Page 1

·--_._---.

(ьогоднl-МіжнаРОАllиА жіночий де"ь'

.Nil16 (86)

іКіНRи-колгоспниці та робітниці МТС! 3ра;що­

ЧЕТВЕР

во підготуйтесь та швидко проведіть весняну Сівбу І

Боріт~r,ь за

8 БRРЕанл р.

194;,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИКОМУ КП(б)У ТА

І

еисокий

врожай

року!

1945

Всемірне.

збі .']ЬшуЙrе продукцію тваринництва! давайrе фрон ту і крnїпі більше продовольства, а прОМИСЛОВОСТі --еиров,ІНИ!

РАЙРАДИ ДЕПУТАТШ ТРУДЯЩИХ, КИ1вськоІ ОБЛАСТІ Ціпа 15 ІЮП. ................1..........................................~.~;;~~.....;7;;~......~~ ............................................. .

У РАДНАРКОМІ СРСР І ЦК ВКП·(б) (П

РОД

О

В

Ж

Е

Н

Н

Я)

Подати ДоПОмnГУ МТС. "ОЖНОЇ Tp'lKTOpHOT бригади колгоспі насіuня зеРНОВИХ'1 ТИКУЮЧи взаємну пеrееірку. \ "ів іх сімей, Dобіт"цків, слут в.олrОСI13М, РSАГоспаМ у про річні заВ ~анnЯ По ТІ)акТор- теХНічнИХ, овоЧеВИХ. к<?р-\· 8. РtкоМеНдуВ~.ти колгос.: 60R~~B раДГОСПj~ і члені" Іх веденні peMOHTV тракторів, ниХ роботах 3 зззнаЧ8ННяМ МОВИХ KYJIbTYP і .К8рто ••:11 В пам при бракОЗІ ,-ЯГЛОВОl\ сімеи, а також ІНШоГО Пра­

сільСьКОІ'осподарсьних

ма· колгоспІв, ВиДіR тракторних розмlраХ,

ШиП 1 знарядь ШляхоМ наД- робіТ і строкіа Іх виконанНЯ силаННIІ 3 міСТ ремонтних Скл8СТИ робочі плани на пе

бригад, видіЛенНЯ меТалу і ріод весняних пОЛьОВих роП_лмВа Приймати трактори

неоБХІдНИХ

д'Я І СИ;и вико~ис ГаТIІ на JlerKllX і цеЗдliТНОГО населення 3 не­

викnнаиня встаНоВЛе н о г О пОЛЬ()В~Х І ТранеПОРТRИХ РО,. колгоспників, не 3аИнятог.' плану Сівби, RстаНО[JИВUJИ бота х м~.JI(\ПРОДУІ{ТивНИІ КО на работі в ПРОМИСЛОВОСТі j пильнвй контроль 38 якістю і І ріІі КОЛГОСПі В і к лгоСпНН на TraBCnOpTi

біт, а ТакоЖ вруЧИТИ графІки збеРіганняМ НасінииІ фОlJдіп; КіВ, заt)е3 Н'ЧI1ВШИ АбаЙJiИВИЙ 10 За МіСЯЦІ) до ПОЧ8ТКV б) провести оБМіН насіння дОГЛЯД за коровами. На ви- ПОЛЬовИх робі r зВі.1JЬНИ1и КО}\

8 ре- теХНіЧНОго дОГляду 38 тра&

ХО!іТУ череЗ держаВНі кОМі

сії в СК1Іаді ГОЛОВИ DaA8Bконкому або секретарІ-! рай~OMY ВКЩб) (голови RO\fiсН). диреКТnР1t і старшОго

торами і

оIЛЬСЬКОГОСподар- непридаТноГо

сьКВИИ машинами ПО періо дах Сільс.ькогосп()дарських робі'!'. І 3. З метою }\.lкВі 118ціі зпео

АЛЯ

ПuСіВУ, ділеНих коровах колг()спни

або РЯДОіvГu IІ.СімнЯ на сор "ін ПоRиннl, як пріВl1ло,П~іа ТlІве: цювати f<О'Г()СПНИКИ, .икИм Ів) прОВЕ'сти 8 кожномуко.л- НаЛ('ЖIi']'ь ці К<)рnви. ГО('пі ПоВНе очищення, еор· При ви с ОDИt~ТlІнні ва По'

гОсnи аі)! 'ГDУПГУЖПОВIiННО('

і ті та заборонити (jрз рlшен·· ня Pa~HapKOMy СРСР будь> .яКі моfilлі:':lВЦії ТЯr.lІОНОЇ силп КоЛГО1·пі'і. Не пІзніше 11к ~f:I.

