Page 1

-•

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. 6дНАІІТЕСНІ

18

3бори

(39~)

ВІВТОРОК

иtськоІ парторrаиІ3ації

28

СІЧІІІ 81-'УJІІІСІ . . . ІІІТІІ8f 111oN1J _.riNII орrаиізаціі. АОПОІІІАІІ сПІІСУІІКІІ РІбе'hІ rpy...... (1974 року) RnенуІІУ ЦН КПРС І ІІВАІІНUІ ІІІРТІінtІх .........11 ІІІста і району» ви-. ступив nepwиii СІІІРІУІР мІсІ.мІrе 11......." КІмnартії У.щJаіНІІ 10. М. СОНОІІОВ.

25

СІЧ На

197S в.tва

3

р.

2 коп.

УчаснІtКІІ 36ерІв ПІІИіінои ІІаnиІМ І РІЙОнУ на

виконання

добрий

урожай

державно·; і ряду

інших

го ПЩіНУ ··розвитку народного І виробництва

господарства СРСР у цІ.

ро-

·воrо

108,3 nроцента

~А•) -

! про· 1мільйона

·C!l

107,2 процента,

1~УІ:ЩіЯ

сільського

господар·

карбоtанц!в .

.Близько

національного

П'ІІтиаш•По рокІв

тру4втьеи ва

sа­

Jiicтичнoro виробництва та ІншІ

ня .зроеnк за рік на

РНЦІКО.

....._..

Вона

віJІ.ИІІІІІО

ударнвц

мінІстер- ярдІв

.140;7 .. · ~~ІЩЯ

карбОванцІв.

.ВиростИТ\1 8 завершаnиому ро-

До нового сезону

чІв 1

· ЩО ·йа · 5

ма.терtзл. ьна база. наш . . ого І кар6оваИІUfі 61JiьliJe, нює_rься м~Іоратиано:о господарства. Ра. НІЖ у ·1973 році. 'Виробництво наіІважливіших · НІШе ~ула . тt.Льки одна насо:сна в'іf)І1в продукції в 1974 році 8 У 1974 роЦі введено допома- ста':!щя сСМП-50Х80:о, потужюсть цілому . до краІн! • . зазначається гу на дітей шіпозабезпечеіfнм я~оІ ст.ановить понад 500 к~бомет-j

ства і всІ союзні pecn:r·~лiJ<И.

мільярдів

,

..

д~'Іі . . в повІдомленн~ ЦСУ сІм'ям 1 Полtmпе~о пенсійне ~­ рІв · во. ди из_ годи. ну. СРСР, стано~:~и~о:, . електроенер- безпечення Іив&Jtlдlв 1 сЬ.ей які бали ще дВІ нов_ нх. ..

в торго­

PZ$8S

$~~~~~

JllliOM

вже ~ .,.- . роботи, ща в ре­

ІІ.і .п'ІІтирі<іЮІ , 34-цеитоеj)ІlИЙ yfSO· ІІОЄ'tС }»~Іt'І-Уежі:.а . також СИJ!осо.­ ~!І'Й_ зерноІJИх; ~ · цеиТJІ~ріа ·~й': ·~;аЬЬt·ііt»Обайн. Два· картоn­

550

центиерІв · коренеn.ІІб.аіа

1

промислові

1'916. J*C3l:. ·

СЛОВО ПІДКРІПЛІОЄМО

комуиІс:тичиот· іІраQІ; Фото в . &евuка.

. .. . · · . . . . .. ·. ррот;Н 134,9 кар6оваІЩІ! .-.;.t:973 І! ,раJІ:госпі «3аворицький:о _зро~ ІJ.а кожиоау геКтарі, ааrотСІІІ'иТсіІ ва 4,4, процента, . за . раху,нок р<:щі . і зросла . на :4,З::~ита. ст.t~ ~оща меліорованих земель. кормів 54 -ценmери кормови~,оJІ.И: цього Фактора оде}»ftано во оПЛата · працІ . кo~JtidiS ТорІк, ИЗЛJ?ИКЛЗд, уже лоливало-:я НІЩЬ иа умоsиу гмову ~. процентів приросту наulональ· зPQCna на 5 процентіJІ;)і~а'ТВ' ІSІТ: гектарІВ культурних пасовищ. .рога тоі худоби - така відnовідь ного доходу. 1 пільrи. одержuіt ~~~!nui111 д~,. . осуше.ьия ::sзболочеш,х Л.Іl. С.Ш механізаторів радгосnу cKpac;иJU.·~Річний план перевнкона.J!И всt з суспtльіІих фовдtв·~ ·<:do1КRaas• ВJІlТК~ из 80 гектарах лроведеІІо ський:о на Звернення · ЦентрЗІІЬко. • . го Комітету КПРС. ПідкрілJПОІQ'ІИ загальносоюзні . 1 союзно-ресnуб· ня, стано8ИJІи блнзь~о · j53_ ~~ль~ . дренажу.вання . В нкНІшньому роUІ значно ~мщ- . слово ділом, aGJ;Jii варощуть теJІІ. ліванські

~ок

ЗА .ВИСО:КИ.Й 7'oac.JJ.jt .1975-ro

ltOJІOJІ.I&

4..2..nрdцен·

заrаі!ьнодержавнl потреби. . та . . СередвьомlсІІЧаа : ~~!~ · Продуктивність сусnlлЬноУ nлатt\ })'!61ТКИК1в .1· · е~вцfв

праці збільшилася в 1914 jющ станови~а

аа

~~-~~sss~s~s•s~•aess

•АІ uе~троте)tвічІІНХ виробІв штвм­ qуви•вици НІна ПетрІпа ОКОП·

трьох у Нечориозе~lіt. ЗОкt РРфСР - I D RIIOФec:leJO, тому й ;sмІнІІІ доходу .здійснено. ваедениа у дію ме.іІіО:. JІіОРІІН Щоб/тку ЩОАІІJІ ІЩІt8ІИОВf8 u 20-25 ароцевтІіІ. ІІІ: ap~Jip

..

закіВ'пmІ

Інна ПросКУ'РJІИЧА. Аитаеtва ;~ •е~у · відправлено до• Литвин, Лtдlя.Р}'Иова, Натер:в:ва датиоао до завдання більше пів~ Ковбасннс!1Ка, 4Нд1я Єхиер 'П твсячt д~ дитаqих .,, ~ баrа:то lmuиx; ·В9ин. СJІС'І'еМа:rич- ~ . · но п&ревиковуючв ~~-~~~~~. А. МРІЧНИИ.

3, 7 міЛьйона, овець .--:-: ва 5,6

в~()~J.JCt.~~- ~~ сnоживання, а роваttихей..а..оf· і:ь ·~.r 1llt\Yr\ ; .•:3.~С) pemtY -.... на розширення соцl~· ТИСЯ'Ї ·· r та~ , • ·· . . .. . ..· ~~ДИ . .. ·· . в мзрахунку и• JU!IUF~d-

річні плани

д.овl в ~пьвицt Гащ:в:а Кахув. -~ З ПО:!_~ .·, року

місць, свttней, ~. на

ства - 96 ,а процента~ . І мільй().н.а 1 дпя утр~.,, атв" НаціоІіальн~й до~од стан.ови~ І ці - . на .23 мі~Ь~' ~с~ь.\.> '

чвертей

coц!.aw~Jc:r1A1101!1y · змаганнІ

місяців, a ·.p eJUy · ..су· . · ~дУІЕІЧН прикла:д ев.~ п~ватн • ~ · ~ сr1в змar.a!ВJfS, -.ня вере.вико. .11 ятирtч:ки. . ... . .. . внроСінвчІ вормн батаrо Добрими тwдовІDІИ ~· .ро6Шuпdі підприємства і mr ІІ1дкр~nюють дР,е .<;.'ІОВО uepe- ~ть .. :в:~ову . nрод:ІЩ­

примІщення дпя

м_айже 350 мшьяр~~в карбоваt~_ Введено . ~'в екс~пуатщtю щв {у фактичних щнах) і збtль більш . Я:К одни міnьйQJІ .' ~та­ ШИІІСЯ ~а рік на 14 мільярдів ріВ новц~ зро~~ зе~ь,

·17f . у

одягу.

