Page 1

Пролетарі всі-х країн, єднайтесsаІ

ВІВТОРОК.

з

ЖОВТ Н

16

І~НІО РОКУ

Sl

Ціна

N! 165 (8074)

-----

коп.

3

Орrан &ро•арс18ноrо 8ІСІ8ННО8• НомnартІІ Унраінм. МІСІ8ної 1 районної Рад народнмх деnраТІв Н 111 вс ..ноІ обnасТІ

Але

якщо

у

Ні періоди

мину лІ

про

це

міської

зацtї,

зу лої

кількості

чима­

представин­

ків вн(іорного органу , то в нинішньому звітному перІодІ було вирішено пі­ ти

іншнм

ЩЕ минулого

рону

кандидати кому

в

члени

член~І

партії

міськ-

одержали

конкретні

доруч е ння.

Стосувалися вони найрі:ІноманітнішІІх сфер організаційної та ідеологічної роботн . господарської

ДіJ'!ЛЬНОСТі .

ННрі-

ШеННЯ соціальних nроблем.· Звичайно. np11 цьо­ му

враховува л ося

роботи

і

~Іісце

представників

ви­

26 ЖОВТНЯ -

ІІІНІІtНІІІІ tІІІІІІІІІІІІІІІІІ

rячІІurо Але

населення

будь!\ю

немає

у

n іднр11 є мстнСІ

Та

ВС('

rючаток

іще

відтвердження

одне

ріоді

було

В

ТаННЯ.

іНШИХ

ки .

ІJІІТаІНІЯХ.

які одер ІІрацівни­

стосувалися

ІІайчасті-

ше внутріпартііінІІх асnектів. організації ідеолог і чних заходін. ро:1' яс· нення документів партії . Госnодартrкам ж е були дані

доручення.

пк

пра­

вило . лов'я:JаrІі : ;і спо­ рудженням нннхось об ' єн­ тів соціальної сф е ри. бо із залитами людl'іі вони нраще обізнані. і можли­ востей для їх аа;tонолен­ ня · мають бі л ьше . Перед­ бачено бу л о і встановлен­ ня

чіткого

виконанням

контролю

: 1а

доручень .

І

nepio;t

сьогодні .

у

товюr

прове; t(•ннн

до

nі;tІ ' О­

nарторгані:Іації .

ко .1 11

аналі:Jуєтьrя робт <~ І>ож ­ ного ЧЛеНа НІІбОрІЮІ'О Ор· гану .

~южна

тн ТОЧНО : виправдав мало

вирішнтн

важливих

Так.

члеІІОВі

ІЩРТії

М.- Ф.

ку

Гсr<~снмен ­

;~о~ІОІ "Ії! <: Я

гази ну

Нині

Кали­

НідІ;рІІТТЯ

фІjJ.\!Оного

Н

ма ·

no

це

:тят:::~

ного:

рад·

,,

бу л о · доруче­

ItpoвajJax

ня

міськко ~ІУ

І\О:VІбінату

т я нс.ь кІІЙ»

чІІ ­

nитань .

директороні

·

rосну ІЮ

ствеJJджуна­

ІЮВІ1Й ПіДХіД себе. до:І НОЛІІВ

предметно

11 рода ж у ~~·яса наболіле ІІІІтан з

rюр1цку

такий

ГОЛОС

;VІаr·а : JІІн

;(еН -

no

:Івітному

у

підключено

а

ч.1енін

місью;ом•·

n<Іртії :

ком.

тацію

.1І1Тяч у

кандІІдатам

1\t~ГЛН.

дорученнями .

лнея

що

вирішення

ІІИХ нроблем. місьнкому І. Г.

своїмн

та

ЩО

члени Aranoв.

;JІІачна

утнерджсн11 я

у

nрин-

спраробота

члени

стосу -

то

,,

Бобрицької

у

і

установ

роботу

КомунkТІІ

тру­

нено

:~а

живаннн ністи О.

громадян . С. Заєць .

По.1іщук .

місцем

Г

М

nіДГОТОНІtі

СіДаНІ>

nJІеІІ\' МіВ

бІоро

і

аа-

·міськкому

~юга багатодітнІІм і мало­ : Іабе : шеченнм сім'ям . ін ·

валі;\ам.

ної

с ~гані:Ісван :::~

службн лярно

штосер дя . надається

пенсіон е рам

;t0ІІО~10Пі

ноелуг

ва

1\Я

й

-

радгоспін .

!І ОЛЯГаЄ '

І ІІІ'

~Іатеріат,ному

у

наданні

ааготівлі

СІІЛаМІІ

()сь .

регу­

допомо·

пали­

праІtіННІІКіН виділенні

наприклад.

ан­

камrrанії

ТуІІа : Іи

тнна'.

тру дов их

11еред

ниr-

колеn­

населен­

ням.

:\1ожна й іІІІІІі чнТІІ снран .

як

в

часто

було

б

наавати

nрнnлади. 'Іимало

перелі­ добрих

внрішеІІнх

с~·;.;ІлІнному

завдяки

ставленню

ІЩ­ жнт­

МОГJІН

)Jt'

nЕРЕАnЛдТНИК

який. на

·

ві · сер­

ниніш­

nоси ­

є

СВОЇ

можу

дору­

катего­ але .

nе-

В

тру ДОВІІХ

і

на

1\0учас­

повнне11

відбір

стати

і

ви­

що

і

вибір

давати

вона

Але

конкретні

nартійні доручеш1я чле­ нам виборного органу. чітно контролюнати їх внnонання жено

нжс

щує

рівень · всього

року .

ще два

слуга

в

наших 11е

істина

Це самим

В.

не·

підтверджиттям .

НЕБРАТ .

ма.

з

ТОМУ

А ХТО ЩЕ НЕ ЗРОБИВ ДЛЯ СЕБЕ ВИБІР,

НАГАДУЄМО,

ЩО РІЧНА ВАРТІСТЬ МІСЬКРАЯОНКИ

котрі.

з

ношею

часом

за

велосиnедом

і

nлечи­

у

ру·

ках в будь-яку nогоду і будь "яку пору року нама­ вчасно

nошту

АВОРІ

Серед старань

nеред ·

·

них

найбільше

докладає

Любов

Павлівна Шуляк. Вона nрацює на · ці'й роботі вже І2 років. очолює бригаду іJІ нстон'ош.

завжди

на. уважна. до людських

стара­

не байдужа занитів. То­

му наш колектив не сприй­ ІІяв

надруковану

нещодав­

но в місьнрайгазеті іІІ· формацію про те. ніби воневчасно

дяки

:1а

роботу . охопила

сотні

доставляє

Любов має

су~Іу

Павлівна. тільки

вже

Приnлад сумлінної тру­

на Вітер (3.5 тисячі). Ма­ рія Василівна Заугольни­ кова (3 тисячі). Віра Фе­

;tворін

на

:Jагальну

( 2.5

дорівна Бабич нарбованців).

тисячі

Серед багатьох видань найnоширенішою є міськрайонна газета «Нове життя» . Ії передnлатни­ нами

уже

стали

понад

чоловік . Вnевнені . що районку нередnлатять у

400

селі не менше 700 дворів . ЯІ\ і rшнішнього року . За нею йдуть газети << Труд». .<< Сільські вІсТі» . <<Аргу­ !VІЄ!ІІТЬІ

И

фаКТЬІ».

СОМОЛЬСКаЯ

нал

<<КОМ­

правда» .

<· Присадибне

жур­

І'осnо­

дарство•> .

Крім того.

що наші ли­

стоноші доставляють нош­ ту. вони ще оформляють передnлату журнали.

ги

на

газети

надають

і

послу­

nенсіонерам. за що щиро вдячні.

їм

люди

Чимало з вертається редньо

односельчан

і

до

nоштового

відділення

з сформити

передnлату

видання.

безпосе-

працівників

прохаІшям на

Звісно.

періодичні

що ніко­

му не відмовляємо. лраг ­ не:\10 якомога nовніше задовольнити їх nотреби .

ІЮ­

вередплатою

чотирьох

карбованців.

дівниці наслідують листо­ ноші Людмила Миколаїв­

В.

свою багаторічну

Вона і цього року

бли:~ько

тисяч

доставити

всім

платннкі'tм.

навпаки.

5 КРБ. 76 КОП .

за ­

-

nередусім

л истонош.

газети.

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ НА 1991 РІК. СПОДІВАЄМОСЯ. ЩО ВИ НЕ ЗАЛИШИЛИ ПОЗА УВАГОЮ «НОВЕ ЖИТТЯ».

передnлати.

цьо~ІУ

важкою

мину­

попереду

відверто

рахуючись

на

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

Хоч

тижні

Скажу

свіжу

чому

перед­

лого

nовторюю.

