Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАRТЕСЯ!

ОРГАН &РО8АРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМ)'Н.ІСТКЧНО' ПАРТ" УКРАІНИ, Д'ЕП)'ТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ МІСЬКО' ІРАНОННО' РАДНА'РОДНИХ

*

Газета 8"ХОАИТ~ 3 17 КlіТН8 1937 року

*

.Ni 168 (7889)

П'RТНИЦR,

жовтня

20

*

року

1989

Ціна З коп.

;-----------------------

Пленум мІськкому Компартlі УкраіНИ Минулоl п'ятииці І суботи в зan:l засІдань раЙВИКОНКОIlУ в1.цбув­

Р8АІІ 'реcnублlкaисько­ го товариства ,.M~IIO­ plan:. М. Г. Лисенко,

ся

заступинк

ценум

мІськкому

Компарті! Украlнн. На обговореиня пленуму вннесеио такІ

питаННJI:

.ПРО РОБОТУ БЮ­ РО ТА АПАРАТУ МІСЬККОМУ КОМ­ ПАРТІІ УКРАmи ЗА ТРАВЕНЬ-ЖОВ­

ТЕНЬ 1989 РОКУ •.

.ПРО ПОТОЧНИН МОМЕНТ ТА ПОЛІ· ТИЧНІ ЗАВДАННЯ МІСЬКОІ ПАРТОРГА­ НІЗАЦП В СУЧАС­ НИХ УМОВАХ •.

, .ПРО РЕЗЕРВ по­

На

пленум,

пар­

оргаиізацll,

якІ ие є Ч.Dеиамн мІсь­ кого партlйнorо вибор­ ного

активу.

З доповІддю по пер· шому

цкв

питанню

другий

Компартll

Укра!ни Б. Я. КуШнІр.

дання

мІськоl

гаНізацl1

умовах

в

·паРТI!

А.

перший мІськкому

днректор

мІськоІ

тар

парткому

вe.Dыиo

заводу

порошково! MeTan:yprl1 А. О.' Федоров, rолова райкому профсПi.Dк,Н працівників

агропро-

ративи. Але багато членІв ВерховноІ Радн СРСР не погоАн.ІІися з цим, підкреС.ІІНВШИ, що забороннt заходн, що суперечать прий­

НJlТOMY

секретар комсомолу

сьогодНішньому гаЗети.

Р. Б. Нефед, голова мlСІ~иоі органІзаціі То­ 'вариства укра!нськоl мови ІменІ Т. Г. UUeBчеика М. Г. Овдlєико, член коордниаційно!

Прнйнято

повнення,

також

яке

до­

зобов'я­

- на.цания Радам на­ ро.цних депутатів пра­

купують

ва

тів' імпортнt товарн, продаватн іх населен­ ню на внутрІшньому рннку за цІнами, JlКI

встановлювати

на

гра­

них

кооперативу

з дер­

роль застосовується та­ кож

при

продажу

перативамн

коо­

товарІв,'

рахунок

не перевищували б державнІ роздрІбнІ цІ­ ни. У ЗаТеон прокоопе­ рацІю внесено й норму, яка забороняє вступа­ тн в коfmеративи ке­ рівНИМ працІвникам органІв державного уп­ равлІння, а також тнм, хто контролює дlмь­ нІсть кооператнвІв.

замов­

жавннх ресурсІв. Конт­

за

що

масних валютних кош­

внконан­

державного

кооперативн,

МОСКВІ. (ТАРС).

Трнвала днскусlя у ВерховнІй РадІ СРСР про те, бути чн не бу­ ти в но

краІнІ торговель· закупівельинм

кооперативам,

завер­

ШН.ІІВСЬ.

Прийнито

станову,

яка

приписує

кооператнвам

припини­

ти з

П(І­

1990 ро­ торговельно - заку­

ку

сІчня

1

півел~у та посеред­ НИЦЬКУ дlмьнІсть. З дня публІкації постано­ вн запроваджуєtься за­

борона на продаж .~epaT'HBaM держав­ ною роздрІбною 'foproвельною мережеto всіх товарІв, яких не виста­

чає

на

споживчому

рнику.

На спільному засі­ даниl Радн Союзу І Ра.ци НацІонаЛІоНостей 17 жовтня було про­ довжено обговорення проекту Закону про власнІсть в СРСР. Бi.Dьшlстю голосів депутатн

схваsили

першому

читаннt

в

ос­

новНі положения зако­ НОПРОЄJ(ту. НОСО буде опублІковано в пресІ .цля всенародного

обго­

ворения.

ПолІтична платФорма

an:ю­

6РОВАрс"вI8 ІІІ",ОТ ІIРІ0РIII13IІII· терн'Щрll мІста, району, області й республІки. Виходячн з вищесказаиого, ми роЗfмІємо' влцу Рад як MaKcaмan:bНi права І реальні \ІІОЖ.ІІивостІ трудІвників упрамяти своєю територією, ш"роко

У цей сuа.цвнЙ переломний час, JlКИЙ переживають

сього.цн1 краІна І партІя, мІський комІтет !(омпартli

JШaт­

УкраІни вважає необхідним внзнаtЩтн тичну позицlю, основНі цілІ, прннцнпн І на ,основІ JIКНX має намІр будувати свою в майбутньому І в перІод підготовки' з'Узду КПРС.

Рeзo.DJOціl та мат­ форму мІськкому пар· тІІ ІІН публІкуємо 'в

Тецюк,

фондІв або прндбаних ~ роздрІбнІй торго­ вельнІй мережІ.

лення або виготовля­ ється Із снровнни та матерІалІв, постаме­

селення довІру до за­ KOHHOcтl І ТНМ самим

З

ринкових

зує

ня

мо­ на­

ви.цШнються

державних

рацІю змІн І доповнень

договором

торІк ЗаконовІ

про кооперацію, жуть .пі.цlрватн у

форму мlсько! партій. но! оргавlзаціl та рад lиших документів.

вист,упВ.ІІИ мІськкому

не

закритн всІ такі коопе~

тійиоl, органІзаціІ трес­ ту .ТеD.IIИЦJIтехмои­ та_. А. І. TeC.IIJI, го­ JlОва мІськвиконкому О. М. Іщеико, завt.цyю­ чий мlськв1.ц.цШом на­ родно! . освІти В. М. Троцеико, начan:ьинк

. затвердив

закупіаe.DЬИИ­

раз' обговорювалоси на сесІї. На самому Уі по­ чатку група депутатів запропонувала навІть

комцексу

заводу

-

мн кооперативами,

що

еконо­

ничнІ рІвНі цін (тарн­ фlв) на основнІ спо­ живчі товари (ПОС.ІІУ­ гн), внроб.ІІЮванІ і реа­ Лізовувані кооперати­ вами. Встановлено та­ кож, що державний контроль над цінами з.ційснюється тодІ, ко­ п ПРoro'кцtя коопера­ тиву реалІзується за

ПнтаННJI про те; як, C.IIlД вчинити з торго­

сере.цвьоl ШКO.lIН .Ni 7 В.А. Маруняк, секре­

ЛJOцІ!,

Я.

тун,

до, цього

документа.

lJJiевум прнйняв в1.ц. повl.цве рішення, резо­

Украlии

В обговоренні взми участь І секретар

Ніх справ М. І. Дробо­

доповнення

МахноіІсьпЙ.

мІськкому

КомпартІІ І. С. Рудак.

І

мІНіцих будlвe.Dьиих конструкцій, С. М.

У

своlй допов1.ці перший секретар

Mlcькa1.ц.ц1.Dy

.цвректор

партор­

розповів

Я. А. Шипер, rO.lIOBa райвикоикому Є. Ф. Томlи, на'lan:ьник в""тріш­

шкоди

Питання було додат­ ково пророблено в по­ стійних органах парла­ менту. Серед внесених до Закону про коопе­

прибут­

повинні внесеш 16 _овтня Верховною Радою СРСР змІни до Закону про кооперацію

генерального .цвректора

сучасних

не­

ку

агрокомбlнату .дec~ на. В. І. Власенко,

\

Про поточний момент та ПO.DІТlІЧнІ зав­

кооперативами

ту на СПО_ИВЧОМУ ,рин­

НЩ'О заводу О. В. Віс­ ковсьвнй, - заступник

секретар

мІськкому

завдати

мІчній реформі ..

