Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

.,.

KPA1H, ell.HA1fТZ~.1

! Хай ЖИdе ленінська Кому­ r ••

ом 189 . (4889) П'ЯТНItЦJI

ністична партія Радянського

27

~ Союзу-натхненник і органі-

~ затор п~?емож.но. І ЖО~.~НflВОї!

ЖОВТНЯ р.

1978 ц1а 2

~-".-~--",#·,··,·-·r,'"

~ реВОЛЮЦl1, кеРІвна

ко!!.

вуюча

УГТ

"!! "!

І!!!:Є

l

ДЕП}'ТАТІВ КИІВСЬКОі

Є. Є ІО:5'!!!

"!!!"!!!"!!

![

Широко відомий КР!!JIатий вислів зи­ даТl/'ОГО радJtИського поета п. Г. Тичини Л8RОнічно Й гJПtбоко хараRJери"ує взає· мовідносини рос~йського і YRpaїllcbKoro народів, інЦІВХ народів Союзу РСР. У цієІ братерської' дР~'жби тисячолітня іс­ торія, цеблагородне

чуття зароднлося

у предковічну давнину. ТО;НУ,ГОІУЮЧНСЬ

святlі~'ватн :J25-річчя ВОЗЗ·бднанн·я ~ Б­ раїнн а Росією, l'fIH оглядаЄ:110 і ті іСІ0ричні. ш.г..IlХН, ЯКНnlИ два нарсди-брати ЙIWIИ до ·події величезного значения ~ Qвященної Переяславсьної ради. І як T~;T не згада тн, що зємля бро­ аарсьна, на ЯRій 1\1И жнвемо, НБУ ОСП,ВУ­ Є~IO, є спокqlfвіЧRОЮ С,'lов'ЯНСЬRОЮ тери­ торією! }' незапам'ятні часи· вона бjла

часткою

могутньої

державн

-

КЮВ­

ської Русі, BOНli: була часткою спільної колискн російського, у·країНСЬRОГО і білоруського народів - синів однієї Віт9НЗНИ - матері. Дніпро, Десна, ТрубіЖ ... ці голубі ар­ терії .f)атьківщиннзавждн були ПРИРОД­ fi:ИМ бастіоном боротьбн протн ЧУЖО;JЄМ­ .1J1IXзагарБННRів .. Автор .Слова о полку ІrоревїМ", глибоко пережнваючи за до­ JlIO Русі, перекроєну - пере~І,::жоваиу ~'I!ЛЬНН1WИ RИязькамн, славнть КНЛЗJl ІгОря. Славнть аа прагнення покласти к,tй братовбивчиМ війнам, ВіДРОДНТН Clйпу і . міць єдниої Руської держави., с азtе,ЩО .ві. lЯIIі.щtво внстуПа~

....,..

, 1I1t:idII ilj!o'lli пlдстуПних ПОЛОВЦів і· на 'Трубежі дає наШЄЛЬЦJlМ бій не на жн­ IJ.

вот,

.,

на

смерть.

tПсла,монrОRо-татарського іга україн­

ська народність,

що· сформувалася в

XIV -XV

століттях, n!знає горе фео­ дam.ного гніту JlВTOBCЬКВX, а пізніше польських загарбникіВ. Зазнають жорето­

кщ соціальних,

. національних,

релігій­

И!!Х уТИСКіВ і жителі Гоголева, .Русанова,

Броварів, ку.лажина та інших поселень на aeMmJX сучасної Броварщннн. . Наприкінці XVI у першій чверr1 ХVПСТО.1lіття Україну ОХОПJlЮють по­ жежі на,одних повстань, учасники яких боролися проти ПОJlЬсько-шляхетського

панyВtВИя, аа зоза'єднання з рdс1йськв­ ми братами. Одна 3 найбільшнх пере­ моживх битв,

ватажка

1630

n1JJ;

Тараса

проводом

народного

Тряснла,

відбулася

року, на берегах

Трубе~а (Тру­

бahа). Уже не три· дні, ие три иочі Б'ється иаш Трясило. Від лимана до Трубайла Поле кров покрила, -

ВС8В Т. Г. Шевченко в поемі .Тарасова и1ч~. Через вісім років зибухнуло повстав­ під керівництвом запорізького геть­ маиа ЯRова ОстрJl':Иниа. Дізнавшнсь про

u,

lІе,

800

ва допомогу українцям поспішилО ДОИСЬКlПкозакlв отаманаМуркв.

l І

на єдність партії і народ уІ

народ повів під .. Rерiв:mщТIІОМ:f.(;"tьманll Богдана Х~!едьН1ЩЬКОГО. Росія всі"яко

;ІОПQмаtаJlа Україні· У. боротьбі протн феодадьно -каТОЛНЦЬFОЇ Польщі. 1654

t#~#~ _____ ##~:~:~~#~::~~,-~

дорогою 60-річчю ВЛКСМ

жовтня !! сто!шuі р€спуБJТіНн

25

Гоголева;

які

присягнули

на Вірність союзу з РосІєю. Того ж ро­

ку КЛJlТВУ на вірність ухвалі Переяслав­ СЬБОЇ ради дали жителі БроваріВ. Бро­ варчани,

гоголівці,

літкlиці.

український народ.

свято

як

1

плекаJШ

весь чут­

ТJI єднної родннн В наступнІ десятнліття і столІття.

РосіЙСЬRНЙ та україНСЬКИЙ народи, росіЯJm та українці завждн йшли в ·пєр­

шнх лавах борціВ' засоціаl'ьне і напіо­ на.льне внзволеНИJl

населення

коJl1ШJ­

и.ьоіца~Ь1(ОЇ Росії 4ТЮРМRнар О lХів,); Слідом аа російськнм ~'країиськийиа­ род першим nідиявся на· битву за влаДу

Рад, аа lдеї8еЛИКQГО ЖОВТИJl.

В. І. Лєнін У листі до ТРУДJlщах· Ук­ раїн..ч приводу mчн-or над ll{!НjJd~иif

3

радив

їм. 4~'важно

важливим

подумащ.

питанням:

иад дуже

. }'КРIti:иі

нн 6утв

OKJI@MOlO' і неаалежнО1О УкраїИСЬRОЮ Ра-' дянtькою СоціаліСТИ'L1І0Ю Респуб.ТJІJ(ОЮ, зв·язавою в союз (федерапію) з Росій· СI1КОЮ ,СQцlалістичною. Федеративною

РадЯRСЬКОЮ РеспубліКОЮ, чн злliтвсJl }'нраїиі з' Рос!єю з єдину РаДЯIfСЬRУ Республік~·. (В. І. Ленін. пат, т. 40, с.

40).

Вождь партії

і реводюц1і реко­

Мtвд~'вав під.ходнтн до цього з класових

позицЦt, бо без иай:r1сн1шого союзу тру­ дящих двох' респуБЛік .справа працІ, на­ певио загине на довгірОJ(Н в тому ро­

зумінні, що і Радянську }'країну, і Ра­ РадJlИСЬКУ Росію тодІ зможуть задавити

і аадушити каПіталісти. ПЗТ, т. 40, с. 45).

(В.

І. Ленін.

}'країнськнй народ, иасл1дую'П! СJ!азні Історичні траднції, зир1швв 3JI!1ТИСЯ з

російсьинм народом у єдину робітиичо­ ~Є.IIJ!НCЬKY

держазу .

Партійиl, профСП!JIRОВі і KOMCOMOJ!Ь­ ські органІзації зобов'язані; керую'П!сь

постановою ЦК Компартії }'країии про піДГОТОвКУ . до СВЯТНУВ8Н!Ія 325-річчя воза'єдиання }'країН!! :8 Росією, розгор­ нути вивчення історичних шляхів брат­ ніх народів. ,.• Чуття єдпої роД!!Н!!. }' иього є по­ 'Іаток, кіНЦІ! ж йому ...:.. иема. Тя

ЧЯJ

кращим під­

06HO~!y

пу Мап0ДИХ

оулось

урочисте засідання Ц1\ .'l1\Cl\IY. hи1ЕСЬНи.х ~І'СЬЮ;О)IУ і !'ОIСО;ОnУ.

КіБ.

Під. СП.'1Є:"КИ присутн:х міс:.\я

М .. М.

навча:lЬ­

Б

робl!ників.· КО.'U'О-СПНИ:-

спеціаnіcrlБ,

нпків

учених,

НУЛЬТУРИ

і

?ІезУ.;r:ї .заі!:нають товариші В. В. І. значено Почесними Борнсенно, ! Гра~!отами

о. п. БотвШІ. о. Ф. Г. І. Ващенко, п. л.

і

ню! занладам Прltсвоє:но ім··я Ле­ ненського KO~ICO~!O.'1Y· Вмику ГРУ-

ПРИСЕячене

B,11\CI\I.

щербицьннЙ.

меШR8нці

Восьми

Щ<і€~ЧСТЮ)I. устаНОЕам

paдi~

ли

орг н.зщ2Й.

в ПадаЦі к.рьтури «Україна,> Бі::\-

БО-РІЧЧЮ

21':1чняиеJIИRе повноважне ро.сіЙСЬRе псн:олЬство на ЧОJ".l 3 В. В. Бутурліним, що брало участь у раді, урочнсто зустрі­

слави

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ЦК ЛКСМ УКРАІНИ, КИІВСЬКИХ l\ПСЬККОМ}' І ОБКОl\1У ІіОМСОМlJ.Jl'У, ПРИСВЯЧЕНЕ

РОІ,;У lІ~йна зВверши.lася пеР~lI:I!!гою.l возз'єднанням }'країни з. Росjєю, о:Ф\­

дійно. іфоголошеннм . на ПереJlсдавській

,

Дорогою доблеСТі,

"! .

Усі вои!l поляг.r.,1{ в нерівній битві:5 шляхтоYJ, кров'ю скріпившн братерсьКІ ~'зи російськог~ і украІнського народів. А через десятиліття спалахнудо по­ лум'JI ВНЗВО.1ьної війнн, -иг.у украіНСЬRНЙ

t

Хай живе велика недоруш- ~

tБЛАСТI

ЧУТТЯ ЄДИНОї РОДИНИ

радянського сус-

пільства!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ}' КОМ}'НlСТИЧНОІ ПАРТ'1 УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ

сила

і спрямо-

.npaUl:&o

мистецтва·

ПреЗИДії

БlД­

граМОJ:?-М.И. 1 ВєрховноХ

Ватченко,' Ради ~-PCP, почесними зван.нями. Погребняд,! Гідно продовжувати liOMCOMo.'1b-'

1. 3.· ~f)КОЛОВ,

В. о. Со,lшгуб, о. А. lитареНЕО, В. В. ФСДОРЧУН,. І. о. Герасимов, В. ю. Малан- І чук, Я. п. l10гребняк Разо~! 3 НЮШ. Ч.1ЄНИ бюро~ Ц1\ .j.riС\ІУ:, пеРШІ секретар; ОО"О;\І.В .І1\С:\ІУ. знап'il .'1JQ.J~ респуб.'l:КИ, пре;:'СІаБ-

сьні традиЦії CborOJHi -цє. зна­ чить ділами і насамr.гред Дідами піДТБеvджувати свою відданість кощ'н;стичним іДё2.'Ш\1. _ І не)1ає сумніву' в тому, скаЗ3,Б на з3,юнчення товари:ш В. В. Щербицький. що кожа­

НИКИ паРТіИНИХ: радuянських ма.J::Ь;;ИХ оргаНіЗац;н.

