Page 1

ПРОЛЕТАРІ,·ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯ! ,, . . ~!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ·"'

ЬРГАН

&РОВАРСЬКОГО"МІСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

І

квітня

17

*

року

1937

К О М )' Н І СТ І( Ч Н О І П А Р Т J1 УК РА І Н И, Д'ЕП)'ТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

KOMITETV

~АД

PAROHHOI

НАРОДНИХ

*

.N2 167 (7660)

П'ятниця, 21- ж-овтня

*

року

1988

Ціна З коn.

.МОБІЛІЗУВАТИСЯ, ЩОБ МОБІЛІЗОВУВАТИ Судити про роботу nарторганізаціУ nротягом року tio одних тільки збо­

nедрад, бюро, виробничих нарадах. І коли ·слухала доповідь та вистуnи, складалося враЖення, що в них біль­

рах, навіть якщо вони· звітно - вибор­ важко. Все ж окремі висновки "-слід зробити. І не заради того, аби прозвучав матеріал, а щоб доnомогти

,.:_ ні,

ше

уваги акцентувалося саме на ді­ яльності nедради, дирекціІ, а не парт­

організаціУ. Це 1 засвідчує те, що во­ на ще не досягла тієї висоти, копи го­ ворять про її беззаnеречний автори-

в якійсь мірі партійцим стати бойй" витішими, а цєдколективу шкоnи .NV 6 (саме пр~ збори в цій установі і йде мова) чіткіше окреслити ·персnективні шляхи перебудови. Висловити ці дум­ ки вважаю необхідним і тому, секретар парторганізаціІ П. Я.

Або .Інше nитання

що Зак­

лися цікаві, серйоЗні. І результати є відрадні, зокрема в піднесенні nоліт­

ною, яка може бути справді ватаж­ ком, і тому, що парторганізаціУ шос­

інформування,

тоt, аби мобілізовувати, треба мобілі­

високих; знань

Що це так, nід~ердили і допові­ дачі, і вистуnаючі: До того ж мали

рядку

не

вання

тих,

свою

думку

сnравилася

з

собою завданням

не партбюро

nоставленим

.

і

добитися хто

ня

. не

перед

в

лективу.

nартор­

ганізація, а точніше, ті, що о6го8й" рІОвалнея на nартійних зборах чи за­ сіданнях бюро. Саме обговорювалися,

р<)бити це сьогодні треба прискорено, варто знати проблемні питання і ви­ рішувати Іх. Таким nроблемним у школі бу ло питання оnтимізаціІ иав­ чальнй"ВИ~овного nроцесу. Тож ло­ гічно. що саме воно сnросилося• в nершу чергу для обговорення. на парт. зборах. його ж місце сзайgяло• ін­ ше про nоліnше11ня підrотовки при­ зовноУ молоді до служби в армії. Не

<:ТІІТуту будtвет.ввх мате­

1ІuІв,

що роаrорвуто ва

IQIIIIJШJJO.oi!Y

ЗuІському

' цеrе.пьному заводІ, будІв~ьІІИВJІ

пересувноІ ме­

хаіdзованоІ колони

.N2

1~

тресту •БроварвпроІІ8ІІТJІобуд• заверDІВJІИ ІІОВТаJК .пІиІІ DO ВВІ'ОТОВ•

JІевию базальтовп tовво80JІОК&Встнх

впит.

спільним

завданням.

nовний

зріст стати

на

руч

з

ві зроблено чимало. Але, яи зазнача­ ли В. Г. Усенко, . Л. І. Романенко, Т. С. Улянич, В. 'Х. Міх-ова, і з об­

тина радіодеталей, які з тих чи іонших. цричин не знайшли Щістосу­

ладнанням,

ван:ня. Вони часто осі­

і_ з наочНістю, і з довід­

да.ли

і його треба вирішуВати. відділ

на­

те, що здобутки міськоУ середиьоУ школи М 6 залежать сьогодні від ко­ жного з n'ятдесяти nедагогів. Нині ж тут кожен ніби сам по собі. І nрик­ лад є з кого брати. Це в nершу чер­

гу комуністи Е-. А. Циганкова, Т. С. У лянич. Вести ж nовинні всі, на те

мертвим

ПромисловІсть, будІвництво, торгівля,

(11 · процента)!:

Почавши

лю,

трmtвники,

працюють в ного

Вdд

t~ Виконання

час-

2.

перевищено

ронності,

ші.

-

строк

рахунок

в т.

спtвдружиостt будуть . використову­

вати nри сnорудженні ко­

раблlв як теnлозвукоізо­ люючий матеріал. На ·від­ міну від традиційного nі­ нопласту нові nлити-вог­

дешевші.

З

виходом лінії на лроект1ІУ потужність щорічно Іх

ВИ'ГОТСJІВМТИМЄМО ЙОН 200 тисяч них МЄІrрів.

МіЛЬ­ квадрат­

1

На

пІ.дnриємстві

освоЄІНо і технологію rІуску ГРЗ!НУJJіту, що

дібний

до

відомого

вже ви­ Пй"

· ке­

раК'І'Єристи.к.

коштів

на

д_ер~авноі ГІВЛІ

якщо

7.

СХй"

підприємств

об'єктах

-

заводчан, кі.вській

в Іванй"Ф.ран­ об.цасті. завер-

досвідом

і

кооnеративної

100,0

·

108,2

106,7

84,7

76,9

92,7 114,4

&2,9.

81,0

тор­

Обсяг реалізації побутових послуг

ви (кг) плюс-мінус проти періоду 1987 року

відповідного

. Одержано молока на 100 га сіль­ госпугідь

(цит.)

Одержано м'яса на

- мінус проти періоду 1987 _року

Одержано·

иєць

від

(штук) ПJIIQC • мінус проти періоду 1987 року

ві·в шлакІв Бурштин­ сько~ ДРЕС,. потужніс­ тю 200 тисяч кубометрів

відповідного

100 га

плюс

ШУЄ'l'ЬСЯ СіІОруджеяня n.4цприємства., що вигй" ТОВІJІЯТИМЄ ЙОГО іЗ ВіДХй"

101,4

104,5

101,0

117,0

ріллі (цит.) відповідного

курки-несучки відповідного

2644

2811

+272

+63

742

933

+52

+28

221

281

-20

+10

176

195

+9

о

Виконання плану продажу 'продукцІі тваринництва

рік.

(в процентах)

О. КОНОНУЧЕНКО, застуnник ва.

100,0

Одержано молока від ко)j<ноі коро·

(РАТАУ).

І:нституту

99,9

Виробництво продукції тваринництва

'

на

D:1робничого

.

на­

слуг·.

розробками

'Н~укооцtв

та

ч.

nризначення

науковцями

-рамзитуl але набагато пе­ реважає його з усіх ха­

Керуючись

виробництва то·

плюс - мінус проти періоду 1987 року

з

100,0

nродук­

5. Введення в дію житла 6. Обсяг роздрібног~ товарообороту

А. КВІТНЕВА.

продукціі

за рахунок державних коштів і за

nов-

дає насменшо більш як двадцять видів Пй"

вони і nедагоги.

nромислової

Брова.р­ ськиА район

про­

Введення ·в дію основних фондів

4.

вдвічі мен-

Об'єднання

реалізації

року

які

сзапасlв•

.&ИІІІадках,

побут

_варної nродукціі в nорівнянні з відповідним періодом минулого

відмовились. Ціни - в маrа3ИІІі на радіотова­ ри роздрібні, а в де­ яких

Приріст

З. Темпи зростании

госnрозрахунку,

таких

плану

за рахунок nідвищення тивності nраці

умоІІах са­

і

до

до плану)

мислової продукціі з врахуванням зобов'язань по nоставках

торгів­

мофінаисуваНІНя

анrара п,

МІт.ка.

Бари­ ші.асьRИЙ район

ванта­

жем.

хлопці,

ре'Іі, І ва Іиmих роботах, показ8JІІІ неабвикІ професlйиІ здІбностІ.

під-

приміщен­

скупчувала.ся

сuадавия де

вІдкрило

no

нях

час

О ОКАВНИКИ

nослуг

·nрохідною

під

автотехкtкн,.

