Page 1

ПРОJJетарі всіх краіи, еди аАтеся!

БРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

І

МІСЬКОІ

ВИХОАИn

ra8eTa

8 17

квіти.

ДРУЖБІ МІЦНІТИ По-братерському

1 сердечно ва

преДСТ8В1IIIIDI

щих, молоДІ

1

у

члев:в

Пономарьов, 1иmі

радв:и­

державні дів:чі. На мітииrу rоворвлось ;про мlци1ючу солідарність

.1

.рад~нських 'ротьбою

JUOдей з бо­

афrанського

на-

.

РОДУ.

.Б. Кармаль, в:кнй ВИСТУ­ пив на мітинrу, пІдкрес­ JlВB, що усп1хв Радв:нсько­ то СОЮЗУ справді гранді­ озні. ми знаємо, що кожнвй новнй УСпіх У на­ РОДНОМУ rосподарствl, со­ ціально-ку льтурному

ті, У зовнішній СРСР та інших стичивх ·

жит­

політиці соціалІ­

країн

спрвав

дальш.Й спрваТJlВвій зміІіі СD!вв.дношеинв:

свІтовій

сил

арені

і,

на

отже,

ефективно спрвав вашій боротьбІ протн пІдступів імперіалізму. Перекоиані, щО ЦVІ з'їзд КПРС ви­ значить дальші, ще rpaRдіозніші перспективи все­

бічного розвитку сько! держави. наднхаючим

длв: трудящих ТУ.

РаДJlJІ­

родної боротьби

за підвищення

ефек­

НА НОВОБУДОВИ СТОЛИUІ

додатково

до

плану

виготовити

час,

за

його

останній

колектив під

керівництвом .партійної організації успішно сп·рав­ ляється

з

поставленими

завдаШ!ями, збільшує ви­ пуск продукціі . Нині він виготовляє вироби 63-х наіменувань. Це вітри­ ни і вітражі, дверні бло­ !іи, !Ві,конні пройоми, там­

акуратно,

значно

переви­

мим гідно зустріти день відкриття форуму радян­ ських комуністів.

про правильннка профілю молодого робітника Вале­ рія Васильовича Малика.

тисяч

завдання

на

карбоваНЦіВ,

місяців

а

року перекрити на сяч карбованцLв, і тим са­

ванців.

встановлено

до­

1981 20 ти­

50

до

план двох

він

Завершуючи пуско-на­ ладочиі роботи техноло­ гічного обладнання, яке

продукції

конує норми. За відмінні показники в роБОТі зане­ сений у заводську Ннигу Пошани.

датково

Одночасно намічено до 63-ї річниці Великого Жовтня закінчити пуско­ наладочні роботи і здати в експлуатацію цех галь­ вано-захисних

покриттів

Хорошої думки в цеху

Досконало

володіючи

ос­

новною спецr1шьністю, віН освоїв професії вальцю­ вальника І укладальника­ паку,вальника.

і

блок очисних споруд. Високопродуктивно тру­

(Із ЗакликІв ЦН НПРС).

Не

поступається

пер­

шістю у складальному це­ ху

І\ОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО­

діжний колектив, очолю­ kолектив бригади, яку ваний членом ВЛНСМ очолює Геннадій Олексі­ Віктором Володимирови­ йович ШубіН . Особливо чем Остапенком. Приклад відзначається в роботі в РОБОТі показує комуніст член НПРС Сергій Анато­ Юлій Сергійович Бук­ тури, декоративні решіт­ лійович Урясьє.в. Він про­ реєв. Працює він чітко і пресування виро­ швидко. ки та багато інших, які в водить Рівняються на двадцяти на­ нього в роботі основному ідуть на ново­ бів майже Іван Ми­ будови столиці України іменувань і виконує нор­ хайлович Радюк, Микола ми на 125-130 процен­ Михайлович Матвєєв. На Ниєва. З небувалим трудовим тів, 98 процентів продук­ складанні дверних тамбу' піднесенням розгортаєть­ ції здає з першого пред'­ рів, віконних ПРОЙОМів та Рівняючись на інших виробіВ з алюмі­ ся на заводі с'щіалістичне я влeШJЯ. змагання на честь XXVI свого товарнша по роботі, нієвого профілю ця комп­ пра­ з'їзду НПРС. Працівники високопродуктивно лексна бригада значно ви­ підприємства дали слово цює пресувальник Григо­ переджає граФік . . А. ГАВРИЛЕНКО, державний планзавер­ рій Якович Горбанеmю. шального року п'ятирічки Маючи п "ятий розряд, він громадський кореспон­ виконати до 26 грудня і все робить високоякісно, дент. диться

У

пресовому

цеху

Це стане прикладом

У рахунок підвищених зобов'язань

ycboro сві.

Б. Кармаль висловив глнбоку вдячність за все­

.бічну допомогу і пІдтрим­ ну, яку Радянський Союз

подає Афганістанові. Він запевнив, щО ЦК НДПА,

Колектив

спеціалізованої

механізованої

колонн

пересувної

Зараз

«Броварисільбуд:. з планом дев'яти мі· сяців СП'равився на 117 процентів . Та­ ким

чином,

розвивал~сь

по­

слlдовно і неухильно, щоб дружба між нашими наро­

дами була вічною і вепо­

стичного

ч(:твертого

машиністів

пускові

квартал.у

телятник радгоспу

-

база

понад встановлене завдання

змагання

будівельники докладають

зусиль до того, шоб

тресту

N2 509

уряд, афганський народ ' ми виконали робіт на об'єктах Київськ.")ї иікоJIВ не забудуть цю до· області на 172 тисячі карбованців . помогу, ДOКJJaДYTЬ всіх зу­ Заслуга у цьому усіх членів колектн­ снль, щоб афганська рево­ в)' і насамперед правофлангових соціалі­

люція

Ціна 2 коп.

тивності і якості роботи!

продукції май­ Політбюро ЦК КПРС, випустив секретар ЦК КПРС Б. 1\1. · же иа 1 ОО тисяч · карбо­

· ські й афrансьКі партійи1

ф

Комуністи! Будьте в авангарді всена­

трудя­

кавдвдат

УК РА ІН И,

ОБЛАСТІ

21 жовтня 1980 року

жовт­

студевтства

nAPTIJ

КИJВСЬКОІ

Трудова вахта

Москви Гевера.пьвоrо сеа­ ретарв: ЦК НДПА, голову РеВОJUOЦ1Й80! ради 1 Набирає високих темпІв ·Прем'вР-МlIdстра· ДРА наймолодше підприємство Б. Кармалв:. завод алю­ у- М1тинrу радв:всыt-­ у Броварах афгавсько! дРужбв, в:кнй мінІєвих будівельних кон­ Вlдбувсв: В МДУ, ВЗВ:"DI струкцій. Спочатку року участь

ДЕПУТАТІВ

тепло

17

вітали

КОМУНІСТИЧНОІ

НАРОДНИХ

РАД

МІ 167 (5098) ф Вівторок,

року ф

1937

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

СПМК-501,

два

нинішнього

житлові· БУДИНКIІ

Калинівськоі

овочевої фабрик!! та інші в

рок)'

«Требухівськиіі»,

У Броварах, перша черга ні

усіх

об'єкт!!

були зда­

-

строк .

секретар парторганізацІї СПМК-509

на П. Є. Синявського, екскаваторників В. П. Гармаша, І. І. Яланського.

прийшла

Цlя»

маиже двадцять рокІв

на

дослlдно­

с)'крсlльбудконструк­

тому.

Ось уже

тривалий

час ТРУlІ.иться вона столяром, Іі ім'я називають в числІ

правофлангових соціаліСТИЧНI)ГО змагання. Г. МІНЕНКО,

автокра­

Марія Майсеївна Жмlнько

е~спери~ентальний завод ТРЕСТУ

На фото: ударник комуністи~ної працІ М. М. ЖМІНЬ­

КО.

тресту еБроварисІльбуд».

Фото Б. Удовнченка.

рymною.

3а урожам боротисн сьогодні

ВІЗИТ ТРИВАЄ Генеральний

секретар

ЦК НДПА, Голова Рево­ люційної радн і Прем'єр­ Міністр ДР А Б. Кармаль

18

жовтва

відвідав Мав­

золей В. І. Леніна 1 по­ клав вінок. Вінок було покладено

також дО MOГНJIН Невідо­ мого солдата біJIЯ Крем­ лівської стіни.