~IO.'1ЬЦ;, ВСЯ МОI10::\Ь Радянської ~-краlНИ будуть за;;;t;ди ВІрні ци.'\1

урочисте

ззсдання

І

гро-

БЇ:УКРИБ С.!1_3.ЕНЮ!

перший C~Kp~,ap ЦН А.} .. KO~Н1ЄH~.O:.

трриulям.

Л1\С~ІУ Y·CпiXIВ, здоро~я і друз;!

Нових

вам

щаСТі!, дорогі ,

'?~~;}:Ь ~~,t'maBHi Гшни СРСР І в:д імеНіУ!2:ВНФ, ,комсомольі у KpaiH~Ь;Ol РСР. . сьноl гварда Б~С!J'~И~ КОJlНШНl.~ ПІД ск,,_п.ННЯМ. залу гримить перший секретар' цК -КСМ . Уlфаl­ ~:a?lli:. В,носять.ся прап?р Р,е~ПУб;l;- ни, професор А!іа'.lе'41.їI:~сrрлЬЬІІ~ OPД~H~B Лен,на .. Жовтне- наук ПРИ Ц1\ tiГ1PC B~

I,a.J;icb"ol

Е01 РеВО.1ЮЩІ 1 Чєрвоного П1J дПО:: тін.

.

ра

RO~lSO:IiO.'lЬCbKOI

орган.заU1l:

. C.'laBHi

ІЇро

щастя

діда

11. Васю­

продовжувати

Д:Д1В і

батьків

гово­

п.амЯІНИИ .Чер~ониЙ ?;JаПОJ Ц1\! рить учень h:иіЕСЬКОГО МіСЬКОГО f\ом:паР!lї ~кра1Н.И. па:'.! ЯТНИ,І .Чер- і профТЕхучилкща .М 22 Олександр БОИИ~ !:Ірапо Цt, ВЛ1\Сl\І, прзпо- і цьщн. Бід ІмеНі стахаНОБЩВ,

!?

ри КИlВСЬКОІ ?p.J,EHa... ЧеРБ?Н()Г~О і учаСНИК:Б ЬУ;IlЕництsа ХаРЮЕСЬ­ Прап?,ра . МіСЬКОІ ,І .1\~1J3Cb.KOI~O- і кого тракторного, Дн.прогесу БИ: .'1аСНОl

КОМСО110ЛЬСЬКИ:~

щЙ.

opгaНl.,a-, СТУПНЕ

В!;Щ0J3I~ зал на пропо,зИЦJ.ю обрати

почесн;)

КОЛИШЮЙ

парторг

... і Вl'іfl(б) на шахті ТРИБалою . овацІЄЮ' Ip~EHe», Герой

.. БУРХ:ШЕОЮ.

пр.еЗ~.:!lЮ

У

склаДІ

По- І

Іlращ К. Т. ЇlеІРОВ. Гаряче

в;rають

ЦК

",Цеюра.1!ьна.:

Соц;а.'1IСТИЧНОl

юнаки і

дівча­

.'І"тбюро Цh h:PPC на ЧО;']l.З Ге- І та присутНІХ у заЛl КОl\lСОМОЛЬЦlБ нера.1Ь1ШМ CeKpe!.ape:'r! ЦК 1\ПРС. І вогненних СОРОКОЕИХ ронів. На го;ювсю ПреЗИДll ВеРХОБНОІ Ра-І трибуНІ _ ДБJЧl Герой Радянсь­ ди СРСР товаришем Л.

НЕБИМ.

T~~,10 зустрінутий

І. Бреж-, кого

Союзу,

генерал-майор

авіа­

І ціі А. К. Нед!JаЙло. Як ві;:!І10ВіДЬ

присутн!ми,. ветерана)! в;нни. ,~5УЧИТЬ B~CTJ'l1

на ночистому засі~ан~,

ВИСТJПИВ

де.1егаТ3.

ХУ Ш 313.:1У

ВЛ1\Сl\l,

ч.'!ен Поmтбюро Ц1\ h:ПРС, пер- ко~вндир~ В;.ЦIlННОГО танкового ши,й секретар Ц1\ 1\омпарТії y~- ен;пажу ёергіЯ Gамотоя. раlНН товариш В. В. Щербнцькнн.

.,

- Велику. важливу

пе-сших

.;

історичну ; В;д l:'le~1 комсо~ш.'1ЬЦ·:ист :шша дату Бідзначає наша нраїна.- го- п.С.1ЯБОЄННИХ ~OКlB ; н'

}!.

варить ТОБарl!Ш' В. В. Щербиць- 1~. ШНЛО" яка ~рauюва; а BXO~ кий. - Над~йному ПОМlЧЯИКОБі І BJJOJ Д~B: ДншрогеСJ' В. за.

бойовому

резерву 1\ОМУНіС!ИЧНОЇ ... _ В . 11 і .' п.аРТll . . сесоюзній • еН_НСЬК1l1 !іОМJ'Н1(:ТИЧЮЙ Сшлці 1\10лоді миреnегкиЙ,

та.'\1и,

Під

ОіlЩJ

ударного. HOMCOM,D'Th-

л • ЯКl lДJ •. ~ .. І во ШДПРИЄМС,тв метал:> рлино~ П~ народ про- І МИСЛОЕОСТl. 3 напутНІМ С ОВО

нає шістдесят рОКіВ. Наша нраїна наш

ЙШЛИ шлях.

дять

СЬКОГО загону ІмеН! 60-Р,ччя ВЛL'СJ\1 . . .. "ТЬ на БVДіБНИЦТ-

а,lе

героїчннй

: до них ЗБернувся кеРІБНИК.КОМ:П­ І лексної

ортади

тресту

«J{рнв~

І завжди п.'!іч-о-пліч з комуніс- ріжаглобуд,> І ерой СощаЛlСТ!і;Н~1

їх

RеріІ!НИЦnЮМ.

в ПІ?аЦ1 I~ С. Кравцов. ~I~" M~

авангаРДі вСіЄї молоді йшли ком-

БШЦІВ загону

:

Із СЛОЕОМ ~."noB.zt

сомольці. дю БИСТУПИВ ЙОГО командир Юрій Майже 150 Мільйонів радянсь- ЖураВЛЬО!l. і' НЮ: .1ю;:уеЙ

пройшли

Б

спІлці

мо-

РоО ТРІЮУНИ

П_ДН1ма:ється

Гр'У11а

.10Ди.х .'16Нінцlв ЧУДОВУ школу по- молодих гвардійщв ПЯТИРІЧКК . Вони РОЗn,ОБІДа!9!Ь про сво! ~СПl.­ •1ітичного гарту. _"eJtOH!'HO-СКАIJ:аа..,"!>Нlltl цех

pe.4l.0h!'ho-.чеха..чі~Ii.О­

го 3а!оду, На llньsа,чікu

тут

діАЬНfJ.ці ударно

ТfJуд.'1ТЬСЯ на І!ереджоєт­ чееій єахті Антоніна 80лодu.чuріена Березіча та "[арія ФедосеЮU:J,

OlfKcaHrJpieHd В()ни-е

лі І!!~редо!и,,;е тиччого

чис­

соціаліс­

з.чагачНJ!,

яке

8 цеху на Ч~~Т~ 61-ї річни­

широко

розгорнулося

ці Вели"с::о ЖОМН!t. ·Фото п. Голоння._

-

Сьогоднішній комсомол краІни ХИ Б праЦІ і вруча!.Оть uре.,ИДl! це 38 МіЛЬЙОНів юнаків і дів- книгу-рапорт. про зве.рщення МО-

ча т.

лоді респуБЛІКИ.

БойО'Внм загоном ВЛНСМ є Шд барабаЮlНЙ бій У зал· ЕХОшестимільйонна Ленінська Ному- дять п~онери.. Вони доповідають н!стична Спілка Молоді }'країни. про СБО!: паТРІОтичні діJ1а ...

яка в чеРБні наступного року від-

значить

своє

Учасники урочистого заСlДання:з

вО-річчя.

1\омсомольці,

БеДНRИМ

юнаки! дlБчата

. Пlднесенням

прийняли

ВіТальні лис!и Центральному НО-

Радянської Унраїни гідно зустрі- ~IiTeTOBi. . ~ПРс., . Гене'ральном~ ·чають юві.'1еЙ. Успішно виконано секретареві ЦН. НПРС, ГОЛОВІ

високі соціалістичні зобов'язання, Президії ВеРJШВН{}ї. Ради СРСР

взя'!і на честь першої річницІ но- товаришев! Л, І. };режн~ву, а та­ вої 1\онстИ1УЦії СРСР і 60-річчя' кож ЦН 1\омпаРТll. ~країни. ВЛ1\С:\1

..

Відзначаючи

великий

комсомольЦіБ, УСіЄї

І

Урочисте

вклад' ЄТЬСЯ

молоді рес-І

засідаЮlЯ

ОГО,10шу'-

:закритим.

• • •

публіки в здійснення рішень ХХУ з'їзду партії. Пре:;Идія Верховної

ДЛЯ уча~ників урочистого засІдани!'! було дано великий СВЯТКІ>

ла Почесними

ху..lОЖНіх КО.'1еliТИВlВ

Рци УкраїНСЬК:Ої РСР

ки

1

наГОРОДИ-l БИЙ· концерт ·маЙСТРіВ мистецтв !

Грамота~,1И

paPH)нH~

9

місь-

КОМСОМО.'1ьськкх

ре<:п v б.'1іки,

(РАТАУ)"


ДЛЯ ПРАЦІВНИЮБ заводу плаСТ­

мас нИ'НІшнНI: рІк став роком у

виконаннІ

ну в цІлому.

ВтІлюючи

пла­

поча'І'КУРОКУ

в життя рі­

(1977

шення грудневого

trrВA, !lttPMa~ Й6іе'l темни. тут ми маємо пеJН1 ДОСЯІ'нення.

вирІшальним

п'ятирІчного

1

ІНОВ!Ш доповід1

секре­

Генерального

вис-,

таря ЦК КПРС, Голови Президl! FepxoBHoї Ради СРСР товариша .тІ. І. Брежнєва, партійне бюро всю органІзаторську І масово - полІтичну роботу спря,мовувало на моБІлІзацію цехових партійних органІзацІй 1 всього колентиву

жавного

на

1

плану

бов'язань,

виконання

вирІшення

Дуже важлИ!ве місце у нашІй робо­

3'0-

... ...

тання обговорювалися на

ПРАЦІ

Широкого таиня

Щення

с

І

ефективності

ПОЛІпшення

якості

Нещодавно

т

носять ЗВЗ.,ННЯ стичноІ праЦІ

ь

зусилля

уВінчалися

радними: успІхами. Державний план по випуску ва.'ІОВОЇ продукцІї за дев'ять місяців виконали на 103,5 процента і додатково до завдання випустили її на 807 тисяч каро(}ван­ ців, а завдання по реалІзації пере­ нри.1И на 664 тисячі карбованців. За­ безпечено виконання плану щ) підви­ . щенню продуктивності .!ІрацІ та з ін­ (Ших техніко-економічних показникІв. Достроково справився колектив із завданням по поставці продукції д.1Я сільського

жовтня

стопада

цехах

с!\атерок

!

UCTaHHbol

декади,

що

питань

поля

раціоналІзації

і

група

група

конання

Рішень

ХХУ дострокове виконання три;

з'їзду .КПРС, нaiul авто- річних завдань рапортува­ МО~.ілjсти докладають усіх І ло більше 200 чол. овік. СВОІХ старань, щоб доби- В рахунок другого пlвріч­ Т':СЯ якомога кращи~ ус- чя 1979 року працюют.

