Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІЄЬКОІ

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

РІВНЯТИСЯ НА ПЕРЕДОВИКІВ

Q ДНОСТАННИМ денням

ше~шя

чова на жовтневому (1985 р.) ПленумІ ЦК КПРС.

розроблені

пруженою високопродуктивною працею ... Тепер особ.:

людвви, кожного трудового колективу, партійнО! організації•, зазначалося у доповіді Генераль­

і зазна,чається,

виробничники

НО'мічного

що з при-

соціально-еко­

розвитку

роорквно

п'ятирічки промисловими підприємствами міста та району вароблєно продукції понад nлан ~а 5 міль:

4 мількони

основне заІВдання

СКО/j)ення>м

Броварщвии. За дев'ять мІсяців завершального року

йовів 813 тисJІ"І карбованців, на

ж о в т н е ·В о г о

но наше

ного секретари ЦК ..КПРС. працювати

рі-

ста і ра йо.ну. Адже .в до­ повідІ чі11ко сформульооа­

ливо потрібнІ конкретнІ справи кожио1 радянсько~

праrнуть

зв'язані

не­

про-

гр аrмн і н.астанови 1 в га­ лузі .ідеологічно! роботи . Треба виховувати людей на uеях марК•СИЗМу-лені-

8U6

тисяч карбованців більше її реалізовано за цей час.

НіЗМУ.

Ударною працею завершують одинадцяту п'втв­ рІЧJСУ 1 готують rідну зустріч форуму комуиlстtв

ково справилиси Із виконаввим планів п'атирічкв з обсвrу виробництва. Тільки деревообробникамн буде додатково :виnущено продукції ва 8 мільйонів

учаС11Ю

трудящих

в'язаннІ

18

у

роз­

ешто.мічних

1

соцІалІстичне змаганнв за успІшне виконаВИJІ річ­ них 1 п'втирІчних завдань. .Наприклад, на фабриці

ничими

робІТНиць прнйНJІЛи пІдвищені Інднвlдуальвt соціа­

мічну <;трЗJтегію , соціальну JЮЛ'ітику 1 ціле­ спря.жJІВану lдейно-внхов-

трикотажу

чимало

лістичнІ зобов'взавив. /Сьогодні

35

JІВ про дострокове виконании бІJІьmе

100 -

п'ятирічок, а

,ну роботу. взяті 'В

річних завдань.

.JЮЗривній

За дев'ять місяців промнсловики району викои~: JIB мав З біJІЬІПОСті ВИДів nрОдуКЦії 1 ЗбіJІЬШИJІИ 11

'!0

го року. Так, вироблено понад завдании

бІв

ньому ною

Завдання важливі, невідкладні Bз.ara,li яка

>КОЖНОЇ

має

гандисти

людський

не

на

керівник

-

тони за­

-

як наголосив

си-

Адже

того,

де.

котажу

пропаганд и с

аа заводобудіввому комбі­

товарвоІ продукціі чвстоІ продукцІІ.

·44,4

і

приросту

процента

за·кличнНІм,

нормативно

завідуючий

політосвіти парт1І.

кабІ.Jіетом

міськкому

на фабриці три~

тажу, ЛюдмИJІа ІванІвна Палюх зарекомендувала себе справжнім новато~• в'взальиоІ справи. Щоб досаrтв uoвora ввщоі

Хоч

1

ве­

завзятіше бороласа за до­ сагнеНИ8

ману ·дев'яти

мlсвцІв

На

стала

дослідво-експеримен­

тальним заводом будконструкцій та побуткомбінатом.

Крім згаданого заводу, Із -завдавиям з реалізації товарів не справилися заводи .ремоитио-мехаиічинй

посТВВJІевоі

фабрика художніх виробІв.

За сІчень - вересень

1985 року

план

ме­

1

МіJІЬЙОН

47

356

tlaшa відповідь-ударна nраця

будкоиструк­

ТН:СJІ"І карбованціВ.

107

металоконструкцій,

штук

тощо.

На п'ати підпрнємстрх району

зроставив випуску товарів

водІ

-

ва

кормовому

23,5 -

-

на

процента,

на

4,7

7,7

тони

металевих

споживання.

оJаводІ

на

-

1,2

процента, молокоза­

Калитвиському

комбі­

процента.

Поnереду - четвертий квартал

. завершальиоrо року

п'ятирічки. Він повинен стати часом ударної праці. •ПартійнІ, радвисьКі, господарські, пpoфcniJlROBi ор­ ганізаціі, зазначалоси у доповіді товарвша М. С. Горбачова на жовтневому ( 1985 р.) Пленумі ЦК КПРС, зобов'язанІ мобІлізувати весь потенцІал, усі наші ресурси І

ський них

фактор,

на

можливості,

послідовне

цях

звижеио темпи ·

народкого

Наприклад, на світлотехнічному процента, хлібозаводі

790

кузовів

І

насамперед .люд­

виконании

поставле­

завдань•.

ТоДі вашІ успІхи. будутЬ ще вагоиІІПими.

nереконуємося

У ни--

нішньо·мv склик.анні до на-

шоrо о>рrану влади обра50 депутатів.-- Во·ни -

но

і

усІХ

під.при­

устаІН<JІВ

nредставляють

села,

iwrepecи

ліmІіщ!в. пра.гну.ть нести

:JВаиив

гіднто

нароДІНого

обр~. Окремі з них до­

ет.роІ(ово сп.рави.лися із ЗоаJВІ!tаннями ХІ-І п ятирrч­

·

ІКИ. А кращі з кращих ви­

ступкли ініціаторами .п~'1.здtвськоrо супер­ НИЦІ'8а 1 І'О'lJ'ЮТЬСЯ ЦЮ

8МС1П8У пaprll

1

nодію

в житті

вароду

новими

зуст.ріти

звершенн·ями.

Так. д,еnуrrатк сlльськоІ Р8ідИ швеІ Літ.кt.вськсІ

І.LІВеЙНОІ

фабрики

Кащен~<о

менко до

•дня

в·ЩКриття

з'Ізду виконають

тари

В. ~·

1 В. О. Пархо­ по пів­

п'ятирічки .

До

10

rрудН!Я готується раоор~­ вати

npo

n~рІ!Чки

завершення

весь

п я­

колектив

цьоса пІД,приємсmа. Дбаючи п:ро лучення

ширше

трудящих

.рkuення ~де,ржавних

до

1

за­ ви­

гро­

ВИRОНКОМ

Ради оонрається на актив -'ЧЛенів добровільних ор. гmа са:моврцдуванн•я.

ва~и дО'ІІомагають сер­ tколективl, віДбудеться де­ nередбачено С()Ціа:лістич­ Саме мо6ілізову18а'Ти меuжанЦ1в тальна роомова про нaurt нкми зобо·в 'язання:ми. на виконання ро6Lт по nідІJіРиємст.ва знайшли рі­ сІІІрави . про використаннІЯ А добtре трудитися до­ бла.rо.устрою і над анню шення жовт н е .в о г о всіІх резервіВ , п,ро госnо­ ІіОм.агає нам nостійне до­ (1985 р , ) Пленуму ЦК дарське ставлення iJfJ трИІМаІЛfя технолоrlчноІ та ДОІІОМОСИ рад;rослу у ·виро­ ЩуІ8аНН1 11. заготіВЛі кор­ КПРС і, зокрема, доп<>­ !ВСЬОГО, ЩО нас оточує. вИjрОбнИ'ЧОУ дисципліни, БіІ!th на ньо:\\у Генераль­ Вважаємо, що наша уда р­ еnюнооше ставлення до ма­ мів. ного се крет аря ЦК КПРС на праця бу де оойкращим теріалів та е.нерrоресурДілом віJдпов!даючи на Михайла Сергійовича Гор­ ІВіІДгуІКам на рішенніЯ Пле­ сl!.в . заилИІК па,ртії поокіше бачова. Схвалено проект нуму . Сумлінно виконують !ВИнористQІВув.а ти можл и­ н о.;юr р еда кЦі.І Про.гра:.ми СьогоДНі ТfрбоІГа осьо­ сJюї об<JІВ ' я.зки начальник вості для :підн есеІНня ін­ НО'м уністичн<>І п а ртії Ра­ го кол е кт~mу Калитянеько­ з·м Lни. кері:вник комсо­ тенсиф і кації суопhльного дянсьІ\оrо Союзу та го nо:.Ібікормового експ е­ мольсько - МОЛО'ДЇЖ.НОГО виробництва, Ра.ца і нада­ проект зМJін у Статуті ·риментального завоІЦу к.олективу з цеху пр€мlк­ лі робитиме все можливе, КПРС. Иде'І'ЬСЯ про даль­ ус пішно завершиrrи рік с1ІВ КО.\1СОМОЛець М. На­ щоб трудові колеКТИІВИ ус­ ше ам іцнення економіки і п ' я-rирі'ЧІ<у у u;іл<JІМу. За горний , вибі:йниця С. М. пішно сп рав л ялися з ПОо­ нашої країни, про підви ­ ДЄІІІ'ЯТЬ :WіСЯЦЇІВ ПіДЛфИЄМ­ Степа.навічуте , вантажник ставле.ними завдан:н•ями, щення добробу'fу людини С'ГВО ВИ'ГО1'0ІВИЛО ПОН а Д Г. П. Ш елест, слюс~ n ра ці . з а вда н нІЯ 1200 тонн кам­ В . Є . І!Ва нщLЬІ<ий . . М. ПРОКОПЕНКО; Б. ГЕГЕЛЬСЬКИИ, Рішення Пл е нум у бу­ бікор"\f:і'в та 5 25 то.н.н nре­ голова ЛІтківськоrо головний екоиоІІІІст. дУ"І'Ь ооювQІРен:l у нашом у міакИІ , що білhШе, ніж сільвиконкому. Гаря'ЧИ.Й

тисяч карбов~ недодано

до п.пану свІтлотехнІчного обладнання,

ми

МаІдСЬКИХ справ,

цІй, заводобудlвинй J«)мбlват та Інші, ведопоставнлв

За цей перІод на

п'втирІч­

Фото А. Козака.

