективи

ного доїння.

маИСТРIВ машинПри підведенні

виконання взятих , , ними СОЦІал:стм-чних зо б' ов язань обов'язково враховуєть-

ся яність надоєного молока. За одержанкя високоякІсної продукції запроваджено додаткову оплату.

Та не сповна використовують наявнІ МОЖЛИВОСТІ

тваринники племптахозаводу

«Рудня» та радгоспу .Вели-

нодимерський",

як!

торік продали державІ лише 80,8 1 89,1 процента молока першим сортом, що, звичайно, помітно відбилося на роботІ

праЦ:ВНИkів Мабуть,

ферм

варто

Субота,

рай о ну.

зважити на

28

сі'ІВЯ

1978

P~XYHOK п!двищення якоеТІ - найрац!ональн!ший в ус!х відношеннях шляхі до . ф Пlдвищення е ективност виб У бl ! льшост

ви-

падк!в, в тому числ! І в да-

ний момент, вІн не потребув

велиних

додатнових капіта-

ловкладень.

У відповідь на постанову Ради M'H!CTpl'B І СРСР .Про заходн по забезЦU UПРС пп,

печенню успішного проведення зим!влl худоби в пер!од 1977-1978 року.; тваринники району

на зборах:

партійно-господарського активу зобов'язалися продати держав! першим сортом 95 процентІв виробленого моло-

на. Слова свого вони дотримують . Я. ВОРОНЕНКО, головний державннй інспектор

якості ських

по

закупках

продуктІв

по

Бро­

варському району_

року

1

сільськогосподар­

Q


Нонституція

ВІ

11101

у новій Ионституції Сою­ зу РСР, починаючи віц включно, статті 39 до 58 законодавчо

не

мальних

к:'!адаєтьс!!

гp~,::,aД~H

ня

КОНСТИТУЦlинии

В язок ' Лlклування

про

обо-

вихованн~

і

валідами

матеріально~о

та СІМ ю Y~CP. CTaтт~ 61

про

КО-

фlЗИЧНИИ

не

можуть

і

стягуються

«вихо- сумі,

ІХ

честю

ІІ

груп,

розмір

в

права

здійснюватися

в

інтересами дітей» .

.

Якщо

батьки

ухиляються

клалений

від

дітьми ,

впливають

на

дітей

8нтигрома л ською

також, якщо

стематичну

аморальною,

гу . У

а

то

позбавити ЇХ

це

дає

чи

MaTepla~ЬHOГO

3

своїх

на

сщеиного

IIJКИХ с::ягують-

3

матеріально ся !ІЛІмеити, 1 особи , яка ІХ олер­

неповнолітніх

жує.

батьків

від 'утримання

і бі"%ше

1/2 частина

-

батьк і в ЩО~lісяqно . сп",ачують аЛІменти

заробітку

бачена

Батьки, які на неповно-

ність. Такі осQб!і, $Г1:ДНО зі стат- , тею 11. КРИМі~ ··, 11.'IJ.OГО кодексу '

літніх дітей. ІоІожуть бути притяг.УР<;:Р

нуті до участі

в додаТКОВI!Х ВІ! -

можут~:

Tparax, виклнка і fИХ необхі!lністю судженІ випа.'lках

право З~1еншити

tой

'

суд має

низька,

нача .1ЬНI!К

П "lанов ,-еко­

не

номічн о го

в і .'1 дІ .1 У

нак плакали їхні деревця: 4 січня 1978 року безжалісна рука вирубала насалження . Оскіль­ ки на їх місці' скинули

ск аз а в :

На ш ому настав к і нець .

терпінню Останні

-

надії

на

громадську

металолом,

ли

нізованої в

один

про

ко л они

голос

те,

з

вони

тру­

риском

для

здоров ' я. На

заявляють

що

дяться...

Ng 508

Неймовірно?

жаль, це дійсно так.

Вікна

вагончика, в ка­

бінетах

якого

лилися

О.'1ин

тісно до

розташува­

різноманітні

механіз-

а

долонями

річний

звіт.

Становище

і

складати

не

.

ЗМІНЮ­

ється давно . Років п'ять

'J'OMY ні

508

інжеиерно-техніч­

працівники вирішили

СПМКскориста­

'І'ися допомогою матін­ ки-природи. Під час ко­ муністичного суботника

..

під

захистом

бити

суд

такі

підтверджиття.

Ось, наприклад, ПОДРУЖЖ$J Печенюків перебувало в за­

1963

реєстрованому шлюбі з

року по во

197'7

рік .

вживаючи

Поступо­

все

більше

спиртного , І. Я . Печенюк за­ хворів хронічним алкоголІз­ мом ,

почав

знущатися

дітьми і дружиною .

над

Згодом

за рІшенням суду шлюб ро­ зірвано, а Печенюка виселе­

но з квартири житлової

без надання

площІ.