9-10

предметів. .споживання ~груnа великоУ рогатоІ худоби иа 4.3

·•Б•) . -

еМІевІ

до парт1У, до · ра'Д&Ськоn в~ ГаіІр!ІJІ~; Еіtлвва 1JІесюн , Та­ дУ багато· nepeдOJSИ!Ri!l 8'РОІНВ· vap11 Мировець. :Марія . Ромсr цтва зобов'яза:.nиев: своІ ~. RQX, .ЯІd асе JІИІЮТЬ · , ~и в

і госnів введено в екс::муатацtю

виробництво тваринницькі

1

У вlдиовl~ ' а З.ІІJВ . . . 3іІWІ:1ОТь ударІІВИИ дев'яw1 n'н­ Цевтрапьвоrо ~·.· КПРС ~ .. Гапвва ~ва, Ніна

засобів рахунок коштІв ,11ержави 1 коп·

(rprпa

ваиу - ~ ае а

заверmапьвоrо року ,.ев'JІІОІ· аевда!Еа. п' ятир'ЧВJі' прац1ВJІЕи фабрЬІІ · п~:vд:а~ Щ'аЦЮ:юrь та«ОQК 1rерхвьоrо. ~ t.~· ,ребі'JВВЦі ІІОІІ1JІВВа.о . цеху. Тов

1973 року; продукЦія . промис· nідприємствах. лоsсхті . - 108 процент1в, У то- 1 у сільському rocпo.1apent за виробництва

.,_ •••,.•••••L

nдво ·весуоrь "'PfДOIIf'

перевищо

використаний на сnоживання і і державних nр6миСJІовп пtд­ н~ромадження, с.тановить 105 і приємств, а .,-акож баrато ІІОІІП nрqцеuтів по вІДношенню до І цехів 1 виробництв ва дІ!Очи

му '.ІиСлі виробництво

....-.rnnaш• ~ ІІіс--.а

Тон аа~т• ударники

6авовнн-сврцю

культур. Обсяr

м'яса

..............

**

j рівень 1973 року на 7 ,З про­ , цента, молока - на 4 проЦ@!ІОсн~вНі показники розвитку ! ти, яєць - на 7 процентіВ, вов­ народного господарства в 1974 'І ни - на 6,4 процента. році характеризуються такими У минулому році uе,11еве • д,ними: наЦіональний . доход. дію близько 350 ИО8ІІХ веJІІІКВХ 1974

llfraa.,.rrrri аеновfді і

1975 piL

ЗІІт ІІІІРІ-..

статистичне уп· ·1 мільйона тонн зерна. Оде~

равління СРСР повІдомило про

1

ру Іова вахта завершального

вnевненим крок nідсумки

,....

J ІІМІ6отІ a6opfa 1188 ,._.. . " . . OIIIPIJIP 'Wic.ИCR ебвае· lllrl КІІІі78ту НемnІртП ........ є. Jl. JІИТВМНОВ.

ОРГ АН ВРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТІ' КОІІПІІСТІІЧНОІ ПАРТІІ }1КР АПІИ, МІСЬКОІ І РАВОННОІ РАд ДЕІWТАТІВ ТРІ"ДІІЩИХ КИІВСЬКОJ ОВЛАСТІ

ЦентралJ:>не.

-••ІJ

.........

На зборах сХІUІНІ

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

n 'яти річки -

активу

пи заготівлі і вивезекю1 аа органічних добриа.

.rro . яя

JІд()....._ ,· ,Цnра.вленв

ЩІІ:r ::j;;· ,:саіJWзовані

на . ремайстерні .

J?арн~ рвйоб'Єдн.анни ~~~~--. :В ·. осв~му заІІіІІ'rуємо rri:z!ro-

ТQJ:I'Y ,:paKTQQЇB до .&e0111'1:110--n. ольв­ вих:. рQб.іт;· Sllt.icиo . виконують , цю

~оботу. траторнс'J: Вог.z1ан Дубик,

rp.-opii.: Дsrченхо. Дви-г)ІІНи до траі<!орів pelfOfll'yє · . иай.старіший

дос.вшчеииіі механізатор радгоспу

Зааідуючий шstотервm . 0. м. Іван Сергій0!81РІ Овдієнко. Нема­ Верннrора та інженер по ексму- ло.· деталей .ІІЛЯ ко.мбаіuіів ~а !*· атаЦіі rехніка п. 1. Самсоненко ших маши.и вигото~лають. 1 в1~

НиНІ лрид . - . уміло орг~уваJЩ ..РWОІІТ м,ашц. иомюють токар манстернІ Олек­ ~ ЗемJJеобро6иі t. uacn.rt уже ·cr~ cll Коиевеико те 1'8110З&арник ВегіХ. "....;. 975 мільярдів кіловат· • . . .· · •· Крfм пасовищ, ущтку цього Р.•о·. я.т~ на nilliAw rvrPfi!oc.r.J. ~4. JiPI(• ло.димир М . а. рчен..ко.. гоlіин: нафти (включаючи. газо· І втратили годувальника. Почато к~ поливати·мемо городину ·r~ .l!f' ІJПМJ~м 4110Р-~ 11 ~..-rtPii C~r-fi 8ifi~rt ?uіJ:ото~к!і ВИІ! кОнДенсат) 459 МіЛЬЙО· ДОСТроКОве ЦОГашеІJІUІ обпіrацtй ШІ культури. На 100 геК'Тарах !а" вирІшили до першого ХВІти• пов- ~ХИ .• • пшви~ени~ д!лово1 кваm. болочених земе,ль . nроведемо та- ніс:тю підготуваfв .ао . акходу в ФІХ~Wl Іf,РаюзаторІв :дадуть -можНіВ ТОНН :. газу - . 261 МіЛЬЯрд дерЖ1ВНИХ ПОЗИК. . поле зернозбиральні, картОІІ.ІJе- і ЛUJСТЬ аисокопрІ?дукт.и'В~о викок)'(іІ.Чних метрІЕ<: . вугІлля .,.. с1:3 !.[ у минулому роЦі aмtJIIDRJ!и коа: дренажуван.ня . Ц. ЖЕЛЄЗКО, силосозбиральні комбайив. Ста- ристати . машини . 1 ме~аюзми, ви-. МІЛІ:>ЙОИИ . Н>НН. . чавr~;'у ~ti.~ СВО~ ЖИТ.qІ)Ві у.ІОВН ПОИJД 11 tвжевер·rідротеDІІк. ранНІ) ремонтуЮть зnрідJІехі .ком- Р?С'fИТи високий };рожай · усіх МІЛЬ!іОНа ТОНН , СТаЛl 13о МІЛЬЙОНІВ ЧOJtOBiK. Збу,Ііов&ио 1 мі.1ьйон1в тони : автомобі.7J1В . байнн механізатор• Борае . Калаш- с.un.а.хоrО<!Подарс.ьких .к:упьтур . 1846· тисяч штук , У тому числі: ·введено в д1JО новІ ааrапьиоое· ников, ІваиJ(оноиеико, Петро Су. М. ДОЛЖЕНКОВ, вантажних ._ ·666 тисяч щrук. в1tН1 Ш1ЮЛИ ва 1,6 мt.nьйоиа ПОВІДОМЛЕННЯ ;лика. З шести зернокомбайкіs три rо.ю&ІDІЙ іІІжевер. легкових 1119 тисяч штук: учнівських мІсць. дOWRi.nьНl за29 сІ'ІІІ8 ц. р. об 11.00 rод. тракторів - 531 тисяча штук; клади на 420 тисяч Місць. равк.:т в заJІі ~сідань мtськкосільськоrосподарських машин-

Заrапьна

чисельН!сть

насе-

на 3.465 МіJJЬйонів карбоваt~· лення Радяиськоrо Сою3у на цtв. 1 січня 1975 року, як повідомУ 1974 році трудівники сtль· ляє ЦСУ СРСР. становила ського господарства у складних 253,3 мільйона чоловІк. noml!ниx умовах зібрали 195.6 (ТАРС).

