Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАІН,

РІК

ЄДНАйТЕСЯ

ВИДАННЯ

ІЗ-І

.Ni 16 (3322) СУБОТА

5 ЛЮТОГО р,

1972 ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОГО

КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНО]

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Ціиа

ПАРТIJ УКРАІНИ, МІСЬКОІ ТА РАИОННОІ РАД

ІІІ (j) lli ІІІ Ш ІІІ

І МАЙСТЕРНІСТЬ АГРОНОМІВ

БРОВАРЩ ИНИ

На пр ИКЇJJ1ці нинішнь(}ї 'п' ятиріqки ~еМJер()би Укр,аїни планують ~ цyr;р,ових

виро'u'дюва,н,uго

44

бу.рякrв,

проще.нти

в

J\,ра,Їн,і з е,р'Н а , .:Ів і 1·,репfНИ

,с,о.нЯШНIfКУ,

,3HaqHY

«QП.

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ВРОЖАЄВІ- ПОШУК :ца,ти п'яту ча'стищ'

2

ВЕЧІР ДРУЖБИ НАРОДїВ

частину

у

тваринНlЩЬК()Ї продукціі. На,1!ічсн.апрогра'ма реа'дь'на: Ів ко;rгоспах

ШевчеНRівськ1й серед­

ній

школІ

відбувся

вечір

і рцгоопах 43 мі;!ьііони ге,иарів )ті,Дь, веШfче'JНИЙ.\lшшин.но-тр.ак­ 'йрний 'lla'РБ. 3бі,1ьше'ні державні потт.ar~ки ,мінер,адьних до,б,ри,в,

дружби

Р·ОЗШИРИ,1ИСЬ ПЛlJщі ПО.1Ив'них і осушених 'зе.\l'е,1Ь. Пита,ННЮI ,піЦIВИ­

Кожен клас представляв якусь одну союзну республі­

,Jep,Ha,

щення ку.1ИУРИ JеМ,1еро'бства, ::Juідьшен'Н'Я виро,бництва

нізували

цук­

ВІ :1~.! люто'го.

q.1eII

ПW1іт'бюро ЦК КПРС, го,дова Ра,:щ .міністрІв

(}дностайнообирається и:К КПРС.

3

По.1іТ l бюр,о

ДОlпо.ві;цю «Про !завдання С'пеці:а\1kт1в сільсько'го NІСпоца,р,ства

Ін) дальшому піднесенню КУДЬТУjJИ ізе)ше'р,оБСТlва ЯКО'ШО.ВИ ~бідь­ ше,НІJlЯ ВИР·ОІОНИЩтвазерна та іншої прод'IJЩії ,в ,світлі ,р.jшень XXIV

зїцу ІШР,С і XXIV 3'їrзд КП Укра.j,!ІИ» вист~'пИ'в 'кащ'(идат у члепи І10літбю,роО, 'Ce'Kpe'fa.p ЦК КП ~Ткраї'НИ ,М. ~I. SОРИСС>НКоО. .J1а'ртtЙ,ні,р.а:дя,н'ські і сільоськю'гос!шцаРСl>кі ОР'!1а:НИ ,ре,сщ'юдіки, віДl3наЧIFВ ДО'П'йВі'Да'ч, у 'першо.\!}' р,оціно.воі п'ятирічки 'прове.IИ неДИ'I>УРо()QОТУ по пі,:tне'с'енню ІГЩО'ВШИХ га.:J}'JеЙ КО·,1,ГО'СПНО[10 і р·ад­ І ,,'С'IlНОГО

вир,06НИЦ11ва.

Вадова IПРlJo;\у,юція

сїІльсыІгоo

['()Ісшодарст,в,а

Jp·(/c;r!a по,рівml'lЮ зсе,р·едн'ьо'річним 'P,iВlH!e:м ~шну.тої 'п' ятир~чки 11 ПРOlцое-нrrї'в і іСТМfO,ВИТЬ 20,6 мідьаPl.:\а Iкар,боваlнціIВ.

на

У ~(}CJrГlfeHHi цих успіхів 'велика :ЗaJслу'га &Г,р(}но.мі!в, нелегка ПР'WЦЯ як.их ВИСIO,ко ,оцінена паР'l'і6Ю і LIl~P'O'iIQl,'II. В ,н.аші:й ,р,ес'П},!б.1їці ПОіНlад ~есять тисяч цих оС'ІІ:еціа.1іІстї'в ,НalГОР,ОДЖ~Jf.Oороде'нами і меда­ ШІ'МИ СРСР, 400 ,н{}сять 'ПЮ"fе'сне І~в.а,н,ня ЗШСЛУ'ЖеІЮГО аГР:()ІН()ма J~KpaIJlIcbKQЇ РСР і 36 ,ге,роя Сощіл.лkтиqної Праці.

Ilраг.нучи гід,но

Гот)"ючиг:д,ну

,~ук:тр:ч

50"річ.ЧlЮyrrоор~ння СРСР, ІНа заводі ,соціалі'СТИlчне з:ма'га'Jj'НЯ за ДОСТІро'К'ове ВЮЮlна:lJ\I!іЯ 'плану 1972 РоСту. ІВ а,ва,н'гарщ:і Аз,,е .кО.l'екти1В цеху IП.lаСПlа,с, де 3 Б:ДХІО(Д)В 1~laTep:a.1')B .Н,З.lаlго,дже,но ви.р,о6ництво .П'ре;J:~lет:в ШИіро,ко,го 'ВЖИ'ТК'У. Це с:ало зм·о,г,у 'з,н,а,чно зни:зитис,обі,вар, т:сть ОСІЮП'Н'О'Ї ПРОcJ:угаli"Ї. На .1и.ва,р,н.;Й ,МЗJШИіні 'Ло ви.робін,ицтPJУ гре, е,lектроте,х,н:,ч,н,н,х

почвсна президія 'вскла~і

Ізустріти 5О-річчя

уrrвор,ен,няСРОР, сільські

спеціадkти ДОIКw1а,J,ають ,баlГ.ато ЗУСИЛЬ (Д'Ля ВИК()jНіа'нняпл:анї'в і Ісоціа-

•11стичних '30.0 оlв ,Яізань 'по .вироб.НИЦlгву тів РIУСДИНН'lfцтва. 3 ·осе.ніКО,1,ГО'СПИ і

та 'ПРО>Діа!жу Iде'j}Ж<І'ві np>O:,'\,YK,р·а~О'(:пи .в 'наИюр·ащі строки

на ,ВИСО'КОМУ ,а,г:роrr!\хнічнО'муроівні Іпосіяли О~lfмі, 'підготу,вали зяб під весь ярий 'клин, вне'С.1И в гру,нтбі.1ьше,Jlіж раніше, ДОlб,рив. Теперш;ріlЗЬ ,Р,ОШОР,Ну.1а1СЬ 'діЯ'.1ьна підгот,о,вка до весняної 'с~вби.

На н.ара'ді 'відбу.1а'сь Івелwка

дідова

розмов,а ІПРО

р·о.1Ь

і <мkце

еаеціаЛЇ'стів сі.1Ь'СЬКО'ГО го·с'пщдрсrrва убо,роть'бі за вrrі.lенн-я R жит­

тя рішень ХХІ\' Зl:Щ' КПРС і ХХІ":з'їаду ІЮ j"країни. Иш.l0СЯ про інаЙбі.1ЬШ раllJ;іонадьне в,иКОРJl1С'Іа'ННЯ IJемлі і техн1ки, підвищен­ ня ,родюqо'сті по.1;'В,3Iбі.1ьшеиня n.рожа'йно,стіз!\р,нових і тех,нічних

КУДЬТУ'р, 'змщнен'ня 'КО'РМ'О'!!ОЇ ,бі})ЗИ тва,рин,в,ищтв'а, полїlпшення н,а­ еіН.НИЦТ.ва,ефе'ктивне викорwС'гаНlНЯ м'е'ліорOlВ,aJНИХ і ер,О'Дова,них зе­ м,ель. ,Велику у.м'гу БУ~1(і !ІРИДіл!\но JШоРОRaдж,ен,ню у 'вир'ооющтВС' дО>ся,гнень ,науки і передO'lЮГН до,свіду, еко,номіч:ній ,р·о,боті в кюлг·ос­

виро6:,в

,розго,РНУТО

б:,н'ц',в уща,р:но 'Пр'МIiЮЄ роlбі!ТIIШЦЯ Антоні,на Дяченко, 'ВИКО'!І)"Є В Нlр,о'бнИlч,і ,НОоJН1И Іна 1,15-1120 .пр·оце'llоТ'ів. На фото: А. Дяченко.

никі,в РЦГОСопіВ,с'пеціалісrrі.в j Вlсіх Іпр,а:цівників сільського госпо­ да'р'ства Ук,раїнської РСР.

Иід lбу.рхлиаіо:пле'ски присутні прийняли 'BiTa~lbHi ;rисти ЦК ІШРС і ЦІ\ .кп У,кр,аїни.

(РАТАУ).

ДОГОВІР МІЖ ОРОР І ФРН ПОДАНО НА РАТИФІКАЦІЮ

у

мінчан €

,робітники

Ниївської

птахо­

тирічки. нів

При план137 .мільЙо­

штук

ЯЄЦЬ

ВОРИ

виробили

42 ~Іл'ьйони і !Продали держав! 40264 тисячі штун, виконавши .план на 109 .цроцентів. Пташи­

Міністрів

СРСР

схва-І договір між СР,СР і ФРН, ,п1д,

ного

м'яса буль вироблено центнерів, що становить

яєць.

За найкращі показ,!:'и,ни серед

,птахофабрик району .l\олентиву фабрини ПРИСУ'джений перехідний Червоний прапор мІсьнко\ТУ НП УкраїнирайвиконKO~TY.

ЦИІ~И

;,борах

днями

робіТники

на

загальних

ЦК К,ПРС, Гол:ова Ящи МіяїстріlВ

шеН'ffЯ ЦК КПРС, Пре'зидії ВерХ6БН'О'Ї Ради срср і Ра'дя'нсь,к'О'ГО

СРСР О.М. ,Косигін, Ч.:Jе'н Пo;rітБЮІ>О ДККПР,С, се'крета.р ЦК

впровад­

пра­ про-

на

Обговорюючи

на другий рік Іп'ятирічки , . . ф ,- . І ми'

рш.тор

аорик~

Ди-

.

ської органі'зації

М.

М.