яка

Але, коли б у цю справу своєчасно втрутилася гро­ мадськ і сть, таІ,ОГО фіналу

обстави­

подружжя,

в

ГРОl\lадянину

роз;рваннl

ШИ "1ИСЯ

виснОвок,

можна

що

зро­

вступ

до

ду

перед

на

зауважити, що на положень, проголо­

норм,

спрямова­

чить

про

те,

пІсля

Існува.ння

що

ще

певного

чимало

перІо­

розпадається.

поступовим

заводу,

де

він

Здорова

чистоту

свого

поза увагою нашого суспіль­ ства і держави.

Саме тому статті 7, 8 1 ИонституцlI СРСР на­

103

дають

право

алкоголем, або через аморальну поведінку чоловіка чи жІнки. Тут слід заува-

громадським

організацІям, лективам,

трудовим

народним

ко­

депута­

там вирішувати соцІально­ культурнІ питання, в тому числі питання сім'У 1 шлю­

8RТИВНО,

му волевиявленнІ чоловіка і жінки. Іх взаємнІй ' згоді, то розрив його ' зйлЕ!ЖИТЬ не

подружжя,

про добрОЗИЧЛИВіСТЬ сімей­ них стосунків. Однак взаєм­ на злагода , здоровий мо­ ральний клІмат у кожнІй сІм'ї не повиннl залишатися

де

зловживають

сІм'я

робить людей щасливими. Отже, перш за все чоловік 1 жінка самі зобов'язаНі оберігати і зміцнювати СВОЮ сім ' ю; дбати про моральну

добровІльно­

чоловіки

п р ацював .

міцна

1

користовувати

та

мораль­

по вул . Ниївській, шиноремонтного

шлюб базу­

дітьми,

державою

якщо

лише

живе

нормально.

за

У НИХ на той час з'явля­ ються дІти . Аналіз судових справ показує, що найчасті­ ше розпадаються сім'Х там,

майбутнІми

одним,

сім'я

3

поліп­

них на охорону сім'І, осо­ бистих свобод, майнових І немайнових прав та обов'яз­ ків подружжя 1 дІтей . Судова практика свід-

в'язання

перед

зараз

шлюбу.

шених Ионституцією, у д і ю­ чому законодавствІ, розроб­ лено. закріплено 1 дІє цілий

с;мей

одне

і

ді­

можна було б запобігт и . г. ,·

суспІльства,

1

відмовив

шлюбу це особисте право громадян краІни .. Вступаючи до шлюбу, вони беруть на себе не лише взаЄМНі зобо­

й

культуру

говорити

доводиться .

Над котельнею ледве видніЮТЬСIIJ дві труби. Вентиляція відсутня. Чорні хмар;! диму що­ дня клубочаться над вагончиками СПМК-508.

ВІДДІЛІВ

~нвився

начальник

ПМК-7, кабінет якого за два кроки звідси? Інженерно - технічні

ПРАЦІВНИКИ СПМК-50S

Яка

вже тут робота. січня працівники СПМК - 508 полегшено зітхнули . Прийшовши на роботу, вони на міс­ ці дерев'яної халабуди

2

працівники

СПМК-508

побачили згарише. Зби­ та з дошок «коробка»

не

нормально

котельні

можуть

трудитися шій

інтереси

комплекс

змІст І смисл

положень,

бу.

І це право

ПОТРібно ви­ повністю

Л. ДЕХНО,

ro..o.a HapOAHoro

еу,,:У,

ІІІ. . Брова~lВ.

ІІІАСТЯ ПОМНОЖЕНЕ ДВОХ

ти. Та з його легкої ру­ ки в рекордно короткий строк прибудова, як го­ ворив поет , «підвелася з

попелу».

Це

-

не

котельня,

невмирущий жартують

ники,

а

«фенікс»,­

тепер

вдихаючи

дотеп­

отруєне

повітря. Про все це ми діЗН!І­ лися З листа , який під­ писали п'ятнадцять чо­ лов і к . Перевірка на міс­ ці , підтвердила ливість

мірі

ще

в

тому,

рівництво збудувало

конторою

біль­

що

ке­

СПМК - 509 по ' сусідству

СПМК-508

котельню . Вона облад­ нана досить примітивно. В котлах, як розповіда­ ють сантехніки, часто «летять» муфти . Про­ дуктивність праці дуже

Субота,

28

el1JНJI

не

витримува­

ла ніякоі протипожеж· ної критики . Проте ке­

рівники СПМК-509 ігно­ рували пра вила проти­ пожежної безпеки. У ре­ зультаті в ніч на 2 січ­ ня

котельня

як

сірник.

спалахнула,

ва,

і

зупииитися,

1978

року

трудя­

поцікавилися,

чи

СПМК-509,

дозволялося

спору д жу-

котельню.

- Це так зване само­ вільне будівництво,­ сказав Ю. П. Сєрков.­ В о ни не зверталися до виконкому міськради за таким дозвол ом і грубо порушили

Отже, «фенікс»

них

ряд

норматив­

актів.

