Page 1

165 (4066)

ВІВТОРОК

14

не

жовтнп

1975 Ціна 2

р.

1935

соціалістичне змаrання за

гідну зустріч ХХ У з'їзду RПРС! Боріться за достроко ве виконапня плаву 1975 року 1

коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В

Трудящі Радянського Союзу! Ширше розrортайrrе всенар од•

РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКО ГО КОМІТЕТУ КОМ'УНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕП УТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІ ВСЬКОІ ОБЛАСТІ

успішне

завершення

п'ятирічни!

дев'ятої

ЗАК.ЛИКИ ЦК К ПРС ,д о 58-оі річ:ииці Ввли:в :оі .Жовтивво'і • • СОЦ'.І&.ТZ.ІСТИЧ

••

:ИОJ.

• ••

peBOJXВJЦ:J.J. 1. Хай живе 58-а річниця Великої 20. Трудящі Радянського Союзу! БоЖовтневої соціалістичної рево мічн ими знаннями люці сними методамн зміциеиия иеза 2. Хай живе Великий Жовтень, ї!акий ріться за підвн~ення продуктивності господарювания ,і суча леаtвості і соціальний управJІіиня! Ширше прОфес своі праці і ефективності виробництва, відкрив нову епоху всесвІТН х краін! праг.- вироваджуйте у виробниц . ЬОІ·· Істор · і""І- віть дати продукці тво наукову 48. Палкий привіт народам колонІ-. бі льше, і епоху реВОЛЮЦіЙНОГО кращо ї організацію ОНОВЛЄІІН~ СВіту, ЯКОСТі, з МеНШ праці, передовий досвід, альних і ИМИ затратами! переходу від капіталізму до . залежних країн, md борю ться свобо соцІаліз 21. Честь і слава трудовим колекти- НайНОВіШі ДОСЯГНЄИІUІ науки і ТеХНікИ! протн lціМПер1аJІізму і ar=~l 3. Хай живе марксизм-леніні зм му! 34. Радя за нські В'Іевt, Інженери і техвам, пере дови дУ і на овальну нез е кам внро б ництва, ак і до- иlкиІ раці вічно живе революц ійне інтериац і онаJІізатори і ви иахідинкн! . опаль- строково завершили вико 49. Палкий привіт учаоннця·м ЖІно нання завдань всемірно прискорюйте не вчення, прапор б ороть би чоруху науково-техніч- ro міжнарод ного демо усіх країн проти імперіалізму, трудящих дев'ятої п'ятирічки.1 б крат ний прогрес в усіх галувих гоиn"тію Рично демо за переі наро щуй дног 22. о Труд і акти JUЦі вним Радя нськ орця і соціальну справедл 'могу соціалізму і комунізму! ого Союзу! До- господарства, п мивіс за ми ··...ть! , дви те Р вень науко50. Хай міцніє моrутній союз револю4. Трудящі Радянського Союзу! Шнр- бнвайтесв: високої якості роботи, повні- вих і конструк торс ьких ше розр вико обок рист ! овуй те внутрlви ційних сил _ світовоі системи соціалізше розгортайте всенародне соціа Слава радянській лістнч- зервн! Зміцнюйте дисципJІ робиичі рене змагання за гідну зустріч XXV іну й органі- гідний вклад в буді науці, яка вносить му, міжнародиого робітничого руху, з'із- заваність в усіх ланках наро вниц тво комунізму! бО!Рців за н.ацtональие дного госду КПРС! Боріться за дострокове і соціальне ввзво35. ДіJІЧі літератури і мистецтв а, пра- лення народів! конання плану 1975 року і успішне ви- подарства! ціви нкп куль турн І заВисо ко 23. несі Прац ть прап івни ор ки пром 51. Братерський привіт знемагаю'Шм вершення дев'ятої п'ятирічки! исловості! Бо- партійно і народності радянського у тюрм 5. Комуністи! Будьте в авангарді все- рітЬся за дальший розвиток і зміцнення мистецтвсті ах і фашистських катівнях мужа, вдос кона інду люйт стрі е худо альн ої жню могу май- нім борцям за свободу наро твості краіннІ Доби- стервість, відд народного руху за гідну зустріч дів, за соавайте свої здібності XXV вайтеси прис хованню активних будівників кому ви- ціалізм! візСвободу в'изням реакції! му! · 36. Працівники народної освіти! Все- І 52. Братерський привіт робіТНВ'Іому мірно підвищуйте акість навчання, вдо- І клаСОВІІ., всім трудящим і демократам Чіп:і, які ведуть мужню б.оротьбу прот сконалюйте підготовку кадрів и ~- реакційно-фашистських сил! родного господарства! Виховуйтдля Народи світу! Зміцнюйте СОлідарність ростаюче покоління в дусі ідеалеів підмунізму, свідомого ставлення до ко- з па'11Ріотамн 'tілі! наСвободу Луїсу Корвалану! В'ІІUПІJІ і праці! Свободу всім в'язням фаmнстськоl 37. Праціввики охорони здоров'я і хунти! . ~ фізи'!ноі культури! ПоJІіШПуйте меди 'ІНе 53. Народи світу.1 Прнмножунте зусилобсл уrов уваR ІUІ насе лени я, акти ти, поJІ вніШе ля в боротьбі за встановлення йте ·акісті. і знижуйте вироваджуйте справедфізичну культуру в повартість будііпmу вельних

корении техиl'Шо з'їзду КПРС, активними організатора проrреми су, швидкого освоєВНJІ і кращго і вихователями м:ас! ого внкориставня виробничих потужностей! 6. Слава великому радянськ Ширше шлях новій технІці і прогредові - будівникові комунізму!ому наро7. Хай живе героїчний робітничий снвній технолоrііІ · 24. Працівники промисловості! Збіль кЛас Країни Рад - провідна сила в бушуйт е випу ск і оновлюйте асортимент дівництві комунізму! това рів народвого споживаИІUІ, поJІіп8. Хай живе славне колгоспне селянmуйте іх акість 1 звижуйте собівартіс ство - активний будівник комунізм у! 25. Працівннкн будівництваІ Підвть! 9 _ Хай живе радянська народна Інтенщуйт е ефектнвнlсть капітального будів лігенціх _ активний будівник кому ніз- ництваІ Своєпсво вводьте в дію нові І об'єк

му і о. Хай живе непорушний союз робіт-

нвчого

робіт!

класу, колгоспного селян~тв~, 26. Працівники травспорту і зв •язобJ 1куІ народної інтелігенції! Хай міцн Іден- Розвивайте і вдос коналюйте зас н но-політична єдність радянськіє ого су- транспорту і зв'изкуІ Всем ірно поJІі спільства! · шуйте акість обслуrовуваИІUІ народногп-о 11. Хай живе братерська друж ба нагосп одар ства , повн Іше задовольняйте родів СРСР - велике завоювання

всакденне життя радянських людей!

