Page 1

УкраїИИ в

Перетаорюючи ,в життя

ХХІІІ

вибори до Рад

W (2555) СУБОТА

ДІЙОВА АflТАЦIЯ

4

1966

РО ЦІ

НІІ

ом

ЛЮТОГО

«Агіl1ПУНКТ».

р.

1967 Ціна 2

входу до

ХХІІІ

досягли

РОЗВИТКУ

життєвого це

нових

екоиоміки

РІВНЯ

в

Цен-rральнorо УРСР

У

Про

повідомленНІ

статистичиого

при

вро

УСПlХIВ

пdдвищенНІ

населення.

говориться

равління

і

Раді

Мініст:рів

\Виконання

Державного

плану

ц-іка,влять

уп

підсуМ«и

розвитку

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО I'АйОННОГО КОМІТЕТУ КП

Річнин

плак

виробництва •

УКРАІНИ ТА РАйОННО' РАДИ

ДЕпУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

і

,на­

щено йонів

1965

виробів

пере­

завданкя

випу­

,продукції на сотні ,міль­ карбованців. Порівняно з роком вироблено ?ільше:

елеК1'роенергії

на

-

мільярда ку на .ІІі на

за~жди була. іспито:УІ для ТlЛЬНИ всеБІчна. глибоно продумана піДготовна до неї дає запо~ук~ T~­ ГО, щО трудівникам ферм не стр~шНl нl .!З-­ лині морози, ні снігові аамети, НІ пере?ОI з підвезенням нормів. В добрих. гo(~OдaplВ на таний випадок завжди є необхІДНИИ запас,

'на 2,1 на 1,7 на 4,3

-

k убічних метрів, чаву­ мільйона TOНlH, ста­

2,6 3,5

подбали

зима К ОЖНА тваРIIН1іИ!{іJj.

МІльярда

5,5

кіловат-годин, вугілля мільйона тонн, нафти мільйона тонн., газу

жу

ГРОМАДСЬКІЙ ХУ ДОБІ-СИТУ ЗИМІВЛЮ

цiJ]OMy і ,по най­

Понад

мільйона тонн, гото­

часто

супроводжуються

велиними

про

створення

необхідного

а

запасу

пах «30РЯ», «Плосківський», Налитянській птахофабриці. НерІвники цих господарств не подбали про достатню кІлькість кормів, а тепер стали на шлях «економії» їх. Тож зараз увага спеціалістів, всіх госпо~

морозами.

Rce

це створює неабиякі труднощі в підве­ :з.енні нормів, їх переробці, а зрештою в го­

дівлі худоби. І від того, ЯН вправно це роби·

дарнш,ів повинна бути спрямована на те, щоб

ТІ.СЯ,

використати всі можливосгІ і при наявних нормах ДОМОГТИСЯ максимальної продуктив­

лось

,r;ів'ІЯ худоби в радгоспі імені Юрова (дирек­ тор т. Чижик о. М., ГОЛОВНИЙ зоотеХНі~ т . Нарпець І. п . ). Тут заздалегідь подбали, щоо

в

і

ні машини, нормокухні, щоб худоба одержува­ ЛсІ тілыіи П!ДГОТОВ.'ІеНі і висонокалор1йНі кор­ ми. Треба всюди домогтися, щоб доярки пе­

'на

тнсяч тонн, цeM~H­

611

також

виробництво

ваЖАивіших ВИРобів. Значно зросло

варів

виробництво

народного

тканин

усіх

мільйона

шкіряного

Розумно,

!

спожи, вання:

видів

- на 36,S квадратних метрів, І взуття на 7,7 міль ­ швейн'их виробів на

ііона пар, 172 мільйони

-

1rізорів

то­

,карбованців, теле176 тисяч штук,

на

холодильників ШJУК, меблів

на 76 тисяч на 26 мільйон,і,в

-

карбованців. ПродуктиsніСть праці МJIсловості зросла на 4

в про­ процен­ ти, тобто більше, кіж передбаче­ но річним планом. Вик()Нано та­

кож

план

зниження собівартості

промислової продукції. Відповідно до рішень

вого

р.)

(1965

КПРС

на

вання

і

вересне­

Пленуму

нову

систему

eKO!fOMi'tHOfO

ЦК

плану­

стимулю­

ванкя в республіці переведено 141 промиCJIОве ~і'Дприємств~. Нор,их успіх,ів доби.1ОСЯ СІЛьсь­

ке

tOCfloдapcTBo

"ова

1965

республіки.

продукція роху

новила

Іна

ПоНад

зросла

Ва­

проти

4 проценти j 14 міщ рдів

ста­

кар­

боваиців (у порівня~.их 1958 року). ВалоаиА :бі;>

ціиах зерна

торік crановив 34 міль ",они або на 2,4 мільйона тонн ше, ніж у 1965 році.

то!!н, біль­

Збільшення виробництва сіль­ с"котосподарської продукції за­ безпfЧИЛО успішне виконання І перевиконання державних планів закупок

зернових

культур,

продуктивнit;ть

в

по-господарсЬ1\И

ЗИМОВИЙ

необхідну

час

ножна

нІлькість

БИТИХ, вітамінних. годарстві зараз

налагоджена

корова

нормів,

cTaHoBlIТb

Поголів'я

би

в

великої

уєіх Ікатегоріях

му

план

тваринництва

не

принро,

недогодовуванням

умов

НАЗУСТРІЧ ВЕСНІ

жавних

коштів,

а

у

со­

ехсплуатацію

квартир

410

допомогою

державного

спорvдили 103 тисячі житлових бyЮlflкlв. За минулий рік пере­ сt.lИЛНСЬ у нові будинки, а та­ кож поліпшИJIИ житлові умови в раніше споруджених будинках 1,8 мільйона чоловік. ДаJlЬШНХ успіхів досягнуто в гвлузі народної освіти, Інауки культурн.

(РАТАУ).

резерв

в

НОЩІ

дальшого

зокрема,

виробництву кормових

п()назує,

що

з

центнерів.

30-35

одного

гентара

під­

СОКО­

бурянів,

ми

одер­

центнерІв сіна, господарства мають по

14 -15 Це

буде

великим

додат­

продунтlв

зацій

цех;

повного

винонання.

. .

партаКТИВІСТІВ

заводу

на

зібралися партійних

та

НОМ­

антивісти.

семіна­

заступнин

п.

М.

розповів

лартійН\lХ

агітаторів до

сек­

Гу­

про

органі­

в

період

наступних

ви­

н(го

,1)еку

TpaKїO;:J11

на

На фото

вони

буд уть

1\О.1оГ0'опаll\

(з.1:В3

110С!!'П

силь

T<J

вчають

Фо то

ПО.1ЯХ.

на,прав~)

комсомольц:

Цолан

водити

Іпан

Порада,

Біляка

учні·! В;;·

ВИ·

ДВ!!ГУН.

Ковгана (ФотохроніКі:І

РАТАУ).

никам Постанову ЦН НПРС «Про підготовну до 50-річ­ чя Великої Жов гневої соцlа­ J!істичної революції» та Постанову Пленуму ЦН НП України «Про підroтов'ку до 50-р,іччя Ве'llіКОЇ Жовт­ невої

соціалістичної

револю­

ції і 50-річчя встановлення Радянсьної влади на Украї­ нІ» .

На

закінчення

присутнІ

семінару

прослухали

на

посиленні

Ф.

А.

Легези

М. член

лекцію

«Про міжна­ Радянсь­

ІВАНИЦЬКИИ, кореспондентсько­

го пункту «Нового жит­ тя».

=-................8М~. .~а88Е. . . . . . . . . . . . . . . . . .~1ММ ..

.S#~~а.. .

ВІД РАЙ НОМУ НП УНРАїНИ І ВИНОННОМУ РАЙОННОї РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ Ра.йком ІШ України і виюНIJКОМ ра.ЙОНіJliОЇ

PlWI

дЄ'путатLв трУ­

.дящих 3 Г.'lи'О ОЮLМ сум()м сповіщають, ЩІ) 3-го лют()і!'(} 1967 р(ж}' піеля тяжкої три' вадої ХВ,Qoроби переifIае.но помер ветеран I&ОЛГOlClI­ ного руху на Вр(}варщин.і, члеНІ ЮПРС з 1936 ]ЮlКу, член райкому

1,')! України, депутат районної Ради депутатів Т])У'~ЩlJХ, ДИ'J1;е~тор ~Іадг(}спу (: .'ІітківськиЙ» Федір Степанович Музиченко. ВИКОН КОМ РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ.

шtl!ІХИ,

голосування.

йд:е

до

про

5О·рі'Ччя

роль

Рад

ко).!у,ністи:чного творчу pOOotrу

народнн,х

обранців. На прик."таді нашого села,­ I1РО~ОВЖУЄ агітатор, ВИДНО, які змі,ни відбува,юТЬСІЯ за оста,н·

-

ні Р{)ІКИ ІВ селах. Погреб!! при· краС\lЛIfCЬ ЧУДQВИМ к.пуООм, (юз· ГlОЧJ31'о бу дїо8>lflЩ11ВО двоооверхо· вої ШКО, ІИ на 560 ~li()Цb, З Р(ЖУ В PЇIК село стає все більш ВIIlo· РЯ'.l.,кова'н,им і блаIГОУСТРОЄНИМ. А rO'nOBHe, підк;реслюєтьСІЯ в бесіді, це р і ст людей творців на';:JОДIЮГО ДOCTaТl\ly. 286 кіЛ<Jol']Jа· \1;'В молока Аід ко.рови tНаДoQїла у січні доя,рка М. Не,іода. 241І. Сергі,єнко, пон.а,д 2.1НК, Ігна­ тенко "М Г, 3аlп<Урожець. Славно труд,яться в ці дні механізатори, готуючи тех.ніlКУ до весни. Ко· жен

трудіlIJ.НИК IПраіГне ,ВН€CТИ

cTKy

своєї

пращі

в

те,

щоб

ча­

від­

діл,ок надовго З30крїJПИв за собою ращгооп'н,и'Й п,ерехід.:шЙ Червс;)ни'Й щ)а<JОР, щоб riдJHoQ зустріти !Ові­ r.еЙ РаДIЯНОСЬКОЇ IВЛЗ!д,і!. ,Бесіда 'Перетвофюється в ак­ гання

В:LlUIовідаое

Бо

На

а,гітатор

заlПlІ­ і

саl).!і

РQ'З\lова сьогод,­ ПClв"Я'зана 3 ЖИТТIЯМ, 3

'Ііі тісно ТРУДОВIІМиі

вся

БУД!llЯМ,и

пр'исупtі'х.

ЗаD:;].'~'ючItЙ aJгіl1ПУН1КТОМ вміло

НaJціJLЮЄ

допомогає

повчальн.

BII.OOPIU

М. Не·

ді,яльн,kт>ь

ІМ

Щ1дби­

приклади

дО

Тому кожен виступ

В ГалИlU>hOго, ак1'Н Кра&ченко та Jllшlt'( слухають з велИКИМ

Інтересом

Передвиборна рає

тут

все

аГІТаЦІЯ

ширшого

наби

розмаху

КДАВИДОВ

АПТАТОРИ ЙДУТЬ ДО ВИВОРЦІВ

трудів­

родне становище ного Союзу».

РАйКОМ КП УКРАІНИ.

"1.

роз'яснювати

щих .

агітаційно-масової роботи се­ ред колективів цехів, відді'

ціа.1ЬН:СТIЮ т;;,акторч<:тів-машиніс1ів ШЩJOІСJГО профі,1!О у Ве.1ИК1· 6ереЗН'Я, 'ІIСЬКО<\IУ ПjJ~.фесіЙно-тех hіU,IЮ\! У У ЧИ.1И1Щі. В~с:!Ою ювіл,еЙ·

роко

лектора обласного відділен­ ня товариства «Знання:!>

Партійні анти вісти під час обміну досвідом роботи на­

Закарпатська область. Пона1 200 ЧО.l0в і,!( ОВОІІІО], вають CfIe-

лів, виробничих дільниць піДПРlІємства . Вирішено ши­

борів до Верховної Ради УкраїНсьної РСР та мІсце­ вих Рад депутатів ТрJ";(Я­

голошували

мова

агітаТОРІВ

па{lТГРУПОРГИ.

паРТНО:\1У

і

Да.r і

в усіх l'1алуз,ях буд',ВН,ИlЦтва, про

!ro\lYIlIt:,a в еткн G

металургії

підготовки

пор , ядок

людство готуються РЩЩЯІНСЬКОЇ lWIади.

нраїни Рад. Партійні організації, диренції господарств зобов'язані створити всІ умови їх

в

знаменні Дliі, коли рад,ян· народ, все Пlр'огресИlВlн,е

СВОІХ бесІД

для

Він

,вoQ'НИ в ський

тичнІ зобов'язання на честь славного ювілею

учасниками

завдання

СIІСl1ему,

jJ8ТИ

партійНі

банищев.