меХ'ніка МТС або раllГОСПу, Сі6кИ в роботі маШИ>іНО.'ГDак! тування і довеАt'ВНЯ ДО ВСТ.ІІ ЛЬОВИХ 1 траНСП,)РТНіIХ рt)БО три ТИжні дО початку пО, старшого меХ811іка сусідньОЇ, То[)нИХ СТанцій і підвищення новлених КОI{ДИUій наСІн· тах корі А колгоl" ників за .лЬоВИХ р .. біт ПQСJасити жи­ МТС або радгоспу, а ТакОЖ ЯК()СI'і тракторного оброl)іТ' них фондІв по всіх JIt, льт\ - без',ечувяти 8И!lілеif"Я необ- ве ТЯГЛо На Підсцлену пі.4ГCl старшого трактОриста, за К\' r:OI\' ОСПНПх п()ліВ,зо60В'Я t1aX, а тако'к СВОЄЧаСно П'" хідноУ К1ЛьКо Ті грубих кор· п;влю та ВіПпо'lИНОК. Осіб. ~КиМ закріплено трактор; зати райк"ми партії, РВАви- реВірити насіннВ на СХОЖість, міч для цих корІ!:!, винниХ У незаКОнНій мобілІ·· б) про.ести до ПОЧаТКУ КоНКОМИ t дпректnр!в МТС вологіст ... зесміченlсть І за9 30nnв'язатн райвикон, зацlТ ЖJ!І3ul ТЯГЛОR(lr СИли (j

СIЛь~ьког )сподарських

ро- да пОЧатКУ

весняпN

сівfiи

ражеlJЇI'ТЬ

біт держаІНу пеР8вірку го- провести заІ<ріпЛеlIНЯ трак TOBHtJCTi кожчоі МТС дО вес- ТI)рНIіХ бриГ,Щ на ве\'Ь пе

иЯнИI ПО.1]ьо8I1Х робіТ сі8МИ в

с~лапі

комі

та КОМИ, раАкоми партії, праВ

яК пrаввло,

РекоМендований акадеМіком

Г"С!10дарr'ьких

З,і рільничими бригадами, а при об':ЛУЖуваНlJі дрібниХ к()лГОСDiн-за оДнИм або гру п()ю кОЛГоспів. 4 3 меТ<IЮ піАвищевня M~

Лисенком метОл обробки ранньою ВеснОЮ ЖIІТТЄЗ·IIi.Т ногО, але lІекоt'J1И1{іАног:) що '10 схожо('ті насіння, шЛ!lхОМ ПРоВЇт·" ВаННЯ та

RСЬПГО праIll'ЗДаТн(~ГО лення, що "IОЖИRа R В госпах j на ТериторіУ госпіR-КОЛГОСПничів і

R iJжрів при органlзаuії тр·нс· Тl"ріальної заціка R лено сті о IгnlВанНЯ його ПОRіТрям У тОрНих ('іРиГ8П, УКОМПлекrу траКТОРИСТіВ У прискореННі тонКоМ "шарі з на/'т ПНОЮ ваl'IНЯ бригад причіпним і строків весняних польових пере·,іркОЮ сх()ЖОСті кОн· ЗапраВ!lI~М реманеlІ ГОМ, інст-

рументом, спрвною бочка

тарою. запасНиМR частинами

l{олгоеnіВ,ПРИТЯГЗТИ ДО ІtрИ.

ріод ПоJН,ОвИх робіт У вели СхідRИ~ і півНІЧНИХ районах в'.яЗk'ОRУ VЧІ:І< ТЬ " Сільсько- лу Раднаrкому СРСР вико'

секретарЯ КИХ колгоспах,

раЙІСОму, ГОЛОвИ rаliВИконХОМУ, а8в\дувача раЙ3~М8і1ділу і ДИр~I.{Тора інШОЇ МТС, звернувUlИ особ.1Jиву уВ.1ГУ на праВ!lЛЬrfе рОЗСТавлення

хворобами

шкїАНИК ",Ми: лінни "олr оспін і ПИрt'кторів міна.1ЬНОЇ відповіда"ьностl г) ШИ\.J()КО З8СТОСОl'lувати в ра.4Г 'СПіВ забезпечити обо' 11. 3аБОРОНИТ/f 6е:'\' дОЗв()

1945

РіК

7_

30(\овязати

Ра.4нарко

()

Т а х: ристання траІ<торів На трав

насе· к'л nl1ДЧ:lе-

спортних та інших Н<~П( Ль')­ виХ роб ТаХ, за ЬЮlllll<ОМ

піДRеЗt"ННЯ

па.ТІЬНОГо

'л.8.

МТС

ІІІ. Про З:tХfJllИ оІ Llвищеl.Я врожайності

робіТ і поліпшення Рикорис TPOAbHO-К8сlІіНі'І ". И лаf\оратОтавня TpaKToj)iB: рі М'і.

аl зl'iерегти иа

ро б

3 метою ДалЬШого Полtп- бавовниrr, mечня

ЯКlІсті rНIJlЬОdИХ ро

цукрnві

("()н.вШНИR,

6урЯRIJ,

ЛЬОн-ДОВГ.~ НеЩ,

Та ШllГОТОВ&У МТС ДО те(· виплату преМіЙ тракторНс· МИ [\f"'публік, краЙ (обл) біт і ПіАВИЩСННВ 8рожайнос КоНОплі. картопля та ('вочі нічн'}Гообслуговуваниs трак та.м За ВиКон1інВЯ встаНОВАе Вl1кОНtоМи, иI~ hомпар .-іЙ ті всіх СіЛЬСЬ!{ОГ()С[JО'l;'рrь 3аборnнити будь~ому cva торів у полі;

них

15·ДfOННИХ

ЗаlЩ;JВЬ

На СГJЮзнНХ реС:IУ{).ІІік,

І) ВСТ"НОflиТи. як :JрЗвИЛf), весняніi:t сівбі; щО АО самостійно! рабоТИ б) зберf'ГТи Пf)РЯДОК пара

Вовопідготовлені траН:ТllРИС-! ~1J ПОВИflчі допускатися ТіЛЬ' КИ після віАбуттл

'Тижневого

нИмИ

3-.

