Page 1

Пpo.Aemael гсІх КРаі'к; єонаіlтияІ

Висування кандидатів у депутати Верховноі Ради СРСР

стяхяновшь Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної РаАН Аепутатів труАящих Київської області

» 16 (1818)11 Середа, 5 nютоrо

року.

1958

1\

Ціна

коn.

15

По всій країні в

обстаноаці

«Борец»,

«Москабель» та

ін- Ворошиnова, токаря-новатора заводу «Електросила» Героя Соціа­

патріотичного піднесення поча­ Ших, студенти і викладачі інсти· лось висування кандидатів у де­ туту інженерів залізничного транспорту кандидатами в депутати путати Верховної Ради СРСР.

Як і на попередніх виборах АО Верховної ·Ради СРСР одностайно Микиту Сергійовича Верховної Ради СРСР, Комуніс­ висунули Єфремовича тична партія виступає у вибор­ Хрущова, Климента чій кампанії в блоці з безпартій­ Ворошиnова, Анастаса Іванович:t Миколу Михайловича ними робітниками, селянами, ін­ Мікояна, Шверника, старшого машиніста телігенцією. паровозного депо станції МоскваНа своіх зборах трудящі висусортувальна Віктора Григоровича вають

до

радянського

парламен-

лістичної Праці Миколу Іванови­ ча Першина. Серед кандидатів у

депутати Верховної Ради СРСР, висунутих у Києві і Київській області, Микита Хр~щов, Климент Ворошиnов, Олексій

СерІ ійович Єфремович Іларіонович

КІіриченно,

апарс1тниця

старша

1 Київського

заводу штучних добрив Варвара Іванівна Турхан,

ту видатних політичних і держав- Бnаженова, передову ткалю ком- ланкова колгоспу «Радянська Укних діячів країни, керівників бінату «Трехгорная мануфакту- раїна», І'ребінківського району,

ПІRЛУВАНПН ПРО ШКОЛУ­ СИР .АВА ВСІХ ТРУДЯЩИХ

Комуністичної партії і Радянської ра» Варвару Юхимівну Федорову. Київської області, дВІЧІ Герой держави, передових робітників, В Ленінграді колективи ряду Соціалістичної Праці Степанида

колгоспників, представників

ін· великих підприємств назвали сво- Демидівна Виштак.

Учитель Бобрицької школи сільських Рад і відповідних ра­ телігенції. їми кандидатами в депутати вер· На проведених зборах було обІ. Єременко збирає матеріали для йонних установ - всіляко спри­ Перші багатолюдні передвибор~011ного орган}· державної влади рано представників на окружні •ого, щоб написати історію рід­ яти цій цінній ініціативі. ні збори відбулися в Москві. Ко-І нашої країни Микиту Сергійовича nередвиборні збори. юго села. В одному з документів Багато зроблено для того, щоб 10революційиих часів, який він допомогти школам ЄФ11емовича (РАТАУ). організувати пективи заводів «Серп и молот», Хрущова, Климента Іоздобув, зазначено: «Іжа сільсь- політехнічне навчання, але ще

:их жителів влітку

***

овочі, а більше треба зробити. Слід особ­

-

З великою увагою був вислу­ Київського міськкому КП Украіни Багатолюдні збори, присвячені t депутати ханий виступ бригадира комплек­ Михайла Софроновича Синицю. 10 хліба, то він часто з м' якиною майстерень. Верховноі Ради СРСР, відбули­ сної бригади т. Шибіки В. Підтри­ На зборах виступили також ~бо макухою. Хоч була початкандидатуру товариша ся вчора в колгоспі ім. Калініна, мавши бригадир комплексної бригади :ова школа, але майже всі діти Хороші результати дають виМ. С. Хрущова, він вніс пропозис. Літки. т. Рожко І. та колгоспник т. Гав­ іідиоти не вчилися». ступи передовиків виробництва, Перmе слово надається завіду- цію висунути кандидатом у депу­ риленко г які гаряче підтримали зокрема спеціалістів сільського Нова сторінка в історії села господарства перед учнями, ек- ючому відділом пропаганди і агі- тати Верховної РаДи СРСР Голову ці пропозиції. Президії Верховної Ради СРСР rочинавться після перемоги Вели- скуреії учнів під керівництвом

Ізиику

-

квашена капуста. Що- ливо подбати про устаткувания висуванню кандидатів

.,

Збори вирішили висунути каншго Жовтня. Невпинно зростав педагогів на підприємства, в таціі райкому КП України т. Пин- Климента Єфремовича Воротилодюрі В., який розповів про велидидатами У депутати Верховноі Іам:ожне і культурне життя тру- колгоспи. Певна робота була чезне політичне і трудове підне- ва. . Ради СРСР Першого секретаря tівииків сільського господарства. проведена торік у цьому напрям­

сення в країні, що розгортається - Я гаряче . п І ~ т Р и ~ У ю ЦК КПРС Микиту Сергійовича (авио вже покінчено з неписьмен- ку в школах ес. Зазим'я, Пухівка, на честь виборів до Верховної тт. Прокопенка І ШибІКУ, якІ ви- Хрущова, Голову Президії Верхов­ Іістю, всі діти шкільного віку Рожни, Гоголів і ряду інших. в Ради СРСР. Потім виступає сунули кан~идатами в депутати J ної Ради СРСР Климента Єфремо­ Ічаться, книги, газети, як

елек-

~рика і радіо, міцно увійшли у 10бут кожної родини колгоспиого :ела..

Настав час і є у нас можли­

Іість, сказали колгоспники боб­ )ицької артілі ім. Сталіна, щоб

. школа а 1957

результаті цього значна кількість

випускників цих шкіл успішно працюють зараз на різних ділян­ ках колгоспного виробництва. Школи

потребують

особливо у

у нас була така як слід. році вони вирішили по5удувати на власні кошти дво­ ІІоверховий будинок для сільської

час, поставлено питання про ре-

~дин процент вироблених труд о-

МІВ. для ~Ітеи, про змщнення ма­

неучбовий час. На батьківських зборах, які відбулися за останній

становить 6 карбованців гроmи-І КІв .. В ес. ЛІтки, _В.-Димерка, ~ог­ м:а, 1,5 кілограма зерна, 2 кіло- д~ншка є ~кремІ батьки,. як~ не

. . 2 . 1

грами картопш

·

ТІЛЬКИ Не ЦІКаВЛЯТЬСЯ УСПІШНІСТЮ

кшограми сІ- своїх дітей у навчанні, але і не-

на та соломи для худоби). На ці допустимо погано їх виховують

Ради СРСР ЦК КПРС

за- України Михайла

Першого явив на зборах голова колгоспу Синицю. Микиту т. Музичен&о Ф. - Я вношу та-

Сергійовича Хрущова. Пропозиція кож пропозицію висунути зустрінута бурхливими оплесками дидатом у всіх присутніх.

депутати

. . . . . 1.

Ради СРСР першого

У ЦК КПРС

школи, відрахувавши для цього r~лярне д~м~нструван~я кінофіль­ ~иів. (Вартість кожного трудодня т~рІальноІ ~ази спортивних гурт­

вносить до ~~рховноІ Ради СР~Р Микиту вича Норошиnова і першого сек­ 1 Климента ретаря Київського міськкому ІШ

у депутати Ради Національностей Єфремовича Ворошилова, -

Верховноі секретаря серйозної

допомоги у дальшому поліпшен­

ні виховної роботи,

т. Прокопенко М. Він

пропозицію висунути кандидатом СергІиовича Хрущова

о

І

кан-

Софроновича

На зборах обрано предетавин-

Верховної ків

на

окружні

передвиборні

секретаря збори.

Раді Міністрів СРСР

Про факти порушення принn••У АОбровільності в розміщенні квитків rроmово-речовоІ лотереї серед населения ЦК КПРС і

Рада

Міністрів слід фінансоьі органи. В резуль- рекручення і помилки в проведен­

СРСР встановили, що по деяких таті цього замість продажу за го- ні грошово-речової лотереї, які су­ районах міста Москви грубо по- тівку лотерейних квитків на ос- перечать вказівкам партії і уряду. рушуються вказівки ЦК КПРС і нові широкого роз'яснення пасеЗаст. міністра фінансів СРСР Уряду про повну добровільність леиню його заінтеtJесt'ваності в т. Гарбузову В. Ф. зауважити за

кошти вже придбана частина бу-

-привчають до спиртних напоїв

дівельних

при реалізації квитків грошово- лотереї в багатьох !ІИШtдІ:ах _було відсутність контролю над прове· речової лотереї; рядові підприєм:- ору·анізовано передшtаТJ лотерей- денням лотереї. і установ Москви було них квитків, а в окремих випад3. Зобов'язати партійні, радян­ ліків усунуті. В ес. Жердова, Го­ ств

матеріалів.

Тільки.,.но і подібних негідних вчинків.

