Page 1

~ ~Ш!ОООО~ОО ©~~~~

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАlІТЕСЯІ

.N2 168 (3870) П'ЯТНИЦЯ

~~~iJ~]~~i ~~~®Ш!~rnJ

25

ТАШКЕНТ. В ці дні трудящі Узбекистану разом з усією

жовтня

1974

р.

2

Ціна

країною відзначають 50-річчя Узбецької Радянської СоЦіаліс­ тичної Республіки і Комуністичної партії Узбекистану. 22 жовтня в ташкентському ПалаЦі мистецтв відбулося спіль­ не урочисте засідання Центрального Комітету Компартії Узбе­ кистану і Верховної Ради Узбецької РСР.

коn.

З ве:r.шким nіднесенням учасники урочистого засідання об­ рали nочесну nрезидію в складі Політбюро ЦК КПРС на чол! з ГенеральниІМ секретарем ЦК КПРС товаришем Л. І. Бреж­

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

нєвим.

Тепло зустрінутий присутніми, на засіданні вистуnив з про.. мовою член Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС товариш

М. А. Суслов. Під тривалі оплески учасників засідання това­ риш М. А. Суслов зачитав Указ Президії Верховної Радн СРСР про нагор~ження Узбецької РСР орденом Жовтневої

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТ.П УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

РеволюЦії і прикріnив орден до прапора республіки.

3 доповіддю про 50-річчя Узбецької Радянської Соціаліс­ тичної Республіки і Компартії Узбе~;истану виступив кандидат у члени Політбюро ЦН НПРС, перший секретар ЦК Комnар­

тії УзбекІ-Істану Ш. Р. Рашидов.

БОРІТЬСЯ ЗА ДОСТРОКОВЕ ВЗЯТИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ'Я­

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 1974 РОКУ І ЗАНЬ! ШИРШЕ РОЗГОРТАйТЕ 1:5СЕНАРОДНЕ

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ГАННЯ ЗА УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ ДЕВ'ЯТОї П'ЯТИРІЧКИ!

Із

славною

річницею

трудящих

ЗМА­

З величезним nіднесенням

прийняліІ

вітальний

*

Першими

ФЕРМ

Як на вирощуsанні, так і на збиранні вро­ жаю впрова•джено інди­ відуальну відрядність. Це оприяла прискорен­ ню роботи. Врожай ви­

рощено непоганий. Біль­

яких

за,кагатовано

тонн. Валовий збір перевищить 1200 тонн.

920

О. РОМАНЕНКО, обліRовець рільни­ чої бригади.

шість робітниць уже ви­ копали корені на своїх ділянках і перевезли з

збирання зерна

Змагаючись за дострокове ви­ конання

державних

завдань,

лектив овочевого магазину~

ко­

17,

яким завідує fригорій fордійович Уманець, першим серед торго­ вельних підприємств змішторгу рапортував

про

дострокове

нання річного плану

вико­

товарообо­

роту.

початку року продано свіжих овочів, фруктів, а також консер­

3

135,6

на

ти­

Сергія Сергійовича Грома в ав­ тотранспортному підприємстві

09034

вважають ветеранам. Май­

же півтора десят.ка ронів трудить­

ся він шофером у вантажній коло­ ні. Праця nринесла заслужену ша­

ну й nовагу, ро.ки додали майстер­ ності. Велиний досвід роботи, лю­ бов до

обраної професії,

уміння

розподілити свої сили й найраціо~ нальніше машини

вико.ристати дозволяють

можливостІ передовому

виробничникові з року в рік до­ строково вlІRонувати соціалістичні зобов'язання. Перше nівріччя нинішнього ро­ ку принесло С. С. Грому нові ус­ nіхи. Завдання своє шофер вико­ нав на 139 процентів, зеконDІМив·

ши

311

літрів пального. А особи­

сту

п'ятирічку завершив роки і три мLсяці.

за

три

За сумлінну, висоноnродунтивну

працю

Сергію

Сергійовичу

своєно

звання ударника

при­

ко"Муні­

стично.ї праці. йому, переможцеві соцзмагання, учасникові обласного зльоту правофлангових п'ятиріч-ки вручено нагр,удни.й знан <<Ударнин дев'ятої п'яти:ріЧRИ».

На фото: номупіст С. С. Гnом.

Текст і фото П. ГОЛОВАНЯ.

«Требухівський» «Гоголівський»

«Заворицький>> «Л ітківський>> «Русанівський>> «Великодимерський» «Бобрицький>> «З ор Я>> імені Щорса імені Кірова nтахофабрики Племзавод «Рудня» Пухівський ППР Семиполківська Богданівська

зокрема

якої за хунками

попередніми

140 кі

виходить

центнерів радгоспи,

картоплі,

підра­ більше

« Красилівський• зібрали по 204,s-І98,І цент­ нера. Завдання полягає в ський»,

ля,

кожному гос­ раз перевіри­ росла картоп­

підібрати

загублені

госпах с:Великодимерський•, «Русанівський». У першому вже очищено від них 380 гектарів при плані 400, у другому 290. Відстають

з

проведенням

радгоспі станом

цієї

сЗоря», на

21

роботи

де

ще,

жовтня,

на

гектарах не були зібра­ ні пізні овочі, у радгоспі «БобрнцькиіІ» ва 200 гектарах, сЖердівський» -

186

на

180

гектарах.

йде остання декада жовт­ ня.

Саме

до

визначаль­

ного рону дев'ятої

п'ятирічки,

виконання

кінця

їі

трудову вахту бригада формувальни­ ків з БроварськогQ заводобудівноrо комбінату, яку очо.•ює ударник кому­ ністичної праці АнатолііІ Олексійович Інків. ДружинА колектив щодня ви­

дає надпланову продукцію залізо­ бетонні балки, колони, панелі і ферми для нових заводів, що у нашііІ республіці.

СЗІід

Ве­

видів

продун­

реалі­

осво­

нових видів виробів. Поліпшено техніRо-е·кономіч­ ні nока·зники роботи цромисло­ вості. План дев'яти місяців по підвищенню прод:уRти.вності праці перевиконано. Цей показ­

500

Батьківщині ударний труд! під таким девізом несе переджовтневу

На

знімку:

споруджуються

бригадир

звання

хліборобів 57-іІ річниці ликого Жовтня.

Цент­

В галузях промисловості.

почесне

рад-

за дост.рокове І ня плану 1974 року -

єно і рошючато випусн близмю

своєно

у

ністрІв У.країнської РСР. (РАТАУ).

Дев'ятимісячний nлан

чити підняття зябу. Це бу­ де найкращий подарунок

овочів

перемогою.

Ім надіслали та~юж приві­ ТаІ-ІНЯ Ценrральний Комітет Компартії України і Рада Мі­

заЦії nромислової продукції ви­ конали всі області республіRи.

ної картоплі рігання.

збиранням

трудящих

з вели•кою

процента.