па,ртію

Агітатор Надія Микнтj,в.н.а ЛorвИ'НоЄНКО запрошує ,rrplfcyrиvx послухати бесіду. Hacтa€ тН'ша. Надія МlІкитівна Haгa~y€ прп те, що 1,2 берез.ня день вибо­ рі,в до Ра,д, що rnроходитимуть

Трудівники району взяли висоні соціаЛіС­

виробництва

ринництва.

виступив

чу

гооа

резервом

ові·

заlПРОСИВ

мол.одих виборців біЛl>Ше ціка­

тва·

І{ОВИМ

цехових

ретаря

зі,грати

хто

слпа'чі.

секретарІ

ру

журн,ал,

КОРІІІСНО

читає

1ика

сеМінар

Перед

нових

кредиту

випадни,

Хто

п.:а ниЙ об\1ін ДУ,МКaJ).!И.

черговий

агітатори,

площею

колгоспники і сільська інтеліген­ ці>! за рахунок своїх коштІв і з

нормів,

3аніНЧІІВСЯ тр} ДО I:!J І 11 день . червоному нутку інстру­

сомольсьні

дер­

близько 13,6 мільйона квадрат­ нмх метрів на 220 тисяч квад­ ратних метрів більше, 'нjж у 1965 році. Крім того, колгоспи,

наш головний

жуємо не більше тоді ян передові

організацШ,

коштів

тисяч

.загальною

слІд

якої

ще є ча,с,

ЗlГіmункту

добротного силосу. Нам треба різно підвищи­ ти ефективність природних сіножатей. Прак-

норіВ .

порошкової

робітникі,в і службовців У містах та сільських місцевостях .введено в

тані

повинні приділити

витих

ментального

достро­

також

Це

Навчання

ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ

худо­

За рахунок

хвою,

0--------------------------------------------------_______

дальше поліпшен·ня культурно-побутових

населення.

вітам!н!в

згодовувати

зараз допуснати

району

ності і прямої безВіДП{"Відальності онремих liеруючих відділками, бригадирів завчасно не

ково.

Здійснено житлових l

поповнення

внщення продуктивності громадської худоби, а тому в кожному господарстві, на ножНій фермі повинно бути відомо, яних саме нор­ мів і в яній нількості потрібно, щоб винона­ ти поставлені завдання і взятІ соцІаЛістичні зобов'яза,ння. Особливу увагу господарства

На це справедливо скаржаться доярки рад­ га~пу «3аворицьний», де із-за неорганіЗОВd·

ПРОДУКЦІІ

виконано

мІв .

Гарбуза надоїла в минулому місяці 490 Іііло· грамів молона на норову, Анастасія Селюк462 кілограми. Це справжній старт ювіЛ~Й­ ного рону, який повинні наслідувати всі доярни району. На жаль, в більшості господарств про­ рунтивність молочного стада надто низьна. В радгоспі «Зоря», наприклад, надої на норо­ пу становлять 4,3 кtлограма, імені Щорса, Семиполн,івсьній птахофабриці 4,4, а в радгоспах «3аворицьний», НалитянсьНій пта­ хофабриці лише 3,3 кілограма. Низьні надої перш за все пояснюються,

господарств

закупок

можна

Приклад окремих передових доярон пере­ доводить, що і взимну при хорошо­ догляді можна одержувати високі надої .

це

Для січкою

дійна норова одержує однанову кільнісТІ, норміВ з тією норовою, що не доїться? В цілому ж керівнини господарств, спе­ ціалісти уже зараз повинн! думати про вироб­ ництво достатньої кількостІ необхідних кор­

Доярна радгоспу «Велинодимерсьний» Марія Безсмертна в січні надоїла по 497 нілограмів Jl1Олона на норову . Це близьно 17 нілограмі!З за день! Тані надої не завжди і ВЛіТКу бу­ нають . І вона не одинона . Ії подруги Галина

ян

з

рейшли на індивідуальну годівлю корІв. Хіба

І\ОНЛИВО

збільшилось ка 540 тисяч голі'в, у тому числі корів ,на 156 тисяч голів 'поголів'я овець і кіз зросло /u 55 тисяч голів. Де!!: жавник

ror.·

серед­

ньому 6,9 кІлограма, при загальнорайонному показникові 4,2 кілограма.

JваР ИННИ ЦТI10.1

рогатої

в

корів.

суміші

нас достатня Rlлькlсть. На всіх фермах по­ винні безперебійно працювати кормоперероб­

соно­

Не випадково надій в

на корову

ності

го­

одержувала

переважно

няшннку, картоплі, овочів і фрук­ тів. Дальшого розвитку в минуло­

му році +lабрало

громадсьного

стада.

продук­

ції машннобудувания, кольорової металургії, нафтопереробки і наф­ тохімії та багатьох інших наи-

залежить

бесіди

ра~IЯJfCЬ­

вигь література. ЩJO нашу вибор·

ту - иа 1,4 мільйона тони, збlР­ нorо за.llі300бетону на 1,2 міль­ йона кубічних метрів. Збільши­

-

бlЛ!І

сільісыіi

НlaIШНХ

його.

га'3ету,

сусіда

кормІв біля ферм, а тепер в період снІжних заносів допустили перебоl в підвезенні кор­ мів. Дивно, що такі безпорядки не виклика­ ли особливої стурбованостІ у fIартійної орга­ нізації, дирекції радгоспу. Під час рейдових перевірок виявлено, що надто бідний раціон дійного стада в радгос­

('вій резерв, яний в будь-яну годину можна вннористати в нритичний момент. Нинішня зима сувора. Сніго.зl заметілі

вого прокату на 2,2 мільйона тонн, залізної руди на 3,1 М>ільііона тонн, мінера.льних доб­ РИ'll

відвіДУ,81ачі

П'роводять

промислового

важливішмх !Видах виконано.

зараз

ких людей. " До п'очатку

родного господарства в 1966 iJЮ­ ці.

ВИJвюка

вибоP'-lОЇ ді 1.НlЩі сходяться тру~і IJ.НИIКИ' се,lа, щоб послуха!)"1І ціка&у бесіду, зм,joero'ВІНУ лек>цію, ~ер'жа".и У Чelj)IГ()ІООГО ЗІГітатора КОlНсу.тьтЗ!Цію по питаннях, ЯІкі

З'ЇЗ,l(У КП Украl"И, ТРУДЯll":і .рес пуБЛІКИ

Ця

Погребської

бil6ліо'reКИ приваблює ДО себе КОЖlIЮГО вечора ЧИCJIЄІІЮІХ виоор­ ців села. Сюди" на вогник tl!lfjTпу.нк:гу, щоденно з різни,х Ki,НJЦiB

К08.

рішен

з'їзду ,КПРС і

береSНR­

12

Рік ВВАвнни 28-А

Пролетарі всіх 'Країн" єдн,аuтеся!

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Вибори ДО Рад важли 58 ПОЛIТИЧRa 1Одlя ПаРТl!! ниА КОМ1тет і винонком сіль сьноl Ради розгорнуnи ши­ року

підготовчу

роботу

ло

Ух

проведеНJUI У нас 8 селІ 50 виборчих округів. За кожннм 1з них закрІплено агітаторІВ j(plM двадцятИХ81'(1К агітатори ПJЮ

ВОДЯ'JЬ бес1дн також на фер мах і в ланках.

Иатерина Антонівна Чистікова, ЄВДОКіЯ Flосипівна Ячник, Микола Євгенович Иалюжний, Оленсандр Иузь­ МОВ1JЧ

Білоус,

Петро

Івано­

вич Лукаш та інші розпові­ дають виборцям про радян­ ський державний устрій, ра­ дянську виборчу систему, досягнення нашої В1тчизни.

Велиний інтерес у слуха­ чів викликає ПОС1aJ:10ва ЦIі

ИПРС «Про підготовку до 50-річчя Великої Жовтневоі соціалістичної

революцlї~.

Трудівники рад.оспу цll<ав­

ляться подіями, які відбу­ ваються в нашlй країні і за

рубежем.

Агітатори завжди

дають кваліфіковані сультаЦІІ 1 відповіДі питання СJlухаЧ1в.

на

КОН­ за­

МЛИСЕНКО, член кпрс.

с. Иняжичі.


ОБМІН ПРОЙШОВ ОРГ АНIЗО8.АНО

ПРИМІРНА ТЕМА ТИКА ЛEIQIIЙ АЛИ ПОСТІЙНО·АІЮЧИХ ЛЕКТОРІЇВ В ПАрторrАШЗАtllЯХ BPOBAPCLKoro РАЙОНУ, ПРИСВJlЧЕИRХ 50· РІЧЧЮ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОUІАЛІстичиоl РЕВОЛЮUІЇ І.

Вe.nIllКЗJ

тltчна дія в

ЖQзтнева

2.

ПРОll]>а:.llа

В'ИІЙ

партИший

З.

і

соці,anіс­

peвoJIIКЩія важлива iCTOJffl JJlQЦCTBa.

В.

І.

к.ПАС AOK}1Mewr.

Лені:н

Kep~&ННK

важли­

ЖОВ1'Ш!Вої

революuіі.

Вел·ика ЖQвтнева соціаліс­ ТIJ.lqна революція на УК'раїlІ!і. Істор.wчие аи'а'ЧенIНiЯ ХХІІГ з'їзду КПРС.

рішень

5.

ПіДС}lМ.ки

(1966

іР.)

наші

за.вдаиня.

Плену.М'у

7. САСР ЖJal&а

роботи

гру.д.невого

ЦК

КЛРС

9. -

і

де.р­

ДруЖlба велика

в

життя

рі­

P3\Мf

р'~я.нськ,их си.ла.

наро-

3WЇЦlileltня міжн,а,JXЩИаго комуністи"l!!ЮГО руху Н8ІЙ;8аж­ Лlfвіше завдання сучасності. І І. Боротьба за М'ир це бо­ ротьба за щастя тру,дJlll.ІЩХ усьо­ го OBirry.

10.

112. дру..

В. І. Ленін ВeJIolІІКИІЙ україoнlcыюоo народу.

RиХО1!ання МОЛОi/tі раДlЯПіСЬКОГО патріQТИЗМУ ливе завда:1lШl КПРС.

в

13.

14. В. І. Ленін -

утворeJtН'Я

і

33. Достроково виконаємо взя­ ті roц~алісІ1И'Чllі зобоа'яза·lfНіЯ ІОві­

22. Житт,я і революціirна ЯЛl>ність В. І. Леніна.

ді ..

леit!югo

nЛ,ан ГОСПQДарст1і!а

розвитку н.ародного УРСР neрег.&ОР-И;МО

в

ЖИ1ТЯ.

і

ка.ми МИ від'з.начимо 5О"'jJіЧ'Ч'я Великої ЖО8ІТilеВQЇ соціаJ1істиq­ IfIОЇ реВОЛ'IОіЦіі?

25. 26

Міжнарод,не

В. 3НtalЧеНlIfЯ

зкзчеН1іЯ

Жовтневої

Ве­

соціаJJіст·ичної

дусі ВtaЖ­

-

28. Роль сім'ї та школн у 'ви .. хованні дусі.

МО.rщді

в

важлИ!Вte

завда1l1tЯ

пtЗtpтії.

~гtAC в борогьб\ за підви­

35. щеЮf<Я

культури

36.

..

га.лУ'зі НIІІРQдноі освіти за

50 рок,ів

існуваlН'НIЯ

Ра\!Ья.нської

мади.

З7. КПРС в :J-Je піДllшщеН'llЯ го

борогьбі

за знач ..

ОХОРОНlИ

HapQДHo"

закінчення

боротьбі за ДоЗJJЬ" ПРО~ІІІ'СЛОВОГО ви­

Життя

38.

і

ціалоїстWlНОЇ

прщя

Праці

Наші

боротьбі за

різке

~роти

ворогів

шого села

в

соці,алістичної

CltiTi

.."!ержав.и.

~ПРС ІВ боротьбі за даWlЬ" ро3в.IfТОК

технічного

Перспективи

41. 42.

(міста,

розвиrrку

надійwпа

на

і

ЗВІТИ

15. РЗДЯl"l:blКоа МО.lО;І,Ь у будіа­ Сми

СРСР

на

ня.

І. Ленін

про POWlb

Ко­

МУIlItCТИЧ:НОЇ па.ртИ і соціалістll'Ч­ ної держави в БУД'lВнищтві НQВО­ го суооільства.

19. Й.

Лен:н про роль на­

t.

рC)J(flИХ

мас

у

борот.ьбі

за

кому­

Піїзм.

ВИБОРИ

І

Відбулася г,реl1Я з-віllН'О'I!l'бор на конференцІя !\:JсфОpinані"з~~:і завlUУ ПОJЮШКGВОЇ металургії. ] І.ОІювідід,1О

В.

І.

Ленін

про

cOll:iал іс­

Тlll'iН4іІА naTpїOТIll3M і П'Ролетаtpсь­ киt\ Штер.иацЮноалізм.

