Page 1

Пролетарі всіх

країн, єднайтеся!

У ЦК КПРС l Раді Міністрів СРСР

СТПХППОВЕ Ь

ЦК КПРС і Ра;з,а М·1ніс•'!1р[,в СРСР >JЮ3Г;Ш!іН}1•1И

На 3до,бутrя пр·е,мій ~ЮЖ}'Тr, висувжись ощ'б­

ПИ'Т1LІИІЯ IJIJ)O П0~1ЇІПШе'НІН\Я ,р(}бОТИ ПО ПрИІсу:дже;н­

.1LК!Jвані на}ЖО·Ві праці, ТВОІРИ діrеораТ}'РИ і ми­

НЮ •'ІеніЇіН'СЬІких п:ремій і затвердили но,ве по'.10-

стецlша,

Же'ння ·lJJPo ЛеніІНСЬІКі пре'мії і .с,кла,д коІмітетів по Лен'ЬІІ'СЬІКИХ ll'P>ЄІM>WIX у галу:зі на):ки і техні.ки

пок·~'2·<1ПІ'і не Пііr~ніше, .ніж за rrirвip'iжy до висува.н­

деwінські

ДаJІЬІШОМу

Ціна

15

нічні

б Ї>НІКІ;tі!ІС ЬІКj С ЇІЛ ЬІК О.р Иі до

ІJІсіх

ЗВ~рtН у Л ИІСЯ

сі.1ькю:рі1в

ЛИІСТОІМ, tB

гре- Н:ТНЄІРЇ'В овочів

Р·еІСПу 1 б.1ЇІКИ·

ЯКОІМ}"

з мо~1ОІк.а

·рЮ3ПОІJ3ІЇ,даЮТЬ,

що ТОІР':1к ІJJраців:ниuш

на

що

100

wkтали

Т1tКИ!Х

ше в

ДО 1 бірИІВ.

ПО

420

130

ЦеІlІ'Т-

Вк,Jщй

•Р~дючшсті

ІІО<СТіВ.

вілстає

-

:р.а~rо:сп

«Се-

~jсячний l'ра-

фі>к 1не виnюнаниіf.

На

коже1н

ЛИШе ПО'

1,8

~н~хмІізмів,

тра·нспО;рту,

вІСе тут є.

Вр.аrкує

/11і>ШШИ ПО<Ч}"ТТЯ В'Ї,ЩІІОІВІЇДаІJІЬІН•О'С'ТЇ бе- , з.а ншконанн\Я >Взятм,х :юбов:я:3аJН'Ь.

J1р·е'6і:н,кі:вщІnнщ

безпос·еІРед'НЮ

збі.тьшеІВ'Ні

}·часть у 1 По ІВіС•іх .ко.·~:го.с:па.х і ІРащгос,пах В"ИІРо,бн·иц·rва Д{)Ібрив, І ·СТ'ВОр·е,ні .спеціа'.lllЗОІВаІні 6рИІГа>Ди,

виріШИJ.1ИІ

встановити

ки:й

К0Н'11Р·0>;1Ь

nідВИЩ€ННЯМ Вони

!'РО:~шдсь-

.танюr, се:ІJ"ещ .lfиx бага·1'0 і юж,со­

ДаіІЬШІтІ

МОm>СЬІКО<-N:О·,ЩД:ЇЖ'НИХ. ]р·еба е'!1ВО­

над

родючості

створили

ІlР·}~Іі'ТЇ!В.

сі.1ькор>Ї:ВІСЬІКі

по,сти в копгоспах

і ращгоспах,

РИТИ' Д]'Я ЇХ!НЬОЇ р;обО'ТИ ВІС·Ї: <НWбхід:ні }··~юви, поси:шти

ррома,~сь-

кий :КО'Нтроль за ВИІконан:нщ11: в:зя­

mр,ов~д'ЯТЬ рейди, в-исвіт:1юю~ь ·на j тих зо6оІВ'язшнь. ВедІІІКУ ДQ~ОІмо­ JІ;РУJКОІВ·а'НИІХ.

ЯКі

!,

СТШНИХ

ЛеІн·іІНІських ПІр·е-мій

ДОІІІ}1с:кається

пи­

МіNістріВ

СРСР

перепису на- рік У рік в кожній

СРСР.

Тепер

закінчило

ЦСУ автономній

розроблення

вияв·JеІНі

недо·лі-

І(И будИ' СІВО€ЧаСНОt У·С}'ІНеtНЇ.

Почwн ,nре:бtнкЛ!Ічан rід!НИІЙ на.слі)ІJІІІі3.ІІFН'Я. Віш сrnрwятиме· У"спраціВІН'ИІК•а.ми

поІДа.рства

сільсьІКого

наШОІГО

rJІа·Й{)ІНу,

го>с-

Я1Кі

......

бщиотЬtСЛ за 16 цешmн>еорів зеrр-І ш~ с•:шІКшриr, за пі•двищен:н:я ·ро­ нових, 130-rКWIJ'T(}П.1i, 165 це- дю·чо,сті нашої полісько.ї зе·ж1і.

області, національно- сяч

му округу.

ництвом

дакладних

Комуністичної

під-

4

.тюто.п.J в Мос:юв4 відбу•1ась

су·.lьтмивrюго

Кож:ітету

че,ргова ·нарада По·.тіІтичноrо Ко:н-

двржа>В-У'Ча:сrнищь Ваrр>ШаІВсЬІкогn

Д:О·rо·во-

РУ ПІрО дружбу, СПіІВірО•б-і'fНИІЦ'ГВО і rВЗаЄІ~~НУ' діОПО•М•ОГу. На.рада О'бгово•ри.1а найважr.швіші П!роблеt.\ІИІ сучас:ноі .між·нар.од­ ноі о·.бста:НОІВІКИ і о-бrм,:ня~1аn Ду<МІШІІМИ ло таІКИІХ важшпюnх ІJJРі06ле­ мах, як за:гальн•е і пО>вне ро~з·б•Р·О·ЄН'Н"Я і }1КЛадЄ'НІН'Я мwр>ного догово-ру 3 ШМе'Ч'ЧИНОЮ.

3

rювідоМJЛеІН'Н.ІL.'\і прю ЗІд'ЇИсюоване

РаДJІІН·СЬІКИL'<~ Союзff:м: JІ{)Ве

3Начн·е сІКоІрІ{)чеІНІН'Я 36роЙП!их Си1.1 і про позищію ОР()Р на на.ст}"п­

міл&йон

1

400

таджиків,

1 мільйон 004

тисячі туркменів, 974 тисячі кир-

В СРСР є 766 вищих учбових закладів і 3346 техні·кумів та ін-

· гизІв,

96 9

тисяч

Н аводяться

· естонщв

партії женерІв СРСР д~вно вилере~ив поділу населення за віком і стат­

досягнуто розІКВіту культури всіх США. у. 1958 рощ в Радянсь ~= тю, вказується, народі.в

Радянського

Союзу. В му СоюзІ б~ло випущено 9 ~ т

· ерІ 1913 році в царській Росії налі- сячt.. шжен в,

а

вищою і середнь()fО

даНІ

в

США

що майже три

чверті населення країни станов-

пльки

лять особи, які народилися після

чувалося тільки близько 290 ти- 35 тисяч_. . Вели,кої Жовтневої соціалістичної сяч осіб з вищою, незакінченою У nовщо~ленНІ ~СУ наводя.ть- революції. Чисельність дітей мо­ спеціальною

ся

до~ладнІ

про

нащо-

репису

населення

державі жінці на рівні з чоловіком надано право на освіту. З 3,8 мільйона осіб з вищою освітою більш як

1,8

додше

мільйона чоловік, або

49

10 раків

збільшилася з

нальнии склад населення. Зокр~- 43,5 мільйона чоловік у 1939 рома вказується,. щ? в. СРСР наJІІ~ ці до 46,4 мільйона у 1959 році. чує~ься 114 ~~л~ио.нtв 588 тися Успіхи радянської охорони здо· росІян, 36 мІльионt.в 981 тисяча ров'я в зниженні дитячої смертності дали змогу зберегти поко-

ління дітей, які народились пе­

ре

війною

і nід час війни. Ці

д покоління частково вже вступили f

в працездатний вік. Як показу­

ють дані

перепису,

чисельність

населення в працездатному віці (жінки у віці

16-54 років і чо-

лаві ки у віці 16-59 років) після війни не тільки не зменшилась, а

навіть збільшилася з 102 мільйонів чоловік у 1939 році до 119,8 мільйона чоловік, або на 17

про-

з

центів становлять жінки, а з 54,9 мільйона осіб, які мають ее-

Нарада держав- учасниць Варшавського договору

молдаван,

республіці, тисяч латишів, І мільйон 397 ти-

чену семирічну. У Радянсь;кій

ви,р;уІШа.ЙJМо ж ,в по'Хід, това·ри­

тисяч литовців, 2 мільйони 214

1· т. д. · сум:ків перепису, яка характеритакож даНІ про чизує населення за освітою, нав- ших серед~іх спеціальних учбо- сельність населення окремих на­ 8 чанням, національністю і рідною · ви.~ закладІв, навчання них ціональностей по союзних респуб· мовою а також за статтю, віком здшснЮ€ться безплатно: число ліках. і сімеЙним станом. тих, що вчат~ося У вузах, порівВідзначається, що пр!! збільу повідомленні ЦСУ вказує- няно з 1939 роком в ·розрахунку шеині чисельності н'Іселення за ться, що загальна чисельність на- на тисячу населення збільшилося леріад з 1939 по 1959 рік в ці­ явнаго населення СРСР на 15 в два .рази, ~ тих, що вчат,ься в лому по СРСР на 9,5 процента, січня 1959 року становила 208 середнІх спец.альних учtУ\)ВИХ за- населення районі.в Уралу зросло мільйоні•в 826 тисяч 650 чоловік, кладах, - в 1•3 раза. на 32 проценти Західного Сибі­ у тому числі 94 мільйони 50 тиУ вищих учбових • заклад~х \ ру - на 24 проценти, Східного сяч 303 чоловіки і 114 мільйо- СРСР тепер _вчиться маиж~ в ~~~ Сибіру - на 34 проценти, Дале­ нів 776 тисяч 347 жінок. тири Р~~и бІльш~.. студентІв, н .• кого Сходу - на 70 щюцентів, За роки Радянської влади в в АнгJІІ!,. Фр.анцн, Федеративн!.~ Середньої Азії і Казахстану нашій країні здійснено справжню РеспублщІ НІмеччини та Іта~н, на 38 процентів. культурну революцію. Під керів- разом. узятих. Щодо випуску ІНУ розділі, присвяченому роз· частини

ГУ .В ЦЬ·ОМУ' М·0 1 Ж}'ТЬ і ПОrВІfНІНl ПО­

ruгіт.ато1ра ВО<НИ М}'СЯть rrіІДІJІімати

го.1овою

:М. С. Тихонова.

-

тисяч

Л}ОСЯ.

rцоб

п•ре~і:ях

(ТАРС).

і

Оірга:ні:зацій,

lltp<lrB.1tHЬ 1\ОtЛГО•СІІТЇ:В, сі.1Ь·р•ад добиІJІаютЬІся,

ІJJрюІіЇ»,

Ра·д,tі МuніІС'І1Рі,в

pa::Ji осt>блИJВоі :Jначи:м'О'СТі ,р,о:боти.

