Page 1

п ро.итаРl· вС1'х нраін,

П.,1JеПУJI райкому КП ~ краіНl1

вдна11теся! Орган

НОВЕ

Вчора,

Броварського районного комітету

Комуністичної та районної

паРТlI

Ради депутатів ТРУДЯЩi'lх

Київської області

пленум прийняв відповідне рішення.

На пленумі було також розглянуто

зв'язку з обранням тов.

1965

В

парткому з~­

~Ііж сО'бою. Не,сучи ТРУ'Д'ОІВУ ваХ'Т'}'на честь Першотра;в.ня і 20-річчя Перююги, Г(}СІпО'да~C1lВа.раЙОІІІів доБИ'ЛИ'ся перших успіх,ів у здачі де'РЖ<ІІві ПРОідУ'БТів ТlваlРlllf{НИЦ·,nва. За стаНЮI IН,а 1~ше тра~ня серед

р.

2

Ціна

коп.

19 раЙО'НIЇ-В І\ИЇ<ВЩИІНИ nрова,j)CЬ'КИЙ раЙОIН пос'і,в че11Вер'те ~fісце, ВИtШНruвши пів]JIЇЧlНИЙ пла,н ПО зд'ачі МОJюка на 76,7 Пj}Qцента, м'яса 70,9 і яєць - ІНа 71,7 Пj}оц~нта. ПИ:КОН3..В пів­ Во.ришrЛJ>СЬКlfЙ район - ,на л'ЯТЮfУ ~fj!Сці. Він м'яса - 85,3, p-ЇЧЛИlЙ план по зщачі молока ла 75,1 IJтроце.нта,

;t:l::':;~;~1I Про порушвння агротвхніки на посадці картоплі в СВlиполківській птахофабриці господарствах

нашого

при­

столичного району картопля зай­

підготовленому грунті. нуванні

багато

При боро-

бульб

виявилось

робітників України

бюро

--il6ЦЬ

райкому

оголосило

сувору

няної посівної кампанії, провести посадку картоплі на .високому аг­

ники

ганізації т.

України радгоспів

ки на посадці дарству були

ротехнічному

зобов'язав кеРІВНИКІВ і ,птахофабрик, секрета­

партійних

під

особливим

ня

цієї

організацій контроль

було

взяти

виконан­

трудомісткої

цього

роботи.

запропоновано

спеціальних

інспекторів,

які б 1I0стійностежили за якістю посадки. І

На жаль, керівники Семипол­ ківської птахофабрики до вико­ наиня цієї важливої роботи по­

ставились

безвідповідально.

слідок .цього

на

.про

Є ПІВРІЧНИЙ ПЛАН!

Менжезі ..

цей факт, не вжили терміиових Прокурору РііЙОНУ доручено виНа 103 проценти виконали пів­ раЙко.м ,К.П заходів до порушників агротехні- явити збитки, яких завдано вна- річний план здачі державі мо_ло­

рівні,

рів

знаючи

ВОНИ ЙДJТТЬ JІОПЕР ЕД.Г

догану

директорові птахофабрики т. Го­ рюку і секретареві партійної ор­

господарства,

-- на 83,1 процента.

КП

на поверхні і внаслідок заморозків втратили свою якість. Керів-

має великі площі. Щоб не втра­ тити кращих строків в період І!ес­

окремих

зокрема на відділку

Вна­

площах,

посад­

.N! 2,

картоплі. нанесені

збитки.

тягти до відповідальності.

На засіданні бюро райкому КП

України, яке відбулося цими дня-

Всіх

керівників

секретарів

рахунок

господарств, кої

партійиих

не

провели

картоплі

провадилась

-

з

відповідної

За кожним

агрегатом

на

яка

та

висо-

становить райкому КП

позаштатний

ПОСАДЖЕНО

посадці

і

збирання

врожаю.

закінчила

на. Спеціалісти- радгоспу не слідкують за дотриманням правил аг-

"а ВДНГ СРСР ПовнК:·тю

.ОНОВ.1ено

зицію павільйону

«РаД,янська преоа».

ВСЮ

експо-

ротехніки і продуктивним використанням механізмів. За допущеиу безконтрольиість на .посадці картоплі, що призвела

мання спеціалістами посаджених площ від механізаторів, звернув-

І

садити

картоплю

і

засобів,

щоб

на

високому

ВДНГ СРСР дО порушеиня агротехніки і знач- рівні і 'в короткі строки закінчи- ра, них втрат П, послаблення органі-

ти посадку картоплі в усіх госп 0-

В ньому пр~ставлено кращі заційно-партійної роботи серед дарствах району. КНRГИ, видані в Радя'НСькому Союзі EI.~~~~~~~ • • • • • ~ ~ • росі.Йською мовою і мовами наро-

ді'в СРСР У 1964 і 1965 Іх близько шести тисяч.

роках. Це -

РАДЯТЬСЯ

книrи на загальнополітичні теми,

л~тература.

«fоголівсыкй>>))

.

П Р Е С И

f"\nи,н З розділів па'ВілЬоЙону. '-'Ід ПРИCJl\lячений періодичній пресІ.

На palfoHHY нараду робсіЛЬІКОр·ів, Яіка 'Відбулась напер~одні

роботу peдalКЦiї газеТІ! сПраlвда»,

члени

його експонати розповідають про Дня преси, з'їхалиСІЯ редЗJК'ТОРИ і ре,щколегій

з

приступила

Кожного гекта-

до

Обробітку

А. СИТЬКО,

керуючий відділком.

• • ~~ . . . . . . • • ~ ... СІ

багаТОТИРЗЖ11И'Х

Г.

Медведенко, І вили побажання щодо поліпшення

реща.ютор отінної га,зети «За пта- І керівництва НІ!ЗОВОЮ пресою, орХІі ВЮI(Цl1ВО » (Семиполкі.вська пта- ганізації навчання РОбсіЛI>КОР"В.

х?фаб,рнка)

В.БільськиЙ розпо-

Вll1JИ про те, як газети поши'рюють • . . • перед?вии ДОС'ВЩ ТРУДІВНШКlВ c~-

.1Jta,

ХІД змагання, рух за 'КОМУНІ-

СТИЧН'У

пра,:!~,

як

На

нараді

раикому

.'

цJ.КИИ.

f

КП

ви-овітЛюють _ _ _ _ ,

робоількорівського і стінних ·газет, rpобсількори. Во- життя nартlИНИХ, КО:\lСОМОЛЬСЬКИХ

п.ро РОЗБит к ни обговорили ової завдання ПО та профспілкових організацій, руху в країні. ус.пішном,у перетворенню в життя питання культури І побуту. Особливий інтерес являє собою р,ішень березневого Пленуму ЦК У виступах активістів преси

стенд, приавячений 20-річчю Перемаги над фашистською Німечч}{-

кпрс. багато уваги було п.риділено маДОПOlВідь, яку зроби,в по цьому совій роботі з ,активом, колекти,в­

'йові л ис11КИ , Пlл,акати воєнних ро-

ти «Нове життя»

ки. В двох залах представлено поліг,рафічне устат.кування та ба,~ато новинок видавничої техн·Ьки. ст АРС) -

Реда,ктори багатотиражних газет ної газети за,воду торговельно·го «Пра:rюр КОМ'Ун.ізму» (радгосп машиноБУ'дУ'Вання «Машинобу""їlВ«Ліl1юіIВСЬКИЙ») С. Музиченко, ни'к» В.Пац та секретар парт«Будівник KOMYHi3~FY» (радгосп кому радгоспу імені Юрова М. Го«Красилівський») В. Дорошенко, робіЙ .

ною_ Тут -

площ.

картоплі

член редколегії багатотиражної І Виступаючі підказали районній .газети «За Вітчизну» (р,адгосп газеті ряд цікаВих тем, ІВИСЛО-

А КТИ ВІСТИ

ТВО,РИ клаСИ.кіlВ м,аркси~м'у-лені·ні.зму, науково-технічна і художня

о

но пр:щювали тракторист О. Мищенко, машииісти І. Васечко та

нерів

IВИСТУ!lИВ секретар

~'країни

В.

І. ШВАЧКО,

кореспондент.

ДАН І ПРО ХІД ПОЛЬОВИХ РОБІТ (В процентах до план! за станом на 5 травня)

на

ши при цьому увагу на якість І. Будник. Якість роботи відпосадки, дотримання агротехніч- мінна. них заходів та мобілізацію всіх Ланка, борючись за 150 центсил

України та райви-

еСТИМIСЯЧНИИ конкому.

організаційно-партійної й масово- картоплі і кукурудзи треба закріВ радгоспі «Заворицький" пер­ політичної роботи серед робітни- пити інспекторів по якості, які б шою рапортувала про виконання ків, не видіJlИЛИ спеl{іальних ін- здійснювали коитроль протягом свого зобов'язання механізована спектор ів по якості сівби. Тому всього_ періоду посадки, догляду ланка В. Турчина. 4 травня вона не випадково техніка на сівбі про-

За успіхи, досягнуті в соціаліс­ тичному змаганні, радгоспу вручено перехідний Червоний прапор

Ш'"І

пору­

.................

процента.

nVАРТОПЛЮ

якістю роботи на посадці картоп-

Як виявилось, керівники птахо- лі і овочів в своїх господарствах.

фабрики

надоїв

процента.

було заслухано питання про стан контроль за організацією праці і картоплі.

високих

товарності,

організацій,

84 4 ми безпосередньо в господарстві, спеціалістів зобов'язано посилити ' посадки

план по надоях викоиано на 9~5

Госпо- слідок порушення агротехніки иа ка тваринники радгоспу «Боб­ чималі посадці картоплі, і винних при- рицький». Цього вони досягли за

стоює, агрегати не відрегульовано, Керівники господарств зобов'я- всіх 100 гектарах закріпленої шенням агротехніки, мілко, на не- двозмінна робота не оргаНізова-, за ні забезпечити щоденне прий- площі. Разом 3 ланковим сумлінка

організаційне питання.

Ф. секретарем

ТрудіtВIНИ'КИ Bp~B'a,pCl>Ko>rO і Во.ри(шіЛЬСЬБОГО раііОН1і!в з~!агаються

ТРАВНЯ

виділити

М.