лнвого і міцн

оrо МІІJ!У для всіх держав і народів Близьког о t:ходу, за . повну лік-

38. Ветеранн революці .. в~!tии І. пра: відацію насліДКів ізра ільс Хай м:Іцніlють ькоі arpe cii!ба розв ці! Передавайте молодіІ,своІ иваю ться дРУЖ JІ І і співробіmнцтво1 М!Іж наро досвід, беріть активну участь у знаВН дамн Радян­ виховав- ськоrо Союзу і арабських країн! ні молодоrо поко я на революційних, 54. Народи європейських краін! Напобойових і трудлінн ових ле- запити радянських JІJОдейІ трад иція х радя н- леглвво добивайтеся, щоб принципв 1 нінської національної політики КПРС! до27. ТрудJUЦі Раданського Союзу! ськоrо народу! мОВJІеності, ІІіРИЙНЯТі загаJІЬИоєвропей 12. Хай живе Комуністична партія 39. Піон ери і Прим школ ярі! вожу Палк йте о зуси любі ллв ть сько в боро ю нара тьбі за Радянську Батьківщину, добре Радянського Союзу - випробуваний здійснен дою, були повністю вТілені в вчіть си, Ж'lІТ ня агра Тя! рної · авангард робітинчого класу, всього ра- всем політнкн КПРС, за овоЛодіВайте трудовими нави ірне піднесення сіль 55.. Палкий привіт народові Кіпру, ськогосподар- туйтеси стати активними '!Камн! Годянського народу! . борцями за акнй самовідд сько rо ано віАСтоює Хай живе велика непорушна єднІсть · 28. виробщщтваІ спра незаву Левt ва, за кому нізм ! Колгоспники і працівники радrослеЖНІість від імперіаJІістнчиихсвою партії і народу! 40. пося Брат гань ерсь кий прив іт кому пів! ніст Напо нчлегл Наро нво ди світу! ~Вимагайте ~еі:\.енвя! добивайтеся виконан- ним і робіТНН'ПІМ партівм 13. Хай живуть Ради депутаті~. труня завд ань бойо п'ят вому ирічки по виробництву і марксистсько-лен всіх Шозем~ вінськ з тернторіІ Кіпру, дящих - органи справді народноІ в~акому авангардові поважанн продажу державі продукці І сільського робітНИ'Іого класуІнсь ди! Хай розвивається і міцн я ного суве іє соці і всіх ащструд госп ящих одарства! Борlтьси за успішне про- ким борц , стій- альної цілісності! ренітету і тернторітична демократія, шириться участь труям прот и імпе ріалізму, ведения зимівJІі худоби і зразкову підмир, 56. Палкий привіт робітничому Ішасо­ дящих в управлінні державою! кратію, національну незалежнзаість ~ готовку до веснаної і ві, воім трудящим і демократ сівби, за одержання демо 14. Радянські: профспіJ!КН! ПоJІіпшуисоціа JІізм І Порту­ галії, ЯКі ведуть самовіддану амборо те організацію 1 підвищунте дієвість ~со- високого врожаю в 1976 році! 41. Хай тьЬу міцн Іють єднІ сть і 29. згур Прац това івянки сільського господар- ність комунІст проти сил реакції, за вільний, незалежціалІстичного змагання, примножунте ів · усього світу на непо- ний ства! Наполегливо боріться і ряди ударників комуніст деМО за інтен RІРа ТНЧШ снІй розвиток своєї хитній основі марксизму-ленінізму і ичної праці! фікацію і підвищеВНJІ ефективності краіннІ іllирше залучайте трудящих . .. . до управ- ського rосподарства, розвивайте сіль-І пролетарського інтернаціонаJІізму! 57. Наро ди аЗlатськнх краш! Борі лівни виробництвом! спеціа-, 42. Пролетарі всіх краін, єднайтес лі.за цію я! і ся коиц за зМ1цневня миру, співробіmнцтвоть­і ентрац!_ю виробниц~;'Іа на 15. Юнаки і дівчата! :Наполегливо 43. Брат ерсь кий прив базі іт міжг наро оспо дам дарськоІ коопераціІІ По- ціалістJІ1ВІнх країн сосусідсЬКіі відноении між д~~жаваоволодівайте марксист -ленінським господарському вико ! Хай розвивається і добро ми, за RОJІеКТJІВИу ~~еку вченням, досягненнями сько ристовуйте землю, мІцВіє світова сист в Азв. наук и, техні об. ки, ема техні ку, трудові 1 матеріальні ресурси! tстор соціа у 58. Народи _світу. Б~ітьсняа за тежен':ті и'ІИе завоювання міжнародJІізм І· культур нІ Примвожуйте славні ..ревоного ророзр ядка . б МІЖНародної 30. Пр~івннки промисловості, удів• б люційні, пру ві ду! і труд овімену 1ТJІВ1Іоrо вnасу, внріщальна сила в ан- творе традйте стала необоротною, добнва йтеся нціІXXV дине ра- ннц.т ького бойо наро Озна rо госпніодарства JПІя ! Зміц ІJрИІ - ва і сІльсько з'їзд КПРС удар ЩІШів твІмп еріа. мирн JіІет і ого ич_ ній співіпере ною працею і відмі борот сну-ьбі, оплот ми-, н- нюнте В"..,.. ...",. Ії і . .. в норму взаємовідносин ш·ж матер ально-тех чну б азу кол ру і ним навчанням! І д'""· Q.ПІП.. , демо--т соц ального прогресу жавамн з різним соціальним ладо 16. Хай живе Ленінськ ком~омол--:. госпів і радr_оспівІ Прискорюйте темпи 44. Xait. авве єд,иість 1 згуртовавІ м! Виінтенсифікації .сть кривайте Підступн сил агрес вірний помічник 1 резерв ий сіль сько rосп о~ар ського ва]ЮІСів враІн соціалістнчиоІ Комуністи'ІНОІ виробництва, йоrо ії, реванспіs друж комп лекс шнзм но! у меха і tреак партії, передовий загіІГ молодих будівніції - ворогів миру і безпе.. за~ії, електр~фікації ,і хімІзації, широ- нOC'dl ки народів' . ників комунІзму! Вищ е ~о р ссщІ. аліст и'!Но го кої інте мелі рнаорац іІ земель. 59. Нар~ди світу! Добивайтеся, l7. Хай живуть радЩІські жінки 31. Працівники торгівлі, громадсько- ціоваJІізму. незастосування сили стало закономщобУ полум'ані патріотки нашої соціаJІіст , 45. Врат ерс. ькнй прив нчіт го харчування, служби rероІчному міжнароА ної ..,...

Батьківщинн, активні учасниці побуту. і комудового і rром:адського життя! Честтру~ наль!_Іого господарства! АктивнІше роз-. ь 1 виванте і вдосконалюйте сфер слава жінці-матері, ака відд у послуг, ає . тепло ввроваджуйте прогреси свого серци вихованню дітей! вні форми і ме. тодн робо ти! Борітьсв: за внеоку куль18. Радянські воїни! Безустанно вдотуру обслуговуваИІUІ радянських люде сконалюйте свою бойову і полі й! тичну · 32. підготовку,

Трудящі

Радянського

ИНХ відносинах, в ЄТRаМСЬІJОму народові, аквй доби а ядерна вся зброи була заборонена навічно! іСТОРR'ШОІ перемоги - поввоrо Боріться ввзв оза прип инення ГОНRи озброєнь, за за­ лення враІнн, JРІевиено йде по шлях у нагальне і повне роззброєння! цІо&аJІЬИоі єдності, миру

прогресу!

1 соціального

60. Хай живе леиlнська зовнішня по-

JІітн ІІРІІJВІт па'фіотам Лаосу і МИ!РУка Радянського Союзу - політика і дружби нароАів, згуртуваІ!Ня всіх Союзу! КамбодЖі, J11t1 вІдстоял и свобо.цу і неза- сил,

Палкий

пильно і надійно охоронай:Продовжуйте і розвивайте слав які борються проти імперІалізму ні тради- лежність своІх краін те мирну працю раданськоrо наро , ! ції стахановськоrо руху, боріться реакції 1 війни! . Хай живуть героїчнІ Збройніду! за коХай живе дружба· Радянського вароду Сили муніетичне ставлення до 1Jрац Хай торжествують ідеі Програми і! Свято з народамн Індокитаю! СРСР! бережіть і примвожуйте суспільну власру, виробленої XXIV з'їздом RIIPC! ми19; Трудящі Радянського 46.

Союзу! На- нІсть! Добивайтесь ~ономії сировини, полегливо боріться за дальше піднесен- пал.ива, ~лектроенергії, металу та інших ня соціалістичної економіки . основи матеріаЛІв! могутності

Батьківщ.нии і. неухильного \ 33. Працівники зростаяна добробуту народу! ства! Наполегливо

Братерський привіт 'Робітн:ич

ому 61. Х~й міцніє класоВі капіталістнчиих краJв вітав наша ве- само: лик~ Батьківщина і - проц Союз Радянських віддавому . борцеві за права. всіх тр~я Соц.алістичиих Республі к! щих, за мир, демократію І соціа JІізм. 62. Під прапором марксизму-лен1и1з4.7. Палк

народного господарий привІт народам, аІ. ски- му, овол~дівайте еконо- JlyJІR К(ІлоніаЛЬ під керівництвом Комуи1СТJІ1JНоІ парИ1 кайдани, борються за тіі вперед до перемоrн комунізму!

Центральний Ко.мітет Ко.м уністичної партії Радянсь" ого Союзу


Партійне з

В ЮЮНУЮЧИ Постанов у

Центрального Номітету

КПРС «Про ,роботу МіІНістер-

ства хімі'Чного 1 !Нафтового ІІІо лідвимашинобудування щенню ролі майстра на виадмі~іі'с т;рац ія, робницТІВі », п а>рт ійна і профсnілков а ор-

т ів профСІІІLтmш, 5-до ако:rакомсомолу. . кам ітеті· в дУ

бригадна-

віідділі.в

сnеціалісти.

головні

була пРиділ ена на відкрити х па,рті.йних зботрест і·В'СЬіКИХ пи обговорювали рах , які

М. Гонча>р, О. КоМ а йстри Окалецький, В. , р oQ т у н , В. Пушня;к В . Мир оненко ,

винонання рішень зацій за КПРС ло заХХІV з'1з,ду 1 , р LллеНJню ІКадрів будів еш,-

р : шсні питання, про ТІР.Удно щі , з якими в они зустрічатrУrься.