вогнедимний це, образно

-

кажучи,

иезаконнона­

РО.'lжене дітище СПМК509. Пора начальнику коланн В. С. Рудю зро­ бити необхідні виснов­ киз вищеописаного і суворо

Тут би В. С . Рудю, нача.~ьнику СПМК-509,

справед­

вимог

щих .

вати

3

держави.

стосунках .

НА

про

виробництва

НЕЗАДОВОЛЕНІ ДВОХ

кудн

продовж у ють

положен­

начальнику

ЧИМ

механіка

кривають с я

закріпила

консти­

АБО

ми. Це було зроблено, очевидно, не без відома головного Механіка. А

Реви . Раз у раз спалахують вогні елект ро­ вварки. Очі зварника за­ хищені спеціальною мас­ кою , а бухгалтери при­

держава

Ми ознайомили з лис ­ том головного архітек­ тора міста Ю . П. Сєрко­

столи , виходять у д вір. Там порядкують робіт­ ники відділу головного

І.

це

повсякденне

вихован­

освітою,

тей. а також

Вогнедимний «ФЕНІКС»,

ту­

В.

наша

цих

одного

ПМК-7

їм

.

Слід п і дставі

думку .

Інженерно - технічні праціВНИки спеціалізо­ ваної пере су вної меха­

подавати

ває

-------

ОДНОГО ЛИ:СТ'А

висадили на ПОДllір'ї вздовж. стіни верби . од­

-

і

Цілком

.

Коли я прибув на мі с це Т Р;; ,Ю ЖНІІХ fI ' ) .lіЙ,

Нl!ченк(')

Переконливо жує

дичноІ KOHc!y.l1rllцlY.

ЕЕ~s§~§~§;СЛIДАМИ

СПМК- 5 0 8 А. В . Мірош­

дружині

лише

Врахувавши

ня про те, що сІм'я перебу­

~ 'ФІАЛко, адвокат Б~оl юри-

розмір ' аліментів

його

середньою

займається

життя

часом у них стосунки

позбаВ,lеllі

.

зрозумілі

що

ОСВ;ТУ і в інтереси,

И.

до ~x робіт на

же строк.

подружнього

в:н здобув вищу НЬОГО' З ' ЯВИЛИСЯ з

те,

ково

ВОЛІ на CTPOK :~ · . !оку або З8-

при тяжкій хворобі дитини, її К8-

ліцтві . У деяких

_~

..

час

на

Сім'я Є основною ланкою держави . А тому не випад­

ється

кримінал~на .:відповідаль­

за

посилаЕСЯ

лентиєу.

ни,

батьків

Отже,

O.l HY дитину - літніх і . неuраІ!езд~тнихдітей, шо l/з , на трьох І перебуваюtь під ЇХОДіКОl9, перед­

позову

шлюб . свого

роль в і Д ;,грає думка певноІ трудового ко-

про

але

1/., на ДВОХ дітей -

ваний у 1974 роЦі Для обгрунтування

де, важливу громадська оргаи :ззції,

N2 300-а колектив

суспІльством.

неповно­

до суду розірвати зареєстро­

лий, складний і нелегкий. Він протікає на очах оточуючих людей . І тут, як и1-

сіМ·ю .

перед

У випадку злісного ухилення від сплати коштів на утримання дітей, а також злісного ухилення

тей з Їх ба тьків стяг у ються в. таро з мірах:

І

Наведу один приклад Із судової практики. Громадя­ нин И. пред'явнв позов до ГРОі\іадянки К з проханням

що процес розриву це процес трива-

ним падінням І. Я. Пече­ нюка з байдужістю спосте­ рігали мешканці будинку

АналІзуючи

ма-

Інтересів.

-

Дружина проти позову не заперечувала. Однак вона гис " овила бажання зберегти

менних

в твеРДІЙ ГРОШОВІЙ СУМІ,. ви~одя­

підстави

дітей, а також непрацездатних повнолітніх . Аліменти на неповнолітніх ді-

ких

випадку розмір

нІй ними сім'ї це зале­ жить від Іх волІ і особистих

жити, сім'ї

же

консти­

ровільній згодІ жінки і чоловіка, на їх взаємних і повн і стю р:вноправних сі-

допо ~lО­

дяни забувають і вважають, що бу тн чи не бути створе­

гро­

Шлюб засновується на доб­

та-

допом~ги ви~нача є ться

батьківських прав . І СТ!lно~ища О~lб,

Батьки зобов'язані

утримувати

а

виховува­

матеріальну

Ul>OMY

теріальн.ої

вони є хронічними

алкоголіками,

сестру,

ли дитину й утримували Їl як члена своєї сім'ї , подаючи їй си­

шкідливо

поведінкою,

інших родичів -

брата,

і на осіб, які постійно

хов'анню дітей або зловживають батьківськими правами, жорстоко 3

на

кож на вітчима і мачуху дитини

виконання своїх обов'язків по ви-

поводяться

бабу,

особисто­

Саме про це деякІ грома­

не

нашо!

радянських

покладається

туційно

по їх утриманню може бути по­

діда,

історіІ

на

допомогу .

суд, враховуючи матеРІальне І СІ­

суперечності з

звання

Рад.