3MArAHHH РАЙОНІВ

6

Для

ПОJlіщука

16 (2283) ЧЕТВЕР

В

райкому

воду порошкової металургії другим секретарем райкому КП УкраІ­ ни і членом бюро обрано тов. Сергієнка Миколу Олексійовича. Пле­ нум вивів із складу бюро райкому Іпартії тов. Уварова В. І .

Рік видаиня 26-й .м

5 травня 1965 року, відбувся черговий .пленум

партії. На пленумі було заслухано ,питання про Пlдсумкн навчан~я в мережі політичної освіти. З доповіддю виступив секретар раи­ кому КП України тов. Лемпіцький В. Г. По заслуханому питанню

України

Лемпі-

О

~-;; ~

S

НАЗВІ! ГОСПОДАРСТВ

;;: :; ~ "

«За'ворицький» «Зоря» . «Бобрицький» «Русанівський»

і6,0

64,6 64,6

.~

О

'"

О'"

"'ііі"

t;F=( ..... •..... CIIf;r <>сс Оо",

~=o

13,0 іО,2

62,і

14,0 :>4,1

«ВеЛИКОДИ'\lерськиіі»

55,0 51,3

24)

«ЛtіткїlВСЬКИЙ»

48,0 43,7

32,5 39,9

42,S

19,6

птахофабрнка «КРUСИ.JIJ~8СЬ'КІIЙ»

41,3 3і,і

19,8 26,7

птахофабри,ка «Т,ребухіIВСЬКИЙ»

3і О ' 24,4 21 1

50,О 35,8 31 7

i~. Щорса

Пухівська птахофабрика

КаЛИТЯ.НСblКа птаХОфабрик,а

Семиполківська

Богданівська

«ГоголівсЬ!(ий»

31,і

_______ ,. _ _ _ _ ~_.;.,

З А В ТА' р ~ \

~

-

фронroВі газети, бо- питанню редактор .раЙонної газе- ності ,в роботі р(щколегій, партій­ Є. Федяй, ви-

ном,у

керівництву

пре'сою.

Про

кі,в, партизанські газети ї листів- КЛІІІкала а'ктнвний обмін ду,~ками_ це говорили також редактор стін­

... МІЛЬ:ИОНІВ

1~~~~~~#~~~~~~~~~~~'#4~~~~

ДРУГ К ОЖНОГО

rОДИ1Ні

нювал6сь

на.д 'всією нашою неОСЯ'ЖI!ОЮ

ракета'ми, чення ми

БатькіВllЩНОЮ

ранку

-

о

6

від Балтики до

берегів Тихото океану линуть урочисті З8УКИ Гімн,у Радя.нсько­ го Союзу. Так починає свою робо­ ту радіо, я,ке стало невід'ємною

гутніми ного і

ЧЗlCТиною

ШИРО;КИХ

нашого

жнття_

і травня MlfflaE іО років з то­ ГО ДНЯ, ІКОЛИ великий 'російський вчений О. С. Попов вперше в сві­ ті продемонотрува.в дію Сl1ворено­ го H~M 'ра:діоапарату_

В НАШІй країні тільки після перемоги Великого Жовтня

днни

в

Радіо

аlВтоматичне

управління а з допомогою тел~ба­ спостері,гали BlIxiA лю­

!KOC~OC.

і

телебачення

ста,lИ

мо­

засоба'ми ідейно,політич­ и:ультуptного виховання мас

ПЕРША

телевіЗQрів

передача

у

труд,ящих

чотири рази і доскгла нів 200 тисяч штук

зросла

2

в

мільйо­

Останнім часом на УlКраїні в,ве­ деН0 в екоолуатацію ряд потуж­

них

трудящих.

pa,дiOMOВlНa

l'ів населення республіки. Лише за останні п'ять рокїів кількість

телевізійних

діорелейних

ліній.

станцій

Тепер

та

ра­

жите."і

з Москви відбулася в листо­ паді 1919 року. Вона тривала близЬІКО години. А зараз обсяг центрального мовлення по кіль­

20

кох

В цьому році стануть до ладу діючих ще р,яд таких ліній та

про~рамах

одночасно

скла­

дає 136 годин на добу. в повній мірі були використані Великого РОЗIВИ11КУ набуло_ ра­ вєлItчеЗІІІі можли!Вості радіо в усіх діо і телебаЧЕ\ННЯ на УlКраїlні. галузях народиого ГОQпода,рст.ва, Щоденним обсяг радіопередач наУ'КИ і культури_ досЯ!гає 30 гОIдIlН. Невпинно ~po­ Сучаоне ЖИТТ'Я просто немисли­ стає технічна база радіомо:в.1ен­ роз,вивається радіофікаlkія. ме без радіо. У промисловості і ня, сільсblКОМУ господарстві, на будіВ­ В Кlвартирах ТРУДЯЩИХ Уи:раїJiИ понад 8 мільйонів НИlЦl1ві і транспорті, в наУlI:і і налічуЄJТblCЯ техніці, військовій справі б)'ІК­ ,радіоточок і до 8 мільйонів радіо­ валЬІНО скрізь чудове ,ві,щкриття ПРИЙlмачів. О. С. Попова знаходить все біль­ Масового поширення набуло ше і більше застосування. Вели­ телебачення_ В республіці ліє чезна роль належить радіо в ос­ 12 телецеН1:рів, десятки те-левізій­ воєнні космічного простору. З до­ НИХ ретрансляторів, за допомо­ помогою радіо ра.дянські космо­ гою ЯКИХ телевізійні передачі навти підтримували постійНИЙ охоплюють територію У'країни, на зв'язOlК з Землею, з Землі здійс- якій проживає понад 60 процен-

об.lаотеЙ республї<ки мають змагу на своїх голубих екра:на.х

дивитись пеРeJДачі з Москви, Киє­ ва та інших міст.

ретрансляторів. Це дасть можли­ вість охопити телевізіііним мов­ ленням всю територію У~раїни і за,бeJ3печити обмін програмами між усіма обласню!И центрами реооубліки. Н ИН! у роз<ви-гку радіомов­ леНJiЯ і особливо телебачен­ ня настає новий, дуже важливий

ета·п.

За,пуск

СУПУТНИ1Ка

Зlв'яЗlКУ

«Молиия-1» дає реальну можли­ вість створити систему передач те.певізіЙних програ,м і багатока­ нальних телефонних розмов на далекі відстані через космос_ ЗаlllДЯКИ постійному пікл,уванню Комуністнчної партії і РаДЯНСhКО-

ro

уря\ду Р'Здіо і телебачення ста-

сЬі(ИМ

ЛЮДЯМ

високі

моральні

ли МОГУ1 нім засобом наукового, І якості, допомагають Їм у бороть­

технічного і культурного прогре-І бі за побудо'Ву комунізму- в нашій су. Вони несуть в маси комуніс- країні. Д. ПРУДЧЕНКО, тичні .ідеї, прищеплюють ра,дян(РАТАУ).


~ E~;~~~7;:~~~~:~~,~y~&;r: КУЛЬТОС В ІТН І М З АКЛАДА М - ДІ Й ООУ ~~:;,,~y.7Y;~~;'X~' :,,:~%: ню

сіЛЬС[іКО'ГО

господар,ства.

Рі-

шен.ня Пленуму послужать зм.іц_концеРl1і,в -

більше 30, виступів ненню матеріально-технічної бази агіТ'КУ,1Ьтlбритад 14. Кращі

ДО пом О ГУ

колгоспів і радгоспів, збідьшен- зразки в роботі показують КУЛЬТню ви,робшщтв,а сільськогосn.одар- освітні заклади сіл: ГОГОЛІв, СhJ(ОЇ проду:кції, підвищенню мате- Бобрик, Погреби, Літки, Зази'м'я, теріальна ріальної заінтересованості ТРУ- Требухіl8. Партійні організац:ії, ,стані.

ді,вн.иків села . Ці

величні ' рішеннЯ'

Пленуму

В3'ЯЛН на озброєння

В

ба 'га'ТЬОХ

клубах

І'

бl'б"l'оте .. -

завдань,

контролюють

яких

закладі,в,

проводиться

майже

Пр~мий

ти

'

паР·.ТІ· И·НІ'Х

самодіяльн.ості

громад<сыуy

М'ІСІЮ

в

ви-

слу-

обо~'ЯЗ?~. сі~ЬСЬ:КИх них людей з серед'ньою або виІ

м:юцевих щою

о·рга, НІ··.заЦІ'и·

у

ма-

оав'ітою,

я,кі

повсякденно, П.О-ДІЛОВОМУ!'КУЛЬТООВіТИЮ роботу.

кер)'!Вати Ку"льтурно-освпн.ьою роботою. ЗДIИ<снюючи кеР, 1ВНИ l!l1ВО заклада,ми КУЛЬТУРИ, HeO~XIД.HO паМ.'ята:и, • що. головни~~ В I~ робоТІ є щеинии З'МІСТ І боио, ви-

робота це опорний. пункт виховної робо- тість .

незаДОВІЛЬНО.-

ХУ'ДОЖНІИ

організувати со.ку

ва,кладів є те, що партійні партlИ' н.их оргаНlвацlИ

виконкоми сільських Рад випус-І тили з поля зору роботу КJlубів І і бібліотек, не КОНl1РОЛЮЮТЬ, не' спрямовують ЇХ діяльність. Вогнища культУ1РИ на селі -

ках району Лlро~едені тем.атичні Це клуби і бібJJіотеки сіл: Завовечори «Весн.я,ни~ ден.ь РI'К ГО-І ,рнчі, Мо.крець, Овітильне, Княдує», «МехаНІзаЦІЯ ВИрІШУЄ все», жичі, Плоске. Робота в ни,х не «Слава pYKa~! працьовитим». ' планується, ГУРТКИ художньої

ТІЛЬКИ за І квартал цього року І самодіяльності

щі,

та, к

занедбаному ся.гненнЯіМИ науки та передового на і потрібно підібрати на ПОС3досвіду, ~ультурJ!О відпочити. ди завiJI:уючих клубами енергііі-

та організації, lКеР'і'вництво радгоспів" Рад -

вчасно на.дають необхідну допомогу. Головна риса роботи цих клубів актуальність, цілеспрямованість і боЙовитість. На жаль, ,в на.с є ще рЯід

культосвітніх

в

Треба

спра:ву, щоб в КО.ЖJному клубі або ~КIHHi народ:у, а не скучне, ВИбі'б~іотеці люди м~гли поповнити паДlКове заняття. В ра.Йон.і мало І·СВОІ знання, ознаиомитися з до- клубних спеціал,істів, проте мож-

Причи,ною незадовільної роботи

їх роботу на виконання конкрет- дих

'культур,но· них

освітні працівники району. ПалКІІ';І словом, дзвінкою піснею, ·веселим TaHцe~1 кличуть вони' трудівникі. в полj,в і тварннни,цьких ферм на успішне ви·конання взя-

тнх зобов'язань .

