Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАl1ТЕСЯI

Всеперемагаючі

~ М 188 (4482) СУБОТА

ідеї

22 ЖОВТНЯ

1977 ЦІна

2

60-1

р.

річниці ВeJJихоі .жовтиевоJ еоціuіmrчиоl революції було

присвячено р~публіJta.нську науково-теорe-rичиу КОНферецію, що ві)tбулася 20 жовтня в Києві. Ії органіЗуВали Інститут історії пар .. тії при ЦК Компартії УIqJаіни - філіал Інституту марксизму-лені..

коп.

нізму при ЦК КПРС, секція СУGпільних наук АН УРСР, Міністер .. ство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Вища партійна

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНА 1937 РОКУ

школа при ЦК Компартії Украіни, Одеська. вища партійна школа і Київський міськком партії. В JtОВференції взяли уЧасть ветерани

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТlI УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АНОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЮВШЕЙНІЙ ВАХ11-УДАРННЙ Ф І НІШ! * *

РІЧНИЙ ПЛАН-ДОСТРОКОВО!

КОНференцію відкрив вступним словООІ кандидат У члени Політ.. бюро, секретар ЦК Компартії Укра.іни В. Ю. Маланчук. Було ~слухано ряд доповідей науковців республіки. Cnога.да .. llИ про жовтневі дні в Петрограді і на Україні ва. КОНференції по .. ,цілились ветерани партії, члени КПРС з 1917 року А. Г. Пічугін і Ф. 3. Минайленко. У роботі КОНференції взяли }'1Іаеть завІдуючі відділами ЦК Ком.. партії України Ю. Н. Єльченко, Ф. М. РУДІА, Ilіністр вищої і ее .. редньої спеціальної освіти УРСР Г. Г. Єфіменко, віце-президеНI1 АН УРСР, академік АН УРСР І. К. Білодід. ніну.

(РАТАУ).

Чіткий РИТІ іидустрfі респуБJlіки

фруктів, яrlд 1 баштанних культур 505 тонн. На зимове зберіrаиня З8КJIадеио картом! 750 тонн, свІжих овочlв-

ТОИН.

партії, вчені-суепільстзознавці, викладачі вузів Києва, партійні і радянські працівники, пр()пага.вдистськиl актив, слухачі Вищої партійної школи при ЦК Компартії України.

~·ча.СНИ1tи конференціі поклали квітн до пам' ятника В. І. Ле ..

Готуючись rlдно відзначитн славне во.рlччя ВеJПП(оrо ЖоВТRJI, працtвRИJ(Н змtшторгу достроково BRROHaJIH рtчинй иаан зarотівлl, переробкн 1 закладки картоп.'Jі та овочів. зо­ врема, картоплі загОТОВJIено 1940 тонн, овочів 3480 тоин,

1106

ЖОВТНЯ

М. НІКОЛАЄВ,

директор ЗМіШТОРГУ.

ПІДБИТО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ lIЕРЖАВНОГО ПЛАНУ

ПРОМИСЛОВІСТЮ УКР АІМСЬКОІ РСР ЗА ДЕВ'ЯТЬ МІСЯЦІВ

аНАК ЯКОСТІ­ ПО.JIІЕТИ.JIЕНОВИМ TP~BAM На заводі пластмас вІд­ булося засідання ДержавноУ атестаційної номіСП. Вона !розглянула

матеріали

ставлених

до

на державний

-

виробів труб двох

преJ;l:

атестаЦll

3нан

якості

поліетиленових типороЗМірІв

-

ДН-32 і ДН-40. Цій важли­ вій

продунцїї,

:вується

в

яна

застосо­

мелІорації

шинобудуваннІ,

І

ма­

присвоєно

вищу натегорlю яності. До­ Itументи передано в Держ­ стандарт

wa

СРСР

ціЮ.

ПолІетиленові

реєстра­

труБИ

ви­

tотовляються в цеху екстру­

Вl1.

його

колектив

разом

Інженерно-теХНіЧНИМИ

IЦІвнинами 8начну

пра-

заводу

роботу

з

провів

по

впроаа~­

женню в прантину номплекс­

!НоІ системи управління ,янlсtю продукціІ. зокрема ()днlєї з головних Пекла­

дових ноІ

системи бездефект­

-

працІ.

IІ1ринесла

ВагомІ

також

плоди

наполегли­

ва боротьба за .підвищення t!ультури виробництва-

запоруки високояк:сної і ефективно'! роботи. Пар'Тійна

оргаНізаціЯ

зд:йсню­

:вала ном пл екс заход:в по 'Трудовому, полІтичному і :моральному

вихованню

ро-

ударники

рцгоспу • Кра­ в день Всесо­

юзного суботника рапорту­ :вав про успішне виконання !Наро~ногоспо~а рсьного

пла­

ну продажу овочів державІ. У торговельну мережу Киє­ :ва та Броварів було відправ­ лено тонн різно:vrаніТ­ :нo~ продунцП високої якос­ 'Ті. Вирощено хороший уро­ жай БІльшостІ городніх

6900

lКультур.

багато

що

дозволило

пере виконати

на­

доведе­

іНІ зав~ання. Так, огІрків з~ано 897 тони при планІ 750, капусти - 2789 тонн IІ1РИ плані 1470. Добре вра­ дили

но

І

фрукти,

893

тонни

тонни

БІльше

Найвищого

їх

уже

на

-

зда­

223

плану.

валового

збо­

ру городини досяг ~ол~кт~в овочівниrкіВ третього Вl~~lЛ­

ІКа.

3начна

частка

їх

тут

припадає на тепличну брига­ ду (брига~ир М. М. Онаш­ но), яка вирошує овочі май­ же

весь

рік.

Відрадних

по­

назникlв добилися і рlльни­ ЧО-ОВОЧівницЬкІ бригади о. П. Дяченка та А. І. Ря­ боконя, які виростили 'висо­ ний урожай капусти по

500

центнерів на

reKTapl

та

ВідгУКIlУВШUСЬ Ilй nатрlОТUЧIlUЙ nОЧUIt llарафоМtltців, nраЦЇВllики складалыlгоo цеху світ лоте "Ilічно­ го заводу по-ударному Ilесуть трудову вахту на честь 60-ріЧIlО­ го ювілею Велuкого ЖовТЮI.

кому­

ністичної праЦі Володимир Петрович Лагус, Віктор Гри­ горович КуБЛіЙ, Іван Мака­ рович Овчинник, ГРИГОРіЙ Га,врилович Онашко, Ва­ Силь Семенович Юшко. П·я­ тlрка

пере~овикІв

працює в рахунок

Кожного дня з КОllвейєрнuх ліllій сходить в середньомц по 200 Ilад­

зараз

1978

nлановuх світuльнuків.

ро­

На

ну. Вони борються не лише за високІ кількіснІ, а такоЖ і якіснІ показники. ДOCBi~ 1\ращих екструдеристів ширюється у колективі

ху. наше ляє

Завдяки

їх

ЗУСИЛЛЯ~І

підприємство продукЦію

па­ це­

з

предста:вити

атестації

на

до

державний

3нак якоСті труБИ інших ви­ дів.

В. РОЖКО,

начальник

цеху

зії заводу

пластмас.

склеювал.нuць

І

і

на

по

-

150

бази

Особливо ударно лис я овочівнИки

Всесоюзного

200

тонн.

пот руди­ пі~ час

суботника.

плантацІях

тоді

420

робітнинів.

своїх

На

працювали

бага­

то трудівникІв з промисло­ ВИХ пІдприЄМСТВ та організа­ цій райцентра 1 столиці рес­

публіки Броварського шиноремонтного заво,ду. кі­ ностудії

них

науково-популяр­

фільмів.

ституту

проектного

ін­

тощо.

Зараз завершується зби­ рання останніх гектарів піЗ­ ніх культур зюlОВОЇ ре~ьки та столової моркви. В:дправляється також рані­ ше зібрана ПРО.1укція­ столові буряки . капуста. О.1ночасно ве.1еться пІд­ готовка

до

вирощування

овочів у наступному році. На полі робітниЦі висаджу­ ють п!~ зиму цибулю і час­ ник, у теплицях цибулю.

-

В. старший госпу.

кращuх

розсіювачів

світла

ценТІВ.

Фото А. Козана.

КРАВЧЕНКО, диспетчер

рад­

Цlвнини промисловостІ респуб- тонн. ліки, втІлюючи в життя рішенВиroтовлено велику кІльнІсть ня ХХУ з'Узду КПРС, ши.РОRО машин рІзного устаткування, рoorорнули соЦіалістичне зма- будІ,вельних матерІалІв, виро­ гання за гідну зустрІч ОО-річ- бів харчово1 і м'ясо-молочно! чя Вели.коІ Жовтневої соціалl- промисловостІ, товарІв народетичної революції і в обстанов-

ного споживання, іНШО! продук­

цІ висонorо політичного

ції.

