Page 1

О р Г А Н 6 Р О В А Р С Ь КО ГО М І С Ь КО ГО К ОМ І Т ЕТ)' К о· М )' Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РА І НИ, .MIGbKOI І PAROHHOI РАД· НАРОДJІИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ 06ЛАС.ТІ

* І' 166 (7~6) *

8ІІХОД8ТІt а 17 nітв• 1937 року

r.... е ДО СЕСІ_І

Субота, '18 жовтн_я 1986- року • Ціва з кеп.

PAROHHOI РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

п.пазмОtВОго

30&08'13УЄ ЗВАННІ ІЕПУ·ТІ ТІ

а також верстатtв. Майже всі

3:Ї3ДУ иіІРе-

.c5esзt уевІАС)~ цІ JІІОІІев'!В, веухвnво дбаІоn. иро

~о доводкть, щ_о ІІСЯ

nepe.будова

ят.

рQзгляд

a'fll

:!

даJОТЬ

будову,

·

~. то й резупьтатн роботІ!. і

що склалася

в

стави стверджувати:

колективі, мn пере­

аанад~ noBiJIЬHO.

,. OCJI

4te

І ЯК не

конкому.

прнкро rоворити, але цілий ряд nи­ тань виnадає з поля аору. Наведу такий прнкпад. ,На вІддІлку, де л працюю,

буаники цииІDnІьоtО роКу одержали не

IIJIЖ1Je

то.

карrоцлJфІ

~о'ІХ

·

nопрацювали

rмож.пивостей.

Пр!ічиною

НЄДО(S()ру врожаю крохмалистоІ вони вважаЮть веспрнлтJІИвІ nогоднІ умови. Та- якщо rоворитн відверто, це .не :може

·

nитання.

застосувати

виконком, з таким

І 'І'еХІІОhоrІчна, диециплlна. невм.tння за110311'1НТВ й застосувати на пракТИцІ дос­

nовннеи

адже

проЯвити

1

ruudв · цьоrо nІдроздlпу, Після виходу докУМенrІа пaporli й :УРІЩУ. спрямова­ них на поснлення дисципліноВаності й орrаиlзованос'І'І, в нашому радгоспі

людей до своІх

?4ЩІ для

ІІОІUІХ, внеокоІ· собІвартОстІ тваринниць•

сnецІалІстам,

ЛаІЦСН

спід

неухильно дбати про посилення в~ttов­ воІ роботи серед '1./JeHlв колективу.· дба· про

'1'11

повнІше

задоволення

·nотреб

се.пьчан.

Остороn адtйснеwіл цих завдань' не

мо.е 1 не повинен залншаtися викон­ ком с:tт.радІІ, бо й рІшення XXVII з 'їз­

дУ КП~. І постанова ЦК КПРС, Пре­

авдlІ ВерхоаноІ Ради CPGP. Ради · ~lні­ етрtв СРСР Hjaroлowyв ·на· необхідності .DOC:JUeввa

уваrн

органІв

народовладдя

до ВС1х пиrан. життя й діяльності кож­ ноrо трудовоrо коJJеКтиву. Однак похва­ JІІІІ'ІІС8 вашим Раді, виконкому, депута-

1811 ос:обтuІими досягненнлмн в цьому ІІJІ8и1 немае uм.

Щоправда, останнім часом сесія Ради,

ааеІданил виконкомів nроходять в Мок­

реці

8

·

керівни­

радгосnу

чІтко ІСТаномевІ строки, на Іх

амбулаторІІ.

Якщо

роаоо• на· базt т,ракт:ора Т·150 К нanaro­

кмектив Лебедннськоrо доо.nІД1ІО· wкспернме~апьноrо ааsодуо. Нов~ маш~

\.P8

I\JI, . ьа,п..._.,.

tfAtja'МlЧИJIМ

. іІОР'!'~Им

~~-~~ ~и·~

епеtmрозва.рНИRlВ

слюсарів-ск.падальникtв.

lЮтрою керує ~· О. Копо­ мlйчеЩ<о. На цей коJrеК­ тив рівняються Інші ви­ робничІ .пІдрозділи заво-

показвв­

.А. ФЕДОРЕНКО.

!13·

прововув броварчавам комбІват rромадеькоrо харчувВВІUІ. В асорти­ ментІ також

де

· .

тОrо, щоб

неспішно перебудовують

дія.пьнІсть

ко-

ричних

мереж,

на

адресу

яких

По-ударному несе трудову

тоrо.

що

стоІn.

мешкан­

цям сІл району на завадІ. Позбудемося цих недоліКІв значить з'робимо свІй внесок · у · здІАс:нения завдань nеребудо­

ви.. Саме цьоrо А чекаІОті. вІД нас ви­ борцІ, до цього й зобов~~зув' нас зван­ ня обраця громади.

~еІІ)'УІ'І'

pdoDOI

О. КРП)UІК, Р8АВ вароДІІІІХ

деиута'І'Іа.

·

ва .майстра В. В. МатвІєнко. Чимала зac.nyra у цих

дОСJІГИА!ІПІП 'Комсорга змtвв Haтa.nJ.I Бойко. На фото: Н. ВОЯКО. Фото А. Козака.

Зараз

rOJIOBIIIIЙ

ТUІІОЛОІ'

комбівату

rромад,с:Іt·

харчувавва.

Позавчора в зат. засl­ даиь ІІіськвиковкому в.І.ц­ бу.паеь восьма сесІа ІІісь­

.

коІ РаАJІ вародних депу­ татІв. На П роаг.пад 6уло вввес:ево

,

чотири

пвтавнл.

З доповіддю сПро ЗЗІВ· да.ння м1сь.коІ Ради народ­

-

них депутатіВ, що виnnива­ ють з .nостановиЦК КПРС cfLpo дальше вдос­ ко.на.пеRНя партійного ке­ рівшщrва Радами ·народних депутатіВ~ та nостано­

·

!&Н ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Рад-и Мін:Jст.р1ІВ СРСР «Про заходи щодо даль­ шого nіДвищеІПіJІ poJJJ. і посилення вJ,дпов1дальнос­

·

рішень

XXVII з'іІЗІDУ КПРС• ВИ·

сТ.упив rо.оова місЬІКВИкон­ .КОМУ, деnутат В. . М. звоm.. Звіт qpo роботу lllmO· навчого комітету

Ради нароДІНИх за 9 мlсJЩІLв

мі.с&Ш>ї

депутатів 1986 року

наnередодні cecli б,уло ро· зіспа.но всім деmутатам

міської Ради народних де­ вуІrат.lВ. Ця нова форма

~ ёnjрия.nа том·у~ щt2

.

'

буд•

-

повІІІІев осао­

робІт

1

мІльйов

80

'І'ИСJІ'І карбовавцtв. Од· .ночасно буде адаво І Jдальаю .ва 100 місць у иоІПШексl з мо.поJФК·

nрода:вець уцравл.Іння тор­

гуртожиток

Г!мй Т. М. Степавець, ди· реюrор ашоn·Ідnриємства 31014 В. Р. МаксимеНко,

своврІдио117

воДій

шиноремонтного

за­

В. І. Коваленко та

1нші.

Заслухано також пові~ дРМІЛЄННЯ депутата Л. Є. Фролово! про. виконання нею· дen'Y'l'a1l'CЬflиx. обов' яз·.

.

К!Ів.

м:унаJІЬного

світлі

трикотажу.

Іти до JdJщa 1987 року будІвuьво • мОІІ'І'ІUВJІП

ІВИ'mу

у

535

еБроварвиром 2К в т JІ о­

тtв за прискорення соцl­ аль.но-еконо·мtчноrо роз·

деnута·

ва

ДЛJІ працJввmdв фабрИJа[ верхньоrо AJІ­

ГевпІДрадввк ко· аектвв ПМК-15 тресту

Розглянуто також О:рга­ нізаційне nитання. СесІя у\ВLльннпа •ВІд обов'язкіВ завідуючого ·вІддіІлом ко·

ті Рад народних

гуртожитку

· мІсць

до його обrоворення nрак­ тично були rотові всі, Х'ТО брав участь в роботі сесП. В його обговоренні вистуіЖпи деJWТати слю­ сар завою порошкової ме­ талургИ В. П. Нвжввк,

воду

·

Розпочато ·нуm.овий ЦІDШ будівІІІІЦТ.N вово­ . r.o дев'атвповерхоаоrо

тnoro

Сесія місько і Ради народних депутатів

сферах ми,

коJІективам,

69-1

фабрRКІІ вер:шьоrо АJІТJІІJОІ'о траотажу. З вайкра­ ЩВІІИ успІхами заверши.па виро6вичу проrраму змІ­

Маритися а Т811Нм станом сnрав і у

шим першочерrовим завданням nовин­ не стати посипення уваги до усунення

вахту на честь

рlчввцІ Вепкоrо Жовта комктнв четвертОІ'о цеху

канцt ЩkШfІХ населених пунктІв вислов­ люють багато нарІкань.