сільські Ради ~міло спрямовують

база

раЛJі_

любили

Окремі ж партійні організаl\їі не приділяють належної уваги добору кадрі,в. В результаті чого, наприклад, в селі Великій димерці за ПИЯЦl1ВО та окозамилюван-

ня звільнений з роБОТІ! зав . біб-

Найважливіше завдання клубів ЛІ'оте' КОЮ І. А.

сах. А тому кожний клуб чи бі,бліотека повинні стати центром пропаганди рішень береЗ'невого Пленуму ЦК КПРС. мобі,тіз,ацїї

б

І. ванов, в КІІЯ'/КІ~ ,-

і бібл,іотек у весня'но-літній пе- чах за розвал роботи бібліотеріод - органІівувати оперативну, ки - .С. д. Хоменко. дійову пропаганду досвіду переПоліпшення macobo-по.lіТИЧ!ІОЇ довикі,в сільського господарства, і КУЛЬТУРНО-'виховної роботи-

не пра- l1руді,вни'к,і,в полі,в і ферм на їх забезпечиш

хороший відпочинок спра,ва

не

тільки КУЛЬТQовітніх

І(УЛЬТОСВІТНІ'\!И за' клад,а\IИ раио~у І цюють, наочна агітація заста- ~дійснення, центром вихqвання труді,В. никам села. Важлива роль Лlраці,вник,і,в. Це спра,ва всіх ПРО'lJєдено 57 темаТИЧНІ!хвеЧОРІВ,: ріла, нова не виготооляється, ма- людей в дусі ко\!,уністичної мо- відводиться і агіткультб.ригадам. трудящих і в першу чергу П3[J0============================<> І .Одна,к в, діяльності культоовіт- тійних, комсомольських О[Jганіза.І

ПІВРІЧНИИ ПЛf\Н ВИКОНІ\НОІ СС~IИ1Полк,іНСliкі до,uилиСIЯ великих

соц!іаJГЇСТИЧН(ЩУ

птахівнюш ),(шіхі,в У

ЮI3lга.нні.

мають.ся

іJOl;\И

птиці.

племі,Н1Н'ОЇ

по­

ти'сяч.

647

лек'ТИВУ

яєць

'но

зма.ганні,

П'тахофабри!ки

о;\ержа;нlО від неі в ЦЬО)ІУ ро­

3300 тисяч яєць і ПРlцали їх ;\е'р:жа,в<Ї 2700 тисяч, тобто повн,істІО I ВИ'J;Шlали піврічний

ці і ВИlвщ:~е,1f1) 84 ТИ'СJIчі МО­ Л()~!!J'я'ка. ПОЛОІВЮГУ цієї кіш,­ lюс'пі "урчат передашо для ~юз­

план.

·)Ш'ОЖШJlП'Я В іrнші областл ре,с­

завідуючий

публіJШ.

кореспондентським

місяці

ВО:НИ

Наі~більше (ц~ржали щієї проДу,!щії Олекса\ндра Про­ цаііл'о по 92 яеЦІ, .від КУР­ lаt=:НС,СУЧlаl ПРИ річн,ому зооо­ В'Я3іlilші 200 шт)"!:. її і, ,!'я itaЩССіІm на оnлаіЛІУ ДОШІ;У по­

Від.раДНЮI явище)!

ноша соuівагртість ста.н();вить 90 копійок. 3а ус.піхи, ДОСЯlгнутів пе-

Г()СlПода,рство

році яловість корів у наШО\I'У господарстві стано­ ВlIла 26 процентів. Ми недоодер­ жували не тільки 26 телят на кожні сто корів, багато молока, але й мали ВЄ.lикі витрат·и, з'в'я­

зані з годіВ.1ЄЮ, У'J1Р\1l:.lанню\ і лі­ куванню! безплідних т,варин, які мало ;Jcавали МО.l0ка аБО' й зов­ сім не доїлися. Збитки ,від яловості корі,в на­ багато більші були, ніж втрати, які мало господарство від заХ!во­ рюва.нь.

Так,

напри.кл,ад,

якщо

Nзрбованці'в,

вість

корив

ванці,в

то

втрачено

тільки

від

через

5550

та'рне дя на

Т)

недоодержа,ння

телят, не враховуючи інших втрат, зв'язаних з продукти,вніс­ тю і лік:уванням безплідних корів. Такий же стан, або приблизно т,а'ки'й, можна було спостерігати в

інших

господа.рс'Гвах

району.

Тому-то на початку 1963 при Бориопільському Tpec'J1i госпі,в по цьому питанню проведена якій .взяли

року рад­ була

спеціальна нарада, в участь як керівники

невого

є

добір

та

позаштатним

почалось

перш

з,а

все

з

заході,в ретель­

ного вивчення причин, які внікли­ кають безплід;ність корі'в, підра­ хування збитків, оБУ~lовлених яло,віcrю. ШІ!М

РОЗіПQвіли

про

це

на­

тваринникам .

При вивченні причин я.ювості м!! керувались класифікацією форм БЄ'зпл'іднос'Гі, розро,бленою профееОРО~І А. П. Студенцовим.

Виявилось, що

2

в

наявних ялівок

НОВЕ ЖИТТЯ 6 тр,авня 19б5 року.

за-

лом

культури.

~

... ""

щоб весняно-польові р,оботи прошести lІаВИСОl<О~!у агротех­ нічному рівні . На фото: ланка М. М. Онашко висаджує в грунт к,апусту . Фото В. Полотняка .

• • • • • • • • • • • • • • • 1:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

затрачає,

копійки, а пла­

становило

алімен­

беЗП.lіIДДЯ (тобто безпл,ід­ основі якісної недостатнос­

раціона),

процента-;

10,2

плrд.дя,

виклnкане

oaIMO'~

виснаження,м:

і П,?l1р:ішністю В їх утри- Ё 8,<) процента штучно:

.манНІ), набуте

(тобто

овоєчасне

неправильне

осі,м.еніння),

і

не- ~

5,4 про-:

цента - СИМПТО~lатичне (зв'язане: з хворобою корів) і 1,5 процен-: та

5

стареча безплідність.

ЗМЕНШУЄТЬСЯ Та,ким чином, головною причи- риб"ячий жир на спирті та інші), ~ою ЯЛОВОст1корів У нашому господаРСllві було неповноцін.не годування. Аналіз раціонів, лабораторн,і досліди кормів, а також

досліди Кірові безплідних корів на наявність в ній каротину, загального білка, кальцію і неор,ганічного

фосфору .

показали,

неповноцінність

що

ця

неЙ'ротропіни. Для білЬіШ ретельного вия,влення охоти KOP~B їх ч,астіше виганяли На ПРОГj'IJIЯНК:У, слідку;вали

Про це красномовно св і,дчить триналі,сть сервіс-періода у корів. Якщо в 1963 ,році середня трива­ л>ість цього періода на одну коро-

ву становила 95 Д,нів, то до кін­

ця

року вона дорівнювал,а 68 дням. Це значить, що кіль­ кість ялово-,д,иі,в по кожній коро­ ві змеНШИ\llась, звідси і загальний

1964

ва їх поведінкою. На четвертому процент яло,вості в гооподарств\і нідд'іJIlКУ радгоспу охоту в телиць знаqно скороти:вся З 26 п,ровизначали за допомогою БУ'гая- центів у 1963 році до 11. за ста-

полягає,.• ГO~OB- І З ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ І

нн,м чин.ом, .. В . ~ОМlплекс!н.и МІне.раЛЬНО-Вll1а,М\ІННШ недостаТНОСТІ. проБНlIка. Крім доярок і скотарів

ном'

на

к,вітня

15

Зменшення

1965

яловості

року .

сприяло

Раціон КО'рі,в і телиць часто І кор,і,в в охоті ОГЛlя,д,ав і технік по І був не збалансований ! по білку, І штучно, ~\у. ОСіменінню .. Він . про-І грз.мj,в ,MO;l1~yкa (при. сереJщ~одобо­ ПРЮ,ВОДИЛО

5-6 юлог,раМ'~в), то речOlВИ'Н і порушення ФУНlКціо- 1 lІроміжком в 10-12 годин, як І торік - по 2134 при серt:;дньодо­ на,льної діяльності яєчників 'Гва-' передбачено іНСТРУlщією. бовому на;дої в 6-7 кілограмів.

ДЖУ'вання

до

ЗМІНИ

кормів,

об~l!jну

ВОДИ'8

ОСІменІННЯ

КОРІВ

ДВІЧІ

~ . вому

наДОІ

місяці цього ро,ку вже кілаграм,ів молока на середньодобо-вий надій стан.овить 9 К1логра.ЮВ; надоюють молока тІ

ЗГОДОІ>Ylвання І ЛИІВ,ість більш планово проводити ДОЩ)КИ, в яких нем, а ялівок Це

моче-вини і сосни, дода'Гки ТРІ1-1 роботу по відтворенню стада, си- Г, П. Харченщ), М . Ф. ЧуприlК,

к,альцій-фоСфату, кістяного борошна і крейди. Коровам, які

Т~ИlВалий БІльше ків,

час

давати

виходячн

стематично контролювати і вра-І Г. П. ЛОГlвиненко, ховувати строки ПОЯ'НИ охоти В та інші.

