Page 1

r А НБР О В А Р С ЬК О r О

о ~

МІСЬКО( raut>TO 81IХОДIІТЬ а

І

РАПОННОI

квітня

17

МІС Ь ко

РАД

року.

1937

ДЕПУТАТІВ

163 (6619) •

Субота,

М

Центрапьний Номітет КПРС

баВО.НRНОГО

тисяч карбованців, у

717 тому ного

числі товарів народ­ сдоживання'

на

тисяч карбованців. ЗрОблено значний крок

446

вперед

у

справі

шення

якості

полln­

порошкової

виробіВ.

Встановлене завдання по ВИПУСКУ. продунції з по-

-

25-

НИХ

вершили

радянського

особисті

у'!.асть

представнини

ви­

робничого об'єднання «Укрпластик~ 3 Києв~, Сімферополя, XapKoBfl: Луцька. Вони оБМіНялися досвідом роботи, розпо-

ні

з

вибороли

і

14

яка

cypyrHPRa

автоматрчну

секретаркою

му

ЦЯ

«lІесоліднlсть:!>

Галину Іванівну.

кабінеті із

ника

жовтня

робляється

супутником

проектну

_ системи

наукова

властивостями.

ратних метрів жено

за

Адже

ннй строк. ОсоіJlИВО відзвачнJlИСИ на. будів­ ництві кранівНИК М. І.

нормально.

своУм призначе»ЩIМ

і СнлаДОМ наукової апараТУРJl аналогічна станції' . «Венера,15.,

вивчаєть­

B~X

ЗАРОБІТОК

радян­

ти

Rалитянське

поверх­

суикн

Венера.

космічного зв'язку, об-

ДЕНЬ ПРАЦІІНИНІВ ХАРЧОВО' ПРОМИСЛОВОСТІ.

У 1981 році призначили здібного спеціа­

ліста на посаду головноro інженера. Без­ умовно. турбот додалося. Але такі люди,

ян Галина Іванівна

селенторним

знайдуть собі діло у будь-якому «кріс· І без TOro вихідні рідко проводила в колі сім·ї. тепер же часто-густо робочий денр взагалі'починається о 5-й годині ран­

-

ку.

не

Звичайно, ці посади виматали грунтов­ іlИХ знань. Тому без відриву від виробни­ цтва закінчила Галина Іванівна спочатку технінум. а потім і Київський технологіч­ ний інститут харчовоУ промисловості.

що

молока

немає у тор­

І доводиться оперативно

вирішувати це питання. А прийде на за­ вод тут вже тільки встиrай. Головне ритмічна робота технолоrічноl'() обладц~ння, яке неможливо зупинити на тривалий час для капітального ремонту. От і доводиться працювати так, щоб ніяких зривів не трап-

Галині Іванівні це не загрожує. На її столі немає телефонів, замість цього­ багато довіднової літератури, спеціальних видань по М'ЯСО-МОJ'lочній про,Мисловості. А

і . в трудовій книжці діВЧИНJl з'ЯВЛIІВСЯ ОДИН заіІис за ОДНИМ': лаборант, апаратни­ ця. змінний майстер, мікробіОлог, началь­ ник виробничої лабораторії.

наприклад,

перевезення

говельну мережу.

иількома різноманітними телефОlilами,. як це ВОДИТЬСІІ на великих підприємствах, де­ яні керівники часом втрачають живий зв'я­ :ЮIі 3 робітниками.

прийшла на Броварський молокозавод ма­ IIlllllістом холодильних установок. Ішов час,

Телефонують,

транспорту для

t

двері без кінця впускають і випускають людей. Чи важко так працювати? І так, і ні. Судіть самі. Трудова біографія Галини' Іванівни розпочалася в 1960 році. коли вона після за­ кінчення фабрично-заводськог!> училища

небайдужІ, беручкі

лі~.

у модерне­

зв'язком

-

.

лялося.

Щоправда, помічник у галини ІваніщlИ - «золоті руки •. Головний механік Воло­ димир Іванович Щерецький невс~пущР. дбає про технІку.

-

.

І як він все BCT~гaє, щ~ й в інсти­

туті навч~єтьсSi Щі З!lОЧН()МУ відДіленн~? -,дивуються ТОВIiРИЦJі. Або ~ завідуюч~ ла­ БОР;іторіЄю

AHTOHiHfl

Ца,вліВН!l ДQРОНіЩl і

технож.lГ ГаЛИП!l М~КО:ЛIiУвна ~алиниченко. Обидві

закіичили

інститут

з

відзнакою,

могли б пошукати і легшого хліба на ВИСО­ комеханізованих підприємствах. Але ціну­ ють вони, насампере)t, само.стіЙніс'Гь. Адже Галина Іванівна ніколи не стримує їх іні­

ціативи, немає з 11 боку і надм1рноУ опіки. Хіба щось вчасно підкаже, пояснить: А взагалі всі виробничі відносини базуютьс.fI на довір'У. Ноли ж потрібно вирішити якесь надзвичайне питання. Галина lаанів-

на

(ТАРС).

ховається

за

чию.сь

спину,

З

радгоспом

«ABaвrapд..

Ось І

цьому

дlJlЬВНЦЯ

році

дарстві

сміливо

речей це сподобалося. Але тепер нова про­

спортом

молока.

зараз

саморозвантажувальні

тивністю

10

на

сепаратори

НОв1

ристовуються в

тilни. Або взяти

процесі

.

8к1 ВІІКО

виробни­

цтва важливої сировини для народного господаРСтва -. сухого біл!(а. коли став до ладу' новий казеїновий цех. ГJlлина Іва­ нівна власноручно виготовляла перші проб-

ні партії нової продукції.

тран­ до

постаНОВJlJIИ:

МОИСЕ6НRU,

керуючий

віддіJlен­

ням.

-----------.1

виготовленнn СМе-

щшагощкення

яких

. А.

Пр<1дук-

тонн молока на roдину, вета-,

новлення двох гомогенізаторів,

СВОУМ

uepевезJIИ

зароблені кошти пере­ рахувати у ФОНА миру.

зберігаJfНR

.

впроващкується,

1

3берlrаиия. А диями у КОJlекти­ ві діJlЬНИц1 були прове­ Аеll1 aaгaJIЬв1 збори,

.

яне

буря­

. місця

А з якою вдячністю сприймають люди турботу головного інженера про механіза­ цію важко:! ручної працil Це і фляго­ мийна машина, і безрозбірне миття резер­

вуаріВ місткістю ;ю тонн для

кормовІ

неПJlодів

перепоною для «не­

сунів.. а й важливим дисциплінуючим фактором.

профPJJУ­

кн. У колективІ тру­ диться 18 ЧОJlовік. Ро­ бітники ПРОВОДИJlИ. ре­ тельний доrляд за Пб­ сівами. Вони зІбрали хорошнй урожай коре­

мання контрольно-пропускного режиму. Не всім ласим до сметани та інших смачних просто

в

порrом М. І. Радчек­ ко, дСіrJlядаJlа в госпо­

-іде на ризик, беручи всю відпОвідальність на себе. Здавалося б, така дрібниця -'дотри­

хідна стала не

внроб­

технічного обсJJyГОВУ'вання, де начaJIЬНИКОМ

- - - - - - - - _.......

не

ФОНД

ниче 'ВіддlJlеввя «CiJIЬ­ rосптехвіки. давно під­ трнмує шефські сто­

значно

про

У

-

МИflУ

"

станцій

змогу

даних

завершaJIЬві

ДІЛЬНИЦІ

ню й атмосферу плане­

ціп, одержувана з стан­ цій у центрі далекого

монтажник

А. ЗАРІЧНИИ, і

збільшити обсяг науко­

Інформа­

та

дутьси

автоматичних

дасть

внзваче­

передпусковІ роботи.

міжпланетних

станцій «Венера-15. 1 «BeHepa-16~ працюють

споруд­

у

М. С. Скок,

поліРОВ:l­

нІскІльки

точно

М. А. Таран. Зараз на об'єкті ве-

двох

ських

апаратура

документа­

,ц1ю, бригада С. О. 'І'ру­ би ПРИСТУПИJlа до бу­ дівввцтва. Приміщення ПJJощею у 1000 квад­

ся.

Пощт

Бортові

«.,ене­

СтанцІя «Венера-16. за

10

стала

началь­

конструкторсько­

го в1дд!JIY С. В. РНXJIИ­ ка БУJlО піДГОТОВJlЄВО

(ТАРС).

Венери. .

міЖпла­

нетну стаuцtю pa-16~,

прОфсїdJIКовоrо

Кривошлии сноріше своєрІдна кают-ком­ шшія, ку,в;и кожен може прийти з будь­ яним проханням, пропозицією у будь-який Але

споживчими

KepiBВВЦТJIOM

комітету.

кож немає в кімнаті працюють ще ДВОЄ нолеr. Тож робоче місце головного інже­ нера міськмолокозаводу Галини Іванівни

час.

країні

почуття високої відповідальності і про­ Фесійної гордості за честь фабричної та заводської марки.

штучним

BeH~pp врвеДенО другу

В. РОЖКU,

rOJlOBa

жовтня на o~iTY

щтуч~оГQ

коцкурсі токарів

ударники комунісrичної праці O.~. Паринов та А. М. Кучерявий. А :р. І. Вітер посів друге місце серед фрезерувальників.

НИМ столом. Та й- набінету, як такого, та­

дратує

в

На орБІтІ новий радянський супутник 8енери

броваРчани,

не ПРОДQвження приймаль­

норектною

розгорнути

ГУJlа

віли про роботу НО-llекти­ Першість у серед слюсарів

---~

ЦЕХ ТРАВ'ЯНОГО БОРОШНА

Вороши­

оди­

головний СПЕЦІАЛІСТ -

взуттєвого

«Юность»,

---

------~-

Виховувати у працівників підприємств

змагання серед робітників, бригад, це­ хів, підприємств і виробничих об'єд-

К9 нк урсі

у

КОП.

