Page 1

ОРГАН

БР О В АР С ЬКОГО

МІСЬКОJ

Газета виходить з

І

МІСЬКОГО

РАйОННОJ

18

жовт-

ня ц. р., в залі засі­

дань

міськвиконкому

від­

булася нарада керівників, секретарів парторганІза­ цій, голів робітничих ко­ мітетів профспілок під­ приємств міста. Коротким

П' ятирі чк у­ Ваго:v~.ИtVІИ

ВСтуПНИМ СЛОВОМ ЇЇ ВіДКрИВ перший секретар міськкому партії А. Д. ФРОЛОВ.

підприє,:v~стrв

з;:~.обуrками

по

rотуєrь,ся зустріти XXVII з'їзд

нішнього

КПРС колектив << Київшляхбу д•.

Нещодавно він ва'В про успішне ня п'ятирічного

усіх

рапорту· виконан­ плану з

технtко-еконо:wічн~х

показн.иків. З початку п я­ т.ирічни

шляховики

в експлvатацію ло:v~етра .. доріг 'ПОЩJИ'ТТЯІ:vІ,

більше

кі· твер;:1,И:vІ ЗНаЧ'Н :>

218.9 ;j

ЩО

плану.

виконано них

і

здали

У спішно

п.1ани

пі;:~.ря;:~.­

бу ,J.iBe.lЬHO·:VIOHTaЖ·

них робіт. реа:Jі:jації то­ варної будіве.1ьної про·

дукції і одержано снч ка.рбо•ванців

ти­

339

надплано­

вого прибутку.

Найкращих у

пока:зни'Ків

соціа.lістично:v~у

. Ні

серед

ту

до:v~оглися

і ,N'q

треС·

ко.тект~·ви уJІравшнь

бу ,J.івел.ьних

NQ 849

:Імаrан-

Підрозді.1іВ

813.

С. СКУИБІДА, секретар цІї.

соціалістичні

на честь

КПРС.

Так,

зборах

с.:юво

XXVII нещо-

року

з жовтня

до

ШТуК ЯЄЦЬ, ЗЄКОНО:vІИТИ

25

кі-

7

нормів,

ловат-го,J.ин

·тисяч

у

вироб­

раЦіоналізаторську

пропозицію з еконо:v~ічним

3000

Юірбован­

ців.

Сьогодні лег.lиво

:v~олодь

напо­

трудиться

над

втіленням

запланованого

в життя. Водночас юнани і дівчата беруть ак1'ивну учаtСТЬ у будіВНИІJ,'ТВі СТа­ ДіОНу, .ЗО.lеЙб0.1ЬНОЇ і баскетбольної зап.танува:ш

площадон, провести

су­

ботнин по впорядку'Ванню дитячого майданчика біля шістнадщятиквартир но го

житлового

будинку.

А. СЄРІКОВА, Інструктор

міськкому

ЛКСМУ.

BREBHEHA ХОАА

R 1TIIPIYKII 1

на

підприєм.ствах

'Vlicтa, А. Г. Мутило від­ :щачив кращі колективи, які успішно виконують плани нинішнього ро·ку, вказав на не.долі'ки. що. на жаль. ще мають місце . Зокре:wа, гострій критиці було під:дано дослідно­ -еН'спериментальний завод будконструкцій, лкий від-

(ДО

ПІДСУМКІВ РОБОТИ

стежити

лімітІ.в

тивна

вин

КОЛЕКТИВІВ

ПІДПРИЄМСТВ ЗА

J НИ,

* Ціна 3 коп.

ЗИ­

підготовка до

Великого

роко­

Жовтня.

б?ротьби

з

J(Радіжкю:~;:

РІЗНоманітними пор:ушен­ нями соuзаконності і пра­ вопорядку.

Перед при.сутні\1!! ВИ· с~~nив перший с-ехретар МJ~ьюю:v~у

Но:v~,партії Ун­

раlни А. д. Фролис;. яний

занлинав бути ще неnри­ м.нренніши:v~и до не::~ол!­ юв, спр.я:v~овувати всі свої зусилля на до.строко·ве ви­

конання планів завер­ шальаог-о року і п'ятиріч­ кн в ulлo:v~y, що буде гід· ним подарун.1<ом настvп­

ним XXVII

ПРОМИСЛОВИХ

з'їзду НПРС

та XXVII з'їзду Но:vтrтар­

МІСЯЦІВ Ц. Р.)

9

rва зупинялася на пит.ан­ нях. нращоrо збереженft >l соща.1!стичноУ власное,,

т!У Украrни.

Він З<Вернув увагу всіх

вання

нічний,

заводи:

нєр!в:ників на більш с\·во­ ритмічнішс в·есь обся,г визначених ро­ ри:й нонтроль за виконан­

напі·талов'Кладен.ь,

світлотех­

комбі'Кормовий,

-

хліба- і :v~олокозаводи. Три

вельнккі-в пр<щювати,

підklриєм•ства

ти упущеhе, в

не виконали

а бу ді­

щоб наздогн:а­ строк здати

об'єюи року. продуктивності юускові - не досяг­ Всюди слід дотрим,уватися і бережЛИВОСТі, ли рівня минулого РО'К'У ЄІ!ЮІНОМіЇ \відпрацю'Ва·ти ще один з цього пока·зника. Біл·ьше уваги слід при­ д;ень на зекономленій си­

:nлан

по

праці,

п'Я'Ть

ді.тяти,

-

сказаJВ він,

питанням

Пс1 рібно вчасно виконати

бі,r.

Про участь ко-мсомоль­ ців і молоді в розв'язан­

·ні планtв і соціалістичних з·обов'язань 31цзершально­ го року rп'лтир!ЧІНИ rooo· РИІВ перший секретар рооин.і і матеріалах, шир­ МіС.ЬК'КОМу НОМСОМОЛУ ше· в'rrроваджувати механі­ К Ворушилін. Він звер­

-

впрооа.дженн:я

зацію трудомістних проце­

нової техн~ни, випуску ви­

за­ сів,

знижу.вати

коефіцієнт

нувся

з

nроханням

до

Rе­

ням заходів по борс;;_,Gі :з пияцтвом і алІ\огс::і.,.>ІО\1.

Прикро,

що

псві:Іьно

;зменшується

в

місті

nадікі.в пюштва, Сєред

бу ;jіВеЛhНИІ\іВ,

часто

потрапляють

вит:верезнин.

сті

зн­

осuб-lиво

тут і

рики

HKL

:v~ед­

НеріJн:і

робітниГін

верхнього

го­

фаб­

дигячого

рі·внинів nідприємств ча­ стіше бувати в гуртожит­

трикотажу,

Окремі підприє.мсmа несвоєчасно виконують рі­

'Ках,

:wісяu;ь працівниюіми ав1 оінспекції затрИІмано

гу ЛіВ, ВіДГ-ІуСТОК З ДОЗВОЛУ

ше·н;ня

м.іськв.иконкому.

ТНВНОЇ праці і в.ідnочи.нку.

ад;мін:істраціІ.

досі не вс! завершили ви­

Старший помічник п.ро­ rкурора міста Т. М. Бліно-

сокоякісної

вершенню

. продукlцІ,

робо. :р;учноІ nраці.

атестаціІ

чих місць,

ліFmідаціІ не­

nродуктивних

витрат,

Як не

про­

при­

Значені роботи

кро, але на підприємствах

по підго-

створювати

УМО•ВИ ДЛ:Я

дУ у нашому місті. Ними пере'Вюено 165,7 тисячі

463

м.ільйон

тисячі

молоді

ВИСО.!ЮІl'j){)дУН­

ПМК-15. Лише

130

СПМН-509,

аа

один

водіїв, що сиділи

кермом

піrсля

за

вживання

аЛІКОГОЛЮ.

народногосподарсь­

допомогою

заготовлено

понад 1 тисячу т·онн ово­ чів, 50 тисяч тонн буря­ ків, 18,4 тисячі тонн си-

ють вод!І

активну

будівництві

участь

П.

АлеК!СєєнІНо, М. Процак.

сяч тонн вантажів. Водії автоnідnриємства

берtу(!"Ь

у

шляхопрово-

Гаєвий,

В.

м'ять

ІІідсумки

ти.ти

і

Ілліча•.

зібрали

Я'Ні

В. ШУЛЬГАН, секретар партійної ор­ ганізації.

-

тонн

найвищий

жнив

ланка Дмитра Івановича Тюріна з радгоспу •Фря­

ГОСПО;ІР·РСТ!Ва сьиого

району

ЩОЛКО'В· завершили

зб.ір

картоплі з площі 1035 гектарів. Зібрано 18345 'fOHH бульб_ Уро­ жаИНJСТЬ ·склала 177,2 І.Jентнера з гектара. Пере­ виконано

нартеnлі дано

план

Ії п.ро­

тонни,

в

184

по

яка

зібрала

цеfІ!Тнери з геюа­

прядива.

Кавал·ер ордена «Знак Пошани• О. д_ Бурдей· ний висунутий колекти­ вом на .здобуття Де,ржщв" ної лремії СРСР.

ора.

з новою перемогою

nродажу

державі.

11392 ЧИСЛ'і 620

ноВІський•.

г.озд·оровили

недавно

сJильнюш Юl:'v1ЕОЛ'ЬНО

Фрнновеької nрІЩИЛЬ Н О Ї

теtК­

Передова бригада Комплексна бригада СБМУ-24 nід ·нерtвницrвом Б. В. СмирноІВа є

передовою в уnравлінні. 10МУ ТОНН ВіД­ підсумками соціалі­ Олександра За вантажено у Москву. По­ фабрики Бурдейного. стичного змаган,ня за тре над n.1ан здано державі Дмитро'Вича 372 тонни крохмалнстоІ. У кінці вересня він П€р­ тій .!И'Вартал будівельники nерше місце. Для майбутнього ·врожаю ший з пря:д,нльників вико­ зайняли засипано на насіння 4759 нав вісім річних завдань. Щоденно вон.и виконували завдання на 127 Складові У'спіху передови­ nланові тонн картоплі.

Ваго,:wий вклад у зас га.1ьний успіх району

і\а

-

багатоверстатне об-

слуговування,

висока

npo"

картоплярі ланки фесійна майст.ерність. При веретен пря­ Володи:v~ира Гнатовича нср'V!і 480 Юдікіна з колг-оспу «Па- дильнин обслуговує 816.

внесли

+

проценті-в.

.вань посгачаються підnри­

наменя

ЕОМ.

Раніше

перед

спів-

дня ВИ5Начає для кожного

ни­

конкретного одержувача по кожному виду виробіІв.

+ Львів.