яловію!ь,. стали І корі,в і їх осіменіння, а т,акож

картопЛІ з

ТОГО,

ЩО

І

Одержуючи

буря- вия,вляти корів, я'ких потрібно Лі-І ми

В

них

кувати_

()ipгalfi~M'i вин, яюі

запас поживних речо­ сприяють не тішжи

швнщкому

роздоюванню

корови

пkля отелу, а і більш інтенсивно­ іМlУ процесу еволюції статевого органу, а, зн,ачить, і більш ран­ ньому

проявленню

у

неї

тічки

і

охоти після отелення. Наші розрахунки сві.дчать, що в корів із меншим cyxo-стійНIІМ періодом (замість 50-60 днів

лише ~5-25, а то і менше) ВІІС-перщд,

я'к

правило,

сер­

був

по­

м}пlO більший . А це значить, шо

РОС'ГУ на;доїв молока. ЯКЩО в ЦІ корови довше ,залишались яло­ 1963 році від кожної корови одер- вими і тому м,аЛОПРОДУКТИ'ВЮІ'ЧИ, жаН0 в середньому по 1265 кіло- Тому-то своєчасному і правильна­

рин. Тому-то ми, перш за все, поЩоб раціонально органj(~У'ваПI З,а чотири ста,витf перед собою Зз'вд,ання І роботу по вия,вленню охоти в є по 900 ПОКіращити раці:Он для тварин, корів, була Сl100рена картотека- :корову, а особливо безпЛІДНИХ. для ць?го І календар технік,а по ШТУЧНОМУ на .K~POI>Y стали ширше засroсову:вати ДР'ІЖ- осіменінню корів. Це дало мож- Наибlльше

цих

кадрі,в

СІІ.1,

пунк-

том.

центр,альної дослідної станції по ІІІТУЧНОМ'У осі' :.Іенінню сільськогос­ подаРСЬЮIХ тварин. За кожним господарством . закріпили вчt:;них цієї станції, були розроблені КОІІ­ к'ретні заходи по боротьбі з без­ пл.і,дністю корів і телиць. В нашому господар·етві пере-

життя

виховання

дРУЖНО і злагоджено працює в ці дні ланка Марії Миколаївни Онашко з радгоспу «Красилі!вськиЙ». ТРУД1івниці доклад,ають всіх

що

в

ЦК КПРс. В. ТУРСЬКИй, завідуючий районним відді-

........................................................................

і спеціалісти господарства, так і наукові працівни'ки Бро,варсЬіКОЇ

творення

Пленуму

еКО!l.lуатаціЙне і .кліматичне (без- ~

яло­

карбо­

КУДІН,

де вирішується доля врожаю. ОДНИМ з ваЖ\llИВИХ заівдань партійних орга,ніl3ацій та сільрад

/{ ОРІВ

74,4 процента

від за.хворювання худоби (вклю­ чаючи . паіЦіж і варті,сть лікуван­ ня хворих) радгосп «Гоголів­ ський» в 1963 році мав збитків

3280

63

наIllРИІша,;\,

ЯЛОВІСТЬ В 1963

П_

цій, ВИ'КОНlКомііВ сіЛЬСЬ:КIІХ Рад, профспілок, нашої радянської ін­ тел,і,генції . Від того, як МІІ на.1З­ ГОДИіМО ідеолог, ічну роботу серед l1Р У1ДЯЩИХ мас, БУ1де залежать ус­ пішне виконання наших плані.н. втілення В ЖІІТТЯ рішень берєз-

них ЗlНачно нижча від пла'но­ вої. На .виро,&ниц'Гв:о де,СЯТІШ

Велику і І\О:РИС'НУ справу р'оU.l' ЯТЬ птах і'ВlНШ;И РУ;,ЩЯН­

вони заи-

татьв трудящих.

тру,;\і'вникі'в Фа'б'РWІ;Jf є й те, що соаіва.ртість Пj}ОДУlК.!~іі у

яєць

-

порраїІ'I;ОМУ ІШ У,!;'раїни і .ви­ 'I;ОШ;,оч райОІНІНОЇ Ради депу­

в роБСУГі

шани. Не наuшга'Го відстала JЗiід НСЇ Га,НІНа Пу,гавИ'на.

СI,l;ОГО ві:;\ділка

КО­

В,руче­

пе1ре'Х1'ДlНИЙ Ч~Р'ВО'НИЙ пра­

о;\еj}жали

чо,тири

і

ре'д:'І'ра'ВінеIВ ! О)IУ

РОЗ)VНОЖelIfIfЮlюrсо­

І(опро:ду.КТИlВIfОЇ

НІХ за,клаДІ'В ще не все гаразд. В клубах Великоди'мерсь:ком,у, Рожні,ВСI:ІКОМУ, ПлоскїВ'СЬ:КОМУ, Богданнвському агітку.1ы1р.игадии не створені . Культосвітні працівlШКИ не перенесли ,своєї роботи в польові стани, ланки, бри,гади,

ТУ'рбуемось

О.

більше і

за

А.

Талаш

приплоду,

му

запуску

тіль'Них

корів

щували

су­

ової

зооветтехнічні

знан­

ня.

Безумовно, ти

по

вості

дося,гнуті

знкженню

корів

У

результа­

51'.10'-

процента

нашому

радгоспі

поки що скро'м.ні, і ми знаємо, шо поперЄідУ

піти<а

че,кає

робота,

н'ас

однак

леспрямована

вели-ка

система

помножена на ентузіазм ве завзяття 'Гваринників,

ну.му

ЦК

і

науково

збереження них рішеНННМIІ

його. дЛЯ ЦЬІО'ГО .. с.воєчасно запус-

на

хостій ми на~авали і надаємо особли'вого значення . Дбає~ю, щоб Тlварин,НIІ'КИ постійно піДВIІ­

кр 0-

ці­

заходіш,

і ~PY'дo­ натхнен­

березневого Пле­ КПРС, ДОЗВО.1ИТЬ на,,!

за даними професора В. А. Хороших наслідкі,в в роботі І ~a€JMo тільних корів, слідкуємо за легше спраВI!ТИ<СЬ із завдаННЯ,,1 СКlВОРЦООО є значна кіль:кість добl\lОСЯ технік по штуч,ному осі- ІХ розтелеwням, добре догл'ядає- по повній лі'Квідац.ії яловості ко­ менінню І. Т. Кирій. Пункт завж- І мо ново.н~роджених телят. Хоро­ рів у нашому госшщарстві, а це

естроген них рt:;човин, які зб~джу- ДІІ в з:раз>ково~!'У ветеринарно-са- ших усП1Х'1В по ВИ'Рощенн~ молодють

cTaTt:;BY

функцію

самок.

нітарному

стані.

дЛЯ підвищення обміну речо- осіменін,ням вин і кращого засвоєння кормів м:і~роск, опоіМ.

Сперма

перед

ВСІХ правил і строків осіменіння. А звідси і пеРl'Г)',1ів карів С'J1ало

ч,і

значно

(СЖК,

віта мін

Є,

менше.

до.бились

телятниЦІ

О.

П.

пt:;ревіряється під МИШКОРІЗ, Н. П. Божко, І. І. РІ!Шн дотрwмуєтьс'я бак, Т. Х. Стасюк

безпліДНI!М KopOBa, ~! вводили ткаЮfНні препарати, гонедостимулюю-

речовини

НЯ,Nа

Сухостійни~ період .є для ко­ рови своєрІДНИМ ВlдПОЧИН'КО~l.

І Тварина

в

цей

час

на:!\опичу€

в

додаткові

тонни МОЛО'ка, м'яса. В_ РО3БИЦЬКИИ, ГОЛОВний зоотехнік радгоспу,

А. ВАГА, ГОЛОВНий

ветлікаlJ радгоспу, В. ДО'>ОШКОВ,

кандидат біологІчних

наук.


ДО

ДНІВ ТИХ СЛАВА НЕ ПОМЕРКНЕ

РІЧ Ч я

20-

ВЕ.lиь.оl ПЕРЕИОГИ

ЕКІПАЖ МАШИНИ БОЙОВОЇ 3

ПОЖОВКЛОІ

від часу

фо- І німеЦЬ.КІІМ

танковим

'батальйоном І високо оцінив заслуги герої,в, на­

тографії ДИВЛЯТЬСЯ 'ГрИ тан-І і зразу ж опИ>нила.ся в к'ільщї. Все

кісти, Яікі обперлися рука,ми броню бойової маШИНІ!.

Хто

вони? Де вони теп~р?

КОЛГОСПНИ:КИ

HoapMl~ICЬ~OГO

ГОРОДИІВШИ кожного ордеІІО,М Чер-

навиріШУБа,~и XJВИЛlИJИ, на,віть сеК)1IІДIl. Прогаяння 0знача.10 заги-

воної Зірк!! медалями.

Сі"'.1Ь усієї роти.

Це ..Ка л ИIf ШК .та "Пилип Золотько І ІХ JI.ВОЮРІДНІ!И брат Д~IIТPO IJоЙко. .оо •• У 1943 ІрОЦІ, коли И~J.lа шинг,

і

чотир'V!а

бойовами

...Ми,нуло двадцять РОlків. Нині

І танкісти з ходу нгвально колишній командир танк<: гва'рдії врізались у бойові порядки воро- сержант Калиник 30ЛОТЬКО живе га. Поча'вся ЖОРСТОЮll1 бій. КО- в ,гірницькому селищі .краlоноаржен наш танк приймав на себе ~!,ійська; ,кілька рокі'в івін -був

Нов~~авЛ1ВКИ Крас:

У'дар зразу Ki.1bI<OX ВОРОЖИХ ма-

комбайнером

у

КОJLГоспі,

потім

РЗИОIIУ Донецько І ШІІ,Н. Все ,3\Ііша.l0СЯ навколо. По- працював іковалем н[ шахті, а не­

облаСТІ З16ра.1И "гро.ШІ ІІа та:нк і стріли п'p~laT, БРЯЗI(ЇТ зал,іза, витдоюриm! вести иого ІВ бій трь?м тя ~IOTopiB, скреготаlIНЯ гусеннць. братам-добР,ОI~ОЛЬЦЯМ,

давши

I~I

Нап,ружен~

Н~lказ бути ВlРНИ.МIf СИНNШ БатьКlIвщи.ни, неща~но громити фа!lШСТІ:,в. Учбовии ~?ЛІК. 'Брати ОД~РЖ'УЮТЬ в J'РОЧИСТІИ оБСТ~IНОВЦl боиову м,ашину «T-~». Я'к І проСІІJІИ

колгоспнlШШ, иому дали на-

кг, Дмитро -

СІІ.1И, 'воля,

ріши-

го МОЛОДШО\!'Убрато,ві JЮЛИШНЬО­

нею

назавжди

з"і\ЮВКла

друга

і

ній

трет.я. Бій ,виграли радянсьюі танкісти.

