Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, Є.IHAJIITtCif

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬІ<.ОІ

Гаяt>та вr·хоnть з

МІСЬКОГО

РАйОННОJ

РАД

Працівники промис.1овпх

все

тр~:довj

підприємств мі-

ня ефективності

з вищим ентузіазмом

КО.'JеКТИВИ

за

в.нробиицтва

П!Д~ИЩЄН·

і все

оІдьше

правоqмаиговнх сuщалістнчного змагання до­ nовІДа~:> про дuстроtюве завершення своІх

пер ~е ~свнrковнх

сuцнІ.lістичних

зобuв .язань.

Ось 1 сьо1·одні ми одержади nuвідuм.1ення про внконання п.їаНІВ брн1адою слюсарів механо­

ск.1ада.'Іьних робіт з завод~· а.'!юмінієвнх буді· ведьних

r.

І.

конструкцін,

.я.-ою

керує

ком):нІст

Ьицюра, та передовн~tи ткалями L оrо-

•1івської

стр. чкоткац~окuї фа о рики . Рівняючись на передовиків rpy дової вахти ,

ваrо:Іtиіі

19~1

року

Тр у ;: : вн и;.;и :ї с . !і. в рад · rо-:пу •..l і тків с ькнй» в КО~ІП

cl bOSi

иицrвv. найваждивіших ВИАіВ . виробів. 3 по· ча тку· року Дода тково до П•l,аиу вщва~тажеио країНІ прuмислової продукцІї нв 3 мt.тьйони карбованців, а товарів культурно-побутовосо признач ення та предметів широкого вжитку на 1,5 ~tІ\.тьйона.

тр)'дяться, готують гідні дарунки рІдНlн 8 Іт­ чизн1 на честь всенародного свята Вели­ Найвагоміший внесок у заІ'альнІ

здобутки

=!робили працівники заводІв поро~ковоІ м~та­ .н. ргії імені 60-річчя 1'адяисько1 ~краІни,

торrове.'ІЬНОІ'О машинобудування а· ·Ізду

КПРС , а.1юмlиієвих

імені

буді~ельних

XXVI кон­

r>оті

С()'f<~'ЛРnдукти ннn ю

них т ра.кторі в . Тnн у ·ро· 1-1а

.1лнп і то р;<

п:й

~іІml 'ІВ і й ді ·

;,;ца ют ь др,т n гп

подарств а

:ч~ х ан ! 111 -

Rід.1 і.1 ;; а

Б()РИс

що

за третів

ква_р ад

fiиrтi

rічн і

RРРПІИТИ

п.н ни

;lr>

І) f-j

~а­

ріЧН\1·

.lі П ІІЧН•іГІ\

TRPJ),l'l с,,r, в і .

R;f;e

ф.1анrrовях

11~

тJ; ,цh

u

пrавп­

Зрн :нш

:!

Трудові колективи зараз приступили до ви­ кона ння виробничої програми четвертого кваD· талv який остаточно вирішує долю не .тише

наступного,

198:.!.

А то!>Іу rосподарськи~tІ керівникам, партійним ,

профспілковим та комсомольським

орrанІ:за ­

ціям необхІдно рете .ІJьио проаналі з увати ст а н справ на всіх виробничих ді.'Іяиках, n:tіцно за ­ закріпити досяt·нуті результати, -~амtтн_ти з.J. ходи щодо по.тіпшения органІзацІІ пр ащ, :JPO· бити все необхідне ІР" забезпечення внконаи­ ия 1 перевиконання державних · пданів та со­ цІаліс тични х зобов · язаиь .

Одночасно с.'Іід зосередити

підготовці до роfіоти

всю

У.вагу на

)' наступному рощ. Прак­

тика пок а:J уf. . що raWІ , це по- господарськи. п~­ діловому турбуються про своєчасне . мате!)І · альие забезпе•rення r.нкоиання планІв . там

завжди добиваються стабільних успіхів. _!'•мов

ним чином. необхіднn ст ворити належНІ запа ·

си сировини і JІtareria-1\в них

планових

згІдно

передбаче­

завдань.

Справа честі кожного колективу підприєм

ства , кожно го ЦРХУ , кожної зміни І б~игадн . кожного

виробничника

-

докласти

усІх

ст:1

рань І здібностей. щnб зробити на своєму ро­ бочому ~ісці поси.:thНИЙ внесок у виконання та перевиконаин.я п.1анів і соцІалІсти;.ни~ зо­ бов'я:Jань на першиІt рік одинадщrтоt п ятtt · рІчки І створити наJІ••~У основу для удар ­ ної працІ у наступАому JМ'ІІІ .

яІ\ і

nr~ п ю­

раунок

січня

Н~ йiii.lhШR\!

БІІnР­

Ч<І r у

nра П ](16

-

r.

Г.

С\fирнn ва .

Н а її І\а ,lРНд;;.f1і -

rPp -

П P Hh

n · я­

JPYrnrn

рм; у

тирічRи . H8ЧBJibRHK

пра ці

!tр&ПІ

Tl\a.1~-flaraтo-

І

,1уІ<

32

За ~<'І \t ' я

з Ібрано

два

нрu таї с і на.

н а йва ·,f:.1Ивішою

T rnep

тУрбо т ою т р:> д і вниІ\ і в є ;:{ос тав ка н ін ннх к о рмін на ф~· ра ;кн і д вnрн г о спо­ да рс тв а . Бі.1r.ше т и тня Н2

П ЄПЕ' R Е'3 Е'ННі

С )Яа

С\'М·

090:14.

Т І >НН

K0p~1J' ·

f\r pvє т п а всnортнн м и ро­ nо та м ~: :\Тнн ол а 0.1Е'І< с ійо­ внч Грнк~· н . На грейфrр ­ в аг·

тру.:~иться

в\дді.ту

зарп:rатн.

ВИКОН~.\ННЯ промис.тrnвнми підприємствамн за

(за даними мtсьН()ГО Інформаnійно

.

до­

в ич

Н а стич.

БРн rа .1 а вод і їв :Innлa· .1a F; янна йбі .1 ьше з~· с нль , що б шв ;ц н о і без втрат пер е везт и ц і нні

1\ uрм и в

il@!

іОС П~да j1CTBO . !tрЯ · ма в і :шn в ідь н<І пnстано­ в:--· ЦК f\ПР С І Рад и М і­ ні с тр і в С РСР «Про ;J.O· .1ати о в і за х nд и·пп забе ~ ІТ е ч rн ню зб ир ання вр;J ­ <к аю .

.з а г nт!в.1 і

гос п од<' р r: ьn их

с І.l ь сь І\ .1 · про :~у к тів

і ко рм і я у І !=J Я І роцІ І ус · іІ і ШНОГО

~І і влі

311· період

'lD OReдf'HHЯ

х1·дnfін в 1981,'82 ·рпнр . В. громадський

БОБНО , кореспон­

дент .

мІсяцІв

J 981

...

І1і.!ПРЖ!МСТВІ

-~

_.,_

-~

., ., "' ~ ~

:1а вод пороІ.Ш< о.вої мeтa .ІJyprlJ Сві т.1 от е хн і чни й з а во д : 1а вn J П .l аС ПІас ,;, е р е tю nіі роб ннй Ііо:vrбі н а т ~~аводnб ~· J і ~ни й

ко~rб і н а r

:~ ас .1 і J НО - е fіСПЕ' р И ~1Е'НТ а .1ЬН ИЙ І 'е'.і '>нтн n Ш' х ані ч нfІй ;зав од Фабр н ка RЕ'р ХНЬ ()'ГО дитячо го т r н ~:птату

Jm· ~;а р ня Зi!R O;l ~ :Ром і ні rв их бу J·KOHCrpyRUiЙ lll инn ре :wо нт н;rй .завод НнроІінfІ '.JЄ' .1еревоо6р')бне о6 'є:rнанн я ..:.Inc.1і.1НО· РоС'ПЕ'ри че н та .1ЬНИЙ завод б ~· J fі !J Ч С Т РУ КЦЇ Й X .l · nn :{aнo ;І П оn,·тh·о ,1бі н <'т

::SaRO] HPC:ra н д а рпюго ТОр ГО R Є .lЬН ОГ О

~Іашино6уJ уванн1'!

'1 rчn nrЧ «Rn.l І ' айс і .·1ьг nс п т r хн ; ;;а

Гог n.1 : RC: h h'il

с т р ічкnткаuьк а ф~ брин а .ї і т nівс r. І; і! фа б ри.fі ~ х~· д о тнІх RHpr>б iR і ,, ' т. г . Ш е вч€нка h3 .1 ffТ H!H' b f:НЙ n0>1fЇ i ІіО р:\І<J ВИЙ ;-:;і!!<ПJ ' ; P Ti! .l 'J;;o;;r rрукн : 1\

Гf ро'; '<r.l~"rirть РС С Разом по місту 1 району

"' ... "

~

с "'

~g_

100,7 100,3 100.7 106 .5 103. 4 100 3 100.4

101.1 100 ,9 101 .8 104 .3 101 .9 101 .5 101 .0

101 ,5 101 ,7 11 2.4 100.3 100 ,7

10 1 7 103 .6 1O.S.9 100 .8

-:о. ~

., z (ОО:

1о 1.1 1о 1.2 100 .5

102.3 100 .0 89 .9 10 1,2

...

'

." ' с

,.""

~ ~~

" ... ~ ..

>. .:.;

~

~

-

~

~ :..>~

': _..! ~ .5 .~ ~

старший Інженер Т. І . Со· ломонко ведуть виnробУ: вання нової мпдифікацН при.тrаду ~п р ут-2>}. Ф о тп В. Пес.'Іяк а .

(Ф о тох рrн і ка РАТА У ).

П.П:НУМ І{~ ПОРП Варшава Ч rрговий п.1~ нуч Un ПОРП обr о­ вnр я в

НЯ

nn

n<Іртії

р р а .1 іза uі ї

з 'їзд у ПОРП .

х оді о б­

J.

r о в о рР. ння .111 n ов і .1і

nро­

м о в ц і, як і внс п п~ .1 11 на п .1 е н у" і ,

піла .1 Іf І:ри ти­

пі нрівн н цт вn П О Р П за пп

.1 і ііпв их

за ­

r с~.1і з щ і ї

рі­

соці а.1 із чу

в

кр а ї ­

о дноrn.1осно

n р ийняв про гр ач н е rne ннR , .'!і

в яn n ч у

1\Н іt.'І і ЗУ

rчпі .1ьн о- . с и туа ції

ВИЗНі\'11\Ю ТЬС Я

ааВ.1 :tННЯ

101' 1 104.1 100.5 102 .2 100.0

101.:3 101 .2 101 і 104 ,1

орга нів ПОРП.

98 .0

101 .5 102 ,R

100.4

1 00 Л

101.1 101 .5 110,0

102.1 101 '1 100.0

10 1.4 101 .0 106 .8

104 .6 101.5 \00.7

100.7 104.3 8 1 13 10.3 .0 10 1.8

100 .8 103 .4 7.5 .8 102. 1 103,6

101,7 104.4 2-.19 .7 102 о 102 ,2

101 ,3 103.5 100.4 102.8 102,2

101 .2 8 1.7 1112 . ~J 103,7

105.4

І С14 . І

1(),') .0

110.4 133.5 101 .6

109' 7

IOR .A

І f1 4.8 107 .1

1n.s.2

104

108 ..5

103.0 JO .S Л

!Ч4

11 0.7

102.3

10 3 . П

І ІЧ r~

Р.3 . 1

104 1 !01,6

pi-

в сві т-

еконпчічн п ї д ля в~іх ч.1е нів

100 .2 101 .9 100 .7

105,1

rта н о­

рі шrнf> Ніі .1~вичайнnго ІХ І

-==

10 1.1

101,5

по.1 і ти ч не

ВИП! Р. В Іі Р іІ ЇНЇ і ЗН 8 ;11\Н ­

"' "'

10.'5 .r! 100 . 1 101 ' ;

А 1.6

контр о.1ю

На знімку: запtn~·ючий сектором Б. М. Рибакnв І

Пмнуч

102. 1 10.S.1 10 1.2 100.4 101 ,7

РЗЗ І

д.1я

rотов.'ІеннІ.

хи с.т

102,0 102.8 101 .5 100 .4 10 1.0

101,8

значено

ні.

ронv

PeaJІ\salll•

-~ - ~

вченІ

кількостІ шихти в пороlІІ· ковому дротІ при йоrо ВІІ·

обчис.1юва.1ьноrо центру

...

nрилад

ш е нh зїцу П nР П на за­

1<0'1УН8 .1!ЬНС}ГО

об ї<' :tн а нн я Зано .1

..

Новий

Фі зико-ме ха нічного Інс тП· туту АН УРСР. lloro при·

х nд r в

держстатистИRи . У процентах).

