Page 1

У Раді Міністрів СРСР

ПРО//J::ТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄІіhАЯТЕСЯІ

-----

.N1! 166 (4067) СЕРЕДА

13 жовтня відбулося засідан- видів продуктів тваринництва. ня Ради Міністрів СРСІ', на яко- План поставки сільському госпо­

15

му було заслухано повідомлення дарству мінеральних добрив і про хід роботи над проектом ос- найважливіших видів техніки не­

жовтня

1975 2

р.

Ціва

повних напрямів розвитку народ-

ступів

ГАЗЕТА

1935

Генерального

РОЦІ

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

товараобо­

народного

господар- капітальних

вкладеш,

житлові

:~агальною

nлощею

жавного плану розвитку

народ-

СРСР (!уло також відмічено педо­

ного гос.подарства СРСР і Дер­ ліки у виконанні плану жавного бюджету СРСР на 1976 чень-вересень

рік.

Розвиток радянської

економі-

ки за минулий період

здійсню­

вами

1975

р.

ного плану розвитку нарсідного господарства СРСР і Державного бюджету СРСР на

рі!\ звер­ на необхід­

1976

ність повнішого використання резервів для підвищення ефектив­

річному плану розвитку народно­

1971-197 5

ності виробництва, здійснення додаткових заходів по підвищен-

роки.

Приріст промислового вироG- ню доІіробуту народУ, иицтва порівняно з 13ідповідним розвитку сільського

періодом

минулого року

вив 7,8 ПР9ЦЄІНТа плані

процента .

6, 7

стано-

при

дальшому господар­

ства, особливо меліорації,

збіль­

річному ш~нню випуску товарів народно­

У сільсько-

го споживання,

поліnшенню їх

му господарстві збільшилися, по-

якоrті і ро:1ширенню

рівняно з відповідним

ту.

періодом

а сортимен-

(ТАРС).

минулого року, закупки основних

Всесвітня

Калашникова.

за сі­

При розгляді проектів Держав-

з'їзду КПРС по n'яти- нуто особливу увагу

XXIV

го господарства на

член

в екс-

ту за січень-вересень 1975 р., а GлизьІ\0 41 млн. І:В. метрів. також розглянуто проекти Де·рНа засі.~анні Ради Міністрів

вався у відповідності з Директи­

заводського комітету профспілки, депутат .міської Ради. Працює по-ударному, навчає .мо­ лодь професії, якою вже давно майстерно вало­ діє. його працю вшано­ вана .медаллю ~за тру­ дову відзнаку». 120- 130 процентів таких показників дося­ гає він щодня на пе.ред­ з'їзді•вській трудовій вахті.

введено

плану плуатацію. за рахунок де.ржавних

ства СРСР і Державного бюдже- будинки

Комуніста Івана Васильовича Грищенка слюсаря - складальника цеху М 8 знають не тіль­ ки на заводі порошкової

Фото О .

підсумки дев' ять місяців

Держанного

розвитку

'

XXV З'ЇЗДУ КПРС - ГІДНУ ЗУСТРІЧ! -

обговорено

виконання

ОРГАіІ БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

Він

РОК'У на 3, 7

корінних питань соціально-еко- рот у держа'Вній і кооперативній помічного 'розвитку країни. На торгівлі зріс па 7,2 процента. За засіданні

металургії.

секретаря вереснем минулого

ЦR КПРС тов . Л. І. Брежнєва з процента. Роздрі uний

ЗАСНОВАНА

В

ревиконано.

ного господарства СРСР на 1976 Середньомісячна зароб і тв: а - 1980 роки у відповідності з плата робітників і службовців рішенням ЦК КПРС і в світлі ви- збільшилась порівняно з сіwем­

коп.

дІвчат

Молодь у боротьбі за мир, національну незалежність і соціаль­ ний прогрес - такий девіз Всесвітньої зустрічі дівчат, що відкри­ лася

жовтня в Москві.

13

У КолІJнному залі Будинку спілок зібралися посланці міжнарод­

ної жіночої громадськості -

В ІМ'Я ІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОГУТНОСТІ Наш шиноремонтний завод ОДНИМ із ПефШИХ у районі достроново вИІІюнав nлан дев'ятої п'ятиріЧJКи. І дуже приємно уовідо.млюва­ ти,

що

в

цю

перемогу

свій ва.гомий внесок з робИJІа наша б,ригада . Зараз

несемо удар­

ну тру.дову

·Вахту

честь

XXV

КПРС.

Серед

шиноремонтного

.розмаху на­

саціалістичне

змЗІГання за найвищі понаЗІНШШ; 8 иробничі

за надплано.вий в·иnуСІК продуІІщії і пол!.пшен­ ня ЇЇ m\O•CTi. Цими днями нову хвилю трудоваго 1 nо­ літИічІюго піднесення викликали

на

з' їзду

бригад цеху

ШИРОІІІОГО

брало

у

підnриє мстві

нас

вої соціалістичної ре­ волюції. Прагнучи внести ІГідннtй вLКлад у дальший ,розвиток · і

·К•РаЩі ,робітнИLКи Воло­ ·димир Подковзін та Минола Скоробагатько

зміЦJІІення індустріал ь­ ної могутно.сті нашої

робничі норми на 125 - 130 процент і18 і, тим

:к,раїни, роб:тни:ки бригади nри змінному завданні 240 автомо­ більних шин щоденно здають на :КОІНвейєр 255- 260 шин. Пра­

на

За•кли:ки

Центрально го Коміте­ ту НПРС до 58-'Ої річ­ вищі ВелИІКої Жов.тне-

цюючи ваних

на

а;втОІматизо ­

у с та но.вка х

кладання

н а­

nро·текто.ра,

нєва її учасникам .

самим,

оприяють

ро­

бітникам n,рвсового відділення вщрадних

добиватися усnіхів.

М. !VІАИДАНЮК, бригадир вулканіза­ тОіринків шиноре­ монтиого

ПРОТИ ПИЯЦТВА І САМОГОНОВАРІННЯ

цеху.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ СРСР На черговому пленумі Вер­ хов н ого Суду СРСР обговорено вання

ЗВЕДЕННЯ

На з ви

(в nrоцент ах до nл а ну)

11 " ' ""

о.,

o·~g

господарств

<ХІ~ «Авангард» імені Щорса « Требухівський » « Заворицький » « Плосківський » • Бобрицький » . Русанівський » Заплавний»

11 5,5 108,5 102,1 101,6 97,4 92,4 88,5

\расилівськиіі»

88,0

76,:3

і тк івський» « Ьеликодимерськи й» « Гоголівський » Ор Я»

«3

<< Жердівський » імені Мічуріна імені L{окуч аєва «Пух івський »

70,4 68,8 57,0 45,5 15,5 12,2

НАГОРОДА КАНІВСЬКОМУ МУ-ЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКУ Не заростає народна стежка на Тарасову гору в Каневі, яскраво горять квіти біля nід­ ніжжя пам ' ятника бе зсмертно­ му Кобзареві . П'ятдесят років тому Радянський уряд оголо­ сив

територію,

87,3 86,5 107,4 9 1,9 63, 1

88,:~

l

де

похований

Т. Г. Шевченко , державним за­ повідником.

За активну роботу по кому­ ністичному вихованню трудя-

господарств.

« БобрІЩЬКН ЇІ>>

117,8 112,4 11 3,2 143,4 116,3

щих,

63,9 90,0 8 1,5

109,2 121,2 118,4 11 5,0 119,3 117,0 136,7 70,7 125,4 131,8 108,7 82,0 117,0 110,5 20,7 11 5,0

!і1,7

22,4 62,7 ~)4, :3

:36,3 2:3,:! 22,6

68,7 108,8 268,6 82,7

16,2 4,1

«За ворицькиЇІ»

і м е ні Докуча є ва імені Мічуріна

широку

пропаганду

твор­

чої спадщини Т. Г. Шевченка Нан івсьний державний музей­ заповідник

« Літківськніі » « В еликодим ерс·ькІІЇІ>> « Плосківський » « Же рдівськиіІ>> « Рус а ніВСЬКІІіі » ім е 11і Щорса « Пу хівськ ий » Пл е м з авод « Ру дн я» імені Кіровn «За нлавниїІ>> « Кр а силівс ькніі » «Зо ря » « Гоголівськ ий » « Авангард» «Тр еб ухівськ и ЇІ »

нагороджено

орде­

ном Дружби народів . 13 жовтня у Каневі відбу­ лись урочисті збори, присвяче­ ні врученню музею високої нагороди.

Член Політбюро ЦН Ном­ партії України, Голова Прези­ дії Верховної Ради УРСР І. С. Грушецький оголос ив Указ про

нагородження

Канівського му-

Виор а но 11 а зяб

108,5 100,2 100,0 95,4 95,0 93,3 91,7 86,4 83,:3 82,8 82,0 81,5 78,5 74, 1

67,9 66 5

5~9

57,5 34,7

зею-заповідника Т . Г. Ше вчен­ ка орденом Дружби народів і nід бурхливі оплески присутніх прикріпи в нагороду до

про

nрактику

судами

про заходи

ЗВЕДЕННЯ про хід оранки на зяб у господа1рствах району за ста ном на ІЗ жовтня 1975 року

Продано

(ТАРС).

