Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І<РАТН, ЄДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходІІть а

t7

МІСЬКОГО

РдйОННОІ

І'івітвя

1937

року

Рдд

~V2

КОМІТЕТУ

НдРОДНИХ

168 (5307)

І<ОМУНІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

П'ятниця,

~

жовтня

23

-

:

Громадяни Радян-Е

ського

Союзу!

Бе-:

~ ріть а к т и в н і ш vЁ ~участь у всенаро;Ї-Ё

~ ному русі за

:

еконо- §

мію та бережт1вість:

~у суспі.~ьному госпо - Ё

ТВАРИННИЦТВО

УДАРНИИ ФРОНТ

-

Щоб була

дар•·ннн

на

родного

честь

трудящ 1r х

Br:rю-їor·o

i-f\ORTH:l,

БОНІ!

.\ОСТрО!-іОБО

.'!И річний п.1ан тварннницькоІ цІї

JЄр;t;аві:

JO 250

нерііІ .

До з

ві щовіднn

~д~-

нО.Нуючи

свnї

догі'>БірЙі

зо5ов'я:~ання.

радгnсп

pm.;:v· Bit<e

nоч'\тну

інши:'Іі

Змагаючись

.\ Jl ft

раху:щ;;

бі .·rьш

коро

По :rіні

як

ПQ

::;a n r: a.1a

-1·100

кі.1h-

грамів мо :юfіа ві.1 r;opo RИ. Наб.1юr ;;~ ють с я ;1о рv­ беН-їа - 1000 кі.lоrр ;нrія МаЙ~ТрИ Ма!ІІНННОГО ДrJЇH­ !\jl Нція Rо.lодюІнріяніі

tванчун • та

О.1еr<сандра

Грнгnрі вн:. Гnr;J. '1. ДІ\аючи прn міцн~·

продав

Tt" . lИ-1\b. за внеону

2108 T'.lbHf!X

Р

свій

~

rncПf)Ja петвам

від

.\напасїінні ДрнгннІІЧ. Rnнa з nоч~тку рок у ни

700

ВІ"лине стадn' рогатої худоІІ•r R г с спо.:tа~сн!. Тут ~·трнм,·ється бі.1hІJІе 700() tmpiв і те,1инь ._ І;!и -

~Іо.·rона

~1ашннноrо доїння

rnспода рст в~

центнерів.

по

або на пінкі.lоrра~Іа бі:rt.­ ше. Hi<fi ТОріК. Є ЧЮІ ІНІ­ ХRа . lf!ПІ СЯ ПfJ<IB <"> ф .li! HГO­ Rii:i :·J_\Іаrання ~raikтov

П.lа!-Іу

ще 200 і

по

ви. Нині що.1енно на.lою ­ ють по І 1 .!5 fiiclorpa:Іra.

цент року їх

кінця

нцііtдс

ян

з

o:t<'pit<ii.lH ..юпо ні .щ

рnну

бі.lhІІІ r·рамів

~ІО.lО'!Н<)Ї

]{ор ·

мову баз,J.lЯ rро:~-Іад­ ( ' h!Н>Ї х~·доби. чеханізоFа­ ний загін по нормnвироб-

Р Т

HIЩl'BV

на зrім\·

тонн

ва.1и з nоча тн~' тових

ПОС~\'Г

районноrn реа .lі3\' -

поб~·­

pn!i\

.10д3ТНОRО

зо п.1ану на 25.fl тисячі наJ;6ованuів. !lr на 9 rи сяч бі.1ьше рі чноrо зоб о·

в ' язання.

·

Найбі.1ьший внесок 'зро ­ би .1Н правоф.1ангові cou > а.1 іс тичноrо зчаrання, "!!і П)'аuюють

n lJ

«Завдання

року

;Jeвiзn~t

JO 7

-

порrува.1и

Першюш поо

гр<1ну .1.

.:~остроиове п .1 ану

тували

рон~·

колективи

викорапор­

rpec7Y

T<JH!! на

:J<-IlliiШHorn

досяг найкращих усnіхів па СВЯТі! ВЕ'.lИ'НОГО ЧЕСТЬ Н\оБТня , но .:1ен тив лі.1ь ­ нии: .1е :11 .1 ЄрИЙНОЇ TE'XHili'f, Я!іУ очо.1ює Ф. г~·\tРн ­ ний та КО~ІП.1е'НСНі брига­ ДИ А. І . ПO.lOBH<l. о . 11. Чу.1анова, І. Г . Базиря.

r.

завершен­

Надія Юхюt ; вн1 Ва.1ентнна Пrт-

ко.

Н. ФЕДОТОВА. Інженер по організації соц~наrания.

:.НОО на

тонн ярнх

і

mrx

скирти

і

добрЕ>

ШС R000 тонн буряків. Вnни у

Для

кращих

вН-їе

виро~нич ­

райс ; льгос лтехніr-;и

ув1йШ.1о

роновини

в

традишю

ВелиІ'ої

товт­

невої соuіа с1істичної Р€RО­ ,,юції ~устрічати трудовч­

ІІШ

:цобуТ!іа:\ІИ. Ось і :щ:Ja:j в;+;е З:З пра­

uіБннки рінхи

пеоеrnрн~·.1 и

тррового

ря м:ай6утньоrо

сто·

нален;ха­

року.

;Іо

худобі МІ?Н ­

Hf'

иопмових нині при-

ІJfJрядон.

н~­

гат~·ються. Будівr.1ьнию; і fJE''IOHTHI!KH З~Rf'fJUIYIOTb Пі.1ГОТО-Бt\У ТВ~ Jlf!HHHI!h· ю;х

nтшіщ е нь

вого

утримання

:Jrви­

,1n

ху.:tпби.

Ви соке тичне

тр~·д ове

n!.lHeCeHHЯ

1-іо~ективі

і

наступного 6\-.lьJO-le­

ЖУРАКІВСЬКИй. парторrані­

зації.

rлиняюш. парторrан1-

ДИР.~КТОРІВ

Вє .111Ііого

ГiJIJO

СВЯТО,

Ч.lЕ'Н!І

В

річюr:.~і Готу­

3\' СТРіТИ

,:е

!і0\ІП.1Є'КСНJ 1 Х

бригад буд'вf.'.lьюrх :Jі.lь­ ннць .\іі> 1. :\'g 2 , ян: очо­ .1юють

Г.

С.

Таш па

1 ;r,

внробничу

-

першогn

рокv

п'ятирічки

до

.1истvnа­

7

FJ:нr~·

.1нчtнь перед

у

партій-

соuіа .:Ііс тич­

3\Іаганні

ве.1vть

н rj ­

.ч~·ністи. Зра.зкн са.,rов : л­ даної nраві, су .\І . lінноr ;J , творчого

ставлення

ру•rєннх

їч

до

д~

зaRJ<JHb

~rонструютr, нниr; ,"\і.їьюші.

:rюс

Ч.ІЄН

:tе-

б~·діRЄlhяку оч:>­

1-\ПРС

В.

Ткаченко.

За

тру;tового

с~ ·п ернrщтяа

Д.

пі.:tсу~rна.\ІИ

·;::r

но.lеJ;тив :~аtі .\Іісце серед

буJіБЕ'.lЬНІfХ

J.i.lbHIJІJЬ

~- прав.1іння. На че ст ь пра­ ноф.lаю·ових зчаrання п і J­

нято Червоний прапоп б і­ .lя Дошки nnшанн. Такий успіх

:<aJHi

:; а с і;Іання

pa.:trІ дирrнтnр ів спnрі;;

ПіJПР і ·іЄ~ІСТВ ~<раїни Вс е,·ою1ногn внробнн·юго ()\J'f : Jнан.1я

Ht'HIO;

<• Coю:m:racт _\ІRcnrpE'P'>б­ Иоrп вів н~·rн:Jь­ rнrк об'f:Jнанн я О. :VI . Устькачинцев. Уч;r,снн­ ки ;;а<: ' ;J і!Н НЯ .:і'Jговорн­

J-:a•.

.lИ

питання

пrчсння

про

r;оні1ння

І-;пrс.

no.1o;r-;eнr,

і

рЄіt<И :\ ·І У

а ~:r­

сес:р.rт.ір

:Ja B :laHь

Е'КОН n\Іі Ї

і

:ІіІ RCPІlJЄH ~ Я

пrршогn

одннадцятої

став

\!Оіt<.1НВЮІ

за<>­

JЯКИ .1ійово.\tУ :І\·Іаrанню, ~'щі.1ьненню робnчого гра­ ф і ка та :~~1еншенню пр{)­ стоїв ~1еханізчів.

Н. КОРЯЮНА, ~тар партбюро.

ІНІUІАТОРИ

По с танnяа ІХ !1 .1СН У УІУ ЦК в:ІІ\С:\-Т про сн ,1ИНаН· ня 18 травня 1982 року чeprnвnro '\l.\ з ' !'.з.:tу но .\f­ С;1~!0 .ІУ ЗН<JЙШ.lа схва .'ІЬНИЙ ВіJГ~-к У КО~ІС0~10.1ЬСЬН:Ц ор~ані:JаІІіЯх ~Ііста та району. На ~; н : тно-вrібОDНИХ ,, <'і ~ >рах. які :Japa;J n ід водять пі:ІСУІІНІІ р о ботн Mf).1D·

n р<JЦЄ !П. RІіСОt:ою rp:r :JyCT[J ;Tif ~;'ї.~.1 C Пi. lf-:11. Ta r;. fiarІpиr;_laJ. в :ІІЕ'і1.'1Є'ВЮІУ rtrxy J('рrво •1бробно­ І'" с:nчбінат~· f\0\ICO.\iO.lbll ; lli,H PIJ\I i!.lІJ іНіІІіа Т!!ВУ :~ ;

У

nrжy

п'ятир ' ч­

р о боті

:;<Jсідання

дНрЄ'f\ТОр і в

~· :J:-JR

~·часть :заві.:tУІО'І r rй nрn ­ чи с.lnв нч в і д.lі . lО\1 ,)І'і ­ ко"у 1-\очnартії ~-1-\р~ї­ ни Ю. П . 1\ari.l iH. :і П

pO .\IOBniO

R!fCT\'П!f В

перший се!-ірrтар \rісь­ ноrп

КО\Ііто~·

А. Д. Фpo:roR. noвiR

ПрО

партії

Він rю:J-

.lОСЯГНЄ'ННЯ

TPYJORИX но~е~Т!іRін Пі.1П}JИОІСТВ JІ : ста і pa-

ЙrJHy.

з•жре~·Іа

ннвся на пранівюн: і в

:;~·nІІ-

~цпІ'і~·тках заводу

JliC .'JЯ n :rPнapнt,rn :н­ с і :tачня учасниnи оадн ­ пr.rуяну.lн

стяо,

nі,щриєч-

nоб\'Rа.ї •~

в

uexax . О:!НRЙОЧИ.lНСЯ ~ їх роботою, :; nередо­ викюtи

Пі.1

виробн;щтва.

час

peктnp

ог.1:1;Іу

J ~f-

ПіJП рИОІСТRа

І'. С. Тюфтяєн ро :шп­ віR. Яfі TPYJ HT n (· я K!">.lf'J;THB на nєрrJ;+;nІннrяій вахт і . n~JнаІ'ю ~-rив

:;

розвитну

П іс.1я

н~ ради

у дн рною

~Е'.'І !1Jс го Н'П

fіо _ч,·н іст а. :~rпутат<J оfі.1аснnї Ра.1н наро,<­

JI;'П~' T<IT i R

:lі.1іЇ ГJaR.l\'HfirJ

ПJ'О

рп'іГ < 1[JТ~ННЯ

Тру­

.J •'ВОГО о· rн•рннапа під д r R i :'lo\1 (; R \.1 :1-і" J.І. парrіі ,.10 а·їзду нс~ІСО~І<ХІУ - - ударними ТЕ' .\ІП~~ш" В. РОГАЧ.

.. * •

У uexy еr;стру:ш заводу n .'racnІac на об.1.r:у 25 ч .1енів B.li-\C:.\-1. На своїх .з вітно-вибnрних зборах вvни ОJНостайно ухва.1rr.1и рішення. в ЯІ\О~ІУ заnи­ саН•1, що ко~Ісо~ю.1ьсьfіа rJрганrзаuія, ко;+;ен но~:с~ .ІІО.lеl\Ь зон ре"~ ,JOK.la;tyTЬ ЩІ ~ТИ:\ІУ~І :;уСИ ,1Ь J .'1Я ТО•

го.

шоб

n.1ан

nРршnї no.lnr:;нни

кnнав .10 18 травня -

дня

!iJ~iC 0 \!0.1 J' ·

І ~F!2

відІ-іРІІПЯ

пок\'

цех

ви­

.\ІХ з'1з;:tу

В. МЮШТЕНКО.

JlабJІИЖаЮТЬСЯ ДО фінішу З<1вєршують збирати вроп;іІй !іор~·І G ВИХ 6упяиі~ на вс і й І : Ю-rеюарній п.~ull!i T/)~';J i RHHKИ PdJl'OCПY ,, ЗаRорнньt;ий».