тру-

1

дового пІднесення, виклинаноОднан, як го всенародним обговоренням І повІдомленні прийняттям ново! КонституцlУ статистичного

СРСР, успіШно виконали план УРСР, при успІшному вико­ дев'яти місяцІв другого рону наннl основних показни.кlв пла­ десятої п'ятирічки. ну дев'яти мІсяців у цілому Перевинонано завдання по обсягу реалІзацІ'! продунціІ і виробництву більшості найважливІших вИ~ів вИ!робів. При-

по ПРОМИСJ10вості республіки окремі Биробничl об·єднання 1 підприємства не справилися З установленими завданнями ріст промислового виробництва по реалІзаЦІї продукцІї, випус­ порівняно з

вІдповlдни,м перlо-

дом минулого року становить

6

проценТів при річному планІ 5,3 процента. ПродуктивнІсть

ТИВНОСТІІ праці о~ержано 70 процент в приросту продукціІ. плани прибутку і ПІДКОРЯЄТЬСЯ Виконано зниження соБІвартості. План по реалІзацІї СуМлінною працею готує гід­ дев'яти мІсяЦіВ ну зустріч ювілею рідної Бать­

кІвщини пташниця Київської птахофабрики лауреат Держав­ ної премії УРСР Любрв Пан­ телеймонівна Слуценко. Юлька днІв тому вона виконала дво­

в

ви­ ти­

штук.

Ще взиМІ<У минулого дНі

BceHapO~HOЇ

року,

Пі~ГОТОВКИ

~o ХХУ з'їзду КПРС, Слуценко виступила на

фабриці з пропозиЦією щити

про~унтивність

Л. п. nтaxo­

пl~випраці

птахіВНИКіВ - операторів. Ініціативу підтримали всі Tpy~iB­ ники. В той час на пІдприєм­ стві

організувати

техно­

логічний процес. У розпоряд­ ження Любові Пантелейм")ніВни було пере~ано більше 30 тисяч курей, що вдвічІ більше, ніж раніше доглядала з напарни­ цею. 3а перший рік п·ятирічки Л. п. Слуценко одержала 5762 тисячі штук яєць при зо­ бов'язанні 5709 тисяч штук. у нинішньому роцІ трудІвни­ ця перейшла працювати на но­ ву ~воярусну клітку ККТ. од­ ночасно догля~ає 33 тисячі ку­ рей. Як і ранІше, успіх пlд­ корюється їй. Високої про­ дунтивностl птиці вона доби­ вається

насамперед

аМіЛОМУ жанню

го~уванню технології

завдяки

ЇЇ.

~o~ep­

утримання.

НинІ пере~ова пташниця Л. П. Слуценко , працює в раху нон третього року п·ятирічки.

Л. МАДІНОВ, головинй зоотехнІк Кнів­

cbKoro

фабрик.

об'єднання

RY

Ії в заданому асортимеНТі І

належної

якостІ,

ПРОДУНТИБНОСТі мадженнях.

птахо·

зростанню

працІ,

нагро-

б ниІ підприємства

науково-виро

освоювали новІ прогресивнl технологІчнІ процеси і виробни­

цтво

устаткування

одинична'!

потужноСТі

продукцІУ виконали всІ облаСТ1 електроенергетики,

велико~'

д1!.f!­

мета;;.УРГll,

і промисловІ мініетерства та хІмІчної, нафТО-ХIМIЧНОI 1 відомства республІки, крІм нафтопереробно'! п?омислоМІНбудматерІаЛів УРСР. вості та Інших галузей. здlйс3а дев'ять місяців 1977 ро- нювалась номпленсна механіза­

ку вироблено елентроенергіІ _І ція і автоматизаціЯ. ВпровадмільярдІв

157

Ніловат-годин; жено понад 600 тисяч винахо­

нафти (внлючаючи газовий кон- дів І рацІоналізаторських про­

денсат) - 8 мІльйонів тонн; позицІй. Освоєно і розпочато вугІллЯ - 163 мільйони тонн; промислове виробництво біл~ШІ сталІ - 40,3 мільйона тонн, ян 600 нових ВИДі'в продукцІІ. прокату

чорних

металІв 3а станом на 1 жовтня 1977 мінераль- рону БІльш як 9 тисяч найме­

33,7 мільйона тонн;

них добрив (в умовних одини- нувань продукціІ мають цях) 15 мільйонів тонн; хі- жавний Знак якості. мічних

засобів

захисту

рос-

дер­

(РАТАУ).

ВИїЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІї МІНСІЛЬБУДУ УРСР

почали освоювати клІТНОВІ

батареї, що давало можливість по-ново:vrу

вІдзначається у Центрального управл І н н Я

праЦі зросла на 4,1 процента; Виробничі, за рахунок підвищення ПРОДУК- чі об'єднання

у С П І Х

рІчнии план по валовому робництву яєць 10700

екстру­

центнерів. Госпо~арство про~овжує з~авати овочі понад план. Іх уже відправлено в мага­

зини

з

для наСТQЛЬНUХ світuльнuків ОЛЬ­ га ГАБРlйЧJlІ(, яка ЩQзмінu виKOHY~ завдання на 115-120 про­

сяч

столових буряків

одна

почесни:\t

п'ятикутником. Наполегли­ ву роботу по пlдгеТОВці до 60-Рlчного ювілею Велино­ го Жовтня увінчано визнач­ ниом успІхом, І зараз ми дба­ ЄМО про те. щоб його закрІ­ пити і ще БІльше розвину­ ти. Адже HacTyr:HorO року планується

фото:

виготов­

ЙДУТЬ НАДПЛАНОВІ ОВОЧІ Нолектив еилівський"

У повІдомленнІ Центрально- лин (В УМОБНИХ одиющях) го статистичного УIl1Pавління 69,1 тисячі тонн; х1мlчних во­ УРСР відзначається, що пра- локон 1 иитох 124 тисяч,

бітнинІв, зосере.джуючи Іх увагу на вирішенні злоб0денних аиробннчих питань. Висонопродуктивно і якіс­ но трудилися машиністи екструдерів

РОКУ

1977

механічний заводи),

який

безпо.

Нещодавно на ремонтно-меха­ нічному заводі відбулось виїзне засідання Колегії Мінсільбуду Українськоі РСР, яке провів за­

середньо на будівельній дільницІ готує розчин без затрат ручної праці. Крім того, господарі заво­

ступник

ду

міністра

сільського

бу­

дівництва республіки М. о. Пиль­ ников.

Гості, в тому числі керуючі трестами й директори під­ приємств. що були запрошені на засідання Колегії, побували на будівеЛЬНО:\lУ майданчику, де на корпусі новоспоруджуваного цеху металоконструкцій їм було проде­ монстровано геХНО.l0гію виконан­ ня

покриття

способом

Вони

відвідали

заведі яка

даху

перспективним

безрулонної

вист авку

випускається

покрівлі .

організовану нової в

на

техніки,

системі

трес­

ту

«Укрсі.lьБУil~lеханізація» . На виставuі діючих експонатів серед. інших вілзначено хороші ЯКОСТІ

пересувного

бетонозмішу­

вального агрегату СБ-119 (виго­ товлювачі Житомирський дос1ідно-механічний і його співкоо_.lepaTOp Броварський ремонтно-

продемонстрували

в

дії

попу

..

лярну продукцію, що добре заре­ комендувала себе в роботі-­ люльку для фасадних робіv

ЛЕ-lОО-ЗОО пробний

та

зразок

новостворений самохідної

стан­

ції технічно то обслуговування ССТО-І, призиачену для полег­ шення

праці

механізаторів

сі.%­

ських будов. Усі представ.lені Д,lЯ ог ЛЯ.1у механізми діста.1И схваль­ ні відгуки учасииків колегії.

