Page 1

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯt

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета ВИХОДИТЬ З

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РАйОННО'

РАД

року

1937

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

Вівторок,

168 (6624)

КОМУНІСТИЧНОІ

ДЕПУТАТІВ

ПАР Т

КИІВСЬКО'

жовтня

25

УКР А ІНИ,

IJ

ОБЛАСТІ

Р:)КУ

1983

ЦіНІ

КOn.

2

= 3аСі1ужеНЮI

ТРУДОВА ВАХТА дівчата!

ратор машинного

товарній фер"і

'І)" році одинадцятої

борцями за ('праву

{

Леніна, за

L~

.1f1fpa~liR

І

лодь Броварщинн взялн активну участь у

Всесою3RОМУ

благоустрій корІв

деllута ті в, трудпву

суботни- му радгоспі

ку, прневячеиому 65-1й

.

річниці ЛенІнського чаєва . Частина комсомолу. них коштів На

свято

йшло понад 13 юнаків і дівчат.

шість

молодІ

демонстрували

lI1уністичної

зразк и

праці.

-

комсомольсько

ні

колеRТИВИ

Та!\.

молодіж­

деревооб­

робного комбінату за вдання

денне

виконали

процентів,

112

но­

працівники

ІІа

нятої у сфері

ного

трикотажу.

надої

(Перша

(кг),

(-) .- ±

В.

ВОЛОДИМИРОВ.

занінчилw опустіли.

оранку

грунту

на

зяб.

ПО JJЯ

Та не спочивають у ці дні трудівники. Вони розгорнули підготовку до вирощу­ вання врожаю в 1984 році. Знову тишу в полі будить гурніт тракторів . Тут ІІрацю­ ють два

механізовані

загони

-

один

рад­

госпний, другий із раЙсільгоспхімії. По-ударному трудяться наші мехаllіЗ,j­ тори,

які

транспортують гній

майбутню

кукурудзяну

від

ферм нl

план тацію

колісними тракторами ЮМ3-6 русь». Володимир Сергійович

п'ятьма

та <, Бєла Дунаєвсь ­

ний, Володимир Васильович Чабан, Сер­ гій Миколайович Ярохович, Віктор Васи-

льович вич

надоєно

Кір о,ва

ім·сні

Щорса

Приходько

і

Анатолій

ним n1лотованим

виробітку

на

затримки

завантажує

причепи

екскавато­

Площі

під

технічні

КУ.1ЬТУРИ

старанно

удобрюємо. Шд кукурудзу, наприклад. вносимо по 70-80 тонн гною на гектар . його вже вивезено більш як 4 .000 ТОНІ' ст і льки ж доставлено

і внесено в

грунт

майбутню плантац1ю кормових 4.500 тонн -- під картоплю. На

буряків. більшість

..

досліджень

« Прогресс-18» За езпечення

і

життєдіяль(ТАРС).

ної устаНОВНI! стаl!ції . об-

танож

------------ - - -

Нові зображення поверхні Венери жовтня

автоматична

нера-16»

радянська станція

слідом

за

«Ве­

стан·

На знімках.

що

на

ПЛОЩ внесено гербіцид ТХАН. Механізатори загону з райсільгоспхімlї зай няті на розвезенні торфокомпосту. за го­ товленого навесні і влітку. Тут працюють

лювання

20

Без

тонн .

а

стикування

норми

ром Е-153 тракторист Микола Павлович Гиренко . Загін за день вивозить] 80- 200

лексом «Салют-7» - «СО- доставив на орбіту пали . ності екіпажу. юз Т-9» . Процеси при ча- во для об'єднаної рушій- пошту. і

відзна­

чаються високою якістю , видно окремі геологІчні утворення, різні ланд-

цією «Венера-15» переда­ зони, деталі ла на Землю зняті крізь шафтні хмари нові зображення рельєфу. В ході ПРИПЛf\· поверХНі планети. нетного сеансу раДіОЗВ' яз·

« Г ог-о.lівськиЙ» «Зоря» {(Л ітків,ськиі1» імсні

-0,9 - 1,7 -2,7 - 1,0 - 1,4

процентів.

110-115

космонавтами Ляхо- наукових і Александровим. б

комп- Норабель

«ЖСР.JJвськиі1»

корову

МlІнолаЙо·

}{олісниченко щодня виконують

жовтня здійснено контролювались екіпажем ладнання. апаратуру. ма­ стикування автоматично- орбітального !\омплексу теріали для проведен ІІ Я

вим

ЖОВТНЯ

21

урочисте

Мічуріна

«Зап.lа:ВlНиі1»

i\leHi

Докучаєва

«Завори цькиїf» По

району

+0,6 - 1,1 - 0,8 - 0,8 -0,6 - 0,6 -- 1,7 -1 .0

+0,7 + 1,0 -0,2 +0,8 6.4 6,4 +0,7 +0,8 6.3 6,3 - 0,6 +0,4 6,2 +0,2 - 1.1 6.1 5,9 +0.2 - 1,4 4,9 +0,5 -0,9 4,9 -0, 1 - 1,4 3,8 - 0,6 -2,2 2.9 -2,8 -2.1 6,73 +0,26 -1,27

ку

проводились

мірювання

поверхні, ся склад атмосфери

шару

також

ви-

температури досліджували· і властивості та хмарного

П.1анети

Венера.

(ТАРС).

Нол!нко.

компостів доставляє

БJJИЗЬКО загін

нагороди.

ТеП .10 зустрінутrrй JlР"­ сутніМlІ , на ступив

тисячі

ЩОДНЯ

пІд

тонн куну­

Цього рону в господарстві БУJJО виве· зено на поля 70 ТИСЯЧ тонн оргаНіЧНИХ добрив, з яких 65 тисяч тонн внесено в грунт. Шд урожай 1984 рону плануємо ви­ везти 100 тисяч тонн IJриблизно по 55 на

кожен

гектар

ріллі.

Насіння ярих нультур засипано повні с­ тю. Зараз на радгоспному току закінчу­ єт ься очистка вівса. доводяться до високих посіВІІИХ

нондицtй

люпин

та

інше

М. гОловний

агроном

насІння.

ПОЛОЗ,

маніфестації охопили країни Західної Європи [ Америки. Мільйони .1юдеЙ ВИЙШЛИ на вули­ ці, щоб сказати рішуче «н і » гонці озброєнь, мііІітаРИСТСЬКЮІ планам натовської вояччини. ГОЛОRна вимога руху за

радгоспу.

перший

секретар

ЦК

Номпартії України Щ ерб ицький. Від

В. В. іменІ

мир

-

НС

допусти т и

розміщення

НОВИХ a~[e-

рикаНСhI\ИХ ракет серед­

ньої да.1ьності

в ЄВРО-

ветеранів

нагородою

40-річчям Труд ящі зна чив , ли

Харнова. ВіД­

промовець,.

чимаJJО

рінон

у

JJі топис

стати

ядер­

« 3аступитн « першінга)l »

і

« крилатим ракета,,!»-

цей

учасники

воєнних

сто:

револю~

ційних битв робіТНИЧОГО класу країни, буДlвницт!!а соціалізму і комунІзму, в .1ітопнс подвигів в РОКІ!

Великої Вітчизняної вій­ ни. У виступі було !!ід: креслено

Хар!\ова рення го

важливу

у

справі

розвитку

роль

присно-

- технічно­

нау!\ово

прогресу,

дальшого

велИl\ОЇ

наук!!.

Під бурХЮШі оплесНl! ирисутніх В . В . Щербиць­ кий прикріпИВ орден Жовтневої Рево.1ЮЦії прапора міста.

за­ анти-

)Іаніфестацій

OKcaHO:ll.

(ТАРС),

до

Промовці,

:ш ,1И

які виступ!!­ на зас іданнІ . ВИСЛОВІІ­ сердечну вдячність

}{ОJl1уні с тичнііі партії Радянській державі за визнання ратних і трудо­ IJИХ засnуг харків'ян. З<l

велику турботу про еко­ номічний та соціальниї! розвиток мІста і ЗаЯВЛЯЮЧIІ про

області . безро з­

дільне

і

схвале ння

тики

НПРС ,

нили,

що

одно·

вони

за пев-

комуністи,

всі

Хар!\івщини У на нагороду п рацюватн-

муть ще аНТJIвніше . самовідданІ ше для

ще ус­

пішного втілення в життя

рішень НПРС,

ххУІ

ного

з'їзду

наступrшх

п' ятирічкн.

за

вш!са­

яскравих

ропейці ,

підхоплю ють

і

міста.

мів ЦН }{ПРС,

кдик

з

визволення

ною заложницею Пента­ гону! » - ГОRОРЯТЬ @ш.чях

хар­

війни

БатьніВЩИШІ

Батьківщини

титися В безодню ядер­ ної катастрофи. «Європа повинна

він сер·

поздоровив

трудящі відповідь

пі, не дати планеті СІ,О­

не

П олі тбюро

ЦН НПРС. '1.1е!1 Прези­ дії Верховної Ради СРСР.

стайну підтримку внут­ рішньої і зовнішньої полі­

Могутній голос народів Безпрецедснтні за ~Іасштабами антивоєнні

аасідаНl!і ви­

член

програм.

рудзу .