серед икнх заводи пласТІІас, експериментальний торгового машвиобудуваниJІ іменІ XXVI з'іздУ проАfІЩlі ва.

завершИJІа

На Фото: Л. І. ПАЛЮХ за роботою.

nромисловими під­

дослІдво-експернмеитальинй

особастоі

норму

кн.

приємствами району допущена заборгованість по ви­ конавию договірних JІОСТ8ВОК. ВісІМ підприємств,

КПРС,

виконувати

перемоrу

та дослІдво-експернментаJІЬний, а також . Літківська

передба­

на своєму .цос·вьді .

nрацJвники

- більш ик на 130 процен­ тів. А нещодавно вона здобула видатну трудову

до

Програмі

цьому

Л. ·ВАЩЕНКО,

тисвчl карбованців недодано товарвої продук­

цІІ

що в

ПравильнІсть TCIJI{'()I по­ сrrанооки шrram<Я nlд­ тве:рджує саме життя . У

ти. 1 результати не заба­ РИJІВС8 кожвоІ змІни

є відстаючі.

на

зо­

сщlалістичноІ демОЩ>атії.

кояектв:ви, викорнстоауючв свої резерви, рівнвлксJІ ва передовиків, працювали високопродуктивно з

пІдиесеИНJІм. На жаль, і сьогодні

ГО!ВОРЯЧИ,

тобто

легко було спочатку, о.ц­ нав ве розrубИJІас., а ІІСе

обсвrу

ЦІ воказиикн були б иабаrато кращими, якби всІ

272

майбутнє .

запальним

с.л.овом вести маси на по~олання н<JІВих трудових

шІсn. машин.

працІ У

нашої

?ктивtЗувати розширення і пог лІЮл~

фактор ,

продуктивності праці, во­ на почала обслуговува'І'ІІ

,та доспtдво-експернментаJІЬному заводі бу­

райовІ одержаво 58,8 процента

~оо

людс ькии

верхнього дитячого

ва фабрИЦі верхнього дитячого три­

АІвельІЦІх коиструкЦfй. За рахунок підввщеНИ8 продуктвввості

доповlдl

висот .

політзаняnях,

.

процента до ману.

у "Іотири рази зросnо !ВИробництво цих товарів

-

у

ле ­

Працюючи

ва АОСJ!lдвому завоДl метаJІОконструкцій та техоб­ наті, у даа

Хлюшка,

дій

н.ашоrо иа,роду

є.мст.в

но товарів народиого споживавив на 95 мільйонів

.ІІадианJІJІ, у три рази -

партtІ,

чено дальwий роовwrок політичноІ системи нашо­ го суооlлЬСТІВа, всемірне

шкіл

За цей період підприємствами району внrотовл~­

104,7

пропа-

Цей документ

програма

Генеральний секретар ЦК l~ПРС М. С. Горбачов, організо­ необхіІдНо роби'Ги ~е для

стати

участь в ньому повинні взяти парт!й!d і господаряк

сьогодНІ

І.

секрета'ря ЦК м . с . Горбачооа

на ньому.

_

ЦК

Гене­

Програми КПРС , Михан­ ло Сергійович з·ауважив.

марксистсько

Іх не­ ські . керівники.

IOLPC

вим ог,

жовтневого

Пленуму

допооіддю

рального

цих.

І.

,р.)

О. К Горбонос. Г. Ф. крема. про по;юження Трунілов. П. Ф. Пазич та nроекту нСJІООї редаюЧІ

через ніонськоJ оовіти, еконо- вані .в бригадах, цех.ах, Найактивнішу сильну :.тtІльниц,ях.

можна

на~чанзв язку

те с,ра з пр а.кти кою . Саме

дотр юrуючись працюють

( 1985

робиться на І НПРС,

рез ультати:вносп ня, І!.а ТІСНШ1У

до

НИХ депу·та·тtв з глибоким інтересо·м знайомляться 3

баіrато інших. Таму і надалі І;деолоnіЧ>Ним бНЩ.ям,

повнині

групи

навча л ьно•го

інтерес Як 1 всі радянсІ>Иl. л ю­ ди. жителі Літок, депута­ ти СіЛЬСЬІЮЇ Р<1.ДИ народ­

~~а·теріал ам и

акцент нині

ренН'я оових партіІйних до­

стеми

основ­

Оrже, ще .раз основний

ідейно-ВИХОІВНОІ робоТИ З масами. Центром обrово­ ІКументів

темою

з

КПРС .

ЛЮДИНИ,

відношення

одночасно

~реу повинні розглядати­ ся мате!р'іали жоІВтневого (1985 ·;р.) Пленуму ЦК

387 тони конструкцій ІЗ алюмінію, на 557 тиСJІ~ карбованців меблів тощо. · карбоваиців, що .складає

Ви кпикали глибокий

ск.ажемо,

фактор, без якого не мо­ змож е в тіс.ному зв'язку же бути розв'язане жод­ із завданнями иолективу не 3 ·висунутих з81Вдань. ОО.ГОВО/j)ИТИ Ці ДQІКУУІеН-

тони металокерамІчних виро­

160

єдності,

аJ!іТИВізувати

випуск у порівнЯнні з відповідним періодом минуло­ лізного порошку.

Гро/М&іЦСЬКИМИ

j

справами. Тільки добре продуману

передових

з них рапортува­

своїх

перебільшен­ ти великої політичноУ зна­ що чимості. Саме по матеріа­ рішення жовтнев о г о ла,х Пленуму. доrюві~і на (1985 р.) Пленуму ЦК ньому Генерального сек­ КПРС М. С. }{ПРС повинні стати на­ ретаРtЯ ЦК коли

сОЦ!lальних питань, в уп­ навчальН'і ,равлін:ні держа'ВОІО, вироб­

карбованців. усіх трудових колективах широко розгорнулось

дитячого

Є А Н О С Т 11

Не буде

ням,

вихаву,ва:ти правди­

вим слоІВО.VІ 1 реальним ділом, об'єднуючи полІ­ т~ну оовіту, ~дейний ·вплив з дедалі ширшою

робітвики заводу алюмінієвих будівельних кон­ струкцій та деревообробного .комбінату, які достро­

верхнього

nА- В

Пленуму ЦК Н:ПРС, доrювj(Дь Генера:льного се~ретаря ЦК с~льною книгою для всіх ГорбачОІВа 21 ЖОІВТНЯ .в>Ідоошоr :партlІ М. С. Горба­ ІПропаІг.андистів, . агlтато­ бу деться додатиове занят­ чова б<Іlrаточисленний за­ І}ів. політінформаторів і тя в системі марксист­ гін Lде<>..ІJ.О І1ічних бійців мі­ сько-лен·ЬНс ької освіти . На

мави, досаrти намічених рубежів можна тільки на­

Саме так

схва-

зустрів

( 1985 р.)

в в1й йдеться ·про те, що хвИJІює кожну радянську JUОднву, ще раз вказується на ш~ прискоревив

були

СИ

Ціна 3 коп.

Трудящі міста і району гаряче схвалюють рішення жовтневого Пленуму цк КПРС

Сьогодиl немає жодного виробвичого колективу,

надихаючими

*

П'ятнИця,, 18 жовтня 1985 року

НАША

жодної ,сім'ї, де б Із особливою зацІкавленістю не обговорювали доповідь Мвхай.па Сергійовича Горба­

•Хоч би якими

К О М V Н І С Т И Ч Н О І П А Р Т І І У К РА І Н И, ДЕ ·ПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

* .М 166 (7039) *

Газета виходить а 17 квітня 1937 ро~

соціаJІЬво-економlчного розвитку кр~цви.

РАД

вІідrу·К

пр.ац'ііІнИ:КlІ!

у

нашого

r.


*

2 єтор.

жовтня

18

сНОВЕ

року

1985

ЖИТТЯ:.

nАРТІИНЕ ЖИТТЯ: СТИЛЬ РОБОТИ

За допомогою Іх залуча­ ЮТЬІСЯ ДО робоТИ ВСІ пра­ ЦіІВНИК'И бригади. а це

СЛОВО,. ПІДКРІПЛЕНЕ ДІЛОМ са•ме вого життя вимагає посилення лення Qрганізованості, дисциплІ­ стів, ни, ·підвищення продук­ ролі. У наш час.

тиtвності

су,перниttтва.

коли

праці,

роль

поси­

оойовитості :комунІ­ Іхньої авангардної І сліІД сказати. що· ї~І вдається досягти ви­ знанених рубежів. За під­ сумками роботи минулого року кожен член брита­

пар­

·тійних ['руп помітно зро­ стає. Діючи у гущі мас - у бригадах. змінах, на 'тваринницьких фер­ мах. ці низові партійнІ

ди

в

середньо:v~у

одержав

1 ПартrрУІІІИ у значній мІрІ обов'язків, залежить від дІлооих яко- громадсьоких

зrурrоtВує

.колектив,

сnрияє полІnшенню мікро­ клІмату.