B~ДIЄM,. Пилип -

заРЯДЖЗЮЧ~І1\1.

всі

да\Вно пішов на пен,оію. ,Заслуже­ ний відпочинок забезпечено і йо­

\!ість. «Месни:ка Донбасу» ОТОЧІІ- му ваlряджаЮЧО~IУ гвардії сержан­ .111 п'ять фашистських «Фердинан- ту Пилипові ЗОЛОТЬК'У. Але не си­ ді'в», а.lе наш танк зумі,в ВИЙТИ диться вдома ,ветеранові. Він прг­ з-під во.гню і lВЛ'УЧIIИ~ІИ постріла- цює ,кучером у Новопавлівській МИ підБНIВ ворожу маШИIНУ. За сільрадn. А наймолодший, колиш­

ЗШ'У, «Месни!К Дон?асу». . І'ЗЛИШ!ІК став ,комаIНДИРОМ, тан-

водій

танка, гвардії <:ержант

ДМlfТРО 'Бойко - один з 'най кращих т.ракторис'Гі,в колгоспу імені

В цій нерівній боротьбі перемог- ХХ

BI:дTOДl_. брати ~ .1И :llуж,ність, .бойова маЙстер'ність.

бонми проишли H~. евоІИ..маШ:ІН.J через ІВСЮ Укра ІНУ, БІЛОРУСІЮ,

І І з'ївду КПРс.

Серед тих, що особлИlВО відзнаНапередодні ВеЛИ1КОЇ Перемоги чилися були КаЛИНIІК' і Питт брати розповідгють молоді про

.1еННІ Будалєшта. хоробро би.1ИСЯ' З ЯПОНСЬКИМИ і,\шеріа.1іетаМ'IІ. КАПІТУЛЯЦІЯ Японії за,стала .. 'ЙШ.1И бої заВІІ'Зволення Чеекіпгж бойового танха в

У,гор.щину, брали участь у ІВИЗВО-

Зо.l0ТЬ~0 а також Д:І!ИТРО Бойко.

вого 'КОРПУСУ, про подвиги овоїх товаришів, про бойовий ІІШЯХ танка, який НОСІІВ горде ім'я

ХОС.1ОваЧЧIlНИ.

Пі,д

Порт-Артурі.

«Месник донбасу».

тгнкова РОТіІ,

яка

відку,

ГЕРОїВ В І Ч НА

ПАМ'ЯТЬ

місто\!

Брно

ВllЙш.lа Ів

иесподіВШI.:J

роз-

зіткнулася

веРНУ.1ИСЯ

наВІІІИ

Звідти

,ДОДО,\І)"

Jlаказ

брати й

з

славні

по-

честю

ВНІ<О-

односе.1ьчан.

Уряд

Жителі села Таранівки

Харківської

області

свято

Зберіг<tють

пам'ять про героїчний подвиг 25 гвардійців .під командуванням лейтенанта Петра Широніна, які в березні 1943 року вистояли У важкому по€д.инку з великою колоною гітлерівських танків і бро­ немашин. Іменем Широніна названо залізничну станцію поблизу села, піонерський загін сільської Школи. При школі створено музей. Незабутній подвиг гвардійців оспівано в пісні, відтворено в кар­ тинах. Велику копію картини «Героїчний бій широнінців» написав олією самодіяльний художник, житель Таранівки, коваль харків­ ського заводу «Електроверстат» О. 3. БІЛОЦЕРКІВСЬКИй (фото

діла гвардійського танко­

І.

БУРИНДА,

кор.

РАТАУ.

НЕСКОРЕНІ Р АДЯНСЬКИй чає 20-річчя

народ відзнаПереМОГlI над фашистською Ні,\lеччиною. Радо святкують цю дату і наші односеЛl,чани, ще р,аз ЗГ~ДУЮТЬ ті

\Іенко часто зустрічав і проводжав народ;них месників тільки йому відомими стежками Соколиного бору, яік назвав вищедубечанські ліси у своєму творі один

буремні роки, !(оли ГІТлеР'lвсь!(е ОХВЇtCТЯ на\lагалося силою зброї поставити радянський народ на коліна. Та \lарні були їх потуги. Люди не СКОРИЛИСЯ.

з активних кер,івнИ'!(ів партизанського руху в ЦЬО-\ІУ районі

письмеН'ЮIlК Юрій Збанацький. Колн В Кlвітні 1942 року в Літках зосередилася велика кіль-

чища ЗНИЩУ'вали села, вбиваЛIl дітей, жінок, престарілих. У жовтні 1943 року ВОни спаЛИЛlI і Літки. В землянках жили .1Ю­ ди і відбудовували село, госпо­ дарство. Держава надала на\1 вели!(у ДОПО\ІОГУ, і рани війни були швидко загоєні. ... Минуло 20 років, але ми не за.були тих тя-ж!ких днів. Свято

Старше поколі'ння літківчан па- кі,сть гестапівці,в і поліцаї\В для бережемо пам'ять про наших вої­ м'ятає, як 19 вересня 1941 року наСТ}lПУ на Вищедубечанський ніlВ, Я'кі ві,дJдали своє ЖИТТЯ на фавшстська зграя окупув,ала партюанський край, наші одно- алтар Батьківщини, проклинаємо с. Ліl1КИ. Не\юв чорна ніч на- сельчани Ф. М. Щур та І. А. КО- )м~вих і мертвих фашистсь-ких за-

ступвла. Ві.д ран'ку

заходу

населення

не

сонця до денко

мало

праІва

вночі

переПlР~ВИ~1І

ч~р"з гарБНИlків,

есну двох партизаНІВ І повІдО-

волити нас.

що

намагали:сь

Прокляття

поне-

Ї\!

у

ві-

вгорі); внизу в шкільному музеї широнінців. Екскурсовод учень 6-го класу Коля БАБЕНКО (на передньому плані) показує піонерам протитанкову рушницю героїв.

(Фотохроніка РАТАУ).

=============================а

Шана В

традицію

БаТl>кіВЩИНIІ

народна

. "народу

ВВІИШОВ

нашої во

були

прикрашені

хав

по

доюку,вав приймаТІІ . Ф Іб Ь

радіо Москву, а вдень Р

'ооо

зведення І ній Європі

намагаються

сько-О,nловській

вій'ськ, які в тяжких У:lювах про-

ня

у

ра.'l.ЯНСI>КИХ

вт'~!гнути народи у війну. А.1е не-

дl.'.зі,

каlрта їхня буде би~а.

наб.1ижен-

війсь'к

до

Украї-

Двадцятиріччя

ТИСТОЯ\llИ озБРОЄНИ:l1 до зубів фа- ни. Ці ПО~ідом.1ення /:ругого дня І зустрічаОl0 ши<:т,ським

ставал,и

ПО.'lчищам.

ВІДОМИМІІ

підбадьорюрали

знов\, - ,або померли. Проте в біСlьшосТ'і ся

про рОЗГрО:lІ фа-

шистських ВlИСf:lК на ВОЛЗІ. К)'Р-І хаи зар'убають соБІ'

ли про геРОІЧНИИ ОПІр радянських •

ад;ІН орм ~e

ВСІ\!

людям,

їх,. надавали

но-

Це вселяла впевненість в пере- вих сил у боротьбІ З загарбнимові, кликало до борот!Юи. Я-кОСЬ ками. два вибухи мін в урочищі В'яІ в тилу ворога паРТІІзани, всі зениця потрясли ПCl6ітря. Дві ні- люди виступали проти ненавис-.

Наше

ся,

село

'ІЗ

["ОСІ'

ЩО

Пере\юги

ми

"

НОВИ\ІІ!

невпізнанно

роз.квітло.

Ще

успіхами. з~l'iнило-

міцнішим

ста-

маТ~Рl'ального

достат,ку

І. М. Г,.1аВИНСІіКИИ, 10. П. ПРО'КО- них віддали своє життя за сво-] ноздатність любимої

Вітчи.зни.

І

х

РОЗЛЄТlЛИ.СЬ

ПІДlр,ваЛІІ

В. ШМ" атl'Я.

ській АР:-.Іії понад

па.:РlOТИ-ЛІ'ГКІвчани

неща,дно

пен ко, І. С. Носко та П. І. Пучок І боду і

за

це

першими

свої

голови І

оо 'В'

били

1700 літківчан І рення

ворога.

Багато

з

честь і незалежність на-

багilТО

травня на К.1адовищі відб):лацеРЮlОнія. . - б IQДИ ПІсля ро, оти З прапорами, О .

п ВИТИI:lIИ

п·

риишли

чорними

б'

ро ІТН ИlШ ,

СТРІчками,

.

ІНженерно-

Другий рік за ПРО'lозицією ба- Т~ХНічні праці'ВНИіКИ і службовці ТРУДЯЩИХ і громадських ПІДПРИЄ'\!СТВ та установ, а також . .• Б багато трудящих м'с У оргаНlзацш в porвapax проводи. іl та. рочистогатьох

ло господарство, тепер вже рад- ТhCЯ вшанування пам'яті загиб- :гра)'рний мітинг відкрив ГОЛОВ'а госпне, зріс добробут народу. лих і покіЙних без релігійних об- B~KOHKOМY міської Ради депута­ Як і !>сі радянські люди, літкі'в- ря,Д'ів. Цього ро-ку таке вшан'У- ТІ,В трудящих В. І. Ковпа1\. Звучани самовіддано llРУДЯТЬСЯ вно- вання відбулося З тр,авня. чать гі\!Н Радянського Союз\' а

мец.икі а,ВТО~lашин. 11 разом з гес- ного ворога, і в діючій Радян- С'Я'ІІ! І' свою час'тку праЦІ' в' ство-

та'пш.ця.,ми

т,а

і могила

урочисто траурна

випадків проведення таких обря- С

дів IJикористовували в своїх ко"рисних цілях духовенство, попи. ,

братська

Чу;дОВИЙ могила воїні,в-льотчи:ків

ХОДІПИ по вулицях. Та не скори- \Ш.1И комаНДYlвання загонів про 'ках! з'вичай lВшанО'вувати CBiT~ly па- Невідомого солдата лися наші люди. Були й такі, як наміри гітлер,івців. Наш ліllківчаМи знаємо, що заокеан<:ькі ім- м'ять тих, що загинули в бороть- інших. М. К. ДоБРClВОЛЬСI>КИЙ, ЩО слу- нин М. К. доброво.%сыкlйй ПРО-. пері,алісти і Їх посіпаки в Захі,д- бі з ворогом за щастя народне, 3

ОД f{'І ОДНОМ" пошепки розповіда-

11 ОШ

нашій

в

Організаційний

.. "КОНКОМІ МІськради

кр,аїні,

зміцнюють

І'

оборо-

С МУЗИЧЕНКО

.