Фото О.

Львівське об'єдиаНІНЯ іменІ В. І. Ленd-на. По­ nриємство

д.n:я

анімок

асорти-

nлаmих

складських

нетривк1ш1,

Розширює мент

ароб.n:ено

·

ЗМАГАННЯ ТРУДІВНИІ(ІВ БАРИШІВСЬКОГО І БРОВАРСЬКОГО РАНОНІВ ЗА 9 МІСЯЦІВ 1988 РОКУ

зміцнення матеріальнй"технічноІ ба­ зи. В останні два-три роки в цій спра-

І останнє, замість висновку. Щоб мобілізовувати. мобІлізуватися само­ му. Це безnеречно. Але безперечно й

треба

rx

Цей

діло

в

реалізації Щороку в

nовинен nодати міський родно! освіти.

Щоnравда,, про оnтимізацію нав~а­ льнй"виховного nроцесу (і багато ІН­ ших nитань) говорили на засіданюtх

•У виробвицtвІ КвІвсько­ rо ваувово-дос.n:ідвоrо tи-

над

Тут більш вІдчутну. допомогу щколі

його

(ехсвервмеІІТ8JІЬИо­

Усенко.

магазИІН неліквtдlв.

.ня назріло

немало.

На

r.

разд. Одна з основних причи:іїтут· теж відома -· сбідяl шефи• •. Але nитан­

причому nідходить до сnрави не шаб­ ще

в.

-

ковою літературою далеко не вtе га­

хочу зменшувати важливості цього· питання, але ж воно не так бопн'l'!!. Нерівник nочатково'l військово! niдro. товки в. М. Мельник. Ініціатор '!;ИХ зборів, справді робить дуже багато,

зробити

Нефедов.

Неліквіди­

Відnовідь було дано

І ще одне питання, яке порушува­

Зрозуміло, щоб рухатися вnеред, а

й

О.n:ексаидр

лося на зборах більше, ніж інші. Це

Питання до самих себе, скажімо, та­ кі: сА як nеребудовуватися?•.

хоча

дирек­

молQдим й захищати честь школи. До речі, Іх, молодих, тут не так і мало. Пора також нимИ nоnовнити nартійну організацію.

ли. то і виникали у виступаючих за­

ділитися,

в

немає згуртованого ко­

іншому "вистуnі

І вже пора

ребудову народноУ освіти. Але не· ста­

досвідом

-

Чому?

nрацюють

Ііо обговоренню І't!атеріалів JІЮтневого (1988 р.) Пленуму ЦК КП:РС - nро nе­

доречно

гру

і не кожен на своєму місці однаково

кою всієї дімьності nарторганізаціУ, всього колективу могли стати-· збори

тут

а самоврядуван­

через

Причина полягає в тому, що ,не всі

бо цілісної картини щодо результа­ тивності тих зборів присутні нині не відчули. А тут відnраІІною точ­

І

nошко­

У_ виступі Т. С. У лянич прозвучала

тання,

.понно.

чи

Високоефективио трудятьсв: ва. за­ воді атомівієвих будівельвих вон· струнцій СJІІОС8р-склад8.11Ьиик, воін­ Іитериацlоиuіст _ Іван Г.n:адкий (ва фото вІв аJІІва) ' та зварюва.n:ьнив

ВJАХ? Може, це і важче ...

комуністоІf,

працювала

запису-

тора-уЧІНя. А чому б на учнівське 'самоврядування не nокласти дисципліну, nорядок і ті ж nрсти бережли­

така думка

якими

шляхом

заnізнився

розвинути

протягом .. звітного nеріоду. Критика була конкретною, хоч інколи кути і згладжувалися. Назвала вона 1 пи­ над

вихованості дітей,

див шкільне майно,

оцінити зробле­

-

і кожним

і

завдання із завдан~о сьогодення. Та зрозуміло і те, що дисциnлінИ і nй"

безnартійні ~ вони також були за­ прошені на збори. Доnовідач, секре­ тар парторганізаціІ П. Я. Закревсь­ ка,

це

форми школи не nройдуть через уч­ нівський колектив, годі- ~nодіватися

сліД віднести на Уі недй"

висловити

І

зрозумtло. Адже nоІ(и nроблеми· ре­

свідченість як секретаря. Недоліки ж парторганізаціІ у 'ії ще не вельми бойовому характері.

можливість

історико-.краєзнавчоІ,

сnортивно І роботн та в. інших.

ЗУВіlТИся насамперед самій. ·Бо коnи говорити про прорахунки Поліни Яки­

·rx

розвиток іні­

-

ціативи комсомольсько! і nіонерсь-коІ організацій, учнівського самовряду­ вання. Пошуки в цих наnрямах ве­

ревська є, на мою думку, тією JІЮДИ­

мівни, то

·

тет.

директора

з

виробницт­

;

Продано мопока

115,4

Продано

м'JІса

Продано

яєць

98,6 112,3

106,8 112,0 107,2


eeeeoeeoooeoeooeoeeeoooooeeeeooeoeeoeeoetooreooottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttatttttttttttttttttoeto~oooooottttttttttttitoeoooooooooooooooooeooooooo~O~~

стоР.інка.

2

'•• о о о о • е о·о о о о о о о о о о о о о о t о t О о о t о о о t Іст<'.,і:Я, пам' я~.

революція,

-

~ки

джер~::.ю

роду..

їх

уряду,

це могутнє

виховання

на­

заокачалося

на

з'Jзді НПРС. І лю­ наших :nреба вихову­

вати так, щоб вони були РевІН•ИМИ

хра<Нителями

о t о о о оооооооt оt о о t оt

але

владу

дУ­

ху JіQІродного, який живе в пам'ятниках 1сторlї і KyuiЬTYfPH, В камені і бронm, в найнеповторні­ шому З'ВУ'Чанні імен на­

року

по

радіо

і

t'

НО tt

е

8

ЖИТТЯ

t t t оt t t t t t t ооооt t t

t t tt t t

штаб

лн вІД петлюрівців. 1 в кІнці сіЧНІЯ та в лютому Р~нська влада була встановлена в бага-rьох населених пун.ктах НиІв­

·

написа-

ЛИШН'Ьоrо

Украtкн

ко-

царсько.го

ге-

єм .

.

дії Великого Жовтня, бо­ ротьбу

нароДНіІХ

Великий

ставляє

·

мас

влади

історія

за

Рад.

1Нтерес

пред­

боротьби

ЖОВТНЯ

25

за Радя.нську владу на Ни'і'Вщині, адже вона в :тачній мtрі визначила

-

перемогу

ж дня у своє·му вечІрньо­

газета

сНи­

евская мЬІсль• сndВlсти­ ла, що в будинку колиш­ нього царського (МарlІн­ ського) палацу проходили безперервні

наради

фест до

го,

чле­

н!.в Ра.,ц;и робітникіВ і Ра­ жовтня

ВРН,

радянською.

Нол·и їхати з Брова,рів ІНа ННІЯжичl, на околиці міста , обов'язково nри­ верне

лишнього

Тимчасового

республіку

Рад.

Зав­

.

Чесно

. кажучи,

виборні

численних

З

16

по

20

січня в Ни-

ко-

Скоропадсько­

явка

Адже

велася.

ти, що nротягом року ком­

сомольцІ не виявляли іні­ ціативи. Вони відремон­ тували приміщення сау­

1

лося

ни ,

у

зборах

Номlтет

комсомольців з 2З , котрі стоять на обліку

16

(четверо

у

воду

як вияв

та;ращааців,

про

тому

в

яких

те,

1919-го

цеховоІ

ком­

рожил.tв,

життя,

'f.ам, .

по

вулицІ.

дошка

хоч,

су­

комсомолу

встановлено

ЗО се.n.пня

1919 року·

Ниїв

зу-

" зайняJІJИ

J;ІетлюрІ вцІ ,

а вже наступного д'НЯ здали мІсто денl·кінцям.

проти денІ•к tнцІв.

.нами ·nоміщицькі зе.млl, проЯІВляли ту:рботу цро дітей і солдатС;ЬІНих вдІв .

