Page 1

ПРОЛ~ТАРІ ,·ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕС~!

ОРГАН

5РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Гааета аихо.».ить з

І

кмітня

17

більше, як господарюють. поїхі\,В у село Шевченко­

Справжні

-

трудівни­

tr: ни, так голова сіль­ ІJ-:виконкому Олег Дмитрович Савочка відізвався про них. Коли б на селі так. як вони. більше МОЛОДИХ ГОСІІОДаріВ ЗаЙ­ МаЛИСЯ nідсобним госпо­ дарством.

не

чекаючи

манни з неба. то в нас у країні було б вдосталь 1 молока. і м'яса. і масла. і

взагалі

сільсько­

всіх

продун­

госnодарських

тів.

А

то

все

ПОКЛада-

на

За пішов

вказа.ною адресою до Соnових.

старих.

Мабуть, збирають радгосnі кормові буря­

у ки,

-

ли

я

пояснив

залитав

сусід,

про

ко­

Сапа­

вих.

На динку,

подвір'ї, крім стояв великий

шифером сарай,

булід

кували

кілька

бідонів.

від'ра.

Незабаром з'явився гос­ подар. Це був молодий, до ЗО років. а то і мен­ ше,

з

відкритим,

усміхненим личчям

лася

-

трохи

приємним

об­

чолові!<.

Коли зайшли нск. між нами

в буди­ зав'яза­

--

далі

Армії,

батьків.

я

ніяковіючи. сказав він. Пристрастився я до сільського до

корови

ли

nочав

господарства. ще

змалку.

ходити

у

кочет­

вертий клас. Звичайно. доnомагав матер!. Так і почалося. А закінчивши школу, навчався у профе­ сійно-технічному

кухаря.

nраr(ював

училищі

Після у

нього

ресторані

<<Ексnрес>> на Київському залізничному вокзалІ. Але І\Я робота до серця

у

Ра­

назовсім

додому,

Батько

трактористом,

до

працював

а

потім

і

бригадиром механізаторів у радгоспі. Мати теж селннка. Це і вплинуло мою

подальшу

долю.

Коли Віктор одружив­ з нрасу.нею Вірою.

ся

котра

жила

у

сусідньому

селі Великій Димерці. то обоє поринули в сільське господарство. Спершу придбали високопродук­ тивну корову. Пізніше одержали

з

від

якої

неї

телич­

вир()(·тили

ко­

рову Так зроuи:ш І рез два роки. Торік

че­ Со­

пави

продали

близьно грамі'В

тисяч

10

Тепер ферма? Влітку дійних корів. стадо

державі

кіло­

мо.rюка.

яка

-

у

вас

мали сім Навесні їх

лопо,внилося

двома

вирощеними

з нетелей. переданих нам радгоспом «Бобрицький» на договірних умовах без­ платно. У договорі пе­ редбачено. щоб ми про­ тягом за

двох

радгосп

рокісв

здали

державі

стіль­

ки м'яса, скільки важать нетелі. Ми вже зараз не боржники перед ним. бо здали двох відг~дованих бичків вагою 350 кіло­ КОЖЄІН.

Недавно

Сім'я у nолі на зби­

-

склалася

В!дслуживши

дянській

на

таких

радгосп

же

на

договірних

зо­

бов'язаннях анаву пере­ дав нам двох нетелей. Тепер маємо п'ять дій­ них корів. ВІд двох з них вирощуємо теличок. Вліт­ ку від кожної з семи дій­ них

їздить

автомашина

корів

25-28,

одержували

а

то

кілограмів

і

ло

більше

молока

і

реа­

лізовували його щодня по 160-170 кілограмів. Тепер вІд "ожної щодня надоюємо по 20-22 кі­ лограми

і

здаємо

держа­

ві по 75-80 кілограмів. За молоком до нас при-

З

державі

тисяч

лока

і

рад­

початку

продали

17

грамів

розмова.

ранні коренеплодів. а прийшов доїти корів.

на

я.к

первістками,

-

поруч

кілька стіжків сіна. Тут же на підмостках виблис­

.,

А

доля?

ку.

ються

Мене тягло

госпу.

повернувся

ве.

Субота,

село.

-

К О М V Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т J1 У ·К Р А І Н И, Д'ЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

KOMITETV

НАРОДНИХ

року

близько

кілограмів

одержали

:3а

мо­

нього

майже 5 тисяч карбаван­ ців. До кінця року роз­ раховуємо здати ще 3 ти­ сячі кілограмів, а то й більше.

Віктор як

вІн

Сопов

і

розповів.

дружина

доять

корів. Зараз уранці о п'ятій, в обідню пору о тринадцятій. а ввече­ рі о 21-й годині. Пе­ ревагу

віддають

ручному

доїнню. бо придбаний пе­ реносний доїльний апа­ рат

не

досконалий.

гатиВІНо

впливає

на

не­

корів.

-- А що ще маєте у своєму підсобному госпо­ дарстві? -- Ви. мабуть, зверну­ ли увагу біля подвір'я на гусей. курей. індиків. Во­ ни наші. Іх близько п'я­ ти десятків. Так що ма­ ємо свої м'ясо і яйця. Є також

свиноматка

сятами.

Частину

з

поро­

їх

рані­

ше реал1з)'!вали сельча­ нам. які вирішили обза­ вестись

свиньми.

А де працюєте? Ма­ буть. же так? Дехто

подумає.

що

ми тільки займаємось домашнім. допоміжним господарством. Ні. Обоє працюємо вахтерами: я

на

автобазі. на

а

дружина

матеріальному

сІмаді Київського відділка Пі'Вдєнно-Західної залізниці, які розміщені біля станції Бобрик. не­ далено від Шевченково­ го. Працюємо позмінно.

Таким чином, хтось з нас буває вдома до обіду або після нього. Так nораємо худобу, птицю. Вихову­ ємо двох синів. Старший наступної осені піде у перший клас. ВLн також змалку

привчається

до

маль

не

ОРІЄНТИР­ ПОПІТ Набагато nерекрив про­ граму дев'яти місяців ко­ лентив виробничого де­ ревообробного об'єднання. На понадплановий раху­ нок меблевики різноманітних

зацисали меблів на

чверть мільйона карбован­ ців. Майже вдвічі переви­ конано план з виробницт­ ва меблів із почесним п'я­ тикутником.

Великою

популярністю

_.поживачІв користують­

~ся набори

для

віталень

<' Броварчанка». роз"ладн\ та кутнові дивани, якІ швидко можна трансфор­ мувати

у

зручні

ліжка.

Останні два вироби реалі­ зуються

ло

Цінах

за

до­

мовленістю. що дає під· приємству додатнові при бут ки.

економісти.

сnеціалісти

інші

працюють

впровадженням

січня

з

наступного

винонання

замовлення хи більше іншу лю

у

70

року

Однан у нас є і не-ви­ рішені nроблеми, ви­ явив незадоволення мій співбесідник Справа в тому. що в радгоспІ об-

змозі

він

виnа­

Тому

навесні.

восени

влітку

доводиться

і

випа­

сати худобу де nопало: на межах, обочинах доріг та на іНІних непридатних угіддях. А на них самі бур'яни. Треба надалі. від кого це залежить. ви­ рішити питання про ви­ ділення випасів. Необхід­ но

подумати

рам

про

конструкто­

випуск

досконалих

більш

переносних

електродоїльних устано­ вон для доїння корів у Іlідсобних господарствах. ІЦоб полегшити роботу. Сопови придбали електро­

січкарню.

З її допомогою

подрібнюють солому на сІчну. коренеплоди. Для годівлі ху доби радгосп виділяє для них корми.

Так. за кожен зданий літр молона отримують ЗОО грамів концкормів. за кі­ лограм м'яса ще біль­

ше. Сопови в нинішньому році тільни комбікорму отримали

до

трьох

тонн.

На виділеному сінокосі припасли на зиму до п'я­ ти тонн сіна. Одержать також 1О процентів кор­ мових буряків із зібра­

ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ

них ними на півгектарній площі. Радгосп виділяє танож

солому.