Але не тільни виробни­ чими тур(Ютами живуть

парТійних

доручень, стей партгрупорга, ЙQІГо ·Статутних вимог. Це дає вмі:ння повести членІв пар- дуже багато. НомунІсти т1ї за собою. ВибLр плос- завжди знають про пр<Jб­ ківців виявився вдалим. леми коле:ктиву, наміча­ Партком рекоменду!Вав. а ють шляхи І беруть комунІ·сти обрал>t своУм у'Іаіть :в реалізації запла­ ватажІrоМ П. П. Цюрма- но·ваних заходІв. Що ж

ІЮМуністи. У полі Ух зо­ РУ організацІя віДпо­ чинку mариннин!в, забез­ печення паливом. обслу­

говування

все, чим

живуть

не зали­

сельчани, поза

увагою

сту. Я'КИЙ :wає органLза- конкретно дали розмоои пи. І хай не всі заІПлано­ торські здІбності, вмІ: на зоо·рах? Ефект їх по­ вані заходи ,проr:рами під­

перетворити поставлені плани в КОf!Кретні діла. Кс:УLуністи ро:зу:11іють, що від. їхньої бойовитості й ні"1еспрямованості зале­

сере;щьо:УLу

дІбрати кожно·му до~учен- справляється з nлановими ня до душі .. Разом ІЗ но- завДаннями 1 зобов'язан­

жать

жали 3.455 кілотрю1іІВ :vюлона від корови. на 235 иімгра,мів перекрив­ ши зобав'язюшя. Досягненню таких результатів у значній :vJipi сприяє турбота партгрупи про злагоджене і чітке вико­ нання своїх обов· язкі.в

наУІагаються

зувати

ьсі

реалі­

накреслення,

pc:Jy ль тати

пLвріччі

праЦі,

рівень тру :ювої дисцишlі­ ни. :vtоральниіі н.1і.\1ат у НО.1€КТИВі.

Са:~1е н<~ ІJИХ питаннях і зосереджують

ч.1ени

свою

увагу

партіііної

групи

брИГадИ .NI! 1 .WО.'ІОЧНОТО­ ВЗf"іОЇ фер:У!и радгоспу «Плоскі.всишйt>, які в ни­ нішній п'ятирічці постій­ но перебувають на перед­ ньо:УLу краї боротьби за БИКОНаНН'Я ЇЇ зав·дань, ГО­ ТуЮТЬСЯ

.гідно

з'їІЗд

XXVII голос ЩffіНі

pO,li

,:УLеханізатора­

операто­ доїння. Нолектив. образно кажу­ 'ІИ, нагаду€ добре ві<дре­ гульований механізм. кожна

під.ви­

ІКОЖНОГО

одер­

:~ш-фуражира:УLи, рами машинно'ГО

На­

на

радrоспу.

тваринники

с-котарЯ:\1И,

зу,стріти

КП~.

робиться

по

Успішно реалізовуються і підвищені соцзобов'нзання 1985 року. У першому

складова

яко•го

nрацює

частина

ч~тко

і

на­

.1ійно.

пар­

ТЇЙЦЯ у розтортанні тру.Jо-

Бойавитість

будь-якої

е НАШІ ІНТЕРВ'Ю

І

Про те,

як .проходить

за:шачити.

що

оперативно·

с.1ідку­ що ві.дбуваються у нашіїІ нраІВати за ти:wи подіюІИ,

їні і за рубежем. To:YLy кожн<J Ck\ll'я обов'язково

пере:щ.1ачує центральні та

республіканські газети і журнали. свою :vrісцеву жиvrтя>>.

Багатьом

пере::~:платника:УL

листоно-

ші приносять по ві·сі·м дєrв'ять видань.

АНДРЄЄВУ:

техн·ічно:УLу

заводі

та

де­

про

хоrчеться

відізватися

гро~1адськог0'

розпоrв­

сю;джувача В. П. Ша:УLрієн ко.

нка

попр<щю:вала д.уже

старанно.

ходить успішно саме на тих підrтриємС'І'!Вах 1 Б

На жаль,

цього· не ска-

· жеш про ра~госпи «Вели-

ко димерський». «Бобри­ цький», !lVIeHi Мічуріна та

Імені

До'Кучаєва,

На низькому pim~i проое­

місяці передплатою охоо­ лено лише полоrв'Ину пра­

Чи;wало нового і цікаво­ го ма'теріалу друкуваrгис муть спеціальні видання для медикі.в, педаюгів та

у 1986 році металурги працівників торгіІВ.lі. Тому задо:во.1еН'НЯІ:УІ

муть партійні,

читати-

Особливо

Ї·

цього· року тут попрацюва­

розпоосюд­

жу!Вачі Ю. Ф. Бондаренко з 'Цеху N9 4 та І. Є. :Іи­ се!fКО з центральної мет­ ричної лабораторії. За це нагороджено

перед­

п,lатою творів Драйзера. А

затягують

з

цеху

N9 5

передплатою.

Аналіа поназа.в, що не всі ко:v~уністи тут зможуть ре­ гулярно

сліДкувати

злободенни:УLи

за

'Публікація­

ми <<Лрав~ЬІ>>, ТОМУ ЩО далеко не всі її •nередпла­ тили.

- Що можна сказати про хід цієї кампанії на інших пІдприємствах, організаціях?

'" народної

та

міста

с:vrіливіше

закладів

освіти, та

тор-

району

пропаг,У'Вати

свої професійні газети та журнали. Сю1е вони допо­ можуть КОЖНО:У!У У ПіД­

му ЖВТ'11• було

опубліко­

реалІзову­

вано

ЩО

у

В ПОВНОМУ

йmлося

обсязі І в чІтtІю визначені строки. та партійці, ·весь

ків

У

них

зсmрошуються

тують

ве,1ИКІ

свіду. діє

з

у

Н'і в

якому

разі не можна нехтувати правила,ми протипожеж.ноІ безпеки.

1

групами,

·

дооутатським

дян. в тому числі четверо

To:YLy

що

е СЛУЖБА

Як

постом,

ви­

завдання двох місяців 1986 року - до дня від­ криття форуму комунlстLв КраІни Рад .

В. НЕБРАТ.

Лихо

періо·ду

опалеНІня

nосилюється

печей.

наJВантажен.ня що

зростає

на

в

електро­

свою

чергу

збільшує небезпеку виник­

но :вІдремСІНТувати І ще раз перевLрнти печі, дима­ рІ, очистити Іх від сажІ.

леrше

КрІ:М того, не перегрівай-.

НА

ніж боротися

з ним. То­

плити

ОПА-

знаходяться

в

никнення

лексні

ні

пожеж,

намл­

перевірки, про.веде­

зи,

працівниками

пожежнагляду,

Держ­ велика

не­

оо до легкозаймистих предметів. Нр!м того. де­ хто замість фарричних електрооапобіжникі.Ів ста­ вить саморабн І «Жучки•.

секторі.

лових та надвірних бу дів­

Як

відомо.

лихо

попередити.

·кількість

лях

керогази

та

прк.муси,

в підсоб­ них слор~. льохах зроб­

кями

порушен­

правил. пwти.пожеж·

ної без.nе.ки. подарів

Чимало гос­

складають

на

но.ристуват:ись

примуси

при­

Нерога­

повюm:J

зна­

ходитш:ь '8 обладнаних для них місцях. легкозай­

обладНІаІних мІсцях. близь­

лена з грубими

та

ладами ооалення.

ЛЮВАЛЬНИП СЕЗОН.

му основну у;вагу слід придІлити своєчаснІй під· готовЦІ. житлових будин. кіІВ і приміще~ до еос­

не

л~rкозай.

мистих nРедметів, не до­ ЗІВОЛяйте дІТНl\1. розпалюва­ ти

ПОЖЕЖ СВІДЧИТЬ ... +.ЗАВДАННЯ

час ТОІJІІКИ,

ставте поблизу

ПРИКРІ ФАКТИ ...... АНАЛІЗ ВИНИКНЕННЯ

пожеж !Виникає внаслідок того, що в жит­

легше

Проведено додатковІ за­ нятrя по органІзацІі і не­ сенню служби. Розкрада­ чі соціалістичноІ ВJІасно­ стt притягнутІ до відпо­ вІдальностІ.

пожежІ nід час опалю­ валЬІюrо сезону. слід яКііс­

попередити

нення пожеж в житловому завтди

тявв, названі в матеріалі факти дійсно мали місце. Виступ газети обговорено на зборах із працІвникамн позавідомчої охорони,

те Іх пІД

+

директор

Г. С. Тюф­

Для того, щоб уннаmути

01

Особли.вої. уваги потре­ 'плуатац1І в оnалювалЬffий бує це питання нині, адже період. з настаНJням осінньо-зимо­ Як свідчwrь аналіз ви-. елеК'!'ромережа вого

повідомив

пІдприємства

конати план nродажу. йоrо державІ до 7 листопада. а

контролерами.

позаві­

пластмас.

кілогра­

мів молока на корову,

якому

недоліки в

домчої охорони на заводі

пло~

тваринникам

6.350

про

Ків працівинками

шля­

дозволило

ця року по

до­

і те,

профопІ.JrКО'Бою

народними

грома­

7

поширення

й

взяти на честь :!'їзду під­ вищені зобов'я:Іання. Вони дали слоrво надоїти до кін-

не просто

комсомооьською

ста.ло причиною 36 пожеж ·в нашОt.му район! протяго.м цього року. І0.1ь·ка з них

заrнНІУ ло

їх·, ·Виконання.

Важливо

це

трагічно:

зві­

праrвильному

Це

матеріал,

збережевиl соціалістичної ВJІасностІ, незадовільне BHKOHIUUIJI СВОЇХ обОВ'ЯЗ-

переко­ знахоtдять­

вони

ківсьним

партгрупа успішно взаємо­

лет'Коважи­

закінчились

про

вихооання,

го­

саме

регулярно

що

на

ху.

дисциплінує комуністів. але й є хорошою школою

матері­

випадкіІВ

і

Такий порядок

ловні спеціалісти госпо­ дарства. керівники серед­ ньої ланки. Регулярни.ми є таиож :~віти комуністів про виконання НИ:У!И своїх

про

ся

;3гадати

парщрупи. Всі її :УLають постійні до­

ручення

Пі.]ВИЩеННЯ

якості молока. збільшенні виробни:ц11Ва продукції, по­ .'Jіпшенні професійної під­ готс•вки. В залежностІ від порядку денного зборів на

не

ще про один аспект дія:rь­

ності члени

тварітни­

справі

нані.

Не можна

ще

ХТО

не

газети

;3

буде

оснОІВОЮ

навчально­

виховно.го nроцесу в ПТУ. Тож основне зЗІВДання, яке стаІВлю перед в сво·їй роботІ.