J J<!ра:їна була охоплена nартиза'Нським рухом. Ви-

разділені

між

бо­

1іів

ревкому.

днt броварчани

НиІвсь­

конуючи наказ Головного командування вІд 17 ли­ c-ronaдa 1919 року, чер­ в.оноrвард!йцt перейшли, в рішучий наступ і з допо-

Че,рез 1'РИ

могою партизе..н

знайшли

громили

війська Денікіна.

порубані шаблями тІла ревкомівців М. Осипова , А. Андрєєва; А. Гальбича. Пам'ять про перших ревкомІвців зберіга-

в

Восени

"

смя-

вели боротьбу з бандитнзмом. А в серnні денікінці, що ввірвалися в БроваJри, аа>ештували чле-

Семиполках на будинку, в !ІКОМУ також перебував

розрухи,

холоду ;

му вl.дновлювалнся на місцях органи влади · Рад. У Нал иті є могила , де

.

похо.ва:ннй

гол ова

сlльви­

коІІКому В. Турчиновсь­ кнй, вбиrий куркулями в роЦІ. Тут же па­ м'ятник зе.млякам, я кі вtддали своє життя за Радянськ у владу. СпQJ>уд­ жений він у 19З6 році.

1920

Ще

цр о

оДІНу

сторінку

~ротьби з бандити,змом нагадує обел1ск на брат­ ській могилі 99 'Чекістів у с. Зазим 'ї. ЗаГ'НІНІУЛИ вони в бою з бандою, що пtд.нял а

за•кол от

Радянс ької

м' ятник

за

с ела

мади.

nрот~{

Ш- ·

рішенням жи­

·встановле но

листопаді 19З6 рооу. В роки вій.ни був зруйнова­ ний, а в 1944 роЦі відновлений. У св'І'домості нашого народу Великий Жовтень і В. І . Лейrlін нероздІльнІ. Тому .на

~

НиШщинl важко

ЗtНаЙ'm насе:л.ений nункт, в я~<ому, не було б . вста­

новл-ено1 пам 'яТІНИк вождю Жов?ня .

.р ічни Ці

На

чес.ть

З1-І

спорудже'Ний

па­

м ' яТІІИ~< В . І. Леніну в нашаму місті. Є во.ни І в Бобрику, Плос.І$ому,

Пухі~цl У

і

-

Т.ребуховl , в

Pyca.iloB.t,

бюст!

великих

скром них

меморіал ах

-

обеліск~

наша lсторLя, наша м·'ят;. І ті, й Інші

па­ не­

-

від'ЄІVІіНа частина нашоt культурної· спадщини , яку

н mrішньому

поколін­

ню радянських людей тр.еба іН'Є тLльки зборегти, а

· при.мноікити.

й

Н.

Але МИІРНИЙ перелочи­ оок був коротким . Почав­ ся '1\рех!Й похід Антанти. На Україну вдерт~ся бlдопол.Я.ки. Визволе но Ннїв

го­

бандитиз­

.

ОСЯЄВА,

Ві:ДПСІІВідаЛЬІНИЙ секретар міської організа­ ції

Товариства

охоро­

ни

пам'ятникІв

історіІ

і

культури.

за­

Бровари

СЬОГОАиІ.

На

вуmщІ 50-рІ'І'ІЯ ВЛКСМ. Фото в; Горба•евського.

велику

мольці знають Від недостатньої:

як сказав

це. гласнос­

ті страждає справа. А зма­ гання за

у _

право

.участі

стати бійцем МЖН взага­

цеху В. С . Івахов , Ніс!J>ація nретензій

лі пущено на самоплив. Складалося враження, що

комсомольців

не

адмl­ до

має,

комітет ко"'сомолу

го­

і

·

фонду

ний колектив

І

-

МОЛОДіЖ-

зміни сА• дільниці

по

nраву вважається одним з

кращих на заводі, в пи­ таннях якості є баrато не-

лише

коли справjі

таря і · комсомольського бюро , байдужих в залі не залишилося . Обговорюва­ лися різні точки зору. В

зарплати.

І<ОМСОМОЛЬСЬКО

бюро

дійшла : до виборів секре­

зни­

Єдиним правильним рі­ шенням в цій ситуації може . бути nідвищення якості продукції . Якість - турбота сnільна. І хоч

комсомольське

цеху .

продукціі: , яку виnускає колектив, що в свою чер­ на

існує

сам по собі, так само, як

ворити було про що . Це і зменшення збуту залізно­ го порошку осноВіІОЇ

позначається

npo

своєму вистуnі начальник

плавильноі:

в_ 1968 роцt пам 'ятник.

створені ревкоми на мІ.сЦІRХ,

лю­

і

ревкому

учасни­

ТІВQJ>еНІНЯ . Працюва.ли ад-· . Т,руд'ящі Ниївщини під юерівниц'!1Вом. більшовим1ністративиа, земляна І ків розгорнули підпільну пода"n<ова 'комІсії; були 1 повста·нську - боротьбу

Біюва­

встаІНовлеиа

ч.лени

могила

-

КІіВ походу в боротьбі з бандою Зеленого, на якій

1919

СЄ/І)Пе:нь

збереглася

комсомольцІв

міли здій<;ннти .найнеобхідніші революційні пере-

Кlй, J!СТа•НОВЛЄНО меморіальну дошку. Така ж

.

ПО

і

вого комплексу (МЖН) . Та далеко не всі комсо­

вказа­

розмови на зборах не ви-

женні

року

ГУНціВ з'ясуваWІи, в яко­ му бw.икк:у буg штаб.

бере участь у б удівни­ цтві. · молодіжного ;китло­

ні недоліки в роботі. Од­ нак зацікавленоІ, живої

гу

Л·ЮТОГО

на­

«<ОЛИШНІХ

- ndЛJI1

одних рук в ІJНшl. Але з

Вон·и ж з допо.могою ста­

матеріальна база клубу технічної творчості . Завод

сомольсько! організаціІ Любов Варламова почала доповідь впевнено, по-ді­ ловому. У ній були ви­ світлені всі грані комсо­

І

в

з · мІсце-

організаторів РадянськоІ влади. Після Жовтня влада в Броварах nереходила з

згадува­

в

названа

одного

умоВ<ах

лоду

·телів

КУЛЬТУРИ

Осмова

честь

ких

52

Секретар

. йшло.

проводили

nроводить

які

що

ноУ lнlцlативи, на ра!УН­ ку якого тисячі кар­ бованців , закладається

активностІ .

мольського

що

червня 1920 року. Після . визволення від біЛОІЮJІЯКlв ЗНОВУ иастаtу етап мириого соцІ.ал1стич- . ного будівництва. У важ­

організаторську . роботу: створенИЙ фонд молодіж­

відпустках),

розцінити

катер ,

. вих

окупа­

рах роз.Мlщувався штаб· М. Щорса ; розшукали СЛіДОІПИТН ШКОЛИ .Ni! З.

ботники.

всім разом не так просто.

участь

сповІщає,

12

сказа­

колектив

по ковзковому графіку. А це значить, що зібратися

можна

можна

заводу порош­ металургії працює

.Ni! l

Тому

Не

на

мовідданої боротьби тру­ дящих за владу Рад. Меморіальними дошка­ ми на будинках, пам'ят~ ·ними ЗіНаками й обелlска1\fИ ·на братських могилах JІІіДз.начено шлях по НиІв­ ЩИ!Нl легендарних боГун~

використаних резервів. На жаль, мова про це не

звітно­

вулиця

г.рабежу, ·

час

жорстоко!

кумЄІНТи,

па­

єві йшли жорстокі бої мІЖ робітНиками і пет­ люрtвцями . 25-26 сtч.ня

Настав

ц1в

м'ятника~.