їхнього

бажання 1 волі, а також 1 від інтересів їх дІтей, держави 1 суспІльства. Тут вже переплітаються Інтере­ си особистІ 1 суспІльнІ. го

ням своїх двох дітей . На йо­ го думку збереження сім ' Х неможливе і недоцільне.

~станов.лю.є

розвиток, навчання і підготовку У випадку, ко.~и неповнолітНІ до суспільно-корисної діяльносТІ . діти не мають батьків, обов'язок Батьківські

високе

Ираїни

тІльки від

туційннй оБОВ'ЯЗОІ{ піклува­ тися про виховання дІтей, готувати Іх до суспільно-ко­ рисної праці, ростити гІдни­ ми членами соціалістичного суспільства. ДІти у свою чергу повинні турбуватися

мадян

багатосі­

меііне становище сторін.

носити

держави

закони,

правил соціа­ сп і вжиття, з

Уперше в

бать­

твердій грошовій

якої

радянські

громадянина

На повнолітніх непрацезлатних дітей що потребують матер і аль­ ної ~опомоtи, аліменти з батьків

ного .кодексу БУдІвни.~а ком у Нl3.П1клуватися

якщо

і

лістичного

робіток.

гув ати СВОІХ дІтеи . в ДУСІ моральму,

І

но­

59

громадянином

дотримуватися

мейними особами, або, коли діти працюють І мають достатній за ­

забез~ечення ДIТ.еЙ стосується ІХ батьКІВ, що заКРlЛлеlfО також рядом ПО,л ожень Кодексу про шлюб дексу зобо.в яз'у є • батьКl.В

зроблено,

стаття

кожним

СРСР

ки, які сплачують аліменти, є ін­

виховання

дітей . Він закріплений статтею 66 Конституції СРСР_ Цей обов ' язок щодо

бути

гарантій.

своІх обов'язнІв. Громадяни нашо! країни повинні свято шанувати Ионституцlю

або звільнити від іх сплати. Це

по- І може

такого

воІ ИонституцlI вказує, що використання прав 1 свобод є невіддільним вІд виконан­

БАТЬКІВСЬКИЙ ОБОВ'ЯЗОК радянських

людям

І свобод із за­ на них макси­

Одночасно

ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

на

надавала

обсягу прав безпеченням

СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ

ви

ши­

рокий комплекс прав І сво­ бод радянських громадян. Ні одна держава світу ще

І ЗАКОВ

Уперше в історіі нашоі держа-

закріплено

сім'ю і шлюб

про

дотримуватися

встановленого

законопо­

рядку .

В.

поміркува-

аа2

ДОВГИЧ.

НОВЕ 4&

2

Справжнє сімейне щастя перш за все залежить від глибокої щирості і кришталевої чистоти почутт ів , великої взаємодопомоги і міцної дружби, спільності інтересів. На рушничок стати навік друга мати, говорить народна мудрість. / ті, котрі ще задовго до того, як поставити свої підписи у акті про шлюб. гл ибоко замис­ ляться над тим, чи ЗJdОЖУТЬ вони пронести щирість своїх nеРШ/1Х почуттів через усе спіл ьне життя, завжди живуть у великій злагоді і щаст і. Ось на цій фотографії зафіксовано подружжя молодих педаго­

гів Княжицької середньої школ и Касьянів. Вони разом вчились у Ніжинському nедагсгіЧНОМУ інституті. Одружилися, успішно скла­ ли державні екзаJlени. Одержали призначення у рідне село . вчи­

.v

тельському колективі швидко завоювали авторитет. Василь Мико­ лайович працює організа10ром позакласно ї роботи і викладає у,."аїнську мову та літературу, а Любов Миколаївна російську мову і літературу. / ви.,ОВУЮТЬ свою трирічну Тетянку.

- Радянська КонстиТЦЦія arHa нам безмежні права на щас­ тя, говорить Василь МиколаЙовllЧ. Ми опанували улюблену професію педагога і тепер виховуємо підростаюче покоління будів­ ників комунізму.

.v

них все спільне : nrаця і інтереси. щастя , nожножене на двох.

На фото: noдружжя КАСЬЯН/В за підготовкою до уроків. Фото А. Козака. ЖИТТЯ o!aaJi$i _ ;=ДА

О . Р .. $

&: •

з стор. і ...

О

1


СУБОТНЯ СТОРІНКА

НА спортивних

І

ЧЕМПІОНАТ НАЗИВАІ ПЕРЕМОЖUІВ Закі-нчнвся

..

'Інти 3 іх числа шості .київщини, ляризуватн

пнсltменнмками

3

вид

одним

НапИ'С

І «Юний нас

«Пи­

І лубничий. Він редакції

нок'> О.

у солістки Київського театру опери та балету імені

Т. Г. Шевчеика, иародиої артистки УРСР Гізелн Цвио­

надав СЛо()ВО

_

секретаревІ

журналу

«Барві­

вання

50~ріЧЧЯ

журналу ,

Ю. Ярмиша, В. Наву, А. Но­

уважно

І

тривалими

оплесками .