пІшно!М'у ВИІІЮН<ІІНІню 3Оrбо:в'.язань

парт1иних

Ле-нін'СЬК{)Ї

'в rа·лу:31і науки й теХ!НЇ'КИ IJJpи

- . 7 . u • 829 тисяч 1897 раку по у~раІнц_Ів, м~ль~он~в 004 тися6 всій царській Росії 1,4 мільйона б!лорусІ~, МІ~ьиоюв НЩр<Q:Д Н'а ~ОС!ТІJЮІКО>Ве ВИlКО'НМ!tНЯ чоловік. Тепер 71,2 мільйона ЧІ узбекtв, 3 мІльйони 581 тися. 2 . • 929 исяч заІ!ц.ашь. Хі~ еоці:адіtСТИІЧІНоІГо· ЗІ'dа­ трудящих мають освіту вище ча каз~хІв, . мІльион~ • т 87 2 ГаtНІІІІІf ШИ!рО,КО' ВІfС,ВWШОІВаТИ В початкової, причому 58,7 міль- азербаиджанцІв, ~Ілt:,иони 7 ПtР•ЄІС'і. Приr .ДОІПО'Мозі па.ртііних йана чоJІовік мають вищу, серед- тисяч вірмені.в, 2 МІ~ЬИ_?НИ 6 ~ 0 ню і неповну сере,11.ню освіту і тисяч грузиНІв, 2 мІльиони 3 ~ 6 ОІрІГа'н'Ї.ЗІаціrй добtи:ватися, ЩQQ ви­ 12,5 мільйона чоловік незакінЯ1В.1еІJІЇІ недю·.тіІКи негайно усу:ва­

по:мо,гою

«~1а}1р.еат

Го~.товюю КОімі·тt>ту по Ле,ні:нсЬІких

освітою; тепер число їх становить 13,4 мільйона чолавік. Число осіб, rа.зет хід соці.а.'ІіСТИІЧіНОТ() ЗІМа- да'JlИ •С'ЇШІІШРИ і .роб,КО!рИ. Ос()бИ­ я.кі дістали освіту вище початга:ння .на заrоті~&11і дОібІРИ'В. 3а до- стим трик.:ш;~,о~r, rocтpИJ.\r слово~ кової, становило в підсумках пестсІр:;:нrках

одержать Ле:нін,сІ>ку пре·~fі:ю, ІJJРJІJС­

3Вання

вручається ди1пдош, почесвнй 3на:к і пос:в.і(щка.

по;вто'р:но не

У травні минулого року в npe-

першої

Ге>КТШР• ЛІрІШаJДqЄ

(}ІJ'.Г!lІН•о:-,мінеІра·дЬІних, І стачає

Сількори

ВИІСО-

ШИІРОІКе ·ВИ3На!НІНІЯ.

переднї підсумки

ТОІНІН •KOІ'd:IIO>C:ri:B.

торфо-гнойових та .деrрІНО'В'И'Х коrм,.. '.1ю,цrей? Ні,

р)·чи

Осо·бам, які вою;,;тіісJІ

«~3о- сі були опубліковані короткі по-

м.іІСJЩЯ 1ра>дrГО·СП

до 1 :'віrшtя. 3'б·і>.шшити j МтюдИtІЮ, ·у сеІмипо.тІКіrвціІв неви­

виробниц·І·во

преяіях в цент­

Повідомлення Центрального статистичного управління при Раді

Y:cnilli!HO ВИІКО'Н'!lІВ !1Рафьк

10 тоrнн opra- 1 ТОІННИ: до'бrри•в у то·й ч:ас, ЯІК в Ці­ 60 цроце>нrіrв з j.то:му по райову є вже ло 3,5.

нічвих добрив.

по

Про рівень освіти, національний скпад і ві нову струнтуру населення СРСР за даними Всесоюзного перепису населення 1959 рону

«Бі(І!ьшовик»

.році МИЩ'і.ТО 1 ГО·

11р}'ІН'ТіJв буід•е ВИВ€3€НО На КО'Же'Н

них -

ко,м-ітетів

ралЬІНЇІЙ пр·еtс<і до д'Н:Я ·НШрсцже:Іnня В. І. Лені,на.

ЗІначен­

МИ•СТе'ЦТВа,

Ле-ні'В'СІ>ких

про П!РИІСУІдЖ~Н'НІЯ ІІІРf!)r.:Ій пуб.1іІК}'ЮТЬІСЯ

----------------~·~----------------

'ВдаННЯ~

мІшrо:юкrі:ВіСЬІКИ:Й»

ге1к·таrр не меш:ше

Рішвння

rос;по~

Т}'ІJ)И .й )ІІfІстец'1\В·а

1961

nі.щнесен·ня

Й

.тіте'раl'}'РИ

Сj"ДЖВJІ'Н'Я

не~рr;ІВІ мо,шка.

Дщя

о1ЇТеІр,а>ТуірИ

на.йвищ·атнrіші

СРСР з·ат•веІР':!.Жен·о р. М. Не'С:ІІЄЯ'НО'Ва,

}"ГЇДЬ

це:н'І1не,рЇJв: м'tя•са і по

'11ВІО'РИ'

за

тех,н:іІкw,

мистецтва.

тех:ніки,

нщролносо,сІІІща·рсЬІКе

К'О>Ж'Ва

на}1КИ,

:Кrо:мітету по Лені.нсЬІких пре'~І'іях в га.тузі дirreпJa_

3Їб,р·ати йо,го ШJ· 200 пущіІВІ з ря». T~r із зшгальної :кілЬІКо•сті селення І'е>ющр,а. ВИІр()Ібити в цьоІ'd'У ,році 20 ти,сяч то'НІН до,брив є 9 ти1сяч СРСР ГftKTa(p:i•B

pcr:mИ'Dкy

галу:Jі

вЖе }~О>СТОІ!>!Ні 3/1 іНИХ )1Р.Я:і!JОІВИ.Х НаГОІJ)О'Д, Пj)И­

Не завдаНІН'Я ПО ВИ>РО 1 біНИ!ЦТБу ЗЄІР-

100

р(}ОО'11И в

Лені'НІСІШИХ !]ре:~Іій РОІJ)!~Р·О'М в

50

карбо,ва,нціІв

прИС}'/NКУЮ·ться. При ІРЮ3ГЛЯд'і р·обіт, а1вrто:ри яки:х

у ·j)ОЖНіВСЬКОМу КО·Лі зазимШІ ГРУ"дІн,евО;Г{)І Плен}іМУ ЦК СЬІКОІМУ «Шдях Ілліча». Вони КПРС, 'І1Р}1ДЇ>ввиши цьqго 1 раЙ{)ІНУ вже мають на кожен ГЄІКТWр· OrP· зо,бов'~а.1и•ся ~и.кtОІНати emtwp·iч- но>і землі по 9-10 ІГОІНІн мі•сцеtВи;х

На

Й

тися 1 ч

ІІОtКдЗ·

ЛЄІІН~'ГВЮfРЮЮЧИ' в життя ;ріше~н- гослі.

JJ•Orки і rвже ,в

ІІtе'.1ИІКе

в

або

сільсЬІКо.го 'НИІКЇJв,, по'ІlрИіІно, 'Н'а,са,мпере~д, !РЇіз­

lfi 100 rГеІКТ!lІj)МВ }'ІГЇ.ДЬ.

3

3Мlіни

Лк правИІло, Л·ені>нсЬІКі пр·е:міі

го'споюФства р.ай~Іну зі:бр.а.1и по ко пі~вищиrи ІР()'дючі:сть ГР}"Н!ТіІВ 26 Це;НІТІНеrр<ЇІВ ЗЄІрtНОВИ1Х З fеІКТаІра, Вt!!'Ве3'ТИ ІНа К(}ЖеІН Ге!К"І1!1ІР ВИІР·О'бИJ.;ти 93,6 ценше,ра ,м'Я'са ПО' 14 то.mн ДО'ОрИВ. Неrюі 372,9 ЦЄ'Н'ІlНЄІр<а Мі)tЛО'Ка ІНа КОЖ- rа~но спраВІ.ТЯЮТЬІСЯ 3 ДИІМ Зa­

на за

75

:ра~:ЯНСЬКО•ГО

У'Д\JІ~КО'ІІаде'НІНЯ Ме'ГО'Д•ЇІв В:ИІР'ОtОНИЩТВа;

1\О'ХУІДО'jЮНЇ

rerк•rap6в угідь.

Щоrб ДООО1ГИІСЯ

буІД'Ї'ВНИІЦ11Ва

К}'ІJІЬТ}lРИ

но що,р,о•ку ~о

розв'я­

Jшро,ваДІЖені. .в наrрод:не

доІк'О·рlіНІні

мають

ня;

7u

Ц tШІ1Нetp ЇВ

320

е<поrруди;

Теtрrіали;

з .гектар.а, за

Д е:Н'ІШ еІР~'і!І ІМ' ЯС а і

ШІІРИЯЮТЬ

виІконані

Згідно з по•.тожеІІнJІІм, 'Іоже бути п·ри'о•дже­

най-

дарство винахю~ди, ко<!ІіС'ІІрупщіі ма:шиІН, ІJІ'ОІВі ма­

ГРЕБІНКІВСЬКИХ СІЛЬКОРІВ кінці МИІН}1.тог0' сМЬссJІJЦя

ПЇ)І)НеСеНІНЮ

за

е}'!СІПільrства: на)'Іко.ві ПІр.аці; а•рхітеІКтУІJ)ні й тех­

коn.

НАСЛІДУЙМО ПРИКЛАД В

ЯІКі

Зі!JІІ!НЮ За1131ДІ8.ІНЬ .Кt)Му<НЇ<сТИІЧІЮГО

Київської області

*

ПРИ'С}і'\~}-ютьrе<я

більш •ВИ!Да'11Ні .JЮбО 1 ТИ,

партії України та районної Ради депутатів трудящих

N! 16 ( 1923) *Субота, 6 лютого 1960 року.

ІІІJ"еміі

П}~б.:rічно

ня.

Та ІВ Г<І..1}'13і ,1iTЄij)aT}llJ'И Й !оІИІС'ТІ.\ЦТВа.

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

ІІf.а,ДІр}1Кова·ні,

.лишком

п,роценті.в .

У 1958 році померлих на

1000

редню і неповну середню освіту,

леtfня

найнижчиіі

жін.ки становлять 29 мільйонів чолові.к, або 53 проценти.

показник загальної смертності. Порівняно з дореволюційним ле·

Число

осіб

з

вищою

освітою

1959 році збільшилось порівняно з 1939 роком у місті в 3,3 раза, а на селі в 2,8 раза; чис-

лась в

осіб з середньою і неповною середньою освітою збільшилось в місті у 3,5 раза, а на селі в 4,2 раза.

з даними дорево-

nерепису

населення І

4,2

СРСР було 7,2 чоловік насе-

в

у

світі

СРСР знизи-

раза і порівняно з до-

воєнним 1940 рnчом у 2,5 раза. Зниження смертності зумовило зростання середньої три·валості життя населення країни з 32 років у дореволюціііний час і 44 в 1926-27 роках до 68

І ло

Порівняно

це

ріодом смертність

в

люційного

-

в

К:олектив

ЧерНІвецькото

маши-

1рокіrв у 1957-1958 роках.

В останньому розділі повідом-

п,роцент письменних у віці 9-49 років збільшився з 26,3 до 98,5 процента, в тому числі nроцент письменних жінок зріс з 13,7 до ()7,8 процента, при цюму процент письменних жінок у сільській місцевості зріс з 9,6 до 97,5 процента.