Важко

-

вати

і

та"

вдома.

працю. і

на

під­

В ЕСНА.

приємстві?

Треба

Звичайно, не легко. і недоспати. і nо­

турбува·тись про корми для ху доби та птиці. До­ Г ЛІянути їх. А хіба тільки

це?

Але.

Багато в нас

коли

в.носимо

роботи.

подумаєш.

і

свою

що

частку

праці, щоб у нас в коаї­ ні було більше продукТі·в. то хочеться трудитись ще краще. робити людям ще більше добра. так

підсумував

бесіду молодий Шевченкового. А.

з

ГАВРИЛЕНКО, коресnон­

громадський дент.

на Пі­

ємствах

обсязі тро­ процентів

висновок

продукцію

у

торгів­

виключно

керу­

попитом

покупців. Можна сподіва­ тися і на значну економію сировини. Словом, ново­ введення хоч і відповіда­

льне, але багатообіцяюче. У

відповідності

гами ми

з

вимо­

сьогоднішнього

прагнемо

часні

на

дня

якомога

ніше- задовольняти понупців

красиві

вироби.

1\радіжки державного майна все ще мають міс­ це на багатьох підпри­

До

пов­

полит і

су­

цього

Броварів..

Такий

з.робили

;tнтори

мате•ріалу,

ня

Ц.

р.

женер

r.

заІЮду

м. Ківокурцев:

тивнІй нараді у директо­ ра і обговорено на ва­ гальних зборах колекти­ ву енергослужби підпри­ ємства.

визнано пра­ Відзначено,

причиною

порушЄІНь

економіст

дільниці теn­ ловодол<Jстачання І. М. Новаленко недостатньо уваги

лридLляють

виховна

є

долущених незадовІльна

робота

тиві.

Так.

стер

В.

в

колек­

старший М.

Кул1ш

нитан­

ням боротьби з пияцт­ ·вом та збер,~ження соціа­ лістичної в;rасності. За послае·лення вихов­ ної роботи в нолентиві АТС старший майстер В. М. Нуліш н;шазом по зав.оду NQ :2(' І від ЗО серпня ц. р. :11нараний в адміністратнвному по­ рядку.

З

метою

поліІІ'

" .,

виробничої дисцишr і 1 : · К•ресЛ'ено

.них

ряд

заходів.

переселчтись

висілки

організ,t:tш­

Зокрема.

по­

і

з

рік.

На cxoдrti

nитань

громадян

землеустрою

Велш;ої

постановили

частині селян на нові добровільні там організувати соціалістичні села.

оброб.1яти землю. Одним із таких висілнів була земля, луг біля Налинового куща. Приваблюван неnодалік прекрасний ліс. вже діючий нліннерний завод, шосейна дорога. близькість до Броварів та Києва. Першими переселились сюди В. Я. НалІка.

Т. И. Безсмертний, Б. R. Ткаченко. І. Д. Прима, О. Ю. Юхта. Ю. Ф. Ващенко. І. С. Товстенна. П. І. Васюк. А всього за рін посели.1ось 64 двори. .\ктивістами і організаторами нового села були комуніст Га.врило Логвинович Сидоренне та Василь Семенович Товстенко. Село назвали НалИІнівкою.

У

1929

спільного скрізь по

році

тут

було

засновано

товариство

обробітку землі. а в 193 І році, як і нашій нраїні. організовано колгосп іме­

ні Котовського. Спочатку до нього входило всього 2З господа•рства, усуспільнених 1З коней. куплений вітряний млин та січкарня. Першим головою кол­ госnу обрали ОлеІ{сія Семеновича Товстенна. Час­

у

селян

працювала

роках

1927-28

продукц,ію нолгоспу в Цію.

на

став

цегельному

заводі.

випускати

свою

який

першу

клін"ерну цеглу. Завод допомагав будівництві. Підтримуючи колективіза­ записався в колгосп навіть директор за·воду

Антон заводу

-

Ілларіонович допомагали

Черемховський.

сельчаІНам

n

Працівники

ліквідації

непись­

менності. Тут діяв лікнеп. Своєї ШІ{оли ще не було, діти ходили вчитись грамоти до лочатнової 4,річної на хуторі С;шбин.

у

РОЦІ на цегельному заводі було засновано 1юмсомольський осередон. Одними з пер­ ших вступили дю нього і наші сельчани Овдій Юхта. Софія Ткаченко. Іван Юхта та інші. А в

1931

19З3

році

в

колгосnі

організували

свій

комсо­

мольський осередок. першими членами якого стали

Микола Овчар, Макар Юхта, Наталка Овчар, Уляна Шусть. Володимир Шусть. Номссргом було обрано Овдія Юхимовича Юхту, який очолював комсомольський осередок до 1938 р. Завзято тру­ дились комсомольці. подавали при"лад іншій мо­ лоді. влаштовували суботники. вчились пс.1ітrра­ моти,

організували

в

селі

художню

самодіяш,­

прийманні та здачі зміни, проводяться періодиttні перевірки роботи в ніч­

ність. Rперrне почули калинівці голос Москви з детекторного р;;діоприймача. якого привіз номсомолець Петро Ін.tнович Прима. Село було елL·Іприфіковано у 19ЗЗ ронІ. Тоді

ний

ж

силюєп.ся

що

В. БАРСЬКА,

пластмас

«Нритичну стаnю бу­ ло розгляІНуто на оПера­

прагнемо

вико­

на­

Відловідає головний Ін-

НритиК'у вильною.

успішно

і!~ н

друкований у нашій га­ зеті N9 128 від 13 серп­

нас орієнтують і рішення партії та уряду, які нувати.

що

· начальни"

1928

Димерки

нашу

фермер

"СлІдами нІчних реАдІв"

державного

поставлятимуть,

ючись

над

першого

орендного підряду всьому nідприємстві. сля

Uіна :~ коn.

си для худоби, яка є в підсобних господарствах.

---

роботи.

.. луків,

виділити

земель

в

тина

Зараз

*

15 .жовтня 1988 року

3. ШЕВЧЕИИОВОГО

мені не була. у

РАД

року

1937

ФЕРМЕРИ Про nодружжя Саnавих Віктора і Віру мені трохи було відомо й раніше. А щоб узнати

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

час.

'ІІально

май­

ничІ

та

ним

контроль

а

при

також

nерсо­

закріплено

вироб­

при'І1іщення роt1і'ГНИНОМ ».

за

кож­

побачили

І{Олгоспники

роботу

трактора.

(Закінчення на 2-ій сторінці).

якого


M~OOOOOtOOOOOOOOOO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOttOtOttttttOOOOOOOOOtttOOOttOOOtttttttttttOOOOttOOOOOOOOOttOOOtOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtOtttOOOOOOOOOOtOOOOOOOOOOOOOMМ.М~OOOOOOO~

-+-· 2

нове

сторінка.

життя

15 ЖОВТНЯ

19Hk року

)IIМI000MOOOOOOOOOOOOOOOOOOtOOOOtOOtttttttttttOOOtt•tttttttttttttttOOOOtttlttttttttOOOOttttttttttttttttOMOOOOttttt00000006ttttttttOOOOOOOOOtOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

Сучасна історія Калинівки тісно

Трудівники номбікату добиваються високих вИробничих показ­ ників. Два роки підряд nеремож­ цем у соціалістичному змаганні виробничих nІдроздІлів виходив

пов'язана з історією радгоспу-ком­ бінату «Тепличний•. Це підприємство введено в дію з 1 січня. 1985 року. Загальна площа його зимо­ вих теnлиць становить 31,7 гекта­

ра.

Основне завдання

цех М

ва вирощувати в позасезонний період овочеві культури для тру­ дящих міста Ниєва і НиІвськоУ об­ ласті В КіЛЬКОСТі 9-10 ТИСЯЧ ТОНН на рік.