якому

із

позд·оровив

Черкаської області

цtї, Понад план реалізова­ но nродунції на 913 мільйо­ нів нарбованців. Приріст nро­ мислового виробництва порів­ няно з відповідним nеріодом минулого року становить ·8,1

СЛЕЗЬКО,

справляються

840

секретар ЦК Л. І. Брежнєв

найва~ЛИІВіших

нович

.Непогано

Генеральний RПРС товариш палко

ян

тонн.

лізації і виробницТІВу більшості

і

збе­

бу~де продано не менш

УРСР. ПеревИRонано nлан ІЦе·в'яти місяців по обсягу реа­

зачистити всі поля від уро­ жаю пізніх культур, закін-

зимове

План по продажу ку­

рального Статистичного управління nри Раді МінІстрів

бульби. Звернути особливу увагу на кагатування насін­ на

культ,ур.

курудзи недовиконано. Продаж зерна державі триває. Всього

вориться- в ,nовідомленні

50,0 21,7 75,0 44,2

100,0 30,0 100,0

за

державі пшениці, жита, ЯЧ1111€'Ню, вівса, зернобобових, круп'яних

ревоЛЮЦіХ НОВИМИ ТРІУ!ДОВИМИ усnіхаtМи у винонапні планів і соціалістичних зобов.' я.зань, го­

158,2 30,0 162,5 60,3 172,2 74,7 42,3 82,4 76,2 19,9 59,8 40,5 51,2

25,5

в

області

надійшло 810 тисяч тонн зерна. Перевиконано nлани продажу

зустрічають 57-у рі.чниціо Великої Жовтневої соціалістичної

228,6

82,2 79,4 76,9 71,4

з гектара. Та­ як «Русанів-

тому, щоб у подарстві ще ти площі, де

83,6 92,3 95,0 60,0 67,4

76,9 75,9 73,6 73,3 72,5 43,2

У цьому році в господар­ ствах райІ)ну вирощено не­ поганий урожай просаоних культур,

77,5

пункти від

радгосnів

Працівники промислових пІд­ прнемств Унраїни, широко роз­ г<>;рнувши соціалістичне змаган-

('/)О

«Калитянський» «Жердівський»

і

ХОАА ІНАУСТРІЇ

о

88,9 90,0 80,0 100,0 73,8 100,0

нолгосців

Н. СТЕЛЬМАХ, ековоаІіст змlшторrу.

...."'""'·_"

100,0 100,0 95,0 92,9 85,8 82,3 79,2 78,5

соціалі­

державі.

трудовою

Працівники цього магазину роблять все необхідне, щоб на його прилавках завжди був вели­ кий вибір необхідних товарів.

1QO

комуніст

і виконали

На за•гот~вельні

тисяч

вованої nродукції

уро­

стичні зобов'язання по продажу

за станом на 21 жовтня 1974 року (в процентах до плану)

Радгоспи «Красилівський» «Заплавний» «Плосківський»

Черкаської

жай зернових. успішно про.вели

В ЗМІШТОрЗІ

ЗВЕДЕННЯ

Завжди попереду

Виконуючи рішення XXIV з'їздУ КПРС, внлючившись у Всесоюзне соціалістичне зма­

сь.Іюго господа.рства

про хід осінніх польових робіт у господарствах району

Назви

перемога

гання за збільшення виробни­ цтва і заготівель продуктів землеробства, трудівники сіль­

сячі карбованц)в.

Прискорити зачистку попів

господарств

Вепика трудова

області виростили добрий

поля на тваринницькі ферми, де їх закагатова­ но. Ніна Федорівна Гри­ кун, напри,клад, зібрала з півгектара і здала 320 центнерів буряків. З та­ кої ж площі Марія Фі­ лонівна Половко накопв­ ла 315 центперів, Марія Петрівна Герасименко 280, Галина Павлівна Кулинич 230 центне­ рів. Всього вже накопано понад 1100 тонн коренів, з

учасники урочистого засідання

(ТАРС).

РОСТУТЬ КАГАТИ Трудівники Шевченків­ ського відділка радгоспу <<Великодимерський» дба­ ють про створення міц­ ної кормової бази для тваринництва. Влітку во­ ни заготовили багато різноманітних кормів, а нині закінчують збирати кормові буряки, вироще­ ні на площі ЗО гектарів.

сердечно

'лист Центральному Комітетові КПРС.

ВЕЛИКОМУ ЖОВТНІО-ГІДНУ ЗУСТРІЧ! БІЛЯ

РСР

Президії Верховної Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР.

(Із Закликів ЦК КnРС до 57-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції).

ВОНИ ВИКОНАЛИ П'ЯТИРІЧКУ

Узбецької

поздоровили керівники делегацій братніх ресnублік.

кращніі

А.

еле~;трозварник

О.

ІНКІН

ВасиJІь

Іва­

недавно

при­

«Кращий

за

професією».

Фото

В.

Бенди~;а.

нии

порівняно

з

відnовідним

періодом минулого року зріс на

6,6 процента. За рахуноrк

вищення про•дуктивності ча•стка

приросту

продунц!Х становиrь

nі:д­

праці

nромислової

81

процент.

Виконано nлани по собівартості

ПРQІМИСЛОВОЇ ПРОдУ·RЦії І. ПО nри­ бутнах. (РАТАУ},


КР АЩЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ПАСАЖИРІВ 22

жовтня

1974

року відбулось засідання дев'я­

тої сесії міської Ради депутатів трудящих (чотир­ надцятого скликання), на якому обговорено питан­ ня «Про роботу автопідприємства 09034 по вико­

нанню Директив ню

з'їзду

XXIV

транспортного

КПРС по

обслуговування

поліпшен­

населення».

Доповідач, директор автопідприємства 09034 В. П. Прохорчук доповів, що, .виконуючи Директиви XXIV з їзду hПРС, колектив за минулі три роки і 8 місяфв вИRонав план з всLх техніко-tтсплуа­ таційних і фінансових поназників. Понад план пе­ ревезено 20 тисяч тонн вантажів, виконано 2700 тонна-1Кілометрів, перевезено 1 мільйон ЗО тисяч пасажирів,

90

одержано

тисяч

карбованЦів прибут­

ку. Тільки за вісім місяЦів цього року подано по­ слуг населенню на

9,4

тисячі карбованців пjш пла­

ні 6,8. До нінця року план по побутових послугах буде перевиконаний більш ніж у два рази. 18 во­ діїв виконали свій п'ятирічний план і працюють в рахунок 1976 року, 49 робітників виконали план поточного року, 3 водії нагороджені значком <<"Удар­ ник дев'ятої п'ятирічки>> і 18 значком <<Перемо­ жець соцзмагання за 1973 ріН>>. Першими виконали

сяців цього року зірвано

везень

вантажів

виконали

100,4

на

процента,

в

1974

не виконується визначений на дуктивності

рік рівень про­

праці.