нобудJ>вного заводу значно перевиконав план минулого року і дав країні на мільйони· карбова.нців котелннодо·поміжного ус· таткуван:ня та нафто·апар·атури додатково до за·в.дання. В 19!30 році випуск продукції тут зросте на 35 проценТ'і:в. Значно збіль-

лення вказується, що в 1959 році в СРСР перебували в шлюбі 86,5 мільйона чолові!':ів і жінок проти 76,6 мільйона тим, що пе­ ребували в шлюбі в 1939 році. В СРСР береться найбільше число шлюбів у розрахунку на 1000 чолові·к населення-більше як 12

До революції багато народів окраїн царської Росії, особливо Краііньої Півночі і Середньої

шиться ви,робницв.о нафтоапара· тури і великих м:ашшн для тепло:вих електростанцій.

шлJQбів на рік. За останніми опублікованими д~tними, в США на 1000 чолові·к населення бра­

пита:нь.

письменними. Всім народам Радинеької країни ві.ІJ<крито широ-

рювальникі·В завоі!l.у та~в, . який вдвоє

п~ліТИЧ'ІІИІЙ КоІ!l'СуJЛЬТаІ!'ИRН'ИіЙ Комітеrr ПРИ'ЙІНЯ:В ,'І;еІІі.ЛаJр.а!ЦіЮ деоржав-уча,с·ниць Варша~>СЬІІ~оrо договоrру, (ТАРС),

киА

змІнm

культури. Число осіб із середньою і вищою ос.вІтою збІльшуетьсІІ ·

ній ЗУ>СТfРіІчj<;. ~на: НІаЙІвищо:М)" tpi1J31нi ВИІСТУJПИІВ Гоrлоrв.а Ради Мі,Н!k'І1р~в СРСР М. С. ~рrущоrв.

В ХОДі ІВІСе·бііЧІН!О'ГО

ООЯЇ'Н}"

д'}'!МІКа:W

цреJ'ІС'NШНИІКИ

іЩраЇІН·

)'ЧаtСНИЦЬ 'ІІа·ради; ПІОГОДИІ.1И' СІВОЇ Да.'ІЬШі ДЇЇ, СІІріWМ'ОВ!lІНі НІ8.· ЗаtІіjр<fП­

ЛЄІІ•НЯ і ІЮіЗІвиrоІк ІРЮІ3РЯДІКИ

міжнаtрО:)JJІІ'О'Ї ншпру·женоІсті,

.я~ка ·на­

мітилась.

Учас:ІІИІКИ Н.Щра'ДИ' .ВИ'р~ШЖ1И ПJроді(J!ВЖИТИ >ВЗа.ЕJМ1НіЇ <1\ОІНІСУ'ЛЬ'NЩіЇ В ХО~і підrо·ТОІВІКИІ ДО ПаІРИЗ•ЬІКОЇ 3}1 С'і'рЇчj Г'Л&В• )'ІJ).НД~В.

ОбміІн дУJ'dІКа,ми поtКаз.аов птmу (}~ОІСТ8ІЙІНі·сть ЯІК в оцінЦІі: між­ Н<lІРОІ.J!ІНО'Г() СТа'!І'()'ВИЩа,

Taut і у 'ВЇІ,JІіН{)ІШЄІНІНІL О>бГОВО•р.еНИ:Х .КОІВlКІр001ІІИ!Х

Азії, були майже доступ

до

суцільно не-

джерел

осаіти

і

На фото: один з кращих зва·І лося 8,3 шлюбу, в Англії - 7,6 В. А. Леш-~ і Франції 7 шлюбів. переви•конує . Резул~тати підрахунку пі.и,сумзавдання.

(Фотохрооі>ка РАТАУ.. Фото В. Карлова.

КІв

по

Інших

\перепису буде Аа'І'ково.

питаннях

програми

опубліковано до(ТАРС).


Субета,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

Навчання куль тпрацІвнинІв району

ТАКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НАМ ПІД СИЛУ

. ..

На

На цей ВИІРіШЄ110 збори те, що у нас є в:елиІКі 'J)ffiCІj}IВИ, ГІр()ВеІС'І'И еСІМЬІШф ~у.1Ь'11ПІраці,:ВНИ­ ЖеІ]J~'Ї'ВІСЬІКО•ГО .відді•11Кіlо ·ра(.'І;ГО•Спу Не'ВИЧС!j)!ПНі )ІОЖ.'ІИІВОІСТЇ Д.'ІЯ •РЇЗ­ КЇВ •J}Cl.Й(}1fY в ·С. В.-Дт<С!рка. В в:wl)ОІб.1ІИ;ц'І\Ва Пе!J)ШИ!Й ДЄ!НЬ }'!ЧаСНИІКИ C€'Мrnapy збі•.1ьш~нн:я « &обрицІжи•Й» при·Й'Шло чи•~шло r.oro і

бе-зпа·ртійното актИІву. У.сі ІІЩ)И- нро•д}жтів роrпин•ництва сут.н·і з увwrою с.1ухали ДО>ПО1Іідь риtнницт:Ва.

тва­

74

Це'Н11Нери м'я­

}'ІМОО!аос».

ІИДДІ.'ІО~І fСІРО'бііі рООПОВЇ!в

К}VІЬТУ!І>И'

раJ.ІіГО·спу М . Ба.ку.н.

са і м 350 ц.е1rтне•рі.в мо.101ка, Завідуючий

- Постанова партії про о•р!Ганізщіоо наrв1ко•ло ве.'!иІКих мkт і Іf.JЮМИС;10'ВИХ Ц·е•Н'І'j)ЇtВ СШЩЇаЛЇЗОRа•НИІХ радго.спів, - гоJю·рить ІВік, _ ло.вІНіетю під'ІІВе•р•д.же-на жит· ~ОЦІ l'Я•'d . р а·ді!'ОІСП у МИ.НУЛОNу да.в дСJJ.жшві 3наЧ'нtІ бі.1 ьше проД}lК'І'ЇІВ сі..lь·сь.кот-о- гос.пода·р.ства, ні.ж дава;ш .ршнііше общц.ва ,ко•.тrо·с-

виІрюNити по 17 це;нтне.рів зе-р­ нових, 145 цепrгнерів ка•JУГОІІР.1і· і 3-о•бО()ІВЮЧЇJІ. 190 Цl'НТН!'!РЇІВ в'Я'3аиня ці.11коN· на'м під силу. До.повідач і вист}ІПаючі рІЯJд

вивши

101 .

.мо-

3';J,ачі

по

прсце•НТ,

В нюІ іче ни.х ва.ртІиною ороrа•ні­

збЇ.1 ЬШИ'ГИ

вИІконан•ню

.по

ПРІРе;фаче>но :з>начно ХУДЮQИ',

КЇ.lЬtКЇ!С'ТЬ

1\ОРЇ•В,

З~!ЇІЦ'f!ІfТИ'

ЗО-

KO'JIOIOBY

на 102 IDpoцe<wrи. ба•зі)· за .рахуно.к р-о•зшwр.СІНН'Я НеІІlО'га.ний: 'І!,ро·жай: зе!J)но.виос / п.1 ощ під 1\}lКУ'Р}rдЗ>ою і пі;дви·зі&рав ра:\І'ІlОІСП, продоІВжує доmо· щенн•я її врожа:й:нос'fі . Передбавіда.ч, зна_:но з·р•о.с.ш .поrюів 'я j чен о ст.вG•рипt щ1нкт штуЧ'ноrо ху-д:оІби, 11 про·д~тиІвшсть. .Од-І о•с і~ІРні.н,ня 1\О~·і:н. До•битwся, що-б на~ у нас незадо.ВІ:ІЬІНО бу~1И Blf- з П €Ір'Ш!1Х ;ІНІіВ .lЮТ()!ГО HiliJ)·OЩf· Вже зараз наяІВні можли·вюІСті І вати надо·ї )1 0 .10,ка . ІІ\ОІРІ!ІС'Гані """""~не · у. Twn.zm )О· табірj}0'3П(}Чатн пі;ІJІ'ОТQ!І!.КУ І д.1:Я того, Щ() Іб 'НаІВ'ІТЬ .lоІка І яєць -

пис~:>меоннmка

На

зні•м.ку:

пра.цювru.1и

де:нь

На д:Р}lfИ'Й

За скаргами і заявами- люди

сі.'!ьра~ді ·

Ве.1икоди)Іерській

де,рожаВІною Перевантаже•ний роботою по ·с~ціа:~іетwЧ'ному буді•В!НИІЦ'І'Ву, вождь і вчитео.1ь ІОО:му'Н'ЇСТИ'fноі .па1ртіі В. І. ЛеніІН завжди зна.хО<ди•в час, Щ(}б вWІоВіСТИ. На. •lИоСТИ ТР·У'ДЯЩИіХ, приоЙняти делР•rаті•в абQ «ходаків», · · .... ЩЦВІДУ.В1lі.1И ·· Чwvfl'(} с~ваш1ли Яl\1 ного . чуи-

рОІ>'ПОІВі·в голова цієї ~~: омісії ди-

р.екто.р· 8·річної школи О. Б . Jе,він. fo~lOIВ<J. сі.lЬІра:;щ І. М. ЗаР'ИІЦЬІКRЙ: доІк.нД:но зушDнився на допо;~юзі , Я'І\У надає вІІІІ\онк~ В. К}\lЬТ)'JJНО-МВ:СОВОЇ О:Р•Г.ані•зацЇЇ РО·боти. УчаснИІки се·~Іінаи·

u

u

новий ~te:тo;t обс.l}'ГОІВ}'•ВаttН\Я чи- но ·сrавитиtеь до запитів та t~Rapr · · · Іл-11ч отеr·І·. тач1'в ". .вта.rаІВ І ВІд трущ:ящих ' v ' бі".їІІ·, 1 - Щц.критий досr} ІІ до ·к:нИІГ, праt~;і~ВІникіw у;сіх па.)}ті:йішх _і ВиІJ)ЇШеІн;о rrродо,в·жwги соціарадянеьаtи'Х уста.нов. .lі:стичне 3)\аганшя з ко.1е.кти·во~1 що р,оЗІ~іщені •На с,r~даоках, . І'. }'ІР'Ц ведуть ll"'w.lfflЯ К . А. ВаеІОО, ВИІС.'І()іВИШ Д'.'І}\ІК\.'1 поl l боб,рищькото ві:ц і .ltК·а. дає ~\ОІжливі,сть КІУЖ·ному чи'!'а.че- стіЙІНу б()іротьбу з бюрОІКратиз-

Шдшищеоні

І rляду cata'J)II' і заяв• гро.мадя·н в

райепож'ИПJС.пілщі, m'!а.:новій Rо:місії, .ві.цілі соціа..1ьноrо за.безпе­ ЧЄІИН<Я, в сілЬtсЬІКих Ра:да.х ес. ПоГ})еіби, f<УГО'JЇ!в, 11ре·б)'1Хів. ТіІ!к, Сі;lЬГО'СtПЙ!ІСШЖЦІl ЗОQІГС!ХіІГіКу· Ю . РОіГОІDСЬІК~МІУ бул(} ІВfР}'!Че1ІО · JIOб'1'11НИІЮВ заяв}" .ко лentTИ•BH}" раwоопу ім. Щ(}рса . Teqn~m роо23 і11рущня всташовлен·о до

,рі. Це ·н аба гато

. Н'І'.Ж

:ІИ на себе п·раці.в:ниІКиВ·рідьшщг- у ,бі•бліо·теці фондо~І, ШВИІ)І)Ше виИІКОІН1ІІНІНЮ бр.•mи ва і тварwнющт.ва. . "" ~к.н ИІrу, п•"'К·•.. иu ""'ГО цJ·,к·авить.. цІ~ниго~бМіІН, і біміоЗбілЬ:ШИ\ВСЯ В•СЯ дні ці В · а н ПЇ,J)ПО'РЯДКОІВа: ЇХ . . по

в

та,

цт.в001.