риробничій· 1 ·а соцІальнІй

ВЛКСМ.

мо.по~их

rмеш­

деnутати :мІсцевих .органІв РадянськоІ влади. не маємо .права. ОСь чому на­

тІІСІІЙ

п~ буде

Росте • MlC!I'IKO

посилити вІДnові­

лектим райвузла зв'яаку, району елект­

•ороав·

- І'арячІ иапоІ: чай, кофе, какао.

КОІ'О

no

Суджу ц'= по тому, лк

продажу

В •. СОЛОІІІЕНКО,

да.пьнІсть працІвникІв. децутатtв Рад, підлеглих йому вІДДілів І управлІнь. Ке­ рівнИЮІ усІх вІДдІлів 1 управлінь у свою чергу не nосnішають домаrатися полlп·

шення роботи.

у

во, то ВЗВJІКУ, вавпаки,

рай­

наваз

кои,цвтер­

сwd вироби, с:окв. Якщо' 'МІтку тут бу­

тут :Wdичувтьса йоrо обпа JVПІІІІПІ.

kош'І'ів, І часу.

Дn• nеревезеннА контейнерІв. СJІІІІ. СерІйне аиробнJЩrао коmейие­

ВН·

.raraPt•

Ву.пвцl

DO

в~вто по ву.пвцl 5О

свідчення тОrо, як повІ1Іьно йде перебу­ до~Jа дlJІОВИ'І'ОС'І'І сlпьвнконкому. Зна­ чиrь. не все ще зроблено райвиконко-

8010 npИ'QIRoю ниаькоІ врожайR9СТІ зер­

rоловним

токарів,

і

·

nереможцем

коМІІІJІексна бригада

маrу

ва. ВласнУ продувцЬо ~ м'яснІ, рв&d, ово­ чевІ, ку.піиарвІ вироби та вапІвфабрнкатв -

справ.

амбулаторІі nотребує І

рубежІв. ·саме це вважаю nершочерго-

середньоt

йІWІа

павІJD.Йон

ми AJUIМII бІла увівер­

кооператори. амириJІИся

станом

ладнання

обов'язків, небажання докпадати -макси­

ИІІкам.

ВИ·

рокІв

борців. Із них невиконаними лишилося тільки два огорожа .кладовища і об­

,мум зусиль для дослrнення визначених

кам

з

Новий

сСвІжоn, вtр,повІАНо обпадвавий 1J.lfJI . тopriJI· n1 взимку, вІдкрИТо ци­

А незабаром

ароб.ч~но nершІ крони в цьому напрямі. то зволікання і3 впорядкуванням кладо­ Ane, nlдкpecnJOIO, rtпьки перші і!tроки.. вища nросто насторожує. НІчим іншим. бо nопереду- адміНІстрацію; партійну. як небажанням сільвиконкому операти-в­ профспілкову органІзаціІ чекає значна но і nринциnово внрІшуваm це питання, Jd.ІІЬКІСТЬ нерозв'язаних проблем. Одна пояснИти позицію сІльсЬкоrо органу вла­ Із них ~ значна ІКІлькІсть nрогулІв, ди JІе можна. ~ей · факт ще одне

иоІ продУкціІ, помітного відставання тварннннцькоІ галузІ. Висновок напро· шуеться сам собою: нам усім ---, керів-

"Свівок"

еамвй

мен~. У nеріод мннулих виборів до· міс­ Цевих органів влади де~атам нашоІ сільськоr РадИ було дано 6 наказів ви­

І це характерно не тiJJЬIOf дпл трудів­

ставлення

nлан

кварrапу

А· серед бригад підnри· єМІСТва

кІв. З оочатку року виrnу· щено 170 ~сrа.новон діЛЯ

надані

Lваненко. 112 про·

праці.

заво.цу

вІв виконав з усіХ теDІІ·

права.

В. ніж на

nуску продукції 1 п.Jдви· щення nро.цукrrивності

чист. І третього кварталу, ко-ековомІ':ІІІІІХ

Запрошує

Не мощу не зrада'11И ще про один мО­

вІд сусІдІв.

.несум.ntнне

колектнв

---------~

металокон­

,РИми иатеrорівми. вtд чоrо особтtвоІ норисТі rоді сподіватися. На сьогодні !Мешканців Мокреця й Бервицt не задо­ _вольняв Т<?РfОВеJІЬне . обс.пуrовування. Явно насrав час бУіЦУВ&ти иоаий мага­ зин. але сільвинонком не nролв.пяє на- · полегливостІ в розв'яаавиt цієІ пробле-­ ми. От І довод~ трудівникам за­ мІсть· того, щоб ,прІщюваrи на виробив-· цтвl, Уздmи по сусіДнІх селах у пошу­ нах ·неQбХlднИх товарів. На 1110ю думку, більше вимоглнВОСТі до прав.пlння рай­ _сnоживспlпки

спужити ВJіправданням. Головне на­ ша неорrанІзованість, НН3ька виробнича

[

важпив!

Or і вихоАИ'І'Ь: говори-мо хорошl слова, а на практицІ виходить.. ЗОJJсім lнше. · Сnовом, виконком сlnьради МІJСЛНТЬ- ста­

ртсЬJ, інша картоплі. Різне в цих кОпеtqНВ8Х ставлення людей до .доруче­ но! справи, а авіден -.: й ве.пи.ка різни­ ци в реаупьтатах nраці. Якщо кQРМодо­

rентара.

невміння

законодавством

ст~ JIBI пІдряднІ бригади. Одна з н~.~~та вирощуванням кормових бу­

.бачений U~e в rосподарстві. врожай по 1ООО .qентнерІв ІКормових буряків з

виносяться

.

-----------~

суперЩІ· tВИборов<

центів ту;r винанано

«Факев Всесо10авоrо вау­ ково-виробввчоrо об'вд· II88IUI сРеидета.пь• Держ· аrропроМf СРСР. П.пав дев'атв .._саців, у тому

Однак ефект nрийнятих ріцrень зали­ 'шається низьким. Причина? ~\Идсутнlсть ·наnежн:оrо коитрото за хо~ реалJза­ цІІ nередбачених заХоДів з бс)ку сlпьви­

адмІністраціІ в_ ашого ра-дгосnу

с

рІчкв

. цеху

т;ретього

с:оцtа.п1стВЧВІ зоС)ов'азав· ва стартовоrо року п'ати­

.,., таких поаицІ.й оцінювати дt-

·муніст БLльш

1

зueaam. 81д шодей. 'Іхвь9rо

за­

-

струкцІй, ·який очолює ко­

Успіmно виковує плавв

~....- І · ::уаdвиа rосподарюва'tІІ ефектввво 1 творчо, з поrщом у вtpeDeJmІВy. Про це домадво ІтвlІІе мова ва черrоаІІ еесІІ рdовмІ ~8АІІ ІІ8рОДІІНХ депутаtІІІ. .

....

колектив

правофnангових

881DІ3ацІ8 тодеькоrо ··фактора. м08JІа e~вa'l'iles ва успіх. Саме .- ~ червовОІQ виткою прОхоАJІn через статтrо І'ОJІОВИ р8ЙВИІ«)в· ІІОІІJ І. С. Рудака, опубmоваву вещодавно в сНово117 sв-rтЬ. ВІв

вJ.АпраменІ

У -q>удовому цrвІ перщість

Рівняння на

~ 8еJІВКОІ mwtoc'l'l ·фааторЬІ - . uoвold'IIIIIX, СОцІаАВВХ, 80рUЬВП., Ті.JІькВ В ' ТОМf 811118Д1С11 КОП І'ОСJіодареькt верІвввкв

вони

'новиниr

-мовникам.

життя

8.

'

~· ·вporpUUІ tioцlaJWІo-eEOIIOid'IJIOro JIPIIC80PUIUI, ввава­ W801 XXV1J з'Іадо• КПРС, а. .ба'ІН •обшtаацЬо lldX реqрсІв,

• . . .0111

напшенил· :ма·

терЩлІв .на . реставрованІ деталі лnя тракторШ, 811томобІлlв 'Та іншИх машин,

господарства

вим кафе.

А.

ЗІ'ОДОМ

Юна робlтввча змtва за­ селить ще оАJІІІ, третІЙ, у

біmІ фабрики.

ЦЬОМf

-мІСТЄ"ІКf

JL COKOJ:tAН,

старший Івжеиер. по проектно-дос:.nl.цвицr .JСИХ роботах ФВДТ.

Дзвоиіть. будь .паска ЧотирваАЦІІТЬ

таксофов:іВ шести .аа вов.nево

ВОІІІІХ

за!Іdсть

ІLІІ8ІІОМ

з

уста­

початку

депутата Л. О. Фесенка в оо' язку з йоrо nереходом в обласний вij:WJJ кому·

ку в :вашо117 .ІІІстL

напьноrо

ютьса

rосnода.рства.

ЗЗJВідуючйм віДДілом ко­

мУнап.ьноrо

гОсподарства

сесія затвердила Са-ра.ну. Зв!.т про

роботу

А.