ІІа

журналів .

видань майже на 40 тисяч нарбованців. що переви­

Це.

свій

і

nлатної кампанії мої од­ носельчани вже оформили передnлату періодичних

гаються

і

га з ет

в

неред­

нинішньої

повснкден­

к с нсререІІції .

:іанеречна.

І

в

небагато час у диве.:tеться 'ІеІ\атн до ТІІХ пір . щоб

те.

Ось

стuрінках

Звичайно.

їх

nлатнии

пе-

виданнями.

майже

необхідно

ді:щатися.

ріодичними дворі

стверджувати .

:Jулинить

насиченість

населення

кожному

Не

роботі

його

орrа­

ІІІІКІІ конференції :шачно розширять nерелііі цих форм і методів . І аав ­ данням новообраного

ній

висока

серед

виборного

ВНКОІІуЮТЬ

:1авдання

-

них

самі:

ІІУ

користання

здавна

Посудіть

ч л енн

:1важеннй

Требухів

тн м .

нк

міськкому

Село

славнться багатьма добрими традиціями . Одна з

аа

контролю

га :1ет11

КОЖНОМУ

внк<>·

конференції

ВИСТУПІІ

У

:1

доручеНІІТІ

ро:1мовн

JІеКТИВаХ

Кому­ В. В.

І. Ковалець та інші брали також участІ, у

час

комуІІістів на nленумах і н своїх парторганіааці я х .

ді­

:\1.

На фото : Марина ТИТОВА за шиттям одягу. Фото А. КОЗАКА.

і: І

nредметом

:щається .

нро­

Ярмuла .

завдання.

npo

реглянути самі форми і мстоди контролю Це. можливо. інформування

ІІаП<JІ:І ·

nропагандистську

свій

аспект .

ста11е

рично

п е ребудо ­

яльність

у

даІІі

ЧеНнЯ

rюлітклубів

:н,І істом

на

вихід

сумлінністю

лення

nідпрн·

nартії. вивчали І переві· рял11 jJОботу nервшІІІІІХ парторгані :Іацій . У складі іІІфОрмаІtіЙІЮ - ПрОЛСІГаІІ · ;tистсІ,юІх груп nід час ltІ>oropi 'І ної передвибор-

с ільрад

ІІій

ВУ» .

Новим

ВідтодІ, як Марина Титова почала nрацювати у виробничо-торговельному трикотажному об'єднан­ нІ, пішов уже четвертий рІк. За цей час вона до­ сконало опанувала усІма процесамн професІйної майстерності. Це дозволає їй високоякісно шити дитячий одяг і систематично перевиконувати змінні

пар-

:1аянами

ЛКІДІІ

йо : нюї

розгорну­

.ІСІ

що

присвятити

!ІІІІІІІЙ рю .

nранівнн­

їх

Іtі

усіf: ю

актнвіза­

колективах

тог о .

міськкому

нюІм

11 .\ ' НаТІІ

у

:Jуснлля~НІ

ємств

тн.

ДО ·

партії .

nитань

до

ріІІІІІЛІІ

ч л е11ам

іде о.~огічннх

ків.

:tоручень

нре;tставнІІкамн внборно­ го орга11у В . :v·1 ,1:\ІІІТРІІ­ ч·l JІК'J". А. Т. 1\ сс еІІкщr. М. :VI . .'Інпуно~І. !\1 І Де .VІ ' ЯІІ'І У І\0~1 Це при їхній бе:шос ередній ДОІІОМо:Jі Й ПіД ТрИМІ\Ї в селах Русанівської . Гоголівської. Кра-

СІІЛівс ь кої.

КіЛЬ_!:(іСТh

даних

міськком~·

та

.лаVІ .

ниправда11о .

ЦІ І внутріnартійно·і та ідео.1сгічІюї рсбс:ти. ад­ же у СІ\ладі виборного оргаІІу 'Інмало nартійних

аюtіf;ю

НІtnонанням

іДе~j,

мою

Це й факт свідчит ь ra:\-I : Іа cefie . Звичайно . не ві · рнчн :1о кі1щя тнм і;tеа-

церкнн .

вала с я

Іttшін r <щіаm, ІІої ведтшоеті ста л а ІІіЦ

Цілком

дових

Ссрйо : июн•

nіДТрИМаВ

сnору:tження

сmtіаль-

інші .

спрані

ВІІКОІІІ\ОМ вро

На

ІІ<Ірт і ї

І.

l\1

партії

саме І:Іідсутність принциповості при-

:1 nодани:о.ІІІ ;tоnровільІІнй

отрн·

стосува-

А. М. 1\ с :Іленко. 1:3. І. Вла­ сеІІкО. О. В. Лосєв. В. І . Луцик. R. :\ Мар\'Іtяк

тотранснорту

fіn1 · атоп1·

аі

до

Дtм'янчуком. вндає 110 : ю карбованців Врахову ЮЧІІ побажання жителів .

ІІІТуК

Сrrравнлнся

не

ко -

ко-

Ч !Н:'ІІІІ міськкому R. М Rабнча . які вважаються ВІІбу_лими :1 па.ртії :JгідІю

СіЛЬВНКОН ·

очолюваннй

ручень .

нуть:

;ря

лікарню .

котра

ПеІІСіЮ.

М КапштІІка н:т1,> В ор е нду Іt е ГР .1І , ННЙ завод у Калннівні. де ТіЛЬКІ! IJ МІІІІУЛОМу рОІtі І:!ІІГОТОІJЛеJ'ІО 1.2 ~ІіЛЬЙОІІа

але

кількkть

своєексплуа-

11

І

плані .

1\Я

іІІІІІій.

МуЄ

у

МОВЛЯВ.

дбання ІШ< іЛЬ І ІОЇ форми . Одній іа nенсіонерок беа­ електроенергію.

інтересн

міському

тії :1 його складу виведе­ но члена міс ь ккому А С Я роtІІа та кандндата в

nри-

коштовно.

роботі

nарТіЙННМ

у

плену;~;Іі

виділені на

будннку

:цано

'~>Іітеті

: шела

на-

Гон тарєва·

муністів

на

пи-

ЛІІІІІе

ЩО.

карбованців

:!40

на­

ор­ гані :ІЗІ(іЯ!І'І слід би лрояв~тн більшу nринципоність у доборі тих . хто

:·!.'і()

:Іроблено

часно

nодальшій

перВІІІІІІІІМ

концерті

дітям-сиротам

і

одержа ­

JІe•JeCІJO

У

такої

Зібрані

благодійному

участі

в

ро:Jмірі

кандидатів

іrІІоруванІІя

:tY'" KY.

аІ;ТННІІіЙ

п

то

надано грошо.в~·

в

і

~ІісІ , ккому

•1 :;ловікам

карбованців

Маю окре­

НІІХ доручень Замовчува­ тн цей факт було б прос­

сrщіальні

11<1

вулиЦі :30- річчя RЛ 1\СМ відкрито. Ра:І на тижде нь сюди :ІавознтІ,СfJ :Ю() :~50 кілогра~Іін :-.1'яса . Звичайно. скентнкІІ заки­ ну

пе-

членів

nре дставляє

доnомогу

навіть

оком

паснвніс т ь

члени

ос­

уnущень.

: 1ара:1

проводнться Іtн рuбота у Бобрику Тут ( ' (•стра мнлос е рдя обсl)тов у є 7 громадяв . За клоnотанІІЯ:V• ВИІ\ОІІК0~1У п'НТЬО:vІ

Пр11

:tPY·

rсго етап~· : н~ іт '"' нІ .." ·: р ної КОНфt•ре НІtіЇ \ІіСІ,·І\ОЇ

:Jроб л е -

110. Я ІІавмисне навів Іtей лрннлс:д із фірмовим :-.Іа газююм. адже ві 11 ЩО

ЧІІ

:збіЛ h ІІJНТН

продаж м ·яса. бо ж :tого ­ ворн треба ннконуватн

ТОГО ,

Доручення. жали nартій~Іі

міста·>

ДВОХ

критичне

тих

помітні

нітІ,

ДРУГИЯ ЕТАП

tttllll'lllltlllllllllllllllllt ІІІІІІІ.ІІ

реалістамн .

МОЖЛИВОСТі

борного органу . і їхнього '\ЮЖЛННОСТеЙ. ДОСВіДу Та І. зрештою. комnетенції ТИХ

ме11111е

буд е

увазі

_,.

lllllltlllllllllllllllllllll illlllllllllllllllllllllllllllllltllll

: Jвітно ·

конференції парторганізації

нсо:Jброє.ІІІІМ ІІа

почат

конструктивним

nроном ЯІ\і

.-\ J ІР

до

етапу

: ІаЛИШІ1ЛОСЯ

КОНФЕРЕНЦН

ПОЧАТКУ

другого

тижнів.

БРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ ОРГАНІЗАЦІІ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

НА

коли

внборної місьtн>ї

МІІХ і І ІІІ І'

шляхом .

ку

упущення

щора­

пасивності

сІ,огuдні.

Наш сучасник

ор1·ан~·

.1оручень

мислеІІІІЯ

парторгані ­

констатуючи

факт

І:!ІІUОрІІUІ'О

с воїх

i tO

ОСМИСЛИТИ

звіт­

говори­

Ли хіба що на конферен­ ціях

ч:Іl'ІІіН

Критично

ПРОБЛЕМА активіза­ ції роботи, nідвищення відповІдальностІ на міс­ цях членів і кандидатів у члени міськкому партії гостро стоїть не один рік.

БОРИСЕНКО,

заступник

ІІачальника

ТребуХіВСЬКОІ'О ПОШТОВО· го

відділення .


2

8 16

стор.

жовтня

«НО В Е

р.

1990

....................................

~~

nримусове для більшостІ

Олевеандр 3 :С НО В ~·' Є ~ В:

громадян країни.

Відмова

від цього ставлення обійшлася радянському народу дорого. Але й перехІд до нього не може відбутися без жертв. причому жертв ще більш тяжких. Як· що, звичайно. він взагалі можливий. що викликає сумнІви. Для . переважної більшості громадян приватна власнІсть

є

чимось

зовсІм

Іншим,

ків великих кіпІталів І майна.

нІж

для

Дрібний

. .· . .

fj.~ 1А ~ ~ ·

навІть

середній підприємець поринає в свою справу ціл­ ком І ПОВНІСТЮ. ОДИН МІЙ знайомий, ТИПОВИЙ ПрИ­ ВаТНИК, що утримував перукарню, змушений був приnинити свою дІяльнІсть, тому що фірма, в якої

він орендував приміщення, пІдвищила nлатню.

турбот. Наснладавши за довгІ роки тяжкої праці й турбот більш-менш значну суму грошей, шив нарештІ nожити як вІльна людина .

він вирі­ Але, на

жаль, ніякого щасливого життя не вийшло. Поча­ лась нудьга, душевна деnресІя. хвороби. Людина. що nрожила життя в ролі раба nриватного пІдnри­

ємництва , вже не може стати вільною особистістю. звільнившись від цього рабства. Доля мого знайо­

-

мого

(Продовженм. JІочаток у .NЬ.NЬ

163, 164).

ЗаrапьноmоАСЬкt дефекти. На ЗаходІ має місце також

і те,

громадян,

І;ЦО

викликає невдоволецня радянських

коли вони стикаються

з цим у себе вдо­

ма. Тут є й брехня, й насилля, й затикання рота неугодним. й бЮрократизм, і коруnція. Такого зневажання свого суспіпьного ладу й своєї Історіі, яке нинІ можна бачити в Радянському Союзі, тут не допус'І'или б нізащо. Тут захоплюються цим лише

. тому,

що це означає . дискредитацію й розпад всьо-

ня . Xoita єдина .державна ідеологія тут відсутня 1 нікого не примушують вивчати Ідеологічні тексти, од:{рмаиюються

набагато ефективніше,

ніж

в

РадянськоМУ Союзі. Це здійснюється завдяки чис­

ленним каналам, що включені в повсякденний спосіб життя, через телебачення. літературу, рекламу. церкву, кіно , газети, журнали, моди, організацію

дозвілля масова

молоді,

різноманітні

культура

є

перш

гічного д.урману.

.

за

об'єднання.

все

Західна

знаряддям

ідеоло·

Пр~ватне пІдпрІІємництво. Понятт~ ~приватне під­

приємництво»

стало

невизначеним· і

багатозмістов­

ним, як І всі Інші поняття. що мають якесь відно­ шення до Заходу. Думаю, що тут має місце навмис­

не руйнування лонятійного апарату з метою введен­

ня в оману мас населення, яке агітують иа користь

відмови. від комунізму й переходу на шлях озахІд­ нення чи повернення до доревоJІюцІйного стану. ТакІ

справи й з поняттям ринку, й з поняттям конкурен­ ції, й з поняттям грошей, й з поняттям партії . СлІд­ куючИ за перестаю

публікаціям~ в радянській дивуватися тому ,

як

пресі,

поводяться

я

не

з цими й

Іншими поняттями. Часрм я задаю собі ·запитання : а чи вчились цІ автори взагалі чомусь?

Але повернемось до приватного підприємництва. Сім'я. що відкриває маленький магазинчик, є при­ ватним

підприємником

(скажімо,

приватним власни­

ком) . Гігантська автомобільна, авіаційна чи комп'ю­ терна фірма з капіталом в декІлька мІльярдів також є приватним власником. Банк, що контролює тисячі крупних і мільйони дрібних приватних власників, також є приватним власником . І людина. що бере

в цьому банку кредит на декілька десяткІв тисяч для від~риття мІзерної справи, також приватний власник . Сучасне захІдне суспІльство є не сумою приватних власникІв, а ієрархічною структурою з вІдносинами підпорядкування І спІвпІдпорядкування.

Розглядати приватне пІдприємництво

цІєї

структури

за

межами

немає . смислу.

Нижче я хочу дуже коротко розповісти про най­

численніший клас приватних підприємців, котрі сто ­ ять на найнижчому ступені в ієрархії сучасного ка­ піталізму, про клас дрібних пІдприємцІв. Саме з нього в Росії хочуть почати перехід до ЗахІдної економІки.

Дрібне і в значній мІрі середнє приватне підпри­ ємництво на Заході не настільки вільне, як уявля­ ють в Росії. Я:ого тримають в руках банкІвські кре­ дити. За ним пильно стежать податкова система й взагалі педантично розроблене законодавство. Сфера його дІяльностІ обмежена багатьма умовами. вклю­ чаючи Інших приватних власників. Ніякої «вільної гри цін» тут взагалі нема . Ціни лімітованІ й фак­ тично не залежать від бажання окремих приватних

власників. Причому , ціни неухильно зростають всу­ переч бажанню пІдприємникІв та їх клієнтів. За час нашого перебування в ЗахІднІй НІмеччинІ вартість життя

зросла

них власників

тут

-

принаймнІ

вдвічі.

Серед

приват­

початківців видатних успіхів дося­

гають лише одиниці. Більшість nриречена на невда­ чу чи ледве зводить кінці з кінцями. ДрібнІ й серед­ ні приватні власники nриреченІ на ризик й важку

працю. Якщо такий приватнІfК крім членів своєї сім ' ї має ще й найманих робітників, він працює більше за них. Порівняно висока продуктивнІсть nра­ ці тут досягається за рахунок високого ступеня ексnлуатації всІх учасників справи. Радянський при­ ватник

йому

має

деякі

створені

переваги · лише завдяки тому,

виняткові

що

умови. Всі його nереваги

щезнуть , досить йому стати звиЧайним явищем. Ви­ сока продуктивнІсть західної економІки взагалі ли­

ше в мізерній долі визначається приватним n1дnри­ ємництвоJІ4. Вона визначається загальною структурою капІталістичного

підприємництва,

котра

набагато

ближче тоталітарній структурІ, ніж комуністична економіка Радянського Союзу, яка піддається все­ бічній дискредитації.

ПрокJUІття власності. ВласнІсть не є .ким,

від чого

можна відмовитись

nридбати добровільно.

Це

або

є громадське

чимось що

виняток.

а

типове

явище.

твердження критиків каnіталІзму, включаючи марк­ систІв, що ліквІдацІя nриватної власності І приват­

ного підприємництва означає звільнення людей від найстрашнішої форми соціального закабалення. В Ідеологічно спотвореній атмосферІ нинішньої Росії

та ­

це

закабалення.

справжня свобода . чий ва

є

рахунок? перш за

однак.

Свобода,

як

але для кого й за

-

Проблема приватного nІдприємницт­ проблема соцІальна, а не госпо­

все

котра

економіка.

зветься

Сучасна

ринковою,

має

економіка

м~ло

Заходу,

спІльного

з

ра­

дянськими уявамн про неї. Дивно те, що в Радян­ ському

СоюзІ не дають її наукового

опису.

хоча

здібних на це спеціалістів. безперечно. більш ніж достатньо. Це свІдчить про те, що Ідеї ринкової економіки відіграють не стільни економічну. скіль­ ки ІдеологІчну й політичну роль.

Повторюю

є

перш

за

й

пІдкреслюю,

все жорстка

субординації

й

що

економіка

структура

координації,

з

лише

Заходу

відносинамн

однобоко

лІ ,

-

змов.