Ознайомлення з передовим під" приємством варським

заводом,

Мінсільбуду

-

Бро­

ремонтно-механічним

відвідання

виставки

та

безпосередній обмін досві:lOМ ро­ боти сприятиме дальшому поліпшенню якості роботи кадрів міністерства. член

керівних

Є. МИГУЛЬКО, корпункту сНового

життя.,


ШІСТЬ СЛАВНИХ 3

ВЕЛИКИМИ

тру;r;ноща­

ТоІ рік

ии йшла ві~будова села

Плоского

у

перші пt>воєнні

роки. Відступаючи пі;t удара­

РОЗПОВІДАЮТЬ І 1937 РІК Травень. Перший районний зліт .стахановців сі-льського господар'

зібрав

понад

високих урожаїв

550

майстрів

зернових

і го- І

щоб накресдити заходи по забез· печенню високого врожаю 1937

- 600 3000 літрів ків

центнерів, надоїти по молока з жирністю <4 проценти від кожної корови. Грудень. Якщо за весь 1936 рік Гoгo.~iBCbKe

споживче

товариство

продало краму на 1 мільйон 485 тис"ч карбованців, то на 20 rpYllH" 1937 року його буnо peaniзовано на 2 міnьйони 206 тисяч карбованців.

По 24 центнери жита .3 пnощі гектарів зібраnа бригада

13

І. Хутька з жеР.!lівського КОJIrОСПУ імені Шевченка . На 5 гектарах JlaHKa П. Шпака з русанівського КОJIrОСПУ імені Леніна вирости.,а

25,4

по

naHKa

центнера "чменю. а

Ворон з ко.1ГОСПУ «Нове жит­

€. тя»

(с.

жаю

Бервиця)

кормових

доби.,ася

буряків

по

вро'

640

центнерів .

1938 РІК Квітень.

с. 3аво­

fpaMal1CbKicTb

рич відзнаЧИJlа 20·річчя драмгурт­ ка. На вечарі, на якому було під­

ведено

підсумкн

rypTKa,

були

творчої

присутні

роботи

колгоспни­

ки, які вітали колгоспних артистів з с"авним ювілеєм. У селах прохад"ть Серпень. )!ітинги трудящих з приводу агре­

сії японських самураів у районі озера Ха,сан. Ось що записали в резолюції

свого

мітингу

ники артілі імені

колгосп­

Кірова с. Сві­

'Fильного:

«У відповідь на провокаційні дії японських загарбників ми від­ повімо

ще

ширшим

стахановського

них ланах,

розгортання.м

руху

на

своєчасним

прове.!lенням

сівби

колгосп·

і

якісним

озимих

ви­

кдючно високосортним насінн"м». З

листа

демобілізованого

чер­

tJоноармійця Пастушенка П. О. (с. Жердова, колгосп імені Кіро­ ва)

до

раUвіЙськкомату.

.. Я

вирішив

повернутися

~aB Червоної Армії.

Я

з

л

року, підписати договір на змаrання з КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИМ

тара, жита - 14, картомі - 220, капусти - 400, огірків 200, помідорів - 250, кормових бур"­

господарство

Пам'ятним для

своїм

мене зми­

головою,

хоч не

Д}'же вірили, що я в НИХ дов­

го ' затримаюсь, бо за три з половиною роки після визво­

лення села тут змінилося сім голів. А пере;\ цим я працю­

вав завідуючи!>! парткабіне­ том раЙКО~IУ партії. Тяжка спцщина дісталась мені. На КОЛГОСПНООІу подві­ р'ї стояло лише два прюri­ щення

ня без дахів, бо содому ЗНJ'lли КQ.10;\ЯЗЬ,

ньому

не

але

води

вистача.'lО,

У

колгоспі

тоді

60

пар волів,

в

корів. На

46

лось

з

числи­

картоплі і

тОНн ХЛlоа, фактично ж У

6

До

Kv-

зараз

організаторську

і

на

рює

стали працювати

СУМіІін­

но. ми

Жнива ВИ.:Іадись - збиради Хіlіб,

гарячи­ скирту­

переборюючи втому,

зарахувати

мене

ЧJIен КПРС,

ри)

за

сім

ревезення

аеропорт

міс"пів

проти

лав

збільшив

пе­ пе­

врожай

в

усьому

керівництва,

ки:

вона,

діВЧИСЬКО,

шину

Be;:te

леною,

ний~

Г.

святковість.

Стрі­

те

важливої дальності

справи, за неї.

ноли

Не

настала

-

А наступного дня го

трактора,

як

до СВО­ тридцять

ш~сть роКів тому. Знову сія­ ла,

ростила,

множила

зем­

ні багатства ДЛЯ лю;!ей, для добра. Снільки ж його зроб­

особливе

причетНОСТі

жінка-тракторист.

Ві;ЩОЧИНУ ... Ось ще це поле засію... ось ці жнива. А все ж прийшов той день. ПодІ'!· кувала щиро за добрІ слова механізаторІв, керівникІв.

Мені з;:tається, що жо;:tен трудовий її день не залиша­

відчуття

J!евимоа·

смужки переорю, а тодІ вже

хою, М. Я. Ходосом. Потяг­ лися ні, де там леті­ ли напружені в праЦі літа.

ла

снарядами.

пора й на заслужений відпо-­ чинок іти. Бо ж працювала і в свята, і в будНІ 3 одним прагненням: ось до Тіє1

особли­

О.

во.

переорана

відзивалася

зогляділася,

ма­ статечними

механізаторами

окупована

земля,

ним болем ... Та ожила визволена зем· ля. Бо БQро.1ИСЯ за неї, щоб врожаїлася рясно. мільйони трудівничих рук. І вона, Ка­ терина Хорошун, перша 1 єдина в радгоспІ сБобриць­

сталеву

із

ста­

без УJIюб­

Кожна зустріч з нею, знедо-­

сімна;:tцятирlчне

поруч

-

С;;lертоноснюlИ

визнання

Це

сво.

випробуванням

роботи,

рогом

во ра;:tувало. По;:tумати тіль­

лено невтомними жіночими руками?! І за це їй наго.

до

-

відповіМабуть,

роди Батьнівщини: Ленін­ ська ювілейна медаль, ме­ даль «Ветеран праці •. І за це їй земний уклін.

тому, почувши звіСтку про віроломний напад фащист­ ської Німеччини, Rате,рина Федорівна перш за все по-

на

хвилях

над

-

па­

сьогоден­

воно

ж

стати

11 ЕРЕДІ

при­

А.

СЕРЕДА •

зо­

великоди­

тить уперед. Спробуй з"пинити її! Лише в J рухові, разом з течією можна роздивитися зблизька те,

краплини,

що

І,

випл:с-

куючись з берегів, ле-

....

~~

мим

здається

з

берега.

невлови-

В:дір-

НОВЕ

в:;:tзначилася гарматна обслуга винищуваль­ но-протитан~вої бата­

ініціативним р?м. у боях

реї 529-го стрілецько­ го полку. Вона знищи-

КlBCЬHOMY

команди­ на Хар­ напрямну

за село Ломна ня 1943 року

7

серп. (рівно

мною тон-

ОСВЯЧЕНЕ КРОВ'Ю вогневих точок І фашистів. Командиру гармати О. І. Ка-

через два роки пІсля початку бойового шляху!) гарматами було

дата

ширіну

доручено

початку

пошу-

в

глнбині

очей

І

уст усміхом. На гру"ях Золота З'р .. : ка Героя Радянського Союзу. ТодІ, в 1974-у, ми майже

ли

....

~~--=~~"""

о

н:мецьких окупантІв, пре;!ставлений до на­ ГОРО;!И виявив себе сміливим, рішучим й

ка папка. Зверху прізвище КаШИР:Ji Олександр Іванович І

ним

.іІ ЮДСЬКА пам'ять - мов стрімка рІна. ПРИЙ:'ає все нові стру~іни й потічки, жад:бно BCMOIiТYЄ

три рядки в сІсторії міст і сІл УРСР. l\иїв­ ська область~: «У боях за Бровари осоБЛИВ0

над

ну вересень 1974 'ІОку. Листи, адреси, коп:ї документів, газетні вир~зки і два любительських Фотознімки. На обох літня людина із ледь поміт-

650

24 m;пня, Бі.!JЯ буз.инку рай­ парткому і орткомітету Рад від· КРИТО пам'ятник В. І. Леніну . стор

на

...

ського.

2

леної

тракторис т і в

J\олег-чоловіків.

запи­

трактора.

ли роки війни

серці було трепетно-лег­ Незабаром прийщла ша­

власними болями й страхами, у своїй про­ стоті піднестися до ви­ сот незвичайного, ге­ роїчного

мерському колгоспі імені Петров·

о

На ко.

першою

супроводжувати

чайним

нощі, умовляння батьків, злі УСМіШКИ Із-за рогу ву лицІ.

змогли

центнерів картоплі з гектара j до­ К,1асти всіх сил. щоб ПОl1ВОЇТИ її

полю-

на 1939 року. Може, ТОМУ, що прокладала її так. ніби останню. І відступали труд­

ГОСПО.:lа­

ням

доб.1есть" знатна стаханавка Єв­ по

помпою.