Хоча міцність

увійшла

в

при­

сJtlв'я, вияв.ляєт:ься., він нерідко потребує додатко­ вого озагартування. З ав·

Успішній

юrь

центнер'ів

автомашини вимушених

робили

на

рошун. Т. та їх боті.

не про­

якнай­

рейсів, ві.д~Іін­

но трудяться С. Т.

К.

Хо­

. Гарбуза

т·оварІШІ!

по

ро­

Значну допо·могу н1 з6иранні вроЖ!J.Ю пода"

тентара.

Ще день-д'Ва. ця важли'ва робота буде закінчена на всій пло­ щі. На

Щоб мали

стої·в,

700-750 з

норенеплоди

більше

115

по

puC'l :і во­

автотранспортні засоби.

Ні умОВИ, ВОНИ ЗаКіНчу­ ЮТЬ збирати кормові Qу.ряки, яких по·сіяио reкrrapiв. у,рожай їх становить в серед­

нмJr.vІу

Ж<J :::Juгo

діїв у значиш щ]н сприяє добра op.raнi:Ja. ція праці механізатсріІВ, які наван1'аЖ\"·

ні nрацююrгь робітниІ!{и радІГоспу «Бобриць. КИІЙ•. Н€3важаючи на МаЛО·СПрИІЯТЛИІВі ПОГОД­

Ю'ГЬ колективи них організаuій

шефсь­ пра­

-

Ціівнини складів Пів­ ~енно-Західної залІзни· ui і автобази, що poJ- ·

тран<:nо·ртуванні щодня

коренеплодів

м!щені на

nрацює 8 автомашин. Сумлінно т.ру дяться водій О. С. Дзюбенно, який перевіз вже 700 тонн буряків. На 30-50 тонн норенеплодів більше доставили на

станції Боб­

рик. а танож учні стар­

ших класів Шr;;вченків­ с.ь·коr 'І Бобриuьноr ШКІЛ.

Вже

закагатовано

для

годівлі

взимку понад коренеплодів.

худоби

5000

тонн Ще буде

каrатне поле шофери М. Д. Наумен.ко та О. М. Боліли:й. Змага­ ючись за високоефен­

ся як дода11кова оплата

тивне

робітникам,

винористання

вони

ма!Йже тина

ав­

виробітну, rшл.ьную'lь за тим, щоб у дорозі

рами.

до.пСІмогла система кант- ємством n'tяти тисячам за­ ро-лю, створена на базі мовнннів. Тепер ЕОМ що­

Жоотня деві·зом

таким

ковської міської газе­ ти .,за коммувнзм• ).

цеху .план відвантаження nродукцІІ з зазначенням

ЦЬ{Jму колективу

Велиного nід

загуби:~и

кореня.

сільськогосподарськ я х робіт і тим самим гіщно ЗУJСТр.іти 68-у річницю

томобілів,

робітнинами заводсь1rоrо ІВі;цілу збуту. яКі. прово­ діЯЛИ відпОІВідні розрахунки, стояло нелегке завдання: адже вироби більш як десяти тисяч наймену­

не

комш1екс

С. МІТІН. (За матеріаламн щол­

Омськ. Працюючи в умовах економічного .е.кс· пери менту, завод «Зл,ек1'1JОточприбор• добився сто,процентного забезпечення по·ставо,к за до·говоВ

У наймнжчі дні за­ вершити

Олександр Дмитрович виробив понад план 85

урожай картоплі по :235 центнерів з гектара,

зусиллями

Пру діКИЙ,

вирос­

картопляних

+

В.

У ДРУЗІВ ПО ЗМАГ АННІО-ЩОЛНОВЦІВ .

Спільними

тонн будІ.вельних ванта­ жів. Приклади ·високопродуктивноІ nраці показу­

лосу. А переможцем у за­

готівлі цукроІВих буря!dв Обухівському районі ких вантажів перевезли з у А. Зиневич, яни:й початку року водії &ан­ ста'в тажного підприємства tс:воїм КСІІмАЗ·ом з двома 11063. За цей час з Ух причеnами перевіз 5 ти­

електроенер­

запровадити

ефекто:v~

справ

,J.а­

1онн

ництві

процента.

П:1ан по випус.ку продук­ ції зі Знако•:v~ якості ви·ко· наний на 110,1 процента. Проаналізувавши стан

дня

від,Іrритrя з'їз\4у одержа­ ти понад п.тан 500 тисяч

гії,

104,7

ДО

відре-монто­

АО НЕАОЛІКІВ

за

спожи­

уважніше

за використаннSІМ

зобо­

давно ІЮ:vІ·СО:vІольці Бог,J.а­ нів-ської птахофабрики на ·головних

-

ванн.я

1'онн

На звітно-вибо р н и х КОУІСОМОЛЬСЬКИХ зборах, які nроходять нині в пер­ винних організаці.ях, юна­ ки і дівчата беруть пі,дви­

ли

підприємств

1сзарів народного

1

.

з'їз,J;у

мислових

всюди

БУТИ 'НЕПРИМИРЕННИМИ

про­

:>.шнулі 9 :v~ісяців цього ро­ иу план з обсягу реаліза­ uії продукції виконали на 102,5 процента. випуску

Пі;Д'ПРИЄМСТtВ

не

є:м,ств

спожн-

виступив

колективи

ТОВЦі ,МИ,

випуску

Допомагають будівельникам

МОЛОДІ

в'язання

що

не зменшує·ться п.лнІШість rкащр.ів.

знизили

товарів народного

д!РУГИЙ секретар міськкому Но:vrпартії України А. Г. Мутило, Він повідо­ мив.

УКР А

ОБЛАСТІ

Голова вююнному мі­ вані ян слLд житло, куль­ ської Ради народних депу­ турно-побугаві занлади, таті~ В. М. Зволь закли­ ·магазини. к.ав керівників підпри­ Зараз розnочалася ак­

ставок. зростання

J

парторганіза­

Ініціатива

щені

року

техні'КО­

НеІВиправдано

ПАРТ І

J

KИJBCbKOJ

--------------------

справилися з плана,м·и по­

виконан­

ню державних планів за ;-.шну.lі дев'ять місяців ни­

тресту

стає з бі.1'Ьшості

'ГЕМ'ПИ

КОМ УНІСТИЧНО

ДЕПУТАТІВ

Середа, 23 жовтня 1985 року

економічних показників. Ві,сім підп:риє,мств не

З інфор:v~аuією про під­ су:v~ки роботи колективів

достроково

КОМ І ТЕТ У

НАРОДНІ1Х

* .М 169 (7042) *

1.7 квітня 1937 рок.у у П'ЯТНИЦЮ,

РАД

значно

перевиконують

норми

ряни

для

цієУ

мети

за

Г.

тонн. Час­

вида·ватиме rь­

РОІЩУІВали

томатязованоУ лінlУ, створеної московськими вченими

2000 Іх

нотрі

ви­

кормові бу­

договорами.

АНДРІЄНКО.

ратурі близько 300 гра­ Дусів. Після охолодження їх !занурюють у розчин

на

Львівському наменеобробноМІу ·заводі, зійшли

барвникІв і ущілюнюючих домішок. Вони й tзайма·

перші зІМ!цнені деЖ>ратив-

ю~ місце вологи, яка ви­

но-облицювальні nлити.

В

спеціальних камерах заготовкн

піддаються

ВОІМУ удару•

nри

·

царувалась го

шару

з

поверхнево­

плит.

степло-

темпе-

(ТАРС-РАТАУ).


*

стор.

2

П АРТІйНА радгоспу

QрrанlзацІя ((Гоголів­

ський• є однією з най­ численніших у районі. Во­ на налічує в QВОЄМ;у скла­

138

ді

ч.леНlів

і

одного

хандида1"а в члени КПРС.

Здавалося б. таІ<ІИй загІн nаJУГіІйц!Ів здатний nовести за

собою

колектив

госпо­

дарс.тва. націлmи його на tюНЩ>е.ТНі діла. Але цьот~ 11е стало{;Я. У нинішній n'я-rирічцl кро·к за Щ>ОКОJІі

ра•д госп втрачає раніше зЗJвойовані позип;і.ї й нині пасе задніх.

Особливо

яннх вaJI(J(O слодlіватися зміІн на Rраще. Якщо виДl.nwrн найголовнІшІ з цн.х цроб.lІем, то Іх можна назвати n'ть. АІn'Уальні- і ІВЗає.мопов'язаиL між собою, окремt з них випливали з дУМОІК комуністів, а :першочерговіаrь Інших мимово..11 nідказували са-

мІ результаm госnодарюІВання, обстШJuвк.а, що

лі два роки. Бонн ще більше nоглvбили криоу в

д:яльностl.

цілий

ряд вузь­

ІКих місць, кожне з я·ких пооначаJrося на резульrа­

тах робо•ТИ

усіх

гоголівЦіВ

rалузях

в

ви•робни­

~а. вrrлинуло на вико­ наНІня ІНЗроІЦН()-ГОСПОДЗР­

СЬКИХ nланіВ no виробни­ цтвr.у 1 .продажу державі основних

щжоІ

видів

і

рослиннн­

·твЗJринницькоІ

rupoдyкцlf. За6оірговаиtсть у .н.и.нішнLй п' ятирічІU мо­

лока складає на

сьогодні

4 .701, картол.11 - rюнад 5 тисяч тонн . Говорити про

ща

·виправлення

до

кІнця

во;~.иться, часу

н~

станови­

ро!Ку

не

до­

адже втраченого

повернеш.

Чо:v~у 1'ак ста.1ося? Хто винен

у

тих nрорахунках,

що впа~ають

иожні·м

у

кроцL?