Це,

да­

диктатура гІгантських фірм , їх об'єднань

Це

І

педантичне державне законодавство й

-

система органів невиборної влади . котра охороняє порядок в цьому механІзмі суспільства й інтереси його господарів. Це розділ й переділ світу на сфери впливу . Це урегулювання проблем еконо­

мІки на рівні урядів й угод між країнами . Це- nолі­ тика.

що спирається на економіку.

спирається на політику .

конкуренція

таких

й

економіка .

І лиш в останню чергу це

собі

<•незалежних•

що

-

приватників

на якомусь там . «вільному» ринку. котра вІдіграє жалюгідну роль. яку роздувають в інтересах ідео­ логІчного одурманення мас. Сучасна ринкова еко­ номІка Заходу є не менш плановою, централІзова­

ною й регульованою зверху. ніж радянська. ні

.

подіях. Відвідувачі музею будуть вдячні , якщо пода­ руєте фотографії, грамоти

націоналістів . І в цій важливій справі нам необ­ хідна до1юмога ветеранів

чи

-

праці .

партії.

ВелиноУ Віт­

чизняної війни. воїнів­ інтернаціоналістів учасників подій в Іспанії. В'єтнамі . Монголії . на

Нубі. в Афганістані. Анго­

лі

та

інших

країнах.

Насамперед, ветерани,

шановні

якщо

ви

маєте

вільний час. просимо взя­ ти участь у зборі необхід­ них матеріалів і в облад­ нанІІі

музею.

полІтики

й

теоретики

так

охоче

почали

Захід­ допома­

гати радянським співбратам по перебудові ра­ дянсьної економІки начебто на західний зразок перш за все тому,

що вони

знали наnеред

важливі

Ноли

А музею. звичайно. по­ трібні найрізноманітніші

докумен­

їх

на

це

перефото­

бу де

ваша

згода. неоціненними експо­ натами стануть і вашІ на­ городи ордени, медалі,

-

пам'ятні знаки . Будь-який музей прикра­ шають речі свідки по ­ дій. Зберігаєте і ви такІ реліквії . Вони вже стали історичною цінністю . . Лю_j ди

також

якщо

подякують

ви

нашого

передасте

вам:"

їх

до

музею.

Наша адреса: 60-річчя СРСР.

вулиця тел.

2.

5-65-12. Шановні ветерани.

вої ­

його тільІщ починається. Будемо вдячні за повідом­

ни

лення

на

Взявши участь у створен:

журна­

ні музею. ви зробt~те не­ оціненний вклад у військо­

цю

про

тему

літературу

(книги.

ли). Можливо. такі є у вас в особистій бібліотеці, то

nовідомте

на

адресу

військового комісаріату. Напишіть про себе. про свою

участь

в

інтернаціОІі8Лісти!

-

во

патріотичне

ЩІхован­

ня молодІ . А ц.н справа v,.абуває сьогодні особли­ вого

значення.

·

описуваних

Рада

музею.

немож­

ВоJПІнська область. Пам'ятник веJПІкому Кобзареві відкрито в селі Буяни Луцького району, на центрапьнІй садибі радгоспу імені Т. Г . UПевченка. Більш як сорок років тому було створено це господарство, ро кн

во•: о

і

всі

\

ці

залишалось

вірним імені славного енна українського наро­ ду.

Відкриття

пам'ятни­

ка стало справжнім на­ родним

святом,

на

яке

з'їхаJПІсь тисячі mодей з навкоJDППніх сіл. На

прохання місцевих жн­

ливість для Радянського Союзу досягти на цьому шляху й невІдворотність поглиблення кризи радян­ ської економіки на випадок. коли б хазяї радян­ клюнули б на цю nІд­ ського сусnІльства всерйоз ступну nринаду. Здається . вони досягли великих

телів пам'ятник освя· тнв священик М. Т. Назарук. Під час відкрит­ тя пам'ятника Т. Г. Шевченку в селі Буя­

усnіхІв у цьому .

ни .

8

Фото В.

Демократія. Не існує ніякої абстрактної демо­ кратії. Сучасна західна демократія є політичною

формою ксmІ'NІлізму й лише капІталІзму.

іншl

ти. ЗгоднІ графувати.

зобра­

жується як такий собі вільний ринок з довІльною грою цін. Це диктатура банкіІІ, їх об'єднань і змов, до того ж -- диктатура не менш безжальна.

ніж днктатура комунІстичного суспільства.

МУЗЕЙ

При міському війсьно ­ вому комісаріаті створю­ ється музей воїнів інтер­

матеріали. адже створення

Ринкова

Бєлова.

(УНРІНФОРМ).

Основни­

ми її елементами є парламентаризм й багатопартій­ .ність. Обидва 'ВОНИ мають я.кесь значення лише при

умооі, що суспІльство' має незалежний від цІєї ча ­ стини влади механІзм самоорганізації. Іншими сло­ вами, постійно діюча й невиборна система управлін:

Перші

й самоуправління. Вже одне те , що регулярю урядовІ 'кризи майже не мають нінІюго впливу на

сnоживачІ

ня

задоаоnенІ

життя захІдних країн І JІавІть не помічаються біль­

шІсrю населення. свІдчить про другорядність пар­

.'Іамента;ризму ,в системі соцІально:ї органІзацН. Точ­ нісІнько

так

І

спекта.клі

з

партІ,ями

nід

час

види­

мого подІлу влади не впливають належним чиноц. на життя зах~дної країни . Багатслартій»Ість тут є :не так ознакою якоїсь за.гальн·олюдсь·кої демскра­ Т.Іі, як ознакою того , що партії ян елемент політнч­ Н'ОЇ

системи ПолІтичнІ

є

другорядним па ртП, я~що

явищем . суворо .дотримуватись

.

змісту :понять. явище специфІчно капі"І•алістич­ не , а не уніrверсальн.е . НПРС вза,галі не є парт.ією з

цієї

точки

·зору,

а

частИІНою

державного

апарату

(в ЯК·ОСТІ партІйного апарату) й соціальної організа­ ції колеН'Тивtв (в якості первинних партійних орга­ нізацій). Напщци :на неї І ви.Jvюги позбавити її ролі ядра системи влади є прагненням зруйнувати всю состему влади, оскільки в ноJ\1уНІстичному сусnі­ льствІ немає та·кого nрихованого механізму само­ срган.ІJзації, як в суспІльствІ каnіталІстичному. Класи І класова бороrьба. Одним з елементів за­

хІдН'Ої Ідеології

є

зображення

західного суслільст­

ва як якоїсь там nонадкласової демократії , а капІта­ лІзму

..;.._

як свого роду «ТехнІчної» орган1зації діло­

вого життя країни . Але захІдне суспільство є капі-. таліетичним з усіма атрибутами останнього , в тому числі й з розпадом на класи й з експлуатацією оДних людей іншими. ·

можна

ставлення,

зображується

дарська!

го радянського. Є тут й Ідеологічне окозамилюван­

люди

не

Завдяки спостереженню численних випадків при­ ватного підприємництва я зрозумів Істинний смисл

·~

.N2 165 (8074)

юних

Мій

знайомий, переживши душевну драму. ·відчув на­ віть якесь полегшення: він звільнився від тягаря

8

ВИХОВУВАТИМЕ

власни­

І

ЖИТТЯ:.

(Далі буде).

Нолектив

Заліського

виробництва Ниївсьного експериментально - дослі­ дного

заводу

готовлення

нарощує

ви­

нетрадиційних

є

-

утеплювач

сугельні

nерліто­

плити.

Це

не­

горЮЧий, теплозвунонепро­ никаючий матеріал , який не

виділяє

токсичних

ре·

вогнетривів, які не реа­ гують на різке коливання

човин. Потужність лінії по його виrотовленню-

температур. відnраЦьовано

спеціалістами Інституту' матеріалознавства Акаде­

кубів на місяць. Се· ред сnоживачів }{цjа­ ський трест «ПІвденорг­ т~хтрансбуд» МінІстерства

мії ,наук УРСР.

транспортного

Технологію разом Із

Перші споживачІ, . серед яких tюлентив Ниївського

зсівод)-1

ня• .

<~:ЛенІнська

задоволенІ

'ку;t

якістю

нашої нової прод.укції. У колективу є всІ можливо­

сті во

збільшити виробницт­ і

реалізовувати

триви

населенню

штування

груб

вогне­

для

камІнів.

вла­

nечей,

І т. д. за роздрібни-

ми цінами ( 1 штука роз­ міром 230х113х65 мм к~ штує · 90 коnійок).

· Ще

однією

новинкою

600

ва СРСР. комендував вач

І

на

крІвлІ арени,

будІвницт­

Добре заре­ себе утеплю­

спорудженні

нової що

n~

спортивноУ будується у

НИєві. :Нолентив нашого nІд· ·nрl~мства ·зацікавлений укласти

із

сnоживачами­

області та району договІР на

поставку своєї

продук­

ції на взаємовигІдних умо­ вах.