---~·

Л ьвів.

« Прут-2.. створидн

в і д r утні r Тh

ПЛАНУ 9

G

r·яі.:~ч енн й механіза тор рад го с п~· \! н nn.'Іа Ф едоро·

ВАГА ,

R.

ви­

• :\' крстьбуд.

справлялися

впконамням виробничих завдань, то у нашому районі не бу,то б відстаючих .

нин'і~нього року. а.1е іі

rnкy.

НИПЯ

кa.lf>НJi!Pf>'>l

pn~:y .

1982

Однак прикро, що до цього часу не зум t .lИ

тресту

С.

Пі\.lЯ- ТJ)ИЩЯl'И ВРр rТіІТ­

rRO!':\fY тр у

у

1982

рРJЖРННЯ\f

3\fі\ГЯ ННЯ

РТ ГІЯТh

ють

і!

ІІі R Р .1ик п г n Жоятия. [нr у~імти с n п і а-

подолати відставання колективи hняжицько1·о заводу металоконструкцій та досл_Ідно_- експе­ вони

n.

ни ІШРС Г. Г . Анніf.н­

художніх виробів ім. Т. Г. Шевченка та ІН~l.

б

кс:~~ун1сти

інші,

с.

с~· м .1 і нн о

Тn.шєкіна,

кn та

СіН О З

reraт! з т ра кто рnм Юl\Г3

веrrтатнипі,

ф;,.nрики.

« Ве­ заrо ·

ному навантап<ув а чі

Cтar~ll(. J:аютца.т у Ч:1Р·

конетруБцій тресту " l:іроварнсІльбуд» , КадИ· тинський комuікормовиіі, Літківська фабрика

Якщо

.

~1)­

вість) , дослщно-експср,имеитальиии завод буд­

конструкцію~.

HAUIOH,

ni.lhШe

r. тр іч~·откщькп ї

корм о·

тnмоб і .1 і r: ті в з АТП В оJ, ії вте дoe r~ ­ R H.lІi ~ .1 ~'К бі.1ЬШЄ ~Та

агроном

І.

рокl в радгоспу

nna·

Гnrn.1iBf'hKnЇ

набагато полІпшиаи свою виробничу дІяль­ ність заводобудівмий комбінат ~ (промисло­

риментадьного заводу

М.

n.

дп і

Б ara ro

. :Іічнn ' тпуд итьсл загін 'ав­

цею .

г nr­

коn •

зиму

осін ­

pnKa тк~ .'lh

nnІІа. ~у111тr.

зазначити,

на

.11!rTnП;J..1R '·' ,

ванців. Приємно

т

поnпт и

Мнха й-

-

rnкnпrn.n пивно і

..

;.;., .

дІ"Н h

н ьом \· .~~н! тяn рчою і ~н ·

Праuюючи ПІ.!І девізо~

« Завдан н я року

надпланової продукції на сотнІ тисяч карбо-

вирооиди

яnі

Ні! ·

•нш і чехан і з атоn .1н аче ч n в:--·ють

За календарем 1982 року

;щтh rя

які

ге ;.;таD а.

4 .fi

рн .

мен

на

ТОВ.1ЯЮТЬ

n е рє дnвнr:і R

Г.•нб щ; у <.>ранnІ' ча П'J · .1ях веJ п ь шість пон·<t:·

стр~·кцІй деревообробиого комбІнату, вироб­ ничого ДереІообробного об'єднання, фабJ?ИБИ верхнього дитячого трикотажу,

чn11мі

Прн !і.lіІ .]

ііr;ци :1nі\пв ' я ~<ІННЯ nro-

Як бачимо, працівники промИІ:довості__ добре

кого Жовтня .

n ри

c.li.'I\'IOTh

ди. працівники промнс.1овостl. Змагаючись ПІд

та її реаю зації, виконали 3ё1Вдаиия au .вироб­

2

Ціна

.]Е'Сн ою. Ось і в н ин і ш­ ньом у роЦі на ,,узі б і лJІІ

1ов и ч Б~·.1ах ; :'\1ик І). lа А ндр ійов іfч .1осє в . В о ни

pony.

зроои­

девізом <• Плюс один процент» , вони переБр.t: .ти показник no зростанню прод~'КТивиостІ праці на 1,6 процента, добились значиосо перевиконання по вип~· ску валової продуІ\ЦІІ

rоr\·ю т ь

щі лід у раїt> аЙ наступнnго

року •

1981

.їик одим ~рr:r. к ий•

l f' KCj Rf'.JVTb .І•С і ПІ) · RHO):JIOIOTh ЩОJНЯ ГР~'Н Т ;.;~ rof> n тv. .· Ocnб.•mgo n .1 ощ і 6- 7 reю ::t р! R

~.-тa г ;>JmPHn

у І( р д тни,

ОБЛАСТІ

ХудобІ

добувн и к и

Приклад передовикІв

!fa·

внесоІ\ у дострокове здІисиення

родногосподарсьІ\оt· о плану

жовтня

20

к.~ад ткаль- ~~~у ністок

сrрпи 64-у рІчницю не.1икої Жовтневої соцІа· кожним днем

Ві вто рок,

ПАРТІТ

І<.ИІВСЬКОІ

~~:::.::~· .::.:.:ш:-::: І

ста 1 райОН;)', як і весь радянський народ, rory юrься rІднttми трудовими nодарункаl\tН .зу­

3

КОМУНІСТИЧНОТ

ДЕПУТАТІВ

~і~~~!.?.:!_J!СІ>___ на _ пе.r.е~(Jвиків І

К В А Р Т А J1 З~ІаіаЮТЬСЯ

t7 квітня 1937 рок~· • .М 166 (5305)

ВИРІШАЛЬНИЙ .'!!етичної рево.1юції.

КОМІТЕТУ

НдРОДНИХ

п арт і йних

партії,

nр ган ізац ш,

І! Р нтра .1ьни й

11 п:~~ітет

по r п

пrи йн яв та кож ЗВ Р РНРННЯ .lO Т Р У д Я ШИ Х '>lar ч і ~та і ,. е.1 <1. В н ьn ~r;.· п і дn р е r .1 111r;ть с я , ~ R Р ТJ Н Р ННЯ

це

rnn

п рn.Іикт п ване

n пч уття'І відппвіJа .1 ь но ­ rті Зі\ дn .1JІ> кр а ї ни і е n: nно чіnи.

П р и n іі гп вn р е нн і nр rа­ Н Ї JіІП і й ни х ПИТ ань \. Іі а­ НЯ

J Bf'PHY RCЯ

нучу

J

JO

nrnх ання ~І

УВ Ї .Іh Н Р ННЯ Й nro n fi nв ' R1 h' iR П >•р Ш ІІ Г fІ

рна.rя ПІі

J1()pfl

П.1е- . про

ВІ Д. r ск-

ПО РП .

ЦІ\

:1i1 ,1ІІ R it.1 h HИ R

ЦІ'

nrfІх а н н я . ПJРНУ ~ n fi paв

Пr rmюr rr" r rrнrr'І Uli ПОРП тп в . R о іі І\~ :\а Яrr· З е.1ЬСh!\ ОГП .

(ТАРС) .


*

2 стор.

~о жо:втяя l98l JЮку

НОВЕ

те, щоб н.а всіх

ПРОФСПІЛІЮВЕ ЖНТJ'Іf: ЗВІТИ І ВИБОРИ

Цвях

ти!Іної

праці.

уДІQрної

праці?

repoR

:ювноrо

pn·

.lективу.

вав

пере;~

деаегата~ш

за

свою

боту, заслуговує всяких похвал. Із зовнішніх її атрибутів r.южна На3Ва1'И КВіТИ, музику, буф€r. КОН­ церт учасників ху;:~ожньої само-

~і~~:~~~r~ть в~~~~~~;іх

неннІ

недоліків. які

:ко~~:

-;

ще є на

заво­

ді. критичцість виступів. бан•d.!ШЯ піднести

роботу профсnІл.кової ор­

ганізації на

вищий.

якісно новий

стуnінь.

Щоо розпов!~ти про роботу за­ всдськоrо ІЮ~Jітету профсділки аа­ воду ш~рошкової ~Іеталурr!ї :м-ені

60-ріЧ'JЯ Радянської України. Іtoro успіхи

І

недо.1іки.

одного

газетно·

.:о вистуnу буде за~1.ало. Назву де­

якІ цифри. Тільки за ;хев'J'!ТЬ l\~!­ сяців цього року план по валовІй товарній про;~укuії виконано n:a 101,1 процента. Пона,1 п.1ан реал-

1

зована пpoдJ-'RUI'f більш як на

451

тиснчу карбованців. За nідсумка­ ми Всесоюзного соціа.'Іістичноrо з'~аrання

серед

пі;::nриємств

зі. КОJІектнву заю;,у

галу-

разів nри­

5

КВарталу,

:{о­

працювали цехи за ~п5улий :tе~ь. Оо:~не с.-rово бу.1а nовна інф·Jр:нація. Зараз ці дошии зняті, І

про

п!:~су~tкн

немає,

чю1

роботи

порушують..

ся головні принципи соцз:\ІаганГІя г.1асність і ~юж.1ивість порівня-

-

ТІ! ре.зу.1ьтаrи ро<іоти одного но· .1ективу з іншюІ. Невиконан'ія цих у:'ІІОВ призводить :10 того, ur::> в :тюдей з:~-т!нюється став;:Jення цієї важллвої сnрави.

до

У нас в цел')' був таr-шй виnа;:юн. О.:~ин з профгрупоf)гів не знав, 1е

знахо.:~яться індиві:~уа.1ьні зобов'я· зання

робІтників

nl;,ве;,енні нача.1ьнат: с.1овив

-

діаьннці.

підсу'ІІків за з'ІІінн нашого

таку

Д.1я

а при

вересе:1ь ва·

uexy

дv:чну:

чоrо

n!:%раховувати

Тільки

і саужб.

розробляти

бали? якІ

при

:--·мови,

Можна

зро-

з:чагаються

6

·rj;.;;

таІ\Ш

постановні говорити.

.1иоо ТІІ

МОсlодюІ.

засвоїти

потрібно

вєю

нізаторсьnої

говnрити

У вистуnі. який

nодається

;хеаегат

~<І

нонфереІИІі~.

rс.1овний інженер заводу Гайдученко сказав:

- Наші n.1анн нашюІ "'юж:швостю1.

А.

h.

візповідають І те, що во­

-

місця.

Е:

їда.'!ЬН!,

перебої

в

забезпеченні

сnецхарчування:vІ,

незадовІльна

робота трацспорту та інще. Аде найкраще тенденції. nробле:.ш nрофслілІювої роботи 6у,'Jи відо?­ раженІ цеху М

у

вистуnах слюсаря І. П. Спе<:итщева та

11

ловного інженера

заводу

ro·

А. К.

Гаіі;~ученка.

Тов.

пр::>фспілхової

ми

nо­

винНі гідно оцінити досягнуте. Ус­ n:хн

безперечні,

гу все-таки

а.1е

голов!!У

nотрібно

на тих nитаннях,

у,вJ·

зосередити

які

залишають­

ся недоnрацьованюш

або

зовсім

Заводський ко~rіrет не вс~ зро6ив. не використав усіх можливо­ стей, що6 nо-справжнь6:І-ІУ оргаНJ­ соціа.1істичне

Особливо

ма.1о

змагання.

робиться

по

глас­

ності і наочності соцз:v1агання. кощІ

СІUІадається

тане

Ін­

враження,

що в nовну міру <<зм-агаєтьс.tР> тільки паnір, а .1ю,:щ .залишають~я осторонь.

Років 2-3 тому при вході J•) заводу, біля блоку цехІв. стояаа добре оформ-лена дошка. де ві;:ю­ бражались

підсу~нш

не

дп

ріВНО:>lірНОГО

poЗПO,JiJJY

міа.1ЬНОГО фонду,

ЯНИЙ

ДЛЯ

Щ,f'­

ЦЬОІО

винонання

зводиться до

ігнорування

соu­

Це роби.:~ось

ножний

тично

говорити

Нам треба

ue.

про

круто

міняти

роботи. На всіх рівнr1х працівниці

до

-

директора

якість

сnраву робити все вистачило

сти:;ь.

від тех­

-

роботи.

пі1-

І:іОJКну

лише раз. Тоді на 6 часу. А він йце

никам не зовсі}І янісну nродукцію,

нінськІ

принципи

соцз~rагання

не

пі;щес.уть :10 рівня наttго,1овнІши то наслід.ки будуть нєбажани-~н.

\,

І\о.1ектив нашого заво,:rу nідтри­

:\Іав

nочини

ростовчан

відстаючого

поруч>>,

не ;,осить.