--

---~

----

надцято'і п'ятирічни.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _:зАВТРА -

Ії кабінет

закяикаяи'

високими

роботу по розгортанню соціалістичного

за-.

плани

рону

народу.

Партійним, раДJlНСЬКИМ, прОфспілко­ комсомi>JIьським. органам, міні­ стерствам і· відомствам запропоновано провести . організаторську і політичну

річ"lЮ руху за комуністич­ вів комуністичної праці. не ставлення до праці був присвячений респуБЛі­ нансьний ноннурс профе­ сійної майстерності, яний відбувся на заводі. пласт­ мас. У ньому взяли

кояективів Івановського

торських, моделюючих органklацій на вишукування додаткових резервів по дальшому поліпшенню асортименту і якості 'товарів, збільшенню іх вироб­ ництва, розробку і освоєння виробів з

вим і

тижнів~. Бага­ достроково

серцеВИllНОГО

Перемогли Знаменній даті

із

2

НОВИНИ

імені Ф. М. СамоЙяова. московського

у виконання рішень ХХУІ з'їзду КПРС щодо дал·ьшого підвищення добробуту

.

ударних

Ціна

pyxojJi

чю руху ~a комуністичне ставлення до праціто

ОБЛАСТІ

.

металургії

Найвагоміший внесок у загальні здобутки зроби­ ли робітники, які працю­ вали під девізом «25-Річ­

25

ініціативу

и,

1984-1985

імені 60-річчя Радянської України, пластмас, 'алюмі­ Зокрема, завдання по зро­ нієвих будівельних кон­ станню прод:Унтивності струнцій, ремонтно-меха­ праці вино нано 'на 103,5 нічного і деревообр~ного процента. Це дало можли­ номбінату. . промислової 5 мільйонів

комБІнату

схваяив

~об зробити належ­ ннй ввесок у викован­ ви ПРОДОВОJlЬчОІ ПРО~ соціаяlстичне змагання за .збіяьшення випуску високоякісних товарів народ­ ГРамн, ПРац1вIlВКН Вро­ ного споживаННІ і ВЗRЯИ підвищені зобов'язання на роки. варськоrо заводобудlв­ Horo КОМб1Rату ВВРі­ lПВJlВ споруднтн У пlд­ на нь за збільшення випуску товарів ЦК КПРС розглядає це паТРІОтичне mефному радгоспі «За­ починання як прагнення трудових ко­ народного споживання, які відпові-. ПJIaвний~ Із сво'іх ма­ дають найкращим сучасним зразкам. лективів дати НОВИЙ імпульс за теріaлlв прнм1щения цеху для виробництва всемірие підвищення якості вироблю­ Спрямувати зусилля колективів під­ Tpaв'JlВOro борошна. приємств, науково-дослідних, конструк­ ваноі продукціі, внести гідний вклад ПІсля того, JIК під

чесним п'ятикутником річчя руху за комуністич­ перевиконано більш як на не с~авлення до працІ 6 мільйонів карбованців. працівнини промисловості Найкращих успІХіВ домог­ Броварщини ПіДійшли 3 лися колентиви заводів

до плану продукціІ на

УКР А

15 жовтня 1983 року

маШ», мебnевого. комБІнату «Вlnьнюс», які

25-

вість випусти~и додатново

1

яовгра_сьної трикотажної фабрики імені ХХУ з'їзду КПРС, об'єднання «Урая­

промисловості

відраДНИМIІ усяіхами з усіх основних техніко­ економічних поназників.

ПАР Т І

КИІВСЬКО!

об'є_наННR «ЗаРR», Дмитровського швейного об'єднання

·3Д О Б У·І К И· -

Н О І

l1інна і. н і ц і ати В а

BAX'fA До славної дати

(; ТИЧ

f;lАРОДНИХ

ТРУДОВА

.працівників

КОМ І Т ~ ТУК О МУН І

«Сніжинко» ДЛЯ фото І

У Моснві иипущено до:

Як відомо, таКа відповідальна посада, слідну партІю нового фо. й топаперу. я~ головни . інщенер, вимагає праЦі напоПаперова основа, на легливої, творчої. Але і в громадських "" яку накладається свІт лоГ І і справах . алина ван вна неперевершеНИп чутливий шар, покритий авторитет, принлад для наслідування. Не- з двох боків .тонною полі­

одноразово обиралася головою профСПіЛ- етиленовою плівкою. Це кового KOM~TeTY, секретарем парТіЙНОro бю- забезпечує швидку хім­ ро. І все це без відриву від основної робо- обробку. Такий фотопа-

ти.

пір можна

І заходять працівники заводу в гостин- вати

і

для

використовумашинного

но розчинені двері кабінету. Завжди зна- друку. і для фотоаматор­ йдуть вони тут пораду, кваліфіковане ви.. ських справ. Зразки но­

рІшення тієї чи іншої виробничої пробле- воУ ми.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНRО.

продукції

«Сніжинкою.,

.

названо

«Самши-

ТОМ:!>, «Берізною~.


* 15

2 стор.

ЖОВТіНЯ

1983 року

НОВЕ

=============1 d ..... ", ,VI8I." СРСР .... 111'1'1.. . авство 1 н' 088' '. ',.'"КОІ8._.·

ва,

Значну увагу в Нонсти­ туції СРСР' приділено і питанням зміцнення со· ціалістичної законності, боротьбі з посяганнями на соціалістичну влас­

ність. У зв'язку з цим було внесено ряд змін у

кар­ Ука­

які скоїли дрібну крадіж­

радянський народ на ку державного

звершення

в справі

бу- пільного

майна,

або

сус­

якщо

їх

дівництва комуністичного суспільства. Саме тому люди Нраїни Рад назвали її «Законом рОЗвинутого соціалізму~, «МаНіфестом епохи побудови КО)WyНіз-

дії не тягнуть за собою кримінальної відпов1Даль­ ності, караються в адмі­ ністративнему порядку штрафом від 20 до 100 карбованців або виправ:

му».

ними роботами

І

це цілком

законо-

на строк

мірно, адже в Основному від одного до двох міся­ Законі закладено величезиий творчий потенціал, у

ців з відрахуванням 20 процентів заробітку в ра­

ньому відображено орга- хунок держави. ніЧний зв'язок внутрішнІх Указом ПрезиДії Вері зовніЦІніх факторів. ховної Ради УРСР внесеОдин із головних склад-

но

ряд

змін

ників того нового, що мі-

ний

ститься

зокр~ма,

в

положеннях

Нонетитуції

СРСР

кодекс в

в

Нар­

УРСР,

склад

і

зло чи­

1977

нів щодо посягання на со­

вий поштовх для створення нового законодавства

дексу . УРСР «Злочини проти соціалістичної влас-

торжества

ках

року розширення і по- ціалістичну власність. глиблення ,соцІалістичноі Так, внесено 'зміни до демократії. Це дало 110- глави 2-ої Парного КО­

законодавства

епохи HOCTi~. В окремих випад­

соціалізму

1

злодії

караються

побудови комунізму. .Із штрафом у розмірі до прийняттям НонституцІі 1000 карбоваНЦіВ або було створено умови

для

всі перед-

розширення

масштабів

соціалістичної

цравотворчості.

На

позбавленням ком

до

двох

Посилено

волі

СТРО­

років.

вЩ.повідаль­

базІ ність і за крадіжки з про­

її передбачалося розро- никненням у сховища чи бити союзні закони про приміщення. В карному вибори, регламент Вер- законодавстві цей склад ховної Ради, закон про Раду Міністрів, врегулJOвати повноваження крайових, обласних, окружних Рад, міністерств і віДомств. За час, що минув після

злочину рперше виділено в самостійну частину. За такі дії передбачено позбавлення волі на строк від 3-х до 8-и років з конфіскацією або без конфіскації майна.

прийняття Нонституції СРСР, у діючому зако-

Нонституція СРСР, зО­ крема, стаття 44-а, по-но­

нодавстві сталося чимаЛІ) :JMiH. Це, перш за все,

вому закріпила право гро­ мадян на' житло. Це

КОНУ; Невід'ємною частиІІОЮ нашого життя став і закон СРСР про Раду

Прийнятий в зв'язку з цим Житловий кодекс УРСР. вступає в силу з

нрийняття Верховної

регламенту Ради СРСР, як і передбачалося статтею 127-0Ю Основного За-

Міністрів СРСР.

Характерно і те, що

Конституції lIередбачена

в

року акти в н а участь громадських. оргаІІізацій і трудових колективів в управлінні справами суспільства і держа-' ви. Тим самим, сфера дії і

1977

форми демократії стали

ширшими,

на всі

зріс

сфери

ЇХ

вплив

життя

-

економічну, соціальну, політичну, і духовну. Стаття 8-а Основного Закону знайшла своє про­ довження в новому Зако.­

ні СРСР про

TPYДO~i ко-

знайшло свіЙ вияв у «Ос­ новах житлового законо­ давства Союзу РСР і союзниХ респуб л і к».

І-го січ~я

1984

Подібних

року.

'прикладІв

можна навести чимало. ПарМя і уряд приділяють по,стійну увагу удоскона­ ленню систематизацП ра­ дянських законів. Перед громадянами ставиться одне' завдання не­ ухильно їх виконуватн, ставати

на

будь-якого

бій,

t\01\tпрОМі су

,.,>1:

'

самогоноварhmя,

бутй не може

про­

веденні серед них профі­ лактичноі роботи. В ре­

7 жовтня 1977 зом Президії Верхов­ року. ' . ної Ради УРСР від 12 UCb уже 6 років Нон- січня 1983 року особи, хає

"

наголос на переівх~ осІб схильних 1I/iJ' пlUIЦТ­

7 ЖОВТНЯ 1977 року лективи, який прийнятий Верховної Ради 17 червня і вступив у си­ СРСР одноголосно затвер- лу з 1 серпня 1983 року.

