Page 1

Екіпаж корабля ,,Союз-23" повернувся на 3емлю

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І(РАІН, ЕДНАНТЕСЯІ

.Nil 166 (4273) ВІВТОРОК

1.9

16 жовтня 1976 року після закінчення ро·біт на борту корабля «Союз-23» космонавти това.риші 3удов Вячеслав Дмитрович і Рож­ дественський Валерій Ілліч повернулися на Землю. О 20 годині 46 хвилин за московським часом спускний апарат космічного

жовтня 1976 р. Ціва

:.J

коп.

корабля «Союз-23» зр.обив посадку за 195 кілометрів на південний захід від міста Цілинограда на поверхню озера Тенгіз. Розшуково-рлтувальний комплекс, який включає літаки, верто-

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В

.11ьоти і плавзасоби,

РОЦІ

1935

у складних умовах нічного часу і (}Ильного

снігопаду забезпечив евакуацію космонавтів і спускного апа.рата.

Стан здоров' л товаришів 3удова і Рождественського добрий. ' (ТАРС).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАШИ, МІСЬК8У І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИУВGЬКОУ ОБЛАСТІ

UK КПРС

Заклики

ДО 59-і РІЧНИЦІ ВЕ.rІИКОІ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІА.JІІСТИЧНОЇ РЕВО.JJЮЦІЇ

1. Хай живе 59-а річниця Великої Жов· но боріться за виконання і перевиконання нюйте зв'язки науки з виробництвом, до- проти всіх залишків колоніалізму, за свотневої соціалістичної революції!

2. Хай живе Великий Жовтень,

який історії -·

відкрив нову епоху всесвітньої

народногосподарських

планів

з

найменши-

бивайтесь

якнайшвидшого

в11Jовадження

ми затратами! Всемірно зміцнюйте плано· наукових досягнень у народне ву, технологічну і трудову дисципліну! По- ство!

господар-

боду і національну незалежність!

Народи світу! Посилюйте підтримку боротьбі народів Зімбабве, Намібії, Півден-

епоху революційного оновлення світу, переходу від капіталізму до соціалізму!

хазяйському використовуйте резерви виробництва, добивайтеся суворої економії

Слава радянським ученим, які вносять гідний вклад у будівництво комунізму!.

ної Африки за повну ських режимів!

живе

сів!

ники культури!

них

ня, прапор боротьби трудящих усІх. краІн проти імперіалізму, за перемогу соЦІаЛІзму і комунізму! . 4. Трудящі Радянсько~о Союзу! Б?рІть-

Працівники промисловості! Боріться за втілення в життя рішень XXV з'їзду КПРС по дальшому розвитку і зміцненню ідустріальної могутності нашої Батьківщи-

тійності і народності радянського мнетецтві! Віддавайте свій талант і майстерність служінню народові, справі комун1з· му, створюйте твори, гідні нашої великої

міжнародного робітничого руху, борців за національне і соціальне визволення народів! 53. Братерський привіт знемагаючим у

ся за втілення в життя Історичних рІшень XXV з'їзду КПРС, величної програми десятої п'ятирічки!

ни! Добивайтеся прискорення технічного прогресу, швидкого освоєння і кращого використання виробничих потужностей!

Батьківщини! 36. Працівники народної освіти! Всемірно підвищуйте якість навчання, удоскона-

тюрмах і фашистських катІвнях мужнім борцям за свободу народів, демократію і соціалізм!

ному будівництві! 5. Комуністи! Будьте в авангарді. всенародної боротьби за виконання Р!шень

ній технології! 23. Працівники промисловості! Hanoлегливо боріться за збільшення виробив-

господарства! Виховуйте підростаюче покоління в дусі ідеалів і моральних принципів комунізму, свідомого ставлення до нав·

ніше включайтесь у боротьбу за припинення терору і репресій! Свободу в'язням імперіалізму і реакції!

цтва високоякісних товарів народного спо-

чання

3. Хай живе марксизм-ленінізм революційне

вічно

інтернаціональн~

вче!І-

Вперед, до нових успіхів у комуністич-

XXV

з'їзду

КПРС,

активними

оргаюзато-

рами і вихователями мас!

матеріальних, трудових і фінансових ресур-

22.

Ширше дорогу новій техніці і прогресив-

живання!

Оновлюйте

їх

асортимент,

пов-

6. Хай славиться у віках героїчний ра- ніше задовольняйте запити раАянських людянський народ будівник першого на дей! : землі комуністичного суспільства! 24. ПрацівникИ будівництва! Боріться за ~ 7. Хай живе героїчний робітничий клас успішне виконання поставлених XXV з'їз"'Країни Рад - провідна сила в будівни- дом КПРС завдань у галузі капітального цтві комунізму! 8. Хай живе славне

ство -

9.

колгоспне

селян-

активний будівник комунізму!

.

Хай живе радянська народна 1нтел1-

будівництва! Своєчасно вводьте в дію нові об'єкти! Будуйте швидко, добротно, еко-

номно і на сучасній технічній основі!

25.

Працівники транспорту і зв'язку! Роз-

35. Діячі літератури і мистецтва, пращвВисоко несіть прапор пар-

люйте підготовку

37.

і

кадрів

для

народного

праці!

Працівники

зичної культури!

здоров'я

і

фі-

расист-

52. Хай міцніє могутній союз революційсил

світової

системи

соціалізму,

Комуністи і трудящі всіх країн! Актив-

54. охорони

ліквідацію

Братерський привіт робітничому кла-

сові, всім трудящим

і демократам

Чілі,

Поліпшуйте медичне об- які ведуть мужню боротьбу проти реакцій-

слугонування населення, активніше впроваджуйте фізичну культуру в повсякденне життя радянських людей!

38. Ветерани революції,

вІини

і праці~

но-фашистських сил! Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріотами Чілі!

Свободу Луїсу Корвалану!

Наставники молоді! Передавайте юнакам 1 Свободу всім в'язням фашистської хундівчатам свої знання і досвід, беріть актив- ти!

ну участь у вихов'анні молодого покоління

55. Народи світу! Примножуйте зусилля

на революційних, бойових і трудових тра-

в боротьбі за встановлення справедливого

дянську

втручання у внутрішні

ген ці я - активний будівник комунізму! . вивайте і вдосконалюйте засоби транспорту диціях радянського народу! і міцного миру для всіх держав і народів 10. Хай живе непорушний союз робітни- і зв'язку! Всемірно поліпшуйте обслугову39. ПІонери і школярі! Іlалко любіть Ра- Близького Сходу, проти імперіалістичного чого

класу, колгоспного селянства, народ-

ної інтелігенції!

Хай міцніє

вання

народного

господарства,

повніше

ідейно-полі- задовольняйте запити радянських людей!

тична єдність радянського суспільства!

11. Хай живе братерська дружба народів СРСР - велике завоювання ленінської національної політики КПРС! . 12. Хай живе ленінська Комуністична партія Радянського Союзу - партія науко-

Батьківщину,

добре

проти імперіалізму,

промислової інтеграції!

національну незалежність і

роду!

на-

арабських

ції сільського господарства, меліорації зе- робітничим партіям - бойовому марксист- Союзу і арабських країн! мельІ Наполегливо процодьте курс на спе- сько-ленінському авангардові робітничого 56. Народи європейських країн! Напоціалізацію і концентрацію виробництва класу і всіх трудящих, стійким борцям легливо добивайтеся повного втілення в

на базі міжгосподарської кооперації і агро-

радянського

справи

країн, за повну ліквідацію наслідків ізра-

26. Трудящі Радянського Союзу! Активно стати активними іорцями за справу Лені- їльської агресії!

вого комунізму, випробуваний авангард ровсього

ово-

втілюйте в життя аграрну політику КПРС! на, за комунізм! Хай міцніють і розвиваються дружба і Прискорюйте темпи механізації і ХІМІза40. Братерський привіт комуністичним і співробітництво між народами Радянського

бітничого

класу,

вчіться,

лодівайте трудовими навичками! Готуйтеся

за мир,

демократію,

соціалізм!