жащь,

іІІ<!.

.

в ІНа.с ще

'ІFР·ацtВІНІ~ш.

переtведися

н·е

.

.mк1

. б вщноояться Щ '· " =~1П· "'"'a""r . І зая·в '."' V ""' .... •.I'JI'I"' ИІХ. Cxn"" ПОІКаЗІни.кі;в Ви·СОіІШХ ·ВЇ)JіДЇЛІКУ'. С.еомінар д&в ба:rата пооча..1ь'ІІ'О· ронати і.х •під «е уtКН'О'» ідЛЯ них ва •Р0 та· !ід з:ма.га•ІІ!ІІ•Я с~,ст~мадо'би~1иrя· траІктористи• М. Вр.еуІС, ти•ЧН() в.wсвіr.1Ю6 наВ с:во-Іх сто- І го ' ко1ри·сноrо К}'дІІІ1Іf.Рацівникам. ЗІВ'ІІІча~ЙІІfа слра.ва. &ни н·е ·рооус міють 1'011'0·, що за .коtЖІною сЮІ!рВ. Турський, І П. Хи'f!рий:, М . ·ИІДО'Ре'ІІІКО, с.ви- Р.ІНІК!ІХ 1 cтнrra~l'l'a « ne'J)eд».

.лому ло

зокрема

р адгоспу

і аГІТЩІWНО'-!Ма.со· текшрю стапо .'!е'!1Ше ІJраІЦЮВати. ина ОІJ}ГаІНізац:. х· бо u

на·]}ю~ М. 11каче•н.І\о, П. Ц}~rаевn'

І. Швачко,

і иструктор Р айв&дділу

аrітатор .

культу.ри.

М. Кушка. Все І\С rnвo·pwrь пvо . . . . . .. . .. . " . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

, ~. " · " ·" ·"·'

,•

по'"' ЮІЮІК·Ратwиrом·у

. .

.

• • . •• • , . . . . .. . .. . , . • • • • , . • .• • •• • '1 . 1 : •

• • • , . .. . .. . . . . " . 11 . 11. .. . ,. . . . . . , • • , . , • •

., . 11 . - І . І! .

.. . .. .

,, ., , ., , ., , . ,, . ,, . " . " · н·······~~ ·· ····

створені ·всі умови

Ng 2

мя пра•кти:<шої роботи у<mів .

Тут є добре обладна,на май·

стерня,

необхідний

nі.дібраний

інст,румент.

учн.і зн.lімку : На nрактич,ни-х зан ять .

nід час

Фото і текст М. Горбатенка.

завдань

С'Т'ЇЙІНе

с nільною ,

за безnеч ується

сі.м ' ї

роботою

і

школи nри nровіД:ній ролі остан · умовою Та!ООГО НЬОЇ. Важли.ВОЮ здійс.нен'ня є ко·нтакту тісного nовоrкденноrо кон'J1І)олю за нав· чанням дітей і надання їм потрі•бної допомоги. Хорошим прикладом в цьому В.

сім'я

І . Л енІна

«Коли

пише:

режиІМ

дня

йому

з

по­

школою

ливїсть

Qрганіз ованості, дає мож·

бат~>кам

Як дітей?

же

зді йооюватись

повинен

контроль

за

н а-вчанням

Кожен учень ма є щодеиниос В

він забиtра.в Володю до себе в ка· кінці тижня класний кері·вник пе· за тим, його )"роки. ревіряє його, стежить і перев~ряв бінет

·J}a~ro,c•пy

.. в·щnо:вщ1

батько

старі

зо шиrгу . не

nитати

nочиша.в

латинські

Та.

слова

Володя

зупиняючись».

по

У

нього

всьому

від1ювідав,

вчаІJіНЯ .j

треби

повед інку,

з вертає

а

в

j'ІВагу

разі

батьків.

Вони ж , в свою чергу, nQIКJJИiJ<aнi систематиЧ'НО

nеревї.рятн

щоден-

н а•вчаІІІню дітей І ни.к, зошити, вжиtВати. з~.ходи, коБа·гато уваги nриділялось в сім'ї Космодем'ян· ли в цьому є необх·ІJLНІІСТЬ . Чимале значення має створення ських та інших сім'ях, в яки~

"

.., .....

віддіuюм соціалЬІН'ОІГа забезпеочеІНн·а роогл.я;д лmста. 25 В~'НU[,

7

гру:д1ІІЯ WН)'UJOІГQ

подоженІНsnм час ·J)t(Жy. На Р'Я'д ЛИІСІГів та. заяв не-

За існуючи!М

для вf.цповіді на лиети тру!ДtІІ;ЩИХ

f)a;AGІmнa

Ю~повідав

СJІООЧ'аооо

уста:ІЮвле~ю rвід 7 до 20 днm, а плано.ва. комісія. Т}"І',

до речі,

з тааш.\1

С.ТаІR.1ЄІН-

на лиети·, nо·став.1Є!Ні

на !КО.Н'І'- ду.же П'ОіГаНіJ' мдеrrься і обліК їх.

1'f'Ірмін, що вказа'Ни\Й на

ро.1ь , -

них. Це .nод·ОЖе'НJІі'Я

добре

заЩ.дуІО-'ЧИN ві\іІ,дідаІМИІ головам

і

Миtрwrись

і СІка·рг заяв ня.м до J}О0ГЛЯд'У •не :МОJКJНа. Ци..'\ІО пиrвідоме тру:д:ящих

за•ЙUІЯ~ІІІСJІ !Ке-

vайвl!ІКОО- таmнш повмні

ee.rop~

ріВІНmtИІ

сілЬІСЬІких

Рад, але є Ще се\І)е.Д пе;рвянні

НИ'Х Та!К'Ї,

ЩО

.Не ДОТJІR.'rf1У'Ю'І'ЬСЯ

ЙОN.

}'ІеТ&но.в,

відІПО>ВІ~НК.'<

пwр1І'ійні

і

ОfРГаніваціі

ПРИІГЯ'ГІf}'ТИ бюроІКраіГЇВ роЇ DЇДП().ВЇ!ЦОW.1ЬІН'ОСТі .

ДО С}'іВО·

Є. АнАрІев.

f.рубо nі!•Р}"ШУЮТь те;рІМін роз.-

з труднощами і що стають на шлях сИІм:уля.Щї,- ти її борО'І'ися переборювати їх. не ходять у школу, а як тіль· Не м·ожуть зали шаткен бать.ки їх закінчиІІІнсь, заняття ки чи·тання поо аклас.ного осторонь вvли·· на бачити можн а

НQЮ

Таке

Д.

та

трапляється з · Ні- дити,нн. По цьому питанню вони

Полі:ною

О.

з села

батЬІКи nотурак5ть нечес·ІІ'ЇЙ nooe· дін.ці дітей, спри·яють 9ЇдставаІН· ню їх у на~чанні. на зу.пин·итись слід Окремо доnОІМ ооі учня:м під час виконЗІН-

ня нИІМи домашн~х завдань. Мо· ва, звичайно, іде не про те, щоб баrгЬІКи робили все за дітей . Несамо· учнtі.в· прwвчати обХІідно стій.но МИСJІИТИ, робити висНІОІІІJ<И. Попра•В.ЛЯТИ, КОЛ\11 дИrrИІНа ПОМИляється. Дуже важлmю забезnечувати батьків та єдн·ість, узгодженkть в111<ладан · вчителі!& в методах ня, Пі:д11рІІ'Мj'ІВ8ТИ автори:rет один о,щного. Тод·і легше буде ви.мага-

гу самі учкі, але і з батькm не го уроку. Навчання є nраця. Воможна зняти вd.дпоІВід аль!ЮСТі. Є но

ви•м а гає

в1ід дити•ни

-иа•nру-

і таІQЇ батьки (іх, nр авда, небага- жен.ня фізичних і рооумоВ'ІІх сиJІ. nотурають тим

~мkЬ'К1КІ()fМ}'1Н-

rOICdiiO·м С. ПИІЛ.ІОtГі.н та завідуючий

ді.

можливостей , нак для цього· недостатньо тіль· ся ниокче своїх поrаІНо nооодять себе в школі. ки прочитати і тнІМ більше 'Т'ільnершу че.р- ки прослух ати матеріа.л задано. ВиІН·н:і, ЗІВичайно, в

то}, які

D

~их За.БІЇm"ЮІЧИІЙ

мають

завжди

можлн:вkть

в

ГІрО·

учи:rелів,

одержати від них nора1ду. і такого Не можна обмин у'ГИ пнтаІІІНя, як nрив.чанн·я дітей до nраці, доручаючи виконtуІВати· nороботу по гос·подарствv. сильну

Це сприятІ!'Ме в.ихованню в ни:і.. навчатиме кори · nрацьовятості, 3На· найпростішІІІМИ стуваТИ'СЯ ряддями. праці, допомагатиме за­ стосуван·ню на nраю:иці знань, набуТИХ у ШКОЛі. Неоціниоме значення і букваль· но у всьому має особисти·Й nри· Чес111ість, nр ав· клад батьків . дивkть, в\fС'ОКа юультура, комуні­ до nраці І с'Т'ичне ставлеин я все це є взіtрцем для дітей, які

ЗвwчаІtн.о, Володя з.на в усе. Тоді щоб були внесен•і оцінки за на-' ти. Степан Г. та Віктор Г. вчать· ти ві•д дітей твердих зна.нь. Од- цраІГН) ь по·

.

'нема.є І ло• цеои деІНь.

ти:н.и. Тверде додержа·нн·я режи-1 Мок;реця. Так, не бажаючи тоrо, коисуль1)'!Ватися

високу усrтішнkть учНІів Х класу На~ії МатаіЄ;Нj{о, Любові Черед· Лідії М.иснкчок, Ганни Голік, ЛІІІВець, уЧІІІів ІХ класу Ольги Гайовоі, Ганни І(арnенко. Більшість В[ДМЇНІН'НКИ навчаН·НЯ. В З Н ИХ тажи·х учні!В за·вжди є час і дл.я вИіКонан;ня громадських доручень, відпочинку. і для культурного Все це робиться не без відО'Ма і ко:нт.ролю батЬІК·uв. Та є, на жаль, nротилежні фак·

'J}ОІбіт-

•..Jt ». «Б о•брищЬІКtшt

тр·уН4 "'·J' mпоІВ'дають ·n""а о>О<М>Т~ <><WW>П'

а ,Дipry!I'OiМtf -

краще конт- ці.

ралювати nрацю і відnочИІІЮК ди-

Ц,ЇЙ П•рИ:ІІ.іЛЯІОТЬ КОЛИ батьки уваrу, nі!дтри· сnраІВі no'J11)r6нy мують тісний зв'язок з учителя· до порад і прислухаються ми, їх, то .найскл.адн•іші вико.нують трудн.ощі переборюються.