Доповідач пояснює причини цих недоліків тим, що трюзалий час ремонтувалася вулиця Димитрова. Внастдок чого було зменшено нількість автобусів, що були на маршруті ,NQ 120. До того ж довелось відкрити два

нерентабельні

необхідного

обслуговування

маршрутів

·

2

,NQ

та

маршрути

для

населення

.NQ 4.

вкрай

міських

Rрім цього, на пі.дприєм·стві постійно не .вистачає

водіїв автобусів і кондукторів. Лише за вісім міся­ ців цьо.го рону через відсутність во.ціїв втрачено 836 машиноднів. Це значить щодня стояло три автобу­

си,u а

50 автобУJсів працювало в одну зміну. Це, зви­

чаино,

заважало

нормальному

маршрутів, ... доводилось

обслуговуванню

допуснати

понадурочну

роботу водав. Не завжди була можливість надати своєчасно вихідні дні водіям.

Щоб залучити необхідну кільність водії.в,

nід­

цриємство не має свого житла, дошкільного закладу.

Значно відстає ремонтна база nідприємства від зро­

стання

пересувного

складу.

Так,

монтна майстерня розрахована

на

наприклад,

150

ре­

вантажних

автомобілів, а їх в умовному обчисленні нараховує­

ться 400. Майже полоошна

автобусів

має

пробіг

більше 500 тисяч кіло,мет.рів, а тому підляrає списанню. Технічний стан їх незаДовільний, часто трапляються

поломни

на лінії.

Тільки

за

вісім мі-

с'І'ВІа

ся питання про виділення коштів на будівництво житлового будинку і побутового корпусу, на на­ ступний рік виділено 15 тисяч карбованЦів на про­ ектування автобусного парку на 200 автобусів і 50 таксомоторів, будівництво якого розпочнеться в

«ПрDІМисловий вузол>>,

де розпочато

09034.

Вже неодноразово

:вказувалось на їх

незадовільну роботу. По маршруту N2 121 дуже ріДІНО ХОДЯІТЬ ав.тобу<СИ, tнтервал МіЖ НИМИ іН!ЮЛИ доходить до ліюори години. Таних прНІl{рИ.Х фатів можна навести багато. ПО'І\рібно, щоб дирекція ав'l1оrІімриємства більш~ уваги при.діляла роботі

1976 році. Плануємо танож організувати nерезмін­ ку еніпа·жі.в на лінії. Це дасть можливість значно ·скоротити холості nереїз•ди. Для цього потрібно об­ ладнати дисnетчерський пункт, запра8КУ і пункт технічного огляду на 'Кінцевій зу:пинці.. Зручним .мkщем для переЗІМіНки наших автобусів є· зупинка

па.сажирсЬІКого

автотраислорту.

Про незадовільну роботу а:sтобусного парку з обу,ре:ННЯіМ говорила продавець зміШТОіРГУ деnутаІГ Т. Г. Король. - ВвечерL, після роботи чи заняття, просто

будівництво

неможливо сісти в автобус

на

.

зупинці

<<Метро

такого nункту. Споруджує його згідно договору ре­ монтно-будівельне уцравління .NQ 4. Завезено для ц!.єї м-ети все обладнання, але будівництво невиnрав­

Дарниця>>. Тут стільки збирається людей, що пm.рібно два, а то й три автобуси. Не важно уяви­ ти, що ,робиться, коли приходить лише один. Над­

дано

то часто на

затримується.

Незважаючи на складне становище з перевезен­

З сесії .міської Ради депутатzв

трудящих

вантажів,

колектив

Наше місто бореться за звання високопродУІК­

тивної

підприєм­

Голова

паючи

постійної

зв'язку, із

комісії

депутат А.

співдоповіддю,

промисловості, ряд

яскравих

до я.ко.го

в своїх

виступах на

ми можемо миритися

роботою пасажирського

подібних випадкі•в не· буде.

се­

ська,

раа доводилось

миюлово-трансnортним

а~втоnа.рку

роботу автоп~дприєм­

зважила

на

вою начаJІЬІНИR

.

на

102

водіїв

транспортного

цеху,

які

міськІКому

Компар­

вистуnив з nро.мо­

пасажи.рських перевезень

обласного

·

рІшення.

Л. І. •Павленно.

З повідомленнями про poбorry :на виборчих окру­

гах вистуnили депутати

цроценти.

онруг

Цих успіхів було досягнуто завдЯ'Ки сумлінній пра­

ці

відділом

З інформацією <<Про стан винонання наrка.зів· ви­ борців>> на сесії виступив голова міськвиrконкDІМу

nро­

92)

,NQ

,NQ 114).

св~єчасно

&1~.-.·ІІоlІ~~~"'-'-~"'-~~~

залізничної

По о:б!говорено!VІjу питанню сесія. прийняла відпо"

вщне

Коваль за·воду ~Торl1маш» І. І. Ратушний пові-до­

-

контори

мусенно.

мив, що колектив заводу за дев''ять місяців вико­ цента, по реалізацL1 продУІКЦії

вантажної

виробничого УіІІРавління автотранспо,рту М. Х. Са-

зентом, адже пі•д чак: nеревезення їх у відкритих машинах, надто засмічують,ся вулиці.

103,5

начальник

В роботі сесLї взяв учСІІсть і

прохання,

зробивши зупинку <<На вимогу>> біля нашої стан­ цІї. ХотLв би звернутu у.ва.гу на те, щоб автомаши­ ни, яrкt перево.зять опилни із заводу холодильників, були відnовіІДно обладнані, або накривались бре­

нав план випуса<у валової продукції на

Неріл­

На Ж·аль, вони мають

тИ У:н,раїни, депутат М. К. Феснк.

Щоправда,

наше

автотрансnорту.

nрибути на роботу,

станці-ї, депутат П. М. ПереДерlй, завідуючий про­

Щ()6 ХОЧ .В ЯКlЙСЬ Мірі ПОЛіІІ1ШИ<ТИ ,РУХ авто­

буСІВ в нацрямІКу заводу <<Торгмаш>>.

Тож неза­

Про 3Начні недоліки перевезеНJНя nасажцрів гон_ рИІла лаборант молокозаводу, депутат В. І. Загур­

Мені, як депутат-у 127 виборчого окруту мі,с­ ·сназав В. Г. Швець, шофер Центральної до­ слідної станції по штучному осіменінню тварин,-не

дирекція

-

та:ною

місце.

-

втручатися в

з

ких зупинках, хоч інколи L йдуть наnівnустими. Не раз представнини автоn~Ді!Іриємс'Dва заnевняли, що

-

·СТВ~,

зраЗкового

ко ж можна бачити велике скуnчЄіННя на автобус­ них зулин.к•ах. Тут же матері з дітьми, яким по­ трібно ві~правити дітей в дитсадок, а потім встиг­ нути і на роботу. Не випадІНово, коли прибуває автобус, люди цросто атакують його. Ди.ВІИо, що сільсЬІКі автобУJСИ ні.коли не зуnиняються на місь­

сії депутати.