О. КОНОНУЧЕНКО, директор.


«НО В Е

ЖИТТЯ»

16 жовтня

8

1990 р.

Заважають •

• ВІДОМЧІ П РОДУНЦІЯ

нашино­

будування Унооп с пІлни вІдома далеnо за межами нашої області . Однак не тІльки традиційні nрилав­ ни «роблять погоду» на нонвейєрах nідприємства. ВІдчутною часткою в йо­ го

номенnлатурі

народного також

є

товари

споживання.

складні

а

машини.

Серед останніх розро­ бон заводських спецtалІс­

-

'Іів

унІверсальна

миR­

на машина Завдяни

марки ПМБ. використанню

еластичних

елементів

вона

здатна

чисто

вими­

ти овочі і фрунти на~­ снладІ-іlшої конфігурацІї . Зараз дослідні : Іра:lни Іо.!!.РОХОДЯТІ> RІ!ЛроnуА<ІІІІІ Н Н

цих

рядків

:-Jнову

п:лідних :vюжна

б

НИ'VІ

ні

прич ини

вих

і_

на

к о рисних

--

Прикр о .

що

:рювах

~~~

у

не

напагсдити

внгот с влен н н

рювальн о го ціальш;-м

дрот у

зва­

із

спе­

ланриттям

для

будемо переходити на їх серійний випуск . Готуємо до виробницт­ ва І опалювальний котел nотужністю 2f> кіловат . ЯЮІЙ, безумовно , корнету·

північних широт . Вже й б у :t о зареєстрс ване спіль­

ватиметься

діють

великим

том у власників

ВІн

а

до

газову

нього

попи­

котеджІв .

виготовлений

лІ,

із

ста­

автоматину

постачатиму-ть

київські виробничники. У ході реалізації ін· женерних рішень аначну _роль відіграють майстер­ нІсть і високий nрофесІо­ І-Іалізм слюсарів експери·

-

ментально

інструм е нта­

льного цеху А.

М_

Бовку­

не

радюuс ькu- австр і йське

nідприє м ство туті

Патона,

·верстати

наших

у

Не ІІ у

тіль­

ки багаторічний досвід і вміння . а й . можна ска· затн,

душу

у

кожну

роз­

робку. Один з десяти автома­ тизованих укладальників пляшок у тараобладнання (контейнер) дІє на заво­

ді у Борисnолі. Відгуки про машину добрі. Uей винахід запропонований головним

воду Б. раз

І.

зразок

інженером

за-

Притулою.

За­

машини демон­

струється на сягнень

дарства

ВиставЦі

народного

до­

госпо­

СРСР .

медалей ни

Головної

нраїни

наша

була

вистав­

удостоєна

тістомісильна

ма"

шина , яна виготовлЯє що­ доби 22 тонни хліба та хлібобулочних виробів . Сьогодні це вже визнаний випробуваний

помічник

сталі

в

цехів .

не про­

одн о му

щ; глн

.\

реалі з::; вано

щ :о

-

о.д­

:-!бИра­

ТИ багатсвар і ант ні р озбір ­ ні І{ У ХСІІНі ~еб.lі і:\\П ОрТ­ Н ОГ О вир сб ництва іа де· р е вн о- стружк свих

с ь ~ ~ сінішні які

стоять

леоешнсді колективу.

трудсвого

всім

U1e

е два

п-р о блема

-

відомі .

актуальна належ не ви­

,:: ішення

питань

Так.

нас

у

нок

лиєарн о го

від

цеху

ел е ктричне

з

кварта­ ми

частину

лиrва

ста :rе.ве та

та­ ча­

заvrінити

алюмінієве.

викид шкідливих

ре­

чов ин в атмосферу . по­ .lіпшити янІсть виробів .

О. КОЛАНДИРЕЦЬ,

Г О JІ G Е·ІІ ий

заводу

...А.

вулична-шляхо­

розписано,

слід

виконати,

якого

де

і

до

часу .

Щоб с кажу,

не томити читача , що всІ всти уже

давно nовинні бути вико­ нані . Псвинні . Та тільки на ділі. як ви розумІєте, все виглядає Інакше . Дуже добре, що решті

оновлено

на-

покриття

вулиці Черняховського, що реконструюється

ву ли­

ця Чкалова. Мабуть , ка· жпь водії спасибі І за

В): ,,иці

Ниївську та

-

ріна цих

ву лицях

автоб у сні

прqходили

маршруJи

міс­

та.

Чи:vіало

їх

n·роІвузол

зв'язує

ЖИ'!'ЛОВИМИ

масивами . Саме тyrr ледиться

ники

ва

шанованих

у

мІстІ

зна­

1

більшістр

про­

сlніЦlативи•

чомусь

ного? Виходить, навіть своїх :v~ашин вени не шкодують. -не говорячи вже про громадський авто-

впорядкованим. Вважаю. що завод роз­ починається не з nрохід· ної, а· з дороги біля nІ.д­

тра.нспорт.

приємства.

А

йдеться

ли

ку дороги. в!дремонту-вати яку всІм ра,зом було б зовсІм не важ·ко. Та _тільки з року в рік_

диоекції цих ко.1ектив1в ніби не помІчають лоби-

Вона

і

є

об­

личчям його керІвника . у РАЯОНІ «Торгмашу• автошляхи дещо кращі. Це тому, що недавно змінили покриття

· вутщt

Нутузова, черга

настала

зараз вулицІ

тої дороги. А хіба робітнин~в та службовців не цих підnриємста переіЮ-

Чкалова. Але і тут нlно­ му потурбуватися про «кишені» зупинок респуб­

лікамеької

підприЕJмств.

зять

Здавалеся б. йоні шляхи

у ць1)му ра ­ :v~ають бути

не їх адміністрацІї. nерш за все. п-овинні бути зацінавленими у регулярно му :рус! автотранспорту ?

будІвного номб!нату. · Пер­ ша в ямсшс. друга не­ заасфальтована. На ній відсутній автоnавІльйон.

Виходить, не зацlкавлеІ все тут.

Потребує ямкового ремонту І вулиця Нр~совсь-

сті

ж

-

·вони

Вулиш;~

У

найгірші.

50- річчя

<< хвс.ріє».

дійсно­ ВЛНСМ

псчинаючи

МеталургІв,

Ідеш

вс·ду

лорсшкової

гії

І:Ііби

вІд

до

за­

металур­

ло

пральн:й

дошці .

Мене

цікааить,

чувають

як

себе .

дять

цією

ДНЯ .

наші

коли

ДОj:::JГОЮ шановні

нІ.

по ­ їз ­ ЩО ­

нерів

І

хто.

ян

Трохи більше турбуєть-

ся

про

своїх

виробнични-

ків дирекція заводу алюмінієвих будівельних конструкцій. Тут хоч заасфальтована дорога. що біля заводських норпусlв. Та тІльки на бІльше

бази

де

Особливо перехрес­ з вулицею ЛенІна,

під

ється

час

дощу

велика

створю­

калюжа.

Давно чекає

ремонту

вулиця Горького. дочекається?

Ян

бачимо,

кому

в

чи

мІстІ

ні­

nідновити у

чергу

першу

покриття

.rиць,

по

яких

1

Та

тих

ву·

проходять

автобусні шляхи. І сьо­ годні підводить нас застІй­ на пенхологія «І так зі­ йде» . тому й не вистачи­ ло літа для того, щоб від· ремонтувати

дороги.

Донь у день псуються на них автобуси . І це при дефіциті запчастин . Яні

домо­ ж ми горе-господарі! ... Кажуть, у Сінгапурі

·мислових

якнайкращими .

автобуси?

фото. тя її

не

заводів · порашнавої мета- вистачило: майданчик, де лургії. пластмас, буді · роблять розворот автобу­ вельних нон-ст-рукцІй, ши си марШрутів ММ 1 та норемонтного. кранобуДІв 330, так 1 залишився не-

Гага­ ше про невеличку дІJ!ЯJ!

' JJO НИХ f/РИЄМНО Та якби лише по

їздити .

Мал. А. КОСТЮШКА.

~уми у СПЛІВ8JІІ • • сІвrапурськІ патвкв

роботи

кому

3 такою броварські

ніякІ

8

обстежува-

ремонтні

На pyІCOBQHtJZO

та

кого . Маю на ува~l ' ту її

тих.

хто

не

дотримується

законів, б ' ють вими патиками. нас

ввести

ня

до

нує;

бамбуко­ От би у

тане

тих.

хто

покаран­ не

наприклад ,

вико­

місцеві

рішення .

Та тільки.

торговеJJьного машинобу­ дування у бік Требухова. А про постійно розби­ ту вулицю ПушкІна наша газета вже писала не раз і не два. Вміщувала і