271

наш

тися-, Л.пшення

якості

РОб~ТИ.

автопарк ЦіВ ми

перевезли понад

з

І щоб

Н0

на

мир

Омелянович. Маля- пасаЖИРllВ добилися водіl

ренко, водlУ Микола Гря- багатьох аВТобусІв. Примі­

відностІ з ро.стом рухомо- горович Усенко, Михайло ром, бригада

го сн.1а,lУ зоіЛЬШИЛIІСі\ на-І Єронейович

шl заsдання.

зросли

Навроцький, хайлови;а

3 по­ Щер- чатку п ятирічки одержа~

ви- АндрІй Григорович

ЗИМ0 оо тисяч пасажирів ініціаторами добрих почи- виконують

комп­

та 5 тисяч тонн народно- нань. господар'СЬКИХ вантажІв. Так, наприклад, засп!Якщо у перші рони своєї вувачами соціалІстичного роботи пасажирсьнийзмагання за виконання транспорт обслуговував трирічних завдань· на

на­

вчаlOне

велику

несе

дову передсвлткову <вахту.

негативно

І

секретар

в пер­

с. ВИННИЧЕItRО, ttаptlЙИО! органlзаціІ

працівНlfИ!В

ааводу п.пастlItllс.

винахідни-

кількість

. праці..

бутовІ умоВи. 3а ОСТ8!n1іl час побудовано. ГУРТЬЖ!fo ток, З5 сімей одерЖ_JI1I благоустроєні ква P'l'ирll. Стала до ладу хороша ~дальня, яка за~езпечу'

тру­

ших рядах ідуТЬ f(ом~і~ти.

також

кондуктс)І

необхідн! культурно -' по.

дО 61-1 !річниці, Велико! соцlаліСТИ'lноУреволюціt, ,по-ударному

також

никІв, створили, для в.·

Дружно ,відгуkНУВШИСЬ на 3аклRКИ,

колектив

а

приємства. Збудували ви­ роБНИчу ба3j', підготуВаnJl

трет"ого року десятоl.П'Я'І'ИРічки.

наш

но.ВИ'J,

Поряд , з вир06н~. досягненнЯ!Ми ми добиJit8a ся значних УС1Іlхlв і 8 CQlt цlалыімуy розвитку пі.

виконання державнorо плану та під­ вищених соціалістичних зобов'язань

ЦК ІШРС Жовтнемї

свої за~даю!~

на 110 процеНТіВ водІ! &800 тоБУС1В Григорій Онуфрі.. йович Волосюк, Геинадll Дмитрович Кравченко. І Василь ІваНО1!ИЧ CaJtUl~ ри Євдcmlя ПиJtmtіви. Шестопалова, Олексаиnpt МИікола!вна Дяченко, Г_ на Харитонівна СуБОта.. ська та Ганна ФеДОplJl1l1 Горохівська.

успІшно спра­

і

Петра Мн­

Тарана

маги до роботи, особливо бак та багато інших. Усі ла 76 'ТИСЯЧ карбованці' пасажирського транспор- служать хорошим зразком прибутку, СаМОВіддано ту. Тепер щоденно перево- для Інших, виступають працюють 1 систеllo!атиqи~

У нинІшній

недоЛІкіВ

державні за­

20 років. НайстаріИІl з . Відра~них усП!хів в ПОо них - інженер Володи- лlпшенн~ Обслуговув~ЮІ~

борних з60рів по мобілlзаціІ комуні­ CThв, иомсомольцЛl та безпартійних трудl'вНИКіВ на докорінне полі,пшення якості роботи 11 усіх ланках вироБНИ... подолання

нович Сінчук.

автопідприємство ветерани підприємства, ДИ'1'ься на п.еревезеннJ які мають стаж вІд 10 до ЦУКРОВИХ буряю~.

09034, воно набирає все бі.'1ЬШОГО розвиТ!(у. А сьогодні ми маємо 190 автомоБІлів, 98 автобусів та 8 таксомоторів. У !3і;1ПО-

ша партійна організація вже присту­ пила до ВКRонання рішень звітно-ви­

цтва,

ГрнгОо

Юрій Іва-

з березня 1966 року, вlд- щих автомобілістів. У ко- сіки на ЗОО тонн БІльше. ноли автопаРIi перетворе- лек'Гивl налІчується 182 А зараз по-ударному тру­

стан­

ПОСТaJlленИ:М за1!данням,

Микола

ни на перевезенні врожа!()

росту питомої ваги виробів вищо! ка­ ВИТИСЯ

Стальнов,

І Т.ак, за два рони І 9 Мlея- РОВИЧ Усенко,

ських споруд. Починаючи вІддана праця наших кра- портував у

лексноІ системи упраВЛіННЯ якІстю продукціІ і добитися значного при­ тегор!І якості,

Бориса

Федоровича Жуковського та Івана Михайловича Ки­

32, річка. І, праtнучи зроби- бенка. І свого слова вон" вклад у ви- дотримали з честю. . Про

,реведеНІІЙ на нове місце, тисячі пасажирів.

стандартів

впровадження

зав- ча Навроцькаго,

де розпочалося будlвниУ цих досягненнях за- 1978 року. При плаиJ ЦТЕО необхідних господар- кладена велина і само- 6400 тонн вІн вІлтранс..

року з максимальною ефектив­

1979

нІстю завершити

екстру­

зору

комунl­

Отже, тепер головне наше за.вдан-· ня ПО.1]я.гає в тому, щоб до кІнця

впливало на виконання планів з реалІ­ зації. Не випускаємо з

вступить

нІ якості усієУ роботи

зії найбільша частина проду!}ції, як правило, ран.~ше випускалася ПРОТЯj rOM

РаНШlе

п'ятирічцІ.

господарства.

у

силу

великІ

знаХОДI;!БСЯ в районі заліз- план 144 тисячі тонн на. . ничної зупиНJ,И .Ялинка1>. родногосподарських вантаДуже добре ПОТРУДИВСJl У ЛЮТО},ІУ 1965 року пе- жів та 2 мільйони 443 колектив вантажна! КЩIОо

дт! роБІтників основних. та допоміж.­ них професій. Це служитиме надlll:­ ним засобом у докорінному поліпшен­

змагання під девізом: «План трьох років п'ятиріЧI\f[ до першоІ річни­ ці нової Конституції СРСР,>. Пlдви­ щені зобов'язання виконали 85 нова­ 'Т(lР"В виробництва. Серед них­ апаратники цеху екстру;зії комуніст В. Б. Сахно, В. П. Лагус, В. І. Пи­ щик, В. І. ЛисеНI\О, пресувальники В. І. Горячов, Г. С. Гапнушенко, працівники цеху снатертиlН :В. А. Дьо­ мін. В. М. Виноградов, Н. Г. Поліно, робітники цеху лиття Г. А. Гаври­ люк, М. І. Щербина та багато інших. Особливо багато уваги придІляємо забезпеченню РJlтмічної робии j сlх цехів, віддІлІв і служб. Адже не се­ що

І!

Особли:во

11

9

тонн ва.н.rа;ю в І

дapTI~ пІдприємства по системІ без­ дефектно! працІ для Інженерно-тех­ нічних працівників, а з першого ли­

у прискоренні вИ/\онання планІв позитивну роль зіграло соціалістичне

нрет,

вступила

ювілей

налічувалося у І ти належний

чу пасаЖИРІВ.

справі теж зрQблено чималий обсяг роботи. Вже впроваджено 32 стан­ дарти підприємства. а 17 перебуває у стад!! впровадження. З першого

від­

і 20-р,чний

ПА3-051. За 1959 рік бу- П!хlв У борОТЬбі за П!дви- Петро Васильович гай~ ло пеilевез.е~о 113 тисяч І ~e.HH~ ефективності і по- вий, Юрій КОСТЯНТИНОВІА

до

ництва є боротьба за. полІпшення якостІ продукціі. І в цій важливій

партійних зборах, аналізуючи вироб­ ничу діяльність, комуністи відзнача­ ли, що нашІ

.,Ко.1ектив

час

автомобілів. Через рІк прибуло ще 20 авто-' машин, 4 ВіИlТiJЖНИХ таксамотори та 3 автобуси

зма­

ставлення

3 маршрути, то за- чl't"ТЬ rпершо! рlЧНJщl И()О

нашого автопідприємства, дання перед колеJ\ТИВОМ яке народилося 29 ЖОВТ-І' ПОСТllВила десята п'яти-

-

Одним Із головиих напрямІв даль­ шого пlдвищенtlя ефеКТИВНОСТі виро6-

виборних

-

набрало

пра-І лише

його ' штатІ, а в автопарку

партІйному

•.

виробництва

звІтно

розмаху

комуністичне

Цьогорічний День

цlвниюв автомоБІльного раз обслуговує аж 24. u.......адянсь!\оу Нонсти.ту­ транспорту для нашого І Загальна протяжнІсть лі- Цlїви;ступили коленти!" колективу став подвіЙним нійснладає бли.зько 620 брига:д вантажннх ав'!Омо­ ,сВЛТОМ. Адже це водно- І кілометрів. білів Михайла Єронейови,

ня 1~58 РО1;У. Всього

праці. В нвому бере участь 1028 чо­ комунІстич­ ловік. Звання ударника ної працІ удостоІлося 803 виробнич­ :ники. Одинадцять бригад і вІддІлІв

продукціІ.

на

за

ДЕНЬ 1П'А'ЦJВ1lИК1В АвтомоІшыfJr'o "АВОПО""

Ювілей автоп!юіриємства

ЧОЛОВ!.КИ

його гласності.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ н

роз­

бюро І цехових партзборах, вжи,вали­ ся заходи по усуненню Фор·tалlзму в :нерівництві змаганиям та посиленню

Головне~ я

пІдприємства,

ВИТКУ творчоі ІнІцІативи, паширенню передового .досвіду та ПQчинів. ці пи­

ПАРТІЯ НА ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

.

усіх трудІвникІв

питань підви-

28 ЖОВТНЯ -

рацлро­

Т! відводиться поліпшенню організа­ цІІ соціалістичного змагання, залу­ ченню до активноІ участі в ньому

дер­

соціалістичних

151

позиц~. І . 3 нп 140 впроваджено у вироБНИЦ'l'1l0 З економічним ефектом майже 150 тисяч карбованцІв. Нра­ ЩIfМН рацІоналізаторами 'зарекомен­ дували себе М. Д. Гнlдак, В. Е. Нуш­ ка, І. С. Рождественський та О. А. Рєп~н.

р.) Пленуму

ЦК КПРС, а також положення

надійшло

1

3

гарячою

нічнИх

змі1l

стравою.

3а дваДЦ-!lтирічJ!ИЙ

БЕРЕГТИ ДЕРЖАВНІ К О Ш Т И На черговому засіданнІ міськвиконкому було

Омаковському П. Н. 106 карбованцІв. Перепла­

посилення

інших

розглянуто питання «ІІро' ти пенсій траплялися контролю

за

витрачанням І збереженНЯ:>! кошт;в. виділених на

ВИП.lату пенсій».

у·становах

нізаЦіЯХ. З метою

в

орга­

посилення

коштів,

лів перевІрок на засll1анні відзначалося, що міСЬ-

виділяються на пенсІй, ВИКОНК()l~

безпечення

прийняв

:кий відділ соцІального за-І Ради народних через

контроль

недо-

що

виплату міської

депутатІв

рішення,

у яко-

при-І му зобов'язав відділ соц-

п\'Скається переплати пенс:Й.