життя Заключного

акта загальноєвропей-

ської наради, перетворення €вропи в коп-

27. Працівники сільського господарства! 41. Хай живе пролетарський інтернаціо- тинепт миру, безпеки, співробітництва і соєдність Наполегливо боріться за здійснення рішень налізм - випробувана і могутня зброя ціального прогресу! партії і •народу! XXV з'їзду КПРС, добивайтеся підвищен- міжнародного робітничого · народовІ· к·шру, яttий 57. п алкии· привІт Х • . . . . класу! . 13. хан живуть Ради депутатів трудя - ня ефективності ,сільськогосподарськогв ан МІЦНІють єдНІсть 1 згуртованІсть ко· · · народної влади! . .• . с а мов1ддано вІДстоює свою незалежнІсть щих _ органи справдІ· виробництва! Краще використовуйте зем- мунісТІв усього світу на непохитнІИ основІ · 1·мпер'Іал'Істичн 1 • розвивається і міцніє соціалістична · ВІД их посягань. ~ан

Хай живе

велика

непорушна

емократія, шириться участь трудящих

управлінні державою! . 14. радянськІ. профсшлки!

Спрямовуит.е

соціалістичне змагання і рух етичне ставлення

пІ'двищення

до праці

ефективностІ'

8

за комунІ-

на

всемірне

виробництва

і

залучайте трудяякост .1 роботи'. Шир-"·е ш щих до управлІ·ння виробництвом! радянські профспілки хан• живуть школа комунІ·зму'. 15. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволо-

дівай:ге

марксистсько-ленінським · ·

досягненнями

науки,

техюки

І

.ученням, тури'

куль

Примножуйте славні революційні,

·

бойові

і трудові традиції радянськ. ого нар_оду ' Будьте в перших рядах борЦІв за усшшне

виконання рішень XXV з'їзду КПРС! Іб. Хай живе

Ленінський

комсомол

надійний помічник і бойовий резерв Комуністичної

партії,

передовий

будівпкків кбмунізму! 17. хан• живуть радянські

загін

молодих

жінки

-

по-

патріотки нашої соціалістично.. _І лум 'ян·1 Бать ківщини, актнвні учасниці трудового 1

громадського життя!

Честь і слава жінці-

матері, яка віддає тепло свого серця

ванню дітей -

вихо-

майбутніх будівників ко-

мунізму!

лю, техніку, добрива,

сурснІ

всі матеріальні ре- марксизму-ленінізму, пролетарського ІНтер-

28. Колгоспники і працівники радгоспів!

націоналізму!

1· т ери т ор·1ал ьної виконання планів і соціалістичних зобов'я- ференцією комуністичних і робітничих пар· 58 П • . б' . тій! . алкии привtт ро Ітничому класовІ, зань по виробництву та продажу державі П . .. • ' всім трудящим Португалії, які ведуть сапродуктів землеробства і тваринництва! 43. Б ролетарі- •всІх краІн, єднаитеся. · "' ороть б у за з б ереження 1. змІЦ· . . . мовщдану .. 44 . ратерськии привІт Боріться за успішне проведення зимівлі народам соЦІаш· • .. Х . . . нення демократичю:х завоювань, за в1льнии худоби, закладайте міцну основу високого етичних краІн! ай розвивається 1 МІЦНІ€ 1 · незалеж н и и• ро звит 0 к своєІ.. краІНи. .. 1 . . . . врожаю наступного року! свІтова система соЦІаЛІзму велике Істо59 Палкии· привІ' робітничом у к л асові ' . б' . ричне завоювання мІжнародного · . прогресивним тсилам І спашІ, ··· ЯКІ· б о29. Честь і слава трудівникам с1льсько. . ро 1тни. . всІм го господарства, працівникам промисло- чого класу, вирІшальна сила антиІмпершщ- рються за свободу, за демократи•ше онов. . стичної боротьби, оплот миру, демократії і ле•Іня своє"І кра·1·ни'. вих ПІдприємств, транспортних 1. загот1, Краще використовуйте наявні

резерви для

вельних організацій, усім, хто своєю само-

42. Комуністи €вропи! Боріться за досяг. • б . К

нення

ЦІлеи,

соціального

висунутих

ерЛІнською

он-

прогресу!

п ра цею за бе зп е чив успІ'шн е вико вне ок их соцІ·ал 1'сти ч ни х зобов'язань

Хай живе єдність і згуртованість народів країн соціалістичної співдружності!

та інших сільськогосподарських продуктів!

муніетичних партій соціалістичних країн на

· вІДданою нання

по виробництву і продажу державі зерна

45.

живуть

героїчні

Збройні

жання ного цілісності!

су в ер еютету ·

60. Народи азіатських країн! Боріться за

· . до б розмІЦнення миру, сш· вро б'пництво 1 · · вІДносини, · сус1дrьк1 за гарантування б езпе·

Хай міцніє непорушний бойовий союз ко- ки в Азії на основі спільних зусиль держав континенту!

30. Працівники торгівлі, громадського основі випробуваних принципів марксизму61. Народи світу! Боріться за поглиблен. .. напруженостІ,. за харчу в ання • служби побуту І. комуналь - ленінізму, пролетарського інтернаціоналіз- ІІЯ розрядки МІжнародноt ного господарства! Активніше розвивайте і му! .. , втілення її 8 конкретні форми взаfмовигідвдосконалюйте сферу послуг, вороваджуйте 46. Братерський .привіт геро1чному в єт· б' · рІз Х . . . . ного сшвро Ітництва МІЖ державами з прогресивні форми і методи роботи! Бо- намському народовІ! ай МІЦНІ€ 1 процвІтає · в · пІД·1 В' ним соЦІальним ладом. вкриванте іться за високу культуру обслуговування соціалістична республіка єтнам ваJІ>... ре · ... р • ф . . . ступи сил агрrсн, ваншизму 1 реакцн ливии орпост сил миру 1 соЦІаЛІзму в ор · . бе народt' 1 р адянських людей! Пt'вденн·о-СхІ'днІ·и· Азt"І·r. в огtв миру І зпеки 31. Трудящі Радянського Союзу! Свято fi?... Н ароди свпу! · д б • в. о иваитеся, щоб небережіть і примножуйте суспільну влас47. Братерський привіт мужньому лаось- застосування сили стало законом у міжнаність! Добивайтесь економії сировини, па- кому народові! Хай міцніє і процвітає · б б . родних вІДносинах, а ядерна з роя ула

18. Радянські воїни! Безустанно вдоско- лива, електроенергії, металу та Інших ма- Лаоська Народно-Демократична Республіналюйте свою бойову і політичну підго- теріалів! ка, яка стала на шлях будівництва соціалітонку, оволодівайте сучасною зброєю і но32. Працівники народного господарства! етичного суспільства! вою технікою, пильно і надійно охороняй- Наполегливо підвищуйте свою професійну 48. Братерський привіт робітничому клаеконом1'чними сові капіталістичних країн - самовіддано· маи·стернІ'сть • оволодІ'ваи"те те мирну працю радянського народу! Хай СРСР!

Народи світу! Вимагайте виведення всіх

іноземних військ з території Кіпру, пова-

заборонена навічно! Боріться за припинен-

ня гонки озброєнь, за перехід до скоро­ чення нагромаджених запасів зброї, до

r.оззброєння!

63 . Х ан•

· · · живе леНІнська зовнІшня поЛІти-

Сили знаннями, сучасними методами господарю· му борцеві за права всіх трудящих, за ми~, ка Радянського Союзу _ 1 олітика миру і вання і управління! Ширше вороваджуйте демократію і соціалізм! дружби народів, згуртування е.:іх сил, які

19. Трудящі Радянського Союзу! Напо- у виробництво науков~ організацію праці, 49. Палкий привіт народам, які скинули борються проти імперіалізму, реакції і війлегливо добивайтесь підвищення продук- передовий досвід, нанновіші досягнення колоніальні кайдани, борються за зміцнен- ни! тивності

праці, ефективності

виробництва науки і техніки! "''3 · Інженери 1· техн'Іки'· РацІ'оналІ'затори в життя соціалістичної економіки основи могут- І. винахІ'дники'' Активно втІ'люи"те . ності Батьківщини і неухильного підне- поставлені XXV з'їздом КПРС завдання · про сення добробуту народу! по п р искор ен н ю науково-технІчного і якості роботи в ім'я дальшого зростання

Вище

прапор соціалістичного

змагання

гресу! Добивайтесь якнайшвидшого

ня незалежності, за прогресивний шлях со-

Хай повністю втілиться в життя виробXXV з ,..1здом КПРС п рограма даль· МІжнародне · шо1- "' <-Ороть б и за мир 1 сп і вмічних відносин на справедливій, демокра- роІіі tництво, за свободу і н~залежність націального, економічного і культурного ро.~витку, за перебудову міжнародних еконо-

лена

тичній основ\!