Вонн .1СІ ·

наІ·ат\·ва.lІІ В;tіЄ ·на J.ІЯ ХУдоби nонад

rщ·ьанню ;. о р _\ІОБЕХ б~·ря!'сБ Петро пи .1И ПОБ "Ч Por та (:~вrРн ГІРтр о вич БІ.10· ШИUЬКИЙ. С.ltдом

збирання~

:1И.\ІУ їOOtJ

вроп:аю ~Іехан із атори про~ <)Jіпь r .:rиб r;;;y оранну

т пr:н r;nрєнrп .1одів. Чн:~~а.1и й Rr; .1a.1 у сnі.1ьну спра-

rр\'Н т~· на J Я'б. готують 11.1ощі під ~,аіtбутній уражай. О. ФЕДОРЕНКО .

в~·

RНЄ С.lИ

н і :~сваннх

.1аннові :rанон

~texa-

по

виро-

- - - - - - - -- - -

----- ---- - - -

-----· - -·

ЗВЕДЕННЯ місьІ\оrо

інформаційно-обчис.~ювального

центру

держстатистики про хід по,1ьОВІІХ робіт у господарстВ1! району на 19 жовтня 1981 року

Перша графа друга

-- БІюрано l.ІІІ?Н і 1-\ іров а •1-f\єрдівсьsий.. <,Требухівський~> <, l;расн:Іівськ;;й• <•.-ІіТ!-ііВСЬКИЙ» ,,.\чангар.:t•>

ви~;оnано на зя6 .

1-іорчовнх

коренепІО.lі~,

(~' nр о ц ент ах до n .1 ан ))

<·І'усанівс ь;; ий •

,, Бобрrшьннk• і.чсні :\І і ч~·ріна <JaBO!JHUbKIIЙ•> ІІ:І Є1ІІІ тахозавод •Py.:'(!IJI!• <• Гого.lіБСЬКНЙ» іжні Дом· у чаЕ: ва <· П:юск ; всь!іиИ » ,. Нє.rІІКОJНvrєрський• <· 3аП.1dБН~Ііі •

75,1

138.0 100,0 100.0 1 ОО .О 97.1 91.7 86.7 78 ,6 77.8 71,0

96 ,5

64 ..3

64.1

64 .0

44,3 60,3

85.0 62.2 35 ,0

56.5 60 .3 30 ,4 60 . О ї2.7

91 .7 58 ,2 57 ,1 34 ,5 50 .0 44.4 40.0

іщ• н і Щор <: а ,,зоря•> ,. І ІУх івськІІfі.. ilu район:у

93.3

32 ,0 42,0

66.5 41 ,0 97 .3

61 ,О

73,7

~- - ~---...::..--------------

перспrктнва~ш завnJ\'.

;Jаrі : нчення

r;epi RНн~;н

nрнємств

nід -

R i.lBiJa.lи

rто:шuю f'і1JЯfІСьнпї ~·країни 1\иїR. HQHI-f nоб~rJали у \I~-:Jf'Ї В. Т . .lєніна. в УІ-іраїн с ькr> ­ :\ІУ :-.1реї істnр і ї ВР · rrІ 1-іОЇ Вітчи~тяної яійни І !=І -11-194ё> tJOK i R, пr.1ян~·.1н і нш l ні nам·яп; и.

А.

.. 1~·нають :J<J 1-і.lнr;и

~IaJCbl,OIO і!КТНRНіСТЮ

нн .

))іІ;lИ

Ціна 2 коn .

ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

.;~;­

НіІr;рrс.їС'НІ->

з"і:1JУ

_\:\\'! тако\+>

року

\!J .-------------.w

;;абе:І ­

усп і rшІоrQ

Л.lаСТ~Іа С.

J-lr; ЦЯ\І,

прохоаи :ю

ня

поl і­

mовтня.

юч~Ісь

Броварспr; r,~ І\'

Jl:JaC'01aC .1r.a

.10СТрОКОRЕ'

П<!НУЄ

64 - ї

На R<ІJi

И,

перший секретар міськкому ЛКСМУ.

ЦН J\ПРС . Го:rова ПрЕ':1И Jії Верховної Г'а.::и СРСР TOR<IIJHI!I .1. і . БреJJ;нєя . про І1nсн . lrН­

· рє~юнтно-будіве .1ьноrо уп- · H~ПFDPJnJHi PaR.liHHR

ІІІ н!'арта.l ня в перше

свята ще 28 чо.1оБІН пе­ рейдуть річний руб ; ;+;. Серед r;ращих ~ю;+;на назвати ,1. М. Ба.:rашен ­ на, Є . Д. В.1асенка. В. О. Рн;+;оrо. В. С . Суміна та б ага тьох інших.

3ACIJ"tHIIЯ Р А !1 И

Гrнера .:1ьний

Дарн и u~кn•о

святм·ування

--1

~- --- -

еновнів Звітної _,on rІ­ ~i.li. :; ЯИf'!О RНСТ\'ПІ І R

Г. АНДРІЄНІЮ .

зав ершити

~1ашиністи

~тар ацfІ.

у

да.

piв :\:Т. Є. 1-\орі+< і ВСЬ!іИі:-і, О . П . .lебіJь та еJ;о;аяаторннr;и ::\1. :\1. Rнннн>-:, Ю. 1-\. І-\у .1иківськніr, М . С . Дяге.'Іь .

1.

Rо­

зііrріга­

пься. На ;;прм tlY.lE' ·:J ~ГOTOF\.lЄHO

во.lять с я

o:·m-

cн:ra;~E'Hs

одинадuятnї

1т війtuло .R традицію '!ШН1в

co:rr,,ш ну .1 hтур .

акуратно

nрограчу

~" рахунок

секретар

-- -

сіНа

І. С. Юрчrнно, в:1Я.1н ю­

раху. :з гідно iHJИBIJ''a 1Ь­ них .-;обов' я .ч нь. nрацю­

О.

май­

тонн бі .1ьІІІr п.1ану,

7:35

ра·

1'іВ НіІ Пap,tPHORa. Над і я Степані8На В ' нннньи<J ·~ \1арія :\Іикrпівна 1-\опній -

ють

<<Брова,исі.lьбу J» . Серед тих, хто

бо-

що

nереИОЖІЦВ

Добрі справи с і .:1 ь б у д і в ц і в Про

ви -

віта-

трав 'яно го і

бов·яJання

нання

си.1осу.

тонни

-·122

На честь •

ня особнстнх n~анів 1931 ро;;у 6 ПЕ'РЄJСВНКіR ВИ­ rо6НИІ1ТВа. CeprJ ннх ! ' ІRа Чh'І1 Бро;,иек.

і

ciHi!JJ;y

20200

<І~r Rтрнчі бі.:JhШС n.чну. hодночас nрнпассно 3017

.Jr Jtt'J, J.

.lиcroл<J.:ta».

траншеї

V

бі.1ьwе

~rінноm

11 Р ~! HftФ.I.-\ Н l.,ftHI Праu l вСІиии nобутко\1бінату

--;ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ~-

За!і:1<JБ

готов;:в рошна

§

§(І:; Зак1иків UK 1\ПРСІ ~

теплою

тварннннкн

чатку

гrрода;+;у продук-

:~-ro.юfia

.:{OJaTKORO 3,'j()_ м'яса -Н(')

х~·доои,

RИІ-ІОНа­

~бути економною!

ХІХ з'їзду ВЛКСМ­

§

~, Економіка ІІовннна~

ЗИМІВЛЯ

r;po.:ty·fiTИ RНіПЬ

всена -

свята

.

ситою,

Зн!!чного успіху . в ро ­ боті .:tО6И.1ИСЯ праЦіБННІ-іИ ферм радгоспу ,, Требухів­ сь!-інtі •. Готуючи тр~·дові

~дарстві!

У К Р А

ОБЛАСТІ

1981

-~ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ '.:

ПЕРЕАСІЯТКОВА ТРУАОВА ВАХТА 8

П А Р Т І Т

КИІВСЬКОТ

: сторич­

ГАВРИЛЕНКО.

1\rм~rю_ всь"а. об.1асть. На півдні Захіл.нnrn Cиfiipv, .11е wииs.. .1rнn оаrонюІUІ :\ііnаси rнe-pr rтичнnго і t\ОКСіRнщо 8Yr і.1 .1я. ба. .. ІЗТО {}ОДОfШЩ JIO)T31110BtiHi На HtRt.lHk.ЇЙ r ·либІtНЇ. Ц~ д.аЕ'. ЗМ:О"' ~ - ~·

нести

стан~ям

_вІІдобування

П;t .1ИRа

г_rрн_и,rотранспортнnнJ

від~ритим

cnncnбoм

устаткунання

з

ве.1нкnї

внкорн ..

n.І.ИНН'tнаї

n~tyif\H~н: п .. . Гrпер на пів:'ні Кузбасу праІІЮКJТh Rt>.1нкі яуrі .:tь­ НІ рnзrнзи 1 :~баr·ач~ ва.lhНІ ф;l(•rнноt. До таких підnриемств ua.lf' ж нтt. нnвии pn1P11 « Сибір1·І KC'I:olrittit • На. ·н~_і"'КУ : ноеиА "~· r .1f"И"вантя.ж~' "~ .:н.. н~А ""~tР~кс t'rt)O{Jy

сСибІDїtRtькиtt~.

оснащtннй

тики та. електроніки.

на."новІшими

(Фотохроніка

.3а.собами

ТАРС

-

а.в.тома ..

РАТАУ).


2 отор.

*

23

жовтия

1981

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

Партійне життя: звіти і ІUбори, ЗА

ПРЕЗИДІЄЮ

~&1тио.м6ортtх

Помітним rальмо:м fJ

мИИ1'dсn.

иаn-

СкJІад;оаоtо турбот nартtйиоt ортаJІіза-

зборів nартійної орrаІіізацН фабркки верхаьоrо дитячото тринотажу стен1J 4Моя фабрнІ<а>. На ньому у антляді 18 дипло)І1ів, почесних грамот. свідоцтв --'-

р'1в. У середньому за звітний rrер1Фд вона становила 15,4 процента. Особливо висока плинність на дільниці і~енера:о.rеханtка 20.5 процента. Поряд з

пі't є nідtmщення яності та розширення асортименту продукції. В цьому nлані вже зроблено багато. Але життІ! вимаr!є бі.'Іьшого. Про це говорять і остан-

об'єктивними причинами такого ставовища Існують недоліки 1 в питаннях

ні факти. яких раніше не бу:Іо 1 Наnрин.лад. деяні моделі продукцІї nерестали

У цих нагородах ~ засJІУІ'а nартійното бюро, всієї nартІйної організації.

nідготовюr та виховання кадрів. Це нsйбільше стосується механічної ді.'Іьниці.

кприетуватись nоnитом, бок не було.

дульмінац1йні моменти ф!ї пІдnриємства.

трудоІЮї

біоrра-

Адже серцевина її ділльності нерівІшцrво виробництвом, :колективом фаб-

.

рики.

Аде сьогодні. сказала секретаt> nартійного бюро Т. О. Мітченкова, nотрібно акцентувати нашу увагу иа

-

де виховна робота знаходиться на яевисоному рівн!. Пос,1абндась вона 1 на

с

ДОЛlІ\аХ . .Я!іі стримують збільшення виnуску nродукції. гальмують роботу на-

8

rоловне nолітичне завдання, сnрава. всієї

С!!Р.І'Іl\ЮВаність. Немає рішучості в прийнятті plureнь l н;шолегJщвості в до-

веденні розnочатпх справ до НіІЩЯ. Це, зрозумІло.

заважає

партійному

ти на ол·rові риюш застарілу nродукцію.

А nідприємство зараз внnуснає ряд моделсй, яНі лротлго~і ронlв не знімались з яиробництва.

ерцевина

шого колективу. Адже успіщне виконання nланів одинадцятої п'ятирічки це

нашої nартІйної орrан!:зацП. Партійні збори визначи.'!и вузькІ :иlс· ця роботи nідприємства. Рух вnеред, перш за все. rа.льмує технічний стан обдаднания. За цю ділянну роботи відnовідальні комуністи о. с. Худін, в. м. Глазупов та. в. с. Омедьчук, А вони пустили П на самоплив. Тут · відсутнІ системність 1 ціле-

Ве.'!ИНУ увагу збори лриді.'ІН.'JИ 1дейно-

nолІтичнІй роботі. яка nроводилась в і\о.1ектнві фабршш. Багато впстуnаю-

чих наголошували на тому, що у звітннй деріод зрос.'!а аюнвність нпмуні-

8

ДІЯЛЬНОДТІ

стів,

Турбують nартійну оргаНізацію 1 так!

нонання n.1ану першого року одинадцятої п'ятирічки. 34 з них вже працюють У рахунок 1982 року, Сrред тих. хто виnереджає час. ч.1ени парт\У Н. С. Помазок. О. А. Сивоrо.1овко, Р. В. Чорна та lнш!. Збори пройшли на хорошому рівні. nри високій активності комуніс:тів. у

негативні явища, як nорушеннІ! трудавої дисцип.1іни. вихід на роботу в нетверезому стані.

Є

виладни

дрібних

крадіжок. з жовтня 1980 року на фабричній прохідній затримано близ.r.но

починів.

реднім

у

них

знижується

дродун-

тявнІсть црац1 та .ЯІ\ість роботи.

r.

кому

випередженням

3

рон•.

вnдv

А.