стажУваННя

н1:

f)Пста.

кrай~о ких

Днів

тракто-І opllHui. І 5 30боп'язати

роботи

забев

RУЛьтУр

Раднарком С('вуватиабо зміНЮВttп'< [<ста

НОRл8ні КОАГОСUамИ спіЛЬf-!О з аГ~()lfомами аГРОтехн,чні хув8НflЯ тру ДОАнів тракто а) закріп: енвЯ ро(,очпх КОl.tраДГОСпіА СРГ;Р НаРКI)М зах' ][И 6е3 відома arp"H(IMa, рИСТI:ІМ У подвіЙIfОМУ розмірі КОil~'Й j ВОЛів ра Н'"СЬ lІері- харчпром СРСР. НIІРК()ММ'я що встан"вив Ц-і заХОДи,або і під_ищення норм ВитраТи t 01 ПОлЬОвиХ рО')ЇТ з» ріл.,ни! сомолпром C[~CP, місцеВі без дозвvлу rOJIOHHorO аг;1О пального на 10 проц. У пер І' qим.и бригадами, :. всередині І' Пlртl~ні, радянСЬКі та ае-\ нома районного земельнnго

ПОЛЬОВИХ рОБОТах під kepiB-: ші Ші(;ТЬ

·НИUТВоМ старШого

\lИ і обкоми НК fI{б) п~чити

СРСР і ЦК ВКП(6, зобо.'я зали Нарком:.;ем СРСР, Нар

на бригаА за окрЄ\tими KOДГO~- мельНl

ПНИk ами:

Ра)!нзрк()ми

б)

заБРОНЮВііННЯ

нЗ пе

ОРГifНИ,

прявЛіНfJЛ ВіДДіЛу, а По радгоспах 6ез

І КОЛГО<'пlв, директоrів MTL: дозволу Го.човного Згрnноі рIІДГОСП!В

провести

таКі М. Тр8СТУ

. ЗАернуТИ YB~ГY на пере· І респуБЛік, кр'Й(О6~)ВИlіОНI{О ріод веСН.ЯfJИХ n.'IJIbO'НI~ ро найважлиьіШі заходи: . "fаДНItРКnМ СРСР і Ц[{ ПІДготовку і ПІДви Щ р, Н 11 Я мИ. райвиконкоми 1 ДИреlС- біт неоБХIПНОТ К!І\Ь«ОС rl ,і 1. В кожномv колгоспі 1 ВІПЦ б) особлиВО зверта ЮТЬ теХНlЧноJ кВаJlїФіК8J\ії трак· 'fористіВ ІНС дО початку вес Няних ПОЛЬf)виХ ребїт, так і lJісля іх зякінчеННі!. широко заСТоСУВlІвша інДИвідуалЬне "аВЧаННv; г) БИГОТУВати до початку І!есняних ПоJ1ЬО'Их POhїT Недостаю<JУ кім,кість

запраR

торів МТС: а) навести порядок в наф тогосподарстві МТС Й охо роНі вафТОПРО.1JУКТіВ, при.:і К3ючи СПРО(}1і "іх розбазарю вання, незаконного витрачан ня під виглядом Інших ГоС· ПОlJарСь"Их потреб;

На і концентрРВRВІ'Х кормів 'ІЛ" робочоі хуЛО'"'и: . В) аакінчеRНЯ не пізніШе J квітня : 9~5 р, складання ВИРОбничо-фінаНI'ОRИХ п.'1а нів у колГОспаХ, МТС і раДГеС пах УКlа)!Єнн" АОГЄВО рів М L'C з "о гоСП8МИ, 8

б) забезпечи ІН Завіз па.лЬ також рс)бочих плаНіВ трак-

Р:4цгоспі ДО поЧатк:v весня-, Rих ПоЛЬОВИХ робіт роз робиТи CHJlaMf:I агроноМlчноГо персоналу спільно з прав· JJіНнИМИ КОЛГОІ'пі/,і. директорами радгосаів і ДQсвіАЧЄними колгоспниками КоН' КР8тНl агротехнІчні зах()ди

увагу на нео6хіАНісТЬ безv­ мовного JilИКОН<іНнЯ Ді~рЖав­ IJих планів підн.яТТJi і аБР06ітку ЧИСТИХ парів та O··~H' КИ на зяб, беа ЧоГО не МОж на ліКВіДУВаТИ велику засМJ ЧСність П().rlі І, ЩО уТВОРИЛ.~. СЯ аа ЧаС ВШНИ В баГі1ТЬО!