вічі

на

- ВідnовідІ

на цІ та !НІШІ запиrrа:ння і шуиал;и

учасниии

звітно­

виборних nартійних збо­ рі!В Нкщо аналізува1'и їх ю<і'сний бік, то аж ні•Я1< не можна оказати, що у 3Ві:Т­ нІй доповіді 1 вистуnах

склалася

в

коле'К"!'И'Вl,

Але

npo

вирlrшення

ПРИСКОРЮВАТИ тем­ пи

будівництва,

ся

poc•ry

nрацІ

домаІ.lаm­

продуКЩІШОСТl Істотно допомагає

ШJ.lеК!І'НВу ІІОС1'!ЙНО ДЬЮЧО· го бу дLвельн.ого nоїзда N2 2 застосуванІНя ua бу·

оор.яд­

люди. Саме вони твор­ ці ціююотей, реалLзову­

КJl'Ь иа практиц1 плани 1 з·аrоr:мн. Не випадково у всіх висrупах Генераль­

іІІОГО секретаря ЦК КПРС

М . С. Горбачова останн!.м

часом го.ловн.ий наго.тrос робиться на активlзацlІ людського фактора. Acrreкrr цей ;J,УЖе широкий 1 включає в себе десятки мом·ентlв, кожен. із ЯКІИХ - найважливіший. Гово· рячи

про

рових

стві,

вирішення

питань

не

у

можна

иад­

господар­

не

згада­

ти про вlд'ПовіДальнlсть nраЦіовників вІ.д керів­ ників 1 головних сrrец!алl-

стІІВ до рядових робі.1'никlВ за доручену справу. Про це дуже добре сказав у своєму висrrупl механіза­

тор Г. М . БуrІ1Ко. Без вІд· повідальнОС1'1,

без

no

~-. Не буде секретом ні для И<•ГО, що ycnJ.x будь­ тюї справи забезпечують

куван:н:я

ІПІроблем,

rос.подарство

працюють паруч Із юна­ ка:ми 1 дІвчата'V!и. Зроау­ мlло, що моло,1,ь аж ніяк не приваблюкль сьогодні Цього :виявилося ~RMa.'lo. :впк «Хвалитися най"ІІ ні· оцнl :ІІІlІІС високі зарtЮ!т­ Догани і 'lюпереджсннн не •ш:v~•. який можна реф- ІШ. Вона ІютреQ.ує ство-

лів

ydx

слLльній

е КУРС

-

завжди

вnливали

найкра-

підпоряд­

ДLЙ і

ПО:МИС·

метL

немоон-

два викона­ спорудженням

ти основним

девізом

ви-

легідь і:

ЛИ ми на

ХОЛОдУ.

ному комбінормовому

посrавилас.я до

сцрави 1 зробила :вСе для Т'ОГО, щоо

nагально­

1

узятися системі, якщо на­

Jrожного,

незважаючи

на посадУ 1 заслуги.

школи.

Де

Цю в1ть про створення

конко·му на дея.кl магазини.

умuв

для

ремонту

А питання

тут

НИЦ11Ва7

немає.

кормовиІ)Об­

Це

ще одна із бо:rнче

умов пробде'VІ, яка так

дУ'МІКУ механізатора Бут- для учнів школи, які ВИІ3- nозначається на результа­ БЕ.':J ха, який вІддав працІ в чають nрофесію опера-rо· тах rосподарювання. госло;~.арС'І'ІВ1 не О';J.ННі де- ;ра машинного доІння. tte 'НИХ не доводиться говори­ СЯ'ТОК ,ро.кІв, nІ·дтримаJІИ й подбали:. Чи не ,тому шко­ ти n1po зміни на краще у КількІсть інші комуністи.. шtрІ, молодь так .неохоче тва,рин;ництві. Черrовою проблемою, йщуть у сlльськогосподар- І{'()рмів. їх якість не мо­

яюа тісно пов'яз.ана з кад- ське БЩ)Обниц'!1ВО, а ті, жуть сповна задовольнити ровою, є дисципліна в хто все-таки й зал.ишаєть­ ПО11)JебИ. А 3Відси. 1 НИЗЬ· найширшому П розумінні. ся У .радгоспі, довго не :кі надої, 1 «бу.ксув.&ннІЯ•

Про яку

дисципліну, зо- затри.м~уються? Хіба не .ко­ І:~ ·виконанням планів

крема nартійну. можна м.унІсти повинні говорити, ,якщо ·збори в ти юнакам І ОН!ре:v~их цехавих партор- руку допО'VІ'ОГИ, ганізаціях,

дилися

вЩ

групах

прово-

випадку

до

наставни.ка!:ІІИ,

•'VІИ.

А

це

зо­ простяг­ бов'язаІНь. Навіть сам- до­ дівчатам nо-вІ;~.ач М. П. Мельник стати Іх визнав, що в кормовщюб­

rюра;~.ника­

ництвІ

,,автрашня

црнживається

ж

J

бригадний

пІдряд

дУЖе

по­

щось не вил ад ку, без нал-ежної зм.іна ветеранів, майбути я вLльоо. Значить, ·підгот01нки. при низькій опора керівництва, с.ила, враХіуВали, т:реба з усією І'ІІ!;;:\ійти явці членLв парт!І. Чи не з.датна вирішувати великі відповІдальнІстю до цього, адже майбутнє з таких недоліків 1 почи- сnрави. за впровадженням ін­ налн·ся послаблення у відДщ>еmQІр радгоспу А. Я. технологІй ви· повідальності не лише !{'()- Олійник. яний у складі rrенсивннх муністlв,

члена

але

й

кожно:го

колект.иву

парткому ві дІІІОБідав за ро­

за дору- боту з моло~ю. самокри-

з

рощування куль'fУtр, бри­ га·дного :підряду, прогре-

Сере;~.

органІзацІєю

довго·час­

час

біт

його

дає

змогу

нізувати

належно

орга­

бригадний

під·

ряд .

У

До речі , і

;ційснюва.ній

час вимагає більшого. То­

цій на об'єn:ти кол еюrив ПДБП-2 за 4ев'ять МLСЯ·

му

ц!Jв

УдосоКоналенн.я,

виконав

монтажних

будівельно­

робі'т 'V!етодо;м

важливо

~ію всі

привести

на·явнІ

в

резерви .

ооред-

усЬм, nо'І'ребує саме пла­ бригадного :підряду на 1 нування в:провадже~шя но­ МІЛЬЙОН 469 ТИСЯЧ Карбо­ вої техні!ки.

ВіlІНЦЇВ, ЩО НJЗ 203 ТИСЯЧі

більше

плану .

Цим

гресивнИJМ

:vtе'Годом

ОХО/ПЛЄНО робітників .

.')3,6

у

про­ нас

ПроЦеНТа

І. СЛИНКО, заступник

начальника

виробничо - технlчноrо відділу ПДБП-2.

.

довшим

вчасно

тепло у сооІ

подати

· бу.диюш та

ДИТСЗДІКИ.

Але, ЯК ВИЯВWІОСЯ СЬО· rо;:JІні, для дея.кнх нерів­ нннLв літо було дУЖе ко­ ротким, то•МУ вони тіл.ьки восени роз.пю·ча-ли підго­

товку жwrлового фон.ду до знми.

Так, ще й .досІ не здали актіов про завершення цих

.робІт nраціВники житлово­ комунальноУ kонторк ки­ Івсьиого тресту сПром­ ТЄХМОІJ'ТаІJі~ ,

о~ержувати.муть

;І. 'J'aJ<OЖ ~· 11-

газопостачан ня

ло тілЬІNИ-іНО пущено.

ля,

r~o .вуЛJЩІ МеталургJ.в теn-

Щорса,

ного пої·зда

N2 2, ІІК! чо- має бути

м асиву.

1

цьо·му

п.1ан l

ДарнИЦЬІ(оrо

пра:ц1.вн НІКн

ремоЕ'ГІЮ·бу·

те.;І, це rrо.тІіmпить

по с тачання

тепло­

деиких бу.д. ин -

Т"И треба

З

питанням

не

можна

ють

ЛЮ;!Е.'Й•,

1

сказав він.

-

цІ слова як

краще

завдаІНня,

визнача­

яке

повин­

~ стати наріжним кa'Vle· нем у діяльностІ 1 адміні­ страції , 1 новообрано·го парТ.К<АVІУ . Без ЦЬОГО ГОГО· лі•вrtям просто

сл

зрушити

ний віз

Н'Є вдасть­

з

мІсця

важ­

недолlt<lв.

Вони

накопичувалися роиами, І без усунення Іх важно

nредметно братися за роЗ­ в'язання складних завдань

наступної п'ятирічки. Сенретарем nарткому

!Ра•дгоспу «Гоголі.вськ.ий• на зборах обрано М. М. Ква.ІЩУ. який працював до цьоrо інструктор ом місь·н­

ко"'\У партії.

В. НЕБРАТ.

ЯНЩО ПІДХОДИТИ ПО-ГОСПОДАРСЬКОМУ

Вода-по замкнутому

колу НавLть ництва, щують

вІ.дходи•

вироб­

я.к.і не .переви­ санітарну норму,

не йдуть тепер з Львів­ сь1юї картонної фабрики. Тут вве·дено в дію нову ОЧНІСНУ ЛіНіЮ, ЗЗ·ВДЯКИ

я:кій вперше .в .паперовій пром исловості кра І н и ~діlійснено замкнутий щикл В О~ОВИІКОрИСТЗіНІНЯ.

- Львів належить до тих міст, де дефіцит води особливо ІВідчутн:ий, fРО.ЗПОВ'ідає диреКТQ'Р фаб­ ·РИКИ В . м. ЗубІКО. ВІН розташоваа-rий на гребені

ВЛАСЕНКО,

заступник rолови міськ­

шукати

змогу nовертати

ме­

'VІІСТИ'ТЬ

ВОЛОІКНа,

у ВИробНИ• раніше для

виготовлення ТОІІНИ карто­

ну потрібно б:v ло метри В1'роє

води,

24

то

кубо· тепер

менше.

Роз робка й вnроваджен­ ня си с тем

Чслюск!На,

періоду.

нас

й ефЄІНтивн1 сnособи,

га, ЩО

власних

осінньо-зимового

виконкому.

них,

ПОВеjрТЗ.Є·ТЬСН цтво. І я:кщо·

Сталінгра­ rюлІпшить

оонтролем. А наприкінці жовтня на йо­

В.

на

·КО'НТірОЛЮ І перевір'КН У всіх галузях !1'рицілив особли.ау у.вагу. «Поч.ина­

для технІчних потреб, дру­

газ

ВОІДИ

по

винористаа-rн•я

замкнутому

нолу

одна з найважливіших ланок у комплексі захо­

-

!дів по охоJ)'Он1

-

Дах протікає,

това­

го засідаНJНі пІде .детальна ришу директоре, необхід­ мусь не ВС'Гиrлн у літню друІГий ІКQТел . про готовність ний капремонт. ІЮІРУ замі1штн тепломереПідюто·влена до роботи роомова - Почекаємо. Вдарить щу. Роботи не розпочато 1 котельня тресту еБрова­ житлового фонду міста д'О

і за1)аз. рипромжитлобуд•. Тут бу· Не .кращ€ виrЛJІІЦають у де встановлено третій kО:­

'11И'В

хан,іЧН!й О'ЧІИСТЦі ,і рооді.'І.Я· ється на дві фра!кції внсвІ1'лену і з волокнами. Перша виJюристовується

Ось-ось n.ltд своІм

ві.дно.впений

А. Д.