ку за рахунокдефіци­

еиергомеханlЧИого це­ ху реllоитио-механ1ч­

висту-

(ТАРС). одер_ан­

обгрунтованого

ра.ци

сере.цвь'Оl шкО.ІІН О. С. Заєць, ~peTap пар­

тіl, булн також запро­ шеНі члени нефор­ мальинх

мОСКВА.

Л. В. Слобо.цянюк, дн. ректор КiUlЖИЦЬКОJ

,окрІм

мІськкому

сеСІІ

ПереШко.цвтн

вуличиих І бу.цинко­ вих комІтетів мІста

МНC.lIового

САД НОМЕНКЛАТУРИ ОБКОМУ ТА МІСЬККОМУ КОМПАРТІІ 'УКРАІНИ •. члеНів

гояови

Ва ню

Верховної РаА. СРСР

•••

свою полі­ поло_еННJI, дІяЛІоНІсть до ХХVІІІ

використовуючи

МІська

роботі внробничнх колектнвІв, . громадських органі­ зацій, окрІм добробю І культурн, здоров'я І без­ пеJC#l, осОбнстоі гl.цнocтl І чеlтІ всІх житеm мІста й~айону. Лю.цина найвища' мета внробничих І суспільних вІдносин. Мн вихо.цнмо з того, що нІхто краще самоl люднвн не знає П особнстих Інтере­

Звіт з цеНУIlУ буде

опублІковано в о.цво­ му з ваступних ilоме­ рів .Цовorо .НТ1'И •.

практнку

партійна

оргаНізацlя

на їх еконо­

бере

на

себе

глядн.

Необхіднимн умовамн у ДOCJП'ненНі цієї метн І

завдавь

мн

вважаємо

проведения

в

житти

таких

заходІв:

спрямована

реальио! дівиикам

на

створення

можливості тру' самнм форму­

вати такі вироБНИЧі носини

(власності,

дарювания.

від­ госпо­

управління).

якІ передусІм відповіда­ ють інтересам жителів мі­ ста і району, а не вІ­

домств. Для цього ми бу­ демо

дcmагатися

маЛьно!

.макси­

економlчноІ

мостійності

- як

са­

підпри­

ємств і організацій, так і тернторІально!.

СІмейне СВИТ0 Валеитиии\ МихаЙ.ІІІвни та Мнко­ ли Федоровича ХН.lIЬКIв, робничorо ;rpикотажного

IJраціаНИJClв об'є.цваННJI,

торгово-вн­ такоас

CTan:O

JOBl.IIeAнНII СВИТ0. І .а Броварах. Іхвій сни ЮрІй став тисячною днтниою,

ку ,

яка

мІстІ.

ваРОАН.ІІася ЦЬОГО ро-

.

Реєстрація JOвшейних народин, де 1 зробаено цей знімок, відбуааСJl нещодавно у Броварському в1.ц.цi.DеНИl ЗАГСу. УрочистОСТі провела його пра· цlвиик Галниа IBa.вlвHa Кan:юк. ТоварнШІ ПО ро­ боті, бяизькl, р1.цНі щиро привІтали сlll'tO Із цим анамениим

торжеством_

.

.

Взаємовідносини

між

підприємствами і їх вище­ стоящими

органами. взає­

мовідносини. між

Радами

і ВіДОМС'l:вами всіх рівнІв, включаючи

розташовані Ради. на

ПІдприємства,

на

територ1'і

повннні будуватися принципах

господарського

повного

розрахун­

ку. на Рівноправній номічнІй основі.

еко­

Економічна

ефектив'

неконкурентно з дат них

нІсть галузей народного господарства міста і райо­ ну МОЖЛИва тільки на ос­ нові реалІзації різних форм соціаліСТИЧНОЇВJJас­ ності. При цьому всі фор­ ми власності повинні ма· ти однаковий статус. Дер­

дерЖПІдприємств до спе' кулятивних кооперативів. ВсебlЧНО сприятимемо реалізації цільових комп­

жавна.

кооперативна,

орендна. індивідуальна та інші форми власності і їх

поєднання

вибираються

запроваджуються

мІНІстративним

а

самими

пертизою

шляхом.

науковою

комісій

з

екс­

Ради

максимально

вольнити своТ псєднанні з

й

ад­

трудівниками

належною

метою

не

з

задо­

інтереси в інтересами

лексних

програм,

ваних

на

спрямо­

задоволення

життєвих потреб жителІв. міста І району (сг.китло., сЕкологlя.. «Самозабез' печення., с«Здоров'я., «Розвиток товарів народ­

ного

споживання ,"а сфе­

ри послуг. і т. д.). Найближчим своїм зав­ Данням бачимо роботу по формуванню місцевих Рад, спроможних компе­

тентно

визначати

че

проводити

ві

прІоритети

І

рІШУ'

в життя

в

но­

розвитку

загальнодер­

жавнИми.

економІКи мІста і району, які дають найшвидший

Ми будемо активно протИДІЯТИ будь-яким спробам утиснути еконо­

рІст добробуту всіх тру­ дІвників, забезпечують формування повноцінного

тернтор1У

мічні

Інтереси

икою 'б сті

і

вони

від

формою не

в

них і неформ8.lIЬИВХ органІзацІй. заК.ІІадів 1 об'єд­ навь. Мн готовІ йти на співробітннцтво з усіма об'єднаннямн Tpy.цlBвнкlB, ЯКІ роздІляють нашІ по­

хо.цнмо З того, що Інтересн людей уі всій багато­ гранностІ (еКОНОlllчнl, по.lIlтнчнІ, духовНі) максн1І8.lIЬНО можуть бутн задоволенІ не в рамках окре­ мих пIДПРИ~МСТВ і організацІй, а' тІльки в межах

ДІЯЛЬНІСТЬ , міської партійної організації буде

І

Повно­

повнІй мірІ відповlдan:ьнlсть за проведення в жит­ тя даннх положень, захист їх на території міста І району вІд тнску віДОМЧВХ ІнтересІв, будь-иких господарських, пO.Dlтичнвх, соцlальннх, офІцІй­

сІв, І вона сама повннна матн маду над умовамн свого ЖНТ1'и І результатамн праці. Пр'и цьому вн­

.

Історичи)"

влаАдя Рад повинио бути засновано мІчній самостІйностІ.

Ми вважаємо, що не може бутн Іншої \tети в

НОllерl

ра.цянську

свІтовий досвІд мІсцевого самоуправлlННИ.

громадян,

власно­

прикривались

нерентабельних

бюджету

місцевих

Рад,

обсяги якого повинні доз­ воляти самостійно вирІ­ шувати БІльшІсть соці'

ально-економlчних

проб-

лем території.

Бюджет місцевих Рад повинен фqрмуватитися ЗНИЗУ

доверху

шляхом

оподаткування

з усіх госП,

розрахункових

пlдпри'

ємств.І

органІзацій,

роз­

міщених на , пlдв:дом~lй Радам території. При цьо­ му обсяги податків повин­

нІ визначатися Радами .. У

зв'язку

кладеним·

з

вищеви­

вважаємо

не·

оБХідним активний розви­ ток

традицІйних

рення

нових

місцевої

і

ство­

структур

влади

(комісІй,

експертних

рад,

ріально

міжгосподар'

сы>хx для

об'єднань

пошуку

терито­

і

Т.

д.)

юридичних і

господарських

механізмІв

прІоритетного

стимулю­ вання підприємств, за без­ печуючих задоволення Ін­

тересів

і 'потреб

мІста і

району.

жителІв

(Продовження на 2-lй стор.).


нове

сторінка.

2

-+

виступаТIІ

ВТІЛЕННЯ

н

принципів

життя

соціальної

справедливості розуміємо передусім як залежність добробуту трудІвників всіх

сфер

суспільного

ви-

робництва вІд ре'зультатів їхньої працІ. Залежність

. економі чного

становища

підприємств і закладІв від вміння їх працlщlИ­ ків.