у цей же день Б. Кар­

маJIЯ тепло приймали вче­ ні, конструкторн, інжене­

рн,

робlтникн і

Службов­

ці Центру підготовки кос­

монавтів імені Ю.·'(). Гага­ ріиа.

19 жовтва Б. Кармаль .ідвідав меморіальний Бу­ ~lІВок-музей В. І. Леніна

НА ТЕМИ ДНЯ

ми району засипано

21.9GO

центнерів насіння ярих зер-

. нових

центів На

культур, або

до

центнерів,

кондиційним

про-

зап.lанованого.

перевірку

18.100

75

надійш;1О

виявилося

·9830 з НІІХ - 1831; не3680 цент-

першого класу кондиційним -

нерів. 1400 центнерів насіння стало некондиційним через надмірну вологість . І якщо . радгоспи «ABaHгapд~, імені · ' Кірова, «Русанів­ СЬКИЙ» не просушать ЙОГО, воно втратить схожість.

Непокоїть і те, що лише C'laR)' 0знайомивсв: з тим, дев'ять з 25 господарств

~ B~ДЬ BeJIВКOrO~OBT- району виконали план за­ ва rOTYB8BCВ: в Горках до сипки насіння. Та навіть і

в них очистка та перевірка його на n,OCiBHi якості іде дуже ПОВІЛЬНО. В першу чергу, це стосується радгос­ ,пу «Гоголівський», який з 1700 центнерів заснпаного насіння ие перевірив жод·

ші складні зерноочисні

шини.

Засипали

ма­

повністю

насіння радгоспи «Требухіа­

ський,.

та

«Жердівський~,

але зерноочисні них

не

машини в

працюють .

Невідомо,

що

думають

підсобного господарства, Де не засипано під урожай 1981 року · жодного центне­ ру насіння.

Не ' набагато краще спра­ ВІ! у радгоспах «ВеЛИКОДIІ­ мерський:., імені Докучаєва, «Літківськ,иЙ:., які засипали від 4 до 38 процентів насіння.

показала,

головні агрономи

що

радгоспіg

«Гоголівський», «Жердіls­ СЬКИЙ», «Зоря» погано конт­ ролюють якість очистки на­ сіння і його зберігання. У цих

господарствах

сін ного. матеріалу до посів­ них

конднцій,

облік

його.

не

скла­

дено графіку доведення иа·

не

ведеть,,:я

сортності,

сіння

в

має

зерноскладах,

табличок

ням

назви

ності,

з

його не

до

не­

зазначек­

культури,

схожості,

що

клас­

може

використання

за призначенням.

А радгоспи «Авангард:., «Мічуріна», «Заплавний» не всї' зерносховища обробили

отрутохімікатами.

раз

є

випадки

Уже

за­

виявлеНhЯ

комірних шкідників.

Керівникам радгоспів і птахофабрик району потріб­ но вжити необхідних заХQ­ дів, щоб в найкоротші стро­ ки ня

провести зерна,

безперебійну них

засипку насі:l­ організувавши

роботу

зерноочисних

наяв­

комплек­

сів у три зміни.

В. КАДАНЦЕВА, начальннк районної дер­ жавної насІнневої Інспек-

ції.

.

Назви

господарств

=0 и:

СІ"

від­

сутні схеми розміщення на-

прнзвести

керівники Київської і Бог­ данівської птахофабрик,

Перевірка

В ЕДІ, Н Н Я

до план) засипкн)

За даними Броварської ного , хоч у господарстві є районної державної насін",,;- зеРНООЧИСJ:l о с у ш и л ь НИЙ воі інспекції, господарства- комплекс КЗФ-40Ш та ін­

JI Горках. Гість з Афгані-

Х з'їзду партії, до з'їздів -рад 1 ІІІ Koнrpecy КоміВтерну. . Того ж два Б. Кармаль ознайомВВCJI з пам'ятвимв мlСЦВ:МВ Московського Kpeмu. (ТАРС).

3

про хід підготовки насІння ярнх зерновнх культу!, пІд урожай 1981 року в ГОI:подарствах Броварського району (станом на. 15 жовтня 1980 року. В процентах

(l')с

імені Мічуріна «Зоря:. «Пухівський» імені Щорса 4ІТребухівськиА» «Жердівський» «3аворицький» «Гоголівський:.

ЦДС штучного осіменіtlня сІг тварин «Красилівський»

імені Кірова ППЗ «Рудня» «Русанівський» «Плосківський» «Авангард» «ЗаплавниА» «Бобрицький» «Великодимерський» «Літківський» ППР «Броварський:.

Семиполківська

птахофаб.

імені L{окучаєва

Богданівська птахофабрика КИЇВСЬ,ка птахофабрнка Броварське підсобне господарство

РаЗ0М по району

100 100 100 100 100 100 100 100

О

80 60 100 45 36

32 29 100 45 36 З6

О О

100

100

1/

О

О

О

З6

О О

22

100

О

О

84

84

84

О О

78 74 72 69 66 65 50

45 74 63 69 66 51 17 28 36

27

24

ЗО ЗО

О О

69

!З О О

з8

36 27 15

О О

4

4

О О

О О

О

75

О

43

З6

20 17 О

6

О О О О О

О З6 О О О О О

О ЗЗ

6,1

36

О


*

2 стор.

НОВЕ

21 жовтня 1980 ~OKY

Звітно-виборНі партіЙНі ~бори у первинній органі­ зації радгоспу «Жерді;з­ СЬКИЙ» ро~почалися із за-·

на механізаторів лягає ос­

пізненням.

нічні

На шістнадця­ ту годину (час, КОЛИ BOНlI мали розпочатися) у Бу­ ДИНКУ культури було ЛlI­ ше ;ДеКілька комуністІВ. Минуло десять хвилин, п' ятнадцять, а кількіс'гь парТійців збільшувалась дуже і дуже повільно ... двадцять

хв,,,­

новна

провина

за

те,

кормові культури були по­ сіяні

не

в

кращі

строки,

вчасно

агротех­

не

завжди

проводився

їх

робіток.

Може

резонне

запитання;

об­

виникнути а

все

що

гаразд

ж зробила для ліквіДацІЇ цих недоліків партійна ор­

справі

ганізація і,

рах

ком?

Слід

їхнє втручання ництво

радгоспі

На

згадувалося

і

рушення трудової пліни

малоефек-

ність. Нікому було ці сло­

кох

адже

ЗвіТНУ доповідь парт­ кому, з ЯКОЮ він виступив комуністами,

відведено

все­

му

питанняи

тішні.

9

за

Один лише місяців

не

А не­

ражну

фант:

порівнянНі

406

з

всього

і

на

Він переконливо свідчить, про провал у галузі тва­

ною причиною незадовілlo­ ної роботи жердівських

продуктивносТі

ор­ !)і­

ряд

важливих

за

виконанням

з

про

про

ви­

Саме цієї якості і БРR­ кувало членам НПРС на звітно-виборних зборах, адже серйозної розмош про шляхи вирішення ба­ гатьох

кій критиЦі за несвоєчасн~

вла..:­

проведення

загальнорад­

Андріївна,

виносилося

на

можна

те,

як

А ес­

новною

цього

причиною

точка

зору

пасивно­

«Моя хата скраю». Тільки переборовши її, зможуть новообраний партком і всі комуністи Жердови з

питань.

Не

питань

сті, яка для декого вже переросла і в позицію

засідання парткому вироб­ ничих

важливих

на них не вийшло. стала

госпних партійних зборіВ. Мало, зазначила Галш~а

обминути і

ще один факт, який ,згада­ ла трудівниця. Ні адміні­

усією силою повести рішу­

страція, ні робіТНИЧИЙ ко­

чий наступ на недоліки і досягти у цій справі по­

мітет не подбали про вш:t­

мітних

нування

На першому новообраного

кращих

вироб­

дня

сільського

ництво діЯЛЬНіСТЮ

Недоліки недоліками, але ж є у радгоспі трудіВНіІ­

КОМС('­

мольської організації. А цьому аспекту партійної

зрушень.

засіданні парткому

його секретарем В. П. Грудій.

працівниНіВ

партком здійснював керів­

господарства.

ки, які заслуговують доб-

обрано

Дивна позиція

побут

Про це йшла

перші вісім місяців

тресту

лі,

їми

основними

ми.

винен

окремих

На

тив

тор-

відзначив магазини

Протягом

цю

рудженні Налинівці.

а парт­

ділянну

пресори. Треба більше і краще вчити слід

пожвавити

про одне.

трапиться

РУХ

під

поломна, машину

...