-

собою дати

ІJІрИЧИН

журнали

на

на­

Посп1шайте, поштаві ІВЩ­ вІдкладайте останні дні.

незручно

і

вам,

і працівни•кам «Союздру­ ,ку, обсяг робіт у яких у кінці жовтня особливо ве­ ликий. Че:каємо на вас. шаноо-

в

ні передплатники!.

Помітно поЖJВа:ви­ лась ця робота на сві-гJю-

Бесіду записала

С. Ш>ТУРНА}\.

оспівується

го­

мисті

речовини

критому

-

Б

металевому

за­

посу­

ді.

Від малої Іскри буває велние лихо. Про це по­ трібно пам'ятати кожному громадянинові постійно. Тільки при дот.ри:УLаннL осіх протИПІожежних ви­ мог

можна учш.кнути

непо­

nравного.

М. ЛУГОВИй,

рищах осель 1 сараІв сі­ но. солому та інШІ легко­

rолова районної ради добровІJІЬиоrо протипо­

займисті предмети.

жежною

товариства.

·класу глибокІ знання. усіма розкрити

красу

їхньої

професії,

у-mерджу-

учнями

грома.дян­

ється кра~ людськоІ цра­

ці: сПоема про море• О. Підготовка вие<Жо.квалІ­ Довженка. «Тронка• О.

,рис,

почуття

радянського патріотизму І пролетароського інтерна-

ціоналізму. на

Особливе

мою

дуяку,

у

зв' язку з ЦИМ ПО·РЯД З суспільними дисциn.л.інами ві.щводиться

:вивчен.ню

мІськради

Конкретно.

дохІдливо рlзпDІІlв вІн про свою роботу. традицІ·І пІд­ цриємства. куди nрийдуть працювати учнІ nІсля за­ к!tн'Чення училища, про де-

,

путатські обов'язки. ВідnовІдаючи

· ма

нnмтан·

кІв, бо ;n~ушують ще раз задумаrrись над майбут­ ньою професІєю, вихову­ ють

гордІсть

за

«робітник•.

звання

вІ~овідаль­

нІсть за доручену arrpaвy. с~га~І ~агата гаворят~і

nмwут~

про мето~му вМ­ кладаммя худо~н~аї nітера-

тури .. Так, у га:.етІ •Правда•

грунтовному

художньої

літе­

Гончара, ли П.

зливаються ріки• Бровки та іншІ. циту­

ють .слова про те, що

літерату­

нwпн

одночасно

3

наwого

Н!4МИ НІбИ и не буп~ НІRНОІ Р!Зн~ці: обнДІJа З робІТНН":ІИХ с1мен, однога він~ і освпи, навіт~ зовні схожІ .між со.

О. Довженка «найсвітлІша бою,

краса лщдини ... в труді». Підсу:vJовуючи

1.9

серnня ц~ого року бу­

па надрунована стаття •Ра­ дост~ общения•, 8 якій вчм. теп~-методнст з Ленінграда Є. Іп~їн nнwe: «Відчуття книги

-

це

n~w

за

все

.1

узагаль­

-

розnовідав

мована мована

особж:тіст~ непогано, а

Апе один

з

них

вінt

у~ с

-

ор..

с ор. в інwо-

1

не •тематикою•, «nробпема­ ТИМОЮ» і, RH насдіДОН, казуїстикою. Копи ж книга дас nрямі і гпибоні відnовіді

на ті «бопячнн•, яні, наnев­ но, с у кожного з нас-. учні

чнтают~ і перечнтуют~ П багатократно. І це зро3умі­

хитне, неnевне. по. Найскладніша і аажпнва нюючи сказане учн.я..м, під· го -- все Таннн ще довго тннятммет.._ частина духовної роботи креслюю, що тема творчоІ ся !;ІО нутнах до!"· донн становдення с;вітогпяду пращі. п:раці як внутріш· знанве те, щ~. на ного_ /ІіУМ• стас метою І змістом уро­ ку, кому n1дходнт~. Юнак ну». ньоІ потреби, бу ла І зали­ nроявnяв зарозуміпІ ст~. 3 .

шається в центрі уваги на­ ших радянських

ників.

На цеІЙ урок

«Материнське

ня учнів, І. Г. &айко 3ОСе~-

~· увагу н_а nм_:rанн! ПІДготовим. робІтнмчоІ 3МІНМ в учнпнщ1. Він ~гадав про, l'•ox дру3Іа-юнаюв, що nри-

поле• Ч. Айтматова, сНо­ учкпнщ;а "'!. комбІнат. ~~~~~і~ сnіпну>~ання з 11 героями, а

ратури.

Пе,рший

Бойко.

майбутньої

її

'ський змі·СТ.

мі-сце.

деnутат

І. Г.

МАЙСТЕРНІСТЬ

й мІцні засобами

.перед

І

ща),

РЕФОРМА ШКОЛИ- У ДІі--------------

молодіJй зміні ,робітничого

мадянських

ступний рік. звертайтеся у ділення. не передплату на Це

ста·ти

ЯКИХОСЬ

встиг передплатити та

ви­ КОНІКретна й щцра .р<>:}мо­ lV!оrою шкільної ре­ ва про те. що немає більш форми є здІйснення про­ ·почесного звання, ніж твор­ фесійного навчання моло­ звання робІтника матерІальних цінно­ ді на базі дальшого !етет­ ц-я ного полІпшекня загально­ стей. Учні називають тво­ багатон•а­ освІтньоУ підrатовки. Цей ри ра,дянської ·т!'сний взаємоов'ЯG<Ж має ціональної літератури, де

звернутися і до

ня.

Хочу

п РИНЦИПОВОЮ

фікованого спеціаліста ті-с­ но пов'язана з формуван­ ням у молодої людини :v~арксистсько - ленінсь'Ко­ го світогля.ду. вихованням високих моральних 1 гро­

ВИЩеННі професійного рів­

ТИХ,

ось у цеху залізного

nорошку та в

розповсюджувачам

преси ~·едИІчних

гmлі

су:УLлінно

громадські

хочеться nобажати гро:УLад­

профспіл- ськИ':VІ

КОІВі, КО!:У!СОМОЛЬСЬКі ·технічні видання.

П<ЖИ

заrоловком

комбінат «Налитянсь.кий».

де поле- uюючих. Далено не в каж­ .проведена ний дім тут принесуть 1

Це стасується У. першу черГу заВОіду порошнової :vreтaлJ,priї ім·ені 60-річчя Радянської Україн11. ·

ються

та.квм

радгосп-

відповідна .Робота, де до міськрайонну газету <<Нонеї :по.ставилися серйозно. ве життяt>.

їх

питання участJ

мережу.

Практика показала, що ли цю роботу У радгоопі передплатна .кампанія про- «Го~о.лівський», де за д:ва ортаніааціях, редньо була

реаль­

ністю. Не дивно, що на відкритих партійних збо­ рах тепер обговорюються

дітей.

Федорівну

.1иво

ли

су.

виробниц·тва

ста.1и

«Союздрук»

ми на:УLагає,:УLося багато. 'ІН·

Із

пективу 1 робити все. щоб

ІнтенсифІкаціІ

накреслення

вогнІ

Марію

-

Під

24 червНJІ ц. р. в •Ново­

сільськогосподарс ь к о г о

ба<Jити перс- ни відповідає вимогам ча· колектив бригади

шості

у нашому

його членів

18

несення

ря, вм1~я

ти. НедотрНІ:УLанrня правил протипожежної безпеки. недостатня профілактична робота з ді·тьми в біль­

газет

успІшно

висококласні спеціалісти, рівень трудової дисциплі­

продовжують

ревообробному комбіНа·ті, добре 'Провели її на Ниїв­ ській птахофабриці. Особ­

<<Нове

ня:УLи,

альні втрати і трагедії. до яких призводять пожежІ. ІfІІРОТе окремі громадяни

зараз по:УLітно зріс куль­ турний рlвень насе:Іення. Сьогодні. як ніко,lи, всі тати.

. курс

колектив

на виховання У члеюв колен:тиву пачу·ття господа-

місті та районі ця відповідальна кампанія, наш кореспондент nопросила розповісти на­ чальника районного вІдділення агентства Хочу

мітний:

аюльни б не говори­

листопада завершується ·передплата

журналів.

з людьми. ш-

муністами tВІН узяв

лося

П epЇOABKJ­ J КОЖВІЙ АЇМ 1

працювати

СПJІSТЬ))

гру­

по 6.299 кілограмів моло­ fШ від корови, що на 107 кілограм і.в більше, ніж у

ланки

керівники

прац\Jвнинами

прилавка. Тобто шається

«<Коли

во

YPOl\

за.прошую

письмен­

зверхнІст~. неnовагу до старНИМ не lVIOЖHa не поwих, виконував виробничі ·ГОДИ'ТИСЬ. Особливо В умо­ завдання абияк, nоруwував трудову дис:цмппІн)І' і, вреw-

абоів'язн.о­ тІ. він звіп~нмвся. Звичайно, nрорахунки у nередових це передусім

вихованні. адже держааа за.

ри завж,ди починаю бесі­ ·виро.б.ничникіІВ м1ста. Так, тратнnа коwтм на його nроразу перед фесійне иавчаннА, а nрофе. дою З у'ЧН'ЯJМИ ПрО ЇХНЮ останнього mрофесію робітника-бу ді­ лідлітками ви-стУІІІаВ газо­ сін амбрана nоммпкоао». Такі уроки. на мою електро~варюІ:к заводобу­ вельнииа. його тема «Нраса людини !В пра­ дівного комбінату (базово­ думку, залишають ломітпЩприє'мства учили- ний слід. в серцях n1дл1'1'ці~. На цьому уроці йде го

вах роботи в СПТУ. Зви­ чаиuно nовні n;·.....,ратур"-

• ГQ.J,

знавчІ поняття

'""'"

"

треба вив­

чати і знати. Але ще важ­

ЛІШіше не

стіль•ки

ти•

лІтературу,

ти

самостійно

як

«БЧИ· нами-

мислити.

