Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЩ. є.liНAPlТЕсяr

РІК ВИДАННЯ 32-А

16 16 (3168) СУІЮТА

6 ЛЮТОГО

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО PAROHHOro KOMIТВ'.n' КОМУНIСТИ'ПІОIПAP'rП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДJlЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Веси.

Добрива•

УСІ

ПІД

просаПНІ ДекіДlll,а мkяців Iпра:цюваlВ ми­ ну:юголіта в на:шому ра,Дтоспі

ек'ска'вато'р- 3 рай~нО'го оо' еднан­ ня «СіЛЬ'Г()оСnтехтка». На заlПла­ ві Трубежа ,меха'н,зат(}ри затотови­ ЛИ з й(}го допом()гою 30 тИ!сяч тонн тО'рфу. Цих :добрив виста­ ЧИТЬ, щоб В'нести 'під усі проеапні КУ;~ЬтУри.

t;1~НЬО-ІЗимовийперіод ме-

xaНli30BaHa брпзща,

ЖJZ :160 ро

..

в.в&п:вЖ'

бутню картопляну lПЛаНТЗ.ІЦію б'ригЩ'lИ Гр~гор.ія МИ!КИТ()ВИ"lа Ма­ КУIШJreнка 3 пеРШОl'Овідділка 2600 тонн торфОкришки. Туди ж було до'ста'вле'Н(} 64 тонни фосфат­ ш.13'КУ і 30 тонн 3ІlІІіачної в(Ци . Д06рива ст,аранно перемішали і за.1ИЛИВОД()Ю. Тут було :J.a!Й'ffJIТО шість радто(шних самоскидів і три трактори 3 причооаlМИ. Всь(}го нинішнЬ(}їзими планує­ мо вивезти під карто.плю 9 ти­ СЯЧ то'Н'Н(}ртан'Їчних доорив, близько, 1О ТИlCJIiЧ ТОНН під ов(}чеlві культури, з них 7 ТИіСЯЧ т(}нн Т'ОРфОК()fМ'П()lс-Nв, 4 тисячі тонн п.ід кукуруДЗІ}'. дЛЯ компостувзшня у 'RaiC заг<n,ов,лена ДО­

якою керУЄстатнякіль'кї'сть

1tОО'lюнентів­

агронО'м ІМИХШЛО ГераеИ1М{)ВИЧ Імайже 400 ТО'IJН мінеральних доб­ КрасИJIЬНИІroв, \доставляє за,готов- рив і 70 ТО:НН аміачн()ї ВОДИ. дені О'Рга:нічні до{)рива на пме 3 н.астаНJНяммор,ооrв ПОСИJIИ!МіІ і 'Гшм компостує іх. У січні ДОВ- вивезення д,обрив. На Д()П(}МQГУ го 'СТОJJJlа

'несприятлива

погода,

,м'еханіоованій

6РИ1Га,ді

додатково

Три

6&

ІІІ ()) ill ІІІ Ш ІІІ

БРОВАРЩИНИ

Пра'Ц'і'внИlКИ па,рниково­

ський»

«РІДНЕ СЛОВО» На таку

господарства

радof':ОСПУ

міській

«8елИlКОдИМер­

уопішно

вирощу­

'юму грунті. У січні вони від;ваlНта,~ИJI'И на продаж утрич:і

перев,и'конав­ цеН11н;е­

350

p'ilВ. Зараз

посилили

здач"

в ма,га/ЗИlНИ зеленої цибу­ лі, П~'J1рушки, ЩЗlвлю, бу­ РЯКІЇ'В-'WI:tГОНКИ. О. КУЗЬМЕНКО, ГОRовниl

І. ПОЛІЩУК, головний агроном радгоспу «Жерд1ВСloКиll •.

агроном.

Правові

про вивезення

«ЗаворнцЬІСНЙ»,

орrанlчних

добрив на ПОЛJl в радгоспах і птахофабриках району за січень 1971 року (в процентах до завдання). НАЗВИ ГОСПОДАРСТВ

теси Лесі Українки , присвятив СIЮЮ роботу скульптор Яків Денисович Нрасножон. Нова скульптура буде встановлена в селі Носівщина Сумського ра­ йону. На фото: Я_ д. Красножон бі­ ля своєї роботи. Фото В. Дяченка. (Фотохроніка РАТ ЛУ).

зпаПП8-

«Зоря»

« БобрицькиЙ. «Заворицький» «Жердівський»

« Плосківський» «Заплавний»

« Русанівський» «Требухівський"

« Великодимерський» «Літківський» Щорса

« Нрасилівський» «Гоголівський»

ПО радrоспах

144,3 122,6 120,0 120,0 101,6 94,8 87,5 85,0 74,5 67,4 49,6 43,1 42,8 78,5

тонн добрив більше завдання. Але в цілому по району

п. п. р.

'Р:;ДНЯlНСhIШЙ П. ІП. З. Богданівська Семщюлківська :~итянська ПО птахофабриках По радгоспах фабриках

1

75,7 75,0 68,4 50,6 35,0 61,2

птахо­

75,8

Зима иайкращий період Д,іЯ заготівлі й вивезеlUlJl орга­ НІЧИИХДобрив на поля. У цей час більше BiJIЬROГO транспоyrу і навантажувальних мехав1змів, люди менше зайшrr1 іJtmими роботами. Та й земля спочивав пІд си1говим покривом, наби­ раючись сил для маЙбyтm.оrо врожаю.

Початок ИlDlішиього року не був сприятливим для травспор­

ТУВОIUIJI добрив. У січні 1'рива­

HaВНJI плану у всІх птах1вlПІ'ПІХ

КОНтpoJJЮ.

л1вський\),

У лютому

~.СИОі lIpoкypaTYPll . С .. apвDlii

го учасники прослухали

иадолу-

повідей

лекцій.

12 до-

Змістовну

лася спрнятлива погода

давства СРСР і союзних рес-

-

не-

Основи законо-

6і з

ТИЧ ної .~ ......... , управліННIІ Щі""'" ~.

власності;

розгляду

про

порlt)l,ОК

ПРОПОЗИІ(ій,

заяв і

скарг трудящих державними і

громадськими органами

сек-

-

ретаря .,аЙвиконкому 1(. А. Різаненка.

обласного суду М. О. І(узнецо-

ловавиконкому

ваним зarонам всіх рa.цrocпiв і

ва. «Роль державних

дн

птахофабрик

та гpOMaдct.КOCTiB боротьбі з

Білокінь.

адміністративиими

брала участь секретар райкому

дороry добрив.

ДJIJI

траИСП0ртув8Ш1J1

Виходьте ва

змarlUDlJl,

товариш1!

шеннями»

-

працівни,к

правопору-

з такою лекцією

виступив завідуючий

лекторій. У йо­ акти,вну участь взяли l(иївсЬJ!:1ІЙ Будинок вче­ них, товариство «Знання», сто­ личний планетарій. Змістовно висвітлив тему «Міф про Хриtта. член това­ рист,ва «Знання» журналіст М. Хоменко. З лекцією «Чуде­ са І(иєво-Печерської ла,ври» виступила завідуюча шкільною бібліотекою, член товариства

його суть». Г. НЕСТЕРЕНКО, секретар парторганізації

ВЧАТЬСЯ ВЕТПРАЦІВНИІ(И Минулої суботи в клубі рад­ rоспу імені Кірова відбулося чергове заняття народного уні­ верситету

ветеринарних

знань.

З лекціями перед слухачами університету виступили доцен­ ти Української сільськогоспо­ дарської академії М. І. Гор­ бань та Г. 1(. І(орчак. Вони ви­ світлилн питання діагностнкн,

профіJlа:кти.ки і лікування сіль­

ськогосподарських тварин.

полях Шд.мерз. Отже, мехав1ЗGшироку

во-атеїстичний го створенні

+

......... ,(і

публік»

органів

При БХР,инку культури с. Ру­ санова розпочав роботу науко­

радгоспу «Русанівський».

мав cнiroвих заносів, грунт на

вІДКРито

прочитала

НАУІ(ОВ~АТ~СТИЧНИП ЛЕКТОРІй

..........~ :'

ноі

Семінар пройшов цікаво. по-

лекцію «Про

Підсумки семінару підвів годепутатів

районної Ра-

трудящих

У

роботі

П.

П.

семінару

І(П України Л. І. Шелест.

відділом

Г. АНДРІЄНКО.

Про

санітарний стан на фермах і якість молока говорнли стар­ шнй зоотехнік районного уп­ равління сільського господар­

ства

В. П. Щабельник

та го­

ловний ветлікар району В. М. Тарнавич. . П. ПЕРЕВАЛОВ.

11І1 11І1 ІІІ 1ІІ1111111111111111111111111111111111111111111111111t11I11I11IIII11Пnllllll ПОВІДОМЛЕННЯ ЦСУ СР СР 11111111ШІШНІІІІІІШІІШНІІШlllmШІІІІІІІІШПІІІПІІІІІІІІІlllШШІШ

По шляху трудових звершень ТРУ1ДЯlщі Ра;дянськОІГО Союзу,

усіх

,r,алузях

HapQДHoro

РOlзгорну,вШИ СОІціалІСТИlЧне ама- І 'ГОСІІо.дарс11ва ,введено в дЬю НО­ !1а,ння .на 'честь леніНіСЬКОГО ІОВі- І в,1 ви:р06НИlЧі і1ютуожності. Націо­

лею ,і за

гідну зустріч

з'Ї'зду НІПRС, добилИ1СЯ в

ХХІУ І ~альнИ!Й доходзріе на 8,,5 про­

1970 І цента. Більш ян 85 процентіі3

році .великих т.рудов.и,хуапіXJ:ІВ.