своєї досвідом под ілилис ь р о б<) ТИ , вели мову :n;po не.ви -

тання npo nід.в ищення ві~nо вЬда.льноеrі парт і йних органі·

ниІКів, під.вищенн:ю їх кв ал : -

Проведено одноденний е емінар майотр ів, ,8 НіКОМУ взя-

кваліфLіКації,

чаються у вузах і техні.кум ах.

8 -

на , ку.рсах при навчаль-

ному номбінаті Мінсільбуду . Цtка.во

пройшли

семінари

ПМК-8 Щ\ІІК-7, ма>іkтрІв виї;:щом v ПМR-3 ПtМК-9 з тваринницт,на буді'ВІНищтво комплексу .КоQГО ·ний>>.

<< Ле'Г'рівс І,-

лід,водяться Регул я рно роботи майс'І1рів, підсум•ки ~ращі відЗІНачаооться nрамо-

В п ідро :щ іла.х ро зроблені no-

т<І>Ми, зао х оченнями , Майстеn

.ро зnорядженНі о б' єкт ах у .кояtного м аЙС'l\Ра є вагончик ,

іК. ращі кі•МІНати ставлені по 2 - -3 чоловііК а в кожній .

л оженн п про .м а йст,ра, в ЯіКОйо·го обов'яз.м у з а знач е ні ки, чіТіка ·вююа но , за що він ві<дповідає . На мі·сцях потурб ув али с т, про с т в оренця майс т: рам на.рма л ьних умов для На будівельних їх роботи .

забе ~юеченню сприфікац і ї, nраці , поліп ятли в их у:~-юв відпочин.к у шенню поб у т v і рад у Створено т,рудящих . ма йстрів на чолі з головним інж ен ером тре сту Ю. В. Понз іні .

пі,двищення їх

В. В . КПРС ПМК-8 член Лось нагороджений орденом Т,рущо вої Сла·ви ІІІ стуnеня . В тресті турбуються про поумов житлових ліJІІшення майс11рі в. ТНІм, .котрі п.роживають в гуртожитках, пред-

до

обрані

с.кладу

Шіс т ь майстрів

даллю. В 1973-1975 р!Жах ця бригада адала 16 nташникLв з оц.LніКою <<добре>>, скабудЬвщщтва

.роrrивши строк

коміте-

на 6 .місяці•в. ' Звичайно , в ,роботі з май · нмолі.кLв.

страми ще є ряд

:Керують у

іКОМітет

па;ртіооий

НинІ

НИ1і ішньому на;в чал·ЬІНОІМУ ро-

ці в систеNІі

на

ІЮМJІлексів СПОіРУдженні << РУДІНЯ>> , JІЛем.nтахозавQДу звання ~омvнісза,воювала тичної, є учасницею ВДНГ, бронзовою меНСІ>Городжена

01держали .майстрів Шkть блмоусТІроЄНі квартири. Більшість .командирів ее -

економ ічних і технічних знаІНь. 9 майс'І'рів з аочяо нав-

удосконалення

тр ест у,

майст·рами

шенню роботи з

в як ому зберігається тех.нічі нша док уме нтац ія, на та бриг ад. зв 'я з ана з роботою

М . Т. Блохіна, Яіlіа п:рацює

nід йОСО 'КЄІрJ.вництвоІМ

маистра

го лі,дІряду, :n.po порядок ве,дення · техн і чної дО'Нумента-

. пили - начальники

йозна ува,га пальшому поліп-

о

антивісти редньої ла·НІRи життя. Серед лромад• с ького 12 членів КПРС, 7 них -

с я. Л е;р е п прису тніми висту-

ІІІостановою . Сер-

М . А . ГладовсЬіКЦЙ. Бригаіда

U

постійна Проявляєт ься турбота цро навчання молодших номандирів вкробництва,

ції н а об 'єктах , що буд уют ь -

по в 'яз а -

розглянуті литання,

п

р

н і план у буді·в ельно.,монтажних робіт, у іІІLдготавці об'є.ктів до вuробниц'І'ва, про фор-

еvш

:партійного ко-

міте.т,у , на ІІІа,ртійних зборах у підрозділах 11ресту були н і з цією

ОТ ОЮ

54 чоловіІЕШ. Н а л о уча ст ь семі юl>Рі обгов о,р е ні питання : п р о .р оль майст;ра .у виuюнан-

<< Бро ва,риган ізації тресту сільбуд >> помітно поліпшил и виховону роботу .з майстрами. На зас іда,нні

б

Тур

парrорганlзації 11РЄСТУ вжи:

політичної та

заходи по

усунея -

їх

еко.но~1ічнної о.св іти школами

вають

н а в и р обНИІ\Т Ві . Ось декілька прІ И> лсщ ів •З п.ракти.ки діяль-

остаинє засі,даІНІНЯ naJP'l'KOIМy, пирозглядалось на якому

НІЮ , по дальшому nідвищенна ВИіробню ролі майс11ра НИЦ'l'Ві. Свідченням цьОІМу є

.кому ніс тичної nраці . дальшому Вс е ц е сТІІрияє ролі 'Майстрів п :.дІ~ ІІщ е нню ності ПМR-8. На будівництві І(інотеат.ру .в Броварах працює майст е! р В. С. Окалець-

тання роботи nартбюро заоодУ залLзобетонних виробів з майс-дрСІ>Ми у світлі Постано-

o.pгaнLзarroJPOM х орошим бе с 1юго нолективу . Комплексна очолювана ;каналеб р игада, Трудового ЧерJ) OM орден а воного Прап·ора Д. М. Лащівим , бореться за звання ном у ністичної.

тиці nіддано уnущення ларторгЗІНіІЗації у виховній робrІТі з ма:йст,рами, організації соцзмаІГання між НИІМИ, а тазаходи по кож нан,реслено усуненню вL.щзначених недо ліків.

Гострій ІИРИ ·

ви ЦК RПРС.

тшіt. В і н зарекомендував ее-

Д. RАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспоидеит.

Одним з передових майстКПРС член т <ш ож ,р і 13 є

••••••••••••••••••••••••~••a••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Комісари і вожатий. Турботу лро юну зміну партія доаі;ри.ла комсо­ молу. І він на:правив ло піо­ нєрі.в найб і льш перЄІКонаних ,

ціаТИіВНИХ юнакі'в і дLвчат. З

того часу стало т,ради;цією

посв яче ння н ов а ЧІк і.в

53 роки JJс.нує nіонерс ь ка р оки ці І всі організація . авторитет міцніІВ зростав , Сьо­

ІВатаЖ!Ків .

гордістю гов-ори­ годні ми з мо, ЩоQ дитячими ком іс ар?,Ми <<Молодої гва;р­ були герої

дії», і Лі,за Чайк·іна, і Клава Мельни­ На,зарова, і Маjрія кайте. Вели за собою піонер­ загони та~кі п,рослаІВлені

с ькі

люди нашої .країни . я-к Олек­

Чеч­

Марина

Мар ес ьє в,

сій

нєва.

nо:Іюління во­ У кожного за·вдан.ня і жатих б у ли свої

с воя •висота. Лише велине ба­

жання,

майстерні;еть ,допома­

гали їос долати . Захо,nл€ння, сщра·ві від­ відданість своїй рі·зняє і сьогоднішніх піонер­

Rоміса,ри

сь.ких праці вників. в

незвичайної

і

пУШі

щедрої

люди

галст:уІКах,

червоних

с.кромності, живуть поруч із НС!>МИ. Вони ,взяли на себе вес виховання ту1 рботу лику Сереп ІКращих ста,р­ дітей. нашого

nіонерважатих

ших

мі-ста й району можна назва­ ти Людмилу Г.рищен;ко (місь­

ка с ередня школа N2 3), Ма­ (Семипол­ рію Колюпанону ківс нка СШ), Наталію Рубан Надію СШ), (КалитянсЬіКа Хилько (Богдані.вська СШ) . Юл іІЮ Кравченко (Рожнівсь­ інші. та в осьмщрічна) ка Більшіс ть піонерсьіКих важа­ трудовий сній тих почали шлях Щ€

'!Ірацюю'Чи

загоно­

вими •вожатими чи очолІЮючи

Т€Ті

у ІЮМ і ­

сектор

піонерсьІЮІ;й

ШКОЛИ .

KOMCO'MOJIY

І це

висновок, доз-воля є зробити шлях до бу,в їх яким .саме

професії вожатого. Не вип а ­ до.к, не з біг обставин приве­ дружини . Во­ ли ножатих у ни з бажання.м продовжують в

піонЄjрсь.ки.х

загонах давно

і улюблену

знайому

виб,рана

Р·обота

серця.

харажтєрних

одна з

Ос ь

спра ву.

за ПЄ\ІJЄІКО­

з а пОJRлик•ом

на:нн ям ,

вожатих: сьогоднішніх рис ба:гаrrо з них, хто навіть при­ йшов з ш;коли, з азнавши не­ вдачі на

встуnних оозСІ>Менах

по ·вузу,

попра:цюва;вши 1Р!К,

уже не

не пра>ГН€ на стаціона.р­ нанчання ,

а

n,родовжує

свою слраву, поєднуючи її із

з аочною цьому жатих

о

освітою .