спJ.tвчуваІТи 1 сп!Вnережи­ вати. правильно оцінювати


«ffOBЄ пере:vrожців.

е РЕПОРТАЖ

підсу:vrків

ДЗВОНИТЬ осінь шнільним дзвІн.ном, до­ стиглими яблунами в са­

ду,

черемхою

в

лісі.

лі'ТаІО'fь на вітрах Шелести'Ть опале під но•гами . Цю пору

му

року

Об­

нлени. листя золоту

по-справжньо­

люблять

тру дJвннки

ордена «Знан Пошани» рад:rоспу імені НірОІВа. Бо вона зШІжди приноси'Ть їм радість . І нинішнього сіль­ ського-сподарського

ну

вони

ють

усnішно

плани

ро­

викон~'­

rrpo.:Jaжy

дер­

жаві всіх ви;tів продукuії Ca:v~e в цю пору партііі­ на грула тра-порної брига ди Зааи~І· ниеького ві;І­ діm<а ВИСТУІНІ:Іа :1 іНіЦіСІ­ ТИНОЮ

провести

конкурс

орачів своєрі;tний :Jвіт .\ІСХ<JН~Jаторlв про свою :v~аіістерність. прак-тичн:

на.вики, охоче

ді:юв:

якості.

nідтри:-vrали

в

госпо­

дарстві Чи:\'Іало зусиль доІКлали керуючий від.ді л ­ •КО:\1 І. М. На•пштин, агро­ ном

відділка

партгрупорг

А. П. Захаваєва та Інші для хорошаУ органІзації І проведеюrя

нонкурсу.

Суботнього рюшу на 80-гектарному полі відділ­ ка поблизу Броварського лісн!Щ'11Ва рівною

вишикувалися

шеренгою

транто-

мог: прююлінійніс-ть загі­ нок , глибина оранки, на­ ш:;rка агрега·ті•в . Як у

На ножно­

нево:v~у вітрі майорить прапорець. Механізатори перевіряють

на­

ладну агрегатів. Тут, без­ посередньо в полі, облад,­ нано імпровізований май­ данчик. Грає духовий ор­ нестр.

Нсроткпй :\'Іітинr від•КРИВ керуюЧий BiДДi.lKO:'vt І. М . Наrшпик . На мітин­ г_у

виступи .1и

радгосnу

О.

секретар

Чижик,

партко:'v1У

Глушак.

ві·тали

директор

М.

Вони

В.

тел.1е>

присутніх

і:І

І.

при­

Дне:\'!

-

району, в;tало поє~нуючи бджільництво з про:vrи-слови-м

вирощУ'Вання:v~

ських рослин.

лікар-

Процв!тан-

ню галузі великою мірою слрияло переведення П на

ни. а :\'Іехан1:5аторам. учас­

ника:\'! ко-нкурсу 1 И І!рИЗО'Ві :\'Іі:СЦіJ.

:Jайня-

І ось загули :-vютори по­ тужних тракторів. 23 ат­ регати

одночасно

поча JJИ

Qранну. Радісно зб.v~жені :vrеханізаюри. Ножен з них

на:v~агався

прашовати

якнайкраще. То:\'Іу навіть авторитетній комісії, до складу яної ввійшли го­ ловні спеціалісти госпо­ дарства, керуючі,

ми і бригадири .важно бу.'ІО

агроно­

ві~ділків, визначити

основни:vrи

бутий

з

їхнього

З

медоносами

галузі

підряд ли­

авансу .

Начають

юсь ,

Моrrузка :.__ комуніст, бо­ рець за утвердження Ра­ дянської влади на селі за

при-

вручені

--

ко

тран~тrторні

решта

Решта

ськоrо

Фото В. Репlка, О. Ма­ (Фотохроніка РАТ \У)

пре­

~а пашних

Ноннурс занінчився. Та ще надовго в пю1'яті :зем­ .1е·рсбів залишить-ся той сонячний день. щирі сло­ ва вітань і найкращих по­ бажань, :vrелодії ;1ухового оркестру .

цьо:му

незнеосіблени.й .

Нож­

бджолярів

апікає

бд~О,'ЮСЇ:\'ІеЙ, віД_ них

продУІК·

uія аарахсІвується йо:v~у в а-ктив. Така форма орга­ н :з ації виробництва до-по­ :vrагає точніше ~ианачити коефіuієнт тру _:tової уча­ кожного ~

ч.тенів

ко­

:rеюиву.

Нинішній рік другий після переходу на бригад­ ний Підряд ВИЯІВНВСЯ оссбюrво ЩЄ.JІРИ:\1 . Знизи­ лась і собівартість ме;w. Еконо:о.tісти nідрахували. що О•держаний у минуло­ :.tу р е ці двадцятил ·ятити­ сячний доход від ласіки буде значно перє•верше­ ний. С.

ШУМАХЕР, кор. РАТАУ.

1-{;щ'янець-По-дільськиіі раііон Хмельниuької області .

Но

на

repo-

нас.

ласкают нас, порой бранят, все они о многом

Проuи-тувавши

ці

ЧШІ

райдужна

тищ

здоровшиП

ПО'Е•СІО,J;жений

ній

ряд­

так

-

Промені,

ві·д

ЦЕ

-

медичному

nІдтвердили.

- Око по виrвченост! займає . як не дивно, останнє місце серед діа­ гностичних

аналізаторів.

обо-лонка

-

ду екран. який фіксує з:vІіни в роботі органів. І кожний з них інформа­ ційно й енергетично з.в ' н ­ ааний з суворо вианзч~ ни:v~ секторо" райдужної О60.10НКИ. Про що ж ~1ожуть ро:J­

повісти очі?

Вважається.

Він просто й дохідли­ розповів

бі·тничу

про

свою

професію,

ро­

про ве­

лику гордість бути твор­ цем матеріальних благ. про ро л ь будівничих в на­ шій країні .

Тан :від.бу-вається зок

часів.

нашого

зн'я­ cьqro-

в

кишJ< о в о л1 у

М С·Же

:шш е

pe-vr

ІІ,Р О ВОДИТИСН

:liHa-

;JССВі ,їЧеНИVІ ДОПОМ О ГОЮ

:J

а.1ЬНИХ

оптичних

Чи

СГІЄ!lі-

nриладін.

<• пю!'ятають»

ОЧі Про пережите? ~

Звичайно .від.VІітку в

райдужній оболонці :Jа .1и­ шають

захворювання.

які

ЦІКАВО!------------

-

тажесrні

органі3:v~у токсич­ ни:v~и .продукта:-vш у певній зоні рай_:tужної о-болонки

з'ЯІВ.1ЯЮТЬСЯ З:VІіНИ, ЩО на­ аиваЮТЬСЯ

лімфатичню1

pcGapidІ. Такі люди дуже чутливі до про-студних за­ хворювань. ються

:\'ІИ .

хоча

ні

і

прантично

Окре'\-Іі

вважа­

з дорови­

спеці::t:rісти

Іважають, що

ніби аванпост

го:юв-ноrо мозку. свого ро­

явища -

тракті. При порушенні сб:\'ІіНу речовин 1 переван­

-

nродовжує Га ,'Іина Са­ віЕ-на. Це :vrожна пояс­ нити : вага його Ci:VJ гра­ :v~ів, та й площа зовсі:vr не .велина . Однак це не­ справедливо: . р~йдужна

свідчать

1 :о p a Q.J.YihHi~1 о\-: о.п онаі

() i{<J.

Дзеркало здоров'я

уже десять років -ведуться

ЩО :! ДОПОМОГОЮ біоміКро­ СНОП!ї очі інколи мо~уть розповісти про здоров'я більше. ніж звичайні .та6ораторні :v~етоди.

на

рОЗХОД;ЯТЬСЯ

токсичні

\І н

чіцні­

совячні

Вони

шлунко-во

- Для нас тут особли­ во привабливий останній рядок. Дослідження, які .1ь-вівському

і

:v;а:rюнок

ЩО

зіниці .

про

Сбtенова ус­

lнстwтуті,

щ : .'ІLН;­

о б олонка .

авані

:v~іхнулася:

у

;

'ІНСТіШd

Ша

ший організм. До с ить ро:J­

ки із популярної в :v~ину­ лому пісні, доктор медич­

ну .

літературних

ЩО

гnаз.

говорят,

во

цю дИ'ВНУ книгу. І ue спів- ська не водиця• М. переживання передається Стельмаха, Давидова і На­ у-чням. бо вони ~орослі гульно·ва з «Піднято-У ціли­ - багато читають, зна- ни• М. ШолохGва. учите­ ють. на-дзвичайно тонно ля Дюйшена з «Першого відчувають . l:v~ байдужа учителя• Ч . Айтматова та

встречаем

жизни

Порой

рошниченка з «Нров .тюд­

Інших

мь•

в

носців• О. Гончара, С. МІ­

А

много

них наук Г.

Д. САХНО, головний агроном рад­ госпу Імені Кірова.

СТО

Как

Они глядят внимательно

хвилю-

патетина.

художньої

лаховського.

наче вщ~рше від:нрив

галаслива

заводу

кераміки Полтавської об ­ ласті; праворуч tta свя ­ ті гончарів.

ссінніх квітів Ра,1госпниі\ 1\ухар Надl•Я Іванівна ЛИ­ хонос nригостила хліборо­ бів гарячи:vr об\до:\1.

сті

-

Механі:Jатора.\1

вручено буке-ти

:\'!ед пасічники

сБур'ян•.

На знімках: ліворуч

гончарні вироби Опошиян­

ра,lіО-

--

у ч<J.сників

:1 стор

лося свято в Музеї народ­ ної архітектури 1 побуту УРСР.

Іванович Горлач одержав наручний годинник . А но­ \1уністи Оленсан;tр Івано­ вич Стре :Іьченко і Василь Олександрович Приходь­

тує додаткаву опла·ту.