Фролов, який узяв участь у роб<Уrі збО'рІв 1 впсту­

яких .вода піддається

Не можуть ~ьогодн1 на- ку було відремонтовано Ра.дгосnн·ій та tншиос . Всі ці питання місь.кви­ грLтися 1 у школі .N'o 4. ;кооrrел в основній котельні , А винні в цьому щерlвни.нн що обіJГрі.ває буд·инкн жит­ коНІком постійно три.має

пост.і.йно діючого будівель- ЛО'ВО'ГО

секретар

партІІ

змоffТовано нові усrаноrв· ки фра:кціона:rори , в

Врахо.вуючи уроЮІ ми- буо;tинків оо вулицях Гого­

нуло·ї суворої зи-м.н, вліт-

•місьюrому

використану 1вод.у у вироб­ ництво . Тепер на фабриці

окр е-мо.

сільбу;ц•, тому у будинки ·.rщуатує·ться ..на."І'Іи с.rrільно.

на самоплив. Ось

n~ий

ян! дають

Ра;~.госn-ко'V!б!нат «Теплич­ ний» бу дує собі газороз­

вулиці Героїв да. Це значно

остання

Хто винен?

при.м•усил о

За.пізнял.ися 1.з ,вип!робу- нічного заводу ваННІЯІМ теллосистем пра- вуаьковlдомчl

ні.з<>ванwх колон ,NC) 7 та ·МУ ж ремонтувати загаль­ N2 в тресту «Бровари- ну тепломережу, яна екс­

чаму

npocri

1\У і газоnостачання мІста.

.с;тва

гово­

вододілу, .дал·еко в~ вели­ ких водних артерій. Це й

управління та Іtів по вулицях КиУівськШ Ки·ївського об.ласаюго (нmтловий масив) та Лагу. племоб 'єднання. Обігріова- НОtІОЇ. ти свої будинки, гу.ртожи­ ПоліпшИ"rься цього ро-

Ч'Є'Нка та сЄ:рЄІЦКЬоІ школи никам згаданих nідпрн­ N9 1. Е:!'ІІСТВ, а також свlтлотех-

справу

на."І'І!f

завдяки своє­ витну виробництва є, зви­ чайно, певні усл іхи. Але КО!НСТРУН·

-

каленідарі

.

rювнvком·nлект­

ПО•С'ТаВН аМ

зими

Знову ж таки адмlністра­ ц1я 1 nартком. яні не СПІИ· тали як належи'l'Ь з вtд­ nовідальних осіб, пустили

рубе­

дLвел·ЬІНо•го

Літо Красне прога;яли 1 прац!вникн тресту сКнІ.в- ток та диrrсадо.к вони роз1І.h1І»ІХ6уд• . .які мали зро- почали лише ци.ми ,дІНями. бИ"І'И peмolfl' теп.ломережl, В.часно відремонту-воати та

На

винористан­

роботі по технічному роз­

часним НІИІ:УІ

ність праці

до

декада жовтня, а роботи - непочатий край. Вихо­

можна

наnлавленого

ройдУ .

пі:дотовну

рилося у свііі час багато.

ня потребує менших ви­ ·яка забезпечує ;умови для т:рат енергоресурсів, зна чдовго·часної ритмічної ро­ про~унтив­ боти. Вона, крім усьо·го, но пі:двищує

було

ЛІТО

під

тих рішень. Ось один 1з rrрик:Іадів. Про с.воєчасну

1 зас:rосування покрівельних ро­

назвати

понтро­

яю за анконанням ,rrрийня­

найважливІших

наших яооов·ведень

за­

равлlння торruвлі моськви-

хоче

;заважали Незабаз><>М стане до ла­ Інтереси: ду газорwnод:Іл ь н и й ціє1 цівникн rrepecyшrnx меха- тут довго вирішували, ко­ nуНІКТ, •ЯКИЙ побудовано rю

БІльшість nід.11рнємств та о-рганізац Ій п~госnодар­

СЬІЮІ

реформи

ТЕХНІЧНИИ ПРОГРЕС

експерименталь­

ТВQрчоі

до кІно- в~m•робувати тепломережу пщільну станцію , так що якісно, щоб за­ що nодає темо тearrpy .іменІ. Т. Г . Шев- у ц.і.й частині моста керів­ тепер теплиці господар­

.кінчиrи ремонт 1 виnро­ буІВан·н.я систем до першо­ го

зац!І

освl1"ньnї

... Якби

нооrо року . П.'Іанувапося пrроо-ести ц·ю роботу зазда­

праці,

ЧАС ВИМАГАЄ БІЛЬШОГО

RK ГОТУЄТЕСЯ ДО ЗИМИ?

·На з;а.СІ.:\ЗН·Нl МіСЬКІІИКО'Н· ІНо~ ще у травні поточ­

для

про;J,.ук:тивноІ

бачити в ній Lнтерес, шу­ рах. · Не можна обійти сторо­ кати 1 знаходити нове. Як згуртузанн·я парТІйних DЯ- ною 1 питанн;я ,п!дrото.вки же може подобатися моло­ nриміро~. Іх щІв, підв.ищеНІня авангард- мОЛQДаї зміни, участі ко­ дим вадlям, ноУ ролі ко.мунІстll!, зроби- лективу ,радгоспу в реалі­ Щюфесія, !fКЩО НЗЛе(КНИХ

них ПU1'0КіВ. Що ЯВЛЯЄ ця ефектИІВна но­ еж:периментальн.оrо комбl­ вод! в Борисполі. Ц€ кон­ собою Інженерна Із алюмінієвих винка? Це Іrоро.'І1ово.го заводу в Бо­ струJtціІ виробництва, довговічні, на- ІПідготовка рисполі :колектив, на сплавів - ·

ЗАХОДИ по ЩЦготовці ДО ЗИМИ ЖІНТЛОВОГО фОН'дУ мlcra було затвемжено

рення умов

кожного виступу

мо.rливе ставленн.я до .всіх

ється ві;tсутн іс ть

дуже доj)'О'ГО.

реном JЮСтавити ч:и не до на збо-

сивних фop.vr uрганlзацlІ 1 оплати праці. Але чи не найхарактер­ нlши'V! недо ."!і'КО:УІ у rос;по­ дарськ!й ДііІ:І ЬНО·':Ті і В партійнШ роботІ залиша­

дить: поговорили І забули. Та:ка з абу дьну.ват,ість обій­ деться в період зимівлі

роботи. Варто було б оослраІВЖНЬО'VІУ взятися за

жаль, не справився. Серед дійні:, нрасив І. Дуже важ­ що вони найг0'.1овніших причин лиІВо , з01нрем·а. ЦЬОГО ВІjДС1'3'ВаННЯ Суб· не П'іддаються корозії. Із .січня •ло вересень Іх Ж€НН'.Я НОВО'І техн.і•ки при­ П іД,р'Я,J.ЮІІКі'В). установлено двадцять иесло 18 тисяч карбован­ Із цьогорічних нововве­ -rонн при заІJЛанованих ві­ ців рі:чного економічного день чи не н.айбільший сімнадцяти. Цьому сприя­ ефекту, 'дОЗіВОЛИЛО УМОВНО ефект принесло nовно­ ла чітка робота наших су­ .вивІльниrги п'ятьох РQбІт­ оо~рне будіВництво. За міжників працівників ннків. дев'ять м!сяц!JВ план його Брова<рськото завоtду алю­ НемалІ .резул:ьт ати впровадження пе,ревинона­ мlніє.вих будконструкцІй. · дасть і цьогорічне викори­ но вдвічі за рахун<Ж на­ П€ревиконали ми 1 зав­ лежноІ ІюкенерноІ nІ.доrо­ с'І\Зння техн.tчни.х нововве­ д;а!ННЯ з будlвн.ищтва об'ЄІКтовки виробництва . .цень: за дев'ять місяців 1':В виробничого пр.изна­ ю два.надЦЯ1'н зЗІПланова­ Ще ~У досить ефеtК­ чення за единою снсте'Vlою виробнИJЦТВа ЗЗСТОСУ'Ва­ n!дото;вчо·го них заходів дев'ять nере­ ТИ·ВНУ НОВИНКУ

1

ловинен був ни:кн сере<дньоІ лаНІКи, які

спиюrти це падіння? ЗноТ.ІйноІ вlдпов!Дальност1 ок- ву ж таки парт.Іюм. Але ремих спецt.апістІв І керІв- духу в нього не вистачини~в середньоІ ланки. ло, а звrдси ·І той внсно-

довах технічних новинок. ЛІиш.е успішне виконання тор!шн•ього плану впровад-

виаюнано но. (Із

тwчно визнав. що ви:Ііо­ нанню ДІ)ручення придІ:JLяв недостатню увагу . Це ж саме мог.'Ін б сказати і

сІючується головні слеціал1стн, керLв­

доннзу. Хто

І.ЦІИМ чином на ,результати

все

ко;мун!от!в охоолено увесь

номплекс

в

сtм'І парт.Иіц!в.

той

ШИ.'РОКИЙ

чену сnрЗJВу. nрагнення зайн·яти позицію спогляд'ання 1 з олімпІйс~>кнм сnоІКоєм спостерігати, як

ЯК ПОВЕРНУТИ ВТРАЧЕНЕ

неза.довl.lЬНИ­

господарськШ

ливо говорити про якісь зрушення. А саме це І випало з rюля зору пар'!jj·йного КО'V!lтету, який в окремих ситуаціях насив пожежу• пр~rтягував до дисциплінарІЮІ 1 пар-

ЖИТТЯ:.

ПАРТІАНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ----------------------

ми у цьо-му планl є мину­

ого.."Іили

сНОВЕ

23 жовтня 1985 року

мороз,

Ма.'І .

1

капати не буде.

В . Потапеика.

(Фотсхронtка ГАТАУ ).

навколиш­

нього сер.едовища. логJ.чна

СХЄ."\'ІЗ

Тех.но-

ОЧИСТКИ',

вщюва:джена на підприєм­ стві, дає змогу УНИІ<f/8ТИ зас.тосування дорогих хі·

мічних реагентів .

r.

МАЦЕНКО, кор. РАТАУ .


«НОВЕ

1985

р. (За даними міського Іиформаційно­ обчиспювальноrо центру держстатнстикн. У процентах до плану).

в т. ч. no району в т. ч. ПМН-7

ПМН-8 ПМК-9 ПМН-24 СПМН509 СПМН-503 Дарницьке РВУ Управ.1іння механізацП сnецбудУ СПМН-1 СПМН-2 РайШРБУ РесnублікаІІ'Ська СПМН

Всього по селу Всього по місту

1 .району

Головний св і й виробни­ чий екза:-.~е.н будіве."Іьни­ ,ки. звичайн о . складуть v кінці року. Зи:-.~а вІдразу гюкаже.