а·· ..•·····.. ···················

За висоkе 3ВetННЯ

ВНС7ynиР.

ГОЛQJ!а

зав,

кому т. ШИ'JIIКа,;Jе!І'і{О д. А. ВІІС­ т)'vтаючі тоВt8.tРііші Бе~ytГли.й Г ф, Пужевнч Р. А., КО'тов Е. П., Ко

SЗiЛ~КО

20.

А. М.,

СиtJ\ЬtЧe!lКО:В. М.,

Ду6івк.а

Рей

Г.

В. 'С.,

П., Ско­

р06аlГа-reький В. М. 118 ЇН\Ші, го­ вО'ри.'!и, щО' за М:fllУЛНЙ, 1966 рі";, rnрофапілкова орга;нitзація 38t110Ду немало ЗРQБИJll8' в справі ВlІІКо­

наЮІ'Я р-ішень ХХІ І І з 'ізду КПРС та підготовки гіДНQЇ з.УС11річі 50 річчю Радя:нської вл.ади. Завад успішаю за.веJ)ЩИІВ 1966 рік, переВlІІКонаil!tши рїitlНЮі пла'l. [ТО валові й та товаірН1Й Пpoi!tУКlЦl' ях. З26 члеНІВ колективу, 6 бри.rа.д і цех за.rrі6НИХ парошків

борються

Зtа звання

колективі~

удариніКів комуН'істlІ'ЧНОЇ 3atраз це ПQчесне ЗВatfНJЯ

П

ЕдАГОГІЧНІ і

шО('о

дошкі.1ЬНlf,Х

ра.Йону

і

праці. носять

колектlЮВИ

шкі.1

на .. веЛIІІКУ

зак.ладі,в

проводять

роботу по да.1Ь1ШОМ'У ПОЛ!IПШeJI'НЮ 118'В<lан'вя і ВИХОООlнlltя lІІ:.щростаю· чorо ПQколіllJНlЯ. Постійно I1ри'ді· .1МТЬОЯ увага питаНilЮ здійснен­ І,'!! ЗaJГал'ьного обов'язкового вось­ ми,рi"lЖltГо наtJtчЗtlltн'я, CТtBOpe!ltO t:еобхіДlІ'і YlМОВ", для н,а:вчаНlllIЯ і вихован\НІЯ, розщирено суопі,.1ЬН' форми IІ'НlХОВа.иня, яl\1! відіграют!> о.::обли'во веЛ}fКУ РOJlЬ у 3(lJ.іІй.с

lleнні

всеобучу. Лиш.:! вt І96б1967 1!І8'&чаJ1ЬНООІУ році ві!дкр,ито 4 школ", і 40 груrп Пlродовж.еIЮГО ДjIfЯ, В ЯКИХ .ви:хов~ться 1345 учнї,в. При 3a-ворIЩbКЇЙ, Руса .. lhIі8СЬК'~Й, СеМlmолківські4і серед

Василь Федорович З)'ІГЛИЙ

пращю€

Бе­

шліфу­

'8:ЗЛЬНІИІІЮМ іlНС'Гр)"менталь­ Н()ГО

цеху заіВОДУ

порс>ш­

металургії.

Plом,у

<КОвоі

до'ВО;:tиться

С'к.л а.дн і і

виконувати

відповідальні

замСВJIfНИЯ, лнl

Т.)В,

Безуг­

за

звання

борmCfl

ударакка

комунtc11ИчН,ої

фото:

8_

ф,

БезУГJlиА

за. роботою.

Фото

ні.х 1ЦК.Ол,аtX створеао інтернатІ'! З 14 иаселенlІІХ п:ункт:в органі­ зоаа.но nідвезєння 3'2(' дітей до Ill1Кjл.

В8Jroмий в.клад в дооя,гнен,н'я цих ПQКіаЗНlflКів В!ІІ6С.'1'11 і Пlрофопіл­ КQві оprЗllfitзаціі. Райком проф­ cm.'ІІК'И праціввикі\В ос.пітНІ, вищої шкоJPИ та, 'ІІаукови'Х установ і місцеві комітети ведуть бороть' бу за дальше підllесe:НtIfЯ р·ів!\'Я навчалыюв.иховноїї роботи. Про те, ІІК профcrJіJIIКові О?га, н'ізацj.ї і пе.д,агогі,чні КQлективи шкіJ\

праці. На

позаштатного

юриП<Jllдemа

О_

фото

СулwUнa,

району

борються

за

..\!,

навнв навчання з ЖИГИІ

бокі

і мiuиi знаl!fllЯ

учнів,

поєд .. за· гли­

і роз ..

аюві.в на конференці,ї голова рай кому tПрофспілКк І .. Г. Реп,а.тиок 3-вітний перщ, сказав ,BЇJit, був пер:ОДО:ll наn'Руженої

-

{~====::;;:;;;;;;;:;;:::=~I роботи'. Райком; ,м,ісцев.і 'КONітетн

2

НОВЕ

4

лютого

і

1Jлен

парткому

за

по чет­

першого року

харчової

промис­

першої

вими

202

перехід­

прanор Міні­

трудовими радгосп

квартапі,

130

успіхами,

тонни npиросту м'яса має

здати

стерства м'ясо·мопочноі про­ мисловості ЦК DlJuфcnіпки

агітації

РАЗ

повості з вручеННRМ

тий

раз nрИСУДlКено

радгоспу.

грошової премlТ. у відповідь на ВИCClку на­ городу кіравці зобов'ЯЗУЮТЬСR відзначити ювіпеі4кий рік но­

Здано

у

першому

ВlКе

бпизько

тонн,

НщвО'зна'lНl нар:каl&НJЯ сипа.1ИСЬ і на адресу праЦЇіВНlliКі.в .від"

ПРО Ф ОР Г АН 1ЗАЦІ Я Х

В

ЖИТТЯ 1967 року

ділу постача·ння. Це пО'в'ЯtЗаl\lО з тим, що на забезпечення роібіт"

Справедлива оцінkа

миру.

І 7. Ле.нliні'З~1 вічно живе, вoonеремаnaюче революціwне 8чен­

18. В.

ництвl роботі.

участІ виробгромадсько-корисній В. ДЖЕЖЕЛІП,

працівників

ЦИЩ.ві комунізму в наші'Й 'країні. :варт!

необхіднLcть активної молоді в радгоспному

оргаН'ї.затор

3.\lщневкя ур,ср,

16. Збройн;

пропозицій висловили Юl'lаки І ді,вчата, ПровІдна з них -

п' ятирічки радгоспу в четвер­

ний Червоний

реВОЛlЮції.

звістка:

змarання

вертий кварта"

підIТРИЄМC11!lа).

Відділ пропаганди РК КП УК!раїни_

радісна

підсумках

llРУЩОlІ'і ПОд8lРУН:КИ Великої ЖOtmнеl!OЇ со­

ц'іалістичної

су в СРСР.

держа ..

Hawi

50-річчю

про.гре"

8 ці дні ювіпейної трудової вахти в радгосп імені Кірова з стопиці нашої Батьківщини

БОро'ТЬ!Б'

РЗд!Я,Н.ЬКОЇ

Принципова, Дідова розмова йшла на зборах. Багато цінних

ЧЕТВЕРТИЙ

Бров.~JЩН'И'.

в

ко. j

• ••••

Героїв Со·

зем 1ЯКИ

Після обміну д<жумеН1'ів відбулися комсомольськІ збори. Про участь юнаків і дІвчат в підготовці до виборів У Верхов .. ну Раду УкраfЧСЬКОї РСР та місцеві Ради депутатів трудя­ щих і завдання КО)'lсомольської організації по широкому роз'ясненню серед трудівникl радгоспу Постанови ЦК КПРІ «Про підготовку до 50.. річч Великої Жовтневої СОЦlаJJlстич­ ної революцП. розповІв секре­ тар партко'VIУ С. П. Соколен"

механіза-

робництва.

Історія lІiJtШQГО села (фаб .. рики, З8ІВОДУ, 'будови, установи) це наша історі,я.

40.

КіПРС в

УЧИJJища

ції комсомолець Музичка залишився в рідному радгоспі. Василь Ющенко, Микола Тимошов, Іван Малюгов працюють теж механізаторами. В холод і спеку з своїми сталевими кіньми вони завжди на найвідповідаJJьнlших ділянках ви·

МQрав'я.

ЗІ. В. І. ЛеНіі'1f засновник і ВОЖдЬ Комуністичної партії То8

ши'й

на

Дооя·nteН!ня раДIЯ'Нс.ького на­

'ви.

З2.

радянського

роду.

піДВlliЩемя сільськогоспсщарс,ько­ го .вироWицтва.

першої

-

І(ОМ}'lІІїспtчноі

39.

29. .к,ПРС в ШИІЙ .розвиток робництва. ЗО.

КО"YlністlltЧному

ма1'еріального

культурного рівн.я труJtЯщих

роду в

стаНОВИJЩе.

І Ленін про істориltше радянсьКіОЇ влад:и.

М'Ї'жн.арод;нte

ликої

року.

Пiuuищеll1tSf

34.

революції.

трудящих.

шенн'я 2-ї сесії Верховної СРСР сьомого скликаН'Ня. дів

за­

27. соціалістична

Перетворимо

8.

як

24. ЯК,ИМИ трудовими подаР~IІ­

4.

6.

21. ЖИ.ТИ і працювати, ПОВlіда<В В. І. Лені,н.

23.

oprratllї8arop

-

БenlllКої

соціаmcт,нчної

по­

Організовано розпочався обмін комсомольських документів в КОМСОМОJJьськІй організації радгоспу «3аВОРИЦЬJ\ИЙ». Один за одним до столу підходять юнаки і діВЧата. Вони прийшли сюди прямо з ферм і бригад. Для них дорога кожна робоча ХВ..fлина. Квиток нового зразка одержує Іван Музична. Ще недавно сидІв він за шкІJJЬНОЮ партою. Мріяв про той час, коли сяде за кермо трактора. ПІСJJЯ

nрофопі.r.К'И разом з раЙ<)Н.НЮI відд:лом ,н.а.р()д,JЮЇ оЄ!віти опрямо­ вували діялыlстьь ч.л-еНів спі.1КИ

ocт.alНlНlbOMY пilвріччі, ДООЯlГ колек" тНІВ ЛЇМ)J'ИlEмства в естетиці ви .. раБНllІцтва та в техні,ці бeзrreки.

краі.ни, 110 у будю1tках віДil10 .. чин,ку та в м.а'ндрі-вках по ту .. ристських ІТутівках. Вели'ка к,:ль, кість робіТ1llllКів бул.а забез.пече· на дваравовим дієтичнlЮМ хatр'чу­ .Вta·Н'НЯМ. В піонерських таоорах

3!1ta'l1Нo зросла

ві!1,почИ'вало 136 ді:геЙ.

174

р06і11НIІІКИ

та

одна

бригаДJ

ни,кі В

з аt!l OtДy.

Вел,IІІККХ

зр}'шекь,

осоБЛИ'ВО

!!

і КУЛЬТУІра вироб

iНlИЦ11Ва. У баг.а,тьох цеха.х КРУіГЛО" річно Щl'ітуть у вазах !СВіти. ,3ннжeuшя c06hBapTOCГi продytК­ ції основне питання, над яким ПОСТЇіwно

IІ1Ра.цЮ€

коле,кти!!

за.ВО"

На про

на

увагу. У

ни'Ки.

ГОl!Oрилось які

домо, може

колек-гив"

яюі

ма ..

п~реДОВIlliИ

зма:-а,ння у нt80ЦIlїЙ агітаU;їі. На ро60ЧИХ М'іоцях нема Iнаil1осі~, б

говорили

ЩJацює

про

ударник

те,

що

тут·

КО.ІІ'УН'істи'ЧіНОЇ

праці. Зі",ачних успіхів досягли апорт .. С\lени, зросла, кількісно, духО'.вно ·і Я.к:сно Itудожня самодіяmmість, і!ле їх н,атх.ненна праця булtЗ не .. ДОСта.l'НЬО

окрилена

ВО",И

дивлят,ься

Ми

-

ПОВи:ІІ'ІІі

нега.Й,но

Л1іюв:дуіВ8ТИ всі ці хи,би. Ад*е ві ..

ЗtВер­

tПРOlпаtГУВ8ЛИСЬ

ПQtПУЛЯРlllзувались

і

році Il!eДО­

ва,р!о

1006

ні соціалісТИ''lні зобов'я'за;н'н,я,

ТаlКИtЙ успіх не може не ра'дj'$а­ ти. У ЦЬQIMY велИі{а заслуга і цеху залїЗ'llIfХ IЮрошк,ів, яки.й 0(:ВО'Ї,в В'Иlробни,цтво ПOj)ОШI<}' ВИIlЦО"

CQP1'V.