В.

сесіІ

~де опубліковано в одно­ мУ ~ -на~х нu·мерJJв

гщеr~~

··

ну

ро­

·

МешкавцІ мІкрорайо­ N.! 34 вже корвсту­ чотирма

таксофонами. тепер в

TIUUIIIIII Є вони

міськІй пo.nl~

-~..4.0t

_......_, 1118 стаицtІ, в

за.тіІ:uопвІй

'

вовому rо­

тел:і «Спорт•. В. КОЛЕСНИЧВНКО. застуDИІІІС

а&'WІЬІІВ·

:ка pd&:Yaa ··•~


*

2 стор.

18

ЖОВТАЯ

року

1986

t;И О В Б

ПАРТІПНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРМ

.

тgпло Кострома. ВШІуск

Від слів u

ЗБЕРІГАЄ

гу

єнономити

переити до дtла

Щсл~

сушильних

регат

на це­ країни.

дячи металевими трубами. утилізатора, передає реш­ теnла

зустрічному

nротягом

квар3'алу

n'ятирічки

дих

.

·станцІ~

ПодвQїть свою потужність. до

об-

ладу·

стане·

ще

сту

три

сортІв

обсязІ

у

вода бад

.

вить

78

найвищий

-всю

tн~

-

показник

за

зерна

у

-

менистанІ за

в

здійснюється

генеральною

.якІй

ресурсів

Центральному

схемою,

особливу

прИділено

виробництва

увагу

використанн,ю.

малих

родовищ.

(ТАРС-РАТАУ).

Казахстані.

«трьохсоттисячники~.

трубоnро-

Майське Ашха­ БезмеУн. Для по­

свердловин на промtІслах Теджен, · Кірпічлl, "Уч-Ад­ жl. Газифікація в Турк­

стано­

nроцентІв

історію

реконструкцІю

лlnnіенн.я поставек го.лу · бого палива. здано в екс· плуатаціЮ десятки нових

загальному

заготівель

~Туркменrазпромбуд•

магІстрального

сnриялq

вnровадження

туркменськІй

завершили

тенсивноі технолоrІі. Пи­ тома вага сильних 1 твер·

nотреб 20 шахт Донбасу. БудІвництво триває: до­ кінця

"Усnіхові

широке

досить для забезпе­

чення

сnоживачам.

ДОНЕНЕРГО ПРИЯМА Є ПОПОВНЕННЯ Зуrрес (Донецька

~ериа.

газу

століщі І молодому місту Б~меїну. Працівники тре-.

.

nродажу хліба дерЖаІІІ. На nриймальнІ nункти до­ ставлено 492 тис.я~І тонн

виробить таку кіль­ кість електроенергІї, якої

буде

иоrо

Караr8ІІ,Ца. Хлібороби областІ виконали соцІа­ лістичнІ зобов' .язанн.я по

• блок

тану устаповну відправле­ но

ГРЕС-2.

nотужність на 300 тисяч кіловат. Завдяки ·достро­ ковому введенню, новий

. nо­

Ашхабц. НадІйнІшим стало постачання природ­

ВИКОНАНІ

зміну старій ГРЕС. збу­ дованій ще 1 за nланоjУІ ГОЕЛРО, збільшила свою

намер

вітряному струменеві. І тепер дл~ підігріву його· до технологічної темnера­ тури nотрібно буде знач­ но менше nалива. Першу

Зуєвської

ГАЗИФІКАЦІЮ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станція; яка прийШла на

потін «відnрацьованого• гарячого повітря, nрохо­

ту

вахтІ

РОЗВИВАЮТЬ

.

ласть). Почав давати струм третій числом аг­

значну

нількІсть nалива гельних заводах

. n нтир1чки· ,

На

·теп,

лоутипізаторів nочали на ~ориферному заводІ. Нов} агрегати дадутЬ змо­

.

Ж И ТТ Я•

е ЛНСТИ ЧИТАЧІВ

Доnомаrають wнопярІ Зразки

Чи

не

народногосподарських nла­

Н'Ів. За дев'ять початку року .65 тисяч :rонн

мІсяців з при плані фа.ктично перевезено 54,7 тисячі тонн вантажів. Низький і нсеф:цієнт

так

Та й заходи

автомобільноrо парку. Він становить лише· '35,2 ара­

тання

npo

тільки ·об

11-й годинІ

дій

.одеР'ЖУЄ

йому

треба

ших

во­

тверезІсть,

ро­

120 базі.

лої

ефенти.вност!

t'<~.

507

почуває

.

в~; правлення

Правильно познцію

ті головний інженер В. М. Rравчук: <<Доручену нам спрвву ніхто за нас не робитиме. Розпочинати nе­ ребудову треба зі своєї свідомості».

Принро але

в

trонсrатува'І'И.

. звітному

nеріоді

особливих зрушень так 1 ке намітилося у ·вну.трІ­ nартійній роботі. За ос­ танні ТІРИ рони жод€Н ро­ бІтник не nоnовняв riaJY тійну організацію, Rому­ нlстя доnуснали nорушен­ ня статутних 'вимог. На­ лежного

контролю

за

ви­

конанням nрийнятих на зборах rрІшень ні сек,ре­ тар nа}.УІ'організаціr, ~1

Вони

темnами

Лисtuнuші Треб~·хівсь­ кого вІддJ.леиия зв'язку наполегливо

1\рисько. На своїй дільни­

цІ

змаrаються

ми

успіхамн

кампанІю

газет

1

зет

завершити

по

1987

ве

Ва 500 rа­

журнапів,

-

70

замов­ у

тому

примірників

життя•.

На фото: В. І. КРИСЬ­

моrласи одна з наймолод­

ших працівниць відділеи­ Валентина

оформипа

мlськрайониоі газети •Но­

рік. ВідРадних успіхів до­

RJІ

І

числі

передпяаті

журналів на

вона

леивя майже

за .те, щоб з якнайкращи­

КО. Фото А Козца.

Іванlвиа

ходить

дорогу.

в~сну

·

яка

наріжним

nа;рторганlзс:щ,ії

А

через

Чи

робіт:·

Г.

Є.

О. ЯРМОЛА,

уче~ lQ-A кпасу.

бали кабель. Мовчить вtн нині. хоч І. П. Новбасин­

1

ський звертався І в сІль ВИІІЮНКОМ, І ДО nрацІ.ВНИ­ к:в зв'язку. ВІз. як ка­ жуть. і нині та.м. А в житті,

ПО'ВИ:нна

стати

:каменем у ді­

вuскови,х

кон­

фІгур мадам Тюссо, Бри­

такти між профспІлками нашої країни та АнглН в галузІ обміну делеrацlямк мають nостІйний ха­ рактер; БІльше десяти

танський музей. У його бtбJІІотецІ працювали ЛенІн, Маркс. Там вони напнеали ·баrа­ то СВОЇХ робІт... - Приємно · б~·ло ді~

чу

відзначити,

що

років тому було досягну­ то

домовленості

групами.

В. НЕБРАТ.

менитий мvзе~і

HACAMllEI:'lЩ . хо­

ших же днІв роботи в но­ вому звітному ~rерІод1. •Всім нам.-- говорив він, -.., від слtв треба nерейти до діЛа. І ЛJриклад у. цьо­ му nовИ'RНі по.казати саме комуністи». Секретарем nервинної парторганізацІї автобази nереобрано С. Г. НомпаJ_!;

Шевчениове.

.відомо,

стІльки

до

в

хворого

викликати

не­

можливо. Для розв'язання ЯКО·ГОСЬ найnрОСТіШОГО ПИ: та~mя· треба іJІшки \і то не один раз на день!). хо­ дити до Требухова .. · Цросимо -вас. шановна редаки::є. :ВіІІлинути на пра-

. uІ6Ю!ків

радгоспу

і зв'яз-

ну, щоб е.цнний в селІ те­ лефон

нарешті

запр~цю­

вав.

r.

МЕЛЬІіИЧЕНКО.

іКеRНЯ 38/lІИШИЛОСЯ ВіД і!у­

а.нгл1Йц1в, членІв їх сІмей.

СТрІчей, розмов з англій­ цями. Переважна бІль­ шІсть їх хоче жити у ми" рі, вистуnає nроти гонки озброєнь. ··· Про що дбав .Іtоисер­

Незабаром у кра'інІ бу­ дуть nроводИтися вибори. Ноl::е.рватори активно

взаємні

. про

ре­

обміни

Звичайно, умовно наше переf?ування в . Анх:лії можна nодІлити на двІ

частини

екскурсійну

та зустрІчІ з nрофсnі.лко­ вими лідерами, робІтника­ ми. В основному ми зна· йомилися з Лондоном та його приміською зоною. Побували у картинних га­ лереях Національній та Теллера, _вІдвІдали зна·

·

знатися, що nрацІвники біблІотени. бережуть па~

м' ять ·про двох ген !Ув людства. Нам подарували коnі у листа В. ·І. Леніна на ім'я директора музею з nроханням надати йому дозвіл працювати в бІб­ ліотецІ.