потеплів, методами народної будови, при ·дійовій допомозі кол-

госпу

кваліфікованою

Ряд вихритих на зборах недо­

робочою голів,

Кулаженці,

силою, транспортом розпочнеться

після

і до кінця року буде

госпи виділили необхідний трав­

му

в основно-

завершено будівництво !Іко-

ли. Такого ж_ характеру

батьківських

наприклад, зборів

кол­

спорт для підвозки

учнів,

які

живуть далеко

школи.

На

:від

рішення

окремих батьків вплинула крити­

про будівництво нового прИміщен-

ка, і вони почали краще піклува­

ня школи

прийнято

декілька тися про виховання своїх дітей.

днів тому на звітно-виборних збо- Але як педколективи, так і rpo-

доведено обов'язкові завдання по ках навіть нав'язування їх, чим ські і фінансові органи оргавізу­ розповсюдженню квитків грошово- підриваласи сама ірея лотереї. вати розповсюдження квитків речової лотереї, виходячи з певЦК КПРС і Рада _ного процента до місячного фонду СРСР постановили:

заробітної плати.

1. Засудити, як неправильну, вільності на основі широкої роз'-

Московське міське

управління

Міністрів грошово-речової лотереї при стро­ гому додержанні принципу добро­

Фінансове практику нав'язування

квитків яснювальноі роботи серед насє­

по-бюрократичному грошово-речової лотереї, що мала лення і правильної

продажу квитків. Осіб, які допус­

при розміщенні лотереііню; квит-

до ровшьностІ в проведеннІ гро-

рtчової лотереї, допустило пору· 2. Оголосити догану міністрові кають перекручення шення принципу добровільності Ф' . РРФСР Ф І І б · · шансІв

т.

адєєву

. .

повинні ків. Міністерства фінансів СРСР і зав. Мосміськфіиуправлінням шово-речової лотереї, і РРФСР не проінструктували як т. Міхвєву В. Є. за допущені пе- до відповідальності. «Жовтень». Спорудимо, говорили заспокоюватись на цьому.

pax у

требухівському

колгоспі мадські

колгоспники, таку школу, що во­

_____________._..______________

організаціі не

Піклування про школу,

Будівництво нових приміщень

справа всіх трудящих і в першу

Завдання

колгоспів

партійних

-

району.

організацій,

організацій, міської і

сільських

Рад.

редакції

в справі

присвоїла Маршалові Радянського кого Союзу з врученням ордена Союзу Будьонному Семенові Леніна і медалі «Зопота Зірка»

Героя Ра­ маршалам

аянсьиоrо Союзу з врученням ор­ Гречку

дена Леніна ЗІрка».

і медалі

Надаючи

великого

значенни

да.льшому

роз•

бі за да.льше піднес:ення еі.льського господарства, бюро Київського обкому КП Украіни зобов'яза­ ло райкомн партіі, первиннІ партійні організаціі,

Президія Верховної Ради СРСР Президія Верховноі Ради СРСР Указом від 1 лютого 1958 року присвоїла звання Героя Радянсь­

Михайловичу звання

Радянського

Андрієві

·

притягти

Союзу

Антоновичу

«Зоnота Бірюзову Сергієві Семеновичу. (РАТАУ).

КП

Украіпи

Про nровеАе"ня рейдІІ та зпьотів роdітничих і сІпьських кореспондентів робітничих та сІльських кореспон.в.ентів в бороть­

За вміле управління військами створення Збройних Сил СРСР і і про.явлені мужність, відвагу і захисту Радянської держави від героїзм у боротьбі з німецько­ ворогів нашої Бать&івщини та фашистськими загарбниками в проявлений при цьому героїзм період Великої Вітчизняної війни заслуги

обко.мі

витку робсількорІвського руху І пІдвищенню ролі

У Президії Верховноі Ради Союзу РСР За видатні

Киlвсько.му

у

-

для шкіл на порядку денному і чергу партійних і комсомольських ряду інших

принципу

про

комуністичне виховання дітей

на буде гордістю села.

організаціі

підійmіІо до проведення грошово- місце в деяких районах Москви.

районних

І

багатотиражних

газет

в

.лютому І березні провести в усіх колгоспах і радгоспах області масові робсількорівськІ рейди­ перевірки стану зимІвлі хуДоби та підготовки до весниноі сівби. В ходІ рейдІв необхідно глибоко розібратись

з тим, ик внкон)'ІОТЬСSІ соціалістичні зобов'язанни по виробництву молока і м'иса, ик використову• ютЬСJІ корми .І .цодержуеться раціон годівлі ху­ доби, Sllt здіЙСJІЮЄТЬСJІ ДОГЛЯД ЗВ MOJIOДHSIKOM. Особливу увагу треба приділити поширенню і впровадженню у виробництво досвіду передових

тваринників. Рейдовим бригадам tJJiд перевірити, в якому

стані перебував посівині матеріал, ик організова­ но виробництво органо-мінеральних сумішеА і торфо-nерегиІІних компостІв, JІк виконуетьси n.лан ремонту сІо~ьокоrосіІодарського інвентари. Рейди no пі,І,І'ОТОвцІ АО весв•воІ сІвби необхі

но провести також в усіх машинно-тракторних станціях області, зосередивши головну увагу на безумовному виконанні плану ремонту машинно·

го парку при високій якості робіт. До СІUІаду рейдових бригад с:.лІд

включити представників партіАних І комсомольських орга­ нІзацІі, правлІнь колгоспів, преси та громадсько­ го

активу.

Бюро обкому КП Украіни зобов'изало редак· торів районних та багатотираJКннх газет система­

тично друкувати матеріали рейдових бригад, Ін­ формувати чиrачів про вжиті заходи по усунен­ ню виявлених недоліків. Правлінки ко.пгоспів, ди· рекції МТС, радгоспів та первинні партійнІ ор· ганІзації зобов'изано оперативно обговорювати

нас:.лідки роботи рейдових бригад і негайно вжи­ вати дійових заходів по усуненню відмічених ними недоліків. Бюро обкому КП Украіни зобов'язало раіко· ми партіі та редакції районних газет у березнІ провести районні зльоти робітничих І сільських кореспондентів з таким порадком денним: сПро завдании робсі.пькорів у зв'язку з Зверненним ЦК КПРС 1 Ради МІністрІв СРСР до всІх пра· ціаників сільського господарство.


Середа,

СІАІАНОВЕІ&• • . . ·+

І

...,

.

nютоrо

5

1·958 року.

l't

f1J.0.·8~il П·ІДСУМ КІА,

lJ ві m.&j neP-c neкm а..~ ви ~·===========

===========~

Хорошим був

1957

рік! Він увійшов в історію на­

аюці ІИае збільшитися nоріВІВ'ЯНО ІЗ 1957 /P(JIJW]( на 17 щюцентів. JIIi;l; оорнооmшооці Пооі:вві &"У\ЛИ'У'РWИ: Зі)rеТ}'ТЬ бі.JІЬШ 'ИИ 5 ІІІІі.льйооrів ІІІЄі!tтwріJІ 1Іа я& d СІІ'ЗІНІОО!И'І"DУТ'Ь 13 о ІОЬ'ЙОНЇ:В 1 ГЄІІtтаtрЇ.В. ІІІЇtщнИЩе'НRЯ ДаJІJ>Ше

шої Батьківщини як знаменна віха на шляху будів­ усьому СРСР знову показав ництва комунізму. світові, які величезні можливості і незліченні пере­ ваги має соціалістична система в мирному економіч­ ному змаганні з капіталістичною системою.

Радянські люди сповнені впевненості, що 1958 рік

буде роком нових і нових успіхів у здійсненні запо­ побудови комунізму. Цю впевненість вітної мети -

у новому розквіті нашої соціалістичної Батьківщини ". вселяють прийняті на дев'ятій сесії Верховноі Ради РСР Державний план розвитку народного господарства і Державний бюджет на 1958 рік. Іх новий розділ в літопису бо­ красномо.вні цифри ротьби радянського народу під керівництвом Кому­ ністичної партії за виконання грандіозних завдань, намічених на основі рішень ХХ з'їзду КПРС.