робітник сильно вимаститься, а от по­ митися ніде. Парторганізація повинна цікавитися

Однак

наш

побутови­

питаннями.

відзначаючи

лектив

зборів

обго­

важливі

питанн'І

внутріспілкового

життя.

Л. Теплюк, наприклад, розповіла про те, як J і виконують

заповіти Ілліча, ознаЙоми.­ ла з планами роботи клас­ ної номсомольсьної орга-

О.

Oxpiri1eHKo

ред

працювати ще краще. По­

населення.

У.

О.

Деревець

ла, що колектив мерного

заЯВ!I­

парфю­

магазину

справився

з

вже

винонанням

завдань десятої

п'ятирі'r­

ЮІ,

зауважч"

Вона

також

ла, що культмасова робо­ та в звітний період занед­ бана. Будемо

працювати щЕ.

коопу.

їх 'виконання чітко й опє­ ративно

не

Головою

перевірялосн.

Не все зробили, щоб на належній висоті була по­ літ-виховна робота. Мали місце

і

місцевкому

переобраний І. З. ГУДНОВ.

Г. МЕДВЕДІШКО, громадський кореспон­ деит.

випадки. порушень

Жердова.

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ

=======

ПРИ ХОРОШІЙ Чималу роботу провели в ниНішньому ро-

ці виконкоми і народні

в

обранЦі

у

місцевих

питанні

Рад

закупівлі

у

Бобрицької сільсьюrх Рад народних депута­ тів. У трудівників Шевченнового, напри­ клад, за 9 місяЦів цьо­

населення лишКів сіль-

го

сьногосподарських продуктів. Завдяки їхНім

ше 1,8 тонни МОЛОЮ:!, що складає по 20 кіло­

зусиллям

9

за

місяці.в

року

грамів

закуплено

на

ли­

корову.

сільради у

] 980

значна кількість моло- конком Шевченківсьнаї

1

обурила: мовляв,

Героєм

ж виділені тресту «Броварисільбуд». Очевидно, парткому суміжної органі­ заЦії слід проконтролювати це пи­

лістичиої

Праці

ли

екскаваторників,

-

ЛНСМУ

говорив про стоять

пе­

школи

Голова учкому ШКО.1Н Л. Музичко звернувся де

вливається

моєї

у

республіки».

працю

З

цьо­

чового

Михай­

На

зборах

були

за­

ву.

у

рух

відстаЮЧОГJ

поруч».

На зборах були також підбиТі підсумки п'ятої, трудової чверТі «Моя пр;!-

ці депутатів і

Відповідно по

лили належну увагу за­ ників

В. П. Дудка) сільських тонн.

і

прикладом на­

дихає комуніст М. О. На­

тів. Добре

зміну

видають

праці.

Тепер

норму

го

де­

екскаватора.

ФОТО Б. Криштула. (ФотохроНіна РАТАУ).

ПУНУ.­

депута-

і

41

В

ідповідно по

тонні

пили в

зуміли ор- конкоми

4')

:"'1

м'яса. заку­

населення ви­

Зазимської і

ганізувати заготівельну кампанію також ВИКОН-

Погребської сільСЬЮ:х Рад. А всього м'яса

них депутатів.

виконкомів і працівни-

ставилися до цієї важ-

крім

вже

закуплено

Безвідповідально Пf)- ків торгівлі дозволила, того,

! ~!

закупити

ЛИВОї справи, зокрема 1.580 тисяч штук яєць.

сятки кубометрів породи. На знімку: М. О. Нако­ нечиий у кабіні крокуючо­

населених

дали його державі 113 тонн при завданні на три квартали - 6~

, 659 \ ківської, ПухіВСЬК.Jї тонн. \ с;ільських Рад народСпільна робота сіль- \

екскаваторники понад

(голора

номи Русанівської, Літ-

стійно впроваджує передо­

методи

Зазимської

Рад народних

ництва. Цей колектнв по­

за

громад­

266 І{упівлі м'яса у трудіІі-

Особистим

ві

підтрим­

1.386 кіло- ських активіСТіВ приді­

На її трудовому календа­ - квітень 1981 року.

девізом річЦі -

Л. ДЖОМОН, секретар комітету ЛКСМУ школи, член студії «ЮНRор» місь­ кого Будиику піоне­ рів.

ЩО

і 268 тонн молока за- тів. Так, гоголівЦі про­

рі

КОМСОМОЛЬСЬКИХ справ під

«Десятій п'яти­ ударний фіНіш, XXVI з'їзду НПРС­ гідну зустріч!».

Однак більшість ви­

нупили У жителів ВИконкоми Рожнівсьної (голова ,М, Г. Лисенко)

на пошук резервів вироб­

це ваЖЛlilзе і ВИКОНКОМИ

сеіІа місцевих Рад.

грамів на кожну КОРО-

об'єднанні.«Сірка».

конечний своїх TOBapнmiB

тверджені заходи Все'20юзної естафети трудови\':

ля зору питання

прода.1И

продукту,

снладає по

одна з кращнх

сомолка Г. Чепурко.

населення

З06 тонн цінного хар- конкомів при

Соціа­

го питання виступила ком­

товаришіВ із занликом ак­ ВКЛЮЧИТИСЯ

чому

трудівники

Погреби, які

.'10М Олексійовичем Наконечним,

ця

H:J.-

було м'яса. Випустили з па­

данні 4.000 тонн. Най- Мокрецької, Бобрибільший внесок зробl1- цької, НалиНівської

область.

Львівська

очолювана

1

м'яса.

продано державі 3.545 тонн при річному зав-

Бригада

Л е Н 1Н а

яєць,

приклад, молока

хай на нас працюють, але забезпечен­ ня бетоном не' гарантуємо ... А фонди

слухачами

«Жодного

ко­

ка,

юного лектора.

тивно

що

повинен

передають матеріали для монтажу магістральних трубопроводів і опор.

виховання

які

й

Ще меншу кількіСТ0 (1,1 тонни) закупив ви­

комітету

завдання,

може

року на заготівельні пункти надійшла

нізації на нинішній н~шї чальний рік. Відповідальний за '~i­ яльність сектора ідейно­

член

місцевко­

говорили,

Цього року треба ввести в експлуа1'.ацію теплиці площею 2 гентари. Але графін зривається, зокрема, нам не

Вірні наказу В. І. політичного

та

поза­

трібно, зазначали ВОН'!, щоб недоліки були лікві­ довані, щоб колектив культурно обслуговував

про­

стичні зобов'язання, про,:,е

частина

-

У міській середній школі .NQ 8 відБУЛИСIІ Всесоюзні комсомоль­ ські збори «Дорогою Леніна в майбутнє йдемо», присвячені 60річчю з дня промови В. І. Леніна на третьому з'їзді РКСМ.

теж

П.

Деревець

краще таке одностайне ліки. Хоч усі _колективи бажання колективу Гого­ магазинів взяли соціалі­ л:вського радгоспроб­

у Роздольському виробни­ ТЕЛЕТАИП

О.

С.

інші,

вказав, що в роБОТі колек­ тиву були й істотні недо­

спо­

тання.

КОМСОМОЛЬСЬКИИ

краще.

У.

Доповідач самокритично

колен­

комбінату

значна

ще

обговоренні

ОРГ АНІ3АЦІЇ

планом на

гідропонного

mo-таl{И здивувала

Він просто H~ хоче якісно зробити ре:\IОНТ. Причина? Шд час ремонту

по-справжньому

з

кол",к­

можливості

В. НЕБРАТ. С.

Часто чули посилання на брак ро­ бочої сили. Ми запропонували: вико­ ристовуйте наших робітників, аби під­ готувати фронт робіТ. Відповідь пря­

Часто-густо,

серйозна

заманиш

років

допові­

Жук,

му,

давцем депутат сільради У. О. Деревець, ГогоЛІВ­ ський продовольчий мага­ зин (завмаг В. А. Дep~;­ вець), книжкові магазинн Гоголева і Світильного. За досягнуті успіхи краЩі нолективи удОСТОЄНі на­ город перехідних Че,J­ воних прапорів Бровар­ сьної райспоживспілки.

вини за це лягає на будівельників тресту «Броварисілнбуд». Справа в тому, ЩО вони не забезпечують нам необхідного фронту робіт.

ти ян слід не навчили. ДіЙшло до того, що деяНі з них гублять ком­ молодь, а тому наставнннів.

трьох

всі

тивне в роБОТі

NQ 8

старшим

має

В

села Русанова та інші. Серед передових Гого­ лівський галантерейний де

закінчення

працювати

-

магазин"

його

дач відзначив, що

роБО'l'У

села Гоголева,

NQ 1

місце'!­

відповідНі

комісії.