11 одІв.1

впро-

50. Братерський привіт народам Анголи, 64. Хай живе наша велика Батьківщина нових наукових Мозамбіку, Гвінеї-Бісау і островів Зеленого - Союз Радянських Соціалістичних Рес-

за успішне виконання плану 1976 року! вадження у виробнвцтво 20. Честь і слава трудовим колективам, розробок, винаходів і передового досвіду! Мису, які ведуть мужню боротьбу за зміц- публіІ(! передовикам і новаторам виробництва, які 34. Радянські вчені! Наполегливо боріть- нення національної незалежності і соціаль65. Під

йдуть 8

авангарді

за підвищення

всенародної

ефективності

боротьби ся за успішне виконання завдань, постав-

виробництва І лених X~ V з'їздом

і якості роботи, за успішне виконання пла-

ну2t~е~~~~~~ 0 'Іlад~~сс::С::го"'~~:;;~иlктив-

ефективнІсть наукових

КПРС!

Підвищуйте

досліджень,

зміц-

ний прогрес!

51. Палкий привіт народам Африки, які

борЮться проти

імперіалізму

і расизму,

прапором марксизму-ленінізму, під керівництвом Комуністичної п;tртії -

впере~, до нових перемог комуНІзму!

у

будівчицтві

ЦЕНТРАЛЬНИЙ НОМ/ТЕТ НОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДRНСЬНОГО СОЮЗУ


сумки змагання між цехами, дільницями, бригадами під­ бив~ються регулярно, але

ВИМОГ ЛИВО, ПО-АІЛОВОМУ Високопродуктивно Мі'!Но

трудиться

-

дослідно

го

і

Л. М. Матвєєв, гальваніків М. Г.

рит­

колектив

ський,

експериментально­

заводу.

Достроково

вершивши

напружену

ленко та

про­

граму дев'ятої п'ятирічки, він забезпечив собі успішний

цього

послужать

виробничі показники за дев'ять місяців. План по ви­ луску проJІУкЦії виконано на 105 процентів, а реалізо­

вано її

на

-

і соцзобов'язань. Всі

29

працюють

шальних

ського стим

на

вирі­

особи­ ще

ви­

Справжніми ініціатора­

справ

висту­

пають члени партії бригадир столярів І. Ф. Сенник, машиніст

баштового

картоп.1нрам: Жоден з нині зможе

агрегатів

позмагатися

ності з першим хідним

в

бульби

з

у країні само­ ком­

площі вдвоє-втроє

ніж

Й(}ГО

попередники.

Тепер почались випробування нової машини, розробленої сnе­

ціалістами Всесоюзного НДІ сіль­ ськогосподар·ського машинобуду­ вання імені В. П. fорячкіна і Рязанського головного спеціаль­ ного конструкторського бюро. комбайн

захоплює

відразу чотири картопляних ряди

і має ширший діапазон швидкос­

тей. Агрегатові не страшні важ­ кі, вологі грунти.

На Херсонському

комбайново­

му заводі імені Петровського ви­

нового

зразка.

Новий ком,байн, який У зв' яз­ ку

з наС'Гупним двохсотріччям міста вирішено назвати «Херсо­ сам.(}хідний

шес­

тирядний. У нього простора гер­ із

зручним

механізмів

вдосконаленою

обладнана

ізоляцією

роз­

керуван­

гідравлікою,

кондиціонером,

та

звуко­

віброrасника.ми.

«Херс.онець-200» більш як УДВОЄ Пj}ОДУКТИВНЇШИЙ, НіЖ ЙОГО попер.едник. Ним можна збирати кукурудзу підвищеної вологості, не

допу·скаючи

шляхи

втрат

ження і пропозиЦії по поліп­ шенню навчання в системі політичної й економічної ос­ віти

також

висловиJJ

член

:КПРС М. І. Солодкий. Виробничі

досягнення

ко­

змагання

на

заводі

в

занедбаному стані. Близько половини робітникІв не ви­ значило своїх особистих ру­ бежів на ниніІІіній рік. Під-

ще

запитало

з

нього:

чому

Бо

їх

питання не

доповіді.

постІйною

справою

життя.

наставництва знайшло

відображення

ні

ні у

свого

в звітній

виступах.

Вимогливо,

nо-діловому

учасники зборів проаналізу­ вали діяльність партбюро

зво­

протягом звітного періоду, накреслили конкретні заходи

по поліпшенню організацій­ ної та ідеіЬю-виховної робо­ ти

по

ню

начальника відділу технічно­

дальшому

розгQртан­

соцзмагання

Цівників заводу виконання

серед

пра­

на успішне

історичних

рі­

шень XXV з'їзду КПРС, планів десятої п'ятирічки.

Обрано новий склад

пар­

тійного бюро підnриємства, ватажко.м якого став Ю. О. Демченко.

ників, як буде колектив за­ воду найближчим часом ви­ продукЦію

стала

навіть

лікаються строки накресле­ них заходів. УчасниRи збо­ рів сподівалися почути nро­ nозиції про поліпше н н я якості продукції у виступі

готовляти

не

турботою,

першої

категорії.

С.

ФЕДОСЄЄВ.

нів освітленості, який згодиться йому в десятому. Перед тим, як прийти в науково-технічне товариство,

викладатиме

фізику,

А

доки

кормоподрібню-

вагонобудівного заводу в Кадіїв­ ці Ворошиловградеької області. Продукція з марк.ою «КВ3» від­ правляється в Сибір і Казахстан, у Приуралля і Нечорноземну зо­ ну Російської Федерації.

(ТАРС-РАТАУ). стор.

о

він

проходив

займатися

в «Оріоні»

стимул, бо слід знати не лише елементарне. Вже !'І'ять остан­ ніх років шкільні конструкто­ ри здобувають призові місця на міській виставці дитячої технічної творчості. Виготовле· ні ними прилади потрапляють і на обласну виставку. Члени

ви­

товариства чаклують над

цим в учительській попередили:

лями

7- Г

найбільш неспокійний. Розпочала урок. На запитан­ ня, яку тему вивчають і чи все

зрозуміло,

пролунав

опір

реостата,

Т.

якщо

встановити взявши

в

з

ними

підлітки

подружилися

професію рбрала

Становленню

дагога

вір­

молодого пе­

допомагали

колега

П. Мельник, методист педін· ституту А. П. Карлова. А на цьогорічній серпневій нараді вчителів міста завіду­ ючий

міським

відділом

народ·

ної освіти П. П. Білокінь вру· чив їй посвідчення Міністер­ ства освіти УРСР. За підсум­ ками атестації Неонілі Мико­

лаївні

Білівській

звання но

-

присвоєно

старшого учителя.

Во·

не лише відзнака за сум·

лінну працю протягом 20 ро­ ків, а й за високу професійну майстерність,

~ ВАЖКУ

за

новаторства.

післявоєнну пору

фізикові В. Г. Овсієнку, котрий учив її в Понінках, до­ водилося нестачу наочності

Броварської

'2

А

в

серед­

є чимало при·

ладів, зроблених руками її ви­ хованців. Неоніла Миколаївна навчає

не

просто

оперувати

термінами, а ВQлодіти ними. Скоро в школі відбудеться вечір, на якому відзначати­

меться ювілей науково-техніч­ ного товариства «Оріон». У секціях конструкторів, демон­ страторів, дослідників і кіно­ демонстраторів із великим за­ доволенням займаються не тільки відмінники. Більшість

о

НОВЕ

Івченко

що

відстає.

з

Але згадка про той день зали­ шилася, бо тоді студентка

П.

того,

союзники

Неонілою Миколаївною. Звичайно, ілюзіі про вчи· тельську працю розвіялися.

ви­

молода

-

хороші риси. Один учень на­ хабно поводився. Вдома не все було гаразд. Це приклад

Це учням сподобалося. Вона прагнула

приймачів,

кристали.

особистий приклад, вимогли­ вість. Педагогу треба вчасно зуміти розпізнати в людині

шувати.

контакт,

схеми

вчителька фізики переймає у Білівської секрети педагогіки. Це відвертість,

Будемо вирі­

-

різні

виготовляють

рощують

на­

моде·

складають

транзисторних

змінить напрям?» - Яка ваша думка? - мо­ вила спокійно і накреспнла на

дошці схему.

атомів,

таблиці,

смішкуватий голос: «А чи змі­ ниться

курс

підготовки і здавав заліки ко­ місії старшокласників. Такі судді JІіннвим не потурають.