році

вісім

·аступили

2

стор.

ТілЬіНИ

в

nіонерво­ до

у

ТАРС-РАТАУ.

ста.р­

ПРОДУКЦІЯ

вищих

чаооим оnособом. До та.ког.о

Хімd.ки ІІІ·РИЙШЛИ ВИСНОВКУ те:х.Іюлогічшого інституту іме­

оригінальний метод добуван­ ПРЯМО ня ЦЇІННОГО nР.Оід.УіКТУ з ди.мових труб . Нелегку ро­

в ожатих. Тишу досвідчених порушуІЮть дзвінкі слова ве­

-

лого

!ГаЗу З ідИМОІВОГО

бУІРхливо :поглинає дим, «від­

* * *

У ВИГРАПІІ­ EHEPГEmRA :ність і е.кономічяість потуж­ удалося них туjрбоаг,регатів полі­ Ха,РківсЬІКОго вченим теХН'І:ЧіНОГО інституту. В слів· дтружностd з інженерами тур­

во­

:мЬсьJШ\ому

біннота заводу і!Мені Кірова

Ніна Ничющру.к комсомолу і ВРУ'Чила їм :~юмсооvюльсь.кі

ІІІОБУ .кон­ :рооробили вони СТРУіК-дію лопатки енергетич­

пу.тІ в.ки. Першими їх отриму­

них машион,

ють Ові:тлана БондареНІко випу скниця Київського де,р­ '!Іедінститу,ту

жавного

В результат.! ти силу nари. стІльки за ,рііК збері·гається палква, сR'і.лЬІКи :ІІО'DРібно для

імені

з

піонер<І>Ми .

же nриємно, що .колишиі

ІПОТужJНі.стю роботи турбіни юіловат протя­ nівмільйона го:м кількох днLв.

* * *

Ду­

НОВА ПРОФЕСІЯ ЛАЗЕРА

ви­

пускниці Нмія Тимошенко з се.редньої

міс ької

Досить натисну.ти

llІ>КОЛИ

невеликого чинається

Валентина Є:втушен.ко Велw.кодиме.рсь.ної с еред­ з ньої школи, Любов Долансь­ СШ бу­ Ру,сані·вської ка з

N2 7.

них

м' ять життя

вшанували

тих , хто за

nа­

в'іддав своє

щасливе

сьогоден­

ня . Тут же новачки прийня-

()

наблизитися

!МОЖІНа

за,глянути

ВІІІрwrул,

'Через

плече ... Ось тільки дотоРіКНУ­

назавжди з<І>Пам' ятаються ва­ таж.кам піонЄjрі.ї слова Н . К написано в які Rрупської, комсо·мольсьІКій пу­ кожн ій

не;рвожаті

з'лвляють­

цей момент десь далеsо. До

них

слодLватись , що

nовинен ті·вці, що вожатий не тіль.ки бути автори'І'етом тому, що йо:го поставили во­ ж атим, а й тому , що він до­ nомагає дітям .краще З>розу­ розібратись в краще м і.ти, Потрібно наооолишньОІМу. бути на висоті становища. мовчання nіо­ Хівилиною

і по­ <<дій­

ся ЛЩД'Н;, акі nеребувають у

llІ>Колах.

Хоче.ть,ся

іКНОПКУ

апарата чарівне

ство». В кімнаті

nр ацювати в своїх ,рід­

путь

яка дає можли­

вість .ПQІВнtше використовува­

ОлександР Дика­ Горького , робітник заводу по­ рьов металургії, який рошкової п : с л я слущби в ряда.х Радян­ ·с ької дір.мії з'явив бажання пр а цювати

надій-

ІІІід'ІШЩИти

Різно

піонер­

сло.вами віrrаІН­

секретар

жатих

вуглекис.лоту.

жи.маючИ>>

нашого ·міста

до нових

він

:пов1трИІМ,

га-рячим

з

оголошує, що цраво пов'яза­ ти піонЄ!рські галстуни нада­ ється ветерана.м nіонерсь.кої

зв ернула·сь

<<ПОЛО­

мономе,ру. ,речовині ній зустрічі при Спінюючись

Есть такая должность ІШ свете, Бьпь хорошим другом ребят, Перед Родиной бьtть в ответе, Бьtть в ответе за своих ребятІ Голова ради старших во­ жатих ,району Надія ХилЬіКо

З теллшvш

звільнеін'f:Ія вутленис­

боту

ІВчені ленінг.радські НУ >> , доручили особлив'і!й органіч­

дУ'Чого:

ня

,роЗjрОбили

ні Ленради, які

погля­ за з д1рістю , і нтересом .своїх ;колет, дають в они на

старшим

ДИМ.У

~иму і :піІн

шість .разів вуглекислота .в дешевша від од~ржаної зви­

маршу Все.союзного цроовя­ << Зсt;ВЖДИ ГОТОВИЙ >>, ЧЄНОГО XXV з'ї·зду RПРС. І з

-

3

На;род,жена з

eTaJIIi

пож а ти:vr шкіл та район у .

науково-теХНіч­

ного прогресу в ІІ!РаІв:і роз­ иореспоидентн повідакпь

буде хто ті, шикувались вперше ·вести .с в ої дружини в піонер і ї, QрганLзову­ ~раїну вати ц іІ!{аві сnРави на НОВQМу

роботи

учених у

вклад радJІНСЬКИХ

прискореШІя

Воно Ві>1 ш : піонервож а ті. б у валось б.і л я об с лі·СіКа Сла­ в и. На урочис т ій л ~нійці ви­

-

до піонерів .RJ)ащих!

пі-онерських

своє 250-річчя. Про великвА

Міс ь,кий коміт е т комсомо­ лу та ІРайонний б у.дино:к піо­ нер і в організ у.вали у,рочисте

іні­

найбільш т,рудОJІюбивих,

відзначила

урочисто

давно

життя.

ко.м сомольсьного

не­

Академія наук СРСР

перейшли з акл ад ів , а сім На роботу . на педагогічну ЇХ М іСЦе ПРИ•Й.ШЛИ НОВі ІВОЖа­ Т'і , а-кти в і с ти піонерського і

В nерші ,ро:~ш п ісля рево­ люції стали рядом пва дзвін­ ких, 1крилатих слова: піонер

НАУКА­ ВІtРОБНИЦТВУ

в червоних галстуках

не моЖІНа, тому що

тися

лише

об'ємні

це

!Картинки. А

«Jмалював» їх лазер, з до­ nомогОІЮ якого вченІ Інститу­

ту

ф'ШИ:Ки

БРОР

АRадемії

ють nросторо!Вd ли клятву вожатоrо,

•СТаршого nіонер­ ІІІрисягаючи

на

вірн1сть тій сnраві, яку ви­ брали в своему житті. Н. МЕЛЬНИЧЕНКО. На знімку : новач:Ки-вожаті

на урочист ій лінійЦі; се.кре­ ТЗJР

НОВЕ ЖИТТЯ

МіСЬ:ЮКОМУ

!КОМСОМОЛУ

путіRКу

Прис'І\роям динСІ>МіЧіНої го­

в РQЗроб.ленИІМ ЛО'І)рафії, інституті , апеціалісти перед­ :майбутнє. велкке рікають

стаашrій

п і о·не.рвожатій місЬіКої серед­ ньої ІШ\оли .NQ 2 Л. Зозутm; Свl­ піонервожата старша восьмирічки тиль.ніІВСЬіКої

На ЇХ оон.о.ві МОЖНа СТІВО•РИТИ

контролювати­ П/РИЛади, я:кі муть ЯJКість п,ромислової про­ дуащії.

В . Фесюк пов'язує червониаt галст у к О. Днкарьову. Фото С. Приступка. Вівторок,

14

жовтвя

об'єкти, які

рухаються.

Н. Ничнпорук врУ'Чає но·мсо­ моль.сь.к,у

наУJК

за:писують і переда­

1975

року


~lli~~~1.1U

Була війна. А з нею смерть ~ушала у дорогу. !{осила, внжннала вщерть, А сіЯла лиш горе і тривогу. Була війна . Не на життя, на смерть Ішли в атаки воїни завзято. І танки із стволами наnеред

Нам nеремоги здобували свято

В однім із <<Т>>, гвардійськіІ'ІІ ЗаRІРИТі були сон і мрії Простої дівчини з села -

<•Т•>,

оЧі, в їх голубизну

~=-р~~~ІrrіІІІК/

Княжнцьким учителям посвяту.