його ,заlгального при;росту одер-

3а:ВІ~.ан,ня держав,ного плану по ЗРOlстаНRIOсуооіЛhНОГО ви.роб-

жаН0 'за ,ра,хунок п~двищен:н'l 'lIРО;ДУ~ТИ1Вност.j, п,раці.

ни:цтва і на,рOlДНОГО

,до:б.робуту

переВИІюнаlні. За повіlдомлеНJНЯМ ЦОУ СРСР, ДОСГРОКОВО :юшюнано !рі'ЧНИЙ пла,н в.идо:БУ1вання .нафти, газу, ВіJ~Г;ЛЛЯ, виробництва чорних : багатьох .кольорових металів, тра'кторів, ,с'іlЛьськo.rООПQдарських м,аuшн, металорізальних верстатів, ,приладLв і заюобіs а'втоматооац,іІі та бairа'тьохїНlIUИХ

наЙlважливіших ВИlДі,в промиlСЛО.вої продукЦії, ,а також това'РіЧ

тай

.Зор•• ,

, ..... "цlі О ... їt , Корнєв.

.eмhedal. М. Бариасовського про охонародного рону і збереження соціалістич-

жити прогаяне. Зараз встанови-

ту. яК у.ФІО із Зlte1f.евнJl, доб­ р<. -, попрацюВ8JUI .ехав1зоваиl

радroспах

потрібно

мkцеаих ~niRoK і груп

«roro-

«Краси.п1всЬКИЙ\).

"""'nd

. . . . . .ів раЙвиконкс.. ІЬ .~ .,... також

ro.ao..

:Hap<ilДH<JIГO

в

pe:Nft_ .. icыкіi і ci.вЬCbt(u, РаА трудящих ,......,.

.-.,татів

поля не вивезено близько 27 'ІІІсяч ТQИН добрив. ЗІрвано вико-

JJИЙ час стояла відлиrа, що зі­ псувала дороrи. Але і в цих умовах у багатьох rocподарст­ вах району не припиняли робо­

~, , ~

111-

сячне завдавня залиШRJIОСЬ ае виконане майже на чверть - ае

Птахофабрики Пухівський

Даа )l.JI' УІІ.... семінар ке. . . . , . пі)l.ор_мста, ор.......

3

«3нан'ня» Н. Панченко. На­ ступний вечір ПРИСВІІЧУЄТЬСЯ темі: «Релігійне сектантство

кадрам

~: ~= И:~~~:і в-:= ~r:i~ T:Т::"~~' ~J8:;:~f:

господарствах, радгоспах

Радrоспи

імені

«БобрИЦЬКJlЙ.

НІ

+

Суми. 100-Р1ЧЧЮ 3 ДНЯ народ­ ження ,видатної української пое­

керІвник ЗВЕДЕННЯ

школі

ді на неї дала учениЦя Л. Че­ стнєЙша. В. РОМАНЧЕНІ(О.

ши плаlН. У цьому Мlісяці бу д~ про'да.НО

нещодавно в

ську мову?;' Найкращі відпові­

120 цеН11нерів ра:нніх ово-' чі,в,

тему

середній

проведено літературний вечір. Доповідь про культуру україн­ ської мови прочитала учениця 10 класу Н. Мороз. Цікаво також пройшла вік­ торина «Як ти знаєш україн­

ють ра,нні овочі в закри­

більшість площ було 3aiJlИТО во- виділим(} аВТQ'l'IНtIroПОрТ. дою. Але меха'ніrзат(}Р'И пероо(}рювади ТРYlДІЮЩі. Лише з.а остан'ні десять днів ,IЮНИ вивезли на май-

ЦiJв~2XOD.

план,и

тепличного

р.

197.0

рік

був

ЗiIJвершальним

рс.ком восьмої [J'ятирі,чки. ПоlПеpetдні п.ідсумки ав;дчать про те, що. диреКТИіви ХХІІІ з'ї3ідУ НПРС ,по основних СОЦІально­ еканомuч:ни-х пока!3никах п'яти­ ,Р:JЧНОГО IПлаНlУ виоонані успїш­ но. Порі,вн~ио з попереДНім ро­ ком ,вироблено, нап.риклад, елеК'Т'роенергИ на 51 мільярд ,кіЛOlВа'т-годиlН більше, нафти на

24 16

мілhЙо.ни тони, вуг,ілля Н'І МЇЛЬЙОіні.в тонн, сталі на 5,6

,спожива.н.ня. ЗНімно

м;лыйнаa тонн, оол.lіЗНОЇ 'Руди на

lІ'ооподарс'тва, 'ЗІросло виробнищтво зерна, зlбраоно ВИСОКИЙ У1Ро-

.добрив на 9,5 мlілыонаa тонн. У ПОВіДQМлеННі ЦСУ ГОВО­

з.росла

\продунщl'Я

бавовнн,

сільського

зб;ЛhШИJЮСЬ ви-

,ро:бюl1ЦТВО м'яса, Ї ВОВНИ.

молона, IfJЄЦЬ

9,4

мілыйнаa ТОНН, мінеральних

рИ'Ться, що

ІВ ІМИНУЛОМУ

році

ЗНоа'ч.них у;оп:іхlв добилиlСЬ тру­ дівни:ки сільського roсподарст-

ва.

Дальшому піднесенню сіль­

,ськorо

господарства,

зміцненню

економІки кошоопів і радгоопів {)прияли рішення, ІПРИЙНЯТ'; лип­ Не.&ИМ ,( 1.970 'р.) Пленумом ЦК

НПіРС.

ОбсЯІГ ПРОдУ~ції сільсь,

КОіГо~оапОідщрстваста:НОВlliВ 85,8 мільярда каіріБOlВaНJців і :збіIЛЬ­

ШИ,В,СЯ ПРОТИ

1969

няльних ,цінах на

року в [10,рів­

6,.9 мільярд'J. 8,7 процен­

к;арбов-ан.фВ, або на та.

План зак)'їПОК зерна

lПере:ви­

тального.. Iбу;діIВНИlЦ'Гва. ВВЕ'ідено в Ідію близько 4.00 нових вели­ ких

де.р.жавlfИ1X

ІПРО:\ШСЛОВИХ

п.іДIПРИЄМСТВ.

У

1970 роЦі, як і в ПОlПеред­

IJЇ ро,ки, без.рООіТТЯ .В J\раїні не було. В оwремих галузях j райо­ Ноа:Х віlдчува,лаlСЬ нестача робо­ чої СИЛИ. Середня ГРСШОlва за­ робітна IПлата робітників іслуж­

бовц;'в у народному С'тві збільшилась на ти,

оплата

праці

КОЛГОСІПНИ1(ів

кона'но. В держа,вні ,ресурси на­ д,lйшло 73 :vIільйони то,нн зер­ на. План закymок основних про­

підвищилась

,дуктів тваринництва

зросли на рік на

перевико­

редн:.:vI

ДOXO~ кол.гОCJПів IПOlрівн.яно З ,по,пе­

РСЖО:vI ,на

На:пітальні

12

вкла:дення

процєнт.lв.

держа,ви

і колгосп,ів у сільське господар­ ство

становили 'в

ми,ну лому

ро­

ці ,понаlд 19мільЯР~ів карбо­ b-а'НЩів і .збілыилисьь на 1 О про­ центіІВ. У IМИНУЛОіМУ році здій­ снено

велику

,програму

капі-

6,8

процента.

РеаЛЬНі ДО'ХОДИ тру:дящих У РOlз­ раху.НІКУ

на:но.

Валовий 'збіЛЬШИ1ОСЯ

на

ГОСПОlда'р­ процен­

4

З

на

душу

Мільйонам

5,2

сімеlЙ

.населення

процента.

або

11,2

мілыона:м ра,дянських громадян lПоліпшено жwrЛОlві у.м6.ви. До­ сяг.нуто НОВИХ усПіхі.в У РОЗВИТ­ ку охоро:ни '~ДО;РОВ'Я, наро;Дної

ОСВ'їТИ, на'У1КИ, КУЛЬТУ'РИ. Загаль­ на

ЧНlсельні,сть

ооселенняРа-

1~Н:CЬKCJlГO Союзу на 1 .січня 1971 року СТalНовила 243,9 мільйона чолооік (ТАРС).


~

вивчаите

ДОС:ВІД

, ІГ()В<ОIНI'ЧИ 'про на,сл,jдки

ро­

боти тва'ринників нашого рад­ го·с'пу за юrнулIfЙ 'рік, ніяк не обійтись БВJ ЦИфР, які самі про се'бе ,промО'вляють: НЩ'ІОЄ­ но віlД ко,жн()ї коро'ВИ 3765 кі­

ПРО Ч ИТ А 1ЇТ Е I~ І Ц ифр I/~~============= ДОЯРКИ РАДГОСПУ

.llO'грамів ,молока, а вихід йото

на 'сто ге""fарівсі.'lЬ1СЬКОГОС'ПО­

да'рських угі'дь 'стано·вить центнери.

1062

Рента'6ельн.ість

ЛIJЧНО-Тl}варно'ї

ферми

1М0-

ВАНЦІВ

стаІНО­

вить 67,5 процента. Нбі.lьшення виробництва ~Іолоt:а і м' Яіса дало l\IОЖЛИ­ в,і,сть

у,('пішно

вик(}нати свої

зобов' язання :по продажу дер­ жав<Ї цієї 'продуюціі. ДО 'РШД­ го,С1ПН(}Ї каси надійшло

193

ти­

ся'чікар,б(}ва,нц,ів іприбутку,

т()му

числі

за

кілогра.мів

вано Ідоплати 19,5 копійки. Такі Пока<3ники lГос'Подарст­ ва. Ще кращі 'ВОНn [Ю фермі яку

очолюР,

АfI1Д'Р~И ІмновичМалюга.