щозмі.ни ви:конують ви­

питання

про хід продажу державі овочів, капусти і ка,ртоплі господарствами району за станом на ІЗ жовтня 1975 рок у (в nроцентах до nлану)

представниці 111 країн світу. Пал- ·

! кими оплесками зустріли присутні оголошене на зустрічі приві­ тання Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж-

праnора

му зе ю .

Учасники урочисти х збор і в прийняли вітальні листи ЦК КПРС. Президії Верховної Ра­ ди СРСР, Раді Міністрів С Р СР , а також ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР, Раді Міністрів УРСР. (РАТАУ ).

застосу­

законодавства

по nосиленню бо­

рот ьби проти пияцтва і алкого­ лізму. П лену;м д0.1в судам ро­ з'ясн ення, сл.рямо.вані н а даль­

ше nідвищення еф екти.вності їх піяльності в цьому питанні. Зокрема, увагу судів nривер­ нуто до того, щоб вони в кож­ ному

ну

випадку

вчинення

злочи­

в стані сп ' яніння обговорю­

вали

питання

з

визнанням

як

такої. що зб і льшує відпові даль­ ність при

при значенні

винному

міри покарання. Підкр есл ено необх ідність забезпечення все­ бічного ня

і

повного

справ

пр о

нолітніх справ

ну

у

про

та

розс л ідуван­

вт ягнення

пияцтво,

а

виготовлення

інших

міцних

н епо в­

так ож самого­

сnиртних

напоїв домаш нього вироблення . П ленум

роль

у

відзначив

боротьб і

з

важливу

пияЦ'І'вом

аmюголі.змом норм за.нону, nер едбачають призначення

і

що су­

дами примусового лікування від алкоголі зму і обмеженнн дієздатності осіб , як і зловжи­ вають спиртними напоями і ст авлять ріал ьне

сім ' ю

у

важке

мате­

становище .

Пленум

орієнтував

необхідність

суди

підвищення

на

запо­

б іжного і виховного впливу су ­ дового

розгляду

виникли у ванням ширше

в

справах,

зв' язку

спиртними привернення

із

що

зловжи­

напоями, уваги

і

гро­

мадсь кос ті до таки х спра в.

(ТАРС).

Микола їв. Двадцять три роки оч олює бри гаду штукатурів у спе ­ ціалізопана.му будівел ьно-монтаж­

ному

управлінні

« Опорядбуд»

тресту ~миколаївжитлобуд» Зі­ наїда Тиханіана Я;ш.менко. На ба­

гатьох об' єктах довелося працю­

вати цьому колективу і скрізь в ін в ідзнача ється в и сокою якістю

опоряджен ня.

На будівництАі

шкали

М 50

скоротили

норма­

З . Т. Якименко та її тавариші по бригаді

удвоє

тивні строки робіт, добилися

ре­

кордного виробітку - 40 квад­ ратних .метрів на Людину за змі­ ну.

Зінаїда Тихонівна Якименко

-

заслужена і шанована в .місті людина. Вона член обкому Компартії JІкраїни, кавалер орdе­ на Трудового Червоного Прапора На фато: бригадир штукатурів З. Т. ЯКИМЕНКО. Фато К. ДудченіКа,

( Фотохровіка РАТАУ}.


Вісті

пластмас у цеху

На заводі

бригадиром

працює

снатерок

ЗА ДОПОМОГОЮ АКТИВУ села Трудящі Требухів.

зміни Марина Миколаїв.на По­ чиншс rї зміна іде попереду у на змаганні соціалістичному КПРС. Ви­ честь XXV з'їзду Ю\ правило, робничі завдання,

110-120

ВИІКонуються на

XXV

зус11річ

з'їзду

на

першого цред'явлення

На

98,5

--·

J{омуніст,

двпутат

(на п~редньому пл:trri) f!ОбОТИ Е ЦеХу.

під rr;н.:

На фото:

РадІt

місьиої

.и.&

.и.&

(1 А llli. я м •Житомн:рського Льонокомбінату Е. І. БоJІошкевич, майже у два рази пере-

НАВ

Згідно рішення Центрального Комітету ВЛRСМ, у всіх школах :ираUни протягом вересня цьоrо року проходили ком­

робітниця

знатва

виткаJІа.

тканини

депутат

виконаюпо рішень

з'їзду

XVII

по rідиій зустрічі

BJLRCM 1

наступного з'їзду партії. А:итнвно включились в підrотовку комсомольських зборів старшо­ і проведення Всесоюзних класнн:ин иamoro мІста та району.

етаранІНо готувалИJсь до проіІюмсомольці

і

ведеtННя зборі'В

ТроєщинсЬІИої середньої шиоли.

комсомолу

~омітету

Сеиретар

Віитор Коваль розповів, ян номсомольці nрацювали в минулому навчалЬІНому році, яR орга-

відіІючино'К і но-

нізували .свіІй

ном.со.моль•сьиий

Ножен

11\Лас за­

піонерсь.иИІМ

шефствує над

гоно:vr. Зо,и·рема, значну до1!омо­

гу в роботі ~а•гоновожат~го ~а­

дає шиілЬІНии штаб. Сшд ВІД­ значити активну ,робо.ту ИОІМСО­ Ніни Гнатев­ мольцін-вожатих

1\О,

Аврамен:ио,

Надії

Ольги

піп час рИ:сну працю влі~у '11РУдової rп'ятої проведення чверті. Зокрема, він відзначив аитивну участь иомсомольців у предметних гуртнах і фаиуль-

Дроботун, Наталії Сидоренrио. На зборах наголошувалось на ті завдання, натr якими nрацю­ ватимуть комсомольці у ниніш­ Зо~рема, !!И вони ньому році.

тативах,

яні здобули заслужені на шиільних та раперемоги

братимуть участь у ,раІИонному огляді :иласних ю:Jомсомольсьни;х:

РезультаолімпіаДах. йонних том Ц!>ОГО є внеона успішність Таи, иомсомольців. серед

організац ій, ЯІ\і замапня вирі­ по участі у тре­ шуватимуть тьому етапі ЛенінсЬІИ·ОГо заліІ:иу

ВЛКСМ були відміннавчалось лише ниRами, 73 на відмінно і добре. Водночас

XXIV з''ізду - в <<Рішення за право змаганні життя!>>, у Ленінемюго підпИсати ,рапорт

було 56 учнів, яні мали лише по одній трійЦі. Отже, в нинішномсомольньому році перед сь:иим антивам стоїть важливе

В об.гощJІренні доповіді внету­ nили члени ВЛНСМ Ольга Дро­ ботун, Валентина Гнатенио, Те­ тяна Сом, Галина Дроботун, Га­

9 · членів

у

иомсомольсь:иій

-

завдання

число

поповнити

учнів

Rращих

організації

,ре вчаться, а й добре працюють. б.ршада виробнича УчнівrсМ<а до<:ягає внеоних колиюго роиу ви.рощуванню .по пона·знииів сільсмюгоооодарських 1\ультур. році 10Ні виІ})обу нинішньому ничнИІRи на 10•ге:ктаірній площі вирощують ЦУ'К·рові буря:ии. НиНі JJІРИrступили до збИІрання врожаю , і є всі підстави сподіва-

300

члени бритади

дот.римають

слова

no

коренеплодів з

центнерів

вис1у.пах

зосереджували

увагу на

тому, ян їхні нла·сні колЄ!Нтиви роЗІпочали ,робо.ту в нооому нав­ чальному роЦі, mшх успіхів до­ сягли в навчанні та пра•ці по­ р::вняно з підсуІМ·иами минулого рану. Гостро 'КРИТИІRували тих, хто з перших днів навчання по­ дисциnліну на

.рушує

урооах,

без по:важ­ пропус~ає заняття них причин, не готує до.маІІІІНіх завдань. В першу чергу це сто­ сується Вінтора Рога, Воло,ди­

сВОГО мира Фе~орениа, Михайла Нов­

буде

-

XXV з'їзду КПРС.

лина ЛОІІІух. У своїх вони

школи.

Дооовідач ві,дзначив, що комсомольЦі шиоли не тіЛЬІІ\И доб-

тись, ЩО

1\омсGІМолу

шуна,

В1rитора

Качу,ри,

ПеТ<ра

Висл~лювались

! Сидо,ренк.~_.

пролозицн щодо .пощпшення ро-

гектара.

Номсо.моль.сЬІка

О.Рганізація

<< Ко:м-со,мольсьиоrо

боти штабу

загону

rЮНИХ

школи виховує в учнів прагнен-

прожектора>>,

ня продовжу,вати слаооі трудові

дзержюfців.