та,

і

повернутися додому чи виїхати на заняття.

прик­

На ще більш значні недоліки в роботі пасажир­ вказали

нультури

сназала робітниця заводу по,рош­

Кожному своочасно потрібно

організаЦії міста.

ського транспорту

часу

довільною

транс­

ладіІВ того, як через недо6росові·сне ставлення до роботи окремих водіїв автопідприємства 09034 по­ рушуються графіки руху автобусів, допускається грубість, нетактовніать до пасажирів. Про це до­ кладно написали робітники підприємств міста в ан­ кеті, яку було розіслано на заводи, фабрики, буді­ вельні

високої

-

ко:вої ~еталургії, депутат Г. М. Ільченко.

Г. Лемпицький, висту­

навів

праці,

пра.вопорядку,

ства докладе всіх зусиль . для того, щоб подолати відставання і надалі працювати так, щоб не було нарі.кань на незадовільну роботу автотранспорту. ·

порту і

ченати ав'!'обус

діЯІМи.

-

родногосподарських

.зуnинІК•ах доводиться

пів.години, годину, а то й півтори. Невже дирекці·я, контрольно-реві.зій.на служба автопі~риєtмства не в з:vюзt навести ПО.РМDІК налагодити більш чіт­ ний рух автобусів, домогтися культурно.го о6СЛУJГОВУJвання пасажирів. Необхідно повсю~и на кІнцевих зуnинках вивісити графі,ки руху автобу­ сі·в, домо.гтиоо: чіmюго виконання його всіма во­

ням пасажирів і виконанням плану перевезення нn-

Та поряд з досягнутими успіхами, говорить допо­

тонна"Нілометрах на 98 процентів, недодано до плану 18 тисяч карбованЦів прибутків. Особливо відстаємо з пасажирськими перевезеннями, план яких виконаний за цей період на 91 процент, паса­ жирооборот на 95 процентів. На 0,2 процента

перевооят·ь необхідні вантажі. Серед них уда,рники комуністичної ·праці В. ШапоааtJІ, В. Теплюк, Г. ЛялЬШ>, Н. Наrул·а та іНші. Хотілося б, щоб 'іх приклади наслідуІВали працівники автОІІІід;приєм­

Працівники автопідприємства працюють над тим, щоб усунути зазначені недоліки. Зараз вирішуєть­

п'ятирічний план водії М. С. Мироненко, Ю. К Стальнов, П. М. Ноздровський, В. В. :Коломієць, М. Б. Ткаченко, І. О. Горький, Г. · С. Громовий, М. М. Талаш.

відач, в автопідприємстві мають місце ряд істотних недоліків. Зокрема, план 197 4 року виконується з великим напруженням. З початку року план пере­

рейсів чере•з техніч­

3960

ну несправність автобусів.

і

В. М. Найдан

О. К. Бульба

(виборчий

(виборчий

округ

На цьому сесія за.кінчила свою роботу.

~~

МАРКИ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО МИР Сотні тисяч людей вільний від роботи час віддають філа­ телії. Горький і Фрунзе, акаде­ .ІІік Павлов були пристрасни­ ми колекціонерами поштових мініатюр.

Всесоюзне товариство

філа­

телістів організоване у березні 1966 року. Діяльність його рег­ ламентується Статуто.и, прий­ няти,\! І І з'і.здом Товариства.

Основними завданнями ВТФ є: всестороннє використання фі­ лателії як одного з засобів ко­ муністичного виховання трудя­

Сорок п'ятий автомобільний кран К-162 вантажоf!ід­

йо:мністю 16 тонн випустив і відправив для сільських будівел~ників Кримської області колектив Броварсько­ г о ремонтно-механічного заводу. На складанні автокра­

на відзначилася бригада, яку очолює комуніст · Олек­ сандр Дмитрович Кацай. Бригада неодноразово займа­ ла перШість у соціалістичному змаганні . За досягнення ви соких виробничих показників О. Д. Кацай нагород­ жений нагруднu.м знаком «Переможець соцзмагання 1974 року-..

На зніfмках: вгорі нів О. Д КАЦАН;

бригадир по складанню q,втокраліворуч

в ипробування

крана

щих,

залучення

широких

мас

трудящих, а особливо молоді, до

колекціонування

марок,

з

літичних

метою

та

поштових

вивчення

історичних

подій,

пам'яток матеріальної культу­ ри, науки, мистецтва і приро­

ди, а також як одного з видів гро,ІІадсько-корисної діяльно­ сті, що

поєднує

розширення

відпочинок і

культурного

гальноосвітнього людей.

і

за­

світогляду

Досвідчений філателіст

К-162. Фото В. Бендик а . .

по­

від­

різняється від звичайного зби­ рача

марок

тим, що колекціо­

нує їх систематично, цілеспря­

мовано, підпорядковуючи рання

ВУ JІИЦН

Т~'РИСТІВ

Виставочний саJІон худож­ ньої фотографії в~дкрився в реставрованому середньовіково­ мУ будинку по вулиці Горько­ го центральній МШ'іст,ралі

стщрої частини ВілЬІНюса. Ця вулиця своєрідний му;зей історичних

о

та

архі-техтурних

2

стор.

о

пам'яток.

Тут

нумент Вівцасу

встановлено мо-рить, що ntсля перемоги Петра

МЩRявІчюсу-~ П~ршого на~ шведаМи тут був

Капсукасу голові першого робітничо-селянсьІКого уря..цу і од~ому з організаторів Roмnatpтії Литви. Меморіальна дошка біля воріт одного з двориків уні.верситету нагадує, що тут

охрещений ГаЮІібал nре­ дон О. С. Пушкіна. Встановле­ на в затишному дворику скульrптура 4:Лі!l'описець• гово­ рить про те, що тут була дру­

вчився

ка.ря Фраициска СІкорини.

На. стіні

Ф.

Е.

Дзерж~mський.

ІНамиці

напис

ка·рня

rово-

білоруського

першоІЦру­

(ТАРС).

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

матеріалу

зби­

певюи

темі.

країн, але об'єднаних певною темою. Наприклад, «Живопис», «Флора і Фауна», «Спорт в СРСР» і таке інше.

Хронологи

обирають

для

своїх колекцій певний часовий

відрізок і збирають щені в

Візитною назвав

карточкою країни

поштову

ний діяч Георгій

усі виnу­

ньому марки. марку

Аtіжнародного Димитров.

для .иільйонів

І

видат-

руху

справді,

людей

з усіх

кінців земної кулі поштові мі­ ніатюри стали яскравими і ці­ кавилш документами,

відображається ність

в

яких

багатогран­

життя народів.

Стати справжнім філателі­ стом салютужки важко. Для цього потрібно працювати в гуртках, в клубах під керівни­ цтвом досвідчених наставників,

щоб одержати необхідні знання.

