Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета ••ходить а

І

МІСЬКОГО

РААОННОІ

17 квітня t 937 року

РАД

І(ОМІТЄТV

НАРОДНИХ

* .М t 6б (7038) *

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРУІІ УКРАІНИ

ДЕПУТАТІВ

Середа,

КИІІСЬКОІ

жовтнst

16

1985

05ЛАСТІ'

І'ОКУ

*

Ціма І ua.

Пленум Цептральпоrо Комітету КПРС СРСР ва

15 •овТІUІ 1985 року вІ,цбувс:• чер. rоввІ ІІленум Цеитрат.ноrо Koмtтe­ 'rf КомунlстнчіІоі партІі РЦІІИсwсоrо

рІо,ц ,цо

З ,цоповІ.ц,цю в цих пвтанuх на ПленумІ виступив Генеральний секре­ тар ЦК КПРС М. С. Горбачов. Текст

Союзу.

ІІленум обrоворнв такІ пвтання: Про проект новоі редшщІі Проrр•

ми КомувlстичвоІ партІі

1988-1990 pou І на ие­ 2000 року.

АОПОвІді ІІ)'б.ІІіку8ТІоСЯ в вресІ.

P8AIIJICWCOI'8

Про змlвв в СтатутІ КПРС.

реВІUІ ва парт1Івнх зборах, ковфе­ реацІц І з'іздах компартІй со103ввх

Про проект Основвих напрямІв еко­ номІ"ІНоrо 1 соціальноrо розвиrку

3И М І

В ЛЯ

вере,цраТІІІІуn.

IUd

І на перІод до

2000

зборах у трудових

ШСJІJІ обrоворенІІJІ Пленум схвалив по,цанl ва loro розru,ц ,цокумевти І вирішва опуб.ІІІкувати іх А.ІІJІ обrово­

СоІ03у.

республІк,

XXVII

~3М:~ато•

з'ІздовІ КПРС, а проект Основвих на­ прямІв економtчноrо І соцІальноrо розвнтку СРСР на 1988-1990 роки року

ЦК

Пленум ~І.u.вна тов. М. І. Рвжке.

ва вІ,ц обов оІСІв секретар• ЦК КПРС 1 u'оку а uрана•е&ІІJІІІ loro Го.

такоас на

кОJJектнвах,

у члени Полtтбюрс»

..ово10 Ра,цк МІвІеІ'JІа СРСР. ПрНЙІІJІ.

нав­

10 рЬІІевu иро уаІ.о.вевu тов. М. О. Тніовова вІ,ц обов'взІdв uева Поmr­ бюро ЦК КПРС у ав'азку з loro ви­

чальвих зак.~~а,цах, військових ••ств­ нах І громадських орrанІзацІнх. На ПленумІ ЦК КПРС розrтшуто орrанІзацІІRІ ПНТ8НІUІ.

ходом на ueвciJO за стано• здоров'а.

Пленум обрав тов. м. В. ТализІва

(ТАРС).

Х У Д О Б И­

НАЙВІДПОВІДАЛЬН-ІША ПОРА РАRОННОГО СЕМІНАРУ З ПИТАНЬ

3

СЕРЕД

ТВАРИННИКІВ

в

жоВТІUІ радrоспІ «ЛІrкtвськнй• вІ,цбувс:JJ ееrм~нар а питань орrавtза· ..ШвоІ 1 маеово-полІТИ'І· воІ роботи серед тваринввк1в району в осІвньо-звмовий перІо,ц 1985-1986 рокlв. }' роботІ семtнару ВЗJІJІВ участь rеверальнІ ,цнректорн об'є,цнань рад-

q6ory, 12 --.oro року, в

1'АНОНУ

внробяено 6Іаwве 5 rвcn '1'01111 обезво~ кормІВ, 16,5 'ІІІU'ІІ ТОНИ аерНофу,аасу. Вирощений хороший урожай кормових кореиемо,цІв, JІІСИХ бу,це не менше 111 тнсІІ"І товв. На умовну rояову в середиьому уже заrотомено 23,7 центвера кормових о,цвІІІЩЬ, що ва 2,1 цент-

ОРГ АНІЗАЦІПНОІ

В ОСІННLО-ЗИМОВИR

Іd,цвнщевню тру~і ax1В8ВОСТІ тру,цІвнвкlв ruу­ аІ, СТІІОрІОВ&ТН В колектн· вах обстановку цорчоі иpaJd І внсокоІ взаємвоі вимоr.ІІНВостt. ЗВВ"Іайво, ІІСім вам потрібно боро­ тись за створенu веобхlд­ них ку&1'fрВО-побутовп умов тварввввкам. С ай

rocJdв, секретарІ первнн- вера бІлwuе •внулорl"ІНОьоrо~иІ МИ позв оминих иарторrанlзацІІ, roao- ro ptвu. Все це дає пІд• мось з маном роботи

ви профкомlв, секретарІ стави .ца• ,цuьmoro пІА· вартк~ радrоспу «ЛІт­ комІтетІв комсомолу, ro- вищевн• ~~ро,цуктнввоет& Іdвсь • ва перІод знмlв­

І МАСОВО-ПОЛІТИЧНОІ РОБОТИ

ІІЕРЮД

1985-::-1986

РОКІВ.

ва, ІменІ Щорса, ІменІ ОО. рІЧ'ІJІ СРСР, сПлоскІвськнй•. Тут можма завж.цв

ІОТІtСа в ра.цrое81 «Плос­ Іdае•квІ•, ,це застосова­ вий колектввнвА Jd,црад в

про"ІНтатв

таарІІВJІJЩТВі

свІжІ

rазети,

послухати цІкаві ·лекцІІ, внсокоrо переruвутн фІJІЬМ по 'l'e· ефекту.

nевізору·

І дОСJІІ'ІІУТО

економlчноrо

Особ.ІІНВОЮ rурботою

СпецІмІстам rосподарств І райоІІВоrо arpoJIPOMHC.IIOBOI:O об'8.ЦН8НІUІ с.ІІІд бІльше уваrн прндІ· тітн пропаrан,цІ ,цосвІ,цу кращих операторІв маmннноrо доЇНИJІ корІв т.т.

lNr

вІІІUІІ бути охоменІ молотру,цІввнкв ферм, члеин КОМСОМОJІЬСЬКО · МОЛОдІЖ· них колективІв. СлІ,ц шнр­ ше практикувати тud форми роботи, ак :вечори­

.JU

портрети

передовикІв,

.~овв rруп 1 постІв народ· rрома.цс•коrо D&рнІІІІІІ· JІІІ худоби. В ньому, на ва· Коб'юк Ю. В., Строкач ІЩІануваНВJІ кращих тва­ В ававrар,цІ ноrо контролю, rоловвl цтва Тепер все бу,це за- ІВУ AYMJ9', правuьно вІд- Є. с., Коротенко к. А. рИнннкtв. · _ битІ пнтаннв партtйно-по- (радrосв •Плоскlвськнй• ), всіх добрих справ повнинІ 1 ,. І І е...... зоотехн кн, rоловн в ..... лежати в"А тоrо, ,.. """: лІТВ"ІноІ роботи серед тва­ карІ, брнrаднрн тварвннв- орrанІзуємо

зимІвто ху

рвиНиків

орrанlзацІї

со­

слуасб, РАПО.

раІо •

8 8

ДоповІда• маrоJЮенв ва стІ, культурноrо, побуто,цотрнманвJІ воrо, торrовоrо 1 медично­ пре.ц- розпор.ІІДКJ .ЦНJІ на фер. ro ~слуrовуванн• тВариІІ­

В poбort семІнару вu- ІІЄобхtдвостІ

JІІІ '-'акож

ставннкн

r•acn.

БарВІІІІвс•коrо, мах,

БориспІлье•коrо,

пав-Хмельинцькоrо твиськоrо р айовІв сПро

(pa.цrocn ітв комуністи, комсомоль-

про- ІІІІКlв.

oprulзa-

п

1 Іб ередуе • ПО'І'р 80 вcJO-

Пе.... ас- -.11 ирацІ Обов'•зково•r r,.1 ' •-.ЦН иро,цумано пІ,цІйтн .ЦО 1 Яrе- перехо#\& ва двозм......у Р0 • комплектацІї rруп аrІтатоботу,

високопро,цуктнвно-

ф

(радгосп

зав,ц8НІUІ

Інших, акі за перІод минулої зимівлІ худоби надоїли вІд 4 до 5,5 тнсJІЧІ Іdлоrра:мів молока вІд ко. рови. Вони й зараз Ідуn.

в авангардІ соцІааІетІІ"ІІІою з:маrанu.

пар-

форматорІв,

профепІлкових, ІUІ.

ної, rосоодарськоі

сово-полlТН"ІНОі

про,цу:матн

та ма-

зміст 1 форми 1х роботи, вносити

ІІН1'8ІПUІ розвитку

роботи иицтва

тварин- В

вирішувал:нсь

центрІ

в завжди

діJІJІЬностl

повинна

пив

рр.•

першвА

внсrу· пІ,цкрес.1110вав Генерал:ьний цІя зуснт. тварвиникІв на

секретар секретар ЦК КПРС това-

перебореННJІ тих "ІН Інших

Міськкому Ко:мпартlі 'Ук- рнш М. С. Горбачов ва труднощів у роботІ, ліквl­ раівн А. Д. ФРОЛОВ. зборах партІАно-rосподар- дацІю недоліків, зміцнен-

Мв сьоrодиі зІбра- ськоrо активу :в м. Ціли- ня трудово! днсцнпnінн, uсь дu тоrо, щоб_ обrо- ноrрадІ, на рішучому підвнщенu відповідально-

-

ворнтв завданІUІ,

вть п~ре,ц

ЩQ

сто-

тварннннкамв мето,цІв

району ва ваступну замІв-

лю худоби,

-

впровадженнІ

-

П,цу"ІН

сказав аІв.