ТУ'!'

І.

за

Перещова на'ІПа доярка Ган­

на КОЖНИЙ за­

бригади,

7033

на ТРОХИJII,і.вна І\акун три ,роки

']Jй'бленwи КіІ!рб(}ванець нарахо­

Іпершої

доєна ДО

триста днів лактації, Зорень­ ка '- 6236 к.ілОІГРаlмів, Хш'а6236 кілог)}а'м,Мв.

наl-'lплановии

та rпр.аці'вника тваринництва стаНОВЮlа 145 кар,бованців.

у ,Кі'llЩі РО·КІ}"

ПРИБУТКУ. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

ФЕРМИ СТАНОВИТЬ

в

пр()д,аж МОоl0ка і 'м'яса 79 тисяч. С~ре~ньо,мї'Сячна за·рпла-

«ПЛОСІ(ІВСЬКИй»

НАДОІЛИ

ТОРІК

ПО 3765 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА ВІД КОЖНОІ КОРОВИ. У ПЕР­ ШІй БРИГАДІ, ЗОКРЕМА, ВІД 389 КОРІВ ОДЕРЖАНО ПО 4026 КІЛОГРАМІВ. ОКРЕМІ КОРОВИ ДАЮТЬ ЗА ЛАКТАЦІЮ ПО 6000-7000 КІЛОГРАМІВ. ДОЯРКА Г. Т. КА КУН, ЩО ЗАйНЯЛА· ПЕРШЕ МІСЦЕ В РАйОНІ, НАДОІЛА ВІД КОЖНОІ ЗАКРІПЛЕ­ НОІ КОРОВИ ПО 4711 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА. ДО РАДГОСПНО! КАСИ НАДІйШЛО ВІД1ВАРИННИЦТВА 193 ТИСЯЧІ КАРБО­

тому

Т~Ж

починала

нено. ТО'рік вона ~е'ржала від к(}жно:їз 22 корів 'по теляті і зб~реіГда їх. Молок'оздає

ДД'f1l і}іль'ше б}"рякirв, JРУГ,ЇЙ

тl.льки ,пеj}ШИtМ 'СО·РТОІМ. ДОlб]}ии старт взяла Галина Трохимів­

-

сидо'су. чи пійла, а третю в до­ ~aTOK ще й ,слІд [(ІРИГОСТИТИ

за пе·рвістками. І вже в п~р­ ший ріКН3ІДоіла щкожної

3566

МОЛОЧНО-ТОВАРНОІ

ПРОЦЕНТА.

пр(} те, що'б кожну корову, ві'дпо.відно ДО її ПРОДУКТИВНtiс­ ті, на,г()дувати. ОднШ потрібно

дorля.цу

13

67,5

кіЛО1,]Нwtв !Молока, fi,ісля

дp~гoгo отелу 3827, після тр,еть()го (у \Минулому році) 4711 кілО'граtМі:В.Вона зайня­ ла по над(}ях перше місце в

на ,і в ць(}му р(}ці. За січень

Ш~I<1ТОЧКОМ хлїlба. Перед доїн­ НЮІКОlрові під,мива~ теплою

надоїла ві'дкож;н()ї КОРО'ВИ

'вО'Д'ою .вим' я, ма;саЖУ6 його. Обов' язково пр(}во,дить дo~aT­

доб{)IВWИ

ковера3lДою'вання,

адже

танніх

грамз·х мо­

у трудовіlИ вахті на че'сть наступних па'ртrиних з'їздів

100-150

ло,ка н,айrбільшии

ос­

в.мkт :жиру,

Трохимівна

корову

д rба6

було

CBoe~aCHO

на

ко,рову

до

АНТОll,івна

і ,інші доярки, cepe~ fjИХ Галина А'нтонівна Строкач, Ольга lва'ніина Во,лоха, Ольга

новить 9,3 .кіл,о,грама, а в ці­ JIО~У [10 ра:дгО'спу ,- 7,8.

надооно тор,ік від к'ожної коро­

ви

І,ілОІГраІм·ів

4026

СО'бі,в,а,JYf.ість

становила це

ЗН.а,чно

В у,ооіхи ТВ&)}ИННИlків BH'~

молока.

цеНТН'ера

сять свою чаlСТКУ праці і ко­

його

.1е'К'rIl1ВИ кор:мо&д06увної та ,ріль-

кarр6О'ва'НЦJl­

14,97

нижче

пла н'()в ої.

П'Рwбутокстановить

139 тисяч

На

фото:

необхідну кількість

радос­

соковитих

,пу «П.l0'снівсьниЙ» М. М. Топіха, бригз,дир

ферми .М люга,

1

Г. Т. Какун та Г. А. Строкцч обговорюють

Як і в !Минулому році, пер­ ша б1ритщда веде пе'ред у 'соціа­ лnстИ'Чно!Му змахаюri, БО'рючиеь за 4200 .кілограм:ів MOJIOIR.a від корови. На :неї рі'ВНЯЮТі>СЯl\сі

JtосЯJmrення тва:риmшнів за .с·:чень лершого рону

. п'ятирічки.

фQlТ'О А. Коза:ка.

тваринники.

С. ДІЖЕВСЬКИЯ, головний зоотехнік.

1UIDllшnnnmnlllWlllllПВlllUUВUD1111R811111

чатирна'ДЦJlТь",шістнад-.

'ІЯТЬ IмkяЦ'ів телиці дося'гали ваги 300 кіл()грамі'в, і ми маЛИ 2\fO!жли,вість іх ,00сіменJIТИ. Ви­ трати на вщющування кО'])ів 3:\1 енtШилися.

Нетелів

іІІ' ятm.rісячнИ'і

тіЛIiІl'Оісті зак'рrПЛЯI6}(О за до­ свідче'НИМИ ДОЯ)}КalМИ, які ви­ вчають індив'дуальніосООли­ вості іх, заlПР(lва!il:ЖУЮТЬ інtци­ віtдуальну ГOlдівлю, 'п)}dмають отеJlИ, роод(}юють перв.істОІК, ві'Д чо,гов кіНЩЄВ(ІІМУ результа­ ті зал~жить висока про,цуктив­

ні'Сть. У наlСстає все більше корів т,аких, як Галка, що рооdППIIDDIIII._. . . . . . . .

Під врожай Виростити на КОЖНОМУ reKтарі по 360 центне,рів зеJ)еної кукурудзи

в'язання

взя'в

таке

на

себе

зобо­

колек­

тив першого \lідділка радгоспу "Русанівський».

За словом діло. На виді­ ленІ площі зараз вивозяться добрива. Механізатори Василь Андрійович Петренко та Іван Сергійович Хамбір щоденно виконують

місцевих

норми

на

добрив

на

вивезенні

130

про­

центів.

Механізатори ланок

nparHYTb

в ЦЬОМУ роцІ максимально за­ безпечити громадське тварин­ ництво високоякісними кор­ мами.

І. ЖУК, обліковеl{Ь тракторної бригади.

о

2

стор.

О

Все більше згущувались хмари

Від з~ізду до з~їзду ........................ t • • • •

А.

І

••

.........

....

грамотні хлопці. Саме таким був Григо­ рій. І це визначило його майбутню долю - долю радянського офіцера.

.Щ- ОРАННУ 'ме ,він Ifa, ро.боту пішки. Щодня один маршрут: житловий

масив промвузла - завод пластмас. І вирушає з дОМУ в один час - о сьомІй

Всю війну

поріг, то вже,

вважайте, почався його робочий день: з сусідами-пластмасівцями по дорозІ встигає обговорити добрий десятон

відплати за скривджену

пи­

Ноли кільна рак,івТОМУ ме.н1 довело~~ з

ним,

при

пооереДИ1И

,рекомеИДЩі11 про Г. Я. Мархоона було сназано, що

це колишніЙ

полновнин,

пройшов усю війну, людина з великим жит'1'ЄВИМ ДОСВЇlЦОМ, та YRВa малю­

зання

увм,;.нні

запалювати

антуальних

на

Д

школі,

на

рони.

сьного

життя,

в:ійнз

пройшла

З фаши:ст-

Вlшів н'зБУlвати ...

Таким

Сплиrвли: рони слуя~би. Нем зло їх­ двадцять п'ять ,Ю1ЛЕ\Нlдарних з лишно.м Деё\юбілі,зува'НСЯ застз.ном здоро,в' Я.

А

в

тепер? ..

С:ПИ'l'3!В

НЗlписав

'Порarди

-

фро,н~фвим ДРУЗ,Я!If, ,і

во.ни

,запро.сили

у

громад­

Бро:вари. Тзн і став ,Григорій янQвич БРО~ЗРЧЗНИ:НQМ. Хоч і пенсія ,немала, зле

ватаж­

не М·Ї.Г .в.СIІ/::\іти без ді.лз . .опершу працю­

Чернігівщині,

Гришу Мархотка як активіста

lЗ3'ні,нчилЗІСЬ

теж

розв'я­

Ще

знали

номсомольського

на. А потіМ він став сенретарем райко­ му комсомолу. Полюбились йому не­ спокійНі комсомольськІ будні, 3 дуruею rюрИ\НіУВ у ПOlВСЯНlДенніопрзви. Та не на

вав .ЗЗІСТУПННlЮМ

. pelДHЬo.ї тичному

шно,ли

директора

.NQ 1

виховз,нн.ю,

м1.сьної

се-

по Н;ЙСЬКОВО"ПЗ:l'рl0а

c.Г~ДOM

о:чо.лив

пластмасіосЬ<ни:х .комуніСl1;В.