1934

великий трудовий

колектив. Нині тут працюють 930 чоловіи, з них 95 комуністи.

po~ry на загальних зборах копгосnминів кол­ було вручено сАкт на ·BiЧJre JЮристування

землею>>. Сельчани 1 постановили, що цей день буде відзначатись ян Де:нь НаnиН1,вки. Вцрощу.валн в колгосnі жито, гречку. овес, иартоnпю. помідори, огі;рки. мориву, ИЗІПусту. т.римапи худобу. П'ять ланок змагались між собою в роботі, добивались на той час хороших врожаїв. В 1940 роцІ головою

бvло обрано Овдія Юхимовича Юхту. Ва цей час н· колгоспІ збу·дували клуб, ·встановили радІоточку,

почали РУдУІВати ясла. 1 ДИ'МЧИЙ садок, nридбали 2 вантажні автомобілі, що було на той час на­

віть для району велиною подією. Орrанізували та1\ОЖ невелину бі6л!ОТ:еf(у, иолгосnний ориестр, який скдадався з баJІр~айки. гітари та мандоліни. В селі І\Же нараховувався 101 двір. А ЛЕ ВІйНА обірвала мирний плин розивітаю­

Величезні лися

за

змІни

останні

відбу­

роки

на

Заліському цегельному ви­ робництві. КолишнІй кліп­ нерний завод, одне з пер­ ших nідnриємств на Бро­ варщині,

невnізнанно змІ­

на

Тут стояли на смерть НИВС із загонами на­

,ро~их ополченців. Чотири днІ тривала битва. Та

на база для випуску цег­ "ли вичерnапась, в 1980 році було nрийнято рі-

сили

.шення

чого

життя.

вереоня

16-20

-

проходила лlнІя обо,рони. чекісти 227 полиу вІйськ були нерівні.

ників

тании.

Г.Ітле:р1вц1

піхоту,

року

1941 -

Налинівка

иннули

артилерію.

Рожwиа

nроти захис­

Третина

бага1'о опол•ченців загинуло, до кІJнця свій обов'язок перед ВІтчизною.

бІйців

і

винопавши

МуЖ!ньо воювали наші односельчани на фронтах Велиної Вітчизняної в~йни. 38 иалнні'Вців віддали своє житrя за нашу свободу. Від початку вІйни до Бер.1.!Іна і Чехословаччини пройшов вtй.ну гвар­ дії майор Петро Іванович Прима. За ратні подвиги Вітчи-зна нагородила його о,рденом Червоного Пра­ nора, д1юма ордt!Нами ЧервоноУ ЗІрни, медалями •За бойові заслуги'>, «За ви·зволення Прати• та

багатьма ~ншимн бойовими нагородами. ВіЯ обо­ рони Киева в 1941 .ро.Цl до Франкфурта-на-Майні

таний бойовий шлях колишнього фронтовика­ орденоносця І. О. Вш<улеииа. Орденом Слави третього ступеня, орденом ВІтчизняної війни, ме­ даллю «За відвагу• та баrатьма Іншими медалями нагороджено. С. І. Товстенка. Бойових нагоро, удостоєні С. І. Шусть, І. І. Ситюк, Г. Н. Гарбуза, В. І. Нацик, l\~ '\1. Рубанка та Інші. РОйШЛИ рони... Відбудували калинівці село,

-

n

майже

все

спалене

ворогом,

колгоспне

госпо­

ку

з

тим,

що

про

матеріаль-

бу дівиицтво

виробничо! бази науково­ дослідного Інституту буді­ вельних матеріалів. Пер­

шим

у

вали

цех

1983

році

збуду­

по випуску

ма­

теріалів на основі перлі­ ту. Науковцями інституту

була розроблена також те­ хнологія по виробництву гранулІту (утеnлювач) з відходів виробиицтва шпа­ отримала

путІвиу

в

жит­

тя.

Двома

змонтували технологічну лінію для випусну надлегких плит для утеплення nо­

крІвель. Цей матеріал ви­ користовується

зараз

на

За успІхи у роботі в складі обласно'і делегацІ'і nередовиків на ВДНГ СРСР у 1956 році nобували доярка колгоспу Імені Нотовськоrо Марія Васи­

розроблено

лівна

Шусть,

Наnриклад:

Овдій

Юхимович

бригади комунІстичної силІвна Товстенио.

В

Золоті

ворота,

Юхта

праці лісгоопу

та

Лавра.

б.ригадир

Параска

Ва­

РОЦІ за рішенням рай:виконному в На· линІвцt була утворена сільсЬІКа Рада. до скла­

1966

ду яиої ввійшли ИалиніІІ'Ка, Скибин. Димнтрово. Першим її головою о<Wали О. Ю. Юхту. Все жит­ тя Цієї людини, його доля це Історія самої НалНtнІвии від початку засну·вакня. І по сьогодніш­ ній

день

ніст,

тримає

руку

ветеран праці.

молоді

в

школі,

ІНа

на пульсі житrя

села кому­

Він- частий Гість,

п1дnриємс!ГВах

наставник

села.

Завдяки

його турботі було зібрано всі матеріапн про одно­ сельчан, якІ загинули у роки Ве.1икоІ Вітчизняної вІйни. Люблять діти заходити в гості nослухати роз­ повіді однієї з перших комсомолок села Софії

Володимнрі.вни Ткаченко, яка багато років nрацю­ nала

на

цегельному

заводі,

а

nотім

у

сільсьиому

медпункті, була активісткою художньо'і самодіяль­ ності, а нині на заслуженому відпочинку. Завжди з молоддю, з школя·ра·ми ветеран Вели­ кої Вітчизняної вІйни ПЄ'l'!РО lванович Прима. Жодного свята -в шиолІ не nроходить без його мудрого слова. Любить він працювати на мирній землі

з

своєю

комсомолои

дружиною,

села

Уляною

теж

однією

з

перших

Нале.никtвиою.

ЮНІСТЬ цих людей сп1впаяа з юністю ИраУни Рад. на їхніх долях ми nростежуємо Історію

·села.

Історію

Батьківщини.

Н. МУЗИЧУК, вчителька Історії Иали-нівської оередньоІ школи.

у

цехах

і

на

ми,

а

першість

в

нинішньому,

га­

завоюють вони.

НашІ плани досягти нового рубежа: вирощувати за рік 11- 12 тисяч тонн овочів, тобто збирати їх не менше 32 кІлограмІв з ивадрат· ного метра теплиць. Для одержан­ ня

nравляє у всі кінці дянського Союзу. Одна лем

з

Тісні зв'язки nІдтримує завод з науковцями Ниtв­ ського інституту матеріа­ лознавства. Разом з ними

ефективний

головних

нашого

такого

врожаю

у

наr

і, насамnеред, досвід бригади N2 4 другого

ди

N2 10

є

\: \\".

п'ятого цех~--

т:1кож ок­

ремих теnличниць, нt:І більше нілограмів

34

ивадратного

резерви

''І·редовикІв брига· :16ирають nлодів з

метра.

А. ЗЮЗЬИО, секретар парторганізацlї.

Ра­

nроб­

колективу

-

Це житлова. Однак, треба зазначити,

чалося

що

уже

квартирного nлануємо

кварталі

54-

будинку для

виробничників. го

розnо­

будІвництво

Здати йоу

1989

третьому

роиу.

Цьо­

го роиу реконструйовано і введено в дІю одну з груп

дитячого

садка

на

40

місць.

Підnриємство

виионує

прекрасна

людина,

в сільському буднику культурн веде курси

вишивки,

центів. Нращнмн з иращих у ко­

В.

називають

С.

А.

Г.

кому­

АкІмкіна.

Литовченка,

ІльІна,

Н.

В. І. Пlкожа

А_ та

Інших.

курсах дівчата з

бу дівиицтво но­ технологічних ліній,

-

виробництво ріалів.

На фото М. П.

комбінату.

Кирнлншина.

Р-ІДНЕ ИалннІвиа, моя мила, Тн моє здоров'я й сила. Материнсьиа рута-м'ята, Тут моя біленьиа хата. Там за хатою малина, У садок вузьиа

СЕЛО На голівки, ще маленьні, Цвіт калиновий метала. Є у кожного родина І своя в житті иалина. Та одна на бІлім світІ У калиновім суцвіттl РІдна, бажана. єдина Земля nредиів Батьківщина.