дичних nрацlщшкlв району працює знач.­ но ефективнІше, ніж у 1\І!Шулому. Поміт­ ну ро.ль у nіднесенні рівня дікувального процесу відіграє цервинна царторгані.за­

ція. Сщд відзначити і зрос.1у активність nартІйців цехових органІзацій. Коли го­ ворити конкретно. то необхідно зазначи­ ти, що подіпшилась робота окремих вІl­

дідень.

цодінлінінн.

с.1уж6и

«Швидкої

допо.моги'<). Про це йщла мова І в доnо­ відІ сенретар.І'І парторганізацІї центр;рrь­ :ІІої районної с1ікарні І. П. Сокура. Д:.~­ дам. що була вона всеохоnлюючою. Однак ;:~і.1ової, принциnової розмови

на зборах не вийw:ю. Замість того, щоб rлибо!іо цроана.'!ізувг.ти лричи.ш Істотних недолІІ\ів. 1 доnовідач, І біль­ щість вистуnаючих обійшлися: лише нон­ стат~цією фантів. Завданця ж ·належить вирІшувати і nартійній органІзації, 1 всьо:~~у кме:ктиву медичних працівннюв наnружені.

Hacaмnepe:r, як

зазначив

у

вистуІ!l

член партбюро Ю, П. Норсаков, nотріб­ но лінвідувати

ряд

недоліків,

~кі

лихо­

манять увесь колеІ\тив. СnраВ€дливі на­ :рl!іа.ння хворих викликає відсутність ла­ (!оратор!ї е nо.1іюlінічному вІдділенві. З Цієї nричини бідьшість відвІдувачІв не хочуть обстежуватися. Отже, · наста1а пора (\ ZІ-1Я ЦЬОГО Є реа.lЬНі МОЖЮ!ВОСТі) сrвори;и єдиний діагностичний иабінет. Не може нє турбувати сьогоднІ сані­ тарний стан і орrанізаulя ділльиості

Не відповідає

сьоrоднішн!:~r вимога."

рівень анестезіологічної служби. Якщо во11а з горє~f попола:v1 забезлечус nраве· дення оnерацій, то орrан!зуваrи до- І nісляоnераційну роботу немає мож:тrІ­ вості. Назріла необхідність о6.1аднанн~ й ендоСІюпічного '!\аб!нет~·. Itpi~L. uього, впродовж иі.1ьнпх від зборів до зборів. комуністи

«Лс.каніта»

rази них

На

струє

nитання

з:шцнення

тру:ховоі

М.

Е.

Субоrін.

:VI.

Р.

nодарській

днс:­

О.

П.

:Іябаха

ях

сучаснюt

ства.

вююrам.

сано в рішенні оІ;ре:-.ш:н пункто:~~: черєз >Іісяць переві ри тн стан пі.зrотовІш до зюш. Становище ж НІШі таке. що д.1я

Д.1Я

просунудася робота І в справі орrаніJа­ ції Центра.1ізовано\' стерилізаційноУ і

забезлеченнл нор~1а.1ьноrо лостачаюн'! .1ікарні хо.1одІюї і гарячої води лотр:б. но зюІінити ;:ІБа ~>і.1о.четри труб і 4 тон­

:.Іісьнно:~~у партії Н. А. Ничапорук. На першо~ІУ ~Jасі,,анні новообраноrо rтарrбюро секретарЄ)І його обра!'!о Ю. П.

авrонлавів.

ни

І\орс.акова.

прийма.rrьноrо ві.:щlдещнІ. По суті, на са­ моnлив пушена робота ло організаціі відвідування хворих. Да.11 обluлнок не як!

сьогодні

nеребувають

в

заnитання·

ro

ЧМІУ

ж

б"tве.льними орrанізаціями за дев'мь мtмпtв tиформацtйио-обчнслювальноrо Орrанізац!~

ЦМН-15

Мостолоїзд-814 ПДБП-2 flMK -~/КОО!!СЛі.ll..'і.Н РБУ-4

БЗБК

ПМК-5 ШБУ-50 СПМН-580 БМУ-35 Разо:~-1 n~ м1сту

Трест «Броnрнс1д~І• ПМН-7 ПМН-8 ПМК-9

ПМ·К-24

CПMR-5rl8 СПМН-509 СПМН-503 Д<J.рницьке РБУ

УпраІmіню! ~Іє;.;. спецбУЖУ СПМК·1

СПМК2 РайШРБУ СпецРБ~' <<Укррадгосп~ РБУ обл~Іісцевnро~fУ Разо:~t

по

ТРУ.1ІВНиt<а'J'І

під'1)JИОІ·

Сю.111

ШІіо.lярі

r;;o:v·p.

На

допо:.tагають

ЩJ<J·

нівниr:а.ІІ п.д час fiai1J· f;y.1. А чсре.з рnІ:ІІ в:1 хованш

ШІіО.lІІ

tJбrpyrь

JІОТРібНі СЄ'.lу l!)lOrj"JC'CJЇ. Лн дбаіі.l!!ва :.talт. сте:Іі!lТь Ba:lrнnшa ..\ІІІ Xaii.:J!Bflct Ja ;t;ІІТТСВІІ.\fІІ !іРОКа.ІІІІ

l'БОЇХ УЧНіFІ Jспутат сі,lЬСЬЕ<1і Р~ ;щ В. :\1. ;(ОБГd flf' ~l'll' ."!!НЬ l.І>ОГ() rІі!ІЛ11 бrс: JіТЄІі. Яf-:Іі\1 БО!Іа оа·:а .lЮ;JCЬ!i()l

,opaJiiO'I 1\0Ha,lOCTi. М.

J<1C

ПОЛОВfШ.

rроnнщський

норес·

пондент.

А. КВІТНЕВА

І

-·- -· ·~---·----

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

В т. ~.

сії.

f\О~ІуНіСТа.

яі

ЩОСЬ

чн

ПРНХОJЯТЬ

~· зборах взя.1а участь і виступ11.1а :за· ;ідуюча віддіЛО}! nропаганди і агітаuії

арматури.

Виникає

аварІЙН<)}1У стані.

ІіОЖНОГО

11)11>

ЯОНІІ

раТН :1 радгосп;:

:v

Візь:.rе11ю, наприк:Іад. таний сЬаю. Ті.1ьки зараз. на nорозі зими. бу.1о заnч­

НАШО1 пошти

організація. ні цехові нє зай~Іають чіт­ кої активної nозиції, а рівень ідейно­ виховної роботи да.1сно не вІдповідає

сnрав. Причина. робить виснови; вата­ жок. у с.1абкій допо:v1оJі ~ю:юдич з бо· r;y nартійної організації(?:). Іtритнчні .зауваження. вис:юв.1сні !і<1· .чуніста)ІИ, враховані розгорнуrо~ІУ rі­ шенні ;j/jopiв. У ньо~1у -- проrра~Іа ді;І

сьо­

З

РАТА\•),

новr. Вчитє:~ька JСІХОІІ· :1rно р6:нювідас Ї.\1 і про раJГОСІІ. iioгrJ .1Ю· .1rii Іхніх батьr;ін Вона :Jав;кJrІ :шаІі::с час:, щоб побувати ~Ja фср:\11, .1аНаХ, ПОГОRО­

Вик.1Ішав здивування й внст:vп nO\fcopra Т. Г. Геращенко. На об.1іку в ор· ганізації nеребуває бі.1ьш ЯІ\ 160 ко:ІІ· со~ю.1ьців. Вони інертні. бс.зініuіатиsні у вирішенні виробничих і гро~тадсьnнх

Н. РуденоІ\. Прш.;ро. але фап: важ­ і

частині

КІН{•

демон•

Пес.1яка.

8.

ЮТЬСЯ

Ян видно і;з сказаного вище, в г:о.1еs· тиві рай.'Уікарні ні' nерІІинна napriйda

К Свнри;J,

ко повіриш в резу.'ІЬrатиsність годнішніх виступів.

Е.

са:~Іовнлравдання.

uнn.'!іяи. піднесення рі:вня роботи rосuо­ за.рської с.1ужби. відловіда.'Іьносrі нож­ ноrо за доручену справу. І на нинішніх naprJбopax на це зверну.1н увагу ч.1ени

ltПPC

l\1.

rараже:~~

Кузь

Понад 20 poJiJE< Ш! ну:Jо відтоді. як Б. і\!. Jnвra пrрсL"тушІ.І~ n11 ріг ШІ\0."111 l'C'.li! BC.1JI· ~>ої JІшсрr:rІ. На.lЄІІТ!І· На ..\liІXaii:IiRJia НіІ-і<Іс:() вrдє урпкн. ])f1:r:ниИ :1 нr1х :J.rя :ri1cii - Rі.lііf!ІіТТЯ, І'іп Ji.Ш<l

Руденка. застулнш;а ro.loR.liІ;apя по rпс­

ЩО ЧЕКАЮТЬ ВИРІШЕННЯ ..

завідуючого

MOHT<-!ЖHifHR

f'~.1Іtна

Приклац для учнів

нє

:Іена органі.заulя. А:1е ж виконаТІІ р~­ :~rоит об.lа,":!нання, зоr;ре~Іа хо.1о;:щ.1ьного. під си.1у наявню1 надра:~!. Або за дза роки завершити будівництво гаража д 1я «швидкої доло~юги.... Тщ1у й про:11. ··І<~­ виступи

трудо"'1і ..

(Ф<>rохроніка

карні потрІбна доло:~юга будівє.'!ьникін, яну б могла лодати спеціааьно закріn­

.1и

.lНІІJІІТІt

«А(кавіт~.

Фoru

Тан, не можна не nогодитися. що .11-

років, пору-

трубnпро­

Rикорист~ния

роfііт.

ЗНі:'оіh\":

rомn.н~а

8

:tікарні

д.нІ

Д(ІСТh мnж,lІ'ІRість у

чотири

вжи.1и рішучих захо)іБ ;ря випра5.1€Н­ ня становища навіть не навесні, а рlк, дn рони тому?

ПРОБЛЕМИ,

шуюп

к~бе~я.

ВОЛОШИНЕНКО.

партбюро. нІ а.щtінісrр.щія

прІІзначсна

ПРf)~~аданні

і

сткість

--------~~--------------------------------------

У НИНІШНЬОМУ році ноле:ктцв ме­

Нпвннка

ництві,

:ШQІУ обl!ано т. О. :штчєнкову.

виховноr роботи не nро·водив.

на

рсrу,rаювrtння І'.1Ибнни 9\Оnnння nrи ме.lіор,анійюtх та іриr<JuНі­ ннх робоТа\., Ш.1ЯХІ1І!SПМ.\о' буді'І•

Секретарем napтiRнl)rn tiюpn фабри]І(и

nроф!.1актичної,

rрафіка

Півроку ВІНОТОВИВ першу naP• тію ~1азrрних при.тадів сАс.ки.• ніт» ко.:"Jектиn .1ьвІвського "Іі• робннч()J о об'ЕА.Нання с По.1я•

1\Іайже

Номnартії ~-країни М. І. !{орній-

ко.

Ф. Бобко. займався т1,1Ь}Ш безnосеnонаранням. а

працівників.

роб0r! зборів узяв участь і янетулив заяідуючнй орrанІзаuійним ві.ці.'1ом ~fісьн-

50 працівнинів, які щось виноси.:tи. То-

вариський суд. ;ший очо.лює номунІст

бо

безпартійних

rro чо.1ов!к борет~;~ся за дострокове ви-

\.)

бюро вести роботу серед робlтнинlв осПЩІНИХ црофєсій по підтриманню ·нових

Го.1овне в nитаннях боротьби за високу mіість nо.'!ягає в тому, щоб не пусти-

в'яза.'!ьній ді.'Іьющі.

Rевнрtшеких rrроб.'!емах, труднощах, пе-

а нових розро-

се.іІу

Pa30llt по 111істу і райоQ

цеJІТJ»У

1981

nержстатнстики, П :'!ан

ВИЩЕ ТЕМПИ БУ ДІВИИЦТВА

.роиу (зв nаки_;~щ мtськоrо

ne

rеиаідряду

У

в т.

проnентах). q.

В~1.J.СНИМН:

Clf.1dMИ

на

одноrt:~

працюючсr"

55.4 103,7 903 112,8

44,0 106,7 93,1 108.9

93.4 101.1 100 114,8

91.3 65.1

98.3 65.1

100,7 67.4

106,8

106,8

87.4

100,2 113.4 84.4

114.0 73,0 80,0

83,2

98,6

100,3 98,0

100,0 93.4 101.3

113.0

107,0

90,8 108.1

95,3 93.4 105,7 вs.п

90.2 96,9 106,0 86.4

середини

жовтня

ЇХ

д!Я.'!ЬНОСТі,

риста.1ися

Не

ний період дмкій мірі

не

.11ІШС

навnаки,

минулого року. бу.1и кращюш.

nрнчнн відпзвання раніш'є Н<Jі!нва 1И нестачу робітннчнх І>а.1рів За дев'я1ь чісяців їх кіnьІ;ість ;xucяr:Ja п.1аново­

не

с"І-і0·

nрацюва­

відста·

:J 1

НЮ!

4ЮІЗ.'ІО

вересня

КОдЄКТИВіВ

знизили

темnи

нннішні

Вони в Давай7r

генлідряду

і

власнюш

буд~.