Є слон а, як маки, жагучі, Є сер1~я. байдужІстю здоланІ, Речі є, лише зверху блиооуч.і. Є вітрила на бі,лім б<><резі ~, Хай далекім і хай незнанім!

·"а·В•• "МИ , лу"'

Лиш меч ! в не складуть

Про.мет-еї,

БуІДуть бігти ромаш!\и трава· ми

І від щастя заплачуть лілеї . Лише ,м,р:ї зростуть ІКрилатими,

Онагу з '1\'ниг зберуть по краnлині .

А я: вересні зусТІрічатиму, Не.з;р адлині і сині-сині.

* * *

Герб-

ЗошІпІІ сині -

І не мої. Незнпчно.

Зошити сині. Літери н них , ЯІК :J~рня.та. Важко дитині

Іх дшрппи з·Lбрати. J '..

З'єднались міцно Молот й Серп У дружнІй потнск братніх рук.

Пишайся ж, ниво золота,

У с~ стнглоІ краси,

Будь славен, мудрий

госnодар, Орач невтомний, селянин. Б. · ЖОРНИЦЬКИИ,

З!ШІити сині,

r

Слова в НИ•Х щирі теплі . Зошити сИІні, Зо.рі достигли в серrші. Зошити сині,

А в них людина людині

Піри3налас ь:

Серця;м лвом близь,ко однині . Зошити сині ... Л. t:.I!.:J:'ГH:ШKU,

робітник.

Мене ... В північ І ІНІричали хрипло :зрану невгамовні Півні ...

О. БАТЮК, студентка.