Запам'ятається 1 копо­ ·ритна ЗмІна карау.лу ір­

. ·

ва•ння при влад.! консерва­

rродовжуЮ'І'ь сВою nолІти· ку денаціоналlзац!І основ­ них галузей промисловості ·країни. Вия.вляється це у розп,рода-жу навІть вугІль­ ноУ промисловостІ. тран­

тори nодбали про· те. щоб максимально наростити

спорту. А ранІше вони традиЦійно бу ли у (!уках

·-

яльност,і комуністів з пер­

ця.

як

проблем! Навl'І'Ь •швидку•

nогаку

можна

вативвнА урвА?

гулярні

с.

саду

ЩО ПОВА ЧІJІВ

тисяч? Чи не

ло. Про них чесно й прин­ ципово говориJІИ і долові· дач, і вистуnаючі В. М. Rравчук, д. Ф. Білоус, В. П. Проценко та Інші. До речі, са•ме Д. Ф. Біло· ус висловив на зборах дУмку.

закІнчення

працю.

б С.

Фон За<МОВН. Замовк з ви­ ІfИ ра,nгоспу lме.нl 60·р1ч · чя СРСР пІсля того . .як на його· територІї nepepy-

ІІlіТаловнладень. відпущених на 1986 рік, освоєно

248

32

Орловсьна щи.ро дянувала школярам · за їх добросо­

наш час жити без теле·· фонного зв'язку? Єдиний на все село телефон був nІдведений до оселІ І. П. .Новбасюrсьrюго. При по· т[k:бІ всі жителі Перемож· ц.я йшдй сюди j дзвонили. Але в черанІ . ц. р. теле

якщо на сьогодні з тисяч нарбованц-Ів на­

борні збори виявили нема­

недол!нів.

таку

на

спорудження об'·

яльностІ

домагаються

оцінив

моїRна.

сьогодні

не

аюо·бази Т.ре<.'Ту •"Укреле­ ватормлинбуд• звітно-~и·­

напо­

самозаспокоєнос­

авто; цен

до діла? Упущень об'єктив­ них і суб'єктивних у ді~

М. І. Сатира

та А. В. Rондратюка. ін­ їRенера з енсп.1уатац!ї В. М. Rгзєвої, які не І

яку

·

пора б уже адміністрації пе.ресу.вної механізованої колони від слі.в :Перейти·

спеціалІстів, керlвникLв ланки 1. зокре­ ма. начал,ьнин!в нолон

легливість

картини,

тільии

. середньої

цроявляЮ'І'Ь

Після

виготовлен-

хотІлося бригадУ

Про­

яG:1уІі.

працJвниця

крадаються сумШви. якою ;;; буде якість будівницт­

себе господарем. Сказане в повній мірІ стосується й

завп;ди

Із

є.ктьв. Строк здачі їх четвертий квартал нинІш­ нього року: Мимоволі ·за-·

нявся відло.віда.льністю за

N2 1, N9 2

nрацюючих на Коментувати

вЕ:Щуть

але не все ще rараз.д. Не кожен nрацівник nрой справу,

вхо­

членів

«<Броварисільбуд~.

ван~я. Це, nередусІм, сто· сується рІвня трудової дисци111Л.1ни. Останнім ча­ сом вона поліnши.r.іася.

доручену

15

черепашачими

господарю'­

на

Т.

Юнак ·зібрала

Мовчить І досІ.

.

Ін­

автобазІ, зробили І буді­ аель-ники ПМН-8 тресту

на

ящи-ки

По.над 40 дворІ.в нара· · ховується -в селі Перемо­ їRець Требухівської сІль­ ради. Майже всі його жи­ "rелІ люди літні. Є ае­ ред них 1 tнвалІди. Зв'яз­ ну з Требуховом немає нІяиоrо. Автобус до нас

громадського

спостерігати

"У св'Оїй доповІді секре­ тар nарторганізації, авто­ бази С. Г. І\ОМ.ПЩ;ІеЦЬ на­ ЗИВаВ також інші момен­ позначаЮ'І'ЬСЯ

cyror.

Ової шrrрихи до невеее­

рожняком».

nідуть

Семlсьоріноі.

ЦЗJН.· Н.

ящикІв яблун.

306

Особливо вІдзначити

J!.И·

факт було б за-йвим.

«ПО·

Т.

різноманітних безалко·. ГОЛЬ+!ИХ HanoJB.

контро­

nриміром.

дить лише

ня не од;НУ годину, а то й

які

народного

орга,нlв

іме­

, ня ,

самоврядування. До скла­ ду первинної орг;шізацІї товариства боротьби за

місце, йому ,!нод~ дово­ диться чекати заваntаїRен­

ти,

недооці-

IЩ'{rocny

О. Бебко. В. Лигун. Ними зібрано· 33 ящики. Брига­ -да у скла~! . Н. Ященно.

обійти ува·

лю: товарисьі<ого

нуди

наза.а

колон nросто

груnи

боту. Та й, прибУвши на

nовертатися

nо­

ністю органІзаціХ ЛНСМУ".

пи­

їхаті, на

що

Начальни­

Не М'Ожна

коли

наряд.

зоJq>ема.

брано

гою і той фа.кт. що низь­ ним був рівещ; нерІВНИЦ'І' · ва па}.УІ'організацІї дІлль·

*Ращої .взаємодії автобази · .з трестом. 'J1рамлються, 1 виnад~"

стосуєть~я.

нюють їх значення у хавному .nроцесІ.

необхіднІсrь

.нерідко.

виnадку. Це

ки

монтної бази. іІедбайли­ в!сть воДії-Б. На фоні цих nостає

про

випадку до

.ящи~Іs яблук. Добре nо­ пре.цювали з-анож брати . Павло та Сергій Пироги,

доручено'і

нІ 60-рІччя СРСР. Вони працювали дРуЖНо, роб­ лячи свій посильний вне·· сон у справу ХІІ п'яти­ рІчки. Всього учнями зі·

· масово-політичнІ проводилися вІд

літІнформацІй.

цента. Зага.тюм. більшість основних поІ-;азt~иків не виконано. Причин цього можна назватн чимало. Це тривалі пр<.Jстої на ремонті. відсУ':"Ість ре­

гостро

говорив

лук в саду

внутріпартійну· роботу?

використа~;~ня

nричин

мало

до

справи поназали учнІ 10-А та 10-В класІв БроІІарсь. кої мІсько'і середНьо! шко· ли .Ni! 9 на збиранні яб­

йога застуnник, ні самі комунІсти не здійснюва­ ли. Чи не тому в звІтній доnовіді С. Г. Rомпанець

nайсерйознішою

з них є зриви у винопанні

Корчохи . .яка зібрала 36

вІдповІдальиоrо

ставлення

За час свого nеребу­

війеьно·вІ мускули краУни

за рах"унок соцІальних nрограм. Такий хара.ктер­ ний приклад. У місті-су­ путнину Лондона ми від·· вІдали

середню

школу.

Сучасне nримІщення з майстернями. Але в очІ вnадає і ri занедбанІсть. В роз;мо&і з нами дцрек­ .тор навчапьноге>. закладу оказав, Що вже третІй нав­ чальний ріп не видІляють­

ся кошти на ремонт. Таке ж становище не тІль·кн в галуЗі освІти. а й охоnо­ ни здоров' .я, материнства

лан.цських гвардІйців біля Бекенгемського палацу.

і

резиденцІї анrлІйсьиих ко­ рол.І-в. Але найбільше вра ·

в~йсь/;іовl га.лузl не прохо

дитю.Іства.

Звичайно.

«nереначування• коштІв

v

цитJ> д,аремпо дІІІІІ nростих

держави. Звичайно, nере­ дача Ух призведе ' ще до ~Ільшого посилення екс­ nлуатац!У робІтникІв під­ n,риємцямн.

- Такий статус, ста­ тус класовоrо rвобпевва, урвд Марrарет Тетчер ва· маrавтьса закр~шrrн зако. ВОА&В'ІО. Jlpo це МИ 8118· вмо а rаает, поВJдоuеиь радіо, тепебачеІnrа. Чи мoru б JJH вавес,-н коп· кретаІ ирНКJІадв? ... НезадQвго до нашого nриї'3ду

було

nрийнято

заион, згідно з

яким 'всі

СТраіf.Н.И

рЬЗПОЧ'Jіі

ПОВИ'ІіНі

натис.я тІльки . nІсля з.-о гальноГо rолосуванн.я, nри­ чому тає~ноrо. На ()ДUО·


сН О В Е ВЖЕ

МИНУ ЛО

1\Ільна

вах району.худоба nереве­ дена на зимове стІйлове

ники подбали про пошив­ нІ осіннІ виnаси. Площt у ДІ'СЯТКИ i'efrraplв ВОЮ! засІнли сумішшю в~вса l

ут,риман.ня.

ре.;~ьки.

тижнів.