виконати

:~ва

почини,

Н3.,,

роботі що;іенно. кожного час;:, хви,1ини все передбачити до дріб­

ниць. Са~1е тан, до дрібниць. То· шо

дрібниці

ше>з.чінно

Інн0.111 :\ІИ здає~ю за~юЕ­

зро6,1ену на.шюш

рукам-и.

А якшо

поставити себе на їхні місuя? Зав­ дань

перед

Биконання

то-rо,

яні

на~ш їх

стоїть

буде

батато.

за.1ежати

висно,вки

зроби:.ю

І

ві;r

піспя

Як бачи:І'Іо. де.1егати конфереч­ ІІії ОХОШІШІ багаТО лроб.1ЄМ' Не ті.1ьки профспІ.7Іковоrо, виробничо­

потрібен ше один свій. Суть його зво:~и.1ась би до того, щоб у

;,ту,

в.1асннх

ки.ян

Можливо. щ01'j

перших

nо:<.ш.1<>К.

иашнх

сьогоднішньої

«ПсІЮС один nроцент» і включин­ ся у цей рух. Це :~уже важлнвd справа. і о;,них заходів тут, зро-

зу;-,lі,1О.

виправлення

<<Жодноr•)

часто

:~ривають

г·а;:rири

на бу.'!о nобачити, яке мІсце ~ай­

Я !і що

Вважаю, якщо 3аВ.О.:Іськцй ко,.;і­ тет, цехно~ш та профгрупи ui ле­

:на чесrь пере~южця.

Мож­

заІrономі рністю.

;tаються,

з:vtагання.

няв кожен цех. Пі:ІН!}Іався праnор

з3Іагання.

трудноща~Іи

на

rо.1овне. Потрібно. щоб нача.lЬН~· r-;и uехів. партбюро. uexK0:\11!, коч­ со~ІО.lІ:.СЬf>Є бюро, ~1аіістри та бр!!·

n.~ану, результаТІ!

з

вищнти

ЕИ;!іЛЯЄТЬСЯ. чи,

на:~т

буде су:11.1інно робити свою сnра­ ву, то й не;~о.1іків не буде. А:н~ вони є, .і :1111 повинні відчувати причетність :~о них і са..~юкрн-

про~уюи&ност! праці. а до просто· ГО

нєвиконаними.

зувати

зводиться

Суть такої дум-ки, просто каж\•­

роботи

організації.

з:>Іагання

збільшення вапуску пролукції, ПІ)­ .lіпшення її яності та підвищення

Спесивцев в!дзначиs:

ПІдводячи nідсуш-ш

-

Ось так г:rи-бокий з:.нст соuіа.·Іі­ стичноrо

ни

турб~·ва,:rися

роз~ови.

.1яється

кштп:<.ш

ніа.1істични:чн

со­

:~обов' язан­

нюІИ. Нсо:~нора:юw нерів­ тресту відзнача.1о

ющтво

Uc.

нашу дія.1ьність. зви­ чайно, прнє~1но, адже д:)­ сягнення стабі.1ьності, рнт:vtічностt вю,1ага.1о ві:r кожного робітника nовної віддачі, потрсбувас1О r-;о­ рінної перебу;rови всього виробничого процесу. Чюfас10

дове.1ося

пра-цювати профспілковій

ція~!

nо-

парr!йнііі, організа-

управління,

щоб

згуртув.ати

ко.1ектив

иізаторів,

поставити

с.1іН

порушника~!

П.lіни. З ріВНЯ НіСТЬ

за­

підвищенням її

;:J!ЮС1а за

:.tеха­

дисци­

Ві;:{ЛОВіда.1Ь­

доручену

справу.

Спрпя.:то цьо~ІУ і широно розгорнуте соuіа.lістичнс 3~1аГаІІИЯ. Пі:ІСУ~ІКИ ЯКОГО підбиваються

регу.1ярно.

а на ді.lЬ!!ИUЯХ ЩОДНЯ Під­ СУ;\ЮЕУЮТЬ зроблене. При­ для

товаришів

ко,

FІі

rуперництва

діаьниці

В.

екскавато­

автокранівнш; ронч~·r-;

та

:\І.

А.

;:ри робіт·

!

нІrr;і в. б.:тагоустроЮ У

Ми·

інші.

Багато зроб.1ено JІn.lіПШЄНІіЯ пnбvrv НШJіШНЬО}JУ

бази.

\'H.la·

році

;1юю залізобетонні і вся тери-торія тверде поr-;риття,

п.1ити,

~втюrе заr;інчи­

~ю об.1rщювання чотири­ поверхової спор~·ди' ион· тори,

у

наступно:vrу

роцІ

поб~·дує}ю в.1асний жнт.1О· вий будинон та інше. Що Ж СПРІІЯ.10 тещу, ЩО

упраВ.lіННЯ

З

М'ИНУЛІ)­

ГО року значно по.lіПШІІlО роботу? Перш за все,

В,10СКОНа.-1СННЯ організаuїі праці, по.1іпшення вироб­ ничої J{НСШШ.lіНИ, підбір і ро:>становка кадрів. най­ бі.1ЬШ ефєхтивне викори­ стання

техніки

і

механіз­

;,rів.

ВJяти, приміром. показ· ники нашої дія.1ьності за третій 1;варта.1. Ті.1ьки :1<1 nуд!ве.1ЬНО-:.ЮНТаЖНИХ рІ)­ ботах понад п.1ан освnї.1и 1~ тисяч карбованців. Перекрито і зав;:~ання ПІ) r;ап і rа.1ьно:-ту

рс~юнту

тсхніюr. А ~<а рахуно !і вве­ ;:\Сння брига:~ногn niJPЯ.JY

7

у

}{О:ІеКТПВаХ ПіДВТ!ЩП 1И

nродуитнвність Ці.:ТО:ІІУ

ПО

праці

і

в

упраА.1іИНЮ.

:3вrrчайно. успішна ро­ бота протяголІ ронУ 'rадуе: ввсь

тют

PaJo:vr

ко.1єктив.

ножен

з

:чсханізато'р

;,обре УСВІДО:\!,1ЮЄ, ЩО ЗНН• досягнуті т-е.чпи

жувати

не

:~южна.

Треба

невпин­

но йти вперед, долати НІ)­ ві рубежі. Д.1я цього нам

необхідно :~обре nідrоту· ва тися ;:~о роботи у осінньо­ аимовий пr.ріод, успішно виконати

n1ан

І;варта,1у.

А

четвертого

шоб

ycniill-

нюr стаR І наступний ptn одина;rцятої п'ятирі,чюr -;1ро-бити дnбrиІ1 ;1аді:r на nерший квартал 1982 ро·

r-;y.

А. ГРОМ, управліннв

по начальнИJ(

механізації

нача.1ьннк

А.

~шшин;сти

ра Д. Я. Хи:тьченко, В. О. Бере~ювськнй. бу1ь­ ."(озернст П. :\І. :\'Іа.1анчук,

rоботі ста.1и правоф.lанго­ Овчарен-

буді В Н Н·

цтва.

д~1я домашніх ферк Харків. догляд за

По.1егшить худобою і пти­

цею

в особистrІх

них

госпо;,арствах

Го.1овпю ~aвr-;o'lfy заво,:rу обрано М . .-1 .•-Іаріна.

внробннчс

рнчннй мів,

підсоб­ с.1еJп­

поJрібнювач

випусr;

якого

нунду

коn­

почало

агрегат

вих коренів.

а

за

-

двl

тану ж кількість кукуруд­

зяних ні

!іачан!в.

Харківсь·

підприємства

випуска­

ють ;rдя дn,ташніх ферм І городів

механічні

!\осарки

За

сс­

і :ІрОШ\'ВR.lЬ!І! ПfШСТрОЇ, різні грувтообробні зна·

:vroжc

П•1-

ряд~ я.

об'єднання

.,·укрелектромаш>>.

А. ВОЛОШИНЕНКО.

року 1

виробничою І

Конференція проІtш.1а на висо­ І-о:о.Іу рівнІ. В її роботі -взяв участ;, :>аВі.:ІУЮЧИЙ RiдJi.10:\f обКО:\ІУ профспілки А. Д. ~lисюк.

njю

сн.lа­

1980

з

програ:vюю

продукції, якість праці, що стю1у­

знояу

то­

по сьогоднішній день уп­ рав,1іння успішно спран­

го характеру, а. що найбільш важ­ .~~·во, морального. Адже якість

ра,lьиими.

в.1аснюш

З ссрпня

І\.lадом

.1юєrься соuіа.1істични>1 :>>1агюJ­ ня:'І!', вже ста.ш натегоріям-и мо­

І:ірі:.1

шува Т'Ю!ЄТЬСЯ.

1

та.к.

також

:\ІИ. що вигідно і зручно д.1я r-;о.1ективу. Початок добриіІ. гадає:~-~о. що з rю­ ну в рік обсяги робіт збі.1ьшуваrюrуться. а якість їх виконання по.1іn­

:iCJ ·

не

ПОМ'іТНі

роботи.

:\tонт:v-є:\10

Якщо керівник ВІі.lад.ає :tУШУ в

будуть

а

го, управління проводнть r;апіта.1ьні рr:чонтн бу.1і­ не.1ьної тсхніrт. У ннніш­ ньо:.rу році :\ташпнн рс­

Jоручену спргву, а робітник П.J· сnравжньо~ІУ док.1а;,е до неї рух, резу.1ьтати

споруд,

зе:'ІІ.lяні

орr~­

наша вина. Навіть у то~Іу, щ::> сьогодні иixru себе не кри.тикував,

доліків нази,ва.1ись: погана робота

ЛОВИХ

кснавської дисципліни, р!внл робо­ ти керівних надрів. ві;у став:rеннл до с.1ужбового обов'яJну працівнас ків усІх категоріtі.

про

за.1ізобетонних

Па.lЬ Під фунда.\ІЄНТ!І ЖІJТ­ .-ЩВИХ б~·дшШіВ та ПРО.\ШС­

роботи.

БедЄТЬСЯ, ВОНИ

Р"'

6-12-

новнщtv. забивання

~rетровйх

УсnІх сnрави на будь-яr:ому м\с­ ці багато в чому зад~:юпь від в:1-

то

на

-

лопомоr­

ск.1а,:rність

І>арбованців

БІІКОНуС}10 ПО ВСіХ об­ .lаС'ІЯХ УІ<раїни. Це, в nс­

ків на ро6очих :~rісця:;. Деяких з них, можливо. потрібно з~ІУСИТ'і краще працювати. а іншюІ, особ-

кожній nрофгруnі по два призових

не­

ЙОНа

Потрібно пі;:~нести ро.1ь уJайстра і бригадира. підвпщити їх відП'J­ в!дальн!сть за ,,іквідаuію недолі­

тут.

Сере;у

-

щ.1

собою. А рі!<, як відо~Іо, ~rає 12 місяпів. То й ;уавайте прису;ую1о

зайві.

~·nра5.11ННЯ :\ІеХаНіаа·,~!ї бу;:tівництва трестv <<Укр­ радоспспецбуд» l\Іінсі.1Ь­ буду УРСР :>дійснює р1:! ІІО:\Jанітні роботи. Так. бу­ дівє.lьно .\Іонтажні пбсЯГО:\1 n:rнзьr-;о 1 л· МіЛЬ­

ко­ кожнпч

qac.

своювадось nерше мІсце. раз ~ друге 1 раз третє. }{(}ментарІ

як нажуть.

ВІДСТАВАННЯ

роману «Дванадцять

ми -:-;:vтоже~то

~fWрочення~І.

бити набагато nростіше. В цеху змін

ДОЛАЮЧИ

мо­

успішно справимося " починам:і, які підхоnив наш колектив.

П!Вр:Ч·

всього

Біля ВИХОJУ З ~JaBO.:!Y вис;.1а дошnа, де мо;ttна бу.1о бачити, ю:

інфор~1аuії

не

ЦБЯХО~І ДЛЯ UіЄЇ «:О.Іі!СОВОЇ» rабуреr-

І!ІИдно роботу

практично

:зараз

:Зараз. товариші. таний ли потрібно зай:\Іатися

:>ІіСЯUR,

Бу.1о

Ми

сті.'!ЬЦ!в• Остапа Бендера, яний говорив, що він не може займати­ ся кожною окре~юю табуреткс>:о при :-1асовому виробниuтві.

1\И.

чл.

B?,ltRAТR ІRВИДІМ І ЕІЮНОМИО

Якщо цього не ро·

жемо nрацювати за принциnом го­

nитання

КОЖНОГО

8

місцях

бити, то який смисл в закликах до

табуретки КонференцІя. на Я"І-tій завод­ ський комітет порошковакіs звіту­

робочих

створю:аа"mся умови !'!исокоп:родук­

•• <<.ОСОВОІ>>

ДЛЯ

ЖИТТЯ

(РАТАУ).