-

Над стежиною иалина, .що зростила менІ сина, Доню в вІ тах _колихала, Щастя й долю чаклувала.

Ю. ОРЕЩЕНКО.

вчителька.

нових мате­

агрегатів.

nропонує

О.

тепличного

стежина.

На досягнутому ми не зупиняємося. В nерспек-

тивІ вих

вчителька,

в'язання, макраме. Із задоволенням навчаються на цих

Наприклад, завдання 9 мі­ сяців перекрито на 7 nро­

лективі

колишня

успІшно

які

за­

наука.

КОНОНУЧЕНКО,

матеріал,

заступник директора НИ· Увського еисперименталь­

який успішно пройшов ви­ nробування. А фільтрувальний по-

ного науново дослідно­ го заводу будІвельних матеріалів.

вогнетривкий

Майстер художньої вишивки Марія Павлівна Кирн­ лишнна,

виробничІ плани.

ністів роками nізніше

будівництві спортивно! арени у Ниєві.

заводу.

лан­ вихо­

рошок. який' виробляється на заводі, иолектив від­

кІв ТЕЦ. Задумка вчених

дарс1'во. Відновив авою роботу цегельний завод, ста'В допомагати иолгоспу і селу цеглою для будів­ ницт.ва. А за відбудову однІє'і з найирасн.вtших вулиць Ниєва вулиці Хрещатии цегельному заводу було присуджено Державну nремІю. І зараз жодна реионструицІЯ в Ниооі не обходиться без

участІ

ними

_ІІравило,

(!1~~W~Шt! ~~С!)(!)U'~ШШШ

нив своє обличчя. В зв'яз.

рубежах сіл Нрасилlвиа

даємо,

Високих виробничих показників щорічно домагаються майстри-ово­ чівники А. В. Гнедунець, А. Н. Барановська, Н. В. Чагина, М. Н. Буран, А. С. Гарбузюк, Г. П. Тесляи. В авангарді змагання йдуть комуністи О. С. Рева, Ю. В. Сподарєв, Н. Н. Музика, Н. С.

За иороткий час на новому під­

nереможцями

виходили

процентів.

де введено в дію ще 5,5 гектара плівкових теплиць з розсадороз­ водкою. Діятиме наш шостий цех.

(Закінчення. Початок ва 1-й стор.). прислали на доnомогу з районноУ МТС. 15 жовтня госпу

Споруджен­

ня його триває, до нового року бу­

nриємстві виріс

колек­

ховуємо і в нинішньому році. Ад­ міністрація надіється поирити ви­ трати на будівнИцтво підприємства до 1991 року. Рентабельність на­ шого виробництва nеревищила 70

виробниче 29 мільйонів. Він­ найбільший на УкраІні серед гід­

ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ

нього

як

комбінаті. Наш комбінат змагається із спо· рідненим підприємством з ЛейпЦіг­ сьиого округу НІмецької Демонра­ тичної Республіки сільгосmю­ оперативом Маркранштадт. Щоріч­ но ми обмінюємося делегаціями. ділимося досвідом. Секретів у дру­ зів немає. Два роки nереможцями

В. О. Осад­

від

ОчолюванІ

теnличниць.

дять

Торіи на комбінаті вирощено тонн овочів, nродано їх дер­ жаві 8,5 тисячІ тонн. Прибутну одержали 5,5 мільйона карбован­ ців. На такий же прибутон розра­

ного комбінату затрачено 42 міль­ йони карбованців, у тому числі на

комбінатів.

(начальник

кн

8650

На будівництво нашого теплич­

ропонних

1

чий). Не відстає тив цеху М 5.

виробиицт­

Желобкова.

-

Біля пам'ятника

воїнам

встановленого на околиці квітн.

227 с.

полку

Калинівки,

вІйськ НКВС, завжди

живі

·

Сюди приходять поснвілі ветеранн і учні шкіл міс­ та та району, щоб вклонитися ратному подвигу від­ важних бійців Радянської Армії, хто насмерть стояв при обороні столиці

нашоі республіки.

На знімку: ветеранн війни і працІ села біля пам'ят­ ника воінам прославленого полку.


~-

11\ОВІtІЯ І!ІЮ\ рf)ку

J;)

но В е

ЖИТТЯ

..

:~ сторінка.

~MOMO~~М.O.МOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOttttttOOttttttttttttttt~tOttttttOOOOOttttOOOOOtttltOO~tiOttttOOOttttOOOOOOeOOOttttttOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOeOOOOOOOOtttttt*.\ ..

н

!\НІ'ГІ>

найсміJІИІ:!ІІІІU

уява

перших

Лів села

не змогла б.

певно,

намалювати

грандіозних

кали

тих

якІ

че­

за

області. жне

то

яки­

тися

може

таким

центром,

пунктами

далеко

місто

стuє

дuву

ВЖl'

3

менших

ко­

громадян

Сьогодення пункту

nЛІЮГО

fiP:!

у

Будинок місць,

залом

великим

ІІайІііЛІ,fІІІІХ

з

:1

планується завершити бу­ дівництво

будинку.

ВО-квартирного

Всі ці новобудо­

ви з добротними кварти­ рами для працівників

найбільшого в республіЦІ ;.радгоспу-комбінату «Теп­ личний•. який розміщений на території Калинівки. НезрІвнянно зріс добро­ Іі\'Т людей. Звичними ста­ телевІзор,

·'''

холодиль­

,У li(Ji!llli

І ЦJ>ОІІОШЮІU 1\0~1·

бінату. Не одна сім'я по­ в' язала свою долю з цим вир<;>бництвом. Городи під склом

внесли суттєві змІ­ ни в одвІчну працю хлІбо·

роба.

І треба бути дійсно

великим майстром, по­ справжньому любити свою сnраву, щоб вирощувати в

стосується ритмічностІ ро·

умовах

(по суті, на гравію) високі врожаї огірків, помідорів. цибулі, іншої зелені, яка

кування вулиць, благоуст­ рою. Вирішення цих пи­ тань сприятиме тому, щоб

надходить до столу трудя­

село

щих

яке з уnевненІстю дивить­

таких

незвичних

Києва,

Броварів,

Ін­

ших населених пунктів об­ ластІ І за її межІ. Само­

населення.

своєю ударною працею тру-

ся

збільшуєть­

чисельність

депутати

ви­

ІІро­

в

ІІІОІУЄМО ЗМІНУ АОСТОІНУ

але

майбутнє,

населеним

Нещодавно побудована ее-

Село газифікова­

Невпинно

тепличної

молоде,

крокує

рядку.

рощуванні

на

І

стало

Ради Л. І. Чирко, Н. И. Міщенко, М. В. Кнапець, Л. М. Верещака, К С. Кот. Вони примножують

но.

трудяться

ся

наше

сному

мnбіль.

села.

боти всіх без винятку тру­ дових колективІв села, бу­ дівництва житла. впоряд-

кового

авто­

За­

Є ще, звичайно, й чи­ мало проблем. Зокрема це

сільської

користуванні

сто-

спостерІгачІв.

подарем

дукцІї

кожен

вирі·

жІй. М. Ю. Яковенко. В. І. ПІкож, Н. Я. Вели­ ченко, І. С. Різаненко Рада· стає справжнім гос­

третій господар має у вла­

кожній оселі,

у

ню своїх обов'язків народ­ ними обранцями О. В. Кур-

віддано

в

на­

беруть

вдяки сумлінному виконан­

ІІ'"'· іншІ побутовІ прила­

ди

які

участь

роннІх

ocr.

далеко не повний перелік новобудов. які стали до ладу буквально останнімl!_ роками. Лише минуло! п'ятирічки у селі введено 15900 метрів квадратних житла. Наступного року

відіграють

обранці,

сто виступали в ролІ

на

спор

-

пральнею

дальдемо­

ного КОМПЛеІ(су. Поліn­ ШИЛИ свою роботу постІй­ нІ комісії, які раніше ча­

тивним залом і бібліоте­ кою, торговельний центр. баня

у

змІЦненні соЦіалістичної законності, активізаціУ ро­ боти культурно · спортив-

уявити

се­

культури

процесі

активну

похвали­

нашому

роль

шому

шен нІ соціаf'ьних проблем.