1980

підприємств

гіВЛі, доповідач продовольчі

ТОРГіВ­

приховування

насамперед

ком та

завданн~­

АналіЗУЮЧИ

радянської

зокрема

деяких товарів. І в ЦЬОМУ

успішно справився· ~ сво­

«Теплицятехмонтаж»

тив не справляється

Половина складу колони мо­ лодь. Автобуси ми їм дали, а навчи­

однокласники

правил

рону, сказав він, колектнв

М. БАТУРОВ,

09034

контролює

Учасники

мова на

звітно-виборних профзбt:­ рах. Доповідь про роботу КОJiективу на зборах зро­ бив голова місцевкому комуНіст І. З. Гудков. З1 звітний перІод, тобто ~a кінець минулого 1979 1

начальник СПМR-2

конуємо планових поназників,

ворили

РОБОТИ

ків і всіх покупців.

Вагомий ківш

НА ЗБОРАХ

Нас справедливо критикують на всіх рівнях. Ми вже два роки не ви­

}1И

радгоспного

робництва. Помітно від­ різнявся серед таких «зні­ тів» діловий вагомий ви­ ступ бригадира овочевої бригади Г. А. Волохи. Во­ на піддала партком різ­

ничників напередодні Все­

сказав

КОВАЛЕНКО,

не

трудо­

варишіВ і бути самокрп­ тичним на зборах.

інш')ї

союзного

не

ВИСТУПІВ

підприємства М

слюсаря

роботу

чи

ва

водій автотранспортного

ноли

також за рівень

вої дисципліни на ній. Н;>­ муніст, сказав він, пови­ бути провідником всього нового, своїм при­

ГОСП')­

відач чомусь жодного спи,

Турбуватися

ще

коман­

В И Щ Е РІВЕНЬ

жинець. ВОНИ доклада­ ють зусиль, щоб У мага­ зинах завжди в продажу був повний асортимент ПОТРібних населенню това­ рів, щоб уважно й КУЛL­ турно обслужити пайови­

ПУХIВЦlВ І РОЖIВЦlВ

. Снажу

ділянки

пи­

Ще на одному хотілося б загострити увагу. Допu­

пра­

Те ж саме ,можна ск.)­ за ти і про роботу на ін-. ших виробничих ділянках. І У першу чергу - в тракторній бригаді. Саме

бюро слабо роботи.

а

уваги,

директор

колективу тієї

муністів.

ці.

М.

ні

до

стати

з

диром виробництва і по­ партійному відповідати .за доручену ділянку роБОТІ!,

актив­

дували звіти про

них рішень і здійснення членами НПРС партійних доручень. Ці питання не другорядні. Адже вІд них у значній мірі зале­ жить бойовитість парТіА­ них J,IaB, згуртованість ко·

але більше все ж суб'r.;h­ тивних факторів. Основ­

вень

і

ролю

ринництва. Є на це окре­ мі об'єктивні причини,

твариННИКіВ є tлабка ганізаЦіЯ і низький

відчувалося.

навчання комуністів у си­ стемі партійної пол'r­ освіти, організаЦію конт­

складає

кілограМfi.

1.644

прийняти

повинен

Ножен

Номуністи, яНі виступи­ кладом вести за собою в обговоренні звітно і маси, з честю виправдову­ доповіді, висловили чима­ вати високе звання члена ло слушних зауважень і партії Леніна, сміливо і пропозицій. Шкода тіЛЬІ!:, , відверто говорити про не­ що окремі виступи Hard- доліки, критикувати то­

внутріпартійного У звітній доповіді жодного слова не було сказано про оргаНізаЦіЮ

в

минулим

кілограмів

громадську

не­

ЛИ

тань життя.

фу­

знизився

при­

Тому впливу пар­ організації на хід

кому

нинішнього

корову

не

Випав з поля зору парт­

Heu-

року надій на кожну

допомогу

весняних польових' робіт і збирання кормів майже

виробничому житті і внут­ доліки ці досить-таки

на

йшли. тійної

господарської ДіЯЛЬНt'­ сті, аналізу недоліків у

ріпартійній роботі.

го­

та

ва

сумі,щувати дві посади, ал'е ж інші члени партко­

охоплюючою ніяк не на­ звеш. Мало місця було в НIИ

чу

на

лова робіткому П. О. Хит­ -дарства. ні члени паРТНL­ нен рий і йому було важко му на збори не прийшли.

року відкритими.

перед

працював

них

і

Секретарем партійного комітету протягом кіль­ місяців

спеціалістами.

про їхню низьку виробни­

поверховим.

комуністів

оБХіДНОСТі посилення ВЧ­ ховної роботи з головним!:

дисци­

тар

господар­

увагу

по­

тивRИМ

парткому

Член парткому В. С. Богачевський зосередив

в

комсомольцями,

:шлишає

неприємний осадок у чес­ них працівників.

збо­

про

керівників

сусідНіх

сіл Русанова, Світилr.­ ного, Плоского та Нула-

слова, Звичайно, черствість і байду­

жість

ви­

ют до сімнадцятої секре­

ства П. О. Хитрий ЗМіГ оголосити головні збори

і

що

У вироб­

було

у

комУНіСТИЧНОГо

ховання молоді.

зокрема, парт­

визнати,

рого така

роботи варто було б пра­ ділити увагу. НещодаВІЮ мені довелося бути при­ сутнім на звітно-виборних комсомольських зборах. Із розмови на них можна зробити висновок, що не

щ;>

купців нашого і

ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

БІЛЬШЕ ста членів Гоголівського радгоспроб­ коопу обслуговують п·)­

Пора зрушити • каМІНЬ байду_ості

ПАРТІИНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

Тільки за

ЖИТТЯ

закупівлі

}

у

громаДЯlІ

лишків молока, виконкоми Шевченківської,

І. ЗАБОЛОТНИИ, голова райоииої пла-

~~__в_е~л_и~к_о~д_и~м~е~р~с_ь~к~а~ї___Н_О_В_О_ї_К_О_М__іС_i_ї_.______

'\


НОВЕ

21 жовтня 1980 !року

ЖИТТЯ

*

3 стор.

+ Від Броварів 1 + -

до Ельби.

І

Рада

ранів

вете­

про

од­

нополчанииа.

+

Тих диів ие

змовкие

слава:

зустріч

у

Нали­

иівці.

+

Медсестра фроитового гос­

піталю

О.

сельрод

кує І.

Червонопрапорннй

Леrе:вдар:ва

налюючи

кувати довго було не­ можливо . КомандуВаІІ­

висотах біля села Пере­ вол ока , нині Псков­ ської області . Попере­ ду озеро Ушо, на

виставити на пряму на­

протилежному

якого

гармати

підтримці таннової ро­ ти підрозділи, хоч і з

який

великими

пряму

ми

наводку.

підтримували,

мав завдання підійТІІ до ворожих позицій, з айняти

Пустошку.

ти с я

їх

і

до

селом, а

вала

23

ня і поповнення осоБQ­

пити станцію Забєльє на з а л іаниЦі Москва -

здійс нила

вого

складу

Рига.

пила

розпочала

піс л я

дивизіq

і

озера

цЯМ

л емети й !VIіНомети . по­ стало

а авдання

майже

си

на три кіломет­

Дальший

нас т у ~1

стримували

вогнеJЧ

стели,

честь

ташувались на підви­ щенні. З кожної з них доводилось буквальна «викурювати » німціЕ.

різних

зра з у

не

ку.

що

з

силівна мували

на

визволителів і

у

селах

даючи

І.

СЕРГЄЄВ,

колншн}и

командир

з могли.

м.

Тут мешкає член Ради ве-

373

стрілецької

МИРГОРОДСЬКОЇ

Червоно-

прапорної орденів

CYBOPU-

650

ранова. Але не знає О . Д . Ансельрод подалf:,­ шої долі воїнів , з якими

молода

звали урочищем Чекістів. Воно стало місцем зустрі­ чей КОЛИШНіх воїнів, одна

столиuі

3 ЯКИХ відбулася' у верес­

-

ні.

Серед гостей, які прибу­ ли У Калинівку, колишній

Кр3.­

рядовий,

Рожівка. Стри­

-

натиск змогу

Добре

Яковича

знають працівнини

відділення З

)~x

Івана пои­

Ng 1.