вів

роботу

.

КО\lітет при

по

перед

цим

випро-

впорядкуванню

поті,м траурна мелодія. Один' за б

ОДНИ'М

epY'fb'слово пол. трудящі: М у BIДC113'BЦI . Т. Полі-

КО'ВНИК

:ДУК, який виховував тричі Геро-

кладовища б в мі'сті. ТУТфвід~емон- !в Радянського Союзу Кожедуба

,

тована,. по 1.1ено та

по

ар овано

І Покришкіна

Героїв Радянського

ІТЧІІ'ЗНИ. голова СІльради, учасник ОГОРОЖІ на :vюгилах посаджено С .' .' І ШОІВідступаючи, склали... . гітлерівські полВеликої Вітчизняної війни. j{jвіти і' покладено вінки. Особлио~зу браТІ'В ГЛ1НОI~, с.~уЖбовец.~ А на ІХ МlOце десятки стали, заводу ПОРОШКОВОІ 'метаЛУР'ГIl В . .'1иваючи,сь в парти,занські ззго- ....................................................................-..+-......+- .............. .-~е- ................~-Ф+- .................... ... +-- ............ - ~~ ....... +- • ...- . •- .....--.-. .... Я. Л. Мінчук, пенсіонери В. Я. ни ко.1ИШНЬОГО І3ищедубечан- І ДРЕВНЄ І ЮНЕ МІСТО ~eOHOBa і !<'. П. Любович, пра-

ського

району.

І

знову

геста,пів-

ська інк;візиція. 16 лютого 1942 року живцем спалили в будинку С. Р. Булаха, його сина комуніс-

та

Гри,горія

разом

з

дружиною

!

!

---4>41-- ...................... --. .....................

І

ЦlВНИК

!•1

багато теп.1ИХ, сердечних і хороШИХ

Марією і малою дитиною. Спали- ~

чен/ка, У. А. Більську, а також t С . П ав.1IОК, С . Ю хименка, Ф . П . І· Сліпка, М. П. 3убак, Г. П. Шес- , топала. Ро.зстріляли за зв'язок' з •

В. О. !\о<:тенка, його ~!aTip і ді-

Бобрик

стали

летіти

операціях брав участь і наш ни- І

. н,ішній учитель Г. М. Хоменко з! дружиною. 5J.вочна к;вартира б у.1а! ' . в М . Т . С авченко, а зв ЯЗ-КІВ.цемМ . С . К овалевсыа.. учитеЛDка Велику допомогу партизана~1

давали

літківчани

тт.

на-

Хоменко,

Костенко, Куценко, Гаврош і багато інших. Лісник І. С. Пархо-

1 І • !

t

Великої

8.ітчltЗня,ної

!

Урочисто-траурний

j

під укіс

своєю

все

на-

РОUИЛIl

Вl',"!ни ,

траурні мелодії lllопена, ЧайковІ ського та інших к,омпозиторів.

t

во@нні ешелони, з.1еГ ітле>ГІ'іВСl>кі 'І" тіла в повітря водокачка. В цих!

ЩО

відстоювали честь і незалежн'ЇСть нашої Батьківщини. Після кожного виступу звучал!!

ПИНlJЛИ боротьби. Ще чаСТіше! на залізниці в районі станції

тих,

а та'ко,ж про тих, щов грізну го-

Д!!Н"J

1

теЙ. ,1 Та і після цього люди не при-

про

д.1Я ЗJ;lіцнення нашої І,раїни, про тих, які в буремні роки )Ковтня за войо-вув,али Рад-янсь,ку владу,

!

парт!!зана\І11 комуніста Ф. С. КО-

СЛІВ

ПО.1егливою працею

ли і громадянк'У Пильтяй з п'ять- І ма ма.1енькими дітьми. У вересні повісили комуністів К. Ф. Іль-

стенка і дружину Ха.ритину та його дітей, бучалтера колгоспу

раИВІськко,мату,майор

Г. П. Ясний. У своїх виступах вони сказали

Одинадцятий вік іде Чернігову. А він, часу напереКІР, . молодіє. Улітку зелена кипін~ затоп-

лює вулиЦІ, парки, береги Десни, що СРlблиться під стінами міста.

••

Лежало у руїнах місто по ВІННІ.

Ф

ашисти зни-

щили три чверті будівель, розстріляли десятки тисяч жителів. Та не здолаєш того, що має г либоке коріння. Т' о ж ПІДнявся

красенем

Ч еРНІГІВ. "

Л ише

з

а

останнє десятиріччя споруджено чверть мільйона

велич - промисловий район на західній околиці! Працює ТЕЦ, завод. синтетичного волокна, кам-

вольно-суконний оо

KOM~iHaT,

підприємства

' . .

за,юін-

могил. І, знову .1ИНУТЬ звуки траУ'рНИХ мелодій. У вшаНУ'ванні п'а-

буді-

веЛЬНОІ іНДУСТРІЇ.

мітинг

чено. Поті,м трудящі розійшлися по гpOMa'ДCbKO~IY клаДОm:!ЩУ до м'яті заГИlблих і покійю!х взяли

,

f

участь тисячі

ТРУДЯЩИХ.

* * *

На першому фото: такий вигляд мала одна f Г.рОМ>Зi!l.ське вшанування пам'яті з вулиць, прилеглих до площі Куйбишева в Чер- І. заги.блих і покійних В,іДБУлоС, я 8 нігові У 1943 році після визволення міста РадянЛітках, Гоголеві, Красилівцj, ською

Армією від німецько-фашистських

Праворуч

-

зруйнований

будинок

драматичного театру.

військ.

І

т ре б ухо.ВІ.

обласного. І лах

"

та

б а,гатьох

інших

'

се-

раиону.

• ""'!!"'!!!'!"'!!!'!"'!!!'!!""!""'!!!'!"'!!!'!""!"""!""""'!"'!!!'!""!"""'!!"'!!!'!""!'!' = тепер удвічі більше, ніж до війни. Зведені нові з куточків Пhощі Куйбишева. 3ліва - обласний, Н О В Е Ж И тт Я школи, лікарні, культосвітні установи. А яка драмаТИ'IНИЙ театр імені Т. Г. Шевченка'. 6 l'равня 1965 року. квадратних

метрів

житла.

Мешканців

у

місті

На

другому

фото:

Чернігів

сьогодні.

О

дин

і

3


із

u

така Єри~а, ~~~~~ ІІмолод.І-вч . .итис.ы СУМЛІ""ИИ _ __

хорошим настроєм І

І t

тив я, що ТlЛЬки він може спра-

і

!

• t •

І

і І

І

І

І

11

витись з цією роботою,

сказав

механіlК Г. П. Кушка. Вду:vIЛИвий. І я Іпорадив інженеру: «Іване Гриroро!вичу, візьмемо цього хлопчину. Підучимо трохи. Буде з

нього

хороший

майстер».

І

І

Додому

Наталка

ра поверта€ть,ся з чу Дов:им

'Н3іСl1РОЄМ. На СеМІИПОJJків­

І СblКій птахофабриці

во-

-

~ на краща РQбітниця. •3600 к~рчат, як:их вона до- і

!

І г ляда€, розвиваються доб-

, 'ре. А коли на роботі все ~

'гаразд, то тоді й на душі j

! хороше.

j ПИ:Нlилася · над

Ось дівч:ина зу- і під

берізкою і

ста,вочком,

щоб

по-'

мрія'Ги, ПОМ11Jлуватися ча-! рам'н веони.

~

Фото

А.

Козака.

,

На центральній садибі І

деКІлька

РО'КlВ

ТО'МУ

ні

.

ВІД-

20

Петро

б~'rВ

ЙО:;ІУ.

ДЛЯ

цього

ЗІІОВУ c:rae працездатним. Або інший приклад. На тракто-

Якось, в с)'боту, до семи вечора затримався ... Як треба, то треба.

обертання,' а в «МТЗ-5» вого. ФОР'\lа і розміри

роботи

в

посівну

багато. рі

.випадково .кажуть:

весняний

родного

От

-

й

вигадуємо...

«Т-28»

гідро'Насос

закоханий.

В

ній

ПОК.1нканІНЯ

овоє знайшов. І це дуже добре. А.lе ЧИ надовго вистачить йочу знань, набутих ІЗ однорічному УЧllлищі? Очевидно, ні. TII~I біль-

господарства,

ніl'івщині,

-

пранасосів

Після

училища

працю-

неї

7<Г'тра'Кто-ри п'яти марек у ра'Д-

літератури.

регулювання

-

і

ре-

НЮЄТЬСЯ. То ж поціка'ВІІЛИСЬ

цим

радгоспні кері.ВНІІ·КИ і спеціалісти, це великий загін учителів серед­

він майстер сво,єї сп'ра'ви. А ,в маЙбутньо.:му хіба далеко. підеш з семикласною освітою? А це Петро, до речі, і тепер відчуває.

дагоги, до речі, й зобов'язані охопити сеР€lДНЬОЮ освітою всю працюючу lI:IОЛОідЬ віком до тридця­ ти рокіІВ.

Звідси

ти

Хлопця

ми

хвалять,

і

нині

на,прямку.

Ота,кий весь

-

він

ЩО'

скатертя-

стві. В день від'їЗду ми щир0' дякуемО' Васи-

спасибі

витий кО'лектив їдальні багатО' рО'бить для тогО',:. щО'б відвідувачі були ціл-'

свідчать десятки записів у книзі прО'пО'зицій_ Ось

вання,

в

гО'спО'дар­

лині ФедО'тівні за її сум­ лінну

рО'боту

і

пО'вагу

відвідувачів. за

спасибі,

дО'бре

пригО'­

тО'влені і смачні О'біди та культурне О'бслугову­

-

пище

група

зО'О'теХНlКІВ і ветлікарів БО'риспільськО'гО' райО'ну,

них.

які

відвідали

Саме

.ні за дО'бре пригО'товлену їжу, пишуть сту-

признається Коваль.