пО проведенню весняної СіВ· районах, і добитися СеРЙQ3·

flИх віЗl{ів і забезпечити КОЖ ного В МТО до початку вес· т.рних і рільнИЧИХ бриг~д би 1 ДОГЛЯДУ за п"сівами в НоГо Підвищення IІрОЖtiЙну тракторну бригаду З8п' няного бездоріжжя, подаючи у колгоспах, радгоспах і 1945 pOl1i. ності. раннИМ реманентом, Інстру АОПоМQГУ МТС :м і с .. кИМ МТС, ПереJ.баЧИВ!lIИ в нИІ Первд6ачити В циХ ЗахО2. З :метою забезпечення ментом І пристроями для траНСПОJjТОМ, а також ШJlя' ТехніЧного ДОГЛЯJ.У за трак хом l1икоrИСтаВН.Іі ЗВОDОТ

'Іора.,и і сіJlьськогосподар С.кИми МашинаМИ;

А)

ШИроКо

заl(р\ПJl~нНJl за бригадами, дах праВfiльне розміщенНЯ ко.с,ГОСI1НИЮlми,і робітни~ами всіх куЛЬтур у ПОЛЯХ сівоних гейеіF\ аВТnМlJl)ілів і кол раАІ' оспі в засо6іо виробницТ- ,мін, :1 Д~ сlВnЗ~іі 11 НеМа, ПО госП НИХ пІдвід, ЗаЙняТИХ На ка, розставлtННЯ К<JЛГОс[]НИ кращих ДЛЯ кожноf кулЬТУ-І

заПРОВ3АИТИ переВl!зеНні

ДОсвіД передових

трактор

сТалого і високого вРОЖаЮ В колгоспах і l'адгоспах По

су ШЛи ВИх

і

напіRПО('У!UЛи·

JШх раіl0нів СРСР зо60В'Я'

сільськогОСПО- ків і РОб;ТН",Ків МТС та pa.~ ри попеРР.АниR'ах, ПОЛіпшеН-1 3аТИ місцеВі раДЯНСЬкі, пар

ДарсЬКих ПроДуКТіВ.

І Госпів ПО ,кремих ВиДах ро

wS;

якоеті

llервдпоrіВНОГf)' ТіЙНЇ органи, Правління Коп

ниХ бригад і КолГОСllів по б Раднарком СРСР і І біт: обрО?іТI(У Полів і пооведен госпів, диреКТорів МТС і БУАіВНИЦТВУ 3 МjСЦ~ВИх бу- ЦК ВКП(б) ВВажають, ЩО 1') ПР;")В€'l1.ення Перевірки і нн Сlвби В КРащі аГР')Т~хНіЧ РnАгосПів цих районіВ М( tJ! Дівельяих маТеріа"lів у трак заСИПка і очистка насіННИХ подання допомоrи Ко.лГnСl1ам HL СТрОRИ Для кожно! КУлЬ Лізурати веі СИЛи і ~aCO)H '10рНИХ бригадах СИЛ а )І и 1'р:щтористіа і ко.'lГ О С пІв найпростіШих майстерен", Іюві ТОІ( д.ля проведеНня тех ,)jчного доГЛЯду за ТР8Кт()· р~ми і По БУ.l.івництву най·

пр.стіших льохів для

фонпів У колГоСПах і рад гоСп8Х В розмфах, якІ ПО'-~· ніСТІО ЗCJбезпечуlOТЬ виконан ия встановленого ПлаНу сівби на 1945 рік в ваЙваж Л~~віШа СПраВа. і Зо60В'JilЗУ'

у 31.1кріплеl11і1і 3а рільничиv.и брчгаАами земельних діЛЯНоК Та ВИДЇ)lенн\ ло початку веснЯНИХ робіт ланкам подЬОВиХ ділянок в на,у,і під посів КУЛ"тур, закріІІлЮва-

Збе-/ ЮтЬ партійні, раДЯНСЬІ<і і зе І них за ланками;

реженнн ПалЬНОГО в бригаІІІ; мельнї ОРl'анч областей, кра І

тури.з ДбаЙЛIІВИМ загортан 111ІМ насіння. Максимальне вик(,ристаНI1Я МіС!.!СВАХ до· ()РНВ, пр ,ведення f< ширших Р(Й\1їрах заходів ,б'рОТьби 3 бу р'янаМI1, ш[,іДНиRЗМи і

хворобам if

кОЛГJспів. :МТС і раДГI.'СП!I:І, переДусім, на максимаЛЬне СКУ1І<іеНEJЯ і збt'vе;кеRНIІ НО­ лаги В груНТі і Заетосуваfl· ня аГроТехвіtш, яка ЗабеЗ11(' чила б одеРЖtiнНЯ в 19 и)

сіJlЬСЬКОгОСПО- роиі ВИСОкоl'О врожаю 8 Ко,1

д) п"ревіркУ за ДЄа тижнІ дарських к.vльтур, п-.п!пшен госпах

і

радгоспах,

el вї)!ПОвідно до укЛаде Ітв Та республ\к: ІАО початку лольових робіт ня догляпу за П\)сіsзми і чого: них МТС 3 колгоспами АО-І а) забезпечити до початку ГОТоВноСті кожноrо колгоС- обробl1КУ просапних КУЛЬ - - - - - - {'оворів, не пізніще 1 квіт весНяНиХ ПольовиХ рlJбіТjП У , МТС і рапгоспу До ве тур, особливо таких НаД!lВИ (f1РОАовження на 2-ііі ня 1945 р.

встановити ДАЛ !ІоанУ

З8сиtIRУ В

IСОЖНО1;llУ СН:.іної сівби)

ШИРОКО пр3.к- чаЙНJ важ.'lИВИХ культур, .як

сторі ці).