ян

Нн же

в

господарст­

ло нас nри вІд~Ідинах рад-

госпів ІменІ 60-рІччя СРСР. сРусанlвськнй•. .«Ж ~д!всьний•. Хороше враження спра вив тваринницьний номп­ по

вирощуванню

вом

РАПО.

редьки.

Здавалось би.

ще треба

для

нас

що

.

обуриз

той факт. що у день прІ'І·

не-

lірИмlщенвя

І

УЛ\РНИЯ 'ФРlНfТ-

:9ваги

nридІпяти у

ва не затяглась п'ятирІчну.

иа

всю

.

неодноразових

телей

у

.

лята

Требухов!.

знаходились

тишних,

добре

тованих Про т.а

у

ло

тут

П<JСJа.впена

на

дарсrnІ

належ­

грамІв

на

вересень

· голоаного госпу О

809

.

сенран

соц­

про

JІИ.

від

иорnусу.

ГОТУЮЧИСЬ

тру.дlвнини

ДО

нІ у

зоотехн!на

рад

в

що

у

нур:удзи за

ніж

ження П.

ЗІtМИ.

«Ру­

санівський». Тут надбано вдосталь грубих 1 сонови­

оо

npo

npo

ні

виправлення такого

стано­

вища &Ід нього ми

не по­

У

'

важнсму

иицрка

диться впорядку.вання те­ риторії · навколо корtвнн­ к~в. телятник!в. Господар-

галузь

'Радгосnу

•Жерд1вський~.

Трудівни­

кн ли

господарства .ви,п:равити

принци-nового

1.

Ташкент.

Сім

залІзничних

вагонів

садІння. .стуnному

полем пІд час

· приснорнпи­

вnливом

сезоні

прилад

працюватиме

в

му з 'fракторобу дівних .за­ водІв вирішено було роз­ почати боротьбу за кра­ щІ умави праці. п!Двн·

рJшення пІдтримати мораторІА нашоt к.раУнн на .ІЩериl виnробу,вання. Про свою підтриику мнроnюб·

щеюtя зарплати.

ного

rрофспілковl врахували.

Прав.-:~а.

пІдери

що

не

голосу,ван­

сnілкові

прнЗ'Ве­

ло до того. що страйи иридуІ.tІили, а профспІлку машинобудІвників

.

права

насТупу·

mйськнх

кІа, JитeJJh'eRцll ВИСТ)'Пас аа пІквІдаціJО адерноІ за­ rроон.

На своєму останньо з'Іздl Тред-ЮНІОНИ

uрнйняпи

безпрецедентне

не

знаючи

встановленої

ний час.

яна перебу­ оnозиц!У. З

Рєапп

ти маєш

ядер·

безробіття. тнм.

що

І

зло

не

-

зменшу­

комолексом

логічних

nроблем

психо

як

А/ІЯ

суспі.1ьства в· ціпому. так

І

д;nя

кожного.

с~~им•.

x-ro

став

ІІіІЮЛ~ побутує

трд:

роботу.

сnлаtrr,лн

О:жс.

·

ників з Іванова було о3На­ йомлеин.я з виробнИцтвом 6 текстильних пt.цпри · ємств. На час їх nриїздv з працІОЩlлн пише два. ЗрозумІло. що їх робlтн.и­ кн За.ІІИШНЛНСІІ без р<1бО·

22

чи

лиао.

Не

· до­

несnра­

й

на·

~- мати; не

знати.

що

ІІК

рІвень

загрожує

111'

замовч~и ТУІВаТН

Треба зна­

ства. Дитина вміє цІнува­

ти дружбу старшого. ·лад· на.

як

кажуть,

у

вогонь

воду пІти за иим. ТІЛЬ­ ки ж копи ця Дружба ЩІІ­

1

жня повага

го. коли

один до одно­

спілкування

·.-

безnосереднє.

І ще. Чому

ми так не

згадувати.

якими

сам! були багато років назад? Що JІюбнлн. чого

про

Згадувати но.

що

мрІяли?

відкрито,

чес­

а не для виховних

мо·

стинкту

є

Те.

що

виявом

самозахисту,

Ін­ ре­

а.ІЩ.Ією на бІль. якого зав· дає грубе втручання в ду­ шевний свІт. з часом стає рисою

характеру.

Одна з найгрубіших по­

·

милок. які може допусти· т.н наставнИк. _- . свідоме

nровокаторство.

Я.к

Інакше

прагнен­

назвати

Же

ня деяких дорослих в ·lн­ тммнІ..й гідною

. тн

обстановці, з ла­ усмішкою вимаНJІ·

в дит.ин.н

П таємницІ ..

Грубе втручання в тон­ кий процес дУШеВНОГО розвою· дає гІркі моди: наставнюювl може здЗІВа·

тися.· що ·uін навертає юну пю~ну

. справдІ зло.

на

доб~,

щ-

іК штовхає • ї1 на

Прищепити

мораль­

ність. порушуючи УУ заnо­ ни.

неможливо.

ми наnеред свідомо шукатн погане. нопи мова йде

В особисте жипя лю· дини можна ввІ..йти з доб­ ,Р.ОУ згоди. як входять в дІм друга. Та будь-ному

про наших

зась

кк... •.' Чому

.

багато· чого·,

С!аршнх.

сnочатку

вання з дорослими. Саме

завдm<и rакому сnlпк,у­ ванню непов-нопІтиІ дІзна · ктrься про вимоги сусnІпь­

D~~·ІуМє

казати неnравду -1 заnлу­

щ~ь

ментІв типу: сЯ в твоТ ро

-.нтт&

Днтнн~. "'нм· ра

органІчну , ло'!Іребу дІли­ тись. з ~асом вчиться 1

ду.має.

ти. Наша педагогічна на· ука n\дRреслює. що у дІ.., тей потрібно свІдомо роз· вивати потребу спілку­

вати робітнІ+кlв, mже. ма­

ие

·

доJ)оспнх. Ця

nогане? Правильно..

ти й. бІльшІ nрибутки.

ае

'

не

робить. Що планує на май­ бУ'J'НЄ моя дитина? Мож­

хотіли.

.пед-

·

.

Невже

-

А.ме.рики. де є можливість бІльш нещадно ексnлуату-

rатьма ну.памн, 1 тих, хто мемеитарно ае JІіав де пе­

текстиль­

свсе•.

наск!JІЬКИ

nовинна

любимо

свtдпустки•.

у програмІ

npo

.

мають

пропаrаJІ,ЦоJО

вдаються :lТJЯ!І

.

А

нІколи

наст!ЛЬКfі

ЗІМ.оrу переводити _t\ВОі ка­ nІІrаяи у стретІ• краТяи АзІї. Африки. ЛатинськоУ

цІйною

\Іа:н:ш.~:нх

ня:

ти. Але це не означ:ає. що nостражда.1и пІдnриєм-

офІ­

У'

8

ра, чесна і· незраNtива. коли в П основі ~ав­

пІдв.ос'вться

стосунках

ВJІасно1 гІдностІ. сцравляє жалюгідне враження. Передбачаю заnеречен­

дент.

-

в

дорос.тJИми.

якІЙ не властиве почуття

rромцсt.КJІІ кореспон­

аристократІІ'ІJІВХ райо:

недоnустима з

ївнаІ Почуття Л:tодськот гідностІ треба р6звивати. а не тоnтати. Людина,

В. П~РЛОВСЬКНR,

нах

вС~рйоз, надто час· леrноважнlстю. яка

даних Ноkститу­

ведлива,

вдома.

в

нього то з

у

цІєю. нехай не nретендУ­ ют~ І на мора.JJЬНІ права. нехай завжди вtддаtоть єе·

му 1 самі · вони дбають, щоб тут було затишно. як

всІх aнrmlцhl. І тих. у коrо раХ)'JІок а банку ви­ мірJОЄться cyMOJO 3 ба-

Традиційні

оте

до nрав.

та

..... І • той •е час «ВІТ­ рина• суспШьства роз­ кІшнІ маrазивв. ресторани

дехто. Просто старшІ не сприймають непо1Іноп!т­

тяглися, мовляз. за. вІком

вечо­

робітникам. по сутІ. самим доводиться собі допома­ гати пІд час вимушеної

· що

ктrься прибутки с!м"і. а А uІлим

треба

Про розмІри соцІально­ го .пиха може свідчити та­ кий факт. Гід розповідав.

тІльки

значно

пев­

суnутники цього соціаль­ ного зла -- НаркоманІя, ЗІЛОЧНННІСТЬ.

На мій оогляд. най­

більше соціальне

вона

тІльки

чувати внесок

. ешелонах влади . необхІдність

межІ

Щоб мати право

одержувати,

ROШTR, і ана'ІІІf.

.

жити,

виnлачується

До тоrо ж AнrJJII внста'Uє своІх вІІ)'ТрІmиtх пробаем, на· розв'аааRІDІ ІІКИХ вотрІбно витрачати

профспіJІоJt) ра.'