дужає класний керівник. Перед

ньої школи .N'~

трудівникам відправив ва чі в сільського господарства колектив

2

ни­

кому­

ністам, що робота з молоддю

ний інженер комуніст П. М. Бирін ще не проявив прин­ циповості в Цій справі, а партбюро, в свою чергу, не

спостерігали за нею з непідробною цікавістю, решта була заклопотана «сво­ їми» справами. Виявилося, що ця невисока чорнява дівчина

компенсувати талантом.

зерна.

тваринникам: партію

ноІ допомоги. Доречні заува­

о ДНІ

dJізкабінеті

Першу

більше надавати їм практич­

РОЗПОВІДЬ ПРО ВЧИТЕЛЬСЬКЕ ПОКЛИКАННЯ

відчула:

ня і

кадрами,

ШЛЯХ У ВІДКРИТТЯ НЕЗВІДАНОГО

Ну.

комбайнів

кабіна

nагандистськими

четься висловити докір

стю, які досить повільно за­ проваджуються в дію. Голов­

ки цих відповідальних керів­

зозбиральних

ташуванням

ступаючого, що треба си­ стематизувати роботу з про­

альне

готовл.ено першу партію кукуруд­

метична

ви­

женер-конструктор В. І. Пан­ кратов вказав, що індивіДу­

про

жваві

-

думкою

повагу і наполегливість. Згодом

кукуруд~ово,.1;ам:

нець-200»,

з

виробництва і по­ якості виробів. На зqводі розроблено захо­ ди по львівській комплекс­ ній системі управління які­

струм

Сек,рет •Виеокої продуктивності в тому, що

погодитися

праці,

діяльності громадських ор­ ганізацій. Зокрема, вказува­ лось на послаблення роботи комсомолу. І саме тут хо­

культури ліпшення

підви­

працездат­

картаплезбиральним

більшої,

то

сприятливих умов для

високопродуктивної

Чільне місце на зборах було відведене питанням

щення ефективності виробни­ цтва. якості продукції, про

не

байном. За одну годину він зби­ рає

вико­

пропаган­

рення

досвід правофлангових ста­ вав надбанням колективу.

го контролю О. Г. Шевчен­ ка, який обмежився простою констатацією фактів. А ду­ же хотілося б взнати дум­

існуючих при­

дворядних

щодG

обов'язків

тивніше запроваджувати на практиЦі один з принцИІІів змагання порівняльність результатів з тим, щоб

СЕЛУ

НОВА ТЕХНІКА

чіпних

адресу

критику

диста. ОднаR, партійне бю­ ро не подало достатньої допомоги комуністові, який перший рік виконував таке важливе доручення. Тут вар­

Варто піДкреслити, що звітна доповідь секретаря

* * * *- *

правильною

свою

нання

виховання комуністичної .свідомості і переконаності кожного трудівника.

крана

ПРОМИСЛОВІСТЬ

на

комуні­

послужать

викликала

лективу дають право споді­ ватись. що тут організація соціалістичного змагання на належному рівні. Проте ін­

розмова

й

корисних

цього

конкретною

самокритичною,

визнав

річку. На цих зборах відбу­ лася відверта й принципова

націлюють

досягнення

щих рубежів. заспівувачами

ко­

завод­

виробницт.ва, прикладом

інших

ми

на

ділянках

іНШі.

нішні звітно-виборні збори. Вони продемешстрували по­ літичну зрілість, глибоке розуміння своїх обов'язків, важливих і відповідальних завдань, які визначив XXV з'їзд RПРС на десяту n'яти­

в бо­ планів

муністів

ченням

була

хід його висвітлює т ь с я ще недостатньо. Треба ак­

ділове обговорення. Стар­ ший майстер О. П. Зайцев

Коз­

ста у виробничих і громад­ ських справах організації. Бо всі вони на ділі виправ­ довують високе звання бій­ Ців партії. Яскравим свід­

Насамперед, це ре~уль­ тат цілеспрямоваlІої дlяль­ ності парті!ШІ:ої організаЦії, яка стала бойовим авангар­ ротьбі за виконання

і

ме­

М.

сту участь кожного

103.

дом всього колективу

цеху

А.

партбюро

І зрозуміла гордість. пІд­ н~:сеність секретаря партLй­ ного бюро заводу слюсаря­ наладчика В. Г. Болілого, з яким він говорив у своїй звітній доповіді про особи­

старт у перший рік нового п'ятирі•ччя. Переконливим свідченням

начальник

талоконструкцій

за­

бригадир Шишков­

Номуністи пилара м н и к В. С. Правік, бригадир галь­ ваніКів М. Г. Шишков­ ський, машиністка баштово­ го крана Л. Ф. Накалюжна говорили про необхідність зміцнення дисципліни, ство­

сімейне

Неоніла

намагалась

- середнячки. З гордістю на· зивалися імена оріонівців, ко­ лишніх і теперішніх, початків­ ців і постійних членів товари­ ства. Юра Райський, Толя Грінченко. Люда Шевченко, наприклад, випускає ще й стін­ ну газету в гуртку. Сергій Бу­ ланцев уже працює на радіо­

заводі. Микола Галущенко вчиться на геофізика в Київ· ському університеті. Згодилися набуті знання Петру Рубцеві, двом Сашам Супруненку і Лісняку, Леонідам Осьмаку і Куцу. Старостою в групі до· слідників призначено Любу Щербак. Тепер трохи статистики. У товаристві 85 дітей (а бу­

вало

й

більше).

утворений

Є

оргкомітет,

із самих

школярів.

Керує ним Н. М. Білінська. У співдружності з вчителькою хі­ мїі Анастасією Трохимівною Дмух допомагає юним науков­ цям розкривати таємниці при· роди,

ні

перетворювати

теоретич·

формули в дію. Умілий педагог задовольня!!

невсипущу

дитячу

допитли­

вість. Вона виховує в них по­ чуття самостійності. Ті, хто займається в секції демон­ страторів, стають безпосередні­ ми помічниками під час фі­ зичних практикумів чи уроків, як лаборанти проводять різні досліди,

перевіряють

результа­

ти діяльності однокласників. Асистенти-школярі ставляться до своіх обов' язків серйозно.

ЖИТТЯ

о

Самі визначають і оцінки. При·,

по

навчально-вихов-

ній роботі К. С. Кравценюк_ - Вона щедро ділиться иабу­

принижувати

його, навчити спілкуватися з .1юдьми. Ві!J повірив старшим. І навпаки, в здібних іноді

чому підходять об'єктивно: бал залежить від рівня знань. - Неоніла Миколаївна до­ билася І ОО· процентної успіш­ ності, - зазначає заступник директора

не

виховання

Миколаївна

проявляється якого

також

обставин. лекції

пає

на

егоїзм, сягає

Вона теми

перед

коріння домашніх

часто

читає

моралі,

висту­

громадськістю

з

бе·

сідами про те, які обов'язки школи і батьків. А чого варті

тим досвідом у школі передо· вого педагогічного досвіду, ке· рує методичним об'єднанням учителів-фізиків. Застосовує такі методи, як фронтальний експеримент (всі включаються в роботу), контроль знань уч­ нів. А метод творчості основ, ний. його слід взяти за осно­ ву. У Білівської протягом за­ няття - невимушена обста­ новка. Для неї проблема ви­ кладання полягає в тому, щоб

предметні тижні. Тоді випус· каються стінні газети, прово­ дяться вікторини, конкурси на кращий пристрій. Звичайно, вчительці роботи додається.

навчити

фізика

мислити,

працювати

самостійно. Адж~

темпи

роз­

витку, науково-технічний про­ грес диктують нові умови. Та й школярі стали більш розви­ нуті, оперативніше сприй·

мають. А інформація іде вели­ ким потоком. Тому Неоніла Миколаївна ретельно визначає, на

що

сконцентрувати

увагу,

щоб не було перевантаження. Інертнkть не взмозі змага­ тися з творчістю. Активність же

учнів

Секрет

на

уроці

простий:

НУдьгvвати»,

-

очевидна.

«Немає говорив

коли вось­

мнкласник Віктор Котинок. Той же Віктор мудрує над при.~адом

для

вивчення

Вівторок,

19

зако-

жовтнJІ

Як була класним керівником, то

разом

вувала

з

активом

диспути,

організо·

наприклад,

на

тему: «Якщо ви ввічливі>>, ве­ чори. Один із них називався «У кожній професії своя поезія».

В ЧИТЕЛЬКА ська

зуміла

-

Н. М. Білін· довести,

предмет

що

важливий.