робіі1ничого іИЛасу й традиції Rолгосrпного селянства. Тільии в цьому році виmу.с.кнИІКи СтанісВасиль Г.натен,ио, ла. 8 Чупак, Володимир Ан-атолій Слюса,р,

відзначити, що на Приє.мно цих зборах були црисутні перес довиюr виробництва з радгосnу

АвраменRо, пенко,

Володимир

Пили-

Пет.ро Дворниж залиши-

лись працювати в рідному радrocni, попов.нивши •ряди механі-

імені Ні·рона. Перед учнями ви­ nа.ртійної о.р­ сту.шш -сен.рета1 р ганізації Троєщинсьиого відділ­

на І. Ф. Чо,рностан, яиий ро·зпо­

віп про самовЬддану працю oд­ ноеельчан по ус·пішному заrвер­

Троєщин- шенню за.вдань дев'ятої п'яти­ бригади зат·орсьної pi'fRИ. Він відзначИJв, що у даСІ>І\оrо від.діл'Ка. у дОІПовіді приділяла. сь увага сягненні цих здабуТІНів є в.клад тій роботі, яиу провели учні під і ИО:'.Ісомольців та учнів шноли. час свя:11иування 30-.річчя Вели- Насампе;ред, це здобутни учніs­ J{ОЇ Перемоги. Зоирема, найак- ської виробни'Чої бригади, а та­ ти•внLшу уча.с.ть взяли комсо- иож робота учнів у радгоспно­ у ту- му ви,робницт,ві під час каніІ:иул. мольці-старшDІилас.ниии

__обривів ниток. теnер на JІіквідаці:і К?мбінатІ ЇІ приііамами праці овоJІодІJІО понад 900 робітниць, які також внко~аJІн завдання завершального ро-

ра.цію <<Пошуи-30>>. Почесне й відповідальне зав-' дання Номуніетичної пЗJртії -

-

виховання своєї гідної зміни номсамоль­ піонерів-ленінців Ці

ШІИОЛИ

о

ВИІИОНуІОТЬ

2

стор,

З

ЧеСТЮ.

о

се:иретар

Н. НИЧИПОРУК, Міськкому комсо­

.

вперше

Іванович

а ТИХ ПІР, я:и Минала

переступив доріг прохідної заводу холо­

дильvнииів, _минуло

двадцять три ро:ии.

вже

Приишов вш сюди за направленням після за­ училища

ремісничого

иінчення

і

жадібно

взявся за доручену роботу. Сподобалися йому цеху холодильни:иів, яні належною в люди увагою оточили новачиа і створили йому не­

обхідні умови вдос:ионалювати свою робітничу професії, а він, в майстерність по обраній від

чергу,

с~ою

них

відчув

взаємну

симпа­

ТіЮ.

~ праці повся:иденній, у дружбі робітничій

нають незчувся юнаи, ян промайнуло перших

три рони. Призвали до лав Радянсьної Армії. Всім цехом проводжа­ війсь:иову ли його на й

чесно

служити

бути

лінно,

в

завзятим

таким

сум­

же

запевнив, що усі свої сили і вміння віддасть

служі~;~ню благородній справі

иомуюзму.

будівництву

-

Ставши иомуністом, МиRола Іванович весь

заспівувачем добри:х; трудових час виступає на~ підвищенням починань, багато nрацює свого ідейно-політичного рівня, бере аитивну уча<;_ть_ у громадській роботі. Номуністи абра­ ~~ И<;JГО зас!уп~~ком се:иретаря цехової пар­ го­ а народні дозорці тшноІ оргаюзацн, І він :ионтролю. народного групи ловою завжди

знаходить

щоб успішно вати

свої

час,

винону-

громадсьиі

обов'язни.

...ВLд того nа. м'ятно-

опануванні

бойової техніии, як і в повсяиденній праці на служити рідній Батьиів­ виробництві, вірно щині.

А Батьиівщина наділила солдата велиним довір'ям ;- вручила йому могутню і грізну зброю. Після за:иінчення відповідної підготов­ ни сержанта Васьиа призначаЮть номандиром Для нього стала служба тан:иа.. . Бійсьнова доброю школою міцного фізичного й духовно­ го rарту. Минули рони, і :иомандування вій­ сьиової частини, оголосивши щиру подя:иу за сумлінно винонаний обов'язо:и перед Бать:иів­ щиною, вручила йому посвідчення про звіль­ нення в

муністичної партії передового трудівнина Ми­ коли Івановича Васька. І він тоді урочисто

ПРАUЕЛЮБ

наназували

й

службу

проголосували за прийом до лав славної Ко­

.

СЯТЬ рою~.

Це . були

ГО ДНЯ вЖе МИІНУЛО де-

рони

самовідданої і

натхненноі праці. І :ножний з них ставав все вищою еходинною робітнина на шляху до но­ вих. трудо_вих звершень і слави. У нинішньому роц_І за ВІДрадні виробничі досягнення і бага­

торІЧf!У бездог_анну роботу на одному підпри­ ємствІ Президія Верховної Ради СРСР наго­ Васьиа орденом родила .. Мииолу Івановича

Грудовоі Слави ІІІ ступеня. Друзі, міцно тис­

йому стати зичили нучи руну, щиросердо повним навалером Цієї високої урядової від­ знаки.

А. КОЗАК.

запас.

у рідні Бровари, Ми:иола Повернувшись Васьио відразу ж попрямував на свій завод. Старі друзі зустріли його з широними обійма­ ми, як зустрічає сім'я рідного сина. А новач­ ки з неприхованою заздрістю задивлялись на

його таниістсьиу форму.

Згодом, трохи

вич

відпочивши, МиRола Івано­

ентузіазмом взявся до

новим

з

праці.

робота в рунах горить. І :нуди не стане Невдовзі на Дошці пошани серед иращих 13

з' явився його підприємства :иращих людей взірцевим виробничником, п?ртрет. Будучи

в~н. ян комсомольсьRий аитивіст, чимало часу вщдавав громадсьио-політичній роботі. Корис­ тувався велиRим авторитетом у молоді, його

обирали иільиа разів членом бюро райному

комсомолу. І він з честю винонуван найвідпо­ відальніші доручення.

вдаЧею, неслонійним

Доброю

хара.,.~ром

передовий робітнии привернув до себе увагу номуністів цеху.

- Що ж, Мииоло, - звернувся. до нього nід час однієї бесіди кадровий робітниR під­ приємства, иомуніст Григорій Мусійович Гри­ цин,

-

задоволенням виионаю твоє про­ партію, у напишу реиомендацію

із

-

хання

-

І

я теж

напишу,

номсомольсьиого рого справжній :но муніст.

-

підтримав

-

слюсар

людина ти доб­

гарту,

буде

з

тебе

- Я дуже вдячний за тане велине дові­ від­ р'я і вnевнений, що виправдаю його, назав робітни:и. Минув ще рі:и. І, виявивши одностайність, організації заводу партійної усі номуністи

На фото: столяр М. І. Вась:ио за роботою. Фото автора.

молу.

о

.

~§§§§§§§§§§ люди·т~;;-с~-~~.!"~

Пилип Федорови<\ Ностюи,

та ус­

підвищення

на

R ДАВИДОВ

.,._~.,..."~~~,-~

чу;к.

навчанням

вил внутрішнього розпорядзаходи, Наиреслено ну .

роботи севиховної рівня ред трудівнииів села.

Норсунь-Шевчениівської ми битви, відвідали місто-.герой Ле­

Віщvrінним

ЩОДО дотримання ними пра-

спрямовані

членом яиої ти гідний бути, переионаний, що випрандаєш вели:ие довір'я своїх товаришів, з честю носитимеш висо:ие звання иомуніста.

ознаменувати []ращ nіха•ми іВ так nартії на·сту.пний з'їзд записали J{О:vrсомольці в рішен­ ні СВОЇХ зобqріВ.

до робітнииів

вимогливість

u ади на-

Лі, сесія сільсь:иої Ради на-

Про те, ян випус.инИІКи вчаться в е лиRої любові до -землі, до

нінград, дізнались про своїх ге­ роїв-.односельчан, провівши опе­

еСіЯ зо овязалади-

иреслила заходц, яні мають забезпечити достронове ви-

ристсьRій еиспедиції радянсь:иої молоді під девізом <<Моя Бать-

СРСР». Більше техніюr, розповів Rращий меха­ 'Ківщина д.вохсот учнів пройІШІн шляха- н:зато.р радгосnу М. Ф. 'ІІрохи:м-

ВІ.

ионання річного і п'ятиріч-

(РАТАУ).

ку п ятирічки.

р

не брав

причин

реицію радгоспу посилити

яиим завідує

..