Дарницьке РБУ. СПі\П\-1 ~тел.1tщятєх~юнта;.n~, РБУ

112.6 1 O(),f.)

cry

102.3

:І-Іісцевлро:чу.

101.2 99,3

рооі т по Ш..1ьйона

В

ЦЇ.1ОіІ!У

ll<1

раРОНУ

.lHШr

ну

тr~· об.l­

НЕ'JОБИЕОНёІ НІ)

reJ.Іni:t.PЯJy ~1айжє на 7. 'S карбоsанщв, а .е.1аснюш

по

а

от

(ІНН\

процент

БІІМJ!Іан­

8).

гснпідря;Jу

184,5

но.

rr•J

сІІ.1ЮІІі.

встановлених :завдань 110 генпі;~ря­

Здає по~шції і Jарннцьке

робіт.

ШБУ-50 влснюІш са:Іа~ш. Ше більше відставання допустиди П:\Н\-7, П:\otlt-{1. П:\ІК-9 тресту << Броварисі.lь·

поhазника.

ня

д!всЬ!іlІЙ'>

ПРОТЯГО:І-І

Тан, РБУ-4 нсдовикона,1о n.1ани

ду падає. Цє, '1абуть. і 6у.1о ПІНІЧИ­ ною ЗЗТрІІ:ІІІ\11 ~і бу,\іВНІІЦТБО.ІІ t;Пр!Б· ІІІІ!іа у радгоспі і.ІІL'Ні lЦnpca ІІІ~.Іf\ ~J1, іtіІ!Т.1овнх буднннів у радгоспі < H\(':J·

nо.ІІерне:~~ось до серпня. У порівНЯН'!і

І

El,O

а.

будемо nорівнювати

1()5,9

В.5,4

rел,,юш.

резу.1ьтати :з показникюtи за відповІД·

112.2 100.1 97.0 91 ,J'

!"]q л

бу.'1и

ли nогано, долустиди велике sання від доведених п.1анів.

92,7 102.5

!16,0

дні

ВОНИ

цюt,

112.()

()3,8 1()(), 1

СИЛЮ!И 6і,lЬШ Hi;t; На 3 ~J\,1ЬЙСНИ. Особ.1иво nос.1аби.1и робон :ІІісьс;І оrІаНіЗаЦіЇ. ~- ПОріВНЯННІ :1 ЧІІНу.1ІіЧ ЧіСfІЦЄ:ІІ ЗНаЧНО .JHii.JII.lll ТСІІПІ! ПДБП-:2. РБ~'·4. По тресту «Брпварнсі.lьбуд·> cept:.:J

руку робітнина~І усіх будівельних nрофесій. А.1е, як свІдчать поназнинJІ

96,1 101,8 109,5 98,7 99.1 109.1 97,8

КОМЕНТАР

сонячНИ:\ІИ. Здава.1ося б,· це .1ише P.d

102.8 100.4 106,1 106.4

10о.:з

87,6 79,7 72,7 69.3

НАШ НМо:\!іrно nромайну.'!о JІев'ять мі­ сяців nершого рону п'!!тир!чRи. І no· rоза начебто взя.1ася доnомагати бу· діве.1ьнина~І. 3 травня й майже Jn

Внрсбtток

тут

PJ:JY.

нєдоза.1u JП

тисячі Ііарбованців.

вс.lІІfіУ

·ro:Jь

Я'іЕ' п:та­

Очев11.1 ..

ві:tіrрав

тr:й

rpa!iT, .

Що УПРС!Б.ІіНІІІО -lOBC.lOCП ВН­ nрав:JЯти чш1а.1о нсдоробоr; по Сt>ШІ­

по.lІ>івській шно.'Іі. До кінця nершого prн;v ОЗІІlІRдшт­ тої n' ятиріЧІіІІ Jі\.lІІШІІ:ю~ь :юве і ч ча.1о часу. І бу ;хівс:ІЬНІnіа\І с:Іід .1оіі · ре пслрацюваш. щоб JО(';JПІІ :1<Jп:ra · НОБіШИХ рубrа;ів. a-liІ;r Ri.l ІlЬОrп jд.· .:тrтатrтчr

нnrn .1СІ~1У.

рок~·.

і

rшн"натmя

а

також

п.І~ІІіR

н~п;.'r1·

л·ятІІ]Jl'ІЕІІ

в

цl­


НОВЕ

ЖИТТЯ

'У МІСЬККОМІ l(f>MJIIAPTП УКРАІНИ. ВИКОНКОМІ РАИОННОJ РАДИ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ,

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЬККОМІ ЛКСМ

Переможці

а.иаrавв.в nтахофабрик за

Підсумки роботи трудівників радгосnІв Виконуючи

uia.l i crичнi

n. І ююві

:.авдаrrня

:зобов'язання

cn-

і

· І'

рrн;у

1981

І

ту

В

ІІЬО:ІІ У

значну

І

ІІаПрЯ .\ІК~- .

уваПІ

Прііді ..1И.'ІН

ПІІТаІІНЯ:ІІ

і

спец:а.lістів

сnря\ІСJВаного і

ннuької

і

ннх

у:~ю в

'hів,

НСJадові.1ьно

nраві

та

НИХ

COllia.1iCTII ЧНЄ

створено

тrобру

рстар

В.

п.1а:J ін

року.

1981

ІІС

Н

дертаві

ї9 . 2

процент а .

женn

ііого

Е<І

період у

Господар с ТЕа

зннжуват11

тонr-1

8 .290

\ШНу .1оrо

раііон у

На.:tій

\to.loнa

на

Зfі>І­ лn

:ченше

що

nроти

на

:з :з :;

~rину.1 ого

TBdP!I i-!ІІідН'І -

жу

гро,,Іа:Ісьr;ого

його

n :raн

по

прод ату

дійноr"

;

~;;

рш;~:.

Народноrоспо;t арський n :Іан g .~t : ­ CR lliв ньnго р п к:--· по npOJi!ЖY ;1ер :;-;а~ і :чr~:ю;;а внt,(ЧfаНо на 77.8 nронЄ'нта,

li•J.\ICO.'trJ.lbC' Ькпї

яєць

ТІ І :'Я ' І\'

r;o :тo :rr ІR

по

12 rонн бензину

авто~Іо­ зеконо­

.і\тнлн

в

першому

півріччі

uього року водії радгосnу

.-Требухівськиtі '>.

Еконо­

.lli;Je.lbHNn

:~-rія

тут

ІІd.1ЬН'1Гп

перев ищу ~

Од ноч а с н о

І

тонн.

1

го с подарстнп

· Сер!.'д

а

.~:Jа :ю на рсгенер;щію \tаі'­ же !) тонн відпрацьова н.t :: '\іаСТН:ІЬ ІІ!! Х

Нн • t і но

\ І і! T(' l) ]a.l і R. ІІока:знию1 nо~tіт ­

lli

:J:Jсстаю ть .

Тг ка ,:tі.1ова кn:r е ктш;у ш~х~'

!!і дпові.\h ~Іехані за ·

l!Їі. ЯJ;НЙ пЧІІ,1ЮЄ Г0 .10 RНІІіі інп; е нєр

:\Інк о:Іа

1в а нов r t ' І

J\ p!!Br!UJCЯ. Ц.К 1\ПРС.:

ІІа ІІ ОПі!НО R :: і rцІІ :\Ііні о ­

рі в

СРСР

"Прп

ня

ро6nтН

пп

n ос нлrн ­

Е' КОНОМ іЇ

раніо н а,1ьному панню

і

НІІІ\орн­

СИРО R Н ННИХ .

:1І!ВНО-Е'Н€рГF' ТИ ЧНІІХ ШІІХ ~! а Т Е'рі а .1ЬНІІХ

Т і!

nа­

іН­

pec_vr -

Ci P" . Яr; в идно. б е:ч• ;-:; .l ІІR і с тп

ту т на

енонпмі~ па .1 ь ноrn

п е рш ом~· п.1 ан і .

А

бо р о ти с я з а н е тру .1івю rю1 радгос nу

поч а .1н

xxvr

відразу

ж nic :rя з ' їз ду .1-\ПРС. кn .111 товарнш •'1 . 1. Бр t' тнє.в нагn:ю с иR : ,, Екпн о міна п о винн а бу тн

-

еК>)Нп \Інnю

такою

є

я:о10rа • rап" •> T oJi R гос ­ rю.-.арпві бу : Іо ро:зроб.l <' ­ нn ор rа ні за ційнn -тс хн і•І ­ ні

:JіІ ХПДІІ

ІЮ

Е'НОНО~І Їі

Rl l !iOpH-

J1іІЦіОНа .1ЬНОМ\'

rтaHНI()

l 'i

і

нафтогrрпдунтія.

ЧіТКО

господарств ·

но колеі(ТІІв радгоспу

го.10 ва

нона н ня

: ч. r J 9 " ! ііЛ

т :о

RJтк r :~C HiiJ<)

і

:1:-t l!C'if

І\11 .

1

Г.

:\OTpHMJ'IOThCfl

І!

Но.'1<! КТнвам

:!'J·

Bf' ді' но Нf!

і

.1ім! тн внкорн стан ­ :1ав .1ання по заощад ­

жrн ню

І!<1 .1 ьно го .

! !а п ер іод пров с;u· ння Rcix ,·і :Іьс ьноrп с подарс ь1-'ІІ Х

С1_І· :,: ,>а

ро()іт

Uі О Іі~ .-ІНfіІІІі

f N 'XY

('fіОНп,ІіЧНсt

Рr~:зіюб:tя~е

fj aiip:<·

'1<! fllllp~·т <1

тр анспорту .

Всуп е-

t

П а .'ІЬНО!'Q .

і

Добре

цю

в

працю є

О.

О.

Ов;tі є ю;о . Тут н а ко;t; ноrо тракторв ега

-

~tашнні с т а

за вед ено .lі~Іі тн п · з аборн _,_. КарТІі у . оО.l і ІіОRІІі і .l!I CTOJ; , dІ; ур а Т ІІ О

Щ О;-(С ННі

на

ІІіД Ш ІІВ а ЮТhС Я Подоро ;r; ні :JІІ С:Т Іf.

nід ста ві

ЯЮІХ

~ю;т;н<J

як

працюс

в стано вит и.

ко ;r;ен

На

:ІІехані :ІаТЩJ.

~Іашннном ~' t:К.1ад

спr :н, нн х аервуа рн

;:tRnpi

о кре .\ІО

і

У тІ~т, що колектив міського відді.1у соціального \ забе ::;nсченн я

в

об,ІJ асно~І У

соцІа .1 і стн чно~1у

з~Іаrан -

боту по обс.1уговуванню насе.1ення. ~: особанво вели ка частк;~ копіткої праці ст<Jршоrо бухrа :Ітера М<~ ·

рії Михайлівин Бонтрук . Вона робить усе для тогІJ , щоб

сію.На

пенсіон ери

завжди

~.:воє часнu

одерж ували

печ-

фото: М. М. БОВТРУJ\ за роб отою. Фот о А. Козака.

Цінне нововведен ня На

с вІшов і дг о :Ііпс . І Ь ­

н · нть

Н ІІІJІНJ !l ІІ 'llІ Х

що

'ІЯ

СІ! ІІН С' і1 . 11(' !! Оf'>'Н1Є ;( l' П · JJH : 1 (~.; \:t J . :І ! .'І О ;3 \ lf'i ilJf i~T : ; І'Т [>і1 TJI Т~ П - 1 а, \ -<.' \ ' J.j\ "[! 1

п обі гає FІ ·m:-~т~~~ І І <І."JІ-> ІІ(JJ''' · І . БІЛАНОВСЬКИІ-1. ззстулннк

J;t>pyючo ro

райсільгосптехнікою.

Г р_\' П> І

сп рююваннх

і! <\

l\a :rІ! ­

:t _\ · г;тпрі .

11

TYlHC bh!ІЙ •> і:ІІ С Ні ;) 0 - рі'І­

\ 1 ,\ ' СТ І> СП

ІІу- КО \·І біна т~·

cpc r

Рі1.1ГПС ­

<•

нrщ о;rа r-:нт >

HRr ;t('! JI) Н ('r;o · І І :I \' i\T~ ltifO І! f' р f':о;ІД Н\' Г~ .1 r:. rе ю. Вон ~ -~ F·я ~ а ч Je-

П Р· 1ТЯ І

if .

П.І С' ЧРl"ІІ рn ­ Л І; І ІХ

! І - Я ff,

!