брат а ,

ба тько бував дома,

до

nорядку,

.

fiO

стежиТИ! за

і

дітей у вихован.ню му сnрняє і відnО'ВІідальності самостійнОС'Гі багато 11руд· за доручену спра:в:у. Прямо скажемо: зустрічатІІ даводt!Ю'ЬСЯ но щів Контроль батЬІКів ПОІВИ'Нен бути батJ.Кам у вихОІВанні дітей. Але дійовим. Саме це і забеЗtПечує

ВД (}М а

роки

йаго

д·исциnлін.и,

росли і вчилих:я полум'я н.і nатріо· ти радянської Батькі'ВЩІ!'ІІИ.

І. Ульяно ва , зга·

про шк•ільні

дуючи

Сестра

Ульянових. Г.

привчає

робота

і &атьків

рад янської Вихо.ва:н.н я нової люди,ни, актшвиого буді·вника ко·

була

СпіJJЬ:Но

дома lШІіІХ

РежиІМ допойого виконаІJІІJЯІМ . організувати правильно магає час уч ня, с в0€часно вихону.вати уроки, к<Jtрисно відпочивати . В і н

<>

му.н.'ізму

відвести

слід

мkце.

скласти

уз-годженою

вимнання

розГJІ'jЕН'уrгІІІ заЯВу

ру.че,но н:и:юв

ЖИВtі .1юди, ЯІКі чеtкають :віДІПОІВЇ-

коІМу, ВД~·

lІlКОЛЯру

у МОВ

Нео·бХ ЇJЩІІХ Дл я м а.

ШКОdІІ

ще 4

П. Ко:взлю

ето.ять НІЯ .Я. МіІнч}'1К. Першому надіела-

ГО'Ю, заJИІ·ою чw дИІСТ()!Іt

середній

Бро11арській

В школі

СпіJІьна

1959 8)0ІК}", а ]!ІЇ:,ЩІDові.ць .Ща. JІІЬЮлише 3 лmого Го· надіімла .. 1960 РО!ку. ІІНШ~МУ' праЦШ'ЮfІІtО-

3О'ООІв'язruн:ня :В3Я- ві о·:rnаЙ{)оМИТІfіСЯ з усім ная.внmм .жщ ка,нц~:~ярщи.ною, чиnнmни- груд'Н.ІІ МИІН)"·ЛОО'~ І]JІОІКу буJІо до-

рі:в пО<міwоІР•іІВ на •КОЖІно•му rе.кта-

. б1.1ьше,

КПРС.

11 • • ••• 1.1 І . І І • • І . ІІ . ІІ . І І

,Ф І 1• І І •

КУ"ЛьrІ1К()МІ.СІІ

се~к.ції . ПІJ}о р.о•боту

Крук,

М.

ВІ• и!І~пrощн

це•Іf'І1Н€-

Малаш.

Г.

член

мої пше1ниці . БриІrа;J,а Д. Ю.НІДра-

210

пока.зииках.

всіх

по

.rлнду

тен:ка ВИ'J}ОtСТШІа по

виробюtче

двомісячне

к о•на ти за·вдаНІня

Чех~ва.

при

розходи­

не

Малаш

т.

Слово

тр удов у ться з ділом. Нес учи вахту на честь ХХІ з'їзду Ко­ м·унkТWІної n apтtii Украіни, Га­ до 16 лютого ви· ли'ІІа nрагн.е

П.

А.

семи.р·і·чки

n,рацювати ще ~раще, док­ щоб ми·нуло· ла~у всі зусшлля, річНІі показники перекрити .

с.при•ятлИІвИJЙ .рі;к ді!•биrпrся кра. А:дже rпри од•на- H1J·ro }"ГРИ•ман'Ня чдоби · щиос поІК.аз:н:ИІКІІВ.

ковиrх умовах друта бри•rа:да , я~у о.чолює І . Шитий, 3ібра.'!а на 18 О"И о " по. 38 цештне·р І'В ге:ктаІ)JаХ

році

В Щ>уrому суду

ВеL1ИІКіJІ!'О

ЖlфОЩЖен·НЯ

~НЯ

З

р:о.сійсьпrоrо

на

зоб(}в'язання

1960 рtік, Галина заявила:

.'ІОІМ'У' .році . О&го:воІреtно завда·НІН:Я на 1960 р.Шс За1відуючі юrуІба•ми

чю

trи:кі11.

К'РЮ!а

МИJН'}"­

на

На зборах член.ів артL'Іі, де об· говQРювалося

я.к ДО·)І СВО'€Ї роботи·. Ввечl'J)і ВQ'НИ о•рга•ніІЗ}'1!ати роо- буди ІІ'РИ'С }'ТНЇ На }lPOЧИe'rOI.WY за­ ппказ­ сідаН'НІі, П.ІНrовячено;му 1 ОО....р.іч­

викО'на,но на з·о.бов'я.з.аю>

за•вда•н1ня по м'ясу

lj)(}OOry

у

-

nередбачено

ні ж

ПЛаІІЮМ.

про:поЗ'Иці:й,

КОІНJК•Ретних

зацією захО<дах,

Зю•КРР'ІІа: n;та.но.~

гос•подшр.стпо.

111.1)0

за.к,та.ді•в

ку:.1ьтосвітні.х

жін.очі хустки

10354 більше ,

1314

внесли і біб;rіотеІКами об)Іін:я.mfС'.Я досві­

са•ме потр.ібно бот}·, щоб добитwся цих

пи, ·На базі яких ств·с•ршо <Наше

М.

ВЇдзна<rилася СkобЛН'ВО Малаш, ВИ•ГОТО· г али:н·а

Праці. 'tКаля

Пле-ну.му

:В_ с)"ча.с!НІІІХ

пruга•нщк

пере·

знаЧ'но

самооідданої

зра·з.ки

показа.1а

У цьЮІУ, дру:гому .ІНЩі семи­ ЦК .1\tПРС, а ТВJКОЖ ВИВЧИ·ЛИІ Il'O· про рішення ГР•Уд'ІІt:~~~Ого П:л~нуK001irreтy бор~ься за те, станІ()іву ЦеоІf'г,Раш:>ноrо му ДК ІШРС і зм~дання пaiJ'l'OP- ·річ.ки, •рад;І'осп 111J)Onа·ртійної я заВ\Дан•н· «Про r~к­ 100 коЖІпі ІНа жатw р оде· що.б се!Ми;р.ощі •гоІму у щр· іВ' гшнізащії річ•ки, з .mкою ви·стуuшв ди;ре•КТОІР тарrв }'rідь по

тек-

Гоголівської

ГІромартілі

ВИКОІІаВ МИІІІІУJЮРіЧНИЙ план ВИ· пус.ку nродУ'кції по В<'іх ПQІКазrтраці·sн.·m<ів Більшіс ть н.нках.

rriiO• пі~сум­

допоІВЇ(.Ць

за.слу•халw

ки ІJ)Оіботw 11Р'У'діНеІІюго

вахтz

І(олектив стильної

року.

1960

.

mpgдoвzu

парf!'ійні

в~д;к·риті

На

moтero

6

батьки с.

::.

бути

такими.,

як

їх

І. Тесля, ,читель середньої школи. нворичі .

*Скорочений

ВИКІІад

лекції,

дітям, Виховуючи дитЯІНу, треба прИІВча· прочита'Ноі no місцевому радіо.


Субота,

6

nюroro

1960

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

По-бойовому виконаємо рішення грудневого Пленуму ЦК КПРС і січневого Пленуму ЦК КП України

Забезпечити чіткі квадрати на кукурудзяних ЩО'б

створиrr1r міцну RО!ряову

П

бСІJзу дд•Я :х:}щоби, в·ИJК()Нати ВІ3Я'Ті

30!00ІВ '\Я'.ЗаJН!Н\Я

ІПО

ВИ1J)ОQНИЦ'І1ВУ

О

П]JІ!JІД}1К.ТіІВ '!1ВаJ})ИІН1І'ИІЦ'І'В'а, •КМГОСПІ:f •!1a'Tl, ТО ЙОО'О

Jl

Щоб

Я Х

ної кідЬІЮості насіння кукурудзи

30

Багатьма

цікавими

В !1/WДа ДО СЬВадКИ Д<()ДаGТЬСЯ де-

характерний

,с.ан-

ІtЇЛЬІКа. ІКО.'ІІІЛеutті.І!І ВИСЇ'ВНИХ ДИС·

Галини

КЇВ (ІПО ШіСТЬ ,цІЮКЇВ у КО'ЖНООІ'У

вої

рік

Олександрівни однієї

-

подіями

минулий з

для

Корнєє-

кращих

доярок

ТИ'Ме11РlВ, а ШJ'І'LТІІ! в:н-оелrгь 'ВОДУ ко.'І!мrоm) З&ВТОІВ1ІІІ1Ки- 5 і 6 мі­ колгоспу «Борец». Торік її сім'я за дчщ~моrою іК}"дьтиватора­ лЇіМе11Рів 3 8 і 12 О!ГООІJ3ІМИ рі.з­ переселилась в новий добротний

ДІР},ГСІм· у ІJ}ОіЦЇ семиріІІКи значно роошириrrи П{)сmи <К'}1КУІРwt3И і

мати llfa З~j)IHQ і!ІОtВ'Н'О'Ї, на СИJ..10ІС РОСЛИІН()ШД~ва:ча

З

')}ОЗ})а·

'МОJІО'ЧНІО""ВОІС.'К•О•ВКУЇ СТИ:ГJІІОСТі та XY'fl/КY' не UЇ-'ІЬШе' 1-1,5 пр~ зе-.ттий ко:рх б,;1 ооЬІКа 8 тисЯ1Ч це·НІГа до 331ГаЛІ>'НО1Ї маси торфу. Шсдя

ге кrга·рі·в.

цьо1го

ЗІГО'ртrають

йо:го

бу,1ЬДО\~Е~JЮЯ :піtІВу У' Ra['a'J'.

Тофіrк,

НІЗЯІвши ВИІРООЦ· еffІ!НЯ ку­ К}'РУдзи: у ової , руrки, :мех.аJНіза­

то1ри тр·а ,К'ГОРНИ·Х

Невтомна трудівниця

висів 3ада·

р03:0і})Іl'аЮТЬ, ЩОО

і 'Р<І;ІJГО•СШІ р.айонІJу ви:рішИ!Лн ·у І товщ~а бyvra .н~ бІльше

забезпечити

У Дмитровському районі, з яким змагаємося

Jlipo

3На чеНІНя

6рИJГа,д у де.я· •РОТеХ•НіКу>

.КУ!К}'ІJ}'УІдЗИІ,

'ВИірОЩЄНПЯ

ких .ко.1То·спах та ·paQJJгocпa.x не 1 вроіЖа.ю рооооІВі:шr

а;г-

будинок,

споруджений

ВОЇ ТОВ'ЩИІffіf, а 1\'РУ'ГЛе ЛЇМЄІГрОІВО Ї.

Динжи

з ВіІСІ:іЖ!!Іtа.

6-І?-Іі·

піхі•в

добилася

Змагаючись рабиицтва

вона

за

допомо-

в

роботі.

