Page 1

3 святом, працівники ланів і ферм! ПролетарІ всІх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

Газета ввхоАВТІІ 8

====

17

І

квіТНJI

1937

року

НАРОДНИХ

РАД

Н!! 162

ф

КОМ У НІС ТИЧ Н О

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

РАЯОННО'

--------------------~--------------------------------------~

ДЕПУТАТІВ

-

Вагомими здобутками в праці

відзначають

день

древнє. Здавна ЛІОднна

яке

вого

нято прапор Трудової слави, а про УІ успіх Р01-

суперництва.

1

Перш за все, керівникам радгоспів, партlйннм профспілковим органІзацІям необхІдно подбатн

про створення умов для високопродуктввноІ працІ тварниинкам, механІзаторам, якІ доглядають худо· бу, адже саме від них тепер в повнІй мірІ залежить П продуктивність. Завтра свято. Для багатьох воно пройде на

робочих мІсцях. Як І в будиl, вранцІ прийде на ферму доярка, з'являть(:,8 на робочих мІсцях меха­ иlзатори, водІї. Побажаємо ж усІм сІльським тру­ дарям нових успІхІв у 'трудІ на благо рІдноі ВІт­ чизни, яскравих трудових перемог у передз'Іздlв­ сьному соцІалІстичиому змаганнІ.

тваринників

В.

11.

Носок У господарСТві під­

повіла

«блискавка».

Р. ШУЛЬГА, голова робіткому проф­ спілки радrоспу «ABall-

визнано оператора машч}!-

гард

настроєм

•.

зустріча­

Продано також 1 міль­ йон 741,6 тисячі курочок, що становить 121.6 про­

чатку

тру­

племптахорадгос­

року

при

завданПі

мільйони 163, 3 тисячі ПРОінкубовано 4 міЛЬЙОНИ 453,4 тисячі яєць, що Q\ладає 107 процентів до плану. Перевиконано і план виробництва цієї продукції: одержано за той же період 12 мільйо­ НіВ 970 тисяч яєць проти

Підтримуючи

IНЩlаТИIJV Результати

рів.

соціалістичного

СПМК·509. клектив ПМК·!; змагання за найвйщу про­ зобов'язався виконати п'n· тирічну програму до 63-ї річниці Великого Жовтня.

Ще в травНі місяці ко· Київської

птахо­

Жовтневої

СоціалістичноІ

революції

виконаємо

і

фабрнки виконав п'яти­ план по продажу яєць річний план по виробни­ державі. До кінця п'яти­ цтву пташиного м'яса. .\ річки буде вироблено до· иапередодні tpeTboї річнИ­ датково до плану 590 ці Конституції СРСР ра· тонн пташиного м'яса і портував

про

п'ятирічного

викоиання

довимн

з

якими

дарункамн

тру­

коле~­

мільйонів штук яєць.

45

плану по ви­

робництву яєць. Наш ко· респондент зустрівся з ди· ректором птахофабрики Іваиом Іва н о вич е " ХЛЮПКОЮ і попрос.ІВ розповісти,

Поряд

з

виробничими

поліпшилися і еКОНомічНі показники ефективНОСТі

виробництва. Так, за РОКІ! п' ятирічки собівартість виробництва однієї тисячі яєць знижена майже на

5

карбованЦіВ, більше ян тив зустрічає своє профе­ сійне свято - Всесоюз­ удвічі зріс розмір ОДер· жаного прибутку І склзв ний день праціВНИЮВ 6852,4 тисячі карбован· сІльського

господарства.

- Великі, напружеНі ,плани були ПРИЙНЯТі ко­ лективом ниїgської птахо­

фабрики на рок!! Х п'яти­ річки. В порівнянні 3 дев'ятою

п'ятирічкою ми

зобов' язалися валове

збі.1JЬШИТИ

виробництво

справилися

До 63-ї річниці

ців за рік. На 18 процен, тів зріс загальногосподар· ський рівень рентабетть. ності виробництва, а про­ дуктивність праці ПОРІВ· няно з 1975 роком зросла на 233, 2 процента.

Ріст

яєць

майже вдвічі і більше нІж на 1ООО тонн збіЛЬШИ7И виробництво м'яса птиці. З поставленими завдання­ ми

Доповідач

Н.

В.

цента до Плану. Найкра­ щих показників у роБОТі домоглися Г. П, Литвин І,

П. І. Литвин, Г. Н. Нли­ мась і А. М. Нлимась, Л. Г. Марченко і І. С. Бондарєв та іншІ.

В. ЄВСЄЄНКОВ, секретар

парторганіза­

ції племптахорадгоспу «Броварський ••

Сільські будівельники за·

Tt<l-

чен ко, виступаючі заЯ9Н· раз спрямовують зусиня .1И, що Є всі умови для на те, щоб вчасно ввести освоєння 107 тисяч карбо­ пускові будови в радгоспах. ванців капіталовкладень ДО, Секретарем переобрано свята і, таким чином, завер­ Н. В. Ткаченко,

шити п'ятирічку.