Збори викликала

сумнів. цеху ковоІ

на

яка

меморіальна

І

стуnали тоді на Ни'Lв. До­

заводу «Арсенал~ . Істо­ рія їх героїчної боротьби ув-Ічнена· в

І

Копи бракує гпасвості комсомольців

увагу

дошКІа,

Цl'і. Але то . бУІВ і час са­

-

Три

вІйська

Ук.раtнської

Яскрава сторІнка П істо­ рії січневе повстан­ ня, знамено якого пІдня­ ли робlmики київського

дні знадоби.лось ниЬсь­ киМ робітникам і револю­ ційним . со.л.датам, щоб розгромити

до

11РУдящі НайвщИ!Ни у січ- . ні 1918 року значно ак­ тивІзували боротьбу за владу Рад у своєму краї:.

який

у:ряду.

села.

.

П.

терору,

ультимативними

дяки nlд'11РИМЦ1 нac'l'yny на Ниїв червоних козак!В. харкі·Вських і московсь­ ких червоногвардІйців, чорноморських моряНів

роомІстився в палаці, по­ чав п.ідготовку збройного повс-rаw.ня · цроти вІйськ

Тимчасового

з

на­

З-5 грудня в Ниєві в.lДбувся ·обласний з'їзд РСДРП, який висловився

ди солдатських депутатів.

28

украІнського

ради•.

ЗВ•

збройного повстакня. Того виnус.ку

нерала

вимогами

ства. 27 жовтня Ниївсь­ кий комnет РСДРП( б) випуСТ>И~ листlвк~у, в якій

му

комсомольців НиІвщини в боротьбу з контрре-во­ люцією. В червн і 1919 року в1дбувся перший гу­ бернський · з'їзд комунl­ стиЧІНої · спілки .робітничої молоді УКіраУни. Яскрава сто~.НІКа · героїЧІНої lсто­ •Рії КОМСОМОЛУ Укр.аЇ•НИ -"--- :відомий т,рипlл ьський nохід 1919 року. В Три-

з

<Угже, в лютому 1919го НиУІВщИ'На знову стала

ПАМ'ЯТНИКИ ІСТОРІІ ТА

ний В. І. Лміним •Мані­ роду

революЦії, день початку оовQУ ери в історії люд-

цро

однв

нащадки.

€ДИНИЯ ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

-

ПРО

-

долю соціалістІАНоІ рево­ люц,lї Н9. Y.~qpami. 25 жовтня (за старим стилем) 1917 року ден;ь перемоги Великої Жовтневої соціалістичної

пQІВІ.домив

легендарного

носить

вдячні

ЗнаЧ!НиА вклад ПЄ!РШИХ

У ПАМ'ЯТНИКАХНАША ІСТОРІЯ

важливу

рол.ь вУдdJГрают.ь пам'ят­ НИ'КИ і пам'ятні місця, що увічнюють .незабутні по­

встановленв.я

ють

бо­

-

щих, особливо молоді , на революційню:, бойових і труДових традиЦіях Ному­ ністичної партії і радян­ народу

Звідти

керував

.

Ім'я

вулиць

ших міст, сіл і вулиць. Дл.я виховання трудя­

ського

Щорса.

командира

ли. австро-нlмецІ:>Кі інтервенти, які проголосили

rетьма.ном

М.

пол.ководець

щияи. Але п.роіснувала ВОІНа тільки до березня, коли Ниївщину окупува­

ЖОВТНЯ . І988 РОКУ

21

,·,о t t о t t r t t t t о о ое о е о о о о е t о о о о о о о о'' е о о t •. ~а t, ее ее е 0 0 оо ооо 0 0 010 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~

року Ниїв- визволи­

1918

узур-

пува~а Центральна рада. І в жовтиеві дні 1917-го Радянська влада на Ни'Івщині не була встановлена. В листопадІ боротьба fІІРОІДовжувалаr ся. '.11рудящі усвІдомлюва­ ли коfІ1'Рреволюцlйну СУ'І'Ь nолітики ЦЄН!І'раль­ ноІ ради. Сприяв цьому nереданий З .грудня 1917

. XXVII ІІІей

ttt tt

.

результаті відкритого го­ лосування більшістю го­ лосів секретарем комсо­ мольськоІ організації зно­ ву обрано Любов Варла­ мову.

М. заввідділом J(OMCOM0./1)'.

ГРИШУК, місqКІtому

У ВІДПОВІДНОСТІ з рішенням НиІвськоІ об­ ласно! Ради народ~их де­ путатів «Про створення госnрозрах.уннових

рів

по

·nрацевлаштуван­

ню , навчаииJ() і црофорІ­ єнтаціІ населення 1 бюро оо

працевлаштуванню

на­

селення• виконком місь­ коl і районноУ Рад на­ родних депутатіВ вирі­

шили створити Бровар­ ське rОспрозрахунво~ бюро по працевпашту­ ванию насепеиня: на базі

·

діючого .

леиня ласного

М1сь'Кого

1 в4дді­

аналогічного

об­

бюро.

населен.ня

би n!.дnриємств, організа­ цій Та ЗаRЛЗІДіВ у Ка!Драх ,

об'єднань. радгоспів · mахофабрик, ноорерати­

а

:в.ів

також

ня

про

потре-

nрацевлаштуван­

ТИІМ·Часово

того

положенням.

.

ро

має

не

насе..пеиня

зайня­

згідно

Міське

з

бю-·

працевлаштування

організувати

ши.роке

інформуваsня громадя'Н про своІ функg1У, а та­ •кРЖ

про

види

послуг,

що

надаватимуться.

НерLвнИЮІ, вlідділlв

Буде заТІВерджеио єди­ .ний nорядок інформуван­ ня

Для поліпшення працевлаштування

цент­

вих,

кадрів

працівники промисло­

буДівельних ,

тран­

Сf'!ОJ>'DНИХ ,

торговельних

побутових

nідnриє мств

·

ТОЩО

ПОВИНИl

суворо

та нь

комплектування

•к-еруваrгися

за'Твердженим

ВКВіЛЬНЯЮТЬСЯ ,

порядком

1н<W>рмуван ня

1

ІНаселеиня .робоч1й

потреби у

rrpo сИJІІ.

та

влаштування

не зайнятого Др першого ПQТОЧ.НОГО

nраце -

тимчасово

населе ння. л истопада

року

ВСі

БО.НИ

меють ук.ластн ' договори з міським бюро по праце­ влаштуванню

, ·розробКу

здlйс ненйя заходів по скороче нню плинності над,:

рів 1 змщне.н.ню трудовQІ' дисrщпл і ни.

Вс1 rrІдrирИ'Ємства

і

1

ор~

ганізації зобов'яаан l :вчасно І у повному обся­ зі :Подавати бщро .зведен­ ня про вішml робочі міС­

взаємо­

ця , вака.н'І1ні nосади, а та­

взаєморозра­

'КОЖ про всіх · робітникіВ , які прwй нятl чи з!Ильнеи.J.

цро

і

відносини

і

і

хун•ки

послуги

за

ро­

бочою силою , працев·лаш­ ту.Ба1JНЯ .робі'11НИКіВ , ЩО

з

nн-


м''''оо о о оо о о оооооооооооо е ооооооооо о оое оо• о ооооооооо оо ооо оо ее оеоооо

,

21 ЖОВТНЯ 1988 РОКУ

otttttt ооооо ttttttt t

нове

tt tttttttttttttotoooooto оо оо oooott о ео о о о

оо

о о е о о еоо мо о ооо оооооеооооо~ооо ·,,~

життя

сторінка.

3

ПРО ЩО СВІДЧАТЬ · ПІДСУМКИ Промисловими ·району

. є·мствами

чень-вересень

пІдпри­ за сі­

поточного

рону вироблено товарної · цродундії (у оптових IJJ-

на

ox)

288

~а:рбованці'в ,

мlльйон-lв

що

на

18

тє.вих

технічних

наслідок тоrо ,

що у

цеху

народного

рез

це

дить

з

воно

часто

лад•У.

вихо­

Негативно

·Ча

робіт­

ІНННІ.в .

nідприємств . Це заводи nороІШ<ової металургН імені 60-річчя Радянсьної УЩ>аЇНИ, · !дОСЛІДНИЙ завод обладнання «Фа­ нел»,

дослідно-енспери­

меигальний дослідно

Унрагробуду,

- енсnерименталь­

ний будівельних нонстрУі(цій У юрагробу ду.