йшло з минулого І пі­ де у маМУІНЄ тільки тому, що були люди, справжнІ люди, які

багать­

Безсмертна

курсів

врятування

- Чи важко ж!нці-Тракто-­ ристці? перепитала вдру· ге Катерина Федо.рівна.­ Коли по-справжньому пІо. биш, то важче без Hboro. Для мене особисто н~зви­

при Бобрицькій МТС поча­ ла ооробляти землю. Чи не найщаслИвішою стала для неї перша БОРОЗН=і бороз-

злетІть

Лютий. У відповідь на наго­ родження медаЛ,1Ю «За трудову

домагтися

ня

рtастю

м' яті

ма районами України. У цьому році освоїли нові трасн Київ Ростов Армавір MiHepanbHi Бо.'lИ (1225 кілометрів) і Київ дніпропетровсь:, 3а;:оріжжя. - Сімферопоnь (825 кілометрів). 1939 РІК

йосипівна

го

...

в~ться на хвильку від своїх буденних турбот,

на

відповідного

бов'язаnаСIІ

назавжди

!!Іро

техніки,

салася

Мрії дитинства... Ії MplY здійснилися. Після зак~нчен­

пенсіонер.

ріоду 1937 року пасажирів на S7 процентів, вантажів - на 404 і пошти на 20 процентів. Регу­ лярні павітряні рейси зь'язують Киів З Москвою, Одесою, Харко­

докія

й

СУ КОВ.

ПОJIотнmcа.

до

(м. Брова'

!!ом, Дніпропетровськом і

Щю

!

РЯБОВ,

зверхстрокову с.,ужбу в лавах Червоної Армії і віl1правити мене ]1.0 лав бійців Червонопрапорного Да"екосхідного фронту.

Киівський

H~CTЬ.

ликі прибуТКИ. Лщи стали жити заможно і щасливо.

недо­

ВІр­

трудІвниці,

би.1а ЇЇ, скрив;:tжену щед­ ру, згорьовану й багату. І ніколи, в найтяжчі хвилини життя, не зрцила уй. Доля ж Катерині Фе.;:tорівнl Хо­ рощун дісталася нелегка

ваються високої ПРО.:lуктив­ ності худоби, одержують ве­

їда.ючи і недосипаючи.

воїн SUKOHYS

траюора. Як тільки на. дійшло рішення про евакуа·

рість життя, лас ну, доброту людську, щедрість, муж-

культур, доби­

П.

свята.

людини,

думала

хлі60роба рідній зеМлі­ матері-годувальниці. На ній зросла. у неї брала муд­

місці ко­

РСЧА, де прослужив 3 роки, де­ мобілізувався у 1932 році. Прошу

Ця ВірнІсть ність

«Плосківський»,

ГОСПОД'J.j}ських

вали і молотили в.'\ень і вно­ чі,

ВІРНІСТЬ

дівники з року в рік вирощу­ ють вис()кі врожаї сільсько­

тивної дія.'1ьності. Лю.:lИ пові­ рили нам, повірили в свої си­

колишній

Фото В.

і добре ГОСПGдарює. Його тру­

і }'рядом іх до ак·

ли,

радгосп

f(О.чсо.чолу

Н.а фото: комуніст з 1942 року.

громадськи­

колгоспу

путівкою

каттан запасу П. К.

змінилося

ми спорудами. На

за

1936 році. Спочатку в учи­

Нині

фактично

н()вю{и

лишнього

виконання по­

стаВ.'lених партією заВ::Іань, залучити

невпізнання Плоске,

красилося

роз' яснювальну роботу дове­ лося провести правлінню KO:lгоспу, щоб мобі.'lізувати кол­ госпників

подавалась

покоління,

.чирну роботу. Він очолює ко.чбі­ нат f(омунал&них nідnриє.чств.

воно повністю переБУ.:lувалося, при­

морі нічого не було.

Ве.1ИКУ

якого

його

лищі, а nоті.ч у частині наполег­ ливо оволодівав льотною техні­ f(ОЮ, поріднився з небо.ч. Хоробро бився з ненависни.ч ворого.ч капітан Суков. Які б не доручало ко.чандування бо йов' завдання, виконував су.члінно, са.човіддано. Батьківщина високо оцінила ратний подвиг с.чіливого льотчика. його груди прикра­ шають бойові ордени і .чедалі.

Потім придба.ли півторат()нний авт()мобіль, за ним тритон· ний, почали турбуватись про е.'Іектрифікацію.

коней і

папері

18 тонн

ще в

було викопано ІСО:lОДЯЗЬ, во;!а

наП)'ва­

налічувалось

24

прийшов

за його розра­

-

біографія

проста і важка, nолу.ч'яна і ге­ роїчна. У військову авіацію він

майстер на

хунками і активною

ли тварин по черзі у дві змі­ ни.

механік,

-

стачанням

З НИХ і ЗГО.:lували ХУ.:Іобі. Був ОДіН

ника,

госпо­

А меха.нік наш Захар Дяитро­ вич, пам'ятається, швидко розв'язав проолему 8 водопо­

корівник і конюш­

-

колектив.ного

ста­

всі руки. По суті вони покла­ ли початоlt механізатt>рсыtиуy колективу у післявоєнний пе­ ріод. Наш перший тра.ltтор добре послужив госпо;tа.рству, працював цілодобово на кол­ госпних полях орав, сіяв, збирав урожай. Нерідко від­ правляли ми його в сусідні села на допомt>гу, бо машин­ :но-тракторна станція ще не ма.'!а достатньої кілыtстіi ма­ шин для оброоітку землі. І скрізь встигав його невтом­ :кий водій Трохии Антонович.

шилась на все життя літо 1947 року. Пере;r; жнивами, у червні, обрали мене плос­ ківці

нов;уенні

сик

о

т

І

у

Трохи пізніше появили~ У нас і машини. Б}'в у колгоспі один трактор ХТЗ, на якому працював Трохим Антонович Щербина. Він багато 8РООИВ ;t.'!Я розвиrку рідного госпо­ дарсrва. Не менший вма)!; вніс і Захар Дмитрович Ле­

Пам'ятне

родніх культур, передовиків роз­ витку колгоспного соціалістично­ ro тваРlІнництва. Вони зібрзnися,

l'аЙоном. Зобов'язання перед· бачали одержати озимої пшениці і ячменю по 16 центнерів з гек­

все

місцевого колгоспу імені .Іе­ ніна, і відновити його було Не вистачало не так легко. бу~івельних матеріалів, ма­ шин для обробітку землі, на­ сіння, не було досвідчених кадрів керівних працівників.

ДОКУМЕНТИ ства

знищили

Slографlя Петра КУЗ!J.чuча. Су­ f(OBa - це біографія його суча.с­

по пра.ву

переломних

дарства, зиіцненні ЙОГО eltOHOМіки. Тоді Ж почали бу;r;увати г.'!инобитні приміщення, ІПО­ рядковувати шляхи, &,1ІЖil ПЦ час негоди ;r;ооратися у рай­ центр було прООлемою.

ии радянських військ, фашис­ ти

кожна

вважати

ЖИТТЯ

нічого

про

не

нього.

зна-

Лише

ла

70

9

було

присвоє-

но звання Героя Радянсы(гоo Союзу~. Потім листи у Президію Верховної Ра;:tи СРСР, архів Міністерства оборони Союзу РСР і на стіл ліг нагоро;:tний

лист

сер-

прикривати

танконебезпечні місця. Перейшовщи в атаку, ворог КIiНУВ у цьому напрямку батальйон солдат:в 6 танк:в. Гармата Кащир:на першою прийняла бій і

підбила

ворожу

ма-

жанта, командира гар· . .,'І ати О . І . t!' л,ашир:на, 1911 року наро;!жен, ня, рос:янина. З опи· сання бойового по;!ви-

шину. Потім командир

гу

лювати

ви;!но,

участь

в

що,

беручи

боях

ПРОТИ

наказав

викотити

гар-

мату на пряму наводІ(У, підбив другий танк і почав В упор розстріЦbO~IY

гітлерівців.