ституція живе і діє, нади-

--,

~їWИД1~Е:но .""j -' ~~:

депутати

n дію з

а а ~..O0]1=,====::;==========

І

.1'-'._,

зpIнмil. ПJiIlЦТВОМ яка

1

адміністративне і JlОШУЄ про його введення не законодавство.

ИОq

КОМІСІЯ .,~

К•

дили Декларацію, у якІй ішлося про те, що Верховпа Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік, діючи від імені, народу і висловлюючи Ао-, го суверенну волю, прий· має Нонституцію (Основ!lИЙ Закон) СРСР і ого'

10,11;

ЖИТТЯ

проти

злочину," бути

в перших рядах будівників комуніс1'ИЧНОГО суспільства.

М. ·ГАРНІН,

по~чник прокурера ра­ йону.

зультаті вжитих

у

населених

заходів межується

пунктах ра- планів,

йону в першому пl,вріччі

нинішнього року дещо по-

складанням

Обговорення по­

ведінки злісних п'яниць, заслуховування осіб,

що

ліпшилася боротьба з побували у медвитверез­ особами, що зловжива- нику, направлення хво­ ють спиртним. займають- рих на алкоголізм на лі­ ся виготовленням самого-. кування

ну,. ведуть

ці

--.:.

питання

паразитичний по суті, випадають з по:

спосіб життя.

ля зору .пасивних~ акти-

У зв'язку з прийнят- вістів. За прикладами тям Закону про трудові далеко не потРібно ходи­ колективи, адміністрації ти. Лише в пеflШОМУ пів­ підприємств, господарств, річчІ нинІшнього року партійНі і, профспілкові 83. жителі Великої Ди­ організації повели рІшу- мерки побували у медви­ чий наступ на ледарій, тверезнику. Цей же :аа­ прогульників, 'осіб. що клад «відВідали. понад

зловживають спиртним. 70 требухІвців, 20 nyхів­ В цьому планІ заслуго- ців. Хіба це не свідчен­ вує на увагу досвід адмі-

ня низького

рівня вихов­

ністрації, партійноі і ної роботи з боку членів никами профспілкової організа- комісій по боротьбі з цій радгоспу

«Авангард..

Систематична

пияцтвом

і

самогонова­

робота тут рінням?

відділення Державтоінспекції, медичних установ провели рейди-перевірки готовності В9Діїв

дає свої результати: зміцЗвичайно, такий стан і техніки до рейсів у радніла дисципліна, змен- справ вина не лише госпах імені 60-Річчя шилаС/l кількість випад- комісій, створених при СРСР, «Пухівський~, ків пияцтва на робочих трудових колективах, імені Щорса, імені Докумісцях. але й виконавчих коміте­ чаєва. Виявлено було Якими б суворимн не, тІв Рад народних депу­ значну кількість недолібули міри покарання, що татів. Вони хоч і роз­ ків, але виправлення їх

вживають до друзів «зеленого' змія~, самими ними не оБІйтися. Набагато важливішим є товариський осуд ПОРУІШІИка, вплив на нього з 'боку ко-

лективу. Як

не прикро,

Рад, народні обранці, широкі маси трудящих. Про те, якої шкоди завдає пияцтво і самого­

новарінн'я, не ПОТРібно доводити нікому. Про це всім добре відомо з книг і ,кіноФільмів, медичних досліджень. Боротьба :J цими антигромадськими проявами має стати спра­

глядають на своіх засІ­ іде'повільними темпами. вою кожного, і компроміданнях питання організа­ Нерівники господарств су в цій боротьбі бути не ції боротьби з пияцтвом недостатньо займаються може. Про це ПОвинні паі самогоноварінням, але зміцненням дисципліни м' ятати не лише члени ефект від цього незнач­ серед водіїв, знехтували комісій по боротьбі з пи­ ний. Виконкоми мало рекомендаціями перевіря- яцтвом і самогоноваРіН­

дбають про направлення

ючих. І це в той час, ко- іІям, але й виконкоми із, tоспо- Рад, депутати, громадсь­ були за- кі активісти. Лише спіль­ контролюють дотриман- тримані за їзду в нетве- ними наступальними дія· ня правил торгівлі спирт- резому стані. Частина З!\lИ можна знищити те ними напоями. них ск01ла шляхово- зло, якого завдає нам пияцтво і самогоноварlНОсобливе занепокоєння транспортні пригоди. Потребує поліпшення і ня. / викликає TOjf факт, що лікування І. СИДОРЕНКО, нерідко в пияцтво бува­ організація секре­ ють втягнутими водИ ав­ хворих на хронічний ал,. відповідальний тар комісІї по 60РОТЬ­ тотранспорту. Члени ра­ КОГОЛізм, боротьби з пи6і з пияцтвом і само­ йонноі комісії по бороть­ яцтвом серед неповнолітпро це дба- 'гоиоваріниям при рай­ 6і з пияцтвом і самогоно­ ніх. Слабо

але цим питанням у на- хворих на алкоголІзм на ли 149 водіїв селених пунктах займа- лікування, недостатньо дарств району ються дуже мало.

всіх

Не на

підприємствах

і в

установах Броварщини створено' комісії по бо-

ротьбі

з пияцтвом І са-

могоноварінням. мих

В

онре-

випадках до створен-

ня цих комісій підходять формально, і робота цих органів ГpQмадсь-

кого

самоврядування

ІЗ ЗАЛУ СУДУ

об- варІнням разом з праців- ють

виконавчі

комітети

-ЧВРВ'Н:К НАнr,иви

Він поступово, але впевнено точив її дУмки.

невідомим особам, офіціантка одним махом по-

І-ою статті кодексу

155-ї Нарного Української

Важко сказати точно, ко- клала до власн01 кишені. РСР. ли в офіціантки кафе 6 карбованців 65 копійок. Розглянувши справу «Молодіжне~ Г. І. Піпаш А наступного дня на Г. І. Піпаш на відкрито­

виник задум

ВИКОlIRомі.

збагатитися стіл

працівника відділен­ му

засіданні, .,яке відбу­ в кафе «Молодіж~ міський народний

за рахунок відвідуваЧіВ, ня по бороты$i з розкра- лося але З часом він відтІснив данням соціалІстичноі He~,

ІІа підприємствах лі і громадського

торгІв­ харчу­ вання. Про це зроблено відповідний запис у тру­ довій книжці.

З часу, рок

коли

вступив

нуло

у

кілька

цей

ви­

силу,

ми­

місяців.

Але

суспільстві

ще

на задній план поняття власності міськвідділу розповісти прО ВЧИНОІ, порядності і чесності, внутрішніх справ лягла суд глибоко розібрався 'в Г. І. Шпаш, я вирішив усіх подробицях скоєно­ професійної, гордості. скарга обдУрених і обуне випадково. На жаль, у Нарешті, наприкінці рених кліЄІІтів Ганни Івасічня нинішнього року нівни. Перевірка її не

операція

до їі

проведення.

Обслуговуючи

В.

Васька,

Є.

Манжоса,

виписаними

Г.

клієнтів рахунками,

А.

Сукача,

однієї

О .. Чуняка,

пляшки

ставлено

вона навмисно завищила встановлену' .ціну однієї пляшки вина «Механджийське,> на 1 карбованець 33 копійки. Реалі-

де

4

І.

Піпаш

вартість

вина

про­

карбованці

20

до

Р060ТИ

В

ЗИМОВИХ

УМОВАХ

За

переви­

роздРібних цін

з

приевоєння різ­ ниці суд визначив Г. І. Піпаш покарання у ви­ гляді одного року ви­ правних робіт за місцем роботи з утриманням 15 процентів

із

суми

щомі­

сячного заробітку в раху­

копійок замість 2 кар60ванців 87 копійок. Та й нок

сама офіціантка довго не відпиралася і визнала свою вину. Суд звинува­ зувавши хлопцям чотири тив її В скоєнні злочину, пляшки вина і ще одну передбаченого частиною ГОТУЄМОСЯ

злочину.'

щення

По­ метою

самозбагачення зайняла багато часу.

,набула видимих обрисів, казання потерпілих під­ і Ганна Іванівна присту- твердилися власноручно

пила

го

держави.

Нрім

того,

любительку наживи по­ збавлено права протягом

нашому

трапляються подібні ви­ падкн. Як правило, вину· ватців чекає заслужене покарання. Хотілося б,

щоб після з

цим

вий

ознайомлення

матеріалом,

глузд

тих,

- здоро­

хто

хоче

збагатитися за рахунок держави або оточуючих, взяв ням

гору до

О.

двох років займати поса­ Ди, пов'язані з' товаро-ма­ терlальними цінно ст ями

голова иоrо

над

прагнен­

наживи.

ПАНЧЕНКО,

міського

народ­

суду.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Хороший побут-вища продуктивність ВЕТЕРАНИ праці дере­

вообробного комбінату, мабуть, пам'ятають ще

цехах,

~ких,

як,

напри­

натах ВіДПОЧИНКУ ще й' те­ левlзор, холодильник, у переважній БІльшостІ Із м'які меблі, ПОЛіРОВЩll' деревини. Тепер на під­ шахові столики. Цей ком­ приємстві, здається, за­ форт дозволяє добре вІд­ старі

приміщення

лишився

лише

цехів,

спеціально

до

ЗИМи на

дере­

Але, як не

комбінатІ. виявилося, тут

розрізняють

суто

«зи­

мові'> проблеми від пов­ сякденноl боротьби за по­ ліпшення

умов

праці

і

відпочинку робітникІв і службовців. Ці факти свідчать про Забігаючи наперед, тре­ обладнаних вияв турботи адміністра­ ба сказати, що вже два один

дере­

в'яний склад. Не було в старих цехах

і

готовки

клад, мёблевий, є у кІм­ вообробному

почити

трудівникам

час обіДНЬОі перерви.