нюк. наголошували ,r~a

Роз~о-

HeO?XlД­

H~lI,1В наСЛІДувати .цРИ.l\лад ДруЗІВ по Юlаганню. йдучи назу-

докладно проа,!: аЛ1зував насшдки роботи, звернув увагу на

зу РСР х'· н '

вивчення

ду. ИТТl ,нраlНИ J;lОВИ~И

краще

використання резервів,

і 'заюровадження до-

свіду ,передовюйв

..

.

НРУПСЬКОІ на repoEJ~

PO:\'l

чоЛ1 з диреюоСоціалістичної

говорили

~ о :УС;:IТи,

вони

.пщтвердити

П

ЦИ:\'І

І

всевели-

ЗИМОВОІ

ОЛlМПІАДИ

І

грошоВІ вІдбувся

концерт.

Є.

ФЕДОРОВ.

БЛИЗI:JКО 55 тисяч чоловік. У білій оліil\IJпіа,ді беруть участь 1128 ,спортсменів з 35 ,країн.

С.Апr:rО~9· ,(ТАРС) .. ХІ зи-І Олі.мпіЙсьні і,гри триватимуть МОВІ ОШ:VJ,юисью Ігри вщнрили- ДО 13 лютого. ся . 3. л!?того В <?,~ппоро. На Першу золоту 'медаль за­ ОфЩШНl,и

цepe.:\iOНlI

вІдкриття

на стадіш~'і

црисутні

У переговорах беруть Генеральний секретар Л. І. Брежнєв, член

воював МОСКВИЧ 'Вячеслав ,Веде­

,с'ін.

Він

став

лижній гонцІ на

пере~ожцем

у

30 кілометрів.

рішимість у відп()відності з Дого­

вором про дружбу та співробітни-

участь ЦТВО ~lіж

оБО':І1а

'кр'аїнюІИ .не-

ЦК КПРС ухильно продовжувати Політбюро дальший розвиток

курс на зміцнення

}"РЯДУ з ДРУ$ні:l1 .неофцiJ1НЮl ві- І\ПРС .А. П. І\ири.1енко, ce'Kj}eTap ЦК КПРС, Голова Ради .міністрів тих відносин, які відповідають інзитом IfiРЮ)УіВ 'прое'зидент Ара,б- ЦК І~ПРС СЬКО'Ї РеСЩ"бліки Єгипет, ГО'ЛІва іillШі. Арабського Ісщіалkrrично' го союзу

Б. М. IПl)номарьов та

*

*

*

СРСР О. ІМ. І\о'сигін, член ПО.1іт- тересам народів обох країн, спрабюр() ЦК .кПРС, секретар ЦК КПРС ві миру на Близькому Сході і А. П. Кириленко, секретар ЦК міжнародної безпеки. Особливу

Анва.р Са:Дlа·т. 3 дютого в Кре~lЛі почались КПРС Б. 1\1. Пономарьов та інші. На IВНУКОіВСЬ'КОМУ аеро,дромі переГОВОj}И між Радянськими кеВ обстановці дружби і повнопрезид'е'нта А,нва.р,а CaiIarra іосі,б, ріВНІшами і президентом Араб- rfJ взаєм()розуміння було розглящ() його ,супр,овщ:(ять, IЗУС'JIріча'ли ської Республіки Єгипет, ГО.l0ВОЮ ІІУТО ПИ1'аІfНЯ стану двосторонніх Те.нера.льюшїсекр,етар ЦК КПРС А'ра'осько,госо,ціалістичного союзу р.адянсько-египетських

Л. І. Бр ежJi1ЄВ ,

'ЧЛен Політбю,ро І Анваром Садатом.

І знову підтверджено

їх асортимент

розшириться. ня

з

значно

Протягом

підпрнємства

в

січ­

торго­

вельну мережу відправлено нові вироби. Серед них су­ шарка для столових прибо­ рів, дур шлаг, вішалка-трем­ пель, ваза для квітів, дитяча гра «Конструктор» та інші. Вони мають красивий ви­ г ЛЯД, зруЧНі в Ікорнстуванні.

Г. САВИЦЬІШЙ.

НА ПРИЗ «ЗОЛОТА ШАйБА,> На святково

прикрашено­

му катку біля Будинку куль­ тури

заводу

торговельного

машинобудування відбулися фінаЛЬНі змагаввя з хокев серед

дитячих

шкільввх

ко­

манд міста на приз «Золота шайба,).

Впертим був

командами школи З

рахунком

з~обули

фінал

між

.NJ! 2 i.NJ! 1.

3: 1

перемогу

хлопчикн

другої

школи. Вони завоювалн приз «Золота шайба».

Переможці ввlЙш.пи у збір­ ну команду району, яка візь­ ме

участь

ганнях.

........................................... ВІДКРИТТЯ

році

в

обласввх

зма-

В. ІВКОВ.

ере,~ожцям З:\'lагання вру'че~

Праці К М. ДуБОВСЬКl!i~, З че,р.вонl вимпели якою з~агаються 'робіп~'И!ш Ни- ,пре.:\lії. НашрикІнцІ ївсьної .птахофабрики. Гості ,повідо~или, що торІк У них

1

велич

непере.~ожне lзначення зростаючої ,дру'жби !ДВОХ !шх ,с-ародів.,братlв. но

неоо-

, ЗН3іменну

ЦЮ"

трудови~и. lПе.ремогами сами.м

році тут розроб­

J971

лено і освоєно випуск 49 ви­ дів виробів, а в нинішньому

1972 ,рік, Іпташниця О. П .

Галицька, начальник ~еханіч­ ного цеху П. К Безуглий, бригадир Іпташниць О. Є. Ни­ форенко, секретар ко.:\тсо~оль­

. п3іпшт~ш стріч БО-РіЧЧЮ утворен,r~'Я Сою­

'.

ня. У

зобов'язання

фабрики п!д_~ОСТl докладного вивчення 1 .за­

р АдаН(~ЬКО-GГИПЕТСЬК.І ПЕРЕГОВОРИ (J,al!Ipo-

досягнутозавдяни

женню передових методів Ці, ,~еханіlзації вироБНИ'qих

вели підсу~ки роботи за мину- І ~І?~~адженн.я .в себ~ ДOCВl~~ лий ріН і обговорили зав:дання '} т. ан, за:,ликали ВСІХ ТРУДІВ

і подала на ратифікацію писаний у Москві 12 серпня і,гор, що вІдбулась Президії Верховної Ради СРСР 1970 р. (ТАРС). MaKo~aHaї, були ёіМ~"~еorAiifQ2iriVrO!l _ _rO!Iiriі"rO!I"'~,",zи.vzи..&Vb'./и./LН'иLН'~LН'~~.кLQ'и.инд"~OJ"A"".и.и.иLН'AVН'А

ЛJ()Т:Оtго У ,МО'СК'В'У ,на

CBOEJ~y виступі 'ди,ре.юор фабри­

4889 118 .процентів до ,плану. На цесів, СУ:\1Лінногоставле..:'Ня до kypky-неСУ'IКУ одержано по 210 роботи нСіх ТРУ'дівників.

лила

2

На заводі пластичних мас постійна увага приділяється виробництву товарів куль­ турно-побутового призначен­

,бу ло одержано на курку-несуч­ ІНУ !ПО 270 штук яєць, державі продано їх 62,8 .мільЙона штук і 11340 центнерів :пташиного :vІ'яса. Цих уопіхів, сказав у ки,

НЕБРАТ.

ДЛЯ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ,

що')мі,н.и

чому повчитись

фабрики усшішно оправилися із завдання~и ,першого року 'п'я­

u

Рада

В.

---+--

ШШІШіillШlllWІШШШІШll111111111111ШШІШШШ1ШlllІІІШІІІШШllШlllіШli1lllllіl1ll1llШl1lШ

На .з'борах була присутня делегація Мінської op:~eHa ЛеніТепло зустрінутий присут.німи на н3!ра:ді ВИСТУІПИВ ч;rе·н ПОJJіт­ ,на птах~Фабрини. 1:\'1. Н. К

Уча'С'никинар,ади прийняди зве,рнення до КО.1гос'пників, пр,ац1в­

я:ка

концерт.

ФОТО А. Козжа.

пах і РЩJ.ГО'С'пах.

бюр,о ЦК КПРС, перший секрета,р ЦК КП У'країни П. Ю. Ше,1еIСТ.

орга­

старшокласники.

квІт У рівноправному союзі народів-братів. Було прове­ дено конкурс. Нереможцем вийшов ІО-А, який пред­ ставляв РРФСР. На закінчення відбувся

присвяqе'наР~С'ПУібдіка,нсь'ка да,рц'а д'гро:номів, ю;.а ,віДUУШ1СЬ у Киє­ НіІРаду 'в·ідкрив

його

ку, розповідаючи про її роз­

рових бурю;1в, ()В'очів, фруктів, к,а,ртсrnлі 'Іа інших пр,щуктів буда

~'PCP В. В. ЩерUицш;иЙ.

народів.

увагу було приділено небезпечному становищу на Близькому Сході, що склалося в результаті .агре­ сії Ізраїлю та імперіалістичних

віДіНОСИН. сил, які й()го підтримують, проти

обопідьну арабських народів.

(ТАРС).

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ упраВJJ,інн,я сільського господарСТ.ва райвиконкому

про серед.иьодобовиЙ надІй молока на корову в господа'рстваА

району за 3 лютOf'О 1972 року Назва

rOCnOAapCTBa

с. .~~

....

:tРадгоспи <4П.тос;к:,вс\Ьки!Й»

i'~leнi

ЩООРіса

і,)lе.н·і

К,і,р,()ва

8,8 7,6 6,9

«р.\lса,нlї,~СЬКИIЙ»

б,7

«3 а'во'р И'ІІІЬКИЙ»

6,2 6,1 5,9

«Л: н<,і.в,ськи,Й» «Кр аСИ.1':,В,СlJК-И,Й»

«ГОГОЛ:'В·Со!,КИЙ» «Т,ре6ухі,вськи'й» «30Р я» «БОіб,р ИІЦЬКИІЙ» «Же р·ді В.СЬКИlЙ» «ВеЛИlІю,ДИlмерСЬ'КИlЙ» «,з а,п.1а,в,н,и,й»

'5,6 15,6 5,0 4,9 4,7

-- -- . <'> о

со. '

...

I(~

.tI" +1,1 +2,2 -0,1 +0,5 -0,2 +0,3 -0,9 +0,6 +0,3 --,1;5 +0,1 -,1,8

-

со.