fі1ься,

допоможуть

не

пинку у Броварах автобу­ названого маршруту, треба вдаватися до край­ ніх заходів і пінетувати не тільки nроїзд вантаж­ них автомобІлів. а й авто­ бусів свого ж автоnІдпри­ ємства? Звертаємось до депута­

ділянку,

що

за

заводом

ж

·ми .

сорту чи не

Що

не

говоріть .

добре

діло зробили для нас не· рІвники району, виділив­ ши

міським

шматочку

жителям

землі

лід

по

садо-

во - городні ді.1янки. Не­ має нотреби nереконувати. наскІльки це потрібно. І хоч проблем вистачає, та тру дяться

всі

бажанням,

адже

рет,

з

великим

не

що овочІв у

магазинах

кенстр-уктор

«Тсргмаш'-' .

беруть_ пасажирів .

що

ро~

Усі ці заходи дадуть можливість набагато змен­ шити

до д

з

модерні­

останнього

змсгли

вунного

на

житловнх

зв ' я з нv

зацією

спеціаль-

складі пред-

прогадав

покупкою. Тепер нам 3 тобою ими та баюри не страшні.

вагра-

nл 2 влеІІНfІ . Прн ць ~ му сам цех буде nеренесено

У

що на

Я вважаJО, мамо, що не

-

Повертаючись

техніко­

nереведення

л ів .

як!

Гoнчa­

р е зраху нки

для

далі

директора

Г.

не

дума­ нам

і

бамбуковІ патики ... Хто ж наведе нам по­ рядок у нашому будинку­ мІсті. крім нас самих?

С.

ПОТУРИАК.

еколоr Ії.

є

еканемічні

на

на

слравїt~ньої

·

са~юrтійн о сті

коксу

плит

тональностей.

Слuвс-~.

ксж

До речі. ДВОХ ЗОЛОТІІХ. срібної та двох бронзових

длн

МОЖЛИЕ'іСТЬ

пр о.б.1е:\Ііи ,

11е

і

...

аалюті

ного,

вклали

імені

б на НИХ ВНГ О Т ОІ:І.І ;>.! І І І{С /1Че гютрібнv ІІр с: t _І· кцію . У.3 ,11! б ВИ ГО Д у. '1UЖЛf1ВО ,

рі :; них

яні

Інсти­

Так

a J!e...

т я гування

з

nри

з варювання

на. В. Н. Брика . Ф . О. Марченна. В. С. Забереж­

І

Ук ос-пспілки

: J:v. u г.1н

себе

не-

з абор сн у

нрав л іння

і

алюмі­

через

в:~о~оти-всвану

стан

конкрет-но

сусі­

R,1аЄТЬСЯ.

зо-

дорІг

8

я

вої мережі нашог.о міста . За результат~~и було с кладено ант. А в ньому

:1аду:v~ок .

завод с м

квІтня

комісія у

ла

пе­

ІІієвих б у;tіВ t' .1ЬНИХ КОН· с трукцtй nоки що не

матерtалt

автоінспекції

ціка­

іЗ

ньому стан

заступвиком

міської і сrоличної держ·

Налрик.1ад. для виготовлення з бірна-р ез бірних nавільйон ів н а м nотрібен а л ю:v~інієвий nрофіль. Од­ Д С 'VІ і JВИТИСЯ

Із

NQNQ 13209

істот­

ста:tи

В

незадовІJІЬИИЙ

с тавникt·в автопLдприємств та 13262,

р-із­

багать о х

разом

писала про те ,

початку на

м і ністер с тва:v~. не від· per існальне

решк оді

своєму

вже

лагоджє-не

ці

про

автопіДприєм-

Локтєввм.

у ПОПЕРЕДНЬ ОМ У

спо.дівати­

• господарство -

директором

Ф.

пасажирського автопідприємства В. petf1(0JW проІхалн мtськвми дорогаІUІ.

бІльш

підприЕJмств

йшлося

кореспондент

у

сн при умові стабільності нинішнь с ї ен о но:v~Іки . На ж-аль. лідлорядк с ваність окремих

з

Р.

ладу. У матеріалі наводилася цифра: щороку на «лікування• автобусlв з цІєІ причини автопІд­ приємству доводиться витрачати майже 350 тисяч карбованців. Літо позаду . Чи стали впорІІДКованими місь­ кІ автошляхи? Щоб дізиатиса про це, наш

результатів

бу .1о

інтерв'ю

13209

міста, через що чимало автобусів виходить з

j

rюшуці.

Б Н:ЗУМU.І:!НО .

М

крема

нолог М. Ф . Шевченко та

;щми

експлуатаційІІІІХ

.

ства

наших хлібоІІ~карів. а ін· - нонетрук т о р и В. 1-\. Б е мбель. М. І. Нлнмась. інженер - тех­

нак

нонсервних заводів Умані і НраснодіJ.ра , nісля чого

друковано

І

ж е нРJ>Іі

автор

8 N2 165 (8074)

- - житті• -під 29 червня ц. rp. у «Новому заго1 ловком •Коли хворіє автотранспорт• було на-

гальма .

аа воду

торговельного

стор.

3

Ми .

не

сек­

місцевих

густо.

працІвники

норошковоІ

заводу

Добрим

му

с.rовом

на

про

слю~а­

з

енерго­

ря-саитехніка

цеху

Анатолія МнколаАо­

внча ТРУТНЯ кваліфікованого ка,

відгу­

домобудівно­

комбінаті

добру

і

дІллики

високо­

-

робітни­

чуйну

люди­

так

розпоря-

дився! . Така ж картина І в зво­

біда в

пинЦі

тому.

топарк,

ляючи сують

що

наш

спеціально

автобуси,

ав­

виді­

янІ

по маршруту

кур­

зупин-

ка метро «Пlонерська»­ «Сади АН УРСР», не доз­ воляє

Ім

Броварах.

буси ють

що

зупинятися

Ми

є свідками

нерідко

ці

t~апІвпорожні. через

в

наше

авто-

же

не

ють

зупиняються

«Сади•. їх

канцІ

на

зу­

де

очіку­

переважно

меш­

нашого

і доводиться

міста .

Тож

годинами

че­

кати на зупинці автобуса з Літачок. який, як пра­ вило,

у

вихіднІ

дні

надто

переqовнений. Автобусів під М 13. які тут курсу­ вали, ми не бачили все

сів

тів

Невже .

1

виборцям

ня

РАЗ

-

допомо­

ласка,

сво'ім

вирішити

питан­

про зупинки

автобусів

цього маршруту рошинцІ• та

на «По­ «Школі

М 5». Це полегшить нам паІздку до своїх Земель­ них

дІлянок .

Група броварчаи, ВСЬОІ О 17 ПіДПИСіВ.

щоб зробити зу-

ОДИН

мІськради

жіть, оудь

слІду­ лІто.

місто

ПОБАЧИТИ

Подивитись, як працюють тваринни­ ни держилемзаводу сПлосківський», приїжджають не лише білоруси, молда­ вани, росіяни, казахи, а й фермери з

здалегІдь nідготували фермські примі­ щення до зимівлі. Бригада. яку очолює виконроб П . І. Гаєр, полагодила понрІв­ лю, лІдІгнала дверІ, засклила вікна, по­

Нанади, США. Іх цlнавлять умови пра­ цІ, племІнна робота, кормова база, ра· цlони тварин тощо. Як мовиться, кра­

все зро:били доладу. Доклали трудівники

ще один раз побачити ...

Корови у сПлоскtвському• високопродуктивні,

Доярки

xopowl,

одержують

від багатьох з них від 10 до 15 тисяч кІлограмІв молока. · Це забезпечує 1 відраднІ

результати в

цілому по

госпо­

дарству. За дев'ять мІсяцІв оператори машинного доїння одержали. від нож­

ну .

Хто ж

по-.1юдськи

ротньому н-апрямку. Авто­ буси цього маршруту май­

КР~ЩЕ

• куюtься

городні

що?

Та

другого

отримали біля садів Ака­ демії наук УРСР . Це нас цілком задовольняє. Та

того,

металургІІ,

-

садово

люди

но'і корови по 5658 кілограмів молона. Державі ~дали його на 91 тонну більше, ніж торік. Постаралясь

1

будівельннни,

які за-

білила

го,

приміще.ння

•всерединІ. старань

Словом. до то­

1

аби надJ.йно працювали доїльнІ апа­

рати .

автСІнаnувалки.

трансrrортери

ТОЩО.

- З кормами теж все гаразд, розnовідає головний зоотехнік гQсподарства Ю. Ф. Загорулько . МеханІза­ тори заготовили чимало янlсного сіна, сінажу, силосу. Вдосталь буде і кормо­ •.вих

буtрякІв.

Від та-ких

rормЬв