хто

би

ви~онання

Проте

й

ш укав

лише

101,3 102,5 91,8 105,3 107,3 101 .о 98.4 82.2 97,6 10:3,3 102,3 108,4 100.2

9а,9

92.2 91,5 71,5 106,0

89,0 83,7 85.1 90.5 97,8

95,2 73,2 109,7 100,5 101,6

101,4 104,6

93,2 100,1 101.7

103,5 104,0 99,1 132.7 96,6 97,8 96,0

плану.

що

мLсяць то.му. Наnрнклщ:~. З ООСЯГУ будІве.'ІЬН'О-МОН­ Т3ЖНИХ робіт на 4.6 процента. В цьо:-.~у колек­ ТИІВ'І

став·али .

На

мо­

в

райШРБУ

дера

сільських з

лі·

-

бу д:Івель,

На

2 .2

генпі.;~рнду

99,5

.ду f\ТИВНОСТ і пр а ці : І рОС . ІИ п оказники в ШБУ-;)0 .

орга­

набирали

тем­

по:шції

і

:.юста­

де

за

процента

2.9

лро­

1

О соіjлив і стю в :: рсс н н CTJ.'IO те, ЩО В ЦЬ О,І .У \J i· сяuі

ряд

ві,! у в ав

(Ірг а н і :Jан іі1 СВ•JЄ

--

с і .-1 ьбу ;1 у

лі:к­

ВіДl:Т ~В311іІИ.

Улр а в:І іннн

:~<І е х аніз а І (ії з

в:tасни:\Іи

А

ген n і д р я :(у

тирів .

та

ПМН-5

nідрядних

з

-

робі'l

-

Решта

:r;/~~'>

.,

віддали­

як

І

раніше .

характерна

найнижча ~- зведенні лро­ дУІНІИвність пра~і. Забор­ гованість цієї організації іо

геІ;підряду

зр{)сла

до

тисяч карбованціВ, із обсягу підрядних робіт

370

в.1асюtми

борг

•SOS- цим о t домим всім сигнапом застерігає ху. npo вепику небезnеку ядерну загрозу, що

до

дожник

Затальний же

тресту

С'Кладає

-

силами

тисяч.

327

із

н~аисп~

генnідряду

тисячі

404

кар·

• Бровар.И(:lльбу 113•,

І< рім

СОРОК РОКІВ НА ВАРТІ МИРУ

.nогіршили своІ показники

Броварсь-ка ПМН. РБУ-4, ре.сnублі:~<ансьна СПМН. А

найвища

заб<>ргоза­

ні с ть . як і раніше. сьогод­ ні у тр есту «Бровари ­ л рС.І1 m И l.lо5_уд » . З підряд­ них р об іт в.1 а с.юнш сила­

~и вона r игла 1 мільйона пt t:и ч к а рб ованців .

685

З Г Є !І І :і .іІJН:JУ

ст а новить

3

~І і льіі о нн 6Н 5 тисяч кар­ бс в с: нu ів ( :Іни :з и :І ас я на 10 1нси ч н ар Gс ван н і в) .

Ю нец ь р о ку -- не аа го р а :.ш. Снр аr.а ч ес ті всі х ві\,:\стаючих

н о лективів долущені

поми лки в

бу дівиицтва ~

-

рані­

органІзації

надолужити

прогаяне.

(Фотохроніка РАТАУ).

5ЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

тисяч.

546

над земпею.

Mran. 8. Петрени~.

бованців, із n.Lдрядних ро· біт власними еила·ми -

ше

2

..

лися від них . Для ПМІ<-7.

лрс·д уктивпості

ПДБП

<<Бровари­

б.1Изила:ая до своїх орієн­

виправити

обс,яІj'

~

сила:-.~и.

ось трест

і OOCHI',V І І . ~ ря;; них робіТ В.lаснИ \1И с и :1 ач и (п ро ;t~' К· 1 H E·H iL 1 ь п ра ні ту т :!р осл а на 4 .1 nрщента), Дарни­ ць.ке РБУ та БЗБН з nраці .

.~ .

Чо'!'ири д е сятир і ччя то­ му , 24 ЖОВ1 Н И 1945 р о ку, Н'абрав чинност і С та ту r О:рrанізації Об'є ;JН а ш : х Нац і й. Цю .в с е св і тню ор г а­ нізацію,

до

ю; с ї

вх о дн ть

тепер 159 де рж ав. бу ло створено відр а:! ~· I Jil'ci Я :з а ­ ІІ(інчення дру гої t: в·іто вої війни. що б ( я х r ово р ить.с я в її Статуті) І'і д тр и:-.~ у в а ти

міжнарс,JниJі ЛtЄІКу ,

'1ир

та

рс ;JЕИВаТ И

б ез­

;(ру ;.кні

:в ідносини :vtiж н аІІі юш , зQ ійснюв·аш :vr іж н а р о дн е

оо ів·роб ітниц тв о ценщром

длІЯ

і

бvти

n о годжен ня

дій націй у дос я гн енні ц н х

ВАЙПЕРШИЯ

ХЛІБОРОБИ радгосnу •Заnлавний• nалко схва­ люють ріш~НІНЯ жовтнево­

го· Плену.:v~у

ЦІ<

НПРС.

Вони множать зусилля

І нання

ОБОВ'ЯЗОК

з

боротьбі за успішне вино· n.'!анів

і

зобов'я-

1 зань зс. в е ршального ро.н:v . одинадцятої п'ятирічки, 8

''

~

настуіІl<Н о-rо 1 1зду па.ртн.

ВсІ ми уважно слухадІІ

нвдолІ.КІ.В' ' Під таким

3

І за енергійний старт у два-

фа ~ ватерІ на:.щяrrій. за .~.ідну зуст_J?.і'і

у

до·nовідь на ,пленум·! чн

НПРС Михаила Се ргшс­ вича ·Горбач о-ва. У ній він

заголовком І нrа rолосив

вересня ц. р . у

му житті»

«Ново-

вано критичний матеріал,

у якому ішлося вро иезадовільну роботу постійних комІсІй Калитанеької ее-

лищиої Ради народних де-

о·собливо

редаКЦіІ

виконкому

селищ-

критнчний виступ

газети

Ми·.

ТРУ'дівники

села,

вияв турботи rueчeurня

новий

1

розглииуто

донла,с.ти всіх си;І д:1 я ви­

виконкому

11

вересии ни-

нІшнього року.

З метою

ких

людей

І

обіцяємо

конан ня то го . що н а·:.~lти ­

ла партія. Для нас це оо­

виправлення недолікІв начає. наса.'<!перед. влро­ проведено аналіз роботи вадження у ви робницmо

кожної комісії, :внсловлено рекомендацІі щодо

кар­

топлі в госn ода рстві аай­ н·ято дві м е ха ні зов а ні лан­

ни. Мн

З:\1агає.мосн

ність

ІКарrоллі

д(-'

160

це нтнерів.

Можл ивос ті На·дри п!дt­ бр.ані хороші. Зaк:plfl!JJ·eнa за нами техніна працює на:;t ійно. Голоен е тр€­ ба дотрИІМуватнс.я те хно ­

пеr:;·е-до.вих ~tетО!д : в орга н іІзації 111paui

форм ян го-

1

логlІ

вирощуван ня

культутри.

виІНористовувати

ні

і

цієУ

ефекти.вн!.ше

мІнера"Льні

органіч ­

добрива .

П е рев ед енн я

сільсько•rо

рати

ІВИр о :.цений

урож ай

карrrоплі. Ми вже вююна­ !JИ план пр одаж у її д е р жа:ві реал>ізуі!али 1700 тонн бульб. Не з а·т;ри:-.~ у є ­ 'VЮСЯ і З ЇНШЮ'ІИ робота ­ :\1И

ос інньо го

ко:-.~л.тексу .

В оn: rим альнІ

ст•ро ки по ­

с'іяли

на

о а и-мі

гекта~рі.в. На

650

т арах

:Ja

пл ощІ

200

гек­

ВІИ.рощу.в атнмемо

П .техноло­

Інтен с ИІВНою

гією . До поча•тку листопа­

лося навчанни гопІв і сек-

, с:а<ажу npo . н аших ме-

ва якому 1шла мова про

хаюза-торtв

стиль форми

про

1 методи

ро-

6оти 'оргаиlв Ради. у вересиі іх засідании про-

йшли у відповІдиосn з графІком. Виконком селищвої Ра­ ди народних депутаnв узо курс на посиленна вмиву комісІй на хІд вирішеиНJІ ІІИТЗJІЬ господарського 1 соцІального характеру. 3 цією м~тою передбачено частіше залу-

чати

членІв

комісій д.о

підготовки ІІИтань на розrляд Ради, коитролю за

виконкому, виконанням

прийнатих рtшенІо.

ланrку

1, зо·крем а . картоnлцріВ,

ко·леюrи•в яко-І я очолюю. В основу оооєІ робоm ми

яку очоJІ ює Ми·кола Нузь­ .\1ович На рnен:ко, :J lбp a .'la з кожного ге~>rара м айже

на ЗО центне рів більше бульб, ніж торік. Значно ;є.ищиrй урожай ОД€jрщав і

ти

в є·с ь

компле кс

ЛОЛ Ь ОіВ ИІХ

осінніх

робіТ.

І . ШЕПІТЬКО, ланковий механізованої ланки

по

вирощуванню

картоплІ.

-----------------------------------------------------------------

Кладові кормовоrо біJІка

О1.1ес:ь}(оІ. Заrю;різькоІ об­ :tастей. де досить велиtКі

Слідом за госnо~ар­ центне рів бобів з г ектара , ствами n івд ня почали зби­ що різноцІнн е тонн і ·к ор­

с оєв і nлантації розміщено

рання однієІ з найбільш ~1Овоrо біліlса. ВелИІкий пізніх ку.'Іьтур сої ефе4ст дає використання колгоспи і радгосnи цеН'Т­ на норм худобі ооживноІ ральних районів рес.публі­ С'ОЄІВоІ .маку хи. Є ~1ож ли­ .ки. в.і:сть еноно:v~ити до 20 У nередових rос.лодар­ щюцентіІВ зер н офу ражу. ствах Нри:-.~ у , де за(..'1'00у ­ Доавід І<рИ :\<І Ч а н з аnоо нч у­ ва.1 и Ін те н с ивну техно.rю­ ють трудівн ики баrа"Г ьох 1 гію, н а :.tо,lО 'І.У ЮТ Ь д\• 25 rосrюда рств Х е рс ~) Ес ь к uї,

СР С Р .

A lfr.1i ї н рис1 \ї І І·і.l И го воре ння

С ША

ПІІТ<.!ІІНН

г ан і :заІtію

про о р­

І І :с .: J явоєнно r·о

с n і вро6 і тшщ1 в а. :11ін !п р іп

1рь с х

:від бу л ас я

і

;(о об ­

На

н ара ­

:зСі К Ср;ю нн их д ~· рж ав .