продуR-

участі у радгоспному вироб' б ницт · С ·

терина Василівна Гузло. . Обго_воривши стан торгів-

пв, який внКJІючає зайві переходи, на секунд скоротнJІа процес

сомольські збори з порядком денним <<Успіхами у навчаннt 1 сім-вісім

праці зустрінемо XXV з'їзд RПРС>>. На цих зборах обrово­ рювались завдання шкільних комсо~юльськнх орrанізацій по

9,

·

виио­

соЦіалістичні

і

цього роиу 61 робітнии без

поважних

подбали про

СІЛЬСЬКОІ

плани

сьногосподарських

и до МіСЦЯ

продмаг .NQ

виконавши річне завдання

ТкаJІя заст,осувала повзд'овжньо-кіJІьц_евиА маршрут обслуговування верета-

нує

успішно

тів, сесія одночасно відзначила і<.:тотні недоліки, особДоситJ, ливо в дисципліні. сІшзатrr, що :за сім місяЦів

Слід відзначИти

іХ роботи.

..

радгоспу

виробницт­ :юбов'язання по ву і продажу державі сіль-

тих? хто працює в полі, ор· ганізувавши ви·і· зд

Стотисячний з початку року метр

-

вІд 'ІІІJННИ~І lf.J. lf_І_

ниии торгівлі

тив

иолеи­

що

Відзначивши,

асортимент товарів. Праців-

І УСПІХ ПЕРЕДОВОІ ТКАЛІ

....

с.пів,доповід­

·голо:ва постІй­

вистуnив

дотриманню ної 1юмісії по соцзаІRоююсті О. Заєць.

}(раще

Значно

РусанІв.

дисциnліни у

гооподарстві. З дю

торгопрацювати ночала вельна мережа села. Підвищнлась нультура обслуговування трудящих, розширено

-о-со-ольсь-в ;виттн ....

ripo

ПОЛІПШУВАТИ ТОРГІВЛЮ

Фото О. НuлашниІ\ова.

про

Щорса М. Калюжного

преl'і.

· М. М. Починок

депута­

радrоспу ІменІ

стан трудової

стінній

та

заслухала і

обrово,рила доповідь

та директора

важливої

агітації

очній

праці.

нродуктивністr,

сес.ія

Чергова

сільсМ<ої Ради

справи. Це питання широ:ио висвітлювалась таиож в на­

про­

процент

один

на

і

ДИСЦИПЛІНУ

Кнажвчі.

Нуць

роботу

цієї

значення

обслуговування трудів­

ЗМІЦНЮВАТИ ТРУДОВУ

населення

серед

роз'яснювальну

одну тон­

~лроцентЬв со 1 ртніСТЬ

5

дукції

плано­

Костянтинівна

Софія

провели

підвищити

латексної смоли,

ну

заслу­

постійної

яку иомісії, во-бюджетної очолює Андрій Іванович Ли­ члени :иомісії сан. Він та Шевель, Оле:исіївна Віра

НПРС, ~олектив зміни взяв зо­ бов'язання здавати продукцію з процента, зекономrnти

в цьому

га

контролі. З 1969 року і сама вп­ на має особисте клеймо. Готую­ гідну

Велика

страховим.

і

ного

ни:иів села.

податку

сьиогосподарсьиого

про­

ного планів товарообороту і дальше поліпшення нультур­

з

сіль­

сплаті

по

державою

Мrnколаївни .працюють на само­

чи

розрахувалися

достроново

зміни Марини

Троє .із

центів.

сільських Рад

з

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Середа,

15

жовтня

1975

року


ВИЩЕПРАПОР ~ ЗАВДАННЯ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИН ~ \ РАЙОНУ НА ЖОВТЕНЬ 1975 POHJt

Несучи трудову вахту на честь

\;\ \

XXV

з'їзду КПРС,

завершального року і в цілому п'ятирічки по виробив­ цтву і продажу державі молока, м'яса і яєць.

\ \ \ \

ДАРСТВ РАНОНУ СТОЯТЬ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

і

У

ЖОВТНІ

ПЕРЕД

ТВАРИННИКАМИ

ГОСПО-

ОДЕРЖАТИ СЕРЕДПІП НАДІЯ МОЛОКА ВІД КОРОВИ ПО 287 КІЛОГРАМІВ.

\

ДОВЕСТИ

ВАЛОВИП

тонн.

ДОБИТИСЯ

1

НАДІИ

МОЛОКА

СЕРЕДНЬОДЕННОГО

ДО

НАДОЮ

КА ВІД КОРОВИ ПО

9,2 КІЛО ГР АМА. ПРОДАТИ ДЕРЖАВІ 5825 ТОНН МОЛОКА. ВИРОБИТИ І ПРОДАТИ ДЕРЖАВІ 1430

( \\

__________ М 'ЯСА. ВИРОБИТИ

\ \ ,\

6618

МОЛО-

\

~

ТОНН

13,6 МІЛЬПОНА ШТУК ЯЄЦЬ ДАТИ ІХ ДЕРЖАВІ 12,5 МІЛЬПОНА ШТУК. '

ПРО-

Ольга Миха{lлівна БОБЧИНСЬКА та Євдокія Іванівна ЮХИ­ МЕН КО, яких ви бачите· на фото, передові доярки другого відділ­ ка радгоспу «Літківський». Взявши підвищені соціалістичні зобо­ в'язаннЯ на завершальний рік п'ятирічки, вони докладають усіх зусиль, щоб достроково їх виконати. Перша вже надоїла за dе­ в ' ять місяців в ід коЖJної корови 3313 кілограмів молока, друга - 3471. Фото В . БендиіКа .

ВИКОНАННЯ ПЛАН'У виробництва і "'Родажу державі Пjродуктів тв~иниицтва і птахівництва господарствами району з першого січня по перше жовтня 1975 року

Нозn н r<>cnnІ\ ~f'CTn

Радгоспи: « Плосківський » « Требухівський » і мені Щорса імені Кірова Племзавод « Рудня » « Руса ні вськ и й » « Авангард» « ЖердівськиіІ » « Л ітківськиїІ>> « Крас 11лі всью1 іі » « ГоголівськиЇІ » « Бобрицькиі'і » «За ворицькиЇІ>> імені Мічурін а ім ені Докуча є ва « За nлавни й» « Великодим е рськ нй »

<< Пухівськи й » Київське об'єднання

4108 3775 3333 3068 2852 2778 2742 2672 2629 2541 2521 2408 2300 2257 2236 2226 2174

90,4 1565 73 28,5 202 12 91,1 1318 47 86,9 261 252 91 ,4 688 79 185 86,9 І 067 4 1 91,7 557 53 124 87,4 930 39 94,1 913 22 87,7 915 46 90,1 777 42 87,3 901 36 89,8 712 48 92,4 536 18 86,6 500 72 176 82,4 579 45 86,1 640 33 24

птахофабрик

199

Радгосп -к омб ін ат << Калитянськиіі » ім. 50-річчя СРСР

~ ~CIJUI BIICT!IRIB «ЧАС НЕ ТЕРПИТЬ»

Під таким заголовком у га­ зеті від 13 серпня цього рану був уміщений матеріал р ейдо­ вої бригади про хід підготовни з ими

щень

у

тваринницьн их

радгоспі

імені

примі­

Мічурі­

на. Було вказано на ряд істот­ них

недоліків.

153,8 118,3 136,6 122',0 212,6 188,1 133,1 55,7 110,0 89,3 118,8 181,2 180,5 133,1 58,3 119, І 115,5 253,9 116,0 114,5

138,9

125,9

~НАІІІІІХ

до

130,8 721,0 129,9 261,4 279,8 11 6, 1 11 5,1 144,9 139,3 116,6 136,8 124,8 120,9 111 ,1 119,5 140,6 127, 1 7:3,8

Директ ор

радгоспу

В.

сенко повідомив редакцію, матеріал рейдової бригади

Ли­ що об·

говорено на засі данні партно­ му і відкритих партійних збо­

рах. Вка зані в рейді факти мали місце. Старшого винонро­ ба В . І. І саєнка і головного ін­ женера І . Г. Герасименна по­ переджено . ВЖито заходів до в~правлення пІдготовка

недоліків.

Зараз

тваринницьких

ферм до зими в основному за­ кінчена.