~fii

+1'"

-0,1 +0,1 -0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1

+0,1

4,3 4,0

-0,2

1:1,7

+4,9

8,2 8,0 8,0 5,3

+1,5 +3,4

+0,4

-0,2

+0,1 +0,2

~1,4

-0,1

Птахофабрики Пух,і,в.ськ и,й

,П,1е,м,

птах·орепро,д,

П.lе МІ3 аIВО,Д K~p.)l::IJН,Я» ее м И,ПОЛК:,ВIСl>ка Ка.1и,ТЯIНlС.ЬКа. :БО[1дан':'вс,ька

+0,1


ПJ.вrирі.:ці-удар:к:l Т~:\1ПІ І. РО З ВИШУ ;ПРОЩ~СЛО- І хонних ~lеблів. Ці

3 ВИПЕРЕДЖЕННЯМ

набори ко- кових відходів на вироби шир­

ВО С ТІ, ПРШІ.ВНТ] на де в яту ,п яти-

ристуються

під~ищеним

гр!'нтованого. КОl\lплекс!IOГО, ДlИt:но наукового Пlдходу до ВИРІше ння як перспсктивних, так 1 поточних . ~aBдaHЬ теХIllЧНОГО 1 ОРГаІ'.lзацшного удосконаЛ~НШJ ВИРОDництва на кожному Пl Д П Р ИЄI\I;ТВ1., ~aMe на цих прин-

десят процентів їх оздоблено НИІ\І і папе ро вим підприємствам. поліефірними емалями, які Виходячи з балансу відходів, впроваджені на нашому заводі ми плануємо значно збільшити вперше на Украї\іі. Вже два ро- ріст виробництва продукціІ з ки ми працює мо з НИЇВСhКИМИ НИХ. Якщо, наприклад, минуло­ магазинами NQ 8 і NQ 17 за но- го року виробів із відходів ви­

лектиlВ Броварського заводу хо- в тому, що ЛОДИЛЬ~ИЮВ..

Анатз ДJЯЛЬН.?СТl. першии

рш

дев ЯТОl

вання,

вих

резерВіІВ,

нинішньому році

цента

і

товарної

продукЦії

на

101,8 процента. По відношен­ ню до 1970 рону балансовий прибуток становить 1261 тися­ чу карбованців. Питома вага прибутку на один карбованець реалізованої

комплектуються І

продукЦії

;~IY У визначений час . .протя.гом минулого

дом продано наборів.

ШИРОКі

зросла

процента, а затрати карбованець товарної

127,8

року

за . таким

близько

2 тисяч

горизонти

лективом

мето­

перед

відкрили

ко­

рішення

великий

ПІДПРИЄМСТВІ

загін

ветера-

НИХ відходів тирси і стру­ жок, якими раніше засмічува­ лася територія заводу і прилег­ лих вулиць. Тепер тирса від­ правлятиметься вачам,

іншим

а стружка

-

спожи­

пресувати­

шенню до

партійна організаЦія роблять все для того, щоб максимально

жок вирішуватиметься за раху­ нок будівництва цеху по пресу­

використати

ваинюз

попер еднього періоду

стаНОВI!ЛИ 96,2 процента. У спішне виконаня плану по всіх економічних показниках дозволило

нарахувати

заохочення.

У

l\ШНУЛОЛlУ році в нього було відраховано 221,9 тисячі кар­ бованців, що становить 116,4 процента СУМІ! фонду 1970 ро­

ку .

Різко

зGільшиласн

У

сума

Дирекція і партійна організа­ увагу

по

виготов л енню

відходів.

Цієї

виробів

продукції

'відповідності

ви­

з

цими

Серед

вого

досвіду

кращих

де

чатку

.N! 1

навчального

на по­

року

бу­

ло подано понад 20 заяв. в із них иадійшло вІд ви­ пускникІв Петровського про­ фесійно-техиlчного учнлища .Nv 89 ВОРОШllловградської областІ. За цими молодими кадрами був спецІально командирований

вІд заводу. нулого

року

З

представник

22

липня мн­

юнаки

почали

у

Броварах трудову дІяльнІсть. Так

як на

має

пlдпрнємствl не­

власного

гуртожитку,

завод зняв для хлопцІв при­ ватнІ квартири, забезпечив їх ліжкамн, постІльною бі­ лизною. Але, на жаль, на цьому турбота про молодих

виробничинкІв Одержали

закІнчилась. юнаки

першу

зарплату. Для розваги поку­ пили боксерськІ рукавиці.

Бігають один за одиим, топ­ чуть квіти, посадженІ дбай­ ливими руками ГОСПО}J;Иlll. (За азартиою грою пІд ноги нема часу дивитись!). Вече­ ряти

кІлька

диlв

ходили

у

ресторан. А коли гроші за­ кlнчнлись, задумались: що

ж робити далі? До зарплати далеченько,

го не

на познчках дов­

проживеш.

Мабуть,

краще податись додому, мІр .. кували вонн. І ось майже од­ ночасно

иаписалн

заяви

про

звІльнення.

Ми з учителькою о

2

стор.

школи

Q

і

деталей

меблів. Дирекція і паРТlИна організа­

ЦіЯ надає

великого

'fюrу

числі де­

сила:llИ

щенко, слюсар Г . М. Гриценко,

ррбітниЦі лісоцеху н. А. Охрlмнюк і Л . В. Ліберда, брига-

монтуємо ще ШІСТЬ. Отже, ИДe:ll0 Jвипе,р,е';lже:Н ,НЯ.\lграфі, ка . Ос,ою­

Марків та іншІ .

,C<l:'pj

ди ри М. Г. Великі

Стешанець і й . С .

і

почеСНі

завдання

.1И1В<і

сумлінно

т

в

'и u • радгоспнlИ маис~ерНl.

епе~ ре-

lLр:а;цюють

l' ваJP .сер['іЙООlJfЧ

\:.1ю­

Ов,:Ф~НlК' О,

поставлені перед трудівниками С1'епа,н Се:рrійО1ІИЧ Чуняк, тока,р підприємства на другий рік О.lе'юс'ЇЙ l,ва,НQlВИЧ ,КОНl)не'нко, е.lек­ п'ятирічки. Ім потрібно uзипус- 'Тlj:lDізвар'НикМико...lа Ів, аіНОВИЧ Лою­ тити на З271 тисячу карбован­ ців товарів культурно-побутово­ го призначення, меблів на 2484 тисячі карбоваНЦіВ, виготовити 5100 промислових хояодильних камер. Підтримуючи почин

'КО.

лектив підприємства взяв на се­

Поставлено на дінійку готовно­ сті землеобробні і причіпні маши­ ни. I Підготовлено два картопле­ f~омбайни, а два зернові- в ре­ монті. Однією з перших закінчує

бе підвищені соціалістичні зо­ бов ' язання: виготовити продук­

ремонт усю закріпленої

ції понад річний план на суму 100 тисяч карбованців. Це бу­

механізована ланка Петра Івано­

знамен­

вича Лобка, яка торік виростила по 228 центнерів картоплі на

50-річчю утвоp€ння

кожному гектарі, а в нинішньому

МОСI(Вичів

де

і

нашим

подарунком

-

ній даті Сl'Сl'.

ленінградЦі6,

О.

значення І

технічній і економічній підго­ товЦі надрів. Так, за минулий

дире,ктор

році бореться за

ГОРБОНОС,

заводу,

економі'ІІІИХ

ко­

250

техніки

центнерів.

М. ДОЛЖЕНКОВ,

каидщ~ат

головний інженер.

наук.

введена

в

дію

у

першому

кварталі нинішнього року. До цього часу на заводі не приділялося належної уваги ви· користанню деревинних відхо­

танню цих відходів. Зокрема, передбачається переробка кус-

бlтннчої молоді

ву,злів

стр у­

у

В;М'DНЮІИ

підпри­

цій по раЦіональному

З ремоитно-механічного за­

них

проблема

деревинних

14,

-

ємств цієї галузі. Дільниця бу­

Тру'Дівиики ,:\<!ебльового цеху виготовили 12224 наборів ку-

воду до вечІрньої школи ро­

това'но

Нонструкторсьно-теХНіЧНОЮ

ЦіВ .

халатне

використання

BIД~eMOHTY-

службою повністю опрацьовано документаЦію по розкрійній дільниЦі з урахуванням передо­

дів. Зараз комендації

чого

, ~lеться. У 1щрс.пеlпивl

НИНlш~ього

рі­

пущено на З99 тисяч карбован­

До

першому

шеНIІЯМИ в даний час закінчу­ ється реконструкЦія лlсопильно­ прирїзочної дільниЦі. Вже пів­ року працює новий лісопильний цех з високим рівнем механіза­

ції.

приділяли

збі ,lьшенню випуску товаріВ на­ родного споживання, особливо виробів із відходів виробницт­ ва . З а минулий рік виготовлено і відправлено покупцям Ниєва та області ~!еблів на 2ЗЗ7 ти­ сяч карбованЦів ІВ тому числі кухонної на 2029 тисяч карбо­ ванців. Перевиконано також план

і

під-

аме про це і

план.

фондів соціально-культурних заходів і розвитку виробництва. велику

резерви

можливості цехів та ДіJIЬНИЦЬ, піднести трудову ініціативу тру­ дівшшів. Так , у кінці 1970 ро­ ку керівництвом і технічними с.'Іужбами ваводу разом з про­ ектними інститутами вирішено основні питання перспективного розвитку підприємства, розроб­ лено прогре<:.i:lВНИЙ генеральний

значні

суспільні фонди, які направля­ ються на удоскона л ення вироб­ ництва, поліпшення умов праці в цехах, підвищення добробуту трудівників. ,Зокрема, зріс фонд

матеріального

наявні

С

виробництва, у І ва1'И 1:> тракторІВ .. Уже ВlДремон­

яких є чому повчитися .

ХХІУ з 'їзду

з ' їзду ІШРС і ХХІУ НП У· країни. Дирекція і

роботи,

. тому Ішарталі минулого року і в . .

.

нашому

НаМічено ліквідувати відста­ них начальник мебльового цеху '~я1'ь

один продукції знизилисн і ПО відно­

із

а

на 600 тисяч карбо­ нів , новаторів

ПІДВИ'IDУ6МО ЕФЕК ТИВНІСТЬ

додатко­

нової техніки. Так, при збіль­ шенні в 1971 році обсягу реа­ лізації продукції на 104,8 про­

ції

СВіНДУ ·

ванців .

впровадженням

польові

зах і технікумах . Приділяється готувати техніку.