допомогоY.J

бандеРОЛі з різних нуточкін нашої країни від вої-

го Союзу понад 120 паке­ тів з фотоальбомами. У

ні в-однополчан, червоних с лідопитів . Запрошують ппиїхаТ!І у гості, поділпТІІ С Я спогадами. ..

них розповіді У фОТО­ графіях про відкриття мо­

ну ментів слави в с. Лю­ теньки, Великих ЛИПНЯгах , містах Хороді, Мар-

Але мені хочеться Р03- городі Полтавсьної

облз­

повісти про іншу сторону сті та на Черкащині . 'Усі

діяльності цієї чудової і вони допомагають ВЧИ'l'е" невтомної людини -,.. про лям краще організовувати створення пам'ятних суве- роботу по військово-пt1-

ЯЩ тріотичному

підростаючого

радянсьним

зу

зустрічі ко-

Іван Якович фотографує ~ Яковичу : ЗНімки ж вміщує У спе- Це і

надсилає

однополчанам, на

своїм

адреси

вам приносить чимало турбот!

У відповідь він посміх-

нувся й мовив:

пенсіонt:р

льотчик-винищувач

Кузьма Васильович Но · восьолов , командир ба­ тальйону Максим Воло­ димирович Вольван та ін­ ші. І з з ахопленням слуха­

...

її ,

де

вони

ВДЯЧНі

захища­

потомки

ветеранів

І

на-

МОНАСТИРЕНКО,

ветеран 373 стрілець­ кої Миргородської Чер­ вонопрапориої орденів Суворова та Кутузова дивІзії.

цією за­ міткою редакція одержала листа від І. Я. щеглова. разповів

про

те,

як у велиній і Нопіткl.Й роБОТі по ' збиранню мате­ ріалів

і

розсиланню

йому

аль-

М.

у школі, · майже

щорому

приїздить у КаЛИНівКУ з НаліНінграда. Ми, школярі, J!уже ВДЯЧНі нолишНім BOlНaM за їхні розповіді про од­ нополчан,

кладах

шів ми

адже

на

старших

вчимося

працювати

при­

товари­

жити ~

по-леНінськti.

Спасибі їм та всім воїнам­

В.

Педагогічний

колектив

ли

широко

можливості

стані

для

використовує місцевої

організації

при­

екс­

по-

чуттям глибокої свідомо­ сті поставились до турбот ветерана війни.

наше

вона

на

да­

прочитають

цього

Відгукнуться

на

листа

і

пошу;ш

О . Д . Аксельрод. М. МАТВЄЄВ, член Ради ветеранів 36 авіаполку 2-ї ПовІтря­ ної армії.

м.

Львів.

в становленими

пільгами,

до Вітчизни,

тих, хто ціною свого життя відвойовував нам щасливе талися

рідному

Особливо

запам'я­

екскурсантам

по­

їздки місцями бойової сла­

ви радянського народУ. Де

Переяслав- бне були, вони ніколи не Побували пройдуть повз пам'ятники обов'язково вша­ вони у Трипіллі, на Київ­ воїнам нують їх пам'ять . І у рід­ ському водоймищі . На міс­

НіГІВ, Київ, Хмельницький.

цях оглянули історичні па­

м'ятники,

ознайомилися з

Заслуга у цілеспрямова-

ній

організації

ко.

на братській могилі учас­ никам Великої Вітчизняної війни. Встановили догляд нею,

у

свята

поклада-

дозвілля ють квіти, як данину пова-

Досвідчений

відданий своїй

ному селі вони ча с ті гості

за

педагог,

справі, ВО-

ги

визволителям.

Літкн.

Шановна редакЦіЄ! До нас звертається Ра­ да ветеранів 154 аРТІІлерійської гарматної Херсонської Червонопрапорної .бригади. Щорону на початну жовтня ми відзначаємо День учителя. Просимо вас передати щ~йтеПЛі ші

вітання

нашому

однополчанину

вчите-

лю Архипу Архипови­ чу Мовчану, жителю села Бобрика.

бойовий

кінчив номандиром ба · тареї . Вітчизна високо оцінила внлад воїна у Перемогу, нагородивши його орденами та меда­ лями.

Після демобілізації Архип .Архипович вчи­ телював у Бобрину. Зараз він на пенсії, але

продовжує

вати. Цієї

Свою

пристаиі

працю­

любов до

професії

при ще­

пив двом синам. І дру­ жина А. А. Мовчан теж

педагог.

Ми щиро вітаємо Архип Архиповича і всю його родину з CBQтом, бажаємо їм здо­ ров'я і успіхів на педа­ гогічній ниві.

З повагою Рада вете­

ранів: Н. Нот, Ю. Яро­ шенко, А. Рябов, К Мельник .

С. ФУРС, иачальник

Вітаємо побратима

Важкий

почуття шани і поваги до

життя.

по

ПОШТИ

шлях від Чорного до Балтійського моря про­ йшов він . Починав службу солдатом, а за­

намагається прищепити

краю.

курсій

школярів, перш за все, за­

з

на

З року в рік, кори с туючись

відуючої учбовою частиною Надії Василівни Дударен­

які

за

щасливе дитинство.

Літківської середньої шко- дітям любов

Г. О.

Кравченку,

ви з волителям

ВИХОВУЮТЬ ПАТРІОТІВ

Радченко та

Нузнєцовій,

Середі, Т. І.

Ф. Іва-

допомагали експозиціями музеїв.

працівнини поштового ві 4 ділення. Він просить пере­ дати сердечну вдячність

Г.

місце­

учні відвідують Канів, Чер-

Від редакції: Одночасно з

Ветеран

учні

вої школи. Адже піонер­ ська дружина носить ім ' я К. В. Новосьолова. А Hpit-

- Це ж добре, що є турботи . Без них і життя було б нецікавим. А тан, роблячи людям добро, відчуваю себе щасливим .

вихованню бомів

покоління.

лишніх воїнів дивізії (а їх ПіД час ОДНlє}}з зуВ ж е ВІ'дбулося чимале) стрічей я сказав Івану

боми

нині

Петро Федорович Івано!', Герой Радянсьного Сою­

ворога,

ВЕТЕР АН

І. Я. Щеглов відправив у різНі куточки Радянськс­

аль-

зустрічалась

рогах війни. Можливо, у вашому мі­ сті чи раЙОНі проживаю,:,ь ці товариші, або їх роди­ Чі, друзі. Можливо, вони

з РЕДАНЦІПНОІ

нова . І кожного з них школярі знають дуже доб­ ре і давно. Так, напри­ клад, давня ' дружба єднає піонерів і Петра Федоро­ вича. Він .частиЙ гість

школи.

На цю адресу часто надХОДЯТЬ листи, телеграм",

ціально виготовлені

не

присвоєно ім'я П.

ділах .

На кожній

сестра

Шонери 7 класу Ка­ линівської восьмирічиої

Іван Якович Щеглов.

людей,

рідне місто Бровари. З того пам'ятного дня О л ьга Давидівна стала до­ нором . Багатьом подару­ вала вона життя. Cep~д

щому Піонерському загону

Вони раді, що сприяють ветерану у його славних

допомогли ветерану.

Німеччини Берліні. А після демобілізації по­ їхав на батьнівщину, у

урочище,

ва і Нутузова дивізії кава л ер бойових нагор'_' Д

НіріВ та про

за­

ють

ли

Євпаторія.

тового

і

СТОЛИl!!

Мало залишилося в жи­ вих тих славних героїв. Для них земля Бровар­ щини стала рідною, а

шкіл , музеїв бойової СЛ2.ви .

у

бійцю . Іван Панасович Ки­ рило в був врятований, по­ вернувся у стрій, знову

військам дереправитися чере з ДНіПРО. Сили були нерівними. Але наказ треба виконувати, і чер­ воноармійці стояли на­ смерть

ЖИВЕ теранів

передову,

війну

НИХ добре пам ' ятає й Го ­ л убєва, Тараканова, Ба·

і

роздумуючи,

війська

до

Налинівка

в() ­

височать

містах

ФаШИСТСЬКі

жі сіл

дивізії (ДВіНпам ' ятники й

взводу розвідки ГАП.

2.

солдату.

на

КіНчив

ДОПОМОГ jуа

кров,

Радянської України Києва . Частини НКВС з айняли оборону на рубе­

лише

оволоді'!'и

Шевченка,

пішов

ТЯЖIfО

ного ранку на операцій­ ний стіл поклали ВаІіЮ Кирилова . Потрібна БУ! lа

rrУРБОТ АМН Вулиця

КРОВ

Це було під Смолен­ СЬКОМ. йшли жорСТОКі бої. У евакогоспіталі ПР,L­ цювали · цілодобово. Од­

ро­

ж один

наближались'

ча­

далею

країни .