забезпечення (завIДую­ чий Г. С. Єлічев) до 1 ли-

го року по місту незакон-

зувати

но виплачено

підприємств

За 8 місяців нинішньо- стопада 1978 року органі-

суму

585

переплата

Це

на

карбованціВ,

пенсій

3248

13ИТЬ

пенсій

стано-

перевірку

конкретних

та

всІх

вжити

заходІв, щоб

запобігти незанонному ви-

карбованціВ. трача!ИІЮ державних КОШ­

сталося

тому, що ад-

тів.

JIIіністрації деяких підприємств І організацій міста несвоєчасно повідом-

Для цього працІвникам відділу необхідно піднести рівень роботи по роз'яс­

ЛЯЮТЬ відділ

соціального

ненню

забезпечення

про

ства.

прий-

н~ття на р~БОТУ пен.сіоне-, з~ не

ЗДІЙСНЮЮТЬ

належного

за

цим

контролю.

Так. відділ народної освіти

переплатив

діючого

посилити

законодав­

правильністю

рш, а Пj1аЦ!вники БliДдlлу' лення

хідних

контро.ль

д(жументів,

пенсій, системr

для

оформ­

необ­

одержання

удосконалюватн перевірок

гrюма.1Я-, моперевірок

і взає­

правильностІ

нину Мудраку Н. С. 169,! призначення і виплати а трест «Броварисільбуд»: п~нсій та допомог.

о

2

стор.

о

НОВІ МАРШРУТИ дНlnРОВСЬКОI ВОДИ

МеЛіоратори

о

и..

зроблено 'багitl

то. Та попереду

..

ще в

-

цтво пасажирського паІЖ!

і спеціалізацію траиспо,,", ту. І наш колекти,в упе-.. нений, що успішно спp&ol виться 3 цим відповіда,u.

у,nравл1И'Ня

СУКРlЮдбуд. значно ра:н,і­

ше, ,ніж зa.nисаоо в :ю6о­ ,в'яван:нях НОЛЄКТ'ИВУ, вlД­ КРИЛ,И шлях воді у новий 30-кіЛОМе11РОВИ'Й 'вІдРізок магіс'l\рального

часу

ликІ перспективи. Пере. бачено здійснити будівНІ"

КаХОВоСька зрошувв.flЬна система .пlшла~ з херсон­ СЬКИХ степів у запорізькі.

русла

І КОНТРОЛЮ за правильністю

ПІсля розгляду matePla-, витрачання

статній

та

і

ріод

ним

завданням.

В. ПРОХОРЧ}'К, на"lаJIЬНИК автопlАПР8ємства 09034.

ка­

налу. Першими одержать життєдайну ВО.1]{)ГУ ІІІ'ЯТ­ сот гектарі·в земель ЯJ(,И­ Мівського. ,району 3апо­ ,ріЗької області.

На

фото:

шофер

nepeAOBd

піДПРИЄМСТli8

Г. О, БJlехерт. Фото П. Годовап.

-

Місто комсомольської Слави в місті КОМСОМО.'1ьсько! С.'1ави­ Кр а снодо./tі. де в роки Ве.1ИКОЇ Віт­ "!lЗНЯИ'ОЇ вiїlни звершили безсмеРТНІІЙ

КО.1ектив об'єднання гі.1ЛЯ»,

«Краснодонву-

нагороджений

перехідним

;;

І

грама у підземних механізаторів' ке­ мала. Бригада Колесиикова довел. наванта.ння на лаву до мілыiIl&& тонн вугілля на рік і зробила цеА ви.

сокий рубіж

.

нормою.

КолеКТИ,1І ус.

Червоним Пра!lОРО~1 ик КПРС. Рали

подвиг герої «Молодої гвардії», все нагадує про його шахтар{:ьку про­

Мін. істрів ВЛКСМ.

IJlШНО завершує

фесію.

По-ударному працюють шахтарі і в третьому році п'ятиріЧКlI. На їх ра.

ПотеНЦііал Краснодону продовжу. р'ости. Поблизу міста будується И().

.\унку уже багато десятків тонн кок-

ва-крупна шахта «Суході.lьська-схіА·

Нвзви

вуmщь,

кінотеатрів,

магазинів, заліЗНllчн-і вагони з в)'Гі.1лям

...

Невдовзі п.іс.'1Я війни за КnМСОМО.1Ь­ СЬІ<ИМІІ путівка~ш СЮ_НІ ПРllїха.:11І ТІІ· сяч і МОЛО.1I!Х юнаків 3 усіх об.1зстеЙ

Украіни будувати нові шахтн. Ум лали імена керівників і організа­ торів партійно КО\Н:ОМО.1ЬСI,КОГ() пі.'lпімя. Шахти імені ЛЮТlIІ;ова, імені О.lега Кошового. Все це зобов'язує. Відмінн(] пра­ цюють КРаснодонські гірникн. За Ilі_1сумками Всесоюзного соц і алklll'ІІI()' ного з'магання в !9їб і 11977 рОJ\ах

НОВЕ

Ж:h':ТЯ

о

['і&IІОГО

13

СРСР,

ВUРПС

і

ЦК

вугі.1.1Я, добутого понад план.

ш,()~!у

гваР:Ііііців.

успіху

Є доля і

десятки

МО.10.10-

гіРНИЧIІХ

колек-

видобуток треТltl'JrO

з початку п'ятирічки вуriлbWoOГО міЛlо. йона.

на», яка буде щодоби видавати b.~

сять ТИСЯЧ тонн

коксівного вугілл...

На спорудження підприємства.

rtrall41

Гllпів зарахували ЮНИХ ,патріоtів ло І та при;хали комсомольці з багаtЬОх

сг,оїх .1ав.

ви·конують

їх норми. На'

ш:нті «Моm)догвардійська» ло скла-

областей Украіни. Ух зобов'язанн" -

.ІУ

З.1НТII

бригади

Героя

Соціалістичної

Прauі А. Я. К().1еСНІІКОВіІ RХО_ПІТЬ кОчіСilр «,I\\'1.10.10Ї rBar.1iї» Герой Ра-

.IЯНСЬКОГО Союзу

0.1ег

КОIlIOВНЙ.,

ЩО_1НЯ ~a ЛОШ!Іі nqкаЗНlІкін вивіlНУЄТЬСЯ 1 иого табельний номер. Про-

шахту

в експлуатацію

Іже

,інці нинішньої п'ятирічки. д. КОВДЛЕНКО,

кор. ТДРс.

м. Краснодон. Вороши.lОВгр' адська обл.

П'ятниця, 27 жовтия 1978 PORY

о


=====

7Дос::товНI У1'НД9ВИ* НАГОРОД

ГОСПОДАР ПОЛЯ J'lONl ХJl!боробський ро-. І пе.ршl по.воєнні роки, коли

.МІд сягає у давно м,\іНУ:. .7іі чаСJf І ведеться з дІАf . Ь;'адlда. І сам він з диtииетва полюбив землю,

lирlс на

ній

1 змужнІв,

став, справжнІм

t'~M. Тепер у ~аliевие, не

господа-

БогданІвцІ, знайдеться

людини, яка б не знала nьоГЬ майстра своєІ спраіК.

Став

-

трактори-

11

часом.

А

заrорІле обвітрене облнчЧЛ свідчить про молодість

У бригадира росте Юрій цього року чив Богданівську ню

премІю . Восени

школу

працювати . брш а д у. . тракто р

в

!

закін­

. серед-

тракторну

йо;уr,У ДОРУЧIf ЛИ Ю:\13-6 . СпецІ­

! а.lьн і сть в і н д і став у шко­

І лі. а пра](Тику пройшов у І батьк а : п'ять сезонІв пра­

і цював

хлопець

помічни­

І ;; O ~I к (шGайнера на жни­ і Еах . Цього року.. вже' вдруге. ДОПО!l1агав батько-.

вичу . За сезон комбайнер

в і менший син класник Олег.

спочатку

а потІм

Б кол-

у

радгоспІ

l~~HI Докучаєва.

Вчитися

ltО'велося перших

чимало. ПІсля емтеесlВСЬJ(ИХ

l(y~cII через рік закІнчив

штурвал

комбайна,

пока­

зення

СІЧКИ,

зує приклад у роботІ . всім Д?ставляли

ще одні І став траI{,ТОРИетом - машинІстом ШИР01\О'го профіЛю. А трохи ПізнІше, пІсля служби в АРМІЇ, послалн мене на kурси бригадирів . трак'!'орних бригад.

своїм пІдлеглим. СіМ се­ зонlв вІдпрацював на самохlднlй машині СИ-4, яка вже до того мала «ро­ бочий стаж. чотнри рокн. Особливо.го успІху . добив~я М. В. Бобко У МИ-

IІlдтодl, як п'ятна,іЩЯТНріЧНИЙ хлопчина, ставши ме~анlзатор6м, почав об]ЮБJtЯТИ землю, вирощу-

сив на звал 502 гектари озимих І ярих хліБІв І вийшов перемо.жцем у со­ цlалІстичному змаганнІ.

вати хлІб.

йому . адмlнІстрація госпо­ СОЛОМИ. дарства вручила першу бункера

Немало

па

часу

спли8Ло

Нелегка то бу-

рОбота,

особливО'

в

BlДcTaHЬ

-

меТРІВ . Але ний строк

дО

її на за

того

Ж

і нш І

агрегати

ОСІНН1Х

nьових роботах. безкінеЧН!lХ

У

який

час ,

вирі

к і ло-

перебу­

ває і Микола Васильович,

добрий

господар,

Михайловичем

З~~РОВ-никами села ХХУ з'~здом

нулому роцІ. Т&Д! вІн ско­ ПОМl'tником

кою ж

НОВОЮ

тІльки

без

партіІ

~.Нивою:!>, І липневим (1978 р . ) видали

сво.є!

з

машини

НQ&ИЙ

навчальний

~ЗnO'llався

в

~'щ'ііерситеТі иоМічн·их

plR

народному

технlко-ено­

зн·ань

заводу

l'i6p~UIkoBot металургії ,!.Мені eO-рlччя' Радянської

~ltраІни. його слухачами

t 120 працІвнинІв підпри­ 'єМ;СТВі. «Сучасні напрямнн ,й~tlCпективи розвитку по­ рошковоІ металургН. -

"~КОЮ

бу ла

тема

лекцІї

доктора наук, професора lНституту проблем мате­

~1aJ10зиавства . І. д. Радо­ мксельського.

та

TypOO'fa загаль­ тема доповідІ по­ міЧIfИ1<& дирентора заводу із

загальних

питань

Во­

JtоАимира Оnексан.дрови­ "1а Нривошлика. Він роз­

(ІОвів про Jl,ів·никами

зв' язки З тру­ ланів І ферм.

шефську

rocny про

допомогу рад­ «Гоголівський!>, ВИПУС!<. деталей до

комбаЙНів «ИОЛ'ОС:l> і ~Ни· ~:I>.

Еровїфськии

університету nеН1н13му Ф. Т. UUИШlJIен­ }!О ознайомив слухаЧІв їз SlіжнароДНИМ ста.овищем.

Роль

майстра

посереднього трудового

ГАн!затора

як

БЄJ­

керівника

колективу,

І

ор­

ВИХОFlаrелн

РО'бlтникІв внсвlтлив май­ стер В. Я. Студиград . Заняття школ·и ·маЙст­ рів

проводяться

з

АОМ

8іД

них

розглядаються

віД'ри­

lІиробництва.