МІська '

ція

парторганІза-

боротиметься

відацІю

всіх

нялІвки,

дання

а

за

форм

також

лік­ зрів­

за

можливості

на­

всім

трудівникам реалізувати свої здібиості і одержува·

ти

за

це

винагороду

обмежень. Ми бу дрмо

без

послідовно

родного

господарства,

мадян,

хІмІчна

металургія,

а

також

ціально умов, якІ

і

лІння

Підприємствами'

.регIОНОМ винно

в цІлому . Це позабезпечуватися

вІдновленням

і впливу

І

авторнтету

Рад, змІною

борчоУ

ви-

системи на прин­ ципах дотримання рівних прав виборців, відміни

со­

економІчних породжуют," цІ

негативні явища. Всі телі міСта і pa!toHY виннІ

мати

восТі

рІвнІ

для

жи­ ПQ­

можли­

заДОВОJlення

своїх потреб вІд соціальної

незалежно приналеж­

ностІ. Ми

вважаємо,

ГОДНlШИЯ

сьо­

безпечує

про­

. виробництва районІ не за­

мислового в . мІстІ і

належним

вирішення

чином

цілого

соцІальних першу

що

структура

ряду

проблем,

чергу

І

в

продоволь­

чої проблеми. Тому буде­ мо виступати проти . будівництва на території Міста

району

вІд

нових

таких. галузей

зведення

підприємств

переробці

І

по

сервного

цеху,

виробництву

заводу

по

безалкоголь­

заводів

у

РеконструкцІЯ І технІч­

нльнlсть

захиСникІв ІнтересІв тру­ дІвників, принципІв соцІ­ альної справедливості. РІшуче виступаємо проти будь-яких спроб Ізолю­ вання комсомолу від

па'ртlї, вІдмовляємося вІД

лективів, які мають пра­ во вирІшувати всІ пи­

дрІбної опІки, визнаємо його право на самостійну і незалежну діяльнІсть у всІх сферах суспільно-по­

тання 'життя

лІтичного ·життя .

''владою ділені

повиннІ рад(!

трудового

ховуючи

бути

иа­

трудовИх

ко­

І

діяльності

колективу ,

суспільнІ

Інте­

тійних

Вважаємо

необхІдним

підтримувати

ді-

роль

організацій

ребудовІ

реси.

всіЛЯк,о

Авангардна

вра­

І оновленнІ

спlльс~ва

неможлица,

глибокої

чих

мІсць).

цього

всі

проекти

Для повиннІ

про­

. на

рівнІ

трудових

вимагає

розвиток

а

ємст.в в радгоспах на умо­

йону також неоБХІДНО пе­

вах

'реглянути СТlЮрення спе­ цІальних робочих місць

lIиробничої

Ції.Тим

коопера­

самим

створити

керІвних

ор­

для

моло­

безпечити

Ми за

особливо

будемо

підвищення

рІвня

бути

статусу

прирІвняний суспlJiьно

ДО

никІв

(тривалІсть життя, задоволення жит­ тєвих потреб, якість жит­ тя і т. П.).

корис­

рі.вень

цього.

вання якої регулярно зна­

всіх комунІстІв, ' жителІв міста І району. Для цьо· го кадрові зМІни, янІ на­

йомити громаДСЬНіСТЬ. Створити умови для пІдвищення політичної

мІчаються , будуть висвІт­ люватися в МІськ·раЙоннlЙ газетІ «Нове життя» з наступним широким обго­

культури жителІв, фор­ мування поЛlт,клубlв, дис­ кусІйних зустрічей, Інших заходІв полІтологІчного

IЮренням

характеру

активнІй

в

трудових

ВсІ

найважливІшІ

су­

ти

без

участі

залучення

ставникІв

роботІ

до

пред­

ко­

життя

проведення

мІста

І

Для

в

ра­

ких формувань самоуп­ равління, що працюють на конструктивній основі (ВУ,lJичні ради, комітети самоуправління І т. п.) .

ре­

вивчен­

ня громадської думки

громадськостІ.

пи­

шляхом '

Місцевих

ферендуМів.

.

Надавати пІдтримку роботі нових громадсь­

лективах.

йону вирlШYlВати

в їх

мІськ·

гла­

проводитися

при

у

широке

створити

участІ

повинна

пе­

Практикува­

селення

районну соціологІчну слу­ жбу, з пl,дсумнами опиту­

тання

роботІ .

шкІл.

необхідно

стІ регІону. Вони повин­ ні більше змІщуватися в БІк гуманітарних показ­

ної діяльностІ з усІма на­ сЛІдками, якІ витікають

3

що

принципо'во змІнити кри­ терії при оцІнці СОЦіаль­ но економічної діяльно­

ціальної з~хищеності бага­ тодітних сімей, пенсІоне­ рів І ІнвалІдів. Статус жіНОЧОі домашньої праці по виховаJlНЮ дІтей пови­

нен

працевлашту­

Нважаємо,

со­

трудитися

. випуСИНИКів

вання

виступати

ганІв міської партІйної організації І брати участь

іх

ра­

пенсіонеРІв І інвалlД1В, за ­

І

бажаючих

і

грацП. дІ.

рення

єднІсть

РОЗВИ1'ку мІста

умови для скорочення мІ­

,СНО

І

соціально-

ПІдприємств

забезпечувати первинним партІйним органІзаЦІЯм, всім комунІстам свободу дискусlI на стадІ! обгово­ питань

милосердя.

планах

економічного

Над/РОВа рОбота в мlсь­ кн} партІйнІй органІзацІІ

засіданнях

демокраТl1зацlї

раЙОНІ' служб

лення будматерІалІв за­ будовникам на селІ, роз­ мІщення фІлІаЛІв Пlдпри -

життя партІ!. Принцип демократично­ го централІзму повинен

дІй пІсля прийняття РІ-. шень бlльшlс.тю. Будь­ який член партlі має право бути прИСУТНІМ на

пар­

в

робо­

соцІальної сфери на селІ, щорічне зБІльшення капl­ та.'1ЬНИХ вкладень на бу·

вІд­

ними можливІсть висуван­ ня своіх кандидатІв в

сокомеханlзованих

уваги

чергу спря­ поліпшення

профсПІЛОК,

ви­

пови­ з прl­ оритет()м в соцІальну сфе­ ру. При цьому особливої

не переозброєння 'діючих пlДПРИЄ!іСТВ повинно бу­

родження їх як справжнІх

створення

помагати ' активізації ро­ боти СТlЮреиих в мІсті І

цІю і жWr л~ilе будІвницт­ во. першO"lертове видІ­

в.н-

капІталовкладень нен здійснюватися

радгоспах.

овочесховищ.

ти в пеt>шу моване на

працІ,

к'олекти.вІв, а тІ, якІ та'К чи Інакше зачІпають Ін­ тереси всІх жителІв міс­ та І району, на рівні депутатських комісІй І Рад.. При цьому розподІл

них напоїв, ряду консерв: них

змін,

тизу

м'ясокон­

.

важкої

руч­

РОКУ

1989

Ми будемо всІля,ко до­

дІвництво житла, 'оо'єктІв соцкультпоБУrУ, газифіка­

побуту TP~"

лІквІдацІя

ходити громадську експер­

сlльськогоспод а Р с ь кої продукції. НеобхІдно най­ БЛИЖЧИ\1 часом . вирІшити питання будІвництва мо­

за

обмеженої кількостІ кан­ дидатур І виборІв на альтернативнІй основІ . Реальною, а не уявною

них

збереженню

локозаводу,

І

і

ЖОВТНЯ

20

вlльнення жІнок вІд шкІд­ ливих умов працІ І нІч­

шиноБУ.дування І т. п. Нове промислове будІвництво повинно бути спрямоване передусім на

ор­

не­

ної

я!<

ма­

залишаючи

висування

дlвни.ків

на·

громадських

депутатн,

умов

проти

умов працІ

підпри­

ємств

квот

СТВОРЕННЯ

промислових

ного, нетрудового :1бага­ чення певної частини гро­

ганІзацій,

ст'имулlll для максималь­ ного. залучення трудівни­ ків територІї до управ­

IIC:JaIiOH-

II~OTH

життя

на-

• ПОВНА мадська

вІДНlетю

гласність, І

наукова

ек­

спертиза ,всl.х

господарсь­

ких проектів,

що прийма­

ються.

ИОНТРО.1h Рад за

вlдпо-

шень І

їх

і

екологічних

дій

всіх

Для ного ня програми «Екологlя2000» необхідний постій­ ний громадський конт­ роль за ходом роботи по

рІ­

вІдомств

підприємств,

розта­

шованих на території мі­ ста І району. Наша мета через трудові колективи , . Ради створити

на

перенесенню

радІостанції,

бу:дIВНИцтвом

об'їзної

томагІстралІ,

підприємст­

ав­

чної оБСТ\іНОВКИ В містІ І районІ. роко

При

через

чнІ бюлетенІ, нІ ту

ви.везенням

.

Інформувати

мадськІсть

гро­

'рухо,вl. З допомогою

тролю

нів

станом

екологl-

підтримку,

допомогуекологlчно.му цього

руху

по-

кардиналь­

змінена

Рада

народ-

тиметься на ионституцlЙ· Ні, юридичнІ права, за­ крlп.'1ені за нею новим

но виробити систему кон­ за

стане

всебічну

ня

природоохо­

природоохоронноі

них депутатів, 'яка опира­

ших

законодавства.