То м у лише на другий д ень підійшли до села ним

ті

нагадують

позиції ворога, які po ~·

але

Особливо

ваЖКі

РОКУ, КОЛlі

1943 свою

поранненому

І знову пам'ять ранить серце ... Вересень 1941 ро­

через

нолишнім

про

ОДНОПОЛЧАНИ

ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ

подяку.

прол і г

назва с ька),

ри .

Реб л я,

ті

номаНДИРЮf

Тепер їнам

просунулись

віддала

працю­

головн\)­

Білору с ію , ЛатвіЮ . Ви­ з воляли польсьні мі­ ста, форсували Одер і закінчили війну Н ':\. Ельбі .

тилеристи 5-ї батареї, де був командиром Се­ мен Іванович Горбз­ тенко. І знову впе­ ред . До кінця дня Bi~ Піщанки

та

диві з ії

аР­

€втушок і рядовий

епі з одів

уПрИфронтовому

пригадує

КИ.

А далі бойовий шлях

ЗНИЩ1і ­

виконали

Верховне

оголосило

ти вогневу точку. його блискуче

сестер

командування усім БІЙ­

"у­

май­

запенлого

бою місто Полоцьн. За

«заговорили»

то

захо­

на світанку. Дії РОЗГОf,­ тались за розробленим планом . І раптом з-з;).

це

вони

(Фото хроніка РАТАУ).

ному 1945 році. Але й зара з колишній боєць час­

багатоКілt; ­

метровий марш

підготовку,

прикордонної

дозорі.

госпіталі . А закінчилась війна для сержанта 1'1:(:ДИ чної служби у пам'ят­

Після переформуван­

села

Піщанки . А потім захо­

Наступ

медичних

лютого звільнили місто

просуну­

вперед

у

Ольга Давид і в н а Аксельрод, нині робіТниця львівського об'єднання «Електрон», розпоча .lа війну вісімнадцятирічнuю дівчиною . Після ~ypclВ

втратами,

оволоділи

політичну

ВІДГУКНІТЬСЯ,

Начальнином артилерії тоді був Оленсій Фед'.>­ сійович Ватченно, нині голова Президії Вер­ ховної Ради УРСР . Пі~ вогнем артилерії і при

розташувалися

і

Увага: операція »Пошук ff тривав

рішею,я:

Стрілецький батальйон,

на

І(аменський

водку полнові гармати.

боці

німці . Поставили

прийняло

округ.

ОЧL­

бичний артполк 200-ї с трілецької дивізії зай­ няв вогневий рубіЖ на

ня

виучку

Фото І. Свериди.

Тим часом обставини щО

бойову

На знімку: єфрейтор Олександр Сергій

тан,

вря­

стерності .

про подвиги воїиів дивізії.

склались

життв.

прикордонний

постійно оволодівають секретами

місті в суворий 1941 рік. Тому хочу иа сто­ рінках газети поділитися деякими спогадами

на 5 січня 650-й гау­

воиа

тувала

чи священні рубежі Батьківщини . Систематично вдоско­

200-а стрілецька дивізія, у складі яко! я воював, почала свою біографію у вашому

4

Нирилова,

якому

Пильно несуть службу воїни-прикордонники, охороняю­

двохсота

У ніч з 1944 року

Західний

Ак­

розшу­

м. Липецьн.


*

4 стор.

21

жовтня

J 980

НОВЕ

ІРОКУ

ЖИТТЯ ~--------------------------------.-------------------------СЕРЕДА, 22 ЖОВТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

.листи ~ита т;сів ПЕРЕМОГА ЧЕМПІОНА

.

• ДІТИ

ШКОЛА МОЛОДИХ БАТЬКІВ

лись

доводилося

що

й

спати

вони

ля­

з

теплих

ліжечок.

витрачати

рідко

користовував

дотримання

що

дітьми

не­

режи­

ного

в

розважальну

а

потім

пере­

до обов'язковdх му шкідливо впливає на їх ходив здоров'я, і днвуються, зв)k вправ. Кожного місяця 01{ремі вправи комплексу <lй­ ки ж беруться хвороби. Мені хотілося б по-ділити­ мінював іншимн.

ся власним досвідом, як досягти того, щоб менше хворіли діти. З першого дня

народження

дитини

батько і мати оточують її теплом і турботою, всіляко стараються вберегти від простуд і хвороб. Все це, безперечно, правил»но. Од­ нак,

недзважаючи

на

не,

діти хво'ріють. Чому? У нас ростуть дві дочки. Старшій Оксані. 9, молод­

шій

Любі

()сь

-

років.

8

протягом

наші

цього

дівчатка' не

-

Все це вої і

І

ча-:-у

хворіли.

результат ранк')­ денної гімнастики,

загартування

з

першого

дня народження. Доброю підмогою у цій справі Д.1Я нас були поради лікаР;d, консультації журналу «Здо­ ров'я:.. А робили це так. Щодня при купанні мата виконувала

з

дитиною

комплекс фізичних вправ, рекомендованих ;лікаре~l. Вдень після обіду прова­

дили повітряні ванни від 5 до 15-20 хвилин. Потім укладали спати. І так з Mjсяця В місяць. А коли аК­ санці виповнився рік, поча­ ла ходити

спочатку в дитя­

чі ясла, потім в садок. І не хворіла. Так же було

поступФво

привча­

дня,

повинна

Стуса (2-6), Наталії нович (2-А), Наталії

режиму

часу

КЛ::!.­

Одними з кращих булн названі зошити Тетяни Соколовської (І-А), Олени Систерової (І-Б), Олени Іваненко (І-В), Тетяни Щельнікової (2-В), Андрія

в якій-небудь секції і суворо

зокрема

початкових

сів ознайомили з нею і сво­ їх вихованців.

ленням відвідують секцію з плавання. І я вважаю,

дотримуватися

виховному

старшокласниками,

учительки

ристь же від них величезна. Зараз дочки із задово­

дитина

навчально

ставки

дружини. Адже для цього потрібно зовсім небагаго часу 10-15 хвилин, ко­

кожна

~

А потім, після огляду-ви­

ранкова гімнастика обов'язковою і для

навчатися спортивній

одне

(2-А) ...

док, а тепер і в школу. До

що

-

приладдя

шкіл,,­

і бережно використовувати кожну сторінку шкільного зошита:. (І-Б), «Зошит­ твій друг і порадник:.

лися робити обтирання мак­ рим рушником .. Потім, B~­ селі і бадьорі, йшли в са­ речі, стала

свого

Експозиція кожного кла­ су мала свій девіз .а:В країну знань з охаЙНF.J.t зошитом:. (І-А), «Розумно

Після гімнастики діги вмнвалися тільки холодн,JlO водою,

до

ніЧНОіО

(З-А),

Оксани

Вас>!­ Моці

6ухань"о

(З-Б).

сну.

Якщо \ В дитини немзє можливості відвідува,и. спортивні секції, батькам необхідно потурбуваТИС;І, щоб вона виконувала що­ денно гімнастичні вправ.I, якнайбільше перебувала НіІ повітрі, бігала, ходила J.j а лижах, ковзанах і т. ін. і діти ростимуть здоровим.l.

Вчителі, дирекція школи, організовуючи цю виставку, сподіва.1ИСЯ, що вона не залишить нікого байдужим'! і обов'язково дасть свої резу.%тати. І свідчення То)­ му той великий інтерес, який вона ВИК.lикала і в маленьких вихованців, і в учнів старших класів.

В. ЗОТОВ, ту, суддя республікансь­ кої категорії.

редньої школи

листі

до

редакції

жителька с. НаЛИНіВКИ О. О. Товстенко скарщи­ лась

на

незаконне

вилу­

чення в неї земельної ді­ лянки.

Перевіркою

встановле­

на

новити право

госпу

перетворення

в

радгосп

ступні роки

і

в

на­

стенко

в 'сім'ї Тов­

стенко були відсутні пра­

року в О. О. Товстенко беЗПІдставно було вилуче-

Г.

І.

на

14.30 14.00

дружна

Р.!lдгоспу Цього

команда

«Красилівський:.. разу

суперииками

імені

Героя

18.15 18.45 19.00 19.05

Радяи­

ського Союзу О. В. Дячен­

19.20

З перших же хвилин зу­

21.00 21.45

ною

команди

одна

проводили

з

од­

атаки

иа

ся виграти простір ські

рахунок

то

довгих

спортсмени

подовгу'

розігрували м'яч у центрі поля і переважну більшість атак

розпочинали

Завершальні хвилини пер­ у

гострих

лись

на

випаДІІХ

які

наКОЧУВії­

ворота

мерців

веЛИКОДІІ­

грізними. хви~ями.