му

КомпартІt

l'краІвв

ОІДЖИВИ.JІИ ВСІ Оf.ІИМІ

відбу­

деn.ся нарада , робсількоріаськоrо ак'І'ВВу редаJЩІІ мtськраДоrпц аоеІВ 08IUIIa куаАоивоt rазетв «Нове 2ІРІТТJІ•, тур х.а!боробв радrоеау с30ра• мtськрайоввоrо радtомовJІеJІІUІІ DO'Iamr ще 80С81111. І' .ІРІсtОDЦі ora редакторів стіввих газет. саецІL1ІЬІІІІ8 lleXUiaoaanA аа-

у робоrіа~ оrрактор.rетн ОаксІІ овв'І КаЦюба -Jia трав~ t Дмитро Ce•е•ОіІІі• Вартош ва вавта-

r. .

:========================z=============І rів .ц...доб....... ...,.. ехо-· •··8·UIIL ~Ів розrорІІ)'В Jdвepaau3apq ОПЕРАТИВНІ

«ЛітківськиЬ імені МічуріІІа <КаJІJІТЯИСЬКИІі•

Д.дНІ

vnІ!аІІ,nіння <;ільськоrо господарств,.

·

райв~tконкому про надій молока

«Жердіsський:о

rосnодарствамн району за 26 січня 1975 року

Нввн

•о:nоnарств

сГ оrміаський• сВобрицький :о імені Докучаєва «Вмикодимер-

"'.,.,_ = "' ""'

с.ький:о сЗорІІ:о сЗаворнuькиіР «Заплави нЬ «Красилівський• сТребухівс.ький•

'-

..::

>

Ос:"

"'-о О<Іс. '"""'о ::t=~

Ра.а.госnи сПлосківськиА» імені Шорса «РV('<ІНЇВСЬКІ!Й» ЇМР.НЇ Кірова

11,2 11,7 9,8 10,5 S,4

8,1

9,0

9,0

+0,2 +0,2 -0,1

-0,6 -1,3 +0.1 -0,9

92 86 91 87

Птахо+абрики ПухівськиА ППР Племптахо3авод еРудня•

8,0 8,0 7,5 7,4 6,8 6,6 6,3

8,5 9,5

8,5 8,0 7,5 7,5 7,5

92 91

-0,2 +0,3 +0,2 +0,2 +0,2

-1,6 -0,7 -0,8 +0,2 +0,2 +1,3

+0,3

+0,5 -0,3 -1,8 -0,5 -2,6 +3,4

90 82 81 88 86

90

84 90 91 90

6,3 7,5 6,3 7,5 6,0 7,5 5,7 7,5 5,7 7,5 10,3 11,0

-0,1 +0,5

8,6

9,5

+0,1

-0,7

92

8,4

8,5

+0,5

-0,2

94

3,!)

..,•вfааторв розкидаВВІСорвстовУJО'UІ c:Dplla'r....,. во- ІDІІо ldЦoбJRiaa ва зябу. Ці пло­

rоду, вів арово,... . - ро8О!оу 1 DU вааес:ві Й'І'ВМуТь під ярі зер­ в rpyДJd 'r8 cJ.'IId; Не.-авво JіІд. 8081 'r8 OВO..etll КУJІЬТури. Вже · живпевна закІІrІево в 8dA IUO' :nобрево 128 тектарів, а всього uu - 1400 J'eК'lapu 0880, бу,ц neceso аожцу ва 400 восІJІВИХ

ва

зерно,

'Іе.НІРІІ

~apu.

корм 1 8ВІІас. IJШq ..-о меu~~ органічні" вІза~орв ро--..аа фоефорІіо- ІОСірІІN. Щодва від 1:варннни­ каJdйвІ дОбрuа ва 8f~'fYPIID цьквх фер• меха:нtЗатори виво-'

uouu..ao reaa88СІо ue IIP8ЦJOID'D

паСОВІІЩЦ ва

рів.

На пont

аа. ва 11038 по 1'11010.

130-150

тоиJІ

8ct ~ ваши трудівин-

чотири коn1енt ~ЩОІІІІ · cBem1- Jda спрамоваиt ва те, щоб ще русь• ora «ІОМЗ•. !Дu вааав· взимку закласти мІцну основу тажеввя добро ..._РІІСІ'еву8,ТЬ- високого врожаю завершального ся стогоклад, ва

JIRidt

навішено

мета.JІеввА кtвш. 3а свtтяоввй день заrtн розкидав добрива на 80 rектараі і бІльше. ПрІІКJІад

року п'ятирі'Ікв.

А. Д3ИКОВСЬКИП, rОJJовІІВЙ аrроном JІ<Ш·

rоспу.


ПРОДУКЦІІ БІЛЬШЕ, КРАЩОІ д 8813 змагання: ДАТИ ЯКОСТІ, 3 МЕНШИМИ 3АТРАТАМИ! ЗВЕДЕННЯ аро u&оиавнІІ в~обкнчкх плаuів nромисмамми nідnрвемстаамw раАоІІN sa 1974 рІк (в npou.eн'l'ax). , Ре.tлізtnІя Виnуск аІJІааоt П_родуktИІі·

,_ nро.t)'кцІі

~

He3u

:

о!дІІри~мста

ЩІІ.ухціІ

~

tl .ё.

:;

~ а

~ іІ

,...

..

НІСТІо 8РІІtІ

• ё.

~

;! ~

-

Гаряче відгукнувшись tla Звернення ЦК КПРС до партії , до радянського народу та П{)~танову ЦК КПРС, Ради Міні-

..

::

~

стрlв СРСР, ВЦРПС 1 ЦК ВЛНСМ про Всесоюзне соц!алі-

.ё:

стичІіе

-~ w•

11')

пемню метапокоиструкціІ'і

МСVІокозавод Побуткомбінат Райоб'еднання сСі..льгІ!Х:n· техніка• Д~і.цио-ексnеримеитм.· ний завоlt

f

Of'OJIЇBCbKa стріЧКОТКЗП.Ь­

ка фабрика

Меблева фабрика ЩвиоремоитииА з&а(Ід

3UoJІ електротехнІчмиа ­

мрббів

3авод nорошкової металургії

ЛромкомбіІМт РСС

123';() 112,1

lfl,5

123,0 111 б 113,4

119,5 119.5 119,3 115,7 121,4 Ш,(

100,0

111),2

100,0

1~1

100.& loaJ)

106,6

108,6

102,5

102,7

104,7

100,0 101,6 111,3

іК4 t04,2 tм,о

102.2

rm,.g t'a.4

10з;5 tоц

102,1

1м.з

103,6 1:оз,:f 101,1 ІОІ,9 105,4 103,2 113,3 105,1

101,7

102,4

t08,5, 102,1 101,6 1~9 100,9 10і,7 106,4 101,.7

I'O!tl

106,8" t01 •• ЮS,.б 100,1 97,1 ІОО,а 105,6 100,4 211,2 нJt,з

100,7 1'61,1

tн,б 100,1 106,3 102,1

107,2 ІОО;б 106,6 104,0 101,2 180,1

ФабриU верхкьоrо .-. ХибікормоnА Завод

ФабрИКа хуАожиіх вІІробt!І Зааодобудівний комбіJrат

За110.1 МІСТМВС За110.11. заJІізо6еtоМІ.-х

8ІІJЮбі8 Рuом

ne pdo8y

ЮІ,4

105,1 Jea,l 104/5 nn:,2

I02, t 104,5

102,3 101,9 103,0 102,1 103,3 103,0 Ю),3 108,1 9З,!t Ю2,4'

100,3 94,7

них, ,профсn1JІКО8ИХ та ~мо.пьськнх oprlllfliЗatUtt . прОІІUи велику роботу по мобілізації

ЦіІ 'ta інші матеріали своєч асно не · завозишrся. Дуже ни зька тут трудо в а дасцнплі І-rа, а тому

раІоиу

~!