б

С1'аТIІЬО до

Заво.1.СЬКИЙ комітет nРОТЯіГJ-М року д6ав про озд:оро.Мet!llНЯ ро­ бtіТНlЮкіlВ за,воду та їх дітей. 4q чоловік побували fi са,Но8'таРІЯХ

нед.(JtJI'ЇКИ,

нути

ду. За 1966 рік екОІНомія в'і,д з'нижetНlНя сО'бівартості пр,ад,уки.ії CTaHOВlГГЬ НЮ тисяч юа,рбова'нціВ.

го

КОIІ.ференщіі

СПel.lО·діЯГО\l

як на справу ДРУ\ГОJ)ЯдJНОЇ ,ВМИ. внаслідок чого апецо,д.я;г ПОСТУПо8Є 'не вчаоно до тієї ЧИ іНlШOlї кате .. гор':ї ооеціалістїill. СеРЙО3'ні преrelll3'iї бул,НІ п·ред' .. яв..1€1н.і Зtа,Вtкому і від!но'СНО шт}l?­ міВІЩИПіИ. Нлм не потр16ний пла'Н за roяку ціну. зая3JJЯЛИ робіт ..

що

ВСЯ Кіа

.прИ!зВоесТИ

ШТУіРМ~lВщнна до

поруш€l!l'tI'я

технї'кlІ' безпеки. ПРQфап~ЛКОВ8 КО'НІференці,я ЩЮ ЙШJJа акти,зно. Робота за.водсь­ кого ком ітету одеРЖо8ла oцilНlKY

«задо:вільно:t.

ГОJJОВОЮ

абра,но

т. ШИliiКареll!Ка д. А. По за.кі,н<чeнJlЮ конфФенц:jj був даний кО'нцерт си.лаNИ з.аВQДСh· кої художньої ea\lOA' ялынсті •. Він ПРІІ'НЇС AyxOgНlY ,наСОЛО')L}

учасникам

конф ер etШії. В. ДОЛІН,

член

заВОІдLоКОЮ

корес,пандентського

пункту

rn;JOпauалдою.

заводу.

За поєднання навчання 3 життям на

тво'Рче

використання

у

нав·

чанні і вихов·анні дітей перед.о­ вого доовіду кращих ,п·е;\,ЗІгогін" ма,йстрів, вltCО'коі ефективності УlЮків та ,ПО3111КіЛасної і поза .. шкільної роботи, викоРИtCТанн,я теXtн:IІ'НИХ засобі'в н'з-вчан,ня, уна­ Оt;lН'ЄНіН,Я

тощо.

ДQПо,в·ідач ротЬбі

за

ХОВо8нн,я

ГОlЮри'ть,

гли.бокі кожного

ІІІ'И'М БУ,Дфltн,ИіКОМ

що

знання, учн.я

в

бо·

за

ви ..

пеорекона·

комунізму

вирос­

ло ба,гато майстр11В пед.а,roгitчної апрааш. Творчо і iJніціаТJlВНО пра­ ЦIOlЮТЬ КМeJ{ТНlВИ шкіл N~ І, N~ 2 і N~ 3 М. Брооорів, Гоголів­ ської, Зазиt\lської, I<няжИІЦЬКОЇ, ШевчєН'Кі,вської, Требухівськ,ої ее­ редЛІ!Х, Бобрнщької, РуднянCЬtкої, ТРОЄЩИІНСМ<ОЇ восьмиріiЧ'll'ИХ, Та .. 'ргсів'Ської початкової 1 а баrn'­ тьох інlШИХ шкіл. Вони домог" ЛИСЯ В\fcО\ШХ покаЗНlІ'кі.в у нав­

чаЛЬНО-ВНІховні'й гзерей,мЗtIOть

ро6от;, їх досві_'\

8ЧИ1'елі

і

ДИ'реКТОРI~

іll'ШИХ шкіJІ. Р8ІЗОМ З т,нм, зазначає т. Репа .. люк, llleобхїiдJНО відзначити, що j НlаlШИ'Х школа.х є вчителі. які щ~ да:леко не ПQвністю ll'ИU{ористову­ ю~ь П~редов",й t[Jе.ll:аго~ічн,ИЙ дос .. ,від, не ведіУТЬ наJlleЖНОЇ. бороть­

би за подолаНIiЯ відриву наВ'чан­ ня в:д життя, лік;відаlцію неус пішності і другор:,ч.Н'ицтва. В ра ЙU/l'і нара.ховується 157 другоріч­ .никі~, оа го

в

першому

навча"ЬНQГО

гало - 776

учнів.

півріччі

року

!\'е

Серйоз>ні

цьо .. всти"

недо-

.1.і,ки зації

мають місце з орган; .. трудов.осо вихО'ваНli1l та

політицного на&чан:н,я. У ЛітQЧ­ кіВСISЮИ, к,р'аСИЛ:ВСЬ:(1Й, Пух.і'8ській, Рожн:вськ:,й та 'ряді іtНоШИ.х JIlкі.1 в першО\fУ півріччі C.~a60 бу.1а поставлена НlЗвч;mЬНО"'&ИХ08на, раБQТа, ЗНЗІН1Jtя учнів З ОСІЮВ

lIa~'IK НИЗЬІКі, осабл:и,во з мов і ма­ та'llатик,и,. У ВИХ0lВ.ll1Й ро6оті маЄ м:оое таКQЖ фор.\lал іЗіМ , 6аtИД'У ж:сть, слабкість зв'ЯЗЮВ lI.ItКіл 3 сім'єю 118 підlПр'ИЄМС'l'SОМ, з гро .. м адськ,ic1uo.

Bemrкy ува!"у п·риді.1ИВ ДQl[Юві .. дач РQботі вечіpoilJіх і :tаОЧНQЇ шк:л' робіТНJIJIОЇ МOWIоді '[ J Д"",я" чих дошкільни.х заtКJЩдt:'В.

Д,lIt8лізуючи діЯJJЬН:СТЬ раіі:кому

та м'Ї,ооевком'Їв IJpaфorrіЛки, , т. Ре .. паJ\IЮК

відзначив

зjЮСЛУ

ність ЧJJенl:В сп;лки, в:сть. Підвищивоя

профс.піJIIКоltИХ роль

в

вимогли­ авторитет

орган'заціой,

упраВ.1іі11'11і

Делегати

їх

o8tКTII!В·

їх

·в,и'рООННlцт,вом.

конфереНtЦі1,

які

ВН­

ВеJ1ИКОДlВмерської і З. И. Не-вмеРЖИ'ЦblКа 3 Броварської До восьмирічних шкіл.

-

Д:'Ї

Я. ВJДвщала,

P'aitKO!MY,

жицьку

і

ГСіІІОРIІТЬ

як член

l(расиJJ;ЇoIІСЬКУ,

Літоч~іIlCЬК"у

т.

nРffiИ­

Кня­

ЩКОЛИ,

-

НetIIмержицька.­

ЛР'ОфСП!.1кова робота і! H~X на .. багато покращала. Місцевкоми цікаВЛЯ;rl>СЯ ба,гатымa·· питаlltн'ями 1і'а8tчалыо

• .JI'иховногоo

ПРQЦесу.

З f1.'ромовами 1}т:гу.пи\Ли також делегати В. М. ЛевИоцькИ!Ji з Тре .. бухівськ,ої cepeJn!boї школи, М. Г. Ко8чор (Броварська заоtЧна), Л. П. ВоРСlН'Цова (':ЩТЯіЧИЙ

садок N~

9). Ю. М. БОРИlCенк.о (Ве..

ли.КОдИlМерська сере.дІНІЯ), за,відryю­ ЧИ,Й 'ра'й,вщдiJIо\! н.ародної освіти

О. І. ХОірл}ков, ГOJl'01!a обком.у ЩJ.OфaIltі\ЛоКИ щраці'ВllfIl'ків освіт,и, ВІІІЩОЇ Шlколи та Н8ІУК~tlл уста ..

нов

Ф.

І.

ЮpttreНtко,

райкому КІЛ Укра'ЇНИ В. ПНlll.ЬКИЙ. ВИ'CТ'yIIJа.ючі

прwділи.'lИ

секретар Г. Лем .. серйозну

С1'У,ПИ~1И в дебатах, ДОіПОВlН,ИWlИ' до­

У&ЗfУ

,повіда'ча.

спіJIJКОВОЇ роботи. Тов. Борисен" ко, 1Н-80риклад, CtКвзаtВ, що треба на'ВЧtЗти не 1',іл~и, голів, а й ЧJJeJI'ів місцеВКОІмів профспілки. Конференція в~нала, роботу Р8!ЙК'ОМ'У профспілки за звіт.н,и,Й пер10Д задовіJJЬ-ИОЮ. Обра.но новий склад ра'Йк.ому і ревїі3Ї1Йної комісії. Головою раА­ КОіМУ обра.но І. Г. Репалюка.

Т&І<,

П.

П.

Кудін

з

Ш-евч~)вської cep'~ДIIЬOЇ школи сказав. що М:СЦet8коми шк/іл IІІpt8lЦlOtJали значно краще, иі,ж

БУJJО раllf:ше, зросла роль проф· спілкових орган:за,ціЙ. Цьому onриЯJIО те, що IDре.зи,дія

ра.йкому

систематично ПРОВО:IJ.и.1а роботу з головами місцевком'ів, учила їх. Про це ж говарили М. J(. Буря,к

з

ПОГ'Ребської,

В.

М. Довга

з

багать~~

питан~~м

П.

проф~

ТЕПЛЮІ(.


в дружбі

IТ®©~9 ~m u~~~~~ООООф)9 ~J ~1 Ш1J ~ ~] ~ ©[fJ ~ ~ ОП}1СТИ.Шс.я С УТШКИ лю. Дужчає мороо,

H~

В)'ЮЧИ на теРМОМІ!'Грі ДВЗ}/ЦЯТЬ 1ШУГУ поділк'}". ПOO'J}kекуЮ'fЬ ;reрева, но.

CТOJ!(),!l,

газетою,

СХ!1.'1I\1ВШИс.ь

сидить

в,же

на.1

немол·ода

жінка, ВЧИ1'уIOlЧИlCЬ У К(}ЖJIIИМ J)ЯlДОК ПОВЇДОlіленн:я 3 В' Є'I1ll'aМ)'. «А,м,ерИ'КаIJСЬіК'і ,ВГОЛОС

-

ВОЯКh,

як

IJPI)!lов.лЯG

пон

ви:рішила

КІІІ)І

врожа~м

ВЇ!Д'3н.а'Чити

овочів -

допізна го'ри!Гь світло в хаті КатеРИIJIИ Те­ рентіїв,ни Дяоче![,ко. Є Ha~ чим замислитись лан · ков'іЙ. З своєю ла.нкою ,вон,а взяла соціалістиq· r.e зобов'язаН'!іlЯ варости:ги в юв:леЙнс.му рou:і по ЗЗО ценТ1Н<СР!В помі'дорів, 135 цеН'l'lЧt.рів ог:рків

цeнrгH.epi'B ПО-ЧЇiдotpів,

-

П'о

перейll!lJПl ,',\освід У гіт.'1Є'J)rвських ги.'н)'ворВі1!, знищуючи безневин­

огірків

200,

ВИlСО­

HWX людей. 1.а. нехай ЗН<lЮТЬ, щ,)

lreрі,в.

-

Pa~lIcIolJti лю~и C'lТівчувають ба.гат()~ра.ждаIЛЬНО3l.У в' ЄTн;ar..fCЬK.()­

MifllHI3.

Баl"ато ни~і щ'рбот у Героя Соціаitї'СТИ<f,юі Праuі Ка/геРИ'!fИ дяченко. Адже, щоб 1!>Іlор ОСТИТ 11 та'ки'й вж:оки'й урожай, потрібно доклаСТIІ ру:'

180

і

120 і 180 Ц~HT­

ПО

3аРlllЗ Г(}Т'УЮThС.я

ДО

ПРОВОДИТИ Clні.озarrРЮI,ання, чи трзнспортуват", ,на плантації міиєрал.ьні і о ptraніq,иі добри.ва. А

цьо,г.J

ввечеРlі їй, депут.ату ci.~bchКoї Рз 1И, потрібна пооувати у своїх виборців, П(),ГОВJ~НТИ З НlНIИ,

Нlaf'Pома.~ують "обри.ва. Га.1Н1Н<І МихаlЙлівна Вlfро.6НИ!Ч'НіIЩЯ.

ві;дВcrrНlгa€ Бона 6ра'rи аКТИВlІУ )'часть і !і Неодн.(Jразо­ ~IY Н3Ір()дові, всією ДІШею з ним, ГpQ1(ЩЩСЬJCій роботі. бо й СЗі)(і ба.гасго пережи.1И г,ор.я. R(} її обlllра.1И депутат()~ сіль­ зафа1 е.l(\\І .нарц­ Немало ПРИlпало й~го і на ;{О;JЮ ської Раа;щ на 53iНll\OB{)Ї четвертого ьі'цілІКЗ. рц­ ного c}~дy. НеЗМіl;аю'lИ

-

і1 ор а.з.и'п!ІС я.