бджоло-

<<давид

друге

Ім

*

fiOk \

двадцятиденні путівки по }{риму. Хлібороб Віталій

с::~ержана

ше _ три основних т)!{азни­ ки кільність меду, вос­

_ро:\'ІаН

уроку:

перше та

:v~ісця .

19Rf)

Київ. «День rончара>> -під такою назвою відбу ­

безплатні туристичні

ПО

нектару

переведенням

на бригадний

цьо:\'Іу с·ві ті. Написав Ці рн;J.НИ і за­ думався. Як досягти ц,ьо,

Тема

няли

зові

ний ~

:v~ед має -чудс,ві смакові і uі.1ющі вла::тиІВості .

світ навколо себе і себе у

ro? .. .

Рижий і Минола Нарпо­ вич Яременно. Вони за-й­

стали його перевиконання гаран­

господарства.

Більше т.рьох~от

Серед них - досвідчені механізатори: НО:'v1УНіст ГригорІ.й Миколайовиq

він

площі, яна пе,ревищує д-ві !]рошей виплачується. як­ тисячі rе{<тарів. Плантації що завданн.я винонано. А й

KOHJKypci, були переможЦі.

разом . Однал при

підряді

процентів

для пасіJ<И

в цьому

''іящr_.

нолективний пі,:tряд. ~у 1 роїв до'Водить диРадгосп і\Іені Орджові- рекція до пасічників. Від кідзе - найбільша в краї- їх виконання за:rежить ні <<Зелена аптека•. Ши- оплата праці бджолярів. рокий набір .1ікарських Причому пратяrом року росJшн вирощується на видається лише .вісімдесят

JІіНу!Вальних квіті- в

тан .і

:Іегкій. а.1е nочеснііі пра­ ІІі на б:rаго рі;!ної Вітчн.J­

на

Подільсь-кого

грі,

приіі,·rачі. Всі ІІере:v~ожці 1-іанкурсу наІ · ор();\жені По­ •ІеснІІми грююпши . А

Високих медо3борів до- с·іtмей баGуються на напер­ билися тру;{івни•кн радгос- стянuі. -ва.1еріані. a:vri зуб­ пу імені Орджонікідзе н'ій, інших ку .1Ь1урах. ДО­ Нам'янець

.кожній

праtrівників t;і:rь с ького гссподарств~. rrобажали їм ;юброго :JJО р ов·н у не­

е ЯКЩО ПІДХОЛИТИ ПО-ГОСПОДАРСЬКОМУ

Пасіка

Прн nідбитті враховуваю1сn

всіх агротех­ нічних І технологічних ви­

·му з них на легному жовт­

_ретельно

Ііі ЖІ JI\TII\1

дотрю1ання

КОНКУРС ОРАЧІВ ри з плуга:\'Іи.

ЖИТТЯ»

rвели.кої

нри

вживан­

кі.1Ь!Ю::ті

К\'­

хонної солі, питно•ї соди· і деяких

.тіків

:'v10Же

в

о5о:юнllі

з'явитися

<<Кільце

натр.і ю». Воно сигналі ;Jує про затвердіння артерій і вен

за~с -вго

до

т о го.

ВИЯВсlЯЮТЬСЯ

Зрозу:v:іло,

тижні

унраїн-сьної

рату.рні

:vrови

диспути

веч()ри,

і

. .'Ііте­

зустрічі

Такі !Вечори

ро:з ширю-

ють знання учні-в з літера­ т у ри, виховують їхні кра­

щі

ЧИ

моральні риси, форму­ естетичні емани, ви-

ПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ ЗНАНЬ

іІРИРО.:JЖені

сернн.

вцпо-

:Ja

відає Г . Сеш:нова. рургічні втручання, шими

дс-с:rідження:VІи.

лишають

в

nir:VJeнтнi

Хі­ на­ аа­

:J\Ііни

витиках і :! ста. При детаJІьно:VІу ,J,ос.lід­

95

женн і деяких секторів в райдужній о5ол-онІІі мож­ на в якійсь мірі судити про

р е ьюивність

органіа­

"У. пр с його пата.1огічний с1 а н С:ювсм, іри~одіаг­ нс~ТИК і:t

n о ки

ще

~~а : rо­

:Р ивч е гшй, ал~ багатоо-біrrн­ ючий МЄТС)_J.

Г. МАЦЕНКО. ИН­

( << СОllИа:JІ-'!СТИЧеская ;;у ст рюr

хворо-

письменниками .

ють

:к5

по р СJ ЮІ

іридодіагно-

розпізнааня

літератури, а

ний

СуДИН

:>:VIiH

СИ.lЬНИ­

:\ІН бо : rьс;ВИ\1И СИН ,1РС:V!аМИ, рідше np o 11eпr бе :збо­ .т і сні . н 1 nрнк:rа:: , е нде:vrіч-

!-(,ІіНіЧНЇ

СИ!'>!ЛТОМИ

стика

як

с_упровс;rжуютьсн

233 .

» .•'.;,

І

98;)

рі!\)

вл а сниVІи,

соке ня.

приносить

есте1ичне

що

ви­

задсволен­

спонукає

до

ро:зду­

:'vІів про своє місце в жит­ ті. Чог о ще :vюже бажати вчитель? Але чи є nідстави для са.:v~о·:~асrюкоєння? Ні. і ще ра:з ні! Невпинний по­ щук нового, постійний нес-покій. н•е'Вдоволення со­ бою . щоб униннуrи застою і са:v~ов·дово,тення. Як керівник :vrетодоб ' єд­ нання в учи.1ищі в UЬО:\'ІУ

poui

п.1аную

лега:v~н

раз о\1

працювати

з

но­

над

те­

.\1010

романо'м

А.

Головка

важли-ві прості і щирі сло­

їв.

:пока;1ую,

що

є

в

них

<<Бур'ян•. 'Сьсгсuні друrо­ ва про справжньо- го ко-:v~у­ спі .'Іьного· з обра:ш:-1 Дави курсника~:v~ групи N9 2:) ніста, йс•го л юдяність і да Мо-тузки.

- майбутні:\! бу-дівельнн­ кам, плиточникам - облн­ цю.вальника•:vІ дове~еть­ ся о•с:v~ислити не тільни образ Мотузки, а й гово­ рити про о-брази комуні­ стів 'ВСієї багатонаціональ­ ноУ радянсьно·У літерату­ ри . (Прочюати вказані :\'ІНОЮ твори таке було попереднє

до:VІа:шнє

зав­

дання). На УІі/ОЦі присут­ ніlі В . В. Ну:шеЦО'В, Д'епу­ rгат Вер-ховної Ради УРСР. печо-вий заво;tу по­ рошкової металургії, член бюро обкщ1у Номпартії УRраїни.

А. С. Макаренко вчив 1педагогів: учій-те дивув<~­ тись, у·мі-іітс :ІаХОІІJІЮВаПІ· ся . У вступному слові :1о теми.

розпt>нідаючн

про

чесність.

:\'Іужність

і ніж­

ність.

«Як жи1·и? Яким бу­ ти?•. На пошук ві~повідей на ці питання

дум,ну

вихаванців.

чаючи

вив-

ідейнО-художню

пробле.\tатику

ворячи

спрямо.вую

про

роману.

го­

комуніста Да­

вида Мотузку. І ніби не­ помітно досягаю бажано­ го: учнІ самостійно прихо­ дять до висновків: справжня

хто

є

краса

справжні~1

в чо:.1у людини,

1\О:\'/уНі­

стом.

-

Який він. наш сучас· ник? Якиіі він. ко:v~уніст,

нo:v~cor:VJOJІeнь

наших днів?

Такі запитанн-я ставлю до учнів. Ро ::товідаючи про КО\ІуНі с тів Вороннива і Брянського а «Пра по ро-

«Давид Мотузка, Мірошниченко,

-

Свирид вчитель

Дюйшен це мої улюблені герої, кращі риси харанте­ РУ яких хотів би наслідува­ ти,

говорить

учень

дення

.1

нюr

'1!1 \;і()БИ .\ 1

і

H<J P O :t ,І· ,

ЇЧНІ:~ ()

ба1·;нюr

чораль­ Д О СВі;:jОМ

ОС\ІИС : І Є ННЯ

хар<Іктер у

геро­

рево.1ю-

uійн ~л- о об,ра,Jу ко~1уніста. ідеї СІlаДКОЄ:'vІНО::Ті ПОКО­ ЛіНЬ. В ІІЬОМУ Я •ВбачаЮ

С. Іванченко. Але ідеа. пом для мене є мій дід Ми­ коnа Микитович, один з

на;,ійний засіб фор:VІуван­ ня СіВітогляду :vrоло-дих ЛЮДеЙ, ЇХНЬОЇ ЖИТТЄ'ВОЇ ПО ·

nерших комуністів у &рова­ рах, який загинув від бан.

2иції. А не є співзвучни:.І положенню реформи п.ро

дитської

куnі

тивізації. чись

стя

за

Він

нове

в

роки

колек­

noniг,

життя,

борю­

за

ща­

nюдей».

Зра3І<ом для підлітків є тано-ж комуністи сьогод­ нішнього

дня:

тру дівники

ланів і ферм Броварщини, передоrві робітники підlІри-

є.VІ·Ств міста.

--

к о :v~уніст

Серед Віктор

них Васи-

льовІІч Нуане·!(ОВ, нкий ви­ ступив nеред ~1аІібутні,1и робітника\ІН в кінці уро-

те.

що

«·вся

-виховна

ро-

бота повинна будуватися на о с нові неразривної єд­ ності анань.

перек о нань і

дій . слова і діла». ІдейнО-\ІОральній ві;~го­ товrtі учнів до праці під­ порядкована й позакласна діяльність, що тісно поє;J.­ нуєть-ся :1 реботою на уро­ ці. Фор:vrи її рі.1номанітні: читацькі конференЦії, уро­ Ю!

nо : Jак:Іасного

читання.