фі.lаКТИІ\ і

І :)

СТаН

\{СІТЄ ­

Що Ж, ЯК ВИДНО З вІlІ­ nоаіді,

на

подібного · ставлення порушених

в і до~'.ї и с- СІ

: ,r Іё1 ."1ЬНОЗа Rпдt'Ь І\ і

ЩIOtiJ -

часу

адміністрації ,

пар·

тійнІ ,

профспілкові

орга­

нізації

названих не

ст а н

! . :()(' р С' ;Jі еІІН Н

підп р•і­

прореаrува,щ газети,

xo•J

ва

з дІПІ

!!ублікації матеріалу про· НШЛО бі.'ІЬШе м ісяця . Та. кого часу цілкоАІ дост ат ­ ньо, ЩОб ВЖИТИ KOHKpf'T· них ;;аходів І проіиформу. вати про це газету. диться

Дово­

дивуватися,

чому

керівники названи х під · приємств так бе з відповідально ставляться ло реалІзацІї постанов пар-

·:t ilKOR i :.бор н . на яю і--; • JJ'()ROPCI1(] R li CT ~'{l г а : j Е' І' ~ ' тії І І1 [Ю і!На.lі зо ва но

вк·

імені 60-річчя Рад іІН­ ської України. До пьо;о

критику

др і б н их кра ;;: -

г,о

не

ra

Ri J

1-і ОНТ ­

питань

являють керівники заво­ д ів світлотехнічного порошкової мета лур І Н

в.1асності

д ан о

підприємствІ

серйозно постави.1НСЯ до виправ.'Іення недо•1іКt!3. Вжиті заходи повинн і прн­ нести користь. Шкода, що

ємств

в l'р е<:ня

пХО !JОНИ

р іа .1ЬННХ ресурсів.

с :.J ­

уряду

снлення

щодо

боротьби

з

ПО· роз..

~1 <'1 TCpia :r hi-IJI X краданням соціалісТІt'ЛІОJ il iТJ HOC T Ci i fli/ І І і ДЛ)1 11 Є :І! С ТR і . Jl~ ;І~Г<! .'І h ІІІ!Х ;JOOpa:-; fi()- в.1асиості І зміцнення пра· . IE' hТHBY 11рніі н я т о р ішення вопорядку.

-

г! r і єні чннх

УТ)) І f:,І а І·ІІJЯ

ПО·

го.lів 'я . У

cn o p~·;J rliCI ІI! i

\'ТР';.

!JРЇ в :\Я В \' ЧilLТ h р Є .\І О і!Т -

І Н J 0 \' .] i R Є .'IhH!fЙ

ІІ і.1 І І.р ІН: t1с тна .

У

НІНІі Ш Н h О \І V

l! f'X

Б\ :t і -

f' r · ІьІІ ІІ ) Іі І робпТ;J .\111 ;.;Р [' \' R ~ ·i ;J .1І ~ Й ПЕ'Р () .~ЬГіі

І ва н і вна Ста рннеuь.

poui

R .1 i rнь n \t y т а б о р і вве ­ -lt-> Ні т а~; о і!; R д і ю ре ­ :з є рRн і

Г іl ." Іе ­

Ті !С1 'і

С.П ):Ч ! Я Т И\і F

:\а

ох орон и

HaJJ0,1HOГO

Я ЮІ .\І

Р.ІІ .\ ІОГ

п рп ­

днх \).'11>­ :! а·

захолів ,

С <JН і та р н о

н ані

\ І ' І ll C'il t ,

Ii O Ч!l .lt' І;C i

· .

І

- -- - - - - - - -- ----.

вп д і ­

Рl' ­ нафтопро­

К.1а tт анамн .

.

ні завоював друге місце за чітку і внеокоякісну ро- !

ІН.І \1 \'

ннмІr

підпр н ­

BiiaJi Rf>\' fІ ;>,'ІІ .lИТ ІІ рооnту ПО n Р )­

па.lн вно -\І а ­

:з ваннмн

д и ректор

І ЮС І І. t сн н н

!Т П.l !О ,

дупів н офарбов а ні в світ· :т ІrЇ! 1;о.1ір. Rонн об :rа;) ­ так

8іД ГУКНу:і1І ­

ро :J!ір<Jд<Jн ня . Пр о в еде но рr _,юнr r r apr;aнa . Ві.:Ібу :t а · с я на рада :1 ч :rсн а .\І Н ДН ,1

~т атеріа.1і в.

;ря

П ;:>О-

Пі;J.(Jр ИЄ\1СТВJХ

ціа .-І іl:rн ч н ої

H<J. -

с праву

трапорНО\І у Іt nрІ;~· . д е nб­

:ІіІ\о в цс~-І

на

нрн ді .lя -

ЮІ

:raГO;:tf!iCJ-!0

ОfіРЄ\ІИ Х

га : !еТ!І

nоси.1ення в!дnІ> 13 \ДЗ .'ІЬНОСТі 3\І іННИ .\ ~!аЙ~ с трів і ста,ршогn Ч :J йсп а

!іР<J,Д і іІ-\К И

жуют ь .

ряд

'\!Сха­

."1 iHy

.-н~но

тра:;тпристу- машнністу

j

;рІ З СЛhНОГ()

R Є' Д С НН Ю Чі Т!;ОГО n6внкорн с тання те х ні ­

Й W."Іа

є ~ств а В . Чуканов, ееr;рР. ­ т ар п арторга ні з а ц l і Г . Ерив о ш :т к т а. ГО.1 О В· ІІІІ Й бухга .пер Т. Бп.йнн 1; I!OR l ;IO \I И .l lf , 11\0 ВЖІІ ТО

н і :Іаторн .-\. П . :\J а.1нновсь ­ кнй та І. )1. Сом. Бонн пр<J.цюють н а· тра нт орах

r:тм· Я

r;ри тичітй

що 'їх по ро;1-

~~ авод_v

півріч чя ї~t внІІ.l<J ч сно .\І аііже т н с яч ~· r;dрбованЦія пр r мій . Н а fів нщ і пр е мії

Т - 1 -'ЮН і Т- 74 . Hem-rr;a увага

р. у б v.1 о

t: Я J;с рі ВШІ·Н И заВО.:!У <• ТороІаШ >> і \!Oc lOK03aE>1,1)'. Зо r; ре}Іа , :1 .\JО,1очн JГ О

прсlІ! іюван ­

rцср ; r; ?. l ІІ

ЗаГМОВИМ npo

ЯІ\ОЧ У

на

ТІ!~!\' ,

~,1\.АДРИ ПРО КАДРИ"

І

Перш и >J.ІІ на кр нrІ ІЧ ЮІіі

ня :> фонду \·tат ср іапьного :1 апхоченнл . Так. за нерше

Н а ~1 .

в одію .

ПРЕС·

НОНТРОЛЬ І

у

У

ку.

і n рнчи ни,

RИСТ УП

госпо­

рай пн у зроб:rять вс е :~ля rn ro . ~'С ПіШН О R И!іО На Т Н 3i!R,1<1 HIIi1 { с оц і а .lі стич ні зобов ' я : Іа нн я 198 1 р)·

:ІІ і с та.

баЙ Н ері!, бр!!ГаДІ І рІІ TJ!d l\тopHHX бр и гад. об.1іІ-іовні. ''а й t:т рн-на.1ад чннн . Ад;r;е :~ая в с іх їх в стан ов~сно

nа : Іьн ого

IIJOO

11

:ІJІІС'ІОБИХ

1!! ВО;ІіЇ. TpaKTOJ>IIL:ТH, КО\1 -

l"КпНОМіЮ

р ІІ К

}ІОВа ПРО др ібн і

р есу рс ів заціr;ав :І с -

р обо­

r;о,lе,юнR і в

БlН' ГНІС'Н іСТЬ

BlfC.lOR.1IOIOTb

1

оn уб:JіІюва но

гетнчних Іі і нших мат е ріа­

3іі

Н І!

в-ересня ц. < Н о вочv житт і ~

ВІ l!\О р!!СТаІІНі

П О:ІіПШ ІІ ТІ !

:~-юб і .l ~ зації

гпсnодарства. лrісьt; Ію~·r .1 І-іС1\І Унр;t і·

Під ТаІ-іИМ

па сlн вно- с нср­

нонвартальне

зна•J НО

по

'І що r;с.1l'ПИВІІ радгоспі в і пт~ хnфа б-

npa-

11

!'ОСП О дарСТ R

n а р тіИишt

R ИЩЕ'Ла ;ІаНІІ ;{

Б юрn ~t іськко\ту І-\ о '-!парт ії 'Украї· нн , внконІ-і О \і рай онн о ї Р ад 1 1 наро ;хНІІХ деп у та т ів, през ІІJі ІІ райко:~rу n poфc n i.lКI{ Прі!Ц іВ І ІИІі ) R С і .l ЬС Ь!і О ГО

І

/

господарств- перемож-

:~~ат е р і а.'І ,

госнод апетва

когк ноС\1 ~·

іІ '!

Т()ІІ!І і J<IJ('('C fl(] !!і! 1R.788 тонн opri1 !1l 'III !I X J І) fipІ IR бі:ІІ,!fІЄ . Ніт : :а :;i;;r:oБiJi! r:ii r1cp' o.1 '\І !!!Іу:Іогn р оt>І' • R р~; :р а х .\ їН·~· 1 1 <~ о.1ІІІІ геІіrар n i.1.11 :1 <I ГOT OR .l (' !!O П О :28.6 Т О!ІНІІ ОрГа Н ~ '-11! ' 1\ :!OбJJ I J F:.

, І цІв присудити П('рехІднІ Червоні

!іЄріRНІІ!і і В

р он у.

J UI08

;

п:r а·

дарс тв на вrІконан н я п "1 а н ! в і с ош· а.1іс тнчни х зобов ' язан ь ни ні шнього

р'чн r •іі ор rані­

·І!ІІRР :1ЄНО

;r;P HC'PiO.l

. сеr;ретар і в

ОрГаН і:J аUіЙ, ту

н н r се н н ~ n

орг;J'!l'ІІІІ: х ;1o6n>t R. ІІ онй:r 11."1811 В!І~ С':Н?:JІІ ] 7.70-1 ТОН ІІІІ

доро;t>ніх :нrпах. :11і сця . В економії ·;а раціо­

:Іпннх

Зоб ов·я~ати

·І ;о" ітету

пpnr!н· r!i.<;;r• \1 . І. J:зюб іі . сскnета р ко''СО\ІО.l ь ської орган і:Jа ції В. В . E r:1 ьra1 . 1-io.lf'!-: T J"І гпсп о .1 а;ктн;; :< а деR ' я ·;ь \ t'c·:-; "r:: :: " ;!•шо пrрІ'RІІ!іnн ав р і чне

:r r і>-

наро:~но г ос rюдарсь;;их

н і Доку•J аєва - на н евикон а ння наро д• н огосподарс ьюr х п п а н : в п рода :-r; у де р­ т а ві яєць, зни ження про,1 у к пr вност r пого.тт і в ' я nтиці.

<< Пухівськнй~

робі тннчпго

прода­

н і в прод а;;;у \І ' яса .1сра:аві; І-і оп а· н і вськ ої птахофабр і !КІ І , ра дrоrІ І .V !Ж?·

(.l І Іреr; тор с-: . Ф. То ~І і н. r c r;nPтap n ар­ т'І'іної І'рг ан і:зац ії ()_ С. :\1 \'Х ЮІЕ'.'І Я ·

рог-.

n:І а н і в

;І;у дерн;ав і .\ю:ю ка : радгос пі Ft " Ве· .lІІК ОДЮІерсЬКОГО , << З ор і », <<h Pct CI-!.l l R• С Ь І\ОГ О» , « Ру с аН іВСЬ І\СJГО •, < ГО Г ОТ В• (' Ь <іОГО >> , і ЧЕ' Н( ДО !іУЧаЄ!Jіl, )1dД l'OCЛ \f• ;;о~rбінату <• І-іа.l ІІrян с ьr; І ІЙ » - на нєвн·

району пере­

8. J1

снровн ннн х,

народногоспод ар с ьннх

іХ

реч лавній тралиu!ї забо­ рон ен о їха rи автомашина· ми та тракторами на обіД і в інші, не вІ-іазані в по ­

п1дрозді :І ах . З ці є. ю і\І Є ТОЮ R ІІ рпбН Н ЧШІ .1Ї.1ЯН­

y rix

внр о6 н: : -

Д('ра;аві

за

.l і всьІіОГО» , " За в о р1щьк ог о ,, , і \ІЄНІ lЦ орс а , << З а п .1авн ого •>, і ж: н і Jт;у­ чаєва , і.\Іен і :\Іічур іна на н ев 11ко нання

П .1е:~тптахоза'ЕІ'1-

ПрОдd rІ(

pnooт _v

нrщ ьк о ї продукц і і 1-іо:Ісюив і в ра .:~;­ госnу і\І ЄНі Е іро в а та п .lЕ' .\Іпт ахоре· продуюара « Бр овар с Ь і\Іііі•>. Звернуп1 увагу п арт іі і ш r х r;о :~.r і т ~тlв і бюро, к ерів н:н; і в Р<~ доспів << Б об р rщькоrо», ,. Be ,1m; , J д : І ;.І CP c b K Gro, << Зор і », << 1\ра си: rі sсьЕо<о» , <· Р ус ан і в с ь кого » , << іНе р~І і в с: ь ,;о r n>> , « Г огп-

:ножцем соціалістичного змагання Ja підвищення родючості земед ь вн3на­

В nрон ніІ) .

на .l ЬНО .\І~·

І

з:~~а­

Н<~

JІІТ\І; ,

хоrюш~·

1981 рону по ви р обІl Іщ т ву І продаж у дср ;кав і тва рн и­

о рг а ні зації

Резерви-в ДіІО Понад б1 .1ьноrо

l д :;на ч вт н

Jев'ять .\-І і<: я uів

п.,емптахо­

ЕКОНОМИТИ У ВЕЛИКОМУ І ' МА.іІОМУ

8

ського господарства 1 міськкому коJ\1· сомволу. ~

:ш'r на tю:з т r ІtїІ 'Іі шт'-" ·

проц t> н та. становн т ь 9:3.2

Ф.