під

,

побутових приміщень, ку­ ції про створення побуто, тижні і в цехах, І вквар" точків відпочинку. Тепер вих умов трудівникам тирах деревообробниКів, у колективах ,гарно оздоб­ підприємства. А тому я й і в дитсадочку «Лісова лені роздягальні із зруч­ розпочала' розповідь саме казка» тепло. На комбіна­ ними шафками, душові 3 з цього. Адже завдання ті в цій п'ятирІчці запла­ парильнями,

а

у

великих

було

-

перевірити хід під- новано два

важливих за-

ходи перехід на водяне оБІгрівання І на люмінесцеитне освітлення. Вже зараз з дев'яти цеХів парове залишилося лише у

лісопильному,

а

решта

переЙш.ца на більш еконоІмічний 1 раціональний вид опалення. Для цього було встановлено додаткові бойлери, замінено тепло· мережу. Так само і Лl:!МПИ розжарення замінено на лампи денного о~вітлення всюди, крім цеху виготовлення вуликів. До

деталей, що обертаються, доцільним виявилося кОМ­ бінувати обидва види освітлення. 'У'сюди вчасно встигли засклИти

вікна,

відремон­

тували дах механічного цеху і зробили частковий ремонт меблевого цеху. Закінчується переоблад­ нання дільниці сушильно­ го цеху, настилів на за­ лlЗflИЧНИХ переіздах. За­ мінено на нові п'ять ВО­ ріт. І, звичайно, шляхи. Лише в ЦIj,ОМУ році на те­

того ж в цехах, де багато' риторії

комбінату

було

укладено 50 тонн асфаль­ ту. Це і місцевий ремонт, і нові під'їзні доріжки, відновлення деяких від­ різків, як, наприклад, до їдальні. В одному пере­ конуєшся на власні очі:

багнюки і калюж не бувало. Замість

-

-

як цього

нові клумби, свіжопо­

білені стіни приміщень тобто все, що створює гарний настрій, сприяє підвищенню

продуктив­

ності праці.

Н.

ГОМЕНЮК.


НОВЕ СЕРЕД

головних

завдань досягнуто внаслідок

послідов- госпів

по

ЖНТ·ТЯ

*

15 ж<mт.ня 1983 року

підвищенню продук' одиниць.

Такий

рівень забез- однорічних трав

3 СТОР!

понад

-

200

економічного і соціального роз- ного використання фактора спе- тивності праці, залежно від Ух печення кормами поряд з Ух центнерІв з гектара. Як резуль­ витку . краУни, визначених XXVI ціалІзацІї І концентрації. Так, технІчного рІвня, показує, що раціональним використанням тат, продунтивніСть норів у ці­ з'їздом КПРС на одинадцяту в' системі агропромислового продуктивність праці вища в сприяє росту погОлів'я і про- лому по радгоспу досягла 13

п'ятирічку,

особливе. значення об'єднання на

базі 4-х птахо- радгоспах «Плосківський», іме- дунтивностІ тварин.

Район ще

надається підвищенню ефективно сті виробництва і приско-

фабрин створено виробниче 06'- ні Кірова, іменІ 60-річчя СРСР, в 1977 році подолав 1000єднання з замкнутим техноло- імені Щорса та інших, які ма- центнерний рубіж виробництва

реному зростанню ності праці.

гічним ЦИRЛом. У двох радгос- ють більш високу фондо-, енерпах сконцентровано вироБНlI- гоозброєність і забезпеченість

Питання і

ПРОдУктив-

проблеми, пов'я-

занІ з підвищенням ПРОдУнtив-

цтво яловичини, В двох

ВП- виробництва. де

-

рощування нетелей, а в радгос- оптимального

ності праці, набувають особли- пІ-комбінатl «Калитянський» во важливого значення в су- імені 50-РіЧЧЯ СРСР відгочасних

умовах в.

галузі сіль-

ського господарст)3а. Плани по цьому показнику із року в рІк

дівля свиней. В

15

ної ,праці в сlЛЬСЬROгосподарському виробництвІ залишають-

ся надто

високими І

70

склада-

ефекту

трудових

n

дося-

~хи

Ф

Разом з тим в практиці сільськогосподарських підприємств

ВИр они

приросту продунцП В поєднанІІі з найменшими затратами працІ на її виробництво.

І

такІ

факти,

ноли

продуктивності

ли за

4,5.

рону.

мІна

рази.

РІзкому

е кти

пІд

*

Ц т

щень і споруд, якІ передбачають комплексну механІзацІю 1 автоматизацію виробничнх про-

цесів, що дають можливісrь знизити затрати праці на вирсіб-

В а

мально механізувати трудомісткі проце- займатися' організацією кормовиробницси 8 сільськогосподарському виробництві тва.

дукц!ї або при незмІнному Ії

практика не ба· б

ому для за езпечення прискореного зростання ПРQДУКТlІвностl працІ в сІльсloКОМУ

Спеціалізація і концентрація _ надій-

ний шлях піднесення подарської

діяльності

ефективності гос-

*

машин і об-

ладнання, нові проекти приМ1-

обсязі. Така жа~а.

* Макси-

розробляються ви-

цеси, комплекти

ное т І

щення

продуктивності праці

І

сокоефективні технолОгічні про-

ків при зменшенні валовоУ про-

працlвни-

так

Відомо, що для галуЗі тва-

.

В

'6

праці

застарілої технІки,

ринництва

КОr,fплеКСНО,розв'язувати питання підви-

чисельностІ

праЦІ !і

останні дві господарству

пошуки найбільш досконалої технологІї. Проте в праНТИЦі

досягається в зв'язку з СКОР\)чен ням

Продуктивність

зросла в три

ПІД В И ще н н ~ . И

И

е

нищення

завдання рову.

це не завжди враховується.

гають при найБІльших темпах

вІдомі

Державне

між наявністю основних фон- 10-ї п'ятирічни по тваринницт- тваринництві за дів і @боротних засобів. Бага- ву господарства району викона-' п'ятирічки по

господарст- торічною практикою встановле-

найвищого

:іІатрат

280 центнерів м'яса на 100 7.000 кілограмів молока на ко·

ш.

процентІв .

району,

дотримуються ляє

'співвідношення гентарів.

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: НАШ ВИЛАД

. Як показує економічний аналІз виробничої дІяльностІ гос-

110дарств

молока на 100 гектарІв сІль- передових операторів машннно­ сьногосподарсьних угідь, вироб- го доІння понад 6.000-

вах виробляють молоко. На но, що пІдвищенню продуктивДосвІд господарств району снороченню сфери застосуван­ долю цих спецгоспів у районІ ностІ праЦі повинно відповіда- свІдчить, що там, де успІшно ня ручноУ працІ сприяє як за-

не ВИКОНУЮТ,ься, а затрати руч-

ють понад

1980 р. 5.370 кілограмів, у 1981 р. - 5.485, в 1982 5.644 нілограМ1в, а в групах

Повсякденно

ництво

одного

ка

0,8-1,0

до

центнера

моло-

людино-годин,

на один центнер приросту яло-

вичини - ' до 2,5-3,0 люди· HO-ГОДнн і свJЩИНИ - до 1,5~ 2 людино-годин. Однак запровадження цих проектів у виробництво йде надто пОвІльно.

Безумовно, що внться питання

.....

тут не стакатегоричної фе

господарствІ району працю- припадає 91 % виробництва мо- ти таке· спІввідношення' основ- вирішуються питання ко мп- за........и існуючих рм новими ЮТЬ над використанням 'таких лока, 85 - м'яса І 100% - них фонДІв І оборотних засо- лексної механізації тварин· комплексами. Адже сьогоднІ БІльша половина продунцІї тва­ ФакторІв І резервів, якІ дають яєць. Виробництвом картоплІ БІв: на 1 крб. основних фондІв ництва, а кормовиробництво пе~ ринництва виробляється поки найБІльший

приріст

валового

виробництва продукціІ.

Це, насамперед, пІдвищення родючостІ грунтІв. внесення достатньої кІлькостІ органІчних і мІнеральних добрив пІд запланований врожай;

займаються

чlв

- 9.

тити, що з кожним ся. Якщо спецго'спи,

7

господарств, ово-

Причому

слід

відмІ-

процес спецlалІзацП роком поглиблюєтьв,1975 році молочні 'що мали не більше

для

0,65

молочних

спецгоспів

-

реведене на промислову техно· що на

крб. оборотних, для відго- логію

перетворене_

1

старих

тваринницьких

в само- фермах з високими

затратами

дівельних 1 нетельних госпо· дар ств 0,70-0,75 крб. В самІй же структурі основних фоНДіВ мІж її елементами по-

стІйну галузь (радгоспи «Плосківський», «Авангард», ІменІ Щорса), там затрати праці Щі виробництво 1 центнера МОЛО-

ручної працІ. ВихіД з даного становища може бути лише один _ здІйснити в найближ­ чий час У всІх господарствах

шення основних фондІв,

одну умовну

них

, 1000 корів, складали 50 про- виl'ІНО бути витримано таке ка складають - 3,50-4,50 І фе удосконалення спецІалІзації, центІв, то в 1981 р. Ух зменши- ,спІввІдношення: БУДІвлі, спору- людино-годин, на 1 центнер peKOHCTPYНI~ ю Існуючих рм концентрації виробництва, по- лось до 25%. За вказаний пе- ди _ 48%, техніка _ 25-28. м'яса - 28-30 людино'ГОДИН. з застосуванням .НОВОУ техно-!"о­ глиблення міжгосподарського І рІод число радгоспІв, що нара-, робоча І продуктивна худоба АналІз' виробничо:! дІяльностІ _гП і комплексної механІзації. агропромислового кооперуван- ховують' вІд 1.200 до 2.850 но- 15-17 %. Мова повинна цих господарств показує, що Або взяти Інший приклад. НЯ; рів, зБІльшилось вІд 47 до 74 йти не про нескінченне зБІль- зБІльшення витрати нормІв на Створення нових енергонасичешироке