маємо стабІльнІ та вагомі. ки одержують ка

вІд

корови.

по

18,5

і

надої

Зараз дояр­

кілограма

моло­

А. rлвРилgнко.


стор.

4

І 6 жовтня

8

сН О В Е

І 990 р.

кн

змішати

нити морквою І буряками картоплю неможливо, але все ж спробуємо переконати, що урізноманітнити

йонезу.

ними наш стіл дуже доцільно. Тнм більше, що ми, жителі міста І сіл району, маємо змогу в цьому ро­ ці самі на полях радгоспних заготовити їх на зиму для зберігання в домашніх умовах. А тепер кілька слів про цінність буряків ra

столові

рецепти

страв

з

6()(}

сполук

щедре для

фl~іо.1огІ '>!Ю

речовин

в

важливих

ор~·СІ,:ізмі

."..

"'

__

чення мн

...

"

мідь.

цинк

мають

сі кровотворення.

важливе

:значення

час

виснаження.

занепаду

після

яють

мікроорганізми в

виведенню

дах невисока І ще одне

чайними

буряків.

в

тяжких

столовими

злоякісними утвореннямі-І різноманітної З буряка готують багато страв. з

сірника.

Потім

охолодити, скласти

"'Іокалізації.

нашаткувати nритруси­

під

300 -

крб.;

цій

-

та

солити,

нику,

притрусити

залити

перцем,

майонезом

буряки, l ОО nерець і сіль.

і

додати

добре

розтертого

по­

яблука

соломкою,

хрін

1 ка

невеликий буряк,

1 100 r

тертого хріну,

потер­

сіль

і

цукор

до

соками

жовчному

увечері

питr1

то

його

дають

хворим

по склянці

морквяного соку.

і

сіллю),

Но-

свіжим.

заливають

зеленим

листя

листям

майоне­

салату.

цибулина,

салату,

яблуко,

50

яйце,

г

г

смен­

сіль.

2-3

моркви,

столові

ложки

2

меду,

З

зе.'Іень петрушки,

буряка

і

моркви

можна

готунати

ріані

сто­

соки.

напої. Рецепт їх можна :шайти у юrи:Jі Ф. І. Мам­ чура <<Овочі і фрукти в нашоіІtу харчуванні>>. Пода­ на вище лікаря ·

ТА ГОРІХАМИ

й потертн на крупній

інфор:-.rація також в:тта а фітотерапевта. нрофf:'сора.

книги

-

Щасти тобі, У

30

місті

Нерчі

вересня

оспбоста ~J

шахів

для

ніру У

19

по

проходила

першість

1979-1980 Іія

з

для

УРСР

дівчаток

рр народжен­

відбіркового

першості

тур-

СРСР.

ньому взяли

Ірино!

єва.

Харкова.

Луганська. ших

міст.

ской

и

рананного

Советов

:Ja

лідирувала

наша

ка, набравши

Ниївську

об­

можливих. Але в остан­ ньому помили'лася й програла. В результаті

наша

:Jемлячка.

представляла

школи

лише

учениця

N9 9.

підліткового

ви­

п'яте

6

очок із

клу-

АДРЕСА ТеJІефс.ни: І

соuіа.tьнн,

--

СРСР турніру

маляр

Європи

гання.

вантажник

-

клубу

Київська заступника

віддіJІу

в слюсарно-механічний

цех

оператори

-

котельні з котлами ДІ(ВР

-

робота по ковзкому графіку, середньомісячна зарплата

155

крб.;

водії автомобілів категорії « Е», середня

-

зарплата 230-250 крб.; - робітники будівельних професій, Сt'редня зарплата 250 крб.

Наша адре_са: м. Бровари. вул. Горького, І, зупинка автобусів «Біла Діброва» («Пекар­ ня»). Маршрутне таксі М 10. . АДМІНІСТРАЦІЯ.

АВТОГАРАЖНИй І(ООПЕРАТИВ еЛІСНИ й» повідомляє членів кооперативу, що вересня 1990 року звітно-виборні збори

20 не

відбулися тому, що на н-их прибуло менше половини членів. У зв'язку з цим збори пере­ носяться на 18 жовтня 1990 р. Вони відбу­ дуться в середній школі .N2 10. Початок о 19 годині. Явка всіх членів обов'язкова. Правління кооперативу доводить до відома членів кооперативу, що у випадку неприбут­ тя на збори 2/3 членів кооперативу всі питан­ ня вирішуватимуться тією кількістю людей, які будуть на 1борах.

Правління кооперативу повідомляє жите­ лів і району, що продовжується комплекту­ вання

кооперативу,

прий.маються

представлення місця для того

заяви

зберігання

на

особис­

транспорту.

Заяви приймаються і ІJід тих осіб, які сто­ ять в чер3і на підприємствах і в організаціях для

придбання

автомашин.

Заяви приймаються· в приміщенні ЖЕО по вулиці 50-річчя

ВЛ І( СМ, будинок

.N2

9-а

по середах і четвергах, з 13.00 до 14.00 18.00 до І 9.00. Довідки під час прийому заяв. ПРАВЛІННЯ

на

Броварського

з

КООПЕРАТИВ~

нідПІ>иємства

дрібнооптової

тор­

гівлі висловлює глибоке співчуття директору підnриt"мства Тинянській Ніні Федорівні з приводу ІІерt>дчасної 1.:~н~рті її чоловіка

від·

ВІТАЛІЯ

дів­

тобі.

зма-

Колектив словлю~ КРОШКУ

Ірино!

МНІ<ОЛААОВНЧА.

господарства

1\fi,.~J.t..·i·r\"1\J о(цJ\ tJ•JI41 )tlpazt_.1ІHI0i ) • llf1QR,I';. Л;іJ<.>са д/ІУ11>~ІІ,: І<ві:кьха о6ласrь, х

елеКl ричних

мереж викабельнику зі ,·мертю

ІІі)jЛіТКОВОГО

Ред.актор А. ВОЛОШИНЕНІ(О.

область, м. Бровари,

-

радону

матер!.

вул.

Київська, 154. - 4·04.61;

редактора, віддІJІу партІАного життк

.шстів

інформашт

БJ>оварською

щире an•ft'fyїтя ·елекїромон'Геру ГрІ<ГQІ>ію МнхаАлоннчу } -.н·я:.ку

МЕЛЬНИК,

<• ЧемпіоІІ».

сільсьtшго

віддІ.1у

середньомісячна

крб.;

робота двозмінна, середньомісячна зарплата 150-200 крб.;

на· пер­

серед

металоконструк­

однозмінна,

180-200

250-

-

його

4-03-76; ~-(1!·92:

для

нові

ІЦасти

.С.

255020,

по фарбуванню

робота

робОТі!

зарплата

цього віку.

директор

се.креrаря,

tІитаиь

першість біркового

середнь-

крб.;

середньомісячна

відомого

путівку

Попереду

8

місце.

РЕДАКЦІІ: редактора -

відповІдаJІьноrо

виборола

шість чаток

Перемож11ицею стала Н. Лапіна з Донецька.

К-и,·ь·

обдасти. (На укр<:инском язьІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО Газета вь1ходнт с 17 аnреля 1!!37 ro.:ta. Дни вЬІхода: вторннк. ср~.'J.з. nятннца. і.'убfіат.--::

Вона

шахіст­

ін­

гідно

народиwх· депутатов

ІІроходив

та

«Новая жизнь• орган Броварского горо~ского комитета К_оммунистичсской п.вртии УкраиньІ, город· скоrо

Іри­

.Швейцарською системою. Майже до останнього туру

Ни­

Донецька.

Одеси

ласть

хованка

:J

(ДОН)

Швед. Турнір

найсильншн шахісти

міської

участь

на

«ЧемпіоН>>

,двозмінна,

250-300

електрогазозварювальники

Кuл~ктнв

бу

робота

-

зарплата

зарплата

Із

міхурі.

посипають

морква,

300

смаку.

спекти. охолоднтм

недужим

лові ложки подрібненнх горіхів.

БУРЯКОВНИ САЛАТ ІЗ ЧАСНИКОМ

Буряк

іншими

в

еемішують.

свІже яблуко, столова дож• _сметани,

рекомендують

МОРКВА 3 МЕДОМ Очищену сиру моркву труть на тертці, залива­ ють медом і посипають подрібненнми г.орІхами (во­ лоськими, арахісовими, мигдальними) та добре пе­

ші нарізаt:ої зелені петрушки, цукор і сіль, запра­ сметаною.

й

нн,

тн на дрібній тертці. Все змішати, додати до сумі­ вити

усіма

1

перемішатн.