назустріч

му

інтенсивних

виробництва. То­

потрібно

акт,нвніше

цІлому по продажу про. ,цукції таарнннвцтва І пта-

Виходячи з цих внмоr, нам 1 потрібно з урахуван­

дев'вть

бу,цуватн

За

мІсвцІв

:минулІ uм

продаж

,цержавІ молока порівняно а вІ,цповl,цннJІ періодом вопередньоrо року зріс на 2921 тонну, аєць - понц 20 JІІ.ІІЬІонlв штук. На 1е0асву корову на.цоєно по 2350 кtnorpaмlв молока, що на 68 кІлоrрамІв бІnьmе, нІж в мину.nому роцІ.

Зав,цякн

наполеrлнвlА

працІ тру,цІвникІв полІв заКJJадена міцна кормова база. На період знмІвJІІ ху.цобв заrотомено пона,ц 38 'І'НСS'І товв сІна, бJІВЗЬ· ко 40 тисІІ"І то ви сlнажу,

218

ТІІС8'1

тони

своїм

особистим прикладом зо­ братвсв за реІЩІзацІю тих бов'язаний пІдтвердасува­ ІІОЖ.ІІНВОСтеА, акі· вІдкрв­ тв добросовісне стаВJІеввають сЄJІекційно-мемtвна 118 до праці, rрома,цськоrо

ХХVІІ з'із,цу КПРС, сІ.ІІь· єькІ тру,цІввнкн наполеr- робота, нові технолоrІі, .ІІНВО працюють над внко- збалансована rо,цІв.ІІJІ. Це н8RНJUI пnанlв завершаль- rоловні складові внсокоі ноrо року І п'втирlчкн в про,цук_тнвностІ тварин. хІввнцтва.

стІ за доручену справу.

Кожний активіст

конкретних

ма­

ро&

профсІdлко-

вмІНІUІ поставнтв на

Пuьтяй пlстн"ІНоІ ПрацІ, брнrаднр

заеобUІИ

спрuтв

себе те- профспІлки про хі,ц сІльського

ПрацівНИІ(Н д!Ю"Чоrо

Ізда

.N!! 2 немало роn.ТJJІТЬ

діJІЯ

успІшноrо

боротись

за

rлас- К. ВОРУШИЛІН.

нІсть, дІєвість, викорінюПро єднІсть орrанІзацІА­ ватн формалізм. Більше ної, масово-полlТВ"Іноі І приділити уваrи виконанню інднвІ,цуальннх зо-

господарської роботи серед тваринникІв пІд час

РозповІдаю"ІН про зав· пІв Є. Ф. ТОМІВ. дання Рад народвих ,цепуДоевІдо• oprul,.l

ма­

нераціональному

вико- ся секретар ua~o•y rос­

ристанню кормІв, кра,цІас- по.царс'DІа В. М.- СІМЧУК. ка:м, порушеннвм трудовоІ На семІнарІ а DРО8ІО&ею ,цнсцнпnінн. Прикро, що внсrупнв вре,цстааІІІРС об­

такІ факти ще І ,цосІ •а- ко•у КомпартИ

ють

мІсце

в

сГоrолІвськнй•,

радrоспах

rоспах сГоrопіаеькнІ•, сЗаворнцькнІ•, сЗамавВ зимовнА період з тваІІНЙ•. рининками прово,цнтьс.н ВажJІНВО, щоб ва фер­ Інтенсивне кавчаНІUІ. Тремах були добре оформле~ ба потурбуватнс;ь, щоб воно

секто р о м

«Велико- культури Ю. І. ЛОМІНО­

дн:мерськнй•, ІменІ Докучаєва, Імені МІчурlна.

всю,ци

завt,цую'ІІІЙ

УкраІни,

прохо,цнло

ГА.

виконано

дев'ятиміс-ячне

завдання

з економІІ м'я­

коr по.І-Ср.:tвлі,

в

1.3

.раза

більше пла~у заощаджено шиферу

та

Перекрито

електродІв.

та.кож

за·вдан­

ня з еtю.номІУ л!соматерІа­ лlв,

збережено

стільки,

скІльки планувалося, менту J карб~ду.

це­

Цьоrо досягнуто за ра. хунок хорошоrо зберІrан. ня матеріалів, а тано·ж

завдяки раЦіона.лJ/зацІІ ви­ робнИ!Цтва.

Є. МАНЗЮК, працtввик ПДІШ-2.

З осіввьоrо поля Пра.ці'Вни:ки радгоспу сБобрицький• nриступили до масоооІ заготівлІ каnу­ сти,

яку

тут вирощено на

175 гектарах.

За

першІ

дн1 poбorn на nо.лі ооочlв­ никн зібрали П з 90 rек-

. та,рІ.в.

БІльше

60

процен­

Ті'В капусти зібрала брига­

да М. М. ПJЮценка.

Спорmься робота на за­ rотJІВ.ІІІ капусти у ланцІ

В.

І. Луиашенко. Трудіrв­

mщ1 щоденно збирають

no

тонн П. А в мину­ лий понеділок вони заго­ товиJІИ 40 тонн капусти,

30-40

18 ТОН'Н Ві&дваитажили на

автомашини.

Добре працює на пере­ везенні

капусти

М. О. Бець.

водІй

Він встиrає

дJllчi на день вtдвезти їІ з поля у Калинівку.

Учасввкн

задо110.11еинJІМ вистув

з июномІІ

будівельних матерІалів. Так, на 181,8 процепrа

в :минулі Л. В. СЛОБОДЯНЮК.

ioro

винонання

річно·го плану

роки, на икнх друкуваПнт8RНJUІ орrанlзацІІ лись рейдові перевірки, виховноі роботи серед rлнбокІ аналІТН"ІНІ стаТТІ, комсомольцІв 1 MOJJO,цl, кореспонденції. зайнятих ва ·роботІ в тва-

На більш високий рі- рннннцтвІ, прнсuтнв свІй вень слід піднести хід со- виступ секретар :мІськоrо цІалістичноrо змаrанни, комІтету ко:мсо ІІІ о л У

rюстій:но

будtвель~го по..

працівникІв господарства

татІв, народвих контроле- еово-полІТН"ІВоІ роботи маАстер М8ШНІUІОЮ рІв, . доповl,цач зак.~~вкав серед таарннннкІв ра,цrос­ доіНВJІ ордева ЖовтвевоІ поставнтв надІАннІ заслІн пу сЛІткІаеьквй• по,цІ.ІІНВ·

.службу справі всІ засоби внховноrо І орrанізацІйнО; ro ВПJІІІВу. Тому партІй­ вим, профспІuовнм, комсомот.ськн:м орrанlзацlим н1 червоні кутки, вк це в ра,цrоспах необхІдно всіма tдеолоrІч- зроблено

евлосу, НН1ІІН

ною ЗІІtаrаннJІ, орrанlзацІІ культурного вІдПО"ІНВКУ тваринникІв в перІо,ц зи­ міВJІІ худоби розповІв иа семінарІ rолова райкому

бов'взань, парному з:ма- зимово-стІйловою періо­ rанню, перевірцІ змаrан- ,цу розповІв rенераm.ввІ ня між бр.нrадами, ферма· директор Ветпсо,цнмер­ Герой Соцlа­ :ми, rосподарстаамн. ськоrо об'є.цн8НІІJІ ра.цrос:-

сово-політичну poбo'rf ва місцнх. Вона повинна мак­ РеволюцІі ра,цr о с п у симально поєднуватнса а •ПЛОСі<ІВСЬКВЙ•, DОЛітІн· жнтrям, аааданнами при­ форматор М. Н. Гввп скореннн соцІально-еконо­ об.ІІІковець ~спу ~евІ мl"'Roro розвитку rоспо. Щорса та баrато Інmвх. дарств. ЗрозумІ.ІІо, що успІх зн­ На жа.ІІь, не часто мож­ мІв.ІІІ ху,цобв в зна"ІНІЙ Мі- на зустріти аrІтаторlв "ІН в ра,ц­ рІ бу,це зu:ежатн вl,ц ·на- політІнформаторів

moro

знмімl худоби

тонну береже

Вітчизни.

обов'язку. Саме так пра­ цюють аrІтаторн М. З.

моло"ІНотоварноІ ферми .М 1 радrоспу •Русанів­ зав,цань ський•, К. Г. КупрІвнчук

І.деолоrІ"ІНу,

зареко:мен,цувалн

бути матичнІ сторlнКJІ

серед тварвннвкlв району комплексІ, щоб і иа,цалl в,цум.ІІНВа пропаганда нав осІнньо-зимоввА період зосереджувалась уваrа, ак ших досJІІ'нень, :мобілlза-

1985-1986

всіх присутніх з Днем працІвинкІв сільськ о r о rосподарства, побажав доброю здоров'я і успІхІв у працІ на блаrо р1.цноІ Про

ваrомнА ВК.ІІад зобов'язанІ редакцl• мlськкомсомольських 1 rоспоСJювом, - сказав забезпечити снстемаТН'ІНе районноі rазетв сНове ,царських орrанlв по у,цос- вІн да.ІІІ, r0.11овве зараз інформуванJІJІ актввІстІв 1 життя~, місцеве радtо:мовковаленню орrанlзацlА· DOJJaraє в тому, щоб всІ контроль за їх роботою. лення. Добре, наприклад,

ТІАннх,

А. Д. поздоровив

сАванrард•) та Фролов темо

· му використаннІ приферм- рів, направнтв на ермн В пропаганду досвІ,цу вих комІтетІв в справІ а ,цоnовІд- СІокоІ техвlКІІ 1 обла.цнав- кращих лекторІв, поліrtн- кращих тварциникІв більш розrорт8НІUІ єоцІа.JІІСТВ"І·

На семІнарІ

,цю

внкорветаJІВJІ

Кнє.. rресИВІDІХ форм

сuтошинськоrо,

Н. А.