контратаками.

у другому

таймі

захист

великодимерських лістів

раз

разом і дозволяв супер­ никам бити по воротах з

близької відстані. Це й бу­

лаЛIІСЯ

як

з

поси­

достатку:

один, другий, третій ... Суддівський свисток пр"­ лунав тоді, коли рахунок

був

уже

на

7:0

особливо

У

асистував

перс­

2 19.00

відзначив­

«Нрасилів­

Довганя по­ О.

О.

Тов­

иористування

вилученою

земельною

лянкою у

вІдповІдності

реєстрацією

товаришам.

вогою стежить за воєнним

нафтоносними

контролю

участі в авантюрі

Н3.Д

ресурсами

по

ді­ з

земельно­

конфЛіКТ між ними, який таїть у собі серйозну за­ грозу безпецІ країн 1 на­ родІв усього Близького і Середнього Сходу, грає ЮI руку імперіалістичним ко­

лам, які

насамперед готові

США,

використати

будь-який привід для вого

втручання,

числі збройного, райоНі світу.

У

но­

тому

в цьому

Підготовлюваній США намага­

ються залучити

району, розкол конфліктом мІж Іраком 1 цього арабської єдності, віднов­ Іраном. панування в ЦІлком очевидно, що нІ лення свого Ірак, ні Іран нічого не ви.' ІраНі. І саме це мають на грають від взаємних руй­ метІ їх нинішні небезпеч­ і міЛітарист­ нувань, пролиття кровІ, ні інтриги підриву економіки один ські махінації у зв'язку з конфЛіК­ одного. Разом з тим, Ір;шо-Іракським

як

своїх

натовських СОЮЗНИКіВ,

так

і своїх ПОПЛічників на Близькому Сході, насам­ перед садатівський реЖИ:lі. у цьому зв'язку звертає на себе, зокрема, увагу наступне прибуття в ЄГ;.{­

пет 1.400 американських том. військовослужбовців. На словах ВашіНГТОН Свої інтервенціоністсьщ торочить про свій «яей­ заміри вашіНГТОНСЬКі ке­ тралітет» у конфлікті, 3. рівники намагаються ви­

на Ділі пІд цих наскрІзь

прикриттям лицемірНІІХ

заяв активно форсує під­ готовку воєнної інтервен­

ції в районі

Перtидської

затоки. Сюди вже стягну­ то понад 30 америкаР.­

правдати

~захисту життєвих інтере­

сів Америки» в раЙОНі Персидської затоки. Але хіба не ясно, що такnго

адреса

телефони:

ТЕЛІ;ФОНИ:

255020, М., БРОВАРИ, • життя ву". Київська,

154.

19-4-47;

«аргументи~

редактора

омоложену

команду

рад­

цlaл-Аемократlі

В'

Аемокра­

тичнІй ревоnюцlr»~ 10.05 НІмецька мова. 10.35, 11.40 М. Ю. Лермонтов. сПlеНIІ про КУПЦІІ Каnашни­

7

кова».

ОБЛАСТЬ

кп.

11.00

Учням пту. Загаnьна бlо­

11.30

Науково

nогl ••

ПОПУ.JIllрниА

фlnьм.

ж"т-

хань".

сТихий

20.00 20.15 21.00

Вища

математика.

РаАЯНСЬКОМУ

Со-

Киі'в СпІває

Вечlрия

тинки

21.40

з

22.45

мІсто моє. Е. П'еха.

виставки».

Тenефlnьм

3

сяць».

казка.

казка.

МІжнародна панорама. М. Мусоргський. сКар-

сЗвичайний

мі­

серіІІ.

ДовІдкова сnужба.

мІ­

Редактор Є.

Н.

ФЕДИН.

і більше карбованців; слюсарі по ремонту а'втомашин.

госпу «Авангард:. і діста­ ла право боротися за почес­ ний 'трофей у фіналі.

Одинаки за'безпечуютblCЯ ГУРТОЖИ11КОМ. Ро­ біТІНИКИ по Іремонтузабезпечуються ОДіноразо­ вим безпла'l1НИМ харчуванням, а та'кож на­ правляються на курси професіоналіlВ.

БроварськомУ

не

має

права

1.3зовні

виступати кунів».

в

в

їх

ролі

не

19-3-82;

ааст.

кореспондеита

иlcцевО1'О

масовоТ роботи

радl_омеин.

потріБR1

робітники

4

розряду ,CJПOсаря-е.лектрика

розряду, cmoсарв КОВТРОJlЬио-вимIРЮВ8JIЬНИХ при­

ладІв І автоматики 4 розряду, розряду, муJlJlPa 4 розряду.

4

Одинакам

втруча­

надається

місце

слюсаря-савтехв1ка

у

8Порядкованому

гуртожитку.

справи, Ух

ХJIlбозаводу

газоелектрозварника

5

як1 там ЗнаходятЬся. І н1тись

шофе.рів­

з YMIJIНMH руками і доброю душею хлІбодарІв. ЗАПРОШУЄМО: робіТНИКів у цех ввпl'ІІСІІ хлібобулочних вирОбів,

ту, це сфера життєвих інтересів лише держав, хто

пі:п.готовки

Дирекція.

йон Персидеької заТОRй, як і будь-який район сві­

Запропонуємо роботу пенсІонерам по

~опl­

двнв на робочий день.

а,бо

8

4

го-

Своєю працею вн принесете в кожен дІм радість

Щодо позиЦії Радян­ ського Союзу, то вона гра­ нично ясна. У СРСР не­ має і не може бути будь­

тепло тта.

Ласкаво просимо.

АдМінІстрацІя.

яких намірів втручатися В

ipaho-іраКСЬRИЙ

ПедагогІчний коntктив ТребухівськоТ сереАньоі ШКОJlИ

конфЛіКТ.

висnовnюе гnибокl спІвчуття родинІ тинІвських з приводу тяжкоУ втрати матерІ

гулювання

двох

Радянський Союз

ВОДНО­

сумом

що відбуваються І М. ЧИГИР, оглядач ТАРС. вfдАlл

партІйного

19-3-18;

BI....lnIB

промисло,

19-4-87,

Бров 8іР СЬІК & дрyn<арня Київського оМnміг,рафв,Rдаву. м. Бровари, зул. Киівська, ~54; Друк ~ИOOIQfЙ, Обсяг

вчитеnlв Коистя,,­ трагlЧВОі смертІ

ДирекцІя шкоnи, партІйна І профспlnкова органІзацІі. пеАкоnектив ТроещииськоУ сереАНЬОУ шкоnи з гnибокии поВідомnяють про передчасну смерть вчитеnьки ВАсильевоl НадlУ АНАрlявІвии І висnовnюють спІвчуття рІдним та бnизьким покlЙиоТ.

час рішуче вимагає від інших: руки геть від по­

редактора,

-

ЛИТВИНЮК Нlии Пиnипlвни.

сторіН

які берутЬ у ньому участь:

вІдповlДILIIЬИИЙ секретар. вlдАl.. сІльського ГОСПОАарства,

востl,

nистlв І

9.35, 14.40 Твоя nенІнська бl6nlотека. сдtl тактики ro-

Броварській автобазі .МІ 2 НА ПОСТlИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: шофери 1-2 класу для роботи на ДИ9ельни~ автомобілях. -Місячна заробітна !плата ..:... 300

у ІНШОМУ півфіllальному матчі збірна радгоспу «Тре­ бухівський:. З мінімальним рахунком 1:0 переграла

ських бойових кораБЛіВ, у мають під собою абсолют­ дій, тому числі авіаносці. сМі­ но нІякої бази ні юри­ собою амери- ду.еЙ» і «Ейзенхауер». До дичної, ні моральної. PIl-

Наша

К. ЛІстов. сСеваСТОПОJlЬський ва.llЬС". Вистава. На АобраНlЧ, )l,lтиl сЧас». Продовжеиня вистаS8 сСевастопоnьський ваnьс". у перервІ Новнии. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.05 Дnя вас. батьки. 8.35 со Деnьвlг мІй ... ».

студеита-заочника.

ВечІрня

Виступаючи за його Яn­ необхідніСl'Ь найшвидше політичне вре­

Головна мета, яку став­

лять перед

НА

Шоnохов.