дрlбннти кі.1nгра:~1 буряІІО

На дonoмort доповідачам, лекторам, політінформаторам і агітаторам 28 ЖОВТНЯ В ОБЛАСТІ- ДЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ ТРУДЯЩИХ ТЕМА:

«Радлн ський

спосіб життя велике зцо:юваннв Жовтня•. Сьоме десятнліттн наша краіна йде ленінським шляхом, ш.'Іяхом Be.JIHKOro Жовтня. Самовідданою працею

радянського

ка­

роду пІд керівництвом Комуністичної nартії за цей час в СРСР ствІ)рено суспільство розвннуто:·о соціаJІізму, в якому все повиіше

розкриваються

творчі сИJJИ нового ладу. йоrо по·справжньому гу­

манна сутнІсть. Одни із rоловиих підсу1шdв прой­ деното шляху. яІ> "ід­ креспював Генеральнцй секретар ЦК КПРС, Голо­ ва Президії Верховної Ради СРСР товариш Л. J. Sрежвєв, наш радян·

CNd

спосіб життя.

Иоrо жарактерні РИСИ, його сутність, а також основнІ напрями велнкGї роботи по викоріненню з нашого життя всього того, що заважає формуваюtю

чих колекшвах, активно щшористати єдиний полІт· .1ень як один із елемен тів систе~ш заходів по підготовцІ до святкування і nідзначення 64-ї рІчюш'

Щербиuкий В. В. Обоа.з ЖИі!НІІ, nожденньJй Октябрем-. Rе>ммунист l9ї7. J'\g 8, с. 49-64. І-іапто О. С. XXVI з'їз:t !;ПРС і завдання патр,о

буна леюора, 1980. No З, с. в -1 О. Вь1сокая по.1итическаfІ Іі нравственная ну:rьтура ,lюдей особенность сп пиаанстическоrо образ<J

конкретних

.11стичної революцІї.

·r1го виховання трудящІ!':.

1980. ,\;9 9. с. 21-22, Весі:1.1я У нашій хаТІ.

нової людиюt, rmІбоко. ча

прин.'І:ід<Іх

розкриють у своїх

пах під час

висту-

цолІтдпя до·

повідачі обкому. мІськf:о мІв 1 райкомів партІї. лентори, політінформатори і

Ве.11икої іНовтневої соці;:~

ЛІТЕРАТУРА:

Пр::;гра3Іа

J:,'ї

щ1ртії

(>ю;;~-,

Ра;,янс-::,коr<J Пo.lirm~;чr

1~Лі'. агітатори, партійні, Р<: ~1іІтеп'а,lп XXVI .з'і:::~ дя:нськІ, профспіЛІюві і І;ІІРС. 1-; · По.l:тв:цав У;: комсомольські

ки,

ки.

господарські

~·r:раїнв.

Е..

h:юІуН!стнч

працівчи- І:аінн. 1981. керівни· Бр~ежнев ..1

И. Вє.lню-:й

nюябрь н прогресс че1о Парткомаnt і партбюро пєчrства. :\!., Поаишз;,ат.

цервинних

необхідно

організацій 1977.

забезпечити

Брс·~;нl:в .1. І. СFІіт со

проведення виступІв пар- цін,lіЮІУ ··- тор·Фесп•n ;Р тІйиих та tnео.1fогічиих ак· .'Іпюп ідей К. П'},1!Т'!Ш· rив1стtв в yc:U виробив- дав ~'.1\раШн, 19?9.

: 'іЧНото

і

інтернаціона і1Ь·

N:иСІни.

С.1ово

лентnр;І.

'liJ прапоро~І ,1енін!з~r\ !?81 . .,'\\! 9. с. 6-13.

·i~J,~=~~~~ Україна. 19Bl,

.. ·б :·r,юІН епосІ життя

Гl

Аr-;опов

М. А.

Ра:~нІ·

-

11'

тне ,1авоювання соціаа, .: т б ч~·ри уна лектора.

1981 · Х? 3 · с. 7 - 12 · Ануфриев

шєе

Е Да.1ьней

развитие

соцна.1н·

стического образа жизни. По.1нтичесr-;ос са:11оо6ра-

:зованиє. 1981 • с. 17-24.

J\i!

6,

в~.:rько І. В В. Т. ,"Jенін І формування СО(!!&.11СТИЧ· ноrо м()ОО('Jу жхттJL ТJ!и-

Вь1сота

твоей

,., 0

орбип.І

1981 · ~ ию.lя. - наше зерr;а.1о. ,травда. 1981, 20 аnре.-Ія Jубинин А. С. ПобrJ<І ІЗе.lикого Онтября r-ra P<J в:~а. Дети

'іа.10 новой зпохи всr:vн:р

•rой истории. м .. Знание.

1978.

Касьяиеш;о В. И. Po,-rJ,

1-іПСС

я

фор~шрованІrІІ

сnuиа.lнстичє{:Нr>rп обr~· !а Jювни ;\'l., По.111тиздат.

1979.

.1унеренко В.

Л.

Реа·

.1и.зация

пре-и,муществ

Rrтcкoro

образа

усJІовиях

Іtнализ;ча.

;·<ІТІНЬІ,

co-

жиани

в

развитого

со­

1-\:о:~пІуннст

~-к­

1981,

,'\g З, с. 67

76. :\Іорююв Е. 'rссть. Правда,

Рабоча1.1

1981, 9

'.Іі1рТа.

Наш соцІалістичний СіІІО. ,·,() ЖИТТ.і!. J:i., l\'ІО.10ДТ..,

l !Ji::\0. Оrанє~ян Г. А. Зростан­ !ІЯ добробуту народу -·

eouia.li·

.\а рактерна риса СТ!!'!!!ОГО СПОСООV

іЮІТТіf,

;;., Знання, 198Ї. ІІреодоление

r;ов

прошлого

\'С.lовие

rІСРЄЖ!1Т­

-

нсршенствов<шия

l'ТНЧЕ'СКОГО

С.1ово ,'\і! 8, е.

важн~

да.1ьнейшего

ni'Jpii:<;t

:rентора.

14-.24.

·:о­

сошJа,.щ.

іЕИ.ЩИ.

1980,


НОВЕ

ЖНТТSІ ------------------------------------~

РЕПОРТАЖЩЕДРИЙ УЖИНОК На по.1ях ордена «Знак Пошан;;" paдro<:ny імені Юрова в.1адно гос­ подарює; осінь. Дорідним зерном пов­ няться радгоспні комори. на фурап;­

агротехнічнІ

заходи

ми nровє.Іlи 1

тима,1ьні строки. Недаремно д\ катпь: «Поrієш нчаснn

дитh

в

-

рнсно. _ To;r; зерно висівали в

запаш­

кормо­

.106ре ПЇДГОТОВ.1ЄІІІ!Й грунт, В npaщl агротехнічні строкн. А ті.lhКН-но наб­

вих буряків. llleдpo об:rаровуr. :~ем.1я шх. хто протягом року турбувався

:т:швся Чdt: понвн сходів r:~·куру:rзн. rтрове:ш боронування Пс1ОІІ! і Il!1M

про

І.'ЮШМ ~\НИШИ.lІ! бур'ЯНІ!, Не забу.lИ і прn пі:~;r;нв.1сння. Протягом вchor~

виросли

r.іна.

завершено

неї.

На

Броварсьrщму

відді.1І(У

rorпn

вегrтаційного

дарства панує чіткий трудовий рнтм. :\Іеханізатnри ca~te завершува.ш зби­ рати добрий

урожс:Я

ну!іурудзи

цьо~rу

Ця нультура

має

вє:шне

ні

зна­

(rібрнд

се.lСІ;ції

1~.\·куру,дяна

маса

транспортується

p~·;r.

а

:Jсрно

до

з

Вагі<.:ом

його

rтеб,qамн

в!::~правляється

тін.

важ.1нвю1

комnонентом

д:rя

_ Г'аз-rrп-раз

до

трантора

arpe·

в

НО:vІ ~ Хrрсонець-7? ЛІд Іmдгкають ~13ШІfНИ. ;-j('\f!Tb. Із ~значним пере­ RІ!І\ОНанням норм трудяться Іюдії са­ мnСІшд\в О:rєксій Захарович .1егкнй,

rx

Ra,·и.lh :\Іинолайович l\ІЕ'.lЬ'!Иr;ов. :'ІІнкп.1а Олексійович Бі.1анов та Ін­ ші. Пn дорозі не побачиш жо,J.ного :3агуб,1rного стеб"1а. За нермом трак­

тnr!а

зна"ГНнй

вa.lrp ордЄ'На

Прапора

нунурудзовод.

Трудового

Васн.1ь

n.1ощі уже

тонн

600

причепом.

сонячними

:\ІОВаНі

І

при,'Іаuповується

механізатори

аміачну

го

СлІпчен­

ви.

:-1·а

:ІЄJНЮй'-11-аJІІ\',

Щ~,

духовно­

гаражІ,

На

08@Чес.J(ОМІ-

мaJkr&p&i.

ЗfИмfІах:

краІЦ!

мо~

дояр!'іи

ЧЛЄІ't.М

-

кo.1rocmy,

RО'\fСО'.ІОЛЬСЬКО-МQ­

ЛО.Ц;ЇJКНОЇ брн-гад-н Олена Струн І Галина Панн-ова; rі:Іі!'я МІІІJІаиІзатора Ієа11а Ста рчевєькоrо оД€ржа.'!а !\BЗJJII"IfPY В НО~О:ІІУ буднн­ І't'У; внн-~у таний lІm'Ш!Д :-..в ее ло Р wmt\в.