Ії заслуги в(дзначено медаллю «За доблесну працю>> і знач· ком «Відмінник народної осві­ ти УРСР». Юні дослідники в «Оріоні>> вирощують кристали. Коли на­ стане

пора

розставатися,

то

зрозуміють: Неоніла Миколаїв­ на кристальної душі люди­

на. Вона захоплює їх відкрит­

тям

незвіданого. Світлана І(ОВБАСА.

На фото: завідуючий міськ· ВНО П. П. Білокінь вручає по· свідчення про присвоєння зван­ ня «Старший учитель» Н. М. Білінській. Фото М. Семиноrа.

1976

року

о


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ­ НА ЗИМОВЕ ЗБЕРІГАННЯ Нашруженість

ні

у

Запрошуе~о

проведен­

робіт,

викликана

nогодних

року,

по<.:лабила

рівників та

особливо­

умов

цього

увату

го~одарств

ке­

тиваторів,

району

ся

інженерно-техніч н и х

талі

працівників до питання збе­ рігання техніки. Це призвело до

того,

що

у

радгоспах

імені Докучаєва, імені Мічу­ ріна, <<Заплавний» та деяких інших

території

бритад

ми, сільсьногосподарсьні машини стоять безладно, не очищені від бруду і рослин­ них залишків: одремі вузли і й

тим,

що

згащаних

господарствах

найближчими

днями,

до

стання холодів, вжити рішучjших

заходів

на­

ГОСТом .М

них

з

необхідно

територ11

бригад

і

через

тів, спрофілювати маЙіданчи­ ки. відремонтувати загорожі,

чення

бути

щільно

Для

аnаратура

добрив,

нях,

закри­

тохімікатів

рослинних

забезпе­

виходу

порожнин

що

сових

і

дач

в

та

дизельним

в

натяг

приводів

ланцюгових

електро­

також

зніма­

інших

Роликові,

зараз іде активна підготовка до року наступного. Складають плани підприємства й господарства, ви­

ються І здаються на склад. Тиск в шинах знижується

значає перспективи майбутніх виступів і редакція

до 70-80 процентів від нормального, поверхні шин і гнучких гумових шлангів

газети. А оскільки жоден номер «Нового життя» не

обходиться без вашої участі й допомоги, то ми й звертаємося до вас, шановні читачі й дописувачі,

гідросистем вкривають світ­ ЛО'захисним розчИном. Мо­ товила жаток знімають .і зберігають

на

тори

здають

віДповідальним за зб~­

за

актами

рігання

техніки,

дуЮІЧим

машинними

ми,

ДАВАйТЕ РАЗОМ ПОДУМАЄМО, ЯК ЗРОБИ­

спеціально

ТИ ГАЗЕТУ ЩЕ ЦІКАВІШОЮ, ШОЮ, ПОПУЛЯРНІШОЮ.

стелажах.

бам,

1. Матеріали якої сторінки (1, 2, 3, 4) Вас найбільше цікавлять? (Підкреслtть). Виступи на я~і теми Вам по­ добаються? (Партійного, комсомольського, профспілко­ вого життя, радянського будівництва, промисловості, бу­

двора­

тракторних

бригад. механікам, ючим майстернями. Слід категорично бочих

органів

дівНІщтва, торгівлі, транспорту, організації соцзмагання, передового досвіду, розповіді про героїв праці, війни, пи­ тання моралі і права, побуту, дозвілля - підкресліть). Публікацій яких жанрів, на Вашу думку, ще бракує в га­ зеті (кореспонденцій, статей, нарисів, репортажів, рей­ дів, інформацій, фейлетонів, критичних заміток, худож-

завіду­ відмо­

машин

Вони

не

від­

мастилами.

захищають

на

три­

ніх творів)?

2.

постановка тривале зимове

на

дозволить,

·Мінімальних

затратах

100

за дев'­

гектарів сільськогос­

угідь

вироблено

по 851 центнеру молока. Від кожної корови надоєно ло 2184 кілограми молока. А доярки Галина Іванівна Рогач. Марія Ностянтинівна Якубовська, Натери.на Пет­ рівна Москаленко, Ганна Дмитрівна Лобко та Галина Романівна

Покидаєва

няно-nольових робіт в

3.

поповнять

буряки,

брали

гектара

вагому

на

вони

їх до

кормів

дбайливе

за­

при­

згодовування.

Норми будемо подрібнювати.

Нор­

запарювати,

змішувати

та

здобрювати. Усе, що приnасли на зи­ му, надійно зберігається на

600

кормових

дворах

двох

від­

вані майданчики для закла­ дання буртів кормових бу­

тонн

-

резерв.

-

нараді

пар­

соломи,

сінаж

в

траншеях

силосна

маса.

ву Назахстану Генеральний секретар ЦН . КПРС това­

ряків. Іх за.готовлять у гос­ подарстві більше 10 тисяч тонн, що становитиме по 4

риш

тонни

господа,рського

Л.

І.

Брежнєв

акти­

радив

створювати

на

умовну

Тваринники

пере­

ше

ких надоїв у другому роЦі десятої n'ятирічки. Запору­

ництво,

не

завдаватимуть

врахували

Це

цю

За

важливу

попередніми

місто в селі

стане

вка­

роз-

• єди­

лезнєво вони :переїхали у побудоване недавно для

їде все населення ближніх сіл. Так втілюється в життя

них

програма

стаковський»

жовтка

-

сюди nере­

соціального

1976

року

рік,

досягти

висо­

•••••••• витку

Ленінградської

обла-

сті, де заплановано створити

604

перспективних

селища

місько,го типу замість

ючих нині

роз-

о

На фото: збирання сої.

Фото О. Обуховського.

4204

(Фотохроніка РАТАУ).

завершити

кою цьому буде насамперед міЦна кормова база для гро­ мадської худоби. І. СТАСЮК, головний агроном.

йому відчутної шкоди не­ сприятливі погодні умови. Трудівники нашого радгоспу зівку.

успішно

нинішній

культури.

господарства

прагнуть

тварин­

Кримська область. Механізатори колгоспу «дружба Красногвардійського району ведуть збирання сої. З кожного гек­ тара тут одержують по 20-25 центнерів цієї багатої на білок

голову.

хідндй запас грубих і сока­ витих кормів. Тоді впевнені­ розвиватиметься

НА ПОЛЯХ РЕСПУБЛІКИ

Ви­

ЯКИJЙ

на

розмови

лише

А неподалік ферми розташо­

nромові

до

використання,

віддачу

безпечить

зобов'я­

по

Запрошувмо

,проводи­

корені і гичка. А це неаби­

повсюдно

19

го­

ділків радгоспу. Тут заскир­ товано 260 тонн сіна і 210

тійно

тmу.

умовну

ні за попередніми підрахун­ ками видно, що урожайність їх буде значно більшою, ніж очікували. Добре вродили

У

села Се­

ро­

зважування.

Економне

розміщені

гектарів.

130

кожного

у

·Вівторок,

кожну

тиметься їх витрачання. пІсля

ною садибою радгоспу «іllе­

о

на

мови.ми раціонами

кор-

но­

міського

представ­

тонни.

центнерів коренів. І вже ни­

88.88888 8 •

селище

організації недостатньо

стійловий

лову по 36 тонн кормових одиниць при потребі 31,1

зання виростити і зібрати з

провели жнива .в стислі строки, зібрали і заскирту-

восілля мешканці

період

цьому

тіль:ки у відповідності з кор­

модобувники

дощове

МІСТО В ЛІСІ

в

на

ву.

площі

радгоспу

Усьм селом сnравили

вже

заготовимо

готування

голову.

на

господарства,

трібно писати більше?--------------

Усі заготовлеНі корми взято на облік, передано на ·зберігання фуражирам. І

мові

ділена особлива увата. Одно­ річні трави були .посіяні на добре угноєних грунтах. Ба­ гаторі·чні підсіяні та nід­ живлені. Значну :площу зай­ мали післяукісні посіви. Ви­ сокий урожай сіяних трав дав змогу заготовити близь­ ко 1800 тонн сінажу, або близько тонни на умовну

трудівники

ці

ТВАРИННИЦТВУ МІЦНУ КОРМОВУ БАЗУ

господарстві нинішнього ро­ ку виробництву кормів при­

Незважаючи

рахункЗJми,

даватимуться

2500-2650

літо,

Чи задовольняє Вас географія виступів? Я~і підпри­

ємства,

в силосі забезпечена пов­ ністю. У траншеї його закла­ дено близько 10 тисяч тонн, що становить щонаймеНІШе по 4 тонни на умовну голо­

дося.г­

тваринництва,

-------------------

1977

ваг .ІІJІду.