пазвп

госnодарств

"'"" >::~~

·~~:c-

~::::

"~s; "/"(=

:t ~ ~~ ~ -=з: 5996 1005 5797 949 5249 1534 5113 853 4979 922 4466 1316 4449 899 4438 779 4488 86(:) 4420 959 4390 940 Лесик Ф . І. ( <<Плосківський>>) 436:{ 986 Ка кун Г. Т. ( <<Плосківський>> ) 4352 791 Димчук А . С. ( «Плосківськиіі» ) 665 4331 Ст1рокач К. Л. ( <<Плосківський ») 4326 940 Зеленко К. А. (імені Щорса) 4308 1013 Топі ха Л. П. ( «Плосківськиіі») 4297 888 Волоха М.- О. ( << Плосківський») 4277 931 Жеребець М. М. ( «Плосківський») 850 4261 Ситниченко Н. П. ( «Плосківський») 4247 825 Салай О. А. (імені Щорса) 829 4241 Сокіл О. М. ( <<Плосківський») 4237 1313 Цьомка С. І. (ім. Докучаєва ) 4189 946 Куnріянчук К. Г. ( «Плосківський») 4180 896 Кривець М. О. ( «Плосківський» ) 4178 990 Печура Г. Г. (імені Мічурі~а) .• 4178 876 Миронівська г. с. («Плосювськии» ) 4155 796 Tonixa К. М. ( «Плосківський») 4148 847 Жук В. А. ( <<Плосківський») 4113 780 Дортюк О. М. ( «Плосківський») 4111 1068 Гончаренко Н. П. (імені Щорса) 4109 893 Корбут · В. А. («Плосківський») 4085 86() Миколаєнко О. Р. ( «Плосківський») 4052 888 Чайка А . М. ( «Требухівський») 4052 832 Михайленко В. Н. ( <<Плосківський» ) 4030 905 Кривець Н. Г. ( « Плосківський») 4012 919 Мелашенко Л. Л. («Плосківський») 3973 1086 Кас ян Р. І. (імені Щорса ) 3973 829 Байправ Н. С. ( <<Плосківський») 3954 988 Логвиненко Г. П. («Гоголівський») 3951 1047 Остапчук А . М. (імені Щорса) 3950 904 Желдак Т. О. (імені Щорса) 3929 938 Іванчук Н . В. ( «Требухівський» ) 3928 1016 Журибіда С. Ф. ( «Требухівський») 3920 827 Маринич Є. Ф. ( <<Плосківський») 3920 805 Миколаєнко Г. С. ( << Плосківський») 785 Володонська Г. М. ( <<Плосківський») 3894 582 3881 Найда О. Г. (імені Кірова) 3874 917 ВасЮра К. Л. (імені Щорса) 983 3861 Дригініч П . А. ( «Требухівський») 3845 991 Селюк Г. І. (імені Мічуріна) 3816 989 Овчар У. Я. ( «Требух івський») 3800 988 Шарко В. Я . (імені Щорса) 3795 795 Борисенко Є. Б. ( <<Пл осківськи й » ) 3794 968 Лисенко Ф. А. (імені Щорса) 3789 850 Ігнатенко О. Г. ( «Требухівський») 3776 826 Строкач М. М. ( <<Плосківський») 911 Мельниченко М. І. ( «Требухівський») 3761 3749 933 Москаленко С. Д. (імені Щорса) 3734 784 Овчинник О. Г. ( «Плосківський » ) 3726 785 Строкач Г. Ф. ( «Плосківський » ) 3720 952 Титова Г. Г. (і мені Мічуріна) 3714 656 Юхименко О. А. ( «Плосківський» ) 3710 792 Шандиба У. Г. ( << Літківський» ) 3692 780 Топі ха П . М. ( «Плосківський») 3692 753 дрендар Г. П. ( «Плосківський») 3683 779 Міщенко Є. П. ( «Плосківський » ) 3656 888 Кузін Л. С. ( «Літківський » ) 364 1 727 Андрусенко В. Є. ( << Плоск івський» ) 3639 930 Жеребець М. Д. ( <<Требухівськ ий » ) 3628 1227 Карnенко В. Г. ( << Русан івськи й » ) 3591 836 Радченко Н . М. (<<Авангард» ) 3582 1127 Шусть Р. К. ( <<Жердівський») 3578 757 Галицька В. Т. (імені Кірова) Макс именок З. І. ( « Плос ківський » ) 3571 761 959 Губська В . Д. ( «Великодимер ський » ) 3559 3545 802 Гламазда М. П. (імені Щорса) 3542 763 Барбон Н, Ф. (імені Кірова) 3533 840 Коваленко У. М. ( «Аван гард» ) 3526 833 Міщенко Г. І. (<< Авангард») 3522 700 Литовченко Н . К. ( «Плосківський» ) 3501 853 Ткаченко Г. В. (ім ен і Щорса) 3500 801 Могильна Є. З. ( «Требух івський » ) 839 3484 Ткаченко н·. І. (імені Щорса ) 905 3471 Юхименко Є. І. ( <<Літківський » ) 3460 881 Яковенко К. А. (імені Кірова) В~робйова М. В. ( << Плосківськи й » ) 3458 509 3453 618 Касян Г. М. ( « Плосківський» ) Рогальська Т. Я. (імені Щорса) 3449 897 Строкач Є. С. ( «Плоск івський») 3445 729 Москаленко К. П. ( «1\расилівський» ) 3430 926 3422 934 Зеленко П. Д. (імені Щорса) 342 1 783 Воробей Г. Ю. ( «Літківський » ) Литовченко Г. Ф. («Русан івський » ) 3419 1170 Костира В. П. ( <<Плосківський » ) 3411 1618 Мироненко П. П. ( «Літківський» )· 3411 833 Заболотна М. І. ( імені Щорса) 3398 877 Назарчук М. К. (імені Щорса) 3397 880 Нечитайло М. Н . (імені Кіров а) 3396 739 Юрченко К. Ф. ( << Руса нівський ») 3387 11 58 Ко~ заченко К. Д. (імені Щорса) 3379 788 Бербець Г. І. ( «Жердівський » ) 3378 932 Божко Є. М. ( «Русані вський » ) 3377 1654 Шевченко В. І . ( « Русан івський » ) 3362 1600 Шелест Г. Л. ( «Авангард» ) 3360 828 Найда О. Г. (імені Кірова) 3356 478 Кобко О. М. ( «Требухівський» ) 3353 824 Онищенко Г. А. ( «Бобрицький») 3352 856

Строкач Г. А. ( «Плосківський») Кривець Є. М. ( «Плосківський ») Носко О. П. ( «Жердівський») Волоха О. І. ( «Плосківський») Касян Н. П. («Плосківський») Безпала Н. І. («Русанівський») Щербина П. П. ( сПлосківський» ) Лаврова Т. В. («Плосківський») Малюга О. М. ( «Плосківський») Горобей В. Г. (імені Щорса)

працівники тваринництва району успUпно виконують народногосподарські плани і соціаЛістичні зобов'язання

r (

Доярк!І,

року

1975

ДОВРВИ

'

)

3MAfАННЯ!":~f~:

____О ______________с_е~ре~д~а~ · -1_5_ж __ ов~т~в~я~1~9~7~5~р~о=к~у----------~О~----~Н~ОВЕ ЖИТТЯ

Котенко О. Г. ( «Жердівський » ) Теплюк Є. А. ( <<З аплавний ») Остапчук Н. В. (імені Щорса) Бобчинська О. М. ( <<Літківський » ) Чухліб Г. Т. (імені Щорса) Рак Г. Г. («Русанівський») Птиця Г. І. (імені Щорса) Розгонова З. А. («Авангард») Якуша Г. П. (імені Кірова) Дмитренко Г. А. (<<Заплавний >>) Білявська М. А. ( <<Літківський »)

Лук'яненко Н. Л. (імені Щорс а) Лизун Г. П. ( «Жердівський») Остаnенко П . П. ( «Літківський » ) Байлуко ва В. П . ( «Плосківський») Тарасенко П. П. ( «Літківський>') Дужик Г. С. (<<Авангард>') Бабій 8. З . («Зоря»)

Козюба П. М. ((<Зоря»)

Заїка О. Д. ( <<Жердівський » ) Онищук М. Т. ( <<Жердівський ») Коханівська М. Г. ( <<Літківський » ) Панченко П. А. ( « Літківськ ий») Устименко г. к. (імені Кірова) Варчук З. В. ( <<Л ітківський» ) Соловей Т. Ф. ( « Русанівський ») Божок Г. М. (<<Літківський » ) Стеnура Н. й. (<<Гоголівський » ) Філіпчич О. Н. (<<Жердівський »)

Тат31рин К. Г. ( «ЛітківськиЙ>>) Максименко М. І. (імені Щорса) Гарда Г. А. ( <<Літківський » )

~мінька

rJ

З1нькова К. Безштанько Надточій В. МОС!<аленко Іванова Л.