Іrо.Мбінати:

цромис.ло.вий

tРЗЙС'ПОЖИ'ВСПіЛНИ, дерево­ ..8_96ннй. та nобутовий.

~ -договірні

зобов'язаt~ня

цромисловістю району 9 місяців винонано

99,9

процента.

вилися

із

Не

за на

спра­

завданням

nідnриємства.

три

Ними недо­

nостЗІВJІено nродунції на 279 тИсяч нарбованців.

У ·нолективу заводу nластмас заборгованість з

цього

показнина

стано­

вить 120,2 тисячі карбо­ ванЦів. Недопоставна лит-

ПАМ'ЯТАЮ, йшла кон­ ференція, на якій обира­ ли

раду

тру дового

неnек­

тиву радгоспу «Бобриць­ кий•. Секретар комітету комсомолу Bil<'l'op Бобко

~запитав тоді

• Чому до

у президіУ:

серед

ради

кандидатів

трудового

колек­

тиву немає nредставників молоді?• . І заnроnонував кандидатуру Олі Куцен­ ко.

В.

RваJJ'.іфінованих На

минулого рону.

Знизили обсяг цромнс­ лового виробництва сім

Конференція підтримала Бобна і заnисала в

Найбtльша питома вага продукЦіі вищої катего­ рії яностІ у загальному обсязі виробниц:r11а на

збІЛЬШИ'ВСЯ На 5 МІЛЬЙо­ НіВ нарбованЦів, або на

·ніж ріоді

тисяч

157

4. 7

цього

ного

заводу

та

народного

С~д

nричин 550 кубо­

ний,

договірн-і зо­ ІНа дослlдно­

заводи

ком61нати

заво­

мrІ.л·ьйонlв карбоваІЩів ви­

nроцента, за . дев' .ять міся­ цt.в МИНУЛ'ОГО рону 2,5

району

готовили ного

на 115

то.варі~

nроце-нта. Продукцію ви­ щої ІНаТегорlІ . IIKOCTl ВИ­ ГОТОВЛЯЮТЬ · с.ім . підпри­ ЄМСТВ .- За з.вітний період Ії ви:nущено на 34 міль­ йони ІКаJР(ІоваНrЦІв, що на 5,3 мільйона бІльше, Иlж за аналогічний час тОРік.

народ­

спожива:ння,

в

тому

часлl · това.рІв легкої про­ мисловостІ на 39 мІльйо­ нів карбованців , харчової - на 9 МіЛЬЙОНІВ, ЧИ На 7,9 процента, у загально­ му

вШJуску.

розкрити

своІ

здібності.

тина Мохнач. Марія хайлівна · довірила

Багато хороших слів мо­ жна почути від бригадира . на адресу Петра Микола­

йовича Затули, вчив

ном-

байнера комсомольця Вік­ тора Лесенка. Молодий механізатор nрацює .само­ стійно, уже два ро~и ви-

ходить

переможцем

алістичного

самостійну.

якиJt на-

майстерності

соці­

змагання

на

жнивах, а його колишній наставник Петро Микола­ йович знову передає свій

·

кам 1 с.пецlалістам радгос­ nу більше довіряти мо­

мовпяв,

набули, показали б се­ бе, а тоді · б уже І дові­ ряли їм відnовідальну роботу. Однак nобоюван­ ня були марними. З пер­ ших днів роботи при під­ тримці 1 допомозі · МарІІ

6

лоді,

давати

справи,

нонкретні

навчати і допома­

гати Ій•. Не секрет, що це спо­ добалося далено не всім. Але саме з того моменту

юнаків та дівчат залучати

лlНJіЯ

до

nочали

справ

уnрав·

виробництвом.

Рос·

ло довір'я, росло і почут­ тя господарІв своєї землі, свого господарства.·

Після служби в лавах Радянської Арм!У nовер­ нувся в радгосп молодий механізатор Григорій Чу­ прина. Згодом йому дов!~ рили керувати тракторною

бригадою.

Нині

Григорій

Трохимович кандидат у члени міськкому партії, наставник молоді, шано­ вана у радгосnі 1 селі лю­ дина. В чому ж авторитет

всього

ІЮЛеКТJІJІу,

річного

плану.

ти 2850 тисяч умовних банок консервів. Значно

Довіряють

у

бригаді

Нещодавно nовернувся

у

цей нолектив зі служби в

Володимир Найактивні-

перевиконані

планя

виробництву

окремих ви­

по

дів продукціІ, а саме: огІр­

кІв, помідорів, кабачків. Не нарадується Марія Михайлівна моподою змІною, особливо Натапt­ єю Дорош, яка умІпо ор­ ганІзовує техиопоrtчний пр<>цес, відповідає . за со­ цlапlстичне

змагання,

енергійно і охоче вико­ нує громадські доручен­ ня.

шу участь у Жнивах-88 взяли комсомольці Григо­ рій Тараненко та Олеr Драчевич, які створили . комсомольські екіпажі.

На моє допомогло

Вони з честю виnравдали .довір'я, були нагород­

В

жені

ла: сДовір'я наставників•. А щє Наталя poзnoвtna

на

святі

Прийшли Григорія

обжинків.

в бригаду Трохимовича

запитання, що Ій, вчораШНій

студентці сtпьськоrоспо­ дарської академії, так швидно освоітися, увійти

KYJX:

справи,

KOMCOMOJJ•

на, не вагаючись, відnовІ­

про

те,

які

гідні

трудові

комсомольці виnускни­ ки шноли Володимир Ба­

дарунки 70-річчю ВЛКСМ

бригадира 1 Не

рабаш. Олександр Хомич, Юрій Вітер. Віриться, що вони знайдуть своє місце у житті . Ім допоможуть

лише у досконалому знан­

у цьому старші товариші.

груnа. НЕ;!щодавно на звіт­ но - виборних профспілко­ вих зборах Н. Дорош о~ рали профгрупорrом. Це вже довір'я, виявлене ие лише керівником, а й

молодого

нІ сlльськогосцодарськоі техніки. Хоч професійна nідготовка, безумовно, ду­

~ - багато важить. ж, . вважаю,

основне

І все

те,

що ~він знає здібності ко­ жного механізатора, з ПО·

вагою ставит&ся до людей, вміє вислухати Іх, зважи­

Саме таким

більше

шляхом:

довіряти

молодІ.

залучати її до управління виробництвом nішла і за· , відуюча консервним . за­ водом комуністка Марія Михайлівна Кошова. Біль­

ше ЗО років

вона

тру­

диться

на виробництві. року прибули на консервний заоод молоді спеціалісти комсо-

ти на їх думки. йому чу- . , Цього

..._

спе­

Ним передбачено вираби­

молоді. Тому юнаки охо­ че йдуть у механізатори.

Афганістані Богданович .

молодІ

жий ня.

.

стиль адмініструван-

'

У цьому копектнв1 є ,~~ мо~тsвості кожному

молки Наталія Дорош, Ольга Радзt~Jон та Вапен-

готує

всім

Іхня комсомопьсьна

колективом.

Партком

радгоспу

ос­

таl\нім 'Іасом такqж почав

біл!ше

приділяти

уваm

роботі з молоддю, задуча­ ти Уі до конкретних справ, більше довіряти. І це пра­

вильно. Адже молодь

иаша надійна зміна. громадськИй дент.

тисячі

23

св1тлотеціч­

иого обладнання, 13 ти­ слч кубічних ме-rрів збір­ ного

за.лізобетону

тощо.

Разом з тим до ПЛііНУ недодано 1ОО токи ков­

басних

виробів,

на

160

тислч карбованців техно­ лоrічиого обладнання. . на 130 тисяч карбованЦів мебліВ, 9 тони плівин по­ JlімериоІ.

Продуктивність у

nорівнянні

ним

n;eplQДOr.t

рану

3росла

Повагою і неабияким авторитетом користується на заводі порошковоІ

еькоі

nраці

на

метапургії

АиатопtА яку

Імені 60-річчя

}>адян­

Тихонович Тарасов. Брига­

він очолює

на цьому

підпри-

~ ємствІ, неодноразово зай~ає лІДерство у заводському соціалістичному змаганні.