в

1943

я ка

pmti

в ійни

ге ю а р а.

,4 а передбачаємо з аtве рши­

ретарІв постійних комісій,

антнгі І .'І Є!;іНl: ЬІ{ О Ї

но го

роцІ ~ш

цьом у

АЄРЖаВ

сп ра в

на

аро шува них

аемлях.

У Н·ИНішньо му со ю в р есnубл іЦі

с~зоні треба

буде зібр ати бі л ьш як з ти·сяч гект а рів . Одно­

80

часн о тую~

L

:-.~•еха н і з ато ри сол·о м у.

с нир ­

го тують

п о.тя пі д н о в и й засів .

Кор.

РАТАУ .

я.в:~ен•о

С ОН , д с~ ж авн нй С' і\р е т а р США Дж. Ш у .1ьц :шши в. ЩQ С п олу • Jе І: l !JJт а т и

серй озно ЯК

про те . що піс:І н

буде

ТІ J. И Ї"І <• Іо :;,

ГC:JCCVЮJ J,

ЖаtВІІ , і 'те, ВОНЕ

створен о

ор r а­

н із аu.і ю за г ал ьної б езпеки. ст.ату т оон бу ло вироб­ лєно в 1945 році н а між­ НJароQній конфе ренції

т~ .

щ; .'ІО : і'

ЯК!

;іР р­

p ' i i l l '! I H H

П і,JТ рИ :\І у Н, ТJ,

11

11\J I' i l ·

н ах ООН . << Іх н и І'''':l' .. ;нка на :\1 і жн ародн их Ф • • і ' ' .ІІd Х,

--

,"(0;(3В

НО·

І І : J :НІ С: ­

;:(В ОСТСрt іННіХ· США :1 ІІ ЮІ І І

кр а їн а :-.~ іИ>> . lU у:І ь ца

--

В іН,

ЧИТЬСЯ На відн осинах

У

сл ов а х ; t<І:

шрозвуч а .'І <J

r1рихо в а на

І іО І'СІ ­

'!lогр о:за.

С т г в :І ення

uюа.1і.ц і ї :

ді

;.J.1 Я В ашінгто н а .1ус і . В e;JHiii i:J С В О ЇХ IIJIO:\J OB, nр ие в ич е них 40-річчю

ЦtJІеЙ.

Ідея ООН н арщ и л ася ще в р u:ш а:І і в і й н и . к о .:ш кер івниюІ трь о х І Іl;п в : д:шх

в М ос кв і . 6vло вперш е : за ­

з дсбутки. активізацІ~ діяnьносrt Іх ло·Е-ного заходу ін тенсифі­ м ає·мо пе•вні Так, механіз о·ва на л анка, члеиів. Крім того, :відбу- .каціУ виробництва.

Уже в

СПЇJІЬНИХ

нр а ц і, д оби.ва т и:-.~е:-.~ося ще в аго:-.~іш ої в і дд а чі з кож­

:-.~іж

про ~іабе:з­ ~ля цього є,

матеріалЬf!ого

духовного життя радянсь­

засІданні

.вир ощуванн ;

висунула

кої Ради І. В. Погрібний, на

На

со бою . Мет.а з~tаrання: зі· г о·слсдар:с rва на інтенс ив­ і брати я~найвищий у ро­ ний шл я х р о з в нтку ·-· ос ь обгрунтувала розго рнуту ж ай на всій 310 -гетар­ у ч о :-.~.У полягає н а ш н ай­ конце'ПІЦІ.ю nрискоре н ого Іtій площі. П еред на:-.~и п е;рш ий обов · я ~юк . со·uІально - економічного лостаІВ л ено rважли·ве зав­ НиІНl з ав ершує.'<!о зби­ роошrrку К'раУни . даннtЯ: довести урожай­

парт і я

.. вбачаємо в цьому

Як довідомив

rолова

на

л е кла: ІИ колеmнвний лід­ ИОЛЄ.І<ТИВ НаШОЇ ЛСІІНЮІ . 'Р.Яд, з ап.р п ваджени.й у гос­ Водн очас ми ба•чwмо. що n од арові кілька років резерви в ик о рt~tс·товуємо тс :-.~у . Це .:~ а є :J:v~oгy лосту­ дал еко н е п ов ністю . Тож пс > во fіа р u щутв ат и вироб­ -пс•дб ає :-.~ о про да .1 ьше лід­ шщт в u n;роду:кції. іІ!Ищення пр одуктивнасті

важливо.му .'<!о-м енті сучас.

було опублІко- І ності:

путатів.

:~ пор

~'

сільб~.- д» . ЯК :\10ВИТЬСЯ, з.;.щв :1 усіх пара:~-Іетрів. Сере•д його під ро:І:tілів ли­ ше ПМН-24 трішки на­

та

на

ті

112,

ря.lу

t:Jї,2

Не боУться негода, на· М

нада­

nроцента полі:п­

юп організаЦІй .

парів~ Проте

приклад. ко.1еІОИ'В

6,9

щ;;щенrа

:1араз.

загону

уваги

ши:вся nроказник іа генпІд­

для бу дІв­

зда ють

ЧИ:\Іало

ють ІндустрІалізації бу­ ідLвництва та внроваджен­ ню нової техніки і бри­ га;дного nі;щжду .

104,4 107,3 92,8 103.4 88.8

в і чі:

ус.їх

оокаЗІнtши теж кращі, ніж

п ів вл ітку , не .збав :tяють їх і вос ени. А ті, щ:> віД­

же сказати і самим бу ді. вельнИІІ<а:v~. і на:-.~, Іх сбо­ лільнИІКам•. Вересень . природно. ~~

ні за ції,

у

nроце-тів

96

бу ДІВе.ЛЬНО·.\ЮНТаЖНИХ ро­ біт, значно nерекрили зав­ ;~ання іа впровадження но­ :воІ ТЄХІfіНИ . У нінцІ nер­ ШОГО місяця осені всі на· ве<деН!І пон.а .Jоншш органі­ заціІ ще в.ищі, ніж у ~рпнІ. Зокрема. з генпід­ ряду на 1,9 процента. А лІДирує серед місь­ ких бу дівельних ороаніза­ цІ:й спеціаJІ!зована nере­ сувна мех-анізована ноJю­ на .N.! 580. Сьогодні її

97,6 97,0 88.3 103,9 100,5

103.5 103,4 97.7 113,5 96,6 99,1 98,8

кид ається

на.'ІИ

1u~.з

ниитва не за•вжди ниєш із се•рПІНе:\1.

nричини.

осінь багато

84.9 97.1 102,6 101.5 89,2 105,4 100,2 61,6 85,4 94.9 100,0 106,4 119,7 98,6

сприя.тливlстю

а а со­

дощ?

!=іе,в'ять ~lсяц~в методом бригадного nІдряду вино­

Трест •Броварилро~титлоQуд• ('ВСЬОГО) 85,0 в т. ч. 'ПО району 84.9 в т. ч. ПМН-15 87.9 БМУ-35 81.4 СБМУ-6 І JB,O Мостозагін М 112 ПДБП-2 ~0.6 Броварська ПМК 64.7 РБУ-4 86.6 БЗБН 97.7 ПМН-5 100,0 ШБУ-50 109,5 СПМН-580 119,7 94,8 Всього по мІсту Трест •БроварисІльбуд• (всього) 96,6

д'.ІІя

*

року

\985

С1"рашний

ОрганІзаціі

хто

Ж()R Т НЯ

Кому

будІвельіІНМИ органІзацІями за дев'ять місицін

а

23

КОМЕНТАР

8

Виконання nnaнy

ЖИТТЯ•

СШ .-\

.: о

О ОН позн ачаєть с я і н <~ .;:сс·о р і нєю .пре ,'.\с т а вни к ; в ;.J O н :єї в сес в і тнь о ї о рг ю;і ­ :; а нії . С в іт :Jва І·р :.ща :t ­ с ьк існ.

:? nе р ну .1а

1'С й ф <с кт .

що

у в <І гу

на

аж· r:нк :ш ­

л ри :І н а чн в \ СБС Ї\1 І І РЄ<І ­

ськ иі і ~· ряд ІІ Ь О :І'І .\ ' ро ц і

t 1 3 Р І І ІІ К ІJ :\1 Іl.р И ООН О ОЄр ­ UІ n и г1· н а І · енє.р ал-л еіі т е­

н а н та .У ЕЇ:.lСТ3ВLІі В . У·о:І­ нрса .

Ц ей

І Іра u к:ва н

<<;tн п.:ю .І·І аТ» в

юІ ер икан сь­

к с :-.~ у ШІН1І'у , JСЬКО :VІ У Ві ,"(О \ 1· СІ ·Ві ТрИ ';(l І ЯТ Ь Q.,J,ИH р іК , :>

24 р о ки :Ja к ор ;Іо ­ И о·:-.~ у н а .тежи ть . :ю ­

них но :.t .

кр~,..,І а .

автор с тБо

І І .т ан \·

<< Не нт а вр». я:кн іі був ІІ РІІ ­ в Ч і .l і :: в С а н - ФранцІска (США), :вед е н ий у Jію ;.J E \I t:i\ )Ja · а .:~ата набранн я ним чин­ м етою СІки ну ти А.1Ь<: ІІ : Іе і но сті ЩО\ЮНУ в'іДзначаєть­ 'І'ИЧНИЙ ур я д ся як Міжнародний день з а:.tіНИТИ Й О ГО ДИ КТ <.! rу рСК І У о .1тер с Gув О рган із ац ії Об 'єд на н их Пін о ч ета . 11ричет ний до ІІ :І :; н ів ф і Н а ц і й. За :-.~•и н ул і сороя рок ів з ич н о го знищеннн Фі де .'! ;; тє ­ світ не раз зу стр іч ався з Н астро . І or сьо г щн і н еб езтІ е ч н и:-.~ и ситуа ція:.ш , j:·о·р и·ст ВІнступає н і J і:-.~е ні н:р из и е инИІк а.л и то в од­ Сг:;о лучен их Ш тат ів :3 т-р и ­ н і й . то в і н ш ій точці з е:-.~ ­ буни Орган із ац ії Об'є ,1 н а­ н ої кулі. ГоНІка о зброє нь , ни х На цій . роз:в '.яаана імперіалістич­ Проти-го:-.~ у,сіх 40 рок і в ними державами. призве­ і•с нуван·ня ООН наша кра­ ла до т ото. що сь огодні їн.а р.об ил а і робить у се над

ЛЮДС ТОО.VІ

гро•з а

На:ВИІСЛа

згубного

за ­

ракетно­

ІВід

неї

ООН

залежне.