Ф. ( « Гоголівський»)

М. (<<Жердівськиі'і ») О. А. (<<Рудня » ) І. («Гоголівський» ) г. І. («Красилівськи й ») М. («Заплавний»)

Колутницька Г. О. (<<Русанівський ») Риба М. В. ( << Рудня») Сахно Н. З. ( <<Л ітківськиіі») Рибінкіна Г. П . (<<Літківський») КО(рнус В. Є. («Авангард» ) Кривобородько Г. Т. ( «ЛітківсьюІй ») Птиця К. Г. (імені Щорса) Царьова Т. (імені Щорса)

Сапоненко О. ~· (імені Щорса ) Шамриленко Г. І. (імені Щор са) Костюченко В. С. ( <<Же'рдівський») Власенко В. С. (<<Літкі вський » ) Ли марчук Л. І. ·(<<Рудня» ) Михайленко Д. П. (імені Щорса) Дзюбенко Н. Д. ( « Гоголівський») Тимченко В. (імені Щорса)

Марченко Г. С. («Красилівський » ) Фалейко О. М. ( << З о ря») Лях Г. А. ( « Гогол івськи й») Гузь Н . Б. (імені Кірова) Лазаревич К. В. ( <<Ава нгард>> ) Олешко Л. В. («Літківський>> ) Долинська Л. Г. ( <<Великодимер. >> ) Проценко Г. Ю. (<<Зоря» ) Та шута Н. І . («Авангард» ) Юхименко Л. П. («Плосківський » )

3340 3335 3316 3313 3313 3312 3312 3312 3310 3302 3298 3288 3286 3279 3277 :3256 3248 :3.243 3242 3239 3234 :!233 3230 3230 3225 3220 3200 3193 3191 3190 3189 3186 3183 3182 3176 3167 3167 3162 3158 3157 3156 3155 3148 3142 3138 3135 3130 3129 3124 3122 3116 3115 3114 3114 3109 3109 3107 3106 3104 :3102 3100 3097 3094 3086

790 600 833 796 785 1600 854 835 657 601 797 877 1001 745 642 777 810 650 565 914 980 673 801 488 832 1014 804 830 782 767 797 792 859 985 696 823 742 556 1120 881 786 751 768 760 838 746 756 781 708 760 726 835 840 761 836 808 777 668 790 728 761 704 766 666

:ПТАZП:В.ИЦ:І Пташн ю\і ,

н аз в н

І"'ОС n од арств

Коваленко з. П. (Київська) БО(ровик Н. І. (Київська) Слуценко Л. П. (Київська) Косахінська К. А. (Київська) Щекотоліна Р. й. (Київська ) Лаєвська К. В. (Київська) Суменко Г. О. (Київська) Тимчук Н . Б. (Київська ) Паденко В. О. (Київська) Репетунова Л. О. (Київськ а ) Бруй М. й. (Київська) Кулигіна Є. П. (Київська) Бобко М. П. (Богданівська) Мак~енко М. І. ( « Рудня ») Бобко М. Я. (Богданівська)

220,0 2 17,1 215,9 213,2 212,9 212,8 212,5 210,2 209,3 208,0 207,9 203,2 199,4 199,2 199,0 198,4 198,1 196,9 196,4 195,1 194,6 194,4

Здоровець К. І. ( Б оrдан івська) Галицька О. П . (Київська) Майборода С. М. (<< Рудня » ) Омельченко С. М. (Київська) Теплюк Ф. О. (Боtданівська ) Кеуш Л. Р. (Богд а нівська) Матузка М. Ю. (Богда нівська)

2397000 2315000 2575000 2557000 2322000 2291000 2770000 2952000 4088000 3101000 3716000 4220000 2206000 466135 1565000 2225000 4929000 4462000 211 3000 2054000 2068000 2098000

ОПЕРАТОРИ Баклан Н. В.

(р адгосn-комбін а т

<<Калитян -

ський » ім ені 50- р ічч я СРСР) одночасно догляда є

4200 поросЯт віком від 26 до 106 днів. За дев'Ять м ісяців вона передала н а відгодівлю І З тисяч nідев инків се редньою вагою по 38 кілограм і в.

СВИ.ІІАРВИ Шелестонська О. 0., Єфремова Н. С., Са­ вельєва О. А . (імен і Кірова) добилися щодобово­ го nриросту живої ваги кожної головн з акріпле ­ них ~руп сви ней , ві дпов ідно, по 670----663- 613 грам І в .

СВОТАР.І' Загура Г. М., Калита Н. М., Щиголь Г. Ю. (імені Кірова ) на відгодівлі бичків добилися що­ добового. прир осту живої ваги кожного по 1119 грамів.

о

3

стор,

о


гія Єсеніна. Нова ннига. в яюи нірrлі ЄеснішІ надруJюнані ро­ ІІО.ІІьсr,Іюю мовами, 80 - іі річниІ(і ;.~ дня

сііісІ,кою .і прнсю1чена

заснуваню1 річницю з дня «Інтер­ єди.ною nрофцентру синдина.лу>>. Дес.я1"ни тисяч ро­ столиці, передмїсть бітників :3алі зничники і рибалки, доне­ ри і моряни, суднобудівнини і транспортнини зібралис·ь у Ліс­ сабон! на мітинг, присвячений :знаменній даті н історії робіт­ ничого руху нраїни. У мітингу се­

тисячі

також

лнн провінції Алентеж у, робіт­ ІІІІЧі делегації :з рі а них райавін

"іСТ І,

перемnжс! >>.

гівлі.

галузі

в

вариства

державних

но~их

три

ритп

бу­

товариств

віданні

У

то­

тор"

оптової

дуть торгівля продунтамн хар­ мате­ будіяельними чування, ріалами, несь імпорт і ро зподіл

цук­

банками .

Всій Кубі відома жіноча бригада з 17 селянок провінції Матансас, яка встановила рекорд на збираннІ цукрової тростини врожаю 1975 року . Взявши

ровою. л ісовою та іНІLІІІМн нлю-

ВАРШАВА. Літсрат.у рне ВІІдавтщтво У :Кракові випуt:тнло творів Сер:!бірннк внGраннх

галу:\ТІМІІ ЧОВІІМН респуСі.:Ііюr.

зобов'язання на честь Міжнародиого року Жінки, вони нарубали 2.396.264 ароби (І ароба - 11,5 кг), за що одержали перехідннІІ Червоний прапор. (Фотохроніка ТАРС).

енnноміюr (ТАРС).

~ · Володв:мвр СТУ .ПАК cпuasax і турботах, в і н

два нлени. ганну _ Правда, ВіталИІну?

поБаrря,не сонце вільно сідало за ліс, і

довжелезна тінь рівним

nсжривалом лягала на траву. осінню nотерту віщуПалаючий захід

то лиш ян про дал~не

ве листя. Палко і ніжно любил а во.на 1 ного, Волошина . Він про це

щаст я, швидаюплинне яяе вже не nове.рнуrи . Він :заМІКНУ·В'СЯ, менше

їм не в и стачить н&віть

аби по·

цілого життя ,

,радіостанції ще дотягу-

про· валнея сла~бенЬІ<і мінці сонця; !зони чер-

м іж собою те ділити пожарке заnовітне,

світлом воно·маrrо.вим в неве пе.реливалися лич;ких вШнах, nуакал и

чуття, лн.

яни:'vІ

вони жи-

-

та.к .

І клени

р ев .

заг,ра-

жених антенах,

вав своїм лапатим віт·

V

У

під~розділі вважали ио· Ін~оли не,вдахою. го

Клен ріс бу.диноч:.ка . один неn<щал Lн віл лісу, і буtді·вельники, що

<<то•чіІ<у >>, що розта-

вернеш . А було ж т аке

года перейти на сус ід-

шувалася :'v!LстеЧІна,

далеко від Волошин з

вересня.

вам, яних ще не було біля їхнього ганІКУ, бу.r.a сповtНена нови.м не-

виглянула сонце. · вагато добра зр обило воно: стежинну nросушило

зрозУJмілим nочуття:л:

І ось одного разу Та·

на

ня запі знилася на побачення , чого раніше з ал !з· ніноли не б уло .

як о.дин за другим відлиравається нленов е

·

нил а·с я на ЦІЛУ годину .

Не за:пита:в Віталій, що

ід гілОіІ< й павіль

.· .' · в · .. . Рін тому він роз-

т.рапилося,

но падає на землю.

РЗ!дістю виЗJвався

тут знайти nо11рі6не за· забути, і сло:коон.ня врешті, про все. Але

чи ця насува:юча осінь ' з і своїм n ЯН·КИМ nоди-

ни, чи клен за в!Rонцем, а С'І<Оіріше - все

.,;"".. збро·1·лось .pavovu.. о

нинув•ся за нею. а цро-

про причини розлуни. Неуважні·сть чи душевна нечутність? Здавалося б, дрібниці, npoте , яні глибОІКі й чіnкі корінн:я вони пус.каюrrь.

Не зрозумів

.в!н крих-

в4цкли.ка-

ної

Таниної

довжував сИ'діти і тіши-

яна чутливо

наби1рала бу.кет дистя і

довго. << Н ехай поплаче , - дул1а& Волошин , -

щули.лася

тися ти.м, що це нена-

ли вони гуляли ,р азом , в ручала Волошину:

це не

Ось , візьми ,

говорила вона й nоомі· халась н е~розуміло чо :Коли у нас буде му . -

одно повЄІрнеть.ся>>. Ал е Таня не прийшла. Ні че рез годину,

навк.руг

А Волошина незаба-

посади.мо

н ього дерева. . . де:реs, а біля

будь-

від

- Що з вами, товаришу лей:тенант?