д,~!я


z

у РАДНАРКОМІ СРСР І ЦК ВКП(б)

Віл Раляиськоro ІНфОDМОІОDО

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ 3А 2 БЕРЕЗНЯ

а) переВ!рати По раПонаХ, \ госпам по

а в fайонах По КОЛГI)СПаХ і дойм

РОД

будlвництну

о

в

ж

Е

Н

Н

во·1 латвого нRселенн8

\ для провеАення \ в:!лf,них робіт і

Я) і молоді ЛіВ і !lнищеlfі межові знаки.

праполю·

9. З метою .якнаЙшвидu.iО

Протягом 2 БЕ"резня на пів· радгоСПЯХ, хІд рrбіт По сні 3 Зобов'язаТИ раДЯRськl, міжрадного го ОСВОЄННЯ сівозмІн і Ши' денний зах Ід від Кенlгсбер гО311ТDвманню і вЖИти до- партІЙні та з~мельні органи; І ОбрОбіrку прuсаП8ИК: куль· рокого 3асТосувІ!.ННИ В Ни)

ra

наші віЙСl>ка, в резулЬТ31 і даткових заХlJдів пQ посвлен

а) В раЙОН<JХ

DіВДенного' тур.

наступ8.ЛЬНИ" боїв, ОВОЛОАl. ню Ц І 6Ї РlБОТи; сходу, а Т8коЖ В інших По лИ Наеленими пунктами Ро б) широко організуВаТи суШ.JJИВИ'Х і вапівпосvш~и зеН, РентеНГЮТер, ШеноаЛЬ­ Ва ПnЛЯХ КО.l1госпів t раДГі1С' вих paROH:lX, за ввнят~ом де, Шенау, МертенсдорФ і піВ аЗТJlиМанНЯ веСН~Них Та' "апіIJПОf'УШЛПВИХ р3ИОІІ!ЇВ за.аізнич.ою станцією Ше лих вnд; Сиб!рv, Урала та піl'нІчних нау. В) зн6еЗПеЧИТИ "Р()l1еАеННЯ 06л'lС гей КаЗахСьКої РСР, в КрайОНі ГРУА3ЯНД1 (Грау ·ва Зябу, ЧОрнИх Парах, а Та міру ВиСтllганН8 ГРУНту НlI

Аенц) наші віІІська вели бої кож на діл3НК8Х після про- окремих дlляиках одразv ж ПО знищенню оточеного гар­ сапwих культvр, неl'!и()раниХ

Візону ЯІ{ИХ

Пl)отивника,

оЧИСТИЛи

Південну

від

на

зsaбу

переД-

ПартіЙні

Г8ТОРЇ<.JНИХ трав, забеапечитн

І 'іемельнї органи ресаублік, країв, областей і раЙонІв: а) ВСТановltТИ для коЖно ГО КОЛГUСIIV ПЛаВ внеСеннЯ

в'ЯЗатИ раДЯнсьКі,

з 1945 PoKV посів на насін нЯ бllгаТО,1lТНіх Трав у «ож ноМУ КОлГОспі і раАг.спі а ТИ"vf, Що(') У найближчІ 2-3

місцеви"( добрив в 1945 році зяаначеНRЯМ уд<)БРЮваної

pl)KIf ко.лгоепи

3

н;мців міста.

На територїr Помераніі, ва ПіВН:ЧНий захід і на захіА

ким (захисним вІд

ванн.я)

шаром

менш як в

висушу

грунту

1-2

риву

між

8еСEll)ораНКОЮ

і н(1ГЙ ПоСліду та

інШИХ доб- спраВі

опанув"ння агротех­

не боронvванням, а ~/!KO),," спj.~ рив і п~ршоче~го.ве Тх bhe-!НіКИ багаН1рі''J8ихтра8,.ОДЕ'.t)

саНТИМетрИ.

;Інювання

з

ПОСІВОМ

ЯрОl

сення пІд тt>ХЮЧнl та овоче

від міста НойштеТтlн, нашІ На Ді~янках, що підляга пшениці та іНlIІИХ раннІх ві КУJlЬТ~·рИ. К3 рТОПЛЮ, навіЙСьКа. Щ:ЮДовжуючи Нас ють весн(юраНЦі, а таК.ЖI"РИХ К:У-Льтур. ОднnчаСf/О ~ І СіННі діЛЯН1<И зернових куЛЬ туп, з боями ЗаЙНЯЛИ понад признаЧf\НИХ ,.4лЯ Ор::lНR:И тд цим пр()дов,l(увати закриття тур, а таКоЖ В Пари Під 30 населених пунКТіВ і серед пар. закривати в пеРШі ве(' вологи на ді.'lЯНКЯХ, де Е!о"а озимі х 'і6н; вИХ ГОЛIo.l.ОВК, ДУббертеж, нвні Дні вологу шл.хом міл не була заІ<рита череа висо б) організувати в колгос-

Клінгоек ПерЗ8нціх, СОJlЬК, І УХОВ.