впровадження

досяг-

процентІв,

що

характерно

для

а про

нень агроБІолоГІчної науки, господарств примІської зони. підвищення ефективностІ їХ ВИтехнІки, пере.дового досвІду, В мІжгосподарських пlдприєм- користання. прогресивної технологІї як в ствах по вІдгодівлі велико'( роЯк показує досвід ,передових землеробствІ, так 1 в тварин- гатої худоБИ питома' вага по- господарств, найБІльш високої Ішцтві;

впровадження

голів'я

вІд

загальної

кількос- продуктивності

перспективниХ' ті по району зБІльшилася в

сІльськогосподарських

2

КУЛЬ-' рази, в спецгоспах по вирощу-

тур, УДОСROналення системи ванню нетелей в 1,5 раза. розведення кращих порІд хуЗа останні десять рок1.В доби і птицІ, "нІ б в мІсцевих щІльність худоби на 100 гекумовах давали найбіЛЬШу вро- тарІв ,сІльськогосподарських

1

породи

Боротьба

нетичним

лІзуються

на

83

виробництвІ

од- вага однієї

ного якого-небудь виду ПРОДукції у рослинництвІ, 'крім кормової групи (картопля" овочІ), 1 в тваринництві (молоко, м'ясо,

стверджують

значн,О

скорочується

віДгОДівлІ,

худоби

впровадження

йде

нових· Сf!ГНУТИМ

рІвнем

працІ, тивностІ

праці

дозволяє

п1дви­

пе- вІДповІдності

голови

худоби. В ми,

радгоспах «ПлоскІвсьний», ІменІ Кірова, «Авангард» середня вага. однІєї голови великої рогатої худоби, продано:! державІ

дані на м'ясо, за останнІ три рони

1

пропорцІй

рОбочими

вІдсутність в

між

машина-

необхіднІй

кІлькостІ навІсних знарядь корисна робота тракторів у ба­ гатьох ,господарствах складає, як правило, 60 процентІв.

Од

Ф

l'

голІв, у тому молочних спеціалІзованих гос· ~~~a~ap~Ba:iC~1~&~oд~~~~Г~1IB ПіДВИ~:~НЯ з еФ~:Т~~~~~Ті o~:

НовІ числІ 42 корІв на сто гектарів. подарств

повинні мати

тракторІв

підвищується силовими

та 26 місяцІв, тоді Я" в. радгосpak n властивІсть ефективно заСВ0Ю- щІльностІ до 100 rOJliB велико'( госпу ІменІ 60-річчя СРСР, віД' пах «ЛіткІвський., «Жердіввати корми і бути пристосова- рогатої худоби на 100 гекта- годівельного господарства ський», «Зоря», «Великодимерними до компленсної механіза- рІв сільськогосподарських угідь. «Авангард». В цих спеціалізо- ський» середня здавальна вацІї 1 нової' технології.. За десяту п'ятирІчку основні ваних радгоспах завдяки по· га· не перевищує 320-350 ніДругий напрямок прискоре- виробниЧІ фонди в сІльському - глиблеНIЙ спеціалізації і кон- _лограмів, а тривалІсть відгодІвного росту продуктивностІ пра· господарствІ району зБІльши- центрацlї поголів'я худоби і лІ становить 36-40 місяцІв. ці це використання факто- лись в 1,5 раза, фондоозброє- птиці, площ картоплі і овочів Якщо в першій групі госпорів трудомІсткостІ: пІдвищен, нІсть - в 1,7 раза, енергетич- затрати праці на одиницю про дарств прямІ затрати праці на пя рівня фОНДО- 1 енергоозброє- ні потужностІ 1 енергоозброє- дукцІї різко зменшуються. 1 центнер приросту становлять ності сlльсьногосподарського нІсть - відповідно в 1,4 і 1,5 Нині в середньому по райо- 28-30 людино·годин, то в виробництва, правильний виБІр ,раза. Це дало можливість ну закріплення великої рогатої, другій вони перевищують 50 і здійснення основних напрям- збільшити середньорічне вироб. худоби на ,одного працюючого 55 людино-годин. ків' комплексно І механІзації 1 ництво сільсЬ1:tогосподарської збlЛЬШНЛОСЬ до 16-18 голів, Ефективність трудозатрат у автоматизацІї важкої ручної: продукції в порІвняннІ з до- на одну доярку до 26-30, тваринництві особливо наочно працІ,

потенціалом.

доведена до

досяга- ствах

ють са:Ме ті з них, які спеціа" рІОД

жайнІс;гь І продуктивнІсть, во- угІДь зБІльшилаСl> у два рази яйця). Це

лоділи б пайбільш високим ге-

працІ

голову в молоч-

них сп.ецгоспах в 1,5 раза щити робочІ швидкостІ до 10 сприяє підвищенню продуктив- -15 нІлометРІВ на годину, n1д­ ності працІ на 12-14 процен- ВИЩ~ТИ продуктивнІсть працІ в тІв. У вІдгодІвельних господар- 1,5-2 рази, однак через не­

за

доведення іменІ

дев'ятої

«Плоскlвський»

Щорса,

п'я- молодняка

нетельного

великої pOraTQЇ ху- видно на

прикладі

робництва повинно сюдне

стати пов-

1:1

з ~тосування колектив· ного 1 ригадного пІдряду. Бригадний 1 нолективний пІд­ ряд, акордно-преміальна система оплати праці з почасовим

авансуванням

найБІльш

пра­

вильно враховують оптимальне

співвІдношення

мІж

темпами

росту пр?дуктивностl

працІ

і

зароБІтноі плати. Колективний підряд дІє вже' декІлька років

у

радгоспах

на

вирощуваННІ

(,РусанІвський.,

«Плоскlвський», ІменІ

Щорса

картоплІ,

радгоспу мових культур

овочів.

1

кор­

Про­

ефективних систем машин І тирІчки на 5.5 мільйона карбо- доби - до 45-50 голІв. Од- «ПлосківськиЙ., де в комплек- дуктивність працІ механІзова· нового БІльш продуктивного ванцІв.' нак слід вважати, що така нор- сІ вирІшено такі проблеми: них загонІв 1 ланок, якІ пра­ обладнання, передових методІв НайБІльш високої продук- ма закріплення є ще низькою 1) племінний відбір 1 полІп- цюють за підрядним методом,

І наукової'

органІзацІї

скорочення чисельностІ

робlт- радгоспІ-комБІнаті

досягнуто

в і стримується вона

недостат- шення молочного

стада плІд· вища

«НалитяJf- нІм рІвнем' комплексної меха- никами

голштіно·фрlзькоУ

карбован-

-

на

процентІв,

15-20

по· ніж, ~ тих, де він не запровад-

ників, підвищення квалІфІкації ський» і на Київській птахо- нізації тваринницьких ферм. роди; жении. . кадрІв та змІЦнення трудової фабрицІ, де фондоозброєнІсть Так, комплексна механізація 2) успІшно вирІшена кормоСучаснІ форми органІзації І

дисциплІни.

' складає, 38,4 тисячІ

ЕфективнІсть використання ців 1 енергоозброєність 17,5 вищезазначених факторів 1 ре- -17,8 к. с. Глибокий рівень зервІв пІдвищення продуктив- спецІалІзації, комплексна меха-' ностІ праці можна бачити на нізація і автоматизація вироб-

прикладі розвитку радгоспного ництва дає

виробництва

СІльське ного

нашого

району. ний ефект.

господарство район-

агропромислового'

нання сьогодні

являє

високий

економіч-

У радгоспІ-комбінатІ

об'єд- тянський» один

собою СЛУГОВУЄ'

«Нали·

оператор об-

J. .800-1.900

голІв

високорозвинуту Інтенсивну га- свиней на вІдгодівлі, на НиУв-

лузь, яка

виробляє

сІльськогосподарсько!

на !.варинни~ьких фермах ве- ва база

або 10,3

пlвтора- управління не повнІстю вІдповІдають вимогам сучасного сІльськогосподарського вироб­ ництва. НеобхІдно привести їх у вІдповІднІсть з досягнутим

допостачання

сил

93; машинне доїння корів і во- ні кваЛіфіКО:Qаними кадрами; механІзованІ на 5) запроваджена відрядно· 100 процентів, видалення ГHO~ преміальна система оплати прав ПРИМfщеннях - 87,4, свинеи ці 'l'варяннинІв. 1 птиці 96,6 процента. Досвід цього радгоспу вивча,Одним із важливих факто' ється І запозичується всіма

щорічно ськІй птахофабрицІ одна пташ- рІв, що впливають на продук- господарствами республlни. ПРОдУн- ниця -

20-25 тисяч курей- тивнІсть праці, слід

вважати

Особливо

ції на суму 120 мільйонІв нар- несучок. В резуль!аті впровад.: вихід продукції. рослинництва організація

бованцІв

створено

ЛИКОl рогаТОІ худоби стано- річний запас кормІв; вить 62 проценти, в тому чис3) механізоване приготуванлІ в корІвниках 71, свино- ня 1 роздавання кормів; Фермах 83, птахофермах 4) всІ ферми укомплентова-

процента ження промислової

вІд усієї валовоУ продукцП: Ниївської областІ. ІнтенсифікацІя сільського господаретва дала можливість за перІод з 1975 по 1982 рік

технологіl· з 1

гектара 1

продуктивність Тут вихІд

в 1980 році виробництво валовоУ ПРОдУкції на одного середньорічного роБІтника доведщ-!О в обох агропромислових пlдприємствах до іЗ4,5 тисячІ нар-

голови худоби, яка знаходит'ься в прямій залежності вІд рІвня годівлі І стану племІнної роботи. У нашому районі під кормо-

продукції в господарствах ра- виробництво 'одиницІ продукції йону на одного середньорlчно- меншІ в 2,5-3 рази, а соБІварго працІвника з 5.891 до 7.603 тІсть в 1,5-2 рази нижча, карбованцІв, або в 1,3 раза. нІж в неспецІалізованих госпо· Особливо Істотних змін вдарствах.