На

питан­

НЯ науково! органІзації праці, вироБНИЧі, читаю­ тьСЯ лекції н·а правовІ те­ Ми. ДоповІдачІ лекто­

ри 3 «иєва і Бровар:в . В. ЧЕСНОКnВ; старший Інженер з під­ 'ОТОIiКВ кадріВ.

"

поста-

ВИЯВИlВсл

ня цього

пла­

повнІше використанlUI ПО­ тужностей

верстатІв .

РОЗВИТ(JJ{ колеН:

тивних начал в оргз,нlзa-t

ваго- ціІ працІ

на дlльннцях~

серйозно Працюючи по-ноовому, зa-t

використан- вод щороку збільшує БИ­

досвІду.

Що- пуск товарноУ

продукцl1

4

карбоваНJo

. застосовувати

правда,

П. ТЕПЛЮк.

в

Інших мІсцях метод Зло-

нл його робних

на

ців.

мІльйони

особли~

шин06удуваипя

Але. найБІльш

застосували Іх, ж поєднавши з

-

до того роботоН)

за єднним нарядо~, маши.

нобуд;івники

Сумського

заводу Імені М. В. Фрун­ зе. У свій «варіант. сум­ чани органічно впнсали І передовІ прийоми керу· вання якl·стю. Цей ДOCBi~

комплексиl, схваnений спецІальпо нинішнього

розроблений ПОК8.\3ник

галузях.

послІдовн()

на початку року ЦІі

ИомпартІї України.

коефіцІ~нт Індивідуальної ИолеКТИlВна npanl!ТРУДО~Оl участІ в досяг- не тільки джерело мОбі.. неннІ спільного нІ:нцевого лізацП резервІв виробни.. результату

визначив

-

заробіток кожного. Таким

цтва .

Вона

засіб

-

виховання

могутніЙ

НОБоІ,

чином І тут вІдокремлюю- всебічно розвинутої лю­ чим фактором було по- дини. У найбільш фунда,.о с~а'влено не тІльки орга- ментальній галузі діяль-о'

юзацІйнИ~ І мораль.ниЙ, а · ностІ людей -

економіцІ

й еlЮНОМІЧНИЙ засшн . Це колеКТИВf!а праця утверд­

навчальний корпус

+

принципІв в об-

галузях і

вltНонувати завдання, а

Надією ДоВfОЮ;

--

дальшо-

в,о В маШЮlOбудуваннІ. Тут метод дІстав назву єднного наря.ду. Створені з робітникl:в рі;зних професІй КОJ;Iективи почали

На знімках: IJеорl -- IJи­ кладач Ганна ЦетріIJна МАЦА!( (на другому пла­ ні) проводить лабораторні роботи з майБУТJtіJ(U 1300техніками Миколою ХАР­ ЧЕНКОМ, Ольгою КА­

БИШ,

етапом

го розвит.ку бриrадного It1.дpJlAY стало застосуван-

мів.

вІдразу ж позначилося на

жує

творчому зростанні колек- життl

тивlв І на профеСІЙНОМУ ал

в

повсякденному

ко~уністич.ниЙ іце­

«ВІльний

РОЗБИТОІС

ВДОСJ;<оналенні кожного кожного є умова віЛЬНОГ() ТРУДІвника. Товарись.ка розвитку всіх».

+

взаємодопомога,

ОВОЛОДІН-

ня суміжними ми,

професія-

А. ПРОВОЗІН.

підвищення спеціаль-

(РАТАУ).

------------------------------------------s~-------------------------.

!~~S~~~~~ • • 8~* • • • e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------

ності з графіком. У НОВО­

ПІСпа ВИСТУПУ

му

"нового ЖИТТАІІ

ткацькому

цеху

ведені малярні

про­

ро.боти і

настнлається лінолеум .

«БУnЕ ТЕПЛО,

* * •

БУДУТЬ УСПІХИ.

у передовІй

статтІ на·

у матеріалі реЙдово.ї шоУ газети за ,Nq 147 від бригади пІд таким заго· 19 вересня 1978· року ловком йшла &11188 .nро «Дотримати слова ви­ окремІ недолІки у підгоТОIЩі до зиМИ ка Гоголlв-

по.заштатної групи МісьІі· партії, завідуючий

JЮМУ

вироблення системи

бу- гІв. Система почала спря"

тра·нспортни-

ПіДІЙШЛИ до

ну збудовано нЬвийнав­ чальний комплекс, де роз­ міщені різні кабінети, лабо­ раторії, актови/4 зал, біб­ ліотека, спортивний аал. їдальня, гуртожиток. JI радгоспі-технікумі те­ пер навчаються 1200 май­ бутніх sooTexHiKis і · агроно­

ськІй С1'РlчкотitацькІй фабрltЦI. До реДІІJ(цlI наДIЙш.1JО таке . повlд"млення директора . фабрики фіЛІалом від 1 сеgретаря марксизм~- тов. Кроля

Лентор

.MKtOpcbKOY

до

п~ктаil!ТІв,

-

Нови-м

П~рше заняття відбу­ і в постійНОДlючїіЙ Ішюлl майстрів. сШдне­

справа,

на Новокраматорському машинобудівному за,водl.

мовувати . їхнІ зусилля на

прИ'Четних

зІ '1И сфери виробництва.

JtOC1!

H1t. --

дл"

обрали

Д~BHHЦTBa жител колекти-

мим всюди, де

Фото Ю . .олІйник •• (Фотохроніка РАТАУ),

сtння сільськ·ого госпо­ даРства вс!!народна

шлях

нування І стимулюваННІ! для майстрів рІзних ран­

Ефект

радгоспу-технікуму.

ВИРОБНИЦТВА

Ефективний

дослгнення .мети

бl'на можна тІльки пІсля 3д06У'11КК иовокраим Аого МОДИфlка~ІІ стос()в- торців БИЯJБИЛИСЯ корJЮi! яо до спеЦНфlКИ галу- ними 1 в далеких 9ід ма­

внизу

ВЧАТЬСЯ МАИСТРИ

ох­

НОМІЧНО зв язана з десятками прлмо чи опосеред-

РЯДНИК·ІВ.

"грнігівськ(!. ~БА/}сrlJ. У Майнівському радгосnі-тех­ нікуміБобровичького райо­

УНІВЕРСИТЕТ ДІЄ

cnpaBf

ти економічнІ вІдносИНIІ в трудових Rолективаж не «знизу» а так би мо­ вити з «середини» :J

Ф

ЗАВОДСЬКИМ

роках заго-

ків, ме~анізаторlв, субпlд- дальший

ПОВІДОМЛЯЄ РОБКОРIВСЬКИl1 пост П'ЯТИРІЧКИ:

.

60-х

чальниюв,

Пле­

ПОДРlбнювача нумС\.'І1 ЦИ ИПРС.

Вони

новій

колективи

тиву колектИlВНИМ формам rrрацl, на підрядних началах. Бригада злоБІнцЬв не тІльки органlзацій-

ВІВ:

Олександром І' поставлених перед тяудів­

цем, які збирали ХЛ10 та- J ИомуніwичноІ

у

H~HO

внлався. Правда. перше сьогоднІшній, І про май­ мІсце по намоло!у зе р на : бу тн і й урожай. І згурто­ завоювали ко.мбаинер .Ми- І, в ує колектив механізато­

Бобко з , рів на ВИJ(онання завдань,

У

устаткування та Інших.

оо ~ Mop.a.~ЬHO, а й еко-

брига-.

у встановле- дир - комуні!:т живе нинІ наш екіпаж помислами І про день

кол~ Федорович

хІдця:l'!И

відокремленість. ще влас- Тут почали вдосконалюва­

яни­

да л еІ,У І Як справжній хлібороб І

5-7

завойовує

ворила вся країна, дав змогу ліквІдувати деяку

1\ІИ с.повнені всі дн! у цей

напружений

виступили

пІдряд

І це закономІрно.

по­

турбот,

гадни-й

Злобінський метод . про

І ~у~лінно

на

них знань ! навичок ста­ ли для працюючих ПР!l­ родною внутрішньою по­ требою. На УкраїнІ першопро­

дедалІ БІльший авторитет. тирського заводу «Пром­ не тІ.'ТЬки в БУДівництвІ, зв' язок» .. «Ждановважма­ а й у багатьох інших га- шу», ДН1Пропетровського лузях економІки. заводу металургійного

Відшуміли жнива. Зби­

трудять с я

ТЯЖІШпідводяться підсумкн хлі­ Жнива видались боробсы\її праці за цІлий ми, перешкоджали часті не вико-І рІк. І C~M бере безносе­ дощІ. Иdмбайн редню участь у ннх. Вже ристовувався на повну .ПО-І не вистачавІсім рокІв пІд час аби­ тужність, бо для переве- , рання вро.жаю сІдає за ЛО причеп і в

ЦИІМ І пояснюється той фант, що кількість колектив:в, якІ взяли на озброєння широко відомий злобінський метод. неухиль-

но зростає. Причому. бри-

восьми­

-

nьович Бобко. З того часу й працюю в рІдному

--

Ниві У нашій респуБЛіЦі більш як 10 тисяч бу­ Дівельних бригаД, із загальиоІ. їх к1nькості .оиа~ 30 тисяч - госпрозрахункові. ЛК свідчать з уза­ гальнень даиі, річний виробіток на одного робіТНИ­ ка у Першнх на 40 процентів внщий, нІж у Других.

прийшов

ральні машини механіза­ тори поставили на под вір'У, машинно - трактор­ ної майстерні, пересІли на

селІ

- - - - ..........

ПОМНОЖЕННЯ ЗУСИЛЬ

иа­

намолотнв ним 3.50 тонн зерна при завданНІ 300. ЕОбрицькl1t маши н н о- 1 силу цІєї людини. - Не все було так. як 'раКТОРН!1t станцП, Микола Васильович над каже він . - , tфигадує Микола Васн- усе любить жнива, коли хотілося. -

tоспl,

ЕКОНОМttІНИl1 ОГЛЯД

А нам

дІйна З!l1іна. Старший снн

не вистачало техніки І того J?OKY уряд наг о родив робочих рук. Працював на мехаНІзатора о р ден о м тракторах, переважно гу­ Трудового Червоног о Прасеничних, був бригадиром пора. тракт.орноУ бригади, меха­ Добре потрудився. бринікЬм, завІдуючим машин­ гадир І на, ЦЬОГОРіЧНИХ но-тракторною майстер­ ~нивах. У р~дгосп ~aнею. Всього бувало І д:йшов першии К О!l1б<l1IН радощІ трудових перемог, СН-5 «Нива!> з подр і бнюІ гіркота невдач. Тож не­ вачем соломи . І його додарма скроні його. вже ручили МиколІ Васильо-

посріблилися

~T(''1 У 1949 роцІ пІслл 8аl. нчення нурсів при

грошову

тонни зерна.

523

дісталося друге мІсце.

партійнqї організації

тов.

сока честь» піддано кри­ тиці дослідно - експери­

ментальний завод будl­ вельннх конструкцій тре­ cry ~БроварИСільбуд» за невнконаиня виробничих завдань. Редакція одер­ жала

відповідь

від

ди-

ректора заводу \тов. ДіКУСтаття, надруко.вана в ми 1 секретаря партбюро. газеті «Нове життя. вІд 29 вересня 1978 року пІд ТОВ. Печури.

UUeBenb.