І рапгоепи МоГли позністю зltсіАТИ пОле

3 о'ені, боронуваНRЯ в 1-2 посівну піДrоТОВКУ грунту площі, переАбачивU\и повне трав v СіпО:~мїН (ВоУм: Насін­ С1Jіди 3 тИМ, щоб поверХНЯ і посів. або веснооранку і вик()ристання гною, пеоег нЯм. ОргавізV ва ги аГРСІтех­ rPvHTY була прикрита пух ПОСІВ, не допускаючи роз- вою, гноївки, ЗОли, птаШи нічну допомогу колгоспам ,,.,

в ХОАl

полови.у

DРОВОАИТИ

реКомеНЦоваНих aKaТJ:eMiKoM З метою максимального ВіЛЬЯМСI)М посІвів TpaBOCYMJ. ВикорИстаННя ,.40брив :з060· шей бобоВИх і злакових 6а·

6

ГіС­

1(01'0, на глибину В з-5 раНIКУ вологість груАТу; тиметрів. ЛуЩіння - підпуб) У НlІ.півпосушливих раУ Бреслау Тривали бо! по ШУВ>lНН.s rPVHTY В 1-2 сліДR. йонах СИбіру, УраЛа і ПіВ знищ/'нНЮ ОТОЧенОГО ~7Гpy' З огляду На те, що борОТ. кічних обласТt'Й Каз~хстана uованНя ПРОТИВнИКа. ба за збереженв.s вологи} вжити всіх заходів до того, зНИЩенНЯ БJр'янlВ 6 ОДИІН1 щоб У КRітПі З'кРИТИ волО-

Irv

ПаХ ШО ЗНаХоДЯТЬСЯ біля торфовищ. ШИрОl<е ВИ"орис тавня тnрфу на у лоб рення і компостування Торфу 3 ГноЄМ, гноїВКI)Ю фекаліями

жання вИ,оIШХ

урожаlВ сІ­

на і Насіння трав

та швиД··

ШОГl) ОСВОіОнlІІІ ciB03~liH. НИ-, ділити в )9-1.') році в колгос І ПаХ і раДГОСпаХ З площі ба-· гаторіq~их трав На ПОчатКу ьесняного росту діJlЯНКИ ~~ кращим длч ОАержаНнЯ Па Сlннн травостоьм, встанови· ти 3а НИМи належний дог­ л~А. :~вернувШи осоБЛиву

та і"ШиМJ.i д,БРlAвами;

увагу на

виявлення і виді-·

На іНших діЛI1Н'<ЗХ фрон~ з наЙВаЖ~ИВіШИх захоДіВ бо па зяБУ. якомогl бію,ше в) орга.нl(!уватИ викорис- лення на насІння трапостою ту - шукання P03Bi~HI4KIB і в РОТf,(\И за врожаи,віДР>іЗУ Ж виорати І Заборонувати плош" Т$lННЯ на yAof)peHHA Відх<,)Дів м Ісuевих u виеОКО.dрожаЙнИХ ряд\ пунктів боJ місцевого в NlpV пі:1СИХ' НІІ'{ грунту що піДЛЯ/IНО ІЬ посіву, закри І промисловості та побутових, І зИмОСТ'ики" СортІв баГаТо значення.

викnристати ВСі наявні трак І Ти вологу на Ділян"ах, які покидів міст, подаючи кол- j РічНИХ трав. І береЗRИ на B~ix фрон тори і ЖАве тЯГло ДJШ за· будуть виораНі в травпі'nо госпам допомогу міf'ЬКИ1l1 JО l-'а.llНtl.РКо'd срср· і Тах пІдбито і знищеElо 62 Мі- криття ВолоГИ; сіВ ароТ ПШ(,НlЩЇ, в перШу трансПnрт<н.t для вивезення ик ВКП(б) стаВЛl11ь ~K ОС··

j

311.

меlIЬКИХ танки. У повітрЯ~ г) провести ниХ боях і вОгНем зеніТНої. за(\езпечують

артилерії збито

проТиВника.

ЗаХОДи, що чергу Пі~Віх сортів поЧатИ Цих Д/lбрив~ І HOBIlf' завдання РаАННРКОМіВ своєчасний з останніх чис("л квітна я г) за6еапеqити вивезеНRЯ) реСПублjr<. краи(обл)викон­

39 літаl'.ів' Р"мснт У кnлгоспах, МТС і тим, щоб з!\кінчиТи ЙОГО до мінеральв.х я:обрив із скла) К'IМіВ, ЦК компарТlй, оБІ;о-' рщгоспах шир()козахватних 15-20 тРаВНЯ. ПОСІв ві.са лІв СlЛ'ГОСППОС1ачу, прис І \lів і краИRомів паРТії рай о

тракторни;;: і кІннИх груНТО в ЦИХ P&AOH::JX проводити З /таНЦ1ЙНИХ І пnистанf'ЬКИХ ІНіВ п!ВДt'f!НОГО Сходу, Ура· ОПЕРАТИВНЕ ;:ЗВFЩЕННЯ обробеих знарядь (лущіЛЬНИ ~pvroї .-еКаДИ траllНА. пунктів та В'~КОРИСТ~ННЯ Іх ла, Казахстана 1 Сибіру від 31\. 3 ЛЮТОГО ки, Дискові борони, пшенич Ділянки, ЗаСМІчені ІІі ВСЮ у першу чРргу під Технічні новлення в наЙКОРОТШі CTrO

ВїitCb'ta

ні плуги, культиваторн, дря- гnм, ДиКИМИ КОнОlІЛЯМИ, п,,~1 СУЛЬТури й Ва ЗРQшуваних ки ПО··іВиих площ і ВР'jжай