са:і ...

ливість набагато перевиконати з.авдаинл чотнрьqх potdв річh. І , .· . : ::-

tt'\'· ·.·

=

І !'JМСТва

P 1 r~~aof'J' ~ь 8 Май- уваги механі3ації трудоі1Нсf1<1fх утв~t:;.~.1С'j':._;зцІ•но Пі,tви- процесів, поліпшенню вирdбІfrи­ :~.ти е~е~тивtJІст~ виробнн- чих і побутових умов пра-

100~ ~1У t зниаити

ІІ

собівартість. nотрібно ретельно минулому

місяця в місяць внкО- ~-дІІ ~працювали ритмічно,

3

проаналізу­

вати причини допущен и х недо­

ча- ки. Натхнені ріп~еннями

'ІІуІJаJІи соціаJІістичн1 зобО8r,r-І сто uрнвали виконання Місячзання та зустрічні плАни з усІх ~их 'І'а кварт~льних ll.'Іанів. ДуІ' 'ІJХН!Кі>·економ'ічних показниюв.І · . е пога}Іо nращовали . заводи . . , . !tластмао та Калитлиський ІЮМ~ ' І це дозволило Ім майже . за і бі.Кормовий, . . · заводобудівний десять днІв до кінця rруцня : комошаt. · З вини цих підприр~портуnати

цро

;;звершення! ~~~ств завдання

груд­

неного (1974 р . ) Пленуму ЦК НПРС, Зверненням Централь­ ного Комітету до пг.ртії., до ра­

дянсьного народу та По становою

ЦК

КПРС, . Ради

Міністрів

СРСР, ВЦРПС 1 ЦК ВЛКСМ

по продуатин- · про

Всзсоюз~;е

соціалістичне

РІчиоІ виробничо! програми. 1-'!остІ np<Щf в цl:ю~tу no району зиаrа:шл, ;ю:У~!:тш::і заводів 1 Такі результати роботи ста-! зикоІ:а;;о лише на 99,2 процен- фабри!{, С::д;нслмшх і транс­ ли можливими лкше заr:дпки та. На згаданих nідприємствах nортних о_рrан:защй взяли під­

семовідданІй праці усіх робіт· ! над!о низ ьна трудова та техно- вищепі соціалі ст ичні зГ)б ::J в ' язан­ ників. інженер. но-;:схаічних пра- . лопчна дисци;Jл іІ-:а, допуска- ня і зустрічні плани . Більшість цtвників та• службовців. На пІд- 1 ється ~рак, ма<Іа фондовіддача , робітникі в, брига~ і цехів дали

wsi

.:~і

t:a-e •• а

108,2

14-4,9

105,4

НЮ, І

95.4 92,5

95,4: 72,7

101,1

18,9

127,6 118-,9 108,0 103,6 101,3 107,7

177,0 120,5

108,0 103,6 101,1 100,3 1002

!&(А

Н)(),І

100,4 104,1

nриємствах району

лyprtY, rорговельного

Іt9,2

ня

вахту під девізом

змагаІ:fнл , дев'ятої n' ятирtчR'И ! лізмів цІ організації це справи- ка запорука успіху. бач}Jмо старшого лечового заgо.-1 п:ись ,.~онанням . nл~н0внх М. ФЕСИК,

дУ пррqшковоr металургії вяче-с -завJ:!а~- ~ ~сновних техніко-екосдава Миколайовича Антоном;- f:ІОМІЧІ'Нf1t·1mказників. А це в заводу

nластмас

заЩVJОчий промисповотранспортним відділом

свою чергу призвело до невико-

мtськоrо комітету Компар-

Любов Михайлівну Рижею~о. нaн!ffl Завдань no продуктивно'1'<>: · 1.р.n-розточу~альника ремо111'-­ но-:,: еханічног6 заводу

Tll Увраїна,

·Миколу

МикоJJайовича Герасимова, сто­

101,9

•?.U?.a...заводу

88,2 99,0 85,7 00,7 7S,3 83,0 90,9 96,7

маuіино-· і 1974 року У пересувних механі- на трудову

1Q.7 6 року. У nерших рядах ~ацію праЦі, незадовІльне внко- пускають високоякісну проДун­ соЦіалісти чно го , ристання транспорту та меха- цію. А добрий початок вели­

ливарt_іицю

15,8

СЛQВО виконати р! чRі плани за

переможЦів

150,9 107,1 97,0

t81,8

використання

будуванн!t, холодильників є· заваних . кшюнах N2 15 і М J5 «П 'ятиденку - за чотири дні'!> . бригади І навіть цехи, які тру- т~ nідро:щілах трс-:-у «Броsари- У січні вони показують зра~ни ДЯ'І'ЬСя !!Же за календарем сі•І- сшьбуд >> . Через низьку органі- високопродуктивної праЦі, ви­

103,5 94;6 11 2,6 101,5 66,9 99,1

ІОМ

уже близь- 1 велик!~а . nроцент

ко 700 чоловІк виконали своІ і РJ'ЧНОІ праЦі'.. , 9-10 місяців. Прагнучи гід­ особисті n'ятирічні плани: А : Прю<-рь, , Що не все буда но зустріти XXV з'їзд КПРС, на заводах nopoiuRoвoi мет ас і зроблено для · виконання планів вони з Перших днів року стали

ca.lrl

101 ,0

100,0 104,1 1'03,1

на згаданих

ник. ів, Гоголівс:ьноІ cтpt~JJQ:>..~ · ~ .,..машинобудування, дос.лідноЗараз МІі вступили в заверткацькоІ ta фuбрнки ве~~ t!ІkПєрнментального: . меблевоІ шальний рік .-- наfш!.т;rювідаль­ дИ1ячого т~икотажу. Ці пtдпрн- ~абрики ta деякі 1НШІ не зав- Іііший період дев'ятої n'ятиріч-

.~f

100.2

!)9,З

Таке становище

талургіІ, шиноремонтного, ~ . · ; . !?ОЦІ к. олективн ~.. водів. елентро- JІіків і не1·айно БЖ ІІТИ невіДиладмонtно-мехtнічного, холод~. 1ехнічн~:~х внробш,_ торговельно- них заходів по їх виправленню.