Щорса), Єркlна ці. змаr8НІUІ 1 ІменІ На зак1нченІUІ х кожвоrо врацlввнка ферм. забезпечеНІUІ Aoro rласно­ Г. П., Ра.цченко Н. Е.

цькнх компnексів 1 ферм, доби, вІ,ц рlвнJІ свІдомостІ цlалісmноrо

керівники

Дубнии

Грам

семІнару

Із

nодввІLJІJІСJІ

ariТJ'f&!'бpвraAJІ

ра,цrоспу «Лlткtвс:ькd•, а потtм вІ,цвідалв тварнннв­ цьку ферму

сПарu•, ,це

на високому професійно- озиайоІІІІLJІJІСJІ з формаJІІІ «ЛІткtвсwснй•, Імевt КІро- му рІвн1, аа цьоrо домаrа- lдeOJJOrl'oloi. роб~.

Овочівники прагнуть жодноІ хвилини не nрогая­ ти у Ці ПОГОЖІ осіннІ ДНІ, швидко зібрати дари nо­ ля.

rрома,цськнІ ррn.

П. КУДІН, кореспок­


*

2 стор.

16 жовтня 1985 року

ВСЕ менше часу заЛІПІІається

до

ци <JІАИИадцЯТОІ

кін­

n'яти-

В цілому

-нано

ли

кона.но

!ЩРОбничий

·1110лектнв

зв1туІІатиме

про те, що зроблен<> і

.зроблено.

я:к щ<>

на

А

поки

nідцриємствах

та в ·орган1зацІ:ях

8

достро.коою

(105,1 про104,7

мі-сту,

місту

та

райо­

І

. 1

. 1

торговельного

.підприє~Іствами

він

10,2

nерекритий

процента,

міс­

п'ятирічні працівпихи за­

!ВОду алюмінієвих буді­ вельних КОІНструкцій та деревообробного комбінату. Стабі.JD>Но з місЯця 11 мkяць т.РУ!дЯТЬСЯ ко­ п.е.ктиви заводів nорош­

коtІоІ металургJІ Імені 60-рtччя · Радянсько!

УІфа'Іни, світлотехнlч­ воrо. фабрики верхньо­ ю ДИТЯЧОЮ 'фНІСОТЗЖУ.

вlдставаин·я, на

nочатку

року. шнноремоJtТНИКИ.

резерви. ких

не

у

В~дУ

не

поставок

за­

МешканцІ

ceu

конаІНня

но-механічний, д' .•• lід­ ІНО -експериментальний, експеримен­

ц11 DВС8./ІВ

про

~ик<>нуючнй

· обов'язки

начальника райвузла зв'я.зку М. І. Шевченко ІПОЯСНИВ 'РедакціІ, ЩО в будииках М 18 та .N.! 20 ремонт _радіомережі був зроблений в лиnні цьоrо року. Після ремонту скарг на роботу радіо не бу ло. А будННІКИ .N.! 24 та но-

На цей лист в!дповІів яачалЬІНИк управління тор­

r.

І'івлl А. Гороховський. Він пОІВ.Ідомив. що факти, викладені В ЛИСТі Г. С.

належать цент.ральним ма-

сень.

теріа.льним схл~~tдам ШвЗавідУючому гастроно­ денн()..3ахІдно1 залізнич- .мом .N.! 14 А. М. ХілІни­

з.а·коннос-

ne-

редбачає дальшу активізацію всІєІ профілактнчиоt роботи, 1 в першу чергу. лапереІДженн·я правопорушень серед НеRО\ВІНолітиіх.

Тим більше црикрl про-

.раху•нки у вихови.Ій раб<>-

у

ста­

діяльність ВИК<>НЗ.ННЯ п.ланm ста­

ОООВ'ЯЗІЮВ'НМ.

Кі­

НЄЦЬ

року, п'Я'Тирічки

не

горами.

за

будин,і(у

-

все життя бу­

дУється,

говорить

часу,

причому

Ні·копольського району Дні•пропетровськоІ областІ чаетину цих турбот •В\ЗJЯІВ на себе сільський комунгосп, надаючи різні послуги

трунівникам

гос­

пощарства.

Rо.мунгос·п

мовленІМ

·

Друкарня Завод алюміІІІієвнх будіtв('льннх К'Онструкцій Ш'иноремонтний завод Виробниче д,сревообробнс об' єднання Дослідно-експернмснrrат>нІНй завод бу д:кон.струкцій Хлібозавод ПобуткомбLнат За·вод нестандартного к·ому.над•ьного обладІнання 3а.вод торговел·ьнюго машинобудуван.ня Разом по місту Мо;юк<Jза•вод Райсіль11осптехніка Гоголівська стрічкоткацьока фа·брИІКа Літк.і•вська фабрика худо>юиіх в.кробtв І(алитянський комбікормо.sиі Дос.п.ід,ІІJІІй завод М·еталоконструкцій Промисловість РСС Разом по району Разом по району і місту

вmrонує за­

дівництво, яке ведеться в ІКол.госnі, вимаrало знач­

-

Головне, люди пові­ рили новій службі, го­ во·рить

голс•за

колгоспу

- І тепер дрооа й вугілля. І хоча А. Меньшов, д.овіряють працLв·ннкам штат його невеликий, ремонтувати прийом замовлень не об­ к~~унгоспу межується. БЬльше того, у власних са·;:tибах те, що раніше

робили тІт;кч У той час,

нити яІ«JІМога більше зая­ вла:сно,руЧІНо. вок,

розширюючи для цьо-

коли

замовники

nрацюють

виховате­

Практика

показуЄ, що

л.ями дитини. Через їх сприймає "феби та інтереси дітей, овчин.ки дитина деякі наmtаки - задо­ світ, набуває трудовІ на­ вольняють передчасні Іх вики, пон:яття про грома­ вимоги, які оотім пере,ро­ одянсьКИІЙ обов'язок, норми етають в егоІ-стичні пре­ моралі і т. д. Важко, звичайно, чекатензІ·І до суспільства. Бу-

люди. які хроІНічиям

страж;:tають алкоголІзмом,

ниц'ТВі. не

Окремі

зважають

батьки на

НА ТЕМИ МОРАЛІ

ються

першими

nо-­

106,•1 100,0

107,8 101,6

112,9 101,6

103,4 100,3

103,3 100,3

оІ00,3

101,1

100,9 ,_101,8

87,8 101,0 106,2

89,2 101,0 93,9

89,2 101,0

Ультразв,ук011t1 хвилІ, що Іх оосилає портатИ!ІІіННй датчик, вІдбиваю ч и с ь, умить відт.ворюють на ех­ рані ,дисnлея своєрідний -«3Різ• живо'і тканини. його зображення нес·клад­ но зафіксувати з допом<>­ гою фотоприставки. при­

100,9

100,5

100,5

бити ЗНі'МКИ ПОСЛіДОВНО 1 у такий спосіб вивчати

100,1 101,9 103,6 103,7

102,0 102,1 101,3 103,3

102,1 1.02,8 102,5 103,3

101,8

102,0

102,J

95,7 102,1

101.~

102,5 103,9

в1 точно

106,3 105,7 102,5 102,0

103,9 109,3 103,7 102,4

103,5

нок. Багаторазова ультра­ звукова лакацІя не шкід­ лива для здо-ров'я nацієн-

103,9

ництво

не

ІЮВННен

І нікого

засnокоюваm

той фаІІСТ; що вони скою­ юrrься рlДНо й <>кремимн іНеІІ08НОЛіТН1ІМН. ДеяІКі юнаки норнсту·ються

І .дІ.вчата великими

бла.га.ми, які завоюва:в радянський народ ціною ;веЛНІЧеЗІННІХ жертв і зусиль, як належне. Серед них зустрічаються гультяІ, п'яниці,

моральні

вирод-

такі,

-nІ!ЦлІтхам

якІ

103,6

необмежену

· авободУ

щій чи намага­ кm.ся віДгородити їх від ЖИ'Т'ООВИХ труднощів, ре­ алwих стосунків між людьми.

кн. Злочини ПtW-Єважно скоюють саме вони. Адже люди не народжуються досконалими чи цравопоруІШІИХами. вони стають таКИоМИ в .результаті вихо-

Так трапи·лося в родині В. Ячник, яка не зай~ала­ ся вихованням сина. До­ зволяла все робити хлоп­ цевІ на власний розсуд. Користуючись безконт­

вания.

рольністю- з!

Практика роботи адмlністраТИІВНИ•Х оргаІНІВ під-

терl, Воло!ди.ми,р став на шлях злочину, .зробн.в кра­ дІжку соціалістичного

ТВЄJ>джУЄ, що антиr:ромад-

ська nове!діНRа

сторони

ма-

ти чоrось

хорошого.

якщо

у батькіJВ своє коло інте­ ресів, у дітей своє, до

ТQ·ГО ж потаємне. У таких випадках

виявляється

вплив «вулиці•. Батьки Сергія Лаnіни і Олексія Бабича учІНіВ міської середн~о·ї школи N> 6 - не займалися ви­ ховання!'tІ їх. ХJІопці рано почали

сnиртні

курити,

напоІ,

вживати

пі:nю

при­

хо~ити додому. Вони сто­ яли на обліку в інспекції у

сnравах

не:повнuлітн!х,

але ба·тьні·в І(е не 1'урбу­ вало. ЗаJІишилась <кто­

п!дліткlов

·майна, за що засуджений

часто ІІОІВ'язаІНа з н.ездоровою а11Мосферою у сім'І, з недол~ками у робОТі

народним судом. У комун!стич.н01му ви­ хованнІ дітей сім'ї нал.е­

ронь і rромадськісп,, шко­

школи,

жить

СКОІJІИ

зацІєю

з

поганою

nраці на

qpraнi-

вироб-

Бать·юr

величезна

(Jавжди

,ро;Іь.