но

га­ єди­

вважаємо

звалище вІдходІв. Ми вважаємо, що най­ ближчим часом необхІд­

ЩIВДаНь

що

проведення

лІтики

найважливІ-

на

дІючого

ноl

газе­

КУЛЬТУРУ району.

вважаємо,

раитом

ІнформаЦІй­

J1ИСТКи" мІсцеву І радIО)'tfовлеfiня.

Одним , ' з

Ми

екологІ­

вах, в органІзаціях мІста і району нетерпиме став­ .'1ення до фактів порушен­ ронного

ТІІ екологІчну жителІв м1ста

цьому ши­

чле­

виховува-

заКОНI)Давс1'ВОМ.

в ·ГАлу.~/k"лЬ ", -', - '_ "', .: ,'-" ,', . "" ' .:'F :' f · : , , :'2і '::;Д::::->-',' "

зрІЛИх

над.ровнх.

політики

в

галуЗІ

мо

принципово

трудових

створення в структурі

на-'

родної

но­

моБУ'Тностl

І

цІнностІ

нацІональних

жень

розвитку

духовного

життя всІх населяють

народІв, які республіку і наш регІон. Ми за забез­ печення нацІонально-ро­ сІйської двомовнОСтІ.

Державний

статус

ук­

раїнської мови вимагає вІд нас ДОПОМОГ'І І зао­

хочення у вирІшенні

/

на-

на

що' ПРО.-

територІї

мІ-

району.

суспільного

життя

корІнному

на-

селеннюреспуБЛіК.и забезпечення майбутнього україНського

нацІї.

унІкальної

культур. Ми бачимо своє головне завдання 'в ЗЗ­ безпеченнІ вІльного, без регламентацІй І обм-е-

і

гарантує

важливим

народу

Це. дасть

81сть

зберегти

иутн

досягнення

цій

І

тури

.

ФО;lьк.10РУ,

Цlональностей,

,рах

визнання <!усПІЛЬСтвом са-

онального

вільної творчості всіх на­ родів, які проживають І

ФУНКЦіонування української мови у всІх сфе­

культу­

радІомовлення,

створення І<абельного теле6ачення J регІональної т.елестудlY). ПартІйнІ організації

ста

ри повинно здІйснювати­ ся на поєднаннІ її націо­ нальних ТfI iliтepHaцlOHa­ .'1bHlt'X аспекті,в. Вважає­

-':~:_-:

цевого

ально - технІчних, ІдеологІчних питань для оволодІння українською мовою громадян всl.х наживакnь

МІС ЬКА парторганізація вважає, що формування

;\[нерl-

як

можли-

розви-' тради-

самобутньої

куль­

народу.

Збереження

І

розвиток

нацІональної

Jryльтури забезпечуватиметься не тІльки правовими заходами, а й прІоритетним ' будІ;вництвом в ХІІІ п'я­

-

мунІсти,

к(>лективlв, які

працюють

в

КУЛЬ,-ури,

управ-

ління,

народнрї

освіти,

ди

на

змінити

районІ.

своєчасним

освІти

якІсно

вих навчальних шкІльних заклаДІв

грамами

погля­

f<УЛЬТУРУ.

в

Вважаємо

ко-

сфеРІ

покликанІ

працюють

Роз.гля­

вчення

І з

до­ про­

глибокого

ви­

народних

тради­

дати ЇУ не як сукупнІсть закладІв, а як мету роз­ витку суспІльства. У зв' я­ зку з цим ми ВlВажаємо вІДІйти раз і назавж.ди

цІй, гуман:тарних дисци­ плІн. Належить реально забезпечити право ви,бо­ ру форм І зм.істу загаль­ ноУ І професІйної освІти, ст,ворити

умови

новлення

престижу

вІд

заЛИJlli(ОВОГО

пу

фІнансування

нІх,

культурно

-

принци­

освІт­ освітнІх

кого

для

вІд­ висо ­

з-вання ' учителя,

шуку

Виховна функцІя пар­ тійних і комсомольських

новаторських методІв І прийомІв в навчально-ви­

організацІй

ховному

вана

на

буде

спрямо­

збагачення

спІльної свІдомості ч~'т1'я'м національно!

су­

І

по­

програм.

хідно

запровадження

процесІ.

закрІпити

Необ­

тенден­

цІі в створеннІ нормаль­ них соціально· побутових умов для творчо! роботи

по­ гор­

достІ і гІдностІ, дотри ­ мання народних традицІй

тирічЦІ соціально куль· турних об'єктІв села, Інформаційним забезпечениям броварчан, Яl/(е

І звичаl,в. Цьому процесу в значніЙ МІрІ буде спри­

никІв культури 'І спорту,

яти

сприяти

не

народного

мистецтва,

раУнсько!

ecrради,

уступатиме

зразкам

столичним

розширення мlс-

розвиток

інтеЛІгенції, передусіМ вчитеЛІв, лікарІв, праців­

сучасного

ук­

моральному

родженню сlльськи'Х дових колективІв.

нацl-

вІД­

тру­

-

IІІШlllШIІШШllllllllllltf . , '

ЯК' ТВОРЧА. ·НАПОЛЕГЛИВА РОБОТА

~

ПРОГРАМОЮ .ПОЛІП.ЕНН • .... . ~.(PlO­

= ---= =

НАШОГОНА~ОА)', .'.': '.,'

=

МАС.

Ц~ З~ЕРНЕН НЯ IПJ1АТФОРМАМI ..

СЬКОI

'ПА'рТIRНОJ

оРГАНІЗАЦІІ

є

. го жиrТЯ,3А6ЕЗПЕЧЕННЯ~",,8~.

.

.~:- --

-', "

-: -

.,' ,"

.' .::- .

.-

, ,-

-. ,.;-

:-:

--., -:"

:~

-::


.,oooooooooooooooooo.oooooooo.ooooooooo~~oooooo.o.ooooo •••• o•• oo •• o••• o~ •• oo.e •• ooo~ooooo.ooooo •• o.ooooooo~o •• o.o.oo.ooo.ooooo •• ooo ••• too.o •• o.o.ooo •• oo ••••• o.~~.o.~o.oo.~

3 сторінка. -+нове ЖИТТЯ ) •• ooo.o •• oo •• oo.o.ooo.o.~,o.o.o •• oo •••• oooo •• o.o •• ooo •••• O.OO.OO ••• O •• OO.OOO.OOO •• OOO •••• O.O.O.o •••• oo •• ~.Ooooo.ttOoo ••• ~.o •• oo ••• oOO •• O•• f ••• O.ooooo.~ •• otooooo • ••••••• ,.

..... 20 ЖОВТНЯ 1989 РОК)'

----------------_._--------------'---ПЛЕНУМУ МІСЬККОМУ КОМПАРТП УКРАІНИ .ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УРСР .ПРО МОВИ В УКРАІНСЬКІИ РСР •.

ПЛЕНУМУ БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМПАРТІІ

УКРАІНИ ПРQ ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, В УКРАІНСЬКІИ РСР

ОбrоворlOlО'ІИ

в

ТРУАОВИХ

rРОМ.А.И, в ХОАІ п.ртlАинх,

kОllективах,

3.

КОМСОМОІІ.С.КИХ

ПРОЖИ•• НН.,

мІсцем

І

Пl;lофсОIIlКОВИХ

н.

СХОА.Х

збо"lв

Пnену"

І

MIТII1Ir.1I:

опуб.. IIІО8.нl

ааКI)-

нопроекти, rpoM.... HH мІст. І р.Аону внес.. и 532 пропознцlТ • з.ув.женн.. , У.. асн~и пnе.уму мlс.IІКОМУ партlТ, ПРUС:Т••n.IО.. И І.тереси бlll.ше сем. тне•• К(lмунlСтlв, _ИСIІ08nIOIОТ.С. 3. необхlАнlст. форму........ ЗаконІ_ про .ибори • УкраТ.с ..

РСР

111:4

з

_Р.Х'В.ИН."

Т.ІІИХ

пропознцll:

цlально-еКОНОМlчнИх

- Вибори у Ради повиннІ бути рІвними, 'ПРЯМИМИ І таємними. Ми

нання

наlКазl·в

програм,

'внбоРЦlв,

вико­

майбутнє

проти 'ВИСУoВalНня І обран.ня депутатІв вl,д громадських органІзацІй, залиша­

станctвище' як трудliВннкШІ, так І най­ БІльш незаХИllЦених ве:рст.в населен­

ючи

ня: пенсlонерl'В, домогосподарок, лІткІв та .lнваЩZtIВ.