Янось ме.ні Jдовелося бути С8lїДНО,М ло-

довго.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

ІПО

о

Субота,

6

пи:таlННЮ

ІНвартир,

-

ска­

- А чому у lПа.рпюм, ХJЮJIіЦі, ,звер­ таєтесь? Не бачу сеlред вас членів пзр­ т.і,ї. Чому ,не lЙ1дете до lПрофкОІМУ? - А ми ДО tВaC ЯН до члена 'раЙНО:\IУ

пзр:ТіІ. Мотна ж? -Можна, 'ЗRwчаЙно. Під

'час

бесіди

,п;дшефного .ни.Й»

доручення: ,нзч3tЛЬНи.н :KY'PC~B InеРE'lП'і,Д'I'O' ТОВЮIОФіцеР;IВ ІНЗШОЇ з,рмії і дружніх нраlїН. Тут ,до,вело,сь ! ди.пломатичних 1НЗ­

він став, гартуючись у горнилі війни, У неспокІйних армійських буднях.

АЛЕЮ передвоєнні

ф(ЮН'І'QБУ

-

війСЬ<НОВО-:ПОJII\тич:ні,й аН3Ідемії 'iMeJl!l. В. І. Ленінз. Дзлі особлИlВО 8і\fCПQ8!,дальне

завдань.

Таким його виховала партія.

оту

сьною н,ї,меЧЧИIНОЮ, довелося ще зустрітись у бою ІЗ ЯIІЮНіСЬJШМИ саму,рая­ ми. ПО'1'ім ,знону служба, нз!Вчан.ня у

заlПЗІЛЮВЗТИlСЬ

інших

.,а

берелsе ЛК наi!lдорожчу релінВію.

КОЛИ

завжди помітите уважність, пиль­ ність, постійну напружеиість Думки. Шзніше я зрозумів: так, ця людина дійсно богзтир, але не в СВО:ЇХ .зовнішніХ проявах, а У внутрішій самодисципліні, GіtБРЗlності, нійськоній ПідтЯ'гнутосТі, в

МИ

ТелефонуваlВ

Дружина його Олена Іванівна, нубан­

тесь,

-

зав О;:\НН, прив,і'ТaJВШИIСЬ.

ЦИХ пір. І хоч давно вже не одягав ЇЇ, хоч піс.'lЯ того, ЯК ЗНЯВ, зносив кілqJ(а

ська козачка, медсестра, немало фронтових доріг.

Однак виявився не таким. Середньо­

і

за

чатну ЙОГО робочого ДlНя. Нали ГрИlI'О!рій ЯНОіRНlЧ прийшов Іна ро>боту, йо.го вже ченз.ла r.pyJ!Ia робі·тни.нів.

:РОIЗlпо·ні,да,Йте.

-

го росту, худорлявий, голос тихий, спо· кіЙниЙ. Хіба що в очах, коли придиви­

самому

ВітчизнУ,

ТАЛАНТ

Про багато дечого могли б розПОВіСТИ бойові нагороди полковника Мархотка. І нИМИ вІн гордиться. Особ.'lИВО дорога йо­ му фронтова шинеля, яку береже до

нових шине.іІfi!Й,

вала високого, кремезноrо чоловіка, з густим басом, з вольовим обличчям -словом, чудо.юогз·ти.ря, від ПОТИСНУ РУ­

нулнтурі п'рз.ці,

не

кров товаришів, за материнсьнt сльози ...

тань.

.поон3lЙо.ми.тиCJI

на ФРОНТі. Ніноли

-

ви.вітрЯ'ть.ся :з Й()ГО ПЗlм',Я'Ті і Т1шков,і ата­ ни фашистів, і пов,і'ТряіНЇ ;нальот.и, lі Гl,рНі дні відступу в сорок першому, і радість

тридцять.

Як тільки вийшов за

вІй­

ни. Червоній АРМії потрібні були гаря­ чі серцем, щирі душ~ю, фізично сильні,

ки якого хрустять паЛЬЦі.

ШИрОRОЛИСТОl

·грytiих і ТРУ'ДLВНИКИ

ТО'ВЛяють f1IO ЗГОДl)вування січ­ 'ку, соковиті, 'l1і1Йло.

ДОJLРНИ

догшцаам(},ВИ'ПОЮЮЧИ

Вже .в

ко'рмів,

'к(}рмоцеху, які СУ,МЛЇ'fI1НО nідго­

А. І. Ма­

переДО.в.і

MMOKQIМ но Іперш~й ехемі, а поті'м УТРИМ'У'валИ іхв(}кре­ :\ІИХ групах і краще годували.

маси

ничих6рwгад, я,кі нагрО'Мадили

секретар

.па'рто,ргані'за,ції

карбованців. А по'чиналося TWI. Чотири Р'<rКИ ТОІму В 'бритаді почали укOtmлектО'вувати 'ста:Ді>. Було при~ба;н~ телиць чорнорябоі породи в Ї'нших Iгоопод.аj)C1'вах, к'рім тото, :ми вирощували те­ ли!ць iB~Д своїх вис(}коущіііних КО1рів. Тмичо'К З перших ~HiB краще

Віра Мико­

та .інші. Торік

вони надоїли вї!;\ кожної коро­ ви по 4>516-4100 кіЛОГРа1.. моло,ка. НеПOlГ<liні у·спіхи мають і Те'пер. ЩО'д(}БО]Лf'ИНЩI~ійна KOPI)B}" по IIle'РШїИ !бригаді ста­

високих показн,иків добивають­

осімс-

к.акун,

лаї,вна Фесюк

·ся

Доярка слі:дк}'є, щоб ,к(}жну

Галина

На/дій

кілотраlмів.

13

Яlшй сягає до п'яти процентів.

ра'Й(}ні.

403

кідО'г]}амимолока, ДQвівши що­

Ну,

заходьте,

З3\дJЗ:во.ни:в

секрет а.р

РЗІ.:\ІГ<Ж:ПУ

телефон.

па.рто·рган:r.за.ції

«ВеЛИІНодиме:рсь:

.

- .поч).Лн:а вашз IДОIПОМОlга. Можн~ під' їхати? . - 3а'LЩДЖЗЙ, ідодва.надцятої. бу::\у на ЗЗВQДі.

ПОікла;в

трубну.

В

цей

чзі(~

зайlili'Ц'

тех,се.нрета'р.

-

г.ригоріЙ

Янович, Івас пр;осить :ди­

ректОІР·

- .3арз,з I3З,ЙДУ. Ось що, товзриші,-­ звернувся до. робі ТН Иокіl8, '-- Я вз,с розу­ мію, через tк1льна ди,ів ще ,раз зберемо розширене

33Jсі,дання

:ззвному

.по ш!тан­

ню нвзртир.·· Іftlри,хщьте, та,м про іЕсе РОі3бе.ремося. ,п,})!:) вас і днрентору снз­

жу. ДОМОВlfЛИСб? ' І т зк ЩQДНМ, Тyvooти, ту;рБOlТИ ... У,М';Є і л!Обм'ь I'рИlГ&р:М' я,1{ОВИЧ IПра­ цюваrrи !з лю,цьми. ;V_·ИЬОro ідо Дї'єї ,р.обо­ ТИ, jШlЦО хо:чєте, ,в.ирOlбиш.ся певний ·см,ан.

ВИliце за ,нсе,ді.иИ'l'ЬУ ~ЩДJIХ. CHpOMoНJi'CTЬ, с<!і!lf{)ві,д;д3JНіот.... ,pet}l'llни.ка, <нl.КОЛИ не

об­

МИlне 'ВИlП3Д'К:У1'іЦОО .ff.JiOCb Інід'3IНЗJЧИТИ, зз­

ОХQlТИТИ .Л~~. ~реш'rОЮ ззт,рудолюб_с1'Ь.

і31jДДіЯЧИТИ

їй

Прийшов "H~ завод lП'ісля lД.емобіЛіЗЗ­

пД fвз.н Ш3lpail():в.",БУ.в ВiJ,J.Мі,н.ним солдз­ том став З:Ді6нцм ро6іТНИIroМ. Як ~ в'

лютого

1971

року

о


SапоОігати правопорушенням і ЗIОЧИННОСТі лютого в приміщенні район­

3

н{}го будинку культури від,булися

збори районного IпартtiшfO'ГО активу, на якихсе'кретар райкому К:ПУк­ раїни Л. І. Шелест виступила. з до­

повіДI,1Ю «ІПРО за'вдання партійних IІрганізщій

с

На засіданні бюро також був затверджений графік,згідно яко-

правопорушення, наюреслити конкретнні' заходи по запобіганню

держави, митцями радянського ха нічних майст~рень, мистецтва. Слід частіше проводи- ;плжтмас, торговельного

го працівники суду, прокуратури

іх.

ти диспути і тематичні конф~рен-

будуванян, села

ції, впроваджувати в життя нові

значна частина їх знизила СВОЮ

і районного

ВІДДІЛУ

внутрішніх

справ будуть проводити

Прикро, що найбільше скоєних

кущові злочинів і правопорушень припа-

району

uостанови ПО:lїті\юро

Щі КП

~'країни «Прп стан і ааходи по­ ,lіпшення роботи ПО запобіганню ЗЛОіЧИН1но,с'Гі в республіці» від

1970

ро!;у

та

посвячення

1g працівників

персдженню правопорушень серед

JlaCl'-

серед них

при дитячій

кімнаті

чоловік. Члени .ради і працівники

-

до правопорушень. 8а такими

Cbl\i Ради

(lрганізаціІ,

депутатів

перед

Gажати, щоб робота

суспільство)!

,

трудящих,

ні і комсомольrrі.

Ве.rIИК~'

,

допо-

J

ганізації,

1J!і:-',"I:!IЧНИХ

засадах

tf,

І ,РО.1Гортання

спрямованих

р()ооти по :JМщнен,

8

проводять

.