ла. Відчуваючи ність, СергіН і

залиша- судm·еН!

ЗJІОЧИ:Н,

наро~~ним

бс:ншр­ О:r~иеій ЩО

:щ­

судом.

менталь·ного

внутрІшньо­

серцеІІІОГО

зондування.

чому

лі'кар має

змогу ро­

вн;утр!шню будо•ву будь­ яко'і ділянки серця. Зоб­ раження виходить чіткі­ шим. R!ж при рентгеноокоnіІ: досл!д,жувані

С1'РУКТУJРИ ВИДНО ДО най­ МЄ'НШИХ подробиць. При­ лад допомагає кар~іолого­

ВИЗоначати

серцевих

клапанФв,

стан

роомі­

ри камер І товщину

103,5 103,0'

стри

ремонтукхrь

Ім

по-

втя.гнулися

14 -

в

nияцтво

з

15-річного вІку. Це

•говорить

цро

те,

що

в

деяІКих сім'ях, шкільних колектИІВах є серйознІ не-

чого часу з дозволу адмІністраu!У, nід-вищилася

та.

fТ1-

(РАТАУ).

доліки у вихО!Ванні в nід­ літків

nочуття відрази до

п.ющт.ва.

Так, бідьшість неповно­ літніх правопорушників, які стоять на обліку в ін­ спекції у справах неnовно­ літніх міського .відділу

внутрішніх спраtВ, ·поясни­

ла, що почала вжива·ти спиртні ІНаnоІ у колі сім'ї, рі~них,

близьких.

Проблема :захисту ді· тей ві~ згубної звички ширша. ніж боротьба цро­ ти ПИоfЩТВа взагалі. У статті 208 :КримінаJІьното ко~ексу УРСР говориться,

редба·чає позбавлення л! першого до п'яти

во­ ро­

Хороший досвІд завжди знахщить підтримку. Уже в бІ;пьwост1 господарств Н1хопоЛ'ЬІСІтОго рай001у ефеІКТИІВ!fо црацюють такі

шк!;ДливІсть куріння? Пев­ не, виникаю1ь подІбні за­ nитання

у

все це

бача'РЬ.

тей в дусІ моральног<> ко-

дорослих,

які

Та біль­

шість з них, на жаль, про­

ходить мимо. А лІтнІ, відчувши

неповно­ свободv

дій, можоуть екаювати пра­ вопорушеНІНЯ. Дорослі ча­ сом забувають про роль вихоВ'ателів, коли йде мо­ ва п,ро чужих дІтей. Тому «!Вулиця• обертається для окремих nІдлІтків злом. сnрияє бездоглядності 1 mравооорушенням.

дексу будівників комуніз­ му. Батьки, які непра­ вильно виховують дітей, повинні п,р·итяrатися До адміністративної та кри­ мінальН'Ої віДІІІО!ВІДальнос­ ті.

У нас в містІ є багато mроших

прикладів

кому­

ністичного ВИХОІВаННЯ УЧ· н!в. Велика робота в цьо­ му

наnрямку

проводиться

в середніх школах N2 5, N> 9 та J:нших. НеобхІдно відзначити такі ефективні

... Пізній вечір. Юноте­ ат,ри мі<;та. Біля них, по­

форми. як дійова профілак­ тична робота з «важки­

nихкуючи

ми• пІдлі'І1КамИ, ЩдивІду­ альне шефст.во над ними, К<>нтроль за Іх nовеДІн­

цигарками,

сто­

ять nідлітки. Перехожі ЙДУТЬ МИМО, М<>ВЧКИ... До­ рослі нецензурна люються,

.вислов-

роз·пнвають

у

кафе чи під магазином опиртнІ наnоІ... Мимо nро­ ходять діти. Подібні сце-

тагне за собою криміналь­ ну відповідальність 1 ne-

атру? Де в ньоrо взялися ЦИJГарІКи? Чи :знає вІн про

дорос;шмн

до

мІщення.

Наш закоо (стаття 18 ОснО'В законо~авства про шлюб та сім'ю) зоб<>в'я­ :JУЄ батьків виховувати ді­

пияцтва

аалучення

неновнол!ТІНіх

комунадьноІ

ків.

ни трапляються часто. Чо­ му nідліток пізнього вечо­ ра з'я.вився біл•я Кіноте­

щu

колгоопноІ

служби. ПравлІння вирі­ шило сТ!В<>ритн додаткові ланки, з;~а"l'НІ квалlфІ!кова­ но роав'ІЯзувати це завд,аН'НЯ, Ім видІляються верстати. апаратура, лрн­

продуктивність працІ, що сІлькоМунгоспи. Вони на­ велик<>ю мірою зумовило дають землероба..'\'! nонад .с~ост:рокове виконання n'я- 20 вид!ІВ послуг, виконую­ ти,річноrо плану ло всіх чи зЗІМовлень на 700 тивидах с!льгосnпродукцІІ. сяч карбован.цІа на рІк. З появою в селах гос.поС. СКИРКО, дарства газу, центральнокор. РАТАУ. ro опалення, водоороводу, Дніпропетровська обканаліза:ЦІУ, як! потребул.асть.

------------------------~-----------:

надаІО"Гь

діагно­

Такі апарати дають змо-­ гу рооn!знавати хвороби, які раніше неможливо бу­ ло ВИЗ'Начитн без інстру­

І ВУЛИЦЯ ОБЕРВЕТЬСЯ ЗЛОМ... вають

е.1еmронних

ранньої

стики.

т1, коли вони в nричиною

nр8901Юрушень.

цих

а•пара'ІІів

l'Реби, сnоруджують приного збільшення виготов­ міщення для власноУ худ<>лення дерев'яних виіробів. би, nокривають шифером Вир1шили придбати для бу,диіНІКИ... столяриого цеху сучасне Економія часу. одержаустаткування •! вже за рік на завдяки цІй доnомозІ. ЗУ'міли ·виготсовити 320 ві­ _:tала змогу колгосnникам конних І 310 ДІВерних бло­ повніше в!~аватися гроків, ПІіцтори тисячі nоrон­ мадському виробництву. нн.х метрів плІнтусі.в то­ Стротилнея втрати робощо.

задоволь­

102,0 1()1,2 101,0 102,2 102,0 103,4 100,1

го власне .виробництво. у полІ або на 'І'Варинни- ,ють лостІ:йного догЛядУ. Скажімо, Інтенсивне бу­ цьких ком:плексах, май- ще більше зросла роль

допо.м1жннх приміщень, виготовляє сТОJІЯрні виро­ би і ~оставляє додому

стараються

101,8 102,1 100,9 ;102,2 102,1 100,2 100,2

Прийшов на допомогу комунгосп

на будІ.вннцтво

тут

101,5 104,8 101,1 102,6 100,8 98,9 95,4

НОВИНИ НАШИХ (:ІЛ

8

народна

немалого. Нині в колгоспІ ~мені крейсера «Ав.рора•

не оформлені 1 райвузлом роботою ІМатеріаль.но-іВ'Ід­ зв'язку в експлуатацію не повідальних осіб оrолоше­ nрИЙН'оЯ'Тl. МешКЗІЩЯМ на- но заУІВаження, він та­ званих будинкІв з ци.м коож, частково позбавле­ ІПИТаНН'ЯІМ nотрІбно зверта- ний mреміальн<>І доплати.

nравоnорядку

виправити

ІВимагає

ноІ дороги, до цього часу чу за · беЗН>нтрольність за

1

попадає

.мудрІсть. І не випадково. В г.оспо~арствІ завпеди зн'ійдетьс.я діло - щось підІПраJВwrи, підремонтува­ ти, поліпшити... І все це

У rа-

вий чотириnоверховий, ЯК1

ті

це вимо­

ХТО ЖИВЕ у власному

Петренка, мали місце. ПродЗІВець Т. М. Вар­ заJІЬ з:а обраховування по­ RуІПЦІ.в nообавлена премі­ альноІ доnлати за вере­

з МІЦНЕННЯ

-

-

н.і

ло

***

строиомl

'11Ворчо

ти свою ТаК, ЩОб де.ржа:вних

домсиіх вироб1ов. Тому по місту цей nоказник

fІОКупцІв .N!! 14.

но,

сумлін-

новище, треба сьогоднІ нетайно ІПеребудовува-

rолІ!Вська стріtШЮткаць­ ка та Літкlвська ху­

вуваввя

своІх обов'яз­

ставитися

Щоб

вІ&ву роботу радіомеrБровар'Іавив r. с. пет•І 'У буДВІІІСах .NЬ 8, ренко написав у редакцію .NЬ 20 та .NЬ 24 по вутщІ про везадовільне обслуrо­

ПооІІЬОвІй.

кожному місці, до ви­

вrдсrаючі.

Іме·иі XXVI з'Ізду КПРС. заводобу.д;Івний •к<>Мбінат, фабрики Го..

везадо-

з ПОВІНОЮ

ків

хто

тальний будJвельних КО!Нструщій, експери­ .мента,лwий торговель­ ного машинобудУвання:

;дІ's.

року

ги часу. Хто саме ,rак о 1рганізовує свою nра­ цю досягає успіхіВ,

Шев'Іев- тися до кері'Вющтва скла­

до редак-

за­

на

р<Jбочому

ХОЧ . ЯИСТ І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ ковоrо у псті

ро-­

кон­

План

від;цачею

.водн: пластмас, ремонт­

-

бу дівельних

• Працювати

дея­

до­

до.слІдно

TjJolliKOTaжy

тут під загрозою·зриву.

сnравля­

винонують

говірних

початку

струкцій.