виробів і кольору пластику. На

народного спожи­

вИtilукуванням

проводит'и

цІ . З2 працівники вчаться у ву-

І ІНженерно-техНІЧНі пра- І доставляються покупцям додо- вання і по використанню дріб­ А. С.Джума, столяр Г. В. Атро-

пуску товарів

lЦо,б зпеjJIШИХ Діні]! весни У\:­ пішно

рів і школи комуністичної пра- потрібно, насамперед, добре

[{арбованців, а на кінець п'яти- працює

що .робlТ- заводі набори

,працівни-

ків , зараз тут діє школа майст-

ють від покупЦів замовлення за

ЦІВНИКИ багато попрацювали над підвищенню,! ефективності виробництва, збільшенням ви­

на на

Він полягає ванців, то в

магазини прийма- буде виготовлено на 410 тисяч

ПіДПР,ИЄ1l1.~ з разками , з врахуванням видів річки -

п .ЯТНРІЧІ.'И . показує ,

ГРАФІКА

ріК на заводі підвищили квалі­ фікацію понад 400 робітникІв і

постійна увага організації со- дбають механізатори раДГОСI1У ціалістичного змагання, , вивчен- « l\раСИ.'ІівськиИ». Планом-графІ­ готоплено на З15 тис.яч карбо­ ню і поширенню передового до- ком було передбачено в четвер-

вим меТОД0!\! торгівлі і обслуго-

ципах І оудує СВОЮ роботу ко- вуваlIНЯ покупців.

н~f(и

тріску,

нсебlЧИО об- том у споживачlВ. Понад вісім- яка буде поставлятися гідроліз­ Iнженсрно-теХ,J-:іЧних

РІЧКУ , ВЮІагають

с-;ва з~

попи- вжитку і технологічну

вже розроблені ре­ дослідних організа­ викорис­

,

номсо:vJ()льсы-.:\{олодіжнаa бригада, яку очолює Григорій Бутрим. одна з кращих у ПМН-15 будівельного тресту .М З. Цей ~ГYPTO-

призвело

ваний колектив, який бореться за звання бригади комуністичної праці, спорудив дев'-

робlТИичої молоді К.

С. Ос­

тапець вирішили поцікави­ тись, чому хлопці не ходять

на заняття. Прийшли на квартиру _ Олександр Дан­ чеико якраз складав речі для поїздки додому. На за­ воді він уже одержав розра­

хунок. Сергій Артеменко теж збирався подати заяву на звільнення. На запитання чому залншаєте завод, Сер­ гій розповів: - З самого початку ми відчули байдуже ставления до иас як робітннків, так 1 адміністрації. Це основне. Друге. Колн приймали нас на підприємство, то обіцяли, що в їдальні ми будемо не тільки обідати, а й снідати.

Та ніяких сиіданкlв нема. Третє. Ннзькнй заробіТОК. у сі хлопцІ мають третій роз­ а

платили

Поговоривши

по

першому.

з юнаками,

мн знову поїхалн на ремонт­ ho-мехаНіЧНнЙ. Тут мн зі­ ткнулись з абсолютною бай­

ДУжістю.

Здивувало, що ні

днрекцlю заводу, ні проф­ спІлкову та комсомольську органІзації не турбує плин­ нІсть кадрІв, навчання моло­ ді.

ШКОЛИ

робіТННЧої

молодІ

весь час подають сигнали на

пІдприємство про несистема­ тичне вІдвідування занять виробничниками, але заходи не

................................................................. a - l 11("'" О :il ~UI~~!~JEICTall Шkїдливий ять корпусів житлових

ставлення

ряд,

ОО ' єктів на заводах міста . На фото члени бригади: (зліва направо) В. Коваленко, П. КулІніч, Л. Коваленко, В. Дрига, П. Каліка, Г. Бутрим, П. Вншкварок, М. Тнхоненко, М. Злиденний.

вживаються.

О. БОЖКО, громадський кореспондент.

будинків

і

чимало

Фото В. Городнього.

8(

Як лекторові мені доводиться

ще нерідко зустрічатися з ЛЮДЬМИ, що вірять у гадаН,Е'Я, С'Еовидіння, Il1рикмети. І кожно­ го ра'зузнову і знову перекону­ єшся,

ких

як

важко

людей

вальну

вести

HeBTO~1HY

серед

та­

роз'ЯСНЮ­

[(оли

багато

явищ

природи

були загадковими, незрозуміли­ \ш ,людям. Чому, ідивувалис ь вони , вчора 1П0лювання було вдалим, а вернулася

людей.

вважали,

є

своя

3Ві:здарі-астрологи

що

'сьогодні людина по­ без здобичі? Чому

йде дощ , С'І-:'іг? Чого хворіють люди? Не в'міючи відповісти на такі питання, наші далеКі 'пред­ [ш вважали, що є якісь надпри­ родні сили, які керують цими та іншими подібии,,"1И ДО них

у

зоря:

кожної

вона

людини

з'я'вляється

на небі в момент її народжет'НЯ

і ,падає в 'момент с,мерті. За ви­ кресленими

роботу.

Ircторія марновірства і забо­ бонів бере початок у глибині ві­ ків,

тя

,гороскопами

вони

«передрікали» долю людини: Т'і, хто народився, наприклад,

під аиа' ко:vJ планети Марс, ма­ ТЮ1УТЬ начебто войовничий ха­ рактер. хто 'під 31-'аком Юпіте­ 'ра тих чекає слава і багат­ ство, і т. д. Астрологи «перед­ рікаЛlI» також кінець свіТу і всесвітні потопи. Справжня наука давно дове­ ла, що ніякого зв'язку між до­ лею лю;!.еЙ і зірками не Існує,

що рекла'мують майстерність XiPO:liJaHTiB , астрологів, га'даль­ ниць на картах. В Італії налі­ чується 'понад 10 тисяч астроло­ гів, у США 85 тисяч про­ фесіонали'ИХ хіро:\!антlв. На

вулицях Парижа діють

«гадал­

,[{и»-роботи: опустить людина в апарат монету і' одержує карт­ ку , в якій на,писана її доля.

Усі види гадань

мають шар­

латанський характер: «віщу­ ни»~чарадії, ясновидці, ПРОРОКИ, чаклуни,

гадалки

на'мага­

ються нажитись на наївгій вірі довІрливих людей.

Усе це, зрозуміло, не має ні­ чого С'пільногоз

науковим

зав­

нІякого кінця С'віту не може бути, оскільки світ ~lатер.jаль­

бачеННЯ~f,

явищами. І знаходяться ці си­ ли на небесах. Облудна, проти­

ний, а :vJатерія існує вічно і все в світі вl'д,бувається за реаль­

хід подій У житті суспільства. НCliукове передбачен'ря грунту­

наукова

І-- ИМИ

ється на знанн:! законів ,розвит­ ку наВКОЛИlІlIНЬОГО свІту.

вІра

прир одних

релlгШ

в

сил

існуваННЯЕ'аД­ з

'виникнення)!

була

взята

на

озброєння,

пред к а:'.1И

наши!\ш стала

їх характерною особливістю.

З незапам'ятних \lріяли діl3l·:атись, завтра,

тир1Ч'ЧЯ .

-

часів люд!! що чекає їх

через

pLK,

Так

виникли

мниме,

уявне

угадування

через

гадання

«мистецтво»

сучасного

Ібутнього . Способи номанітні. ОДИІ-:' з

деся­

і

май­

гадання рі,з­ найдавніших

-

астрологія псевдонаука про вплив небесниlХ тіл на жит-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

закона:vJИ

Людина

є

ca':vJa

її

розвитку.

творце:vJ своєї

долі .

часу

гадань:

з'явились й по

лініях

інші

рук

-

хlРО~lанТ'ія, по цифрах ариф­ :vJО~lантія, по кофеЙНіЙ гущі, бобах, воску, на гральних кар­ тах тощо. В буржуазних краї­ нах і сьогодні процвітають чис С леннІ види гада'I--'Ь: капіталі,стам легше

про

явища

природи

і

Іноді доводиться спостерLгати , .

Свого види

sчених

ш~редбаченнями

3

експлуатувати

ДЯЩИrХ, яwщо · марновірством. куються

в

Субота,

трУ­

'вони заражеНі Там часто дру­

га'зетах

5

маси

оголошення,

moтого

1972

року.

як люди вранці розповідають, один одному, хто які бачив: сни, і колектив'ро «розшифрову­

ють»

їх . Ба,гато століть релігія!

,переконувала вІруючих, що СОНі

зближає людину з загробним світом . «СlВященнІ»

богом і :3 Релі,г1йні

книги сповнені роз­

повідей щ50 «віщі» сни, де бог ,з' являється ДО своїх обранців, довіряє їм свої деякшl'!

з

них

однровеІ-;НЯ»,

навіть

дає

о

а

«пра-


НОВА ТЕХНІКА

І Повідомляв рейдова І ЗРУШЕННЯ

дNЯ комплексІв і ферм

ВАГОМІ, АЛЕ Е Й НЕДОЛ ІКИ Сьогодні,

оглядаючись

в

1\1И-

шшй

одержує

по

8

Поряд

РИЦЬКИЙ>,>

били

за

останні

.помітний

піДвищвгня

роки

крок

зро-

УСІправі

.продуктивності ху-

<Доби та Іполіпшення її ності. ПО .вцробницт.ву і жу продукЦ:ії державі

по!родпрода-

господар-

Отож,

,'(івЛі

порушення

тварин

це

до

го­

ці в колгоспи і радгоспи надій­ де велика нількість техніки 'для

того,

комплексної механізації тварин­

.призвело

до

іПроцента.

3,55

ництва і птахівництва. Передбачено, що на

Про

року

1975

свідчать і гюнтрольні надої. О!,;,реІУlO треба сказати .про

вирощуваннп

ма­

правил

що жирність ,моло){азараз пони­

зилась

різноманітними

}{jЛОГ,рЮllВ

нуле, Іможна 'впевнено сказати, І :моло)-,а від ІКОЖНОЇЗ 30 Іюрів.