кімнат

МlШЦIІ,

значну 'роботу

ви-

євою. Не слід

цій, партійних, прОфспілкових

згцаних

і

комсомольських організацlИ ;Ja .....:. . wЛlкО!М 1I ОХОJ)tШОЮ державн<;го б . майна, до ором кадрІВ, зокрема

ШО трудової ДИСЦИП,lіни серед хованню підлітків. Це дало мож- маДСЬКОСТl на РIШУЧУ.О1ЮТЬ у сті в JміШТОРJі і райспоживспіл" " по запобіганню і викоріненню ан- ЦІ', Не ци.ЇIm,.н.юють ,нале''''u.'''го РОі{)IТНИКlВ ПР(іМИСЛОВИХ ILЦПРИ- <1ивість дещо скоротити число тигрошдсbltих ПРОJlвів. og"''''''v б <WllV'

ЮІСТВ, Рilдгоспів

пп

:JбеІн'женНІ()

і птаХОфаіірик,

соріа,lістичної \

~JIОЧИlfів і тrpа,во,лQруmень з бо'ку дітей шкільного віку. У

Аналіз злочинів

30 насе-

в:тасності, підвищ('нню рівня сві- .lених пунктаХ\району в минуло- шень поltазує,

ДlІчості населення, аапобіганню

і

ТОВіІРИСЬКИХ

ще активнішою, ді­

fiY,!Ia

ml.'Іиша'Г!!

п()за

це вказується в постанові

КОНТРОЛЮ за ірО отою

автотран-

06ко-

му FiП України. Завдання ПО ,lягає в тому, щоб

вся роз'яснюва.'Іьна, профілактична, виховна і організаційна робо-

ПІЮіВОДЯТЬ неА<;стат. С матеріально-віДПОВІДальних. аме ню виховну і профілактичну роз цих причин мали місце випадки б . .. та проводилась оту, не . СПРJlМОВУЮТЬ всна грб0- крад;..... .... ок 'СОЦІ'аЛІ'стично'l' власно- JІеспрямовано. . б

які

по

адміністрації

порядку і еудів

достатній контроль з боку диреr;- варах чи СС.'Іах району. Ca~le на

свідчить про те, що партійні ор-

могу в ньому подають в селах· ... коле'ктивІВ району створені на громадських

і державою

Умовами, що сприяють росту ува,гоюосіб, які П]JЩЮЮТЬ в мізлочинів і IПраВОП()]Jушень, є не- пі І\иєві, а проживають в Бро-

_

ад"іністративні органи раііону пр()ве,lИ .ряд організаційних

. ;ЙХОДІВ,

й з()всім

вони не працюють. Нам спід не­ гайно обновити СК;lад народних

трудящих і ЗRпобіганню З<1()чинів і правопорушень проводять в районі товариські суди· В мину­ .'ІЮІУ році чимало справ РО,JГЛЯIlУто ними. Ощнак в ціло,му слід

дисципліни.

АКТ И В J,т

дітыми з&крїіПЛJOoЮТI>СЯ кращі пересіль­ Д ОВИКИ вироБНИІrтва, ста'рші уч-

П<l'ртійні, пр'О.фспілкові й

I;О\ІСОМО.1ьські

ЛА р ТІЛ'" НОГО

міl1іції регулярно проводять бесlДІІ 3 ба'J\ьками дітей, які схюІыli

- Виконуючи настанови пар­ тїі і пяду, ска:!а.1а Л. І. Ше­ лест,

ОДН.\l\

'І1jЮГУЛЬНИКів, lПорушників ТР}"дової дисципліни,п'яниць, самогонщиків. Завдання полягає в тому, щоб виховувати трудящих в дусі особистої відповідальності

осіб, які працюють у місті Fillєві, міліції створена рада в ск.lаді 28 І З зборів раЙОftftОZО за стан ,громадського

а IJj}l)живають у ПРПillіСЬІШ\

в активність, а подекуди

робітники, проводи в армію, урочисте вручення паспортів та ін-

nf1jJГИ, тор['овеJП;Н()іГО ма.шин,обудування, на заводобудівному комбінаті, в ра.й,О'б' е,ЩШlJші «Сільго,сlПтехніка», мостопоїзді ;м 814. Це

рішення

аеНIІХ пунктах».

Гоголів.

спі.1КО:ВИХ ()рга'нrз,а,цїЙ по вивчен- полки, Требухів, Красилівку. Чи- ше· дружин і домогтися чіткого доню ()ІСНОВ ТР'}'іДОВОогозаконодавcrва. мало ще їх допускають в колекПотрібно всюди створити об- трим,ання Гj}афіку чергування. Зас.1}ТО1ІУЄ відзначення робота тивах заводів порошкової мета- становку нетерпимості навколо Певну роботу по вихованню

відділу внутрішніх справ по бо:ротьбі із злочинністю бюро обкому FiП j'країни від 3 ве­ і правопорушеннями з боку не!І~СНЯ 1970 року «Про заходи по повно.lітніх. 3 метою поаіпшення по,rіпшснню виховної роботи і по- виховної і профілактичної роботи

ЧІ~РВНЯ

обряди, зокрема

семінари з керівниками, ке'рую- дає на се.1а Ведика Димерка, Гопо ВIІІ,онаll­ ЧИL'ІІИ 'вiIt(іЛ1К<lJМИ, ГОJювами ПРОф- го.1ів, Троєщина, Заворичі, Семи-

заводів 'ма,ши.но­

ЦІ'-

систематично,

Виступаючи в обговоренні до.. О'ргаПОВІДі, секретар партlИНOl нізації

радгоспу

«Русанівський»

спорту окремі керівники автопід- Г. Л. Нестеренко сказа'Лз, що в -і правопору'й

щО ІХ

3ДІ СНЮЄ

перева.жн() 1ЮЛ'ОІдlt, АО

Toro

3: в

пm;оріненню зд()чинності та З~lіц- му році не було ,скоєно жодног;> нетверезому стані. 3 цього приво-

приємств, зокрема автобази «Ки- селі проведена ве.ТІИка робота 110 ївсільбу~».

запобirанню правопорушень.

Допові~ач відзначає, що й ад- щ()давно організовано

Не­

проведена

неннюгр()ма~сь'Кото правопо!}Я!Д1Itу. 3JIочину. ду серйозні претензії !:Лід п!}ед'й- міністративні органи району ще сходка села, на якій піддано гоТак, працівниками адміноргаНа жаль, в нас неодинокі фак- вити комсомольським оprаніза- нерідко допускають безпринцип- стр ій критиці порушників ТРУДО"ів ;! допомогою па'ртійних, ПРОф~ спі,шових і КОМСОМОЛЬСІ,КИХ органі:Jaцій та сільських Рад у мину,10МУ році прочитано для трудящих району 120 лекцій, 234 бе-

ти, коли окремі громадяни не до- ціям, :раикому КОМСОМО'ЛУ, .які по- ність і неоперативвість в питан- вої дисципліни і гр<;мадського по­ тримуються норм соціалістичноrо С.ТІабили виховну роботу з l'Iолод- них зап.обіганнязло'!инам і пра-рядку. Кожної суботи і неділі в співжиття· Протягом останніх дю, не завжди залучають ії 1(0 вопорушенWlМ, пеадiJiснюю'\1,Ь су- селі чергують члени нарОоДНОЇ

чорів запитань і відповідей. Нещ()давно бюро райкому паР1'іі приііняло постанову про створен-

ТаlСИ'Й стан, бе::m~ре'чно, не 1\10- ство. же не тур,бу'вати паІУЕ1йні, комсоMt)вa йде щ)о В~'ОРИ-'ЗУ~ТРІЧl з мольські, ПРОфспілкові оргаиіаа- ветеранами ГРQма,цянської і Ві'г-

двох років в районі не зменши- громадсько-корисної справи, не ворого контролю за збереженням дружини, до складу якої входить лась кількість кримінальних зло- прищеплюють почуття foO'p'AOC'l'i за соціалістичної власності, надто 48 чоловік. Добjtе Пlрацює і това­

сіди, проведено 9 тематичних ВС- чинів.

свій колектив, завод чи ГОСПQAaР- розтягують строои розглlЧ\У з'аяв. риський суд, який РОЗГЛЯНУВ тоВ с'пр.аві на;веденlЩ зра:жового рік 22 справи. громадського порядку велику допомоlY п()ltликаці иадasanl ~о'б-

Директор ре~lонтно-механічп()­ го 'заводу М. П. Жебель ПРWСВЯ­

ня радіожурна.1У «Людина і за- ції. Нам необхідно разом 3 .адмі- чизняноі воєн, Героями Радян- ровітні HapOJm mЖJltПr. в 'tив свій виступ питанням ПIРО­ "ОН», ЯКИЙ успіJlJН() розпnчав ністративними органами глибоко ськоо:;о ~зу та fеРOJl,щJ,QQДиуІЇ: районі створеН:;ІЇХ 47.'ДОбоє'цра- філактичноі роботи по БОРОТІ,uі і;] свою Р'Оlботу. Він виходить раз на проаналізувати СВОЮ роботу, вин-. стичної Праці, передовиками ви- ЦЮЮ'l1Ь члени добровілЬни!' ti:a- злочиииіетю, підкресливши в мі,сятць

к,ожної

другої

су'боти.