·поділилися

з

присутніми

враженнями

від

творів,

якІ

ванка

,їх найбільше схвилювали. Олег Нарпич, Леся Ново­ хацька , Валя Бобко прочи­ тали вІРШІ А. Ностецького . ЮнІ читачІ побажали письменникам

хів, тів.

творчих

подарували

Доку­

ч~єва значки «Ветеран пра­ ЦІ. та «Переможець СОЦіа­ лістичного змагання".

М. ХАРЧЕНКО,

завідуюча Вогдаиівсь­ кою сільською бібліоте­

z

а

На

13.15 .Сільські обрії •• 14.00 К. т. Чемпіонат

з

творів

кісного бігу

білоруських

композиторів. (Мінськ). 9.30 .Буди л ьник'. 10.08 .Служу Радянському Союзу!. . І 1.00 Художні/! фільм для дітей ,Двоє друзів' . 12.30 .Сі л ьська година.. 13.30 «Музичний кіоск». 14.00 .Театральна вистава.. О. Пуш-

потомственних стів.

16.45 .Міжнародна 17.15 Концерт для стром

17.35 18.00 18.15 18.40 19.40

т е лефІльм

Про

сім ' ю

циркових

арти-

панорама..

віолонч елі з оркеАкутагави (Японія) .

Я.

Мультфільм . Лускунчнк,. Новини . Коицерт л і ричної пісиі. «Клуб кіноподорожеn.. «РадянськиА Союз очима

біжннх

гостей..

ПРОГРАМА

УТ

10.00 Те .,евізіЙна школа механі .,атора. 10.30 Всесоюзні змагання з боротьби дзю-до на приз лебачення .

Українського те-

11.00 К . т. Новини . 11 . 15 К. т. «Наш сучасник • •

ЗустрІч

з

швид-

спІвав

УРСР

них

ЦЯ

трійка

змаганнях.

і А. П. Лохов, во д ій С. Ф. Рад­

чен·ко

і

фрезерувальник

Степанець. Вони виступати

А.

здобули

у фінальних

наступного

чемпіонату

М.

право

змаганнях міста.

П. СОВЧУК, голова ради шахово-шаш­ кового КJlубу.

розважальна

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

Естонськоі РСР . (Таллін) . 9.00 «Більше хорошнх товаріВ • .

(М.) .

«По музеях І виставочинх залах • • (М . ) . • Ранкова Музична програма пошта.. (М . ). HeAMd'вipHe' . (М.) . .Очевидне -

10.30 11.30 .Телетеатр

Аргентінсь~иА

приймає ансамбль

гостей •• .Малам-

бо •. (М.). 12.30 «Турнір СК • . (Ленінград). 14.00 Докум е нтальний телефі.1ЬМ .На батьківщині Чехова • . (М.) . 14.20 «Опере та, оперета.. Вистава-огляд. (М.). . 15.55 Чемп і онат СРСР з швидк.сн.?го бігу на ковзанах. Жінки. ~ Ки_.в). 16.20 Вечір поезії Б . Ахмаду .1ІНО. в

Концертні А

студії

17.45 .Ми - арсена.,ьцl •• 18.15 Програма ,Здоров·я'.

Останиіно. (М . ) .

настІльний

1

спілки працівникІв освіти, ви­ щої школи і наукових установ.

Вони перемогли

рахунком зок

Із загальним Без

31/2: 11/2.

провели

зустрІчі

пора­

вчителі

облаСТі

минулоrо

роК}'

шашок ,

LUахlсти таlКОЖ зайняли пер­

ше Mic~e в зональних змаган­ нях. НайсильніШими бу.лq

М. В . Литвиненко, інспектор райвно, Р. Д. ГорохІвська 3 середньо! школи .М 6, Пlцик З є. Требухова .

М.

М.

.

Вийшли у Фінал спартакlаД1l області команди з баскетболу. стрільби та настІльного теНіЄу..

Змагання чітко,

були

проведенt

організовано.

В

цьому

велика заслуга районного ко­ мітету профспілки працlвНIV ків освіти, вищої школи та наукових установ, який 't>чо­

О. М. ХамБІр з РусанІвської CLU, Н. П. Перловська з Троє­ лює П. Я. Бондар.

щини, В. І. Яновський з Гого­ лева. До речІ, всі вони чем-

В. МJfКОЛАЄНКо, rромадський кореСПОRдеи~

ПОРАДИ

Ци­

"

19.00

!УТ!-РВРОДИ З ОСЕЛЕДЦЕМ І БРИНЗОЮ ч~рвоним перцем, дрібно нарізаною зеленою цибулею, посо­ JIlTb на см·ак . Якщо маса надто густа, додайте 1-2 столові ложки

для

21.30

8.55

фортепіано

з

op~eCTpOM.

ХудожніА телефільм .Марк Твен проти ..... (М.) . ПОНЕДІЛОК . 30 СІЧНЯ ПРОГРАМА ЦТ МультфІльми .Дядя Стьопа мілlціоltер», «Р е кс-рятівник».