тонн

місь'

!\ОГО комітету партії і місь!\ої Р ад и народних депутатів. І!рrrсвячене врученню місту високої

реа.1і за ції завдань Енер­ гетичної і Продовольчої

чотири трактори Т-150К Ванта жить доб­ рива тракторною лопатою ТЛ-3 Андрій Федорович

нід6улос!>

засідання

МіністрІв СРСР

22

-

на

«КраСН.1івськ,н.и»

нагороджеllО

ЦН НПРС . Президії Вер ­ ховної Ради СРСР і Рад!!

загони РОДЖJУОСТJ.

Стикування вантажного корабля го вантажного корабля «Прогресс-18» з орбіталь-

Бобрицькнй

жовтня

+0,9 +0.5 - 0.4 + 0,5 +0.8

15:! 10,8 СРСР 9.8 9,5 9,1

60·річчя

i:Vl eHi i\lCHi

Прац:ЕОВJТЬ Хлібороби радгоспу «пухівсый) ус­ пішно впоралися із збиранням усіх сіль­ ськогосподарських культур . Механізаторн

корову

23

« Руд.ня»

« В еЛIІКОДИМСРСЬКIІЇf»

друга більше (+) або менше пор,івняно з 23-Х-!982 р .. третя до завданн'я).

«Авангард»

!Іідприємств,

-

графа

«Плосківськи.Й»

дитячого

на

району за 1983 року

не зай­

труди­

молока

господарствах

у

вулиць.

Богданівської

{(Русан.івськиЙ"

ППЗ

диспетчерської служби райсільгосп­ управління про середньодобові

благоустрої

території

молоді

« ~'даРIІИК

8,1 7.9 7,8

« П ух і ВСЬКIІЙ»

Оперативні дані .

лося на спорудженні фабверхнього

:mаl;О'1

« За

куль-

орденом Жовтневої Ре­ волюції.

ків'ян .

матеріа,1Ь­

виробництва,

рики

віДЗllаl\Р,

\lсда.l.1Ю

та

БУДіВННЦТВі

ХаркІв

дечно

зароблеблизько

молоді.

'1 .1('11 \lіСЬНIIЧУ

Дону-

трудилася ІІОГО комітету КОМСОМОЛУ. Чимало

гос­

Фото П. Голованя.

ТИСЯЧ У Фонд миру . а танож нз Біль- иоточний рахуно!\ облас­

на своїх робочих місцях. Учасники суботника про-

у

На фl"Гl!: С. О. Новохацьна.

восьми тисяч !\арбован­ ви- цlв будуть перераховані

праЦі

-

нагородже на

феРМІ! на підшефно­

імен!

lІайfiі;lr,нIС

х н'ятирі'II\И » , ЧИС.'1еНІІИМИ гра\lnТЮIIf.

IІровеЛIІ

у

1.500

--

І;і­

партії, деllутат l'i.lbcы\її Ради ІІародних

~ОПОАЬ на суботнику IІтахо ф аБ Р IІЮ! .

\l1І:НІІ;а

С. О . I!оI:fI\ацыаa

комсомольський ТЕЛЕТАЙП - - - - - -

мо-

турному

ІІа І;ОЖНУ ФУ­

lІ0дарrТRі.

____ ~~~~_~n~~.__~ ~ і

подарському

В ТРРТЬО­

9

і стій­ трудя­

щнмн міста в роки Ве­ ликої Вітчнзняної вій­ нн, і за успіхн в гос­

1111-

ІІРОД)" 1\ І\їі .

ражну J;ОРОВУ IІдержує ~Іайже 110

І

Комсомольці

За мужність кість, виявлені

lІ'ятиріЧI;И, вп l1а

ня ІІраціl1l1НІ\ів фер"и .

\

\ IЮl\Iуніам!

J 9і5

("nціа .lі-

збі.1ЬШСIІНЯ

твариIІІJlIцыIJїї

ОРДЕН­ ИА ПРАПОРІ ХАРКОВА

іде в аваllгарді соціа:rіrТИЧIІОГО зщгаll-

нашої БатыівщIІнl'I,' самовіддаНIІ- ~ МІІ

за

~' дapH() праl(Ю Є трудіRlІlІЦЯ і

~

Будьте полум'ЯНIІМIІ патрjота~ш

пере\lожце\l

етичного з,raгання

!

професійною майстерністю!

РІн;ів I\O~IY­ ІІа \lО.1nЧIІО-

ГОСllодарпва.;{

RИХОДI1ТЬ

р()БНlІцтва

tlIН.'­

С()фія Олеl(­

14

lІіСТl\а сум.'1іIlНn ТРУДИТЬСЯ

і

оволодівайте знаннюш, ку .f)I)T~· рою,

Д(jїНIІЯ

сандрівна Новохацька.

~

HanO.f)pl':JI'IBO

1;()РИету-

t-;ТЬСЯ у радгоспі імені ДOf;учаЄlJа

року

К)наlШ

авторитеточ

виконання

Плену­

. беЗУМОIJ:

план!u

З пІднесенням учаснинн урочистого

засідання

прийняли вітальний лист ' Центральному Номітетові НПРС . Президії Верхов­ ної Ради СРСР. Раді Міністрів СРСР. товарн­ ше ві Ю. В. Андропову. (РАТАУ).

.


* 25

2 стор.

ЖОВТНЯ

НОВЕ

1983 року

ЖИТТЯ ХРОНІКА ПАРТІйНОГО ЖИТТЯ

КОМ.СОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ

Навчання новообраного активу

ЗАСПОКОЮВАТИСЯ РАНО ----------зВIТИ І ВИБОРИ вели

МІІНУЛИЙ звітний період одним із нращих у історії КОМСОМОЛЬСЬНОї ор гаlJізації

заводу

Номlтетом

були

пластмас

комсомолу

допущенІ

llроведенні

не

дачів

істотнІ

недоліки за.lіку.

у

горією

масо­

комсомолу

довелося

дола­

з аходи

тя.

На

засіданнІ

ае.~ася

бюро

лютому

предметна

'11І1ІН

розмова

упущень.

Існуючих

сІдання

мІськкому

нинІшнього шляхи

недолікІв .

номітет

ном·

ку

при­

цього

номсомолу

за­

зараllО

позиції

справи ,

ІІа

кожного

наголос

нерозв'язаних

через

вони

ро­

проблемах .

Так, член НМН з міни «А» пресо­ вого цеху Н . хо.l0дыю говорила про

посилення

ролІ

вихованні

стверджуваТІ! .

в

комітету

спілчан

ЛНСМУ

у

відповідальності

що

І!О-виборних організації

чальник штабу <, НП» П. Чайновсь­ кий повів мову про посилення бо­ ротьби з особами. що допускають беЗl'Oсподарність. Важливо , наголо­ шував він , що цією справою займа­ .'ІИСЯ не 5-10 аІ<тивістів, а всі Юllа­ ки іі дівчата без ВlllІЯТКУ.

всі труднощІ ,1ИШИЛНСЯ в мину­ :юму, та все ж певні зрушеllНЯ у ю\тивlзації діяльностІ СП [.rIЧ аІ І оче­ lІ!lдпl . Про це і йшла мова ' на звіг­

доповІдІ,

зокрема ,

ІІість

І

і

комсомольської підприємства. І

виступах

що

аросла

молоді,

зазначалося,

трудова

підвищився

ефективнІСть

роботи

актив­

авторитет

всіх

I'ОМСОМОЛЬСЬКО · МО.10ДіЖНИХ

деВ'ЯТІ!

вІв. Зараз ВОІІИ відіграють помітну РОЛЬ у залучеllllі МОЛОДі до управлlн1111 ВllроБНIІЦТВОМ. ВНХОВУЮТЬ У ЮНd­ !іів І дІвчат почуття відповідальнос­

ті і гордостІ за доручену їм справу .

виступи

А ЮVІН пресового цеху зміllll «Б» (нерівнин С. Наява. групкомсорг А. Лашевич) навІть став перемож­ цем

соцІалістичного

змагаНfI я

робоТJ1

БІльше аацП І

часом

комітет

І\омітету і

різних

сторін

КОМСОМОЛУ,

ма.1И

принциповий

характер .

Роботу комітету комсомолу за звіТІНІ Й період визнано задовільною. Однак така оцінна не може заспо­

серед

КОЮIJати

комсомолію

підприємства.

Саме тому lІовообраному ЛНСМУ , ЯКІІЙ товариші

РОКУ.

J 983

ОстаннІм

стосува .ll!СЯ

КРИТІІЧНИЙ

молодІжних трудових об ' єднань про­ МІІС!ІОВНХ пІдприємств мІста і району за пtдсумкаМIІ роботи в ІІ - ому нвар­

та:11

успішне виконання громадсьного комсомольського доручення. На­

Цікаві дуМКIІ ВНCJіОВИ.1И в <:ІЮЇХ виступах і О. Чаленко . Н. Осадчук та іllші. Відчувалося, що розмова на зборах Ilе заmlшила присутніх байДУЖI1МIІ . 11 юнаків і дівчат взяло участь у обговореllllі доповіді. Іхнl

колекти­

ЛНСМУ

ОЧО ,lIПII

став приділяти уваги органl ­ проведенню Ідейно-виховних

меllі.

lІа!lежить

номlтетовl довlРIІЛИ

зробити

ду.