заголовком

«Буде тепло,

будуть успіхи., обговорена на внро.бничlЙ нарадІ колек'!:иву Фабрики. НамІчено заходи по закlн· ченню пlдгоуовки підприємства дО ЗІ;ІМИ. Зокрема. перевірена і введена в дІю

Стаття

обговорена

на

розширеній 'виробничій lJарадІ. КрнтИІ\3 визна­ на правнльиою. З а в о Д дІйсно не виконав ПJr.ану восьми місяців по обсягу реалізації та виробннцтву rOBapHoї продукції. Рез

система опалення фабри· і робленІ І затверджені на кн ва всіх виробничих І партійному бюро конкрет

дільницях. Додатково про- J нІ заходи по безу мови ому ведено

роботи

ПО

поліп·

виконанню

шеиню вент". ляції фарбу· І планів вального. цеху. У спортивному залІ виконані роботи у вІдповІд·

П'ятннця,

27

)І'ОВТН1І

1978

і

державних

соціалІстичних

зобов'язань колективом заводу в цілому за 1978 рік.

року

НА ВДНГ УРСР

м'я~-кістн,ового

НОМБІНОРМО8ИЙ ЦЕХ РЕСПУБЛІКИ

недосить.

Б І льш як двадцять ти-І

Про успlхн

колективу

сяч т онн збалансованих колrбіJ( о рМіВ додатково. ви-

Барського · міжгосподарсь­ кого KOM6:'KOPMOBOГ~ заво­

ГОТОВЛ С 1l0

ду

за

сім

РОI\1В

з

Ilач а н;у пуо,у Барського ;\І';I{госп о дарського комбlКО РЛІ О В О ГО заводу на ВінН1Іччині . BclP цю продукціlО одержюJо за рах у н()Н [-(ОРЛІОВИХ добавок. значну частину яких вироблено в цехах підприємства. Цієї кільк ос ті с таЧIІ Л О

йон у д л я

І

досягнен,ня

МІЖКОЛ­

J(омбінор~lів

ви-

костІ

ра-

користовуються

в

J(омбіJ(орМі8,

пах республіки.

-

що

ви­

колгос­

сказав

Тl1 С НЧ ц е нтнерів м ' яса . Барський міжгосподарсыии завод збудований на пайові внески колгос-

начальник голо·вного упраВЛіННЯ міжколго.спної комб:КОР!l10ВОЇ промисло­ вості МіністеРСТА<І ('ІЛІ,­

пів

району.

НlІнІ

чити,

що

р.)

(1978

цього

На

борошна

слід вІдзна­ вже

явно

nипнев{)мУ'

ПленумІ

ЦК

ИПРС і липневому Пле­ нумІ ЦИ Номпа,ртії Ук· раїни підкреслювалась невіДJ(ладна необхідність

розвитку npQoo госпної . комбікормової дальшого виробництва промисловОсТі респуБЛі- мислового Сrавнться ки розповідає одна з комб і нормів. експозиЦій паВіЛЬЙОНУ завдання, шоб усе зерно. «Сільськогосподарська на­ яке йде нафуJjажнІ цілІ, згодовувалося тільки в ука» ВДНГ УРСР. переробленому ізбалан. HAUU КОМЕНТАР - Із загальн{)ї кіль- сованому вигляді.

тваринникам

виробництва 2':;

тощо. Однак,

ІЦо це дає?

Підкреслro лнше ГОЛОВоо ний момент: З3ВДЯЮІ пе­ реробцІ І збалансуванню зерН'офуражу різко п:дви· щується його засвоюва­ ність. отже, зростає І про­

це

Cbl(oro господарства УРСР

спра в жн і й комБІнат по ВИPOOl1llJITBY І перероGці I; ОР ЛІ і В . оснащений с у час-

А. І. Молчанов. біЛl.,Ш як 75 процентів вироб­ ляється на міжгосподар­

НЮ1

Тепер у ряді районів. зокрема Ов і діопольському - Оде с ької. BOB<JaHc hI;oкормових зав.одів загаль· му -- ХаркІвської. Мен­ ною цотужн'стю більш як ському Чернігі АСЬКОЇ, 8.5 мільйона тонн про­ БілоцерКівс[, кому НІ!­ .1Уlщії на рік, діє цІлий . ЇВСЬКОї о-бласті та Інших, ряд· міжгосподаРСI,КliХ за­ ве.1еться б\·.1іRНИЦТRО но­

ус таткува.нн)'ш.

ЙОГО 'ських заводах.

ТЄХНО,10гічяі лінії дають ;щогу ~ІІГОТОВЛЯТИ на за~ІОН:І(:ННЯ

ііОI1У

господарств ра!(О:VІбінорми для пти-

ц і і м о лочного стада.

ві.1-

Справді. тепер працює понад 360

годів л і великої рогатої худоби і свиней. а також стартерні 1(0~lбікорми Д,lЯ

водів

І

~Іолодняка тощо.

цтву

кормових

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

цехів

по

дуктивність тварин та птиці. У ЦІ,ому переКQ-Н1Є

досвід

6ар с ьного

ко.рмового

КОЛ1б і­

заводу .

у нас комбі­

виробнв­

дріжджів,

о

ВИХ КО~lб і КОРМОВИХ

завQoo

дів.

3

стор.


Вечір майбутнІх воІнів "

С1>КОМУ

ри

КНЯЖIU1ЬІ<r!М'Y С1JПt., мирно! :рад! ра.а;ОС1оК!.ІХ :rrpеД~ТАВНl!Кіз tfаршкх побудинку

культу·

нещодавно

л~й.колінь.

J!1~б~С1l

J0XJt1.~ иdX ~XJl1>, 'C1aT~ гl~RЮ4И про. ~вжУвача.ми . тра~нцій

.1;106'

На вечор! за'Штаио. иа.

Вечір 3a.R~ся

вели:

."

СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

••

СПОРТ

НА СТ АРТI~СIЛЬСЬКА молодь

зечір <Є стати. в СТРІЙ,., каз 'ЖИТeJ!~ села Кюrжкч, ким. концеР'!О?4, з яким

І!.ри:свячениЙ

провода?41 ти~. хто

~OM~i ДО Лa1l Радянської І

АРМіl.

завтра

о;хя:Гне і зи~rJ"ІІИ,'ІИ перед

шинелю !ста. зеll4~J'!К~?4И

B:f1:ChKPBY

не до СDJ'І;уатськог6строю. .~Qжньо(само;:рял~~.о.сr.l Б' і '40 ..... Ііняжнцького будинку

З доповіддю <Захист В; ТЧИЗНІ! смшєнний'

ПР!!ЗQвн~.кJв ку.'!ЬТУри . робітників . . 015 язокг РОМ а д.Я н установ і орга.німцlЙ ce~ npOBeдeHH~

.,6 .

своїми

;с~ас~ю,:и ху.

-

_щ,ше

-

.

вчорашніх

зечора .8

CPCP~ пере;t присутНІМИ .1а нагсро;ужено ціННИМИ І CTa!~.'B с.ТІ?!Й'. -

в!'!ступив

:l\ово1 'товки

викла;уач почат·

в!йсьнсвсї середньоГ

.~

І еlаПlвтlє~

.

один з

роБО'!и. яку

тдго· ПО~~РУ!ffi;МИ, а піонери І проводить ВИКОННОМ ~іль· школи BPr' :ИДИ L1\f. букет ОСіННіх. IrЬко1Ра'ди народних де-

В. Ф. Руд~шно,

КВ_ТІВ.

ветера.н

І путаТ!t! і культосв;rнl ус·

Зі Be.'!КJ{o! Ент. CJ!~ом-ві:!довід;!ю l'т~ноt!И л.о . .впровадженню чизняної війі1и І. L Шев· ВН'СТУПИВО. ПКJ!ИП!ЦіНО. .в ЖКТТЯ І побут ТРудJ'!· ченко ро:;повів. про' б'сйо- Він поДя::кував присУТНіМ' щнх новИх свят 1 обрЯдіВ. Jj.ИЙ Ш!!J'!Х 3брзЙнИх'· Сил за теплі слова, скаеаНі МБ'ІЛОНОГ

С.РСР.! ;закликав маМут· І(а адресу майБУТНіХВQї:юх ВОlиів :lДНО нест.и ні!!. запевню~ 'однос€ль·

rOJ!",Ba вик~Н1\ОМУ Кия:

ж!щЬКОї

сільської Рв"

..................................................... .ввання

Бо!на-захИСННІіа чан, що

його

товариші

Д!lнарод!ШХ депутатІв •

НОНференціЯ ПО ТВОРЧОСТі ЛІМІ Толстого У міськ!Й ШНМі,м 7 В!.!!була~" ц1·

~aвa читацька

конфереНЦіЯ.

.чена життєвому

~ида.тного

і

Ні-жно й· ~\ІС!!И.'!ьовано звучить

щжсвя­

творчому

<Вlйиа І мир:!>. 'У'раДісну

. росій~ь}tОГО 'письмеННІffiа

':!енняйого творчості, наІЮДУ.

НаконфереиціУ з

реферата~и по

"ворчо~Уі письменнина вистynи.'!и уче·

_ . _..

ІМО,

11.08 ".ТНИЦЯ. 27 ЖОВТНІ ПРОГРАМА

ЦТ

12.10

-'00 Праграма .Ч'ас~. . 8.3S ГІ~астика.

О . . . М.

11:45 •

1\

ЧеI'НIІ-

(М.).

НОТО Ф;

.

НаУI<ОSO'. ПОПУJl. ІІІ • 11 І ·фl.ll.М cКlHГ'. М.І.·· студентам . ' заочииlt_м. Више ·матемаТнц. j ІІУРС.

транс,порту

.П.

мен.таJlьниА·

РУ· ХУlLо_иlil керlани![ на· РОlLниl! артист РРФСР М. Годевко.

••. 30 .:!.О&умента.1.нl

фlл.ми,

присвяченІ дНЮ народжен. н. комсомолу: "ПОД1lIlТ ІІІОАН.>. "ШО ТИI\О,llару. 8Щ JlЮJ!WМ?>, "ЛастІ.ка'. "Москаа І москвичІ..

15.40 .6.25 «!(ОМСОМО.,ьиl -

в«пО![II.

нП серин. Кониерт дянської пІснІ.

}6.55 Урочисте ВЛКСМ,

за.,lданв.

ра·

комсомолЬського

теJlефtльм СТУ.

11.50 К,- ·Т. 'ТеJlежуркаJl. <Люди. иа І с&lі •. За MaTelliaJlaMH 11 .В~есОЮЗI!ОЇ наради·семІ.

Д.~. ТJlХ. ХТО 8СТУllае до 8y~I.. Фl3и"а. <~ІІЛН·. k~).аиllІ!~·. (М.).'.' 17.30 "О. Блоlt. <ДааIiЦllnЬ». (М.).

17.00

16.00 ~краи. студента " sаочilи. ка .. 1 .KYPt. Вища. мат"ма· ТНІІ&'

РІІЦЬ.

Рlвн.и.~.

19.00 К. т. ЧемпІона, хокею:

"ХІмІк.

<Со,,"л.

\0.00 ІС. т. Ноаинн. .1~.15 Програма jLOltyМeHTUJoo ИНХ фіЛЬМ!В турпеliс."о-

та }збец.ког-о Т!І"ебl-' .еННJI. . J t>а.l1'-ись&1 аlс!!1 у 8,Вк,," ианнl· Ю. Б"гат&1І0вІ.·· ШкІJlьниll екран. і J<Л. ОС·

1'0

нови.

Р аJ!lнськоі

дер_аан

І пра ••. ~ЗО!lН!!ДИІІ по-

JllтИ •• СРСР .-. ленінськ, пtloJlJтика мирр. .

15.45 К.