9.25.в гостях у казки. . ХудожиіА фільм • Вогонь. "ода і ... мідні тру­ би».

14.30

світі

тварин

ріжте щматочкамн . Приготовленою масою намажте скибки булки, покладіть на кожну шматочок оселедця, кружальця ЯЙЦІ! і

14.50 15.20 15.50 Фільм-концерт

.Грає

ансамб.1Ь,

альтистів» .

16.00 17.00 17.30 18.00 18.15

А.

Чехов.

.Мамина

-Три школа •

сестри •.

.

.СонцевороТ> .

(ЛенІнград). Новини . .Вірші дітям'. 18.30.Народні мелодії. . Концерт . 18.45 _Рік треті А рік удар//иА • . Бригадний підряд. Підсумки і перспективн.

19.30 в.

Катаєв.

-Фіа.,ка>.

Телевиста-

21 .00 Програма .Час'. 21 .30 .Адреси молодих •. 22.40 Грає Новосибірсь~иіі

симФонlч­

ва .

ниА

оркестр. ПРОГРАМА

УТ

10.00 - Любителям Оl1ерної музики • • 10.30 К . т . • Сонячне КОЛО'. 11 .00 К . т. Новини . 1I.15~. т . • Вітчизни вірнії сини •.

редиски.

Продуктн: булка, · 300 г вершкового масла, оселедець, 250 г бринзи, 2 круто зварених яйця , пучок редиски, зелена цнбуля, 1/2 чайної ложки меленого червоного перцю.

Г","КИ

3 КОВБАСНОЮ МАСОЮ

Булку !lapi)l{Te скибками і намажте їх з обох боків мас­ лом. Ковбасу змеліть на м'ясорубці, додайте 50 г натертого на тертці твердого сиру, сире яйце, сметану, гірчицю , посо­ літь і вимішайте. Намажте скибки товстим шаром приготов­ леної маси, ПQсипте тертим сиром j поставте на 10-15 хви­ лин

У

гарячу

д.уховку .

Продукти : рулка, 100 г вершкового масла , 300 г ковбаси, 100 г твер.Дого .сиру, 2 чайні ложки гірчиці, 3-4 ложки

L~:::::::;:~~~~~##~~~ 16.00

.Народнl таланти>. Виступає хорова капела медпрацівникІв м.

Коломиї.

16.30 • Наука-виробництву>. 17.00 Тележурнал .ПартіЙне життя •• 17.30 К . т . • Мереживо танцю>. 18.00 Телефільм .Чудо-чуднеє, дивоДИ8неє».

18.30 19.00

К.

т.

• Зимовl

К. т. с Вісті».

мелодП ••

ІнформаціАна

програма

19.30 .Твоя життєва позиція>. Передача 5 .Товариші по роботі •• «В ефірі пісня •. К . т . • На добраНіЧ. дітиІ>. Програма .Час •. (М . ) .

20.30 20.45 21.00 21.30

М. СтарицькиА. .СорочинськиА ярмарок.. Вистава Івано-Фран­ музично .. драматичного

ківського

•.

Документаль"ий . фільм .Григорій Іванович Петровський • . .Сторінки історії • • «Громадянином бути повинен» .

сметани.

З оселедця зніміть шкірку. Відділіть філе вІд кІсток і на·

ТехнІка"

Спортивиа програма : 1. Чемпіо­ нат СРСР з швидкісного бігу на ковзанах. Жінки . (Київ). 2. Чем­ піонат світу з гандболу: збірна СРСР збірна Данії. ЧоловіКІІ. (Данія). Вечірня казка . (М.). • Київська орбіта •. С. Рахманінов . Концерт .м

ГОСПОДАРЦІ

Бринзу протріть крізь снто і змішайте і "Viслом, меленим

PATAY~

А. ЗАРІЧНИП.

ІІ.ІО.У

8.00 Документа.,ьниЙ телефільм . (М.). 8.30 Конц е рт майстрів мистецтв

стрільба

НайБІльш вдало виступили шашкісти Броварської пРоФ­

Фото О . Бормотова.

передача.

за кін-

види спорту: волейбол, бас­

з

народна

Гізела

(ФотохронІка

20.15 20.30 21.00

Жінки.

20.45 .На Аобраніч . діти! •. 21 .00 Програма .Час'. (М . ). 21 .30 «Новини кіноекрана •. По ченні к. т. Но"инн.

10.00

19.50 Художній фільм .Красна площа •. 2 серія. 21.00 Прогр а ма .Час. . 21.30 Міжнародний матч з боксу: зБІрна СРСР збірна США. По закінченні новнни.

СРСР

ковзанах.

портують Bo'iНlI Червонопрапорного Західного прикордонного округу . В передаЧі бере участь начальник ві/!ськ округу генералле/!тенант М. В. ЛаврІненко . 19.00 К . т. ІНформаційна програма сАктуаnьна камера». 19.45. Недільний сувенір.. Музично­

9.30

зару-

на

115.30 К. т • • Київ музичннl! •• 16.30 К. т . • Вітчизни вірнії сини •. Ра-

кін. «Мал е нькі трагедії». Фільм~ вистава Леніиградського театру . драми ім. О . С. Пушкіна.