студентка.

~~~

КВІТУЮТЬ сади...

pux хаток, не нава;жую- лася до хати. Та з~сну1'U А бій все порушити НІЧного вже. н~ .м.о~ла. . С1ла fta дужttав ...

ні~ що розкинула обпу- спокою. Та раптом Кат- лавt бtля вtкяа L заdивu.. шені віти біля самої рі вчулося, що за хатою лася на яблуню-струн-

На сході ло світлітu:

невисокого тину. д л б

чула

xвipr~;u, виходить жінка - сива, в білій хустині - і звалі в.мощуеться на вербову колоду, що дав· д ним- авно лежить коло ю ить

паси іти

сусіда Петра озвався собака, за ним другий... Кинулась прож(Jго.м do вікна. Ій навіть здалося, · що, СІ\рип нула хВІртка.

Катря

м

на

квітує . са

д

коли в

,

намІтках

полетіла б за Си. насторожилася. . а· б. . ни.ми. . вслу Іла ІЛЯ вІІСІtа- 1 -

и.мо вІкна .маинула •Іи-

рець

розвіює

Е к А н

пелюстки

вже

ій

постукав

огляне оком. і

-

ра·

Ma,uo! -

no•tyлa

Сергійко!

-

зраділа

,uати і .мерщій до две­ рей. Ч о .му так. барив­ ся, синку? Я вже стоми­ лася чекати тебе, по­

дини .минали. Зачаї­ лась тривожна тиша. Та через годину-дві все се­ ло освітилося

полум'ям.

яскравим

Почу вс я

страшний гуркіт, від яко: го на долиці забряжчали тарілки. За село~>t, на ле­ ваді, . де були німецькі склади

з

пальни.Аt

ря і лише тепер поміти­

Тоді теж квітувала оця старезна яблуня. Тільки була rюна стрункою і тендітною, .молодою, як

ла двох, що стояли осто­

ронь. в •Іорно.му проваллі сіней. -Це ,ної товариші,

і са.ма Катря Ковалиха.

поясни в Сергій .

Була htісячна ніч . Ти­ ша. В саду під вікном не сколихнеться жоден лис­ точок. Все повите легень­ кою сuвою ~>tлою. Небо всіяне зорями. Гостроро­

-

Я на

-

кілька хвилин... ви нні йти.

Ми по­

У Jrtaтepi забилося сер­ це, Знала куди піdуть вони, лісові .месни~еи. За­ біг попрощатися .

гий .місяць пильним оком

оглядає землю. Він ..мовч­ за

Виряди в ши партизанів село, Катря поверну-

ні вона є провідним науковим закладом в галузі бібліотекознав­ ства, теорії, бібліографії' та істо­

рії книги. Постановою ЦК КПРС «Про підвищення ролі · бібліотек

в комуністичному вихованні тру­ дящих і науково-технічному про­ гресі» Ленінській бібліотеці від­ ведено значне місце в здійсненні цілого комплексу перебудови си­ стеми бібліотечного обслуговуван ­ ня

населення .

І це закономі рно. Адже на по­ чаток

нинішнього

Бібліотеки ло більше систему

року

читачами

імені В . І. Леніна бу· 150 тисяч чоловік . Усю обслуговування

лено на наукову основу. У

жовтня

1975

року

npu-

ка.

Вона з кожною хви­

линою

рооросталася,

.мо­

гутнішала. Тріснули по­ одинокі постріли. Десь

-

Н е знаю, тьотю,

горюва в

Тільки все

лежuть

бачили,

лежали.

-

хлопчик.

А

в

він. Ми коноплях

німців

поби­

ли! ..

Не сказаs тоді хлоп- ї чина, що u сина Сер гіх \ вбито, не бачив він, як вкинули партизанські ті­ ла

у

, глянула 1

вантажні

.машини.

Мати звелася,

на са,иотній шлях. ..

Па­

м'ятає, як дійшла до ти­ ну,

як

розпанаха в

тишу.

сердttто огризнувся куле­ мет. А згодом сnов­

її тужний зойк...

нилось

На верба­ вій колоді сидить стара Катря. Сидить .мати, як

автоматною тріс­

котнею.

Катря

--

зрозуміла

все.

сива печаль.

«Як же там Сергійко? впилася

в

серце

вожна думка. синочок ..мій?».

К ВІТУЄ яблуня.

\

старезна)

BoJia

жде ...

Усе сподіваєть.ся на щось ... Вона •tекає сина ...

три­

Як та.м

В.

ЄВТУШЕНКО.

.....Aiii ....--..-..7V80-.o..................V'ii' ...~ ...... - ........~ ....Aiii-V'ii'-V'ii';;;;;;;;~-~--~--........ iil~·ill·......~ ........... ~ о.;;;-...;;;;;;;і6;;;;;-;:~..,..-іІі0і~іІі0і-ііІі'і---.;іііІі'іі!

У цьому році Державна бібліо­ тека СРСР імені В. І . Леніна від­ значила своє 50-річчя. На сьогод­

14

та

ралася біля дверей Кат­ зброєю, до неба ищ гнула величезна вогняна квіт­

вітрах.

ки придивляється до сі-

віконну

Катря голос сина.

хвилини

розв іяти на

у

.му.

важкі думи обсіdають голову, а серце пройма­ ється пекучим болем. .. .! згадається старій .матері .тридцятирічна давнина, яку не заfjути, не

зойкну-

ла .мати і .ми,иово.7і

дивиться на

такі

Вбитий ? -

-

А

ваш ...

~§§§§§§ НОВЕЛА §§§§§§~§- сіла на призьбу. себе па­

в а:жко ходити, сад допит ливи.м В

сила·силенна.

під вербою _

одК<Jітлих слив. Наче за·

довго-довго

Там на ле-

б у ли не dавН.І.МЦІв . ната~>t...

я їхало

.метіль, вкривають вони чорну землю. Поставить

Катерина біля личку, без якої

сусІ

Сергій ... Ми з

П ет рико~>t нечко

н

Найбільша книгозбірня країни

Вівторок,

ваді ваш

..

tлих

стрункі вишеньки, а віте-

·а ського

голос . .

вічність. А го- хлопчика. -

коли б·

хизуються ч

почина . . короткі вес-

c JJCC

ку, заквітчану... Вона няні ноч і. І раптоАІ усе стояла в ні•tній тиші, бІ- стихло. ліла проти неба і нач е. Катря к инулася ни потеж чекала когось. Я б ри двір'я. " и .могла, на " · лах _ Тьотю Катре! _ по·

ній стара Катерина. ясь тінь. Хтось обережно халась у 0 со бливо навесНІ,.

-----------------------~-:.;.;~..;.,;;;;,;;._ .~iillliilflil'iilll~~iill"~iill".... iilfO~iilfO~iilfOiilfO-.r~-..----""~""""

о

,(

дужчан і'~

До r.:тарезної яблу- чись

дорогу.

Зошнтн сині Илич,у.ть мене в дитинство.

В mпеннчнім сонячнім віНКУ

-

студент.

в останнє...

Поглянь ва наш радянський

нбрала.

Хмелем ...

,. _ _._.~~

·"'ки ли ,ш не ста"·" • ..., Ть М~ wu·

з нагород, Дарують дітям з род.v в рід Ім'я величне хлібороб.

-

білим шумовинням,

В. КАСЬЯН,

* * *

Батьки, мов кращу

В :золото обручо;к

Зачепивtся .місяць рого;м за край хати

Є на світі ·країна зорЯІНа.

Нема смачнішого за хліб!

Окільни на.речених, щаетям наділених

Була війна. Не на життя на смерть . За ЛеІІ'іиську державу, його мрІі. Тож слава воіиам і честь! ТавкістЦІ слава Гвардії Маріі!

У

ХЛІБ

-

Не заслали ...

А любов -манила, ціmувала в коси

..,__

-

* * *

Не аа-слала о;еі•нь старостів до мене

Та nравда вв:косила .смерть, Посіяла свободу для народУ.

в синr·""и~r· веІJ)еснt· я: ·пїnу "" " ·л

робітник.

-

миттю,

Була війна. А з иею смерть Рушала у дорогу...

Вперше, вдруге ... ВКОТJре?

З'їжані солями , Не раз бували в .дUІі Так і личить, Бо ру.кп в tмене , робітннчі . Я робітник. У мене серце робітниче. Воно, як старода·ВІНЄ віче, Надійне, строте й с.mраве,дливе. В. ВАЛЕРRО,

t·ме-рчем підхоплеве

По~ни лися чаші

Міцні та ~атверділі,

Диким

Де море квіТів розцвіло.

__________

..........

-------~-------

А той голос такий дитинний.

(Село не те ·ВЖе, ожило)

руки , що у цю гарячу динну знають ні хвилннюх відnочинку; брови, що злилися в тугу ... це не відчай, не благання вірність матері, народу, й сnодівання і бажання . А бій іде. Горить село. Стріляють вражі кулемети ... Там далі Київ, там ДНіnро .. .

l1 виб ира nороду. Я :Робітник. У мене ,руtКи робітничі. Непруджені і ннриті Мозоля.l\оtи

:!авихрилось кленове .пистя,

І до могили вевІ,цомоі nідходять,

-

На Не На Ні, Це Це

Ла.днає транто рн, Будів.лі аводитt., Ш уtкає нафту

Що дівчнні життя Аадуть ... Іде по вутщі, у орденах, В тому ж селі, у Княжичах.

Лк не в ,'\OG.pe літа хотілоеь

Вже копають картоплю вдома ... І шматують вітри шаленно, Ту плакучу в~рбу у полі; Н цю днину люблю оеінню, То як r·понідь .ІІІІЕЇ дол і ...

просинь,

По вулиці марІІиій nроходять

В них біль за рідних, біль за Батьківщину;

Я той, що ·робитh .Корисне й добре д:тл Н<ІІРоду.

Багряні~; туманно осінь, :$олотиету плете павутину; Журавдя кличе в небо

А nоряд СН!,І~ МарІї син іде.

Адже не встигла ще нікого nокохатн. І гімнастерка · якqсь ще не так сидить. гляньте в

верховіттю. Впало, ету кнуJІо, загуркотіло, Пок. отилась сльози додолу,

І враз, щось ноги обnекло ... І тншииа. Війна?! Для Маші Jre скінчилась вона! Ще будуть госпtталь і муки, І вмілі лікареві руки,

Згадала бій, згоріJІИЙ танк, Товаришів-однополчан ... Сплакнула тріJпки, сльози тре ...