Гаснуть вогні

криває

перед

hею

)ІИ

('мли

1943 року. ~

Тікаючи під ),,:\а.ра)IИ Ра:,'ІЯН'СЬКОЇ \

Через иі~

чол()з-і'к заГИ,НІ}'S пі,',\ Жwrо-чи.ром )' ()ДКОУУ .з б()їв з фаши·()Га~и. Що магло ч~к.ати мен.е

вдову

і

моїх

малюків

у

землі

-

ШевченlК()

писа,в:

А он РОЗlпи,наJОТЬ ВДОНУ з.а ПОДI~lШНJe,

а

снна

гектара

м ре..

а

на IпаНЩИНІ

\ \ ,

~ ати

nшен И.цІО ~

жоне.

уряд все 3J)ООК;1И :щя тО'го, щоб за.гоїти

раНІІ,

СТ'ВО{>И'l'I!

кінчили с.ерещю ш!(().,,}·.

Михай­

пшениці

з

822 .гек­

продажу

де.ржаві

по

ранніх

винонано

на

процентів.

Цифри зростання можна було б продовжувати. Од­ нан характерною особливістю всІх виступів бу ло не вихва· ляння

досягнутим,

а

ділова

задушевна розмова, іНКОJlН рІзка критика иа недоліии,

недбайливих нерівників ок­ ремих дlлянон виробництва. ВиступаючІ підкреслювали, що радгосп в чималому бор­ гу пер.ед державою. Тварин­ ники

кращ.j умови для жктгя люд-е:й. ДОПOOlоrли мепі ВИРJlC1'wrи і ви· вести ДЇ'l'ей у .1ЩИ. Всі троє за­

видали

на площі

План

! ~

Та не тшка ,.1оля I}ЦЯІІсь,коі Ж'~н'кИ, її діrrеЙ. Ріlдна КО!4УНіс­ нrчна партія, наш P~ 'ЧLНСЬКИ!Й швщше

160

кують,

ЄДИІН,У надіЮ! в військо ві.uають, .. 3 он де під ТИJIЮ'.! опухла ЗІІТина

го.1 о д,H'a~

тари. овочів

~

Є;l'И'ноro сана, єди.ну дитину.

радгоспу

центнера

26,4

д()ре­

ВО,'lюціЙїwїіЙ РОІСт 3ли;rні, го.l0Д, ~ ПОJreDіРIIИIItЯ. ПЗl.,,'я,таєте, яlК Та­ ·рас

рік і взяти соціа­ зобов'язання на

Перший рік п'ятирічки приніс чимало успіхlв. Упер­ ше за багато років молочно­ товарНіІ. ферми стали рента­ бельними і принесли чисто­ го прибутку 51,8 тисячі карбоваНЦі,В. А нечорноземнІ

('JЩЬ ОІдержала. С'У&НУ зві'стк'у, що

-

за

не

виконали

плану

продажу м'яса, овочівники - здачі піЗНіХ овоЧіВ: серед окремих ВіДДіЛНіВ велика

строкатість

Янщо,

у

врожайності.

напринлад,

у

першо­

му відділку гектар землі ви­

дав 206 центнерів овочів, то ло і Микола ПpaJЦЮють на Киів­ всього 106. ськ()му СУ:ДНО0}1ді'вн:)3І.У Зд.во,1Ї, у другому Земл!. технічна оснащеиlсть, Ольта - бух, галте'ро-'і у ,pa:дтocni нількість добрив однакові, а ВЩЮСЛК дtти, а Г&Лин.а, Ми-, наслІдки різні. Це свідчить ха йлшша не ,дУМ а.є 3alJJlm.Iа.ти ро- } про низьну культуру земле­

боту. ІПОНад

20

лює

і

ЛJa,$У

робства,

рооків воо.а ()чо­

зав,ж,:ІИ

довим

ви<рощуf.

боту

ВIІІСОКИіЙ DРОnЙ (}вочі'в. Особли­ во ~обре ВРО,1и.1И l'J<piK

госпІ нІсть

ла,,} по четвертOOlY відд:!лку, всі Нlицтві

Р()lбітниці

о~еj}Ж:3іЛи.

ДО.:lатков{)

кож.н'lfЙ зароблен-ий

оорахувд.ННЯ по

в рослиlН­ на

кар50ванІЩЬ

24 копійки. 18

пере­

погану

механізмів

д.арською

в:pooкaitнocтi п() л.а.нці, Я'К і в ці­ і

досвІдом,

Основною

кЗіПУОТа., столові БУ'РЯКИ і МОРК­ ва. 3а переВИКlOOfан,ня плаооlЮії

РОО1'1'НИКИ

іrnОРУВаІПlЯ у

ро­

частини

відділкІв.

огірки,

є Ії

сільськогоспо-

нультурою

в

рад­

картопля. Врожай­ торін становила

всього 72 центнери з гекта­ ра. В той же час радгосп «Требухівський. на однако­ вих землях зібрав по 150 центнерІв на площі

500

гек­

у

Наш дороговказ -

ме-

-

ланни,

своєму

сказав

виступі

делегат

ХХІІІ з'їзду Номпартlї Ук­ раїни Пеl'РО Хитрий. ТоріН ЙОГО ланна виростила по 115 центнерів

щі в

картоплі

на

пло­

гектари.

84

Ми могли б перемогти соціалістичному змаганнІ

требухівців,

продовжу­

вав він, коли б як слід займалися механізованими ланнами. Ось уже середина зими, а ми не знаємо май' бутньої площі. Про закріп­ лену

площу

дізнаються

механізатори

перед збиранням

врожаю.

Неорганізовано підготовчі роботи панням картоплі. рочна

практика,

проходять перед ко­ Існує по­ коли

меха­

нізатори на збиранні нама­ гаються викопати більше гентарів, забуваючи про якість. В результаті ве­ лині втрати. Мова про по­ ліпшення сортів ведеться ба­ гато рон ів. А торік 'l\ільки невелична ділянка була за­ саджена сортом «бородянсь­ ниЙ~. Засміченість полів, захворювання,

ність

різко

жайність

НИЗЬJ<ОСОРТ­

знижують

вро­

картоплі.

Торін Бобрицький СО.lзавод дав державі

за­

-

140

тисяч нарбованців чистого прибутну, заявила у своєму виступі передовин нонсервного виробництва, майстер засолювального це­ ху Марія Михайлівна Но-

шова.

Завод

-

планоВі

виконав

завдання

по

всіх

поназниках. НаслІдки були б ще кращі, якби відділки гналися

не

за

продукцію

ку.

А

ВИСОНОГО

ми не

гатун­

можемо з

низькосортних овочів вироб­ ляти хороші нонсерви, бракуємо завезені цього терпить

Бо

за

транспортування

виплачуються

овочі. Від збитки дер-

збирання

гроші

робіТ-

никам.

радгоспу

"ПАОСКІВСЬКИй'

ЗЕЛЕНІЮТЬ СХОДИ КАПУСТИ ВисоКі

зООов',ЯlЗа.нНIЯ

Гоом : дорів то

беруть

на

cffie овочіВНlщькі б;mгади Григо­ рія

Іл.,і,ча М~щеНіКа

на

ФадейOШlЧt3'

центнерів

ростити

ог:,рків

вони

на

та МИ:Т'рофа­

Бігуна.

ЗО ,гектарів та

бага­

продуlЩ:Ї.

забезпечення

всіх

ВИООКОЯIi:.j.c,ноЮ розсадою КОІ~lбіно,вану Пд!mиIКОВУ

ПЛОЩ

створено 6ри:гз:д.у

110 3 16 ЧО.'ОВ:", якою керують бри­

По

~би'рают,Ь(:я

КОЖJIЮМУ

інщо,ї

дЛ'Я

З

з

3И'

31

l'еК'Тарів при п:ьані 94 цеlМ1иери, по 250 центнерів капусти на пло­ щі 70 геК'Гарів" по 2-«J цеН'J1неріВ

гаДИРИ-ОВО'lіeJНИКИ. Вон.а ИУJ,а ЗКТИІ~IfУ ni,lTOTOВKV

розгор' до вес·

hH. ПіВТ09а ТИЖJiі то),!} в парни­ ка,х під 140 рамами lІисіяно ран

пре­

ви­

.'1ОСЯ

критиці

керівництво

відділна

за

!

підда-

НЮ

кап~сту.

ТИI\!

ТО'ОСТЮІ

flit...ІЯ ~

«ІІОВОГО

,

II~~.,

\

першого,

погану

~,OT ТОБІ

роботу ~

Й ПРАВИЛО"

тваринництва в перші дні нового РОНУ. При однанових

умовах

доярна

другого

в,ід-

У

\

замітці,

Назмієва на- І' таки''.! заголоВІКОМ у

грама

на

доює

в

ці

дні

по

молона

кіло-

8,8

фуражну

!

ВіДДілна панує повний безпо-

ня

А надій по радгоспу

становить 5 нілограмів. І це в той час, ноли в цьому ро-

L!,Ї грубих, СОНОВИТIfХ, центрованих нормі в

сталь. На фермах рядон,

но 1'-

першого

онально,

телята

брудні.

Збори зобов'язали

ництво

відділна

виправити

зрівнятись госпним

з

і

про-

по

на-

присутніх,

справиноли

сенретаря

за­

парткому

Мемрун оголосив імена

нращих працівнинів, які за­ носяться в Ннигу пошани.

Тут по

же

зачитується

радгоспу

про

наназ

присвоєння

велиній групі робlтнинів по­ чесного звання Ударнина ко­ муністичної праці. Вручаю­ ться

грамоти

райному

НОМ­

сомолу Бобрицькій, ЖерД!всьнlй восьмирічним, Шевченківсьній середній шиолам

за

допомогу

врожаю. партії

в

Грамоти

збираННі

райкому

вручаються

кращим

танож

працівникам

рад­

госпу.

Збори

одностайно

прий-

мають соціалістичні зо6ов'язання на 1967 рік другий рін п'яти річ ни, ІОві­ лений рік Радянської влади.

Робітнини висловили мість

добиватись

показнинів

ні.

Бо

праці

у

ж

господарюван­

у самовідданій А.

наш

І

ріши­ високих

запорука успіху.

-

шафом

\lат,

П'ОКРИ'

За.а\1а,г

) же

зе-

:;ен'ють сходи. Ім не стращн тріскучі \oIa~03H. Через 'кіЛЬКіІ днів роб:ТНlfЦі ,ПОIЧНУТЬ 'пікі'Р'ува­ ти розсаду, а так.ож висіва'Ги на· сіння цвітної капусти. КотЛ'{)ва~и вже поВ!н'стю п'дг.оТОВЛ1ені.

ПОДАРУНОК МЕХАНІЗАТОРАМ Недаlано б\'!!lі,вельни'ки pa'.l.rocпу 3,:1,а.'И ,в еКСП<1'уаТЗJцію н'.ову :\Іащинно-траКТОРIiУ м.а,Й'С·reрню. Усі Tpy.дO~liCТKi процеси ~ ній Міханіеова.ні. Тут П;>8I ЦЮЄ цент'

Clпа

Це

••ен,Н\я,

хорошні!

ха,К'ізаТQр'ам

і

температ}'ра

подарунок

ме­

ремонтникам.

Л. ректора

С.

Корон ій ко

CYBOP~

,

при,муси~а

платити

П?о'И.

,,3ИМА 3Ас rrАЛА

\ , ,

В ПЛАТТІ" наЩІИ газеті від 15 груд, {,Я 1966 рок'У була lііа,друкована стаття «Зима заст,а.,а в платті». У

В

ній

КРИТI!І<tувавс<я

ди•.1ьнш,ків тов,ку

до

за

За!Ю\!1

холо·

незадов'льну

під-о·

зими.

,директор під.пРИОlства т. Гор­ бонос О. К. повіДО\1ИВ ре.з.ащії, що факти, на-ведені в статті, пов­ ністю під:твердил~сь. ВЖI!1ТО від· ,повіlJ.'НИХ заходів. А СЗlме : про­ ведені дод,атков,і рQlботи по утеп­ ленню ц'ехів, я:кі(Жьще віДРемон, товані діючі парові к.отли. Ал~ ,ВtC.н!1 ма.юпоту,ж:ні і не забe.зaJe­ 'Іують потреби в парі цехі,в за· воду.

Ооно.вною ПРИ'ЧИІЮЮ HeДOCT,a'l'i IнеобхіlJ,НОЇ кільк'ості пари для опа.1ЮВЗJlЬНИХ і теX1JQJlог.іIJlНИХ потреб

З3Тj}ИJ:\Іа'filН'Я

будівництва

нової коreльні і ГЩЮПIРОВОДУ. дл,мі,нісllРlЗція заводу н<С.о.днІОІраI30в.о

зв,ерталась

в

в ИlЩfCтоящі

гос·

пода,РСhКі і napTЇ<irHi ОР1'3"f.И, а також безпосередн.ьо ДО генlпід· рядника по ЦI>ClМIУ питаlННЮ. Ро­ боти по мowrажу га.50ПРОВOlд'У і

Kol'eJl'ыіi

ПРИС~ОРе!!І'і.