Фмс Б. ~,_ТJ.J-.

~~~~ PA'I'.tW').

Сьогодні нпсх

сі.1Ь{'ЬК1

mнRуть

Ух

у

КІІ.

такою є nродуwтяоо!с-rь

JСТ~и,

we-

IO.v"ff>«J<X

})tИ, .fll!i

Т~ -~

~ ·JJIR-

~ь ~~~

-~вc~ ~!ІІЄ'РІіо

~

щодо

~

ВІ!!АУ

рАоК

IМIII'&p!Юra.J'tll

..,

KlBOWii JIIII9IIL

рі.1НЯЮТhСЯ

:~-~іських.

~умооии.._.,

У сrлі працюють дrrтп­ ЧJІj:\ садrж. середня шно­ .'18. \1агазини. f)~·;rннок nо­ буту. ЗавєршуєтЬ{'Я спо-

Т.орІОІО'rЬМ Jl N&lfl/8:~ ціІ О"Іерету. Вjк . ,

від

..-.J)()- ~

:о.Іузнчної

робнw-rу зону:

~:и

са:иоочи:цет:tя:

;lо­

.-ойи вЦ !Мфтоnро;w~.

Ш1ЮЛН,

тів, ~ х~і'JНих nо­ ІІdвю•с ~ооую чк рО..'JЬ uнtтаре., NH ~Jf·

ІІИ­

ко~m:Іе:исно

ІНОЧ~-tІо

~rеха.нІзовану ферму ве .'1и­ кої рогатої худоби 3 вете­ р.инаркою

lfl

мюрює ~і npoi(~'

БудинІіу ку:Іь­

рінпя:м

унріnлює нос::m.1и, nере-

ПJ.!(ОДжаІО'DІ'

амбулаторією,

JЮ:ЗМИJВ.''Щ

1 зqвам. Скошемі во­

~

РЕДАЮЦ'ИНО!

І!НН<JР"С'!'МІ 1 на JІ о·р-м

111

ПОШТИ

ху....

НИЗЬКИЙ УКЛІН

ЛАЗЕР СТАВ КАМЕНЯРЕМ

ВАМ, ХЛІБОРОБИ! Цінам й урочисто rrpoйш.lo святнування Вс~со­ юзноrо дня працівників сі.•rьсьr;аго

господар<.:тва

в

сє.lі Rс.:шка Дюrерка. ~· рочrrсто прпнрашеннй Будrшок ну,1ьтурн запов­ нrf:rн

пrре.:~овнКІІ

нот

-

ра:rгосп­

виробшщтва.

доярка,

торпстн.

У

скотарі,

с.'ІЮсарІ,

за.1і тр'Ік­

шофе­

Комnартії Унраїни міма Ни єва. У святнуванні взяли ~·ча<:ть

та

виступили

прнвітанн.ю1и

нручені

юо

виробннчнх

nершого

тої

програ\t

рт;у

одинадця­

п'ятирічки.

-

ними

Поруч

ветерани

з

праці.

робітнинн. які ті.1ЬНІІ стали на сдавний Ш.1ЯХ Х.1іборобів.

1\IO.lnJ\

Б~·в І;аз

почесні

танож

зачrпаниіі

дирекції

сення

на

про

Дошку

ГрОШОВНі\!!1

парткому

д

С.:rободянюк.

жаю та збиранні його по­

Зву­

доповіддю сумІіІІ роботи

про підколентииу

3

ПЕфшому

цятої nив

роцІ

о;tинад­

п'ятирічка директор

Л.

Плакся.

nривітанням труд\внин!в

:~о

БЧІ!ТС.ТЬКd.

шно:ш

:\1

6риrадир

робничої

внету­ радгоспу

Потім

з

сі.1ьсьннх звєрІJУлися

дає учнівсьна :виробнича бригада. Під час .т\тніх

каніку.'І

420

працювали

на

шнолярів радгоспних

полях І виконали робіт більш ян на 45 тисяч карбо·ванців. !хня nраця танож буда відзначена. Нодентив бригади наго­ роджено Почесною грамо­

тою,

а

60

путівками

членів до

її

-

міста-героя

ЛенІнграда. Свято завершилося ве­ .1ІІКЮІІ нонцертом май­ стрів мистецтв Ннївського .:~ержавного

те а тру

опери

та балету Ім. Т. Г. Шев­ ченна та Ниїв.ськоrо дра­ театру імені та матичного ин­ І. Я. Франка.

ВОСЬМІІріЧНОЇ

В.

Бовга

\ІЧНівської

бrшгади серед­

:МІ:

ТИРlІИТЬ

цие

ЗВОМКАННЯ

-

Потурбуйтеся про Велн.на

11

ньої шко.1н Люба Тєп;rюн. r;,,-,11! також 3ачитані

пршЗітання. щn надійшли

Л. ВИСОЦЬКА. директор Ве.лнRодпмер· ськоrо Будинку куль·

від шефсЬ}(ИХ орrаяізацій

тури.

ро.1ь

.'!ЮДИНИ

жиr.1у.

ретар

В.

8

пошани

премі.ІШИ.

рr­

:~-~і нера >у вчені

Rібернетнкн

Ана;r€1\Іії наук Гру:шнсЬІ<ої РСР. Бона об:-

на­

нагороджено

Т~НО.10·ГіЮ цього

Інституту

радгоrпу 20 нередовиRів виробництва. 75 вирпбничників

точністю.

:заnроrюнува.1к

зане­

Велику допомогу рад· госпу у вирощуванні уро·

ЧІІть Гімн Союзу Радян­ ~ьІіІІХ Соціалістичних Рес­ пуб.lік. Хвилиною мовчан­ ня присутні вшановують nюt'яТh загиблих односельчан у Великій Вітчизняній війні. До пІднJ;юЕя пам'ятника були nон.тnдєні букети живих :нвітів.

за.ЮІЯ

грю1оти.

Вrrупним с.1ОІЮМ· уро­ 'lистий вечір віднрнв сек· радоспу

Х·\дну

~1ісьнному партії А. Г. :\Іутн.1о, :Jавідуюча ві:rді­ .10~1 пропагандй 1 агітанїі ~Іісьюю~І:V nартії Н. А. Ннчнпорук.

55

Й

.3

ШВИД,І{О й б€..з відходів нарізує він п,1итн ·' мa!J'.fypy. Нов~' безвід·

з

nрацею

виконан-

кіІІелІ))ІЮІО

сенре та )J

переможцям rоціІІ· ,1\стичноrо змагання були

снрняє

Промінь JІа.

'ftt.INI.

~ ае.,\4-}ИИ@ зv6Н. '10 ·МОІІО'FОО< каменяра.

t з ПечерсЬRоr~ райному

ри. но\rанднрн середньої .танкн всі ті. хто своєю

С.

Jи·

СТЯТ)"АУ •Мєха.поо~. 'J!ЄІІІtр tRIВQpiOЄTЬCJI JIU(4f'lellr8WI. Шиі я t

~ СМJІа ~ь ~с

8

в

ученRІМ'К

~l'IIIAX МQ.JМt СJ.ЧІІо

б~·днн­

Онре:Ію розміщепе

И. ГАМАЛІВ.

стrюрєнс(і{

s

сnі.лт..ио

................

тру­

стадіону.

нормою.

кілоrр<Імів

t;OM\'Ha.li>HИX ВИГОД не Бід­

турн.

БНСО!\і

Сорон

ОЧЕРЕТ -t~HITAP

сучас·

хвартири

рущкення

радгос­

І!

~Е'2\т.1еробів.

;Jвоповерхових

нах.

П)І ІЦ Е'-!Ю

ЩЮ~~іrІЩії аа ГО.ДИ!'ІV -

на це виді.1яє не !\0.1ГОСП, а Й дер­

:tівникн

ви-

~ет-але.вих

etron ,, у ат &!\.Ію я-а за IIO;i!t « Іиструмент•. Arpera.т роара. х о.Б\Іt'І ий ха .nере­ робну стале-ІЮІ ~уж­

Жа ва.

вжхити

трудівн~и

;:(НЛ.10-

генера.lь­

відпочинку,

ро:~вптн~·

Ношти Ті.lЬХИ

пу ІМЕ'Ні Юрова. можна вирощуяатн і сталі врожа1, ІІМІ стали тут

- Немає д,'ІJ'І иас. зем.11еробів. (')І.lьшоУ pa;:tocri. як з6иратн щедрий Ypnmaй.-- говорить я\н. Не.1ЄГ!\Юf, напруfІ~енн:~r був ш.1ях ;to нього. Бе\

І

го

воду.

перенона.1нся

фср­

спеціа.'lіСТП.

ве :rетьс я

Ці

ВсІ роботи у rоспnда.ретвІ В€_дуrься в но~шлексі. Лише за такої умо­

но.

І

нн·\1 П.1ЗНО2\1. Я'Іі!!Іf ПЄ)!{'Д­ бачаr. створrння наrn;оа­ щнх Y\IOR ;1.1Я ЖИТТЯ, пра­

б\,1я J«JМ­

почнуть

по.1я

:\ііняється зовн!тні-й шн.1я;r се . 1а. За6~·дова й.-)­

куку­

Hycoro. -R!н вправно розвrр­

бі:rьrітс- ~:о.то.1!

С'€рРдНЬОЮ ОСВіТОЮ,

наван­

ровнча

;le да.1 і

щr :wісненого rю.1госпу і~1е­ ні Чапапщ_ Це .lю;:tи з

тр~кторнста

!{ачанамн

3 r~­

прихо;щть на

відпра­

вщерть

Вол101ська

fry".

зерна.

учня

область.

ножннм рокrщ мо.'!о.:~іє

.10 Ратнів ,lуцьhого paйo­

тонн

40

таr.ться байна.

ти~r

IOJ-

Червоного

Якимович

нІєї

,

C.ll;:toм :за комбайном підюмає зяб ,1освідчений тракторист. ве.1иn.нй праце.тюб Леонід Іванович І.осенІіо. ТракторQ.'ІІ T-1501-t він уже виорав на зяб понад J 5() геюарів nри від­ мінній якості pnfiarн. Це може пі:r­ твсрдІПІІ 1 агроно\І ні;щі.1на О.'!Е'Ксій Пнлипов.ич Снісаренко, який тримає nІд нонтро,1ем якість оранки. А за

І->уНурудзо;Юира,'1ЬНИ~~. НОМбаЙ­

3

дру:Іt·

рудзи. яким нерує 'Мнкола Денисо­ вич :!\fарчеН"Но. А наз~·стріч йn\1\' вже поспішає Т'Рантор Віта.1ія Пrт­

н~·куруд:ш.

Г.ЗТі

з

тан;rннй

внгn­

тnв:rєння внсrжопоrЕнвннх комбІнова­ них нормів. яні внроб.1яються у гос­ падарстві. Таким чином. на АВМ у;~;е пРрероб.1ено пон.ад 300 тонн зер­ на

З

но.1ишньоrn

трактор

Воно нєрєроб.1яється на борошно, що е

ІЮ{>ОіlІІІ! і R ,

зараз.

визначе­

ну!{урудзи.

•'МJЖiff~,

Діj~Я

робництва

В

Грпгорія Мнхай.1овнча Рижого. Ось від їхнього номбайна від'їхан

cno-

на

І

бу:l!!

збнргємо щодня до

близько

~

1Ірнзио-чеіrи~

'Ударно працює й Інший зfіирал~>­ ·ний 1\ОМГІ.'ІС'КС у СНJІБДі НО:І!байне­ ра· Антона Марпtновнча :\Ia:sypa І

зерна

силосних

псрrконатнся

зби-рання

кунуру:~зн_

ви.тн

1-ІДР).

Пn 55 -- 60 центнерів cyxoto ЗбираС.\10 :З 1\ОЖНОГО ГеІ;тара.

строки

'

но виt!ш.1п в по.1с. При денному зав:~анні 15 тонн разо~r з rюм~·ністом комбайнером Rікторо:\І ІваІювнче.~r

чення в зерновому ба,lансі госпо:rар­ ств<J Т<і в поповненні фуражних за­ насін. -- розновів го.~овннй агроном радгосп~· Дмнтро Гаври:rович Сахно. -- ВТJрощує.оvНJ її на площі 90 гекта­ пів. Добре вро;щпа кукурудза сорту

fYf.] 2()

можна

ПОFОШОИ 13 GТРУЖКН

кукурудзяНІ

В ЧИСТОМУ стані.

І ось ко.тн, нарешті.

зерно.

-

утрІВ1)"ВСІ.lН

IIO.lfl

на

пrріоду

• технІки

1

яаро­ вро­

сю1рти

дворах

ного

натхи

оп­

копсІНня

них

новини

В

СПИТЬ,

в

жит-

На.1ЄЖИТЬ

ньо:vrу

вона

ВіДПО'ІІІВаЄ.

проводить

половину