клинають

протест

п р оТІ-І

<•Сr:с:оби здійснення І І р с фесJІНСЇ lІІ)}Я:vІ ОВаНОС'Ті

міщанства. гр у б о,: т і . о5щ· ­ женості. Hp i:v1 т ur o , rюнн

В

прищеплюють

Осt : j.ї ив ~-

:r юGсв

рі'днсrо с1r;за. традицій. А І\l'

актуа::ьно

в

;t <J

fB J-J C ;:н и:' l:с о б : rнно

у:\lСЗ<І х

Р"fіс·­

ти в СПТУ.

ратури. рідної :v~ови. куль­ тури. А в свою чергу,

ue.

позитшзно вюливає на фор­ мування

}{Іращих

рактеру.

світогляду,

ри-с

ха­

пере­

нонань, активІ'Ісї життєвої nоаиt.:ії. Урон чи по-закла<:­ н~й ~ ахід. що залишає в ceprrяx вихованців добрий допомаrаt:

з адумати­

ся на.1 високи:vr\і ідеала~ш щастя і nравильно

героїв

і

В!ІК JІа;.J аННЯ

\1\'

J'

~- вагу

\І:1Іо

Ю-\ HJ к;Т! · Сі!

спр <~ведливості. оцінити вчинки

порі 'Вf-ііІ'ТИ

. їх i:J

ry-

ДИС і ІНП .1іН» .

11 рн

:>верн\ · тн

ш,о­

на

те.

і!р31-іТНІ!і . ціііСНkJ­ .\І;;-J\іІрє;;:vІ е тні :нз'н:!­

ІШ :J с І 1 С" ІеХНОJІ G ГіЄЮ

Я-кі ж наслідки такої р е ­ боти? Відзначаю nc:vriтнe зростанН'я інтересу май­ бутніх робітню-:ів до літе­

слі•д.

П Р О U ё t:і

:,raн i T 2 f.JfНIX

і ВН­

Р С ОН І-І ЧЮІ н авчання:>!.

0Jне c : r u вo р е бати чи~ало . ЯІ-і і np o блe:VJ також. Це і ро ? р о5ка та :JатверJження

ник і в.

навч а льних

і нротрю1 · для створення пі;,руч­

п:~анів СПТУ.

нс;щстатня

орієнтанійна

проф­

робота

в

ШКОЛі.

Вирішення цих питань Еимагає спістьних дій. В пьо:>~.У

го

-

;~але-руна

нашо­

успіху.

В . МОЗГОВИй, учитедь уКі)аЇНСЬКОЇ МО· ви І літератури СПТУ .N2 4.


*

4 стор.

18 жовтня 1985 року

«НОВЕ На вечорі

ЗВІТУВАЛИ

посвячення

Того д:н:я

юнІ туристи

Ходос,

СРСР• «Юний

Олена

·ни J)Об<>ти за р'!.к. Актовий

Члени гуртка

піонерів 1 школярІ!в сМоя Ва'WКІІ&щина - СРСР• та

чизняної•. Організовано ряд u;Ькавих походів міС­

учнів, яЮ стали членами

цями бойовоІ

гу,ртка сІОні туристи-крає-

слави ·радянсь·ко.го народУ.

знавцl:t. По.руч із досвl:д-

Надоого

ман,д.рlвкн

слухали відь

провели

велику роботу !В е.кспеди­ цП: «Л'Lтопис Великої Віт­

Володимиром

БоrдаНОІВИЧЄМ,

Св'ітланою

Інтересом

присутні

учасниці

воІ. Розповідь воджувалас-я

,розпо.

походУ

КаРІПати Овітлани її

в

Волко­ суnро-

по'Rазом

ко­

льорово.го фільму в слай­

дах. який створив учасни'R

трудово!

запам'ятаються

шляхами пар-

чеНеми СВ'і'Тланою Голуб, тизаніІв-новІ,Іаківців по Ніною БіJЮГуб, ПавлОІМ СумсЬІКій області, місцями ХоДосом, Євгеном Федо- о<Щрони та визволення ~ським,

та nосвЩЧ е н Ь інструктор шкіль­

З особлИ'Вим

та

зал школи зібрав учасників ВсесоюзноІ експедиціІ

· і

1 1

ного туризму•, і присвоєн­ ня розрядІв,

Федоров-

СЬ:J(а, Тамара Чуприна інші.

туристи,

столиці УкраІни, до села

Піски Чернігівсько! оола­

по.ходу, фотограф Валерій Обіух. Цей похід юні ту­ ристи присвятили 40-річ­ чю Великої Перемоги та 40-річчю :оозз'єднЗНІНЯ За­ карпаття з Ращ.янською У !Країною.

сті, одноtЦенні походи та екскурсі! по Броварська­

П. БАПБАРЗА, вчитель географіі шко­

рокі~.

му району.

ли,

Валерій

керівник

походу.

Привітали

ІмеRІІВІІИКІ.в- учнів

rpy• 19 у Joi 4.

Joi ПТУ

11

Броварів про

11

ft11

ко.

Він

для

газету

nояснив.

зв'язку

з

що

Києвом

встановлені· телеqрони­ автомати на вузлі зв'язку, міських віДді­

леннях

1 в

6іля

АТС-1,

яких

проводи­

грубо

порушуються.

монетопровіД,

мІеькому

лює

комп­

яне органІзували й ПіД­

готували qароста Ілля

лекта на АТС (відсут­ Шmь зумера) або односторонній зв'язок

Дроздов, комсорги груп

при

Андрій Тургіи, OJJЬra Гузій, члени но.мітету комсомолу Сергій Зай­ цев, НадІл Кардаш і НатаJІRа Пашнюк. -

вепроходження

У

цроrрамІ

свята.

Шд час таксофона.

•.

лотерея,

виявлено,

кои­

З

вій, Олександру Натай­ і

ШульзІ. ЯЮІ!М того дня

Ків,

вручили· пам'ятні

подарунки,

лення у

к:ш і

д<Jб.ре

-

трудитися.

і

иа­

pl

села добираютьсJІ у

Мокрецьку школу необладнаною автомаши­ ною.

Г. ДЕМУСЬ, майстер ввробввчоrо

ла

RU'IaJDIJI.

МокрецькоУ

На цей лист в1U.\1100і­ голова·

В. С. автООус

Фотоеrщд А. Козака.

• верні­ )'кИТелів

села Валер'ян.Ш!Іки у Вол­ ИовасьІК'ОІМу ІJ)ЗЙQ.Н'1 афlші 'КOJIOOCIIU{OIO клубу. За до­

тут

творчу оп:lв­ між правmн­

імені ХХІ Донецьким

розробленого спільно тру- ни пролягли у багато сіл дівникамн села і музей-. Донеччини. Постійно дію­ ними

на

чі виставочні зали є ще в

зміну цій виставці з часом прийде Інша- сЗем-

шести сільських клубах і будинках культури. В ее-

Музей

·худООЮl.Ім му­ віДкрився

по­

стала

в

тут

вона по­

автарському

пов­

торі живописця. Поряд з нею полотна Лівія Щипачова «Партизан•. Миколи Варення «Зуст­ річ•. інші твори, що роз­ nовідають про ратні по­ двиги

ду.

у

художника

СРСР Юрія Непринцева еВІдпачинок після бою•. ВіДома з численних ре­

ЩЮдУКЦій.

працівниками,

ВАШ ВІЛЬНИЯ ЧАС----------.

стІйно дІючий виставоч­ ний зал. У центрІ розгорнутоі експозиціІ «На варті ми­ ру І працІ• картина народного

радянського

ВІдповІдно до

наро­

плану.

ля

1

люди•.

••

Мануйлівці

Шахтарсь­

гостює

дити лекціями мистецтво­ знавЦів з історії радянсь­ кого і зарубіжного обра­

дожників~. У Мар'їнсько­ му районному будинку

зотворчого

мистецтва.

Маршрути одного з наймолодших музеїв краї-

сНОВАSІ ЖНЗНЬ•-орrан Вровареного rородско.

КоммУИиаrичеокой ПІІРТИ'ІІ УкраинЬІ, районноrо Совеwв иародиЬІх депуКИевской области. (На_1':КР&И'ИсНОм иаЬІке).

Peдaln'Ol> Е. ФSДЯЯ. Га3е'І'а ВЬІходит с 17 аnрепи 1937 года. Дии вЬІХодв: ВТО.РИИК, среда, ІJІІТИИЦа. суббота.

кого у

району,

наприклад,

експозиція «Діти

творах

радянських

nультурн

ху­

шанувальники

прекрасного

можуть

знайомитись

з творчістю

донецького

Музей . нагромадив у своІх фондах більш як 8

по­

живописця

АДРЕСА РЕДАНЦІї:

живопису. графіки. і

тепер «у роз'їздах• по областІ. Звичайно, не в кожному приміщенні ви­ ставку розмістиш. Над цим замнелились у бага­ тьох господарствах. Так, готується до віДкриття

село лі

натюрморт•.

майже третина цих робіт

при1:хав

присвячена

Олексія Полякова, а в се­ лі Єлизаветівка того ж району з добіркою с Радянський український

тисяч творів скульптури і

мирній творчій працІ. Де­ монстрацію експозицій передбачається супрово­

ro комитета ropoдclion. и 'l'llri'OB

вlдіремонтова­

И·ЬОІМ'У·

ІЮКJІИК&ЛИ

зеєм

Вона зараз

~ооустимЮть пQІДіб­ ни.х ~Ів у м.айбут­

НА ХУДОЖИГА

ІІ{ерЖЗJВНИ'М

що

но. У'МООИ доставки ді­ тей нормальнІІ.. Дирек­ то:р раjДГОС1Іу сЗаnлав­ ннй• І. І. Полковничен­ ко поnереджений про

ОсЬпо вад озером.

ням колгоспу партз'Ізду і

сільради

Ос'І1рова.