. Союзу

боротимуться

Ось за що 1

1958

а 'SalrorWi ЦУ<І\ІроDП бYPJl1li.]:в

[>OOty,

Могутня хода індустрії 'ВoJLИ!Jl!CЬil«))}ff і ПрQНі!пlЮВ'СЬМJІJ Вщооую& :в~ JПІ 'l'ЄІМІІІ.МІИ ітиме :БiNJ111Y :ва:zк.а. ІЮJtІОІВИЩ&Х. і'ВїПС'11ІJІія - ~оон()ІВа pooвИ'l1lty ооі­ ІІLО'РЇПНОО е 1957 [>. зрооrе на 7,3 дІЮЦе.ІІ'І1а. є[ ющіап:ііс.течв:m ·еоtООІОІИіаt'и. ~е ІЗ ВЗІЖJШІШ!Х sаща,нь !ІІІІНЩWІJWІ'ЬІСЛ ~3/l'a ВЄілІf!М ПJР:ШООреІІ(J}[·у ~кию хіtміч­ ~МІІИ!Й, Ще ІИоrутнішИЙ· ~ іА&ЛШІООІ:f T{JR. ЧЩ)НОЇ Jrе'і'3QІРГЇІЇ. ДJІв: збіJІь­ ІПІJОООІІСІІООЮС'ІІЇ, ноо

7

і за.г.оті::ооль ІМ10\Л()ІІtа. НЗJ..'d:.1чаuюм ДіООJFІТИ за mі:сть ІЮІtів, а фаІ:к.­ ТИіЧНО дreя:Jrll'Y'OO ва три iJIOOШL.

.IIJpOO!oo1

Ч&вунrу

сільського

5

1954

- - - :В

~ЄJІТаІХ

ЦЮКУ

рощі

&ІІІІІраТ}'Іl)у і

ІВ 1958 році їх ІВИJrоІІ'ОІІ!JІено

~а ка;роовІWІщm, або на

2

ІЗ JІИІП­

Сільському rосподарству

в

1958

році бу-

Ае поставлено

тракторів і

році

зернтsих

КСІІ•

байків (в тmr..

"ЮІІ m~) о

ніж У

1957

році. Всьоrо ла роз­

виток сільського господарства ви­

діляється

65,2

мільярда :&арбован­

ців.

П&:РТ1я і '}'1l)'.Ц [І()ІСТ3ВИJІИ !ІІ~ ~1l'JEЗIJIИ

ІКО:JІТ<ЮІІн:иntЗООИ,

мтс ІЇ [>~ o.t}'i:&lie /111&\ЖJJІИJВе ЗЗІ1І!Р.ШШ

-

ІПООПИТИ бoJPorrЩy

1Іе 'fІЇл:ьпtИ ІЗ& /ЗбDІЬШЄ'ВІН!JІJ ІІtіЛЬ!lООІС­ ті вироблюваної nродуRціі, але й за зниження її сорівартості •

------------------------------

мм:ьйооІі:в

Щоб люди жили в достатку

Не~иurьне ІПЇі»!ИІІЦеННіІІ ІJlМ1е­ ·к.і.в ІП()ІІ)L~1l'JІІНQ tЗ '1955 IPOOtOOl иа eJI'E'J&~'Й rрі,&пьнІGто, і.в;ООрООуту !Ї 1Іі.'fШЬТj1р]І&­ tСУІМ'У Іб.лИ3ЬіlW' 41 WЬtSІipl)ta к.а,;р.бо­ 200-400 ТВІС:&Ч ТQ р]mш ірЩlІJЯІНСЬІІJІІХ Л:1(Це!Й: в !rо­

Зростання видобутну нафти, ,:кі:JІо.ват. :М:ашинrоу-'і:виИПШІ видобутку і виробництва ra3y )

13биралнв:

1ЮІІ'О

ІSЄ!р НQВИІХ Іlі.1'ІJІЬТ}'1Р;

енерrетиntИ в wopy~

ЖЄІШЯ атооmИІХ ІПОО'УЖН!Ї.СТЮ [[()

(

·жarroot ~ ІJ)ЩJJЇJІЬ_

в·иробJІWГІ>СUІ ІВ ·СИ!ІООWЛо](шрс:ьаrоі техніаtи ІВ цьо-

о

Rі.Jюват. Нов·• :ва.ж.n:ИІІ.ИІ!( ет31Пок у ])OODR'ШtoY

·О:діерЖ~ 'ВІОО -б~ьmе 'ІІІНІІКТ®ЇВ tЇ IIW!}flбІJІhm:. ОообІЛиmо tріІЗІКо oo:i.I'Jr ІНІІІВіЇіСІН'ИІХ 'Ш}'lЄТІ>'СЯ :ВИ!ІJООЛ:ИІЦ'І1ВО

сільсьвиробництва зростання .:&001: :и~м~ .к.арбОіВМЩі;в бішьше, пр о д у к ц і і, ·роІ.ОО[ .маІЙІЖе ~ов, а SЗІrо- коrосnодарськоі

ЗЩJ{ЇJІИ З ТИІИ, ЩОО :ІІІВОС.ТИ ;в uui·ю :в 1959 ~ ще 7 реи­ ни:х 'Печей. .У 19 58 ІІІОЦі RМІ:ічаєт~ ;рш­ JПІИІр:иrrи 'll<n'Y'ЖHOC.Ti ~е~RтрИЧВ:И.Х

на

м а т е р і­

з м і цн ю є

а.JІЬЛQ-Техні'ЧН'У бш:Jу lltOtJIТOOIJ!ЇiВ f J)ЩЦ'rосиі;в. С1п>сьаtе rоешо.цwретво

ВиіробНИЩТ:ОО ІИОJЮІІtа В lltOJШ'OO­ 0п01Щj!'Іени Шта'l'!а.х А·мер.ІІІІtИ. ІМ'У рощі ЛІСИJГ1ІУGТЬІСJІ 18' 4 WЬІЯ'.Р­ дальше забезпечити Щоб пax і ·РШ)ІJІ10ІСПІЗІХ~ юра.ЇFИ :зiбfurьmи­

oo:x.WU

s

держава

гос п.ода рст ва

1ІЇЖ

рів ОО}Іі.'ІЇ,

19М рок.у.

домеШІИ!Х rneчdi і c'l1JI01)иrrи .нe­

с.таmщій бмьш

і молона

буде

Lаере!А­

1958

Зростання виро&ництва м'яса

До нового піднесення

JIOOO :В 19 57 рощі ПОІJ)Ї!В'НІВ:НО З

Як і в попередні роки, високи­

ба'ЧЗІЄТ:&СW: ·збwппвати в

ле .МеІН'ІІІ ЯІК в 1,8 ipaJaa. ооЇ.'ІЬІПеюм виробНІІІЦ'Dва

38,1 ІИЇJІЬЙОНа ТО:НН, тобrо ООЇІЛь­ ,j)ИТИ1Сь нa.бatrarro біІЛьmоrо :в·ИІРОІб­ 80 ТИМЧ ШТуІІі. ИJ)ОТИ 15 ТJЮЯІЧ прощент ([фОО'И tв:ицтва 'ПРО.Щ}'1КІЦЇ[ на 1О О ':геJИ'&­ у 195 7 .рощі. На іІІ[>цбаJІІШІ сіль­ mаТЬІС:Я на .21

•=========

іВ1ШМа.в&И

Taawro

СІl'ШІІОІВ'И'l'ИІМJУТЬ

році-третьому ·році •остоі п'ятирічки!

'ШеВІНJІ

тіВІJІІі

СІВО'ІІИ Тов. М. С. Хрущ()ІВ 'У на ювілеdіній оос:іі ВеІр­ :WВН()Ї РаJД'И УРОР вк.а1з:а,в, що Уоора.і,на в лаіблИІЖJЧі роки 00011100 •pomiiИJpoeWJI ПQ­ не ті.'ІЬіІtИ :наІЗІдОІrnаТЕ, аше ІЙ :ви­ і :В:рожаіЙJНОС'ІІЇ СЇ'ВНИІІ !ІІJІОІЩ '~ІЩ'УТЬ ЗМОТf sбішь­ л~ США !ІІО. :ВИJІЮбRИІЦ'І1.Ву 'l'І'JХ1rіІчших 'ПІЮд'УІlі.т:ІВ тв·ари:ІІІFИЩТва. Пращїв.­ оорва і ШиmиJ sбір XfYJl'ЬТ}'ll). 3a.roDЇ'ВJii ібЗ.ООВВИ-ІСІ!іІЩЮ лиrк.и сільс:иw:го ІІ'ООІІЩа рства ІРОО­ 13роtСТ}'ТЬ ~ 4,5 ІИЇІЛІ>К01На ТОНН, іІІ}'Іб,л.іІІtИ І(ШОJВНЄ'НіЇ !J,)EIJI}OOICTi QW-

:Юе на 4, 3 iJifPO" ;цента ІПРОО'И 19 56

JІЮди

радянські

tlp()Дj'RЦЇJЯ СМЬ!еЬ1t()ІІ'О в AJIOBA rоспю](арства ІlіJРаіни в 1958

~ 18

уСІІ'а'11&у.ІІ&ІІІВіІІ, &Ш'OOlarrJШW, :В IIle:IJIIIIY ВОІВЄ

Л:ОІВІВіОІО

~

·п~ і Раuumнсьмі

ХооrуністІ.'ЧJЮІЇ І)tержа:ви.

Зрооrа:нив: Vате[>WЬНОІОО ~·-

'ВЗІВЩЇВ, а в

ІІ!О'ІІІlІд

1958

tРОЩі ~ь

~іІлЬJІJРt:в ІІtаірtбоІвавщів.