вити причини,

які

породжують

робиицтва, ветеранами

паРТI1

І

родних ~ружин центральних ме-

UllllllllшlшuulUUlшlШullшIIIПШIUDIIIIIIUIIIIIIIUI_IІ·.щЕР. . . .ulВJlВlUIII.mm щ. . . . .lUullluр...пшшu,

КОМІСАРА армії, що треба було, те й ,робив. Ішов на .наЙва!Жч,і ~;шlt~ки. Лриroрій .яКОІВИЧ помітив ,МОЛОДОГО робі:тника, погооориs з НИ:vl. Виявилось, що Іван. виховув3!вся в ДИТЯЧОМУ rбуIДИНКУ, переніс нелегке ДИТИіНС'ТіВО. З 'тих IПі.р ЛрИГОРій Якович завжди при HCIIгcJjДoi ,НaJмагаося ІДОПОМОГТИ,

ПіДl1РИ::vIати

МОJЮДОГО

постало питання,

енту,:з.і.аста.

:KQМY

доручити

Коли

керува­

ти ОІДНіЄЮ з цехових КОМС01Vlо·льських ор­ ганіl3аЦilй, він підтримав каНДИ1да:туру

Шарапав.а. НеВіДовзі

lS3JH і членом пар-

Т;lї ·став. Ни:ні ж IB'~H років

-одержав

КОРИlС'ту,ється

il1РОЙШЛО хlлька

-

заВQДСЬКУ

1

Іповагою

авторитетам

у

то,варИШів, ибраний делегатом ,на облас· ну лatРl1конфереІщію. Таких 'ВИХoQlваНIЦЇіВ Г. .н. Мархотка на за'воді десятии. ,він, Р3l30М ІЗ іншими иеріlВ>НИіками IІІ:ЩПРИlЄмстаа,Дба'Йли,В<Q рос­ тить активістів. добір :1 виховання иад­ рів, си'с'тематична робота 'з людьми, по­ ,в,ся!щенна турбота про ,JІИХ нLколи не випадають ІЗ ІПО·ЛЯ 'зору ГРИіГорlя Яко­ вича·.

ВІН

-

в гра мащсьиих імі,с\Цях і.

чеrrе, в у сім'ї.

сто:сунках

З

друзями,

паlРТі.ї.

-

я.кщо хо­ сусіда,ми,

дот.римува,ти(jь 'ВИМОГ

чле­

П Ста­

Григорій ЯковИ1Ч -зра,зковий еі:м'я­ нин. Рщдіє двом 1Ц0чка:vJ: Валя зак~нчує а,спі,ра:нтуру, Ніна університет. 3ав<Ж­ ди знайде час і ,дОПОМОГ'ти Олені Івані'В­ ні, і Іпоня.ньчитивнука, і ПРИJділити ува­ гу преста.рілому ба'ТЬКОlві, .який жи'Ве ;ра­ зом 3 ним. О;м'ю IМаlрхО'ткі.в :ВИ неріДJ\О зустріиеrrе на прогуля,нці

у броварсько-.

му л:сі. Всі ї'ї члени, Ідореч,і, вмілі з,бира:'1.і ГРИJбів... Сміх, :pa~i,cTь. веселий настрій іПОС'l1іlЙНlі 'СYlпутни,ки цієї друж­ ної, ро:ботЯlIЦОІї РОІДИНИ·.

Поважають Г.рНJго,РіЯ Яновича ісусі­ ди. По'важають за ЩИРУ вда!чу. за іПО­ стій,ний нееПОlr!й. То ISiiH організує са­ д,іння .дерев, 'Го влаштовує огорожу біля зелених насаджень. а то й іПартІю у до­

;vI:ffO 'зі:грає: Нали ж

лютого

IПlрацівником. .,КОМ!іlсару \до всього ло~ цей ПРИНіЦИIП ,роібо<ти навічно пав у душу Г. Я. Ма:ріХОО\ка,. Тому й іІІ,ОКИjДають його іПОС"l\ійна акти:в:ність

дi~ за­ не ко­

МУ;Ні.ст,а, ІПОЧУТТIJ о!б<ц($КУ, ~РОМііЩЯ>Щіна, .ВібоЛі'ва,ННJiI 'За вс! JmіШ1грьмaJдсьнr cirrpa-

ви. «Не ПРОХO:д&!'Jl •.~ .ивно втру­

-

ф.tI;oв1н )Іотрвмує­

тЬС'я саУІ, IЦbOlГ{);вrцвrь~_ Завод пла'стмаІС,

_

1PY~· ~o-­ · 3 .. ~~ . : . .

рій ЯКОВИ1Ч,qдне ПРИІЄМ'СТВ У .раЙОНІ. т.·

Г, Я. Ма1рхотна, RИ сеJфeтaialf

.

'1

когось

сімейні

нізацИ заIВОіДУ, веТерана lВiAН:If,~_ Лlі,д час СВЯТНУ,В8JIfНlЯСТОірJ:ччя· ~ ....,.. .на­

для HallЦ~iiв

Ав день, коли Г. Я_ 'J.f~KY в,­

,tJ:ia-

нилось Iп'я'nДеС1ЯТ, ,GJI'lprlКd v очос,_., мату .раЙкО'му IПзprЖ і,райБик,і)jJюму:. Ба!гато в нього було piI3H.B'i~aK аа до,в.гі роки ,СЛУіжби, але 'Ця ~. зас.цуmена .на ТРудово.:vIУ фро.НТ,і о,со6лиІЮ ,радує Іюм,Lса1рове серце. IВОна свіДчить: 'Він по­ трібен людям, ЙQIГО Іпраци n'РИНО'сить ко­ рйсть, а ТОІМУ й належнО' оцінена.

Досвц.м вихёвноі ІЮ~тЦ

по

JaпобlгаНR> вciД.~M ItNBonoPYritщn . організації ШИНОРСМОНТНО­ fO-за"~у З. І. Ноз".... Голова

товариського

суду

.А,;.М. Бутенко :~ села fоrолів розевоєчасного ~BiB про ~начення

. розгляду

справ на засіданні то­ суду, про оБОВ'Я31\0-

вариС'ького ве

ВИІtонання

ЙОГО

вироку.

В обговоренні доповіді

висту­

пили також І. Я· Зелінський командир

добровільної

-

народної

ча:IІ,НИІ{

т,ім .на 'Р~ДН!liЙзаво,д. І хоч ба.:чить пе­ ред собою людей не Ів ,кітелях і rii:vlHacтерках, та розуміє, що зрештою це ,все 'рі,вно, завдання ,і тихі інших. як і в

,нього, одне І«жила БЬІ стра,наРОlдная, и нету ДРУГllхзаlбот~ .. !

душа не знає спокою .

А. СЕРДЕЧНИй, с.лухач впт при цк КП Українн. На фото: Г. Я. Мархотко. Фorrо А. КО:ЗaJка,.

НОВЕ

г.рощсыtє!f)..

.ну .ф:lзз.аРЯlд.иа, що tб 'там не було! А по­

l{O:vliCapOBa

о

ня. На сходці села підда,'IИ 1'0.стрій Ікритиці пра'вопорушників, ледарів і хуліrан,lв. Але, щоб наша робота· бу,ш більш дієвішою, єліlД ВИlСтy'i1jLТИ ПРО'l'ИнИJXве.ЇЄЮ

дружини заводу П,'JаСТ~IaС, В. Г. Бурлака - Сі'I:реraр раіікощ' ЛКСМУ, С. М. Степаненко - на­

ГО,р:,й Якович 1 тут Іне 6айщужий -знай­ де чи за'СПОlкі!Йли,ве слово, чи іЛОВО до­ !ЮРУ, якщо ''І1рelба. І ніхl'О .на HЬQГO !не QБРCJJжаєтІ>СЯ, бо іВміє 'в,ін ~О'жну ЛJQДину

року

.виконкому

ться в СТ.рою. Щора,нку пііДЙО'V! о шостій, JШ .і в армійські рони. Щоран­

П ОЛНОВНИl{ МАРХОТНО залишає-

.нелади чи чар.ну хтось :зайву вип'є. Гри­

1971

голова

Jtlt)Щі. поділилася секретар пар­

...

.меться

звання

і

ЯЦ'ГВО, -СКaJзав

ЗaJв.ждивисоко

вщ:о.ке

З<10ЧИllів

Вел икО'Димер'ськ ої сільської Ра',J,И Г. М. НараНАЮК.- ТОІРік~!И лікві­ дували 17 Вllша~кіВСaJмого:номрін­

,родження Ілліча в ;районну ЛенllltCliliу ' юв,ілейну книгу поша.щі. ика3бер;гати­

нести

Породженням

-

правопорушень здебі,'1ЬШОГО є 1111-

Та,к, ДОіВ!1і 'ро.ии він бу.в Ікоміса,ром, а lЮl'ім (Lн:шою теРJofi'НОЛOl'lЄЮ) політ­

Нагадаємо, як Ленін 'Говорив: «Що зна"шть «хороша ЛJQдина~? А яка її ПОЛ'ЇТИі'lна ЛіНіЯ?» Тож політична лінія ІЮ:vlуніста Г. Я. Ма:рхотка .всюди і на Іпарт~ї,

6

KC\fRYTb

про, .нього ,су'СіДИ.

на ро­

туту.

Субота,

Такий він, «НіШІ .КОміса.р., ЯJ{

чатись в життя.

~ОМУН1СТ,бооць

іП,рові,днии її .ідей :всюди

боті,

ПOlВажати, цінити .Б н.;й людську ·Di.J~НiicTb.

.н:ва'ртИlpУ,

цьому роль- ГРО'dадських оргаllіJil­

цій та всіх чденів І(олективу·

життя

о

районного

пі:щі.'l)' вНУ'Г­

І)іll!llіх шрав.

В

ро{)оті

зборів

активу

взяли

учас'l1Ь представник IІIІ,ІІасного уп­

равління внутрішніх справ О. І. Ізотов та сркретар райкому }іІІ ~'країни М. О. Сергієнко. Учжники зборів активу по о,б­ говорюваному питанню прийняли ві,1lповіднерішення. о

3 стор.