за

своІх

ними

IIt(ОЖЛИВіСТЬ

КаНДИlдатl.в

в

висува.ння

~епута1'И

по

ви- і

Пленум мlськ,кому партl'і закликає

БОрчихокрyrах. - Ми за 'ВИ!СУ'Вання ка.щцидатlв у народнІ

депутати

ур.,Ср

. вас ф~рмувати на - міСЦях комІтети .• Вибори-90., не чекаючИ команд І Ін­

трудовими

колективами незалежно від числа працюючих, а 'tакож за мІсцем про­

струкцій. По-тартIЙнс.му

живання на .зборах, 'в яких вІзьме участь не менше 150 ви6орЦІІв: - Ми за внесення в бюлетенІ для

дально 'включитися

·Вважати

lВи.бр~им

зБQp1'8 жителів,

,каНДИ:Цата,

цІях

ше

ства,

число голосl:В.

цІЄЮ метою.

3

тики

,послlДовно'і

молодlЖ1ноІ

пІдтримуємо

вимогу

для полІ"

комсомоль:

моло­

ТоваРИШІ :комунІСТI;І! Товарищ! виборцІ! ВІД ФОРМУ'вання депута,тсьного

КQРПУСУ ноІ

реаЛlзаЦі'Я

намІчених

що стоять на пози­

соцІального

оновлення. суспіЛь­

-

кретною.

справою

,пlдтВЕ!Рд)н'у-ВаТИ

своє вис6l<е звання. Плену.м за·кл~кає збере.гти 8 пе­ рІод пlдгоroвки І ПPQВедення ВиБОРl'В нормалЬІНИЙ ритм роботи, дІлову спо­ КlіЙну обстанОІВКУ. Закликаємо ГPOMaдcь~1 органlзацlї-,

·Всl

- майбутнє .народ­

залежить

влади,

ТРУ'ДОВИХ ко­ 1 ВУЛИіЧни~

самодІяльнІ громадськІ, формування до спІврОБІтництва, конструкти.вного дІалогу І координації дІй' в прове­ деннІ виборІв народних депутатІв. Не' дамо Пlpорва.тися в наше життя бойкотам, безчинству, безпорядкам, масовим cтpaA1taм.

ців створити при Радах комітети в спра;вах молодІ .. В ході ,виборчої кам­ панІї закликаємо ItIlДТРимати дих ка'нди,цатl'В у депутати.

Кlш­

ними Л03УНNМн І общанками, а КОН­

ємо, ЩО актИ'Вним вибо.Рчим npавом повиннІ бути Ha~1дeн1 громадяни рес­

БІльш

вІдповІ­

реально -дивитися ІВ .,майбутнє, тве­ резо оцl,нювати ДОСЯГНУ;'fе, не rbлос­

Вважа-.

публІки, якІ ДQCягли 18РОКI'В. З метою створення УМОВ

І

IВИСУ!8а'ННЯ

ПОЗНЩіЯ комуніста 'На 'Виборах

Ми за ВliДКрите І гласне обгово­ ренн'я осІб ДJLЯ реєстрацВ:'кан.дидатlв у депутати, вважаємо неприйнят­ ним в будь-ЯКІй, формі зБІр пІдпи­

сІв громадян

у

І 'ІІІЩТРИМКУ обраіщям ЛЄJn'ивІв, будинкових

який набере в день виборІв найБІль­

-

зважено

дидатlв у депутати, надати допомогу

голосу.вання не менше :двох кандиДа­

тур.

пІд­

-

партlТ

КОМКТИ_.Х,

на

.IАмl'І •• ,

що

ІІ'РУ ДОВИХ

з.ran.номIсыІмуy

мlтииry, • • Нllету"ннl, .ке провІ. 'мIС.IІКОМ п.ртlІ, 6І1І.шlстlО ТРУАІІІЦНХ пIАТРНМУЄТ.СВ те ПОllожеННR 3.lІонопроеКІУ, Ае ААет.с. про н._ А.НН. Уllр.інс.кIА мовІ н. тернторlТ ресnyб­ .. ІІІН ст.тусу. Аерж••нqі, • росlАС.IІIА мо.1 - СТ.ТУСУ М08И мIЖI\.цIОН.IІ.НИХ .ІАНОСНН, ІЦО .IАпо.IАа. з.r.IІ.НОАерж ••ннм Інтересам

r.paHTY. Аемокр.тичне воnевнявnеННIІ kожноrо rpом.д.нин. ІЦОАО вибору мови СпlаКУВ.НИR. ПІАТРНМКУ сереА alOAell 3Н.ХОА.Т," І nOolloжеин& З.lІонопроеllТУ, Ae-IІАетьс. про 'те, що кожиlА Аитинl rар.итуєт.с. невIД'є"не право на .ИХО_.ННIіІ І одерж.ин. осаJти ,ацlонаnь­ ИОIO МО80IО. Разом 3 тим .ИСn08.llЮIOТ.С. чис­ lІеннl пропознцlТ, 1Ц0б А.не право lЦодо вн­ бору МО.Н и ..... нн. Й внхованн. СТОСОВНО кожноТ АRТИНІІ p".nl"YB.IIOCII аише череа сlм'lСІ, РОАНИУ. І

Виходячи з цього, пленум міськкому партІї: - повнІстю пІдтримує, платформу КПРС .Про в сучасних умовах.. Парторганізаціі сприятимуть

створення

націонаЛl.НУ політику створенню умов для

вІльного самовизначення представникам

всіх національностей,

формування ІнтернаЦіонального І ЩlтріОТ-ИЧНОГО виховання, 'шансБJIИВОГО ставлення до національних почуттІв, мови, Історіі І звичаїв наJ:одlв СРСР. Протягом 5-и POl(iB перевести все діловодство в парторганізаціях на ук-

:

ра'інську мову;

-

підтримує положення законопроекту про надання українській мові статусу державно'і при в.ільному. розвитку всІх інших мов на території Рl:спуБЛlки, а росЦ!:СЬНIЙ статусу мови міжнацІонального спілкування;

-

-

вважає за доЦІльне доповнити статтю 22 .законопроекту такими словами: .Гарантоване кожній дитині невІд'ємне право на виховання і одержання освІти наЦІональною мовою, виБІр для певної мови навчання І виховання 'повиннІ реалІзовуватися ЛИШе через сім'ю основний осе­ редок нашого

суспІльства;

-рекомендує, первинним жавним

органам,

партІйним

громадським

органІзацІям,

організацІям,

радянським

підприємствам

і

дер-

установам

створити НЕЮБХlдні У14ОВИ ДЛЯ' всебічного розвитку украІнської МОВИ,' її поширеиня, вживання та вивчеJlНЯ. НаоЧJJу агlтацfю на територІї міста .і району вестн українсьною мовою; . - звертає увагу комунІстІв тов. Лукашевича І Троценка на неоБХіД­

MO\lHoro

нІсть дотримання режиму у шкІльних, позашкІльних та дqшкіЛь­ них навчально-виховних закладах мІста та району;

- схвалює ІнІЦіативу МіСької регІональної організацІї Товариства уІ';­ раїнсько'і мови Ім. Т. Г. U1евченка про вІдкриття на громадських засадах недІльної

школи по вивченню української мови, створення самодіяльного

театру, проведення лІтературних вечорІв з метою пропаганди творчостІ українських письменників та поетів; засуджує :намагання окремих людей використати мову для розпа­ лювання мlжнаЦlональноі ворожнечІ, для вІдволІкання трудящих від ви­ рІшення конкретних завдань перебудови;

'. -

на ПІДготовку до виборІВ!

-

~щцу

со-

мIС.IІIІОМУ

З.kОНУ про моа. ВИІІІІНК.В пlАВНlЦениА Інтерес І неОАнозиачну реакцllO серед жнте­ ІІІ. мІст. І р.Аону. Прн обr080Ревиl Aoro в

npoellT

закликає

комуністів

з

розумінням

ставитися

до

відродження

на­

цІональної мови та культури як' позитивного процесу, викликаного пере­ будовою, І практичними сцравами сприяти його поширенню та поглибленню;

Рада,м!

-рекомендув~ти мlськрайвиконкомам розрОбити програму поступового

впровадження у- всІ сфери суспІльного, життя положень Закону сПро мови

в YP~P*:.