Заnас СОНОБИТИХ КОрМІВ у

значно

розвиток

запам'я­

ре­

Г. СМОЛЕНЧУК, начu~оник районноУ ін­ спекції Держсільтех­

втулочно-роли­

господарстві

вищих надоїв к'ілограмів. Однак ці показники не за­ довольняють тваринників, адже вони дещо нижчі ми­ нулорічних. Чому так? Ма­ буть, дала себе знати обме­ жена кормова база. Щоб надолужити прогая­ не, забезпечити дальший ли по

Вам найбільше

роЦі.

вали всю солому. Вже теnер маємо корміg значно біль­ ше. ніж було торік. Добре вродила кунурудза. Потреба

тваринниць-

ять місяців нинішнього року

на

року

лені на сторінках газети? Про .людей яких професій по-

лівський» з кожнИім днем примножують свої трудові

nодарських

1976

монт, підготувати її до вес­

кові і приводні крючкові ланцюги слід очистити від бруду, промити в миючому

кої ферми радгоспу ФНраси­

здобутки. Зокрема,

Який матеріал

тався і чому?

при на

У СКИРТАХ І ТРАНШЕЯХ Працівники

-------------------

на зберігання необхідно до­ тримуватись правил техніки

зберігання

натяжних

ЗМІСТОВНІ­

Для цього просимо відповісти на такі питання:

осо­ завІ­

бригадирам

техніки

nа­ пере­

пристроях мусять бути роз­ вантажені і змащені анти­ корозійним мастилом.

куль-

текстилю,

безпеки. Високоякісна

пристосуван­

регулюють

транспортерів,

хом нанесення лако-фарбо­ вого ПОКРИТТЯ або ЗаJШСНИХ змащувань. Поверхні робо­ чих органів машин (плугів,

з'їзду КПРС. Попереду ще чимало роботи, а вже

та

працьованими

консервується

Пружини

бування на .металевих і де­ рев'яних деталях та вузлах машин слід обновити шля­

гуми

устаткування

трудовими

перемогами, величчю накреслень історичного XXV

витись від кон.сервування ро­

пробками­

першого року деся­

тої п'ятирічки, ознаменованого новими

і створюють незручності ме­ хані'заторам під час насту;п­ ного ремонту техніки. При встановленні машин

мінеральних

сівалок.

по­

-

Не за горами кінець року

акумуля­

денсату зливні пристрої за­ лишають відкритими. Палив­

мастилом.

за­

паси,

валий час метал від корозії

ніх

лущильникіа,

ба­

можуть

вільного

говий технічний догляд. Всі

і

які

кришками,

деталі і. вузли необхідно ре­ тельно ·очистити від бруду,

Пошкоджене пофар­

клинонидні

Дорогі друзі!

склад.

апаратів,

кон­

на

отру­

на

торні батареї. гумові насін­ нєпроводи, вузли й деталі з

устаткованих

шляхом заповнення внутріш­

машина повинна пройти чер­

лишків.

щілини,

заглушками.

постановкою на зберігання кожна

здати

ріжучих

зберігання машини механі:за­

отвори,

повинні

канави.

і

в дизельному

рожнини (завантажувальні. вивантажувальні і оглядові

нів),

машинних дво­

градусів

(80-90

Ножі

"нового життя"

протя­

гарячому

Підготовлені до тривалого

тими

Перед тривале

сантиметрів.

трапити атмосферні опади всередину агрегатів .і ву,злів,

трактор­

автолі

у

по­

рів від бур'янів, непридатних деталей та інших предме­

підчистити

положенні,

ків і редукторів, заслінки карбюраторів і вентиляторів, отвори гідросистем і сапу­ нів, вихлопні труби двигу­

7751-71.

Насамперед очистити

гвинто­

люки, заливні горловини

по­

у відповідності

10

до

Всі

становки техніки на тривале

зберігання

8

від

най~

для

передач,

слід розвантажити. Між ши­ нами й поверхнею майдан­ чика повинен бути просвіт

техніки.

nроварити

хвилин

мастилі

Ресори та пневматичні шини

Зара·з більшість сільгосп­ машин вивільнилась від по­ льових робіт. Необхідно

і

20

гом

шин, штоки гідроциліндрів. шліЦеві з'єднання, карданні вали, підшипники, зірчатки

щоб уникнути перекосу рам.

не

розчині

Цельсія)· або

горизонтальному

в

створені постійні ланки слю­ сарів по ремонту і зберіган­ ню

передач,

Машини встановлюються на спеціальні nідставки в

деталі вкриті іржею. Це ви­ ще

механізми

Де­

ві й різьбовl поверхні вузлів і деталей, а також механіч­ но оброблені поверхні ло­ винні бути законсервовані.

бур'яна­

кликано

й

вкривають­

мастилом.

вузли тертя і трансмісій ма­

ланцюгових

тракторних

позаростали

борін)

бітумним

розмови

АНКЕТА ЧИТАЧІВ

сільськогосподарських

стями

до

існу­

сіл. (ТАРС).

НОВЕ

ЖИТТЯ

НАУКА

-

НАРОДНОМУ

ГОСПОДАРСТВУ

при цьому набагато прискорю­ ється. Сприятливий вплив нега­ тивних

іонів

на

розвиток

жи­

вих о,рганізмів помічали й рані­

На службІ у nташників-іони

ше. Rиївські фізики розробили новий, більш ефективний тиn

Цікаві досліди провели на Старинській птахофабриці Ниїв­ ської області вчені Академії наук України і спеціалісти гос­ подарства. Протягом п'яти міся­

джерела

Ців приміщення інкубатора об­ дувались потоками повітря, збагаченого негативними іона­

З

Новий метод успішно випро­ бувано в ряді птахівницьких

ми.

господарств.

З'ясувалося,

ваги

пташиного

о

що

nриріст

негативних

грунтується

тритію, тор

на

ізотопу

складається

металевих За[JИСНУ

іонів,

водню.

Генера­

з

дванадцяти

пластин

завбільшки

КНИЖКу.

(ТАРС- РАТАУ).

молодняка

о

що

використаtrні

3

стор.

о


Запрошуємо

Як Ви вважаєте, чи достатньо в газеті

4.

НА СТАРТІ-ЮНІСТЬ

до розмови

Молодіжні лвгкоат латичні

розповІда­

єтьСJІ про життя трудових колективів міста? Які пробле­

ми, питання хотіли б Ви Шдияти на сторtнках

~нового

життя~? ---------------------------------------------

Алушта. областей свої збірні

результат

180

висоту фєє.в.

Н.

Куди і за якою темою Ви б раднав відрядити вашо­

5.

боротьба

нулася

на

розгор­

кінчилася

-

тендент на перемогу

бачити ваступиого року в газет.і? - - - - - - - - - -

кандидат

у

збірну

Ра­

дянського Союзу запо­ різька спорrеменка І. Ольховнинова. У цій <<солідній компа­ нії» не розгубилася наша Ніна Юрченко.

7. Чи задовольняє Вас оформлення газети? Що по­ требує вдосконалення (друк, розміщення матеріuів, зменшення чи збільшення їх розиlрів, якість, кільвість

Вона продемонструвала

кращі якості спортсме­

ілюстрацій)?

на:

цілеспрямованість.

волю

до

перемоги,

ви­

ність. До останніх мет­

рів

Ніна бі•гла

перницею.

Коли Ви одержуєте газету (в день виходу, на дру­

8.

.никова вихопилася

ред.

ко

Ваш вік, професія?

Скільки

років

су­

лише

Час

Ніни

на

Биков

Юрчен­

приземлився

переміг

дистанЦію

дівчаток молодшого ві-

важкоатлетів

вета-

третю

п'єдесталу зайняла Валентина

19

Грамотою ради

цент-

Упевнену

товари-

здобули

пропозиціІ, поради редакція врахує у своїй подальшій роботі. Найцікавіші з

присвя­

ченому аналізу анкети.

так>>)

могу

<<Аван-

ві ·місця, розподіливши

першості

Людмила Іващенко, друге -Тамара Ів­ ченко, третє -- Тетяна Попович. Успіх закрі­ пила робітниця заводу

на

СРСР.

В.

їх таиим чином:

майстер спорту

СРСР.

Спеціалістам народного дарства. Основні питання регулювання

10.40 11.40

ЖОВТНЯ ЦТ

госпо­ право­

про­

дукцією та її форми». (М.). «Мамина школа». (М.). і Учням класів і серед­

12.40

10

ніх спеціальних учбових закла­ дів. Загальна біологія. «Методи вивчення клітини». (М.). Німецька мова. (М.).