Штику. · А.ІІе час настІйно ввмаrав провоюnн боротьбу аа tІІІр. А,цае основна маса анrmйськнх робtтнв­

-

ЦІйно

-

(аиr­

безроб~ттю

ської napтl·Y. ває ;38jрга в

ВІРаховувати

иІше не втр)"І&JІОСІІ у по­

іІм · ,.у

на­

но•косм1чної епохи.

на.

на до­

бІдностІ. До · того ж

розsум~ють

тру~ящих.

tpeд-JOIIIoldв

І

по

...

кlяких проблем. Та це не так. РозмІри допомоги набагато нижчІ Вjд офІ­

г~рипм

активІсти,

мовпя

віть члени парламенту 'представники лейборист-

ВИЩИХ

Тра"вцІйио херlвнв­

цтво

, можна

ЦЬОГО ВИ;tНО: НаВІТЬ у най-

оштра­

фували на 200 тисяч фун­ тІв cтepnJm-lВ. Ось лише один з црн.кладlв шнроко­ масuпабного

нам

що.

nомогу

І простІ робітники, І nроф­

ня потрІбно було провес· ти таємне. І от таке не­ зна~не. оо рушення

. курсу

;tумка·.

каються у собІ. То зовсім

зверх'Ностl у ставленнІ до

..

ВАШІ ТУРИСТІ В АВГЛІЇ

ім

неОО&НолІтньоrо?

наш дім•. То­

них

ту

ЗвІдки таке? Чи не вІд

журнали.

ЦІ. Багато з

втрачають

дов!рJUt.вlсть. зами­

стверд·

знають

ІлюзІя це?

І ще одна деталь, ма п.рнвмно вражає всіх, хто ообуває TY'J' це 1)\дМІН­ НJИ! санітарний стан.

-

матІр'ю

не вІнове явище, як гадає

єт.о­

причин.

вона

бе на суд

усІх , спецІалІзованих господарствах Уз.бекистану. . (ТАРС- РАТАУ).

призначено . для об-

Присtрlй

магнІтним його

сяжне

Неда.рма його жителІ говорять з ГQРдJ.стю: «Гур­

ся біохімІчнІ процеси в бульбах. В на·

урожайностІ тут одержали з допомогою створеного узбецькими спецІалІстами

nриладу.

ПІд

чого

думна

тожиток

щиру

не говорила. А чи далеко·

ни

свіжа преса.

.

rааети

«Нове жвnа•.

робки бупьб

ТР.

ІншІ необх~нІ · речІ. До послуг г~ртожнткlвцІ.е

ольховськин.·

кореспондент

діти часто

свою дитину свсе•. ~авІть

. проводятьея

хооодильн.ини

на

'!ІрИХ()ДЯТЬ

що

зустрІчІ з ветеранами вІй·

тофон.

по тварвнннцтву;

ЩО

;n,-ують.

·

Б!рюн. його заступник О. ГолОВl<о, економіст це~ Т. Ф. Ямова та Ін­ шІ: Вони ж nодбали про достатню кІпьц!сть сnорт­ Інвентаря. заН!Упили Щ>­ льоровl телевІзори. магнІ­

О. ВЕЗСМЕРТНИR, заступник rмовв Р АПО

розраховуючи

з

nотім з вnевненістю І ма·

декоративного

І працІ, диспуm.

записує

ло не з го,рдlстю

r.

·

що

·номанІтнlшнх

ри вІдпочнн:ку. Постійно цІиавляться роботоіо гур­ тожитну і життям робLтни­ кІв начальник цеху . М. І.

ставлен­

Ма'гніт . і врожайність потрібно було землеробам радгоспу Іме­ нІ · Ю. Ахунба<)аєва для надпланової нартоплІ. ТридцятицентнернІfй нрир'ст

гуртки

все.

малюк

своїми радощами І невда· чами. Однак. nІд.ростаючн.

голову пІдлІткам з найрІз·

органlзоВ&но І nрацю­

стемат.ично

ня .-:~о своєї сnрави.

недолІки:

бІльшІсть

Ane

го.

виріши­

переважна

..

ЦіаЛІСТаМ. слід показува­ ·rи П•РІіКЛад вІдповІдально­

тварин

гуртожит-

ЗавЖ;Ди людно І в ле­ нІ.нсЬІкІй кІмнатІ.· Тут сн­

НОМІ,У, ЯН fre ГОЛОВНИ•М сnе­

ста.новищl

знаходиться нинІ

якостями.

серед nрацІвникІв ферм. І

чули.

тих кормІв. в-ідремонтова­ но тваринницькІ примІ­ щен.ня, кормоцех, Прово­

.tюрнаж)·. який

худоби, nІдтриму­ вати хороший мІн·роклімат

_щпях.н

рада

лнться

гІдностІ взагалІ. :nревеликий жаль.

Д·уМКН,

гуртожит­

Протягом цього часу TY'J' не було нІяких nору­ шень. Велкку допомогу в роботІ МарІУ Спн.ридонІв­ nодає

ОдвертІсть притаманна дитині.. З якою охотою дІ·

нотували син чи 'дочка. ста•влення дітей дР них.

12

мистецтва. фотопюСSитепlв. секції tЦ>лейболІстІз. шаш­ кІстІв 1 шахІстІв.

зимІвлІ

госnодар­

не

ком.

ю.ть

до

:шма "· суворий ензаменатuр. Вона не rю· милує нсшІть за незна-+нl упущення. Тому потрібно у госnодарствах постІйно трн·мати на конт.ролІ хІд

nричини зни

завІю·є

TY'J'

му

нижча

рокІ:в

адре­

роннІ очІ. Вони регулярно читактrь п,ро под·lї, ян! за­

цьо­

.як~'

дверну

власfіИЙ щоденннн дитина.

якої комсомольцІ. Щоб не нудилася моподь у вІпьний від роботи час,

корму з ку­

nоживними

роль

депутатІв

Бугаєнко.

в

розкрити

такІ випадки ще, зустрІча­ ються у нашому жипl. О~рем! батьки І вчителІ nрагнуть взяти під конт·

З 'тих

в

зазирнУ'J'И

сьної На

повсякчас

заслуга

народних

ку.

не nостулається ном6Інор­

середІІЬорайонАої.

се.редня

с-nву. НІ

-

порядку•.

М. С.

нІ

перших

n;ристуJІиnи

ВИІРобництва

радгоспі

молока

районІ

з

чим

«Гуртожиток зраз­

гуртожиток

ди

молодого

одними

мало

навіть

срваний Іншому пи ст. під· слухати розмову. Той, хто поважає себе. нІколи не дозволить собі подІбно­ го. Адже це внпа.-:~ не тІпЬfІИ пр,оти конкретної особи. але й . проти люд·

му деnУ'!'а'і'а сІлЬської Ра­

«Жердівсьному• тру­

дІвники

Олексій Хсмич називав брига.-:~и. де вона _вища.

викона­

радгоспу

ваговІй.·

Х. Гоюка ми не

те.

жирність

СлоВом. у, всьому вlдчуgа­ ється .нормаль·ний 1'ру до· . вий р.итм.

Чималу роботу

буян годlв·

ціоном. нІ графІка ви'тра1· кормІв. на знмlsпю. Нопи ж мова зайшла

dМаrання•. На честь пере­ довинІв майорить прапор Тj!)удової слави бІ.1я адмІ­ tІlстративного

кор­

no

голову.

ведеться

Н.аNІИШОК

стосується

лІ

шпаринку.

дерево­

рІзн.иться він вІд десяткІ·В подібних будівель міста' І райОН!У. Але за. змістом

Немала

нагадувань

начальника ТваринниЦЬІІо­ rо комплексу П8'Вла ГDр· дєєва. Інженера Василя С!тарського.

ьорм. ГQ.спо­

зм<Jгл.н знайти забірних картон фактичному ви­ ко.рнстанню грубJІх і· соно­ витих кормІВ згІ.дно з ра­

Гарно тут оформлена НЗ'6'f.На агІтаr{1я. регуляр­ но

Є

ше

ГОдУВЗJlИ

коли в

·л!. НІ .на

Бабич во.ии ста­

новили· за

не

зовні

Обурення.

Оf1ІДУ ВИІаJІИКаКУГЬ ЛюбИТе·

госпо­

пІдтверджує його.

Однан не можна нє від­ значити ОП1'имІзму ,пюдей. смlпивостІ nрацІвнинlв брати на себе веляку вlд­ nовІдаль.и!сть. Це найпер- ·

сРуса­

му. У телятнинах вlдСУ'J'ИL'\1И рацІони

тва

ному рМtнІ .. свідчили висо· к! середяьодобовl nрирос ти. Так. у бригмІ СофІІ Єгор!вни

.

у

. обІд.яьоУ

майже до І це тодІ.

робо­

утриманню

тел1І'f

НІВСЬНОМУ•

за­

вІдремон­

що

140

ї.зду

прим~щеннях.

те.

рин

Те·

обробиого об'єднання. На­ певне

пір

суватись.

но.рм.