пошаткуватн

з

люють

час­

САЛАТ ІЗ БУРЯКА, ЯБЛУК ТА ХРІНУ. Сирий буряк обчистити й потерти на крупній

тертці,

неї

внда;Іяють насіння і рІжуть невеликими кубиками або соломкою, цибулю ·дрібно січуть, круто зварене яйце мнуть ·виделкою, змішують із сметаною. Со­ лять до смаку, перекладають до салатинка й оздоб­

r майонезу, 2 - 4 зубки часнику,

2

з

тим,

МОРКВЯНИИ САЛАТ ІЗ ЦИБУЛЕЮ

оцет.

БУРЯК ПІД МАИОНЕЗОМ Відварений буряк потертн на тертці,

й сік

НіТf:'Й.

Сиру моркву труть на крупній тертці. З яблука

булю, залити суміш сметаноЮ з оцтом та сіллю. 400 г буряка, 100 r сметани, 1 цибулина, l ко­

токарі

.

?двозмінна,

породіль. для :Jанепад сил.

Сиру моркву і буряк труть на тертці, заправля­ ють майонезом. 100 г моркви, 100 г столового буряка, 50 г ма­ йонезу.

БУРЯК У СМЕТАНІ

сіль

вітамін' А.

змішують з 9ВОчамн. 2 морквн та 1 невеличкий корінь хріну, яблуко, 1/2 лимона, сіль. МОРКВЯНИИ САЛАТ ІЗ БУРЯКОМ

Буряк спентн, очистити й порізати тоненькими ~кнбочкамн. Додати потерті на тертці хрін тц. .. ци­

хріну,

багата

і

ти ciJtлiO, меленим перцем, полити олією та оцтом. · 1 буряк, 1 столова ложка оцту, 2 столові ложки олії, сіль та мелений перець.

рінь

на

. ;;-

Е І( СП ЕД~ Ц Н .N2 60 на постійну роботу потрібні:

кишечнику

~о:n або сметаною, перемішують. Ставлять у холо­ дильник на півгодини, потім ПО,!!ають на стіл. 2-3 моркви, 5О г майонезу або сметани, 3-4 зу(іки часнику, перець мелений. МОРКВННИИ САЛАТ ІЗ ХРІНОМ Сиру моркву і корінь хріну обчищають і витри­ мують 20 хв у холодній водt, потім труть їх на крупній тертці, додають свіжонарізане яблуко, прн­ ~::олюють, нижимають сік з лимона. а цедру ріжуть

зви­ хворих із

салатника,

Вона

тонкому

здоров'я, довгоJІіття, ща­ і радісного повсякдення.

~ОШУ~ОВО-ЗйОМОЧНІй

8n=

хто

жінок та загальний

сметаною,

Подаємо рецепти

обчистити, до

культура. та

розтертий часник, перець (якщо салат. заправляють

них.

соломкою,

пеqінЦі

МОРКВННИИ САЛАТ 3 ЧАСНИКОМ Сиру моркву труть на крупній тертці, додають

САЛАТ ІЗ БУРЯКА Буряк відварити до тако'і м'якості, щоб його мо­ жна проткнути без особливого зусилля тупим кінцем

'І'онкою

в

обличчя бу де завжди ~даровим А ось рецепти страв з моркви.

Зараз дослідження тривають. ()І>ремих

полівітамінна який

. лір

коренепло­

буряками

•.

1\артопля.

вагітних відчуває

ці

кислотність. - є повідомлення про лікування

qервоними

перетрав­

морквою можf:' :~мага·

~Ісячна

кишечнику. спри­

адже

легкістю

дру-

',O?JOQlOШeH/111

Нічим не замінити масни з м'якуша моркви при жирній чи пористій шкірі обличчя з вуграми та ви­ сипами. Ноеметолаги рекомендують регулЯрно вран­

холестерину

споживання

що

свої­

властивостя­

да.

при

Людям з rюрушеним мінеральним обміном треба

обмежити

та

активних

Цей вітамін підвищує опірність організму до ін­ фекційних захворювань. Він потрібен для зору, для

та важних металів (свинцю. стронЦію тощо). затри­ патогонпі

калорійністю

60-річчям

ЧОЛОВІК, СИНИ ВАСИЛЬ. БОРИС. НЕВІСТКИ ВАЛЕН­ ТИНА, НАТАЛЯ, ВНУК~ ОЛЕКСАНДР. ТЕТЯНА СЕРГІИ.

рослементи. Тому моркву радять вживати хворим іа зниженою функЦією щитовидної залози. а сік корисний тим. хто одужує після інфаркту міокар­

:йхворювань l багато інших. Пектинові речовини. яні містяться в коренепло­ дах. захищають організм від впливу радіоактивних мують

міцного сливого

дода­

відома

дієтичними

з

дорогу

матір і бабусю КОРОЛЬ Поліну Свиридівну і бажаємо їіІ

Морква багата на різні мінеральні сполуки. мік·

проце­

засіб

сил.

хіба

каротин.

ся

атонії кишечника та хронічних запорах, недоІ\рів'ї, під

своєю

каменями

регулюють в організмі обмін ре­

легно послаблювальний

смаковими.

Вона

вітаємо

народження

Чор­

окропу,

біологічно

сполук.

речовин серед овочів і~

Моркву

Тож столові буряки здавна застосовують як ліки при гіпертонічній хворобі і спазмі судин. ян за­

і

склянкою

дня

.

час сильного кашлю. тривалих хрипів (свіжий сік ::мішують з медом qи цукром або варять терту моркву в молоці). Морквяний сік добре поєднуєть­

човин.

спокійливий

від

1-2

горіхів,

при наявності жиру перетворюється

___

в

заливають

мінеральних

Морква на

нротнсклеротичні властивоt:ті. Є в буряках хоч і в невеликій кількості вітаміни. А :Ja в~tістом мікро­ елементів це справжня комора. Залізо. марга­ нець.

та

За

тися

~-, ДftEt;ИT'}f! _·_·__

І

Іюживними,

ми.

--·-·

- -------·---·- ·--·

Сердечно

ма­

очищають і труть на крупній тертці.

як джерело вуглеводів.

лення

_.

5

часнику,

трішки

оцту.

миють

речовин

:ПfтИ€МНQГО· .

зубки

додати

А ТЕПЕР ПОГОВОРИМО ПРО МОРКВУ харqувашrі людrши морква має неабияке зна­

У

людини.

Столовий буряк. дуже багатий на азотисті речовини. rч:облшю білки. а :1а вмістом н~::іамішшх аміноЮІ· слот він нереваж<он: >І<~ЙЖ!' всі овочі Спилука бета­ 'н запобігає жировому 11~реро.:.женню печінки і :v1ає

-··--,---,-

4

можна

ючи цукор. Коли чорнослив набухне 1 стане м'яким, відділяють кісточки, а м'якуш дрібно ріжуть, змі­ шують з буряком та охолодженим вареним рисом. Пее_ед подачею на стіл все це заправляють майоне­ зом або сметаною. 2-3 невеликі буряки, 200 r чорносливу, 2 сто­ лові ложки цукру, 2 столові ложки відвареного рису, 100 г сметани або майонезу

БУРЯК.

джерело

обміну

ложки

нослив

апетиту>>.

Буряк

горіхами,

буряків,

джують,

Буряк спононвіку вход.ив до раціону греків та римлян. А Н. Ф Золотницький 1911 року писав: « ... Славетний малоросійський борщ готували ще в XVI столітті, а порізаний кружальцями буряк із приправою імбиру подавали на балах як :шкуску для

г

з

БУРЯКОВНИ САЛАТ 3 ЧОРНОСЛИВОМ Буряк миють щіткою, печуть у духовці, охоло­

них.

ОТЖЕ,

СОНЯЧНІ 8/ТАННН

тертці. Потім розтерти волоські горіхи й очищені зубки часнику, посолитм 'іх і розвестн оцтом. Буря­

Нинішній рік виявився неврожайним на картоплю. Але щедрий він на буряки і моркву. Звичайно, для любителів картопляних страв це мала втіха. Замі­

і

.N! 165 (8074)

8

cmoAy

До вашого

морнви

Ж И ТТ .Я»

і

масової

- 4-23-26; вІддіJІу роботи 4-04-81;

промисJІовосrі віддіду

раАІО·

5-J;І-~1.

~H:t•H:нifi.J.('U. ПО.lіrрафії і DftOPaJ>u, вул. І<иівсьха,

1\.ННЖКf)ЩlЇ

10..

!upriuл,,

І І

І І

Індекс

61285.

Друк

офсегний.

Обсяг

кований

аркуш.

Тнр<і>+.

І

(JрИМі•рникін.

:~а мовJІення

}\fq -lt)46.

дру· i;})Ч~tj

#165 1990  
Advertisement