населеного

1

<<Тепличноr·о,.

кратизації

села.

неможливо

сJшву

НАЧНУ

родні

громадським

як

кіноконцертним

400

не

школа

чим часом планується її розширення. Великий. зруЧний. світлий дитячий садок для послуг най­

порівняти її з інши­

населеними

лі.

на­

років. Та і тепер.

60

коли ми

змін,

Калинівку

хось

рt>днн

тіснуватою, тому найближ­

жите

пунктом

високопродуктивної праці. високої культури І зраз­ громадського

по­

Г. ПУЗАН,

У

Росте·. молодіє село. новозбудовану десяти­

рІч·ку

йшли

в

роЦі

1981

уч.ні. А сьогод­

202

голова виконкому Нали­ нІвської сільської Ради

ні їх уже 720. Навчають їх п'ятдесят педагогІв. У сім'ї вчительській 17

народних депутатІв.

молод;их молодим

У ВАС І В НАС ХАЙ БУАЕ ГАРАЗА будинком для жителів Нали-

.ні:вки став спортиrвний

Кожного. пwrь його лює

культурнокомплекс.

хто переступорІг. захоп-

не

тільки

сучасне

оформлення Інтер'єру, але й домашнІй затишок. атмосфера творчостІ. яку створюють ки

тут

nрацІвни­

культури.

Сьогод,нІ в бу динну культури радгоспу-комбі­ нату <<Тепличний>> працю­

ють

14

гу.рткІв. якІ з за­

ли

в

nосвlд­

Швидко

закtнчення кур­

пуля.рність сельців й

цьому

npo

ч~ння

сів КІрою та шиття. А на­ ·вчил.а їх цьому керівник Л. Д. Батюк.

Більш як також

кіІВ

_різних

села

танцям

згадув.атимуть повчальний

« Назка

Л.

школярам

допомагає

якою

керує

художник

гурток

І.

керівництвом

народного

Готу­

на звання

самодІяльного

самобутній

хоровий

лектив Н. В. ЧарІвний спів

ко­

Стеценко. майстрів

цього

цІ

основу

кал~ктиву

робітнини

й

склада·

робІтни­

«Тепличного>>,

більш

а

учасниками

є

установ

най­

ІІОЛОВИН<l у

ВСіХ

радгослі­

комбінаті «Тепличний» молодь вІком до 30 ;років. Отже вІд них по суті в знач•ній мірі зале­ жать

досягнення,

тативність

резуль­

роботи

колективу

всього

тепличників.

Тому комІтет комсомолу особливо -велику увагу nриділяє дійовому соціалі­ стичному

змаганню

серед

~ОМСОМОЛ·ЬСЬКО · МОЛОДІЖ· них колективів, яких на

комбLнаті трудиться 18. Вони об'єднують в своїх рядах більше 500 юна­

подарства трирІчний ОВОЧІВ

. позитивні

робота

полікомі­

зрушення.

Так, на почаІ!'ку цього ро­ ку на зборах

своїх загальних · комсомолr,ф гос-

фойє будинку куль­ гамІ.рно.

та.нцювальноrо

нають

звуки

велІfКому

з

боку

залу

доли­

музики.

У

глядацькому

учасники художньої самодіяльностІ зайнятІ сво­

їми

турботами.

художнІй

Тут

керІвник.

же

мето­

дист Т. Т. Жу.рба. Ні, в цей час не гаснуть ліхта­ рІ,

а

глядачІ

Л'УЮТЬ

йде

ще

не

солістам.

репетиція

Ії

покажуть

нам

І

рі

гостям

апло­

Цросто

святкової

театралізованої

вистави.

односельча­ в

день

ювІ­

І скажуть всім доб­ цривІтальнІ

«Хай у вас 1 буде гараздІ». на

свято

слова:

в нас все Запрошу­ і

ВИНОІНаТИ

ДО

ДНЯ

господарства

nо­

бували кращі молоді тру­ дІвниці Катерина Расюк. Валентина Турчин, Надія

мол-одь

на

не

зупиняєть­

подоланих рубежах.

Більшість

комсомольсько­

молодіжних

І.

заслу­ респуб­

Якове,нко. вчи­

тель-методист М. М. Су­ кенник. відмінники народ­

ноУ освіти О. П. Саєнко. П.

Г. Вальчук. Школа живе

·НИМ

трудовим

органі~ації х'"''•· ,,·о

наDруже­

ритмом.

В

навчально-ви­

вІку

у

рахуtНок

радгоспу-ком­

бінату.

Тісні зв'язки підтриму­ ємо з будинком культу­ ри,

пІдлітковим

спортивним

Діrrи серед

до

можливість душі

них

також

клубом.

комплексом.

мають

_вибраrrи

І

гуртки.

музнчнІ,

відвідувати

а

ляль­

з шести­

йової слави. Ветерани Ве·ли.кої ВІтчи.зняноІ, ве­

школа

пере­

терани

році.

Нині

ні тут гості. А нашІ ви­ хованці допомагають ве­ теранам. шефствують над пам'ят;ником воїнам 227 полку військ НКВС І ки­ ївським робітнІffіам. які

1982

ного ДНЯ. Є В ШJ<ОЛІ 12 навчальних кабінетІ•в. об­ ладнано двІ майстерні, де дІти мають можливІсть набути практичні навич­ ки з тієї чн іншої справи. розвивати свої творчІ здІбностІ.

7-10

класів

охоплеІні

виробничим

нчанням

по

на-

автосправі.

працІ

мужІНьо

в-ий

вогне­

Нрасил\вка

про

руть

-

та

З

чи

середніх

НаtВЧаІННЯ

недавнім

лінно

і

у

солідарності. з

різних

господарства.

І

випускником

країн.

ДІє у нас кіоск Миру. У Фонд - миру перерахова­

но вже понад 400 карбо­ ванців. За рішенням ра·

ди піонерськоУ дружини школярІ вІдкрили піонер­ сьну

ощадну

раху.нок

кош'!1И

книжку,

якої

для

на

збирають

будІвництва

г.иблим од.носельчанам у роки Великої ВІтчизня­ ної війни.

Роботи

гуртка

декора­

тивно-прикладного стецтва

цього

ФІлІалІ зею В.

ми·

експонувались

літа

в

Київськuм\·

Центрального му­ f. ЛенІна, а також

в ПольщІ на міжнародній дитячого

«КВітн

Чимало і

уваги

приділя-

.вирішенню

лемних

ма­

дружбиь. проб-

питань.

М.

ЮРАХ,

директор

шко.1и.

На знімку: О. Ю. та серед учнів ської школи.

Юх­

КалинІв­

колективів

МОВОЮ ЦИФР І ФАКТІВ На сьогодні населення КалинівКІН становить 3120 чоловік. У 1988 році народилось 63 дітей, зареєстровано 29 одружень. На найбільшому виробництвІ радгоспі-комбінаті •Тепличний• тру­ диться 930 чоловік, серед них муністів. .

95

На цегельному заводі працює

чоловік.

ко-

160

У

селі

створено

5

комсомольсь­

ких організацій. Найбільш чисельною з них є спІлчаиський осередок радІ'о· спу-комбінату <~Тепличний•, який на­ раховує 330 комсомольців. У школІ працює дві комсомольські органІза­ цІІ:

вчительська

--- 12

нівська 36. Навчається у школі цює 50 педаrоrів.

чоловік,

720

Найвищих ре-

зультатів за минулІ 9 МІ· сяцІв домагалося форму­ вання

ниць,

молодих

де

теплич­

брнrа.r,tиром

Ма-

рія Титаренко, а груп­ комсоргом НаталІя Твер­ дохліб. Словом, йдучи в авангарді

соціалістич.ного

змага•ння. комсомольцІ І молодь радгоспу-комбіна·

ту роблять все для щоб примножувати

того. тру-

дові здобутки. трудову славу підn})Ііємства і се­ ла.

серед спо­

О.