же багато. щоб помисли і діла MO.~O · ДНХ заводчаll ЗЛlI.1ИСЯ ВОЄДИІІО, <l

заходІв серед молоді. Ставилася ме­ T~, щоб кожен захід lІіс у собі ідеі'l ­ ну спрямованість. сприяв формуваll­ НЮ " МОЛОДІІХ : Іюдей аКТlIВllОЇ жит­

резу льтати всієї роБОТІ! давали ваго­ міlllИЙ. конкреТllіШИй ефект, як цьо­ го і вимагають від lІас ріlllеllll<! ХІХ з'їзду ВЛНСМ.

тєво! ПОЗIІЦії.

К ВОРУШИЛІН, секретар комітету ЛRСМУ заво­

Цю ж мету переслідував у своНі ДІяльностІ і IІІтаб «НОМСОМО.%ського нрожеитора». «ПрожеНТОРИСТIІ» по-

ду

звітно - виборних зборіR ПРИСУТllіх ПРОіНфОРМУ

них

вала

груп

і

цехових

партійних організацііі по аf(тиві:зації діяльно-. сті 1\Оl\1уністів. підви-

дової вахти комсомоль­ сько-молодіжних ко­ лектнвів, прнсвяченої

65-ій кого

річннці

Ленінсь­

пластмас.

по

ЗакіllЧУЮТЬСЯ роБОТІ! збиранню овочів ІІа

полях

господарств

ніж

в

однак

минулому план

комсомолу.

:3а резулиатами

роБІ_ТИ

3 1 пп 16 жовтня серед Юllt nРЮlИслових піДПРI,1-: \І ('тв

nере"ожце'ol

,\ІО,lодіЖIІС

нання зміни 1'0

цеч

визнано

ТРУД()IJС

«Б»

заводу

об ' єд­

пресовоп,~аетмас

соко,10в('ы\и),'

а серед будіве .1ыll\івB нер­ шість упевнено виборов

тресту

«БроваРИnРО~IЖИТ-

Трудова

ва\та

пере~IОЖЦЯ

l11tзва.'lа

соціа.1істич-

KO~ICOPГ А. дашевич), Ч,'1е- ного Юlагання серед I~MIi, НІІ якого впоралися з пів- які трудяться в сідьсько­ ... іСJI'IІІЮІ завданням на госп()дарському IJиробниц12(1 процентів. тві. ПраВОф.lанговюr ('Тав Срред МО.'1()ДНХ автотрап- колектив пташниць і елю-

f'n(lPTHIII:ir. "раЩІІХ резуль- І'арів-операторів бригади 'Лtrіо догяг lіМІі мдіів ;\; 6 lіиївської птаХОфаб­ liil1'ОllіДПРIЮlс"ва ~! 11 063 рики (керіВІІИlі В. Бевза. (lit>ріЩНIІ, М. Процаl:, груп- ГРРIІ(ЮІI'())1!' 11. ПаНf.віна).

078 юнаkіа 1 Дівча't­ учнів загальноосвітніХ шкіл міста і району­ ПОПОІІНИЛН

му

році

в

членів

мІської KOMCOMOJJbCbкої організації.

Bri 80НИ .і,

активі пи

пу

вахти

f\Jlli

таі\ОЖ

продавців

етаста.~и

відділу ~[агазину

уnравліllІІЯ торгіВ.1і (і\ерівник В. Бардаш, групкощорг .1. І'і .l Юlась) і І,ухарів їда­ ;Шlі ),і 26 (І\ерівник В. Туровець, ГP)їIКOIllCOpг В. Рудоба). Вахта, при('вячена (;5-іи річниці .1eHiHCI,I\OГ() lіЮ(('О '10.1 У , триває.

про-

остаНllіх

туріl:

інструнтор ОРГ:І­ \lізаціЙIІОГО відділу місьююму партії 1\. М. ДО()РОВО.1ЬСЬ1,а.

1983 р. (В процентах до плану).

ви­

виконали

лише

ПРОДL:lIЮ

t

;-.

радгоспн

іменІ 60-Річчя Союзу РСР, іменІ Щорса та рад­ госп-комбінат «Теплич­

Радгосп-комбіЩIТ «ТеПJIIl'llllІіі» імеllі 60-річчя СГСР імені Щорса <, nрасилівсьнніі» <. Заворицький» <. Пухівсьннй» « П.10сківськиіі» «Літнівсью'іЙ» « РусаніВСЬН!lіі»

ІІИЙ». Це господарство у зв ' язну із введенням но­ вих виробничих потужно­ стей відправило СПОЖИВ '1 '1ам на 1.381 тонну ово­ чів (в основному огірків і помідорІВ) більше, !lіж

торік.

Наближається

виконання

до

плану

радгосп

«НрасилlвськиЙ» .

Овочів­

ники

господарства

реалі­

«ЖердіВСЬК!lН» <. Зоря»

" Бобрицьннй» <.

1.614

тон!! іде «Зоря» , 1.439 радгосп «Жердів­

ський». І ЛJlше радгосп <, БоБрицый»,, який вино­ liав

плаll

наПОЛОВIІНУ ,

по­

працював нижче своїх можливостей, змеllШИВШИ

реалізацію овочів

на

777

порІвняно з досягну­

ВеЛИКОДИМСРСЬКIlі1»

<, ЗапnаВIlIlі1,> імеlll МічурІна імеllі Донучаєна

lІівський» , які здаЛJl 11« 2.029 ТОІІІІ ОвОЧів бі_1ЬШС. ніж ІІа відповІдну дату торік. З великим плюсом

-

166,1 110,3 ]05,0 95.2 91,7 79 ,7 76,2 73,3 71,1 70,0 57,4 56.1 І) 1,1 43,7 12,5 :-;.0

« Гого .lіВСЬЮlіі»

зували на 980 тонн про ­ дукції більше, нІж у мl!­ нулому році . Найбільшої прибаВКIІ добилися ово­ чівнини радгоспу «Руса­

радгосп ТОНІІ -

хоч

в

онремих

вах

досягнуто

колекти­ непоганих

Так,

овочів ­

ники другого Biддi.~Ka гос­ подарства зда .l!1 державі

понад 200 ТОНН ПОМіДО­ рів при плаllі 175 тонн. Хороший одержали

урожай

їх

овочівники

рад-

госпів «Русанівський». імені 60-річчя Союзу РСР. «Жердівсьний» . 685 тонн з П.lану 1.775

()R()чів

його

радгосп

ЩО.

43.0 76,7 48 ,5

16,1) 25,1

73 ,0 320,0 37,5 85,9 ]49,0 77,4

] :30,0

О

о о

IЮНalllІЯ плаllУ. ХОРОlll1lіі сто:ювих буряків у

радгоспі

46,6 ВОІІІІ

ЖУЮТЬ

84,4

46,4

І тепер продов­

НЇДllраВЛIІТИ

говелыlv

мережу

н тор ­ j)t>ДII(, '

ну.

.

Непогано ВРОД".lа морн­ ва у радгоспі <':30РЯ» . ОВОЧіВники цього госпо­ дарства lІаііб!llIЖ'lі до ВlI­

одержали

] ОО, 1 23Я

28Я

67,2

з дав державІ продунції радгосн «ВСЛIІКОДlІмер­ СЬКllіі», .'lІlше lІаrЮЛОВlllІV

« ГоголlвсьниЙ»

63,1 283,1 53,6 80,5 11,8 49,4

О

ПО району

ІJJlКОllав

83,3 75,6 86 ,1 87,5 350 .0 35.0 ] 12,2

320,0 10,0 98 ,6 6,0

Та в ОСНОIJНОМУ

PO(jOTII

ОВОЧіВIIlfI{ів :ЩСl'рt>джt>нІ ІІа збllраНllі пі:1I1Ь()Ї І{апv­

сти,

плаll реаjlі:JаІ\ії яні)ї

ПОЮІ

щО

внконаllllіі

11,1

46.6 процента. Лише Рі.Щ· ГОСПlI Імеllі

«Плосnівськиіі» та 60-Рlччя Союзу

«Нрасилlвсьний», де при РСР значно переВlІнонаmr плані 260 їх здано 656 доведені плани. На 98,6

то!!н, у ський» .

радгоспі

«Літнів­

Варто віДзначити робо­ ту бригади по вирощуван­ ІІЮ ріаномаНіТl!Ої городи­ ІІИ радгоспу «Бобриць­

ний», яку Снибенко . значно

ОЧОЛЮЄ Г. Г. Овочівники

перевиконали

ведені завдання

по

.1ізації петрушни, щаКIЮ,

салату ,

до­

реа­

кропу,

хріну

то-

процента

виконав

ІІЯ радгосп СЬКИЙ» .

Нині

завдан­

«Нрасилів­

стоїть

СПРИЯТ ли­

ва, сонячна погода. Нерів­ никам господарств необ­

хідно

організувати

людей

для збирання урожаю на­ пусти ,

залучити

для

роботи шефів, рати без втрат

цієї

щоб зіб­ весь ВІІ­

рощений урожай.

у МУЗЕї М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

В. АБРАМЕНRО, завІдуючий вІддІлом КОМСОМОЛЬСЬКИХ

нізацій

орга­

міс"ккому

ЛКСМУ.