ються із заплан.аваним.

Так,

з

експоериментального

свої

Т<J·му

навіть

Завод пар·ошrювої ме11алоургіі Світ.ют<:хнічн·нй заовQд Завод пластма·с д~р·ев·ообрюбннй комбіна'І' Завод-обудівний ·К·омбінат Дослі,ц.но-експеJЖменrrальинй Ремонтно-моеханіЧІНнй зааод Фа·бр-ика верхньою дитячого

ку, робітники дослідно­

Але сьогоднІ ще не всі колективи повністю

!ВИКористовують

П ІНЩJИЄМСТВ8

машино­

серцево-судинних

захво~ань здатний ви­ явити акустичний ехсжар­ ·діограф нового тиnу, юmй пройшов .клінічні ВИІПРО­ бування в реслублІокаи­ ському кардіологічному дисмнсері в ХарковІ. МІс­ цевий прпладобудівний за· вод почав серійне вироб­

у tпроцеитах)

Юяк не можуть nо­ долати ві'дставаиня, до­ Іl..Ущене

НайменшІ ознаки зіJІЮд­ женН'Я

року (за даними мІськоrо ІиформацІйно­ о5чиспювального центру держстатистики,

1985

бу;:tуовання (метаJІеві кузо:ви), ообуткомбі!Нат (індпошив швейних .ви­ робів та взуття).

10,1

ЛОКАТОР ЄЕРЦВ

про!\1Исловими пІдприємствами за сі'Іеиь-вересеІо.

І{а.ння ло випуску най­ голов'Ніших виробів світло·технічний заво;; (світлотехнічне обшtд-

чими

І!(Ю)ІІИСЛО­

Виконання плану

відста­

вИ'Ки а дер~авни:vr Зна­ ком якості. Виробни­

: родунції

Чю1ало

процента.

за­

Допускають

нання), деревоаброо­ ний комбінат (пило:\сrа­ теріали), заводобудів­ ний КО'Мбінат (зварні металоко;нструкцП), н:. апери.ментальний зав•)::

та та району-на

з обс.ягу внроб­

дооу;щене

по

внпус-

ну).

на

завдань.

Подоnли

-

по

з

99,3 процевта, nn :v1істу та району 9!1,4 процента.

ЖИТТЯ»

СІ\.1;;в

наро;:tного

споживаІННfІ

цента

11

переви-

плани

товарів

міста

наnружена боротьба за усnішне ВИКОНа!НИЯ ріЧ7 них та ІП'ятирічних

ІОЩ'JІВа

місту

чекав

не вершили

і нЗІВіт.ь

виробляють

Час

nлани

ку

йде

КОМЕНТАР

Вже

по

та району за дев'Я'Ть мІсяців усnішно вико­

річки, до тоІ пори, ко­

кожен

«НОВЕ

кою, збори батькІв, конфе­ ренції по обміну досві­ дом сІмейноГо ВИХОВ81ПІЯ, тІсний контакт з фомад­ ськlстю

п.Ідnриємств,

гЗІНізацІй,

де

ор­

оnрацюють

батьки.

В. КАБАНЕЦЬ, прокурор І класу.

міста,

юрист


сНОВЕ

ЖИТТЯ•

16

Працівники ферм! Вагомими здобутками зустрінемо -XXVII тваринників за

на

..

Протягом вересня

молока

- 7868

тонн при завданні

8000

ТОІІН;

м'яса яєць при

-

мільйонІв

27

завданні

22

мільйони

м'яса

тиса•

800

худоби зав­ жди була найвідпові­

дальнішим періодом у ро­

боті тва:рюmиків.

Успіш­

не проtВедення ІІ вирішує дальше під•несен'Н.Я галузі, дає можливість виконати

взятІ соцlалlстичн'і зобо­ в'язання. Як пtдвищити цродук­ тивнlсть худоби в ЗИІМОВО-с"!'іЙЛОВОГО

ребуває нині в центрі ува­ ги керІвників І спецІа:ліс­ тdв госоодарств району. Основною у.мовою вирІ­ шеНІня

цього

рацІональне

завдання

і

є

бережливе

використання

загот.ОІВл.е­

них .на зиму кормІВ. На­ самnеред потрІбно нала­ годити суворий облік Ух І органІзувати економне ви­

трачання. З цією метою в кожн.ому господарс.тві необхідно скласти пом·l­ сячний І rюдекаднwй гра­ фііКИ витрачання кормІв з таким розрахунком, щоб забезпечити ситу гQДlвлю в період масових розтелів J<орів. Як показав аналІз, у більшостІ господарств ра­ йону максимальна кІль­ корів (30 кЬсть розтеліов -35 процентів) препадає на лютий, березень і RВІ­ тень, тобто на зимово-вес­ няний перІод. У .цей час. вІ.:{чуває'ТЬСЯ найбільший ;teфiuиr кормі.в і 3НаЧ'Не зниження Ух якості~

Особливого пІд

час

зн.ачення

знмі·влІ

ну дію на 10-15 процен­ тів. Отже, зоо&е'І'СпеціалІ­

nостійний контроль за .ІШ(істю кормів, хІмічний

аналіз яких у кожному стам і пра.цlвр~mам ферм господа,рстві слІд прово­ району ~реба добитися то­ дити як мінімум один раз го, щоб весь фураж зго­ у '11РИ мі•сяці, краще всьо­ довувався ху1добі лише у го в середині січня І в добре 111ідгО'Товленому ви­ Кі'НЦІ березня. Іх рез у ль­ гляді.

Особливе значення в .період зНІМівлі має забез-

тати необ~~но враховува­ ти ПІрИ складанні рацІонів

період утри­

маННЯ П? Це nитаН'Н'Я пе­

r

24 мільйони штук.

-

набуває

який є

осноВним комоо­

нентом зимового раціону,

міс'ТИТ1Ь недоста'Тню кіль­ кість сірки, кобальту, йо­

дУ.

Ці речовини nОО'Рlбно

добавляти в ра•цlои для того, щоб- сприяти обміну речавин в організмІ ко­ рІ:в. СпецифіІІІRІІN молоко­ гІнним

Kopr,tO.М

чосrІ

nеченість

тварин.

Досвід свідчить

ральни.ми

минулих років те, що ефек­

тварин.

кормів

втрачає

надоІ

на

0,5

Взимку в раціонах тва­ рин,

як

цравило,

сnосте­

рі,гає'Ться на\l{лишок каль­ цію І недОС'Татня кіль­ кіtСТь фосфору, що пору­

робо­

шує мінеральний обмlІН в оргюrізмі. Тому nри зго­

кормоку­

хонь нині набуває особли­ вого значения. ДосвІд ро­ бОО'и бага'Тьох ферм райо­ ну с·віІдчн'ГЬ про те, що на­ ві11Ь 'Такі нескладні оnера­ ціІ, як под.рібненнІЯ І змі­ шу:вання грубих і сокови­ тих кор~ів, дають змогу tПЇД,ВИЩИ'ТИ Ух Прод.УКТИВ·

добові

кілогра.~а.

якість.

Тому нала~одження ти кормоцехів і

жує

nомітно

свою

вітамІ:Нними

слідженнями встаоовлено, що в1д'суmість в раціоні корів кухошюІ солІ зни­

використання

кормІв значно вища в 'ТИХ господарс'І'Вах, де добре налагоджена підготовка Ух ,до згодовування. Це на­ буває особливого значен­ ня в кінцІ зи.м.ово-стійло­ воrо періоду, коли більш!с·ть

і

мlне­

довуваннІ

корм.ів,

вІдпо­

відно з розробленими зgо­ технічними

.

но·рмами,

не­

обхідно збагачувати Іх фосфорними доба-вками. такими як динатрійфос­ фат, моноамонійфосфат та іншl. Кукуру.дзяний

ВИ.КОНА Н НЯ "-

дослідженнями

встановлено,

що

ІІJРИ

од­

1

них ІІІРИ

'ТИ'Х же кормах, але інтенсивностІ освІт­

лення

150-200 л~ на 10-15 nроцентІв збІль­

щуЮ'Ться

надоІ.

Взимку mарини у вели­ кій Юлькосrt споживають холодну во.ду. НагрLвання УІ в органІЗмІ до теМіІІера­ тури тіла nо'Требує багато енергІІ, яка б могла бУ'ТИ викQРистана

·на

синтез

молока. До того ж кла­ панні поУлки не nовнІстю

вLдповІдають фІзіологІУ ко­ рів, ч/ІІС'То ламаються, Ух важко ла~одити. Треба подбати цро 'Те, щоб mа­ рини

не

взимку.

s'

§-

g ""&

IQ

її %е

tll

ot:

s,.. Господарства

і&

~і :і.,

== сПлосківськиі!» імені 60-річчІІ СРСР

сАвангард» ППЗ сРудня» імені Кірова іа,~ені Щорса сПухівськиА» сБобрицький» «Русанівський» «Красилівський» сЗоря»

__

«Жерді &СЬКИЙ» сВеликодимерський» «Л іткі &СЬКИЙ» «Гоголівський» імені Мічуріна сЗаплавний» сЗаворицький» імені !{окучаєва Радгосп-комбінат «Калнтянський» імені 50-річчя СРСР Боrданівська п-ка

4824 3852 3842 3488 3429 3062 3023 2887 2782 2232 2206 2167 2118 1995 1955 1894 1750 1687 1685

IQ

:.:

І:ІІ:t

~ ~~ !і! ej +І і :1 -І

+49 +44 +638 -92 +7 -314 +406 +128 +27 +103 +З

-45 -83 -136 +18 +275 +74 +195

=>.-

8:І; о "

~~~а. =

J!:jІ І

~

і ~d _& 11:1:1

і·

~~

15,6 97,3 14,0 48,1 14,1 89,2 12,1 37,4 12,6 55,9 11,4 95,9 9,3 2,1 8,9 94,7 9,4 97,6 7,0 93,3 8,5 97,6 7,4 100,3 6,7 89,7 6,7 96,0 6,7 95,9 5,9 94,9 5,2 94,9 6,5 94,5 6,5 94,0

= о

t:;

і !:_ ~о~ ІІ!І:І

~о8.о.а

.:;і ID:Z: 2325 283 487 1219 327 1459 І87

1129 1321 1093 958 ІО19

889 860 717 659 564 725 594

6&::

»>о

l:t:C

~%& ~ ~2

t ~і

:f ~~~~

+І~х

-47 +4 +3 +231 -9 +52 -16 +150 +40 -І

+10 -38 L-39 -54 -50 -9 +65 +20 +20

Броварський ППР Семиполківська п-ка Київська п-ка По району

2428

+68

8,2

90,4

825

+13

ІІІ

~ut

~і&

:а о •е •о• .". &:: >.

8". 01 ~>. .iit

&::§ =es .: е2 (!- &-2~ С)8· §j>>-~ 8.~і 11:. +І~~ 8;~ &~~ tl'ia

ІІІ І:

118 36 251 153 343 73 46

64 54 78 44 57 71 34 34 51 38 52

64

-5 +2 -11 +10 -22 +4

ІЗІ

о

187

+5

+1 +І

+6 +17 +9

+6

+3

-4 -4 +11 +І І

+12 +9

4966 1485 579

+515 +199 +89

224

-ІЗ

135

178 197 171 187

~=8. ОО і! 1:{; "'= І"!.

rосподарство

і

ІІІаs-:-

§)~ IQ ,g

Коб'юк Ю. В. ( сІ1посківський•) МІІЛJОrа Н. 8. ( сПлосківський:t) Кнзнма Р. А. («ПЛОСІdівсЬІКИй:t) Голопапа В. І. ( сПлоскlвський•) ДзІоба К. П. ( сПлоскlвськнй•) ТоІІ1J8НІОк О. М. ( сПлос:кІіВС-ьІкий•) БоrавИJС М. П. ( сПлООКівський• ТоПІха Г. Я. («ПлоскІвський•) Жереб Г. М. ( сПлоскІ:вський•)

6038 5867 . 5393 5131 5111 5024 4996 4982 4970 ~nеико В. Є. ( « ПлоскІвський•) 4902 еrедь М. І. (І!менl. Щорса) 4264 Луцько О. Н. (імені 60-річчя СРСР) 4245 Чоло,. Н. І. (іменІ Щорса) 4166 Стеценко А. А. (.імені 60-річчя СРСР) 4156 Сом А. В. ~імені 60-річч.я СРСР) 4156 Назарчук • А. (!мені Щqрса) 4131 Журибіда С. Ф. (!Імені 60-wччя СРСР)

1100 1023 1034 729 934 800 956 956 936

4104

944

Кабанець Г. Ф. (ППЗ сf>;удня•) Дnеико Г. С. (сРусан:1:вс.ький•)

4104 4102 4100

944 1020 1442

4077 3996 3969 3927 3876 3876 3507 3495

897 1202 732 731 990 740 1311

3449 3446 3364 3238 3203 3142 2946 2940 2889 2847 2834 2669 2650 2650 .2585

1515 1088 904 1621 1661 1567 1311 735 893 709 858 1328 781 781 510

МІщенко О. . (іменІ 60-річчя СРСР)

(Імен.І 60-ЬІч,чя СРСР)

Mol'IIJIЬII8 Т.

. lІіменІ Щорса) ШамІЦUІенво Г. • (Імені Щорса)

Ганжа' О. Б. (Імені Щорса) ДаиНJІеико Н. О. (ППЗ «Рудня•• Риба М. В. (ППЗ еРу дня•) Барбон Н. Ф. (іменІ КL'рова)

Цьомка С. І. {tмеН'l Доцvчаєва) Матковська Є. М. ( сВелнкщtимерс.ький•)

Птощ А. М. ( сЖердІ.вський•) Соловей Н. Т. (сРусанJ.вський•) Шевченко В. І. (« Рус811:1Івсьний•) -Рак Г. Г. (сРусанівсЬІКИІЙ:t) Хамбір Н. О. ( сРусанШськнй•) ПотаП'ІуК Н. 0. ( сРусанІ!ВСЬЮІЙ:t) Лисенко Н. Я. (сГоголівський•)

Заіка Г. П.J«Літківськнй•)

Соловей Г. . ( сРусанІвськи:й•) Шпак А. І. ( с РусанІвеь:кий•) Юхименко Є. І. ( сЛІткLвоь!ЩЙ•) Сквдаи В. Н. ( сГоrолІвський•) Отрох К. К. ( с ГоrолІвський•) Новохацька С. О. (Імені Докучаєва)

1268 1093 1197 107В

llJd

1173

840

990

ТЕЛЯТНИЦІ

Ух

продуктив­ ПрІзвище,

rосподарстао

Євтуmеико К. П. ( сВеликодимерський•) 760 Трофнмева О. Є. (!менІ бО-річчя СРСР) 687 1\fет.внчевко В. М.

272 200

687 647 613 470

200 84 162 142

(!!менІ 60-jJ)іЧЧЯ СРСР)

Щербина Г. д.

·r.

(сЛlІ11Кlвс.ький•)

ПетреВІСо Т. (ППЗ сРуідНЯ•) Гацевко М. І. ( сЖердІвсЬКИІЙ•)

ПТАШНИЦІ

:.~...,

~

ПрІзвище,

С. t;ФІМЕНКО,

силос,

..~ ~ ~'~:с ~~>:.. :f>o

РІВНІІТЕСІ

Це також резерв

п!.двищення ності.

ПЛАНУ

•u

Hll

nеремерзали

виробництва t продажу державі продуктів тварІUІВНЦтва rосподарствамн району за 9 місяців 1985 року (за даними мІськоrо інформаційно-обчистоват.ноrе центру державвої статистики)

:.:-

КПРС!

Шеремет Н. В.

РегутщІя jнтенснвнос­ тl освd.тлення в зимових ПІримlще:ннJІх також помІт­ но вплІІ'ІІає аа рІвень про­ \QУК'І'И'ВНОСТ1 худоби. На-

добавками, Науковими до­

npo

тивність

тварин

картоп­

.

уковими для

є

ЛSІ. Вона не .~tиme підви­ щує надоІна 10-15 nро­ цеНтів. а й сnрияє nлодю­

Резерви підвищении продуктивності тварин

З стор.

ОПЕРАТОРИ МАШИННОГО ДОJННЯ

6650 тонн; 2500 тонн;

-

8єць

штук.

з ИМІВЛЯ

-

молока

тисячі штук

264

з'ізд

жовтень

У жовтнІ господарства району повиннІ реалІзувати державі:

2529 тонн при завданнІ 2700

-

тонн;

*

року

трудовими

НІ

Працівники ферм господар~тв району докладають чимало зусиль для успІшно­ го виконання планів продажу .цержавІ тваринницької продукціі.

тваринники госпо­

дарств району продали державі:

1985

місяців ц. р.===========

Завдання

Як r

9

жовтня

-5

Прода110 а вроцектu до

ппаиу дев' яти місяців

! І

115,8 188,8 115,0 143,0 134,1 109,7 237,7 119,1 109,5 97,9 101,9 102,9 98,6 96,3 94,9 98,0 97,0 93,7 104,8

~ 125,2 112,8 113,4 123,6 104,9 121,1 115,3 132,1 100,4 117,2 117,5 110,0 157,5 80,5 86,2 124,6 121,9 120,9 114,8 87,9 146,3

+10 +11 +32 -3

197 +14

ПрІзвище,

І

І36,0

106.!1

і 131,3

rосвод.аретво

Ковшув Г. П. (ППЗ сРу;цня•) Куценко Т. З. -(ППЗ сРудШІ:t) Ковшун М. П. (ППЗ сРудня•) Лиса Н. М. ШПЗ сРудня•) Компаиець Іі. П. (ППЗ сРудн;я•) Дасуик.tвська Н. Ф. (БDrданJ.tвсь:ка)

217,0 217,0 216,9 207,9 207,0 191,7

173,9 158,6 160,7 156,0 607,1 2772,0

Високі надої Працівники молочно. rоварноІ фер.ми радгос­ пу Імені Докучаєва др­ кладають

чИІМало

зу­

силь для уС!Пішноrо ви­ конання планів вироб­ ництва 1 продажу дер­

215,3

131,4 120,4

]"04,6

100.6

106.1

дев'ять

закрlлле­ ,корі'В. За

місяців

цього

року трудівннця надої­ ла ВІІд КОЖ'НОЇ із НИХ

по

3495

кілограмів мо­

жа.вt молока. Так, за дев'ять місяцl'В цього

JІока, що значно біль­ ше, ніж у середньому по :господарству. На

року

неІ рівНЯЮ'Т.ЬСЯ іНШі.

вони

одержали

його від .кожноІ коро­ вн на 195 кlлосрам.ів бІльше. нlж за цей час ПриЮJад у poбorri nо­ .казує дос.аlдчений опе­ ратор машинного

Високих надоШ доби­ лися

також

доІн­

ия С. І. Цьомка. Вона постійно пІЛВищує про-

оnератори

машинного доІння С. О.

Новохацька

тор іх.

103,8 119,0

дуктивнІсть них за нею

І

К.

О.

Моогова. Вони успішно виконують

взятІ

соціа­

лісТН'ЧН'l зобов'язання.

А. ВОИТЕНКО, аоотехвік.

I'O.IIOIIIUIIi


*

4 стор.

ПИRЦ18У

16 жовтня 1985 року

сНОВЕ

11