продуктів

ви·

тваринннцт·

от.:tюр.а.ми ва, Галина Олександрівна у пер-

да В• :середньому по д·ВЇ зернwни, по 3670

ко.щ в :коЖІНОІ)І}"

і

збільшення

ВИ'С{)ІК()ІГО 3аСТОІСОІВують ДЛ\Я ВИІСі.ву •В лні.з- шому році семирічки

rо:~ов:ний аr­

з

ІfИІХ ДDаJММ'{)і.в. Пл()с.ке- НіlJСЇ'НІНЯ гою рідної артілі. Непоганих ус· виtіІВа.ють ди;СІКЗІМЯ 5-щіліІме'11ІЮ·

кілограмів

г.н:іаді ·вирощу­

кожної корови sа·б1'13печи•.1и Пj)МІ:ИЛЬ'НИJС КІВаV\'р.а-1 j)ОІНОІМ раJННІС'ПеІКІЦіЇ ІЮ' еіо,1ЬІСЬІК()­ ють ПО &Д'НМf-д,ві 'J)ОІС•1ИНИ. ніж в 1958 році. r·і.в під час >Сі!В'бИ цієї ку:льту~ри, І му ГОtІ!Щ)ЩJІСТВІу в. ТО'j)Г}'1НІСЬ­ Ди•СІКИ 3 ·ДІВСІJНЗІДЦЯТЬ.\Іа ОТВО'J)ё.JМИ в·на:с.1Їі,ДОІК чІУГо не можна 6}'1.!1'0 1кий і аf1JЮНо·м~памrоІВИ1К В. С. У відповідь на засто~овуюrь д~1я виеіІВУ rro '!1J)И невого Плен~му

одержала

молока від

значно більше,

r.

mровщити міЖІРЯІіІJНІІІЙ

о·6робіток, Ка:бан.

ЗСJРНИ'НИ,

J\0\:lИІ в

Бі:ІЬІші.сть

сорті. в

гніздах

вир~

. І

постанову груд· 1 ЦК КПРС нев· 1

томна трудІвниця дала слово . дапущено аабуw'яненІНЯ• поеІmв ГолоІВний .j.нженер РТС І. А. Щ}"ЮТЬ !1'()1 ДІВЇ-f!ІрИ ;j)OCЛI!JII'W. В працювати ще краще. Вона зобо· 1 оде'Р.жано нJЮ•ЬІКи:Й ·ВІРОЖ.ай. ОсЬІмаrк ПІР•ОЧИІ1'3JВ леІКцію ІFрІ) те, в другому КО'ЖІНИЙ О1"1Вір ДІЮК~В ПОІВИJННО в'язалася одержати Як аабеооrечити комл.1екену тк 11реба. рt"Рео·б.1аднуваТИІ хуль­ р. о ці семирічки по 3800 кілогра-І вашадатись п() одній зернані.

М· еХ' МІФзацію

ТИІватОіри

на ВИІроще:н'Ні К'}1Ку>­

РУ'д3И, одеІР>Жати rвисо11шй у:р:о'Жай ддя ЦИІ~ ПИТа•НІН:ЯМ б}'!S ПРИСІВЯІЧе'НИЙ С~~ЬН~Р'·ІПі)аtКТИ/К')"Мі JІІ{}И RрСІва:р!СЬІКЇ.Й РТС, в ЯІКОМ'У' юяли }'ча.с.ть а.грономи коЛІГоопі:в і

~ р(}С.1ИІІЮПЇ;д;ЖИІВЛЮВачі

внесе<ння

аміачно'ї вІJДИ

К)'!К}'РУі~зи !МО·

же бути вwсія•на ДІЮКа•ми, що ма­

ІІІЇД ЧаС ()фаJІ!КИ, ПіДіЖИІВUІ<е!НІН'Я ПО· ють ді<І.Ме'І1)mІ 0'1100Р і В ві~ 11 ДО СЇ'ВЇВ, ВИІГОТОІВіІе'НІНЯ .КО·МІПОСТЇ!І, 16 ~і.1~\Іе"Щ)ЇІВ. яІКі ще ~rаши'Ни м:тюна. ;ВИІКО<рИ· Остато"NІ'а стати д,тя цьюrо, щю те<хньку · б висіВІНwх отво.р.і.в дІІОка пі.~ час б ра~rо•сп:і.в, брІІІІгащи·рИІ 11раrктоорнmх еmІеІКИJ шд ча· с ·ІЮ· оти. " -

мів

молока

колгоспу

і

в змаганні

вийти

доярок І

переможцем.

нWr() •рt~ЩtКа !КідЬІКіеть

М}"'ГЬ Ве<С'НЮ•Ю на СіІВаІЛ.КаХ. З леІКцією на тему «.ВплИІВ

111асіння,

Підсосний метод вирощування телят в колгоспі «Рассвет11 почали впроваджувати недавно, і

ценrгнеJІУіІВ ВЮІДІW

доярка

Г.

О.

По-друге, здоюємо молоко кожної дійки. Цим очищаємо канали.

з їх

досягнуто хороших результатів. Цим методом вирощено 72 телят, причому жодне не хворі· ло. Якщо спочатку доярки боялися переводити телят на під· сосний метод, то тепер вони пе· реконались, що це корисна і по·

Через 3-4 години після отелу, я:к тільки теля стане 1рнматнсь на ногах, підпускаємо його до корови-годувальниці. Одна ко· рова може вигодувати 10-12 те· лят . до місячного віку. Молодняк, вирощуваний під·

фермах є 18 корів-годувальниць. Коли корова з добовим надоєм 12-15

сосним методом, швидко росте і розвн.ваєтьсЯ, набирає у вазі, а головне не пімається за­ хворюванням. Після відлучення

і!ОІК ДО С~В6И КftК}"ІруЩ'3И, 30ІЮ})6МІа ЯІКе< ВИJП. а.1О. ЛКЩ(У ВИЯІВЛЯТЬСЯ «OКJ'R-6:B» з мехruні'ПІ'ИІМ )ІJЇМО<по•рwюні mrізда, ro ДИіС>К ПfУІ1РіІб · ам'іі<lічної воtди •на піІДіRИJщення надЬІНИLW пе'Р~Носе:ннЯ!м мьрнІ)rо н& замі;ниrгп і•ІІ!ІІІ'ИІМ, 3 більшими врожайнос.ті вtіх сілІ>'СЬІКОО'ООІЮ· дроту. П'J)оведе. ні: тажОІЖ ІІІР3JК· трібна справа. О'І'В~ами, і :rІІ'ОВ:У' пе1 ревірити. На молочно-товарних да:рсь:кИІХ ку.1Ь'І:}lР', в тому чИІслі 1ти•ЧіІDі 3а•няття: яrк nраІВИІЛЬ'lfо

КУ:КУІJ)}ІДІЗИ» В'ИІС'Г}1ПИІ8 К3JН.ДИ:ЦаТ ' в1,щреJ'}\1ЮІВаТИІ KJiaJШIIJIIИ' СЇІОО.1ХИ, сідЬ· СЬХОІГО·С;ПоДаJрСЬІКИ.Х нaynt 0. М.І ВС'!'аІНОіВ'WГИ' ЇЇ На. ТОІЧ'Н!l!Й висі•в, ВИїІІІИ'ІІ!СЬІКИІЙ. Він на.вів psrд фа.к- робитп ІІіІЮХ.оди @Сівного ад1ретів і цифр, ,ІІКі свідчать про· вw- rату, за:сі&ти зво,рюти тОЩQ. СІ)КУ ефе~ТИІВІОСТЬ аJМіаЧ'НЮ'Ї JI.Oi· Д:ля ПР&ВИ;ЛЬН·ОГО рюЗМЇЩІ!JІШІІЯ ДИІ, ЯtК 'Р' ;~коrо доІбІJ}ИІВа.. НаІПІРИ.. ніlJСі!lІ'ІІІЯ ·не~бхЇ;Д'но·, що1б піщ час кдад, І1'Р'И' ВІНе·се·нні на rеІКІГаJр 2 р01боти еіваJІJКи к:д.аJПСІJНИІ сtJШН'ИJКів

з н і м ку:

Підсосний метод виправдав себе

-рО:бОІІJ()І!10 ПірО'ХО•Ду СіІІІ1а!.і1ІКІІ, nід'Ра· .вже

бІригад, ланкові rкю:)ЕПде!І(,сних лаОсо6.1ИІВ:У' у•В'аJГУ на семmІ\Ірі Х(}В}'!ЮЧИІ в ста лні·здах ПО'~ОJВ:.ж­ ІЮІК і .маши-ністи, що ІІІРаrдювм•и- бу·ло: .прщіле.но WД\ГОТОtВЦі сі.ва-

На

Корнєєва.

УчаtІЮІJКИІ СеІМ1Н3·J)У О3!fа,ЙОІМИ· ЛИІСЯ· Та:КО'Ж 3 робО'ГОЮ Ві.дnу<С.К· літрів молока, то підпускаємо І від корів-годувальниць телята у НИІХ. коІді:в і їх установкою під двоє телят, а якщо - 15-20 місячному віці добре поїдають час ЮІІГJПГУ'ва.тfЯ мір.НОІІ'О д'РtJТУ, літрів, - то троє. • сіно, соковиті і концентровані П!дготовляємо корі.в до ц~оого корми. Тепер значно полегшена рооіІ6рали ЧОМу б}'1ВаЄ «у:І'О'Н» .Й~го і вИІпере:ІJ.!Жffі!ІНЯ ~и:сів. у 1!'а· старанно. По-перше, після отелу працю доярок. вим'я теплою водою І А. ЧУЛАНОВ, еіНІня, яrк ·Виnv.аmити цей недо~ Іпідмнваємо витираємо чистим рушником. ветфельдшер.

лід ІКУfКWУ'д'ЗУ ві~ривали.сь цщночаtмQі на вели· · ліж.

• • • За чотири річні п.1ани 8·5 Д(} 100 Ц~НТНе!J)ІЇ.В 3 Ва. н•ня !Кд3JПІІJН.ЇІВІ ре!Г}'І.і1ЮЮТЬ за Ддя ВИІРЮ.ЩеІННЯ• 'К}'ІК}'іj)}'ІДЗИ· Колектив радгоспу «Рогачевс· 1 Щоб виконати зобов'язання, ге.wтаіріа. Пере:щбаче-НІО }'1ДО'Щ>Ити допомоr{)ю мета.аевої кулЬІКи'. Ії у .КОІЛ:Го{:па,х і' JНІДГ()!спах С'І1Воре- кий» зобов'язався у другому 'буде знято з нагулу великої ро· nр:у1НТ, ПіДІЖИІВИТИ ПоСіІВИІ аJ.\ІіаЧ· КИJДаЮТЬ У' ~0~111ИНУ К~а . ні даІІІІКИ' ІКОІ!1ІІПЛffі\:СІЮЇ меХіа: НІЇза- році семирічки виробити м'яса у гатої худоби 1000 голів, відгодо­ ІІfОЮ .во~ою вп~рше ІВ ЦЬІОІМУ ]}ОЦі сошника ·wa заІІVриmІІЙ: клатаJН і ції, в яrкиос ІІJрацюватиме щmв:д живій вазі 880 тонн, або no 83 вано стільки ж свиней, 230 тисяч центнери на кожні 100 гектарів . • • і .в на"шо:~ :J}аІЙІJні на П.'!ОЩІі 10 потім наrвwнчу•ють rа.йіку Jlia. на- 100 ;ме<ханізаrоріtв. 3а НИ!МИІ за­ сільськогосподарських угідь зда- голІ.в птнщ, в тому числІ 150 , і~ • тисяч качок; одержано від к.ож· тwся•ч rе:кта·рі~. Вче•ний ДОІКІ.'І3JД'НО •Р~3Н·ій ча·стІИІ'і 'МІГИ' (в.ст&в.'!~НіІЙ к:рЇіruІеІН& тор&кто,ри, сівмки, тн державі м яса у жив н вазІ 1 _ • рО:ИІОJВіІВ, тк .са1Ме ІІІР•ІJВОДИТИJ Це, В сухарИJК КО'РО"ПКО'ГО ПОJВЇ\д'l\Я) ДО JС}1.1ЬТИІВаТОVИ 3 ШJВІНИL\f Jmбo/j)IO:!t! 800 тонн - в 4 рази більше, що І НОІ з 600 курен-несучок по 160 СКіЛЬІКИІ Д<!JBarrи ЇЇ ПіД ту Ч'И' іН· МОІМеНТ}' ВИІF111Да.Н'НJІ ~УІЛЬІКИ З .рОбОІЧWХ ОІj)ІГа'ІІіВ. ТЗ. інші МаШИ'НИ передбачено планом на 1960 рік. j яєць.