• ПЛЕНУМУ МІСЬКІЮМУ ПАРТІІ ПРО СТАВЛЕННЯ

ДО НАРОДНОГО РУХУ УКРАІНИ ТА ІНШИХ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ

Ост.ннlм ".сом _ктиаво Н.РОАннА рух )'lІраТви аа ореАСТ..ВИIІI. Квпl. Ру" -

респуб.lJаи, Мlс.кком

за._..а оро себе переБУАО8У, З'Т3А

,НРУ _ 1І0000IТВ'ІнвА НУ. рlзвl, иерlДIІО

KOHrno",p.T, &lІиl оротиnеж.. 1 сипи. СерАозну стурбо••нlст. .ИК.lвкаlOТ. СОЦlаlllсти"вl rрупи, .111 H.M.r.IOT.c.

.Koro

BeIЦOA.aHO .1A6уас. а ветраАвцlАве В.ИlЦе а aHnl

Haworo

мІст •. s розумlинвм

партl' н.м.rин. ПРИХИIlIloНИIІI_

ирх

ст•• ит.с. • Р.МІІО

сереАО_ИlЦе.

Р.30М

'даn.ше

1І.IОТ.с.

пробllем.

8се

аитипартlАнl

н.строТ,

Н.РОІЦУ.авв&

стати

.Пllиlliу

.вти­ _а&ти Руху,

ellctpemlCt-'

Аllе ие Можн. не б.чити А т.ере"о, ре.IІ.­

но

МИСІІ& .. ИХ

необ"IАнlст.

Про••-

спl.працl вами. по

оерет.оревн&

3

IlIОАеl

пошуку

_

РусІ.

80НН

розумllОТЬ

компромІсних,

рlшевь,

о.ртIАн.ми, Р.АRНС.КіІ"И opr.иазрl .. их оробllем.

Р03_'&заннlО

Враховуючи все це, пленум MICbltKOMY партІ'!: - виступає за диференцlйо-ване СТ8ІВлення до 'РІзних полlтич'них форму:вань, що об'єд,нуються в нру, за п1дтрИiМlКу здOtрових сил, за спів­ робіт,ннцт'ВО з ними на соцІалІстичних засадах, в рамках :ltIIОЧОГО зако­ нодавства.

КомунІСти, якІ беруть участь в дІяльності громадських форму­

вань І органІзацІй, повиннІ безпосередньо сприяти залученню іх в здІЙС­ нення економlчно'і І ~QЛIТИЧНОУ реформи, ,роз'ясненню і проведенню поЛІ­ тики партІ'!, зобов'язанІ захищати Інтереси вІд сил, якІ пробують демаго­ гІєю, безвІдповІдальнІстю розколоти ~уСПIЛьство;

-

заявдяє

екстремістським

про

саою

рІшучість

протистояти' антисо-цlалlстичним

угрупованням І 'іх спрОбам протиставити

нру

та

партН,

давати ,відсіч 'Реа!щIЙlНИ'М 'І антипереБУДОВtlИМ силам 'В 'іх нама,ганнях .:tеlдеологізацlі партl'і, демонтажу соцІалІзму, розмивання І .перекручування

,

марксистqько-леН1-нсько;'і

,

теорП;

-

зобов'язує 1J1артlйнl органІзацІї, 'редак·цlю газети СНО'Бе життя., всІх комунІстІв ИОСQЛИТИ протидІю антисоцІалІстичним елемент.ам, ~з­

rювсюдженню аНТИСОЦlаЛIСти:чних І на,цІ.оналlстични·х

Ідей,

, . Пленум

Aoro

межув.ни&

3 тим, н.­

помlтвlше'

'І.СТИВОIO

ПЛЕНУМУ БРОВАРСЬКОГО МІСЬККОМУ КОМПАРТІІ УКРАІНИ .ПРО' CTAIJ ПРАВОПОРЯДКУ І ЗАХОДИ ПО БОРОТЬБІ 'ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ НА ТЕРИТОРІІ МІСТА І РАИОНУ

об'еА·

аРИІІа • НР)' може привести Ао роа­ н.сеnенн. по ПОlІlти"вих, Н.Цlо­ ва.ll"ВХ, ре.. lrlАвих моти.ах,' ІЦО може ве­ raT•• Bo _пnинути Н. АСІ.'ІІО переБУАО_И.

c.Koro

и_ розробку КОВСТРУIІТВ_нИХ ПР.ІІ­ рlшен., 8111 CnРИ&IІИ б роа.·.з.ииlO

хровl.внх

КОНСТРУКТИ_ВОІІІ

lІерl.ним 1(еханlзмо"" аврIW.IІЬВИМ Ф.ктором.

стороау. запроrр.мо.,нlст. рухl.цl. н. крв­ ТНІІУ, ІЦО oOlla".. І заr....номlс.kнА мlтинr першоrо жо.тн& ц.оrо, POIIY, ,ве_вразв. орl­

антацl8 ТИ'lНИХ

ВаА

3..01l0Аlти

Ао РУХУ но.оТ rpoM • .u.c.IIOI орr... lзацIТ спри.ти оро­ су.аин/О по ш".ху Аемокр.тизацlТ І про­ rpecy, и.цIОИ.IІ.ВОro оно... еии., збереrти

вавко"ншЙ.

ОРГАНІЗАЦІИ

не допускати

J.евиправданоговl~штОвхУ'ванн·я громадських сил; зобов'язує партІйнІ органІзацІІ, всІх комуІНІстІв виховувати в тру­ дящих, особливо молодІ, повагу до радянсько! державно'! символІки, не

-

допускати фактІв глумлен.ня та Нf!Х'ТУ'В8ІННЯ нею; . - заюІИкає КОМун1стlв ,до дuскусlА" дlалOlГy з членами НРУ в дусІ ;\емократизацl'і І 'ПРИН-ЦИ1Повостl, Щ)jва.жати гІднІсть ч~ь на аргументи І об'єктивний аналІз, b-ДКри-те

особистостІ, опираю­ ооlВСТalВлеlUiЯ ІЦУМОК, вс допускаючи ,про.тИста,влення предста'вникlв рim:lих соцІальних I1РУn І hацlС'нальностей, до поlliyЦУ спІльного Іподоланн'я розБІжностей, налагод­ жеиня сПlвробlтницТ'Ва.

Пленум МіСЬККомУ паРТl! нaro.лошує, що первинним Iпартlйним орга-, l.:зацІям необхІдно 'всемlрно п~тримувarrи :рІанІ форми на,рОоДНОІ Інщlа­ іИВИ, CnРЯМОіВ8.'нІ на прискоре,ння п!рОоЦесуперебу:дови, ПОД8lВaТИ; всебіЧНу допомогу оо'єдна'НіНЯМ з позитивною програмою ДI:яльностІ. Переконливо 'пояснювати населенню, що партІйнІ комІтети виступають не проти Народ-

СТАНОМ НА

1

ЖОВТНЯ

ВIДСУТJlIСть правових знань, почут­ тя безкарностІ ПОРОДЖу'ЮТЬ правовий нllГlлlзм з боку молодІ й пІДЛіткІв. Як наслІ:док, багато з них опинили­ ся на лав.!. підсудних. Кожний п'ятий злочин здІйснюється - неповнолІтніми І з 'іх участю. Кожен другий з вин· них

не

вважає

сво'і

дl'і

протизакон­

ними.

Практично

в усіх населених пунк­

тах району, за винятком сіл Мо­ креця, ПЛоского 1 РуднІ, спостерІ­ гається ріст загально'і злочинностІ. Складна обстановка в Княжичах, Рожнах, КраСИJJівцІ, Семиполках, ВеЛНІКій ДИМЄірцl, ГоголевІ І Требу­ ховl, на територli яких здІйснюється 80 'процентІв за·гальнОго числа зло­ чинJ.в, зДІйснених у районІ. Це знижується злочиннІсть І в та­ ких

т,рудових

колективах

.КиІ.венерго~,

центральна

лІкарня,

пластмас,

завод

міста,

як

районна ГPOMaдcЬiJ(e

харчурання, управлІння торгl'Вл-l, за; вод порошковоі металургіУ, раЙпо .. бутком6інат. Одним з осно'Вних фак­ торІв, Я!(ИЙ живить злочинн.1сть, є За дев'Я'l'Ь порушення

мlсЯЦI,в цього

антиалкогольного

року за законо­

ваючись ім'ям народу, приписують соБІ лише контрольно-ревІзорськІ ФУНКЦІ!, не беруть на себе вlДПОJ;llдальиостl за здІйснення тих чи Інших

2911

конкретних

осІб, якІ займаються, самогон'оварlН-

на

полі)ПШення

реалЬ'Ного

життя

народу.