МОН't'ИИКИ в. в. PeMe:Jt(O та В. П. НузьмІн, а та­ кож еJrеJСТрІ)МОНТЗЖННК фабрик.и верхнього АИТЯ· 110го трикотажу М. С. Ба­ систай.- А (:Люсар цtєІ ж

&ІА!

-

ЖИТТЯ»

Ліки від легковажності •npa·

11

заходи

ромллться

друзІ

го змІя•

вжива·

<!Зелено­

дальностІ .

Так. м. nорушення Ука·

легковаж-но пІд­

стративне

гаманець з ;грІшми. Але жІнки, що стояли поруч. помtтнпи 1 одра­

сумп1·нно

nоставилися

до

обов' язІdв 1

~У сказали менІ. . .Х.1uсь згадав навІть. RК звуть цю жІнку 1 що вона працювала

при­

биралмuщеЮ в гастро. ном!. Знайти П я не змогла. Тож звернула­ ся з цими вІдомостями до опорного пункту мJ.. лlцІІ, що на житловому

уважно

V

оnисано

стопІттІ

або

йоrо

АО

riAPoФoflcto

водоб011ане10.

Незважаючи

yaary,

яка

вивченню

на велику

nридІлялаось

цього

захsорю.

ваНІНя медичними никамн

І

nрацІв·

ветеринарами

ІВСЬОГО СВІту, Л:НU.Іе

порІ9·

нтю недавно вдалось роз­

nІзнати

nричину

сказу

1

довести. що його збудник належить до ·категор!І фІльтруючих .вІрусІв . До сказу сnрийнлтшші всІ теплокровнІ

тварини.

але

в природних умовах Ін· феtщія зберlгає'І'ЬСЯ 1 роз. повсюджується

ОеІввс.

С"УВОТІНА, ІІІструnор .8Іс•авков­

Jl.

кому.

лише

де­

якими видами ПЛО'І'О~ИХ,

своІх

'Іерез

ч.еrься від

11 11 11

охороняють

праао­

:nорядок, захищають 1Н· терєси

трудящих.

Кривають

11

ви­

ІІ

ветеран JІРЦІ.

11

-------------------------------~1

Що треба Та·ким ч.и­

розповсюджуєть­

ся ІВ основному через без­

про

знати

таrктувати Із дикими тва­ ринами, навІ'І"ь будучи на

прив ' язі.

Заражен!Ня

ска­

домних СООаК. Вони 6 оом виникає не тІльки тr'Я3УJОЧНМ ланцюгом м1ж . nри у.кусІ хворою 'І1Вари· оказом у диких хижакІв І. захворюванням домашніх собак І котJів, сІльськогос· nодарсь101х тварин І лю­ дей. При повній вІ:дсут­

іІюстt

~омних

собак,

ною ,

але

І

попадання

в

результатІ

слини

П

на

ущкодж~ну шкІру І слизо­

вІ оболонкИ. ня

може

Захворюван­

вини~mути

не

вання сказом у людей в м!стах не виникає. "У сІль­

тІльки п.ри великих по­ шкоджеНІUІХ, а й ПрИ не­ значних nодряпннах шкІ· ри СJІИ3ових оболонок кігтями ТІварин. ВІрус

ській

сказу може передат.ися та­

;nри саоєчасному Іх вlдnо· ву І знищеннІ зах:ворю­

мІсцевостІ

1

захворю­

вання людей · на сказ зв'я· занІ

з

наnадщ

диких

тварик лисиць, вовІdз, іпших хижакІв . Не внмю­

кож вІд хворих тварип nри знятrІ з них шкІри чи Іх розробцІ .

Боротьба Із с.казом ве­

чена МОЖЛИВІСТЬ захворю­

деться

ІВЗИНЯ на сказ І вІд до· :машнІх тварин , собак, ко• ТіВ ТОЩО, ЯК1 МОЖУТЬ КОН·

бродячНІХ собак. воsкІ!В.

Заочна

ШJІЯХом

лосиць,

.каранТІППІ.ИХ

11

сказ.

ут.римання

домашнІх

службових собак,

ф.Ілактичноt

11ІІ

11

І

Іх про-

11

вакnкнац!І ; 1 11

лроти сказу.

При нанесеннІ укусів

пошкоджень на

дей вІд тва.рнн негайно

І

11

ра-ну

11 11 11

t необх.lд,~о 11 тІлІ лю-

обробит.и

МИЛЬНИМ

рОЗЧ.ШІОМ,

класти асептичну

на-

nов'я.з·

;1

ку І 3Вернутися до лІкаря-

.рабІолоса. Якщо

тварину

11 11

(соба'Ку, кота, лисицю) бу-

ло вбито, то П голову не-

11

обхІдно вІдправити на об· стеження . Овоєч.асне І

11 11

правильно проведене ліку-

11

ваttню

ІІ

вання заnо61·гає

знищення

1

за­

летучка

ся до вас а пpox8IIJUIII взяти )"'acn. у зао'ІІІlй ne· тучц1 сНове ZІіпІІ•-88, ВНСJІОВВТВ ду1ІІКВ про rааету, ВашІ пропозицІУ І зауваженна

АОпомоасуn.

цІІ сuастн мав ва 1986 рІк, збагатити пубаlкаціі, зробвтв rааету _.кавІшою.

редах­

3МІстом

ПРОСИМО ВІДПОВІСТИ НА ТАКІ ЗАnИТАННЯ: Ваше прІаввще, !м'а та оо батьковІ, 8Ік, вро­

фесІJІ. З

JUCOro

року аередмачуєте «Нове аспта•?

_ _ __

Чв поноВВJІВ и~редмату ва настуПВВІ рІК?

на

r.

захворю-

сказ.

11 11 ІІ 11

П. ДМИТРЕНКО, аавІ.цую'ІІІЙ травматоао­ rІ'ІJІJІМ afдAIJJeRІUDІ

сДц ІСJ• 'ІОЩО,

mr•,

11a111oro

• читачІв

11 11ІІ

3АОров'а•, еГоеподарцІ ва ааІdт-11

11

ПlАJфеспlть ру6рнкв, JІКІ

JPUCmucІIO'Jit

J

не

найбІльший ІНтерес: сПартІІне 8Jiml, ttвa робо­ тв•, сПрофсп1JІкове OКJin'll, аробпемв, АООІд•, сРа­ ДRІІське буАІ&ннцтво: С'І'ІШЬ робсmі•, cJIJOJUDІa І аакоІі•, сІз залу сум•, .ЯК ІUDCOII)'8'fe аобо•'азав. ва?•, сКурс техвІ'ІІІd uporpec•, •ІІвц'І'ВJ бІАІ•, сДвсцвІІJІІва ааков АП всІх•, сКОІІУJІІСD 80-х•, сПро JJJOAel хороших•, сПравда ІІРО вацІоиа· аІам•, сПІА rострвм куrом•, сПовІАоМJJав рейдо­

ва•, сСаужба 01•, сЧервоие, жовте, зеаене•, сПус­ ковІ здавати в строк!•, еХо• JJНCT І ве був надруко­ ваний•, еРеформа ШКОJІІІ - J ДІІ•, сНаше ДОЗВІJІ· сНОВАЯ

ЖИЗНЬ•-орrен

BJ)OINlфc.кoro

ropoдcJCO.

ro комІІ'N'І'а Комм~ nІР!'- Укракнw ,

rородсиоrо и райокнІІіс'О СоІІе'І'ОІІ . 1184)0JUІWX деаJ'· ,.а'І'ОВ Киевеной обnаС"І"м. ІНа _r_крu~~~сном •вwве). Редаиrор В. ФВДІІR. rааета аw:ІЮдІІ'І' с 17 anpena 1037 roo..a. Дик вw:хода : ВТОРИJІК, среда, JUI'rИifЦa, с)'ббо'rа.

перІод на­

яс.nав-Хмельницькому та виплачується стипен ­

Дія в розмірІ

.76

крб. на мІсяцІ!. По закІ.Н'Іен­

ДврекцІR.

PaleiaroeиeXIIIId 8'І'рІбВІ такі працlаІІJІІСІІ:

1.

Завідуючий СІКладом запч.астин для сІль­

СЬІКогосподарськІJХ

2. 3.

Жипом-комуваm.вому вWШу tpeCfJ сВроварвсІJJі.бrд• на 8ОСТІІву РОботУ ТЕРМІНОВО ПОТРІІ)НІ: 1. ЗааІАУJО'ІІІІ І')'Р'І'О8JІТІСОМ .М 1 по ву лицІ 60 ·рсжІВ СРСР. (Оклад 90 крб . ) . Через два­

три мІсяцІ роботи надає'l1ЬСЯ nрописка у Бро­ варах І житлова nлоща у сІмейному гуртожит­ ку.

2. Прибвраm.ІІВЦІ в гуртожитку. (Оклад 70 крб . плюс десять процен'І'lв nремІальних) . Для дІтей працюючих надаЮ'І'ЬСя мІсця у дитсад.ках тресту.

З питання лрацевлаштування звертатися у бюро з працеtІЛаштування ЖНО тресту сБро­ варисlльбуд• за адресою: м. Бровари, вул. Ме­ талургІв,

13.

------ПРИНОМ "УЧНІВ

1.

---------------------------~------------·1

"А ДЕННЕ ~ІДДІЛЕНWІ

Еле-ктромоятаЖник.

ЕлектрОГ3'30ЗВ3рИ·НК. На навч.анкя nриймаються юнаки та дІвча­ та з освітою 10 класІ.ІВ, демобІлІзованІ з ря­ дІв РащянськоІ АрмІ.І, що проживають у Вро.

2.

варах І за Іх межами.

Строн навчання

ЄТЬ<,:Я стиnеидІ.Я у

10

мІсяцІв . Учням виплачу­

розмІрІ

50

уч.ипища

учнІ

14.

5-15·21 .

Телефон :

раАІІІнарнІ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

ro

u

-

" - • - • • ...

АІ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

11.І

о

!!

ААмІнІстрацп, nартІйнІ