збішІшу:ється врожай :reJie'HO'Ї ма· ЧИІНУ 2-2,5 са•нтmwе'І'ра. Ві:дJюриСИ ві:Д

Шу

'Ку,1ЬТWJ: У", ВИІГОТОІВJІJІ'І'И

КО!М-

пости. Вносити•

СОПLНИІКа. Таким ЧИ 1 1ГО,~f ПОІСЛЇДО.В· Д.1Я .Пj)ОВ·е:ЦеШf:Іl сіі!Іби:, МЇ!Ж'j)ЯД:Н'О· клаюа.юu сі· го оІбіро: біrг:ку• та збшрання ку· rсуРУ',ІІJЗИ.

а.w.іачн;у во.цу у но 'Р-t'І Гу.lю.ють усі ТОІрф та1к: я~що це Д(}бри!Во У' ка- ва:.11Ки «СКГК-6В».

У ЗМАГАННЯ

3

РОЖНІВЦЯМИ

Піиіру6жо раипю

uanycmy


з редакційної пош·ги

JJtiу жиіс 1n ь Причиною пожежі явилась не­ обережність господарки Катерн­ Полум'я Гудзь. ни Василівни

"'

Иоrо ТВОрІІ .JIIOO.JIПTL діти f\ІРЗ.ІІНІИ•

д·ня

Коли на міс­ окутало будинок. це пожежі збіглися люди, то язи­

_з }1С ЇЄЮ !1РІНІіl;ДС.ЬІКістю r те,ратпту ді·Я.lЬНі·СТЬ Чехова ви­ 9 к.1асу МорвІІДі3на;чи.1а lОО~рІччя з cr}mw.la учениця

Р_азо•'.І

н· а·родже,ІІІ!І!Я А. П. Чехова і

пробратись в будинок було важ· ко.

що ро~wіще.ни•Й в се<редній шко•.lі М 2, rrро1 веде-н0' тематwч-

те,ки,

ний літ·еІ]JаТ)'Р'ІІИІЙ вечір.

Чехова, в якій прий.м.ш уч.а· сть Н. Ліснян, осі присутні. завідуюча

час

:Іюди

набJ:,р:ання

я

і ВУ.ІР·БіІ:В ЇЗ С}1Г,10'ба

порашив

чи'І'альним залом.

Щ(}І йІJІго

з тт,

JIO· ЗіlІЮЇ<І!'ІИJRСЯ,

ВІКазі•ВІІІ'И:Й і ООЧИЙ Час даВІНО·

........................ ..... •. 0

Зіб-равшсь .на ВО1 РИІВІІІІИ' .1ИСТ раЙ!СtПОЖИІВ'С' Пі;шш

По прокладеній лижні. Рисунок рабкора А. Стоноги.

<:> . :..... ... ...... ...... ,.• ,.•

а

~~

СИГНАЛИ

1/ ./0

надруковано

було

В . Ле<мпицького

«Індивідуально повідо,ми,в редакц.ію, що

лилось, що член

КПРС П.

Га-

факти,

зда~айте її

:Н 1 СІВІОЇ, .ЯІКІІ/ІЙ б}lБ :На 1Дtр}1КОВа.н,и:Й •В ПЄІЮВо·ї м~ІК·раrr}lРИJ, (}pr а:н іІ3ац іЯІм ! А J)'.аЙІО'Н'НІИ ГаЗеТі, ІМИ, JІІрИІбИІ])а,ЛЬ­ зruг(}ТЇ/веш,ш И'~f . і у-с­ ПЇ:д\П'РИЄМе'f'В КефVВІНІБКі•в ДО НИ'ЦЇ, ЩО ІІІр<lЦЮЄІ'dІО на Пі~ІJІрИЄІМ­

СТВаХ і· .в устшнсІВа· х м. Бро,ншрі в, А Й Пі(Д'frрИ::М}"€1МО ЇЇ 1ІОЧИ!ІІ. -

за·безю:еч­

танов наше !JІроханІІІЯ:

IJIO''JlPLO<HИL\IИ

rrрИІбИіра'.lЬІНИ:ЦЬ

те

уже склав план написав ро•боти,

* * *

В листі до редакції гр. І. ЗамуіндивідуалhНої повщомляв Бр01ва:рів з м. по лін реферат

***

Г . Шилко з х. Калинівка в ли·

сті під назвою «Коли задоволе-

Моrvльової .

чайної

Як повід~мляє

В. Гончар, прибиральниці.

·

В

кінці

глава

ти~ня

ми• нуло•го

радгоспу «ВелИ\КО'дИІмерськиІЙ» нас пов-ідомили про незадов.ільне зберіrанн.я сіІна.

Погребів в редак-

первншюї партійної організаякий поRі­ т . Заболотному,

** *

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД ПЕРШОРЯДНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Зав·ідуючий відділом культури М . Горобій пов,і:доми.в редакцію, що Петрова nопереджено.

нен

-

форми

змінюватись.

Роз'яснення глави Радя·нськ&rо !>Ііжнарод1ного nриводу з

уряду

розв'язанню

сприяють

контролю

села Громадянка Сердюк звернrулась з

цію

його

а

розш~~;рятись,

Ме'І'Оди

і

А.

у

дистом,

скаржи-

якому

ставбезвідповідальне лась на лення до своїх обов'язків медпраці.вни~ів села. Головний лі.кар ра·

був

Лист

рю ції

домив

надJслани-й

редакцію,

секрета-

підт·

факти

що

верд111лися . Kepyюqoro відділком попереджено. Вка­ Я . ЯкиІМеика зані недоліки усунуті.

_ " _____ , __ -.?._.-_ _

,.,...;оо.,_.-.-

Німеччи·ни

ланням,

в

з пас·

Аденауера

якому

граничною

з

М . С.

віши·х

у посланні до Аденауера г.~а-

родних

вщ.носин

Першим

н. імецького

роззброєн·ня лює, що врегулювання

-

з перших

питань, що

мо·жна

шляхом

досягти

ній Єв:ропі.

__ , __ _

укладен-

посла, ння

прагнен·ня

нашої

М.

-

чи

бути

бути

не

держав і тим самим nолегшило б

вжи·ває

залежних

ВСІХ

ВІД

захІДНОНІ·мецьКІ

те

власТІ

чинять

забезпе. чення І опір підnисан·ню мирного доrОІІЮ· неї заход'ів для загального і nо·вного роззброєн- ру з Німеччиною. В.они м:ріють ня.

Скорочуючи

ньому

в

односторон-

поряд.ку свої Збройні

Радянський Союз

Сили ,

в-иявляє на ді-

про з!'.Ііну іс111уючих кордоН•fВ Німеччини

і

заохочують

фашистських

та

діяльність

rітлер:іJІських

.'Іі величез•не nі·клування про мир е.1ементів на західнuнімецькій території.

і дрrужбу між народами.

діла нашої миро.'!юбні Але країни не по душі недругам ми-

ру. Вони намагаються, зокрема, nерекrрутити позицію СРСР в пи-

та·НІні

про

ко!І"Гроль

за

роззбро-

єнням і зо-бражають сnраву так, ніби СРСР проnонує здійснювати

Більше

того,

офіціа.1ьні

кОJJоні-

Друга Афршш,

ня

ток

в

країни

сnрияти

Тунісі,

борСJ1Тьби

ніалізму

і•мnеріалізму.

та

конференu,П учасниосіrв ність осо·блнзо виразно вня'Внлася в їх колоціа~ьну ви,мозі приІПІ~ипти війІН'У в Алжірі.

В цій колооії Франції недавно

було

заколот

.1ІквФдова:ІЮ

о3наменува.1а

поча-

етапу

важливого

в

національно-ви'звольної

Ни· н . і,

учасники

туніської

за'Вдан.ня

пмягає

наrрОд;і<В . забезпечити

аф.ри:кан-ських

я·к

на:ро:11у.

коло-

підК/j)есдили томv.

«Новини дня».

7

н>езалежних

Союз•у.

держав,

скиІJІули

цриnинеНІня · колонU­

забезпечення права алжірського наІ]юду на са.мовиз•на·чення.

ху

африкакськиос

народіІВ

Становище в Німеччині усмад- ярмо колоніалізму. В цьому році фе:ренція ВІВажає зміцн·енІJІ:я

нюється

і

необгрунтованими

до-

станrуть

незалежними

ще

чоти-

ру. В рішеНІнях

кон­

ми­

як відроль за роззбр,оєнням, повинен значи.в М. С. Хрущов, усього протягом зді·йснюватись nричому роззброєння, п· роцесу в м:іру просуванhя вперед cn.,pa· ви роззброєння контроль nови-

в Тунkі. рішеІІ!НЯ конференції рики. ІІрийняті туніською ко.нферен- Друга конференція народ:ів Афгазета кнтайська пише И·еобхіди.і-сть рнІКи, цією рішення про

має визволення від колоніального ярнятково важлиіВе значен·ня Союзу ма всієї териrгорії Африки заnаРа~янського nропозиція про перет.ворення Захіод,ного Бер· люють її на1роди на посилення

сСТАХАНОВЕЦ:.

-

у,рок «Займай­ 13.00-пе­

фізкультурою»;

тесь

«Крнrолам на колесах». rедача ІПрисвячується українському ра­ дЯJнському письмен.ни·ку М. Т,руб14.05 - «Діти капітана лаїнd);

Гранта».

16.30 -

фільм; ~ удожнш пере ача для воїнів Ра­

дя•ж:ької Ар: ії сБільшовнк-пол­ (До 75-,річчя з дня ководець». Фрунзе); В. М. народження

'першості

фінал

СРСР

кі­ з настільного теніса; 19.50 «Балада про ножурнали; 20.10 солдата». НовнІЙ художній фільм;

ліричної пісні; концерт «Ревнощі». Короткомет·

22.4{1 ражний

фільм.

художні·й

Редактор

І

ПИНДЮРА.

в.

«Мі ЖКVJІГОСП-

Броварський буд»

обме-ження пІдпрнемст-

,колrоспам,

вапно вам

без

продає

індивідуальним

та

за бу-

довнн.кам.

'

•р,Ілі ім. 14-ro І

Броварській КП(б)У з'їзду nостійну роботу вірьовочний

Адреса :

~Женьмінь жібао», свідЧ'ить про за в боротьбі згурт~а:НІІІЯ ІХ С. Герман . незалежність .

на

потрібні

робітники

у

І

цех.

Бровари,

м.

Степа·на Разіяа,

вул. І

2.