Л.

ПЕТРЕНКО.

РАДУЄ ЗРОСТАННЯ

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

лектив

дуктивність праці були в центрі уваги учасників звіт­ НО· виборних партійних збо-

тисіМ цифра­

ми.

господарства

4

ОБ'ЄКТИ ДЛЯ СЕЛА

760

контрольними

ського

пу «Броварський». Гожв­ ною пІдставою для цього є трудові здобутки. З по­

Плакат художника С. Гринька. (Фотохроніка РАТАУ)

мільйонів

12 за

ють День працівниКів CiJIbдІвники

Але чим же взяли в такому роцІ в Плоскому,

швидкого, оперативного вирішення.

ня

На

змаган­

соцзмаганt!я

'У'дарною роботою. хоро­

де плаин були далеко не ПО_Іегшені? ТІльки одним­ JlИсоким профеСіОНаліЗМОМ І днсципліною. Допомагає плосківчанам ще одне: серед тамтеш­ вІх спецІалістІв немає «временщнкlв. є таке влучне росІйське слово, яким звуть тих, хто почу­ ває себе тимчасовим виконавцем певних обов'язкІв. Це відчуття дуже шкодить справІ!

роботн в зимових умовах. Справ важливнх, иевlд­ uадних ще дуже багато. І всІ вони вимагають

фуражну корову.

серед тваРИННИКіВ. За пі.l­ сумками роботи 9 місяЦІ;) кращою серед них було

шим

цтва став для господарств району ордена Жовтие­ :во1,Революції радгосп «ПлосківськИЙ., який очолює каидидат еКОНQмlчних наук П. Ф. Волоха. Господар­ етво успішно викоиало П'ятирічні завдаиня по ви­ робництву І реалlзацlУ тваринницько! продукцІї, овочІв.

У радгоспах «Зоря., ІменІ МІчуріна треба при­ скорнти підготовку тварниницьких приміщень до

назвав

ну

По-ударному

Справжньою школОИ-JШСОtoУ культури виробни­

каєть(:,8 у внкористаннl технІки, органІзації роботи тракторів на оранцІ зябу в дрyry зміну. У ряді радгоспів, таких як .ЗаплавниЙ., сБоб­ рицький., «Великодимерський., .ЛіткlвськИЙ. затягли збираиня отави трав. '

визна­

Днями робіТКОМ

иа однакових сусlди1х

вивезти з полІв урожай.' Чимало недолІкІв допус­

молока, що складає по

переможця

переможця

госпо­

За час, що лишається до завершения сlльськогос­

ни

честь

госпо·

чає переможців.

ВІзьмІмо нашІ радгоспи. Чи повсюдн можуть по­

подарсЬJtoго року, треба зробити ще чимало. І в пер­ шу чергу вчасно закlичити збирання всІх культур,

ного доїння В. П. Носон. У суперництві зі СВОЇМИ колегами У. М. Новалr.f:­ ко та О. В. Дячок вона зуміла домогтися відра:.­

дарства. Робітничий комі· тет профспілки регулярІИ підбиває підсумки трудо­

А втім, як пнсав ЛеонІд ІллІч Брежнєв у книзІ СЦіJIина., «у кого нервн слабкІ, тому в рільництвІ робнти нІчого •.

У господарствах району працює 550 спецІалістІв, JП(lмають вузІвську освІту. Це велика сила. Ухнl аусиллл повиннІ спрямовуватися на вирlшения ко­ рІнних питань внробництва: поліпшення внкористан­ ня техніки, підвищення культури землеробства, пІд­ несення всІєї зоотехнічно! роботи на фермах. Своє професІйне свято сільські трудlвникн Бро­ варщинн зустрІчають з хорошимн успІхами. До­ строково виконанІ п'ятнрlчнl плани по виробництву І реалізації nl'яса, молока, напередодні, роковни Велнкого Жовтня буде виконана п'ятирІчка І по реалізації яєць. Великий вклад у загальнІ успіхн зробили трудівники радгоспу Імеиі КІрова, Кнів­ ської і Семиполкlвської птахофабрик, радгоспу-ком­ БІнату «КалнтянськнЙ. імеи1 50-рІччя СРСР. Понад 18 тисяч працlвннкlв зайнято у сільсько­ roсподарському виробництвІ району. Важлнво, щоб кожен з ннх вІдчував особисту вІдповідальнІсть за доручену дІлянку роботи. В цьому уся суть тру1І;0во1 днсциплlни.

КОП.

2

кілограмів на КО'І{­

вирuб·

підрозділів

~COKa дисцнплlна, велика снла волІ.

дарюють однаково, навІть аемлях? На жаль, иl.