О


ПОШТИ~~!!!!!!!І!!!!!іі~ було налаго;цжено і

Коли ж буде газ?

ГЗlзу.

Кілька років то.му дирекція Б()гданівсыоїї птахафабрики зшве l з.'1аГЗJзООал()ін:ні установки для РClб.іТНlІІків. Дуже зз:дово­ лені 'були ШОЩИ, ЗОКljJе,ма тм­ ринники ж

і птахіцники.

прискорює

їЖ!і, полегшує

Бо

це

приготуван,ня

flj)ацю.

одному з про­

ЇЖДЖИХ 'Mi~ць за1ГОjШУЛИ ме­ лїор.ативниЙ В(}ДlJICтічнийка­

lЮ3ЧІІСТWГИ ЙО>ГО

забули, ,Ї оода. лереетала

збі­

гатив Трубіж. З&j)аl3випадає бага;т(} ()іпащі.в, ІЮдавсе набира­ еІЖЯ. Гру.НТ()іві води проника­ ють у погреби, заливають пр()­ дукти, ЩО ТIlIМ зберігаю'l'Ь!СЯ,

У селі Бобрик ЄIWСМolироі.чна lJI!КO''1a.ВaгaTo учнів п)сля за­ кї'нчення П продlУВЖУЮТЬ нав­ чання в Шевченківськ~й серед­ кіл(;метри

в~дВ06J}ик.а. в погожі дні ,пів­ біди 'можна якоеь д.стати­ ся ДО тколи і ДЩIJIМУ. :Зате в втомляютыя,'

!повернути>ся /Н,ето.ду діти

пер'евтоМ:а зава­

жає успіШН(lВmкону'вати

до­ машні зав:д.3іН'НЯ та і ЧаІС'Уба­

гато

'ВИ'l'j)aчається

метия гаіЗ? Група доярок і пташниць.

Оотюl'М диться

НI!Щ>()Дук­

Дирекція: радгоспу «.Б06РИЦЬКlfЙ» декілька рwзів обіця­ ла, що ОРГlliнізує підвоое:кня учні,в 'ДО школи, але вже ос­ танній ,місяць зими іде, а ав­ томашини такі Hetla€. Досі чекаємо 06іцяносо. ХОМИЧ.

ЩЕ ОДИН "ІЖ" Родина ЦИКЛ:іВ

lжевеьких

поповнилась

м'отоще

картоплю,

А якби диреюція lМЩГ(}СПУ тз ВИКОНКОМ 'сільращи вчасно по­ д,ба:.ш ПРОР'ClЗ'ЧИ1щення RaHa,lY, то цыJгоo б не ~талася. ЖителІ ГОІ'олева: П. ТА­ в.

САВЕЛЕНКО,

зустрічі з ввпусКIDIIC&МИ. То­ ді ж було вирІшено, що такі вечори в нашій школі прово­ дитимуться щорічно У першу суботу· лютого.

розширяє воєнні операції про~

У

Лї'l'ках

З ДВОХ годин дня :до 8 гадин не·чора. Са'ме в цей ча,с бага­ то людей з.а:іінято на роботі. Учні і 'вчителі д!}уго·ї зм'ї'ни

Чи зверталИся 3 цього IfIIРИ­

'раIДГІУClПУ?

НеоднораIЗ(}ВО. Та те не помог­ ло.

Clбхі'дно зм,інwrир~поря:,ДiJ!lt ро­

боти ЛЗlз:ні: в ІІІ' Я'ТіIШЦЮ і Суібо­ ту вана має пр.ацювати 3 5 до 11 ГОД ми ,веЧООj)a. .

Оід-

ють щасливt роки шкільного

Істо­

дьорими цзвtнкиМи голОсами

ЛЮ11неве за'Ня'ття літе­ ра'Г)'ІРНОЇ студії відбудеть­ ся за.В'І1ра 06 11 годині.

ньоl пі.~OJIИ Робl'rIIвЧоl моло­

КОJIИIDJdмн

випуCКIDIК8МJI

школи. БLпьmе дих роб1ТВВ1dв

від

моло­ без аLдpиву

1350

внробвнцтва

закінчили

БЛАКИТНИЙ =======Е Н Р А H~EE 7

НЕДІЛЯ,

вашу ШIЮJIY.

Перша

roсті, усіх попереАВ1х ВИПУСК-

тей. Для

зустріч.

10.00 - «Музичиий кіоск»_ (М.). 10.30 - «Земля моя рідиа». Програма Но­

РOlзташсlВ3іНИЙ

БЛИJЖче до водія.

Причіпна

ноласка З"Є.дlнана з загальною гальмОІВОЮ системою.

ність

тепер

мотоцикла

25

Потуж-

,дорІвнює

ників, на п,ьoroplЧІІИЙ вечір-

відбудеться в актовому залі 1II1tOJIJI. М. lVIИРОНЕНКО,

КЇ'НСЬКИМ силам.

В1в

даректор DlКОЛВ.

шmпmmmПППUUIIIIIIIIIIВIIIIDIІІІІІІІІІІІIIВI8IIWIIUIІ1М 1nМИШnlllШUllllQ1lllнmm

(М.). 9.15 школярів.

восибірської

гімнастика

17.00 -

-

і

гармонічних

прискорення афіша. 18.00

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

у тому

м. ву.7.

крнлах

точкн».

-

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партійного життя,

19-3·82, заст. pe)l.aKтopa. промисловостІ, маСОIІОЇ ро-

І

154,

Келлер. Починається двох розвідо/t ... Операція, про flKY

двобій

йдеться у фільмі, завершилася у ніч на

22 червня 1941 року. І це не випадковий збіг обстаlJUН, тому що диверсія, яку відвер­ нули наші чекісти, була розра­ хована саме на день і час по­ чатку ·віЙни. Кінофільм «Один з нас» де­ монструється в міському кіно­

T~aTpi .та tJ

сільських

клубах

району.

В. ПОЛОТН.RК.

коливань».

17.55 -

.

(До

попереднього погоджеИВ8 . . . ~ з Кв1вc1oКВll міжмісь­

Наша театр.

100-річчя

ким кабельним вузлом. Не ~ вafiе.пьиих лівІй зв'язку! Суворо ДОтрИМJ'А . . . . . . . . . ~ OXOpollВ шній зв'язку», адже . . . . . . .'83аУ .ОР1ШУ6 нормальну роботу • .,.......... roeuoA8P-

з

ства і завдає велико!

Службові ОСоб~~Н~,!і__~~!'!!І~

л1ІкllQ

міськоro

зв'язку. згідно з від 15 ГPYДВJI. 1 кий же строк, або

ІНДЕІ(С 61964. Газета виходить у вІвторок. q еТllер І суботу.

19-4-57,

3зtd. 415-7871.

охOJЮllll .пiIIЦt

МІністрів СРСР

від JIИПИJI мl-сце 81Шадк8 обривів і поDlКОДЖeJIИJI ка6езсьннх Л1ИІЙ міжміського зв'яз.ку при В1ІКО__ р1звlп аем.JUIIDIX робіТ, прн будlВiJlИцтві нових 'І'а PeJIIOIR'I'i діючих споруд.. lЦОб цього не трапЛJШоа.· .,маІбутвьо_У. Jlе розкепуй­ те самі і ие допускайте ~ JrP08OДВ'l'И ро3Копкв без

дня иароюкення Лесі Українки). (Хар­ ків). 18.45 Фільм-концерт «Пісні Ап­ шерон У». 19.00 Телефільм «Загадка НФІ». 20.00 «Запрошуємо на ус­ мішку». 20.30 «На добраніч, діти'». 20.45 Телефільм «Син народу». 21.30 - Художній фільм «Зигзаг уда­ чі». (М.).

1''''''''' -

во­

.N!! 587

того. з ВИШlИх У п~~.~ стягнені сумн за п

пошкоджеВВJI кабеля.

боти), фотокореспондеита - 19-4_67. відповідального секрет.аРЯ - 19-3.18, вlДАlлу сIЛLС:ЬК. ГОСПО,ll.lІРСТllа - 19+47.

К1Іі8сІ.а,

е ШIІІIIІІUlIПШ1lIIIIШIII

рога і зірвати їх наміри. На допо,чогу працівникам німецького посольства прибув досвідчений контррозвідник

зв'яз.ку»,

Другий «Склад_

...................................................... ,........ ", ......................... ,..................... ,............................ БР0831р'С1іК8 іІІІРУ1каРЮI, К!lilCWOі ofласті. вул.'

Р АДГОСПІВ. БУЛЬjrl,ШIВР

........................... І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

-

же і

Внаслідок грубого

Літературний

пісні»

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,. орган Броварского раЙОнного КОМliтета КП УкраинЬІ 11 раАонного Совета депутатов трудящихся Киеаской области.

БРОВАРИ, КиіВС!іКа,

США дове'

А. КИСЛОВ, (ТАРС).

_ •. _

строком до одиого

НАША АДРЕСА:

колам

ДО ВІДОМА

Теоретнчна мехаиіка. «Спо­ соби задавання руху точки. Швидкість

Фото І. Свериди.

Правлячим

деться кінець кінцем припинити свО/о ганебну агресію ... »

ПІДПРИЄМСТВ, ПРОEJИJ..

13.20 -

створе1ІО

не з,верНУТIІ серйозну ува­ гу на дальше усклаАнення об­ стаНОIrКИ в цьому районі світу. «єдино можливе розв'язанн'! проблем Індокитаю, підкрес­ лив він, полягає в досягнен­ ні такого ПО.(lітичного врегулю­ вання, яке б відповідало націо­ на.(lЬНИМ інтересам Hapoд~ В'єтнаму, Лаосу і Кам бо)l)Кi ,

l(iровоград).