100,6 98,2

ио,з

98,0

nл~тахоре-

ra

Jtективи заводу порошкоt!оІ · ме~.. ак: наприклад , ~ У

103,2

103,7 101,9 НХ\1

98,5

будівІЩ;

Слід відзначити, що npм'i'Jt.8 Іt~ва, nолшшип~ ЯІйСТь продук- ці. Тепер у кожному колективі

року рlІТМіЧно працІОааJІJі

101,4

~.і НЮ, І

строки

1973 J'(>ком збільшttl!сІіk на ~єа иних усшхlВ бачимо ще Ьага- ш ення Оі~ГЮІ ізг.Ції сс-ці г.,r; і сти чИА .18,.4. процента. Це..дало -~ .- ж •.'- ш резервів . і можлиаостей, _вис ного змаган.ня, 11та~·ю прrщlл.н.71и

102,1 102,2

Ю!,2

~fj

..,

з

102,7 93,2 ІС5,8 105,7 92,4 95,-4 80,5 89,6

_rz•

113.&

.

!

t)t{

114,44

,

конструк-

них товарів на суму більш ЯІ 1о .і!.- ь~;шщ. ~ародногос- партійні, профсnілкові та ком3,4 МіJІЬЙона І<арбомнцtв; Picf nода их єкт... ' ' сомольсьні організіщії недореалізаЦії продукЦІІ пopUJIU!н4) ) li . н . _-заrа'!Іьному фот ста'Гньо Т~'j:·бува лнся про поліп­

100,9 107,0

........ -~

_

ком61н атІ , ,У, Р~д.r?спах «1pC<!J'- порушуються

ВіСть райо'!У виконала на 102.1 _пт~~о-~~·?J>Ц!іаJІ,

(у DІЮ*ІІТах)

--~

тому~ що буді ::: сл ьні

nроцента. ДОД1ІТНОВО до Заіідап- rтpof(yнтolJI « Рудня » , дитячий пІдприЄА!ствах та в будів ельних ня замовникам відправлено piflt коr,rбінат на 280 місць та бага- організац:пх СІ\ЛаJюся" тому, ·що

ПJІ.,.Jа будfмJІЬRИМR

sa 1.074 ріК

. ~Im ....fі'І! -

них завд!нь визнattanьн&ffl·'" tm• .. . . · . · . ~.іtІf'f'!tнськиІ%~ , ЦtМ і введення п дію об ' єктів, ку n',Тttрічки . Річний nлан по •>Пеj:І1J(і1~~~шй•. на. ИИІвоnкl~. незадовільна якість виконання реалізацtІ продукціі nроиисло-. CerfидoJ.I!'lвcr,кtй 1 Вщ·данІасьюіt робіт.

ЗВЕДЕННЯ ІІр8 -0МВ811 tniJЮihnfqJn:

будівельних майданчиках

тресту «Бро парис ільеуд » часто буDаnи вел ик і простої бр игад

·'= ~~ Jg~

З4ІЮА

Т1f'ІОІ"О трикотажу

колективи

трудящих на виконання деІJ.жав-

102,7

-~ ~:1 }g't~ :gr~

~~ ~:~ ~·

за~ холоАильникm 3-.804 сТорrмаш• llereJiьивA завод

100,0 102,2 115,7

9t flf iitt ~~~

ДpyupltS Хлібо!авод

Ре.м6Нтно-механічиwі

змагання,

завданн~ , по пере'Їізенню 'Га пасажирів.

промІІсJІових підприємств, б веnьних 1 tраисnортних t1 .

заЦІй під к&рtани.ц'hІОм

Сnеuі.алі.іоваиа експлуата­ ційна ltіJІьниnя tt() виготов­ n.лtt теnлиuь

праЦІ. . в ціпо ..Q'y по, :@Ііону. '611Ra • ЦJtому 4tfaє на оргQізац'їі, · · · ·. році Іф, .вик d-

холодильників МИ'-­

І'Юлу Івановича Васька,

брига"

днра арматурників заводобудів-І

ного комбінату Минолу Михай­ JІОвІАа Чнжа, в'язальницю

фабрики

tрннотажу

верхнього Любов

дитячого

Іванівну

Косько та багатьох інших. Приємно констатувати, що в

ГІДИ~ РОБІТНИЧ~ fiMIH~

rOT.YGIIO

И!е ttae, 1 копишиt nховаи· ~ Орофесійно-техи!чннх yttll· лнtа, учораш111 lUKOЛ1tpl С1'ають

стер це~ р~моиtу екскАва'І'о­ рtв.- 3ft саJІОвімаиу працю Іtід• зиsч~ний ме;цап'JІЮ сЗа 'rl)Yдoey

молу України

сПро

дальший

роаІJИТОК руху наставників мо­ лоді в тру дов их колективах рес.

п~~догими роб!Т1fика.\tи,_ .. ио~ва- добпеdт~•: · Всюrь· у вас lіЕ!СИТь публtки•. Про завдання настав­ виробництва. Дстомаt'а:- hactaвlfКRiв. При · доборІ на­ иниНІ у світлі цього документу

ropan

ють. ІМ ввійти у велмне cтtAR"e життя. в пeptny

uста.вниин .

ПрофспіАКова

і

само- (;таsнІІJR!в враховували не ЛiUite

чергу, !х .кв&JІ!фtкац!ю, жит1євий

комсо.мопь-

,

говорив головни й інженер заво­ дУ В. Р. Роднін.

до­

f'O!'iч!ti здіб!Іост!, а й

Молодий

ставлення до громадської poбo-

в.

~=:::~~11n~:g::~:: ,.,kе~~д~ .. на nІдnриємстві сrвореоо __ раду наqrавНІtкtв,

·мо.~~оддю. Наставиика-t~и. _ сцщr· робІтники, які, не шкодуюч~ сил 1 часу, передаЮJ~ J·Г~ТІіЙ JЖОСВ\д; свої знання _ мов змlві, : прищеплюють 'ій цоваrу t 1JIOo бов ·'JЮ праці, по обран~ профе-о с1І. виховують почуттв ~рдос,.-1. за належність по РQбlтничоrо КJІ&СіУ. Це люди з аисокОJО

новачІJ>ІІІf.н аиРQІбвtщrм настав­ нннів, кСНІтроnІІDватиме їх яніс­ НИЙ добір-, ,СТ8ЖІІТИМЄ, Щоб МО• лодим. , п)ацівиикам подава­ лась оос.тіQва , допомога в ово­ лодіннІ · спеn!а.пьністю, підви. щевиІ .кааЩ«Ріtсаці'і, узагальню­ ватиме : досві,а рОботи кращих вихователів.

до

1 ме- якоі Jвlйwao, три ~оповіни. ВІд­ ТОJж& пlдrотовни їх. _ дQ 'РО()отн 8'· H.JWl ВРпа · · закрtnлюватиме за

ІІайстернl<:тю, багатим вИІІ досвІдом,

жи1tє-

uе,qаr01'1ЧВІІІІ

талантом: М. М, Герасимов

-

У роботt,. пepJliOro засідання

ради.- яке відбупоєJІ- нещодавно,

взнли участь nредставники ад­

~к&р, ветеран піДІІри8ІІС'lВ&< м1нІстJ)3.ц11, партlйвоІ оргаиlза­ ваrороджений орденом сЗвак ції nІдnриємства. Широко об­ Пошани•, В. Р. ГepaCJUNRкo говорюваJІОсь постакоза Прези.

бригадир електриків, · кавалер діІ У-краJнськоІ Республ!кан­ ор:tева TwдoвorQ Червового сьиоІ Ради 'ПрофепІ.лок 1 бюро Прааора, !Yt. О. РеавЬс май· Цеитральвоrо :КОМІтету комсо-

О .

2

етор.

о

о

НОВЕ

настав.нин,

токар

Шевчен·ко n ідкресли в , ЩО

nотрібно на вищий рLвень підня­

ку роботу оо добору 1 ttаставни-

кl,в, ан3Начають напр~JІКИ

r.