про­

7,1

Укр_аівіІ

да спікальників,

відnовід­ минулого

На фото А. Гараженка

цента.

·

бригадир А. Т. Тарасов.

-

НЕО&ІІАНІІ КОМПРОМІС КОНФЛІКТНА СИТУАЦJЯ

спочатку досвіду

вершення

ному році бригадир пла­ нує 1 йому довірити ком­ байн.

·

відпоВідальну

який наближається до за­

досвід комсомольцю Вік­ тору Матвєєву. У настуц­

на

карбованЦів

роботу. На посаді техно­ J1ОГа працює Н. Дорош. майстра О. РадзІвои, лаборанта В. Мохнач. У" деяних ветеранів ви­ робництва були сумніви,

слуга

ДОВІРЯТИ /

металоне:рамlчних

ВНІРоб'ів,

Ми­ Ім

ціалісти добре зареко­ мендували себе. Ритмічно працюють R'ОН­ сервники. І в цьому за­

ЯКІJ!О МОЛОДІ

тонн

деревооб­

n.Ідпри­

nромисловt

минулого .року. Виробле­ но понад плаs 201 тонну за.лізвоrо ПІС)рошку, 230

пласт­

Питома вага nродук­ цІІ з державним Знаком яності у обсязІ товарноІ продуиціУ становить 13,8

є.мства

'Ва бtльшості ващливих виді>В nродукцІІ. збільше­ но Іх випуск у nор1внян­ Н1 з ІВідnовідним nеріодом

споживання.

них

деревообробиомУ ном­

бінаті 36 процеmів. Промисловістю району виконано план виробющт­

nромком-

робний . та промисловий райсnоживсnілни.

ді. Іх борr становить 2 тисячі карбованціВ. За дев'ять місяЦів 1988 року

му

тисяч

мас, Шиоорем'ОНТНИЙ, до­ СЛіДНО - експерименталь­

. лlсопиловочника

експе.риментальному

допус­

670

порівняннІ з відповідним nеріодом минулого. року знизили виnуск товарІв

завод.

1

показника,

6інату раQспоживспlJІJКи. Шість nІ.Дnриємств у

заводу

6уДІве.nЬ'!іИХ нонструнЦІ.й. А підвели будівельнинів сумІжнини Кам'янець­ Поділ.ьсьний це.ментний

зірвали бов'язання

досЛІдному заводі облад­ нання «Фаокел• 56,6 nроцента, на виробничо­

карбованЦІіВ, колективи дослідно - експерименталь­

.цоооставлено nрод.унЦії і іК'ОЛеm'ИJВОМ дослідно-енс­

метрів

nроцеНІІ'а.

тивши борг на

•ВанЦl•в з nочатну року не­

З цих же недопоставни

де.ревообробно.му комбі­ наті 58,9 nроцента, на

Не винонали завдань з

карбо­

ПЄJРНМеита·льного

споживання

Михайлівни

~воєму рішенні: •Керівни­

з

застаріле обладнання. Че~

неста­

nе­

порtвняннl

литва морально і · фізично

~означається танож

·вІ.дпов.ідному

У

-

мільйоніВ нарбованцІв, чи на 6,7 rrроцента, бІльше, у

вlдnо­

ВІІ.д.Ним ПЄІріодом мину­ лого року виnусн товарів

виробів

та товарів нультлобуту

-

П. КУДШ, кореспон­

·

Ця

конфл1кт.на

цІя незабаром тимється на

ситуа­

міськвиконкому. спершу

вав

розrляда" засІ.даині

коротно

Але про

дитсадка

огорожа

суть

сТрембіта».

яа<ого

нається

щ:фал.ьтоваиою жою частиною. тут . і nішохtдна квІтники. Що но

й

що

сидІ'l'И

бі·Л·Я

/J3 . на

лаві,

за

проІжд­ Відсутні доріжка,

казати,

людям,

ж

С'ВОrО

пенсіонера,

nо­

ін­

вапtда РадянсьноІ АрмН Аmона йосиповича Вере­ щаки. його 111д'rримують і багато сусіДів.

голови

заст~ниR

директора

Бровщрського заводу бу­ дівельних конструкЦІй Н. Б. Михайлова . Але всі ЗfРГументи, nропозиЦії відповідальних осіб роз­ бивалнея об кам'я.ну рі­ шучість А. И. Верещаки, ща. · вперто стояв на своє­ му: віддайте нам шмат території ідитсадка, 1 .н.рай. Іна·кше буду скар­

ляють на цроїж,цжу час­ тину... Все це й породи­ скарги

заступник

но,

nо­

вітрям. Та й дітям . не­ безпеч:но прямо з две­ рей будІШКу вони потраn­

ло

участь

rн.і'lНої гоопрозрахуmювої групи (СЛ~Жба ГОЛОВІНОГО архітекто.ра) Т. І. Лисен­

nlд"i3-

подихати

ВЗЯЛИ

ко, керl·вник проентно-тех­

незруч­

звикли

ЯоКОМУ

пута'!' П. В. Шкуренно, голова міської ради вуЛИЧНИХ 1 будИН'КОВИХ КО­ МіТетіВ М. К. Федорен­

розпочи­

ІВ1дразу

«круглий

В

·

житись

далі.

Дитсадок

Споча~ку проведено з6ори мешt<а.нцlв, де · був nрисутнИt деnутат. голов­ ний JШ<ар дитячоІ лікар­ ні П. В. Шкуренко. Ви­ nНІJІося, що А. й. Вере­

!іlльна

збу.довано

ронlв

ранІше,

на ніж

будинок. Розрахований він на 280 дітей. Але фантиЧІНо тут виховуєть­ сл 315 малюнІ.rВ. Коли вводився

щака та його однодумці вже ІІІСе обмі,рКували, --за­ мІ.ІРяли 1 nропонують єди­ ний, :На УХ ПОГЛЯД, ВИХіД - відрізати від терито­

в

ексnлуатацію

цей будинок, у дитсадка вже відкраяли 20 процен­ тів теритQР1ї. Та·ким чи­ ном,

враховуючи

вантаженість

р1І ДИТЯЧСJ'О · садка десь два мет:ри площі, щоб вdд·nовlідио обладнати зо­ ну в~очинну. Але цю зону вІ:дnочюmу можна обладнати І за будинком. де є БіЛЬІНа терюорІя. І

.Ао го тан

вихованЦІв •ВЖе

площ1

nере­

дитсадка,

менше

для

Ігор

у

зараз

1

норми

на

nовіт­

цlв погодився на такий варіант. Проте Антон йо­

рі. Якщо ж nереставити огорожу, то вона буде майже впритул до павіль­ йонів. А ян же Діти, якl і тан хворіють від неста­ чі руху?

сНІlови.ч і ще кілька лю­ дей nохилого· віку кате­

нІ..тні

на·вlть

дехто

горично

з

мешка.н­

проти

Перегорнувши

цього.

них

Мовляв, важко обійти бу­ дщrон ;

..

Щоб біл.ьш детально розібратися в цій неорди­ нарній снтуацН. голова міськвиконкому В. М. Зволь заnросив на зу­ стріч Із А. й. Вереща­ ною багатьох сnецlал1с­

т1в.

Б1льwе

rодини

три-

хід через будинок на ПJРОТИлежний бік , де буде

·

довідники норм

і

різнома­ бу;ЦІвель­

правил,

nри­

суТІНі дійшли вясновку: необхідно обмежюи nІд'Ізд тtРанспорту до молоч­ ної кухнІ {дозволити йо­ го пише з одяого боку) та

власників

автомашин

до під'їздів. ти газ·они і тротуар . Для

Влаштува­ nlшохl·дний з,ручності

'tнвалІід!Jв

вІднрити

про-

ЗОНУ

влаштовано

мlс.ьквиконному В. І. Власеноо, головний архі­ тектор міста А. І . Куде­ ля, на·чальнин ЖЕО «Б.ро­ вари» Є. П . Яришев, де­

справи . П1д'tзди будинку .N9 8 ПО ІВУЛИЦі 50 рокІВ ВЛКСМ зиходять на ти­

ли

своєрідний

СТіЛ:!f,

ВЇДПО·

чинну.