У ЦЬООІ'У році ,В Н~ЙІВа.ж.JІИ!ІІЇ1ІІ'Их

'Черду jjQJUI ocioi'Fшm, 'наф'rоВоіі і tрОіб'уту 'SaJie:D'l'Ь •Hac:мt!IIeiJЄ!Jt іВЇLЦ raui'}'IЗ:JI:X ПроМІИ,СJЛОІІЮІСІІ'і триіВШІ.'ИІИІ/\ збільшенню ІВИІ)tООУ'і'UОУ ІНафТИ і ·r;wooюi .ІІРООfИ'СіЛООЮС.ТЇ, чо:р,ноі та ЩцпrищеВІНя ~oc.'J.1i Щ)а­ ПЄ[>еве,І;'ЄННrЯ ~'11ни.к.іт і ~­ ооООЛИІВО rasy, .я:к нІІІЙбі.JІьш еоо­ кольорової металурrіі. ці. Ось чои:у в шані на цеІіі 'Pllt бо:вщів Jl& І(Ш.()JЮЧЄ'ІІИІЙ ~ЧИ!Й :ІЮМіЧІЮ виr.Цних rвщів n&JІ'И!Ва фищенmя ІJІІРО'­ ІПе:ре~а.ч.аеІ'ЬІСJІ По леміtй і хар'lОІВШ іПІJІ004!ИІСІІЮ­

і цішrоі ооровини рв: :виробнищт_ ІОООО"і шан 1958 :РОО'У ІІІ~ає ІЩІltТИІВнюrі іІІ'Р3ЩЇ ІВ illjpOOEJreUIOOI<JIC.- д·ень. Обсяг ;ро~ЗІJІЛ)'ЇбJЮОО ~ !Ва х.іJ.М,іЧ'ІПІ!Х ІІІОІЮJб'ІКТЇЗІ, ЗOfКilJ'OOI.& ІІЮРЇ:ВНІЯJЮ ІЗ 1915 7 i)OIRIOOf: ооШь­ ті :в ооре)tНЬ!ОІИУ :На 5,4 ІІІ[>()ІЦеmа. мас, пластичних виробництва шешш 1!III!IIJIC'ltу '11&ЗІН1Ш 'УІС'і:І !ВІJ­ і .в ~і !На 8,5 :mрІЩеmта. ту ~швнОО: і ІКООПеративноо · mтуqн0100 волокна ~JІJI '11&а:нин !і Р на 75 :кі.JІьйонів 'І(Є'і'Р.ЇіВ, ІІІІІ&і­ . я • • Дoxo,nr робіrrиИІКІів d ~ JУ'Р&Х'У!Ва.нJІІ& вроотЗІІШЯ фооF;Qів 'І'ОІР1'1ВJІІІ, ІІІJІtИ.n в ЩН'ИІ)( 13 ІПООtавв:иm:тучноі :пшtіри ~ D.'JY'М'JІ. 3 :на 28 ВІЬІЙОt­ ·РВ:Н()Іl'() юуття , - плати з б"шьшаться при- КЇІВ :JІ)ОІСТШННЯ !ММ'е!РіаJІ:ВИОІЮ дЮП€ІРЄ);(і8J'ІІаЄТЬСІЯ ооішьшешш :в Юв пщр, щюставш :ва.лооюd ~ заро ІТНОІ ТІІВ1WJІИ:в·усіи.я, :ВВІАООУ'ІЖУ ОР(}Р ~ш м '\ІІІС:ІЮІЇ і :.ІОJ[ОЧІНОО: ;IJil)OOIIliO- OJI:иmiO на 120 ІИЇJІЬІІ!Рt1ІJЇВ мрОО- робуту НЗіСІеJІ·е.нmя, rПJІІЗJfУ6ТЬІМ на 'WI ІВ іj(}Ю іВ'утЇJJІЬЕИІІ Ш&rr і ро&­ лoOOCfl1i :на 14 ІJІіРО!ЦеRТіІВ, :ВИr­ ІВа!ІІІЦЇ!В, а .г.роопові. ~ IItOJIII'()C- 19·58 :pin;. в c'j!Aci. 660 ІJІїіІлJ>ЯІІWв

б

рі3ів 'aal'&J.IЬНJOOO потуmшістю 3 7,1 робництва щрру :на 45 DII>~Я!P,JJЇJВ .на 18 ІІJІРОt­ ІІІ!і:в d ~ - !Щ)ІІІ6лИІ.1Rо ІКШ~·&'DіПЇМ .I"""J'D ·~ DлЬІЙООІ:а токи ІІІали:ва. В нашій цент.і:в. ІRa 40 ~'11 ~~tІ\ІРООвавщів ІІІОt- к.а.рб.оІВавщів бt.'ІЬІІПе, ніІж у 1957 респrуМіІці ЛОРЯUJ; З ДаJІЬІІПИІМ [>00На роовитооr. таП ІГ~ !ШРО­ 5 •. іВИУr.:&ООі С.ТафИІХ ву.rЇJЛЬНИІХ tра.ЙОіНШ м:имовооті 1В іІерz&ІШООІУ ою~і •CJI ІІІ!роJ;ЗІЖ Наtее.lІЄКИЮ ІВИіООІООІІІШЇС. іJ)ОІбіт!ШІТ()І(ШІІ]ШtfuІ, fІОІСlІЮІ~СІІ'.В ООЇІЛЬ.ІІІІУ1ваТИJ[етЬОО на 1958 'Рі& ~ 129 ще ІПІ.ВИUtШе

ЗростаннІ анаатків

на СОЦІ'аJІЬНО-КуJІ'-ТУРИ'І ..

рржави

8 .. 38Х"..,.n

(ІВ w~и Іtаірбоващів)

М\1\.. ~И ·Н3. OCJI.lтy, Ла~, OXv:t""-

ку з~:ров\я. В

ЦЬООІІУ !РQЦі

на

~~=~ 1/i ~i-=~·5 sn::; рощі. Пtричоиу зна.'Ч!Но збільІІІRТЬ- ІЗаІrаmмrоос:JІІітні IIFROtJiи та і:ишJі

вщоб}'ІІ'ОR :вут.і.ІLJІа :в

JІ:wі1!1Сюю- иШьл:р,Іі~ щЮовавці:в.

ЗБІЛЬШЕННЯ -

c:r:tl

ВИРОБНИЦТt:sА

ІЗаХі(}ДИ ПО ІВИІХОІВаННЮ .(Ї'ООЙ і нИІІіІШ ої СІJІУ!Ж,ООвщів в~ ОО<хв'ІІІSКА)- НИІХ IIIIPOJtOOOJIЬ'ШX і ІJІl)ОІ}fООЛ()ІВ::и;х ~ 6r:Jte rDmrpЗ:ЧЄ!H{) 37,4 ІВИІХ ІІІОСЛ'а:воt& ІJtержаіВІЇ cJ.л:y"cьnro- Т()]!ЗІРЇJВ. Ti.JIЬ'ltИ ОО ~ 1JІСТЗ.НЕЇХ ·Wn.mpд.a ІІt~аJЩЇ'В, на ОІХОІІОНУ rосrпщарс:LІПІХ Il'pO.Uilt.TЇIВ ~а.сть рОЕИ З&ІГ&J.ІЬ'НІИІЙ :виmра.m JІаІС.елен- :ЦОJЮВ'JІ і фізичну J.tультуw ЇІJ( ТЇІЛ:ІОИІ tЗа pa:ryн()llt ЦЬОІІ'О ІВІИ'- НЯ ІВ~ .ЗНИІЖЄ'ННJІ ;pщwrбHIU: 'ЦЇ.Н 40,1 ІИіЛ:ЬІ.ІІІР.Jt& ІЩ)і)оD&ВЩіJв, На

vpam ІВ ІСjІІ[Ї ПОІІІ!ІА 3 ЗІ:ЇІЛЬJІрди ~ТаІЮВИТЬ !ІІ()ІН3о,11; 5 ІИЇІЛЬ/Я'l)\)tЇ1! J)OOВИ'l101lt H3yntИ - 18,2 :міJІь.я:р.да ~. tІЩJІбова.вщі:в. Дерzа:ва п~шчи- ІtЗ.рбО'ВаІІJЦів. ІІІ ІІІ ІІІ T·em:ep JРОО'І'ОРТаєІ'ЮІІ DеJ.ПVЧ63НЗ. Jia 'ІМ! :ВJШJІату H81reJieR1lЮ ІІІевJСrЙ