сестри-nонсІонорни

імертІ но-

та

nрофсnІІІмооІ

орrанІ-

:а nриооду смертІ

Тот..ни

ГрнrорІони

мо,q..

КРОЛЬ

І

nонІАноІ.

Н011онтма

уnраuІмн• тoprlui r11М8оно сумус а

nриеоду с-DТІ

ро6ІтнмЦІ

унІ ..рмаrу ІІарІІ Нимм..

форІІІНИ ПІН'ІУК І 8МСІІ0811- щире сnІ8'ІУТТ11 РІ• ним

та ІІІмаІtІСим

секретар• , ІІІ~ІІУ сІІІ~ .. ноrо rосnодарст-. норесnонАемта мІсцееоrо ра­ АІомоuонн.. t-02·71; истуnкика редактора, аІІUІІІІІа nроммсІІоеестІ, ІІИСТІа і ма.

t-04-lt,

Адреса дрУtС&'РІІІ: · ~.

rІІибоно

омсІІо811-ТІt щире сnІочуТТІІ рІдним та ІІІИаІ,ММм

*"""1.02·12;

ВроварСЬІtа дРУJСІLРШІ КИІВСІоК"ОГО обпасІІОГО _ уnрамІІІИІІ у

оИСІІО8ІІІОС

СтанІсІІаоу Іеанооичу

hт~

АДРЕСА РЕДАНЦІJ; 255020, Ниіаська o6aacn., 11. 6pouPII, ш· Ниіась~, 154. ТеІІефони: ~антера- 1-01-71; оІмt•у nартІАн1 1; atдnootдallwtor., -

ДврекціJІ.

Ностродоеому а nрИИІW nоредчасн~і

ІІІкарнІ rІІиСSоно суму10т

.., - · · •.. 1'

ЗазАаJІеrІ.ць р,оуЄІІо аа аІ,цповІАІ, вровоавцІt.

сееоІ роОети

років

--------------------------------·<18 1111 · ИЦІJ райІІІкарнІ та СоІтмІІ ..нІк .. ноі дtп .. ничноі ..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 ВврІа'Іе анкету, аавоввtть І вa./ФDJikl. АО ,..._ 81 цІІ. На коввертІ поставте 110111rку сНове 8Jiml•-88. ~J ...

50

на

--------------.,..0801!

АдмІнІстрацІ•

сnІочуТТJІ ІІІкар110-,..раnоету

Чв n·........... ,....._.,. ........ •Но•..

ПІсли

напра:впяються

робаm на nІд·приемства БроварІІВ. Ащреса училища : м. Бровари, вул.

ВЛКСМ.

·

гуртожиток.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

*.

крб.

прсщеитІв заробІтку .

ІногороднІм надається

пробаеми вв хотt.пв Сі обrоворвтв rазетt? і! ----

~-----------------------------------=

70

У nерІод nроходження виробнич.оІ nракти.кн

закІнчення

-----------------------------------------·1

---

ЗА ПРОФЕСІЯМИ:

Вайбільше 3811811'JІТ8JІИСЬ?

- -------------------------------------11 11 --------------------------------------- 11 4. llld •

АдІІЬdстрацІJІ. --~--- .

БРОВАРСЬКЕ СПТУ-4 ІІРОДОВЖУЄ .

учнІ одержують

;1

машин .

МаwиІf.Іст козлового Крана. Старший Інженер-технолог з ТО МТП. АдІІІвІстрцІ•.

----------------------------------------------" --:зос:-.-ЯкІ=-=--м-а-те_р...,.І_ал_в_,_н_а_.цр_.у __ко-ванt--~у---=1~9""85-=-ро-цІ-:",---ва~• 11''

11

2.

мІсяцІв . На

6

ІІ

М. НОВОМІНСЬКА,

ном сказ

навчання

11

неrtднюdв.

С'І1Ва собачих .

Строк

вчання учним наАається гуртожиток (одина­ кам) в Бориспот . Броварах, ОбуховІ, Пере­

556-60·03.

усtєІ дУшІ

пО'дякувати цим ЛJOДftltf,

яиІ.

!

монтажниКІв.

ІІ

І:

верну ли ·r,poшt. Тож хо­

\

І:

fl

ІІ ІІ

вже

І

баштових кранІв; екскаваторІв ; бульдозерІв: автокранІв;

нl курсІв випускникам надається робота в спецІалІзованому управлІннІ екскаваціУ на бу­ АІвельних об'єктах мІст: Бровари. Бориспіль. Яготин . ОбухІв. ІванкІв. Переяслав-Хмельни­ цький. Вишгород. З питань встуnу звертатись на адресу : м . КиІв-92 . вул. Довбуша. 18. вІАдІл кадрІв. Телефон 552-22-56. · Телефон Учбово-курсового · комбІнату

ІІ

по·

годину

сІльських вt.д.ціІІееsа громадських роаnов­

преси.

машинІстів машиністІв машинІстІв машинІстІв мулярІв: зварникІв:

ІІ ІІ

І

І

У'Ібово-куреоавІ комбІваt КвІао6пром6J,JU' ЗАПРОШУЄ НА Н'УРСИ по пІАrотовцІ:

-~~ІІ

І!

1

Своnасно передматІть вашу rааету.

ІІ

Лавриненко ,

ШановВІ чвта'ІІ, робкорн І сІm.к6рв! ЗвертаЄІІО·

1.

. сюджувач.Ш

11

11 хQАШ, уnорцдкування .13 сІМ ейцевтраm.воІ JJiкapиJ.. 11 ----------------------------------------------------------------------------11

ч.аст.Ііиrе всього

«НОВЕ ЖИТТЯ»·86

вІДдІлІ сСоюздРУ'К• зв'язку. у листонош

І!

Фото В. Горба'И8СWСОІ'О.

В. А. Марковський та М. М. Строкач. . Вони

що

иаwоі ори , а НорнеІІІй Цеп ... аІй -реа 500 ронІо nІСІІІІ тоrо оnисао анапоrІчно а;а. X80ptOBaHHII у ІІІОДННН, на.

аоавwн

• •

алкогольно­

го сп'янІння.

ІІ

11

вислухали

О.

СКАЗ rостре Інфекцій· ... аахвор10оанн11. Відоме оо­ но 1110дству Іа аавнІх давен. у

11

масН'81 нашого мJс~а. Мене прийняли ! М.

собак

11

магазині

в

К1нцІ. вересня. Я стоя­

у

11

ва 1988 рІк. Передnлатна цІиа на рІк на газету сНове життя• 5 карбованцІв 40 кorrtйmc. Передrшаrу можна оформити в paj~y

ІІ

ла в черз1 в магазинІ. І незчулася. як у мене хтось витяг !з ЮІІІrе'Н·l

Сма:а

11

зпоч.юrностІ

грунтІ.

<<Нове життя))

11

Трапилося це наnри·

АемокрІтом

ІІ

ІЮ·

·

воІ rазетв

ІІ

та виробничого травматиз­ му НІ\

До 1 явстоаада трвваТІІМе пере.цппата raзer І асурвалІв, в тому 'ІRслі І нашоІ мІськрайов·

11

ГАЗЕТУ

8

Пригода

колись

роовиток

nередnлатників

11 11

-

ти

ІІ

11 11 11

ч.уття вІдnовtдальност! це л1101 вІд легковажиос­ тІ . Вони мусять nопереди-

Црез.щІІ ВерХQВНОІ давати ІНебезпецІ І своє зу власне житrя. .І житrя то­ РаідИ УРСР сПро- заходи варишІв по роботІ. не на­ по посиленню боротьби з та алкоrолІз· жучи вже npo невиконан.­ пияцтвом кя державних nланів. На мом, викор1ненню самоrо­ що сподІваються? Що ми­ НОІВ3Р1ння• за nояву неться бё3 пригод. І. от­ 'На po6<Yr1 у нетверезому оштрафованІ же. нІхто не nом1ТІfІ1Ь. А станІ були КарбованцІв ко· совІсть? СовІсть здебІль­ (на ЗО заводу wоrо спить. І ось оточую­ жен) працІвники слюсарі-ре. чим нерІдко треба будити пластмас -

JІИСТ

щеnлення

До . уваrи

11

п. Розмови з цими фабрики М. В. СавІн за порушеиия ються нинІ до п'яниць. цІвниками•. як nрааи-ло, неоАиоразаве Але ж, ЯІ< не прикро. в - иа вІтер, тож доводить. т.рудовоІ ДКСЦИПJІІИИ заІль· серед нас такІ. БІльше ся вдаватися до бLnЬШ Ін· нений з роботи. п:ри• 'І'Ого. ~жремІ з них. ~ро­ ТеНСRВНИХ заходІs Щеплення проти хвороб являючи с,героІзм•. з яв­ Тяrу188ТИ пору1ШfИК1в Т-РУ• заааоди боnЮ'іІ, але вони до ад· ляються у нетверезому довоІ дисциnл.tни за.ообJ..гають розвитку са­ вІдnовІ­ станІ на роботу . Не со· 'мІиІстративноІ моІ хвороби. Тож І адмlнІ· Суво.рІ

ІІ

11 11

сnравах ВІІДМІНІЩТ8, ІЮ/ІІrрафІІ І КНІІЖІtОІІОІ КНІвсьна о04асть. м. ВРо...-. 8)'JІ. КІІІ8СWІІ&, 1$4.

noмJAнor.

ІнАекс 61285. OФoenmA . 06cJrr 1 • дp)'t(ODalffljJ а.ркуш. 1'JI4)&IIC ді>У'К

13.560

Првмір-нtа.

~Нt4е12.

1'01)1'ta/11,

165 номер 1985 рік  

165 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you