бою

було

у

зни,

~~~

о

Субота,

22

жовтtlЯ

1977

року

о

.,


ДЕСЯТИРІЧ

ВИПУСК З

ВІТАННЯ Сlм'І ГЕРОЯ

.1ПІКо! ВІТ'lИзияиоІ вlйии з И8стynаю'ІИМ ювІ.пєєм во·ою рl'ІИицею Великого Жовтня. Разом з вами, дорогі товариші,

команДУВанням

Союзу М. П. Иирпоноса вітаємо трудІв. kвк1B БроварІв і району, ветеранів Ве-

радіємо здобуткам, розквІту міста і сіл, якІ в грізному 1941 році захищали

фашистської Німеччини, у воювання нашої Перемоги.

ВІд усІєї

сlм'Х

Героя

Радянськоro

воХни

ЕвгеНJfЯ ИИРПОНОС

ВОИНАМ СОРОК

ПЕРВОГО

воинам

мандованию

Юго-ЗапаДНОFО

фронта

как

и ко­

-

герои! Вас вижу под зна",lенами опять_ Враг превосходит вдвое, даже

Но все же вы1 стремитесь

КОНТРУ;Іаров

В районе Луцка, Ровно, Дубно, БродЬІ ...

С гранатами бросались вьх

генерал-лейтенант

лерії

Г.

Г. Лукашевич

поділився

спогадами

про ПО.1ії З4-річної дав­ ності. КО.1И такої ж ти­ хої й теплої осені бійці дивізії пі21 KO~laН:lYBaH­ ням полковника Ф . В. Кар"ова ступили на броварську землю . Про­ тягом лецькі

наючись,

припадаючи

до

аемлі, щоб захиститися від ворожих куль. І за ­ хистили ЇЇ, розтерзану тисячами

снарядів ,

щед­

ро no.~иту потом і кро­ в'ю. Тепер вони, ветера­ ни 1БЗ-ї Роменсько·Ки­ івської Червонопрапор­ ної орзен і в К утузова і Суворова CTpi.~eЦbKOЇ дИ'візії, крокують вули­ цями, на якнх їJC стрі­ чають і ті, хто, можли· во, стрічав . у грізному

4З-му, і РО21жені

зовсім юні, на­ під мирним не­

бом. Вони прибули до Бро­

на

матеріалах дій

1БЗ-і

дивізії.

Мітинг біля пам'ятни­ ка Мужності і Героїз­ му, що у міському пар­ ку,

вступним

словом

відкрив перший секре­ тар міськкому комсомо­

лу Микола Корнійко. Полковник у відстав­ ці, колишній бойовий льотчик М. Т. Поліщук

За

період

пальних боїв с.ькому

насту-

на

Київ­

напрямку

під

сесією

Верховної Ради Союзу РСР нової Конститу­

селом Сакунихою (На­ ,дригайлівський район Сумської області) 1 містом Броварами ар-

Колишній

начальник 1БЗ-ї

дивізії,

звання Героя Радян­ ського Союзу О . І. Ка­ ширін в!дповів: сВ бо­ ях брав участь, зван­ ня

не

пам'яті

одержував'>.

Пізн:ше Олексан;.tр вважав, високо!

вияснилося: Іванович

що удостоївся нагороди за

БРАТЕРСТВО знову

вІд­

значилися.

За

виявлену

муж­

ність і героїзм О. І . Каширіна 16 жовтня 1943 рСJlіУ було пред­ став"ено до вищої на­ городи Батьківшини­ звання Героя Радян­ ського Союзу.

11 ЕРШИИ

лист в1;!

.ПОШУК.

справу,

Розповідає О. І. Ка­ ширін.

- Наш полк вийшов ;ІО Дніпра через Бровари. Тут І вІд­ значилася

баровського краю ,

го,

наша

гар­

обслуга. А на день п і сля то­

як

П : ;ІПОЛКОВНИК

-

ки,

пильно

вранці. Густий туман пов і льно розс І ювався. Раптом хтось із хлоп­ ців вигукнув: «Нім­ ці!:. сЗвідки, думаю,

чи

о;!ержував

Було

це

й

госпІ­ рано-

.А.охи.

В.

О.

Смир-

.-

туману

розвернули

Нав і в

приц . Л

на розпливчасту сіру пляму, вистрІлив. Спа­ лахнув фашистський танк. Другий розвер­ нувся

І

став

гармату

наВО .1ИТИ

на

нас.

«Швидше, кричу, сна­ РЯ;І!:!> Вирішувала кож­ на секунда. А тут , як наЗ.'10, гілка упа .~а й закрила приц:л. Хот:в рукою її змахнути, та не ВСТИГ поблизу ро;;1рвався в{)рожий снаряд

...

Так

!

не дізїався

рін,

сеР ; "ант що

ЙОГО

Наши­ було

на­

уряду,

Весь радянський

народ

ні.

розбій. країну.

готовий

груддю стати на захист своєї Віт­

чизни. Кожен з нас, не шкодуючи життя

свого,

піде

громити

воро,

га.

Jlипень. У Броварах розмістив. ся

~омандний

пункт

Південно­

ЗаХ1.'lНОГО фронту на чолі з гене­ рал-полковником

М.

П.

Кирпо­

носом.

4 серпня. На Бровари вчинено 2 ворожі нальоти, над селищем збито 11 ворожих літаків.

З листів з фашистської ItЄволі

громадян С. Літак.

Ганна h\икитенко:

<Повідомляю, що я жива, але життя" моє розбите. Завезли мене в краІНУ чужу і навіки розлучи­ ли з рідною сім'єю.

М. ДОВГАНЮК.

... Працюю кожен день з 7 годин

ранку до б годин вечора. За це одержую ПО.б марок в місяць.

Але ЦІ ГРОШІ лежать,

бо нічого

купити. Тут все видають по кар­ точках, а у нас карточок немає.

. Одя~у нам ніякого не видавми 1 не ВІДомо чи видадуть. Нам ви­

дають

250

вранці суп.

-

суп

... ».

грамів х.!іба на день

чай, а на обід і вечер~

Не питайте,

який

цей

Тетяна Баланицька: <Пишу вам, дорога мамо а оч!

повні сліз. Я тут п'ятий Мі~ЯЦЬ а з~ається, пройшло уже п'ять іJO­ КІв.

... Одержую за свою роботу на фабриЦІ по три марки в місяць. Працюємо від зорі до зорі ... >. 1942 РІК КвітенЬ. Виникла

комсомолыlJ\<!

лист

від

брата

Мико­

ли, ЯКИЙ воював Ленінградом.

під

Ради СРСР Отто Куу­

взятися?'>

радянського

мецьКІ фашисти вчинили ницький напад на нашу

Мужності і Героїзму (м. Бровари); внизу галстук почесного піо­ нера воїну-визволи те­ .пю (с. Красилівка).

у

Не дивлячись на мирну по.

Лlтик;:

та покладають гірлянду шани до пам'ятника

почесні піонери ветера­ нів війни . Перед краси­ лівчанами виступили генерал-лейтенант Г. Г.

тально

тут

Виявляється, розгром­ лений фашистський танковий підрозд і л під

таль.

і

прийняття

спробував вирватися з оточення. Ми момен­

німцю

:вари

І.аоанено

про

відставці

На фото: вгорі ве­ терани в і йни і юнь міс·

Г. І. Довгань, голова ради 2lРУЖИНI! Оксана Лизогуб зачитала поста­ нову

З виступу КО.А.госnника n.А.ОСК{В­ СМОЇ артілі ~Червона нива» Во.

Потім гості побували в шкільному музеї, екс­ курсію по ЯКО~IУ розпо­ чала дев·ятик.~асниця Ната.1ка Матвієнко. Тут же візбулася зуст­ річ з дружиною Героя Радянського Союзу, ко­ лишнього воїна дивізії А. В. Дяченка Анаста­ сією CepriїBHOIU.

волите.~ів. Про нові об­ рії села розповів дирек­ тор місцевого ра.!Госпу

Лукашевич, полковник у нов.

виз­

«Прочитав я в га­ зеті, писав він, про героїв форсуван­ ня Дн і пра . Знайшов і твоє прізвище . Чи не однофЮІ:лець?». У вереСНі 1944 ро­ ку заступник Голови Президії Верховної

ГОРО;Іжено. Лише че­ рез сім Місяців в гос­ піталі знайшов його

тяжко

1941 РІК 23 червня.

мо непорушність кордо­ нів рідної Вітчизни. Від імені допризовни­ ків Віктор Корендюк запевнив, що прапор бо-

ло

в:дправлено

ським 1 ЛеН1НСЬКИМ районами

охоронятиме­

чив. У HЬO~iY на запи· тання, чи брав він участь у боях за Бро·

спантели·

вшан у вання

про со­

Ц1аЛlст~чне з.маг?ння між Бровар.

ска­

тоді

скаже:lіО.

свято

господарства