ЧА8VІ-І

СТАЛЬ

Комуністичною Натхнений 66 tІІ!ЇJІЬЯМЇJD ІКа.rрбооонців - У ·рООота ІПо ІВИrМШІННЮ намічеооі Jt~~•a. в JIВШ!Jt()l]o[ і\ЗІЗИ ·бЇJJІЬІПІ~, Шж Іпа.ртівю і 'Yl»>'JiiO!M [фограІМ'И ІЖИТ- парт·іею, р~смшй на.рощ tЗІРО­ лоооrо .бу•JІИJЦТВа. ·В 1958 ірОЩ: би.ть у 1958 :po[lji но:вmй ІІtроІВ. ·б-ушо :вmuraJЧe::JIO в 1955 рощі. Тu:ш:в; ІЗа :р&Х\)"Но& фищеІІШJІ намічається збудувати і ввести ВП!ЄІ.РЄІJ; R& [O,JIJfX'Y УОІІ!ЇШНОІГО· ІРОО­ ЗЗІрООЇ'l'Но[ ш.ати mmиtooiТJI8JIIY~ в р 61 ІМіл:ьііw ':К:ВЩ111Ратвш :в'~аJПІrЯ ОСНОІВ!Н()ІГО ЄІК()!Ноосічноrо :ва.mп .робі~ 4 ОJІУІЖООІВІЦЇІІt, !іЄ'.!lРШ ІD'МОІВОЇ nшооці ІfіРОО'И 4&. защаНШІ ОРСР - в наймРО'l'­ ооіJrьшЄ!ИНJІ 8СИ11'в:рІ6'НЬ ва ІІІrоюі:Ї !:аd:лЬЙооrіВ 'К.11ЩфаТІШХ wrpi.в У ШИЙ C'l11J(Jtit 'RЗЗДОО'JІаТИ і І&ИІ!rе})ЄІА'И-

і 0110ponle1111!1[ ІІІЄі)е)JІІ!JІМ'И :ІІОО'ИІ&И 1957 ІЮЦ!Ї.. rltpi'X 'ООІЮ, С:ИШЗ.ШІ ТИ .Н8ІЙЮJІОІІІ'Иіmі J.&aiiriтawrkт:иnшЇ (~ В3.І1ТИ :рівВіИ!Цю 'МіІж ІIIJJia- колгоспів та сільської інте- 1іІРІІІЇН:И ІІОО 'Вmроб'И'ІЩТЗУ осв:ооmих

чорних

мета·

nів (:в міль­

і&&х то.нн)

вyrlnnя (ІВ

lІІІіJІЬ'ЙОН&Х 'ІОВИ)

еnентроенерrіі

шкіряноrо

(:в Юл:ЬS1!1Цах ~~tі.tоват-щtИн)

В3уття (ІВ міль.. йоом ПЩ))

теж&п ІІІо пооиці і oxepжa.mmm

видів· продукціі на душу населен-

лLrеНtЦіі бУІ)(е 'СІІІО!JУІ~е:но 800 ТИ- ня і тим

самим

внесе

новий

!ІИtJІЩЦ' 'У ІСІПРЗІВу поб-mоп ІЮJЩ· ;в:mrpamaam;) .НЗІООПеІІШJ.І <JiAietp,ilt&J.IO OJIIIl ЖИТJІО:ВИХ бу\)('И'ІІІІtЇsВ. ЗиаЧ1Н~ вбілЬІП}1ІОТЬІСі ·витрати ніооuу в иа111ій ІіІрмкі. :в 1·95 7 ~ ~~'l't&OВИJI при6rr-


збори

Звітно-виборні

Серйозна вислухали колгоспни­

Уважно

ки звіт правління артілі, з яким виступив голова Іван Михайлович КовбасинськиИ. Зернових одержа­ но по 17,9 центнера з гектара, в тому числі озимої пшениці по 33,5 на 350 гектарах, кукурудзи в зерні - 25,7, вирощено карто­ 258,8 плі по 128,7, овочів центнера, зібрано фруктів по 81,1 центнера, суниці

-

і смо­

73,8

родини по 33,7 центнера з гек-· тара.

в

середньому по

22,4

від кожпоІ

свиноматки.

-

чується за­

-

А свинини?

питання.

100

Лише по 23,6 центнера на гектарів орної землі, - від­

повідає доповідач. А далі у звіті nерелік передо­ виків колгосnу. У першіИ бригаді, якою керуе Андрій Бабич, зібра­ но по 38 центнерів пшениці на

•·=====--=.

rості з Підиосков'н Нещодавно в руднянському колгоспі ім. 40-

170, а в п'ятій тіль­ щонаЬевmе 4 мільйоtm карботретій ки по 99,2 центнера. У шостій ванців, aJle при о,циіІ умові, якб бригаді, яку очолює Даннло Сі­ и всі садові бригади, як перша менше

ще

ренко,

-

центнера на кожному з рів.

по

63

76,2 зібрали по 150-160 центнері~

гекта­

яблуJt з кожного гектара. А такі мож.ливості були.

Відставання окремих бригад

Не всІ о,ц~аково

-

.

;~:оглядають

. 2SO .

_тисяч

. кар

б

.

2

-

.

'

u

МІЛЬПОНИ

ованщв.

п

Р-.опо-

МІЖНІ галузІ виробництва да~и

пон~д

100 Н

при утку.

тисяч карбованцІв

а _труд?день ви~ано

по 7 карбованцІв гр_ІШМ:И, 2 кшограм~ з.ерн~, 2,5 . юлогра~а картопл~ 2 ІtІЛограми кормІв для худо и.

ОтрDІатІст.. у врожаііІОСТІ У порівнянні з

-

1956

роком

колгосп зібрав торік значно ви­ щий урожай всіх сільськогоспо­ дарських культур,

-

цими

сло­

вами почав свій виступ Яків Кор­ нійко. дах,

-

А коли взяти по брига­

по окремих культурах, пло­

Дмитровсь·

кої області. Рудиянці

своїх

{Jадісно зустріли з

друзів

Підмосков'я,

ознайомили їх з своїми

успіхами в господарсько-

Па площі, що біля Трепетника,

нmtами садів. Треба також розсуниці, яка в ШИРJІТИ ПОСЗ~ нас добре ро~.

зборах колгоспників ар тілі з участю делегатів Підмосков'я одностайно

Ц~8Г8 ІуАІ АDСІГКJТО

проДЬвжитн соціалістич':

ка}ітоп.1ю

людське

про

полювали лише

око

про­

понад ШJІJІХОМ,

а

вій мірі ведУТь боро·rьбу з шкід-

далі від дороги вона ВСJІ була в брига,ци бур'янах. Коли б }"Сі sібрали такий урожай картоплі,

Тут хтось кинув репліку, що це дрібниця, що, мовляв, проса сіяли

мало .

це

Але

не дрібниця. Ми

гектар і плануnали одержати з кожного по 18 цент­

його сіяли

71

J 1958

і Р~ди ~іні~трів СРСР до

,. .

4,2

ПУЛИ СВОЄ ПОПІ'j)ЄДНЄ зобов'язан-

ня на

1958 рік в бік збільшення.

казники :

Па рослинництву: ~брати зер­ нових з кожного гектара по 22 центнери, в тому числі озимої

180

спорудити

школу,

зичну

зерно­

ветери­

нарний пункт, автогараж, добу­

дувати свинарник, спорудити 10 з будинків для колгоспників. згодилися Збори цілком Збори визнали роботу правлін­ думкою Дмитра Корнінка, який правління ня колгоспу задовільною, не зро­ говорив про те, щоб колгоспу, агрономи ще більше, бивши ніяких в ньому змін, за­ ніж досі, приділяли уваги роз..: твердили звіт ревізійної комісії і витку садівництва та .я:ідництва. обрали головою її М. Бабича за­

Взяти, наприклад, картоплю. У тисячі карбованців , а можна б дРУГій бригаді зібра\Іо по 154, У ма ти від садівництва і ягідництва

зань.

(зліва)

(справа)

0. Г. Захарова, Л. О. Степанова, вцентрі

-

заступник

голови

Вирішено боротися за такі по- ~=ко=л=г=о=сп=у==«=Т=р=уд=о=в=и=к=:.=В==.==І.=А=н=ан=ь=є=в=.========= ==

правління сховище на 1500 тонн,

не При плані 2 мільйони 880 тисяч щах, то наочно бачиш, що всюди і не все у нас було гаразд. карбованців артіль одержала 3443

зобов'я-

взятих

нанні

На фото : кращі дояр-

СІЛЬСЬКОГО

61 ,8 .яець. • · Знизити собівартість центнера центнера м'яса на 100 гектарів на 4 проценти, картоплі зернових цент­ 1 61 по ті ь в том числі - на 7, молока на 6 і м'яса на ~е:а 'свини:и на 100 ~ектарів 10 процентів. орної землі. Тепер вони борють­ силами доручено Правлінню ся за те, щоб мати по 400 цент­ почати нинішнього року колгоспу центнерів нерів молока і по 100 м'яса на 100 гектарів угідь. Нам будівництво нової школи в селі для 1000 учнів, розширити му­ слід запозичити іх досвід, і про

Вище KJIІtTypy СІАІІНИЦТВІ

ти один одному у вико-

ки колгоспу «Трудовик:.