ВдКСМ, добре

()бізнані

із rO~IO.l

126

Юllакіn

дівчат.

завданнями, над вирішенlІаИlіраще підготупалися ('рmінні )''1- ІІЯМ ЯКИХ працюють 'І.lени ДО l1а,('ятної lІ()дії в СВОЄ­ Шlіі ,lЬН()Г()

піДСУМf(1І

Поповнили РJlДИ спілчан

нинішньо­

ряди

Про ведеиня

державної статистики про хІд продажу овочІв державІ господарствами району на 17 жовтня

нонаний поки що на 67.2 процента. Доведені плаll!! по здачІ овочів в цілому

результатів.

1-го

- ~IO.l0Д і ж- «І'іаllцтовари» КО.lеl\ТИВ .\Імярів ;\~ 51 "iCbl\orn

.lобуд» (керіВВllі\ lі. ~'CKO­ ва, ГРУНІ\О,,('ОРГ :1. Візир) .

(liєрівник С . Ііаява, груn- і

І

ІІrРС'llІilЩЮIИ

КОІІІ('ОМОДЬСЬКО

нии

тивах .

міського інформацІйно-обчислювального цеН1'РУ

році.

реалізації

ніж торін, здав їх держа­ ві радгосп «ЛіткIВСЬКИЙ1>,

називає переможців с.

авангарДIІОЇ

ТРУДОВ1ІХ l(Олеf(­

Зведення

нашого

району. ДержаВі їх здаllО на 6.753 тонни більше.

ТОІІІІ

Суперництво I,ОЩfjpГ

в

Без втрат зібрати урожай

ТІІМ У другому році п'яти­ урожай річки. На 157 ТОІІІІ менше, Міським комітетом лксму підбито під­ сумки 1-го етапу тру­

щенню ЇХ ролі

КОМЕНТАР

своєчасно.

за чи

зборах ІІашого

ДІІ ЯМИ з цією Ю:lтеl '()­ рією партіllllИХ аІ,Тllні-

втраТІ!

ЛНСМУ досягати анти в­

життєвої

били

розроБИIJ

tlШlllЯ.

ще

виконува.'IІIС}1

liоннреТllі

заходи по виправленню становища і IІЗЯ8 пІд суворий контро .% їх вико­ Сьогодні

допуснає

гів.

стів ЗІІОВУ зустрічався завідуючий організа­ ційНIІМ відділом мІськ­ кому Номпартії Укра­ ЇНІ! В. В. Новбасин­ ський. Він розповів про завдання партій-

відходів , що rютреБУЮfЬ переробки. Такий підхід

комітету

ІЮЇ

подолання

ПіС .1Я

яка

звітно-в!!­

1З00браНІ!Х секретаріl3 цеХОВI!Х партіііних ор­ ганізацій і партгрупор­

І все ж , хоч виступаючі на голов­ ІІИХ зборах рону і схвалили пранти­

року

про

проти РОЗf(ра­ власності. по­

у Зllачній мірі дозволив досягти очі­ нуваннх результатів. Менше стало порушень трудової дисципліни , гро­ мадського порядку. Та й у внутр!­ С llілковій роботі lІередбачеНі план()м

ти одну труднІсть за іншою, І сто­ сувалися вони рІзних сфер еконо­ МІЧllОГО і соцlалыl-побутовогоо жит­

сомолу У

моподі.

СИРОВІІIIJІ. ВТОРНIІНОї

во-полІтичної роботи . Уже той фант. що протягом року відбулася зміна ватажка організації ЛНСМУ, гово­ рить сам за себе . Тож lІе ДИВIIО . що комітетові

рішучий наступ соціалістичної

період

ції велика увага Прl!­ ді .lялася навчаllНЮ 110 -

----------

РУUJl/иків труд()вої і виробничої Д1lС­ ципnіни. З вирішенням цих питаllЬ була пов'язана боротьба з тією кате­

назвеш.

підприємства

Ленінського

У

борної кампанії в місь­ кіІЇ партійній організа­

I'пі.ll;И.

Це

підтпердИ,l()

і

Ч

житті

представники

життя - nідіИlІl.lИ до Вl'ту- 'Іергопс засідаНIІЯ бюро 'Ііської ~ 5, ,ЛїТІ;івської пу R КО\ІСЮІО_l 3 хор()ши- 'lіrыкюІ), ДKCM~', ІІа ЯКО- і lіIlЯЖИЦI,I;ОЇ ссредніх мм знаllНЯlllИ істо р і ї му б}'ЛО приинято в КОМ- ШІ,іл,

Чериігів. Оновлена еКСПО<lиція літе­ ратурно-меморіального музею М. М.

На знімках: ліворуч із залів музею; справа

Rоцюбннського розмістилась

динок

му примІщенні . Числениі розповідають про життя шлях письменника, якого

нив В. І, ЛеІОН.

у ново­

документн і творчий знав і ці­

водиому

новий бу-

музею.

фото Ю. ОліЙиика. (Фотохроніка РАТАУ).


НОВЕ

ЖИТТЯ

ЖОВТіНЯ

25

*

року

1983

стор.

3

-

ЗАВЖАИ СЕРЕА ЛЮАЕИ дить бути

завжди і нале ­ жить до тих ветеранів . котрІ нІ­ коли не старІють душею . ВІн зао­ жди не по літах енергійний і жит­ тєрадісний, цікавий, ерудоваНІІіі співбесідник. За плечима у старого І(омуніста П . П . Супруна величезна життєо<\ UП;О.'1а: 1418 днів і ночей в боях на фронтах ВСJIIIIi:ОЇ ВіТЧ!lаНЮіОІ війни І 30 літ ІІа lfнві наРОДIІОЇ

ІІІl11l11lШlіlllllllllllllllllllllllllllllllllПlІІlІІllІІllІІlІІlllllllllllllllІІll11IIIIIIIIIIIIIIIf

&Е3СМЕРТНИЙ ПОДВИГ

мають

багато

спільного,

що

Як

у

1.943

працьовитого

кровио

fiригадир наряд орати, і вllІ брався за чепіги плу­ га. Сіяв, збирав урожай_ Трудився їздовим _ Був також добрим теслею.

Бувало щось змайструє, то любо глянути. І за це люди хвалили. Будь-яка робота горіла в його ру­ ках . А співав як! Був ак­ сільського

клу­

молодого

На

знали

У селІ Українка Василя Харченка. Давав йому

тивІстом

році

сходІ

жевріти.

їх

єднає.

почало

У небі

з'явила ­

ся фашистська Вона прогуділа тівши ЛІІ

з

проле­

розташуванням

сміливцІв.

Потім

ЧОРНИМИ

хрестами

нулася

Василь Харченко, як І ііого побратими по зброї,

вогнІ . Вони зазнали знач­ НІІХ втрат і віДСТУПIІЛИ. По взводу густо вда рll ЛІ І З мІнометІв. Знову ата­ на. Цього разу на право­ му фланзі замов.к «мак­

горя

ЛЮДЯМ,

руіінуоань селам завдава­ l'l'І'лерIВСloнl вояки, вІД­

:111

ступаЮЧIІ. .rtIнuаЛIІСЯ 61і1 ЦІ в

Після них за­ згарища. І в

серця

помстою до

наЛlшалися

у

смертоносному

сим». ДО

ІІЬОГО

комвзводу

і

КИНУВСЯ

зразу

впав.

Міна розІрвалася поряд з

ворога.

у ЛІтнах пІдрозділ, у яном,У служив ВаСIІЛЬ, :Jробио перепочинок. Всі

готувалися дО 611ТВІІ за /\lІlпро, ВИ:.JволеllНЯ НlІєва. Четверта рота, ши­ f('уЙСЬ! подав команду старшина у надвечір'ї. Номандир роти стар­ ший лейтенант Іванов ко­

-

ротко розповів про обс та­ ІЮВКУ на фронті . НашІй ротІ , ска­ зав на закінчення. пер­ шій у полку доручено форсувати Славутич, за­

крІпитися на правому

бе­

резі і утримувати захоп­ лений плацдарм до лід­ ходу основних сил. Це вІдповідальне завдання. ПІд час його виконання неминучі втрати людей.

трьома солдатами .

Номанду беру ІІа се­ бе, НРIlКНУВ Василь Харченко солдатам , що

-

:lаЛИlІІІIЛIІСЯ в ЖІІВІІХ. АтаКІІ повторюваЛIІСЯ. Все менше

строю

залишалося

бійців .

четверо

в

вІдчайдушно

би­

Знову атака сіро-миша­

-

ланцюжка.

ХлопцІ , хто в живих

є? крикнув Але у відповідь -

Василь . нІ сло­

тільки важкий стогІн. Рус, здавайс, рус, здавайс. почули,ся го­ лоси фашистів. Та ні­ якої вІдповіді. Зачекавши кілька хвилин, гІтлерівці Хто хоче взяти участь у сміливо пішли вперед. цій операцІї три кро­ Шдпустивши їх зовсім ки

-

вперед,

вав

комроти.

ПеРШИМIІ f(аз

скоманду­

солдаТIІ

виконали

lІа­

взводу

МО­

ва,

-

вдома.