Гвардtйки Лагунової М. арІї. Худе·иьке личко, ніс кирnатий ... Війна Марії ще здається мить.

А

І байдуже сміється сонце Теплим променем по

Осіннє

о

постав­

21

ЧИ·

тацький ся

із

зал

література

книгосховщц

в

основному

си;:теми швид-

кісної доставки літератури. Якщо за раз на виконання замо влення

потрібно 1,5-2 години, то нова транспортна система подасть кни· , гу з найвіддаленішої точки ехо-

вища за 20 хвилин. У бібліотеці імені В.

І. Леніна можна замовити російські видання до 1800 року, іно земн і до 1700. Тут зберігаються рідкісні вітчизняні й зарубіжні книги, пам'ятки nисемності, архіви діячів літератури і культури . Ленінська бібліотека одержує усі провідні газети світу, близько 12 тисяч журналів із 89 країн.

НОВЕ ЖИТТЯ

ІUІадений

ності

на

державній

книгообмін

домовлt>­

здійснюється

подаєть·І соціалістичними країнами.

стрічковими конвейєрами . А в 1976 році розпочнеться nпровад· жен.ня першої черги

Вона веде обм ін з 3746 бібліотс· "амн і . науковими організаціЯМ І! 102 країв. Найбільш етіїІкиіі, : Іа­

На

виставці

«Книжкові

з

скарб11

Державної бібліотеки СРСР імс ні В. І. Леніна» можна побачитн і

том,

надрукований

з цільної форми, Іван а Федор ова , зшиток першої зе ти

і і

в

Голланд ії

п ершодруки невеJшчкніІ

(16 на 10 сантимет рів) російської друкованої га­ «Ведомости», зас11ованої

Петром Перши м. Тут автографІІ Державіна і повне зібр;шІІя ІІ(1ІІ­ життєвих видань П ушк іна ... Разом з сотнями, тисячами ін ших книг · вони складають неоці­ ненний 25-мільйонниїt книжковий фонд головної бібліотеки країни. . · (За мат~ріалами газет). На фото: центральний фасад Бібліо теки імені В . І. Леніна. Фото М. Поліщука .

о

З стор,


.

cou zа.лz.з.м.у

Вісті з країн

Сьогодні О Вік

НДР

атомно'і

енергетики

дев'ять 1 роні.в.

-

вели.на

ністю

реанторо,м

<<будовою імені німецько-радян-

За чарівну

пісню-оппески і квіти Того дня зал будинку культури заводу <<То,р11МаШ>> вщерть заповнили учні шніл нашого міста та робітники. І tв<:і вони з нетерп-інням че­

'кають тієї довгожданої миті, ІІІОЛИ задзвенить Ч1і!РЬвна ліс­ ня .

ЗавLса

ловолі

відкрива-

ється і перед глядачами

ло­

стає в повному .акладі хор хлоnчиків. Голова міської ради професійних сnілок

В. В. Турnітно від і-мені ІІІРИ­

сутніх те:пло

вітає

дорогих

естонсИ\их гостей. Дівчата в

~раїнсЬІНих вишиванках nід­

носять 1м т,радиціmий сіль,

букети

Невеличка

.сцени

гвоздик.

пауза

хліб­

і

-

зі

вже величав-о лине піс­

ня цро Леніна. Потім лунають nісні

відо­

мих естонських .комІJюзиторів

Г. Ерне,санс, Е. Напла, а та­ rкож народні. І зал, зачарова­ НИ1Й висо.кою виrконавсьrкою майсте.рністю, ща;разу вибу­

хає nромом

ІЦИірих

ОІІІЛеснів.

Та не менш майст~рно виrко­

нують естонські співааш і ун­

раїнсьrкі пісні <<Ой, та'м за Дунаєм», <<Ой, ти знав, нащо брав>> та <<Щедрик».

-

В

естонського

аназав

на роду,

диригент

хо,ру

Я. Лаул, є тра:диЦій" ни:м хорове мистецтво. У на­ шій кожній rшюлі є свІй хО'Р. А наш колентин створе­

13.

но при Держа,вному аІКаде­ мі чному хорі Естонської РСР, і він часто вистУJІІаЄ ра.зом

з

труmоІЮ

вав естон·сьним дру;зям за чу­

-

Готуючись до ~ров.еден­ ня Дні·в літератури та ми· стецтва Естонської РСР на УrкраЇІНі, лідкреслив у

своєму

слові-відповіді сек­ ретар Тартуського міськко­ му Номпартії Естонії А. Г . Нала, ми ntРа!1нули зроби­

ті-І

все

ми

необхідне,

виступами,

пісень

щоб

свої­

винонанням

ІПіРИНести

трудящим

браmьої реооубліни якнай­ більше радості і щастя . І ян­

що

МИ

ЦЬОГО

ДОСЯГЛИ,

дуже щасливі .

ТО

На лрощаНІНя учні місьних

шніл усім

учаооикам

хору

подарували бУJНети іІ\Вітів. На фото: вгО!Рі хор ес­

тооських хлопчин !tв, внизу-

6роварсЬІНі ІШЮЛЯрі знайом­ ЛЯТЬСЯ З СВОЇМИ лрибаЛТіЙ­ СЬЮtМИ друзями, обмінюють­

ся

знач,нами.

А.

КОЗАК.

Фото автора.

СПОРТ

В

випуск готовоІ npoдYRЦli на ЗО з

спе­

лиuшо.м nроцеиті.в.

О Тісві творчІ зв'язви вс.та·

fОВЗQ>ИСТВО

НІ:медЬіІЮ-радЯН­

До Ниева на вироб

ничо-оона­ СЬІКОЇ друЖІби (ТНРД). Тепер у йомчу 1І1jраитнку, яка rr;риває свої·х 'Рядах воно налічує 4,5 лва-т,ри тижні, щороку приїз ­ мільйона чоловіІК. дять майбутm ;музиканти з О

НДР. А до

1500 ткаць

Ста1діон

довжину

За

штовхання

ядра..

К'Рі'м того, чоловіІКи пров·ели- забі­

ги на 1500 і 3000 :мет.рів. Погода, на жаль, не обда1рувала <!Іюртсмен.ьв особлиоою милістю:

ХОЛОідНИЙ ОСіНІНЇЙ ДОЩ, .рвуЧКИЙ Ві­ Тер не дали змоги показати .виоокі результати. Проте Юрію Дов:гопо­

лу, шоферу радгоопу;(омбі.нату «Калитянський», виста· чило 11,6

секунди, щоб завоювати першіс ть на стометрівц,і. Шн, до речі, був також кращим і в стрибках в

довжнну.

'nідсу.мками

СПОРТ

спорт­

наnруженого

«Калитян.сьний>> імені 50-:річчя СРСР . Команда •втретє підряд за­

ІВОІО\Вала кубок з леГІКої атлетІІІКи.

Дру•ими

були русанівці, .на тре­

тьому місці «ПухіІВСЬКИЙ».

команда ,радгоспу

розn<]!рядженні

добру

У'СІІіХ КЗ\ЛИТЯНц.j.В Не ВІ\'ПаДКО­ ВИЙ. СІП·ортом·ени мають у св-оєму

слортнвну

базу, адмі•ністрація, .па,ртійна і ком<QОмо.лі.ська організації прояв­

ляють постійну турботу про підго­ товку спортсменів-розрядників, про масо·вість фізичної культури і апорту. М. Jlt:ВАДСЬКИИ,

кандидат у ту СРСР •

майстри спор­

На 6іrоввх АОріаках f00

Ст{mяр цього ж rооподЗJрства Іван Задорожний показав найкра­ щий час на дистанції 400 метрів , Нолеж.тИІВ ІМіс:ьної середньоІ забі.r на 800 метрів влгра1в призер обласної :першості операщр рад­ шноли М 1 nроводить значну роботу іПО .впровадженню аn:оq>­ юспу-комбінату Василь Мудрий. тивного комnлексу <<Го:rовий до Ще одну перемогу калитянцям ;nраці й оборони СРСР>>. НО!Р­ принесли Віктор Славшюький, :матиВІНі вимоги ГПО лежать в Іван Задо:ІЮжний, Олеrксандр Шевченко та Юрій Довгопол. Во­ оснооі всього навчальцо['о цро­ цесу з фізкультуJРи. У шноJІі ни швидше від усіх п.ронесли по встан овлено тісний зв'язоrк по­ кругv стадіона · естафетну палич ­ чаТІНо вої ВЇЙІСЬНQІВОЇ і фіЗИЧ;JІQЇ ку. Якщо на коротких дистанці-ях Пі\ЦІГОТОВНИ .

:перемогу уnевнено здобували т,ру­

ді·ВІНИІКИ Калити, то на три.кіломет­

рівці ІКращим був пу.хівський спортсмен Георгій Лаврентьєв.

СІІІра:вжніІМ

ди:ціІйний

с·вятом став тра­

осінній

леrщоатлети;ч­

ний· ~рос. До нього наnолегливо

8

СПОРТ

юнаКів стали

Сергій

Четверня

і Сергій Полотняк Лише

спортИвного дня як у чоловіків, так . і в жінок кращими були спортс,мени радгоспу.,комбінату

селища

та

СПОРТ

командну ко:пилку балів сменів рад.гаспу·комбінату.

Калити зібрав на ЗІма.ганн·ях з легкої атлетики цредставни.к·ів 11 сільських колек ­ тивів. У прОІГрамі спорти·вного свя· та бі:r на 100, 400 і 800 метрів , естафета 4Х 100 .мет:рів, стрибки

СПОРТ

Леrкоат летвчввІ кубок-втрете в Калиті

Після зruнінчення нонцер­ ту сенрещр партіЙІНої а;ргані­ за,ції заводу <<Тор.nмаш» В. І. Сухінін щиросердо пмт<у­

пі,хів .

за минулі чотири рони збlль· ши.ти цродуІ('Тивн1Jсть ІfіІРаці і

ЛейІщіга їде лруnа ких верстатів сьної дружбИ>>. Прое:кт «Нор­ ращmс.ьного, чехос стmе.нтів. ловсщмю.го і ниЇ!ВСьrких ПраІКти­ дУ>> роз-робили радянсьаіі ене.р­ іПОЛЬСЬІКОГО виробницт,ва іВСТа- ющти відвідують в ЛеШщіrу ви­ гетики за типо;м Новова;ронезь­ да'l\них педаrоrів, знайомляться НОВЛено В цехах Те!КІСТИJІЬНОГО ІКої атомної елеrктростанц.іІ. ном:бінату з навчальнИІМи ІНабіветами, ді­ <<Лаутенс• найяльністю оп~ної 'УістаТІНу.вооня сІQДи студії вузу­ :поставля­ більшого в НДР ви,роб ниrка ма­ побратима. ЄТЬІСЯ з СРСР. На будсті ІРаЗОМ нин ДЛЯ JJ~ХІНЬОГО ОДЯГУ, розта(ТАРС-РАТАУ).

дQрослих.

доне виrкОІІання ці.кавої нонце,ртної програми і лоба­ жав їм велиних творчих ус­

радЯНСЮ(ИХ

створе

машвиобудіваикаМІ

СРСР, нолектив ІКО.Мбlнату зм!,r

~рузлми црацює