Н1нського району Московської об­

перво ,м,

бій­

та ЗО передо­

СІЛЬСЬКОГО

.!~CT! підписано договір

-

ге­

Шершнев ПО;Іав наго­ РО;ІНИЙ лист, мене бу­

но

-.

В том ТРИЖ;ІЬІ героическом гаду!

1\0 .lишніх

госпозарств,

Броварського району. .5 вересня. У с. Uарицино Ле.

1

гармату.

СП:ЛЬНИ:'І.

матна ДРУГИЙ

че~

ОПЕРАЦІЯ

форсування Дніпра ! штурм Києва, адже Указ ПреЗИ;І!У Верхов­ ної Рци СРСР був

Оле"саН;Іра ІваНОВИ'lа з да.lекого Ха­

Победа начиналась в сорок

ряд

кодrоспи імені Воро­

(с. Гого.lів), імені Сталі­

ВИКІВ

зав юнармієць міської серезньої школи.N2 Іван Кубрак, а коли настане час, заміНrJМО вас біля бойової техні­

прикриттям

тилеристи

РЯДУ,

-

на .(с. Б?гданівка)

роїв, запевнив, що ко­ лишні воїни докладати­ муть усіх с!!л для того,

ськову

ви­

артилерії

1

вшанування

шилова

за

позачерговою

своєму

ви,

щено 30 солдатів оф:церів ворога.

подякував

ступі НІІ тому, що ни­ нішня зустріч ветеранів війни з молоддю прохо­ дить в особливий час­ О21разу після прийняття

у

ції документу, який засвідчує величний по­ ступ Країни Рад за БО років. Кожен крок на ЦЬО:\ІУ шляху і в тру­ ді, і в бою історія боротьби й перемог.

частиною

полчан

щоб зробити свій по­ сильний вклад у справу військово - патріотично­ го виховання молоді. - Ми з великим ін­ тересом вивчаємо вій­

наголосив

варів на традиційну зу­ стріч поколінь, пройшли в колоні поруч з юнар­ мійцями й допризовни­ ками міста, r:Jколярами Красилівської середньої JlIко.1И, де створено кі,,­ нату-музей бойової сла­ значною

C~IeHY

затверджено

серед них

С живьrми вам стоять в ОДНО:lf

ців і комаН.1ирів 16З-Ї дивізії з МОЛО.1дю Кра­ силівки перетвори.lася у

полки вели бої за цей важливий для дальшо­ го наступу на Київ ра­ йон. Ворог не витр~мав натиску й відійшов. Ве­ теран війни наголосив на великому вкдаді комсомольців і піонерів у пошук героїв мину.10Ї війни, від імені одно­

ки

план:

Зустріч

трьох днів стрі­ й артилерійські

Серпень. Учасниками Всес.оюз­ ної сі.lьськогосподарської вистав­

Повернут от Москвьх Гудериан И зто наши первьхе успехиl И ПУСТЬ года идут годам на

ЙОС :ІХ І Тj)уДОВИХ пере­ мог перезано в надійиі МОо10ді руки. с.~юсар завозу порошкової ме­ талургії, член оБКО~IУ кожо~олу Віктор Шк а­ рупа розпов і в про тру­ дові справи юнаків і дівчат підприєм с тва.

арти­

РОЗПОВІДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

И вот тогда фашистские стратеги, СІ<ІРИПЯ, меняют генеральный

под

СПАДКО€МНІСТЬ ПОКОЛІНЬ

за­

И пишет Гальдер о боях упорньrх, Каких они предвидеть не могли: Уже под ИиеВО:\і навечно полегли Дивизий деся"ь вражеских, отборньrх .

танки.

даром:

розгрому

справу

Данко! ..

конца.

В Берлине фюрер бесится

проходили тут ТО:\ІУ , Приги­

справу

Днепре.

Алеют стрельr первьrх

Вони роки

всенародну

и ваши непокорньrе сердца Пьшали ЯрНО, словно сеР;Іце

Такого мужества и СТОЙКОСТИ такой Сама история еще не знала! ВЬХ заслонили Родину собой, Ее СУ;Іьба превьrше жизни CTaJra. Да, БЬІЛО так! Сражались до

наступаты

34

ПОJIКОВИИК8

Сім'я М. П. КИРПОНОСА.

-

вонзиться,

втрое,

На картах ЮГ0-Западного фронта

не

~Іеч,

у

під

Теперь теряет время у граНИЦЬІ­ Такой отпор е:'IУ МОГУЧИЙ дан! И каждый день, отБИТЬJЙ у врага, Зтanом был в смертельной той борьбе. На меСЯЦЬІ, а может, на века їкивы:vI щитом ВЬХ в::таJІИ на

посвящаеТСJl

-

фронту

вклад

Хваленьrй бронироваННЬJЙ таран, Что должен в нашу грудь,

Героическим

сoJIдаты1 сорок первого

Південно-Захlдноrо

rенера..п

М. П. Кирпоноса. Вони внесли ве.пRКНЙ

сінен вручив О. І . Ка­ шир:ну ОР;Іен Леніна

і Золоту Зірку Героя. Ось зв:дки оте «звання

вав».

не

одержу-

Довct

ОлексаН;ІР

роки

Іванович

ДУ:l1ав, як і його брат, що був удостоєний ви­ сокої в;дзнаки за фор­ сування Дн і пра. Хоча на той час, коли це відбувалося , його уже

було

представлено

наГОРО;ІИ. в навалі ДЯНСЬКИХ прикінці епізодичні

до

Безперечно, наступу равійськ на-

ро к у під Бровара~1И на фоні ве­

ликих

як

1943

бої

операцій,

форсування

таких

Дн:пра

!

визволення

столиці

точкою

визнання

скупо

ГОН

1943 РІК .25 вересня. ВІД

лі

ровську

ві ні

на

будівницт­

реJІзаВО;ІУ .J\"Q 5, ни­ «ЕнеРГО:l1ащ:t>.

В о сечи

1933

к.1ика;;иЇ!

Ap~iiї.

до

року по­ Червоної

Артполк,

;ІВО­

р:чна школа ветфельд­ шер:в, надстрокова служба ...

Після

демоБІЛізації

працював ветфельдше­ PO~i у Середньо- Бель­ ському

зернора;!госпі

Амурської

об.1аст! .

це

Бровари

звільнено

фашистської окупації.

РІК

1944

завзяки самовіддаНій праці меха­

ніз~торів

Народився в се­ Пегаєво ЖеР;Іівсь­

кого району Тамбовсь­ кої області. Двадцяти­ р:чним юнаНО:\І пере­ їхав на Далекий Схі;І і працював у Хаба­

Зробили

Січень. Піднялася з руїн МТС,

про

себе:

-

фашистами .

Гусєв.

до

Іванович

розповідає

з

підпільники А. І. Печенєв і Б. М.

подвигу.

Олександр

Жовтень . На перегоні Дарниця Бровари пущено під укіс ва­

-

великого

людського

моло.

д~x робітників лісозаводу на чо­ ЛІ з В. М. Лобком.

Радянської України міста Києва, губилися, меркли. Але фант за­ лишається фактом, що ca:l1e ці бої послужили відправн()ю

підпільна

організація

ТОВІ

до

1945 І

17

тракторів

виходу

В

були го­

поле.

РІК

Jlюти~: На ~.~CTЬ 2б-х

І КОШТІВ

ЧеРВ?НОІ

APMI~

роковин

оголошено

збір

на будіВНИЦТВО танкової к.о.l0НИ «Колгоспник Киівщини», ЗІбрано 2029000 карбованuів. У фонд допомоги армії вивезено

ЗОО тонн хліба. 500 тисяч пvдів картоплі. до1я госпіталів і ВlИсь­ кових

частин

здано

2000

о1ітрів

молока, у фонд допомоги сі~I'ЯМ військовослужбовців зібрано

9qOO М.ІВ

,11,

к.арбованців, 2478 кілогра­ ~mба. 150 центнерів картоп­

вщраховано

12000

трудоднів.

(При підготовці використано матеріали архіву Міністерства оборони СРСР: КИЇвськогс. об.lасного державного архіву, Історію міст і сіл УРСР . Ки­ ївська область; Киевщина І! ro .'lы Ве.1І1КОЙ Отечественноl1 ВОЙНЬІ.

газету «CTaxaHOBeць~).

-~--~~~==~~--------~--==~=------------------о Субота, 22 жовтня 1977 року О НОВЕ ЖИТТЯ О о

3

стор.

о

..


(Закінчення. Поч. ва 2 і 3 стор.). 1938 ріК - озеро Ха-

О С в я ЧЕН Е

сан, знову в лавах червоноарм~Йців. 1939

.Одержав

від

вас

бойових друзів.

багато питань, але заздалегіДь прошу вибачити, якщо в моєму листІ не знайдете ВIД-

хтось вибував Із строю.... Вдалося встановити, що у червні 1943 ро-