ПраЦІВНИКІВ

·

подбати

році

ГОС-

ВСІХ

азимц1 одержали торІк по

це повинно

1958

nодарства країни 8бори перегJІJІ-

вивав далІ свІЙ вис1уп С. Ганжа.

З

-

рішення

прийнято

не змагання у

у відповідь на Звернення ЦІt

.КПРС

му і культурному будів·

ництві. На багатолюдних

і по-діловому допомага-

роцІ

цент­ пшениці по 30 і іtУ~>ПУдзи по нера. 40 центнерів, виростити картоп­ по 17 5 центнерів, овочів лі Треба ВЧІІТИСJІ І ІНШІІ по 300, кормових коренеплодів Мало дбало правління про підпо 350, люпину на зерно - по вищепня продуктuвності тварин­ 14 центнерів, зелений корм і си­ свій ництва. Цьому присвятив по 500 центнерів, яблук лос виступ Сергій Ганжа. по 1ОО і суниці по 80 цент­ - Щоб запозичити досвід ви- нерів з гектара.

нерів, а мали тільки по

KOJIJ'OCПY.

ТІ ЇЇ ПрІЧМІМ

колгоспу

з

tТрудовик:.,

кого району, Московсь·

ПЛОДОВІ наса~жеи!І$, не в однако-

гt:ктарів ЦІВ доходу, в. ТО!_!У _чисш ВІД ршь- до масивів нашого коЛгоспу розвід кожної курки-несучки по ' . . иицтва 5 мшьиошв 795 тисяч ВІД тварИННИЦТВа

річчя Жовтня побувала

делегація

наслідок того, що погано догля­ l\1lЛИ картоплю. Був такий факт.

гектарах, в бригаді М 3 170 центнерів картоплі на 60 гектарах. Найвищого цадою молQ- рощення високих урожаїв · nme- Па тваринництву: Збільшити по­ кa ~ по 5129 кілограмів від ниці, до нас приїжджають з інших голів'я корів від 10,2 до 12 на кожної корови - хобилася Оки- артілей. А чому б тІам не повчи­ 100 гектарів угідь, від коzноі на ЗінЧенко, за нею Федора Ку- тися У передовиків, як слід орга­ корови надоіти по 3700 кілогра­ лик, яка одержала по 43 94 Бідо- візувати виробництво м'яса? 100 мів молока, виробити на Тепер ~ районі є колгоспи, що гектарів грами від корови. сільськогосподарських При плані 7 мільйонів 976 ти- ,.алеко !~Ішли вперед по продух- угідь по 400 центнерів молока, по тивностІ худоби. Взяти наприк. . 80 центнерів м'яса, в тому числі . ' сяч карбованцІв за рІк одержано лад, зазимську артшь «Шлях по 50 центнерів свинини па 100 б 8 · • · 16 о тисяч _ка~ о.~ан-, Ілліча», землі якої прилягають . мшьионІв одержати орної землі,

50

по

І

колгоспах

План розвитку поголів'я худо­ то колгосп додатково ~.r. третя, би, в тому числ.і маточного, вико­ мав би її 2100 тоюІ. А це сотні наний. Від кожної корови надоє­ центнерів м'яса і молока. но по 3507 кілограмів молока. - Так само і з просом та греч­ На 100 гектарів сільськогосподар­ виступ nродовжив кою, ських угідь вироблено по 280,1 Я. Корвійка Микола Бабич. центнера молока і по 43,8 цент­ нера м'яса. Поросят одержано в

.

розмов~ про резерви

~

ПіАсумки МІІІІулого року

.

.

CTAXARDI I ••

5 лютоrо 1958 рону.

-Сере•а,

мість І. Білоуса.

Виготовляємо орrано-мІнеральнІ сумішІ Із видобутого в січні торфу ви-

робили під ранню картоплю

200

орної

Торік на кожен гектар

землі внесли

в середньому по

5

тонн органо-мінеральних сумішей. тонн місцевих добрив. Це забез­ навантажуванні печнло прибавку врожаю nроти На добуванні і зернових року. Так, торфу відзначилися ланки, .якими минулого Євдокія вродило на кожному гектарі по мати-героіня керують

Литвиненко та комсомолка Ольга

11,8

центнера, картоплі

-

109

Бондаренко. Добре працюють із- та овочів по 110 центнерів. Вирішили в цьому році внести дові Іван Лобко та Іван Марченко.

Вони щоденно роблять по 12-15/ на кожний гектар до 10 тонн. Маємо на полях 2 тисячі тонн ходок при завданні 8. Крім органо-мінеральних су- торфо-гнойових компостів. 3 1

мішей, вивезли на площу під кар-

січня вивезли

жуємо.

на

місцевих добрив

400 тонн під суницю 400 тонн та гноївки топлю і кукурудзу продов- в сад 230 тонн . 600 тонн гною є добрив гною. Заготівлю М. Улещенна, бригадир 2-оі рільничої бригади. Колгосп ім. Юрова,

с. Погреби.

•••

парннкаL

Підрахували, що вихід rною становитиме у нас 3600 тонн. З допомогою шефів (Київська авто­ база :М 1) заготовимо 5000 тонн торфу. Вже завезли 220 тонн мі­ неральних добрив, а всього іх

Дбаємо про те, щоб до весня- буде 400 тонн. Розпочали ремuнт дрібного сільної сівби завершити всі підготов­ інвентаря, чі роботи. Ще до нового року очи­ ськогосподарського облік. на взято весь який до­ метою З ярих. стили насіння · А. Галицький, класу ведения його до вищого

проводимо повторну очистку. По­ 810 тонн сівна картопля зберігається в кагатах добре.

агроном.

Колгосп ім. Леніна, с. В . -Димерка,

Вивозимо гній з садиб коАгоспників щоденио добрив В нинішньому році зобов'яза­ • На вивозці трактори 2 тягло, все зайняте гектарах 500 на лися виростити по 135 центнерів картоплі і на із саньми. Тракторист Іван Ми­ 210 гектарах по 30 центнерів ку­ щемко вивозить по 35 тонн при курудзи в зерні. Ще з літа ви­ н.чановому завданні 32. робили і уклали в бурти близько

заготовити Щоб .якнайбільше тонн торфо-гнойових ком­ добрив, розпочали вивозити гній по 15 тонн на гектар з садиб колгоспників. Із садиб постів -

3500

під кукурудзу.

С. Вага і М. Тимка вивезли по Заготовляємо місцеві добрива 2,5 тонни. Стільки ж добрив пе­ під картоплю. У січні запланува­ с. Требухів . колгоспбагато ЇНІПИХ редали ли виnезти на поля 3600 тонн гною та 2000 тонн торфу і ви­ ників. В. Булавна, робити з них по 35 тонн торфо­ агроном, гек­ кожен на компостів гнойових птиці розпочне на 5-10 днів ра­ Україна», «Червона Колгосп бригади ніше, ніж торік. Колгоспи мати­ тар. 3 цим завданням всі г. АнАріенка.

Колгосп «Жовтень:.,

Підrотуватисs& до орнАому молодияка птиці Минулого року багато колгоспів і Леніна третина курчат відійшла ,

р ай ону одержали на інкуб атор на птахівничій станції молодняк пти-

а ті, що з алишилися, дуже відст а­ л и у рості. Ще гірше утримували

регли . В артілі «Жо втень:., с. Тре бухів, пташинці Вір а Зінче нко та

с. Мокрець, де іх залишилось ли · ше 65 проце нті в в і д одержаних. Однією з причин відходу молод­ няка є сум і сне утримання його з дор ослою птицею. Крім того, що кури забив ають курчат, вони ще ряду захворю­ є бацилоносіями

ці перших виводків, добре його виростили і майже повністю збе·

І-і Мельниченко збер егли курчат на 97,6 процента, В. Шульга та І<. Моргун з колгоспу «Чер вона на Гоголів , села Україна ~ , 91,7 процента. Гусятни ця кол -

курчат у колгоспах ім . Сталіна, с. Русанів, та ім . І -го Травня,

муть

змогу

одержати

місце захворювання курчат кокци ­

або там, де в брудерах дісзом, як це було в перебували кролі, колгоспі ім. Щорса, с. Княжичі, дез инфекція повнина бути особ ­

госпу «Шлях Ілліча~. с. Заз и м'я, ва нь. Одна з небезпечних хвороб М. Барбон зберегла 95 проЦентів для курчат - кокцидіоз. Молод­ гусенят, а Ліда Приходько - на няк до місячного віку необхідно ливо ретельною. Необхідно виготовити 98 процентів каченят. В цих артілях вирощувати в окремому примі ­ завдяки тому, що добре вирости· щенні від птиці та інших тв арин, пересув них будиночків ли одержан ий р ано весною молод-

створюючи й ому умови для в игу ­

няк, продуктивність nтиці в исока.