на

заходи пар­

до

ням, 471 особа позбавлена прав во­ дІя за управлІння транспортними за­ собами в нетверезому стані. АналІз оперативно! обстановки на територl'і мІСта І району дає пІд­ стави зробити висновок про послаб­ лення боротьби Із злочинністю. Жи­ телІв І громадсЬКІсть серйозно хви­ лює зростаюча нахабність і ЖОРСТО­ кІсть злочинцl'В. Обгрунтовані нарі­ кання 'викликають факти бюрократи­ тяганини і пасивності ряду по­

чної

садових осІб, якІ цим самим порушу­ ють

норми

радянського

права,

жит­

лове і трудове законодавство. Все це вимагає Blд~ac рішучостІ в

попередженнІ

явищ,

антиrромадських

протиправних

дІй.

Пленум вважає, що в даНій, об­ становці вирІшувати проблему вико­ рІнення

злочинностІ

та

Інших

нега­

тивних явищ можна І необхідно тіль­ ки шляхом об'єднання зусиль трудо­ ВИХ' КОЛE!f(тивІв, партІйних, радянсь­ ких, 'правоохоронних органів І гро­ мадських органІзацій. Виходячи з ,вищевикладеного, пле·

нум

м.lсьнкому

партlУ

вважає

необ­

органам,

вико­

,мдним:

пияцтво.

дa'ВC~a в

оорЯ'Мованих

РОКУ •.

тійних, радявських 1 .правоохороивих -оргаиlц. оперативна обстановка на, територіl мІста if. району продовжує залишатися складною, спостерІгається 'значиий рІст злочинностІ. Так за дев'ять мІсяцІв цього року иа териТ()рі! MIC'ra 1 району скоєно 600 злочинІв проти 495 за аналоr1'ІНИЙ перІод минулого року. Викликає тривогу значне зБІльшення тяжких злочинІв. У два рази зросла кількІсть згвалтувань, пограбувань, крадІжок державного І громадського майна, крадіжок особистого майна гpOMaДJIН, вбивств. У Броварах в три рази збlnьшнлась кinькlcTЬ уroнІв траllСПОРТRИX засоБІв. Цьдго року зроблено п'ять розБІйницьких иапаАів иа громаДІІН.

ного руху на пІдтримку перебудови як творчоі ІнІЦІативи І конструктив­ ноУ роботи, а проти рІзиого роду органІзацІйних утворень, як!., прикри­

опрu,

1989

мІськкому партІіі відзначає, що, незважаючи

мІстІ -І районІ притягнуто

адмlНlстративно'і

вІдповідальностІ

чоловік, направлено в ЛТП 34 злlсинх алкО!Гол1'К·Iв, виявлеио 268

'-

правсохоронним

,навчим комітетам, громадським фор­ муванням вати

осіб,

в

Існуюч!!

що

повній

мірІ

застосову­

законодавст·во

порушують

норми

стосовно

соцlалj-

(Закінчення на 4-lй сторінці).


O.~O~,. М ~ Мt"О.,

-+-

, ... , •• 00000 о

о

.... , ........... ММ. ' . ,е", О •• t

ОО. о

)10600.' О'" О іМ'" о мом

•• о,. .00.0 о о •• 0.. МО .000 ' . О О О О, ' . ОО М t ••• 0.0 О О оо. о о,. о.,. ОО"" о о t

нове

сторінка.

4

життя

РЕЗОЛЮЦІЯ ПЛЕНУМУ МІСЬККОМ}' ПАРТІІ .ПРО СТАН

прнмlщення до

НА ТЕРИТОРlJ МІСТА І РАНОНУ СТАНОМ НА

(Закінчення.

Початок

на

ЗоЙ

етичного співжиття. д.lлl

охорону

ресів, честІ І району.

прав

чити

янІ

порушниками пияцтвом,

Інте­

жнтелlв

мІста

коМітетам забезпе­

коордииацlю

організацій,

на

законних

.

ПаРТіЙНИМ

-

дІй

ведуть

Іншими

боротьбу

ТРЕСТУ

питаиням

ховно! ДО8ищі,

з

І

в

в

першу

чергу

-

серед

житлового

справ.

утрнмання

ротн

---

Створити

IфИ

65

районі

масиву.

зІ

злочинністю

рушеннямн, громадський

боротьбу

забезпечити порядок.

сІльвиконкомах

І

правопо­ належний

с о в н ч н ІВ І Т А В Н Я Сердечно

І. Листоноші по доставці поштової корес· понденції та періодичної преси. Оп.lJата - від­ рядно·преміальна. € гуртожиток.

2.

Сортувальник

поштової

маму,

оператори котельні.

4. 160 5.

БРОВАРСЬКОМУ

ВИРОБНИЧО~ТОРГОВЕЛЬНОМУ

Начальник крб.

відділення

зв'язку,

дружн-

БАШТОВУ

Ка-

55-ріЧЧЯМ

вІд

3

Бажаємо міцного

життІ

довголІття.

мирного неба.

оклад

Для привітання ваших рідних

відділ кадрів. Тел.

друзів в

універмазі Броварської райспоживспілки кож~

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Га·

20,

нашу

. щаслнвого

Бухгалтер-ревізор.

гаріна.

ОБ'ЄДНАННЮ

бабусю

народження.

3. Електромонтер V розряду' по обслугову­ ванню електроустановок, оклад 145 крб. і прогресивно-преміальна оплата.

с, Княжичі. кадрІв. Теле·

вітаємо

Матвіївну

кореспонденції

на неповний робочий день з режимом роботи 07.30-11.30, два вихідні за графіком.

с.~юсарі-сантехніки,

Відділ

пульта

в

Плену'м міськкому партії закликає

чоловІк.

потрІбні:

слюсарі ПО' ремонту автомашин та механіз-

звертатися:

охороии

комуністів. мІста І району, громадсь­ кІ організаці'і включитися в активну

патрульно-постово'і

СJ'ужби в ~lльностl

додатнового

- Редакції газети «Нове життя» БІльше уваги придІляти висвІтленню роботи правоохоронних оргаНів і пу6л>lJ(ацl'і крнтичних матерІалІв про безгосподарнІсть.

Рекомендувати трудовим но­ лективам пІдприємств І органІзацій мІста видІлити грошовІ' засоби на

ВУЗЛУ ЗВ'ЯЗКУ

мів',

ТРИКОТАЖНОМУ

роз.м\JщеніНЯ централІзовано!

БРОВАРСЬКОМУ РААОННОМУ

МЕХАНІЗЛЦН

управл1ння механізації. фон 4-04-17.

І для

-

Доручитн членам бюро МІськко­

та с. Княжичах Броварського

довідками

внутрІшнІх

му партІї комунІстам О. М. Іщенку, Є. Ф: Тошну закІнчити обладнаtlня

району:

За

громадськнх

.

Головам виконкомІв О. М. Іщенку, Є. Ф. ТомІну взятн пІд осо­ бистий контроль вирІшення жнтло­ вих пнтань і забезпечення телефон­ ннм зв'язком спIВ'робlтникl'в органІв

уч­

терміново потрібні на постійну роботу

-

І

О, о о •• , о O"~

'""

IробіТНИчl заГG.НИ сприяння мІліцІї. - Доручити комуністу О. М. Іщенку знайти можливІсть для бу­ дІвництва автостоянок або автоко­ оперативl'в. ВидІлити примІщення

знань

-

СПТУ-4.

«ТЕПЛ ИЦЯТЕХМОНТАЖ.

в с. Калинівці

колективІв

оргакізацlЙ.

молодіжному &ере­

загальноосвІтнІх шкІл,

HIlI

правопорушення-

роботи

правових

року.

трудових

-- МIcЮtом,у І районному вІддІ­ лам І«ВРОДИОУ освІти, мІськкому ком­ сомолу. ІнспекцІям і комісІям в справах неповнолітнІх вжитн заходІв по аwrивlза'цlІ ПРОфlлактично'і і ви­

дисциплІни.

МИ. Давати прИНЦИПОВУ оцінну ко· муністам - нерівникам. які не придІ'

УПРАВЛІННЮ

уваги

цент})у

РОКУ

1989

о оо. о о. о о •• 0. о ооо ОО ••• ее О ООО ••• 1010."