дуже

Хоч уже

вlДПОЧIІІІНУ,

й па

але

кулемета . Але довго не стрІляв, бо у стрічЦі за­ кінчилися набої. ТодІ

лися

епІзоди

них боїв за визволення Харкова. Фашисти вважа-

нам

ли місто фортецею :

Оl(ремого

було

неприступною зусІбіЧ ВОІІО

опоясане

КОВНМІІ

ровами ,

дзотами,

дотаМlІ,

мІнними

поля­

ТІІСЯЧ

солдатІв

І

ОфіцеРіВ. десятки тисяч таннlв, самохlДШIХ гар­ мат, бойових лІтаків ... З ходу ОIlЗВОЛlIТИ мІсто не було нІяких можливо ­ стей. Необхідно було ВдCl­ ватнся

до

смІливого

ма­

невруваНllН , оБХОДИТlI Харнlв :3 пlвнl'IІЮГО аахо­ ду І сходу, щоб RЗЯТІІ фашистІв в оточеннн І НС даТIІ їм МОЖЛlІвості 131.%но

вІдступати

ПартійНі

на

аахіД.

JI.

заздале­ підрозді­ партійно­

Номуністи

і

як

ло, завжди ми у бій.

йшли

ви

доставили

місце.

Все

у

лози.

перепра­ визначене

робили

тихо,

говорили пошепки .

Адже

ІІа правому береЗі ворог, і він все міг помІтити, почути. Ноли доплили до

середини ДНіпра,

які

й

свІй

сумлін­

СКРОМНІІІІ

ТИХ

поставив

Ради

СРСР

Ю.

час ~~устРічl з в ЦК КПРС.

почесних

у

своєму

В.

Андропов пІД

яет&ранаМIІ

партІї

. А. КОЗАК

На фото: П. П . СУПРУН.

НlI

3 лип­

р.

1941

прави­

перши­

Рано-вранці З серпня 1943 року частини 53-ї аРМJl почали артилерій­ ську І авіаційну підготов­ ку. А після ЦЬОГО усі піш­ ли У наступ. ()со(jЛIІВ()

23

аРТIІ ,і(('ріИСІ.IШ

ли ДІІіпро .

ВаСIІЛЯ

дуже

Хар­

стаІІі саllітари доставиml у госпіталь З8 - ї армії,

що був розташований у ЛІтках. Лікарі все роби­ ли залежне врятувати

від них, щоб йому життя.

Та цього їм не вдалося. бо солдат втратив багато крові .

А незабаром Президія Верховної Ради СРСР

раптом посмертно присвоїла Ва­ одна за одною в небо силю Степановичу Хар­ злетІли ракети . Але ВОНИ ченку звання Героя Ра­ не в силі були просвітити дянського Союзу . густий туман. А. ГАВРИЛЕНКО.

IІ(НlтитаНl>lJва

зу ж зв'язався

аем­

Наступного

~!KpaїH C ЬKOГO

ДНЯ

л еметів і більше фашистів.

111111 111І\ У­

1'1'-

'Іо('та.

комсомольця

ЖаНТУIІ .111 же

ХакІмов

по-пластунсьни

два

кІлометри.

май­

Таким

'ШНОМ. :Ш'Я:10К було на­ лагоджено. У тому бою смертю хороt'iРИХ полll' Петро Олефір.

ходу

як

І. Слуцьким , рядовим Жантуном Хакімовим , Я . Чернявським визволя­ ли Полтаву, Нременчук форсували ДнІпро, ГРОМИ­ !lИ фашистів під Норсунь­ Шевченківським. А зго­

200

ДОМ

визволяли

.

l ' нардійсыоїї вав

ПОЗИЦій і

розпоряджrНIІЯ

армії,

ЯКЛЮ

1'I'II'pa.ll-IІ()ЛlіОRШIl:.

J-ї

І,оманду­

It УЗІІІ'І\() В.

НашІ' ~:\I1I(аIIIlЯ fiул() зайняти !)у­ СІі;!;

ІІ)ЮТИ

\ІІ'ЦЬКІІХ

місця таlllііL!

були «тигри», lІаНДIІ» -

I, Оlщеllтрації в

І-го

РаД()МИlllлі.

ВИ31!fmили

бойопю; діях

Це була

радlСllа

стріч .

мІ ­

нево­

lІадзвичайно

і хвилююча

Харків'ЯIІI!

зу-

зустрІ­

сльозаМIІ

очах .

радості

МІІ

взяли

УРОЧІІСТОСТЯХ

:1 на

участь

на

в

площІ

Дзержинського,

відвідаЛIІ

меморІальний

((Qмплекс

у

парку

Вічної

l1уШнlнське

:ЗУСТРІчалися ~I/I

Славн.

кладовище.

:1 f1o.'1eIOIIO 'l-

заводІв.

Там

зустрівся

я

зІ

бойовими побра­ Д. І . Носовим

(живе в ТюмеНІ), харків'я­ fJI1f10М

І.

С.

СЛУЦЬНИМ,

r,н . Хаf(lмовим. ЯКИЙ при­ Іхав

Із СВОЄЮ

аж !;1

дружиною

Ура.1У ,

КИЯІІІІНОМ

Я. О. Чернявським, згаду. вали

днІ

бойової

юностІ,

ГОВОРНJlИ про щасливе сьогодення. І про зав-

трашній

день

lІе

за БУЛIІ.

Говорили про те, як збе­

регти мир на

землі,

БІльш ніколи людська

Будапешт

щоб

не лилася

НРОВ .

Т.

ХАВРО,

капітан У відставці, ко­ лишній

заСТУПНIІК

мандира полку

ко­

по

по­

лІтчастинІ. С . ТребуХІв .

(~ пантери» і

ІІІ і ,"'1'1,0 I1 IJд:lЛ,Н'Н

НІІІ'ІШ, а :ті б"Ю,

Особ.l l\ВО

ніД311<1ЧІІЛИСЯ

і/(1І(JI' ТО!іОЧУ

вого Щ('lІlі О

ДЕо{j"ї

1!;!іі":(У та

RIІ])R/l'ГПСН :1

''''Tillllli ---- : !г'-,рі :1І1 ІІа В

ЦЬІІЩ'

lіОЩIIiДIlj1

ВОГНІ'-

.Ірііт,'нант

l;fI~ЩlІдIIР

110-

Віlі ;"II)

гаР.\lаl'lІ

ГIIРО\ОL!('I)lіи іі,

,'ІЮ '( ;!а відвагу », 0{jC.1 ~Ta Яf{"I',) :11111-

« ферді­

('илою

удару НОВИХ танків прорпати фронт

1- ї гвардійської армії і розпочати бої 3 правого ф.1atlГУ проти військ 1-го У країнського ФРОНТУ . Лле во1111 прораХ)'ва.тrися. Із 60-ти танків

ЩIІ,l:1

ТРI!

1І:lI'ороджrlrIlіі

Ін;\­

С,'РI ' ііі

ЦІ'

І( інці ДНЯ Н .'llІстопада ми ІН"Г У 1ІІІ,1И

розраховували

,1111111'

ІІі­

всьог() 60 маШИIІ. НаПРIІ­

Фашисти

визволенв'н

"пантери"

І

If(lf{аз ЗНЯТІІІ'Я з вогневих

зустрІлися

фашистської

:)

лІ.

... І от lІещодаВIІО lІашl

Jlit 'ДЯ ІНІЗRОЛСННЯ ;\[аlіщ)іЩ'I. I>IJI'11 раііОIlУ від гітлерівціп ШІ оДсржа .'ІІІ В

ста

і Прагу .

в раі1()lІі СПЯТОlІІпна.

НІІР У ШІІТІІ

40-річчя

своїми взяли тимами

собою рацІю і проповз­

:1

n бій.

ЙОГО ОIlОЛИЦЯХ. Наша бригада в цей

в

артиле­

хотному командиру. Ра­ :ЮМ а ним вІдважнІ ком­ сомольЦІ Петро Олефір і

ТодІ наша стрілецрка диві з ія одчайдушно пішла в атаку і швидко ПІІ ЗВ ОЛИ' ла С('.ІІа Дерга'l! та Поль!)-

столицю України -:- Київ з- під фа­ шистської окупації і вели б()ї на

день бра.1а ГІасть

і

однополчани

у ХарковІ на святкvванні

чали своїх ВlІзволителlв

Іллю Слуцького І наказав негайно даТІ! зв'язок пl­

гував вогонь майор ко­ муніст Д . І. Носов. його диВізІОн знищив 4 гарма­ ти, 5 шестиствольних мі­ нометів, в станкових ку­

піИСI) l\а

ФРОНТУ

захід.

Потім попереду ще бу­ ВСТУІІІІЛІІ в бій з фаши­ ло багато боїв. З иайором стами. Дуже вдало коре­ Д . І. Носовим , сержантом

б)Нlгада

за:rіЗIІИ'lIl()Г()

ТІІЛ нашІіі

просувати­

авІація

сержанта

Номсомольці ВеРШlІнін , Єремов, .І1янге. л ейтенант комунІСт Л ео нардов. с ержант УСНlІlн піШЛIІ вперед IповеЛI! :!3 с ()60ю весь ДІІвІзІон . ПРОііНlОlJll1И

1-го У"раїIІСI)I(ОГ() фронту . діlЛ форсування Дніпра бу:!11 налагод­ жено ПОНТОННУ переправу nоб:IІІ:JУ підірваного

ІІа

у

рія руйнували наземний зв' ЯЗОН. ТодІ я вltкликав

машини

меТІ! на плечах. Номсорг Михайло МIlРОНОВ дав КОМСІНДУ: « КомсомольцІ. впередІ ».