ти 1еоретичну професійну ·під­ готовку учнІв основних профе­ сІй, ДОМОГТИСЯ, Щоб профШКО­ ЛИ ДіЯЛИ J)ОСТ!Й.НО.

Тока.р

наставник

В рахунок дecwroi п'ятврі"ІКВ

'І'ру.Цнться на заводі пласти'І­

вих мас ливаравцJІ Віра Іванівна БУГ АН, Вона користуєтьсв иеабвJІ'квм авторитетом у колективІ.

Фото працівника заводу мастмас В. Городнього.

В . І. Ка­

п:ашнино.в ;заnропонував подав.а.

ти необ.х !дну допомогу в до ск о­ налому оволодінні фахом, п ід. вищеннІ

майстерності

не

лише

новачкам виробництва, а й т им , які мають І:_ ІІ розряди.

Сnільно

з профспілковою

і

комсомольською організац іями рада наставників вирішила про­ водити

щороку

урочисту

п о с вя­

ту в робітничий клас, провод и юнакІв до Радянсьної Армії, відзначати nам'ятнІ nодії. О. КОМІСАР, еекретар комсомопьсь~оІ орrавізаціІ заводу.

ЖИ'rІ'Я

І СJТПЕРВИКИ, І ДРУЗІ Договір

про

соціалістичне

змагання і трудову сnівдружність . укладено м іж колектива-

ми ЛенІнградського будівельно-

ми н а й в ищоІ за рок и І сн уванн я

цих органІ за ц ій продую ивнос т і nраці, достроковою зда ч ею в

експлуатацію р ізн И х об'є кт ів .

го тресту .М 36 ,« Головзахідбуу Бєльцькому тресті вп ро­ f!У1> М!нІстр~ства будівництва ваджуються н ові фор ми бригад­ СРСР

.1

Бєльц ькоrо

будівель-

ного тресту. ЛеІ11нград ськІ 1 ного госп розрахунку в п' ятиадмолдавс ькі буд і вел ьн ики вир і- Цяти бри гадах, п і дв ищуєт ься ши,нt у дружньому суnерництві і при то вариськ і й взаємодопо-

рі,вень зб ірнос ті будівницт ва , с к орочуєт ься використа н н я руч.

мазі

ної nраці.-

ознамену вати

завершаль-

ний рj.к п'я,тир ічни досягнення-

Вівторок,

28

сІчви

1975

року

(ТА РС-РАТАУ).

о


-----------------------

Виростимо мільйон к

складаль~ого цеху

проіпкубуваn

мільІоЬ

3

п'ятирічки ддя колективу пта­

тисяч штук JІвць.

хівниRів Семиполківськоі пта­ щедрим на був хофабрики трудові здобутки. Перетворюю­ чи в життя накреслення XXIV

ниці курчат добового віку зо­

жено на

наші робітники досягли знач­ них успіхів у розвитку галу­ продуктив­ зі, у підвищенні

РозхоА­

вирощуваиюr

МО

різиого

віку.

курчат

тисіІч

Крім того, у на інкубацію

ності птиці. Ми вирост•;ли до 140-денного віку і передали Богданівській Київській та nтахафабрикам 978 тисяч ку­

утри­ чотирьох приміщепних пересцttІІ без муватиметься 300 тисяч голів молодняка, в встановлено трияруеві яких клітки «.КБУ-3». Таке устат­

ни на 118 тисяч голів. Се­ приріст живзі редньодобовий 8,4 становив курчат ваги

8.

:Кращих показню~ів у робо­ ті торік досягла бригада Ми­ хайла Івановича Горобця, яка

кування

доглядає курчат третього віку.

вирощування чат, у пютому

Д1Іів він зберіг поrолів ·я.

Натхнений

95

тксяоr КУl'­ буде зайи.ато

ла Ж. М . Патрнкеєва,-широко

лращ

на

ве виконаННІ! юфсдчоrо~nо~ар.

мождивість

не

ців. Особ.1нво відрадні нас.1ідкк дала боротьба , ~а лідв~щен. продуктивноаТІ

н11

кур­

35

аерозольний метод &акцинацІі,

тільки виконати, але й переви-

аИТJі6іетаків

Включившись

у Іkесоюзне

- Однак. сказав Л. r. БарськиА, - поряд з· усnіхамн у

тощо.

Гб народу, колектив птахофаб­ рики намrrив для себе новr.й рік рубіж на завершальний

соціалістичне

n'ятирічки.

з

ства

Він зобов'язався

.

самого

.

птахофабрмки

колектив

'

недоліків . Не завжди добиваємося належного ритму в роботі, часто сходить з канвейєра

сіпьського господар­

ціЕників

початку

продукція низької якості. Няні

ннmшньоrо

встуnили в завершадьний рік П'яrирічки. Центральний Комі-

року . напо.ІJегливо бореться . · за

виростити і передати іншим r()сподарс'rвам Київського ви­

те, що~ з честю вю•овати свої

робничого· птахіввичого об' єд­

високі

наннЯ один мільйон голів ді­ А робітники лових курочок.

зання.

тет КПРС у Зверненні до партії, до р ад янського народу за· кликає активно боротися за. дострокове вико.нання завлань

соціалістичні зобов'а­ В. КУДРЕНКО,

завершального

директор птахофабрнви.

інкубаційноrо цеху дали слово

ще є чимало й

нашііІ робо1і

nра­

змаганна

це да,,о

конати річні соціалістичні зобов'11занн1t з усіх техніко-ексномічних nоказників.

для цьоrо мо­

кислоти,

лочtІоі

Зверненням ЦК

Все

обсягу,

ки по

року л'ятнріч-

номе:шлатур! і

якості. І туt маємо· всі мо)!{ЛИ~ вості добити::я якнайкращих

усnіхів. Адже в серійне''' ·~и~: робющтtю залущено n'ять ёіf1:: , тильннків із Державним .- 3:8~· ком якості .

V

у ЛІТКІВСЬКИХ М8ИСТрИВЬ

Потім іюча.'!ОСЯ обговорt!Н.!!'я

а~:вднує 1 вати планові завданюt. У ви- · допоsІді. Першою взя.1а едом ветеран nідприємства ГаіпrІіа ~~Jt~~чки році іарод~ої jзна.чальному Феодосіївна Памаі!:, майлІткІзсьтtих фа'брИка 1 колектив

виробІв )~Cl!i .. .T. Г.

1 стринь

. випустив

р:,.~_творних:

-

Успіхи мину.'!оrо року р-а•

Ми одностайно внрішили

-

сказала ·

В ОН'В,

BiiKOH.VBa ·

-

норми не мени як ІІа 120 лропент:в і B ''ny~ : ка't!І таку лрод ук ні ю, щоб Н і

tl! ~мробн!f'Іі неі

жодних

було

не

rt!A.

полілшеннf

л итанн·ях

На

рек.1ама ·

зу п ;:нився продукції !!Кості uexy Воло· старш ий майстер днмир Гри го ре вич Шапар.

- Щоб випускати високо· гаnо рив Іірод укu і ю, Якісну нам з усією серйозніс. він , постав итися пс потрібно тю контро.1ю над

nрийо :~~о:11 дета·

лей із меха нічно;-о це ху . .ЗвіJІ· поставляють

часто

си

н·а.м

брак, а ми на щ: дивимося ло· блажли.ао і п ус;,а ємо · в реалі­ вироб и . недоб роя к існі ~ацію негай но Крім того, потрібно

почати реконструкцію копвей­ впосконалення лін і й і єрних цього не Без устаткування .

зможемо добитися ріжого п іп­ ефективності вироб­ вищення ництва і nол і пшення якості ви­ робів .