розраху·НКй'ВОМУ

цеху виробничого

кового

у них робота почкнає про·

з н·и: жо·в

-

дарсЬ8о

звання

Дуже ПОВІЛЬНо Т)'Т бу­ дуЮТЬ норівнин шефи Із пересуаної механІзованої колони М 8. Тільки після

робитиме

-

життя людини одна з усталених 1 незаперечних

Цей будинок :належить· 1'роєщинському

ТАЄМНИЦЯ ЩОДЕННИКА.

ЛО ВАГ А до особнетого

наw дім••

З С'І'uр.

УРОК ДЛЯ ДОРОСЛИХ

8

роботи. дотриманням ІЮрм соцІалІс.тичноrо спlвжипя гу,р.'J'ОЖИТКУ немає рІВНИХ у районі. Адже йому сім р()І{l.в тому рішенням. МІ­ ністерства легкої nромис­ ловостІ УРСР присвоєно

сЖердlвсь·

кому•. потурбуватися про забезпечення його буд,ма­ терlалами, щоб nеребудо·

І

.не

• рекон­

ТВарИН·ННЦЬКОГО

коммексу

3ииа

,,Гуртожитек.­

на

вина усІєї кlпькостl корІ.9 буде зимувати в не зовсІм сnриятnНІВих умовах. ВІд­ дІлу капlталь.иого будlв­ .ництва РАПО слІд 6Іпьше струІЩІї

ТR\РИННИНПЮ

комп­

140 голІв худоби. рекон. струюється · ще одне на 100 тварин. Однак поло­

нормальної

просто

тваринниц.ького

довано

роботи? Але

будІ,внИЦІ'·

J

лексу. Зараз TY'J' Іде ре~ конструкцІя. Вже перебу­

ДІловІ рекоменщщtї И<а період. стІйлового утри мання хуДоби русанlВсь· ·ним сп-ецІалІстам тварин­ ницької галузІ надало

розпочався цей

вІ;tІЮВ!да:льний перІод? Саме .тане nитання ЦІ·нави·

ленс

1

жита

пов'язанІ з невдалим nро­

ектуваІКН~

*

18 жовтня 1986 року

Ж И ТТ Я•

rraн любимо

дІтей?

Чому

взагалІ у вихованнІ ми в нращому разІ дОтримує­

мося або

·

двох

крайностей:

безмежно уже .дорослих мов

,

опІкуємо дітей. не­

nродовжуємо

грати

з

ними ·в слялькн•. або зов­ сім не надаєМQ

їхнім проблемам.

адиратнея

злодІєм. коли

І

цього

в

тим

нього

нрикрlше.

припускається

той. хто ви~<жим званням наставника зобов'язаний бути другом. Це мо­ ральна норма. J винятнІв· T~'l' немає.

значення

в. мозrовии.

·

виuадач.

реночувати.

Дійоно. все це яск­ раво, вміло nодається. Нам. Іноземцям. спочатку так І здалося. Але кми поговорили

з

людьми.

за­

зирнули в rлнбинну суть каnІталІстичного с:успІпь­ ства. то зрозумlпи: зазд· рити Ум .немає чому. І це

не

тlп.ьки

моя

особиста·

думна. а А кожного члена гр~··пн~

За rуцуJІьсьвими рецептами . ІІАНО.ФРАНКІВСІtК. Henonopмl ароqтм rlpcwcмx ІІУ· кІа і ІІІсІ~ nрмнарnаТТR УtІІОраІІоt 1 с.а. чаІ4нІ наnоі •Rремча•, .Л ІсоамА аромат•, •t~ІІ•, амnуск JІКМХ осао.

.

'"" харчоаІ nІдnрмсмстu о&Іасноrо центру. Внкорнсто­

ауtочм староаМНttІ rуцуІІ..с:wеі рецеnти,· сnеціаІІІстм міс­ цеаоrо ••АМ"ноrо Іttстмтуту ра- :а .. аіанннамн Груаіі роаро8мІІн ормrінапwеі ~І'JІНі момnоаИЦіі. &аrато а ММХ М310Т8J ToкlaytO'tY ·ДІtо. tperylltoiOTJo обмІН J)еЧОІМН.

І fx осмоаІ nonynttpнMA rруамнсt.ИмА баАхоемА чай, :act.ra'teHMA 3Ііро0оСМ, МатеІ)МНКОІО, чебреЦІІІІ, наІІМНОІО т~ Іншммм пtкарсwсммм \РОСІІМН4ІММ. ТакмА наnІА норма. 1111ус СІН+,

"IA8MUWC

nІНІцеаАІІт"Іст".

ncrnlnwy&

. ·

аnетмт,

(РАТАУ!.


·4

*

стор.·

. 18

жовтня 198~ року

сН О

~~ШJl!l IPllДIUд

НетронутуЮ J{осамн траву.

Безконечного пошуну мудglсть збагну, У стежині знайду передмову польоту.

Земле ·рідна моя! В неоплатнім боргу Я за кожну краплинку твоєї щедроти.

*

Пустили глибоко в зіниці корінці,

Раннее утро. Глаза подниму­ И обомлеет душа от восторга!

Немов художнин у хвилини смутку

Зібрав блакитні фарби й олівцІ . . Щоб їх порівнювати з синім небом, З криницею і з глибиною рік. І З тихим вечором, що лиш для тебе Всю синь прозору, всю блакить зберіг.

*

Марія

Или осЬІпется зрелостью ранней? Там... Вдруг заб'Ьется, за·мечется взгляд, · Как на свету легких бабочек стая! Там тополя, словно дома, звенят, Над изумленной землей пролетая! ..

І

НА ВІДСТАНІ ЦІЛУНКА

*

*

*

*

*

*

До свиданья, море . В зтQт вечер ТЬІ мне блиЖе более всего. Одиночество мое излечиШь . Нелечимой тайной своего. Ухожу, пора ... Туда, где осень · Завела неспешнЬІй хоровод. . Но так грустно, словно зд.есь я брасил То, что больше в ЖИЗ'НН не придет... . Валерий КОРОСТОВ.

Стежина горнеться до балки. Роса в траві і місяць повний. Туман, мов ІКОСИ у русалки, І навкруги сріблясті тони. · А ніч така . до птаха птах, Така медунка до медунки, До зірк.н зІрка s небесах. А ти на вІдстані цІлуика.

*

Мені так писати хочеться Про усмішку 1'ВОЮ ясну І про те, як без тебе холоДно, І про те, що вночі не засну. Та слова заrубнлись, не знайдеш іх .

Холодний вітер вІє вІ,д ріІ<и щеЗJІи.

Жwеу на nротягах болючих спогадань, Ніяк •не можу обійти їх боком. ·

Чи думки мої врізнобіж . Лиш на серці у мене райдужно,

·кудись у даль,

А в тижнях цих летять, здається, роки.

Рассвет в · ок't'и&ре

Що ти також в цю мить не спиш. Що тн також про мене згадуєш: «Ну й наївна така, пр9ста:.. У саду під моєю хатою Пише осінь мені листа .

ХотІлося б не ждат.и, не бопіТЬ, Я п.рав у цьому був би в.І;дчуоваю, Та це не хоче ~рце рооуміть: · Все брів твоїх із вИ1рІю чекає.

АнатолІй ЛУЦЕНКО.

Светает. И лист невесамо витает И ТЬІчется носом в стекло.

Светает. и сяеr новорожденнЬІЙ тает, И дети глаза открЬІвают~ Светло.

Віра ХОЛОШВІЯ.

.

І

20 ЖОВТНЯ

. СЬкОі Apмfl сОрфей

Час. Фуоrбоіпьний оrпяд. ГероУ М. Носова на ек. ранtі. еВеселІ ІсrорІІ•. ·

6.00 8.40 9.10

ОчевІІіІJjНе

10.30

неймовір-

21.00 Чае. 21.40 П!Родовжения

ВИ'С'І'&ІІІІІ сОрфей ЄТЬОІІ

17.30

ТелееискурсІя

16.15

майс"ри:

КреиІ\'Ь,

М>ИІР

•.

фLпьм .

8.35,

DеКІІО..

15.20

культури

· с.ьиий експеримеН'І'. 19.35 Ф.tпьм-ІІІІІС'І'ава театру

9.Зб

О.

запа.иоі 'l'eXJdJcн. м. ГОрький. днІ•. 10 КІJ. 11.05 ~ька мова.

10.35,11 .40 12.1 О

Цент·

Приородоонавство.

кп~,

1~.30 ІоrорІа.

Радин·

,6

кп.

сНОВАЯ жизнь ..-орrаи Вроварскоrо rоро.цско-

1'0 КОМВІ'ЄТІІІ :К0ММУ·НІІСТВЧ.ЄСЖОЙ ПаР'І'ИИ 'Y'HPIUfИ;W,

ДІІІІІ

С'\'8ІР11ЮRІІ~ИИніВ.

сТоварнШ•. М•)'WІч.иа програма. ФІпиІ сШІІ!ІІе.І·КЙ цень Іиженера БІІІрКеСО- . 1 сер111.