Як бачимо, номпромісний варіант повине.н створити людям оптИмальнІ

.

умови

чинку. дом до

для

відпо­

СподІваюся,

МеШКаНЦі цього

зго­

·ЗВИК•НУТЬ

дещо

нетради­

ЦІйного місця проведення дозвl.л.ля і оцінять його переваги (все ж таJ>и со­ нячний бік).

Принагідно що

в

нашому

нагадаю, місті

дале ­

ко не всІ броварчани мо­ жуть '

ПОХ1ВаЛИ'ТИСЯ

зруч­

НИМ розтаutуванням як сами·х будинків. тан і зон вІдпочинку. Особливо не nозаздРиш мешканцям ба­ гатопове.рх\.вок

з

вб у до­

·ваними магазинами . Або чи не .найбільшого будин ­ ку в місті N9 56-А по вулиці Короленка, де мешканцІ, щоб потрапи­ ти

у

ВНУ"І:РІШНЇЙ

спортивним

чим винні гак

дитя­

майд81Нчикамн, по­ зробити чималий

...

Свого нас,

дворИК

та

часу

кожен

отримаовши

куване

житло,

.q

довгоочІ­

тільки

ра­

дів 1 не помічав багатьох незруч•ностей. Прwе зго­ дом запити людей з·роста­

ють. Те, що здавалося вчора добре, сьогоднІ нас вже не задоволЬІНяє. ТодІ, може, да'Вайте всі разом розnочнемо

nисати

скарги

вимагати для себе ви­ няткових умов? Абсурд, звичайно. І янщо м!ськ­ ВИКОНІКОМ знайшов вільне мІсце (до речі, nорівня­

1

но тихе І затиlІLНе, до то­ го ж . в центрі, в зоні но­

му~НlкаЦій)

для

споруд­

жен-ня будинну М 8, не слід мабуть зад.нlм чи.с­ лом обурюватися відсvт­ н.Істю лави саме б'іля свого nід'їзду.

Мен.! ловний '!'іЛЬКИ

здається, ·..:..;;, сенс ~я

го­ не

ЦЬОМу.

Н. ЧЕМ~ї:РИЧЕНКО.


ttttetototeoeoooeoooeoooooooooooooooooeoooooeoooooooo_oooooootooooooooooottoooootooooootooettttttttttotooooeoottttttttttotttttttttttttttttattttttttotttooootoooooooooooooooo 04

~ сторінка.

нове

'

життя

......

21 ЖОВТНЯ 1988 РОКУ ·''

.

JttttOOOOOtOOOOOOOtttttOOOOOOOOOOOOtOtOOOOtOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOttOtOOOOttOOttttttOOOOttttttttttttttttOttOOOOtttttOttttttt•tttttttttttttttttt'tttttttttttttttttttttttttttttt*

,.

Нодекс

ЗАПРОШУЄМО

Укра!нськоІ РСР

npo

адміністраtивні . пра­ воnорушення внесено змі­ ни і доповнення. Так, у статті N.! З, пункт пер­ ший, де йдеться про пору­

НЕЩАСТЯ МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ З кожним роком

звичайно, не обіцяє вічо- згадані «сміливці•

газ

все більше входить в наш

го доброго... у вересні у селі Малополовецьке . Фастівського

nобут. Сьогодні ннм кори­ стується більшість меш­ канців не лише міста, але до

газовому

що

не

ве господарство. Якщо ви десь nочули запах газу, терміново повідомте про це у аварійно-диспет­ черську службу по теле­

краще

Достуnність

користу-

газовими

nрилада­

ми розхолоджує nильність

деяких мешканців, і вони самовільно ремонтують і монтують газобалонні ус­ тановки,

не

цього міста

безnеки.

Подібне,

чи

нещастя, все

гаразд

у вас з газовою • nлитою,

вирішили за-

правити балон nрямо

дотримуючись

навіть nростих вимог nра­

вил

nеревірте,

фону

04.

Своєчасний снг­

з

нал допоможе поnередити

автоцистерни... Ось наспідки такого грубого порушення' водій та два

велику біду. Ножний абонент nови­ .нен знати про те, що у

,

управлінню rазовоrо rоепо.в.арстаа НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

караються

чи до

поnередженням

· накладанням

штрафу 50 карбованціs. · · А ось ще стаття, ·87. пункт другий. Згідно з

нею за такі ж порушення, здІйевені протяrом року після адміністративного

стягнення за подібнІ

ДіІ,

або якІЦо вони завдали істотноІ шкоди, люди­ ну позбавляють волі строком до двох років чи карають

·

виправними

муватися

ж

балонів у абонентів

(2

і

чол.), слюсар по обслуговуванню УНБН 3-4 роз­ ряду ( 1 чол.), водій УАЗ-469 ( 1 чол.), агент

(1

по

постачанню

з

окладом

120

крб.

чол,). муляр 5-ro розряду (1 чол.), штукатур 5-ro розрЯду (1 чол.), тесляр 4-го·розряду охоронник ( 1 чол.).

чол.),

(1

слюсар 2-го розряду ВДГЮ

(1 чол.).

Племптахора.в.rоспу Рожівка)

дотри­

елементарних

nриладами.

В. СЕНІН, старший інженер по охороні праці міжра­ йонного виробничого уп­ равлін~я газового гос­ подаретва.

сБроварськиА»

(село

"

НА ПОСТІ Я НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

-~

трактористи,

тепличниці, слюсарі-.оператори, муляри,

теслярі, електрики.

Підвезекия на роботу і з роботи здійснюєть­ ся тр~нспортом

радгоспу.

А.в.міністраціа. Броварське АТП.-1063

ЗАПРОШУ€ .НА І>ОБОТУ

ТАМ·, У ВИСОКИХ ТАТРАХ Все· частіше

нині

ми

красно зусТІріли і рОО"Міс~ типи. Задоволені. всі учас­ ники і проведенням зма -

дарках,

велотурІQМу

Інші, nішки,

активні на бай-

.велосиnедах

зна-

(ЩеіІа

Строкач,

ро-

бІткиця заводу алюмІнІєвих будконструкцій, rово-

рать

так:

•Хочу

поба'ЬІТИ.

спілкування

дУХовно

бІльше

КрІм з

природою

цІвник

-

Сергій Носенко, праців-

заводУ

металургІІ:

бажання,

порошковоІ

подорожую'JИ,

здоров'я, свІтогляд, друзІв•.

мандрівок.

Мощавію,

каз...

Броварська секція JЮТурнзму одержала

веви-

знання в нашій країні, а у вереси! була заnрошена до м. Цреведзе ЧССР

такі

подоwжІ,_

зустрічі

туристів різних краін змІцшоіоть друЖбу мІж ва родами. , Дуже спо добались JІЮДИ, між нами бу­ ло

ських

заходах•.

1

рошнової

оцінку

ти· за сумісниц-rвом. Дирекціа.

Броварський колгоспний ринок приймає від населення, колгоспів та І?.адгоспів

пра- ·

для продажу через торговельно-закупівельне підnриємство м'ясо, сало та інші сільгосппро-

•На-

•і

в

роботу.

•Золото­

4-13-53,

АдміністраціfІ.

·

Заготконтора Броварської раАспоживсці.ІІки ку рогату худоt?у та свиней. Бажаю~шм здати худобу необХІдно попер~дньо записатися по телефону 4-Оі· 76. Звертатися на адресу: fof. Бровари, вул. Бо­ гунська, 22.

Активно

досягти

Є

В зв'язку з переходом на нові умови госпо­ дарюва~ня Бров.арське управліnия газовогf) господарства продає організаціям і коопера­ тивам автомашину «Колхіда> з причепом та трактор Т-40 з причепом.

цього

можна об'єднавши всіх в

один колектИв місь­ кий клуб · туристів. Вlн

став би організаторським й методичним цеmром турИзму в нашому місті.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Шев·

ченка,

JІИСИИ,

4. Тел.: 5-00-97, 5-04-40 . І

АяміністрацІSІ.