І

114 пр оцент і в , пn І!j)О.їіІ;І;~· ЇХ ,1С р;; ; <ІН \ -- ІііІ J ,"j] .6 ПJ)O ­ Цf' II I<J ІІ оріr.шшо :1 1980 р rJкоч RlfJ н: i) : І ! :Il твn ;н-;ш, :І \іі .їЬ!ІІІІ .lос я на 9 11

J 09.7

оргааі:_;а ц і ї

визнати

КО \ІСО І JО.ї ьсьr;ої

ВІІІ·:оrІ і!Н

.J.''

П р н хо:~ ьr; о . rrr;pc т~p партІ;о :-.І \' R ІЗ . Прядr;о. rn.10вa роб іт нrrчоrо KrJ\ri TC' T\' nрофсп і .1кн r . С . Ш у.1ьг<1. сrг:р Є' т а : J

f;i.lnrpa\r~ в

яєць

Ф . .:r ІІТ в ІІн r ІІ !іо ). ІІ . r а н ;1Єв ' лт'1 \І ісяаіR

llТl1~'

орїаН і : І<ІЦіі

\tп.1ог:а

державі

ceк p eral1

:х.

на 109.2 nроцента. 1-iDpouy с т аноrзr1т ь

на

соцІа.1істнчноі:-о

'!.

КомпартіJ YкpatRi!,

районної Ради народних депутатів, райкому профспІ.1ки працІвникіІІ сі.'ІЬ·

завод << Рудня >> ( .J '!p ct;тп ;-J В . :\J . Ce"rІta. ceІ;pcr<Jp парторгані : • <~ rtі ї В. Ф. ­ :\ІаІ; сІ:\rенІ ,. го:ю ва оnСііТН і!' ЮГ о r;nІІ іН'т~· про фсп! . l І\ І І () _ П . С т~· пакn FІ.

Переможцем соціалістичного зма гання серед господарств район у по збІ.1ьшению виробиицтва і продап;у державі м'яса визиати 1\олектив рад­ госпу «Авангард~ r ,111рrктор F:. О .

9 ч і слuів цього por;y стан о в:пh 1.807

ні .1ограчіr. .

ЕНt>онано

пори міськкому

гання серед птахогосподарств району по збільшенню виробництва І прода­

про u е нта.

ро~->у.

корову

ІІРО.lі:l;І; у дср;~; аві продукції. Дl!ОІJВСЛ

н; а ві яиr;он а нп Н і\ Т сва рвість \ І О .1о ка

про;1овтую rь

продукт:;вн іс ть

вн роб -

1\орчС..\'І ІіІі іі ). 9 :ІІісяців п.1ан вtнюбнІrцТR а ЧD·

сьr;ІІіі

- ІЗ.

порівняно

по

Переможце~т

На l(IO гсг;т uрів сі:Іьrосrrуrід ь його вІІроб:ІС ІІО по 2.060 цен т НРр : в. Hn P O.JHOГOC!IO ,l R Р·

п.Рн

виконано

виробнвцтво

вi J nor. i днoro

с тада.

району

~то:, с;к а

ІІрu цс::т. Н<~ро;Іного с по:~арсьн ,~й з:r нчі його д ер<~;аві станови ть 117,6 пронснтіl, на 1:59 гра\тів пр о­ тн ШJ H \'.'J() !Ji• І !i:JГ O :_;ріс Cf'PCJIIbO.]OбfJ · Rrtii І ІJ )І:ріст тtІБ ої на:їr в;; рин іІі! Бі .1ГОДіR .l і Rf'.l ll !i OЇ ро:-аТОЇ ХУДОО ІІ .

:~ос:1г

І

дЄ'в 'ятн

R н к он ав ва

JJ 1

-1.219 кі .1огра.чів .

сер,~д

J:І1а Га!! НЯ.

госп о:~арс тва\111

продажу

П. За

Н ад ій

тварннп : r ­

Ннаr.1ідок цього аа 9 \І іrгщ:в 19R1 роііу

по к а :ІНrші в

KO\l CO :IIO .lbCbli OЇ

.1сжа

на.lе:·!\­

орган ізо вано

господарс тв

щення ІІРОJ~·нтн вності

тв арІІtJ­

ВІІконання

зобов'язань

r ot: n o ;rRpcтв

внроб­

деріі;аві

ряд

n .1 а н

9 місяців 1981 року

п:r~н

!

н>

~пюва'\,

;Jбі.l ЬШСІІ!ІЯ

про:~уrшії.

R :mтнх

ря.1і

Н<~

nродап;у

:~t' ,t ­

:1 І

ВІ ІЩеН НЮ про.:І~' tіТІІвнооі гp o~ra;I Ci>­ тварнннІІUТВ<І . орrан і :Іації nріІ­ БІІ .lЬІІої годів .l і ·і .І·тршІання :ІІО.lО ·І ­

нrщтва

дерта кі

твнрннннцтва. Бю ро :~Іісь!і!іО\І.V І \п·.1 · п артії УкраЇН !І, RII KOIIKO'\I pailOHH J Ї 1 І'адв народних депу татів. прсз І Ід і я ра йr; о\ІУ профt: п і ,lІ;ІІ пран і єннІ; ів с і .1 ь сьІ;ого гпсподар с п:<J. бюро .\І ісью; о •.;у : IJ\C\J Yr;paї нr r постанов.'Іяють : 1 Пере:nожцем соціа,lістнчного з~н~­ 1 гаиня серед господарств району по збІ.'Іьшенню виробництва і прода;ку державІ мо.1ока визнати колектив ордена Жовтневої Революції радгоспу <• П.1оскІвськнй » (J > r p cюop П. Ф . В о­ .lп ха. сеІіре т ар nарто ргані :нції 11. ! . Погорі.lІІЙ. го:юва робітtнtчого к оч і ­ тс·ту проф: пі .lІ\11 Ф . Г. ІпІ аП'І ! tіп. с є : : ­

В!rробн -І ­ продуІшlї.

.1іт ньо-табірІІІІХ

JІ І ІЦТВУ і lii !Ubr:OЇ

·j

-noro

в

нс·поганн х

!

ДОСТІ\ТНЬО П))OROJIІ.la-.:11 робота ПО п : д­

Н<>ГО стада

npo дar~;

радrг>спу

)t ' c mtiв по nро;1нту :~1'я с а

яєuь.

Одноч исно

'

[JОЗБНТІ<У

госпо .Jарств

дсртаві

ІІ

.lі!іRідацїі :~опущеного в ідст аваншт. 3 боку nартійних ор ган із ацій. кср~ >J­ ннків

:І:ІІеншеІю

1\ о:ентІІВ

:1 1!18() fjfj:2

На

\!O.lc>!ia.

П :1ан п о tіого ре а:Іі:зюtії вrІкона ч'J н а 97, J ІІроцен та. Дпп~·щенп ві.J ст .< ­ ваfІНЯ JІОрівняІІо дn відповідного n t:· р:од_v 'ІІІІну:юго por;y по прод а ; І;у

І

За 9 ~Іі ся u ів добрю; рСJ)".їьтат ів v nraцi добн.:m ся ко.1еюнви радгоспів ,.J1.1осківсьr;нй•>. « Аван1·ар,1.~. ічсні .h r рова. <. Пух і вськн (І». ;ICpї-t:п .l e~штa­ x ·J.JaRoJy «РУ.JНЯ•>. ІІ:ІС:ІІІІТаХОрепр:>­ дуr;rора «Броварський». І3 О ;І!ІОЧа с [JЯД !іО.їеКПІВіВ радГОСПі~ І nтахофабрик оайон': недостатньп

паринництва. збі.їьшс нню u тва і продату .1срт аві

тrтни

nо рівняно

тонн

( ' i!.

І

робо ­

недодано

:з.:Ю7

rm<O :I!

nn виробництву та продан;у держа~і сі :r ьс ьr;огоt:nоJарської п роду кції, пар­ т ійні. профсІJі.І!іОБ і. liOMCO~lO.'ІbCbh' i О!JІ' аНі .Jа НіЇ. !іСріБНІ!К І : і СП!'Ціа.lіОІІ го сnо дарств. проводяп

.1е рж;;ві

ПРОФСПІ.ТІКИ ПРАUІВНИКІ~

PAAKOMJ

УКРАТНИ

н р шt і щс ння

пот.1 і R ·JI. що с п f1 ІІ л:w 'fO'І H i lll•/\1\' ,lt')T pil-

.1.1я

.\ l ilHHЮ

ТС' ХНО .1 0Гі Ї

!N -

р О6 НИЦ ТНа.

В . СУРЖАВСЬІШИ . го.1овинй екоио~tіст ,


*

4 стор.

жовтня

року

1981

НОВЕ

ЖИТТЯ

СПОРТ

Болгарія: 1300 років

ГОЛОВНИЙ РЕКОРД-МАСОВІСТЬ

За ІнІціативою КомІ­ тету по фІзичній куль­ турі І спорту при Раді МІністрІв УРСР з l ло 7 жовтня на Украіні пройшов тиждень фі­ зичної 1\ультури І спорту. Протягом тиж­ ня в усіх куточках рес­ пуб.1JІІ\и відбули ся Mil· ників.

Готую•Інсь JO н.ієї Ra:<>·

ве.лн;у

"P<"R·

робот\'.

БУ.тп

po;;poO.'If'lfП

ГРіІфіh'

провr.щ

І'і'ШЬ.

R1і:НІіl'ІЄ'1Н>

с~·ддіНСhf>І1Х

,, сеf;тпrах

<•ТсрпІаш»

четань пr,f>

\Іатчі

У фіна."ІЬНО\ІУ

:~~·с·трі.:rнсп

спорт~

о1rнн ор,1rна Тру:~овm·о Червоного Прапора рад·

рr:І~".їЬТrtті

ГОСП\'·1;0\ІОіНаrv·

« j~;алІІ·

СРСР

«Р~·са-

ГОП)ЮЇ ОО)JОГЬ

ПЄ')НІlі трн }liCttЯ RіібО· ТЯ,:С.ЬЮІЙ•

ро.їи

h:О.\ІаН.lИ

/іО;ІЄЮ!Н1R

і

\Щ;Ні 50-rJi'I'IЯ

ра.1гс;сп~·

rhі.~ІІ->\'.ІЬПРІІ

:r.

Пря.:rh:о

б;:.1а

на!kи.1Ь·

нішою CE'f1ЄJ ;t:іІЮН. ВаГhко пер·е.lічити всі спорТІ! BIJi :Ja хо.:rн, Я!\ і ві;ж­ \Jу.шся fі)JОТЯГО\1 ТИГhНЯ. ~O~ChTHRИ rhз~у~ЬТурИ р;цгоспів. ПT?.\nrpRI'ip!.!K, іІІnі."І

т~·рнірИ

lif10B('.lH

3

футбо.ї~·. вn.1сіібо:1у. бас­ І;єтбо.l\', ІІасті.їІоІН>Го тені· с~· . .1еr1:0ї ctT.'!f'TIIc:l1. Ч~ ::крі;Jь iJ~·-•o пn1-:а.•ано ~;;­

ра.JГщ:пін нінс~->~-:иі\•. ПрnJєчонст;І•;. і\ТЕ'Ні іЦоrс~. <•l'OГO.l!R· RaRl!lll RПPRHPHY Гf1У R .-!!!· cofii рс;;~•.їJ,тати. а.1е са:-.те UІІХ :з:~тагазь еьr;н~І •, заводу "Торг па ;І і і .1а хнст:. перечог~· проведення \ІаШ».

:Ht;:\· 111 В~<'

СІ;.та

fi0.1('Гifi.

J.lя

напр~'rІ;єні

.ІІНІТіІІ :Jе:ІІ.теробін. ж•хаЕі· .Jнорін. тRRJНШНІІНіR. У i)f1

P<-~irpaJi! :tст nR~Icпorн:oVІ'~

н!аі!тпрrьf\~'

тет

~~У JlHЮ пр;щіБІ\НІ\!в сІ.1Ь­ Cbh'OГCJ ГОСПО.Jа рства. ~­ L"БЯТJ-\ОВ() прrrнрашено,Іу спорТІfвно.чу за:1і заво:~~·

точн.1r1ся

сов! старти фізІ~J'•1ЬТУР·

.1ІІsnї події. ,, 1-\<>.'ЮС» і

є.чств Бр<)Бdрщнни ::~ ба··а· rс>борсп;а h:О~1Л.1Єf>0' ГПО. ,16іІ .1ні '\' cтpi.lf'IIЬJ-\O.'!:V тирі, на бігових дорі;ю;ах,

:ІJOO\'.lH

:-: ра .\Tn<JX

«Тижня

J,'і1.1ІіТЯНСЬІ-:і

."ІСЙОО.lіС'ТН.