11.40 12.10 16.30

12.10 16.45 13.10 «Наука, техніка, прогрес». (М.). 16.55 13.40 Учням 5 класів. Література. А. Гайдар. «Військова таємни­ 17.15 ця».

женкова зультат

(М.).

( 200 В.

мет­ Єр­

третій ре­ на

дистанЦії

метрів. До змагань

1500

перше

господарською

авангардіВЦЯJ\І

А. Смирнов рів). У юного

смеНів

--

ІВКОВ,

перемож~

місця зайняли І. Лр­ тюшкіна ( 1500 метрів),

й

складі збірної

став

приніс Оле н с а н д р Трушко -- на дистан­ Ції 3000 метрів. Другі

перемогу

спартакінни

своїх ровес­

цем. Друге місце -за Оле:ксандром Шапова­ ловим. Ще одну пере-

сенунди.

11,7

спарта­

Стрибнувши в дов­ жину на 6 метрів 24 сантиметри, Олександр Лісовський ( <<Спар­

сходинку

у стрибках у довжину. Вони посіли усі призо­

гарду>>

на

часом

подолали

тім серед ників.

пошани спартакінка Гаврии.

ства. Зараз він готується до вистуnів у

9.00 Новини. 9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 К. т. Мультфільм «День чудоВИЙ». 9.45 К. т. Документальні фільми. 10.05 к. т. «Степовий король Лір». Те14 .00 '::.ви;.тав~агатосерійииіі докуменфі й тальни теле льм «м осква Владивосток». 3 серія сУраль· ський меридіан», 4 серія сЗем-

читачів». Внеловпені у аистах побажання,

--

ківЦі Сергій Биков та Сергій Дорофєєв. Іх молодший товариш Сергій Нлюнін був тре­

12,3

молодих

діяльністю. ·«Оптова торгівля

ПРОГРАМА

16,5

ліоном серед

..

ВІВТОРОК,

за

мет­

800

женкова (<<Авангард») -- 2 хвилини 19,3 се­ кунди. Однакову висо­ ту -- 185 сантиметрів

спар-

сенунди. У цьому ж виді програми серед ку

Дистанцію

бар'єра­

ши

вого

255020, м. Бровари Київської обл., вул. КиІВ­ ська, 154, редакції газети «Нове життя». сАнкета

з

результатом

3

сеиунди

спортивного

10.00

матеріапі,

ми.

спортивного

ЗАПОВНИВШИ АНКЕТУ, НАДІШЛІТЬ П НА

них будуть наведені у спеціапьиому

метрів

110

доб-

чотирикілогра­

снаряд на від­ 10 метрів.

рів виграла Любов Єр­

на

клубу <<Полум'Я>> Юрій Сахаров. Він став чем-

При бажавві ім'я можете не називати.

АДРЕСУ:

мовий мітку

відкрили

забігу

ського

віДмітці 6 метрів 48 сантиметрів і зайняв четверте місце. Сьомий

<<Нове життя~?

Програму

учаснини

танівець Ноетлитин Іващенно. На стометрівці знову кращою бу ла Ніна Юрченко (<<Спартак>>), яка пере­ канливо довела свою .перевагу над спринтерами області, подолав-

ральної

У секторі для стриб­ ків у довжину Сергій

передппачуєте

слала

ве­

товариства «Авангард>> з важної ·атлетики. У змаганнях б р а п и участь юнаки ряду областей республіки. У числ.! інших за збірну Ниївщини виступав пnедставник бровар-

жено

впе­

секунди.

-- 12,2

середньої школи N2 3 Ла,риса Юрченко (<<Авангард>>), яка по­

товху -- 280 кілогра- · У юцаків одноилубник мів (120+160). Валі Олександр ФроЛеремотця нагород- лов теж був т,ретім з

поруч

самому фініші Ольхов­

гий, на третій, вранці, увечері)?------------------

9.

І

представлені

місь­

кої

зма­

лииою кількістю юних спортсменів з Брова­ рів.

новив рекорд нашого міста. Сума двох його вІІІрав -- ривка і пош-

соку технічну майстер-

із своєю основною

бу ли

першість

ровільного

тирічна ученІЩя

республі­

заочних

гань з легкої атлетики спартані.вські і аван­ гардівс:ьк.і колективи

Тут за-

цент,ральної ради

дистанції

чат тут було 30 учас­ ІНИЦЬ. Основний npe:

Які рубрики і добірки (існуючі чи нові) Ви хотіли б

сп орт у

Кіровоград.

метрів. Серед дів­

100

6.

напру-

турі

канських

сврвд юнаюв

було троє спартаківців із Броварів. жена

Біла Церква. У тре­ тьому

май­

Чемпіон

легкої

Найбільш

у

<<Торгмаш» · Валентина Буланцева, яка була нращою у старшій ві­ ковій категорії. У штовханні ядра ·відзначилася тринадця­

ПВРВМОГИ

Доро­

СРСР.

атлетики. У складі ко­ манди нашої області

го кореспондента?--------------------------------

Упввнвні

ГРЕДУНОВА.

стри

першість

з

Сергій

кандидат

республіканської організації товариства

~опартак»

--

так

--

занінчив свій виступ у секторі для стрибків у

Більше 20 виставили на особи­

стокомандну

змагань

сантиметрІв

готували

спорт­ трене­

ри Б. Озерчук ( «Аван­ гард») і В. Гредунов ( <<Спартаю>) н. нхно.

Шкільний екран. Фізика для уч­ нів 6 класів. «Взаємодія тіл. тіла». К. т. «Палітра». Передача з ви­ ставки років Дніпропетров­ Маса

«200

ську».

«Щоденник соціалістичного зма­ гання». Шахта імені С. Кірова

об'єднання сМакіїввугілля» нецької області. Кіножурнал. «Наш радянський Бесіда.

спосіб

До­

жит­

тя».

Концерт вокально-інструменталь­ ансамблю «Співучі юнги»

ного

Миколаївської філармонії. 14.10 Учням 6 класів .. Фізика. «Маса тіла». (М.). 17.45 «Сільськогосподарськніі Чекаємо листів! 14.35 Учням 8 класів. Географія. «Мадень». Телеогляд. шинобудування· в СРСР». (М.). 18.00 Фільм-концерт «Зустріч з Бальсі­ 16.00 Художній фільм «Усмішка на касом Дваріонісом». 1.1 0 р 0 3 ,МО в U ля Зауралла». мені». 18.30 К. т. ІнформаціАна програма з а пр о шу є o/RI до 15.10 О. С. Пушкін. «19 жовтня». 17.25 Екран .студента-заочника. І курс. «Вісті». 19.00 Кубок УЕФА з футбола: «ШахL~~;:~~~;;;;;;~~;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:~._,~ 16.20 сОснови радянського законоІсторія КПРС. революції «Партія 8 умовах = === ~с..- .......,.~~~.......,.~-- 5ZiW давстаа»Н. uіднесення 1905тар» - сГонаед». (Угорщина).' rш= а - - - - 16.50 к. т. « аш сад». 1907 рр. Партія в умовах спаду 20.45 «На добраніч, діти!». 17.20 К. т. «Uізерунки». першої роdійської революції». 21.00 Програма сЧас». (М.). 17.50 К. т. «Жовтнева вахта комсо· 18.30 к. т. «Приходь, казко!» (М.). 21.30 Вперше на екрані УТ художній СУВЕНІРИ З МАПОЛІКИ молу». 19.00 Музичний антракт. фільм сУ затінку рідних дерев». 18.00 Новини. 19.15 сВ партіііних організаціях Київ- 23.1 О Вечірні новини. 18.15 К. т. еВеселі мандрівннкм». Вірщнни». Про досвід партійної роПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ ші С. Михалкова. боти на бурякових жнивах. 9.30 і 10.40 Учням 4 класів. Літерату­ 18.30 К. т. Р. Шуман. Концерт для 19.45 к. т. «Пісня-76». (М.). ра. Казки О. С. Пушкіна. (М.). фортепіано з оркестром. 20.15 к. т. Вечірня казка. (М.). 10.00 Спеціалістам народного госпо­ Зростає дорожнеча 19.30 К. т. Чемпіонат СРСР з хокею: 20.30 к. т. Документальні телефільм. дарства. «Зміст праці керівни­ ти ж-

I

Е9ЛІШІUЖНН~І

сt.;партак»

БОНН. Безперестанне зро­ стання дорожнечі -- характер­ на риса економічного життя

ФРН в останнє п'ятиріччя. Як повідомляє газет~. «Унзере

10.00

цайт», плата за про13д на Мlсь­

10.30 11.00 11.15

:кому

транспорті

підвищилася

за цей період на 61 процент, за корнетувания водою на 72 проценти, поштові збори

зросли на

дуити

12.15

86 процентів. Про­ 13.20

харчування

рокого

і

вжитку

товари

ши­

подорожчали

більш як на ЗО процентів.