всього життя. нітарного

ТУТ

Bi:-t

стану

са­

жит.1а

за.1ежить здоров'я .1ю дей. Особ.lИRа увага в ньояу

плані

прнді,lяrись

nовинна в

гурто-·

житнах.

НещодаТІно прапівнинаюr санеnіде\тстан ції бу.1о перевірено

санітарний СЬІ(.ИХ

стан

сі.1h-

rуртожиrRlв,

со­

товн!сть їх

до

При

вста"ов:rе­

но,

цьо:vrу ЩО

.1ИШЄ

зю1и. В

О!іре­

МИ~ з них (радгоспу­ комбінату <<1\алитянсь­ кнй>> і Троєщннськоїо госnро:зрахункового

не­

ху) умови д.1я побут\· й відnочинну в і.:~пові­ дають

санітарю:~

нор-

2\tам.

~-

'IYHiillll'lf-r\M\' p{)!l\ nоrірmився саНР"СІРНf-!1\

пан

г~·rтnн;нп; в

гуртожитки раJ-

госпів « Бе.lтrr;о.lТІ:\1<"11 ChF;Иi!>>. •.Зор;J•>. <<ГО гn.lівськrп1,>, "!-;раси .lінський». Погано ~·трнч:>юrься

яонІі

в

Ї\ІЄНі ]JlopДn;;\часва,

'рnJГОСПа\ C'ct. іІІСНі

<>Aвa;Irnp.1·>, <<3ап.lа!1ннй>>, <.. JI.lOCKif'C'ЬKHЙ" Та

іНШИХ.

Т<1к. у rа.1гnспі <,Бе­ :шr-;о:rн\1ерськиіі~ 'fЄ рнторія бі:rя гурто;r;ю­ ІіУ не обтрод;кена, у вхрай нсзадові.1ьно~ІУ

стані.

Бодорозбірні

:юннн за.lІІТЇ RОДОЮ,

~rають

зон

охоронн. ;Ш\ювий

К'l­

Hf'

санітарної

До роботи в псріо.1 rrрю1і­

rаєншr танож не пі.:~го­ тов.lСІІі. Санстанція нс­ однора:и)І)о

вка:зува:І~

.1ІІРЄКІ\ії радгоспу на не.-~адrті.Іьrшй саніир­ нrrй стан гурто;юrткіR.

с\.1е

:І'ІІіН

На 1-\)'JRЩC іі'-

СТ~ЛПі'Я.

Поганn

п!;rroтoE.le·

н~ тn!і

знми

rуртожи­

радгоспу

до

<<Гоголів­

ський"_

Т1·т

таІіож

бруднена ·

за-­

територія,

6і.1ьш яn півр01;у не ре\1ОІпується.

він Не·

якісно зроб.1ений І \ЮНТ прн:.~іщення.

ре­

Не

пrнді,lяється

на­

велиRу

адже

енонтr!ю

nри

існуючнх

мето.:~ах р.і~ання ПОМОГ()Ю ПИ 10!\ і ХО!'ІНХ

J)Е'Ч()!1ИН

m

єrьrя '1ЬІ!JР ви:уnбузаного

;ro

з

R-H'J\·

в тра

'Ja

пn.lO<f'!HIO! )!aтepla­

.'!J•.

ц 8н т р ~~&doтody дування Ркrа.

Міжга,lvзеиий

.1е:ююї уваги ~ттрою подвір'я

центр робототехніки , відяинІ почне діяти Е · столи-ці -'ІатвіJ'. Новий;

,І;нп:ів.

підрозд\.1,

б"1аго­ гурто­ НаВЕ'.:\ЄННЮ Не­

обхідНОГО

санітарного

стану І в pa;:trocпax i~rcнl lЦорса, <<Заво­ fJJЩhКИЙ*, <<Бобрrщь­ КІІЙ'>, <<'іНердіВСЬКІІЙ'>.

Зю1а вmе· на поро:Jі. То~ту нерівника\І rос­ по.1арств в найноротші строки

слід

зробити

Rce д.1я забезпечення R Г.\'fJTO"cl\l!l'liaX :vi0.10.li01 внробничнrша:vr х:J­ роших ~-~юв ;r.:rя побу­ ту й відлочинну.

жує

одер- 1

баз~'.

·

nоn:шнаний розроб,lЯПІ ' ТеХНСІ.lОГіЧНі nроцеси · на осно.ві анто~Іатичн;rх і \ІанІnу.1яrор!в. прово- І

:\!ІТИ ДОС.1ЇДЖС'ННЯ, АИ- ; ГОТОВ.1ЯТИ 3 Р а :З К И j устатнування, f(Оординувати

ність

а

та1юж .1іЯ.'!Ь-

підприЄ:\-ІСТВ

: ;

~ і

аьm1у напрюr!. Іlентр /І

робототехніни яв.1пє собою спеціа.1Jзовану фір~tу, ЯІіа винонува· ТН.>1е

:за~ю'!!лення

роднn·т

І. СЕРГJЄЮЮ. .'Іі~<~Р санспІдемстап­ ц.fІ.

що

виробничу

на­

госладарства

реатуб,l!'Кя.

(ТАРС-РАТАУ).

;


*

4 стор.

жовтня

20

І • СдАВНІ люди ТВОІ,

НОВЕ

роху

1981

8

л І к А р

БРОВАРЩИНО!

рс{j.1нвою.

Tl .10

~І а !О

й

ЩОJЄНН,

досі

J Jopor.·я

ВІJЧдЙ .

.'] С ЧІ>и

-

А ііі

у

ла.ч'ятl

:-Ja)!IJIO фЕ'.lЬJШЄра .

ПО .

ДИ

3БЕ' НИГОрОJСЬJ;ОГО

Стан

V

не

Ще

nрrіБОJИв

Х РЧ би

'ІаІІ У

ЩО. Haбllil ·

Найсильніші­ калитянці

іх

;.у б н яr;і

прИНОСІІ .'ІІ1 HE' J)J ІRHЯHHY Pi!JlCТh Особ.l ИfіО noJoбa1nc ь <: постсрігат rі :>~ П р Иj':іО:І·JП:ІІ .\І дlЄНЬНИХ BiJБi;Iy F. aЧ:r. То~іу. ноlІІ r;крос.1 а 1 батьни nорє мочен:~ува~~ вчитися на нравч и хv ,q ТЄЛ.ї l. ЧОВ.lЯR, і у .10бр1). .'ІІ ІШf' ~с:vr і хну.1ася . А П І С1 Я ::\аюнчення Ш!\0.1И SИр і ШН .Ч ECT\'lla ТН JO 1-\ИЇRСЬ !!ОГО :Ч Е J ИЧНОJ О :\1 о ;;.;е. Н.1І!Н3 R СПО · ~!ИН ;нrтинства .. А .\to<tie. }!Р JЯ. що

фрос :;Нїі

приходить

до

· .1ЮJИНИ

ра.>

:f\JH ... He.Jerxюtн

дорога~Іи

.10

яr:н:ч и .

:~1ети.

нєн

а:Іе

nройти

вст упних

но;;.;ен

Іспитах

і

йш.1а

на .заа

.:t~вчина

впевнена.

.1 lн ар.

nовн

І\о.1и

OJep;.na .~a

на

пора.зr; ~· .

не вп а1а у віJ• ; ай . сан : тарr; о ю н о :~н~

П і ш .1а л р анювати СІ І->ІІївсІ,r;их rю.ті ­

!і.т І н ! ;;.

віJвідува .l а

а

13ЄЧора .чи

CE'CH' [J .

.\Іе JИ ЧННХ

-

ку р : и

.\І е ні

шасти.1о

на

3

;-,упрічі

ха­

рошюІн .l iOJb:Іrн. з rа:~ува.1 ~ Є в · фросиR : я О.lеnса н др івна.- Так бу.и І

TOJi ...· Іаб о рант

наб і нету фуюш:она.lь­ ної J : а,·н сс тн:;І І Ва .l еІпин а Б о чарьо­ ва, .і!ЮДННа J Об роЇ БJ3Чі, щедро .1 і · ли .1ася ;, на нН Я'-'111. ] ос ві до :ч. ТОЧ)' п рнб і r а.ч на робо т у ще ВJОСБіт<J .

В и·~ІИ·Б а .<і!. .1и.

яичища .1а

"

натерт ю1

вєчоrа

все

до

І я~-> ті .1ь1;и nр ю; о,l ІІ.l И

В і J уЕ< а ч : ,

ян

б.lИ С'>У

nо-рош~>о:~І

.l аБ оро;;.;ен а.

uer -

з

ІІ ерш і

в і ..t ­

Ja

с тє жи .1а

ІЮіt;НЮІ р~·хо.11 старшої n од руги . П іс .: я за<> і НІJення r;у р с: в :v~ o.to;,a медсестра n е ре й ш :r а в ін с тит у т по ОХОрОН і .\13Tf'p:!HCTBa і Д ИТИН С Т t!а . Праuюючи

хона .чся : nе.1 : атрія . !і роІ>.

Ні

тут.

ІЇ

J

вона

ос т а точно

n е uе ­

чайб:-.'т н с. її е права не в\Jпуп н.l а ся ні

т о.1і .

J;о :Іи

д і :3на .1<1 СFІ.

ча

що

не

пройш .• а за nOHt;y pc oч. н і т оді. n ІJ .lH , навчаючис ь в;;.;е в інс т и тут і, . дово,"lч­ лось нести ~ажкі н і чні чергуна':н~ .

Аби

п ! дт рют~· еа тн

ra 1

с е с т ру.

вуз ; в . l ось

як. і

те n е р

~-

J1ате р іа.1ьно так о ж

не ї

6pi1в с тупи .1н JO

;з а

тцєчиv1 3

n 'sпнаJця т ирі ч ний ста;;.;. B'ma авто ­ ритетна й пов<J;;.;а на в .1 іп:ах .l iOJ >fнa . .1 і кар. ;.· н айr.1ибш о :v~у ро.з у 'ІІінні

цього с.1с-ва . :\Jаб у ТЬ . б і.1ьше

без

за Іl!н1>

nедіа тр <J.

.1юбо ві

ро в ·я,

1l.J,o

бу.lЬ - ЯНОГО не

ч о;;.;на

ТЮ!

уявнти

Jr> .:~ітеіі . Зар<1.1и їх зJо-

6 .1 аГОПО.1}"1ЧЯ

її к о п : н:ої Пр ОВЄJЄ' Н і

~

.1!1i<l )ln . КОіІіЄ Н

Д Є'-І Ь

прац : . недоспан і R T}JИA rJ ;J i Г ОД ІІНИ

ночі. бі .: Я

хво ро'І дип;нн . В р е ~sу.1ь т аті бі .lь­ ше ROC b ~Jii poHiF! Н а .l i Tii iRChHiЙ .'Jі.'ІЬ­ НИUі

н е ~т аr

:~ ит я ч ої

с черт ності .

А п а\ І · я ть :знов\· nс,верт<Jє до T()ro І 96ї ро к у, п е ршого са \юст і йн о:о

~;

кі .1ь~:іrть

с: ві::ІЧИТІ>

організато р ,: ьні

про

не·

зJі6ності

Єв

П ' J ІіЄ'ССН Н і

р ;RН Я

1J0·

•1Х<J !ЮН И

• юв 'п J ітr й ;з r; т и яну :-.•часть бе Р" ~CC h f; O .lЄHTi\1'. Цє не .lІ'Ше ЛОГ.1И6:r н : <)Г.lЯJІІ :-.;чн і в . .1 і т ей JОШН і.с ь н;•х \" CT~H OR. і! на с а\І П Є' ))f' .1 -- ПОВС' ЯК.1 ЄНЧі <'і1 І'Пf'}:1ЄГf;Е'ННЯ ;J~ наЙ?-1ЄНШИ.\1Іі \JE' UJ· ІUРі!І ячч с!.1 .Ji .lЬ HHJІ i . Вн"онУють пю рnбо ту

ВСі

(' f'CTpH.

Щ' ,1ИЧ Н і

;J~ l{p\I:.lf'H : Ri .1 ІIOR ! ~ H i Ji .lЯ HI01 . :\І а йже ЩОJНЯ в i JR iJYf с яnїх

. tєн ьt; нх n аuі є.н т і в cr.1a :rн t~н

у13ага

.1інар .

nрІІ Jі.1 яється

г руnах.

Розnоча .1и І>о ротьбу ::~ : '1чата І 96ї -б8 роні в на­ родтt>нн я . R rІни ;1Ч і1Га.lІ' і' FІ на ;~нс танц їі ;)00 метрів . Т:п nершою бу.1а Учrнн · !І Я' 1-\а.lИ Т ЯНС І>КОЇ CE'IJE'.1· НЬОЇ - ШКО.lИ і ~! . Н . ! . •1е­ НІНа Те тя на Дер е ні!. 11 резу .lЬТіІ.Т І хв. 30.3 ceH\'H:JH. Це НО р\ІаПR

Я!\И .-1;.!

'4іІ ­

О с о6-

нечоt~.1ЯТа\І.

А їх на Jі.1ьННІІі Евфросннії О чен­ санпріІJН!1 б.l!f:Jbn O f:Ю . і ;ря fіОЖ НО~О :~ ннх :-.· .1інаря я і .1к rи те crpar. Ч 11 ~н~ Т()~j \' і BJeHJ, і f\ НОЧі \' НRі'ІГJТНр і T !{il двер і . Во ч а lj('HniR не 'І сtЧИНяютьr я н іІі ІJ.lН не пpo i1Jf.' б<t Й J\'<tiE' мимо ~~~·­ жої J{).l і. .. Чн не T(Hf~- з г.1 и6он 01n roP aroю "'' ~ .1 е і стаr е в :Тітках ··І Н Рожн~х яілух)· пься: «Єяфроси ні я О .1е І; с ;,н;1рі в на поради.1а:о. « Не мож ­ на . .т ! н<~р нr Bf' .li.1a~ . ~треба з н=ю