бути

виснавок

Зашу;м:іли гальма, на яку/сь хви"

шов від пер'ОНУ, до м·ене звер,ну'в­ ся невеликий на зрkт, досить мо­ ЛQ.диЙ, але з посріб.~енИ'ми скро­ ННМOIf чо.Л,Q,ВЇJК: - Чи .не скажете, товаришу, ,лІК

За пі,вгодини у стояло пів'Колом

• просто'рій залі БЛИЗI;КО сотні

в

жещ.

КО'лектив

їдальні

невтО'мнО'ю

працею

заслужив

загаль-

ГО' харчування_ ХО'рО'шу послугу рО'бить дирекція і прО'фком радгО'спу, постійНО' дбаючи ПІЮ за­ безпечення їдальні різнО'­

біт

усіх рад­

мО'влення, О'біди достав­ ляються ДО' агрегатів в будь-яке місце. ТО'му не випадковО' всі, хтО' кО'­

дні

весняних

працівники

їдальні,

пО'слугами

ЩИРО'

працівникам

В ро­

манітними

їдальні

вдячні

грО'мадськО'­

прО'дуктами

харчування.

О. ХОМЕНКО_

механїза-

спі'вати. РаlПТОВУ тишу, яка настала, порушив Дl~peKTop ДІІтбудиику Павло Петрович:

-- ТаlК що ж БУДБЮ робити? І - Це ж він, ві,н, наш Ва'СJlЛЬко, х'вилювався гість і рапто,м

жуть,

-

скільки

ли.ха

за3'нав

з

цими

ДIl!тбуди/нIК.3МИ.

-

А

І

він

чому

істqрію. - Минул,о У

саме

розпо,ві,в

нашій

хаті

лиха? авою

вісім років, не

стало

невеселу

відколи опо%ою.

Удвох з дружи·ною Ма.ріЄюпро­ ЖИlваємо недалеко .від Ніжи'нft. Обоє працює.мо в іКОЛГОС'Пlі, я ме­ ханізатор.

Василькові рік,

.Ш.

вемо

коли

М,али

минув йогО' у

Як не Зійшов

єідИНОГО

сина.

лише нас 'не

други'іі стало.

ст·ал.о? Поме.р? з дому. Недо,гледі-

6та,юий ,малючок! Так, ота:ки!Й малючОіК. жи­ поруч з а,втострадою. Що­

дня пробігаlOТЬ тисячі машин. Я,косьвечор,іло, вийшла Марія на гороід. А він ,сказати ва,м, б)'lВ у ,на,с ЯІК ТОІЙ вихор, не втримаєш ...

Ко.1И повернулася на под,ві,р'я, хлопець як у воду впа,Б. І ат 'вам, за ,в,ісім рокі,в довелося поБУівати в десяти дитячих будинках. - Все шукаєте?

- А'вж,еж, шукаємо. Та все ,ВИХОДИТЬ дарем.но, нув Іві·н. А ОСЬ і дитячий будинок.

якось зітх­

личч.я.

Рапт,ом ло.

руш:и, лих

Зj'ПИ'НIІIВСЯ.

по:м.іllНО, що

як

їх

Зблід.

тремтять

приклав

до

Ста­ й аго

посИ\ві,

,ок:ронь.

Це ... це ... він ... А 'в цей час білЯlВИЙ, весь у л астови,нні хлопчик одразу ж ВІ"

-

хопився з гурту, щосили побіг до вихов.ательки Оксани Іва;ні,в­ НІІ, оБХОШIlВ руками і несамовито закричав:

Ні! Ні! Це ... я! Ситуа!liі,я стаJВала напруженою. Не ,!JРIІ'ХОіВУIO, що мені в цей ча,с чомусь захотілося і плакаТІІ і

-

зв'еРІН)'8СЯ до хлопця: Синку, а скажи-'но, як тебе зовvть?

-

Ва,ся, -

!відпо.віла·- за нього.

Оксана

ІВ3'нЙвна. - 01'0 Ж, чуєте, чуєте тут?. Це наш Ва.си.1ЬКО, ТОМ',

,дуже

ви всІ і ра.п

З31Рlnдав_

Всі,м ОК1ремі

стало якось -моторошно. ж,інки почали й собі ХУСТОЧК31ми ВИТИlрати очі.

-

Василь

ДОВЖJ1ва.в

то

Василь,

Павло

-

про­

Петрович.­

Але.~, ЯlквіДО\IО, Василі,в у Hal у PaAtIНCbKOMY Союзі чимало. От скаЖ'іть, те

ДІруже,

ко.лекппву,

чим чим

ви

ДСіВеде­

перекон.аєте

нас у тому, що цей Василько са­ ме ваш син?

ЯІКУІСЬ ХВИЛIIJНУ Артем вич

Г,РИГ'ОIРО­

(та/к З'вали цю людину)

.МОО­

чав. Але ось на його обличчі з'я­ ВИ.1ась

усмішка.

Віи

щось

при­

За-СПQКОЙСЯ,

ЛЯЧІ!

хЛ>опчwка,

Васю,

голуб-

лаокаво

ла Оюса'на·Іlваоні'вна.

цромави­

За,раз -ми

-

воі наlпевне переконаємось, хто це стоїть перед Ha~lII: тві'й тат­ ко, або ж чужий.

Вана злегенька силькові червону побачили в нього дях

чималу

закотила Вама~ЧіКУ, і ми ЗЛІва на гру­

рожеву

цяточку.

• • * я пав'ерт3ІВСЯ

Наli1)вечіlР ДОДОМУ. Біля ЗУПlI'ІJ\КIІ, на ослінчшку, уг.lе­ дів батька і СИlна. Одразу помо­ лоділий, з щаСЛIІІВІІІ~1 оБЛИЧЧЯ~I,

Артем

Г:РІІІГ~РОВИЧ

силЬ/ка

,печиlВ'ОМ

му

про

щось

і

частува:в

Ва­

розпо,віда'в

йо­

дуже,

дуже

хороше

і ,веселе. Ма:буть, про та,ку ж ща,СЛIІІВУ, ЯіК і 'вони 'Бд'ВОХ, маму.

А на заході, за лісом, ховалось

Знаєте, JIJрузі, дорогі това· риші, БУВiJЄ у дітей т·аке ... роди­ ме... Ну, скажімо, ПЛЯМОЧіI,а на

-

НАША АДРЕСА:

І

м. БРОВАРИ, вул. Київська, 158.

І

І"НОВАЯ комитета

ЖИЗНЬ»

велике

__

-

р·о,жеве

сонце.

М. ТИЩЕНКО, робітник раЙспО'живспілки.

-..._

орган

.......

_--_--.

Брова,рского

КП УкраИНЬІ и районного Совета трудящихся Киев'СКnЙ области.

рай'Онногоіl депутаТО'В'1

..

Київс}'кої об,1аСТI, вул. Київська,

М. ОГОРОДНИк. дИ'\lерка.

На голубих екранах Перша прО'грама. 11.00 До 20-річчя Великої Перемоги. «Ви­ кликаємо 'вогонь на себе». Теле­ ,ві'зіЙНIІЙ художній фільм. (З се­ !рія). 17.00 Для ШКОJlЯР~ «Три літери з СКJРИНЬКИ радиста». (М.), 18.00 ~ До 20-річчя Вели~ ,кої Перемо,ги. «Брестська форте­ ця». (Передача з Бреота). 19.ЗО­ Прог:рама українського телебачен­ ня. «І ско.рочуютьС!я великі 'Вitд­ стані». Передача, п'рисв'ячена Дню радіо. 22.00 «Естафет,а НОВИН». (М.). Друга проtрама. 18.ЗО До 20-річчя Великої Перемоги. О. Ле­ вада «Шлях на Україну». СпеютаlКЛЬ Воmшського у"раїн­ ського

ні

драматичного

театру

іме­

Т.

Г. Шевчен:ка. П'ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ Перша прО'грама: 11.00 До 20-рі.ччя Великої Перемоги. «Ви­ вогонь

на

се,бе».

Теле­

158.

Зам.

До 20-річчя Великої Перемо­ ги. «р.озповід'і про невідомих ге­ роТв». На листи телегл'ядачі'в від­ ПО,В1дає Герой Ра!дянс",кого Союзу В. Бондаренко. 18.00 ПРОІ1ра­ ма українського телебачення. Но­ вини У,к,раїни. 18.25 До 20-річ­ 'ІЯ Великої Перемоги. ПреМ'ЄJ)а телевізійного документального фільму «СОЛідат Росії». (І серія). (М.). 20.00 Концерт, п,рисвя­ чений І25-річчю 3 дня народжен­ нlя П. ЧаЙКОВСbllЮro (м..). 22.00Концерт, присвячений 20-р.іччю ~икої Перемоги. (Передача з Берліна). Друга прО'грама_ 19.00 Вели­ 'КИЙ концерт, присвячений Дню р'адіо. 21.00 До 20-річчя Вели­ кої Перемоги. «Не·ві·домиЙ». Те­ левізійна постановка.

Редактор

-

11

4-47;

....--.--~~

2775-3200,

€.

ФЕДЯЯ.

Ухань Віра Харитонівна, яка жи,ве в м. Києві, вул. Борщагів­ СІ>ка, І І І, кв. 4, порушує справу про розлучення з Уханем ФедО'­ ром Леонтійовичем, який живе там

же.

Справа слухатиметься в нарсу­ ді Жовтневого району м. Києвl3. КО'роль Ганна Петрівна, яка ЖlІІВе в м. Броварах, .вул. Ди­ МИТРО'ва, М2 53, порушує оправу про розлучення з КО'ролем IванО'м КО'рнійовичем, Я'КІІЙ ЖlІве в с. Сом­

КОВЇЙ .

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, відділів партійиО'го життя та масО'вО'ї рО'БО'ти відділів сільськО'господарськО'гО' та ПРО'МИСЛО'вогО' 4-67. друкарня,

при

може.

гадаІВ.

~-_-...._~--~~_-...._-..-.._-_-....--..-...