~У!Па

уста'l!Куванню,

новилиси мІж колективами Ни· дУ~. А після завершения бу.цШ­ ЇІВСькоІ консерваторії імені П. І. ницт'Ва дру.гої ч~и його Вищою музич· по­ ЧаЙІІШВСЬІНого :і тужнІ.сть досяmе 880 тисяч :кі­ HQIO шнолою імені Ф. Ме.нде ль­ ловат. сона-Бартольді у ЛеЙІІЩЬгу. О 600 тисяч грома,цяв НДР Обидва ІВу,зи реІ'улярно обм!н ю­ .вступили з . лочаrе'у цьоrо року ЮТЬІСя групІІІМи стуІЦеитів .

ш>туж­

тисяч НІіловат . Сьогодні атомні елеrктростан­ ції ресІПубліки мають загальну по.тужніІсть 900 тисяч ІНіловат. Флагмоо у цій галузі економі­ ІКИ НДР АЕС <<НQрд>.> в Люб­ міні. Невипадково її назиsають

70

тивному

ному

ціалістів. Уже пущено іВ екс­ плуатацію першу чергу «Нор­

БерлLна. Збу,дована вона з до­ помогою СРСР і устаТІНована

,радянським

рузd. Завдяки цим сучасиИІМ ма ШНІНСІІМ, ОСобlІИ!ВО іВИСОІК.ОІПроду~

НДР

в

з нLмецькими

Ії лер­

'венець --'- елеrкт,ростанц'!я 'В міс­ те~ну Рейнсберг, не,далеrко від

шованоrо в Дрезденсьrкому Of

5

се­

К:у1НД цролрав іПЄjреможцям Юрій ПаацеНІКо.

Серед

дівчаток

на

пlіВкіло·

ме'ІІрО'Вій дис:rанці.ї ІКра,zций ре· зультат (1 хвилина 40 се.кунд) лrоtа•зала Люда Михайленко.

Однією сену:н'дооо

ПОСТУJІІИЛася

їй Люда Ломаченнова. Гостра боротьба роз.гор.ну­ лась і на інших ди,станц!ях. В заб)гу. на 300 ІМЄ11Рів nеjре.могла ШОСТНІКЛаІСНІЩЯ І1ра ІІ.LRуропад­ СЬІНа. За нею Ва.ля Гавриrк та Віта Шаnчіц. Серед ХЛОЛЧИІК'ів КраЩИМИ бу­

ЛИ Олекса Магдич, Василь Нра­ вець і Михайло Малород. Вони ві:дrювідно зайняли три сходин­ ни п'єдесталу і!ІОШанц. У командному заліку пЕ!Jре­ моrли учні 9-го Б класу, дІРУ­ гимн були учні 10-ro А, на т,ретьому місці 6-41 Б. Усього в :змагаІННях взяло участь 365 школярів, 285 з них

склали

ГПО,

нормативи

.комплексу

40 ВИJНО!Нали вИІМоги спор­

тивних ~ро~рядів.

І.

ХАРІН.

Осіввій крос Недільного дня в НалинlіВсь­ ІКОМУ лісі .відбУІВся трwдиц!йиий лемоатлетичний

щюс

учнів

шні:Л райооу. У ньому взяли уЧwсть юні СІІІортсмени 16 се­

реднtх і 4 восьмирічних І.ІШіл . ДІвчата стартували на дистанції 50Q, а хлопчини - 100 мет­

готу.валися і - учні, і вчителі. ріВ. Боротьба за першість була Важку чаВ<у.нну кулю я.дра найда­ Адже серед вболівальнНІКів бу­ ІІІLНолярі,. а й усі напруженою, юні летtкоатлетн ·лі зу,мів ПОС1!ати Микола Сwель­ ли не тільки іНЛасн і на і саІМо.му фініші На.JМагалик:я ІКtWівниrки, ченко (радгосп імені Кірова) . дирентор '.І!Ноли О. Б. Левін, за:вуч М. В. вИІРвати п~ремогу. Переможці Серед жінок переможцями ста­ ли: ·руса.нLвська спортсменка Алла

Козлова (НЮ ,метрів, стрибки в довжину), ;~емnі· онка області з кросу Наталка Ба,рабаш, f/!Ка ви­

стуnала

(400

і

за

800

.команду

Требухова.

мет.рів). Разом зі свої­

ми ТОІБаришами

ПО

КОМа•Нді

На­

дією Грінченко, Людмилою Моно­ літ та Ольгою Корнієнко На.талка виборола першість і в естафетно­ му бігу.

У сектьрі для штовха·ння ядра не було .рівних Ганні Луца·к, яка

внесла

ВІВТОРОІ(,

14

16.15 11.00 17.30 18.00 18.15 18.25 119.00

ЖОВТН.Я

ПРОГРАМА

9.00 Новини. 9· 10 1(, т. Гімнас тика. 9.30 1(. т. Програ ма

ЦТ

•Михайло · Лермонтов•. •І(узбас ка будові•. 1(. т. •Умілі руки•. Новини.

1(. т. Мультфільм «Вітерець». 1( . т. «Піски далека й бпнзька».

На запитанни телеглядачів відповідає

СРСР 19.30 1(. т. мультфільмів:

«Скоро буде дощ•, Болека і льолека».

«Пригоди

10.00 к. т. сОчевидне _ неймовірнр. ІІ.ОО к т. І(онцерт з творів м. Глін-

ки. 14.00 «Горизонти Нечорнозем'я•. Програма докумектЗІІьних філь мів. 14.35 І(онцерт. 14.55 Інформаційна програма. (Прибуття президента Французької республіки в. ж. д'Естена). 15.55 «Ми знайомимося з природою».

В.

член-кореспондент

Г.

АК

ди).

2 neplo-

21.00 Ікформаціііна програма «Час», 21.30 1(. т. Чемпіонат СРСР s хокею: ЦСКА «Сnартак». (З період). 22.10 1(. т. П. Чайковський. Перший

концерт для фортепіано з орв:естром. По закінченні- новини.

ПРОГРАМА УТ 10.55 Наша афіша. 11.00 Новини. 11.15 Науково-популярниіі фІяьм дяя дітей «.Як я став чемпіоном», 11.40 1(. т. «ШкількиіІ екран». УкраТн -

частку

в

заrа:ІІЬ!lю-

ська пітература для учнів 10 к.1. «Громадяисьu тема в творчості М . Рил~ького•. 12.15 Дпя дітеіІ. «Годинник князя І(остянтнна». Тепевистава. (2 части-

на). 13.05 XXV

стріч.

Афанасьев. Чемпіонат СРСР з хокею:

ЦСКА - •Спартак•: (І,

свою

го

IJ;.50 15.55

16.10 16.25 17.30

з'Тзду •У

І(ПРС

-

інІціаторів

соціалістичного (Заnор іжжя).

гідну

зу-

Всесоюзна-

змагання».

ринун,

Qргані,за.тор пооааtлас­

ної робти Н. Д. Дубинець, ке­ рі·вннн іВЇJЙСЬ4ЮВОЇ В. О. Власюн.

На

доріж.нах

:ПіД:ГОТОВRИ

ПіоиерсЬІtого

nарку С'І1РJ'НКОЮ іНОЛОНОЮ ВИШИ­

нуваЛИСЬ

учні

5-10-х

ІНласів.

Парад учаснинів, оЗІНайомлення

з дистан:ці.Єю і

випере.цжували переможени х на

лічені долі сеrкущ. І хоча в особистому заліну юнаків і дівчат першими

були русані,вці, nісля nідведен­ ня підсумкіІВ номандноУ першос­ ті ~ращи:м

.виявився результа,т

велинодимерсьrких

ШКОJІЯtРlв.

:- ле,рший cтawr. Пе.ремогла дР.ужба, злагО>дже­ Аж до остаиньото забkу важ­ н'ість ІК()лективу. но було визначити nеІРе:можців. На третьому місці номанІ лише після тото, як фініш nе­ да Требухівсьної середньої ретну~и

уч.ні 10-го А, стало зрозуміло , ЩО ЧеМі!ІіОНаJМИ ІІІХО­

ЛИ з бі['у на

1000

шноли.

Л. ГРИ3НОВА, rоповиий СУдАJІ змаrаиь.

ме'l)рів серед

.18.00 Фільм-концерт «Пам'ять серця•. 18.30 «СЛужба побуту на селі•. (Про досвід роботи Балаклійського раіІонкого побуткомбікату). (Харків).

19.00 Інформвційна програма • Вісті». 19.30 ДокументальниіІ 'фільм сБратерство•.

подарства.

щеник

11.05

цтва».

«І( ерівник

ефективності

(М.).

Науково-популярний «У зоопарку». (М.).

і

підви­

виробни­ кінофіJІьм

11.15 Художній фіпьм «Допя резкден­ та» •. (1, 2 ceplt). 17.05 ТелефіJІьм сМикма J(узвецов». 18.00 «Видавництво «Будіве.ІІЬВИК;» -

20.25 Фільм-концерт • Пісні воєнних ро· ків•. НаШа афіша. 20.45 сНа добраніч, діти!», читачам». •На головних . напрямках п'яти- 21.00 18.30 1(, т. Для дітеіІ. «Виставка Бу· річки». (Будівництво о~~ІнІі' елек- 21.30 Програма «Час». (М . ). «Екран моаодн х» , «Подру ратtио» га», , (М.). тропередач Донбас - західні об- 22.15 Художній фільм «Хлопець І дів· ласті Украіни) . (JІьвів). 19.00 Екран студевта-sаочнвка. 2 курс. чина». «Іде патруль народкиіІ». (До20.15 1(. т. ВечІрвІІ каsка. ПРОГРАМА НА ОБJІАСТЬ 20.80 сСJІужу Радявському (М.). нецьк). COJOSy», 9.05 Дан учнІв З курсу профтехучн· Му:иІ'Іний фіпьм «Про дружбу пищ. Загальна біологія. «Фото- 21.30 (М.). ХудожнІіІ співає Радиqська Украіва». фі.аьм ·сНормавдік синтез». · (М.). Німан• XXV s'Узду І(ПРС - гідну зуст9.35 І 10.40 Для учнів 9 кп. і серед- 23.20 Інформ . (М.). річ. «СоцІuьний портрет колекацііІний виnуск с)J.ень за вІх спеціапьиих учбових западнем•. тиву Одеського морського пордів. Фізика. сТеппові двигуни». ту». Передача друга «Авангард». (М.). (Одеса). р Є ФЕДИR /10.00 д.-11 спеціалістів народвого гос· едавтор • •

І,_І(::~.:~:~~~~~~:=~~~p:::~~~7~.:~~":0:--,-~~;;~s~:Н~л:-~"~-:~:~~~~/=~:::.~Z:F·::~::~~F=:::~OE~#-, ~~S;f§E~:~-~ Советов

1

'

---~-

депутатов трудящихся Киевской области. Газета вЬІходнт на украинском язЬІке.

--..".- -.". --.,....,. --..,. -

м, БРОВАРИ. вул, Киівська, 154.

деита мtецевого радІомомев·ня масової роботи, фотокореспондента

іі'fді~с ;І;И. -врова;ськ: ~рук:рня Київс:К;;;;управління ~ справ ах аидавнtщтв. поліграфії І книжкової -...,.. -,..,.._ ,...,..., .- -- ----

--_,."..,wl"#~l...:r-rl*

.c-t-#І•..:J'#II'..g"Q41

-

19·3-18, відділів 19-4-67,

~''1#~....:?-?'~І"~Іо#."....

.:?"".,. ..... •

промисловості,

торгівлі, вул. Київська.

Обс:ІІr 0,5 формату газети сПраІІJІ.а•.

С"СС'І##'<С'І",...,..,..

~.,.~"!'ІІ:о&.?І"

154.

'2ам.

5148--,11.122.

#165 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you