що тваРИННlilкирад'госпу «3аво-

з

шинами та механізмами для рільництва в нинішній п'ятиріч­

рівень

кінець

механізації

на фермах великої рогатої ху­ доби досягне 30 процентів, на свинофермах 40, У птахів ни­ цтві 60 процентів. При цьо­

новонароджених

слю в Іпершому році п' ятирічки зайняло п'яте мІсце Іпо ра!ЙОНУ. Для ЮlOтивування ска'заного варто наве'сти деякі цифри. У стйгектарно\!у обчисленні торl!-; вироблено 527 ценш~ерів 1\10ЛО-

телят. Опещіаліста:VІ господарст­ ва було незручно повідомляти про те, що торік від сотні маток одержано і вирощено... по 53,5 теляти. ПОКaJЗНИК, пря~о С'кажЄl\lO, 'більш, ніж 'скром,,~'~И. Слід було чекати, що в ниюш­

ка,

становить

ньо\!у році вирощування молод-

бирання приміщень, доїння ко­ рів будуть механізовані пов­ ністю чи майже повністю. Ураховано, що нова техніна

кіЛОlгра,:'t!ів, Іпроцент товар-

ня!',а 3І\lіниться на Ікраще. Але,

буде придатна для комплексної

на

механізаЦії як існуючих або ре­ конструйованих ферм, так і по­

нащій

2548

від

корови

ності ПРОідукції 88,3. 3начно переВfffiонаний Іплан про дажу lдержа13і молока. Ці цифри, МОЖЛИВО, ,1{ОМУСЬ будуть не до-

жаль, цього не трапилось. Серйоз,~е у,пущення Clпеціа­ л:істів і тва,ринників ще й в то­ l\IY, що на ферМі не:'ttaє рС!'диль­

чищо: твари,:ництво дало гослодарству 91743 карбованці чистого прибутку, в тому числі від реаліІзаціїмолока надійшло 14883 крб. Цими дНlЯlМИ ми ,побували на .~\10JЮчнотоварній фермі ращгосд,у, щ:Щікавилися, як проходить

телята з перших днів життя ут­ РЮlУЮТЬСЯ в корівнш,ах, на .прив ',я.зі. Для них не завжди вистачає хорошої підстилки, та й взагалі у,мови для росту не з кращих. В той же час на T~­ риторії ферми є вільне при:ю­ щеІ-НЯ, де ,можна організувати

зи,мі,ВЛЯ ХУ<ДО'би. Привертає ува-

профілакторіЙ для

гу о.рганl,щція роботи кормокухнІ. Щодня тварини одержують 18 тонн Цінного корму - пійла для корів і телиць паруваль,ЕОГО віку. І в цьому велика за-

боти небагато ві.дгородити ча'стину ЙОГО і встановити .калорифери. Словом, на вирощування те­ лят :бажано було бзвєрнути

слуга працівників кормокухні О.лександра Юхимовича Яцуна п Павла ЄВТУХОВИЧ8 Федоров{;ького. Іхній працелюБНО'СТі

особливу увагу. Бо ж їх нині 'планують одержати не менше

;VIОЖ!;l1l.

тільки

Іпозаздрити.

ва

робота з

ПІвИ)Д.ко

доставляє

ІКОРМИ до

на

на

сить

переконливими,

ПРИl\Id'іщень

то

зазна-

тракторист

Петро

Іванович Кондратенко. У СЮІаді добового ,раціону кор!в. крім 20 хілогра,мі,в 'пійла, 10 ,кlлогра,мJв ,силосу, 15 -

7 -

жому,

5 -

сlнажу,

сі'чки.

ного

.віlДlДілення

для

:Г'OplВ.

телят.

600.

На фермі ведеться

ється

не т:ільки

охолодж у в а ч і в

редовикаtМ

На Фе:р:мІ, на наш погляд. де-

\!у. Це добре. Погано те, ЩО силос і ЖО:lt да!оть·ся корава1.І аж що дня оте:'ІУ, ;(0'> реIiGr:.t~нду€тьс.я виключати 'іх .з

,paцio,JJy за два тижні до нього 'і нає:f1.лыш ,ж

:зультаті

-

'щолока.. танож

-

після.

ні

жувачів-пастеризаторів ОПМ-І, молочних насосів НМУ-6, лі­ чильників молока АДМ-З5000.

Ширшого застосування набу­

дуть механізми для навантажен­

ня, переробки і роздаЧі кормів - кормозмішувач С-2, HaBaH~ тажувач-енскаватор ПЄ-О,8, на­ вантажувач - под р і б н ю В а ч

У механічній майстерні радгоспу .ТребуХіВСЬRИЙ>.> уапішно проводить'ся ремонт не тільки тракторів та <;клаАЕИХ сільськО'госrnодарсь.lШХ машин, а й авто'мобі­ лів.

ПСН-ІМ,

автомашину

па.JIlтаЛJ>ЦQ

nідремонтоnаний

двигун.

ФОТО В. Городнього.

~---

ЗАПИТУЙТЕ-

щ:Юtду,К­

ВІДПОВІДАЄМО

Р П л 'Л т У

Випробовується

..

Цікавими

ного молока телят,

в рад­ но'давства СОЮІЗУ РОР і союз'нюr

П. Полякова

В ре-

погіршується якІсть

,~a\le IПра це

mереlДОВИЙ

госпу

гаворив

дояр

М.

доярка ':\10-

-

лочнотоварної

ферми

феР\1JI

чок

цlї.

-

прафвни){и

снстещ

вста'I!О'В.lена».

ЧИ

Iп,рави,lЬ'НО я за

еною

пра­

за,ПИТУ6 М. М. Гуса,к.

Відповідь:

редак-

р.обоrrи тут не

заРlплату

цю? -

Б. П,lима-

3 1

січня

1971

lЄф,рвмавич

І,У

тлумачити

сни

інших.

НаУliове пояснення СНЮ! і ЦIР!8}lдіННЯ,\1 дали великі рос ій­ ,СЬ}\ії вчені І. М. Сєченов та lІ. Л. "авлав. ВаЕИ встановили, іЩО:>,lіЖ

СНО,I,

:цент:ральноJO

сновидіння'\ш нервовою

і

систе­

:ЖQШ людини існує тісний зв' я­ зок.. іВудь-яке сновиді!l'l~Я 'Іlас маТte,1>Jlальну базу те, про ща ми ДYMa€MO, що бачили, чули, читали, пережили. Сни, за ви­ слова".! Сєченова, це «небуваЛі ко:wбlнацlї бувалих вражень». І не випадкаВ0, наПРИliлад, слі­ пІ від народжеНЕ'Я люди не ба­ -·ІаТЬ снів, де буrли б зороВ'і об­ рази, а глухі ні~;оли не чують

'S'i

сні

звуків.

Не

мають

"ш.о).'о \Іеrи,

у своїй

ре,1ігійного щО

8ИНИКЛИ

основі

ні­

грунту

при!{­

завдяки

спос­

у ті далекі ча·си, коли люди, помітивши, що );;іШКIІ дуже доб­ ре бачать вночі, вирішили, що це нсдаре:VI'I-'О, що в них, особ­ ли.во у чорних кіШО!(,може пе­ реселитись

«нечиста

сивої дав'нини

3

сила-,

тому :зустрl'чеti;) уникати.

дшшла до

наших днів і

числове ':І!арновір­

ство.

тоді

Люди

числа,

як

і духи,

думали, здатні

що

твори­

ти добро і зло, щастя і нещас­ тя. 'Гак у стародаВ'Ріх євреїв цифра 13і смерть називались ОДШГ\1 і тим же сла'ВО:\1 «:\Іен», у інших народів це число асо­ ціювалося' такаж з неприє\ши­ :111І речами. В Англії й понині на

вулицях

немає

ОС,НЮ,ВИ зако-

БУДИI"'!(ів

з

яка-небудь

Марновірство і забобони при­ таманні,

Я!{ правило,

ТИ:\'/,

хто

вірить У бага, в існуваннязв'яз­ НУ

реальногО'

бічни:\'/ світа:\'/» розвиток

життя

з

«потай­

хто вважає, що

природи

і

суСПіль,ства

Іmзначається не об'ЄКТИВНИ:l1И заЮ:Л-"I)МірностЯІМИ, а волею бо­ гіlВ.

Іноді зважають на прикмети і люди, зда.ва.lОСЯ б, не релІгій­ ні. Патра-пляючи у тяжкі обста­ вини, вони

часо~т нічого не

роб­

лять для того, щоб подолати їх,

ідуть .по

лінії

вання»

гадалки або в прикмети,

які нібито ,зумовлюють хід по­ дій або вчинків, розслабляє -во­

торічні

повсякденна

цим шкідливим пережиткам ми­ нулогО' в гашій к'раїні при!Діля­

.оцостереження

хrn.оборо­

практика

'гаочно

ті, а це сприяє підвищенню вро­

св'ід:чить, що число 13 зви­ чайне, нічим не відрізняється від інших, і воно не може бути

жаю.

знаКО\1

бів: чим БІльше сніІ1У, тим біль­ ше вологи зберігається в грун­

Проте є багато прикмет нісе­ нітних, .нічим не обгру,стованих, породжених ,хибним с.при.йнят­

ТЮ!

дійсності,

неуцтвом.

Так,

дехто досі вважає, якщо дорогу

о

в

життєвих

невдач.

го

не

принрашає.

Голавна

увага

в

баротьбі

з

ється фОР'lolуванню ·марксист­ сько-ленінсь'кого матеріаліСТич­ наго світогляду у всІх радянсь­

ких людей, підвищенню їх ідей­

ПРЮЛlети,

но~палітичного

сновидін­

ня відіграє, звичайна, момент випадкавих збігів двах різних, ніяк і нічим одна з одною не

Субота,

тєвих цілей. Марновl'рство ніко­

Певну роль у живучості віри гадауня,

5

лютого

1972

року.

вищувати

41

години ,на тюroДflНЬ.

зМішувач

ДЛЯ

ним меля­

свина рників-ма точникі,В

цалагоджується

випуск

комп­

лекту утаткування НРФ-І,

що

заоозпечує механізацію повного виробничого циклу, електроПі­ дігрівачів підлоги, інфрачерво­ них випромінювачів, теплогене­ раторіп та установок для авто­ матичного клі~~ату.

регулювання

мікро­

На фермах великої рогатої худоби з цілинною підлогою для прибирання приміщень застосо­ вуватимуться

пневматичні

уста­

новии УПН-15, а на свинофер­

СЛУЖ1оorвців сос

РЦГО'с!пів і птахOtфаБР'ИI\ Тlрива­ .1ісl'Ь .р,обоч,ого чжу не 'може пере­

напування

си з карбамідом CM-I,7 і- роз­ давач цієї су.мtші .РМН-17.

мах, нрім них,

цювати по 7 годин ,на день. Л.к­ ЩО ви трудwrе'сь біЛl,ше, то пере­ працьо,ва,ні ГОДИНИ повиН'ні РIO,з­ Г.lя'датись ЯК Іюза УРО'Чlllі

В'Ї ,1'Н О

IJПЛ ач ув а ТИС ь.