У нашому МLСП організова­ но відділення Товариства філа­ телістів, членом якого може стати кожен громадянин, що

досяг /б-річного віку, якщо він бере активну участь в реаліза· ції завдань Товариства.

У сі, хто має бажання nопов­

За 130 років у світі випуще­ но близько 200 тисяч марок.

нити свої знання і збільшити колекції, можуть звертатися у

якщо на початку нинішнього сторіччя любителі-колекціонери

відділення «Союздруку». Ту7 вам підкажуть, як вступити !J

1

прагнули «збирати все», то в останні роки намітилося два основних види колекціонуван· ня: хронологічне й тематичне.

8ТФ, дадуть необхідні поради.

Тематична колекція комплектування марок

ділення Всесоюзного то­ вариства фІлателІстІв.

П'ятниця,

- це різних

25

жовтня

В. ПОГОРЖЕЛЬСЬКИП, голова Броварського від­

1974

р.

о


З:в:lти Цей

заилии

:вибори .в во:иоомо.нl

l

молодих

ви­

nили

иомсомольці

і

молодь

Гоголівсьної стрічиотнацьиої фабриии. 3вітно•виборчі збо­ ри, ниі відбулися тут нещо­ давно, поназали всю багато­

Хаtраа-~терно, що й ,ра.зу збори спочатку

гранн!Ість Д.іЯЛЬНОСТ'і ИОМІСО­ МОЛЬСЬІКОЇ оргаНіІЗаЦії фабри­

тналь, бригади,ра Іюмсомоль­ сьІІю-молодіжного колентину

НИ,

Надію Норж кандидатом у члени НПРС. Про неї та про її подруJ:, передо.вих виробничниць фабрики, говорив у своїй звітній доповіді секретар

не

спрямованої

мендували

на успіш­

завершення дев''ятої n'я­

тирічІш.

Робота організації велася планоІВо, nід nостійним не­ рівництвом ком1тету номсо­ молу. На .nо,рJ=Щиу денно.му

одну

з

КОІМСОіМОЛЬСЬКОЇ

Микола Таран. Номсомодьці й фаб,рики, відзначив

ції. Номітет КОМСОМОЛУ, ВЇВ велииу роботу з молодими виробничнИ!ками, організову­ вав суботники, nідніма.в мо­

тивно

допомогу місцевому

в

члени

НПРС.

Резерви

включилися

-

ІЮМСОіУЮJІЬСЬ.КО

рі•вня молодих ви;робнични­ кtв значною Nripoю залежить підвищення кваліфінації ро·

комсомол.ка

спеціальностями

потребі

може

на

достро.кове

завдань

і

Попереду

молоді

заввршення

соціалі.стичних

зо­

бов'язань є організаці.я діє­ вого соціалі.стично.го

молодь він, а·К:

в

не набуло ст", в цехах і на територ11 фаuрики відсутня наочна аг1· т<:Щ!Я, яка розповідала о цро уда,рну працю молоді.

і

Важли:вою формою мобілі­ і

ня

маеови.и

варишів,

nрацює

нинуто

п''ять. У,сі добИІВаються вНІСо­ пок.азникі,в,

робничники справжнім

трудяться

зі

до

то­

цього

О. Н.

комсомолу часу

не

фабрицІ, на жаль,

комітетом

На зборах об,рано склад

недооці­

при

Сумлінно радгоспі

топлі та інших ·Сільськогоспо­ дарсь.ких культу.р.

nович

тисячах

гентарш.

nасовищ,

було

по-

ста.влено завдання: вироби.ти 6,5 тисячі тонн ,молока., 13 тисяч тонн .картоплі, 5200 тонн

зерна і забезпечити г,ромадсьне твариннИІцтво

власними

ми. Про перші у.спіхи

!!юрма-

свіІдчать

тані пока.зники. За дев'ять

енців вироблено

молока

мі-

повторні

«Заворицьний»

в

шо­

комбікор­

Півень.

Автомашиною

ЗШ-555 він щодня доставляє з поnя на сортувальний nункт

понад

Р<'дгосп вирощував зернорі на Великим резервом є танож гентарах, картоплю -на землі·, які раніше не викориі кормові wуль~ури -на, сто.:зували, поліnшення лукіІВ і Перед нолентивом

нартоплі

мового заводу Олександр Пав­

20

тонн картоплі.

-

На знімках: вгорі

.1790 1200

трьох

на

трудиться

фер Каnитянеького

вирішуватимемо

сто гектарів ських у;гідь.

Тарану.

ми:ету JІкСМУ.

транспортуванні

не тільки пробле:vrу .кармін, а і ріст урожайності озимих, кар­

J\.1.

М.КОРНІИІ\:0, інструктор міського ко­

в ДІЮ

ху!!юк

новий

комео.молу,

до;ну комуністові

цього

комітету

очолити який доручено моло­

настав.ни­

комсомолу

виступах

Н. Шевель, ЗатІВорницька

та їх тоsа·риші, на це наці­ лює рішення ІЮМСО·МОЛЬСЬНИХ збо,рів..

зу­

На зборах відзначено, що

від-

ново.го,

у своїх

Пиндюра, Норж, Т.

цтва.

року.

парост,ки

говорили

роз­

наставництва.

нюють важливості

нинііlІІіНьо­

Та, як самон,р:итично

наакраще

мів у1загальнити роботу бригади, пошириrrи nередовни до.свід серед усієї молодІ. На

ВОГНИКОІМ. ОвідЧеННЯІМ ТОГО є вимпел ЦН ВЛНСМ, за­ войований бригадОЮ' Марії го

рух

чомусь

КОМ•СО.МОЛЬСЬ:КИМ

Мухи на початну

тут

ростають

від­

доrюмогу

Іlроте комітет

молоді ви­

трудо­

і духовно.го

комунlсти'Uюго формування хара.к.теру робітниа-~а. Про це

дружню

цеху

Саме у поєднанні

вого фізцчного

сока трудаІВа дисципліна, но­

в бригаді завжди

В

Іх

вдосноналення іМОЛОіді й прQ..

чуває

ТіЛЬКИ

вдосконалення

майстерності.

них іj>де нині бригада В. Д. иуді. ~/ цьому колектшві ви­ .вачок

lx

бітників,

молодіж­

змаган­

тнацьJюму

ких

серед

комсомольсько-молодіж­

них КОЛЄКf'ИВів.

розумноть, що юд оСВІТНЬОіГО

- lVІОЛОДіЖНИХ широ.кої гла,сно­

замі,нити

зації комсомольців

роJ:атої худоби, ІВ тому числі 2350 .карів - ло тридцять на сільськогосподарНинішнього літа

Так, наприклад,

црактично будь-:кого в цеху.