16.05 Документальний • Джигіти Алі-Бек. .

кількість ОЧОК .

захищатиме честь міста на облас­

змаган­ пlони

теніс.

пола.

вець:t.

8.00 Концерт

фото:

артистка

вокальної

s колективом фабрики .Киянка •• 12.15 Фільм-концерт. 12.45 К. т. Для дітеА . .Олівець-малю-

29 СІЧНЯ ПРОГРАМА ЦТ

накову

зика, і обдарованІсть соліст­

ніТОфонів, програвачів, холодиль-

n

НЕДІЛЯ.

присуджено

2-3 місця поділили інспектор райвно Микола Васильович Лит­ виненко і електрозварник заводу залізобетонних виробів тресту «Броварис·ільбуд» Григорій Івано­ вич Гребіниченко, які набрали од­

ки.

стаціонарних і портативних маг- ців.

кою.

iN5

кетбол,

варі ім. 50~річчя ВЛКСМ . У світ­ сиву .....: це своєрідний подару­ лому і просторому приміщенні нок. Адже там вони можуть при­ розташув~лися відділи радіо-те­ дбати все необхідне для створен­ леапаратури та побутової техніки. ня домащнього КОМфорту. За дпа тиж.ні роботи колектив у кожному з них є дуже вели­ продав товарів куль­ кий вибір різноманітних радіо­ магазину призначення приймачів, телевізорів з чорно­ турно-побутового білим і кольоровим зображенням, більш .як ІІа 20 тисяч карбован-

Фесик вручив кращим роБІт­ ІменІ

включені такі шахи, шашки,

Так називається новий мага­ ників, пилососів та багато Інших зин, що недавно відчинив свої господарсьJtщ приладів. двері в будинку ;М 3 на буль­ Для~еJIIКі\нців житлового ІИ­

квІ­

Присутній на вечорІ голо­

радгоспу

струни таланту, по розкриваються І му­

Для вас-магазин

ва .виконкому міської Ради :народних депутатів М. К никам

радянської

на в

зональнІ

ня обласної спартакіади вчите­ лів . У Бровари прибули спорт­ смени Бориспільського, Бари­ шівського, Яготинського та Пе­ реяслав-Хмельницького райо­ нів. В програму змагань були

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

успі­

букети

дзвінкі новому

му театрІ опери та балету іменІ Т . Г. LUевченка, куди запросили співачку, став для неї сеЗоном яскравих дебютів . У 1976 роЦі вихо­

Юні читачі ЛІля Брачун , Оля Чистяк, Ігор Ноцеба, Валя Іценко та Люба БОбко

·успіху конкурсІ

них композиторів . В кожній ролі Гізели звучать нові

іменІ М. І . Глінки. Перший сезон у Ниївсько­

супр-оводжувалися

доби­

навицею партії Чіо-Чlо-сан. У галереї образів, створе­ них Циполою, близько двад­ цяти провідних партій в опе­ рах вітчизняних і зарубіж­

20

дом>1 богданівськїй дітворі, їХ К.ffИГИ є У сjльській та шкільній бібліотеках. Розпо­ ,відl про роботу над новими творами були прослухані

Ципола

Токіо. Ій було вручено приз ІменІ японської спІвачки То­ макІ Міури , яка вважалася свого часу найкращою вико­

Уже в рокІв, будучи студенткою Харківського ін­ ституту мистецтв, Гізела удостоїлась першої премії і диплома лауреата ІУ Всесо­ юзного конкурсу вокалістІв

цІ добре ві­

ГІзела

лась великого міжнародному

тер.

стецького.

AOJIJI. школи

Ципол називають пlсенним. Тут співають усІ батько, мати, п'ятеро братІв і сес­

письменників

Пl!'Сьменники

артистична

народилася, невеликий за­ тишний бу диночок родини

засну­

представив

присутніх

щасnвва

мальовничому закар­ патському селі Гать непода­ лік вІд Ужгорода, де вона

ві·в про роботу журналу та і про книгу «Барвінок:., яка

до

-

.. .У

О. ЄФімову. ЄФімов кор-отко розпо­

· вийшла

ВІдбулись

ЩаСJlива ДОJlИ ГШе.ли ЦИПОJlИ

раДl"ОСПУ В. Д. Го­

відповідальному

А

Броварів.

виilш.rJП ., ФІRА.JI

письменни,ки,

і поети Радянської України . ! Познайомся з їх творами~ . Вечір вlДRРИВ секретар

··парторганізаЦії , Імені Докучаєва

йому

звання чемпіOl.fа

-------

Ук­

СьогоднІ у

гостях

балом .

пив інструктор міського шахово­ шашкового клубу Анатолій Ми­ колайович ЯХНО . Набравши 13 очок, він став недосяжним для

запрошував :

друже!