курс.

розглагольству­

ваннями про

роду

весln­

20.45 121.00 21.45

По

ТenеФlnьм сЗвичайний сяць». 2' серІ •. 22.45 А08ідкова сnужба.

облікових документах.

імперіаліСТи,

захоплення

сПlСnll

20.00

новини.

-

иавчання.

Сп ужу

20.00 20.15 21.00 21.40

--------------ЗАМІТКи КОМЕНТАТОРА канські

Телефlnьм

.пJl».

юзу!

НЕЙТРАЛІТЕТ ПО-ВАШІНГТОНСЬКИ Прогресивна громадськість усього свіТу з три­

М.

Дон». 17.30 Екраи

радгоспу

«Красилівський:..

пи­

«Братушка".

закlнчениl

нови

15.15

користь

представників

18.00 18.30 18.45 19.00 19.30

Новини.

Фlnьм

Шахтарські горизонти. О. Бnок. ЛІрика. До 100З дня народжения. Корисні порадн. Господарський тиждень. Спlвае О. Басистюк. Актуаnьва Кц'мера.

рlЧЧIІ

12.05 Студеитам заочникам. тя І творчостІ. ХІмІя. І курс. ПереАача 1. 10.05 Французька мова. фlnосоФIIІ. . 13.20 10.35, 11.35 ФІзика. 10 кп. 14.10 Сnухачам пl)l,ГОТОВЧНХ 11.05 РосІйська мова. ВіАдlnень. ФІзика. 12.10 СТУАентам заочникам. 15.10 О. Островський. сГроза». Нарисна геометрІя. 1 курс. 18.00 Екраи студента-заочника. 13.25 Поnlтичиа економІя. курс. Фізика. 14.15 Сnухачам пlАГОТОВЧИХ вІА­ 19.002 Музична програма дnll дlnеиь. Математика. вчитеnlв. 14.45 Психоnого-пеАагогlчнl ос­ 19.25 Док. теnеФlльм сАстра-

радгоспу

рогу

про

8.05 Шахова шкоnа. 8.35, 9.40' .Зооnогlя. 7 кп. 9.00 П. НеРУАа. СторІнки

ло ПРИЧИНОЮ того, що м'яqі «Великодимерський:.

сРозвиток МОВИ. ТвІр пам'ятники росІйським

ПРОГРАМА

за

У ворота команди

К.ІІ.

21.45

футбо­

«провалювався:.

цо".

16.55 17.25

s

ті В свою чергу ВlДПОВlД!lJ1И

Док. тenефlnьм сРозАУМИ Мравинса.кого». По за­

обелIСIIR".

СрІбний Азвlночок. Муз. фІльм сЛезrlнка". Гоnосую за професІю. До 60-Рlччя МИКО.llаТвського ко­ рабnебУАlвного Інституту. 18.00 Теnефlnьм сХлопчики мрІють про море". 18.30 Концерт засnуженоТ арти­ стки УРСР С. Орловоі'. 19.00 Актуаnьиа камера. 19.30 Фlnьм-концерт сЛенІвгра)l,­ ськІ соnовеЙки». 20.15 МІжнаРОАнІ змагаВВIІ кІнного спорту. 20.45 На Аобранlч, )l,lтн! 21.00 сЧас».

через

сСпа,так" (ДанІя).

сЧас».

Паnlгра. Виставка мо.llо)l,ИХ Ху)l,ожник1в УкраТнн. 16.00 Новинн. 16.10 СрlБИВі!.дзвIНОЧОL 16.25 ФI.І1ьм-ковцерт «Інтермец­

.

7

16.00 16.10 16.30 17.00

шої половини поєдинку про­ йшли

екран.

у свІтІ.

11.25

сьменникам»,

свого лідера А. Драного.

красилів~ів,

пере­

ПРОГРАМА Ут Новини.

Шкільний

nюбnю

кІнченнІ СьогоднІ У свІтІ. ПРОГРАМА УТ 10.00 Новини. 10.15 Кіноогn.)І, сРеаованс". 11.15 ДОК. тenеФlnь. сДерева-

керамІка».

11.40

великодимер­

сЯ

про

Документально - ХУlІ.ожнlil ФІльм сЖаров розповІдае» • 11.35 Фотоетюд сУкраТвсьКІІ

намагали­

територіальний

за

передач,

сЕсб'ерг

21.00 21.45

сЧас".

тІ.

СЬОГО)l,нl

19.00 Футбоn:

сЯка пlсн. бes . 6aJIва» В перервІ СЬОГОАвІ У &:81

10.00 10.20

Фlnьм

земnю».

анати».

18.45

Життя наукв. ' СьогоднІ у світІ. ОсІнь у Пlдмосков'У. Прапороносці ТРУАов!)1

Фlnьм с ПОКО.llIIIIIJI можцІв".

ворота суперника. Причому, якщо красилівці

,

слави.

ка були футболісти з села Великої Димерки. стрічі

Новини.

-

Новини.

Док.

свою

15.20 О. СкряБІн. Симфовlll J'6 3. 16.10 Російська мова. 16.40 Московський репортаж. 17.10 Концерт радяиськоt пlсиl. 17.35 ВІдгукнІться, сурмачі! 18.05 Село: .цІпа Іпробnеми. 18.35 Кіиожурнал сХо"у все

ром.

чемпіона району і володаря кубка

ЦТ

Док. Фlnьми телестУ.цIЙ краТни. 15.40 РІдна ПРИРОАа. 16.00 д. Фурманоа. сЧапаєв». 16А5 Об'єктнв. 17.20 Улюб.. енl вІршІ. 17.50 В.-А. Моцарт. Концерт М 2 Аn. скрнпхн 3 орке:т­

три м'ячі і кілька разів вда"

.Ni 1.

радгоспу

ський»

кол­

ної Ради народних дenу­ татів зобов'язав директо-

навесні

футболу

сЧас».

кІнченнІ

ланок,

у півфінальному на кубок район­ ДСТ «Колос:. 3

ради

НОІІИНИ. Новини.

14 .• 0 14.50

ЖОВТНЯ

М. Менжеги.

ра

час

иападі,

Інші голи на рахунку А. Бі­ ленка (два), П. Лобка та

но частину земельної ді­ лянки. Враховуючи, що

цездатні, виконком район­

що

ної

ло

цього

но,

струвала поєдинку

21

ПРОГРАМА

ГІмнастика. БlLllет А. Хачатуряиа сСпартвк». Вистава. По за­

ся Г. Рогач, який сам забив,

СлІдами неопублІкованих листів 'у

гру.в

взаЄМОДІЮ

можця

Олена ЩЕРБАК, старша піонервожата се­

кандидат в майстри спор­

8.00 8.50 9.15

---

волю до перемоги продемон­

процесі. Саме цій меті і бу­ ла підпорядкована вистаВhЗ найкращих зошитів учнів початкових класів, що від­ булася цими днями в місь­ кій середній школі N2 1.

шнти їх. З цією метою' ВІІ­ гімнастику,

Відмінну хорошу

важливих завдань, які стаз­ лять перед собою педагоги

І

мало зусиль, щоб розвору­

задумуються,

ставлення

.не­

жуть по закінченні телеві­ зійних передач. Батьки

---СПОРТ

Виховувати в дітях охай­ ність, старанність, дбайливе

Нині часто можна зустрі­ з меншою донькою Любою. Після року обов'язки ти на житловому масиві ді­ тей, що гуляють на вулині проводити зарядку з ді Гь­ навіть після 21-ї години. ми перейшли до мене. Що малята не зан­ Складається враження, що й казати, підніма­ дорослим до них немає ні­ жди з бажанням но,

ВІВТОРОК.

Виставка зошитів

РОСТУТЬ ЗДОРОВИМ·И

якого діла. Цілком ймовір­

8.00 сЧас». . 8.56 ГІмнастика. 9.15 Муnьтфlnьмн. 9.45 ФlnЬМ сПокоnlННIІ пере­ . можцlв». По закІнченнІ -

сНовзи

жизнь"

BapcKoro

-

раннЬІ,

городєкоro

Советов н8J1c1Jшыz l<:иевскоlІ облкіи.

2

орган

городскоro

l<:оlolМУНИСТНЧеской

и

Вро­

к"китета

партни

VK-

Гззета

райоRПОro

Індекс

AenyтaТOB

полоси.м. 'У"'рмату А3'

т ираж

виходить

у

вІвторок,

cepeд~, п'ктинцю та суботу.

11800 . .

61964.

Зам. 61~O.

#167 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you