заnитав ві·н , р:юшзан.

Так собі, нічого . А З ноа:м•рі.ЯІвс я. А де хін?

-

На

ської

лист

про

вулиці

мешканців

н езадовільний стан

трудящих

повідомив:

• Заходами по комплексному

устрою м . Броварів на

Кошторисну

листопада

цього

запитав Волошин. - Я ... я сьогодні niшов ... Адже чена1"и довго не можна . Мало чолат.шІи і го. Словом, трос я захопи:в,

нов, -

,дуктів.

Га зета

і дещо з цро-

Реш1"у завтра

Анохін привезе. - І це ви стільки ні-

документацію 19,4 тис.

.р юкза~омІ

та.к им

..

злетLв , але знову без· сило опустився додоЛу.

Зубков опустив оЧі. -

,роздя;гайтесь динон, швиденЬJ<о і - спати...

обговорено на засіданні виконкому та

на комсомольських зборах села Завори-

Виконком Заворицької сільськоі Ра-

вЬІходит на у&раинском

язЬІке.

Груп а жителів міста повідомила ре-

тивної форми.

Проведено

комсомольськ.о-молодіж-

~

діону.

ста-

в нічний час не передбачена.

61964.

Інформаційна програма •·Вісті•. Концерт солістів Донецького тt"атру опери та балету. (Донецьк). фільм Документальний т. К. сВеймар• . сНа добраніч, діти!•. Програма сЧас •. (М . ). О. ОстровськніІ. •Гроза•. Виста­ .росій ського Ашхабадеького ва

·

театру.

ОБЛАСТ Ь сЦемент • .

афі\uа.

му зични х сНизка дітей. ключів• . (Ленінград). Екран студента-заочн ика . І кур с. К . т. Вечірня казка.

19.00 20.15 21.30

К. т. Чемпіонат СРСР з хокею: сД инамо• •Торпедо» (Горький) (Москва). ( З пе ріод ). ХудожнІА тел ефільм •Тихоня• .

-

22.10

за

Виnад-

кн несвоєч асного завезе ння води, що

Редактор Є. ФЕДЯR.

муться . з

ДРУКАРНІ

22 вересня виконання цієї щоденно.

ПОТРІБЕН

ТЕРМІНОВО

КОМІРНИК.

Д

не повторювати-

мали місце, більше

роботи контролюється

дмін істрація.

~~

НАША25~~ЕСА:--~ :::::::::::~:;:.~~l~:~~:=:~=:=~-==:~~-~~7~~F~~:-~~ м.

БРОВАРИ,

вул . Київська,

154.

дента

· МІсцевого

м асової

роботи,

· радІомовлення

-

фотокореспондента

----------------------..,....,.._,.....,....?.,.~~~..:""..;!"~...:""~оО',".. #.с'"#..,..,.,... .,. ..... .., ..,..,....".~,41 ,.".,..~~...t:'"<<l?'...:""l'.....,.

ІНДЕКС

нагляд

Соціалістичної будівельників

О. Г. Болдирєва. (Миколаїв). Для дітеіі. Фільм-концерт.

Н а наш за nит міським кладовищем. А. А. міськкqмунгоспом завідуючий

пив спортінвентар на суму 147 карбо- цює один нагл ядач, який постііІно nеванців та замовив 20 комплектІв спор- ребуває вдень на кладовищі. Охорона

бл аго- гану роботу культурно-освітніх закла- ннй суботник по впоря•куванню

о бласти .

ме:не з тобою, моя '<11!· ла Тетянно ... >>.

про незадовільний

-

Героя про рис бригадира Пр аці

11 .10 18.25 Наша 18.30 Для

* * *

дакцію

школа.

гідну зуст­ з'їзду КПРС • Соціальний портрет кол ек~

ПРОГРАМА НА ХудожнІА фільм

по в ' язує

що

тична

річ.