в

кандидатським

Найкраще на змаганнях висту­

У приміщен-нl Бу~ку культури було влаштовано

, раїни~ .

цей

вступнло 9 кандидатів у майстри спорту і 7 першорозрядників з

змагання.

Радянської

населення

суперників.

Великого Жовтня. Відзначнмо, що у сімку кращих гравців уві­ в боротьбу за чемпіонське звання ' йшли також інженери В . І. Юдін

· ·

виставку

серед

опорту.

6

-

, к-нижкову

учасників пер­ а та,кож попу·

минулорічного фіналу і пере­ можців турніру на честь БО - річчя

ві;!БУ.'1ася зустріч дитячих письменників, які редагують журнал «БарвІнок., зІ свої­ : МИ читачами юними t!iorдан і вцями , з їх батьками, а танож з ветеранами працІ І переможцями СОЦlаЛ·істично­

( сьменники

міста 8

Право виступати у фіналі здо­ були 16 шахістів 10 учасників

У Бо.гдаНівському сіль­ ському ' Будинку культури

го

чемпіонат

шахів , метою якого було виявити найсильніюих спортсменів, визна­

Зустріч

ПЕРЕХРЕСТЯХ

театру.

В

перерві

-

к.

т.

Нови­

ни.

ПРОГРАМА

НА

..__#qq_~#.

9.10, 11.10, 13.30 .Книга. Час. Читача. 10.10, 13.00 АнгліАська мова. (М.). 10.40, 11.40 7 кл. Зоологія • • Хижl птахи •. (М.). 12.10. 15.30 .Поезія>, Самед Вургу&. (М.) .

14.30, 17.05 Екран учителю. 10 КА. 15.00 Для тих. хто вступає до вузІв. 16.15 3 кл. Природознавство. • Природа лісової смуги • . (М.). 17.40 К . т. «НОВІІНИ кіноекрана •• 19.00 Настільний теніс. Турнір 12 кра­ щих

тенісистів

€вропи .

(Прага).

19.45 .Творчість народів світу •• Мисте· цтво Індії . (М . ). Вечірня казка. (М.).

20.15 20.30 К.

т.

концерт вокально-Інстру· ансамблю «ПІсня-

м('нтального ри> .

21.30 ,, ' " ожн і А фільм .Яого звуть Су· хе-Батор,.

(М . ).

22.40 К. т. КамерниА концерт • 23.10 .Довідкова служtiа.,

ОБЛАСТЬ

..................................................................... 8.10. 14.00. 16.35 .Для вас. батькн,. 8.40, 9.40 5 кл . Географія. -Океан на службі

і

І

***

І

*

люднни,.

Редактор Є. ФЕДЯП.

(М.).

Спеціалізована пересувна механізована колона NQ 503

проводить набір учнів до Ржищівського міського промис­ лово-технічного училища NQ 14 з числа демобілізованих

з Радянської Армії, якІ мають середню освіту, для пІд­ готовки кваліФікованих робітників - газозварників . Нав­ чання

проводиться

на

повному

державному

забезпеченні

строком 6 місяців . Звертатися на адресу : м . Бровари, ВУ:І. Металургів,

Ухати автобуса~1И:

но

-

4. N2N9 41 І 120 до зупинки «Ремонт-

і

механічний завод".

АдміністрацІя.

:........................................................._ ........t

-:::~~:~~о~~Е~и--:~~::%:~~~~:::~I~~;Тs~~;. ~:~--~B~~i~~:~~::.~E~;~~:::~::г~~~~~:~~~~~~ -1-;;;~'~;;~~. NI

!

Советов наРОдНЬІХ

...

r азета

выоlIитT

депутатов на

.,. ,.....r ....__ ,-.....~r"'"_ _оІ-....-,.- .I'~~""~"" ~

Індекс

61964.

Киевской оБIl8СТИ.

украинском

ЯЗЬІке.

•.

ву., .

БРОВАРИ,

-'

Ки , вська.

154.

дента

.

MicueBoro раді()мовлення _ _ . роботи. фотокореспондента

маСОВОI

-

19.3-18' відlIІ л lв . 19·4·67,

ПР()МИСЛО80сrl

.

00 б"ТН""/О • сvботу . СЯ. 0.5 фоn"атv газети сП""А~Я •

... ~.:--"....,..~.,.....,.....,. '~~.g~..:*' ... .cr-.,~.,..:-~~~.,.,~...,..,....,..-:,...",......,.... ,....,..,.....,....".....,..,..~~,. .:"'.........,..~...",.,..",.....,..".,.~..:-I'....,c-~ ........, .,. .,.....,...,....., """"'<1 154. Зам . 388-11.360.

Броварська друкарня КИІВСЬКОГО облуправЛІННЯ .8 справах видаВНIІЦТВ, nOJIIJ рафії і КНИЖКОВОЇ rоргівлі. вул. Київська,

16 номер 1978 рік  

16 номер 1978 рік

16 номер 1978 рік  

16 номер 1978 рік

Advertisement