наяІВності

великої

сь.ко1ї _політо·світІ_І. Тут_ добре

цри

гектарах. За:vrовили проент па­ совища на 200 гектарів. Щоро­ ку розширюватимемо площі nід багаторічними травами. За ра­

'голі'В

значили на зборах вистуnа­ ючі, соціалістичне змагання

Надія Бреус вільно володіє

Наше господарство - одне з найбільших у .районі. Вана спеціалізуєть,ся на виробництві молока і ·ка,ртоплі. Має в

4500

ху на під111риємст.ві похід за освоєння суміжних професій.

п'ятьма

таТ. Затво.рницьна вик·онали особисті n'ятирічні плани. Набирає широкого розма-

ціІВ ре:комендували для всту­ кандидатами

нращих

рух <<П'ятІJрічці - ударну працю, майстерність і пошук молодих». Ряд комсомоль­ фв уже працюють в рахунон 1975 ро.ку. Серед них Л. Мележик, М. Горобець, Г. Волкова. А т.калі Л. Хан

радго<ту. Приділялося та­ кож багато уваги росту ор­ ганіtзації, :кращих :ко.мсомоль­ nу

цього рено­

оргаНіЗаЦії

зборів стояла nитання вироб­ ничої ді·яльності нолективу, полішпе:шня ЯІКості продук­

лодь на

постійній допомозі па,р­ тійної організації проведено значну роботу по організа­ ції гу,рткіБ, добору пропаган­ дистів у системі комсомоль­

П'ятирічці - ударний фініш!

робничнииів Масиви одни­ ми з nерших в районі nідхо­

О. П. Півень; внизу

nаукісні

таження автомашини

nосі,ви тощо.

Яюцо говорити цро зе.рнові, то наші механізатори непогано попрацювали на їх вирощуван­

Фото В.

шофер

заван­ нартоп-

Бендина.

ні, бг..гато затратили зусиль, щоб за

складни'х nогодних умов од·

ними з перших в районі закін·

чили збирання врожаю.

Серед­

5330 ній виХ'ід зерна з гекта,ра ста· тонн, тобто зобов'язання вико- новнв 28,6 центнера, у тому нано на 92 проценти. Порівня- числі озимої пшениці - по но з минулим роном виробни- 33,5, а ячменю 26,4 центне· цтво молока збільшилося на ра. Со.рт же Ельгіна дав по 36 900 тонн, а надій на корову центнерів з гентара. Висновки з,ріс на 300 'кілоІІрамів. Тепер напрошуються са,мі по собі: :«олектив працює над тим, щоб

ширше впроваджу:ват·и

до .кінця рокрт мати

урожайні

на коро.ву

три тисячі нlлогра,мів а ,вал його дов.ести ТОІНН,

, тарів

молона, до 6800

з ,розрахунку на сто

геrк-

сіль.госпу,гідь 870 центнерів. Ви.конаемо в цьому році

завдання по виробництву і про-

сорти,

внеоно­

сіяти

пере­

хресним способом на землях з-під кращих попередниніJВ ::: внесення:\1

мінеральних добри!В,

що було і qроблено лід урожай наступного року.

Щодо картоплі,

то в ниніш-

дажу державі .м'яса.

ньому році nланове

Ріст відч'Утний, але ми розуміємо, що наявні можливості ще далеко не вичерпані. Адже за однанових умов до.ярки Галина Павлівна Логвиненко, Галина Юхимівна Добруха надоїли від кожноІ норо.ви по 3000

буде виконано і по урожайності, і по продажу її державі. Однан, питання вирощування картоплі дуже ту,рбує. Сnрава в тому, що вже тривалий час урожай її не перевищував 110 центнерів з гектара, а ІВ онремІ роки було

--3600

набагато менше, це nриЗІВело до

кілогра,мів молока при

середньорадгоспно.му показнику

того,

2359.

Високих резуль·таті.в у цілому добИІвся .колеJ{ТИв тsа-

роки п'ятирічІКи .радгосn не ви­ кона.в завдання по виробництву

менівнп Брусківської, mta вже тривалий час йде попереду в змаганні.

культури. Вживаємо ВС'і'х захо­ дів, щоб у настуnному році ви­ ростити на кожному гекта,рі

Велика ,робота проводиtься по відтворенню стада. В цьому році :кількі,сть норів збільшиrrь-

центнерів картоплі і по врожайності, продажу її дер­ жа.В'і вийти на рівень завдань

.ринницьної бригади Галини Се-

ся на

що в

цілому

завдання

і продажу державі

за

200

190 голів, хоч буде ви- п''ятирічки. б,ракувано 400 низь.копродУJКПартійна t профспілкооа ор­ тивних .корів. Не менше 700 те- ганізації, дирекц1•я радгрсnу лиць

спаруЄімо

до

кінця

рону.

посилили

увагу

питанням

до­

З них створюємо онремі rрупи. 1 бору, рожтановки і виховаНLНя У наступному році кількість кадрів, які в кіt~щевому .резуль­

корі'в доведемо до

2780

гол~в,

надої на ,корову становитимуть-

кілог,рамів. Тане наше зобов''язаооя на завершальний рLк

3200

n'ятнрі<шш. Поступово вирішуємо

і проблему кормів для rромадсьиото

тваринництва. Це одне із найголовніших за.вда!!Іь. В нинішньому ,році ~раще, ніж торік., забезІІІечили, худобу ко·рмами:

таті

вІJрішують

соціалістичне

Будинки-велетні

чотири

цієї цінної

'УJСПіх.

змагання,

Дійове глас-

Макет

і

робіmини

муть

го

інституту

достатній кількості

є в

солома.

Працюємо. над тим, щоб краще ,викQристати багаторічні

го проектування. новинка

телів

Архітектурна

викли&ала

міста

і

інтерес жи­

спеціалістів.

І

ців:

останнього

дукти, здавати й одержувати з прання білизну, викликати тан-

жовтня

1974

р.

ськоі птахофабриЮІ. Як повідомив директор гос­ подарства В. Кудренво, статтю було розглянуто на зборах. Для поліпшення роботи авто­ парку

вжито

таких

заходів.

новку холодишшого та іншого спеціального устаткування.

ків і призначили на цю посаду

їх

Юлька будинків-велетнLв ста­ новитимуть онреМИЙ ЖИТЛОБИЙ район, де будуть школи, бібліо­

справа

не

лише

в

тому,

інженерно-теХ'Нічне

що

облад­

нання. Творці проенту nотурбу­ вались про

створення сучасної

для

чого

запропонували

шому поверсі

nередбачається

ряд

будинку-велетня

сервіс-бюро передбачено

теки,

дитячі

Для спорудження будинн1в­ велетнів місь&виконком виділив будівелнникам територію у ра­ йоні масиву Теремки-1. (ТАРС-РАТАУ),

відкрити філіа-

CEJIA 3МІНЮЮТЬ АДРЕСИ

завдань

<<Гого-

нічного комплексу. Передбаче­ но сnорудити високу греблю,

дівництво

створити

о

велиного

штучне

гідротех­

море.