і

І

ІюнфереНІЦіЇ діс­

прагнення від<>Qраження західJНонdмецьки·х ри держави: Того, Ні·герія, Со- тало міжнар•о!дний контроль лише піс- магання~ІИ і друж· мирі в ЖИ'ГИ афрИJ<а·нців ПосиКошо. Бельгійське ма.1J, що Берлін, 'Й И ' Н ЗахідІ на ля того, як буде досягн')'те повне властей національно·визв:ольна 1бі з усіма народами· . Безпідставність та- рооташова· ний на території Ні- люється роззброєння. ЛюдНІ доброї волі СХ•В·алюють очевидна. Конт- мецької Демократичної Ресnуб- 1'5оротьба в інших KOJJOHiяx Аф· ких 11 верджеиь зід;ношення до ліки і ніякого НімечФедеративної Республtки В цих умо·вах вичи,ни не має.

лютого

10.00 -

Неділя:

щоб

умовою ус­ НаАважлwвішІ()І)() аозволяють собі робити поТІрозли- боротьбі проти колоніал:ііЗМу. В ру­ &извмьноrо націоиально-~ піху десять налічується нині Африці Радянського ві заяви на адресу які

хроніка

телеві•з·ій.на

конф~енції,

в

За рік, що миrнув nісля nершої альної ві:й~и; в Алжі.рі на основі

західнонімецьких такої конференції, народи Африпредставники властей, в тому числі Аденауер, ки добилися 3начних усnіхів У

Під час пе­

спектакль .

20.25 рерви

Єд·

народів нізаторів, які наполя·гали на по· юонференція що заІКі.нчилась ЗІ січ- си~еннr і віііІНІН Про'ГИ алжірськогq

нов·оrо

розвитку

африка,иськІІІХ

вІИяв народів у боротьбі проти кwю-

як нови'и

ВІЛЬНОЮ

В.ійні>>. В.рахо·ву~чи це, наша кр~-~ відновл.ен•ня. єднос_ті краї~и· . Про· ІНа

nанува'НН•Я

заr<~рів. Вказавш'ІІІ н·а це, конфе­

С. Хрущова обхід;н.ість єдност.і

стоять нині перед усім людс-гвом, ' ня ми,рного договору з Німеччи- розрядці міжиа.рОдно· Ї напружевійни. є роззброєнJ1Я. Ві•д його розв'я· \ною. Це сТіюрило б передумови ності і ліквідації загрози БУТИ ПОВИННА АФРИКА німецьких зан:Н'Я, як вказав М. С. Хрущов, · для зближен•ня обох «зале>жнть

економічного

ви.зволення

без

украі.нськюї

наазнкк». Новий -художній фільм ;

Передова преса за рубежем роз- ренція в Тунdсі п~еслнл·а не­ 21.50 -

цінює

о·бста,новці до Аденауера

j питан·ня в нинішній

і німецьке питання.

підк,рес-

уряду

Радящ:ького

між.на· '1 ва

пи:аfПн.я сучасних

зміu:ненню миру в усій Цент,раль·

пита·нні.

яснІістю розглЯІНуто 2 най•важли-

сnри·яло б сп.раІВжньою

німецькому берлі:нсLокого nита·ння

в

Хрущова

телевізійна

-

до Декади

. Проте Л·\. С . Хрущов nиrrання про роззброоиня. Ва ж- ліна у вільне місrо без ін·оземн-ої І б01ротьби за незалежність нашого уряду бу111 19.20 не може в:р-егулюванІНЯ незалежність Таке 3В·е,р~увся до канц~ера· Західної ли1ве зн·аченн.я макrrь і вказі'вюr о.купа~tії. від К

І /.ОО

Субота:

хроrи~ка «Новини дня»; 11.10 еСтарий КіІ!_ожурнали; 11.30 наазник:о. Новий художні·й фільм;

заступник ди­ Концерт дитячого хору Україн­ еСтарий Правда, лист ~ь~ого рад;іо; 19.00 -

* * *

с иv О1ВИІН а . Т е:п etp так і .р о•б и'dо . в:сіх ІІІрИіби3ве'!)тае~~·сь до

лютого

6

1ітератури і мистецтва в Москві .

ний лише один завідуючий», яко- ректора чайної т. н-е ОІІ~l'а'н·і·з,у­ ЯЩИІКа;:ми,, в ЯJКИХ мо.жна було• б го, було надрукова,но в «Стаха- обговорено на виробничій нараді. ва•ти ~6i1pr паШtj}()ІВОЇ ~аІК•уЛаТУ 1РИ, збеtрЇ'ГатиІ папе,роІВ'У' ма,к·у .'Іатуrру. но~ці» 16 с·ічня, nОІВідомляв про Могульону суворо поnереджено . М. Ножухівська, А. Фур­ :ВС·і, хто ВІИІСТ}'Іflа'в rс•вори.ти недоліки в роботі завідуючО'ГО :в4дд·ілка ди·ми.тровського З сільськи•м клубом Р. Пеtрова. Федячева, А. манська, цінна це Адже на 3б{Jр. аос. -

ЧО'М'У Н<ІІ'd

спра,&д,і,

mеАеnередачі

районної 18.30 -

з боку буфе11ниці

ців

покvп-

до

непооа,ги

випадОО<

про

матеріалу.

опрацьовано•мrу

Дивіться

За халатне від'Ношення до своїх

обав'язків на фельдшера К;рИІІЮ­ а•дМ·LНіС11рати18 не накладено бак

Секретар первинно·Ї nарторrані - стягнення. Лікувальні процедури, з.бори• і обго- І р• а.1ьни.ць .райо,ну, що ІІІРацюю-rь зації будкомбінату М. Костяний які призначені np. Сердюк, П01І· ПJРИ!ОИіральниці на rrі;щриємствах і в )'Істмювах, пов·ідомив редакщію, що в·ін маtВ ністю виконані. який ()){о·.lЯІНИ · з зак:шком: орга,ніз}·йте збі·р па­ бесіду з т. Га.~уштенком, В.

П. КАБАН, бриrаднр колгоспу ім. Калініна .

під11вердш11 ись .

листі,

в

невнвчаючнй:о, в якому по'І!:ідо-м- наведені

вдячна

Літо.к

села

їм.

ПЄJ}еБІ.рки,

л·ист для

лист на·дkлано

з лікарні.

громадськість

було

якому

29 грудня 1959 року в «Стаха- йону П. І·ванен·ко ,

новці»

Зараз стан в сільській лі.карні. здоров'я його значно поліпшив­ ся. Gкоро Олександра випишуть

Мужніми лю,11.ьмн показали се­ бе син і батько Музиченки. Вся

ПОЧУТО

С.t/дами оuуб.1іковашrх і неопуб..tІковаиих: .'ІиетІв тру.з;ящих

луштенко не працює над підвищен,ням свого ідейного рівня .

ЗБИР.f\ЙТЕ Пf\ПЕРОВУ Mf\KYЛRTYPY

...

До пам'яті Олександр прийшов

па.1еrць на .щJ.аІвій ІР}'Ці. ~ене теr~·Ізайшов. у .lі.ка: рню і зроб•nв :мені ~11LН.GtBO ,];Q,CТa' BW.'II~ В . раИО<НІН}' ЛІ-~ о·пе•рацІЮ. ОсоІбІfСТО я і ·!ІІО'Я сь:м'я rди•бОІ!іо кар•ню. Проте ПО11ріб•rЮГО .1ЇКафЯ-

с:пщі·а.1~ота ІНа цей час не бу.'ІіJ. дя,кує.мО' .,~,кшрю-хіІр}l)JІГу В. М}"д· О. Пономаренко, А~;1е . миNо дЬка•рrні з своGю еі,м'єю vицьІкоr ху. шофер пожежної кома·нда. .lі: кшр-хіІР}lРГ І ЙІШОВ rс·~ті в м. Бровари. На ІJІ]}ОХаtнІІІ:Я R. Муцrриць:кий.

стеля

палаюча

валилась

С}1ПРОІВОДЖ}'ща т. Му;ЩІ>иrцЬІКий, •не

р.ахуючи·сь

впав

і

батМ<о

похитнувся

Ось

на підлогу, на допомогу йому кн­ дається ()лександр. На руках че­ рез вікно він подає батька при­ сутнім, і в цю мить на нього об­

Наша подяка лікарю Б}'.і!О це в ОІДИ'Н' з ве·Ч'о'І)!ЇІв пе- тоrваІришіm, ред с.вл·тюм. Ста.юся таІК, що пі.д ва.1w мене,

господарські

всі

майже

бу­

палаючого

з

знаходилнея там. Дим речі, що роз'їдав очі, на смілнвцях заго­ рівся одяг, але це їх не спнняло.

.lіте:ратуrр;ну ві,кто.риrну по творах

лі-

житгя

пrро

ДОІПО·Вr~,ЦЮ

З

важких викинули

з

батько

умовах

чайно сином

динку

проІВе\'!И

ве~чоvа

через полум'я в кімнату стри­

Митрофанович бає Олександр Музиченко, а за ним його батько Митрофан Федорович. В надзви­

Па.вло•БІича ' ВододшІУ.ІрСЬКИІЙ, В.1а.х, диешко.

В філіа,,ті бі:б.'І:і,о- На за·кі'ІІче;н:ня

на або•неме,нти .

мить, і, рискуючи жит­

... Одна тям,

по,каза, но п'ЄІсу «Го·спода обьта­ пи;сь.~еІіІНVJКа: «А. П. ЧеІХов та інrщенівІКу «ХИІР}lJІГИ'Я», тешf» читrо,·юсні ІфІJі.ВО·;щ;.ш дітя·~», fi1JIHi ВИ!КОН)"Ва.'!И fіИ, ЗОІК,р·ЄІ:Ма ОПО.Ві•да'НЬ <<Каштан- р0.1і В Я:КИ'Х ГорохіІБ•сЬІКа, Івче·НіКо ка», « Ва'lшка ». 3бі:~ьши~1а·сь ви- 'МwшІ\О,

дача 'ІlБ·О•рів Ан.11она

скло з вікон,

тріском внлетіло

для діте-й та .'Іа.сь худоЖJІЯ ча·стwна . Уче~н·ь ~ІісьІКа б і•б.тіІУ'І'ІЖа mо•ві\даQІJІЯ ІІ!J>ОЧИТаІВ юн: ац•гва. П·р~щі:нниJш біб.'Іі01rеки М. В.вх таІКОQК Бу.1оночь». 'ІІ.Варів «Страшная юr-ста·вху о·ФО'Іm\ИЛИ'

з

двері,

лизали

вже

вогню

кн

'РО~поча-

ЦЬ(}ГО

Шс.1я

гуне~НІко .

--- Сергієнко жи•ве

в

справу

гієнком

с.

про

Віра Ан:11ріївна, яка порушує Погреби, Серз розлуче!І'Ня

Михайлом

в живе який провулок ЧелюскLна,

чем,

Єрмолайо~иБрова.ри, м.

2.

Справа. слухаru•меться . в на­ 1рО:/l.ІЮМУ суді І - ї дільниці Броварськоrо району.

Киевской области. орган Броварскоrо райкома КП УкраинЬІ и райсовета депутатов трудвщнхся. Гор. БроварЬІ, Адреса редакдіі; м. Бровари, Київської області, вул. Київська, М

Броварська районна Арукарня обласиого уnравління культури.

158.

Зам.

693 -3250.

16 номер 1960 рік  

16 номер 1960 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you