лу. Гусе н ят та кач енят з трит иж -

для

вигули, а. з МІсячного вІку ут~ и­

Проте,

є у нас артілі,

створено відповідних утриман ня

умов

де не неного віку в~пускати _на водні

птиці, і тому значна

М} в ат и ш д н акриттям в загонах.

У цьому році ІtІкубаторно-nта­ частина молодняка з агинула. У великодимерському колгоспі імені хівннча станція вивод молодняка

перших

курчат в кінці лютого. Тому тепір необхідно підготувати приміщен ­ ня для молодняка. Перш за все слід відремонтуватк в них печ і , утеплити стіни, стелі, побілити іх , Де мали зробити дезинфекцію.

в яких

з потеплінням

декілька (будок) ,

На парниках пожвавлення Нинішнього року дали слово забезпечені вдосталь. Заготовлено виростити по 130 центнерів ово­ 150 тонн гною. 6-7 лютого ви­ чів з кожного гектара. Головну сіваємо під рами перше насіння увагу приділяємо заготівлі · доб­ ранньої капусти. Ланка докладав рив. Городня бригада, якою ке­ щоб вчасно рує депутат районної Ради тов. вс~ зусиль до того, штук до­ тисяч Денисенко С., запланувала у січ­ виростити 700

ні вивезтц на nлощу

750

тонн броякісної розсади помідорів, ка­

гною. Добре організувавши робо­ вивозити ту, вивезли 800 ·тонн.

молодняк на конюшинннща та на

ділянки інших багаторічних трав. Т. Ігнатенко, старший зоотехнік і нкубатор· но- птахівничої станції.

м. Бровари.

с. Гоголів,

справились.

пусти та інших розсадних город­ ніх культур.

3араз на парпиках пожвавлен­

ня. Парникова

ланка

Ірина Ніколаєва)

забивав rноєм

котловани. Біологічним

Г. КомnанецІt,

(ланкова паJШвом

голова

колгоспу

ім . 40-річчя Жовтня. с, Рудня,


СТАХАНОВЕЦЬ

З АОСВіАу учасників ВсеСОІОЗНОІ СіЛІ>СІ>КОГОСПОА8рСІ>КОі ВИСТ8ВІtИ

В Києві на вулиці Шота Руставелі sбудовано перший в Радянському Союзі панорамний кіно·

степові По 136 ягнят від 100 вівцематок

театр з !Іалом для глядачів на

простори, тремтяче марево нагрі- і по 7,2 кілограма вовни від вів­ того. повітря. Блисне на обрії роз- ці одержав чабан П. Бєлєнький. топленим сріблом плоска чаша· Добрих результатів досягли також

моря, і Знову видно руду, спалену сонцем рівнину. На відміну від інших районів Краснодарського краю в Приазо• в'і порівняно бідні грунти і більш ·

Т. Савченко та І. Камінський. Вони виростили в середньому від 100 вівцематок 137 ягнят і одер­ жали від вівці близько 7 кілогра­ мів вовни. В 1956 році колгосп

посушливий клімат. Селяни тут здавна займалися вівчарством, але розводили головним чином грубововнавих курдючних овецr,, які мало дають вовни та ще й низької якості. - А чому б нам не завести овець тонкорунної породи? почали говорити трудівники колгоспного села Єйського району. - Чим ми гірші від ставропольців?

«Россия» від вівчарства мав при­ буток 2 мільйони 200 тисяч кар­ бованців, а в 1957 році - понад три мільйони карбованців. Єйські вівчарі поряд з праведенням племінноі роботи -багато дбають про поліпшення утриман­ ня та годівлі овець. Тут для всього маточного поголів'я є т11плі і просторі приміщення, на зиму заготовлено достатню кількість грубих і концентрованих кормів.

спеціалісти-тваринники запропонували колгоспам використати розроблений вченими метод вбирного схрещування грубовоннових овець з баранами тонкорунних порід. У цьому напрв:мі почалась велика робота: з отар вилучили грубовоннових баранів. Замість них із Ставрополля завозили Плідників породи «меринос». В господарствах утворювались пункти штучного осіменіння овець. Отари щороку поповнювалися продуктивними тваринами з тоншою вовною. Так триваяо кілька років. І плоди творчої праці радянських

«Россия» створила пункти для механічної стрижки овець. У спе­ ціально обладнаних ваннах купа­ ють овець, що сприяє запобіганню шкірних захворювань у них. Тва­ рипники цієї артілі перевели всіх овець на зимовий розплід. Тому штучне осіменіння іх тут прова­ диться на початку осені. В цей час на пасовищах є багато зеле­ ної і соковитої трави. Ягнята зи­ мового розплоду виростають більш життєстійкими. Весною і влітку вони добре поїдають багаті на ві­ тамїни трави і дають вовни в два рази більше, ніж ягнята весия­

пер у колгоспах Єйського району вже налічується 38 тисяч поліпшених тонкорунних · овець. У

Тепер колгосп «Россия» має тонкорунних овець. У 1957 році на сто гектарів земельних

8.390

1956 роЦі колгоспи цього району угідь господарство одержало 300 одержали 1.289 центнерів поліп- кілограмів вовни. До 1960 року шеної вовни, а в 1957 році число мериносових овець збіль1.748. Колгоспи району переви- шиться до десяти тисяч. Колгосп­ конали завдання по виробництву і здачі державі цієї продукціі в півтора раза. Визначних успіхів щодо цього досяг колгосп «Россия», на чолі якого стоіть Герой Соціалістичної Праці П. Мєшков. У 1957 році це господарство від 100 вівцема­ ток в середньому одержало 127 ягнят. Середній настриг вовни від вівці становив 6,8 кілограма. Ще кращих показників доби­ лися чабани. В отарі Героя Соціа­ лістичної Праці Н. Уманського від 100 вівцематок одержано 137 ягнят, а середній настриг вовни від вівці становив 7,2 кілограма.

С. Гриньов.

жина якого

метра. висота-В метрі а. Зобра­

22,5

ження виходить об'ємним, глядач\ ніби присутні серед героїв фільму. Цей незвичайний ефект так

і

називається ефектом nрисутності. «Об'ємність:.

звучання досягається з допомогою ЗО груп гучно­

мовців, установлених за екраном, в стінах і сте­ лі кінозалу.

Всю складну аnаратуру виготовили nідприєм­ ства Москви, Ленінграда, І(нєва та інших міст країни .

На фото: в центральній аnаратній nанорамиого кінотеатру.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото 1(. Шамшина,

Ювілей видатного маАстра українськоІ сцени

так говорять колгоспники про за­

возять зерно з інших сіл. Так, в кінці минулого року з с. Вілейки, Козелецького

в млин до

4

району,

привезли

тонн зерна. Квитан­

ції він не виписав, а одержані

творчих

nредставпихи

мистецтв братніх республік.

З схвильованим словом-відповід­

рослини, які мають в своіх кліПіонери БроварськоІ середньої тинах вдвоє більше хромосом, школи беруть активну участь і 11 ніж звичайно. В 19З5 рщі в роботі інших гуртків. В цьому Швеції була знайдена гІгантська значна заслуга загонових важа­

ської школи, на дослідній ділянці,

nрацюють учні.

багатьох із них

13

на грудях можна було бачити nіонерські галстуки. На стовпчнках, що стояли на межах сівозмін, теж зустрічалися такі, на-

nриклад,

наnиси:

•:Ділянка

осика. В іі клітинах виявлено 57 хромщом замість ЗВ звичайних. Таке ж гігантське дерево знайшов на побережжі Волги і радянський дослідник Яблуков. Вче·/ ні виявили також, що можна штучним сnособом збільшувать число хромосом кліт11н рослин. Тоді відnовідно збільшиться роз·

nio-

перського загону Ng 7:.. «Помідори доглядає ліонерка М; Петренко:.. Пригадується й такий випадок. Одного разу восени на дослідну ділянку забрались чиїсь кури. мір іх листя і плодів. Це має Першими про це с~rгналізували велике практичне значення. Бідопіонери молодших класів. Згодом мо, що землероби сnоконвіку nро це розnовіла шкільна піонер- мріяли і прагнулИ до того, щоб ська стінгазета. Вона також вка- зняти два колоски пшениці, де зувала, що в роботі гуртка юн- ріс один, дві гронн винограду, де натів піонери школи завжди ве- росла одна. І це було важко. Та в дуть перед. стократ складніше одержати вдвоє Зараз юні мічурінці під керів· важчі плоди, ніж вони бувають

насі за 1957 рік. Там мова іде про майбутнє поліnлоідів. Це

На подвір'і закінчено обладнання сnеціального географічного майданчи­ ка. В центрі його розта­ шована метеорологічна станція юних натураліс­ тів. Тут є термометр, флюгер,

мірна

При переробці проса Терещенко

дощомір,

рейка.