2·го

Біm;JРУСЬ- паки, деnеR'яні БОР()НИ з кого фронту, продовжуючи ДоВгиМИ заЛіЗНИмИ Зубами і наступ, 3 береЗІ1Я 3 БОFМ т. ін) і встаJ.JОВИТИ заВДl'lниа овол"дlли м1ста\fИ РУМ· підгrриєм~тваМ місцевої про МБЛЬСБУРГ і ПОЛЛНОВ МисЛов()с'Гі, МТС, МТМ, рзД -важливими

ВУЗ/lамИ кому·

нlкацІй і СИЛЬНиМИ

ОПорни·

ГОСl1аМ і колго('пним кузням

лИНоМ та іншими НF\сіНН/'І1И землях. ностІ ярої пшеНlщі до ДО80с;н ми бур'янами, після раННЬО7. Зобов'язати Наркомзеv ного рІвнЯ і зобов'язують весняного переДОРНI)ГО JlУ~ СРСР. Р"дянські, паРтіЙні. вжити Всіх не06хіпНиХ захо·

щіНІІЯ в 3аЗНllчених районах І і ЗflмеЛhні органи забезпе і дів ДО безумовноГо вик()нан­ орати В траВНІ віДР8ЗУ ж І Чи'Ги ви (fлеУН.1І в уСтановле і Нн встановл('ної сівби .ярот піСЛЯ маСОВОУ ПоЯви

сходів! НИх розмірах

насінних

ді

rxШt>ниЦі в

По ремонту, відбудові і вИ- бур'янів і негайно провести; лЯRоК по к,.жi:JіЙ КУЛЬТУDі в 11 ,..и пунктами оборони нім­ г()товм'нню нових наЙпро-. ПОf'іВ І кожному /(Олrоспі АО почат шого ціВ У Померанif, а також з сті ших ЗНарЯдЬ для пlДпу- і ДіЛЯНКИ, засмічеF!і корня· ку весн.ноу сівби і за~ріп- Яр'Ї

бо.sми

З;jйfiЯЛИ понад

Ших

населених

рсд

яКих

80

ін

n vHICTla, clJ'

великі

населені

шува.ня-ЛУЩіння

ГРУНТУ; ковими та коренепарост[{ови лення пих ділян!)К за

д) поля, заСМічені КОВИМИ та

корна- ми бур'янами, орати Навесні миМи

Лапками,

Окре'

1945 powi.

меТОю І'ІкнаЙШвид­ відновЛt"ННЯ посіВіЕ пшениці доЗsОJJ'-іТИ

3

I(ОлГ,'СПа М збільшити в

1945

ПРОRепенн>! РоЦі ~озміри нзсіНЮІХ ,.4іЛЯ­

коренепаростко· в першу чергу на н()рМаJlЬНУ н8 виділених HaCJHHf1'( Jtілян- нОКяр'{ пшеницідо21) проu.

пункти Гросс Петеркау, 8имИ бур'янами (ПиріЙ, tlCoT Глибину; каХ ВИС(1I{ОЇ агротеХнікИ-. Iзід фаl<ТИЧАоf посівН[ ї ПЛо Штарзен. Гросс Швірзен, та ін.),орати весною в першу в) в районах СИ l1 ірv, Ура Посів кращим сортr,вим насін ші по КуйбишевсьКі!!, Пен­ Куров, Дарген. чергу на нормаJlЬНУ Г,'lи6инУ. ла і Північного КазаХСТ'JНI\, нам пО зяблевій оранЦі або зеНІ'ьКіЙ, СараТОВСЬJ<іЙ, Ста

На території ЧеХОСЛОВач

На поперед v IІлущених, під де пізНі поr,і~и не визрівають парах і В кращі агротехніч- лі-Градській,

чини, На північний захід І на

захі-t віА Міста ЛУЧЕНЄЦЬ не

заСМІЧеНІ

КОРН1IІ~()ВИМИ ки

заКінчувати

наШі війська з боям. зайнн Та корнепаростковими бур'я 18еСНяну сі'Вбу ли населені пункти Очова, НаМИ, а однорічні бур'яни 10 червня

ІtЗ:лінка. І<'рвлєвце Пр~нqов (ВіВСЮГ та Бєлуй

Брегі.'

Почувадло

У !'ліска

ТаМБОВСЬRіЙ,

ПУlllених_ пОляХ, яюцо вони або підпадають Під замороз ні строКИ, а ТакГ)ж ПDове.' У'lhяновськіА, КемеРОВСькіі)

Ін.)

уже

ДаЛИ

не

повЯістю дення

належного

АОГЛядУ КУРГаНСь!<ЇЙ,НОRQСllбірській

ПlанjШе за поСіваМIІ На Насінних ді ОмськіЙ. Томській, Тюмен­ лянках і оформленн>! af{Ta ській, ІРl(утськіИ, Молотов­

4. Забезпечити своєчасне ми виділечих наСіНних ДіllЯ

схо~и, З метою прискорення проведення догляд\!