НОВЕ ЖИТТЯ

уста­

заклади.

М. Г. Крпвшу. Механіка гара­ жа Г. М. Ромася попереджено і дано місячний строк для усу­ нення недолі:ків у роботі. Авто­

мобіль ГАЗ-52

04-76

ремонтували

забрали

і

КХИ від­ номер­

ні знаки. Поставили на ремонт автомобіль Г АЗ-69 18-38 КХЕ, посилили

контроль

особового складу

за

роботою

шоферів ав­

топарку.

У зон! затоnлення знахо­ дяться 37 сіл Нам'янець-По-

документацію на майбутні аг.ро­ мі.стечна з повни:\і комnлексом

дільського,

і

побутових послуг. Держава пов­

Х:мель­

ністю відш:кодує варт·ість буді­ вель, що зносяться. Усі сім'ї

Новоушицького

ницьної

25

газети <<Нове життя»,

значно nолLnшилось планування квартир, досноналішим ста,ло

щшному

директор радгоспу лівськвй».

.N2 127

Завідуючого гаражем В. Ф. Мовчана звільнили від обов'яз­

На Дністрі, в районі Мо.ги­ 1 лів-Подільського, почалось бу­

соці,алі<стичних зобов'язань. А. ГРЯЗЄВ,

в

де було вказано на недоліки в роботі автогаража Семипол:ків­

сі, замовляти квитки в кіно. У

Дунаєвецьного

виконанню

винон)'Івати­

різні доручення мешкан­ купувати в магазині про­

р~дгоспу). Усе це допоможе ус:

тра:ви. Тепер будуємо культурне nасовище з поливам на 369

П'ятниця,

енспериментально­

нових рішень. Зокрема, на пер­

17 тисяч тонн ми, паливом, по можливостІ 3900 тонн сінажу, 2600 корма.м~u для худ?би, ЯК·а є .в зернофуражу, буде 11000 особисТІи власностІ прафвниюв буря.ків,

Ниївського зонально­

ного заохочення (nідняття Червоного пpamQJJa на честь пuе,І>е­

Ннигу nошани, г.рошові nремн, забезпече_ння nоза че.ргою жит­ лом, будшельними матеріала~

спефальне сервіс-бюро. Праців­ НИ!КИ

системи обtслугову;вання людей,

заrкладено

кормових

якому жи­ половиною

тисячі чоловін, вигото.вили сnів­

силосу, тонн тонн

в з

так

називалася стаття, надрукована

то,рговельно-по­ креслення ли необхідних бутових nЩприємств, а також

робочі

будинку-велетня, тимуть понад дві

ність його, nовніше впровад­ ження морального і матер~аль­

мо~ця змагання, занесення ш;н·о прІз<вища на Дошку пошани 1 ..~

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ <<За крок до аварії>> -

районів

області ..

Спеціалісти

науково-дослід­

них і проектних інститутів рес­ публіки

п~дготували

на - три роки подат.ків.

звільняються

С.

технічну

3

вІд

ШУМАХЕР. кор, РАТАУ.

стор.

о


Г{)ЛОС с ЬОГОДНІ Левітана Юрія

дів виклИ!Кав знайомий

по Все­ вже звучить соtvзиому ·Радіо. А ми­

-

однополчан

вт,рати

розмах

останні за пццвиrу нwro пер­ роки. Про ра­ шим ПОВЇДОМЛЯJЮ зустрічі ДіО. І на цій Ю. Левітан ще раз nо­

...

Ю. Левітан розnовів про свою роботу ДИІК­ Велшtої тора у рони Про той Вітчизняної .

ЛЕВІТАН: Ю. - - --- - -- - - -··.

цують

І

всенародного трудового

пркоту

і

nеремоги ,

брав

РРФСР

тист

таж.

п.ідJГОТ()ВЦі.

на

ВелИ'ЧJІий

у .колишніх диктора фронтовиків: і Р.адість

ар- ·

На·родний

маш >>.

ди:кто­ ніх з роботою організо­ рів, ян вони

московського

голос

нулого вівторка він ви­ стуnав перед броварча­ куль­ нами у будИіНКУ «Торг­ заводу ту;ри

вццночас ведуть репор­

вають

не чули жодного її nо­ стрілу. І стільки сnога­

тих

до

вернувся

nе.ре ­

замовІК,

На мить

да.ч .

"До зустрічі в ефірі!" ний час, коли nов!.дом­ Радінформбюро лення чи~rалися відразу nііСля бої.в . Яку радість і гор­ дість випромінював йо­

Киє.ві, nрисвячених ЗО­ річчю виЗІ\Золення Ра­

від

дянської України

загарб­

фашистських

ників. І ось через кіль­ ~а годин nеред в ідльо­ том у Москву він за­ вітав у Бровари. - мінро­ На сцені

про повну й остаточну фаши­ над nеремогу

Скільки цінавих епі­ з одів ,

могу!

-

залі

У

аби

оплески,

разом

СПОРТ

СПОРТ

Турнір про­

Майже протягом • місяця

вчителі фізкультури без належ­

серію

дійської колегії.

гравців

вік

команди.

яких

ста­

До

дру­

років.

13-14

новить

змагалися

групі

nершій

У

гої увійшли команди одинадця­ хлопчи­

ти-дванадцятирічних

вста­

бу-ло

обох груn

Для

ків .

час гри, скорочений новлено ВіДПОВіДНО ПО два трИДЦЯТИ- і тайми з пе­ двадцятихвиЛинні

рервою між ними в

хвилин.

10

Міський відділ народної ос­ вІти встановив для перемо~ців

два перехІдних кубки. за які й вона Була боротьба . велася гострою й дуже цікавою, незва­

жаючи на зовсім юний вік грав­

Ців.

Краще од усіх відбіркові іг­ групі провели старшій в ри NQ 7 . та команди шкіл NQ 3 Вони й зустрілися у фіналі . Гра склалася досить драма­

перевагу

відДавали

УсІ

тично .

шко­

міської

сильним

гравцям

ли

в силаді якої виступає

.NQ 7.

чимало

дитячо-юнацької

учнів

спортивної

школи.

болільників

Сподівання За

джувалися. до

кінця

хвилин

десять

зустрічі

до

справ­

повністю

часу

певного

рахунок

був

Прощаючксь, сказав : - Хай летить над ЗемлеІQ голос вічно мо­ І з ву­ МоснвиІ лодої мирні nо­ чать лише зивні . І щоб ми, динто­ ри, ніколи не оголошу­ вали про початок нової

nла­ війни. Хай наша планетою буде нета дружби! миру, праці , пов і ­ І велике щастя до:~<~ляти про ваші тру­ дові успіхи .

На зак інчення відnо­ зо­ на . запитання.