процвІ·тає

16.45 17.15

тероризм

«Крила

Рад».

Програма еЧ ас»). Альманах сПоезія». По закінченні - новини. ПРОГРАМА УТ Всесоюзний турнір з боксу ІІа прuз імені Олександра Матросо-

(21.00

22.05

Закарпатська област_ь. Вино~ра­ дівський промисловии комбtнат облспоживспілки випускає 56 ви­ дів майолікових виробів, які ко­ ристуються попитом в нашій краї­

осіб із зловісними значками

ні і за рубежем. З початку року

лів.

підприємство ції на суму

виготовило

4

мільйони

продук­

403

тис.'І­

чі карбованців. На фото: художник-декоратор

комсомолка Ірина ТАЛПОШ роз­ писує декоративні тарілки. Фото Л.

Ковгана.

(Фотохроніка РАТАУ).

j

і

Айдахо,

Орегон

з'явилися

і

загони

Вашінгтон

Естрадний концерт. Новини.к. т. «Слава солдатська». Репортаж з Київського суворовського

учклища.

Художній

тографа».

К.

т.

фільм

«Поезія».

«Свідчення

«Київ

Фо·

лірич-

инй». Для школярів. «Сурмач•. «Рубежі JІ,есятоі п·атирічки». Репортаж з будівництва Нововолинеького заводУ технологічного

ОЗ б раєних

магістральний

19.00 19.30

напрям». Радгосп-

комбінат «Апостолівський» ропетровськоі області. Інформаційна програма К. т.

Екран

молодих.

майстрами».

Нредо

цієї

терористичної

організації,

іменує себе <~:наша влада», гранично просте: закони і порядки

в·становлюємо ми самі. За підрахунками

америкаНСЬКОЇ Пре-

си в рядах «Нашої влади» налl·чується до 10 тпсяч rоло.во-

різів.

обласного

ЩО

-

сБудемо

музичио-драматмчного

театру іменІ Островського. В перерві

9.00

-

вечірні новини.

ПРОГРАМА

І

11.10

училищ.

сІмuерІалізи

9.30

(ТАРС).

НА ОБЛАСТЬ

Учням

пі». (М.).

3

курсу

орган Броварского горкома

К:оммуиистнческоіі партии УкраинЬІ, городекого и райониого

Советов депутатов трудящихся І(иевскоіі области. Газета вьrходит на укрависком яаьrке.

І

на

сучасному

ета-

Учням 10 класів. СуспІльспознавство. «Марксизм-ленінізм про

закони

(М.).

м .. БРОВАРИ.

вул. К:нївська,

154.

НАША AДPEGAj

255020,

профтех-

Суспільствозиавство.

розвитку

суспільства•.

r~~~~~~,·~~~~~~~~#~~~~~~~g~~~~gg~g~~~~~~,~-c~~

сНОВА51 ЖИЗНЬ»

Диіп-

«Вісті».

20.45 «На добраніч, діти!». 21.00 Програма «Час». (М.). ргом ката золоченим зашмо · 21.30 к. т. ч. Айтматов. «Материнна куртках і бортах автомобіське поле». Вистава Ровенського

у льтраправої

21.30 22.40 23.00

ва.

обладнання. 17.30 Концерт хорової капели Запорізького будиику вчителя. ВАШІНГТОН. Деякі звичаї 18.00 Реклама. оголошення. МИНУЛОГО СТОЛіТТЯ ЗНОВУ !1рО- 18.30 «Спеціалізація і концентрація цвітають на американському заході. У ШТаТаХ Нал.tфорніЯ

(М.).

21.00

к. т. Концерт ансамблю сСеренада». (М.). к. т. Художній телефільм «Юркові світанки». І серія. (М.). Мультфільм «Ваше здоров'я». Інформаціііний випуск «День за днем».

9.00 9.10 9.30

СЕРЕДА, 20 ЖОВТНЯ ПРОГРАМА ЦТ Новини. к. т. Гімнастика. к.

у

т.

Твори

виконанні

радянських

московських

поетів

школя-

ка».

11.10 11.45 12.10 13.10 13.30 14.00

(М.).

Екран клас.

-

і

Учням

6

12.40

учителю. Математика. «Функція». (М.).

7

класів.

Літера­

тура. М. Ю. Лермонтов. «Пісня про купця Калашникова». (М.). Німецька мова. (М.).

Англійська мова. (М.). Учням класів. Класна годи«Москва вчора, сьогодні і

5-7

на.

завтра».

9

(М.)

.

Учням класів. Географія. «Со­ цІалістична ФедератІІнна Респуб­ ліка Югославія». (М.).

рів. 14.30 Учням 8-10 класів. Вивчення 10.00 к. т. Художній фільм сСтарнкитворів В. І. Леніна в ~редній розбійники». школі. «В. І. Ленін про завдан­ 11.30 к. т. Концерт артистів балету. ни Спілок молоді». (М.). 14.00 к. т. Багатосерійний докумен- 15.00 Тим, хто вступає до вузів. Ро· тальний телефільм «Москва сіііська мова. Лексика. (М.). Владивосток», 5 серія «Здрастуй, 15.35 Для учнів 4 класів. Література. сІ(азки О. С. Пушкіна». (М.). Західний Сибір», б серія сНо· воснбірські зустрічі». 16.10 Програма фільмів Молдавського 14.55 к. т. еОповідання і казки Ма· телебачення. мІна-Сибіряка». 17.25 Екран студента-заочника. 2 курс. 15.25 1(. т. «Наука сьогодні». «Теоретична механіка. Просторо­ 15.55 к. т. Художній фільм для дітей ва система сил. Методика розв'я­ «Увімкніть північне сяйво». зування задач статики:.. 17.15 К. т. сВідгукніться, сурмач!!». [8.30 1(. т. Для дітей. «Пошта Маіі­ 18.00 Новини. стра-фломастера». (Ленінград). 18.15 к. т. еВеселі нотки». 19.00 К. т. Грає баяніст В. Тихонов. 18.30 еЛюдина і закон». 19.15 «Ефект спеціалізації» (на при­ 19.00 к. т. Кубок європейських чемкладі радгоспу с Київський» Кнпіонів з футбола: сДинамо» . єво-Святошинського району). (І(иїв) _ ПАОК (Греціа). в пе- 19.45 І(амернніІ концерт. рерві - тираж «Спортлото». 20.15 1(. т. Вечірнк казка. (М.). 21.00 Програма сЧас». 20.30 Концерт з творів заслуженого діяча мистецтв РРФСР А. Пет­ 21.30 1(. т. еМузичне життя». 22.30 к. т. Прем'єра документальних рова. (М.). телефільмів сНа землі саммІв», 21.30 К. т. Художній телефі ль м сІ(ольські оповіді». По закіи· «Юркові світанки». 2 серія. (М.). 22.40 Інформаціііний випуск сДень за ченні - новини. ПРОГРАМА УТ днем». 10.00 Програма документальних філь· 22.55 Концерт ансамблю сКабардин.

мІв НДР.

ка:..

1to1. 500o м 80у11з8и8ч 8н.ий антракт. 11.15 Телефільм «Злітне поле».

Редактор Є. ФЕДЯR.

*~ICІc-~~~~~~~~~~~~~~~~~CC#~~~CQIIQD•

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19-З-82; заступника редактора

-

19-4-47;

відповідального секретаои, nі.щІлу сільського господарства, кореспон-

дента .~ісцевого

радІомоІІЛеІІІІR -

19-З-18;

масово• роботи, фотоко,еспондента -

відділів

\

промисловості,

Газета виходить

У ~івторок, .сереА)', ~б~=~~5 1 Ф~~~0;J.;

газети «Правда».

19-4-67,

)

r~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~q~~~~IOI&#~###~~~~~~~~~~~-ІI3QCQ~~~~~g~~~~~~#~I~#CІ~~~~#I#~~

ІНдЕКС

61964.

Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, І

вул. Київська,

154.

Зам.

6169--10.874.

~

і

#166 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you