за по-

ськ~Й,. Ч~ЛЯбіНі'ЬКі~" Читин

І сьКІЙ І

JкаловСЬКlЙ об.'l.аС­

Доп~'скати оранку сіВIiМИ ОЗИмиХ культур У Поклаrти віДповідалЬнІсть тях, Алтайському. Хаб!JРОВ! ма глиБИRУ 10-12 См з доб веснаНиf:\ період: бор()нуВаВ за праниЛ!,нС виділення і І СьКоМУ та Крзснnярському На інШИХ Ділянках фрок- рИМ Биверrанням СКиби, про ня поСIRіl, підживлевня їх, ДОlержанчя встановлеиоТ аГ краях, Башкирській і Т::Ітар '.

'і ПоСІВУ,

нОк.

ту-боТ місцевого зНачення ВОДЯЧИ БОРQнуваннЯ ~ліLlОм а також ПРОnОЛЮВ8ННЯ [)ОСі- ротехнlки на на сІн НlІХ: ділян І ській АРСР,КазахськlЙ РСР.

і ш"каНliЯ РОЗВідників 3а Іза ОранКОю, заборонивши вів, ВКЛЮЧИВШи ні ЗнхоДИ в каХ ко.лгоСПіВ на а.гронО"'ів-і 12. Встановити. що посівИ і. береЗIІ~ НавсіХ 1>ронтах \lб~З попереднього лущінНя- роб()чі ПлаНи весняної сівби. ваСіН,~ИКі[J Рil.vземВіДllІ.JlіВ І ярої пШениці розмішують, ПІдБИТО 1 знищено 39 німе~'lДпушування орати На ГЛиНа посІвах ОЗИМIІНи п. та го\lВ коЛГОсПlВ. І Ся в першу черrу по Сl<п6і

цьких танків_

БИFIУ 10-12 СМ;

стернІ В СТеПовИХ

Весняна сівба Грузії

В

ТБІЛІСІ. СліntМ

п1з· чок, ручаїв, очищення СТа

За

траЛЬНій

частинах

flоча.лась сівба. КОЛГоСПнИКИ

року· І ВИRерт~нню скиБИ uіlИННИХ

"lІйонів sБУДУ8атИ СВоїМИ тровоі ерозії (видуnання), 8ірКу зjереження в натурі або на зяб, По скнбі і 8ивер СИЛаМИ водойми/шляхОм за- BeCHRHoro боронvвання Не меж ПОЛіВ І МеЖоВих знаків Т3НfiЮ скИби 6аrаторі<IНИХ рих стаВКіВ

і

пропо.лювання ОЗиllfИНи на

організувати ве(~l!і,осоБJlиВО

цев- в кожному КОЛf'()СПі, де це ПОЛИНУ.

/"

ГруЗії М.жливо, поливМі Ді.JIянки,l. 5. ПРИАЇЛИТIJ

МцхеТСЬКIIОЗМіР'М

заСіали

8. На Протяаі 1~H5

гаЧVdання ярів, 'ДрібнИХ рі- ПрОВОДr.t:ти, аЛе забезпеqити та прави.пЬНОСТі гоЗ~lіщення тра",

.11еНнИми районами В північ

но-захІДНіЙ, СхіАНіЙ і

раЙоНах

еl р~І<омендувати КОЛгОС- СИбіру і ПіRпіЧНОГ8 Казах- ПрОRССТИ ПО всіх І<олгоспах, і довгnріЧНИХ облогових ае пам і радгоепам ПоСУШЛИВИХ стана, де ПОЛЯ зазqають Ві- що мають сінозміни, перп.- ~Іель, ви~раних ПіJТ пари

138 СТраХОВІіХ

у

5-15 га

посівів

На

Віл

І<УЛЬТУР віАповідно ,.40 вета

с.кодів Ноl>ЛечОГо черГУВанн.8.

F!иораних

яких ПровоДИДи,:з

У к()Лrоспа х. ле еівозмі ни тИК парах.

осnбливу не ОСВ<іЄиі і де H~)[a" Пере

на 3JJ6. а

Ті1КО,к ПіСЛЯ ОзН:мИІ, ПfJсіВи

дЛЯ уьагу поліпшенню ДОrляДV хіднях планів аБО фаJ<тицне І (ЗаКінчення в

По чис-

наСТУПНІ)'

н\lХ за посівзми, особлива за про РОЗМіЩР.ННЯ ПО"іВіВ в 1944 му номерІ) гектарів ачменю, сон8ШНи KapTOGJli, овочів ,Т& інтих С8іІними культурами, подати p()Ui Не відпоВіДаJlО ЇМ, СКл&С ка і городніх КУЛЬТУР. іНд- сільського~пода.рських куль д()помогу КО.1ГОСПа.м і рад- тИ аб() уточнити .лав пе fНдповіАальний редактор (jуВ8.ЄТЬСИ сівба в кварельсь- Тур, 8стан(!вивши конкретнІ І госпам ШЛяХОМ НIІАсилання реходу ДО сІвозміН, а 'ГаКо ж В. РУДЕМКО. кому раЙоні. завдання районам Та К'І"1- З міст і райuентрів прац"з- Віllяопи т и заоранІ Межі п ,. Б-И 02('91 м. Бровари, K~IЇBCЬ'<Oi о(\л. вул. Klp-~в';~Др.v~арня р~йгазетн .Ота.хаиовеuь-·-,-Т-е-JJ'':е~ф-о-н--'';';';ре~д-а-к;;;'ц-IJI-2-З-В-.-т-и-р-а-Ж-І-О-О-О-е-к-з-.--

16 номер 1945 року  

16 номер 1945 року

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you