вів

крема,

ян

ди:кто­

став

мікрофо­ Перед ром . ном Ю. Левітан вист у ­ Сімнад­ пає 4З роки. юна•ком

цяти.річни,м

Москву з у приїхав вступати Владимира виnадно­ до вузу. Але

міг.

Відтоді війни

пере­

і

-

діо . За місяць чат.ку

кон­

на

потрапив

во

курс дикторів

на

ра­

до по­ здобув

театральну освіту .

тепло Броварчани Лев і тана , Ю. вітали дарували квіти. ДиреІК ­ культури тор будинну присвя­ О. Синицький тив йому вірш . Ця зу­ за•nам' ятається стріч надов·го.

Л. ЗЛОТНІКОВА. .,....

!

!' ~

'' \ \ \

~

~

\

\

't ~

'

і\ Передплатна ціна: на рік - 4- крб.2 20 коп; 10 крб.

на півроку

~

коп;

1 крб. 05 коп.

на три місЯЦі -

.~..,..~~."~.,..,".~..:--....t?"...:?...".,._.,..,,._,r...r...............~.........."'4....~

rтrz --

СПОРТ

зрівняла раху­

ни до кінця гри нок.

ної уваги поставилися до зма­ гаць і не подали заявок до суд­

цередач.

до

туються

А ви передплатили газету "НОВЕ ЖИ'І,ТЯ"?

як го­

ЮНИХ

ходив організований цього року вперше турнір юних футболіс­ міста. 'У ньому кубок тів на

взяли участь усі школи Брова­ рів за винятком СШ NQ 5, де

бу-

ними

з

Ге­

Н~рольова. П. С. Запросивши всLх до залів М~овського ра­ Ю . Леві­ діобудинку , тан ознайомив nрисутра

раДІожурналісти

ту,

команди

останні

нерального констру!Кто­

пояснити

наочно

почулися

же

І тут

готуються до польо ­

ти

.режили чорні дні вій­ зовсім ни, і ті, котрі

то:v~ .

слухачам, як космонав ­

nри­ Серед ті, котрі пе­

оплески... сутніх -

життя,

зарубіжних особливо радіо, коресnондентів прис,утні. Тан , почули

пере­

кували

яні

часом сnовнених

небезпеки для

нам війни, nраціввинам тилу,

пе,редач

пам 'ятніших

ветера­

нас,

серед

співвіт­ Дорогі. дру­ чизники! Дорогі зазвучала заява зі! Юрія Гагаріна в остан­ ні хвилmш: nере,д ста·р­

диктора.

боях! Вічна слава тим , хто

ку.

Це одна з най­

с тами.

в

загинули

що

- Говорить Мос-к­ всі ра­ ва! Працюють діостанці.ї Радянського ;з;гада­ і ми Союзу , ли 12 квітня 1961 ро­

ловнокоманд у ю ч о г о

діОіПрИІЛада.ми, ~і ра з г ість. у раз включає Говорить Левітан : - Вічна пам'ять ге­ роям,

то передзвін годиннина Кремля.

війсьнового наказу Го­

ра­

з

столи

два

і

фон

то

бадьора пісня, то шум в Арктиці , криголама

останнього

слова

заповнила

кнопну

зал

весь

го голос, коли nовторю­ в ав

і

натиснув

напруже­

тривожний,

у

торжествах

у

участь

-

свій час ,

змагань

умовами

За

перемо­

gиявитися у двобої жець мав нападаючих і воротарів. Обидві команди повинні були виконати до

аж

пенальті

виявлен­

переможця .

ня

супер­

ворота

у

провели

.NQ 3.

школи

футболІсти

Вони

проявили

краще

вже

тут

І

себе

ника 4 м'ячІ, в той час, коли лише З. За­ пропущено було

6 :5

гальний рахунок

було

його

кубка.

дав пра­

володарем

стати

команді

во

на

вручено

урочистій лінійці разом з гра­ мотами міськвно. Недавно склався фінал і для

NQ 7.

молодшої команди школи

І тут їм пророкували перемогу.

Адже в складі команди чимало юних футболістів, що тренують­ ся в сенЦlях, мають добру фі­ зичну

підготовку.

Впродовж

гри, а

особливо в

всієї

майже

другому таймі, спортсмени сьо­ мої школи атакували ворота су­

перника . Проте гол, пропуще­ ний у першому таймі . вирішив долю другого кубка. його во­ стали

лодарями

ньої школи

серед­

малюки

NQ 2.

Слід віддати належне керів­ никам команд. В . Безбородько, Сінчук Л. та Ратушний В. поставилися до зма­ серйозно ;.ань і тому зовсім не дивно, що ІХ команди вийшли переможця­ турніру.

ми

крім

Змагання,

виявили

м~жЦІв,

команд-пере­ цілий

• Російські

ряд

2 : О на користь номанди сьомої зщбних юних спортсменів. Се­ школи .

Але

хвилинку

в останню десяти­

настав

злам

у

грі .

І спричинив його, як не дивно .. , дощ . На мокрому полі м'яч не хотів

слухатись

гравЦів

школи

третьої Юні футболісти школи ніби чекали такої пого­ ди . Вони повели атаки на воро­

NQ 7.

та. с.уперників і були винагород­ за

старанніст ь

ливість.

Приймаючи

жею ну

передачу,

ків « з різав >> рота. 2 : 1.

Команда школи

у

наполег­

прострілh­ із

один

м ' яч

і

захисни­

власні

во­

NQ 3 продов­ 2 хвилн-

-

них

ред .

валь із школи інших. На них тренери,

СПОРТ

Полонников,

Редактор Є. ФЕДЯИ .

І

та багато звернули увагу

NQ 2

залучили до тренувань

Пед~гогічниіі колектив Красилів-~

СЬКОІ

майстерність, до

нових,

СередНЬОЇ

WKOJIH

ВНСJІОВЛ:ІОЄ

глибоке сnівчуття вчителеві В. м. Іваненку з приводу тяжкоУ втра­

школі . Тут в дитячо-юнацькій свою підвищуватимуть В()НИ

ти

-

смерті

його

матері

ХОМЕНКО Варвари Григорівни.

готуватимуться

відповідальних

зма­

гань .

В. РОХМАНІИКО, тренер ДЮСШ .

жувала атанувати і за

Ігор

Віктор Володимир Арсентьєв, Шпилька із школи NQ З, Юрій Щербак, Валентин Романенко, із школи Ігор Поrорельський NQ 7. Ігор Лисенко, Віктор Ко­

СПОРТ

СПОРТ

• '

а

11

І К.НИЖКОВО! ТОРГІВЛІ вул . .Киівська, 154.

Зам.4.754tЗ~і0.842.-

168 номер 1974 рік  

168 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you