фІ

ВоНІІ

й

во.'о.та nя:шr тр">фсю. C'nTHi ci.lhChKЧX

1'!0ста.111

ЩС'

ра:~

Пі.1ТВЄ'f1JіІ.lП

RH.lЬHiCTh НЯТТЯ

.1У:ШіІ1,

і'П()fНО\1

ПеН·

ШО

.33-

J'lifJTЬ

ТИ·

Ш'ІНПЇ :;~·.lbT\')">H і l'П0f1· ф:l сяча\1 ;І>ІІТf'.lіFІ J-;pn10apш•f· т~·· пrо•'пн.1н тешо;~; :;.\r;;~ !і\".1~->т~·рннкін в:>н.1н у•:ас~ь НІ! НЗСН1'1Г\' :J.~1Я nrJBCЯ!-i· :JJійсненню Hn\liЧI"HHX ''"- гання Ф~·тбо.lістія. я~-:і в':'- у щ~cnRn\·lY . 1 еrм·оат. 1 етІ<Ч­ дЕ'ІНЮЇ пр::~ ні. Фі.зичний :'ШJіБ. прnF<е.тснню їх на J~·тh борстьб~· ~а fі\'б:ж НО \І У !і рос'. ян:І~І прпхп­ РІ J1T. Гn.1nвни \·1 pЄKODJJ:\1 BHCOJ.;0\1~" ріВНі. рі1і!ра;рІ ;ІСТ «1-\0.1(),·» ;lHR \' cr.lH11li 1-\a.lHTi. ~· ти:;.;ня cra.1a час'1вість. Чн Hf' нai:iuir;~~-ll'ІІ!l1 \' ,,;-зо;Т()Т::І осінь~. 1 волей- чо:юі<іків Н::!ЙJ-\рашнй рР~ псріо.1 тн:;.;ня l'\\-li! епаn· бf').l.CTiF:. І. СУШКО, ~\'.lЬTar 110SRC13R :f;HTf'"b тaf:'n.1a nmнtiRHHh'iR сі:ть­ Ro.1eйfio.1~->Іmii турнір п'ь"ГО сс.lнТІІа громадський коресnон­ Б: HarotJ· 1\Е'

Rоrтгарія. <•Прапор nшру>'> так н::1зивається не­ ;зв.fча'йний монрtент, споруджений у Софії :з ~аго;І•І

CllPflЯ.lO

~·спіТІJНО\Т~~

сьr;оrоспсдарсьІ\их

:міжнародного року дитини в 1979 ~~щі. ~ам яти~~ ив.1 я 6 собою сферу -- символ зсмно1 _куЛІ, яка .1..

підпри-

nрнсвячувнвся

Всесоюзн:)-

ний,

а

його

зе~r.lЯЧ!-іа

дент.

жить на невеликих пІлонах. На ~фер1 вс!ановлет~о С[М

ВЄ.1ІІЮІХ

ДЗВОНіВ,

ЩО

СИМВОЛІЗУЮТЬ

СІМ

КОН

·

1/

д.тя ІШ.Іюиаяня му:m'ІНИХ творів. На цок?лІ пІдвІше­

;_

нент\в, і 14 ~ІеНІІІІІХ дзвонІв. спеціа.'Іьно вІддятях

11

:но неве.'Іикі дзвони, надІслані сюди з рІзних краІн світУ.

1 1

Рай і урожай

Є

3е_1Е:Ні Р

Безпе:rн:іш.

в

~оботн

А

розп а~1і

саче

агроно~І

!!--~нива

.1Ю.:!И

к.1И'-!Є

3

ПРИЧИН!! смутні.

час

курорт.

Х1ба 60.1!-'ТЬ йочу врожай, \ШС.l!ПЬ

про

він

В.1ЗСНИЙ

Весе.в

ніч

тяпи

J:овко.1а

ПодовшаJІи дні

.

г:·рт,

.lИСЯ

РадІють

не

ШО

всІ.

-

Г!О.JОВШЗ.1И

ринr

тут

танuюють

св1й,

ПРОГРА!\\.~ У1 ~о;амера.

11.3,~

се­

2

t2 ..iTJ 1.1.20

вам зJ.оров·я:. анса!'н5.1ю с}\\едо-

ІЗ.4а « ,\\і!..:1 ср

Jkr ...

t.i. НІ kiHod,lbMaH<i х

9.30

10.0n

О'БОТА.

24

ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА

lfi.:!.J at)o

UT

,,етІц

Пмнаt така.

е.fРІ Фi.lb~t·Kf1HllЄPT 1: Гр ае за· С1\'}kении артнет РРФСР н: Петров» (фортепіано). 9 ..1n АБВГдеіікя.

!0.00

Д.НІ

!0 ..3~

Бecr.lka.

бaThk:H.

Ra(',

.\\і,.,народни~

lV

фестнв~.1ь

тг.tепрограм

на~

родної rвпрцnсті. (1. Г~ець~о;t на!Jодні т<tнні~. (Грешя).

!С.:-~ Ьі.1ЬШР.

хорnІННХ

1!.25 ПоеJія. 12.1n [крав

М.

Мінськ

товарів.

Бажан.

та

19.(}0 \k.T\<-І.l~Ha «СnfІЯ'ІНі Lr.anбн

ІРІ~tІ'а

21.1-~ Те.н·фі.'lЬ!\1

rія.

дру~ів. ЛІОН

RНН'І\ідНИКfВ.

с Lntвa~

Fаржевсьh.аJІ,

JІет~-нnва.

1i.3n

м~-.1ьтфі.lЬМИ «Па шучоМ\' Вt>-Jінню» . ..:Зn.'Іота анти­

-1оnа-..

!S. ;о

llnк. те.1ефІ.1Ь" сТон. один. ну.1ь ... ,.. Автор -

В.

11•0. П'1·

1\онuгрr

банськогn

2(!-.(Ю т~.1еdІі-1ЬМ

«(Ri"f

е\тttади. Новини.

По

адреса

І телефони:

P~.no

ОБЛАСТЬ

uик.1у

дп

О.

кінЧtнні

:J

ХУlІ.ОЖ­

Вfl.Н:Одарський.

сНІ!А-

тruтв і артистично( 17.11.~ 1\інопанорама. :\\\'ЗИЧНИЙ h.i(H.'!\.

J,"_ao

1QЛn К.і)б

ку-

«Час».

.•Сім

Тr.1офі.1ьм

•Бу.1и

мо~одІ.

~сб!

HEдl.ll!l.

IZAO

VT

z.;

3

с •·

ПРОГРАМА ГімнаС1ІННІ.

ЦТ

Р.о.;

Конuерт

oDкe<:rpv

м. БРОВАРИ,

154.

иьnі'

1fi.40

сКатрусин

житт•

Аарства.,

~оресnоR.zн~нта

nромисJІовості,

об.шо.ііrрафвидаву,

19-З-82:

аlаnовІаальноrо

JІН~т!в

w.

І

€кttnnи

питань

питань

З

8

Ми

ра~ ом,

2 та/ім.

Те.1ефі.1hМ

tІ.c-r.

ре.JІ . . ТОРІ..

еекретара,

вІдді"'V

раАІомtJв.н~ння

!)е6о-rв

19·4-~7.

Бровари, ву.'!. Київська,

154.

вІадt.•v

nap-rtAІІooo

cl.>h<honro 19-3~18:

установин

ro~n""

вt.а.J.Іліа

І

~ р, на

~ ~ ~ І

~

ТЕЛЕФОННОУ

те:rефонів,

погодmення

ДО

12

проектів,

ГОДИНИ,

черговості.

(2-й

видач!

nере-

поверх)

технічних

АдмінІстрац!ІІ.

Дирекція, по,,кjвсІtкоІ

nартііІна.. rередньоt

щають

rмtрть

про

і

І\14РІС"ІА.1ЮЮТЬ

організація

шко.1и

т~ місцевком r.1ибоким r.умом

з

hО/rншньоr-n

РЕЗНІКА

~,.,

-----------·--------------

!І.fЮ с:Чаr•.

21 ..З.~

ВІДОМА АБОНЕНТІВ

3

tter"

Jб\рна

Редактор Є. ФЕДЯИ.

учоR звертатися у .1!нійний віді.'! (2-й поверх) по n'ятнтшях з \1-ї до 17-ї годІ!НИ. Нача.пьню; вуз,lа зв'язІ\у приймає щоr.ере;:І,И

сСТО•

~

МИКОЛАЄНКО.

!і.lючення звертатися в абонніді.l ШОJНЯ 3 14-ї JO J 7-ї ГОДИНИ.

ПРО

-

І.

:

творqостt:~.

СРСР

.Jіст·ануть

Броварське управління торгівлі. : ~ , ....................... ~ .............................. , ......., ...., .................. , .............................-, ... ·-. .........,~

••зка.

Збірня

Іта.>ії.

і

шо

Запроuл ємо відвідати наш яр~1арок.

11.иректора

Овкс•нтія

rniRЧYTTЯ

ВСіМ

с~мя­ cno~J.

шко~1и

Іванnвнча

рідНИМ:

Т3

б.1И3ЬКИМ

r!O·

KfRHOI О.

ма мn!:..

мlrnraoro

ма.овеУ

життя

ЧrчnІnнат

1\і.

kiнn ... ,,.,

родаато!)а

19-4-47;

.• ».

хокею.

CoкnJІQR-MИt~,ИTOI.

r"ЇHtt;И

15.nn народ·

І.

'ІІ.Оn В•чірня

·]n.t.ll

МаАстри мнстоuтв. ІІ•D~•­ ни~ >удпжннх СРСР М. Бn­ жіА.

ІІСе

Чемпіпкат СРСР з ЦСКА сТорпе.ІІо•.

ТмофІ.нм

сn.1датськ.а:•.

Це

!іщІаН.1н.

право боротися за. нvб~и (,Зо.1ота осіНЬ>> у фіна.'І! .

~

зваркдJІЯ

«! 1 crpi!l.

;-· НаЙб.1ЮІ>Ч! JE3 ТИЖН! Бі:JбУJ~'ТЬСЯ П.Вф!На.1ЬЩ .1RrJбoi. ян! і назвуть JSl

У Броварському р<1йонному вуз.1і зв'язІ\у орrан!­

гімнастиrо•.

НЬС'Н"О:t,

19.1.1 ДжrльспмІ­

сІМ

3:0.

зоване> абонентський відді,1 і :Ііній:ний облі!-і.

мtст.t».

НіІШ;1

Н'СТЮ ПРСТаRі1іНСЯ JO ПИВ• торної .'J\'СТрічі. llE', зреш­ тою. і JO:JBГ'.lf\.10 Ї'1 8-'-ЯІИ пеrекон.1нний реванш -

МЕРЕЖІ

аRтоnіlІ.nрнемство

1.;,4.; T•.••фi.lhM

Г(цnвчеи~r~:п ..

«С.1ава

м:с-нn

І :2. :Іояr.сюся вє.lн·-;о­ .1ІJ\ІСJ!НЯ\1 :1 \'CifiO СЄРЙ )3•

:

ДО

1.5.on Чr.мnіонаі rf!iiтy !і ХУА".ж­

17.nn

,,_nn

ЖОІІТНЯ

cMe~1n11.ii'

ні

т~.1е-

•Нообх!д­

ІІ.~о •Терори.'" іІЧперіа.1ізм,·•.

n•родачі бооr ~ t1аrть міністр <~8-том:обі.ІJЬ· нnrn тrанrnорту ~·рср Ф. П. Л.•я дітеА. « Ч::~.рівннА rn:'loc

!і"і.,(н1 ~час:..

Киівськоrо

Б•р~гн •.

8

12 ..;n

три

тe,,•d>i.lhM

ППСТУПІ1.1ИСR

ф~rт(J'1.1іСТа)І!

\1

..

RHПAli.KOBiCТJ,•.

09127.

Му•­

l~."~n с ... тоднl llrкь nраnІв­ инків 0\&томобі.н.ного транс·

nopry.

дn•.

(.1.2(1 «Tf1\lf.OR3 J\иі'вське

БІ.1аmа•.

11.4n

RОНИ

~ ~

с Bill мо­ Ш•еАnа·

tO.?() R ІО("Т"Х " ha'\ ... H. фі.1hМ •РеІt'нтруАа~.

~ТЯХ

п:юс:r; і Rсьr;н

товари. Початок яр\Іарку о 9-й го..1ині ранку.

~

ТЕ":.н~проrрам

(

!іn:ІеІ;ти RY ра до спу << Ве· ~икоднчерсh!іИЙ•. В г~

: І

МіІКнароJІ.-

lV

фе"тnва.1ь

\!а ТЧУ

П)JЄ'JС'ТаБНИУсИ

ПРОВОДИТЬ ЯРМАРОК

~

тра.нспорту.

6:8ect.1ha.-.

на.

но•.

~.4(}

вул. Ниівсьна,

о.

НА ОБЛАСТЬ

народної тк,.,рчості. ря An ріки По• рі я).

с І\НІІ.3Ь

ріо.

ТЕ.1ЕФОНИ:

броварська друкарня

Р ..іН

боатtв•.

••м•Р•·

Т е.lефі.••м

11.00

м~с-

>.О,10СТЯКН:D.

255020,

нnго

СТ<-1 рТОRОГП

і'>ПІІНН."НІСЯ

: по nродажу nромислових товарів. ~ : ~широкому виборі тут б у J. ут ь : : пре..1став.1ені одяг і взуття осінньо-зюІо- ~ : вого асортюІенту, трнкота;.к, га.1антерей- ~

r~­

4

Нови~

-

радіп.