ОРЛЗ'll:ізО'ва'lЮ сисreмати;ч,не підве·

В новій мaйcrерні ()дноча~.о м,о,ж,на ремо.нту,вати 15 траК'Го­ різ. За короткий час з:відси уже вийшло 8 ,полаг.оджених міЗШИП{. внконуючнА

Г.

праВJlін-

1. Гр і иоберг .

У діючій котельн'і з6іЛblШеиий щтат по обслУГОВYlВакню Іютлін.

ко­

повітря 3 приміщенНі ста,нови'Гь Іб- 18 градус і в. Майcrерню збудоваJlIO гооподареЬКIІІМ спOlC()(Юм 3ІЗ сім міся­

ців.

голова

поп~реджена за те, !.цО продаЮЧIl

L

буд,іВНI\ІЦ11ВУ

ЯЩЕНКО,

rромадський

респондент.

ральне

ПJlТ.анню

р,аї10пож.И'вопілки

періоду,

Ве~ине враження

тов.

Ось ЩО ПОВ:ДО\olИ!J ;JедаrЩії по

ЦЬО\ІУ

\

зав-

С. Корній-

загальнорад-,

поназннном

ступник

ТС>Р!'IВЛ1

негайно' ПОВlнопа'ЙОВИІ,<а в,д,Ріте .

доях.

на

'1равил

магом с. Требу"ова Г ко.

1 нерів- ~ тслеві'зор <В~л",ов»,

становище

тягом найближчого

ло

ПОРУIШе.НIНЯ

норми не запарюють-

ся, винористовуються нераці-

,під

<Новому

житті» від 27 Гру,~НIЯ, йш:~о~я про

є вдо-

НОРОВУ.

овочів теж

Сl{.'{)I\1 ,

на'Д,рукованіlї1

ділна Уляна

зенн,я

Під

полотняк. Фато автора.

-~--

= Вісті 3

світ

К. Т. ДІІ чен ко.

~

Серйозній

кільністю

овочів, але й за якістю. Часто на завод привозять зіпсовану, низькосортну го­ родину. Споживач вимагає

жава.

тарів.

-

ханізовані

рІк.

1967

ме.ншу ОлЬІГУ ще н<І. ру.ках носи­

все.

господарювання

минулий лістичні

село Літочки. На arарmщі за.лtt­ шилась я з rpb03l.a ~і1'Ь~И" ,най­

роБІТНичий

колектив радгоспу «Боб­ рицький~ зібрався На вели­ ку радУ, щоб Підбити під­ сумки

А IJIУії , мни ВЩ~НТ C'Ilа.1ИJlИ на'шl'

це не

НЕЩОДАВНО

в

ви,рощення

В.

Самовіддана праця - запорука успіху

жwrи

ко,іЛIf вони. Особлив,о заЛШ1JИ1ВСЯ,

ла. Та

знань,

І. 3АДНIПРЯНИЯ.

краще, заlХожніше, та гіl1'лерів­ сью війська, немов шу.'1іки, на- \ ПIІІ.'lII' на .m\.C, пеорер.в.али нашу ,\ . С КІльки МНlрну npa.цIO. rO?J( на-,

ШIJ)І'Яl'mJj~ B~p.eceHb

до

секретів

На фото: Ге.роЙ Соціалістичої Праці ланкова

РJ'1ГО':-ПУ «Зоря»

- В п,ере.двоєн,н-і РОоки, - - - - - - . " . - - , - - - - - - - - - . . . . , . . , . . , . . . , . , - - - - - - - - - - - - - - , , - РOffiЮВ'ідає в ()н'3 , - наш 1\ОЛ-~' з."іцН'і,в,

шл'ях

крас'н,ого, дає ключі до СОКІІХ вrюжаїв овочі'в.

веТlllга,є.

JЯє."о.

ГООП

хатах трудівників. Ніч огор

8<

тає засtl'іжєну землю. В lQi'MHa'Ti ,н'ад юниіГОЮ схи­ .'ИJliЗсь ланкова Каrreрина дяченко. КНИl'а від

Р1Ч'НШЇ в;к ця тр},.,\івнищя ск,різl,

; оспу «Лі'l'ківський» fалини Ми­ хг.ЙJlїВни fа;п()н, 3 ЯІ,(}Ю РIJIЗ'ІІIJIВ-

уміння.

Вра.нці лан,{ова з ПО~РУl"а'\lИ ПОClnіща€ в ПО.lе

по

~To(),'10B{)IЇ )IOIЖВИ -

,',\оля веіх заг&рбн.иків о.:.накова . Нар(},',\ не прощає ЗJЩ.11Я1н,ь:t.

ріпленої площі.

капу~и -

-

центнерів каll1УСТИ иа КОЖНОМУ гекnaрі зак·

500

'вю;юС'ти­

ти на к'ожн;ому гекгарі ІЮ

ВИ'~IfО,

BIJIHIII.,

ланкової, зокрема ОЛ~І'· Овсіївна fаиДіЗ,К, Марія Tap3iCeIflKO, Га;шн:а етеКJI1)ИЧЄIfКО та Bap1ta:pa

ОМоЄЛЯlftltна гай;tа.к наЙIii;>-аЩf> оПІ)Зоцюва.ли, зароби.1И на.й6:Льше. Юв,і:леіінип рік ланка т. Га­

а ~ tКB~н;aTi тепло, затиш­ За.

під'ЇЗДІ!, пухкою КОВДРОЮ встилає' ПОЛЯ. Се.l1,О відlГlочив,ає піCJIЯ трудовОіГО ~н'я. Яскраво горить меКТРJIIЧJfe світло в П,РИІМіщенні к:rубу. З ньсуг() ДОЛІтають ДlЗІВінхі .молоді гол,оси, весе· Лlа музика. В ха,тах робітнИ'Ків засзітн.~иоя гo.l~· б: вогни.к,и телевізорів.

r

подр}'Г ca:H,,~ Са.вівНІа IJalWi.Bн.a.

~Ю{­

SJ~l'If)'­

3а ВJЇIКHoM ЗІ\ІМОВИЙ ,вечір. Мороз Вlfмальовує на шибках химерні візеруиlGИ. GпуетLrnиlМИ вули­ цями гул'яе ху.га. Сні.гом за.носить Ш.1ЯХИ і

книгою

з

ТАРАСЕНКО, .обов'язкн

радгоспу.

ди­

nалин,а,

посиленІЮ

конг·

роль по теХІНічному нагдlЯДУ. Ви· р:.оои випускаються з дросушеної ідеревl!JНИ у від,п'овіД:lJ'ості ні'ЧН'IІ!МИ ви мога,ми.

з

тех­

iIlеноплаcr укладений в шroбе­ л,і. РемОІН'ГНО'Мехсші<ЧнИІМ цехом провоДlfТЬОЯ велпкЗJ робота по .за.кі1l1ЧеннІО М<mтаж'у теХНО'JIIOгі,ч­ ного і енеРlГетИ'ЧІНОГО в ме6лЬOlllО:МУ цеху.

НОВЕ 4

дютого

облаДНlЗ1Шн,я

ЖИТТЯ 1967

року.

3


~,~~c~,.,.o~~~,~,~ Ф~?~~~~'~~~l~ І 1466 року

згідно Постанови ЦК УК';Jзін.: І РаІдН МіlНlстрі "

KГJ

.10ва, 400 ЧО.lовік \іН товариства.

УРСР, CTJOO<"l'e То,зарнство ОХ('РОНІ! П~\I'ятнm~!в ICTor;ii і к~ль1 урн УРСР На БРОIJаРЩИНlі зареєстровано 22 СК\.l"ТПТ~ р'НИХ па\І'ЯТНИКИ і 9 обе.1,сків. На,се.1е 1-

стали

НЗ заводі порошкової vlеталур-

г:і : на llIИ'НОР(j:VЮНТНО~У заsод;

700 ЧОЛОВіК

3 лютого 1967 рОК) пісдя тяж бажання ІКОЇ і тривалоі ~вороба ЛО\lер В' ,)-

ВІІ'ЯВИ.1ff

внести свій вкла.1 у шравv охо-

всі

па:VI'Я'ГЧИКIІ,

історичні

тури п,;JИlшад робітника\l пода.1:! директори цих ПlдіПРИЕМСТ<В А .\\ Коваленко і П. С Щер6ак

\Іісця боїв, ~роб!'ТIІ іх :vIузеНIИ І

р()зпов!стн

про

них

пі]рсстаючо-

\ІУ ;)(>колінню. 3 цією \lетою ) КОЖНОМУ селі,

_

Тр}ді3'НИКИ заво.1У пластмас і

.

на КОЖ!Ю:vlу п IlЦП;J и€ \1 СТВ'І СТВО!j]Юються орга!нізацї О' ар , . .' І. Т _~ "и'стsа по

зиченко.

Ф

С

1907

)

на КО;КНО\І\

П1,J,ПР'ИEJмcrві.

М. ЕРЕМЕНКО

голова районного товариств~

ох.орони і

пам'ятників

icTQPiї

культури.

Зcl_,'нчення

Фе.10;Jа

J3В.1ЯЮТЬ

М)З~tа~ Ji1РО;J,jf8СЯ \

ЗГО.1С\1

Стеlанавича

поа'lЮВ3ТН

СІ\{ І

-'"

""lаСГі

Бсе свОЕ СВ1Щоме ЖJliТ7я Фе.1I') Степа'llОВИ!Ч Музмq6НІКО ~1J.дaB

ві.

ст) пивши

КОI'>fСО\IОЛУ

до

ВІН

~11i9'''OTO

ВІДразу вкЛю IdЄ-

тЬІОО до а hТИВИО І робати будов)

30

Пlре-

~lльськo.rоспода:р;сы ого

виробництва

по

рІК

19-41

в

193-l . нап

З3В:..1уЮЧИ\1

:1зtїзе\lВl,Д,J,і.10'l

рош в -селІ ЛІТ"\! Б''J)Oвар- Кllівськоі- об,l3>СТ' .'І оаИQНУ ",IЩОС1>КOJ Є'JI ~ 6 .Іі С fllfi а ':дІ ка

КО.1-

ВІlшоі СІ.1',­

ШК~.lИ

t-;op юБИ.1ЬСЬJ(!f\1

-

. " 900 ЧО.10ВIК_ ~ lIЬОЧ, веЛІІка зас.1}1 а ДІІ ректора І 11 ГО;Jюка. Не ві.1стають ВІ.1 се\IИПО.1"ів11 ,в : робіl1НИ'КИ Киінсько-і птахо-

П'с.1Я

ківський» Федір С,€<П«::Н<J'ВJW _Ч~ - році

ського в

-.,

а

Cbh:CrOCI10,J,~PCbKOi

ТОВ3f1ИlIII, ]ОГ!О\ІОГТИ нам у ство- СЛ}ІК нmo веЛИI(}И апр а.в І Нdllюі \IИIJlJ.ll<l'>СЬЕа птахоф1'БРIІl'а ТІ т . пар'Т І служf!Н1іЮ овоєму цаРО.10Ч.1ена\IИ тов.аонства стаЛI1 пон:а.J. ре::НІ TOBapI1CT~ в КОЖНОМУ сел', В , .

працювгil

КО.1'ГОСПїИКО~J,

ва'рщині, ДИіреК10Р ра;.l:roсп) «Jl.l-

РЗJТОСIl), «Краси.1іВСЬКіЕIЙ» теж го-

ОХ,?РОНІ дорогих КОЛ;IІ.И радя.нсь- НІІКИ не названих господарств і КіИ .1ЮДИIНI П3\I'Я'!1НИКIВ ПРИК,lа І З . ДО'\І \ ЦЬО\1У ~оже с.1\ ЖИТІІ Се- IllДП',JI,Є\lСТВ ЗПРОШУ'ЄМQ вас,

192б-192ї РОI;а\

ОЧО.11!В пе~Шllіі m:'10всыиїІ ГОСІ] «ЯСНИЙ ІІЛОЧІ%»

Т~ЮП,СЯ

.10 вступу в члени тоВ2риства А що Д)'м,ають керів-

У

j)Я]ОВНI\1

ниlй си.н Ко~уніСТИIЧНОI партіl, член КПРС з 19Зб року, органі-

НЯ повинне обер:гати і ВПОРЯJ:КО- рони па:VІ'я'Гників історії (КУЛЬ- зато? КО.1fОСПНОГО рух У .на Бро

в~вати

МУЗИЧЕН@'"]

Федір Степанович

Ч.1сна-

3

Ф.