- Доручитн секретарю мІськкому партl'і А. Я. Теплюк організуватн юридичний всеобуч для керІвникІв

Р ...

циплlии.

гpOMaДCЬK~X

трудово!

належної

1989

зміцнення трудової І внробничо! дис­

забезпечити І

гідносn

1

ллють

сторінцІ).

ЖОВТНЯ

1

кІнця

',. О О оо о

О,. ом.,. ~~

ЖОВТНЯ

20

~ 000.0.000-0000. е о. о о ••••• о 0 . . . . . .00' . . . . . . '" о •••• о о о о М. "ОМ "ОООО'МОО' О 0 •• 100 •••• О М' оо о о 0.0 t

ПРАВОПОРЯДКУ І ЗАХОДИ ПО БОРQТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ

'10" '-1000"0"$.0 о' оо 0'.010""

5-45·55.

Horo

дня ви можете придбати живі квіти.

на постійну роботу потрібнІ: екс кава торник;

У зв'язку з організацlєю нового виробни~ цтва по ВИГ9товленню товарів HapoAHoro спо~

автокранівник;

чергові

електромонтери

11І-1\'

розря-

дів;

СJlюсарі КВПіА \'-УІ розрядів; електрогазозварники У-УІ розрядів; електромонтери зв'язку ІІІ-ІУ розря-

комірники; в'язальниці;

швеї-мотористки ІІІ-У розрядів; розрядів;

ліфтер~,.

Звертатися на адресу: ву.1. 50·річчя ВЛ КСМ, 16, телефон відділу кадрів 5-35·95. НІЖИНСЬКА ДИСТАНЦJЯ запрошує на постійну,

робітників ОПлата

-

по ремонту

250--350

Робітники

і

сезонну

роботу

колії.

спецодягом,

беЗП.1атним проїздом згідно з нормами ністерства

Оплата

крб. на місяцJr,

забезпечуються

"J6 60

Мі­

Звертатися на адресу: м. Ніжин, ВУ.'1ИЦЯ ВокзаJlьна. 2, віддід кадрів дистанціі ШJ1ЯХУ .. Телефон 20-73.

праці

по

кінцевому

верстатн.,ки;

слюсарі; -електромонтери;

:вантажник~;

-

малярі; медсестра

результату.

І

рішиlх

,відділ

справ

.. а

ВОАіі

хвцастє,

БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЗАВОД)' сТОРГМАШ.

4·22-66. Ад.РЕСА РЕДАКUIJ:

255020,

Т.,І.,.О•• : реД'.8Т('Р' ~

.lд ... і .... 01 ......0 і

со.і

........ 1 i."r••• 1i -

Адреса

І(.ї.с ....г.

кооперативу:

роБІтниці втрати

-

заводу

заводу

пластмас

Юрченко

трагічноТ

".сті.

і

••С08.'

район,

24.

смерті

висловлюють

Ніні тт

Петрівні

з

щире

І

співчуття

приводу

тяжкої

дочки

.

Заст. редактора В. ТУГ.ПУК.

&р••• ри,

роб.ТІ

Броварський

ЮРЧЕНКО J\IОДМИJlИ.

.YJI.

Киї.с.,к.,

-

4-14-81;

.lоlо1},

S-13-!II.

• .... e.oro У.,I ... і... }' епр'.Н ..........."., .... іг' •• іі і •••••овоі o\.a,~c • .lру •• ,.і: \(.1.( .............. 11, 5 .... 1'••• , ... К.ї",,". li~

lил.е"с

154.

аасту •••• а ,..... ат.Р.. .'....101)' •• ,TII.oro •• ТТО - 4-.4·11; .'....101)' Clo1W ..80f. гос ...... реп. - 4-23·2.; .'....101)' .Р••• Со108ос:тl

4-"-12; .'.... 101)'

моза­

меморіальних

Адміністрація. партійна. профспілкова організації Бро·

аарського

мо·

4. .3·7.;

се8l1Стар.,

•• T'.~· -

Киї.с ..... 0IJl8(r.., М.

виготовлення

с. Русанів, ВУ.1. Жовтнева,

мить по теnефонах 02"1 4-Оз~gв про мІсце зиаходжеННlI М. К. СерДJQк,а.

ранків.

на

пам·ятників.

Гарантуеться висока якість роботи.

же носити бороду. Оргаин мlnlцlІ будуть вдачнІ всІМ, хто повlдо­

приймає заявки від організацій на проведен­

і_ гранітних

«ПАМ'ЯТНИК.

дощок з граніту для огорож і хрестів.

русаве,

рудІ,

2..

приймає .замовлення

Їчних

норммьиоl

вуса

«Кубань».

КООПЕРАТИВ

виут·

~ лицІ КнJвськіЙ. 288'8, кв. 88. Привмети: зріст 170 ВOJIОСCJI

(тягач).

автобуса

А.міністр.ці •.

розшухує

саНТИllетрlв,

КС-2561 Е,

30-2621,

Зверта.ткси на адресу: "І. Бровари, вул. Ку­

по

статури,

на

водій на МАЗ

кого. мешкає у БРОВJрах

ного лікаря - телефон 5-13-44. Іхати автобу­ сом «Київ Пухівка» (М 341) 11.0 зупинки «Піонерський табір «Жура'вочка». Ддм іністрація.

61,

роботу потрібнІ:

автокранівник

Хмєnьи и Ц ь­

-

Кутузова.

РЕМБУДУПРАВЛІННЮ

екскаваторник на

урод.енець

Переамu

ВУЛ.

06ЛПО6)'ТРЕМБУДТРЕСТУ

Сердюк. -МИНOJIу !Суа .... мович., який безвІсти 'ЗНИВ. ВІн 1952 року иа· род.енна,

адресу:

БРОВАРСЬк.ому

Розшукується Jlюдина! Міськнй

дитсадка.

Звертатися на відділ кадрів.

тузова.

працівники кухні; офіціанти. Звертатися до нача.1ьника оздоровчого комплексу по те.'1ефону 93-3-71 або до ГО.10В·

6po.apcw:. .;1"'"

опоряджувальники;

рова».

САНАТОРІЮ-ПРОФІЛАКТОРІЮ «МЕТАЛУРГ. заводу порошкової металургії потрібнІ на постійну роботу:

сНовая ЖIl3НЬ. оргаll Бров,рского ГОРОJlСItОГ? ItDмитета l(оммуиистическоА партии укра...... горо ... ского И районного Советов наРОДИblХ Аепутатов Ка".· ской области. (На' украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНк.о. Газета ВblХОДИТ с 17 апреля 1937 го ..... Дии Вblхода: вторник, СреДІ. ПЯТИ"ЦІ, с},б60т,.

t''Голярі;

Адреса: 255020, м. Бровари Київської об­ ласті. вул, Горького, І (мікрорайон «Геолого­ розвідка.). Зупинка автобусів «Біла Діб·

Ш_1яхів СПОЛУЧ('і.ня.

ня дитячих новорічних ДовіДJ{И по телефону

шофер на. автокран;

на постійну роботу потрібнІ:

Одииакам надається гуртожиток (при наяв­ ~OCTi прописки у Броварах). Експедиція спо­ руджує для своїх співробітників житлові бу­ динки, у м. Броварах. Житло надається в по­ рядку черги. Експедиція Ma€ відомчі дитячий. садок, лікувально-оздоровчий комплекс 3 мед­ санчастиною, їдальиею.

ШЛЯХ)'

залізничної

П ЕДИ ЦІІ

ДЕРЕВООБРОБНОМУ

КОМБІ НА ТУ терміново потрібні:

EKC~

токарі по металу ІІ-У розрядів; електрогаЗ0зварники- ІІ-У розрядів; теслярі ..... ІІ-У розрядів; - муляри - ІІ-У розряді,В; - оператори котельні ІІІ розряду з досвідом роботи на котлах «ДВВР»; - начальник котельні (192 крб. на місяць); фрезерувальники ІІ-У розрядів; - електромонтажники - II-N розрядів; - мідники, жерстяник - ІУ-У розрядів.

сантехніки;

111-V

ПОШУКОВО~ЗАОМОЧНІА

.-

дів;

столяри

живання

БРОВАРСЬКОМУ

Р• • '.-

Друк коваиий

61285.

офсетний.

ОБСIlГ

аркуш.

Тнра",

"риміри"КіВ, За мовлеии я

тopгilГi.

,

Nt 5644,

АР}'·

16315

#168 1989  
Advertisement