дра м атич ного

~~~W"~~

ди, якому редакція надіслала листа на оозгляд, повідомляє, що скаргу було

18.30

20.45 21.00 21.30

і най-

харчової сучасник » .

морського пор­ Одес ького тиву четверта сСпів· Передача ту• . дружність ». (О деса). «З олоті Зірки України•. Кінона ­

н аЧіН а сумно шеrючет ь-

ся листя нлена. 1 я зга-

•Наш

промисловості.

XXV

20.15

мого малею,1юго буди-

нее найдорожче

дів-

17.30

за вікном

'І)ріщи1"ь

мітшй дощ,

і

філармо­ Для дітей. « Мал енька нія•. (Одеса ). Республіканська фізико-м атема-

18.45 19.00 19.30

він .

Єсе ніна.

ПРОГРАМА УТ Художній фільм •хлопець

16.35 17.00

.ви-

в і;в

80-річчю

С.

відповів, що згідно з Штат- '!~Б~РО~В~АР~С~ЬК~ІП,.. ...-МІ~СЬ~К~ІП І Соломка виконані до чів.Робітничий комітет Р.адгоспу заку- ним розкладом у міськкомунгоспі npa-~

року• .

До редакції наді йшов лист від мо-

к иевской

ВН(}Ч!і з

<<Пишу тобі

далекої <<ТОЧІ<И >> , -

добріше,

лоді сел а Заворнчів зі скаргою на по-

трудящихся

урочисто відловів Зубнов. Волошин діс1"ав зошита, руqку і с і в біля

Га•раІЗд, ходіІМо ж У бу-

1975 рік перед- д ів сел а.

депутатов

Зуб-

ре.но поеміхнунея

_ . Підходить,

са ого сталина.

присвяч е ний

народ ж е ння

чин а» .

п 1· дхо-

адресу. '

вдруге

зе.млю . РаJІІтом

1-~:~;~~~:і:~~~:::~:;ск:::о г:р~:~~нного І Советов

змо·

-

·

ІНШУ.

дить?

В е чір,

т. дня

12.45 К. т. с Пал ітра• . 16.15 Наша а фіша . 16.20 До Дня працІвників

.wруже ,

да'В наш парк, засиnаос іннім лист.оnа ний дом , наші зустр ічі, осе-

* * *

бачено ка пітальний ре монт проїждЖої

·

К.

11.40

увесь налитИІй ;раді стю,

силою з Лейтенант при.підняв рюкзак , що нього. лежав nоруч

складає

вон а

Всі роботи будуть

Київ-

покрит-

тя вулиці від зупинки сПорошиика • до школи Nt 5 виконком міської Ради депутаті в

виготовлено, крб.

А ян же ви? -

-

широоо розиривши оЧІ,

орк е ­

з

мільйо­ ун іверситет нів» . «Історичне значення Нара­ nівробітництву с і безпеці ди по в Європі • . К. т. Концерт учасників худож­ ньої самодіяльності. с Ольrа Радзінський. Е. т. К. багатосе­ Прем 'єра Сергіївна• . рійної тел еnовісті. Розділ третій . Інформаційна програма • Ч ас• . з

ПОІВ ертім ·рапто.:м і, Зубнова НУ'В'СЯ до

1".ра зранку буде.

фортепіано

дл я

«Л енінський

21.00 21.30

" рі:31<о

писати. разом буде.мо Ви овоїй Ліз і , а я ... на

Зав-

т.раnилось .

лесом

концерт

19.00

шум ів у .в ітрі илен, n.o ·

голосно аказав: _ д<і.вайте,

-

« Ол'ьга

РадзіиськиІІ.

• Рішення •. Докуме нтал ьни й фільм. •Ми знайомимося з природою •.

19.45

г.1 яrт у тем·інь віІКна, за яки:v1 манрим ли.:тям

на кле.н, з Я'Іrо.ГО nадало сонячно·їШШ1"е лисТtЯ. Ось один лист під-

частини і бу дівництво тротуару по !'У•Київлиці Київській сил ами тресту

шля хбуд•.

· АноХІіН зат.рИІмав-

(

Багатосерійна теле­ Сергіївна•. повість . Розділ другиіі. Перший П. Чайковський. К. т.

сонце» .

Лейтенан1" нічого не відnовів, переві:в по·

ся . Щось У ньо.го з но-

.;;F~ ~

хоч лист І ВЕ НАДРУКОВАНО

знLмаючи

Е.

т.

К.

18.30

по-в іді н а одну а,д.рес у, збуджено го вори в - НеОJДмінно Зубков . зараз же!

ловет,р іІВ у дощ? ! Ось з

дивився

су.мно

нявся на ві1"!Рі і вnав на

.ром перевели на іншу <іточку >>, і потроху, в

багато самого

рюкзамом за плечима і здиво.вано д ивився на л ейтенанта.

ЖОВТНЯ ЧЕТВЕР, ПРОГРАМА ЦТ К. т. Антуан де Сент-Екзюnері. Читає за· принц•. •Маленький служеннй артист РРФСР Я. Смо­ Час;Іrина перша) . ленськиА.

14.10 14.35 •Костянтин Федін• . 15.20 «Шахова школа•. 15.50 К . т. • Вогні Єнісею •. (Передача друга). 18.00 Новини. 18.15 К. т. « У кожному малюнк у -

ся і заздри.в йому. - я зараз же нали-

я•к ого черствого слова .

ВLн

ні настуnного дня.

св ій д ім, ми обо.в'я31<о-

натуuи,

лася на добіро, ласку і

Все

завадить.

-

"а·n Ч"": "" ""' ь·в. Част·о в1·н дУ·...

б

стям. Таня зruвжди, но·

во

шу відповідь . . . двІі від·•

нуло його до колишніх

глнбо<ffо ображеній. Не

в

парку, засипаними ли-

про

1· пове,р-

Волошина

ти

ся їй усл ід, запла.на ній,

з її по етични ми

-

багнюді :З.уб.нов . . Ві1;1 . с тояв з накооиче.ним

(М . ).

кар•.

14.00

його

ще мсжре чорне волос·

Для дітей. • По сторінках журналу « Со~;~ячне коло•. (Ленінград). Екран студента-заочника. І курс. сЗа безпеку руху•. К. т. Вечірня казка. документальних теле­ Програма фільмів. (М.) . Маленький концерт. Художній фільм « Наш любий лі·

стром.

пили з зелених .квартОІJ{ Зубнов га,рячий ча й. читав лис1"и, а Воло-

думон

з

Естонської

хору

16

11.20

на

академічно­

Державиого

ЧОJLОвічого го РСР.

9.30

один сидіf1~ Вони проти одно.го 1 мовчни

шин дивився

сюїта•. сПопе­

афіша.

Наша

Концерт

21 .30 21.45

ми дощам и. А в м ене все-таки ... душа>> .

теміНь.

В. Щер­

вистава .

Лялькова

люшка:..

19.00 20.05 20.15 21.00

нуТfІ{у

10.10

насідала

РСР

ОБЛАСТЬ

Художній телефільм еЛіто в Жу­

18.30

й посміхався: - А мені, тов ариш у ли с ти лейтенант, ТІРИ прийшло за цей час, Ці· сказав . Зубков. лих три ! Один від ма­ від ми і д.в а . .. знаєте ного? Мабуть, від Лізи ,

-

• Час• . (М.). (Заслужений митця•.

Молдавської

баков). (Львів). ПРОГРАМА НА

17.35 17.40

ТоЧJНо вгадали, засміявся Зубнов .

хом щаслНІвої минувши-

з удже-

а,

ne:p·

шим . Лейтенант думав хоч

ний, не с1"римався на,грубив Тан і. У тому ж nа-рну зоставс я він тоді, рік то· ІМу, один . Сиді•В і дивив-

лучився з ідівчиною, без якої життя уяІВлялось йому немислимим . любили Вони. . дуже алеями

б ули од-

лієм повнині ружиТІІtСЯ. ..

терасу. ДоіВІго стояв , спостері.гаючи за тим,

вечорами,

-

з ВІта-

н езадов['о .вони

б іл я будиночна, розбудило жуі!)ливих nтах і в .

ос інь

де.ре·

ва. Вона раділа

він зо· зранку

2U.50

2 І .UО Програма сПортрет

21.30

тан?

ПрокинУJВСЯ

ОПОВІДАННЯ

2U.35 •

равлиному•.

Зубк(}В переодягався

лиш тод і, 'КОЛИ з'явився мокрий , no ноліна в

Нудни,ми були для Волошина лейтенанта дні в цих далеких безлюдtН их місцях. І лише

с.,.я

душа,

колек­

nрограма сВісті• . Інформаційна еГосподарІ молодих•. «Екран землі•. Сільськогосподарський тн ждень•. Телеогляд. с На добраніч, діти ! ».

розпалюва ти

протилежному

зуст­

гідну

портрет

краю•.

19.05 19.35

11 .05

п і ч.ну . в

18.30

щоб дося.гти тієї гіл.оч:· ки. ТілЬІІ<и листя може під нолючизагинути

ше

А

ський бУ'диночок.

Лейтенант вийшов

у

лейтенант,

Він .вже неба·ч:еншVІ поглядом дивився туди, де все гус1"іше й густі-

:щава· солдат-

сьоrоtдні, коли один, стався

йшов за ві'l',ром . Ні, роздумуя не лис т, -

-

мене душа є...

клен стояв, не зна.ючи

ЙО['О, смут.ну: лось, зtnрівав

котиш вітром , не пере- ·

вав

ян би не пошкодить йо· · го нена;рсжом . Визрів сер пень. Повільно м и-

взявс я

•Соціальний

12.20 Фільм-концерт сБалетна 13.00 Для дІтей . Є. Шварц.

Повечеряємо ра­ І лейтенант

варю. зом.

ний н•ро.к і ... не можу.

ню

де-

винувато ска­

роздя­ Славом, за­ гайте·с я , а я чайку

ходи1"ь. Хочу піднятися, .вибачитись за схиб-

з'їзду

річ.

артист

за:в єфрейтор .

<<Неtзже і я т а,к? ВолоІІШн. ду,VІав Адже спр авд і , тан і ви-

Сил немає. Не можу. Сили волі. Невже я та-

-

трохи,

-

КПРС

XXV

.морського пор­ тиву Одеського ту•. Передача третя « Ветерани•. рідного Фільм-концерт с Наспіви

там

Пере хопив

збороти її, цю силу.

танож , з

приїхали для ,ремонту будинну, остерігалися:

нули дні

гіл'Ки, на ста,ре місце, але ніяк лист не може

Тет янка ,

3 АРМІЙСЬКОГО ЗОШИТА

у,весь дах

тнм майже

сnраві.

улюбленій

ряли?

своєї

до

цей яtІ< ний слаб:ки'Й , лист? .. Ні . Для того я і лщцин а. М ене не по-

вr ликим ли с тю1 . І Таня була щасли·

вал и з опадаюч:иІМ листям •клена, що закри-

і ам•іявся, .роз.мовля.в віддався по.внkтю

яна•сь сила

nідс.м іювались . навіть не ЛІСВіталій цього бив. І :коли ви•пала па-

у н а1с буде багато

свої полИJСни по наLПsру·

<<милу Тетянну>>. А ноли й ЗJГадував цро неї ,

Таня любила нле.но-

3нав. Зна.в ще і те, що

ва·в ніч,ну негоду. До малень.кого будиноч:ка

свою

забувати

по·чав

Та1<, ви , до речі, вече­

його

тягн е

Здається,

ОстанкІні•.

а

дія

ПРОГРАМА УТ сДівчатка-~лоn ­ шкоаярів. Для чики•. (Донецьк).

17.30

країні

у

ро:зподілом

на», Прем'єра багатосерійної те­ леnовісті. Розділ другий. Інформаційна програма еЧ ас•. к. т. с3апрошує концертна сту­

16.55

нант­

:щій с нює

вже

над

рот,

•Лірика 8. Маяковського•. К. т. Художній фіаьм для дітей •Над нами Південний Хрест• . Наука сьогодні• . к. т. сjИдгукнІться, сурмач!!•.

21.00 21.30

м' яснпх продунтів. :Конголезька

ІІафтопродуктін.

ШАНА ПОЕТУ

країни.

господарства

зямн

галу­

основними

Уряд республіни вирішив ство­

де р ж а11а

ед­

<< Нщюднu

ло:зунгами:

під

праходин

Мітинг

Порту галії.

над

контролю

фільмів.

документальних

16.45 • 17.15 18.00 Новини. · 18.15 К. Т. еВеселІ НОТКИ», 18.:35 еЛюдина і закон». 19.05 К. т. Концерт радянської пісні. 19.35 К. т. Тираж •Спортлото•. 19.50 Е. Радзінський. •Ольга Сергіїв­

державного

встановлення

ц ес

про­

триває

:Конго

Програм~

Франці У•.

«По

т.

К.

14.30 15.30

Народній

У

БРАЗЗАВІЛЬ. Р ес публіці

ЖОВТНЯ СЕРЕДА, ПРОГРАМА ЦТ К. т. •Пісня далека й близька» .

11.20 14.00

НАЦІОНАЛІЗАЦІІ

ту

участr,

15

НА ШЛЯХУ ДО ПОВНОУ

Пор­ Трудящі ЛІССАБОН. туга .ТJії широко відзначили п"ІІ·

нзял11

по е та.

народженнн

НАРОДНА ЄДНІСТЬ ПЕРЕМОЖЕ!

Броварська друка р ня Киівськогt>облуправління в справах видавництв, полігр а фіі

19-3-18, відділів - 19-4-67,

... .".

промисловості.

суботу, ятницю п O,S і формату Обсяг газети

сПравда• .

#..";;r--.,..."...."....."....,....."........:".,.~..."? "...."..,.І' .:""І'.,".,_.,...,.,,

книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

5176- 11 .122.

#166 1975  
Advertisement