ниіt

фt.;ьм.

•інопnл.оро,.,•А.

11.nn 21 ..1>

• Пісні

Іn ..з;

закінч~ині

П І'ОГ РАМА

л~нnрама.

ПРОГРАМА

~

Пр01 pi-t.Ma дnк. фі.•1"МіІ J!t') дня: праuівникі,. автомобі.rн.­

Новини.

1~.no .~нуа.,•н•

І

.ЧОО •Час•. 8.40 1\nнu•рт xnpy росJАської нnроднnї nісні Ценrра~1ьноrо те.1ебачення і Всесою.3ноrо

сСтруни,

F1npoдiHil

-

Bn.'IHHCbkOГO

!1,0f;

(21.nn •

:n.1.;

Пr)

pisr.

Дня

Rиrr~вa. Транс~1яutя. 1\peM~liRchкm·n Па.,ацу ,-·;,дів. Чао). Фvтбо.1ьний or JІЯJІ., По 38.·

.1

сДнво

Н• .дnбраиі•. діти! « Час•. Те.нфі.1ьм •Берни•.

цьо­

~- С!іf1утно.\1.\' становищІ Т1 it'.lЯ

Шановні броварчани! 24 жовтня u. у суботу, універмаг міськторrу, що житловому масиві,

: :

РО.3.!.у-

ни.

lrop•.

•Ранкова

шас.lнВіІІН\". Вистава. 1.1.1n 1\nнuerr майстрів

Y."f3H'J·

21.3'>

життя.

Міжнародна

19.CW1 Onf'pa

прrнрам:а

І e:тrr rrtдioн.

Е.

2t.on

кін"подnромсА.

1~.4.; Мрьтфі.lhМ

фі,lЬМ.

Чгмпіпнат rEtiтy ньої І·ir--tHat:TИIHt.

3акін~енні

Наша

•С•ово Із

1і . .10 Фi.lhM-кnнur:pт

Но-

Фi.lhM

и

в

ЗАПРОШУЄМО НА ЯРМАРОК!

~

На

.1

НІ1',1{-

перевагу

ПОЄДІІНJ-\у.

-

~

kамера.

ХВИ.ІІИН

а

.vІУ

... ... , ........., ................,,,...., ......., ......................................., ......................, ....

І

.1ісу•.

?0.1\

автомобі.lhИоrо

в

-;-

•др,·J!!-

МН».

2P.2.J

ва.

•оі•. І. І 2 сеrїі. (Zt.nn Про­ rnама « Чat:fl ). 2.2.3ї ..'\,~ ,,nдU R rиrчи 3~t~\·(Нж­ нnї

НА

Всчіrня К.1.,1Ка. «3ДОJНJВ"я•.

хору.

П-утівка.

сП'ять

".1

~'1і\ЧН()

:111 них 1-\.lаС()І! гр11. С~·:~іт~> са.\!і. У стаrтоF.ій ;!\СТріЧі ЧЕ'\1ПіОН ~Jаі'іра;]И ДС1' •i\o.l()C>> Jру;ю;•;а ра;1гпrпу ,, 1\раси.:І нrьr;и!і» .1едь :;у\Іі.lа уникнутн ropa~h:H RiJ if>PPJ'RCbf>AX CППf1TCv1PHiR. lf~Пру;+;ЄІ-\<) ПРО\0.1ИR ПРРШНЙ Т~ і{\1 і пnпnrнnї _,,·стр;чІ . .lнше r:раща технічна і таиична

f'~·.

19.{І0 Л..:туа..1ьJІа

кіосf\.

прnграма

lfi.:~n І\.1уб

.: Ч;}С,..

!0.()0 :!().)_;

llepжaeнoro J\n.зaчoro

Сою-

трr~ не порту.

3 (f'·

нл

с

Яnі

Чі

б.а:.. nрисвstчf!ний 3а.Кttнт·rю Х ,\\iжнaJІnllAOro ф~ст~ва.1ю Tf'.,l~фiJІЬMiR «ЛІО.4ИН8 і МО•

19.3(1

темфІ.1ьм

М) 1.

J.J.-1-1

закінченні

Дуна­

є•.

!~-.1.=.

Жtо~ця~.

діти:

«f-i.rpєrІt".

І-;онr;~·rенпІю

J;O\·!RHJH.

t'іобри-п;,юн-т · та

КонuертниА

17.40

РСвио.

Радянснпму

праttівниf<ііи

tn ..зn Гкпан ст)дента-заочника. 2 kypc. Анг.тіііська мова. 1 і :! h) рси. Німецька МО·

t:!,.jH

or.lЯ.llaч

Н ..;о

П()ШТі\»,

1 П.І)О

оr.lЯ·

кіни'м». Те-1ефі.1ьм.· Бесіда rю.1ітичного

!7.00

,,ітичний

«

турніру н ннніш· ІІЬО\1\ роні. Ян ніт;о'ІИ раНіШf', ф~RПРИТа\1 ГОППУ

Не ж·нш tt'EaR·'Il1 обіняє б\•ти й н111а пlвФінн:Іьча гра, в яній зустрінуться

rеІН,я:t.

·'.111 Дnk. 9.30 f\r\y1.

1 t ..;.j

Ю.

По

nРОГРАМА .~_j)J)

!4 ..30 Нтч>~ни. 14.43 Очt'видне неймпвірне. 15.~,; .:З,·стрічі :; Лр!\адіем Pafi. азча

те.lетурнфу

IC1<1Piff'ГИ:t. :ц\-1Е•іи )--'"раl·ни.

м. п'иJІ.10НГН~п. ~O ..jO Hrt добrані•~. .'1.00 « 1 l;~r ».

в'сть

І\а,·1.

<•nІІ>дні Деиь nраuів­ НІ1ків nвтомпбі.тьнnrо транс­ порту. Вистуn міністра ав­ Т<Нtnбі.lьноrо тrtaнrnopтy РРФСР Є. Тр~·біцина.

h.aMt"})a.

б0.1і~ЬНН·

JЄ'\10НСТР\'·

На :~і1.fііН'Іення хоті:Jо­ rя б ска1атн про о:rJбли-

ПОJО.lі\.ІИ

fіВ~И'ТЯНrЬh'ИЧ

н~rо.10.1~-

11 ..1n

об.1астей.

!9.~() Пі)одпRження

:?'fl ..).i

С1ужу

прn МІНО rtposr.t. t::l\nмyнirrи•.

р(.вtНСЬКОЇ

Во.1ию.:ької

СупРр·

наст~·пн•tх

ПРННЕ'С\'ТЬ

ROHH

ро~-:~·

ють ІІікаsий наступа.1ьний футбо:r.

:3•1·

і

Б~дИ,1hНИk.

14.!Іn д;,..

дітrй.

R~Іни.

.1бнрає (!>РСР)

14.1 ,; Фi.1ьM·h.OHUfPT •

д.:Jя

С<і.МодіЯ.lhІіОСТЇ

( Франuія ). 13.?0 43-й тираж •Спорт.ито•. !З.ЗЛ Ue ви мо..кf'те. Конк~рс І\ІО-10Д.ИХ

Fщстав,,

тиrурqос.ті · м.

І:І.:JО .\1\JH'ІHиf.t

Ба-

1і ..~•. ) Т<' . 'JСТурнір -.(.лн~чн! h..1t1Рн~ти », J\(),l('k ПІВИ \\' ДfІЖНЬОЇ

~ОО 4.'-!ас.1:,

8.40

Ні.:"Іьса,.,

інструмевтів мі~сл-і.нt:с· f;yli~Hкv ~а ..

5у!

с3ірочка•.

П[)Інод~І

ГО

f>HЯГhl!llbf>ПЇ KrJ\1i\HJI~ .

нн\1 CRf!H>:\1

Прапопа

lt.OH с:Здnров'я•. 11.4.1 «Ранкова nошта .... 12.:?0 Hayka і тєхніка.. 12.:l() Сі,1ЬСЬhа r<"li.ИHA.

Са ГІ1JНІІlИиі·і об'еkтив. І. 1\ов<-t'І. «Північна 1\азkа

1-5 . .'1-:;

у

ІТР~ТЄНJЕ'НТіЯ на Пj'JI!~J, В,'\rЕЄ І{hО­

R

llif:aяa гпа і1'1брнчан ~· нн·

КО~

-

nб.11аснт·о

роднnї

рія.

.:loбporo КРнцерт борн•.

ЧРрRоноr"

мих иorn

н: оо Аь.т~ d,1bHd

Ранковий ~о;онцерт. rе.1ефі.1ьм «btpet·и.-.

ЧИС.lі ППЧРСНІіЙ

~

irrax ;; 2:0, ~;а­

r;~rбofi.

їх

RПІ"Ві{ЄНО

ОПір

раJГОСП~' !іО~rбін~Т~' <,J-\a 1r!· тянськиі1» і)ІЕ'Ні 50-ріІJчя

манеж.

10-S,J

Яl>і

!іО.\!аН.JН·\'ЧаСНИ'ІЇ

вого

1 свіі!

ДНі,

обох

l·\pacи:Jjвo,­

,,

fiHЙ>> і <· Rє:Jнно,lю·Jер::ь­ fіИЙ». 06ИJF<i! f>P.lCJ..:TИFІИ­

\J<H'I3X tJ.YJYTЬ спnртс.\JеНН )1іі,1ГССПУ ''Бо6рІ!UЬІН!Й>,

:ІЄЕТІІR f)aдrncп~· <'Требv­ ХlЕ'СЬh'ИЙ•> і 0\J]E'H~ TP:VJO·

заснеш.

пари.

І

:Ja

JЮПІС71 ннnі\ЩІ

;

paJГOC1'1iR

с!1."1ЬНіІІІОV1,У.

н

pe.J~-.lhTctrO\J :3:2 і :штянні :1.10бу.1и пр<ІRо

бо.лі.;~ьнн-

БЕ'СНЯНОГn JB060!l1.

не

о

:11

pel-ioH.lHR:V.

rИ.1ЬНі ф~сrбО.1ЬНі ]ру;J:ини

Н~ ГbrJ['OJHl R'iJ,'Є прr1- ·н' шньо"'' се:юні .1ає Q;·i ЙШ11! Чf:Єртьфіна.lЬНі <У· ПіJСТі!RИ C!IO.liRaJІ1CЯ. ЩО СТрічі. ~- ПРрUJ()ЧУ ЧRЕ'рТЬ­ n і ;;фінп.1 r-.н і :;~·стрічі ст;;~ фіна.1ЬНОJ!\' УlдТ'Іі :;~·rтрі­ н~·ть спrан;-1\ні:~~ сп(}рт;;А-

к.1убУ -

Танuює

армії

пере

i\.le

RП1іХНу.їі!СЯ

ків за Інший пnче('НИЙ 1 трофей кубок .-3о•'Іота осІнь•.

дзв1н гітари.

ni::t

ВІІГf1іlRІІ1Іf

Радянського В. Дячеим

ків лринута до лоF.дин­

1.,11

Ловкола клубу,"

рай?!

Героя Союзу

ленної

те~{НОТИ

JaJoчy

шо-небу.rь

·

o;tr1o1·o.

./ ІІІ. А зара:з увага чис­

наприкла.J,

харчеЕН1

СРСР. ОбиJя~ ппєднн'-іи пройш.1н \' 1-іраснвій нап<• .lf'Г.lHRiK tJOf10Tbбi. C~·nep HИf,lf б.\".11-1 ГiJHll.\111 О.:{'!Н

Ніри. Першиіі такий турнір на Кубок ІменІ

А.

Пі.lГОТОВІіа !-іра-СИ"11ЕU1В, хороший niJбip гnавuів J0:1ЯO.lJJ.lИ ЇЧ :З.JОбути ПЄ·

ТУРНІР У РОЗПАЛІ

пройшов у рідному се­ •1і героя Іtраси.'Ііи­

л::бhа на

Як

ШЄЇ

у

невпро;орт.

ві.шуст~: вирив а,

Бо

З

районі

ЛрОВОДJіТИ кубКОВі тур­

І

В. ДЯЧ~НІШ

наІпому

І nісля завершеии'І nершості райради ДСТ <•КО,10С» з футбО<lУ

1,

н'а знімку: бі:tя монумента ~Прапор мJ•РУ•' · - іФ•:тохрошка ТАРС-РАТАУ).

;t

У

склалася добра тради­ цІя -- перед ПОЧаТК<ІМ

.,Нова;~

ЖІВНh•

R~po.:.nrc

Р::ІНН)-.1.

І"OfiO.!I.L'K()J"(')

Cn8PTnA

нярnднhІХ

1\ Hf!:FH.'h.OЙ

об.1асти.

Друк високий. Обс~r

І

('JРІ'ан

-

Г(')РОд,'!\ОГn

!\о\4М\"НИстнческоt\

Арукований

и

Бrю­

кnмитt->т~

паrнни

~;К·

Га~~·r~ серРА\'.

IHfXO.lHTЬ

n'я:тннnю

у

Td

І!И:9ТСDІ')••

суботу.

patloннnr("')

деnутатоn

аркуш.

1ираж

Ія.1•~с

12J60.

61964.

За..\!, 428~

#168 1981