пов'І.домила,

ви канкому

ще один художній зал в селі Приморське Пер­ шотравневого .. району. Тут сnраведливо вважають,

що прилучення до мнетецтва хороша школа виховання

трудівників.

І. ДЬЯЧІЮВА, кор. РАТАУ.

Редактор Є. ФЕДЯЯ.

мі<:ць,

вІдо­

ванаясlй ·

У нас можна ync.nacrи договори а уrrравлін­ н•ЯІМ будіВництва Чор!ЮбипьськоІ АЕС, Крим· ськоІ АЕС, трестом сВолгодонськенер.гобуд• і УJІІЬЯНОВС.ЬКИМ авіаціЙНО1ПромислОІВИМ КОМП­

11

~

лексом.

Користуйтесь Dcм:JifГUІB бJОро з арацеапаш­

туваRІІJІІ

А.ц111в1страціJІ.

~

~

t

ПравJІІВВЮ

Броварськоt

райспожввспіJІКВ

термJвово потрІбнІ ва роботу:

і!

- заступник ГОЛОІВИ СП'1ЛІ\И З будівНИЦТВа;

! 11

-

прЗІВл'Lння

райсnожива

._

мул~рі;

кочегари н.а бооу райсnожНІВСпілки.

За довідками звертатися за адресою: мі­ сто Бравари, вул. КИ'УвсЬІКа, 149, відділ над­ рів.

ПравJІlВиJІ райспоживспілки.

11

БРОВАРСЬКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ

11

на постійн·у роботу терміново потрібmІ.

ро­

бітники у виробничий цех, водіІ.

r:

Наша адреса: м. Бровари, вул. Боженка, 5. ДиреІЩіJІ.

~

11

~

Броварське СПТУ-4 приймає ва постІйву роботу ел-ектрика, сан:rехніка., (Омад 80 крб.

11

ПJІЮС преміальні у роЗІМірі

І

і!

11 = .,11 ІІ

саnв про те, що mкou­

чора всі прмrощалнся пахучим чаєм 1 тортом.

rово.рам на д.ружнlсть

Мешкавц1 Берввцt у лвстt до редакціі напи­

ІВЧИТИСЯ

.

А на закіІічення ве~

оаж

пер­

несвоєчасного автоматів.

• •

nоздоров­

віршах

кабіна

обслуговуючим

фактів ремонту

РО­

16

що

соналом проведено бе­ сіДу з обговоренням

.Владж:лаву

ВИІЮВ'НИЛОСЯ ПО

монет.

перевірки встановле­

його зІпсована. відсут­ нє скло. Телефон пра­ цював. Зараз всі наз­ вані недолІки усунені.

ІRурси, танці. Іменин­ никам АЛJІі Головчен­ ко, Валентині Смирно­

ЧУ1КУ

через

ного бІля АТС-1. про який йшлося в листі.

були висrуши само­ діяльних артисТ1в, гумо. ристична

з'єднанні

докла.диі

ві.JJьних

раїни.

обумов-

зайнятІсть

яне ІМає

НЗ1JІВНість

у сільськогосподарські .райони РРФСР та Ук•

~11

Так. поміченІ неодно­ разовІ випадки пІдміни монет, що засмІчує

про

на пІідприємствах мІСта (району). Служба влаштОІВує на роботу тнмчасОВ() не за.Аніяте населення, про.водить орmнізований набір тру­ дівинкіа на важливі підп;риєм<:тва і буАови краІни, займається переселенням населення

І!

правн­

rtраце&JІІWГІ!УВЗНИ:JІ,

мості

11

зв'язок. Ці

з

ІІ

можливий

жаль.

БРОВАР АХ ДІЄ СЛУЖБА ПРАЦЕВЛАІUТУВАННЯ Вона підпорядlюван-а винониому міськоі Ради народких депутатів 1 обласному бюро

11 11 11

ться монетою вартістю 15 копійок за три хви­ лини розмови. На кож­ ному телефоні-автома­ тІ вивІшені правила Корнстування, 1 ТІЛЬКИ при Іх безумовному

На

І

У

.,1\

ла деякими абонентами

17 1

Joi

., РЕІІІ/11. 0/ОІОШЕННІ ",,

11

везадовільне обслуго­ вувания телефовів ав­ томатів. На цей лист вІдповІв виконуючий обов'язки начальника райвузла зв'язку М. І. Шевчен­

в

надійний

Цікаво Jф08ЄJIR JІЄ'Іір аl,цвочивку АІІJІ СІІОЇХ

курсу

МешканцІ написали

виконанні

іменинників

ІІ

11

над~укований

плата

Підд'Убною, які від:вІ:цують гурток протяrом чотирьох

11 молоді

Хоч лист І не Оув

вручення значків сТурисr

ТУРИСТИ Вобриць'RоІ (:~редньоІ школи ,пl,цбивали n!Дсум-

в.lдбу лося в

ЖИТТЯ:.

11 11

11

11 11 11 11

Jl Jl

11

Jl

~11

~

11

~11

Jl 11

= а 11 11

-t 11

11

11

11 11 11

11 11 11

1,6

·

омаду на рік). ДиреКЦІя.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЯ, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ Якщо вам потрібно провести будь-JІІd зeм­ JJJПd роботи, з'асуйте у виконкомІ місцевоt

Ради вародввх депутаТів, чи не проходять ва. місці ва.t•еІІП робіт пlдаемвt кабеш.ві півІ.І ав'азку 1 КОІІJ аовв належать .. На заміських ділаиках траси піДземнІ лІніІ зв'язку позначені замірними стовпчиками і по­ nереджувальними

знаками

.

ВІдповІдно до сПравил охорони ліній зв'яз­ ку•. затверджених постановою Ради МіністрІв

СРСР від

22 липня 1969 року М 567, при

проведенні земляних робіт в м.

БроваJ?и. се­

лах Броварського району, а також автодороги

Киrв

Бровари

-

в

смузІ

Семиполки

-

.Іроекти земляних робіт повинні бути погодже­

ні в лінійно-технічному цеху М 44 (ЛТЦ-44) за адресою: м. Бровари, ·вул. Свердлова. 7,

тел. 1-06-39, 25-10-08 (київський) по поне­ ділках, середах, п'ятницях з 8 години ЗО хви­ лин до

10

години ранну.

При проведенні земляних робіт у селищІ На­ лита, селах Семиполки .і Опанасів проекти ро­

бІт повинні бути погоджені у лінійно-технічно­

му цеху М 49 за адресою: Чернігівська об ласть, м. Козелець, вул. Комсомольська, 10. тел.

2-14-73.

~ вказівкою nрацівникІв ЛТЦ-44 проект11 земланнх робіт можуть погоджуватись також у Киtвському технІчному вузJІі республікан­ ських маrІстральиих зв'язків (КТВРМЗ) за адресоJО: м.. КиІв, ву л. І. СІрка. 2, тел.

24·2036.

.

Без доавсшу виконкому 1 відмітки в ордері ввробВВ'ІоІ ,цlльВИц1 та викЛику представника пlдпрввмства, ue обслуговує кабельну JJildю мlJКмІськоrо зв'азку, вuовавJІІІ робіт в охо­ роввІІ 10111 uбe:ru.нoi Jdвll аабороВJІєТЬСJІ. За nошкодження кабе.дьних лінІй мtжмlсько­ rо зв'язку Указом

ПрезидіІ ВерховноІ

Ради

УРСР від 15 грудня 1969 року встанов.rуена

кримінальна відповtдальнlсть.

Техві'Іввй

Jl

вузоh

союзних

магістральних

зв'азкlв та телебаqенвя М

4.

Техвічний вузол республІканськИХ магістральних ав'язків.

Виконком

Wв• ...нкІкwсоі clnw:~oкoT

Ради

на­

родних деnутатІа аисnо8ІІІОС rnибоке сnівчуттІІ Oy!;(ranтepy НадІі Дмитрівні КОЗЕЛ а nриводу тІІж­

1 11

1: 11 11 11 11

КОІ

втрати

-

смертІ П

МарІі

матерІ

ІІІІІІ8ИИ

МНРУТН.

Коnекти• &роаарс~оноrо моnочноrо :аааоду rnи. боко сумус а nриводу трагІчноі смерті роСІітммцІ

:аааоду ОnександРи Мнкоnаіанм ПЕТРЕНКО і вмс. ІІО!'ІІІОС ЩИре сnіВЧУТТІІ СіМ'і та 6ІІМ:tt.КНМ nоКіЙ• НОІ.

r1

іІ ІІ

11

!!

За'І")'(!леие пОО&ЩчеІІНJІ ІінІвмlда Bemmoi ІИтчнзнmюr в1йни 11 групи за .NO 1~. видане Броварським мІськ­ соцзабезом ка ім' .11 В. С. Крамаренка, •ваJІUІтн недійс­ ним.

Ниівська область, м. Бровари, вуn. Ниівська, 154. n.a ., 1-03-76; відділу партійного жнТТІІ- 1•.,.....1 ; вІдnоаідаn~оноr? секретаря, відділу сільського господарства t-02-92; коресnондента місцевого радІомовлення - 1-02-79; 3аступнкка редактора, віддІnів nромнсАо•ості, nксті• І масовоі роботи - 1-0.4-81.

255020,

Телефони: редактора-

"""

.....,ук

Індекс 61285. о

Ф

друкованнй

се'МfІ!'Й. а.ркуш.

Обсяг І ТИраж

13.560 nриМІ!рнюоІ.а. За6rовпенни .NO ОО52.

--~~~~-------------------------------------------------------------------------------

Вроварсьна дРУКАРІВІ киrвського обпаtИJОго упрввдJнни у справах видаsНІЩ'ТІВ. пОІІіг.реФІІ І кивжнавоІ торІ'Іівnf. Адреса дру.кщ>н!; 255020. КИІвсьна область. и. Бровари, В)'ІІІ. Kнiacwr.. 154.

166 номер 1985 рік  
166 номер 1985 рік  

166 номер 1985 рік

Advertisement