рідненях молодіжних фор­ мtу.вань комбінату за гідну зустрІч 70-рІччя ВЛКСМ.

секретар

НАГОРНЮК, номітету

ном­

сомолу радгосnу-номбі· нату <~Тепличний•.

уч­

учнів. пра­

подала заявки І нинІ бе­ ре участь в республікаtн­ ському змаганні молоді

-.Темп-88».

v

селі пам'ятного знака за­

хто сум­

в

ровесника­

зарубіЖ·НИХ

навчал~:>них

тими.

трудиться

галузях

вищих

у

ком-

я,рмаркн

листуються

ми

бе­

акціях.

влаштовують

ємо

навчається

та

сомольських

ми випускниками. хто

Учні участь

піонерських

Миру

з

хочеться

о}{ремо.

виставцІ

тими.

сторінку

актіИВ'ну

люнка

І

цю

шк·оли

сказати

НалинІвка РожІвка. Школа гордиться свої­

закладах.

рад-

шанова­

захищали

рубіж

l'ракторнlй та швейній спецІальностях. Посильну допомогу в організації їх ПОДаЮТЬ

-

А

життя

всіх

ванні юних вІдІграє і шкільна кІМІната-музей бо­

в нас вІсім г.руп подовже­

Учні

-

пільгами

юного нІлька

велика

штрихів до .цього. рІчного

за

за

все­

прО'цесу

бічному розmfтку поноліІНня. Ось

йшла

чуються

ковИ'Й театр. сnортивнІ се-~<ц1ї ... Велику роль у вихо­

приділяєтьс.я

На на.вчання

Школа взяла на се­ бе обов'язок харчувати дітей. 480 уч.нІв ним охоплено. 320 дітей хар­

Ситюком.

в не­

Досягнуто немало. про­ ся

вчИІГелька

до­

мІжшкІльоний навчально­ виробничий комбінат.

Ярославом

який з честю виконував ІнтернацІональний обов'я­ зок в АфганІста~нІ.

читачІв

<<Нового життя» ділю. 16 жовтня.

те

зобов'язались план продажу

змагання

А

тури.

гарді

Організаторська. тико-виховна

... У тури

педагоги

Н.

уна І<І

директор будинку куль­

ІfІ

дІвчат.

дІтьми

керівники

тету комсомолу дає помІт­

і

з

й А. О. Трищ.

села.

Чайка та Раїса Сафроно­ в.а. До речІ. ланка, де 11РУІJJ-110Мсоргом бу ла На­ дія ГаrLна. ни.ні в аван­

Кіtв

Юхта.

М. ТКАЧ,

відкриття ХІХ Всесоюз­ ної па.ртійної конферен­ ції. Слова свого молодь дотримала. НращІ з кра­ щих були нагороджені премІями, а Ганна Ост­ ренко, Олена Гаркавен­ на одержали. безплатні т~ристичиі путівки для поїздки в РумунІю. В nо­ їздЦІ по нашій краІн! за рахунок

працює

В.

його

активними

В авангарді-молодь Більша

Творчо

ємо

рІзних

працюючих

В.

ємно

що

серед одноансамбль на-

який очолив

лею.

сказати,

nо­

ІнструментІв.

народної піснІ полонить серця її прихильників не ТІЛЬКИ В раЙОНІ, але Й у Київській області. При­

жінок

одержа-

пІд

Федота

який подадраматичний

ється до іспиту

ють

дІвчат

веселий та спектакль

Прокопенко.

А. І. Костюшко. Сенрети художньої вишивки та в'язання передає людям М. П. Кирилишина. ЗО та

І

хорео­

про

фесІй, більш як 350 чоловік. До послуг одно­

час

народним

граф О. В. Костюков. Жи­ тел.! Кали.нІвки. а також селища Налити довго

стрільця ... ». рував їм

недавно створений під­ літковий клуб. Тут народилася студІя образотворчого мистецт­ ва та сучасного дизайну,

а

працtвни­

завоював

родних

підnриємств

навчає

сучасним

дітей.

120

молодих

доволе.ння-м вІдвідують люди різного віку· та про­

сельців І великий спор­ r._ивюtй компл.екс, філіал районної бібліотеки. Но­ рисно проводити вільний

році

жена

Приклад

подають

свІ•дче.ні

л~ки

15

спеціалістів.

комуністів.

Своїм багат.ьох

при­

госп-<номбінат <<Тепл-ич­ ний>>. Великодимерський

Фото М. Семриога.


о.м мм ,_м.м мое ееоо~о '-Мttомо~ооооо ''''-~~о ооооомооооооооооеооооо о о оо о оос t о о о оооооо о tooo оо ооо о о оомеоомооооttо о о о оооооооооооо оооооооооооооооо.ооомомооооооо~ ~

4

нове

сторінка.

життя

:о оо оо о о ~м ооо ооо о о о о оо~м о о о оооооо оо~ о о о о о ом о о осо ом о оооооо ео ое мо о о о оооооо

Відбувся· суд. І якщо у заслуханій справі не~tає •юrось незвичайного, такого, що бентежить уяву, якщо нас не приголомшує сам злочин або вІдверта несправедливість вироку такІ проЦеси детально освітлювати в пресі не прийнято. Щонайбільше промайне в газеті коротке повідомлення: відбувся, визнано

винним,

винесено

Міркуваннями хоче

З АСЛУХАНО винним

у

визнано

вчиненні

-

злочину

один

тяж­ смерті

т:рударя, ба1'ька трьох неповнолітніх дітей. Ви­ ЗІНаче.но

міру

покарання.

Справу розглядала їзна сесія Народного

ду

В,рова.рського

по

місцю

-

чину

в

ви­ су­

району

вчинення

зло­

Літочках

(p-n

<~Літківський>> ).

В

засідання

нього

залі

і

після

вLдчувалось

ження,

скептичне

ня

суду,

до

ні.вали_rя

ході в

насторо­ ставлен­

вголос

у

його

сум­

безпри­

страсності. Чулися реnлі­ ни: ~ламають номедію>>, <<Все давно вже домовле­ но», <<Ось nобачите, nо­ вернуть

дома

так,

що

скоро

буде:~> ...

по

скептичних мало що там

занамарках

Зал,

звичайних

базінають!

затаму:вавши

подих.

стежив. нуди і ян іде суд.

Обставини злочину бу ли В·іДОМі В НаВІЮЛИШНіХ Се­

ЛаХ ·ВІД моме.нту · його вчинення й обговорювали­ ся людьми в найдРібні­ ших дЄ1'алях. Фанти не сnотворювали ні чутни,

жого

зневаги

життя.

О 2 годИні 30 ~вилин квітня 1988 рону Шев­ ченно Т. Г. добряче вдо­ ма, в Літнах, повече,ряв­ ши і. ян свідчать його брати і мати, не осквер­ нивши уст хмІльним, їхав на несправному

тоциклі

нататись.

члена що

КПРС

ні

з

гомоніли

тим, люди,

обвинувальний висновок майже без змін бу ло пе­ вирон.

незважаючи

мешиає

на

нвітня

велинодню нові

сталася

10

рону у

1988 ніч.

Ось

викладена

про

акті

про

в

а

акті

у

як

поста­

порушення

нри­

мінальної справи, що nід­ писа,но слідчим Цибою В. А. 10.04.87 рону.

про

теюніч,на

ВІвІмнн.ути

свІтло,

не

Несправ.ний

зохотився

з

нІчної

ЧИ ТРЕБА БАРАВВІ СПІВЧУТТЯ? вони тJ·т же поїхали ната­

Б АГАТО лів чув

хто

з

жите-

цавколишн.іх

гурніт

сіл

мотоцикла,

що з шаленою швидністю гасав тієї ночі між села­

Перехожі вали

чудом

з-під

«наснадері·в>>. сигнали

діль­

лишилась

nоміченою

нив.

Тривожні

міліціонерові

деталь

Сам

нічних

надійшли

ничному ця

вненану­

коліс

не­

судом.

фермі.

пояс-

мовляв,

на

мо­

<<Проведу,

снільни

дорозі

п'яних! .. >>.