"Додавання

лісництві

міг

~----------------~--~~------------~~-

НИЙ присудок». 11.35 Вища мате­ матика. «Диференціювання функціЙ кількох змінних.. 12.45 Фізика.

Чернівецька область. В Усть-Путнльському

Радян,ський уряд, заявив ци­

ми днями голова Ради Мініст­ рів СРСР О. М. Косигін, H~

зва­

редактора

сер­

Південно­

ДО ВІДОМА БРОВАРЧАН

Друга програма

своєрідний звіринець. Тут мещ1{ають олені, ведмеді, лнсиці, дикі Ю1· бани. На фото: олені у вольєрі Усть-Путильського лісництва.

дуже

в

І(ольоро_

Екран студента-заочника. курс. 11.00 Німецька мова.

«На

так

створюють

Обмін а60нементсЬІІ{)ИХ ЮНlИIЖОК ПО розраХ'У,нках за електр.оенергію, 'СТРОК дії я.к:ихзакінчИ'в'Ся, про­ ООДИТЬСЯ KO~HOГO дня, крім неділі, з 8 ГОДИ'НИ ран­ ~ ДО 7 годин вечора в конторі БровЗ'рсь,кого райо-' ну електричних мереж (<<Сільенерго» ) за адресою: ст. Бровари, вул. ВОlКзальна, 10. Дирекція РЕМ.

(М.).

ве телебачення. Чемпіонат Європн з фігурного катання. Показові виступи. (Швейцарія). 2О.15-Тележурнал «По­ шук». (М.). 21.00 Лрограма «Час •. (М.). 21.30 «Від з'їзду до з'їзду». «Таланти твої, Україно». Звітують Ровенська і l(iровоградська області. (Львів

в

«радників»,

(М.).

телебачення.

(М.).

що

і

9.30-

11.30 - І(ольорове телебачення. Чем­ піонат Європи з фігуриого катаиня. Жіики. Довільна програма. (Швейца­ рі .. ). 13.00 Для воїнів Радянської Армії і Флоту. (Сочі). 13.30 ---< Для юнацтва. «Три дні без Підказки». ВІд­ повіді на питання третього туру фі­ зичної олімпіади. (М.). 14.30 «Пор­ трети портретів». (М.). 15.00 «Му­ зичні зустр.ічі». (М.). 15. 30 Для ді­ тей. «Соиечко». 16.00 «І(луб кіно­ мандрівннків».

у,ваги,

права

йозну обстановку Східній Азії.

для ді­

Новини. (М.)_ «Будильиик».

студії

до

Заступввк

хи

Ранкова

війс ь к о В О Г о

НКВС направляє на завод командира запасу Сергія Бі­ рюкова з документами Мико­ ли Петрова, який пропав без вісті десять рок,іг 'тому. йому

лютого

Тож 13 лютого о 19 годнні .ми чека6МО вас, дорогІ

вищим і

ських угод, норм міжнародного

програма

н:єю маши,нОІЮ. Це • Іж"Юпітер,3». Ylого .руль став тро-

9.05 --;

представника

'" Весна 1941 року. Німе­ цькій розвідці стало відомо, що на одному з московських заводів складають зразки но­ вої реа"тивної зброї. І дип)ю­ мати-розвідники, які розташу­ валися у Москві, в німецько­ му посольстві, вирішують будь-що перешкодити вироб­ ництву цієї зброї. Треба було вжити необхідних заходів.

До уваги студійціlr

ДнpeIщ1JI та ylJJli-1(ecJmIКJIaCВИJCИ Вроварськоl серед­

3ан», € грубим замахом на не­ залежність, суверинітет і терн­

доручено з'ясувати ПЛШtU

д. ПИСАРЕНКО .

на ШИРУ РО;іМОВУ

креслює ханойська газета «Нян

,IUIШIШIUШІIІІUШIIIІІ Н о а

щаCJlllВO! дhвори. Отже, запрошуємо всіх, хто Вчився У Щшій шкот, завітати ва траАНЦllввІ збір вивуCКRllldв, JlКRЙ відбудеть­ ся в суботу 6 JUOТOro о 18 годив1.

ПРОСИМО

участь близь­

числі сотні агентів ЦеНТРaJIЬ­ ного розвідувального управлін-

ців. Але ВОІИ8 не старіє, а щодеиво иanоВ8юетьсJl ба­

право

торіальну цілісність В'єтнаму, Лаосу та Ка,мбоджі, нехтуван­ ня основних принципів женев­

канських

рія иашо! ШКОJIИ · така ж хви­ лююча, вк І доля П вихован·

собою

вітряну міць» в будь-якому районі Індокитаю. Дії Сполучених Штатів, під­

ній «особливій війні», яку США вже давно ведуть на території цієї невеликої країни, бере участь понад 12 тисяч амери­

ма'lИМУТЬ, що розповісти цьо­

за

тів. Одночасно американська авіація продовжує цілодобові нальоти на південні райони Лаосу, в яких, за визнанням

взяти

жиrrя. У багатьох колиmн1х випускникІв ВЄJIИКИЙ ТJJYAO­ вий і ЖItТ1'6ВИЙ АОСвl.д, тож і

і вpвraAa-

залишають

«без БУДЬ-Я'I<ИХ обмежень вико­ ристовувати свою військово-по­

командуваня США в Сайгоні, беруть участь до чотирьохсоr літаків, в тому числі величезні стратегічні бомбаРДУ'вальники «В-52». ЯК зазначає газета «Нью­ "орк таймс», нальоти амери­ канської авіації на південні раЙQНИ Лаосу ДОСЯГЛИ тепер масштабів «однієї з найінтен­ сивніших повітряних кампаній у віilні на Індокитайському півострові». Коли до того ж

Щоб людя-м було ЗРУЧНІ', не­

roрІ'IRRМ ВВПУСКИИRам.

тисяч

секретаря США У. Роджерса про те, що Сполучені Штати

сайгонських солда­

Vlйгона, беруть

KQ 5

'вrдвідУІВЗ'І''И ЇЇ.

ВGlДУ до дИ'р-ектора

Камбоджу і 'заяви державного

ти Камбоджі. Нарешті, остан­ німи днями південно-в'єтнам­ ські маріонетки з наказів і при без·посередніЙ підтримці своїх американських хазяїв почали зухвале вторгнення в південні провінції Лаосу. В цьому вторгненні, повідомляло Япон­ ське агенство Кіодо Цусін із

во'на .пр.щює ДІва щні на тиж­ день у п'ятницю і су,боту

B'IJI'TeJUIDUI-иаставJlВКalDl.

орraвlзовузустрічі з

сом.

в O"le'H і не'ю. Оправа в тому,' що

ЗайдуТь у ао! маси. ІЮСИ-

ді .Ni 1 щороку ють традиційні

у.витк,

пращює ЩIl3НЯ. Та не всі 3&До­

І д1вча'l на шнроку дорогу самостійного життя. І раз иа рік вони: збиратимуться до рідно! DlКОJlИ, де з DIIJIЮ­ BaDIIJIМ зустрl.вyтье&: З ~!­

парtoю

8Ю1ІІ.на

Нинішня інтервенція в Лао­

Кожного року иаша шко­ ла в-.одить десятки ювaкlв

мн

ня еША, то

.яка заГJЮза наВИСАа на)!: ЛаО'­ сі . здійснюється зразу ж ніс;llЯ H~дa8'НьOГO морснення "індеи­ но-в'єтнамських наймаиців у

Рlжів

таками

М. СИНlЛЬНИI(, мешканець с.' Літок.

у минулому році було по­ кладено початок иовtй ТP~H­ ці! в ПухЩськtй сереАИ1й школі проведеИШІ вечора­

nopуш~нн.

СbkllЙ імперіалізм з ДОПQММGЮ своїх сайгонських иай",анців

\Де-кілька

С. ОСЬМАК та іиші.

.цrn. за

тивно.

М.

:Д{)ВО-

груБІ

ВПС США. Амер~каи­

ні можливості

О'в(;чі тощо в хати.

РАН,

ТрIlВaIOJЬ

Ескалація агресії

иоtiтtянorо пр~оруДемокрЦ' тичн{н РеспуБЛІКИ. B'ei'haM лl~

пр,щюють ДО восьмої години ,вечора ;і, ЗВWІ'а'й,Н'о :Ж, 'lIо3ба'вле­

.жwгелів ,села пер,еносити

теми

ЗАВІТАЙТЕ В РІДНУ ШКОЛУ

Чекаємо оОіцяного

нПі, що за чотири

!llИІЙ ска:ж}'Ть,КОЛИ до,ставляти­

прибуває ...

Ще .влітку, к()ли була 'в цьа­

нал. Шзн.іше

ilIpOlТe не давго Та<К було. 'f\pивалИІЙ Ч8іС гаlЗ доставляєть­ ся з великими перебоJlJМИ, а ось у.ж,е більш як пііВРО'КУ йо­ го З0всііll .не завозять. в село. ІМоже, директо'р IптаХ'Офа'б­ рики т. Волілий та гомва р,о­ б.іткому 'І1'РОlф~пілки т. За'руд­

Дt)бре

вода му .потре:ба, в

ЩеббУАО SРУ'ИО

доставку

Бесіди 'На міжнародні

~

на

'Іа­

Крім повністю

роботи по лlквір,ацil

Адреса Ки!вськоro~ськoro кабеЛЬВОГОlІУuа: Киlв-SО, бульвар ше ........ 18,Квlвський міжмІський кабельний вузол, УКРМ-7, телефон 25-90-64 .

______________________'1c

16 номер 1971 рік  
16 номер 1971 рік  

16 номер 1971 рік

Advertisement