нято 47-50 процентів посІв-' них площ, ,не враховуючи зернової групи. Це дає змогу при пІдвищеННІ врожайності виробляти кормів на умовну голову

АналІз даних групувань рад- по

36-38

п ис о

пр

од

УКТИВПlIх

здІйсню~ат: P:~::;~KC темпам~

нІзацІю икл

~алі:;

в

всього о

вир~ меха

с пр ваджувати

ничого

·раціо­

ва щ~ б;~~КТ1!lият виробницт­ е~ню

бочо"

и перетво­

кормовиробництва. ~осподаfcтва ~ ~~~Ій~gЬдСfКОГО

кормІв з

ножного

гектара за останнІ п'ять рокІв становить 65~70 центнерів кормових одиниць, забезпеченІсть на умовну голову 44 -46 центнерІв кормових оди-

збільшити виробництво валовоУ бованцІв. Тут затрати працІ на вими культурами щорічно зай- ниць,

аростаннl ПРОдУКТІІвностІ праці

заслуговує уваги

рІвнем розвитку

с;,ередня

ючу,

а працІ в ІндустрІальну і високопродуктивну. Все це створить необхІднІ передумови для успІшного виконання зав­ дань, накреслених XXVI з'Уз­

врожайнІсть дом КПРС по

пІднесенню го­

зернових понад 40 центне- ЛОЩIОї ланки агропромислового рІв з гектара, нормових корене- комплексу сІльського госпо­ плодІв 1.600, кукурудзи на дарства. силос .1 зелений корм 475, Ю. БІЛИК, багаторІчних трав на сіно заступmiк ва'lальввкв рай­ центнерІв кормових 56, на зелений корм 450, сIJJьrОСПУПР~RВJI.


* 15 ЖОВ!г.ня

4 СТОір.

року

1983

Н ОВ Е

Ж ИТТЯ

--~--------,----------------------~-----

HaropoAa за піснlО Нещодавно

художньо:': ті

ВроварськоГсО

обробного ступали

дерево­

комбінату

Із

цертом

пісню .В.

учасl'lИКИ

самодіяльно!;­

звІтним

на

ви­ кон­

Виставці

сягнень

народного

дарства

УРСР.

до­

госпо­

Того ЧУДОI!ОГО неділь­ мого дня ДО Зеленого те­

aTPf прийшло дуже ба­

гато глядачів. Концерт JЮзяочинав жіночий во­ кальний аясаlИБJlЬ ветера­ нІв

працІ,

який

виконав

серця

Філ1nенка, «Від

до

серця.

та

ло,

їнські народні пісні. Ду­ же сподобалася слухачам

солістка кія

ансамблю

Накалюжна,

дачі

зІ

довго

сцени.

не

ка

Євдо­

яку

За

бу ли

публіки день

Переможцями майстри Тиж­ . стали

фІзичної

культури

І

СРСР:

у чоловІків OJleK-

ло проведено багато ЦІка­ вих змагань дІв спорту.

у командному заліку перемогу здобув дружний

з

різних

ви­

СОНЯЧRИЙ день минулої неділі був сприятливим для проведення легкоатле­

тичного кросу, що вlдбув~ ся на околиці ЧернігІвському

міста ПQ шосе. По­

мірятиея силами 'У

бl~

на дистанції 1000 метрІв у чоловіків та 500 метрів у жІнок зІбралися кращі легкоатлети нашого міста;

врученІ

стерність

ду

повністю

у спортсменів заво-

металур-

ПереможцІ змагань награмо там и

Вони

вельних

закладІв.

станову

ЦК НПРС

забули

про

стравами,

куштувати запІканку,

по­

вІд

11 вересня 1981 року, де сказано, якою

кожному культури.

колективІ

фlз­

Розвиток фізичної куль­ тури і спорту У значній мір1 :sалежить від умілОІ. цілеспрямованої Ух про­ паганди і агітації. Однією з форм такоІ пропаганди була зустріч з футболу

пацький, А. Нлепацький, В. Нотенок, В. Ігнатьєв, О. Нлимен}(о, В. Зарицький. У молодІжній зБІрніЙ спортсмени заводів порошкової металург!!,

рота. Ц1нава зустріч за­ кінчилася з paXfHKoM 6:5 на користь молодіж­ ноІ команди. Зустріч принесла насолоду всІм г лядачам, адже, незважаючи

між збіРНОЮ командою мі­

нічного, ших.

ін-

ветерани показали змі­ стовний футбол, хорошу

Гра . проходила напружено і цікаво. З перших хвилин в атаку пішли 1'40лоді футболісти і це дало свій результат: перший І У складІ команди вете- . тайм аакінчився з рахунранІв люди різних ком 2:0 на Іх користь. ПРОфеСіЙ. За команду Після перерви ініЦіативу грали Т. 'Швед, М. Голен­ переХQПИЛИ ветерани. Споко, В. Скуйбіда, В. ПОА­ чатку вони забили 2 голи зигун, В. Краснощрськиft, (Ана'РоліЙ та Валерій М. Скобмен, А. НИЛОВ, Нлепацькі), але потіМ про­ О. Ревничєнко, В. Нле- пустили 4 голи в свої во-

технІку і підтвердили ще раз істину, що спорт не

ремонтно-меха-' на поразку,

припинили заняття футбо­ лом. Зустріч проводилася 7 жОвтня на стадіоНі «Спартак •.

"Днвамо» С"огодкl

камера.

«Скарбн музеів УJqJаіНИ». В. БоровнковськиЙ. "Порт­

СУБОТА,

J

оет ,'ПОJllЮвннка

ЖОВТНЯ

15

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОfРАМА ЦТ ' 12.00 До 1І0-ї рlчннцl з АНJI на­ роджеННJI О. д. Стасовоі. HaYKOBO-ПОПУJJJIРННЙ фІльм "ТоварвІВ .А.бсOJJIОТ". 12.2'11 Шсня далека й БJJИЗ"Ка. 13.10 "Художник к.нги - Де­ ментІй Шмаринев». Доку­ мент&.ІІЬННЙ телефІ...... 14_05 V МlжнаРОАННЙ фестнвал .. телепрограм

7ворчіст..

JlННl\а»

про

наРОАНУ

«ВеСелка».

«Во­

(СФРЮ).

H.4~ ФI.... м мопlт

АІТІІМ. "Велн".

маJlеи .. коro

через

...

XJJОRчuка

IS,SO ТеJJежурнаJl

"СnIВАРУЖ-

віст.. ».

16.20 МуJlьтфl.... м

"Дивовижнн.

18.2-0 19.20

У

В.

свІтІ

БесlАа о.

orJlII-

Бекето.а.

ГОЛОВІІ

РаДIІНСЬКОro

захисту

миру

Жукова.

/іІ.50 ХудожнІй ФIJlЬМ. «Поема про KpHJla». І сер' ••

21.00 2/.35

Програма

"Час».

ХудожнІй фlл"м «Поема про KpHJla». 2 серІ •• 2З.0О ЧемпІонат свІту з борот,,­ бн АЗIO-ДО.

ПРОfРАМА YKPAIHCbKOfO . ТЕЛЕБАЧЕНН,. /2.00 «Призначаетьс. побаченв.».

Естрадна

розважальна

передача.

12.ЗО "Імпульс». ПУJrярна

ХОРТВЦІІ».

МузичнІ І.

Науково-пО-

програма.

ІЗ.ОО ХудожнІй

14.10 14.50

фl.llЬМ

«Я

та

Жнтомирської оБJlастеЙ. "Дружба ФроЙндшафт». УІ фестнвал .. Дружбн моло­ дІ СРСР· І НДР.

22.40

LI ЗАfАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І пЕР ЕДА'-ІІ . НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 9.00

Музична

ва

передача

"Ранко-

зустрІчІ.

Фравко.

«Сов

КНJlЗЯ

драматичного

театру

Ім. М. Заньковецькоі. 17.00 Чемпlон,ат СРСР з футболу. "Динамо» (Тбl.lllсl)

9.30 1'0.50

Камера АНВНТЬСЯ у свІт. Програма Пермс"кої сту­ дІі теJlе6ачеJlНJI. 11.00 БратlС.llавськl музнчнl тор­

"УІфаінскl веЧОJIВIЩI-. Прем'ера фIJJьм,у,виставн

ЧернІвецького

украінського

17.00 РозповІдІ 8РО партllО. ·"М.

не зупнннмось ва вlвдо.ро­ зІ». ЧемпІонат СРСР з хохею. "Спартак» "КРНJlа Рад». 2 і 3 періоди. 19.15 Документаllьнl :rе.ll.ефlлIoМН "Турбота ,м' 1'», "ТаJlIСЩЬ НВ. шоУ ОСЄIfї». 19.45 ВечІрня казка. 21<.00 Програма сЧас».

17.45

на .музнку

К.

НЕДІЛЯ,

Маllчанова.

9.ЗО БУДИJlЬННК.

Редактор Е. выоднтT С 17 вторннк.

ФЕДЯl'I. апреllЯ 1937

ареда,

пятннца,

Foдa. сrббота,

свою

про­

яка полюбила­

вили

кухарі і кондите­

ри рестораll:У «ПролІ­ сок. Н. О. ГордІєнко, М. О. Степанець, Н. М. Журавель, Н. О. Панченко.