І [І дoroc.1nro спо рти вного

po:J[JЯJ~' · A..l f' C.'J i il Бі.13Нd­ ЧНТИ, шо Та fІЯ на в•Іає:ть­ r я R ЧЄТВ Е'рТ О\1 V K.l<'ICi 1 .1НІЩ' pif.i ~ ЯЙ\1і\Є.ТhС Я R C<'Killl .l ЄГК О Ї аТ .lЄТІfНН ра йонн ої ,'110 С JJJ . Д n yroю на цій дн ст а нп і ї бу,1а Нс; ­ та .l!іа !lІУ.lЬГННОВа ТЄ'Ж :1

:-· cr.1i Е: Ть с я

nr. ;I!aтp

Ткаченко

аАТОрІНЕ'ТО:ІІ

РІЄ

ЯН

сі .l ьр аді

у.;оч : с ія

в спр аr.зх нРп ов но.l ітні х. В її робn 7 і вnродпв;;.; кі.1ькох років бере ахтнв ну учас ть і Євфросинія О.l е Ін; ан;хрія н <1 . А .1 е не

6

про Яt; у

-

говори т и

ськ у .-

д і .1 янку

чи

них

найменш і й

необхідност і .

;( .ІЯ

А

n ал ити ,

її

хв. 2ї ,8 сек ун.:Іи . Дру ге третє

м іс ця

шк ; л

Заверши ,1и крос хл оn ці рок ів народ ­ ження . Вони 1 Ма rа ли с ь на дист анц ії І ООО ме трів. Перемогу :J.100YR уче'Іь В е.1иноди мсрс ьк о ї сер ед ньої шно.1 и Вя чес.н в П.1яс ~-> і н . До реч і , він - хороший фу т бо.1 і ст. н ан ­

1965- 66

дидат

у

збірну

1-\ нї в с ьн :Jї

к а рем~.

.1и юні С ІІ о р т с ч ени 1\ а .нІ­ тянс ької СЄ Р Є'.1НЬОЇ ШК О ~ ~

А.

rи~І

і

Кн їв .

дІї

' " •ні

О.

П.

У

СТ)·

Доож~н••

р<н к аж у т ь

rнJh.y,

Г f' Р О Я

r·o .l OB HfH O

. 1

n па і ї

r1 po

ll n rtc r а ння

со.1л а ті п

і

-.~tр ­

""вів

їх

біА :1 са м n11,е р.жttкстаоас . С нrн а рІt'с тн R. 8 .1 3СQ ІІІ і М. Гі .1 t .1ах . р~ж ис с р - І . Шм :\ ­

Htt.

рук,

мп .

n n ~ paтop

-

() ,

ПJHlK Q Пt'l't ·

худnж ннк

-

R.

Лrp a м nR.

Ро.1ь Б. Жа да н і"сь ... nrn """n11. r б ютан т у l' iHn . мn .'t rt lHtR

н ує

~ ктnр

т~атру

Ім~ н і

Лемра4м

\н прІіІ Л.ан І<.1ОR. На ."J німк,· : к а..Іf1

R

рn.1я х

С І4 .1 Ь f І\ ;1

З3C J1\їK rRttA

-

РРФСР

' фільLfу . н a npя.Rn) R,, _

( .:і:.1іва

В

J.•lен і на. яхнх r -:.зо

Г.Р СР

Ю.

Т Е Л Е Ф О НИ :

м. &НВАРИ,

·~· Кмікьна, 15-4.

ЖИТТS .аарстаа.

11·4· 47:

Р ЄАЗ ІТ~І

корох: nnІІаеІІта

II!><>WIICJI080<:TI.

JІЯСТ!8

І

14.50 Лnси і .:t

Р ос ійська

І б.UО

1\nHiltp l'

с~tмб .lю

'!1 .00

21 . :З!і K i н nt< :І.Mf"('la li.HBHTЬ~R у rRiт . ПІ"І :\а~інчекнt r.ьо· у

1 ~ .~fi Сь ог о д ні

19.00 К у бnк

nерерві

!o.on

к~tar .

Самn­

ку ~111·

RИ J< OH\' E

li.On Л.1SІ .

H~P nli. Hi

Н.

« Стар ти

Іt8.­

діА».

с Л іс н і

ща­

.. • Р<>·

І!;І. :Щ М у :~ична

!Ч' <-І КС У.

19.4fl

19J')'n Л..:ТУ а ,l ьН-. li;tMf"f'<-1. 19.3() Ч~ м.ПЇQН::t Т С Р С Р 3 XOKt"ЧJ: «Cn'k i.l» fk нїв) «К ри.1а Ра д • . 2 і :\ n rpi n Jtн. 2(1.4.; Н" д nбраніч, АЇТИ! 2 1.00 «Ч ас » . Штnнr .

ПРОГРЛМ Л

Нд

П.

J .~ .1 .)

М.

кл .

СТ\' .ІІ("НТ а

' І •мnіn н а т

кetn

СР С Р

'

с Сnкі.'І» - сІr\рн.1а

1 nep i nд . ( 2 nn nf:\nrp a м i

і

~

xn·

Р о:~д » ,

пrр іnдн

1 19.:'\0). '1. 'ltчni n t4 c-н c prp :) хn ­ К.,<І: С І\А - !! СКЛ . 2 і ~ " ·]!in JІM. У ntptpвl Ве чір ня ~· т

ка"к а .

S.4->

Док у мент а .1ьни і~ фІJІЬМ ДORЖ tH JI Ї RU i • .

трсн.:р

cl.f ~(. ...

Нім е цьк а

мо в а .

2-1!

бібл!о-

~,еніксh к а

Г.- 1(.

4 к ~1. t fi.4:) H t~ y кoR!J

ме­

фІ .1hМ'

АнJІ.ерсена.• nnn)-.'1 яр н и '-

-

с У рnкк

с:Е:.-.

1-ro

17.:30

Екпа н r.туn.t'нта .. 3 ао чни к;:~ . 2 JІ; \'J')C . Фі1и ка.

х ан ік а .

1 8.~ n І .

ОБ Л АСТЬ

Пр01рttм а

І.~.f .;•~= ~ .t

сЩ(')

Тrnрtти•Ін а

2 k )' pc:

НА

~ . on

14.4.:; Тяоя

:13 fJЧ HK ..

..

чаt1б утнь~rо . Гого.1 ь . •Тарас Б у.'І hба• . б к .1. 12. 1n Л.1я к t~ с. б а тhІМ . ІЗ .Іn Зnn 1 nriя. І З .з.; • •1іцей, якІ<~ не Ja><JнqyЄТhСИ» •

к .1.

•. t

По

Нnвин и .

1

к .1 .

Чrр нишrвськиА.

rн"І бит и ·!

17. :}() [1\f't t\ JІ

J< a.

~

вистави

Му.:~.р и ~•.

-

ПТ У. Wh. n.1a 11.40. J2.4fl М.

Ч а й­

14 . 1;; О. "'' 111)\ін . ; пtё ни про вi­

діти!

рік н ав ч а ння . ~. :! о, ІО . '! о І •оrрафія. 7 кл І О . n;) lnro і як н а R ча ють ~

« ·..'1\'СКУНЧИК~.

10

rlр одnвж~ння

«МИ

« Ронром:».

13 ..>> Ба .нтн а · мІ· .1 и к а.

mnr·o 0 .'1 f' ra,..

21.3ri

Я.О!і. 11 .05

ІCJt .

8

нар~21·

•.

кіІР І енні

Астr n н nмія . Ра .11.ян r h кn ї

дr-r~а ви і np rt н a. 1? .10 Ша. х пва. ІІІkn .~а.

Ф адЕ єR.

добра н і ч,

Пr> О ГРАМА

ІІІ., , ~ Учн я м nт~· . І :!А n О снnви

дня

'

с 1 Іа с

сЯтнк .'' " "

ОБ JІдС:Тh

t t.4n.

к n RСЬ kИИ .

мсн аїка .

1 00 -р і чч•

'2 1.0\_1

neprpвi

}''

До

~f1. -t.; Н а

S.OO П ро гр ама с "І а с• . SA !\ , J .;..Іо Дnку" е нта.'Ь п ~ А фі .1 ьм «П о р у ч · :\ Бє.1nви"f» . 9 .0., . І І .m; Фраиuузька мпва. . 9.:35. І О . а.) І сто рія . 5 к .1 .

Ф із и коt .

•Запов!.авк•

.>t\ення І. 8\ nчеrни . сЯ рос..1 а11 J\\у д риі4» . Вистав а .

•Ве.• икий

А~ .ІІ hС » . Rrtc.тaяa . tІонини.

14.4.,

народ у ».

1S.:JO Ес т раАн и іt к n н uерт . 19 on Акт у а ..1hН3 I\8 Mf p a •

стя».

І~ ОО Тг 1 еф і 'ь" •Жан Гт:> і 18.1() t< nf4І if' P T рїtдян ськоrо

1 ~. 10 О .

~ зві н о ч о к»,

І і.~ ІІ ..\ дроrа дпrв і ду: ко л госn імені Ка ~1і ніна Ново моtк~а­ fЬКі.НО район у дн і пропет­ роRСь.кої об .:'І астl. !S.ІІО Корисні лор•ди.

nfCRi

fJ\' Чt .1h .

t 7.3n Фі.1hМ · кnнцrрт

2!.~> й .

•.

М а тса .:1у •.

.11J'І.ЇН (Ічок :. .

11.iтrit •.

ака•

Новини.

•С ріб ни~

tt;.JO сТ ОВЗJ' М Тr.1еф і .•ьм

ІІ nкини.

16.40 У кр ~ЇНС hКЇ

~·у

кам ера.

li.Oo

1f\ .1П с СрібнJ4А

r.altl.

Фізик а.

.?J етнем

16.11U 16. 10

тур и .

1~ . on

А.т уал ьн а

у

12. \fl ДзвенІІ . 6 а на у ро . ! 2.4.; Фі .1 ьм • Ко .t к я ставу -

л.і я .1 hн н А n('Kf"CTt1 H:I. Ot)JI HИX інструмt" НТіR "Г\· u \· .1ія• Kn·

бу.!ЇнНк у

8

проrра ма .

СооrодНІ

д е м і чни іі ансам6.1 ь сБер Ізh. а • • 11.4U <Шкі .1ЬІІИА екран» . 8

М:fІСЗ •.

та .1 а RТІ'І• .

tимфом у зики

10.3.; Висту п а є Держа аннА

MQB3 .

.ln мч ttc h кnr o

-

ПРОГРАМА

УТ

12.1n Темфі .lь" сСкн•ння nro xnr.. nбpnro вити.1я Фет·Фр у· 14.2'0 с Н ttrн)д ні

фу тбо.1 у 1

оркест ру .- естра д. н о і

і

LtT і ВР. 22.00 Сnортивна

1n.Ofl Л.кту <t .'1 hН"' ка11н•ра. 111.:\5 .\\у:1. фі.lЬЧ с0бD З3Ч » . І !.4n Шк І.,.н нІі ••тмн . 7 к.•аt. Pn ciйct.t<i a

з

с}\аі:fіз е рс. ~1 3 У•

21.00 • 4ar>. 21 .3.; 1\nнІ!ерт

світі.

ПРОГРЛМд

~· Е Ф А

с (.; ІІ». рТаК » терн• (Ф РН).

нічнnї

« 'І а с• .

год ні

.J.нн у ) - с [іІ нтра п • (ФРН). ' св і т і .

Н<:'Уt(И .

А Ї І( ~.

ІІІ•

.LІ.е м ок ра•

І i. Otl К у бок в о.1 о д• р ів К ) б ків s футо о.ч : с КЛ ( Р ос тов-на.­

.ІА~

ІR ..Зо Му .1 ьтфі.1ь·м • Rn• • f tеме. rю ~01енят на ~-t n в и й ., a .ll.• ... 1~ . 1 .; Сh(нn л. чі '' <" Вf т і . 19.().; .!lю п.и н ~ і . закnн . 19.3.; Тr .1оф І,,_,. сНе6t3nечииА

м: о sа. Де V А>:<іВНОГО

н а,) о д н о і-

тичної l'ec ny6.1iK ft і1 Нtек. !6.:JU НіАГ ) ІІ.Н і ться . L у р мачі!

юнантяа.

1';', .; 1) іf<.ІПТЯ

сНеб~nечвиІ

фі .1ьми.

15.30

rncnnAapювaннtr .

К і н о пrюгrмма. 15 ..1~ Му :нtчна nporpa~a

ІЯ.ОО С~у ж у

rадянськ n м у

Сою

3\' .

?н . nn · R rч in нa ІНІ :~ ка. :.:'11. 1.; Мііt<н а р оІІ. н а nан ІJра. ма. 2 1.0fl

«Ч::1 с •.

21.1:; Фi .rt h~ « НімІ паnк а •. 23 .00 д n •І JІ кnва с.•уж ба.

Броварському хлібоза во лу

НА ПОСТІйНУ РОБОТ У ПОТРІБНІ : ГО.l ОВН И Н ~Є\ <1 Н і К, ГО.10Н Н Н Й бу На сl те р. Звертатися на <1дрес~' : ~1 . n ров ар и, Пр о.1 о.1ьна, 2, відді ..1 ка д рів за вод \'.

ву.1,

Дирек цІя.

Броварсь к ій п.рукарні

Н А ПО С ТІйНУ РОБОТУ потріn н і друк <1 р і та \ Ч Н J .1 р \ к<Jр і в . Зве р татися на а.1 р ес у: м. Бр овари, вул и· uя К иї в с ька, 154. Дирекція.

:ч~· М1тh

Ди р екці о.

ш хо ., ,; _