м:,сто брав участь І Василь ОлександрOll3ИЧ Смирнов. Flого пораНИЛ0 тим самим снаря-

ків, а подІІ на

матна

ків Вітчизни від фашистських загарбни-

пповід! на деяк! з них. ройшло СТІЛЬКфИ ро-

Б рав

І

боях

на

участь

у

в

Нурсько-Ор-

ловськІй дузІ, на Хар-

роцІ

1943

в жорстоких боях мало не кожен день

ку командиром взводу, ДО якого входила гар-

ронТі

розгорта-

рl,на,

лися так стрІмко, що

кІвському І Ниївсько-

:-:~~з=~адвас~~ HHaece~~

ріва:

наш полк, але й Імена

му напрямках.. З JlBCTa о: І. Наши-

Б РАТ Ере т В О

невідомо. Лише остан-

недавно другий лист, в якому ви поставили

к в.

' 10

Адже

рік Приморський край, завідуючий вете-

ринарною дІльницею Хорольського району. З 7 серпня 1941 року _ в рядах захисни-

КР О В

обслуга Наши-

був

в

тьєв, заряджаючим Мельников. Чи дійшли

командира І побратима, про долю якого не

Броварів

станц!У ІЗВЄСТКQва Хабаровського краю, разом з нами веде пошук своїх фронтових

-

дянськото Союзу О. І. Наширін мешкає на

друзІв, чаСТQ виступає перед молоддю зІ

Броварами І розчища-

Ленlнгра-

дІ, з нетерпІнням че-

до

стів, щоб вІдшукати решту членів героїчної гармати, яка прямою наводкою знищу-

чимало

вала кулеметн! й мінометні гнІзда пІд

Євген Іванович Сини-

вони

нале-

Ще

дом, що й командира обслуги О. І. Наширіживе

ла

радянським

спогадами.

піхо-

кає листа вІд свого

ти~~:~с:~~~ уп~~::;,.

знав

велося, був у запасно-

34

й

ради

І

завжди

новинам

у

з

к-

раїни, за яку вІн, ро-

сІйський солдат, про-

вичу після поранення воювати більше не до-

роки.

краї.

НинІ персональний пенсІонер, Герой Ра-

жить перегорнути документІв, написати ли-

нов

ця, Іздовим _ Ашме-

них пунктІв, У звlльненнІ яких брав участь

Ха6аІЮВСЬКОМУ

німи днями вияснилося, що в боях за наше

на. НинІ В. О. Смир-

лейтенант

му полку, потІм працював на СахалінІ і в

лив свою кров, з якою поріднИlВСЯ навіки.

Микола ПОЛІЩУК.

ПОНЕДІЛОК,

ЖОВТНЯ

24

ПРОГРАМА ЦТ Новиии. К. т. Гlмнастика. К. т. Художній телефlJlЬМ еХод!нни по муках». 4 серіи. К. т. с)' св!т! тварии». Документальиl фІльми. Короткометражні художнІ телефільми для дітей. сРідна природа». К. т. «Мамина школа». К. т. Вірші радянськнх поетІв'

9.00 9.10 9.30 11.00 14.30 15.30 16.45 17.05 17.35

виконанн!

18. ОО

школярів.

Н овнни. т. с)'

IЬ.15 К.

кожному

-

мал\Онку

сонце».

18.30 19.00

К. т. сТворчість народів світу». К. т. сЮв!лейн!й вахт! удар­ ний фІнІш». К. т. Художній телефІльм еХо­ дlнни по муках». 5 серія. Програма .. Час». К. т. ЗустрІч з пнсьменником Ч. Айтматовнм. К. т. Естрадний концерт. (Та.1l­ .1Іін). По закінченні новини.

19.55

Нещодавно у кінотеатрі «Прометей» від­ булася nреА!'єра кіноепопеї «Солдати сво­ боди», створеної кіностудією «Мосфільм» у сnівробіТfшцтві з кінематографістами Болгарії, Угорщини, НДР, ПОЛЬЩі, Руму­

міськкому партії А. Г. Мутило, начальниІС облкінопрокату Л. І. Шелест. Народний артист СРСР Юрій Озеров, вітаючи перших глядачів, розповів про ро­ боту над кіноепопеєю. - Мені пощастило, сказав народний артист РРФСР Владлен давидов, пра­ цювати над кінокартиною «Визволення»­ виконувати роль маршала Рокоссовського. Було важко! радісно. Я прагнув відобра­

нії, Чехословаччини. Перед початком nерс­ гляду броварчани зустрілися з творчою групою фіЛЬ'I/У автором сценарію, p,~­

жисером-nостановником народf!им том СРСР лауреатом Ленінської

артис­ nре.I!lї

Ю. Озеровим, головr;им оператором, заС.IУ­

зити

женим діяче,\! мистецтв, лауреато.'tI Ленін­ ської премії І. Сла6невичем, головнtlм ди­ ректоро."! картини С. Поздняковим та ак-

ководця.

тора.l/и народним

артистом

РРФСР, лау­

довим, народним артистом УРСР М. Руш­

зас.!уженtlА!

apTucTo.'tI

УРСР

Б. Ступкою. КінеJ,!Qтографістів

привітали

найхарактерніші

риси

великого

ніколи не повториться війна.

Виступає народний артист УРСР Мико­ ла РУИlковський: - Я вдячний групі фільму щастям при­ четності до долі людей, що визволяли зе 1/лю від фаUlИЗАtу. Генерал-лейтенанта Мос­ каленка, роль якого виконую, зустрічати в

житті не довелося, хоч і воював під його командування?'!. І якраз зараз відчув ве­ лич цієї людшlU, полководця. За зустріч із подвигом і хочу подякувати творчій групі, а вас, глядачів, привітати з цим. І на екранах ожили сторінки історії, па­

nо,!­

Знайомлячись із вашим містом, кіномит­ ці відзначали. що більшість бровар чан J,т.юдь. Такі ж молоді комуністи очолили опір у країнах Європи і зараз очолюють комуністичне будівництво. «Солдати свl)­ боди» це лиUlе невелика данина подви­ гу, який здійснили молоді протягом ОСТШІ­ ніх двох років війни.

реато."! ДержаflНОЇ премії СРСР В. Дави­

К08ським,

УРСР Богдан Ступка: - Я не воював, тоді. в сорок першому, виповнилося лише чотири роки. В пам' яті­ дитячі враження, два-три епізоди про вій­ ну. Працюючи над фільмом, відчув її, вій­ ну, на зйомках. І на весь світ кажу хай

Перед мікрофоном

секретар

заслужений

м'яті народної про подвиг радянських лю­ дей у жорсто;.іЙ боротьбі з фашизмом. А.

БОРИМСЬКА.

На фото: броварські дівчата підносять хліб- сіль Ю. ОЗЕРОВУ. ФОТО А. Козака_

артист

21.00 21.30 22.15

ПРОГРАМА К. т. сНаша 1973-Й».

10.00 ,

1І.0Ь К.

11.15 11.40

т.

Камерний

концерт.

і ультразвукові застосування».

Шкільний

екран.

даНИМИ

попередніх

БЕСІДА ВА мz.жВАРОДВZ ТЕМИ

опитів

rромаДСЬКОСТі, вонн могли б

-

принести

вперше

за

со­

рок з лишком років, тобто з 'Часів HapO~HOГO фронту nереконливу

перемогу

З0ві лівих сил.

сою­

O~HaK тепер

французи дедалі частіше питають себе, чи доживе до :Вйборlв цей союз, який ство­ рювався Щами

з

такими

протягом

трудно­

довгих

ро­

іКів.

Справа ЗIІаКО~1

в

:головний

iMfHT

У'ря~ова

ТіЯ,

-

сил

ПРОГРЮlа.

роЦі

ц~зька

що

пі~

опинилися

договірний

лівих

1972

тому.

питання

доку­ сп-ільна

яку

пі~писали

ще

комун;стична

соціа.lістична

в

Фран­ пар­

паРТіЯ

і

!рух лівих рцикал;в. Про­ .грама ця на~lічала основн! напрями політики майбут­ нього

уря~у

на

випадок

при­

ходу до влади лівих партій. За ли

п'ять

з

років,

1IIO~leHTY

які

мину­

Пі~писання

ті, до зростання безробіття. знецінення грошей та погір­ шення

y~IOB

повнень,

хист

ро~них

мас

хідним,

призвела

до

:згортання виробництва в ба­ іГатьох

галузях

промисловос-

1

страхові