щоб

стоял а на варті

ми­

я д(!рн ого конфліІкту . Для Іру та безпеки на нашій то го , щоб врятувати світ планет і. Висту,nаючи на від цієІ небезпеки . необ· урочисто му ~ а с.lда ннt Ра­ хідно об'єднати зусилля ди Бе зпе ки ООН. чл ен всlх миролюбfІtИХ держав. Політб юро Ц І< НПРС; мі­ Цього раку вІЩзначаєть­ ся

ще

одна

знаменна

да­

ністр

закср:,lлнн и х

сnрав

СРСР Е. А. Ш Евар дна дз е підкреслив•: <<Ра :t я нс ьний

та. М'Инуло двадцять п'ять років з тоrо часу. як Ге­ Со/03 --- о ди н :; : ; а с н овни­ неральна асамблея ООН з кlв ООН х tJтів би ба ­ Ініціативи Радянського ЧИ'11И ЇЇ ПО l ' 11 j) С!ВЖ НЬ О М\' Со~

щж-Шmла деклара­

цію про нщцання незалеж­

а втор итетною ор І'а ІІі за ­ ціею .загал ьнv 1· , , с в іту . М и

·ностІ !Іrолоніальн.им

вва ж а є :-.~ о.

краІ­

ООН

нам і народам. lмп е•ріаліс.тични·м

дерхотілося б викори­

ЧИ.:vt

Кращ е

жав а:.! ста1 и Організацію Об 'є д н ани х Наu.ій у своІ х uІ ­ ·л я х . В о ни чинять н епр и ­

в исту nає н есе нн я

крит ий

оон.

тис и

на

члені·в

ООН . н а м ага ючис ь спо ну ­ кати Іх д іяти у виг і :rно :-.~ у

ме

Щ< J

бу ~ е

ІІр естиж

1 ЮІ

в ищИй ,

ВОН3

ін т є р еса :\1

С: І ,УЖ ИТИ­

на р r •д ів » .

Ось ч о'\!у н аша за

країн з

Bl:0 1і рн е

пі д­ еф ентив но r ri

А. КР АСИІЮВ. (Т АРС)


*

2 стор.

сНОВЕ

23 жовтня 1985 року УВІйШОВШИ

в квар- ги

тиру. Олен.ка ахну ла. на очах nо­

дівчинку ні дощі, ні дале­

ретельність

погризені

ка дорога д,о ШІЮ,'ІИ. І ко­

Ол еНІка

туфлі .

Дівчинка

швидким

ли

звірка. соснові

сльозами

.відшукала

ху­

лини

та симфонія лісу, що чу­ ла П донь·ка. Того дня Оленка повер­ талася: додо·му від бабусі. І коли до хвіртки зали­ шало ся тро хи більше сот-

очима

на

с.вою

ма­

сказала:

Зу мієш

--

не можна!

Бі лченя

вислу хало

нувачення

зви­

хазяйни

І

по·

кірним виглядом ніби піД­ твердило

своє розкаяння .

-

Дивись !VІені! мо­ Еила дівочинка. а звірок раnтом притулився до її долоні. Схви,1ьована нІж­ ні·стю неспокійного меш­ канця !КВартири. Оленка

враз забу.1а п,ро ШІ\'Оду й

обережно

взяла

за

rюра­

нену лапку. ледь тор.кщув­

шись рубця. ді-сно

А nотім ра­

вигукнула:

-

Та ти

вжое

майже

здо ровий . малюк! І ще

Оленці

згадалось .

зовоеі.м

На1віть

недавно

лячно

ло

цях

прИІка.рnатсЬІКого

села

Старуня

землетрусу

1977

я.к

вона

ла

кальне

nісля

В'!ені

року,

чайно

явище

швидке

«·ростуть•

зі

30

нах. Луна сильних зем­

дlлян•ка

-

разів

летрусів, які відбува­ І<УІ'ЬСЯ де-небудь у цент­ рі Європи чи на БлwJь­ иому Схооді. докочуєть­ вих

тріщин у

незви­

nіднят­

тя грунту. Якщо пів­ денно-східні Карnати тю до на рік.

виглЯДі

flІРИроди.

виявили

оЩвищення сейсмічнос­ ті в прилегли·х райо­

у

швид~сіс­

міліІМетрів Старунсь·ка

то

в

д-есять

швидше .

ДослLд·

женнІЯ

грязьового ву л­

кана дає .можливість •визиачити особливості ТеJКТОНі'fНОІ будОВИ і

но­

розвитку

породах.

ООВалів на берегах рі-

Карnатськоrо

регіону .

Біля абсолютного

ля,

абсолютного

nри

якому

няєтЬС61 .молекул

ну­

nрипи­

тепловий рух у речовині.

низьких

р ює

створених

спеціальних раторів

ПІератури мі~JУС грЗІд,уса

-

усього

за

тут

н~кає

тем­

273,13 сотих

ного

них

Штуорм недосяжного xoлo;rs не

в

що

приро­

н аднизьних дало

розробити аnа­ для дистанцій ­ ·зондування

нсц.:tр .

зем­

Створено прилади. ЯКИХ

з

МОЖНа

вИІВчати слабкі магні rHi nоля живих ор.ганіз­ мів . (РАТАУ) .

nросте задоволення ці­ наднизьких

уяв­

n.роцеси.

nри

ДОПОМОГОЮ

ІLіка

вчених.

nоглиблює

npo

надчутливі

природою .

кавості

розши­

температурах.

з;мо·гу ратуру

гра",':{уса вище від межі холоду. встановленоІ сЗJмою

При

тmtne~paтy-

мог­

оrочений

входил а

було .рідним і пташки. 1 веселий передзвін КО'НИ·

кі.в -стрибунців, і п 'янк і запахи кв ітів. Вона люби­ ла uей · загадковий сві·т

ла

дівчинка

почу­

тривожно-загадІЮвий

звук.

Ніби

хтось

доопомо·гти.

Вона

nроси в

п<:Jбігл а .

вимо-

ОБОВ'ЯЗКОВИМ дл я ВС іХ КОЛГО·СПНИКіВ З ПРИ· карnат сько·го села Блажів Самбірсьиого району став є.нзамен з еколо.гії. його тут

на

Це був

ви:о.~ушений за·

хІд. хоч а на гляд

і

шпаківні

жила бі·

ляча сім'я . ЗвІдти і чуло­ ся те жалібне благання: в

білченяти

щілині .

nятница •. субота.

і<а

пі;\ход ила

до

в і кна

і

ІКру'І'Илося

в

безпомічності. але вибра­ тися не могло. І білка· мати теж була

безпорад­

на.

Дівчинка

звірка.

виЗ!Волила

але

лапка

його

трималася на самій шкір­ ці .

Рятівниця тут же при­

несла

Рижика.

назвала

свого

т ак

вона

маленько го

ветлікаря . Т ой необхідну

до­

виживе? Страждання звір· оКа ПрИЙНЯЛа ГЛИбО'КО ДО душі. Старання П не бу ­ ли даремними. Білченя швидно

почало

од.ужува­

В та·кі

хвилини

Рижика

ру-ки

•Прометей•

Рижиком

<< Запізнис ь

::\і я на кільна хви лин .

на

то­ то

лас.я

твоя

пригОіда'>.

Шпа.кі'ВНЯ

Решту

п устувала.

малят

бі л;ка

виве­

л а вглиб лі-су.

Вона

пер

осторон-ь

три':vІалася

nідступноrо

те­

житла,

як'е заб рало в неї сина. Не р і дно на лісовій дорІж-. ці підстерігала Олен'Ку і супроводжувала П неrпри­ ·вітним:

не

й

вряту­

ос ь

настав

nуе!кати

час

малюка

на

ви­

волю.

ТJЯжко бу ло з ним роз­ лучатися,

але

ж

.. .

ликій сосні. Він часто Від­ грядки.

де

дости­

гали nомідори. ВибИІрав найбільш стиглий. із нИІМ кумедно

він був схожий на банщика, не було

бара­ лише

nаличок.

дивним.

що сіЛІЬСькі жюелі м·о­ жуть бути не в ла.дах з

25-27. Увага всІм пос­ там (студія іме'НІ Горь.ко­ 28-30. Таємна проrу· лянка (студ'Ія Імен І Горь­ кого).

З

1<·ОЖНИМ

рОІ!ЮМ

ЛИШНІХ

селах

менше

рідкісн.их

у

Сформо ван ій розвідналежало провести роЗІВі.;J.НИЦЮ В і ИЛ ВQ-рога,

лруІПі

ки з ' я.вля;вся,

обставини,

відразу шу­

кав зустріч і зІ своєю доб­

ставили

р-ою

дання

мал-енькою

рятівни­

цею . Віи nам'ятав П І mлати:в взаєм ною любов'ю.

М.

ГОВОРУШКО.

приїжджі

торит етна комісія,

у

;уристи,

а

бУ\д.ів ельни:ки І навіть де­ ~кі гос.пQ;J.арі садиб. Центром природоохоронної пропаганди і нав­

чакия став :о.~узей. який оо5.л аднали у відре " о нто­ ван і й колишній ку льтов ій

о.горожі .

ціальні віїрини й вітражі з н ай о:-.tлЯТh віІдвідувачів з

вого

тат

мешканцями

тутеш­

Ш-коля ­

джерела.

Один

з

названого

ратно

зе.VІля:ків

КиУвс·ЬІК'Ого о.бл•асноrо уnравлІRНЯ др укарні :

255020,

у

Київська

сnр&Іваох

область .

ВІfДЗ!ВRRЦ'І'В, м.

Бровари,

вул .

І

піДстрижено

Це

нон1(Jрсу

на

зел ен!

резуль­ краще

К'НИ'ЖІ«ІВОУ 'I'OPtiВJI'I.

Ки'івсьиа·,

154.

на

І ТО· смер­

тельнИ!Й ризик , ро3вІдни'Ки

ca1vtl

ви-рішують nробира­ тися з д івчи ною в тил фаши.ст!,в ,'!о умо вного міс· ця. де П чекають, щоб

переп.равити в Берлін.

Господарці на замітку ФОРШМАК ОВОЧЕВИй дрібно

порубану

бі­

масло .

nоставте

на

не­

великий вогонь і ту шкуй­ те до готовно ст і . Варену картоплю nротріть крізь сито. залийте молоком.

додайте крихти бІлого х.'!і­ ба . Усе це змішайте. до­ ну .