йшли

ушкоджень

помеr

на місцІ. Нібито ний випадон на яки.х багато. Ян сумно. саме так_

теж

-

тиnові,

нещ;1єдорозІ. це ие ООста­

нас·лtдки

типові, 1 вирон тиnовий.

Після

чоти,рьох

роасmду•ваJІ:Ня

суду

місяців

бу ло

ви­

світле·но майже всі обста­ ВііНИ ЗJІочlfну. Майже ... ·.та

не всі.

Янщо

відтворити

трагічної ночі

за та

подіІ

матеріа­

лами

справи

nоJ<азан­

нями усім. ства,

свідні·в, яні вlдомі крім суду і слід· то побачимо, що

лихо насувалося невбла­ ганно, невідворотно, було наслідком

просто-таки

струнка

затулює

зранку

альностей: муляри.

обличчя

другий

розходиться

чутка.

редути

химерні

ляв.

самого

Одинокі

ла

машина,

Звертатися на адресу: Кутузова,

жертва,

за

одним.

краєм

Звертатися на адресу: м

на

тузова,

стріч

nронісся

що

не

знають

оНаЙеЛ•еМен1'арНіШИХ

чей.

Те,

що

ре­

мотоцинліст

глухої ночі їхав

без світ­

ла,

мовивши

знаходиться.

строго, у прямій причи­ новій залежності з до­ рожньою цригодою. Тож з'ясJ'Ва1'И причини і мо­ тиви таної їзди судом. здається, було б зовсім не зайвим.

:Кожен ноли

дІтлах знає,

мотор

nущено, ·режа

мотоцинла

його

без світла. Микола Воро­ бей завбачливо звів гру­ nу з дороги. Через ніль­ на

~вилин

ся

ззаду.

звів

гурfІіТ

почув­

Микола

знову

гpyrry

з

дороги,

ратора,

а

батареї

Н€

перешкодою

ня

свІтла.

вІд

шириною виявилося

Зупинився за природни­ ми потребами. зійшов з мо1'оцикла, враз відчув удар і втратив свідомість.

і

ходу М. І.

він

на

повному

вдарив

Суд

Вороб'я

допитувався.

не

нікого

чи

і

вилравданнл.

гасав

по

пив

ні

не

дорозі,

ні­

дерева.

зірвався

віражах.

ні

заче­

во

з-під

несправність

сп'яна.

перед

та

для

вмикан­

хлопець

Тому

уточни­

лись

дві

і

врятува­

його мо­

Трапилося

хвилини до трагедії. Са­ ме nоказаНІня цих свід­

Далі. сіб,

б.

Транспортний

на

якому

за­

вчинено

ава·рію, необхідно nідда­ ти техні'Uіій експертизі. Несnравності,

на яні киває ови.нні бути

надто

ті,

водій. по­ nерев~ренІ

ків

мали

точне

їх

б

Шев­

обочині.

за

пролити

світло

на

Здавалося

1,5-2

ця,

лише

суд., Чи

для

явилась

єдино

уникнення

чи

Нолектив

виконкому

Анатолію смерті

сНІО!ІІ8Я

Ж-Ь•

героденого

та'І"Ов

и

-

ерган

Е~РСНОІ'О

1\ОМ!МУІfИСWИ•'ІЕЮІІОЙ райоИНІQГО

ео.тов

партИИ

ГОРfІДСКВ-

УкраИНЬІ,

НІ&родю;ІХ

депУ­

К~к.ой o&.aa<an~. (НВ украинском язЬІке). ~Р А. ВО..ОWИНЕНКО. r~- вwход11т с 17 а,nрем 1937 rода. дим вw:~еода: втор..-с, .среда, пяткича, сvббота. Jртв FІІ>ІfІІ

Q)'Нaltllll

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: Теn~tфони:

-

редактора

еіддіnу

ви­

>4-04-111;

районної

з

nрИводу

Григорія

Ра­

nередчасно'!

Федоровича.

Колектив райфінвідділу вис,1овлює щире застуІтику голови райвиконкому А. Г. КОВСЬНОМУ з nриводу смерті його батька КРУковеького Григорія Федоровича. чуття

до

хоча

Наступний

(Закінчення

в

спів· КРУ·

н.омер

raзew

вийде

16

жовт.ня

ц

р

наступ­

ному номері).

Київська область, м.

- 4-03-76;

заступника

Бровари, вул.

реда.ктора,

аІддіnу

Київська,

nартійного

ІІІАnовІдаn.,ноrо секре-rаря, вІддіnу сІn.,с:ькоrо rос:подарства ПР<Qмисnовості І соціаnьних питан.. 4-02-92; віддіnу nистіе

-

четвер

МІсьиий комітет народного контролю висловлює щире сn'вчуття члену k')ом,"тету, заступнику го. лови райвИКОН'!rоМУ А. Г КРУКОВСЬКОМУ з nри. воду смерт; йоrо батька КРУКОВеького Григорія Федоровича.

4-04-6};

роботи

та

б до П пом'якшення.

ви-

255020,

вівторок

Броварської

Григоровичу

його батька КРУКОаського

Редактор А.

1'0 ІЮМИ'І!ІІТВ

у

ди народних деnутатів висловлює щире сnівчуття застуnнику голови райвиконкому КРУКОВСЬКОМУ

можливим

кари,

17-00.

слюсарів-ремонтників, операторів котельні, охоронників. За довідками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, вул. Жданова, 6, відділ кадрів.

що

чого

ходом

5-40-75.

ЗАПРОШУ€ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ:

сер­

дотепна

безпрограшним

що

трапилося тієї ночі на дорозі, зв'язати воєдино всі епізоди. Та про існу­ вання цих евіднів не знав один

б,

дуже

ДО

тел.

приймаються

електрика,

гадка? Але саме вона ви­

оста­

те,

не

що

приватно­

нової бази «Сільгоспхімія»

не був пошнодже­ Із показань свідків випливає.

районі

Броварське районне об'єднання «Сільrосп- хімія» в зв'я-зку з введенням в експлуатацію

черепно-моз-

йозних тілесних ушкод­ жень у Тараса ніхто не помітив. Свідчення про його жахливо занривавле­ ну й потроще.ну голову з'являються в устах його братів, нума та матері.

лівІй

це

видно.

в

Правління кооперативу.

нову травму. Він же по­ яснював. що в той вечір постійно був у шоломі.

хвилин

Дістав

на

одержав

також

не

чеино

nідсудного

15-00

:1

увагу.

•Вискаку-

ІНість, а чи для того, щоб

ГОДИЛОСЯ

він

2-А.

Заявки

його

на

сировини

Звертатися на адресу: ~І. Бровари, вулиця Шев­

ченка,

голові.

nеребрав дівчІШи

нолІс

по

який ний».

лед'Ь

з-під

ДТП

ударив

вторинної

го сентора міста та району, а також деякі промис­ лові відходи на договірнІй основі.

в

nолахли­

:Кілька

цим

що

під­

На міс~не .звалище будуть nрийматися побутові

<<Версія

те.

комунальних

відходи вщ шдприємств та організацій і

А з акту медичного огля­

nросночити,

ноліс

ватимуть.

про

комбінаті

готівлі та переробЦі с. Рожівка.

в лінарні. не знаю>>.

заслуговує

ду

нема­

тоцинла.

знака,

не

збив. Просто хотів з фор­ ноли

При Броварському

nриємств створено нооператив <<Десна-2>> по утри­ манню звалища побутових відходів, а також по за­

назад.

записано:

вчинення

хтось

ло. Бачив Тарас, куди їхав, не міг не бачити. Не навмисне, звичайно. nоруч

і

ніч

І{рутих

там

повертався

підсудного

стовпа,

на

яких

реготнути.

номерного

тан

Ніч

не

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ МІСТА І РАйОНУ!

Здавалося б, нісенІтниця, яку всерйоз nрийняти не можна. У вироку суду

Неправда

для

і

вул.

Адміністрація.

Гапона в Пар­

Отямився вже БІльше нічого

не. як і все інше. що го­ родили він і його свідки

може

видно

ню

Одиноким надається гуртожиток. Звертатися на адресу: м. Бровари, Горького, l, зупинка «Пекарня».