ЯКЩО спитати у юннх жите·

JlhI МнКОllаева, ЩО ваlцlкавllВе

в' Ухньому мlетl, вонн у вIАПОВIД": «Казка-. каllьне Ігрове' IlІюетраu;lи до

Всього пlдпр.~мства комбінату громадсько­

новими по­

го

голуБЦі' І пирІжки І

_харчування

вали

госпо­

ватрушки, котлети І тІстечка всього не перерахуєш. І начнн­ КОЮ у всіх названих

дарки

виробіВ був гарбуз. Най­ більше страв з гарбу­

ти, як їх можна приго­

81

вдома.

.

дJlя маленьких любителІв на­ укової фавтастикн споруджено механlзованнй «КОС_ДРОМ». де ВОНН мандрують на' "MIClIЦexe­ .цах». Та осоБJlUве заХОПJlевни у юннх жнтеJJlв міста корабе­

парторrавl­

комБІнату

мадськоrо

вистави й коицертн IОннх ар-

тистІв.

ЄРМОЛЕНКО,

секретар

~aц1i

Ра,ll.JlНС.. IІОМ)'

12.30

rpo-

харчував­

лів .ВНКJllІкае

НЯ.

ева. І зроБИJJВ все .IАмlвво, з мalстернlстю й СМІІКОМ. Тому І стаlЮ ·мlстечко справжвьою казкою

,

На

никІв

харчовоТ

20.30 Лlр""нl Me.lloiUJ.

CIJ~,

Концерт працівникІв MHC.llOВOCTI.

15.ЗО l(.ІІуб

ПРОМНС/lОВО­

дІ СРСР І НДР.

9.10 М)'/І"тфl.ll"М «ПІд ОАВИМ дахо.. . . 9.38 ДОК~НТІІІІ.ИІ те.llефl4lоМ" . "'0 Двв арацlвникlв .ІІегіоІ промис.-овості. 10.80 Братlc:.nвськl· музичнl тор-

.

жества.

11.00- ВсесоlO3ВИЙ

«Коля.

Пlаф».

фl.llьму-ввстаn аJOаАемlчного

Московс"ко'

21.00

Програма

Оля

Естра,ll.ННЙ

22.З5 ЧемпІонат бн Д3Ю-ДО.

11.50

І

Прем'ера

13• lо(бха.н).. удожнl

Державвого . театру Ім.

концерт.

свІту

з

борот,,­

никІв

Ден.,,"

хаРчовоі

цн

-

корес-

ського СоlOзу В"

МОоІІОАцова. 17.4-5 Ч!lмоl.оват СРСР 3 хокеlO. «Дннамо». (Моск_а) сд.иамо» (Р,.га). ~ І З ~eprq-

праців­

.

ІЧ#.

19.16 СвІт РОСJl"Н. 20.00 ВечlрJUI казка. eIlJlo&ll:t.

«Дует

П.О" ЕдI,іІОI(. J

. 11

ЖQвrl:lВ

ЗЛfАЛЬНО.с.ОЮЗ.,,,, ПРОГРАМА Ц1

8.5ІІ:" ~ITI T.Bap,JIAI.

14.~ I<онцертlНl. аал #o1ll1Y~­ би. З"I:.ІІУlКеии. анса",б.llЬ таицю Молдавс"коі РСР "Жок». . 15.50 ЗустрІч з театром. РН3Ь'

10.55 Док.

17.110 18.00 19.00

11.25 14.30 14.50

фJJlыt lМonlт

9.50

'

АIТJlМ. «ВеJlНКИ" череа миевЬІОГ,О

-

Х.llопчика-.

.. .

~пррт

«ВсІ

ва

віДJlУН-

16.00 Новнвн. 16.10 СрІбний дзвlночо~ 16.30 Кlнопрограма «СеJlО: ШУКR. проБJreМН».

-

коваве

цІкавить ОДНВ

РАТАУ).

те.llефl."м

20.4& на добранІч, дІти! 31.00 Програма "Час"-. 21.35 «дРУЖба - ФрОАilдшафт~. ЗаКJlIОЧННЙ концерТ шостого фестиваJlЮ дружбн молодІ СРСР І НДІ!. Новинн: .

.

.

23.10

2З.20 Щоде!lВflI[ дружбн

УІ

ФестнваJ!Ю

ЇolОllодl

СРСР

..

ПДР.

..

І

'ЗАfАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ нА КИІВ ТА 05ЛАСТЬ' ,

11·

ІЗ.35 ШКОllа господаРlOваННА. «ДИСЦНПJlІна запорука ус­ пІху».

14.06 15.20 16.00

за

І

вамн.

[ромад-

Украінського те"СІ.ІІЬСЬКИХ вl-

"Робlтничоі

сучасно'{

газети»

фІльм

"Ти

пlcllе

Казахстан>.

поворот».

18.00 18.20 18.50

ська рада .ІІебачевн.,

Муз.

мок.

наJl».

18.30 Муз. фlл"м "ПОК.ІІИК Кар19.ЗО СЛово

героА

НОВИІІИ.

16.45 Теllефlльм 17.55

19.00 Актуальна камера.

МОJlоднА

прози.

по-

ти разом».

Екран

"Небезпечниil

І серlи. МОJJОДИХ.

«Сучас-

ник-.

Новнни.

Мамнна школа. ДовІдкова СJlужба. lіІ.ОО СJlУЖУ РаДАНСЬ\СОМУ зуl 20.00 Вечlрия казка.

Сою-

по впроваджевнlО передово- 20,15 МІжнародна панорама. го АОСвlду. ' 21.00 Програма ·"Час~. 21.3~ ФІ.ІІЬМ сДва БIЙцl~. 20.35 СпІвае· М. РеЙзен.

~---------------------------. АдмІнІстрацІя, партІйна та профспіllкоаа оргаlllзацlТ І іllспеіщіі ДерJli.і:траху Бррварського району ВНСІІОВ.ІІІОЮТЬ Г.llибоке спІвчуття Інспектору Держстраху Т. А. Яковен-

ко З прнвод.у lІереАчасноТ смерті її матерІ.

.

"'========================-

І"~

СВаси.ll.

АдмlнlстрацlJl, партІйна І профспlлхява орга"lзаЦіі Броварського свІтлотехнІчного заводу ГIІНбоко сумують з приводу раптовоі смертІ працlвннка заводу " МихаЙllа Авдрlйовича МАСЛЮКА і ВИСJlОВJlЮЮТЬ Щире спІвчуття рІдним і близьким по~НO~ .

ГУІІНТИ-.

11. БРОВАРИ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ,

радlОМ08лення

19-4-07.

Ка-

УкраУнська IІlтература.

Н"».

164.

ТеIlЄфОНН: »єдактора 19-3-82; заступннка редактора, віддІлу партійиого 19-4-47; вl.ІІ.повіАального· секретвря, вІД.ll.lлу сІльського господарства -

-

на IІЬОдУ",-

1'2.05 Те.llефlJl"М "Довге

Суворков І йоrо брнrада». Новинв. Новинн. Док. телефl.ьм «Я' пІшов

ВУЛ. КИІВСЬКА.

І масової роботн

'

вгорІ

18.30 МУJlьтфIJJЬМ. 18.45 СlоОгоднl у свІті. 19.00 Честь по працІ». 8.35, 9.35 ФІзика: 7 К·.ІІ.· 19.%5 Жовтень. КIН'ОзаМ1UIlоОвка. 9.00 РосІйська мова. 19.35 ТеllефlJl_ СI(JlJlтве""ІІ 10.00 Поезlll Я. КупаJJН. ,ап нс ». Фl.ІІflМ першиlt· І ~I=- ІО.З5'.Нау.1[8 і Ж"ТТіІ.· . рІ., Ц.~ І. 1,ІІ!Jф і 6. П!!fРСIІI. СТІ!­ %1.00 Програма сЧас», ЖИТТІІ і Тl!орчрстІ. 2'1.35 ДЛІІ вас, трудlввнки се. 12.00рlllКIІ Науково ПОПУJllІрннlі .ІІаl Концерт. фlJlЬМ «fapaHTiї мlцьості 22.00 СьогоднІ )' свІтІ. устаткуваНВJI АЕС». ПРОГРАМА YK""YHCbKOfO 12.20 ЗеflJlоrlJl. 7 КJI. ТЕЛ~5А'ІI!ННЯ 12.45 ПрнродознаВСТ80. З кл. Н.40 ШкllІЬНИЙ еllран. іІ ІМас. ІЗ.ОО Фlзнка. 10 КJI. '

стей»

21.00 ffpo..paMa "Час».

~».

місцевого

'. .

17.0& Внставка БуратІво. 17.35 Док. фl~м,,' пр!!

«Чарlвннй

,21.35ХУдоJк'ldЙ фl.ll"М "Без права ,ІІа nOMHJlКf',

. 12.10 Катруснн хIВllза... 13.10 Кlнопрогр;ама f<Ma,""9~­ ча У&'раін.• ».• IЗ.55 CJraBa солдатська.

кореспондента

«ДжеРDJlа

17.15 КраТна КомсомолІ •. 17.45 На порядку денному. Передача про [еРОJl Радяи- 18.00 ТепфіJlЬМ сЧас вирllllува~

JlРОМНСJlО'О­

25&020,

І.ІІ"М«

, 16.00 ЧемпІонат СРСР 3 хокею. "Трактор» ЦСКА. 17.15 За законами мужнОстІ.

c:rJ. В пер.едач.l6ере участ,,"

мlніст;р хаРЧОllОТ JlPPM.~9.lІостl .УРСР М. Ф.' Ку.IВlч. J(lнопрограМа: «МCl.'iОIlO :J Пильза», сДо .НОВИХ РУ,Ое­ жl.», ",Щедр.. Н.И.\lа":В.ес­

Ф

пондевти.

ПРОГРАМА .VKPAJHCbJ!;O,fO ТЕЛ І;:БАЧ ЕН.Н.Я

НІ.45 Сьогомl -

Te.lle

ган». 3 серІ.. 14.30 РозповІдають нашІ

Р.адн.

«Час».

21.З5 Футбо.ll"ВИЙ Of.llIIД. 22.05 «На струнах І КJlавllиах».