майстер сnорту. · На фото: ва гірському етапІ стартує ОлексІй Дя­

.

АдutиІС'l'J)ацІя,

чевко (першвй зліва); пІд

,

Фото ·

В.

nартІІtиа,

rірофсnІпКС)ва

орrаиtзацІJ

ВроJІарськоrо ааводу 'fОрrовепьного машинобудування Ім. XXVI a'feAY ИПРС висломюJОТь ЩІІре спІІІЧУ'f'І'Я nра­ цІвиику заводУ ЛУКАШОВУ Анатолію Івановичу 11 аJІ'ІІа­ ку а трагічною смеР'!'Ю Іtoro брата

'Іас ауІІJІІІІСИ а БратІ ела- · аІ; аІдпо1JИВок ва· приро­ дІ.

велоту-

IIYICAW08A

Л.ОнІ.-а

ІиноІІИча.

Воловадовс•коrо,

учасника

подорожі.

Ре,ІІ.актор А. .ВОJІОШИНЕНКО.

-

сНовая жнзкь• орган Бравареного горопско. номитета Коммуни{:ТН,чесной_ ·nартии УкраинЬІ, горопекого и районного Сове'fОв на~НЬІХ депу­ таІЮВ Кневской области. (Ка У·Щ>аИНСКОМ ЯЗЬІКе). Редантор А. ВОЛОШИНЕИКО. Газета вЬІJ«>.цит с апреля

ro

Дни

вЬІхода:

вторкик,

17

среІІд:•

1937 rona.

пятшща,

Броварсьнв

.../

приймає в цеобмеженій кількос-rі живу вели­

в1дчува-:.

металургіУ.

телефону:

5-46-63.

міських,

республtкав-

Б.

..

Оплата за договірними цінами. За довідками звертатися по

сенцін водного на заводі по­

А

.

дукти.

всі можливості цнм сен­ ціям - а-ктивізувати свою

взаєморозуміиия•.

Таку

по

участь

.цля участІ у велораллі.

Володимир Зотов, працtвник заводу пластмас: •Ця поІздка показала, що

лом. Електрик за бажанням зможе працюва­

lаJООмІнlє ­

мемо

црацює туризму

Нав-.

.

подорож

конструкЦій.

Об'ї>3ди-

Нрим,

Пре­

3000

ють велику рідтрямку вІд керівництва завоДів пласт­ мас і алюмініввих буд-

Подорожуючи по Ниїв-

ли республіки Прибалтики, Середньої Азії,

електрик.

Завгосп буде забезпечений службовим жит­

му кІnьцю•, на Урал, по Алтаю. І, звичайно, вІзь-

Велотуристи

ській області, члени клубу на6ули досвіду трива-

лих

дячеЦо,

заво-ду

обласІRІх

«Нас об'єднує

змІцщrти своє розширювати зустріти нових

TY.PИCTlJ'i.

5

завгосп,

ша секціЯ об'ЄJ'НУЄ вело­ туристІв рlзн~rо вlву t професІй.. У нас веJІИКі · плани на майбутвІй рік

..,.--

велотуристів,

яку очолює Сергій Володимпрович Чекмезов.

ник

.

туристів.

вих будконстрУJЩІй:

·

Броварській сереJІ.нІА wкоо~~і .М ТЕРМІНО~О ПОТ,РІБНІ:

Дуже багато, за сЛовамИ. чеських керівникі~. само­ ОлексІй

збагачує ... •.

секція

клубу

ДіяJWНих

тоr.о,

П'ять років тому в нашому місті при · заводі апюмtнієвих будівельних конструкцНІ: була ство ре-. на

членів

·

ду ­

зокрема

же багато. В містІ ведзе · ІНалічується

4.

А.~~tміністраціА АТП-1063.

ГЗІНЬ. У ЧехословаччинІ прихильникІв туризму і

йомляться з природою, історичними місця-ми...

А

Щолковська,

вепораллі в горах Тат­ рах. І спра-вді, нас ·nре­

ня. Одні люблять просто проїхати на автобусі чи в

nоїзді. туристи,

.

водіїв, які мають категорії В, С, Д, Е, nропи­ сані і проживають в м. Броварах або Бровар-­ ському районі. . . _Звертатися на адресу: м. Бровари, вул.

ризму дали всі участш~

говоримо і nишемо про туризм, цей прекрасний ВИІД спорту 1 оздоровлен-

сvббота.

друи&рІІJІ

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

К•іаська об.аасть, м. &роаарв, ау.І. K•Jaa.r.a, 154. "-03-76; uстуnннка реАактора, ВіААІІІу nартІАного ЖІІТ'fІІІ --, ~04-61; •ІАnоаІдаІІ ..ноrо секретар11, •ІААІІІІf сІІІ..сwсоrо госnс'А&рстаа - ,....13-21; ВІАдІІІу nромКСІІОВОСТІ І сrІЦІМ .. НИХ nитан.. 4-02-12; ВІАдІІІУ ІІИСТІВ І М8СО801 роботи 4-04-81; коресnондеита мІсцевого радІомоІІІІенн" 5-13-tl. ТеІІефонм:

реАактора

1

- пр иймальник б.алонів ( 1 чол.), слюсар· по ремонту вентилів ( 1

простіше і тани

правил користування rазо­

~ими

чол. )

ро­

ботами на такий же строк або штрафом· до · :rнсячі

все

слюсар по заміні

а

правил

користування ними, які не завдали істотноУ шкоди,

зруйновано. Важкий· випадок траnився у серпні у Запоріж· жі. Бажаючи заощадити копійки, двоє мешканців

,

вання

порушення

карбованців, Та чи не

громадяни

СТаВЛЯТЬСЯ ДО

важливого заходу. А це у кінцевому результаті nризводить до біди.

енергі! чи rазу,

також

nошкодження слід термі­ ново nовідомляти у газо­

госnодарстві

всі

ки не сталося

ку у Світильиому по ву-

nроводиться інструктаж. Але слід констатувати,

серЙОЗНО

лової

му стані знаходиться у лікарні, l"ї будинок теж

введе­

на така nрактика: з ново­ селами, а також тими, хто васеляється в гуртожиток,

Броварському міжрайонному виробничому

лях електричної або теп­

колонкою, котлом, чи у порядку димохід. Завжди пам'ятайте,. що категорично заборонено самим ремонтувати газо­ ві nрилади, балони чи газоnроводи. Про всі Іх

газових nриладів.

у

одер-

жали оnіки, від яких померли. Від вибуху ·було пошкоджено шість будин­

вориться: самовільне ви­ користання у корисних ці­

пиці Петровського, .N9 6. господарка будинку А. С. Артеменко nридбала балон і сама його Підкпючила. І тут не обійшлосй без вибуху і nожежі. Зараз Артеменко ,_ у тяжко-

зручного

часом

користу­

ків, чотири з яких nовні­ стю згоріли. Таки; сумних прикла" дів можна наводити. ду­ же багато. Тому зверта­ юся до мешканців міста і район~:~ проханням: nо­

в користуванні блакнтнос го · вогника_, що часом забуваємо про елементар­ Ні nравила ексnлуатації

Останнім

правил

вання газом у побуті, го-

району у результаті самовільного ремонту газобалонної установки одним з госnодарів трапився вибух газоnовітряної суміші. У важкому стані його доставили у лікарню. Будинок був повністю зруйнований. 4 жовтня поточного ро-

й сільської місцевості. Ми ~ак звикли

шення

НА РОБОТУ ~-

2SS020,

-

~

Індекс Друк І5.565

61285.

офсетИ'ІfЛ.

др)tНОваииА

..-

аркуш.

Обсяг

1

ТІІрuс

примірників~

·-----------------------"' ...... -- ......... J

КиІвсьіІоrо об.11111=ногсynpaвniJtиJІ у справІИt вJrАЩІНИф'ІІ, DС*'РаФІt Адреса ~yКf\PRI: К~:к•ка об~ м. JJCJOit&Pia. ву4, каrвсьи.а, IN.

..-ио80t

.

'1']01'~.

Замовпенна Ні 5464.

·'

#167 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you