17.10

18.15 С7Іуж:у

ГрибоєАов.

сЛихо з розуму.. 8 · кп. Н8ІУКІІ1 і жвтm. УЧІІІІІІtІ СПТУ. Осиовн t.ифopмa/I'JIJQ І обЧ.ІJСЛЮ·

-

•На З

·

Радя'ИСЬ~У

СОЮ3уІ 19.15 9-а студІІІ. . 20.15 Вечірня ке.зка. :ю.зо -смоє неwе•. ОвочІ . На ЗИ'М·У· 21.00 ЧІІІС. 21.40 ЧемпіоІfаоr СРСР з фуоrбопу. 1 nolra. сДауrааа.. (Рнrа) - ЦСКА. 2·А 'І'аоЙІІ. 22.25 Це ви можеоrе. . 23.15 Но8ННИ . . ПРОГРАМА YKPAIHCiaKOro ТЕЛЕІіАЧЕННЯ 16.ОО НОВІІІІІ/И.

1~10 Ср:'бсинй

І

ФІ·

16.10

9.05 10.05

в

16.415 СьоrоднІ у світі. 10..00 сПрІ«:!ЮреН·НІІ•. krOK· рап'ЬІИQі'О

·спуска­

n.tиествка. . сЛюдИіНа фа:нтааую...,., НаrукОВО · • ПОП)'дІІРИИЙ ·

ки.

за

ФІолw&·У·

8.00 8.15

16.25 Мамина шRО.Па . 16.55 НовИ.Ни. 17.00 Дt&пог з кОмn'Ю1'ером.

upo

му.

3I01JIOI'tю І rІгІєку. 14.30 І. Ту·огенєв. СторІнки ЖИІІ"NІ ·1 ТВОрчості. 15.15 НовіnІн.

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРІДАЧІ. НА . КН18 fA О&JІАСТЬ

.Союв науки і прад». Док. телефtm.мн.. 15.25 Є. Шварц та йоrо 1«18-

14.50

В

урок

14.00 ШКОІІІЯІРІІМ ·-

11 З:АГАJІЬНОСОЮЗНА

НОвини. Новини.

14.30

УЧ•Нrrе:лІО зики. 5 нп.

13.00

22.55 CЬOt'OДJit у саІт.І.

не.

11.30

cnyc.

КІІlЄ':t'Ьоея в пеипо•. За од­ ной14е11111010 п'єсою Т. Yltlи..latroa.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

AJPECA

д~вІ·ІІО'ІОК.

РЕДАКЦІJ:

25510tl0,

16.30

Ювелірна майстерu Bpoaapeuoro

Програма

сnортивІІІІ'Х

те.rrеф1ломів.

.

17.10

ХоровІ тВори М. ·леон·

товнча .

17.40 'ссnнтай 'І'ОВКа до

себе•. !JоІдrо­

робОтііr в зІІІІ'іІо­

ВІІІХ )'~Мовах на Диtцроnет­

оровському

.

еrріпочному

38f!OA(. ОМвець-маnювець. МІуз . фІльм · сПо СТО· рІНІІСІ&Х ста.роДВІВІІІІtх руко­ ПНІС~.

18.00 18.30 18.00 19.30

Актуат.на . иа.мера.

Т811Щ10В8111Ьнt

ри!І'М:И,

:Ю.ОО сУрони сnІлИ)"ВІІІІІІІ.D. . РоІJь кfІко у внховаиаІ ДІmІJЧОІ ф8ІКТ8зіІ.

райпобтrкомбlва'Q' ПРИВМАЄ ВІД НАСЕЛЕННЯ З4МОВJІЕННЯ на авrотомевва воввх JОВеJІlрввх ІІІІРобІв

Із змота

583°-37l5°

кlв, зменшении

та збІ.пьшення

17 апреля lв37 rода. среда.

·

wrrиица,

с:уббота,

роОотм

-

1-o4-lf.

вро&І.

шлюбних

перевІв,

ках.

Майстерня працює а 10.00 до 19.00. Перерва . до 15.00. ВихІдні дні: ireдlJІJІ, понедІ.пОк. Наша адреса: м . Бровари, вуп. Гаrарlна, 26. будинок nобуту сЮвіJІейний•. Те.пефQи: 5-45-26. з

14.9()

~

2о.46 На добрмflч, дtnrl 21.0Q Час.

21:40 Те.лефtm.м cДoirra до· · pora. в дюнах•. 1 серІя. 22.56

І

НОВНІІІК.

Ре,11.-актор

€.

ФЕДЯR.

КиТІСІоНІ об.:аасn.; м. 6ронри, вуа. КміІСІоИІ,

154.

с08оУ

Jn'О))ИИК,

87l5°

зпаювання і. ВJИІравлення замків у сережках, брош­

Дни

вшсодН'І' с

І ерІба

Проводиться також дрібний ремонт золотих· BJIPO". бІв у прИсутностІ замовника: злаювання .панцюж­

ТеІІефонм: редакт~ - 1-03-76: 81дAIJty napтtr.кoro жмтnt - 1·04-61; вІдnоаІдаІІ~ноrо семретаРІІ, аІдАІпу сІІІІоСr.иоrо rосnодарстаа -- t·02-92; к~nОНА8нта мІсцеаоrо ра. АІомоапенн" 5-13-11; :аастуnнмка Р8АаоКТІ?Ра, IIIUiinla nроммспо.остf, ІІНСтІа .І ма­

вьnrода:

проби

В майстерні можна замовити: чоловічі 1 жlно'ІІ обруч~tи-печаткн, сережки, ку~они, шлюбнІ перснІ.

rородскоrо ·н райоиноrо СоВЄ'І'ОВ иаро.-rЬІХ nепу.. тато в Ккевской ~и. (Ка -~~~~«:нок иаЬІне). · ·. Редаи'І'ОР В. Ф.ЕдЯІ!.

Газета

·

Татьяна ~рБРОВА.

Твлвба ..-ввв:.н ПОНЕДІЛОК,

.BOP06ER.

Что расцветет .мной взлелеяннЬІй сад

.ЛюдМІІJІа ДОЛИННА.

-- · летя:rь

Не чуємо.

·

Мчат табунЬІ облакав бел·ЬІХ гордо! Там, ветер пепельнЬІй в лапЬІ поймав, Клонится ель· под бунтующей нашей. СолнечнЬІй· диск, отражаясь, кровав; В воJінЬІ морскне стремится, непрошен. Там птнцЬІ fІто-то сказать мне хотят. Имя? А может судьбЬІ начертанье?

Ножну думку присвячу тобі. Хочеш. буду очі твої пити. ­ Дивні очі відчаю й ~урби? . Хочеш, я кохатиму рр болю, СкІльки стане сили 1 снаги? .. А як Ні то кину, наче долю, Суджену для іншоУ весни.

І тижні йдуть

В дорозі розтрусили геть музики? Виход~ть Опанас, в роки забушканий, Із гонором зухвалим в очі зиркає. . Ну, розступіться, · вулиці вузе~ькі, Козацький танець нині заночує ... Наступяий вік за ворітьми близенько, Та за музикамн не чуємо.

Там, на· вершнне, в рассветном дЬІму

Хочеш. лиш .для тебе буду иtиТи.

·

Та тільки де ж то гопака й дрібу~ІІІ(tf

.

У · моря

В твоїх очах дві сині незабудки

І нашІ верби у гаю зам·е.РGЛИ. І т.вої брови . на'ІЄ ласrівки . ВІд мене в вирій вJдлетІл:и -

·

Нина РУДЕНКО.

.

rавва ПІНЧУК.

* *

Закотим сонце rуртечком до хати, Поставимо найменшеньку до бубна, І «Ой, джнгуне ...:. станем витинати На все село, на радість грати будемо. Ото . вже втіха, що усім до танцю, Ото музики - і малому й сивому! А .ще і· пісня кожному дістанеться: Дочка виводить тоненько сСннQві:. ...

Наверно, к соснам убежали дети Искать роснетЬІй .луговой щавель. Здесь все мое до болн в зтом л·ете, Лишь не ·мои сандалики в траве.

Я за обрієм світлі відкрию простори.

*

свято

В прохладе мятной мирно задремалн. · А ·где же вЬІ, хозяева, ау!

Вболіваю за трави, дерева 1 гори. Як ріка , що прорвалася tз берегів,

'*

?і( НТТ Я~

Средь зверобоев медно-золотЬІх, Как детские сандаликн, белеют ТравЬІ тЬІсячелнстника цветЬІ. Набегалнсь сандалнкн, примяли

Виростаю . ·~ заспl9 пdлів 1 л. угlв,

*

В

Средь .клеВёров, пустЬІрника, алтея,

дЕ Б:ю т·

*

J

Друк

Іцехе

81285. OC5car 1

ОФСетннй.

Др)>J«)ВаИнй

аркуш.

· 'fape8

14010. прН»ІрввхJв.

38ІІQВІІ'ЕІІ8а Н

tirllO.

(!І

#165 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you