лектор

і ві,ЩО­

П ІО,а УРО'Ч на

РІобота ,не повинн,а пер.евищувafГИ ;(ЛЯ КОЖ'НОГО прщюючого

протяго,м

2

Д,нів піlДРЯД і

диин,а рі,к (стаття

-

шненовий на­

НШ-50,' транс по р тер НПН-З0 та сечовіз 3ЖВ-l,8. Для комплексної механізації

птахівництва виготовлятиметь­ ся устаткування для нлітново­

27 м.

4 ГОДИН 120 го­

ОСоНОІВ).

комплекс кормів:

машин для заготівлі косарку плющилку

-

НПВ-3,

високопродуитивний

агрегат для виробництва трав'я­

ного борошна ОГМ-0,8, установ­ ку для сушіння сіна за допомо­ гою активної вентиляції тощо.

Ця техніка, безперечно, буде надійним помічником працівни­ ків тваринницьних комплексів

і ферм у боротьбі

рІвня.

Н. БІРЮКОВА, Московського пла­

нетарІя.

о

за успішне

виконання завдань дев'ятої п'я­

БРОУН,

тирічки.

В.ОЧАН.

адвокат юридичноі~ консультації.

ру: «Чому бути того не ~ш­ 'j--еш». Сліпа віра в «пророку­

лю таких людей, заважає їм бо­ ротися за здійснення своїх жит­

допитливості

1

також

(РАТАУ).

найменшогО' опо­

людського РОЗУ:\IУ. Нажуть, на­ приклад: «Багато СРігу на по­ лях буде хліб узасінах». Така ПРИК\lета відображає бага­

і

а

ПРИЮlета

13-м номеро:и, на ІЗ-й день мі­ СЯl\я не стрибають парашутис­ ти. У висотних будинках США не:\lає lЗ~га повер'ху, в літаках не:\ІаЄ 1·3-го крІсла і т. д. Наша

тереЖJllJВостl

:ІІ'іністрації 3 ПРОфор.ганізщією, а&о 3 РrYбіт,н,и'ка\!и ЧИ службmщя­ д,lЯ роі'іітникj,в та

новин­

А3М-0,8 та

птиці. д,I1Я осі.б віком від 16 .до 18 рок.і,в батарейного утримання Тут, зокрема, передбачено про­ 36 гадин на тиждень, ніlД 15 грамне управління роздачі нор­ збігається з якоюсь життєвою подією хоч раlЗ, людина запа­ до 16 'Р'О'l\ів 24 ІГО;\ИНИ (статті мів, регулювання мікронлімату, '(ятає її швидше, ~'іж усі не­ 21 і 22 ОСІНОВ). ВИ, т'ов. Гус.аl\ прибирання приміщення. збіги. Такою вже є властивість Нове поповнення одержить М. J'I. як охораll<НИК, ПOlвин,ні пра­ людської психіки. випаіЦНів

перЄ'біЖИТь чорна кІшка бу­ ти біlдl. ПРЮі;'v!ета ЦЯ з'явилась

злий дух, і ними треба

В д,ію

ЗГОЩОЮ ц­

~Ш.

зв'я:заних подій. Якщо з десяти

пережиmоk !во»

ВСТУПИ.1И

т'и ЗЮlі'Нelні взаюшою

ро­

.................................................................

ДМИТР0

;Щ Ве'РХО'ВІНClї РаіДИ СРСР, поста­

ff,r JHlPO-і\'ІІИЦТВО, а р,а,дгос,п, і :по­ Н·О'Ви J'рЯ''"'\у. Вони не можуть бу­ І10:\И,щщ одержую

а в ари.ц ький»,

«3

Іваницький,

ХО\іено){.

рад-

ТОJ~DНИ, то одt'р;к·ав відло,відь: «Це

технічними

УВТ-20 для приготування штуч­

грошоВі

корови вони надо"іди в минуло­ ::'.ІУ році. Фа,кт, :\!'ЯIiО кажуч!!, гідний .падиву. Рейдова бригада:

і незабаром

ками є установки

вручають,ся, перехід-

1

грубих

надійде до госпадарств новий подрібнювач • навант а ж у в а ч ПСК

НАРАХОВУЮТЬ НЕПРАВИЛЬНО Запитацн,,: Л ПIJ)~ЩЮЮ

подрібнювач

корМів ИГН-ЗОБ, мийка-корене­ різна ИНС-5М, роздавачі кор­ мів КТУ·І0, РМ3-8, ОД, ТБН-80А, НУТ-ЗА.

На фото: шофе,р 1\0стsJНТИН Крисько (:зліва) :з слю­ сарем-наладчииом Мииолою Овдієнком ставлять на

виконання

чеРв<>нJ ви:wпели

м О Л О К а

танків-охолоджувачів ТОВ-І, ТО-2, ТОМ-2А, охолод­

ГОtClпі «Кроасилі~СblRlI'Й» ОХО'Р'ОlJlJНИ­ Рelс'пу6Jrік про працЮ, приіі.н,яті ко,~.Мі:й'J}ОбtolчИ!Й де'нь триває 15 ВеРХO'lmою РЦОЮ ср.ор 15 шш­ q.ОI,:jИН, а -за:~плату оде'Р'ЖУЮ тіль­ ІНЯ 1970 Р(ЖУ. Тривалkть робо­ що !П{)РY\IWJ<>ТЬСЯ зоотехнічні пре.мії.... .. ..,~. . (Р'ОО(lЧИЙ де,нь, тиж­ вимоги щодо ОPl'ані'зац!ї годівлі Проте, в агlтаці.йній ,роботі не "ІШ за СЮlИгоі,шнний Р'Оlбочий :день. чо,го часу ,;орів, ()~ОО.'і!И:80 в період ї'х за- ПОВИН!І'О бути дрібниць, тут nо.1И я зв'ерrrа!в,ся ДО диреRції р.ц­ день, час віД;П(lЧИНоКУ, ,осно·в,ні і пусну і nl~:ilJi 0теліll ,як вже слід дохощити Ідо кожної люди­ гоrlПУ 3 ПРО'Хa.JUНЯ:ll пояснити, ча­ дща'Гl\ові вl'~Щ':еТI\И) вста,Ні}ВЛЮ­ В;:.\,з,J:а,чали, JюrЮIЩ одеr>жують 'ги. Онречl доярки й досІ не 25 !';ілогра:lfі.в ~оковитого ІШР- знають, СІ{іль)ш Ж:VlOлока І'>ід чу "с'ні .не П.l<! l'ять за позауроо'чні ють :заI\О,НИ ОРОР, Ук,ази Пре.зи­

t'I(I(€,,,,Щ~. ніж у цей час торік.

молокопроводів

. ОМ-400А,

Ро­

Як на 'КОРМОВI ~иниці, то ра-, ція, ЯіКУ сліщ одержати, а й по­ !Ціо,:' збалансованИ1Й так, що до- . ,міс.яrчна. Це звичаЙ!-'IО, мобілі­ бовий надій корови повинен бу- зовує людей. ОФормлені ін.ди· 'J'Н неменше 6,5 Ікілогра.ма. Тим вІдуальнІ соціалістичні з060t'ia'~.oM, Ізараз надоюють .по 6, ,в'язання доярок ЩомііС'ЯЦЯ під1щ9 1\J.aBiTb на 0.3 ,кілограма водяться ІІ1і,ДСУІМКИ роботи, tПе­

при­

АД-І00, АД-200 q:Даугава., q:Ялинка>.>, q:TaHAeM. УДТ-6,

агітмасо-

річна

водопо­

нормів,

.ко:\шлексів.

установок

.вироБНИіцтва

УСlПішне

-

процеси

роздача

У новій П'ятирічці набагато більше буде випущено доїльних

А

.планів lJ1рсщажу її державі. Складений !деталізований гра­ фі.к на!дої,вмолока на рі.к кожною ~ояркою. Причому, Вtказу­

онреМі

rужних

людыи,' ,с.прямова-

.збільше.г-ня

IПродукцlї,

му

стачання,

ПОСІЯЛИ РОЗСАДУ IВИР'ОIСТИТИ У віIДК~WJ1OL\IУ грун­ пали~а. У ,РОІЗВОІд,очних теплицях л'і на КОЖНОМУ ге'КТlliрlі 140 цент­ виростили ','10 де'сwти 'ГОНН пет­ не·р,ЬвOtI~очів"

по

а у заI КРИТО'МУ

-

1 О кі.l0IІ1ра"івна

'РУШI\И, ц~БУ'дін.а 'перо і 'продов­

КОЖ'НОМУ ЖУЄ'У'!} їХ цаlвати ІВ маГIl1ЗИНИ К'в,а:;lра1'НО.МУ Meтj}i та,ке зобо­ І\И6в,а. ·НазвіЛblне'lfіЙIIlЛ()Іщі носія­ в' яз!arння 'взяли ,на ·себ·е .Р'о(}іт,н;ики .1И РЮ3С<lIДУ раЮf!іх IПОlмід.о~ів і ка­ ГIJРІОДНЬ'ОЇ 'брига'ди т~плиqн-o.rо

п:а,РНИ'КIJВО­ пу.сти на шіCJI'Ь ге'кта,р,ів.

ГQi~подар,ства

третьо,го

.Т'О''ГУ6МО до 1311ібивки кот;rОlва:IlИ.

Biд!дi~'Ka р,адIГОСПУ «Лі'l'к:j'ВІСI>КИЙ)}. Суомлі,wно пр,ацюють .на цій робо­ ЩОlб ДОІбитися т·аіКИХ ,р.~зульта­ ті .рОlбіТНIf\I\И Т. П. Крим'ець, М. П. ['ів, 'шrp.НИіI\lОВОЦИ 'від~е)I'ОНТУlвали

2800

Іпа'рникових р,а'", , в ИГОТ,О'Ви­ д.ОВ'Г'ОIДЬКО, Г. М. іМича'l\ та інші.

.ти потрtбtнукіль,кkть солом'яних .\1 ат,

НОВЕ

зжотови;rи

ЖИТТЯ

11 ОО о

ТО'НН

І. МАКАРЕНКО,

біо-

керуючий віддІлком.

о

3

стор.

О


ності учнів, початковій військовій

підrотовцl

в школах, викорнстанню техніЧВВJt засобів на уроках.

Січень нинішнього року був холодним. З дня у день тріщали морози, лютували колючі вітри. Та вони не стали на перешкощ робітни­

головннй зоотехнік БогданіВської птахофабри­ ки П. Юрко, головний інженер Гоголівсько!

чим колективам, не порушнли

чий відділком радгоспу «БобрнцЬІКВЙ. В.