СРСР' (Кит..) ....

lе.26 X)',IIOJКHIA' фІльм ;.tHIRa" 17.40 К..Т.'· <Сатнрчииl об·8"·

преЗИ.l!ент АН УРС"· К. М. СJlТIІНIІ.'

Дл.

M.4~aT.

<СРlбниl

J!зsIIiОЧО"'.

tI.зо .РоБJtннча 111Р-&1ІНIІIІ.'. Репортаж S .б.Uи .іДП/l-

чинку

Диlriропетро.ськото

шинного' аавод'у..

~.35 1(. т.' :Урочисте "асl.llаииа ЦК ВЛКСМ. комсомоль·

ського. аКТНІУ МОС"8Н І JI\OC"oac~"oї областІ. прв. свячене вО,jlіччlO ВЛ КСМ.

ТраНС,'Іиіа

KpeM .. ia~..

!,

кого ПаЛо!!lУ !·~з.!!.I!І. (М.).

_'.00

К.

19.30

К. Т.В. Кін.' <Нас .80.llH. Ла м,мо'аIСТЬ'.' Вистава'

т.

грама

ІнформшtАна . аро·

.Ві.сТі.

.

моСl<08Сі.косо lиа';'емlqного драматнчного те.тру 8. МаIК".С•• ОГО.

Ім.

А.ОО nр'ограма "час~.

Гімнастиц-.. <Т.орчlст" IOHItt~. 9.ЗО.ДJl8 '.ас. баnl<ll~. 10.00 МУ!JIчиа I1I'0rpaмa сР..• ков. IIOц!Ta~. 10.30 .РQзпо.I.ІІ1 ПР'ІІ ху~оJltии. кІ ..... ХУ.l10Jlt.ИКи.-, .ПJlаl<а,. 'ти~ти О. Са.ОСТIОIІ ,. та 60·

. 8.50 9.10

У спеНСЬЦlI.

11.30 12.15 12.30 13.45 IS.M

аБО!f~меlJТ».

МОЛО.llI lІаернl .спJ".кн. Програl!lа с.3.110ро.·...

Тира& <СПОI'ТJlотiJ-. ТелеКJlуб

т. <lfаука .'1 3<НТТ.».

м·ат.

.аlнIЙIІН%

(BoцjleceIКЬК)'.

11.ОО<МУ3ИЧНIІЙ

фІльм •. К .. т. Манlфестацll МОЛО,llI м. Мо;ІСll8Н, ПРНС!Я'Іl!'н&. 6Q. рl.'1Ю ВЛКСМ. TpaHCJI'lI.la s Кра:сної плошl. (М.).'

МеЖllрlUЬJ<а зиахlдка. У перед.ач! бере . учасt. Ilце.

.Обертанні

с.ис'tеllа

13.55

мJ.оЙо.

сУкртеле.

<МОСКВllчltа..

ФаНТіІ318 на ,емн пlсек. ПРО KOMCOMO:l. .. Аtaнlфестаull 11' а ... о 41 11. МОСК.ІІ. прl/свячена 60.

рlЧЧJQ BceeOIOSH.oi . ЛенІн· С·ЬІІОУ 1(0мунІстнч)іо, Спl·л·

1<11 Моло.!!.I.' ТР"СоІ"іиІІ • Красної ПJlоші. . . 15.~ .ЛIEJ.ІІнна. ЗIІМ.ІІ8.. Все.

ZO.45 21.00 21:43

Тllа;'. К. ·Т. О. БоЙчеико. <МОJlО· .111сть>. Викону. ,аС.llуже· ННЙ а:РТIІСТ' УРСР 8. Ка·

.11

а

шннков.

·К. т. lифармaulllll про.

~~u~:ВІС~\р-~qllоr

аlсИI.-

-..

К. то' "Інтерdуб •• ЗуСтРІ .. учасникl1l ХІ Всес.ітньога фестивалю M0J1841 й сту· ден тІа у ГааанІ аl студен· тамн Кна1lа. ІС. т. '"На .добранІч, .І1IТІІ!'. Програма. <Час». (М.). К. т. МУЗИЧJllаечори дл. IІ'ОJl041 •. Конперт 'романсу. В :аерераl: - иоаННJf.

ПРОГРАмА 'НАОБЛАСТЬ 11.00 .Житт. иауu». (М.). 11.30 ~YД'ЦTaM' • ааОЧНJlI4М. 1·IІУРС. Нарисиа геометрІ •.

ИИЙ ·ааіОН."

перlодич·

(М;).

..

14.05.м. 6стj"jВС'""иtl.сJlІ геро . TYBa.!!aC'CTaJlh'.' М.).

14,55 .<Шахов·•. UIKOJl,,.. (М.). 15.25 ТеJlежурнал "З_lздар». с.іт'. . ' (М:). МІІ 18.30 Концерт Дер-а.а8НОГО О.... 18.10 тру.!!. 5~clд. І!РО IІраао. " . в.,игаетьс, 8 труд cIoKoro poclllutoro народ. моеї реСllуБЛI1Ul" (М.). НОГО ·'10РУ.. '. 17.00 <оче.н1іне· _ иd!м",ll'ве.'. 18.~ ХУ.І!о_нl!! фl.!!ьм Ь субтит· 18.00 Но_нии.' раlj". <nолум'I~. 1 сері •. 18.15 ЧеМl!і.,-gат. С!l!ТУ ,І спор· (М.). TH.Hor Гlмнастнки. ЧОJlо,l· 18.00 Екрав CTy.!!.eHT~. заОЧ!ЦIК.. К8.(Стра~буpr: Франuіl). 2 IІ.УрС. АнглlЙс.ка мова 18.50 . \,9-. студі... Ведучнl .... !lалlз 1І0НтРОJlЬИНS ро.

~ ~::~.~~.~~.AEc:.~?~~a::.,.-:::.::.?:'i~Ce&.It.:~~~.~I~:.·. . . . СоаеТС8. 8ар04в ..:&: аеПУТltoa.: к!lе.i:J.!ІЙ· ~б".СП~

ліворуч

pиH.

фі""у ль тур 1:1

ВОЛОШЕНЮК

Фото І. Свернди. (Фо\тохроніка PATA~~.

(Іі·

На· ки

респуt'i.1lка

не' могла

кого

значення

кеDІвницт.

nємен, відбувся установчий з'їзд nємен~ьної соці· а,'!іСп{Чної партії (ЙСП). Дні роботи з'їзду збігли-

ше вторгається у систему державного устрою: ось уже більше рону повсюдно діють ВИОQрні ор·

Союзом. КПРС. Ми будемо розвивати ві;:tносини: також з іншюlИ нраїна­ ми - соu!а.'І'СТИЧНОЇ СП~В-

с}'!

гани' народної

дружності

З

святкуванням

зна·

менної дати в житті респуБЛіки - . Днем револю·

ФХ.

ВИЗВО,'Іьна

народу

му,

БОРОТЬБ.а

Південного Йєме-

п'ятна;уцять

ронів

завершила~я

в

В.'Іади

МісиеВі Ра,С!и. Таний . хІд по;:щt

! за·

ний

ПСП

Абдель

резото...

з'Ї3JУ діста.'1а

також

відображення

без-

основу номпро;юсна познція ПСП

'ДЛЯ СТЕ!орення ~. ре<:пуб: пенад: лщі аваНГа'рДИОІ паРТ.lї десять ронів. Строк на-, нового типу - ПСП, як~ чеб!о невеликий. Але за . стаflа . настynниuеJ? об -

взяла

ЦК

І своє

лежної держави. ВІдтоді минуло

ка, ,яна

парт:й,

Фаттах Ісмаїл. У р!шеннях ! пlях

цей ча~ :мо.l0;уа респу~лl·1 ЄДHa~?ї

на

Генера.1ЬНlП! се!іре-

тарем

то·

1967,.,.

я:н

HO~IJ'" так і на державному рівнях. заявив обра-

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

роЦі проголошенням неза·1 К.ИВ . О. б єктивну

у БЛИЗЬ!іосхlДНОМу Пlпанні. В них дано рlшучу:

Відсіч

планам

CiOНl3MY,

імперіалізму

місцевоІ

ПОЛІТИ~НОI орга· реакції. спрямованим на

курс на І НlзаЦll

нац,она:ІЬНИЙ І те. щоб

роЗ'є~нати ара­

проведення . ра~икальних Ф?онr ШВ11.енного Иf: ме -, бів і ліквідувати наиіО· соціа,'Іьно-економічних пе· ну. В статуті. приЙня.:.о. ha.'1bHO-ВИ3ВО.'!ЬНИЙ рух у ретворень.

добилася

по-

му

на· уст~н~вчому

з ІЗ·

регіоні.' Створення

ново'!

мітних успіХіВ. Оголоше· ді ПСП .. п,днреслюється. прогресивної партії в'ра­ ний і проводить~я В жит· ~ паРТІЯ бере. активну йоні. де RО.'шёь безроз­ тя закон про аграрну ре· участь у боротьбІ за мир, форму.

На

віднятих

у

феодал!в землях

створю-

ються держгоспи

Rоопе·

1 ративи. О:::tночасно

рає сили

націона.'!ьну

і соUіалІзм. РИ!ЬС1r в

дlльно панували сили ім­

демократію і періалізму І

ПаРТіЯ. гаво·

документі,

акції,

про-

місцевоl 'ре­

свідчать

nритяга.'!Ьну

про

СИ.'!У,

ту

як'!

нtби·1 голоюує свою тверду рі· мають ідеї МИру,демонепохитну. ВО· . кратії 1 соціального прl)o 1 ри- лю завершити етап нащо- гресу.

державний сек·1 шю\!ість !

10Р у промисловості бальств!.

нально-деМlЖраткчних

Набувають розвитку енергетика та інші су· часні гаJ1узі Н'ародного rocnonapWfBa. про станов· лення яких у минулі ро·

ретворень 1 повести на· p~ до свімого майбут· Hb()ro Irобудови соціа· лізму. На цьому шляху вели·

пе·

С.

'Редахтор Є. ФЕДЯН.

Броварському

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

радlотелеатеЛЬ8

тохарІ, СJlЮсарl·інструментаЛЬRИКИ, СJlЮсарі-реМОI!Т' никн,' учні преСУВ1tльникІв, учнІ маmив1сТів екстру­ дера, електрослюсарі, друкарі, СJlIOсарl·сантехв1Хи, вантажники. Оплата прац! від.рядна.

CepeДHi~ заробіток -

150-160

ПОТРІБНІ

ДЛЯ РОБОТИ в м. Броварах 1 сеJlах району

ра.д10механІки

нрб.

рядів.

Одинаки забез.печуюrь~я ГУРТОЖИТRОМ.

3веР'!ати~я

МІитраl!сбуду

814

ПОТ Р

І

Б

~

814

виплачується иs,"-

бавка за пересувний xapa!otTep роботи

центів. Р І аз на р_ч

видається

1<

.....

vезп.'!аТНl1l'!

15-30

!іра їни. Ви:::tається вугіл.'ІЯ ЗГі;УНО норми.

..

про-

квиток ДЛ!! Й

П;РОЇЗJУ :за.'Іізницею туди! наза;у у будь·яки Д.'Ія опалення

на

роз­

адресУ1

АдМ1в1страцIЯ.

НІ'

ко'!!!'ари ДЛЯ роботи в котельнІ на TBep,llOМY паJПIВI ПО вул. ПОЛЬОВій у м. Броварах.

Робітнннам мостопоїз;tа N~

3-4·

м .• Бровари. бульвар 50~ річчя ВЛКСМ, буд. 3.

Адм1иlСТJlап:1J1. l\fостопоізду ,м

СТОКЛІЦЬКИН,

ОГJlяда'! ТАРС.