конкурс на про ПТУ.

"Зворотни. зв'нок». «ОчеВИАВе неймовІрве.· 1!.5СІ Гра. о1Іауреат мlжнароднoro KOВK)'JICY О. Шаров

панорама.

МУJlьтфl.ll.М

19.10 «Едlт

кращу передачу

мІсцІ».

..

~::т~нв:{~~настика... Пр~

ПРОfРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ ТА ОSЛАСТЬ

маН,ІІ.рlвннкlв:

МІжнародна

16.З5 ТеJlеварнс

И ЗАfАЛЬНОСОЮЗНА'

св з дl"ОМ. 1з ЦИ'К.ІІУ сВирl·

18.00 18.45

,pgllll,l.mаф. ,.~.

"ЗвІздар,..

16.05 1(0JЩерт художнІх' ·KO.lleK. тивlв ТаджіщькоТ-- РСР:' .' 16.ЗО Новннн.· . . рвев.» •

УІ фестивал .. Дружби MbJ!O'

Док)'ментальиий фl.ll"М ЧO.llО­ "ІсторІя Аерев'яного вІчка» про казкового перс;о· нажа Пlно_lо. ' 17.00 КОJlИ СІІОВО не РОЗХОАВть' на

"OIl"H"..

23.30 СД'у,ll(БJ -

працІв­

16.35

шуеТЬСJl

"~all!'

,н_ІІРм!»,

на ,амоlt.lllеlИIІ харчовоі про­

І6.ЗО Новини.

1~.20 ТелеЖУР/lаJl

2O.~ На добран)". дІти І 2МІІ!І Програ .... а «Час». 21.:#; ;ll:Уд!'ікНIІІ '1.111011І

стІ.

14.45

дІтей І

Заступаиа редаsrора А. волошиtlЕНКО.

~З.~

День

длн

знl_ах:

рнцарс"ке вбра_я усІх Jlllопчакlв; злІва З куточків «Kas1Ul». Фото О. Крем,ка.

(Фо-тохроніка

пошта».

кlес:к.

прнгод­

КОJlВ «І(азка» ще тІJlЬКН ствn, рюваJlась, архІтектори. СКУJl"П' ТОРJl, ХУДОЖНИКН часто зус-rр'­ qаllИСЯ з майбутнlмн господа· РJlМВ містечка, ВНСJlухувалн іх думку. З душею 1ІтіllЮВалн в життя аадум,и авторІв будIВ8JlЬ­ никн робlтннкн Чорвомор­ CbKoro судвобудlвного заводу та Іншнх пlдврнемств МИКOJJа­

CIJllЬCЬKa ГОАИНа.

ІЗ.ЗО Музичннй

морська KapaBe.lla

на водІ. На' таквх СУАВах ро­ БНJJИСЯ велнкl rеографlчнl вl.ц­

.

Програма «3.11.0)108'.», , МУЗlІчна передача "Раик!)-

14.00 СьогоднІ -

.

У пlвнlчmА' частинІ «І(азкн~ збудовано амфІтеатр, майже такнй, ЯІС в антнчнlй [рецlі чи РимІ, пlдковоlO, Із зручннмн сндlннямн І вlАмlнною акустн­ KO~. Тут вlАбуваlOТЬСIІ JlJlIІЬКО-

ми з гарбуза, розпита­

О.

.

kom-фортеu;еlO.

урізно­

манІтнити святковий с'}.'іл смачними страва­

тувати

дереВ'JlННЙ

з МОГУТlІlмн стІнами, сторожовнми вёжамн 'а бlйнн­ ЦИМН сус1дствуе з кам'яввм середвьовlчннм рнцарським зам-

тисячІ

А

змогли

ДаВНIоОРУ4:ЬКИЙ кремль

вторгу·

пІвтори

карбоваНЦІв.

аК8ЖУТ" Це унl­

містечко веначе популярннх ка-

.

30К.

футболісти­

Адреса редакцlТ:

-

центрІ

критти, ПJlаваJlВ героі ницьких ромаlllв •

lІиА театр росlйськоТ драми. Жнве СJlОВО. Наш друг спорт. AKTYIUlЬHa камера. ІІІ.ЗО «Інтерклуб».

16 ЖОВТНЯ

ЗАfАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

.НОВАЯ ЖИЗНЬ,. оргаll Броварского горо...аого комитета І(омм)'ннстическоil партнн УкраннЬІ, город­ ского н районного Советов народнЬІХ депутатов І(нев­ ской обllасти. (На укранвском ЯЗЬІке).

Газета ,днн выода::

теат­

ру Ім. О.' J(оБИ.llІІНСЬКОТ •. 14.З5 Документальвий фlJlЬМ «Хто CTpiJlIЦI В реcn.уliлlху». 15_00 Музнчннй кІоск. . 15.ЗО МlжнаРОJl;НИЙ еrид. 15.+5 Пlснl j танцІ HII,IWAIB СРСР. 16.15 Програма «ЗДОРОВ'.». .

І

СJI)'ЖУ

АрхІмед».

пошта:..

21.35 «Трн картн» . ФІльм-ба.llет

СВЯТОСJJава». Внстава ЛьвІв­ ського академІчного украін­

ського

художнІ

Кримс"коі

музично-драматичного

тварнн.

комІтету

Ю.

СаМОАIЯJlьнl

КОЛl;КТН8Н

12.45

Новиив. БесІда ПO.lllтвчноro

дача

кетн».

жества.

маllеж».

16.30 17.50

РУ,ll.енка».

20.00 'ІеМПlонат СРСР з футбо­ лу. сЧорноморець' - «днІп­ ро». 2 тайм. 21.00 Програма "Час». 21.ЗБ TeJleTYPlllp «СОlІІІчні мар­

колективу.

ся броварчанам, виста-'

УД&.Лj,JIі Nv 1. Чимало цікавих рецептів знай­ шли кухарІ Н. И. Нле­ пацька, О. П. Боро­ винська, В. В. ДунІна.

зуl

ва

АктуаJlьна

М.

-

тету.

11.00 11.45

ського.

О.

В,ІВКОВ.

10.00

19.00 111.4()

СергІЄнко,

м1ськспеpтlCОм1-

rcmoBa

(Кнїв). комуністнчннй

-

Тура,

має вікових кордон1в. При вмілому тренуваннІ вІн допомагає зберегти до старостІ бадьорість і здо­ ров'я, такІ неОбхІдНІ кож­ ній людині. ВІн дарує бёl.­ гато хвилин радості і на­ солоди.

суботlUIК. Внступ секретаря Укрпрофрадн М. А. ЗаПОJJЬ­

1'8.45

В.

за приготував колектив

ЗмаrаlOТЬРJl ветера.. і 1І0JlОДЬ

ста і ветеранами, які вже

вмІлІ

Масловська,

дукЦію,

рlЗНQманlr­

хотІлося

І.

У

і

винесли

разу

Т.

В.

ни

На

кухарі

ЦІкавилися

Тут

На жаль, хочеться зауважити, що деякі ко-

та

покупців

страв

Савчукова та інші чле­

вермагІв в центрі та на ЖИ'l'ловому масивІ поспішали броварчани.

'Рорго­

повинна бути масовІсть у

ШВУ-50

В.

місь­

До святково прикра­ шеннх столІв біля уні­

І

спорткомітету.

пластмас,

винахіДли­

нІ вироби з гарбуза.

• св тлотеХНlЧ-

конкретно

І

весник.

Т.

кондитери

райлІкарнІ.

раз май­

хар'!Ування.

ЦЬQГo

Це колективи заводів алюмінІєвих будівельних ій

ще

ЗО

кондитери 3 кафе «Ро­

ких закладів громадсь­ суд

культури І спорту.

ного,

порошкової

вироБІв

як

запропонували

кондитерсь­

вІсть праЦІвників

не зумІли виставити своІх учасників на змагання.

-

ДОКу і третє ПРИЗ0ве' мІс-

геродженІ

ких

і

БІльш

викулі·

продеМQнструвала

букети

спорту

колектив заводу пластмас,

г1'і.

Ilарних

кого

другими були спортсмени. Koытрукцц

.це -

Передсвяткова ставка-продаж

змагань' лективи ФіЗКультури заспорту були про ТИЩl{ень фіа-

сандр Хлинін, у жінок Олена Луткова.

спорту, лlд час икого бу­

ху­

__. . . . . . . . . . . . . .__

рес­

пройшов

учасники

Г. КОВБАСИНСЬКА.

8

І селах

фАНТАЗІЯ

kOнцерт­ майстерне

троянд.

Тиждень фізкультури 1 У містах

і

дожньої самодІяльності деревообробного комБIН&.­ т,! нагородженІ Дипло­ мом ВДНГ УРСР. ВсІм само,цlяльним артистам

ви­

Великий успіх випав на долю гумориста Ва­ лентина Гарая, яний вмісПОРТ

зміСтовяу

програму

виконання

відпускали

конали пісні Любов Шу­ та, Ніна Шусть і Ворис Моліченко.

_________________

ГАРБУЗОВА

гуморески

•.

ну

гля­

Майстерно

прочитав

Павла Глазово'rO .Гор­ дий зять. та «Куца Фень­

укра­

Не :в вкомусь ·царстві ...

-

19-3-05;

віддІлІв

промнсловостl,

життя

19-3-18;

IІнстІв

Індекс 61'.285. Друк ВІІСОКИЙ. Обсир l' друкова· ННЙ аркуш. Тн раж 12.555 примІрників. Зам. 4001. БроваРCloка друкарня І{нівського оБJlасного управлІння у справах видавннцтв. nOlllграфії І кннжкової торгІвлІ. Адреса ДPYKapBI~ 2550211. м. Броваl,>И I(нІвсь1Сс:.ї оБJJастl, ВУІІ, Кні8С1ока, 154. Телефон 19-.-37,'

#163 1983  
Advertisement