рОК'

1939

С . .\\'3ffченкu J

пра.цює зав .1)ЮЧIІЧ o~'Г.HCT'')YTГOp-

CI,KН:VI

ві'J..1і.10,Ч

f1aii~c\!y

КП

УРОІ'"

ЧС'Jflоби.l,ЬСЬКОГ,)

1/,,::>з іНіl

Ве.fЧКОЇ

ВіТЧІ1ЗНШIОI

віЙН11 Ф С \\)'ЗИЧс'~IКО переб у в"в У ,J, юч'l'l ароllі Ві,1 бра-J

~ часгь ,; боя\ ІПОТ j ні'!ецькофаIIII1С1СЬКI!\ З"lзr,б:ШhIН. був \ чаСНИ'КО\1 Стз.1·;;гра~сько-і БIlТВИ, проі!:J10rJ ІІІ.!Я:; J.'J, :):IJ08010 б 1'1 цЯ .'J,O .\ld';ЮjJа, ЗdСТ\ ilннка І;о\!ан-

ДІ113 IIO~,,\ II~ 11М [частин: :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, --. З ІСЦ6 по 1945 рі" Ф С.

Автомобілісти ОДНОГО ДНЯ п:д час канікул 200 учнів нашої ШКО.1И \Іали Їха­ ти \ Киів.ськшЙ дра:чтеатр імені І. Фраllка на виста.в\- На дев'я­ Т\ ранк\, ЯК ДО"IОВ.1ено було, зібра.1ИСЬ всі \ чні, аДІке через дві

ГО;J,ИНІІ

початок

спектаК.ll1О.

А де а'вто6уси, за~lОвлені в Брова.РСЬКО,IУ автопіДIПРИЄ'\lстві, І

за

які

наперед

заlпла'ЧеJЮ

гро­

ші-) Нес\lа Чека.111, дзвонили ... НареШТ1 ) заП!зне~НЮI на П'івго­ .1I1НИ приСіI В ОДІІН Чапина Д1тей поі,а.12,

];l,ТIІ

а

;н'шта

ДР\ГОГ:1

:;,іО '.1

за.111:1111.1аСI>

А «13\-де ' ».

знову

б\вати \. Еазці, адже багато їх 111"0.111 не б)'.lН ще 1- сто.1іщі, з

б;J

друге

За I\вяхаМІІ ХОI.1ИТІІ аж

:tзрсыїІ 'І,

-

І:іде

ТОВ2/И

ТИ\lчаСО\1 П~ОСТОРИlіі

пов('рН~ТНСЬ

lIаваilС\І

.1ежать

Рож!!~, Є IlРО\lіозаРНliіі

\

новиї: \!зга-

зин. Пссере;J. Ро;,кmв, кр \І того, ~lаЙlКе рік сто-іть краСIІВИЙ П.1аст­

,Іасовий можна

.1,арьок

«Зір.ка».

r;!.1

Ві!користаТll

реЙНІ товари Якщо ;,к :-!:,

\ІН

ЯКИЙ

га.1анте­

наГЗ.1УЄ\IО

І, водночас, ВНОСІІ\ІО пропозицію віДКРИТіІ в Рожнах торгів.1Ю бо­ да'й

наїlllеоБХlдніШIІ\IИ

раЮІ.

гоопто'Ва-

В. КАЛАШНИК, робкор.

РОЖНі!.

-

знає

11)'дова

а.1('

О.1ержаПІ

те­

.1еФО,I!_ А.1е він вже .J.~ же часто псується, особ.1lLВО останнім ча­ CO:VI Потrібно Tep\IJНO,BO з'яс) ва­ як,'СЬ

мер, дає

спр,ав\

а

нзбираєш

-

ві:ЩО-ВІДЬ.

інший

~н'iB -

на

но-

ві,,J,пові-

або

К'.1ька

НІ Д)X~

C.l)'X\,

ЧИТЬ тру6к,а. йду

Або

абонен"

ні

М()І!І-

' поштv

та\l

прau.Ює, Й.'J,\· в ра-дгосп -

не

і звід­

ти не додзвCJltШШОЯ А КО.1И Й .,'10стукає.шоя до бюро ре'ЮffТУ те­ .lефонів .. Будь

справте

.1aCKa,

б31: К\д!!

Te.le

Gпр'аВll:vlо l

... А

і

р,же

воно

не

210

сі.1ьра,J,И

б)де

ІН'

ба.13кати'

БЗ.1акає

і

сього.1-

ні, і завтра, і піс.1яза,втра To~~ від і,\Н"Ні ВИКОН'КО\ІІ сі.1ьськоі Ра,.1И, ,ди'реКЦІЇ ної

лікарні,

СИМО

радпсп\,

ШКО.1И,

Р,П,lИНУТИ

ЯКОСі>

.1,.lЬНИЧ­

ПОШТ11 на

про­ IЮ.wих

зв'.язків.1Іів. ЧІ! не пора виріши­ Т11 П11тання 3 те.1ефона\lИ" М. КОВБАСИНСЬКИИ. с.

Требухів.

~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~

ДО Б

ВІДОМА ТРУДЯЩИХ

зв'ЯЗЕУ

З

несПРИЯТ.1ИВИМИ

IЮГОДНfі\lИ \ мова\111 призначений Нlа 5 .1ЮТОго 1967 року день свята

ся. 6)де

J1РОБо~ів

Про

час

Зlll\lИ

ilереносить­

ВІд-,начення

повідомлено.

ііого

ДІТИ

3J.-

Володимир КОВБАСА,

СІ[

ГО.10ва

.1!Шlе з до\прав.-!.:!!!Н І

ради

ім. О. ТреБІ \ В.

"

1<І"!():;,'Ь,

:-:О.1[ОС'1\ "\I~ І І\а.l:ніна rео/',анізаші КО.1ГОСПV в

дlІ~еКТОРО\l

не

.10велось

ХочетЬСЯ

Blll1a.'J,KII ~Д;Ke

П;JO

Н('\Іає

-

це

роБКОО:I\

ВІРИТИ,

бl.1ЬШ('

всі\1

ПDтр:БН:1

шо

не

J.1Я

Г;!еч 1\lI,

r;ер·еда.1И

ІІОВТО;}ЯТЬСЯ

отваро\!

звеРН\'.lась

- Що Д.1.я вас 15 кі.10гра:ч_в гречки) Це ж дрібниці. N!.аб\-ть, техпрацівниlКН

картоплю

.1!НУЮТЬСЯ

І: Г~

Д.1Я

торгівлі

15

К'­

логра:vlів цЕ' ,J,Р'ібниці З,зте .'J,.lH \IJОРИХ дієтичне харчува,НlНЯ­ не др БНІ!ці 15 };1.10гра\lів це \І.СЯЧННЇ' Р311!О1! ,1.1Н 10 ЧО.IОВ с.

К\п ІОЯ

ВИГ;Д'lа

-

росте

товарів

спрззз

у

;ря

розстрочк\

покупців

Та, на жа.1Ь, ,J,еякі з них ззб\зають ГІро ГО.10ВIН\ Вl';'IОГУ У\lО"

офорч.1еНI!'Я товар:в_ СП.lату грошей.

п;)()

I\Ч3С1О_,

СУБОТА 4 ЛЮТОГО Перша програма. 11 ОО «,1' .1О'В; .1Ю,J,И»_ ХУ.10жН'ііі фі.1Ь'.1 Фестива.1Ь

1340 -

;JOдноі ТВОР'10СТ. Таllжента) Н рів

«Каз"!"

і

10 -

,J,итячоі

(Пере,J,ача Д.-ІЯ ,J,

\IО.10.'J,IШI.\

про

J J-

ШКО.1Я­

казка)НІ

і

прив

["ес\» (.\\.). 15.00 для до­ ШК1.1!>НlІків. «Народження ,'v\\.lblі-П у .1ьті» (.\1). 16_00 Пер­ шість СРС? з ХО};с;] ЦСКА (.\\ос,кзс1).

-- Н'.lепз!ї,ні ,іОВЮIІ -- «! IJpo.1f'lIii \lузеіі Р.І.1" (М) 1850 ьі.1Д._1е іНЯ

С\\)

«ГО.1убог"

р,

llе:,ерВ'

еч.). «Зв

182() В.ІЗД\

«llаштов,-' ВОГ1l1Iка»

19 ЗО - - П~сгра\lа пере19_35 НО.ВИІНИ !;"ноекрана. 20.20 Я С1ецюк «Спа.18~') ,J,ач

Пре,\I'єра Т".lе~ізіЙн(УГ(} спек'ГЗ" .1Ю 21 ОО - Пе;JШіСТь ЄВРОПИ З

Друга програма. 1130 .1.1,.1 ,-Іітеіі «ЗЗIГ~,:І T';J~ БJЧОВ<, бореть РОКІ! ХО.1ять У боржниках І Това ся» Х\,J,ОЖіl іі фі.1Ь\l 1900 ри ЗIiОШ\'ЮТЬ, а П.13ТI!ТИ за !ііІ, О Гр.Й «Кора'б.1і у Ліссі» Те не ПОСПІшають .lеп;зіі'I:ШЇІ спекта'К.1Ь 2030 -Нечесно та'К КО.1'! б У згаJ3- «І 1з добраНІЧ, .1:іти ' » 204;J НИ, .1Ю,J,еЙ б\.lа совість, то HJ- «3ако\,аний «П'нгві І» XYJor.NliH

пев'не \-ЯRИ.11: б наше становище.

товар

_

ВИ\lагаjOТЬ

здавайте

ВIІ.1а.1И

гроші...

Би

бортники? І не заб у ваііте, що пеня росте К. ГЕРАЩЕНКО, продавець змішторгу по розстрочці.

ч\пе,

Ф'.lЬ\I. (.1ля ДОРОС,lИХ)

НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО

Перша програма. 10 ОО -

.J.1~ ШJ;О.lЯР 'в «БІ.1ИЛbl'lИ.';» (М ) 1030 «Гі'lНаСПJКd ;J..1Я всіх» (,\\ ). II ОО Д.1Я Юll2ЦТIJЗ «Ш.~н\ В па\-ку» O.li\ln·iJ~iJ (.\\) 12 ОО - :1.1Я lll'-с.1Я::>:Н «Я,;

і

<11

l

т )\J:ll)пі

!J2ТUК'ВШJlНОЮ

,,-

1(1-

Ф

С

\'1еда 1Я\1І!

1

CbiT.-lа п&.\l'ять J]rJ С ГВНЗНОВЕча \\) СШ"еCjка

.111

зuереЛ;СТLСЯ

Білокінь,

Т.

Р.

Фсдо?1 1,3 ;3В Е

Сl',Щ-1'.

n :\JII,II\ Риндін,

М.

О.

Пазенок,

€.

l.ljжБОG

ФЕItЯА.

[,(JCJIU,13/)LT ,31

fI(,В'ДО\I.I}IЄ

С\ІЕ'Р гь

ІІР"

Ч,l(,',:1

кого

C~-

'ltpe,J,

ГО із Р:' \.\, 1

по", іі,:о! о

\ 2235 Ч;ІіЙ

Р;]

1-

f)po:Jap

Г~Jiб(}';с

С \1':

n;:;o

щаЕ

ч,~,ена

Іі())

СIІI >

~'Ji()rO.

1сре,J,чаl'!І1

КПРС,

Ч.1є<::а

C\:e;JТb

ВІІ,;()НК()­

ЛI1К:!3СЬКQі С .1bCb;.;oi

"l\

]еп\ татів

ТР\.'J,'IсЦіJ\"

Р':.СН

Jllpef:.TiJ-

РЗ.JГОСП\ «.lіт",; BCL.l'l!ii) МУЗИЧЕНКА

")2

-Федора

Степановича

О\ІЇ

[51

Н· .~::::::::::8:П:Н:::-:""І&=~ ~

81fi>!!IIIП!!ВiJ

Партій;3'

Програ,ма пе1_ ,\lypaTo'B -

н:за,uіі

Сl1еі,так.1Ь Хар-

на;JOДНОГ,)

ДHpeI-\TO~3

БнIКОНК()\! ,11~I':bK'i С:."І, . Р 111.1 11 :IClII~ тзт:в тр) ,1Я­ ши\ З Г.ll1БСКil\l с: \10\1 СПJ'ві­

С·lJЖИТЬСЯ})

пер~рві те.1евізіи lі НОВIJНИ СЧ) 20.30 Те.1еs.:;,Йні НОВIl

',іВСЬЕОГО

O~lHO

ськоі

Першість ЄВ;JOІІІ! з Ф г~ РJlОГО к3

<,Ра.1 СНИЙ бер!:"?»