із слів підсуд­ відвіЗ свого то­

і

ти. чи хлопці ·не вмина­ ли світло через несправ­ було

записана ного: «Я

на

на

.N2 60

електрики.

інші них,

людної дороги 7 метрів йому

сом

бути

з'являються Ось одна з

Бровари, вул. Ку­

РБУ-4.

теслярІ;

за­ те,

вариша С.

Та їх

за­

гене­

Тоді версії.

він саме

Шевченио там. Без­

узбіччя. наздоnнав

що

електроме­

живиться

йшла, І вгадав фотографу>Вати що треба.

:ІЇЖ-

муляри;

ний фотограф зняв місце аварії, не вийшла. Що ж. бУ'ває. А от у любителя Василя Онопріє.нна ви­

мотоцикл

вул.

постійну_ роботу потрібні: механІк (начальник котельні);

витись, Іноді буває вигід­ но, аби від nравди пода­ лі. Плівна, на яну штат-

Микола ззаду, підовІчу­ ючи л'іХ1'ариком. :Коли пройшли півдороги, назу­

2,

Пошуково-зйомочній експедиції

з'являються уламки лобо­

дороги.

Бровари,

Одинокі забезпечуються пропискою ко-місцем в гуртожитку управлін1-1я.

дорозі сліди іншої аварії неподалік спра.вжньої

один

м.

РБУ-4.

Робота ведеться вахтовим методом.

тим

імітують

2.,

Броварському рембудуправлінню Nt 4 Київського облрембудтресту для споруджен­ ня об'єктів в місті Слаr.утичі терміново по­ трібні кранівники на крани КБ-ІОО-3А, КС-4361, КС-3575-А. Оплата прані відрядно-преміал•)на.

ОС.'І!ПИВШИ, ТОЖ СаМ Ві>Н уже ніби не винуватець, а

ліжко-місцем

--------------------------------~1

зби­

перед

забезпечуються

пропискою в гуртожитку управління.

мов­

Тараса

плиточники-облицю-

слюсарі-сантехніки, газоелектро­ покрівельники, допоміжні робітни­

ки, теслярі-столяри, жерстянщики. (Оплата праці відрядна і почасово-преміальна).

впливо­

версії,

штукатури,

вальники, зварники,

. плетуть

Родичі

різні

«Сні-

Броварському рембудуправлінню .N2 4 Київського облрембудтресту для виконання робіт в місті Броварах, в районі і області по­ трібні робітники 3-5 розрядів таких спеІrі­

в

на

орІани.

на

бачив.

вини

Жодна

міцні

послуги

Адміністрація.

·вих родичів беруть на абордаж правоохоронні

бо

зараз

вчотирьох,

замало.

Шевчеяно

що,

на

знаєте,

чого

стані

мо­

вого сила автомобіля. Безглуздо? Це ян поди­

--

в

Та­

трагічний

кочує мотоцикл за кіль­ кадесят метрІв і ховає його в кущах, тобто допо­ магає приховати сліди

що

можна одержати

цех

жника».

поводився

цей

Уже

nовідав,

матоцинлом

піз-

·

злочину.

удавали,

алногольного сn'яніння. рухався без світла по ав­ тодорозі с. Літочин с. Лlтни, перевищив швидність. виїхав на пра­ ву обочину по ходу руху, де доnустив наїзд на пі­ шохода Вороб'я М. І .. який від од€ржавих ті­

або

цього, тут

другий

служб перукарні, ремонту одягу. Запрошуємо відвіДати комбінат

го­

руками, щоб не впізнали, благає не записувати но­ мер. Коли потерпілі від­ бувають з місця події, він разом з Гапоном від-

зміни

руючи

несправ­

чи

кн лихоманковІ пошуки порятунку для себе. Ста­

су­

бачив що-небудь Шевчея­ но на дорозі. Ні, -- від­

технічно

Крім

тра­

каяття, бодай запізніло­ го, бодай у дававо го. Тіль­

проводити чеrр·ез поле Во­ робей М. І.. який щойно прийшов

те.

не

раніше.

ранно

·-

рІІІі\

в районі промвузла, відкритий пральні самообслуговування.

і

його душі не ворухнула­ ся. Ні жалю, ні жаху, ні

між Літками та ЛІточна­ ми, Воробей П. П., :Ки­ сіль Т. П., Лазаренна В. І. зібралися в ЛІтин до

rx

дивом

же

у

мент?

по дорогах га­ сали п'яrні моторизова.ні <<каскадери>>. Про небез­ пеку надійшов сигнал у міліцІю більше, ніж за годину до бІди. ПІсля 3 години ночІ жителі Соболівки, що розташова.не напівдорозі

матері

хвилинами

Як рас

І!Іk.~

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ! На комбінаті «Сніжника», що знаходиться

маємо.

Трапилося

дИІНами ніше.

туація.

не

очах

nросто

·пнлося

ТЖЕ. як бачимо. в ніч з 9 на 10 квІтня в онолицях села Літни снлалася небезпечна си­

Близько 3 години ночі гр. Шевч€ННО Т. Г.. ке­

лесних

що

й

о

цернви.

на

сусідів.

зга­

та

підстав

мирає

можливість

ЖОВТНЯ

ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ

МЕРТЕЛЬНИй удар: Минола Воробей по­

с

те.

чи була в Шевченка Т. Г.

тоцинлі стояв несправний анумулятар. Підсудний ллів нісенітниці, а всі

ним

~наокше

акуму­

танож

І;ї

t о ом о о о о оооооо о о ооо о оо е о ttt о о о о о t о ооо е оо oot о оо о о о о о о о о о о о о о оооооо оо оо м ~

паднові такі недогляди? Може, й тан. думати

технічної

Але

несправність

ля1'ора,

за­

СУДОВИЙ НАРИС

рів без сві1'ла не видно ...

серед

...

вона

сусідньому

недобрі

ширилися

РАГЕДІЯ

т

у

Гапона,

ВИСJІОВЛЮІ3аЛИСЯ

ясність,

СУМІНіtВИ В ТОМУ, ШО ВИН­ НОГО буде названо 1 пока­ рано

С.

ми і по селах. Чи бу ли то Ш€вченко і Гапон? Хто докаже? Адже номе­

і

чуткои,

Через

селі Парня. Ян засвІд­ чив Гапон, Шевченко уже був наnідnИ1'ну, і nрwвіз з собою nівлітра самого-

спtвnадало

людей

по­ мо­

иіл•І>На хвилин він црибув до свого приятеля І кума

биць

nростоту

правопо­

9

тись.

у

чу­

нехтування

ел€м'ЄІНтарним

слідчого до подро­

Та,

до

·JJ!Ядиом.

сновнf

ренесе.но

в

експертизи.

і

год!.

обурливої

•ну, яний розлили і

що

свідчені

дано.

усне <<радіо». Так буває не часто. Винладене у ви­

npo

процесів

ретельно

день

«Суд іде!>>. Уже сам фант, що Ці слова nро­ лунали. нібито засвідчив марноту, а то й безnід­ ставніс1'ь реnлі.н -

із

...

автор.

вирок.

Підсудного

ного

про

подІлитнея

вирок

особливо

ootoooooo о ot •• t t

LіОреспондеита

місцееого

радІомовnення

-

І

154.

життя

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс Друк

4-23-26;

дру~ований

масоеоі

15.965

5-13-91.

61285.

офсетний. аркуш.

Обсяг

1

Тираж

прим'рн'Ик·в

·----------------------------- ---- _ -....

к.'&ВСІt!МГ8 ~л&еІt'ОІ'Сі ynpau\JtІІЯ У спрІЦІаr. вида·вн.ицоr•. n<Ontrpaфiї .~ ~укарКІІ; f{afac~ oб<taC'I'J., м. Sроеарн:, вул. КиУвс~ока. 15'-

І

кн!І$Ноаої

За'!ІЮВлення

торrі.вnІ .

N9

5356 ....

#163 1988  
#163 1988  
Advertisement