ритму.

Працівники

ЇХ

радгоспів

тр,удового

і птахОфабрик

продажу

дання,

l

Вони закликалн повестн

Так, зокрема, виклнкали інтерес у читачів кореспонденції «З новими силамИ», «Буде

Вони підготували дві надрукованих

"На основі спеціалізації». Іх авторн ~ агро­ ном радгоспу «Плосківс&кий» А. Тарасенко,

чільне

те~Іатичні

матеріалах

місце

відводили

чально-внховного

сторінки.

активісти

вихования дітей

ідейній

не тількн в

Наша країна наближається до знаменної події 50-річчя утворення Союзу РСР. Ша­ НОВllі друзі! Пишіть нам, як rотуються зустрі­ ти це велике свято колективи, в яких вн пра­

цюєте,

про

гання,

передовиків

людей

праЦі,

соціалістичного

творців

ня,

про

побутове,

В

виховання

роботу

закладів

Itlеднчне

підростаючого

культури,

обслуrовувания

нав­

Чекаємо Ваших листів!

загартова-

нятти

·ПіДГОТОВЦі

тів у раДГОС,llах «РусаніНСЬЮІЙ». «Тре6ухів с ьки.Й», «Гоголівсь­ ІШЙ», «ЗОРИ», Тlраl(ториСТів-~1О­

Батькl'вщини. Пере,д ~1И і оргаЕ'ізаціЯМи

ТО1\ИЮlі,стів у раlДгоспі «Боб­ РИf\Ь'КІІЙ». .при с,портивНо-те.Х­

по:с.тавленозавдання ще ШИІ))ше

розгор.нути

аропа,ган'ду револю-

цШних, бойових і ТРУІДОВИХ тра:днцій НО:llУН!С'ТИЧНОЇ партії. рад,инсьно.го на,роду і його Збройних

двнгів.

Си.л,

героїЧНих

'\Іутності

і

ві.дваги

,1-'іЧІJO:l1У

клубі

іlJlОферів

,діє

три

слуха,ЧЮI

ра-

М.

'мун!ст

І. Рожоха з Налити. П. Тел­ люк а- Богданівки, М. Стовбуха

,раЙI,О:\IУ ДТСААФ. МИ веебlч'но проаналі;::З>У'вали нашу ,роботу

У ці днІ проходить :Vlі,СЯЧНИК оборанно-'\шсової роботи , при-

за :vIп.НtулиЙ . рі'К і прийшли до

висновку. що ,маємо чимало не-

'смюї

використаних резервів для різ-

, сыгоo

·масо.ВОЇ роботи і віIй'сыв-о"пат--

,для

Армії

кого пі'Днесе.ння piB-НЯ оборонно- ізуст.р і чі

ріатичного виховання трудящих.

54-й

і

з

На фото: акомпаніатор

вачки

пла; сти.чних

РОIll!ЮВОЇ

мас,

металу:рг!ї,

по-

Сніг, иеначе сторіика роз-

.

В іlдб уваються

горнутоі

ців , тре.сті «Ниївшляхбуд», райоб'єд,на'ННі «Сільгос.птехніка». Після минулорі' чних звіт,ио-виборних .зборів ці оргаН'ізацП поповнили свої рщци, провели

,провОІДЯТЬ павчальні

j

захо-

війни,

ди у своїх колеlктивах. Та порЯід 3 цим ,в районі є чимало й таких о,рга,!-:lі,зацl,й ДТСААФ,

я.кі Піращюють без вогни.ка. Однією з та-них є органІзація раll{-

ГОDПУ

« . Зорю>,

де

не

з;робили

Успішно

для

виконав

, пі~готовці

народиого

І'ослодарства

Crпортивно-техи!ч.нИіЙ Іготовлено

зобов'я-

с.пеціалl,стlв

клуб.

великий

загІн

ПJд­

вод!їв

....................

третього

класу,

мотоцикЛ~СТіВ,

РАДІСНА ПОНУПКА Першого лютого вранці, коли я поверталася 3 ферми додому, почула по радіо при­ ємну

цін

ЗВістку

на

про

зниження

телевізори.

Правда,

телевізор у нашій сім'ї вже давно є, але нам хотілося, купити новий, ще кращий. Відразу того ж дия ми з чо­

ловІком

поїхали

у, Бровар­

На

86

заощаджеиі

цього

ми

додатково

обнову.

гроші

ще

якусь

с'Гоять пезустрінуть

ніби

Т. БАРИЛО, голова райкому ДТСААФ.

так

весь

го клубу.

__________

БЛАКИТНИЙ ~==EHPAH===== НЕДІЛЯ, Перша

6

JlЮТОГО

проrрама

Гімнастика для дітей . (М.). Н0811І1І!. (М.). 9.30 Кольоро­ ве те.lебач('ння. ..Вудильник». (1\\.). 10.00 - •.\1\'З ИЧИИЙ кіоск». (М.). 10.30

9 .05 9.15 -

-

Кольорове

телебачення.

На' ХІ

зи­

мових

О.,імпіііськ"х irpax. (Японія). 14.30 - Програ"а передач. 14.35 -Для воїнів Радянської Армії і Флоту. (М.). 14.45 Художній телефільм «Чотири танкісти і собака». (11 серія). (М.). 15.45 - За накресленнями ХХІУ з'їзду КПРС. «Сільські обрії». 16.15 На­ родний телеуніверситет. «Архітектура

м. БРОВАРИ, вул. КИ,ЇВСJ.К8, 154.

тягнеться

ває,

хоч

надворі

передні.

Хто вміє чнтати слідн, то.

розбіЙВНКа. Якщо на ОЗИІІІО­ му полі багато слідів пoлl­ вок, почнв8Йте боротьбу з цими шк~ими гризунами.

морози.

-

Сліди звіРIІТ І птахів знайом­

полівки, миші, землернйки все менше з' являються на по­

лять

верхні снігу. Знають, що лег­

взнмку,

ко в

тися,

ти!

пазурн хижака потрапи­

Зате під сніговою

гризуть. полях.

скаже, чого миша вибігала з нірки, кудн лисиця пішла 1 де заєць сховався. Бути ВМі­ лим сЛідопнтом треба не тільки мисливцям 1 вченим зоологам. Кожний школяр повниен добре розбиратися в слідах тварин. По них на снігу можна підрахувати, скільки звірІв і птахів живе у полі чи лісі. Якщо ви по­ мітите сліди вовка, повідом,.. те мисливців, щоб організу-­ вали полювання на сірого

хода

Правда, маленькі звірятка

рослини,

озимі культур. на

лісової миші. Помітна і ма­ ленька борозенка довгого хвоста. Значнть, жнття три­

ков­

вас

з .ЖНТТІІМ

тварви

допомагають

чнм

дізна­

вонн живляться

У

важку пору року, чнм корис­

слід по-

~_

серія).

(2

(.1'1.).

21.00

Програма

--

.Час •. (М.). 21.30 - · Кіllовікторина «Гра без дублів •. (М.). 23.30 .Пролісок'. Концерт. (Львів). Друrа

Екран

11.00 на

партія

перебудову

програма

Перший курс. Історія КПРС. «Комуністич­ в боротьбі за відбудову і rосподарства

країни на ОСНО8і нової економічної по· літи ки». «Останні стаТТі, промови і ЛИ · сти В. І. Леніна • . • ЛенінськиЙ план

побудови соціа.,ізму'. 12.10 ська мова. (Дієприкметник).

~IaTeMaTJlKa. «Поняття функції змінної. Границя функції в Неперервність функції в точ14.25 Художній телефільм

«Ад'ютант

(4 і 5 18.30 -

Анг.lіЙ­

12.45

-

його

превосходительства».

серії). 18.25 Наша афіша. .За щучим велінням.. Ляль-

кова

вистава.

(Донецьк) .

самит •.

22.15 -

МУЗИЧНИЙ

Перша

7 лютого

проrрама

Наша афіша.

16.30 -

«Са­

дзвіночки».

ПОНЕДІЛОК,

nOMory

фільм

16.35 -

На

жаЙ.. (Дніпропетровськ). 17.40 Те­ левізійні вісті. 18.00 Для дітей. Концерт. (Вороши.човград). 18.30 За накресленнями ХХІ\' з'їзду КПРС.

ІНДЕКС у

61964.

виходить

BiaтOQOK

четвер

І

суботу.

19-3-82, заст. редактора І боти), Фотокореспондента - 19-4_67, І\;аn·),,1а,8лt.IІ<)1'6 .,.,КпромисловостІ, масо.воУ '0ретаря - 19-3-18, вІдділу сlльськ. ГОСПОДdРСlіОlІ -19-4·41.

-

обл.acri. ВУ". Кlliі~IOU.

154.

до­

школі . • Характер праці при со­ 17.10 - .Кому довірнти вро­

ціалізмі •.

Газета

Тe.nЩoв

-

19-4-57.

Зам.

.Спільна справа.. 19.00 «Від поне.­ дi.~Ka до понеділка». 19.10 .Іі1іо~ія О. Твардовського». (М.) . 20.00 Ко­ льорове телебачення. На ХІ зимових Олімпійських іграх. (Японія) . 20.30Нові твори львівських композиторів. (Львів). 21 .00 Програма «Час». ("1 . ).

21.30 -

19.20

"\ультфі .1ЬМ .Карлсон повернувся •. 19.40 Те.1ефіЛЬМ «Бойові супутники мої». 20.30 .На добраніч. діТн!'. 21.00 - Художній фільм ,Чорний ок­ ратовські

студента·заочника

народноrо

Вища однієї ТОЧI\і. ці..

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварскоrо ropKoM8 Коммунистической партин УкраинЬІ. городского и раАОНIІОГО Советов депутатов ТРУДЯЩИХСЯ Киевской области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора вІдділів (партІйного ЖІІТТЯ,

ланцюжком

час.

села сьогодні і завтра». (М.). 17.00 Кольорове телебачення. Клуб кінопо ­ дорожеіі •. (М.). 18.00 Новини. (М.). 18.10 Кольорове телебачення. На ХІ З "МОВИХ Олімпійських іграх. (Япо­ нІя). 18.45 «Вогні цирку •. (М.). 19.25 - .США - небезпека праворуч • . (М.). 19.55 - Художній Фі ,lЬМ «Король Лір •.

О.lімпіЙських іграх. (Японія). Д,lЯ школярів. «Сурмач. 13.30 Кольорове телебачення. На ХІ з,,­

255020.

черговій репетиції.

.;._~_;..