1( ()маIlДУВlНIІІЮI

:J

швидко

смl­

Ноли ЙШЛlI кровопро­ JIIIТHi бої за ГаВРИЛівну,

цІ в один голос заявили. щО ВОНІ! пронесуть мІно­

зерву Головного ІіомаllДУВіtll н н 11 Р 11була в ро:шорлдж(>ння І-го ~ ' f{PiI­ ЇНСЬКIJГО ф(НtIlТУ :) :lll rТlJп:tда І !Ц :~

внрву

реіідаМIІ допомагали

вперед

ПУНН­

частини

ворога

Горіли "тигри" Паша

населених

Танкові

ворожа

а

:)а в' яазлис я ~Ш визволен­

ЛlШИМIІ

ся

Та комсомоль­

вонн

ІІОВІ!Х

піхоті

пlДПОЛНОВlІlІна

буксуваЛlI .

СЯ на весь зріст і поБІг ІІа зустрІч смерті. І ІЗ ту Ж у

міномеТIІОГО

розкисла ,

вальна

звалився

піді ­

461-го

Було пІсля дощів, ля

ПРІІ(,У.JIИ n ДарtllЩЮ. lіомаllДIlР бригади IIОJlI( I)ВIІИК 1'llІllІІаllіll підра-

одною жбурнув у

ІІН

тів.

В. Леонтієва .

ТЯЖI\ОМУ

засоби

і

ВlІконаllllЯ

дру­

пу. л поті м ; : ilпенлl 60Ї

сІл Дерга­ Ca~le тодІ

допомогу

тридцять,

лах відповІдну масову роботу . комсомольцІ,

375 вел а

бездоріжжям нілометріп а

оргаlllзації

полІтпрацівники гіДь провели у

наша

дивlаlя

дуванням

ми іі траншеями. По обох сторонах фронту стояли сотнІ

б()ї

ПОЛКУ Ре з ерву Головного l{омаllдуваllllЯ пІд І(оман­

протитан­

ченка

нолод, лучків сухої

віЙІІІІ»

чесної

виступі Генеральннй сенретар ЦІ{ НПРС, Голова ПреЗllдії Верховної

стрlлеl\ыїї ди -

с((ладl 232 · ї

мll;ометники

готуватися

Опівночі

«Вlтчи:шяної

до

зробити у

зав дань,

ступеня.

у

ІІа

ЙШЛІІ

POICY·

завдання.

('()го

;щ ВlІзволеНIІН чІ і ПО.lьова .

одчайдуш­

форсува­

Розшукали два човни-дов­ банки, зв'язали плоти з

ратні

внесок

СТРІлецька

від авІабомби. Наші частини

вІдповІдального

звикла

ної працІ. В міру своїх СІІЛ І мож­ JJивостей Петро Пилипович нама­

гається

ЖОРСТОІ(І

фашистів гранати, пIДIІЯВ­

у

Ііотра

У . липнІ 1942 року за проявлений героїзм в одному з запеклих боїв був представле-

СН-

одна за

ВlI((онаllIlЯ

заслуженому ВіДПОЧ!lНКУ. ОДllа(( не СИДИТЬСЯ спокійно дома mОДIІІII.

подвиги .

потіМ-

за­

не

.1 ЮДНЮГО леїlтенанта Смир­ lІова , в якому був І Ва­ силь ХарчеllКО. Потім НОМРОТІІ вже nlльш де талыІo розповІв ПРО зав­ Дання ВЗВОДУ пІд час (Ьор сування ДнІпра . НОЛІІ стеМllіло, почаЛIІ до

на

Тепер , умудреНІІЙ великим Ш111 ' тєвим досвідом, старий вчите.1Ь І!а

все вищі державнІ нагороди. Спо­ чатку орден Червоної ЗІрни. а

важко

Хоч відтоді вже минуло іі сорок рокІв, та в пам'н­ тІ моїй міцно закарбува­

близько, Василь вдарив з

мнть

солдатів

,'-

ПОБРАТИМИ 3УСТРІJlИСЯ У ХАРКОВІ

Вже тільки

лися. Василь носив фаши­ стів з кулемета, що вЦілів на лІвому фланзі. чого

запалював

ВІ

І за третім разом

лева.

якого

застати

ПlІлиповича

служеному

вони пІшли в пІке. Здава­ лося. що на «п'ятачку»

бу, комсомолу. Flого лю­ нікого не залишилося жи­ била молодь. А ще з дру. вим. Були тільки одні жиною Надією пестив вирви від авіабомб. В атаку пішла ворожа нервІстка АндрІйка. .. . ВІйська Першого пlхота . З кожним кроком УнраїI/СЬКОГО фронту во­ все ближчим ставав сlро­ ланцюжок . сени 1943 року невпин- мишачий поспІшав від­ 110 ЙШЛИ на захІд , визво­ Взвод не вогонь. ПотІм .!ІНЛИ, одне за одним села кривати Смирнов дав Броварщини. Вже 3 сльо- комвзводу Вдарили два зами радостІ, квітаМlІ, номанду. розташовані хлІбом - сІллю зустрічали «максими», Ішзволителlв жителі Ну­ з обох фланГІв . Застреко­ лаЖlІнець, Світильного, тіли автомати. Перша PycallOBa , Плоского, Гого­ атака гІтлерІвцІв захли­

6ачив,

Петра'

налеті­

бомбардувальники і ски­ нули смертоносний ван­ таж. Незабаром це повто­ рилося.

nювап дітям любов до рідної Чl1311И і хліборобської праЦі .

ний до першої нагороди меда­ лІ «За вІдвагу» . А далі були но­ ві і нові звитяжні подвиги, новІ й

«рама». раз , по­

назад,

над

дом

колгоспника ледь

вернулася

л по пНі!!1 Петро ПIІJ!ИПОПlIЧ ло ­ ВСрllУВСЯ ДО своєї мирної професїі ВЧIlтеmовав у Пухlоці і Hp<.t('Іі .lіВЦі. ВИf\ладав історІю , прище!f­

Вступив у перший бій політ ру­ ком, а закінчив віЙIlУ і звільнив­ ся в запас у званні майора. Бу­ дучи заступником }(омандира вій­ ськового пІдрозділу по політичнІй частинІ , завжди своїм пристрас­ ним словом і особистим прикла­

В селах є вулиці, а в середніх Школах піонерські загони, які носять ім'я однієї і тієї ж людини. А коли в них проходять уроки мужності, відзначаються дні Перемоги, то обов'язково розповідають про героїчний подвиг на Дніпрі з Донеччини.

візії , що входи л а до 40-ї армії Другого УнраїIІСЬКОГО фронту, П. П . Супрун брав участь у боях за визволення столиЦі Радянської УкраїНН Ниєва . За цей бій Bill удостоївся ордена «Вітчн:шян()ї ніЙIIИ» першого ступеня.

освіти.

Села Літки нашого району і Українка Донецької області розділяє не одна сотня кілометрів. До війни трудівників цих населених пунктів нічого не зв'язувало. Тепер

без діла. старається серед людей. Тому

\lI'Д:1.I­

«TlIrPII ».

Піс.1Я ЦЬ()Г() бою У "lі іl1lДЇ І-ї гвардіИСhl,('Ї армії 'ra l-го ~'lipaїilCI,кого ФРОНТУ МІІ :mіЛЬНЯЛIІ ЖИТОШIJ1 і Іtорострш, . С. СЮСЮЮН, начальник

ньої

23

танкової

полІтвІдділу

колнш­

артнлерlйської проти­ брнrади ,

У ВідставцІ:

пlдполковннк


*

стор.

25 ЖОВТІНЯ 1983 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

Недоспівана Сьоrоднї минає Наш славний земляк, талановитий український поет і перекладач Дмитро Іванович Чепурний. нара­ дився в Броварах у сім'!

бідного Шсля ріЧRИ

закінчення семи­ навчався в педагогічному інституті.

(1926)

Творчий доробок поета становлять збіРки «Ном­ сомольські будні» (1929), «Земля» (1930), «Фрон­ ти» (1932), «Зміна йде»

заклик партії і за велін­ ням серця Дмитро Чепур­ ний разом із сотнями ін­ ПриІзд І.ТІЛіча в Петро­ ших комсомольців-добро­ град і його палка промо­ вольців поспішає на Дон­ ва на Фінляндському вок­ бас. залі окрнлили повсталий Лист із райкому, Лиш 10 CJlIB. люд, надали сили й рішу­ Смва сповІщають ТPHBory­ чості в боротьбі з міні­ В ДонбасІ прорив.

(1932), «Зустріч весни» (1933), поема «Сімнад­ цять» (1931) та ін. Як не­ доспівана

часно

пісня,

перед­

обірвалося

років від дн. народження Д. І. Чепурного

75

ричний подвиг, який звер­ шив наш народ на ЧОЛІ з партією Леніна.

заробітчанина.

його

страми-капіталістами: ЛенІна

С.llОВО

це

-

...