Із заклюцн им слпвом висту­ nив

заступн :1 к

се;<ретаря

пар­

тійної орган ізаrrі ї заводу Олек­ сій Петрович Коротенко. Він ко.~ектн.в склавідзначив, що

да.1ьного цеху є флагманом підприє:~~ства і перед ним на завершальний р ік л'nІірічки поставлено / відnов ідальне зав.-

81f11YC· тичне зобов'язаtІ1t• тив понад план 10000 світильників. - По всій країні; - ехаза-

карбован-

uіі на \96,3 тисячі

~--

nродуКЦІІ

nуску товарів культурно-лобутового nризначення - на 114,7 nроцента. В цілому вироблено надnланової товарної продук.

оЮІому

20

використання

nочуттям З Патрикеєва. на про говорила вона горд~ті працьовитий свій друж ни й і з честю вИко­ колектив, якиіІ nідвищене соціаліснав річне

•н

кожному робочому місці. СереlінііІ . виробіток на одного робі?ІfИКа nерев;,щує планове зав. на 3014 карбованців. даf!НІІ

КПРС до партії, до рад.r.нсько­

художніх

ЯКІСТЬ

Вагато зробІ!ли в минулому

процентів

бригадир На · тр ибуні склала.'!t.Нк-аь Жанна Макарів­

центрі уваги .

році наші зооветеринарні сnе­ ціа.ІJісти д.'Іи поліnшеккJІ оздо­ ровлення птиці. Зокрема, ши­ застосуванни знаАшан роке

до

Бі.'lьШе nівстоліття справжніх майстринь творчості л:тківська

внеокоякісну і ревнко!fуватн продукці ю виnускати.

В

два.

ще

очолюваний птахівників, ДіІ Михайлівною Корнівв­ Ніною

періоду

xy

по реалізаціf nроцента, 111 103,3 nроцента,' no ви-

посаджено ка

пташинку вже

плані 70. 3 честю дотримав даного слова і колектив брига­

ською. На вирощуванні

вому році nрацюватимемо nо­ і пл11н ne• новому ,..... будемо

досягнення.

110,2

впер­

застосовується

Київщині. В

ше на

молодняка у Вихід ділового неі становив 80 процептів при

чат nepшor(J

увагу. А ми, робітники, у но­

На фабриці ВВОД.ІІ'!ЬСJІ В діtо

річне соціалістичне зобов'язан­

грама при плані

тут

частина курчат.

нові виробничі потуапоєті. В

кр2щс,

ще

праІ1/ова1н

сциха.'ІИ щюфсnілкові збори і

усшхами. sідрадними чалк11 РІчІІІІЙ nлан по випуску валона виконано nродуКціі 8Оі

ІІИJІУПІІJІ&СЬ

своє

перевиконавши

рочок,

освоєн­

КРf!ІІ8, відзначив, що завзята й УА3р~а працІІ KO..leKTHBY. ув іН·

січні закла.цеио тися'і: щту&

і х.о­

виконувати плани щоб свої буває Ч а с то достроково. якісь nе­ так, що виникають заготівельного решкоди: то з недоброякІсні цеху надійд уть деталі, то зіпсується конвейєр. Треба, utoб ю:р і вництзо заво­ особливу це зверн уло ду на

засл~хали звіт нач~льника ueЛ. Г. Барського. Підсумо­ вуючи зроблене, доnовідач, зо­

240

З ЯКИХ В&е

ЯЄЦЬ,

по

сказада трудів­

А.1е !t!H. ~ожемо

-

чемо

· Щоб глибше проана.1ізувати

виробничі

ження при вианаченві Іх Сf&­ ті до 10 процентів. 3араа у господарстві п~­

партн,

Ко~уністичноі

з'їзду

СортуВапь­

знизити

бов'я::~алися

ниця.

ню нових видів продукціі і по­ ліnшенню їх якості.

300

-

дують усіх,

заводу елек­

труднощів

qимало

Минулий, визначальний рік

ко., ектнву

був виробів тротехнічних бо­ визначальним у справді ротьбі з2 дострокове виконан­ я• завдань дев'ятої п'ятнріч­ хн. Rому довелося nеребороти

очок

УР

д.'!я

Минулий рік

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТJІ

дання -

ритмі чно виконувати

місячні пла ни і випускати nродукцію ли ше ~mсоко і якості.

розгорнулося Всесою~~ соціалістичне змагання за 40Строко-

-

:!t·

чет вертому

У

ква.ртаm

ського nлану на 1975, fii~ ша бригада зо6ов'ІІзtлас!І if • тирічннй план •коИ~ти дQ, .1 до ~ вересня, а рf'іииА -

минулого року фірма «Ватра:., до якої входить наш завод, завоювада л::ршість у Всесоюзному соціалістичному змаган-

ємо на змагаНІ!• oJQІY з і-

тен-ко.

грудня 1975 року. МІ в.нкл..8

ві, -

трудовими досягненнями. І це буде гідною відпов іддю на рі( 1974 р.) шення · гр 0 :.:;:нево~о

піжна брнrа,ца nома сил і творДок.~адаємо чого ентуЗіаз!\Іу. усіх сtарань, шоб у, І'Іідповідь на

llленуму ЦК КПРС, Звернен.

Ради

Ul< КПРС,

Постsновv

ще кращими

ви ознаменуєте

Наша комсомол'..с:ько-моло-

-

що в

ція заво.ztу внслов.1юють впевненість, що заsершальюrй рік

Шо ж.•- J)'a&i аозмаrатися, відповіла )(. Т. Романенко.

-

А це значить,

цих досягненн ях є вагомий вю1ад і колекти ву цеху. Партійна орган іза ція і адміністра--

си:Іьніших бр_ІfТІ._ ~tкою к~ комуністка Ка1ерина Тнмофіівна Ром аненко . ., ·

-

під.креслнв О. П. Коро-

-

Мін:стрів · Cf'CP, &ЦРПС і UK ВЛКСМ ПJІО &ce~0!!1:nre coni2-

ня UK КПРС JIO партії, до ра-дянськоrо народу та rюста+Іо-

Зробимо

зобов'язан:.;я складального це-

ву про Всесоюзне соціалісТІfІІо . не з:.:~r::;щя. На збс;ч:х одіюстаі!:но іJІі)Ий~ соціалісткчнf нято лідs;!:2_ені

.1істнчне змагання п.1ан за·вершального року виконати до 27 грудня і внпустити додатково осьітлюва.~ь~;ої апара·тури на

48 тисяч ка;:Ібоваuів.

ху на

все, щоб з конвейєра dоднлп

наша честь . ЗавзЯто трудН'ТЬСІІ і бригава · ск.'!аJІ альннць, яку очолює комунісп< а А. І . Круn' як. Розпо-

n~ трудові

відаючи

діла і .

плани, АнтоНіна Іванівна загострила свою увагу на nідвищениі продуктивності nраці і

Jl<7p

рік, .яким передба-

чен о виконати . п'ятирічку ltO t лис1сщад.а, а ріqннй план до zg ·ftу;ДнЯ і В!Шустити до-

вироби лише високої !11<ості. АдЖе Честь заводської марки,--

датково nродукціі на 90 11ICJill карбованців. II)}ИihtJ!\11!!, Y~(:HIJ.K~ . зборів

,.";З,КQ.~ пястанову

про ІІJ)ИСію-

·є!ffія· зван!іії уда рниі<~ .хому~ ністичної праці сімдесяти ребітникам цеху. А. RОЗАК.

по.1ілшенні якості виробів.

~євченка. Іх чудовf~~- ми~ІтворІв та ІншоІ прQ~~ - на ·=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ тецтва: прнкрашенІ · склаJtяими один мJльйон 200 тИ~ІІЧ карбо- І' в ізс рунка:\1.И чоловічІ. жіночі .та с е рветки. к идитячі сорочки, ли~ши, скатерт і та і нші виро-

би.