ження

сніго­

Сnостере·

nроводяться

за

не повертав колгоспникам відхо- такими елементами пого· дів, а .продавав їх на стороні. За биття олії, крім встановленої

ванців.

театрів,

сько-корнсннх заходах. Восени минулого року діти по­ садили 400 дерев, зібра.пн десят­ кн тонн металолому. Велику допомогу подали вони колгоспникам артілі «Шлях І.плі­ ча:., с. Зазнм'я, в збиранні фрук­ тів. Бували дні, коли окремі за-

гони збирали по З тонни яблук. Нещодавно випав хороший сніг.

звичайно. Але наука й тут доби· вається усnіхів. Гігантська оспка поліплоід в nрироді рідкіс-

Піонери школи вирішили скорис­ татись цим, щоб провестн змаган­ ня лижників. Дружина також nоси.пено готується до свята Радян-

І

тих. А вони дібрані в цьому році в школі старанно. З ними несь час nроводять навчання старші nіонервожаті школи У. Сачко і Н. Лисенко. Все це дало хороші результати. Піонери всіх загонів стали брати активну участь в гуртках, в робо­ ті сnортивних секцій, а громад­

не явище. Проте зараз є вже ба· гато штучних nоліnлоідів. •

-

Гігантизм у рослин може з яви·

сько1

тися і при гібридизації. Наnрик-

лад,

гібридна

кукурудза

А

.,.

рМІr.

Цими днями райком комсомолу

це

nровів перевірку роботи піонерсь·

Все це надзвичайно зацікавило

Підсумки іі задовільні. AJ!e за­

-

теж свого роду рослина-гігант.

кої дружини Броварської школи.

юннатів класу. Вони розnовіли про книгу в гуртку. Там виріщено

найближчим часом nровести сіду про рослини-гіганти.

спокоюватись можна.

на

досягнутому Л.

бе-

не

Носуленко,

секретар РІ( ЛКСМУ.

в Бобрицькій школі

чани не лише гарно виступали на

15, с. Кондратенко _

сnілок,

дю виступив Гнат Петрович Юра.

ди:

хмарність,

опади,

темnература повітря, ві­

в

сnеціальні

учням, які

на nольових роботах, по-

На зборах в сільська-

даровано цінні

му клубі голова колгос-

нещодавно

nрийняте

nравлінням

артілі

рі-

шення. В ньому від іме-

Н

редачу театру

лі за доnомогу в nрове-

Вистава

ряду

rосnодарсь-

Голова колгосnу вру· чив nодарунок піонер· ській організаціі пра-

29 з

стан

навчально·

діти

Київського

юного

глядача.

«В королівстві

Товстуна:. дітям

І баласи

сn~до­

надзвичанн?;

Організовується кестр

оР·

народних

Інстру· ментів. Вже купили гар· мошку, бубон, скриnку, мандоліни і домбри. Для придбання музи­ чних інструментів ви· ділено карбованців з коштів, зароблених уч· нямн і учителями на nо­ Льових роботах.

2440

М. Горбатеико,

Згідно рішення днрекцІІ зараз учні дивflятьс~ ле­ редачі у певнІ дНІ по­

10 карбо- ся батьківські збори, на яких з па Уетимів11:1 Іірудка. доповіддю про

січня,

колективно дивилися пе­

ні всіх колrоспнкків ви-

денні

В

v

Придбано телевізор. В

словлюється nодяка шко-

кнх робіт.

речі.

ТВІВ Ізор

ОВНИ

середу,

IHCTPJIBHTIB

вІдзначk;шся

Подарунок дІТЯМ пу К:. Буча nовідомив про

Оркестр иараднмх

гоновнх прапорців, горн і барабан. Дванадцяти

відуючого млином І. Терещенка. плати по квитанції, брав ще до­ тер. Дані регулярно за· nор дружини, шість закласно. І не безпідставно. Ревізійна ко­ датково по 1 карбованцю за ма­ місія встановила, що Терещенко куху. Так, наприклад, колгоспник БАТЬКІВСЬІtІ 3БОРИ часто не виписував квитанції за П. С. Гарбуза заплатив додатково 12 карбованців, І. Кулеба У Будюtку культури відбули- школи І(іКЧитала вчителька помел, гроші привласнював. Особ­ ливо він активно діє, коли при­

організацій,

У одній піонерській дружині Влітку часто можна було саостерігати, як неподалік від Бровар-

писуються календарі.

Гроші так і липнуть до рук Наш мірошник зерно меле,

мадських

Академічного украінського драма- вій.

Краснодарського краю.

ступав колектив художньої само­ сцені, а й дали багато цінних по­ рад нашим гуртківцям. діяльності районного Будинку О. Коваль. с. Пухівка. культури. Дуже добре, що бровар-

олію б'є, просо дере, а гроші за це до колгоспної каси не здає, -

Ювіляра вітали представники підприємств столиці, молоді, гро-

річчю творчої і громадської ді­ ри УРСР Р. В. Бабійчук. З допо­ яльності народного артиста Сою­ віддю про життєвий і творчий зу РСР, лауреата Сталінських шлях Г. П. Юри виступила на­ nремій, художнього керівника родна артиётка СРСР Н. М. Уж­

м. Єйськ,

Допомога гуртківцям Нещодавно в нашому клубі ви­

місць.

на три окремі плівки, проекцюється трьома апа­ ратамн на величезний, зігнутий дугою екран, дов­

ники взяли на себе зобов'язання - до кінця п'ятирічки довести настриг вовни в середньому від ництвом біолога Л. Орловської вівці до 7,5 кілограма. Це дасть проводять заняття в кабінетах. ім змогу на сто гектарів земель­ Піонери й тут себе добре .зареконих угідь збільшити виробницт­ мендувалн . Вони добре відвідують заняття гуртка, беруть ак· во цієї продукціі в два рази. • 'й !явну участь в ного повсякденНІ В цілому колгоспи Єйського ра­ роботі. Діти зараз багато читають йону в 1960 році матимуть приб­ nрнродознавчої літератури. Піолизно коло 44.050 тонкорунних нерам з шостого «А:. класу дуже овець. Щоб забезпечити іх корма­ сnодобався нарис М. Івіна «Сад ми, намічено здійснити нові ши­ гігантів:., надрукований в дАтячому науково-nоnулярному альмарокі заходи по поліпше!ІНЮ лук пасовищ.

540

Фільм, знятиіІ одночасно трьома кіноКамерами

31 січня в Києві відбувся юві­ тичного театру імені Ів. Франка лейний вечір, присвячений 70- професора Гната Петровича Юри. Місцеві органи влади підтри- Щоб зробити працю вівчарів лег­ річчю з дня народження та 50Вечір відкрив міністр культу­ м.али єйських колгоспників. І от шою і продуктивнішою, артіль

людей виявИлись відмінними. Те- ного розплоду.

!S nютоrо 1958 року.

Панорамний кінотеатр у Києві

ЗОЛОТЕ РУНО Приазов'я. Неоглядні

Сереаа,

інспектор райвід· ділу наро:{ної освіт:І.

==================

Реаактор С. ПОГРЕБІНСЬНИА.

Гали-

На зборах виступили батьки

Килько Роман Романович, який живе в м. Бровари, вулиця Не· красова,

9,

порушує

сnраву

про

Чи можна далі тримати Тере· виховної роботи за І півріччя r3 ·гr. І'у;гиИ А., Литовченк(І Н., розлучення з Аружнною Ки.nько щепка на посаді завідуючого завдання на 11 nівріччя виступив П11льтюї М. ВнріШ•'hО встано}.ШТИ Марією Ізрайлівною, яка живе в

млином?

М. НондратенкD, член ревізійної комісії.

директор середньої

школи

тов. Щ(t) 1 снне ч~;>гувІншя батьків

НікоJІа.;нrtо І. Лекцію про вихо-

207 карбованців поклав у кише­

Колгосп ім. Леніна,

вання дітей в сі~'і і mколі та

ню.

с. В.-Димерка.

набуття трудових навичок учнями

Адреса

pe.z.taxцii:

м.

Sро•арк, Київської облаt'f'і, аул. Kиiacwta,

Броаар~а

раАооа

r~tt:>:ti.

Я. Соловей,

голова шкільного батьkіІ!ського комітету.

е. Русанів.

у

м.

Хмельницький,

зе,

56.

вулиця

Фрун.

Сnрава слухатиметься в народ·

ному судІ

1·ої дІльннІІ.і м. Хме·

льницьkІІЙ, Хмельницької областt.

Nt 138.

--------------------------------------------------••.

дp)'Jtapиs Kкiaewroro

облааюrо

уnр&МіRІІ• культур•.

з

~-2610

16 номер 1958 рік  

16 номер 1958 рік

Advertisement