Платнти за 'мукн, пора. бою і станемо рІвнІ. (<<В. І. Ленін»).

П.llаТИТIІ

До

Вуrіль

Здійснення вікових мрій

радянських

зокрема

политої

потом

землі жито

часто катах

«Молодняк»

засідан­ спілки

невеликий

чорнобривий

хлопець

ніжними синіми

з

очима і

несміливо попросив дозво­

лу прочитати сво! вірші. Твори

молодого

поета

були актуальними на той час своєю тематикою й ідейною З

спрямованістю.

почуттям

високого

громадського молодий вдумливо

обов'язку

поет прагнув осягнути іСТО-

НІЧ Н А РОМАНТИКА Дмитру

ЧЕПУРНОМУ

Ноли розквітне навесні І в

шумовиння ляже

спокій, Згадай-но ти тривожну ніч

І березень блакитноокий, кров ...

Згадай же...

рядки

на

народів, оборони краlви. Заклшm до ПИJJЬиостІ, мужності й бойово! го­ товності захищати Бат&­

к1вщнну гатьох

знову

його

А в

-

скронях

тепла,

тепла кров.

А в грудях

-

сонячная злива.

Так заспіваймо про любов Нечуваним іще мотивом.

Земля

росте...

Цвітуть

вогні.

Цвітуть поля і Дніпрельстани.

рігачем,

І

враження

про ударну працю й ентузіазм робітників на новобудовах п'ятирічки. Поет у заХОп.ТJеннl, бо

сповіщають

чать у ноти ся

Великої

те.

нова

Нраїни голошує

поет,

по­

ву

проти

кожен

став

Я Я

:tиаю ropoJI, будет, знаю саду цвесть, KorAa такне moдн В страие Советов есть!

активним

героїчної

ходи

п'ятирічки.

На

уміти

повну

на­

зву­

А тому,

висловлюючи

пІдтримку Заяви Гене­ рального секретаря ЦН НПРС, Голови Президії ВерховноІ Ради СРСР Ю. В. Андропова, одно­ стайно, самовІДданою працею зміцнює могут­ нІсть Батьківщини, спра­

готуєть­

змова

Рад.

Надто слушні ці слова нинІ, коли радянський на­ род,

тривожні

що

країно

миру.

гармати.

спрямова­

ні «дулами на наш Со­ юз», амушують людей «з

лектор міської органі­ заціІ товариства «Знан­ ия.,

10.2'5

«З

польовоrо

16.65 16.35

Стадіои дли РозповІдають

18.05 18.15 18.45 10.00 19.05

Дмитро пурнийl

Ще з більшою увагою увагою.

Іванович Че­ Дорога, мила

став читати поезії Дмитра

Чепурного,

людина. Хто його знав, той постійно згадує його добрим сдовом. поета

навчаючись з шу збірку

1926 року

на

ХаркІвського

Чепурного

віршів

Наука

і життя. СьоrО,ll.ні У свІті. ОсіІІІ.. КІноетюд. Сучасиий світ і

чий

ФІльм-концерт

19.35

як

21.00

Час.

21.ЗБ З

піснею

союзний

дих

по

сільських комсомольців. Поет 'Відображав ратні

свою

сім'ю,

київських ти

молодняківців, радив мені і трудові подвиги молоді, надсилати свої вірші до кликав комсомольців вті­ редaJtцП газети «Молодий лювати в життя геніальні в якій він плани В. І. Леніна. Вірші більшовик»,

«Молодий

хвилину, щоб сказати ме­ ні нове слово про поезію, до

потім

більшо­

ВИН., У яких мІстилися лІтературні сторінки.

творчості.

«ШахтаРі», «На новпері багато поезій, в

Ng 4»,

яких славив героУв працІ,

нашІ Сили.

доблесні

ЗбройнІ

Особливо радісною бу­ За своє творче життя ла моя зустріч з Дмитром Дмитро Чепурний опублі­ літературним ·Чепурним на І-му з'їзДі кував БІльше десяти книг Листування на- організації комсомоль-

поета «Спізнивсь», «Інва­ завідував лід», .На жнивах., відділом. «Дід», «Товариш Ленін. ше частішало. Дмитро ських письменників «Мо­ та інші ми, сільські ком­ Чепурний конкретно ана- лодняк» (січень 1930 р.).

НОСТі, на зборах

воно ми,

молоді.

хвилювало

оспІвувало пориви.

до життя

переклав

україн­

СЬRОЮ

мовою

чимало

поезій

росІйських

У липні 1929 року я друковані його поезії. тей. Дмитра Че­ вперше зустрівся з Дмиr- Хоч як був переобтяже­ Нращі

Ножне слово

Останню.

поезІй,

ром Чепурним в редакції ний Дмитро

нас,

нашІ ду­

кликало

--

нас

боротьби за

соціалізм.

та

бі-'

~ізував мої вLрші, частину Він привіз мені київські лоруських авторів, напи­ Ух надрукував у газеті. журнали, в яких були на- сав багато поезій для дІ­

сомольці, читали на вечо­ рах художньої самодІяль­

газети «Молодий БІльшовик» (Київ, вул. Лені-

на, 19). мене

Він

своєю

Чепурний в

Чепурного

твори

Дмитра

становлять

ча­

час роботи з'Узду (разом стину золотого фонду ра­ з друзями випускав двічі дянської лІтератури.

зачарував на день «Літературну га­

людяністю,· зету»), але

життю.

телеконкурс

Все­ моло­

виконавцІв.

Сьоrодні

23.00

у

світі.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬк.ого ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 10.35

Актуальна

Муз.

камера.

фільм

.Співає

тріо

Мареничів».

НовІ книгн. Ведучийписьмеиннк П. Загребельний.

11.00

Шкlльиий

екран. 10 клас. лІтература.

«ОрІєнтир". к.америиА

16.00' 16.10 16.30

з київськими

хвилювали особливо Дмитро Чепурний розпо- ці читали свої: поезії, да­ вів коротко про себе, ли мені примірники газе­

ного

«Чарівнnї

••

звук

Док. те.llефільм «Зліт три­ ває». До IЮ-рlччя авіацlйНО­ ro КОНСТРукторськоrо бюро І.... С. В. l.ІІлюшина.

20.00

концерт. «Резонанс».

з

юнrою

Юр-

КОМ·.

Сам же поет постійно «го­ рів». Він видавав за рік поезій, вів молодняківцями -- Сергі­ 1-2 книги єм Воскрекасенком, Іва­ відділ «Нритика віршем» ном Семиволосом, Мико- журналу «Глобус», виїж­ лою Шпаком, Віктором джав у колгоспи, радгос­ Гудимом та іншими. Це пи, довгий час жив у Дон­ 'басі, Нузбасі, написав там було якесь вели.ке пое­ поеми «Нолгосп», «Вес' тичне свято. Молодняків­ на більшовикам»,

інститу су познайомив

роБІтни­

рух.

14.30 .'Зустрlч

«Ном- заохотити

роБІтфацІ сомольські буднІ»,

народноІ освіти. В 1927 написав першого я знав заочно з році я на той час року. Вже тоді ЙОГО листа поету,

Дмитра

Насамперед, вІн

подарував мені свою пер­

землі.

Концерт.

УкраУноька

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПОЕТ

корес·

На австрІіІській Кlнооrляд. 17.45 Адреси молоднх.

17.06

ІЗ.ЗО к.lнооrJlВ~

СПОГАДИ ТОВАРИША

всіх. наші

понденти.

1'1.40

вчнтеJlЬка.

щодениика

орнlтолоrа АНДРЕєва». Док. фі.llЬМ. 10.45 ФІльм-концерт .Це мііі Узбекнстан» . И.ЗБ Новини. 14.30 Новнни. 14.50 До 65-річчя ВЛКСМ. Док. фІльми «Кар'єра робітни­ ка» І «щасливий ГОРИЗ0НТ», «Ному було 23-. 16.00 Новнии.

арфи

«тримати

яких

ВІВТОРОК, 25 ЖОВТhЯ І 3АГAJlЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Новинн. 8.20 Дітям про звірит. 8.510 Док. телефільм «Стань на моє місце». 9.40 ЛіСIІИ далека й близька.

12.10 12.115

пурного

(Газета «Черниговскuіі колхозник», 1931 рік).

про

лю­

Вітчизні:

ве.llикнх робіт, ми врисвruмось всі тоБІ: Кожну ХІІИ.ІІIUlУ, кожен час Зможемо БІй зустрІчатІ.. Ми в rr'.тирlчному rapTi На вартІ. Завжди на вартІ!

і

иорІІL

газети,

них і

винен

цвlлн болі.

orHeM

а

учасником

Я згадую тривожну ніч

IJJJIII СТЕБУН.

гepolкy

вірнІсть

Слухай,

поета.