Броварському заводу ~lIaCTMac

СВIІр'ави.

20.4~ К т .• .наll.обраНіЧ. IІ.IТ81. #,1.-00 Програма .Чар. (М.). А.· .с. '30рIН.· IIIT~. НІмецька мова. 21.45 К. т. ПРО.l!о.",еаИR ·.lІста· Ig.50np~M'epi.' :ItY40JII.HbCfO те. <§ 23. Способи 'внрilжен· вн .lfас ВОJJ,ил'а MO.[lO· JlефіjjloМУ . <О.l1нокаЩННI<И>. liя ~OlLI.JiIoHoCTj І нІмець· .І1ість.>. .' . '. '.' '1; 2 сеРІТ. Щ.ОО' Пр"гракіА .1101.1-. 12.45 К. т. '.НОІІІ меJl041ї Р."І<У·· ма. _Час.); .. . . '19.00 Спортиана І!рограма. ЧемПо sакІНЧЄlІиl- иовнн". 22.50 -І{емпlс-нат саІту" ,І сп"р· . nioHI1 СРСР 5 футбму: "'''ГР'М' Н'А '0" ~ • СТ· ь' ..... П rv ,.,.. ....,'" тианоТ 'гlм .. аст~ки. _ІІІКІІ. "Чорномореuь' - ' с Л око· 8.10, 10.10' . "Шахо.. (Стра~БУ1'Г. Фllанпlil). По МОТИ'> .. 2 тайм' .1lниамо~ (М.). D1I1OJ1a». аа"lниеииl ...; Н08іАвн. (МОСК8а) _ .КаАрат'. 2 8.40.9.40 6 1.11. сТ. Г. Ше_че.. ПР()ГРАМА )'Т таllм. В перер.1 - аечlр· КО, fОЗПОllд. про 'житта І· !О.М ІСт. Н 011\)1 8. юі . l<іІ3ка. (М.). . ТВОРЧlст ••. ІМ.).' . 10 І· К' За.. 11.' ІІР. 2О.45.кЛуб IІjноподорожеЙ.. 8.10, 1Ц5 ,Учн,.м ПТУ. ? "у,;с. . ' ~liі8~И"I ••T~'i;OIlf:lJ~bHllr~ . (М.). Хfмl .... <ЗасТоеУ •• ин.гра.· ,і!аа~DОРТУ:' .сАаrомобl·. 21.45 ХУд'ОJl.иJlІ фlл&м <Нlа. . 8И~ИН:&_угле80днI8" .М.). .1IICT~; ".1' lepell.-аotl, бер. 81~TЬ~. (М.).

.., ........ ,

сто.'!Иц!

.

-

й дУl\1ати.В1тер. соціаль· во ПСП Ra:J.аЄЗ~ІІцненню нк\: з;\іlн деда.'Іі стрімкі· зв'язнів з РаJЯНtь!шм

<Позиnlйнl І метричнІ' аа·

даОЧ~.

12.50 'зца.пьна хІмІ.. .ЕіУ.ІІО.•.а, a~OMI8' І

зні.цках:

праворуч

сільсь~:і СnОРТС.І'!'НU вете­ рин.аmнnl ·фlJt!ь'=;шер Васu-н, КОСТИНЮК (1 1 вОРIJ") та бцдівельнuк Танасій ТАТА­

спортзал,

родної Де:llОRратичної РеспублІки Південний

.'1а

СТУАlfl

заЙ.наю­

СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

І!н-.

21.15 .Кllїи.llа орбlта~. 18.М 21.45 ХУ.l!О"'НlЙ ТeJlефіJlЬМ.· "Юр. ковІ С8lтаики' 4 серІ.. J(ремлlа~ького Палацу (М) з'Ї'4і8. . . 11.00 fitrorpaMa "Час». 22.50 .lI.oBI~Kaвa CJlуаБL 19.00 21.45 сЮноriаиорама_. По аа· С)lБО1'А, 28 ЖОВТНІ 19;30 а:lнченнІ во.инн. ПРОГРАМА Ц1' 19.30 УТ

t:Радянсь·

lе.45· "СіАаIМIІ Іа Y1'1I![8~. (М.).

"Бродl1lськl

На

Юр.іt1

колгОCf!!j

ну проти ангЛіЙСЬКИх ко.'ІОНізаторIВ. що вибухну·

Itи~,

роз,нов.'.'11" 11 сі.,ьсь. Cl1~ртс."е!И.l!и lвано.ІС Пk7IЄМ. Тодоро.ч ФО • КОЮ, О.1ександро.ч ,'!А. НIВСЬКИll і Тарасо.1І.

данчtlки.

лектив

Аден!,

-'ІК!

~ стадіон,

інструктор

Е

сЕнергl1 т."реиня>. дІ •• УкртеJlефIJlЬМ~.

(М.).

80руч)

СТРЇ.l!'цькиЙ тир, ігрові Шlй,

районн(й

кументал.иl телефІльІн, <ТІ, шо запа.1lОЮТЬ ,Ір.

БО-р!ччю ВсеСОIOЗ!lО'/ Ле· І!!!!С.КОУ Комунlстнчноі СпlJlhН МОJl041. С.яТка.иЙ КОИU'РТ. Транс.аацl.,

ПРОГРАМА

сіль·

рн. (М.).· 18.00 Тележурнал СЗ.!'Jtар~.

.и!(

аКТИ1lУ МОСІІ.1І11 І MOtlto.· СЬ"Ої областІ. првс •• че!lе

серед

ТУ,

КУРСОМ

деку-

<ВеК7аР14. J(OOPZlHHaTH та· ~:~51 .e~TopIa у,просюрl~, . А мІ І .ц.ис.ке . п~а.ао. lІару іІа соulаJl!.стичнlЙ об· <. .11 8 .стратнана 8',ІІП~ . ІІЦОІостІ.. ; чиltll'. 2 серІ.. 4 f ~1.3.~!'ЬИIСТЬ." (М.) .. '.' .' : 12.20саІсн1 .'IOI!OIlTI.~ Т80Р8 па· t~.зо КО8!!"РТ 4чреате fl1'!Mli ,. 1 .. 3. If;раи - nіllарlO .. сЕ1СГ уреатІ. .Р:еспубn!каliськоТ Леиlнського' КОМСОІІ04У ~'~H . ІнфарктІ м.Іо.каР;ІІ.а., .КПМСОщ;.ilьсБJ(Ої премlі Ім. Державиого Красно"рс.ко. - Т80логl. І l!aToreMes гl· М OCTpo.cIi-КOГO· і ,. пертонlчиої Х!lореби'. f '. < го ансамблlO танпlО с .. бl~ 15.15' <ЖJf тт І І 'І<ІІІІГН "-. ГаЙ1а. .3.05 К .. --Т. Ifашl. преМ·~РIІ. Да-

KI)~!ЬТVPHиKiв,

спортивно-

традиціаніа

--

УРСР

Го.ш_ченко;

зnйняв

тЬс." РіЗНU·.щ видами спор­ ГАКоМАНОМ;

смртакіаді відзначився к'о­

уЧаСЬ М!1!!С:'!'РaJlТОМС!БIJl ••

ше1lс.цl .. <Ше .р.оБJf~V?~'1

'.М .B!lIryKHiT~.. CY1'MaJlfl~ '.25 ХУJlожиlllтеllефlЛЬМ .x..OIl.

На

Н; САНДРОВИЧ.

Ї

і

масового руху ської )fO.!Оді.

глибше зрозумі1И і ПО·Справжньому оцінити чарівнИй "світі образи терої:в Л. Тол!)тог-о. .

tький.

12.10

культурного

НонфереНціЯ надовго. за.'!кшиться 13. пам'яті юколярів і допоМоже Ім

!іІЩl '10-А класу Л. Ба~ич. Г. Іію.!е~ fOOR, Н; Цирень. Враже.ннями ПРО по­ !GдRy по толстовських Місцях поді­ Ф!ИlIC.Я,. завуч пІко.'1И В. Д. Ковалев­

11.20 . 11.40

кий раЙn"-. Тут багато ро. бurьс.q для зроетанн.q фіз­

учевицею А. ПлеЙхерт. Уривки з творів видатного .письменнина про­ деК.'lаМУj3али С. БубеНЧ1U\Ова, С. Яку~ ша, Т. Ііацалап. .

велику лЮбов.

Бt/о·овuна». що

Аасті

ледь

. тривожну гаму. звуків ВПЛітаються . С.'Іо.ва . уривку з роману, прочитані

1',1.

~ума.ченко розпоВіла про св!тове зна-­

410

й,

ка

'nерше' ""'[це. -<Господарство кrош

кращих у Чернівецькій об· .'ИЄ добру' спортивну базу. l'lазuвt1ЮТь Вижниць­ По nOC.~yг шестисот 'фіа­

JIО.::!ія вальсу з опери 'С. Прокоф'єва

ЮЛЯХУ

,л. М. Тол~того..БібліоТекар Л.

Коли говорять ПРО розви­ ток СІ!ОРТЦ на [".!і, OёIHUJ( з

ме.

доручени" 5а ММ Z18З.

!lидаиl

БРО8арським

СПоживчим

15

ЖO'l!Т8Я

товарнстао!.l

1978

року

2184,

Міським з5 д()

ва

Ім'.

Оксюта Миколи ПеТР"вича ВВАЖАТИ НЕдІhСНИМи.

кінець

k"Вартир

Звертатися за ад~е~сю: 1!. Бровари. вул. ЩОЛНQВ· 2 . т ел. 197 З r " "0,N' 2 4 _ . . хати автоuусами .~22 , , 41, 120 до зупинни <;Ремзавод~. ська.

Адмfвlстрацlя:.

КIІJlектнв ПМI(·24 тресту "БроаарисIJlьбуд_ ВИCJIов­ .11108 глибоке співчуття иа· чал.нику оргамlзаuІї В. В. 5ЄДОІІУ ! приводу емери

. lIoro l/.OHhKH ОЛ Е НИ •

~~5~~;є~.::.:-. .8',.~:5.~~.~~::~::~:~~~~~1;::~~:~~:Є~~~::~~I'~~r::~~і:;і:іі::':-"f

,#.: ..

....

а. SРОВА"И,

ГазетІ '-W,104И't ., "1)1,11 НСІІ01t. ISIoI1t8, аул. 3'.с=.,.ч;-..."....". ......оСг ".'-4'''''..,;J':ad"~''~''''''# І' .::C'..:r-~~ ..

дента· иlсu"ВОГО РЗJ!іОМОВJIення -

19·3·18; 81Ло.llІJlІв 19·4·67. І

КиТвськз. 154. масово" РО(')ОТИ. фьrnкnреСП"Нllента ,.~..:ra,,,,,,,,. ;,.....,.....,.~....,...."....,. ,.,..".~~..,..~...,.."..

.c-_.... ...

...

~..,..~,.

ПРОМИС:Л"ІІОСТ!,

".,

~~~::U~зф~~~o:.ly

газети "l1P8BJ!8 •. ''''~''''~~''.c"'. ".".~~~ ~..,.

- Щg.СКQ 61964, .броваpg.ц" .a.pyaPU··KBIвCЬJtQ!!O. об.lIynрUJIiИи.а· 8 gnрава:а autВlilЦAтв,поліграфіі і книжковоІ торгівлі, вуЛ: Киівська, 154.

3.llf. 5124.;...11.300.

169 номер 1978 рік  

169 номер 1978 рік

169 номер 1978 рік  

169 номер 1978 рік

Advertisement