бр атіІВ

rюлігРІІФІ•І

мали яв.к•и

дайте сирі жо втки. смета­

АДРЕСА РЕДАНЦН: 255020, Ниївсьна обnасть, м .. Бровари, вуn. Київська, 154. Телефони: редантора - 1-03-76; відділу nартіАноrо життя - 1·0.&-61; відnовtдал~аноr~ секретаря , відділу сілtоеьноrо rосnодарства 1-02-92; коресnондента місцевоrо ра­ діомовлення 1-02-79; застуnника редактора, вІддІлІв nромисловості, листів і ма­ сової роботи 1-0.&-81 . Ащреса

незважаючи

те

впо ряд Ку<Вання садиб. Досвід блажівських Слопанів, я.кі nроводили 'J'УТ п.ідnіJІьні збори в ро­ nри-род отоб ів nоширюєть­ h'Я бо,ротьби за Радянську ся в області . ПодібнІ бу­ динки та музеї охорони владУ. й фауни вже ді­ Кошти було вкладено флори інших районах мінімаЛ'Ь'ні. а результати ють і в видно всім: річна стала Црнкарпа:гтя . К. ЧАВАГА, ПОВНОЕОДО'ІО , В НіЙ з'яви­ кор . РАТАУ. ЛИСЬ форель і .раки _,. Самбір точні << ін дикатори• чисто­ Львівсько! області. тя. ~зел ені nатрулі• з ім'ям

зрИІВу .

яКі ·вtд

ми або пораненими.

У

-

доро.говказів веде до лісо­

загрозу

локачанну капусту додай­

них до6.рив, визначено не ВИП&СТЯТЬ механізато­ д.л.я них місця в полі. ра на nосівну чи жнИ'Ва. Вздовж берегів pl'fKИ жи­ Помітио з;м інилось також всі х населених ·rелІ села в.иса.дили майже обли'fЧя Я:Кі ВХОДЯТЬ ДО на nротяз і десяти кіломет­ І!!у'Н'КТ!В, р і•в в е рболіз . а на піщ а ­ Бл аж івсьно.У сільради . Н а подвір'і вл.о ряд­ них схилах протиеро­ ножному зійні травосуміші. . Юні ІІювано гнойові ЯІМИ, перед прирадолюби ро зчистили будинками рооби1'о К'ВІтни­ і впорІЛдкували більш я.к ки. а вздовж вулиць аку­

півсотні джерел .

під

nо­ зав­

Д'О ЯІt.КИ, ЕІИЯВИЛ.ИСЬ убИ'Г/-1·

му селі тепер не прий­ :о.~уть на роботу в колгосn.

:v~.ат еріали про багатий св іт флори і фауни. Сnе­

складно·сті вико нанн я

~заменаційна

екологи

й

механізатори,

пов-ернутисЯ в

Всі провіднини, вести зв 'язкову

прикарпатсько­

приммають

стали П гір с ькі rrриrоки. Перевіркою було встанов­ лен о. ЩО ВИ Н'Ні не ТІЛЬКИ колгоспні

город:ян.

Без вис"Окої оцінки з еко логії , яf\у с;авить ав­

V

mахів і зві рів . обміліла річ.ка В олянка, біднішими

партиза на.м-rфо­

Однак трагІчнІ непередбачені

Екзамен

:рос лин,

Ви­

(Кана~а) .

•ТАЄМНА ПРОГУЛЯНКА•

СЕЛО І ЛЮДИ-----------.---

На&КО­

щастя

частину . в и:паІдки,

ку

ставало все

листопада.

31-3 падкове

і

зують разо:v~. Так. у ході

зеленим другом . Одн ак численні факти свідчили:

(~Лен­

відникам

і

мінераль-

Три

ризику

доставит.и

числа старших школярів і дорослих постійно нонт­ ралюють місця відопочин­

сховища для

жовтня.

21 ---24 проценти фільм•).

Траnлялося, Рнжиі< ще­ ;\ а в . To;J.i Оленці стаrвало с умно -сум но . Але я.к тіль­

чей народилось чимало цінних і ділови.х п.ропо-зи­ uій, що їх селяни реалі­

ті

Кінотеатр Т. Г . Шевченка

ІменІ

пер евер­

таючи помідор nередніми лапками. В цей момент

~· :tарннх

Імені

31-4 лис топада. Не­ безпечно для жнnя ( <<Мосфільм•).

видирався на сосну І сма­ кував.

(стущія

Гор~Моrо) .

го).

Зві"рок пооелwвся н•епо­ далік від будиНІку, на ве­ відував

Ще кохаю, ще

28-'-30. сподІваюсь

знала вона

вала Рижика. І

Таємна прогу­ (студія імені Горь­

25-27. лянка кого) .

З'ІJQЗУ­

,1.івчинка

Увага

постам (кіностудія Горько го) .

<< Жж ·ж-жу-уу, жж.

Це

жовтня.

21-24 всІм імені

нев і домо чим би й скіНІЧИ·

дівчинка

на

з

показувала

шпа.ківню:

застряла

ВіІд болю воно

верещало,

Кінотеатр

балося йому. Інколи Олеи­

що

часу

міста

Чи

перший по­

ЗІдається

з обласного центру, су­ nроводжувані nоказом слайдів і докум ентальних НінофіЛЬоМіВ . Пі::t час та.кнх зустрі-

Броварська д:ру-рн.я

за пас а вся ними.

На екранах

сп:рацновував інстинкт. чи. м·оже, справді та:к подо­

адже

організаціІ •ра~и наполіг . щоб :о.~ісце­ зий колгосп <<Прикарпат­ ТЯ'> оnоруд ив надійні кри­

первинної

рі прихо~·ять сюди на від·

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•·-QРГ-ІІІИ В,роварсRОrо rородско­ rо НОМИТЄ'І'а· 1\ОММ:У.НІИІСТИJЧІЮІООЙ ІІаІрт!ІН 7Кр&И3і ЬІ , rородСRОГО И Р8ЙОНІНОГО СоВЄ'І'ОВ НВІроДНЬІХ деnу­ татов Киевс~Й Об.1118С11И. (На У'ХР8ІИНСКОМ ЯЗЬІ!rе). РедаіКТОІР Е. ФЕДЯЯ . [3•3е-!'8' ВЬІХІО.ІJИ'!' С 17 ІШрел·я 1937 ГОД&

Більше

міло,

orrepaцiY «Джерело• ви ­ Блажівс hй\о'і сіль­ вим·о­ Іко нком

криті уроки ботаніки і зоології, а їхні батьни nослухати лекції екологів

цукром.

ді.

ніх лісів і по·лів.

Мал . Б. Горбачевськоrо .

з

того.

брала

матері,

категоричні

того.

.молоді по міДо­

цуіКерки.

лася. На старій сосні у великій з тріщинами .від

навіть

на умовляння

сметану

навіть

ДDВ/ДК/1

годуваннІ

Ів він і шишки, і

ж-жу-уу .. . •

ти. І n<УЧало бігати навіть із забинтованою лапкою .

сЯ

і

проявляла

гори

Поблизу колодязя зупини­

О·СОбЛИВИМ, ріДКіСНИ!\11 ПО· чу:rгяІМ . І не п огоджу вала ·

~· ci':via

среда,

крокі·в.

подав йому

Без едt..

вторн·ИІК,

ні

школи ,

дівчнн.ка

ри.

ць оrо

в ліс з якимось особл.и­ помогу. а Олен,ка з того r.и·м 'Ві',J.чуттЯ!М: Ій :все тут дНІя втратила сп-окій : чи

вьtходао:

РИЖИК

дру.га, до

споруд і . З допомогою вче­ них Інституту ботаніки АН УРСР І Львівсько го університету ентузіасти зібрали Й рОЗМіСТИUІИ ТуТ

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Дни

що

зачаровувала

ОПОВІДАННЯ----

лісо.м. Дереrва, лісові квІ­ ти, ягоди все це було поруч З ЖИТЛОМ. І КОЖНО· го разу, повертаючи-сь зі

ді. Так. фундамен таль­ нІ дослЦдження явища надnровl:д~ності . яке ви­

Цельсієм

на три

яких

в!,lбуваютьс.я

рефриже­

досягнуто

і

лення

темпера­

Оле н'Ка. був

ди .

ВИІВчения

ту•р АН УРСР . З доnо могою

якось

аалишитис$1

.. .

!VІа,му

товариства охорони приро­

рах речовини набува­ ють абсолютно незви­ чайних властивос тей,

наблизились учені фі­ зико-технічного Інсти­ туrгу

дУІМКИ,

б ілченя

запрова;J.или

нуля До

від

ста:ю

каліною. Будино1<, в .яІКом у жи­

не Т'І.льки nеріодично викидає нафту 1 гази. а Й 'ІІОПІЄРf',АЖаЄ fl'PO

ся сюди

зараз

і

лапка

вряпув,ала звірка від б\Аи.

Лу.кавець. це уні·

вда­ в ту

НИІМИ

Ну. чому ти такий нє х•аро ший? Вчора з-оши­ ти поrриз. сьогодні туфлі, а завтра що? .. Хіба не ро­

Велиний Вивчаючи

маму

і спокійно дивНІВСя невин­

-

ки

що

переконати,

мить, здавалос я . в неІ ви­ ро·с тали крила. В такі хви­

ки

вулкан. околи­

бачила,

вапося

лі·гана , аби провчити. А той мирно сиді·в на шафі

леньн:v хазяйку. І в Олен­ ки де -й гнів подівс.я . Тіль­

Гряаьооий що з'лвився в

ПІQ.вчала: рано тобі, мов­ ляв, ще бІтати. Особли,ву

мамі

з

пог.аяд·ом

Вулкан-сейсмограф

переУхати жити ближ­ че до селища. Не лякали

казал а

І

З бЛОКНОТА РЕПОРТЕРА

ЖИТТЯ•

дрібно

порізану

пасе·

ровану цибулю . порубані кільки або оселедець (без кІсток) . перець. сіль . По­ тім

збийте

мішайте

ною

їх

білки з

масою.

nерекладіть

і

пере ­

приготовле ·

Все у

разом змащену

маслом і обсипану су ха­ рями форму . Посипте

тертим

сиром .

лобризиай-

те маслом І заnінайте у духовій шафі. Готовий форшмак

блюдо. сметану

На

покладІть

Окремо

на

подайте

. 500

г

капус ти:

г картоnлі, 1ОО г сметани . 5 яєць. 150 г нільки або оселедця, 100 г цибулі , 200 г біло·

500

го хлІба,

ка.

50

рів.

1

склянка моло­

г сиру .

25

г суха­

сіль. п ерець на смак.

Радактор Є. ФЕДАМ. Інnекс

61285.

Др:'fК офоетннй. дРУ'!«>В8ІИJИй

13.560

аркуш.

ОбСJІr ТІф&Ж

nримІрКИІ<Ів.

ЗамовлеЮtІІ

N9 5108.

169 номер 1985 рік  
169 номер 1985 рік  

169 номер 1985 рік

Advertisement