за­

а

необ-

також

-

ної

та

авіаційної, :\lеталур­ aTo:\lНoї, електрон­

ря~у

інших

галузей

ПРОі\lИсловості. На думку ФНП. слід бу­ ло б націоналізуваТIІ зага­

лом ДO~I

1450

підприємств

КО~lуністи

(зго­

пого~илися

З:l-Іеншити їх кількість 729). СоцпарТіЯ ж, як сувалося

ків,

не

з

заяв

висловлює в

її

держави

підпри­

Виправлення і уточнення спільної урядової програil-Ш

восени.

можливість

важливих

Jlитань

досягти

ті так

і не

з

спірних

домовленос­

вдалося.

Нали після численних за­ сідань робочих груп бу ло організовано ЗУСТРІЧ пар­ тійних лідерів на найвшцо­ рівні,

виявилося,

що

не­

згоди зайшли надто далеко. Генеральний секретар ФНП Ж. Марше звинуватив соЦі­ алістів у Bi~xoдi від попе­ pe~Hix позицій. У свою чер­ гу перший секретар соцпар­

т.ї Ф. Міттеран заявив, що не погодиться на розробку «нової

програми

просто-напросто

керівни­

227

дали

замість

ніше погодженої~. лівих радикалів

до З'Я­

rOTOBHiCTb

руки

більш як

продовжені

більш

му

пі~ПРИОІства дев'яти вели­ ких монопол:стичних об'єд­ нань гШної,

усього Літа

якоюсь МІрОЮ зблизити по­ ЗИЦії сторін, однак по най­

на­

уточнити

кампанії,

були

протягом

Вони

у:,ювах.

вважає

зокрема,

Є:\ІСТВ.

криза

Еко­

нових

нелися

деякі розділи програми, в TO~IY числі той, в ЯКО~ІУ на­ l\Іі чається наЦіонаЛізува ти приватні банки, кредитні 1

номічна

змінилось.

в

на

широких

НомпаРТіЯ

передати

істотно

трудя­

спрямованих

інтересІв

програми. становище в краї­

ні

життя

щих. Враховуючи все це, ко­ муністи запропонували внес­ ТИ в документ ря~ змін І до­

стало темою дискусій між представниками партій. що її підписали. Переговори

16.55

зростаєм». Концерт. .СоціаJlЬНИЙ портрет

колективу Харківського тракторного заводу». Передача І. Ь ефірі пісня. Кубок СРСР з настольного те­ нісу. «lVвілейна вахта праці». Донець­

17.25 17.30 18.00

кі

18.30 19.00

металургн.

Міжнародне

життя. Інфор",аціilна

К. т. «8icTi~.

20.45 21.00 21.30

[lрограма

«Час».

А Р.

ра­

лідер Фабр

покинув

пе­

цієї

ЯК!

у таборі правих за OCTa~,­ місяці теж виникли не­ ЗГО,J;И, якІ таять у собі сер­ йозні наслІдки для ниніШ­ ньої урядової БІльшості. ні

примкнули

більшостІ

няно не,давно

в

12.10

14.00 14.30 15.00

порІв­ остан­

18.15

19.30 20.00 20.15 20.30 21.30

з соціалістами, споді9аю­ чись відтворити разом з ни­ ми горезвІсну «третю си­

союзу лівих сил

7

мова.

мн».

(М.).

К.

кл. ЗоологІя. сЧленнсто­ Взаемозв'язок між класа­

т.

-

~TyдeHTaM

Історія

заочникам.

КОРС. «Утворенн. РСДРП. Виннкнення більшовиз­ мр. (М.). К. т. «Для вас, батьки». (М.). К. т. Екран учнтелю. «Що значить «знати». (М.). К.

т.

Для

вузів.

тих,

хто

Математика.

І

вступ ае

до

«ОсновнІ

по­ планіметріТ».

аксіомн

Концерт.

Екран

курс.

студеита

заочника.

-

Нарисна геометрія.

2

курс.

1 «MHoro-

Марксистсько­

t

ленінська філософія. «Методн формн наукового пІзнання». К.

т.

«1еJlеСJ1ужuа

К. т.

ДОOj)ОI'О

на­

Мода-78.

«ТакІ

прост! складнІ Істи­ Н. (М.). К. т. «Музнчннй кІоск». (М.). Документальний телефІльм «По Північному Аралу». (М.). К. т. Вечірня казка. (М.). К. т. «Служу Радянському СОIO­

ни».

Передача

зу!».

(М.).

«Сторінки

Історичних фІльм

бlограсТоварнш

•.

22.ІІ:! Інформацlйннй

випуск

еДень

за

днем».

Редактор Є. ФЕДИН.

ДОЛЯ

І резульrат

Колектив ГоголlвськоJ середньо! І

парламентських

школн ВНСЛОВЛЮІІ Г лнбоке спів­ чуття вчителям Н адlТ ФедотІвнІ та ІвановІ Петровнчу РудеШКllМ s прнводу тижкоТ втратн смертІ Ух матер! ЛЯЩЕНКО Тетяни Іванівни.

виборіВ у ФранЦії стають з КОЖНИМ днем дедалі біль­ шою

Англійська

фІА». Художній АрсенІй (М.).

ЛУ», яка б протипоставила себе як правовірним дегол­ лівцям, так і комуністам. обстановці

т.

1I.~0 ногі.

строю».

19.00

щем. ВОНИ-ВСіЛЯКО заграють

цій

крІпосно­

«)'

(М.).

К.

гранннки».

ніх президентських виборів, відкрито висловлЮЮТь незадоволення своїм нинішнім Пі~порядкованим станови-

у

селІ».

(М.).

ІСТОРІЯ.

(М.).

15.35 15.55

до

ході

КЛ.

4

няття

ге­

лише

ОБЛАСТЬ

(М.).

10.40,

НарештІ, так звані «цент­ ристи»,

НА

«РосійськІ мандрІвдослідннки. ВІДКР"ПІІ

і

К. т.

му

що

влади

(М.).

новини.

10.10, 13.00

нерала де Голля роЛі голов­ ної партії урядової більшос­ ті.

наступних

реговори.

до

Рік

К. т. Художній телефільм «Бум­ бараш» . І сеРІЯ. По закінченнІ

Антарктиди».

мають наміру

приходу

програма

«На ланах республіки». К. т. «Наша біограф!я». 1974-Й». «На добраніч. діти!».

19.30 19.45

никн

відмовлятися від завойова­ ної ними ще в пеРШі роки після

коли­

16.25

9.40

під три м У є президента В. Жіскар д'Естена, розра­ ховує поліпшити сво! пози­ ції в па,рламенті за рахунок деголлlвЦіВ із об'єднання на підтримку республіки. Ті в свою чергу не

Фізика.

9.10, 11.10, 13.30

ФРАНЦІЯ: ТРУДНОЩІ СОЮЗУ ЛІВИХ СИЛ паРТіЯ,

кл.

10

сПlд прапором Жовтия». ЗвІ­ тують трудящі Ворошиловград­ ської області. Для дітей. СУ дружбі, щасті ми

12.10

ПporPAMA

Республіканська

РІ.

Новнни.

сЗвуковl вання, іх

-

у береЗНі 1978 року у ФранЦії мають ві~бутися чергові парламентСькі вибо­ р.и. 3а прогнозами більшос­ Ті політичних оглядачів і за

УТ біограф!я.

загадкою.

А. КР АСИКОd. оглядач '.LAPC.

.,~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~,~~~~~~~~I#'~~~~~~~~~~~~~~'~~~4'~I~~~~~'~~~~~~#~#~IJi

і

,

Коммунистической партни УкраинЬІ • городского и «НОВАЯ

ЖИЗfll>>>

-

орган

Броварского горкома

paAoHHorO

Советов нарnдныx llепутатов КиевскоА области. Газета ВЬІХОДИ1 на vкраинском ЯЗЬІке.

І

НАША

АДРЕСА:

255020. м. БРОВА РИ, вул. Киівська. 154.

І вІдповідального секретаря. віддlлv сІльського господарства. кореспо)· , . ТЕЛЕФОНИ:

редактора

-

19382: заступн~ка редактора -

дента МІсцевого раllluмовлення масопо; роботи. фотокореспондента

19·3·18: ВіддІлІв - 19·461

вівторок, середу.

Газета

19-4-47;

,

промислове,:тl.

...

п ятницю

Обсяг газетв

виходигь І

сУботу.

0.5 формату сПравда».

~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~,~:~~~~~~.~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~ ~"~~~~~~~'~~-~GC_

Індекс

61964. БРОБаоська друкарня Киівського облуправління в справах видаашщт •• 1ІQліграфli і книжков()ї торгівлі, вул. Київська. 154.

Зам.

5528-10.950,

#168 1977  
#168 1977  
Advertisement