Броварська

ди­

Mk- -

- Так, та.к, ПРОДОIВЖУl!аlВ він, ліворуч, ca~le на лівій його г:руди:нці бу,nа Р'о'зміром в roР'ОШIliНУ рожева ЦЯl'оч,ка. По­ прошу ,вас, бусдь лаока, давайте IlЮГЛЯlнемо... МОЖЛІ1ВО, це допо·

~_-...---._------~ --~~~~~~ -~~

Нам

користь

тілі. Мені пригадалося, .КОЛІІСЬ візійний художніЙ фільм. (4 се­ До 20-річч,я Вели­ Ма.рія купала малень"ого Ва- рія). 12.20 «.БlІтва за нашу СІІm;ка, ЙО~ІУ в той час лише два ·кої Перемоги. РаДJЯНСЬКУ У:країну». Доку,меl1мі'СЯIl!і було. Я стояв п,оруч. І то філ",м. 17.00 для ді за,пам'яталось, шо у нього на таJIЬНИЙ Г:РJlд,ях ЛЇНQРУЧ... Ні, почекайте ... ШКОЛЯРlіIВ. «На стійкій хвилі». Про І Артем ГРИI'ОРОВIIJЧ, ЦРОСТЯГ- юних р,адіолюбителів (М.). 17.30 ши вперед ,РУКИ, зроби.в на ці пі:вобер:та, заплющlІ'ВШИ цьому очі . .

хлоп'ят. Посередині, біля столу СКУПЧИЛ,WОЯ директор дитбудинку Павло ПетРОIВІІЧ, Ів-иховательки і навіть 'ПРИlбlliральниці позбігали­ ся. Всі вони з неп;рихованою ці­ ка.ві,стю ,опостерігали, як .Н!llЗень­ кий на зріст, 3 ла,Г'ідним'И ОЧlІм,а нез'найоми'Й ВЇдівідувач повільно обходиJВ «фронт» заома.глих, ду­ же ЗДlІІвованих ХЛО1ПЧИJкі'В. Він ПИЛЬІНО IЦДИВJlЯ,ВОЯ в _- коЖ'не об-

на

ЧЕт'ВЕР, 6 ТРАВНЯ

тО'рів безпО'середньО' в пО'лі. Для цьО'гО' придба­ нО' неО'бхідний пО'суд. ЯК тіJ1ЬКИ надхО'дить за­

харчу­

пройти до дитячого буди'н:Н!у? Ка­ ві!н тут десь недалЄІКО'. Це п:раlВда, відпо.відаю, - ру,кою ,подати,- КРОКЇіВ із триста буде. До .речі, я теж туди. - От і гар:азд, - зрад!і,в не­ знайомий, пі~е:llО разом. Ми рушили. - Коли б ви тіЛblКИ знали,

не

--0--

Оце Й спонукало на'с дещо 110раДІІТІІ цій молодій людині і ін-

визнання і пО'вагу.

ВеЛIl'ка

кли'каємо

ЛИІНУ ПОЇІЗД заСТlIlГна мііСці ..К!оли dc'tаlНlній 'вагон Пlовіmшо відій­

пе-

старши~!.

Та якось часу ніби немає.

свО'ею

О'бслугО'вують

наЗj'стріч вибігла зnрайка дівчаток і ХЛОПЧlІ'кЬв. З IвесеЛIІ'М галаосом вони гн,зли поперед себе футботший м'яч.

А

Та цього не сталося. На прик­ ладі зді>бного юнаІка П. Коваля, який вже понад чотири роки ні­ де не навчається, можна 'зроБІІ­

с.

обіди

грО'мадське

гарячі

гО'спах.

rPIf-

ристуеться

не

пО'винні

Іван

-

вання, як в радгО'спі «Русанівський». ЩО' ж, краще не ска­

дійснО'

радгО'сп.­

такими їдальні

ньої і восьмирічної шк:іл.

Ну й що?

-

сперечається'-

женО'

Спасибі,

-

-Від усіеї душі вдяч-

і

зворот- горович нагадував...

Таке пО'бажання вислО'­ вили спеціалісти в сво­ ему кО'рО'ткО'му записі. А О'дин З приїжджих записав: «ЯК би хорО'ше жило'ся людям, кО'ЛИ б всюди булО' так налагО'д­

перебували

практиці

дО'

втулки,

у

непосидючий,

-

у пошуках. З інженеро:\!

на

ру, чи не найбільше вдячні люди за смачні, свіжі О'біди. ПРО' це

з

змістив

закрутились

с.w.cаЧ'нJ.

денти,

мораль: юнакові треба да-

на пальцях не перелічити. Це

тись

він

накритих

пО'ва-

кабінеті

аа

на,в-

мендації

монт палwвної та гі·дра!влічної си-

стО'лів,

в

дальшого

рекції місцевої середньої школи. Молодь пО'винна вчитись! Про молодих треба більше турбува-

ному

стем довірили са.ме Йо.му, молодому механізаторові. Не

її

проти

головного інженера радгоспу лі вчитись, ~Досконалювати зна.нт. ФУРІДІІ І. Г. досить. Те, чого ня і збагачув·ати досвід. шукав, надибав. Згідно реко- Мені казали вчитись, -

госпі «Вели'КодимерськиЙ». І най- шестерні СКЛ3ЩІніше

А

не

ста,рші товариші, бklЬШ освічені і Досві:Дч",ні. А їх у ВеЛ1IКОДЮІерці

питаннЯ>м.

ку обертання шестерень. І от коли бракувало насоса до мотора «МТЗ-5», слюсар задумався: а чи не мож,на якось так «пово-

вав траIКТОРИСТОМ, а тоді доручили ЙОМIУ посаду слюсаРЯ'налад-чика.

ди залишае її в хО'РО'ШО'му настрО'ї. Невеликий, але працьО'-

Зупи.нка «Півні»! о.гО'ло­ СИВ ПРОlвідник вагону. Насту'Л­ на зупин/ка «Сорачий брід».

можна

ше, що техніка з КОЖ'НЮІ ро.ком вдосконалюється, конструкція вуз-

освоїв тр·актор і З1ГОДОМ став рожнти» біля насоса лівого обер- ВЗЯТІ! хоч би спеціальну літераводити «ХТЗ-7». Сумлінного і бе- тавня, щоб ВИКОРІІстати його до тур'у. Не в усьому са\! ро.збереть· ручкаго, його посилають у Мрин- «оМТЗ». ся без допомоги наставника своСblке училище механізації на ЧерКовальзвеРІІУВСЯ до спеціаль- го I:BaH<'J Григоровича Фурд!!.

прО'фесіО'нальнО'му

-

не

чання. Але річ у тому, ЩО він якось не заДУ:Vlува;вся над своїм маЙбутні~!. І тут, здавалося, на виручку повинні були прийти

лі'во,го лів і механіЗ~lів ЇЇ щораз усклад- -

-

одна'кові, різ'ниця лиш в напрям-

день рік годує. Знайомимось • ближче. Після семи класі,в .х,лопець працю,вав прИ'Чіплювачем. За КОРОТКИЙ час

хО'дить в їдальню, завж-

ОКО' ідеальна чистО'та. У світлО'му прО'стО'рО'му

здоров'я»

потребувалось небагато на фрезерушальному верстаті. з·різати лиш поверхню Ікорпуса насоса до рівня втулок. І тоді насос

а оце вирішив шоферам допомогти. За'втра ж техогляд! Азага-

ми. ГО'СТИННО', З привітно'ю п,О'смішкО'ю зустрічае відвідувачів старший пО'вар Василина ФедО'тівна ТО'пиха. Саме їй,

деякі

Петро.

розмови,

випрасуваними

Вражае

творчий

то

що

КРИТО' їдальню. Ії пО'Стійні відвідувачі механізатО'ри, працівники ферм, рО'бітники майстерень. І КО'ЖНИЙ, ХТО' ПРИ-.

кО'м задО'вО'лені_

хлопця

тн

Виявнлось,

залі акуратнО' рЬзставле­

сРусанівськи.Й»

в

нені.

ПО,l(ВВИ рад~оспу

ми

є

оовіти. У наш час, коли таlШ~1И швщдкими те:vша:vІИ РОЗІшвається техн»ка і, витісняючи фізичну працю, проникає в усі галузі на­

не ВЧИТІ!СЬ молоді. Людина, яка прагне іТI! в ногу З життям, тоб­ ТО якщо вона не хоче відсгаl!атн від багатозмістовної бурхливої дійQності, неодмінно повинна ВЧИТИСЬ! Петро Коваль, як ВИЯВИЛОСЬ з

Не

Печу-

д31В

:VIexaHIK,

"його товаришів '\ редньої, ні середньої спеціальної

Все роби:vІО, щоб техніка не простоювала і була, як кажуть, на БОЙОВО\IУ взводі. Так,- вдається Петрові Ковалю те, що не завжди іНШЮI вдається, тому, щt5 В технік,у,-не буде перебільшеНІІЯМ сказатн, він прос-

ло..'д,

t

3

по робот'і. А я;,: на словах не ПОМIIРЯТЬСЯ, то шукають істИlШ, в підручниках, жур,налах. - Запчастин ~Іало, додає

П4дхід до роботи, жадоба все знати, 'все підкорити волі своїх рук. Наприклад, КОЛІІ Р'аніше від стирання втулок 'виходив з ладу гідронасос, то на реставрацію ЙОГО ВОЗИЛ11 аж у ДИ~lер. А КОваль вирі-шив ІІа місці «поверну-

іншому цеху. - До обі'ду я реМОНl'ував паливний насос двигуна з тр3!ктора «мтз-.5», ~ ПQЯСНЮЄ юнак, -

t" t

жучи про вищу, не мають ні се-

у,жебільше трьох років робнть. Та виз ним самі поговорите, CKOPQ ,пр",Й(де з обіду... Проте 'Зустрітись з Петром Ковалем дове_10СЯ не скоро, бо ОI~іЛЬЮІ разів не підходили ми до майстерні, двері її все були замкв

!~

3АВ3ЯТИИ ~a~\I~ K~~Pi;O::C~=~

,

тільки трактори, а й маШI!НИ ре- хтось підказав монтує. Справляється з обов'язками BiД~liHHO. І трактористи, і шофери задоволені його ·роботою. А «тз:кою РИСОЮ», про яку зга-

ось

u

Долині

Переяслав-Х'мель­

НІЩblКОГО району КИЇВСІ>КОЇ об­ ласті. Справа слухаТІІметься в нарсу­ ді Перенсла,в-ХмеЛhНИЦЬКОГО ра­ йону.

16 номер 1965 рік  

16 номер 1965 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you