:ІЮ­

КО.1ГОСПНОГО ClrЗ 1 1 ЗЗТОР(1

~ lr{)ЮП.>

Ч\ Т! Н

-

НІ! (\\) 21 ОО ~)е,J,ач, 2105 -

РЯJ~В

,:1пк_всь".',·"I»,

!н!,::и

(.\\) 15_00 ",_\\узичн!!й' ЕіоOJ(» (,\\). l;і30 «К.1\ б К,НОЖl,Н,1 Р:ВНИk.ів» (,\\) Іб-:ЗО - llOh.)-1 \І ЄJпа.1Ь-1Іі 1"1 фі.1Ь!ll Іб ,)0 -'1.151ЮhilЦТВ3 Пісні H3lll,j\ uaTbJ-;іlJ lї30 «C~il.,o І Тlі!і)} ,\\ ЖН'I рс]нз ПРОГDа\lа С\\ І. 18 оо

таНІНЯ. РеJlОCJтаж з ,їюб.1ЯНIІ

}:ЗUJ!:\:

f\C\!~)1 ста,

З

ПС:)('J.часно

МУЗИЧЕНКА Фе '~opa Степановича,

ре]зчз з .1ніпропеТрОьська). 14 оо ;l.lЯ :'IО.10,J,ШllХ Iш;о.lярів. «Те­ .-:ез.наЙка» (Як .lЮ,11I НіlВЧН.1НС, час ВlI\І:рюватн)_ (.\\). І-! 30 .1.1Я воін_в Ра,J,Я'1С~"ОI Арчіі І тоб

H(J~T_\ ПIf.13

CbhGrO ;:Ja;'ICH\

Ганза знайшов своє щастя» Бз­ .ІСТ J,ержа,вного театр\ в OCT;J'a1'1 (Гlеі;Jедача з ОСТРЗВНj. 13.30J,.lЯ ш"о.l,я;р,ів «СІ п\ ТННІ;,>. (П~­

«Як

~

CY\!l)'1 ргПТОЕ.1

рок).,

BeTe~alJiB '311бно;-"о

ГСС:lI-

~~~~~,

що

І "ої

вирва.l(!

Tj)L'CI)

r.'!HGv1\11\[

Яі\(1

C':\lepTLJ,

Т(lГ,)

МУЗИЧЕНКА Федора СтепаJlовича, ВIІС.1С:В.1Ю€ с{!!вч\ ття С ,,'і

Ф.10ТУ

!

[,11011 .. 1[;1:011"

КПРС,

проф-'

C!~\~ti;1,1110~:)![oro

р<J.'lf()lІ,

l<івськиіі»

парт і'I:I"

1 О/FёН.заu:і -.JаР'IИНЬ-

f).

спіЛ,,'IJва

;Jз:rгсс;т\

Н']

IJ)Ж,J,е'!І'О ,,\\ П, КОРН""ІФ, АКІ.10В В І По два

ПРО,J,а,s~ів

сі,lЬСЬ!\ОГU

\l () \1

ОСЬ «наііактивніші,> боржнн',и, фІі \ Г)ІІиго !;Не І ІЯ ?єп)!'тзж з '3:'lішторг\ Гутник Б. Р., Зо" :1}{ б.1ЯНИ R .l~pe)J, ,е_і"віА В, КОСТЄ.ІКО І А, Шу.1ьпі,1 j [ІНІ I'CI1II;J11 (\\ І

ІН, ко А

М.

Г.11160"'I\І

ШК ..1ЬНИJ;!.В

ЧВСТИТН.

3ви'чайно,

С.

роБIІННК'3

t:c\CH)

,J,опо\юго.ю.

6e'~3~11) ТНІ)\І\

()OrfO[1

lТe~(']

БроваРСl;;;И;1 oa:'I"O~1 ІІРСФ-; 1'J.нпею:

СіІ .Н"!!

годУЇІте l

за

І. ДВОРОВИЙ,

РеДilК'tОр

нд

А ОСЬ ЯК від.по,ві,в ГО.10ва раіі спо;,кивспі.1КІІ т Грінберг, K~.1iI Я

А.

,1ікарні.

оБЩl':lIlТ, віДJ;аза 1\ БаСЮЕ. ЩО, ХВОРІ ДIЄТl!!;lІ) А ВИ і\ ри­ СОВН\!

П.

11

\\,

С

J ,IP0.J\

ве,lН1..;і

пеня

Ko\!~П.

Ф

Л. І. Шелест, Л. І. Павленк{), О. П. Яхно, М. М. Крук, Ф. Д. Буяло, І. М. Ковбасинський, В. І. Мехед, О. М. Чи­ жик, М, К. Федоренко, М. М. Прокопенко, С. І. Музичен­ ко, ,1\,\, Г. Лисенко, Я. Д. Антоненко, М. Я. Гайовий.

ПОJібll.

в!дає .1НШL' 1_ Басюк

Г

КРИIJОШ.~ик,

ВеЛІ-Ікодимер­

дільничної

С!llІа

;]11H Jro

О.

()іи!

J

Сергієнко, В. Г. Лемпицький, І. Ф. Дворник, Є. Н. Федяіі, Л. Я. Саикін, М. Ф. Полішу!(, Г. Р. Дятлова, :Мо М. Мо­ :ючко, С. І. Товстенко, К. А. Різаненко, І. П. Цуп,

.1іКCJj1НЯ­ ІН' при'к~ті до .1'/hEi\ 1Ю]И, і НіІ\! ІІРО них ІІ";О.-ІJI 1(' с'1,_, заОIRаТIІ А. МЕЛЬНИК,

ської

ря 11В в.

1 -

)\Н!,

CL 010

з~і(, '()~TI

.ЧУЗlічеНIЮ б\ в н",() JQ,J,ЖС"lllіі 0:).1L'.IJ\1 Лt:ні:13, СlрдеНС:_\1 '1 Р).mIЮ­ го Че~воного ПРJіI0·JJ. ~ВО\lll О') :іС IJ\l11 ВіТЧ:l'З'!Oj,lІоі в,:"1111' І сту­

Ф С. .\\у-mчен"о lІе ра·з 0611fJilВСЯ де:тутато:vl КI(івськоі o(jла<оН'оі і Броваlрськоі раЙОННОI

111,10\10, :1l0

с~стра-ха3ЯЙК<l

З'l

(І)

p~llr()\.'J/j{)· J

1()С 1 3

ВI_ІJ.:::заl1

С.1:,ГIІ

радгоспу

і

ВСЮ

(),1гсї.... Н:'!

tJНЮ

Ih

Рад депутатів ТРУ.1ЯШІН, Ч.1еНО\1 раі!ОНJюrо ки\1 тел і Ч.1еНО:V1 бю­ ро раЙh.О~I\ КП Украіни Невб.1аганна ('\lepTI> Еl1рва.1а 3

дружини

Матросова.

ГРl'ЧК3

Чl'!-і,,\()

ра,J,ГОСП «.Tt:-:.ВСЬКl!іі" Ф С. -,\1\Нlчеll!;О .'J,o ОСТ311'Іі\ ДНІВ працю­

вч ,1,)Г()

1,

ВI!р~)б'-!I!L1Г'за

.,ОВОЮ П С.1Я

паа

парт

I\O,~ГO,-їl,!OГ()

ене;')" і()

отваром»

\ ()сс(I.1ИВО J1Teii

6езс.1і.l':Ю ЗНИК.10 ще раЙСПОЖІIВСП1.1r.!! вонн ЗfШК.111 посіян()

\IOP()J(O:VI ззвтор;-

3

фон_

дійдете,

іl-

Пеня

р,ч

сьо-

Б,аТhКИ ilерепо.IОХ3враниі ідо l'\le;JKI нс\!ає Отак-то ЧІІ і J.1II.1И в тезтр, отаl'-ТО !ІІІ! прове.111 СВЯТlсоввіl ,1ень ПI!II.111

<lEH3~1O»

АБО НЕ ГОВОРII'11Ь ...

тн

та

ГО,J,инн

Пере,J, І Іович ро!ю\! для наш,)! ліюарні, згідно /JOзнаРіЯ,J,ЕIІ, Ве.1В},о,J,и\lерсыйй jJобкооп ВИ,J,і.1ИВ 15 Ki.10r;J3\li" гречки. БИJ.і.1И,'З,

АБО JІОВЧlIТЬ, Кожен

дві

о

вечора

НІ

«А ви ЇХ рисовим

ваш то

Вчите.1і

р\'

Ч1іі

.111ше

JІ:СТІ!ЧІ,С!

3LJTOpa

А в 19;)0 [10!іі ію".' обl!;Jають гп-

'13 'ІН! \

на

рожні'вчана\1 тре­ .1 ілш, в госпо­ 11І0

ХRИ-

що{)

добитися,

вдалося

при·б\ в автобус ПРІІІ \3.111 ДОДО\І\

"-і.1Сігра\l_ а

село

\

Т1СlІота,

вчасно 1 еаl

ді.1И на те.1ефО!іі. І ПО\lОГОIO об.12СНОГО

магаЗIІ·Н . .-\ та \1, до ре­

та'ка

15

'ІІарсь'.ого ,'JII,;O\II 1\11 Украіни -) 194:-; ІЮ I~J:)O рі'; ІаСТУІІalll\,)\i ГО.l0іН! раі:ВІІКО іКО\1\"

ПОІПТІІ

те-, М'Ї.IlI1111

ЩеЗ,1а, як н Еазці. Б!.1ьше того із ЇО Ki.1orpa~liB кр) пн, занаРЯI~­ же:шх .-1.151 потреб .1и\!еРКIl, 4()

За цвяхами в

ГО,J,ин:

II

М.ністрація

,J,ЗВОНІІ-

тр'\ ОКН ,\\ОЖНЗ

j

ввіха.1J\I

че­

oд.r!~ ві:J!ПОВ . .1Ь­ ),Я,ВИТІІ настрій дllеіі, КОЛИ В()"!И, ТJІІ,'lаючи в P~­ !;ах КВИТКІІ, втра'чаЮ1Ь надію по­

.111 ..

об

СТО.1ИЧНО\l)

.НlН, (в цей час ПОЧЗ.1ась вистзва), Щ:)l:БУ,I\ .1РІ·~иіі автоб,с В театр ~I!l п;-ші'2.1Н після першоі діі Прн-іха.1И, називається'" ЯК не дивно, а Н'аlад \ІИ теж не

автобуса.

чеі;а.111,

у

-

_\\у33В:.1) ючи\!

1І;)3UЮП2В

10РГIIІ['Т:1\ !;ТО'1СI,:-;II'1 В:_l.l "О'\І Бро­

:) ГЕДАЕЦІнноl

ПІдвели

тич бі.1ыlеe аТРІ. Нарешт',

r ЗИ,ЧСІІ:-:О

3

пертрет заСЛІ л;еного артиста

УРСР Д Шевцова Друга програма. 18 ОО Д.1Я .'J,i,eii. С ,\\ap:JIaK «РОЗУ;'Шl І речі» Те.1Е'візіЙI!Иі'І спектакль

OpIJТК.ВСЬ"ИІЇ>'

«.1

С] \10\1

передчасн\

КПРС,

«;.,.'С" ШКlI О'пег.ети» ТВОР-

ll'юфс.пі::!-.ОВJ

Г~l11БСКН\1

про

leaTpy

і

радгосп\

спо.) Lll(lrOl Ь

C\le;JТb

Ч.1l'lІа

,J,V'Рl'IПО;:Jа радгосп} «J1 іТr\іВСЬКИ,'f»

МУЗИЧЕНКА Федора Степановича .і

г.1ибоке

вис.'J:3.-IЮЮТЬ ЧІТТН

с \: і

СПіН-

rIOKli1H()Ju

i ......··....··.............·.....~ ..··.............................·......·~··.........···............~................................. t t

Іі

і •

t

НАША АДРЕСА: М. БРОВАРИ,

-

«!ІОВ \Я ЖИЗНЬ»

-

оргаll Бровзрс:\аго

І І К()М.!Ті>та КП Y~pal1HbI и pai'.vHHoro Совета ~рудяшихся Киевской области ,

районного"

депутатов (і

вул. Київська, 154 l'~ і ТЕЛЕФОНИ редактора - 3-82, заступника редактора, відділів; партійного життя, масової роботи та промисловості -

мадської приймальні сКиївської правди.

4-67, сілЬС~кого~пода!Хького відділу і гро4-47, ВІДПОВІДального секретаря, редак-

~

і

!

f

Ції :;~o~~o~~ 9:4~діомовлен;:3Р:: ~::::::c:O:7:;::OK~ ч:~~:~ та суботу. ~

..,

~

Бровгр<:ька друкарня. К-.ївськоі 06,1,acri, ВSЛ.

~

1(1Iївсы\,'

15~, Те.1ефон 4-5ї.

3"'\1

432-5900

:ЧЄIJІ

і

\ІО\!

чзсн~

:

і І

............... І .............. ....................... ................................................ ............._-...............

і

:

і

I1

та

С!Іl~lj(('З(l

[:

Кірова

З

C\II:~Tb

ю.jJ

pL~_1rl)L.II\

Г.1!1БОКI:\І

СПОЗ:ЩJ'О1 ь

:ОСП\

і

органіЗ2tl і

л/о

СІ-

Ilсре_1-

]lIPl'~ТI)C)a

ра

l-

«JlіТI~іВсЬ1~liй»

МУЗИЧЕНКА Федора Степановича ВІІС.10В.'ЮЮТ" спіВЧН1Я СІ \( і по!; ііного.

_ _8:::8_~!!!lI!:!:В_r;;;z=;:.1і8. .l.'SIIiL

16 номер 1967 рік  

16 номер 1967 рік