набагато. . більше що ванп і в, А: . у завер­ проти 1973 року. шальному роцІ п ' ятир1'fJ<И фаб­

червоно-чорни-\ рика виnустить продук~~І на

nо:-.1ережені

ми І синіми

нитками з аnолоч!, І мільйон

нсодноразово

відзначались

npe-

міями І ме.:~алями на в.!"ставках І

480

тиеяч

.Одним з важливих заходІв по

ців.

...

та ярмарках. Вон~ знаи~~и ви- усп:шному досягненню иамІч~­ знання ян У нашІй крашІ. так

них рубежів буде

Яnонв. Фра!і:~щ.

та інш~х нр ашах . кv:~и ексnор-

тує сво1 янр?би Фабрика.

noro

пусу,

уведення в

нового, nросто­

І за ~.?Рдоно:vІ . .'!. Нанад~:. Cill~.: ексnлуатацію Італв. _ Інд . l

І світлого фабричного кор­ оетаниІ

в

який

дю

1974 року nрІ-Ійняла · Державна

~орд:стn n : дприє~1ства. С~~1е т. У! І

комісІя. Тут будуть розмІщенІ цехи nошиття, прання .І rірасу­

:o.t a ~rтnннn:. Г\ :щуч 1, ветер~нами Q;_аопи ки .І ;а Р єю 1 рох t~м ;вною На:сєю . Мих анл :ви,ою І,абан. Му з иченко, М а р :єю Трохим.вною Ворон?ю та Іншюш. котрІ багат.о РО~Ів свого ~иття від· дали ручн:й І!ИШИВЦ!, працюють молодІ Людмила Рогова,

машИн. ЗО нових . nошивних nрасок · ta Інша · техніна. що значно полегшить роботу робіт­ ників та роб:тииць. У цеху Ух працюватиме більше 100 чоло. вІк . У відповідь на Звернення ЦН НПРС до nарт!У; до nаnян­ ськоrо народу колектив фабри­

. Цех ручноt вишнвnи чу;:ювІ

на r~о;:щ;\· ют:,ся

~орана -

Натя

витвори

**

1

карбован­

вання

вироб: в.

встановлено

50

тракторний чи автD­ ).Коден .чо6ільний двигун, що ремонту­

.:Великоdи­ ється в радгоспі .черськuй», н.е проходить п.оза Григорія Михайлови­ рука.чи

ча ЩЕРБАКА . Уже чотирнад·

виконує з.чінні нор.ми. За ВІд­

.мінну

На

фабриці

працює

художня

інЖенер. майстри цехів. робІт­ збільшити виnуск ниuІ. ~об вироб:в . тільки за роки n'яти­ рІчки тут вnро13аджено рлизь­ ко 200 нових вишивальних, по­ та

шивннх

ве.дено лення

Інших

машин,

про­

удоскона. технологічнІ художній вишивцІ ук­

no

роботу

фото

кращого

моториста занесено на Дошку

· пошани радгоспу.

Фото В. Бендика.

дочка М. Т. ки зобов'язався достроково ви·

рада, ЛО ЯКО.Ї ВХОДЯТЬ ГОЛОВНИЙ

«серця:.

робітник. .чашин досвідчений При виссжій якості робіт в~н процен~Ів щодня на 120-125

**

Вороної та Інш!, якІ. тІльки-но конати план останнього року опанували <'ази:~> майстернос!І- п'ятирічки . А ГАВР'ИЛЕНКО. розробляють лІтювМалюнки

ськІ художники.

ре.чонтуе

років

цять

__ ::::::::::::.::::::::::::::~::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::rІ:::==::::::::::::::::::~::

БАШТИ- КОРМОСХОВИЩА На околиці старовинного Ко­ ви­ на ЖитомирщинІ ростеня росли

публіцІ

корпуси

в

першого

коМбІнату

по

рес­

випуску

бетонні сінажних башт. ЗбірнІ Ух почало що кормосховища,

ня і вива·нтаження сІиажу 1 си­ Jюсу. Башти призначені для ве­ ликих тваринницьких

сів,

спеціалізованих

комплек­

госпо­

дарств, де заготовляється на зи­

кормів. кІлькість велика му служи­ безвідмовно Сховища тимуть 50-70 років. nочав На новому комбінаті

Створено раїнських сувенірІв. підпри є м с т в о, і впРова:tжеио v . виробництво виготовляти герметичнІСть, б '.•1ьше 40 нових малюнків для мають відмІнну це дало забезпечують довготривале збе­ р 'с них виробів. Усе завод бе­ продукцію худож- реження кормів. Вони обладна­ видавати можливість nІдвищити Він устатковатонних блокLв. ню . якІсть ВJІробІв, перевикону- нІ механізмами для завантажев-

о

Вівторок.

28

сlчия

1975

року

о

НОВЕ

ЖИТТJІ

ний

найновішим

обладнанням.

За

технологічним короткий

тут освоєно виnуск менувань

п'Я1'И най­

конструкцій.

тив нового

поставив

Колек­ вже

підприємства

колrоспа.м

';Іас

ресnубліки

перші двадцять п'ять баmт.

Ui

споруди поки

лектуються

Що

куnолами,

комп­ метало­

конструкцІями, · трубопровода­

ми, ВИГОТОВЛеНИМИ на ІНШЙХ за­

лекому майбутньому, коли сtа­ иуть .до

автобаза

металокон­

та

інші

об'~кти, комбінат повністю вІзь. ме на себе турботу про виготов­

лення башт, їх трансnортування : і монтаж безпосе реднь<;> в кол­ госnах і радгоспах. А. ЯНУШЕВСЬКИИ, кор. РАТАУ.

Rоростень, Житомирська область.

водах республіки. Але в неда-

о

ладу заоод

ст.рукцій,

о

3

стор.

о


ДО ЗО-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ НАД ГІТЛЕРІВСЬКОЮ НІМЕЧЧИНОЮ

- -- -==:::=::=::-::.-=---=--=---: --·_;:-::_ ::...-==:- НАШ RОМЕНТАР~~~~~~=-=~

Пекінські підбурювачі ХСС Ф . й. Штраусом. У своіх розмовах з ним ри

зно в у

Іштайські ліде­

наполягали

на

<<nоси­

ленні НАТО» і з береженні аме­ рикансьних метою

війс ьк

в

<< Протис тояти

Європі

з

радянській

за грозі » . <<Безпека Західноі: ЄвропИ в остаточному підсумку може бути гарантована тільки американсиюю тримкою » ,

-

військовою заявив

під·

заступннн

н ачаль н ш'а ген е рального

штабу

Народно-визвольної армії Ки­ таю Лі Да в двочасовій розмові

з Штр аусом.

В особі Штрауса

в

вітають представника виступають

за

перегляд

ПекіНі сил, як1 підсум­

нів другої с в ітової війни, що, як відомо, обстоюють і китай· сьні лідери. Західнонімецька

газета <<Генераль-анцайгер>>, по­ в ідюш яю чи про ро з мови Штра­ у с а з Ц я о Гуань-хуа, зазначає:

<<Правит елі в Пеніні виступили

за по в е рн ення Німеччині ченнх с хідлих областей>>.

Маоісти не п а ють

у

ролі

вперше

вт,ра.­

· ~

підбурювачіВо

ТіпьюІ н ав ряд чи вони зможуn. нажити

т.аним

політич Р. ий

чином

.капітал.

якийсь

Скоріше

навпаки.

СЕЛО ГАЗИФІКУЄТЬСЯ Редактор Є. ФЕДЯИ.

#16 1975  
#16 1975  
Advertisement