12.30 -

НАША АДРЕСА:

на

ні або шкідливі мешканці дрою тепло й затишно, тому поля та лісу. починають рнти ходи під снігом, навіть роблять там С. ПЕРЕХРЕСТ . тягся помІж горбочками і куrнізда. Цілий день метушатьс. l\JI.шжН!Ч.l. щами, стовбурамн берез. Ям__.;.;______________________________________

МОВИХ

-

випереджають

обідав. Потім його

начальник спорти&но-техн.ічно_.;.;;~~~~

та

на

бульбн,

пок бlJШн. Прямуємо далі. Тоненьким

Ось обгризена кора молодої осики. Тут білнй стрибунець

О. КОЧУБЕй,

від

Г. ВАСЮРl\, доярка радгоспу імені Щорса.

-ліворуч і

50-річчя утворення Союзу РСР.

купити гарну

керів-

стрибав заєць, вів викидає наперед довгі задні ногн, які

карбованців.

зможемо

пІд

прочитати

«біЛу киигу». Идемо до лісу. Днвимось, по снігу тягнеться рівний ланцюжок слідів лисиці. Одна ямка праворуч, наступна

нають завдання, що ред ЮЛІИ, гl,дно

ський райуиівермаг і купили собі «Славутича», який по­

дешевшав на

нелегку справу і

Пройшовшн далі, побачили два довгих відбитки, а за ними маленькі ямочки. Так,

минуло-

соціалістичні

по

ІЛЛЯШЕНКО

САМОйЛОВИCf

ють різш зериа, опалі горіШки, відшукують зимуючі.

й

чотирн відбитки: два попере­ ду, два позаду, потім зно­ ву . Вони не однакові. Перед­ ні довгі і схожі на смуж­ ки, задні - короткІ, хоч теж не круглі, це слІди ла­

мислив-

НИI\iТ.ВО~1 па,ртійних Qрганl'зацїй активісти оборонного товариства \lіста Ірайору уепішио вико-

виборних зборах. з?,н,гя

що

завзятим

зразу

-

лягти. Отже, звірок- близько. Біля старої сосни видно

цем, вирішили взятись за цю

. Т<:ша,ри,ство ра'J;\я,IІСЬJШХ ... пат-

правильних ВИlсновнів з н,ри;тики, НІна ,ПРО'ЗВУ'іала на звітно-

річиі

гу. У кожного свій почерк. Той, хто спробує розібратися в усІх цих крапочках, ямочках, рисочках, дІзнається багато цікавого. ,Ми з при я-

РlOтlВ має сла,вю траДИЦIl. Іх треба продовжувати і примножувати. Рішення УІІ а'їзду ДТСААФ ві l Д'К1швають для цього шИ'ро,кі лерспвнтиви. Не:\lає

TO:lIY,

лlсо-

лапки звірят і птахів на сні-

телем,

переплелнсь

не розбереш, що заєць вер­ нувся назад. Раптом слід зник. Петля і він стриб­ нув далеко вбік. Цю вправу заєць робить перед тим, як

розкрнває

гато цікавого залншають нам

If~OЇ J\paїH~ , ,проходЯ'ть СПО'ртив-

в

ки

вого та степового життя. Ба-

ле!(-

Ції, ,доповІді. проводяться бееі-

СУ\1,ні I ВУ

книги,

перед нами таємницю

елентро- І Ю Юlага,н,f'Я.

техні,чних .ви,робі'в. у ЗВ'.я:ЗJ\іВ-\

В.

М.

чим. Миші і полівки .збира­

Війсьново-Мор-

читаються

і спі­

ГРИШИНА,

ся вони по св1гових галереях, шукаючн їжі. Поживитись в

Одним з цих резервів є поши- ди про славний бойовий шлях рення ДОС'ВіlДУ пе.редових о·рга- наших Збройних Сил, про зав.иі.заtЦiЙ. А їх У нас чимало. Чи- дання, що їх поставив ХХІУ .мало цllкавого і Іповчального у з'ї.зд КПРС по дальшому 3УІіцPyca'-:о.ві, ЛI'Гках, Т'реібухові . ва ненню обронної :\югутності назаво'дах

У.

Фото А. Козака.

Ра'ДЯIІ-

ветера,~-'аіМИ

т,рудящих

уча­

nрисвя­

В. с.УТовський

групи:

річниці

Ф лоту.

фестивалі,

чеНО!t/у 50-річчю утворен­

зБобрика. свЯ!чений

У

Тепер до

ня СРСР.

ко­

Про те, я.к У'С,пILmlО вико.на(Ги завдання, що їх ,поставив з'їзд,

засitдaHHі президії

цієї

оцінку

пісень .

готуються

кра­

!Цих

на

IHy~aHTiB

Серед

дянських воїнів.

ЙШJЮСЯ

сті

груш!

викладач

о.сна-ч.

високу

вони

Триває пере<Під.готовка шоф~рів третього нласу на другий і перший. Вміло передає свої

по-знания

саАtOдіяльності

одержали

народних

денна і .дві вечірні.

...:..

дожньої

за виконання українських

т,ракторис­

оборанно-маСОВОїі ВШСИ\ОВО патріотичної роботи. піДГОТОВцІ тру'Дящих до захисту своєї

IJЮ'\ІітетаДТСААФ

торік

на облаСНОАIУ огляді ХУ­

беж!

по

трудящих

допоможуть редакцІї роби'NI rазету чнтабель­ НіШGЮ; цікавішою.

Марія СалtOйлович

траКТОРИІСтІв, РЩЦіотелемайстРЇ1В. CY~HOBOД!ЇB. Нов'l зобов'я­ Gання взЯ'То на другий рік п'я­ ,тирі" мш. Зар аз rrрохо,дять за­

розгортаНІні

поколів,

торговельне,

Працівники школи-ін­ тернату Уляна Гришина, Валентина Ілляшенко та

УВ ВсеСОЮЗ-JШЙ 'з'їзд ЧервоНOtПРJJПQРНОГО ДобрОВіЛьного товаРИіСтва С'ЦРИtЯІННН армії, авіацП і флоту 'визна'чин нові ,рудаЛЬШО:\ІУ

зма­

достатку,

Кореспонденції, статті, замітки на моральнІ

теми,

ВИЩЕ РІВЕНЬ оборонно-масовоІ роботи у

школі, а й в

сІм'ї.

газети

удосконаленню

процесу,

норм соціаліс­

тичного співжиття, внмогливіше ставнтися до

діли ВіЙСЬІюво-патріотичного вихования і шкіл.

велика сила»,

по

рішучу боротьбу з

громадського правопор.идку і

в центрі уваги», секретаря партко­

Плідно попрацювали у січн1 громадські від­

.

чергового

ШІЯЦТВОМ, хуліганством і іншимн порушеннями

верхнього днтячого трикотажу С. Легкодимо­ ва «Підсумкн окрилюють». В вих вони розпо­ віли про авангардну роль комуністів на ви­ робництві, оргаиізацію соціалістичного зма­ гання, патріотичний рух «П'ятидеику за чотири днІ», економічне навчання трудящих.

чу працю. вІдIlOЧИНОК, навчання, підказалн ба-

вчввок

хвилину, не захнстив П вІд П'JIННX хуліrавів.

му Семиполківської птахофабрики М. Менже­ гн «Задумане збувається», голови завкому профспілки заводу пластмас Г. Савицького «РобіТJ!:ИКН оволодівають економічними знан­ нямИ», голови фабкому ' профспілки фабрики

тогранне життя своїх колектнвів, про їх твор­

-

-

засудвли

ка, який не подав допомоги люДИНі у скрутну

тресту «БроварНСільбуд» М. Крука «Робота з людьми

гнівно

залізничній платфорМі «Парникова. П. Шпа­

Привернули увагу статті секретаря парткому

яєць і м'яса. Добрнй старт взяли тру­ дівникн .промислових підприємств, будов, транспорту, зв'язку, торговельних і побутовнх організацій. Щедрою була у минулому місяці і редак­ ційна пошта. Від сільс&ких і робітничих ко­ респондентів одержано 349 листів. У вих друзі газети інформували редакцію про бага­

«Натхнення

листах

иад виконlUIВIIМ яких працюють колек­

TIlВH їх господарств, поділилнся досвідом ро­ боти.

.. молока,

~Іільйон яєць»,

Сі­

ричев-писали про успіхи за мниулий рік, зав­

державі

гато нових, цікавнх тем.

газеті від 18 rрудня 1971 року. Учнтелі О. Куржiit, В. ПеРЛОВСЬКВЙI.-.:к!льтпрацlВRИЦIІ М. Воробей, робітниця Г. .цpuб'азко в своІх

стріч,ково-ткацько'і фабрики Г. Лебідь, керую­

дружно закладали міцний фундамент під уро­ жай другого року п'ятирічки. Хлібороби і ово­ чівники організовано вивозилн на поля і пар­ ники добрнва, очищали насіния, ремонтували TexHir.y до весняноїсівбн. Самовіддано попра­ цювалн .тваринники. Вони успішно справнлнся

з, планами виробництва і

Активио відгукнулися наші чнтачі на стат­ тю «Байдужість велике з.nо», вміщеву в

568-8920.

Ko.~ьopOBe

телебачення.

На

ХІ зимових Олімпійських irpax. (Япо­ нія). По закінченні телеаізійні ві­ сті. Друта

програма

9.35 Новини. (М.). 9.45 - Д.JЯ школярів. Г. І<:арпенко «До бабуні, до дідуня». Телеспектакль. (М.). 1І .00, - 1(одьорове телебачеіі'ня. На Х І ЗН­ мовнх Олімпійських іграх. (Японія). Художній тедефільм за рікою.. (М.). .Шахова школа •. (М.). 14.35

.Та ..

12.30

удалині.

-

левізійні

вісті.

17.30 :....

Для

13.35

Те­ школярів.

-

Тележурнал

«Вогнище». (М.). 1&.00'Новннн. (М.). 18.10 МулЬТфідьм «Дівчинка в циркр . (М.). 18.30-· «Сім днів КАМАЗу». День перший. (М.). 18.45 Наші прем·єри. Г. Квіт­ ка-Основ'яненко «Ясновндячз» о, Те­ леспектакль. (Харків). 20.30 .На. добраиіч, дітн!». 20.45 Екран моло­ дих. «Найсучасніша з профееіЙ •. 21.25, - Художній фільм «Російський ліс».

(! серія). 22.50 -

цювальна

Фільм-концерт

rалерая».

Редакт.р

в. ФЕАЯИ.

«Тан-·

16 номер 1972 рік  

16 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you