трудову

радянських

на

Свого часу таланови­ Такої роботн, І Таких людей рушницю в руці до бою тий лІрик Д. Чепурний Не зн&.ІІн дІди сивоусІ. Та ось прийшли справж­ останнього». До цього зо­ був досит.ь популярним ТакоТ роботн, ні господарі, і земля за­ бов'язує високе звання серед читачів, особливо Таких зростань квітчалася зелом, зарясні­ Не знав Європа квола, справжньої радянської молоді, сурмачем дум, Ко.llИ на степах ла буйними хлібами: людини. мрій І сподІвань якої вІн Виростають мІста І от ПРНЙ'Ш.llн машнни! був. в заводі ударник ... І дужІ заводи довкола. Куди ие пlдн, І це Ім'. (<<На ковпері JIi. 4»), Немає cyмнJвy, що й куди не rлинь,­ ДЛІІІ мене ве.llике і МИ.1е,­ тепер його скромнІ кни­ ЗIЙш.llНСЬ усІ AoporH. Щоб І на фронтІ Мимоволі пригадують­ СмІється соничио :teмли жечки займають достойне Ку.llИ мов ся слова В. Маяковсько­ Над нею nepellora! не ПРОlJ'eтІ.ІІа мимо. місце на книжкових поли­ го, який був улюбленим Номсомолець - ентузіаст Гарячкова гонка озбро­ цях. поетом Д. Чепурного: не був байдужим спосте­ єнь агресорів, «горласті Н. ГРИГОРЕНКО, А иавкруrll ЗневІра, сум

1926

Шумує молодість моя Прибоєм бурштиновим в повінь.

дей

Та не лише про подви­ на трудовому фронті

ги

члену організаціІ комсобойова поезія друкувала­ Лунали постріли і тану ли. ся в багатьох журналах і мольських письменниА ми ішли, щоб на землі газетах України. ків «Молодняк». ВІДпоЦвіли поля і вІд. наДІйшла негайно. Вірші Дмитра Чепур­ Дн1прельстани.

вечороваl

клятвою

У ба­

У порчlА краіlll У творчім 6011І OrHIITЬ бl.llыlloмцьllJlй

В холодній млі

Тепер буяєм ти і я ... О. нічl О, ніжність

люд­

Закінчується вірш «Фрагменти» священною

роІкою на фронтах грома­ дянської війни, читаємо У вірші «Над газетою.:

пла­

~сеЙну.

свіжі

дати нищівну вІДСіЧ

романтику на новобудо­ вах, яка асоціюється з ге­

шахтах.

Нузнецького

«мі­

звучать

творах

Про

У 1932 р. юнак працю­ вав на шахтах і заводах

Л. Смілянський, А. Ши­ зерне і вбоге •. Та й за цей міаерний ян, С. Воскрекасенко та інші. Поет М. Шеремет шмат землі І'шов отець ІІа СlІна .. . згадує, як в один з осін­ Iш.llИ у БІй народн .. . ніх вечорів 1927 року за­ вітав на чергове ня літературноІ

у

вражень.

'1'eJIIН со­ цям, які зазіхають на Прапор _".ких nepeMor ... ЦіаJJ1стнчиоl ударно! пра­ Прапор, що кров'ю Ці. патріотизму, дружби ТРУАЯЩНХ цвІте.

Допасу,

полум'яніли

закличні

і кров'ю

родило

це Х.llіб

-

ЖИIi6lП

погnиблюються

Н робила нестримннА крок ... Збі.llЬШИТИ треба праЦІО, .' Ії виматає lІаш час, -

сільських трударів після Великого },Ковтня -- така

тема триптиха «Земля». Тяжкою і гіркою була Тепло привітали прихід бідняцька доля до рево­ розмежованих в літературу початківця люції:. На виснаженої, представники старшого клаптиках письменникш,

1l0тм0

ВУrl.llЬ це дужа кров, Щоб lІаша краіна не r&CJIa

життя у розквіті таланту.

покоління

Поезія Д. Чenypиого країни Леніна», згуртова­ початиу ЗО-х POIdВ ще них навколо Комуністич­ БJ..nьше збaraЧУЄ'l'Ь(:Я пов- ної партіІ, бути готовими

І не тільки кайлом, а й бойовим поетичним сло­ вом допомагає він виво­ дити Донбас із прориву:

Іскрн, оrонь

-

П:l.сн.,

Новнни.

Срlбиий

дзвІночок.

Кінопроrpама

фесІя

«Горда

про­

МОИ".

17.30 «У

цеіі

му ... ».

ден,ь

До

років

40

Дня

то­

визволенн~

ДнІпропетровська

мецько-фашнстських

вІд

загарft·

никІв.

19.00 19.30

Актуальна

камера.

Чемпіонат

СРСР

-

"Сокі.ll» перІоди.

На

20.45 21.00 21.35

з

хо ке.,Юз·

2

«Іжсталь».

добранІч,

діти!

Час. Б.

Харчук.

«Оалагна».

Те­

левистава.

22.35 Новини. 22.45 Тележурна.ll «Старт». 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00 8.15

ГіМllастика. Док.

фl.llЬМ.

8.ЗБ,

9.35 Фізика. 10 КJI. 9.05, 12.55 Французька мова. 10.05 Учиим ПТУ. Естетичне вихованни.

10.35', 11.40

Основн

державн

11.05 12.10 13.25 14.25

і

Шахова

Радинської

права.

8

к.ІІ.

ШКО.llа.

Академік

С.

«Спадкоємці

Роман·тичниЙ

Вавілов. Прометеи».

театр

Бай-

рона.

15.25 Новнни. 16.2'0 Фільм сЯ - Хортици». 17.30 «ПРОДОВО.llьча програма - справа кожного». 18.00 Новини. 18.20 « ... До шlстнадцитн і стар­ ше».

Ф. КИРИЧЕНКО.

він знаходив

19.20 19.50

Спорт за тиждень. ВечІрня казка. "Чарівний

екран».

20.05 У село.

Дмитро ЧЕПУРНИИ Але вам цього не

*

Друзil

*

Ані внук,

*

ні брат,

Друзil Хто до гурту? В будні силу молоду? Хто кохає грози бунту? Мовчите?

-

ні син.

Діти вам пожбурять сміло

ГострІ

Із

бо'ів

прийду У

доган,

ранах

І жаданий стріну день. Я не з тих, що у туманах на коліна упаде. Наші дні іДуть до зросту, До будови і краси. сновАЯ

ЖИЗНЬ,.

-

орган

що

держати

НІ

перо,

ви не вміли ані наган.

*

Думок

1928. Я

іду

*

*

Швидкою хвилею вгорі ЛетІла звістка про

Те.llефоин:

розлук

є

роздука.

З росіЙСI>КОЇ переклав

Дмитро ЧЕПУРНИИ.

Велична з'єднана сім'я

рІй.

Скорботно голови схиляє.

Телефільм нас». 2 серія. 22.405 Новини.

21.35

22.00

Чемпіонат

аТ.ІІетнки.

23.1'0

ДовІдкова

А.

волоmиНЕНКО.

КИІвськ.ОІ ОБЛАСТІ, 154.

\

хокею. ЦСКА.

«Час

світу

з

обрав

важкої

служба.

партійна і орrанlзацlї Броварськоrо ДOCJllдиоrо за­ ,ВОДУ мета.llоконструкціЙ (с. к.нижичl) rлибоко суму­ ють з приводу передчасної смертІ транспортноrо робlт­ заводу

Адама

3аступвваредавтора

з

-

Дирекція, профспі.llкова

lІика

редактора 19-3·82: заступннка редактора. відділу партіЙНОГО ,ЖИТТЯ відповідальноro секретаря. вlддlnу cinLCЬKoro господарства 19·8·18; кореспоидента lІісцевоrо радlОllовnення 19-3·05: відділів промисnовостl, nистів і масовоі робота 1904067.

19-4-47;

всіх

дата.

11. БРОВАРИ ВУЛ. КИІвськ.А,

-

із

З вождем найтяжча

утрату.

Сумна вІдкрилась знову

Адреса редакції: 255020.

городсхоro

комитета КОІІмуввстической партни Украии... город­ скoro н раЙQИROГО Советов нареAИlalХ депутатов КИев­ ской об.llасти. (На украИИСКОIІ .з"ке). Редактор Е. ФЕдЯPl. raaeTa ВIalXОДИТ с 17 апрел. 1937 rOAa. J1в. ВlalXо,а,а: вторнав:. среда, 1UlТІІІЩ8, су6БОТ8.

Бійцю завжди

Застигли всі. В календарі

1929.

ланами

Броварского

Сонце чеше коси Золоті. ОЙ дударять в ПО.'!і Дударі ... Серце комсомолить

другІ Я заховать не вмію муку.

втрата

Бо жита колосять Тут і там.

Серго живого вже немає, },КИВИМ залишиться ім'я.

Великий другІ Любимий

Велика

Не ляклива осінь Буде нам, -

БуйнІсть працю просить Без хотінь ...

струмені

Я сам іДу.

Марк ШЕХТЕР

Вітер ураганнть Весело.

простять

ЧемпІонат СРСР «Динамо. (PHra) 3 перІод. 21.00 Час.

Лоrвнновнча

КИЗИМЧУКА І ВИС.llовлюю,.. співчуття сім 'ї покlЙноrо.

Індекс 61.285. Друк високиil. Обсяг l' друкова' иий аркуш. Тираж 12.555 примlривхіВ. Заll. 4090. Броварська друкар"я КиІвськоrо обпаснага управnlнИЯ у справах видавнlЩТВ, ПО.lllграфlї І книжкової торгіВJlI. Адреса друкарні: 255020, м. Бровари Київської областІ, вуn. KUЇBcltК8, 154, ТелефОН 19+37.

#168 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you