ді.1У

народ ної

осв ' ти .

МАНЬКО,

R.

mко.. п

n рофс п І л ков а с е р~д Яh () Ї

с черт і

орr акІ ааці\" ,

mкnл и ~Чt

в~те р а н а

І

праnі .

Н.

1\РЮКОІІОІ Q .'Іенн П pn кпni RtfН' щире сnівчу тта рід ним

аq мте.1і

r ,1 и боко

tY·

к: о му нІt тз. ,

~· чите .lіІ!І Б рова. рс ~~окої З вис ., n JІ.:tюt. r.,ибоке д.

т-а.

б лм~ьк:;.tм

аеч (оньоІ

сере .а!!ьо!

с півч утт я

Су ..ьJІ.інІй

' пр иоо ду с м ерт І СУЛ hД ІН О І Є8lІ.о кі ї О кІ<симі в ки .

'!.----- - -.. - А.tмІні<Т rаu І ~ . wr< • 4epe вnn бpt)бн n r n

рай О R R ОЇ

tюrо

nрив.nду

пrре д ч~rнn ї

П

в чмте.'ІЬ!lІ м в.т ерІ

-----""'

• n.1екти н Брn оарr. ького wиробви­ об ' єд нання r.1ибоко су мують 3 см ~ртІ

rt n біт ник а

R F. P f !U ЛK И .I\-1J.t\ ~A .1a

~.I&IТOJI!L ІІі.ІАІ"У

~АІ<~моuеІІВ8

~TJI

nrн во.11. у

І( о.rн~ІСт и в шко.•м .V.

і

Реnактор Є. ФЕДЯП.

sа.:т.

па ртіАяа ,

Б рn вар r ьк о ї

J

і •н с ~1nІІ~1ЮК)ТJ. nnкійнп ї .

П е реможн і І ПРИЗЄРИ .< \І~~·а нь (і~иш на Г()J?ОдmеН і .1ИfІ .l 0\ІЗ\4И І Пд\·1 ЯТНІІ:\І И :І1 Сд ~.1 Я М И . 1\ ()Щ! Н J И- П е ,J Р. ·

\! о ж u і тaJ; o;.n в \ л .зн ач ем І J Н І1 .1О>~а.ми ра ііQн нп rо в: ;.І ­

~· ч nі

вчит е ..1ьк и - nrн с і n не р к и

На третьо'1 У :'11 і С ІІ і ~ :-.•чи! J \ня жнцьно ї СС' РЄДНЬ')Ї LI!N 0.1H.

ееКJІеТ8.1!8.

wkn<!8M'!I OIU OIНif

ЦТ

Чао. Гімнас тика. 9 Л.> О. Г р н6n<до~ . с ,Т'(ихо 1 роз у му•. Фі .'І ь м -вистава. По закінченні Новини. 1 -І ..>n Нnв 11 ни.

та

Р ~ Т д7<' ) .

11·3-31:

:> ~tа rан І>

c r p r ; y н r,rJ ї

арТН(Т

WІАІІОМ.І8. •• ~8оrе

~ . OiJ

ЦТ

BtK» . 10.30 К.1 у б ~інопоnорожеА. По закінченні Новини . !4.30 Н овн нн . 14 ..;0 І..і.1ьс ь к і буJІ.ні . Док. ТМ&о

8.40

r ьк()·І

,\\осt- нМ!і.ННІ\1 .

( Фn1nxr<>,.i кa

ЖОВТНЯ

20

ПРОГРА .'І\А

С H nвoch0.10R . :\1 е н,п е ДЕІ()Х Cl'K ;І' H ;l Г\ІЮГ ра .1 И Ї\1 с n ор т с мени R ел нt; о .зн м РР­

-

Ф nто

8.00 •Чае>. 8.40 Гімнастика.. 9.05 Те .1ефі л ьм ВІВТОРОК.

ееб~.

ЖОВ ТНJІ

21

ПРОГРАМА

пр и :>єnа .~І И

зага~ьноно м андночv

.'\1 нк n.•• . Дуп•~. ГnJ'­ 3~(.1\' A\f'"H " "І.J'ІТМС Т Rа .:rЕ"нтнН 6i .,n x ancтu к . >Ка n.:нJiRrhкnro а ртист AR· -~r>IA ll• ни .•nw. .1.i f H K il.

;"tov-

ва

23. 10 ДовІJІ.о:ма сJІужба .

.\f.

•~­

..І у ть З Й ОМ КИ стрі tІ КН е Страт и т и н е м ає м n ж ..1 ивості:.. Ка.~ ри

футбо .1 у .

:>а .1і1;у n r pшr 'ІІ іс це за І\н Я­

КВІТНЕВА.

К і нема тографісти

з

тре т і "

в:дпо-відно ст а.1н :\!иr; о1 а Юрче нко :1 Р ~· с ано ва І Юрій Горобей ~' 1\ н я;кич .

Г ІfНИ Бnр н са Пr-тров ич а Ж аlІ.а ­ ·~іис ькоr о. я...:иА о ч nлия збrnА н~

Броварська дрУJ':арня

В і J пов і ;х н ;J

об .1ас r і

P~tl)

І теnефони:

резу.1ьтат

О.1енку не ві;~ірват и нід в y .lИ ! t l чи nlаніно, а б а тьJ<о вс е ще ;J .lінаr. ­ н і не nпн r рн у нся (він же ГО.l ОВН І'Й .l iHa p) . « Н у .lO BCi~1 RЖЄ JO/)OC.1~ • . про\тайне в .1У\1Ках . А І0 .1я npo:J() R· ЖУFЗТИ " Е' щ еб е тати : « 1\·] Юf(J, СІ :Ц(}Ж · на т оtі і rю се к р€ ТУ. Я теж буду .11-

' ;1і .1 ьму

адрес: а

з.маrан '1я

розділи :~и ~І і ж собпю О .1е на 1-\ у танш~ а ;J Т реб;v· ­ Х і е(:ь~->ої і .liOJ>І H .l a 1-\ a udн :1 Ру сан І в с ьх ої середніх

Н авчи .1 а ся Євфрос инія 0.1екс ан д ріR на і ШИ ТИ . Я.К РаJИЛ И І<О,l ИС Ь бать­ ІіИ . .\ .1е n е реяагу в і д дає. в 'я.з анню. У в і.:тьн і хви.1ини вона за.1юбн н с і аає за в'я ;Jа .1ЬН:"-' м а шину . Н езчуєт ь с :1, .я:к старшенька . . с е ми к.1асн н:uя І0.1я. ПОН.1ИЧЄ Сі "'І ' Ю ЛОК\'ШТ\'ВаТИ власно:· n

сЬ І .1 1•.11

255820,

се рС.1-

і

Ім .

Hawa

•lИШЄ 0 .1 '; З­

1

тував

11 О В 11 П

с С' р Є ;І­

J іR 'Іа та ст а ршої в і ково ї груп и 1965--66 rоків на­ род;;.;ення н а п · ят с онІ е т­ рові й д ІІстанції . ТУТ в:J ­ значи .lас я І рина Район з

ф рос инін О.1ек сан:~р і яна мрі є П <)о тоі'\ час. !{О.іНІ та J; .з ва н и й дитяч н й с екто р б ~· де відоt;ре~І.1е ннй ніJ дopoc­ .'!nro н е т і.11>ки в .1 ! ка р ні . а й в амбу ­ .lаторії . Зараз н ю1браторі ї ве­ дет ься JoбyJr;.вit при .>Ііщенн я д -'ІЯ :,:1тей . В Ц ЬО \І У ВН .1 а.1 nр а ці і ПС ] і аr ­ ра. Х оча с а :-1 а во на в ваіt;ає.. що ус n і ­ хі.в у роботі J ОС ЯГ.l а з ав дяки зу с и.1 .1я- м всіР.ї .lікарн і. І внеону наrоро ·~У - - ,пrд е и Дружби н арод і в во на роз­ ц : нює як від :шак у прац і к оле хтнву .

що

nре JС Т В­

П родов;;.; и .1и

Єв-

в т ебе на внд:-.' . .\.1е ;;.; і тн н а БН JУ v в с іх. hC:t;нe с .:ювп . н• 1н нок. Точ ,· Ч.! не н айго .1ов н іш ю1 ста.1о .:~ : r я .lі н аr­ ки :цnбІ' ТІ І .1он і р у о.1носс :rьuія. Ту т

tако;;.;

НЬОЇ шно~ и Басил~ Н иш е н к о. Т ре т є :v~ ic, Je ;,айн яв В ол оди м ир Ton ixa з П .10СНОГО .

Jіт є й. Інши:vr и с.1она .\ІИ . є. \JО <tі:ІІі ­ в с т ь n о Jати ква.1 і ф і но вану доп очо,· у

при

-

В·Е'.lИКОДИ:vІЕ' рі.: Ь НОЇ

І'РО'~<~ q::t ­

.l imOK

.1 Є СЯТЬ

ШК О.lН.

!\а ,1итянсьної

ньої Ш!\О.lН .

ВіJ ЗН а Ч аt; ЇЇ И Є ВСПО!\ <11'; ­

ВіДВЄ ;ІСНО

Р~·сан•в­

!і\'НДИ n ро1· рав йо•.rу уче ІЬ

Н J С ТЬ хараюеру , Н ЄВ ДОR0.1Є НіСТЬ .10СПГНУ ТЮ!. Скажі~ю. np11 Jі.lьнич н і. й

..li Hapiii

С е[JЕ'.1НЬОЇ

ченнп

J ' Я.lЬH nc : i

осн о вну

БСЮ] Н

з

Га­

За д і R 'J «Тачн 6 у .1 о д а н а старт х.1 оп цю1 u ієї ;.n ві­ ховоі rр~' ПН. Т ут п є ре:чоrу св ятt; у вав Р оман Х р н с ти ' ; ­

м е­

шк о li

сприян н я

Се\Іенюн

сько ·І

І<ОРИСТ \' ­

,:ТИШ€

.]JП(. Н е ~н' нш е з на ю ть тут її як г р n­ :І1адсьr::-.· аппв і с п;~· . Діr, напр н;; .1а .1. при

І\а.1нп1·. т рс т ьпю -

.1и·на

nр n консу ~ьтуватн с я •.

приго тування тоrт: А · пот і"! прий J Є JO ~1 а т r рі 1 ЖаІН n ~Іа п ос наржить rя .

на 1\ ЄJ J.ІЧ На .1оп очп r~. іІ - й щире с .1•J ­ во . nі д т ри:'І1ка. готанн і сть у важ ку хви л ину nрий ти на до п о~І о гу. То~І У з

На старт R H ЙUI .1J.І nрРд­ с тавниt;н 1}І к о ~1анд, 6.1н~ько ;Щ() юн и х спорт · ОУенів . 3'11аrа нн я nрт;о­ дн.1 ;Jся по д вох вікових

0 .1Е'h Са Н .1Рі В Н ІІ.

1:1 її тру.1 о в ! і1 б іо графії л і;.;аря . З J а ­ ва .lосЬ 6п. Hil се .1 і буд е :1 е гше : ясі

nови нн і 'оУ.lи яі.1іrра т и вюкl ІІ R \' РО-' Ь не .1нше 'вча с н п nо.1 а на Н R~ .lіф і хова­

атлетичнніі крос •:Зо­ лота осінь• серед шно­ ляр\в району.

Jo

~И. f> O<tifi OГO ра з у B i Jii iJ ИHH t'pf' . Іb ."W •:­

pa

У Ка,lИНівському лі­ сі бу до rrроведеІІ"О за· rа.1ьнорайопнніі .,еrко­

першого дня на .l аГо Jн;:-.·вааа тІсн і 1->ОН Таf\ТИ 3 ~1і С Ц Е'ВЮ!И opraHi3all i Я\!~. шнrо:1 а :ІІИ. насе .1е нню1. По:ІІ" і чнина \! И .1 і н аrя тут ста.1и сан і тарні анпІв'с­ ги . рrч1. ;Jрnст аюча з r;ожн "ч

pon 0.\1

21.01! сЧаР . 21.35 ФІл~м с6еру

ФІЗКУЛЬТУРУ І СПОРТ - У МАСИ!

СЕРЕДА.

ЗА ПОКЛИКАННЯМ 1 Є ВФРОСИНІЯ росла .11ВЧиною хвJ

ЖИТТЯ

ff-4•87.

Київського об.1ПО.,іграфвидаву. м. Бровари, _ ауJІ. Киі:асьха,

8І.І.аі.Іу

ІІоІ.Р1'11ІІОІ О

tiJІЬt~IOF'O

19-1-111;

МСІІОо ІІА..ІІ ..ІІ

ВИС.10ВJ,.nють

« Нов а ~

ж н s нь •

B ;, p C kЛr n

-~

C" 'P f' Jn R

Г r'Ірn.1 С І\Г'ІГn

~ иrR r ~ nn

() р г ~ Н'

Г () {'ln.1 (' 1-: f") Г tJ

1\ r) \f\.f~· н ис ти ·І ~\J.\О іі і' ,, ИRЬ! .

н t~ Г'n.:н н.І х

D o('l ·

f\ t1 MИ 'f~ T tl

11 ао :. нн И

Cт t n a н n~цu~

r.1ибоке сnівчут тя сtм 'ї DoкfAHo!'o.

~·к ·

tЧІ~ f''ff!' r1 !""")

де nутатоn

n6 .1 ~ст н .

154. Друк ансокю\._ ОбсоІr 1 друкований аркуш.

Га .зета сер ед.'.'.

е нх оди ть у вІ s!ор ::ж, n ' итнн uю та суботу. Інд~кс б і 964.

1ира.ж 12. 1б0,

За:м.

4277,

#166 1981  
#166 1981  
Advertisement