Ціна

4.296

ничих

-

повсюди

рО'іу

організоване

серед працівників

а це сьогоднІ пІд силу землеробовІ. Звнчайно, тому з ннх, У кого більше знань, досвІду, у кого

чи

кожен

завершального

гання,

;sиань, ми часто не можемо надіятнся на повний успІх справи. Природний фактор залишається ще досить вплнвовнм. Однак звестн його дІю до мІні­ муму, взятн максимум вІд того, що запрограмува­

врожаями,

ф

десятої п'ятирічки трудіВ­ ники радгоспу «Аван­ гард •. Успішній реаліза:.(~ї них результатів. З ПОЧ<l-:-­ взятих зобов' язань спрю::є ку нинішнього рону тру­ дійове соціалістичне зма­ дівниця надоїла 96,3 то;{­

СІльське господарство одна з найважливlшнх rалузей, від якоУ у вирІшальній мірі залежить на­ родний добробут, наш достаток. І в той же час вона залишається надзвичайно складною. Навіть 'маючи ва озброєнні потужну техніку, досвід, велику суму

високими

УКР А ІНИ,

ОБЛАСТІ

ва честь переможця

вавчнлася внрощуватн хлІб, цей найчудовlшнй про­ дYRT на землІ. Нам можуть набрнднути найвибагли­ вІшІ страви, а от хлІб и1! І в цьому його велика сила І ціниість!

хвалитися

J

(5093) ф Субота, 11 жовтня 1980 року

ГОСПОДАРІ ЗЕМ ЛІ Землеробське ремесло

ПАР Т І

J

КИ,ВСЬКО,

цтва,

Ці,

них

обсягів

виробн!!­

продуктивноСті

поліпшення

показників

пра­

економіч­

сприяли

і

поліпшенню матеріального

добробуту робітників пІд­ СередньоміВеликої приємства.

успішно.

сячна заробітна плата їх складає 216 крб., це на 32% більше проти 1975 року, майже вдвічі зросла і сума фондів економічно­ го

стимулювання,

.f:'(i

пропагуєте передовий свід?

д\)оо

- Досвід І цінний ТИ1Vl. щО його наслідують. Баг,,­ то

наших

пташниць

ВЮЮ­

нали завдання П·ятирічки. ..серед них 1 ветерани під­ 853 тис. крб. приємства С. М. Оме.1Ь­ Та найбільша наша гор­ ченко та Н. П. ПеТРИЧУR, дість люди. Надри у які за 9 місяцІв поточного нас стабільнІ. На підпри­ року одержали відповідно склали у нинішньому році

ємстві

уСПішно трудяться по 209.9 і 205,5 штук працівники з 15-20 РI'і­ яєць на курку-несучку. Це ним стажем. На птахоФаб­ на 200 яєць більше вщ риЦі створене підсобне господарство,

лило повніше

ти

потреби

яке

дозло­

заДОВОЛЬН'1-

працівникtР.,

урізноманітнити

асоргn­

середнього

показника

ІЮ

птахофабриці. Передовчй: досвід пропагується черrз школу

зооветнавчаНIІЯ,

яка діє на підприємстві. мент страв у їдальНі. Уже зараз фУНКЦіонують штуq­ НапереДОДНі Всесоюзно­ не озеро, теплиця. зайиа­ го дня працівників сі flbємося і бджіЛЬНИЦТВО~1, ського господарства вели­ Вартість обіду у робітни­ ка група праЦівникіВ буде чій їдальні - 20 копі­ нагороджена наГРУДНИ:l~И йок. Доплата здійСНЮЄГJ,­ :mаками «Ударник десятаї ся за рахунок соціально п' яти річки •. культурного Фонду піДПР:і Наш колектив готує гід. ємства. А до свята Жонт, :lИЙ дарунок XXVI з':'2ня їдальня «переселить­ ДОВ і НПРС: план ДВ()Х ся. в нове приміщення,

Іване Івановнчу, роз­ кажіть, будь-ласка, як

-

}!ісяців

1981

наємо до

року

дня

вико­

відкриття

партійного форуму.


*

2 стор.

жовтня

11

1980

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

НИЗЬКИЙ УКЛІН СІЛЬСЬКОМУ тру ДАРІО3А

ВІДЗ'УЗДУ-ДОЗ'УЗДУ

Р А Х У НОК

ІНТЕНСИВНИХ

ФАКТОРІВ ньому за п'ятирічку) по

Колектив радгоспу .ПлосиІв, ський. правофлаиrовий у соцlа­ лістичиому змагаииі тварии~ИКіВ Київської області. П'ятирічне зав­

нав у квітні 1980 року до НО-і річииці від дня народжеиия В. І. Леніна. Протягом десято'і п'ятл­ річки радгосп займає

одне

ками

народногосподарського

дев'ято!

п'ятирічки

3

фінація тваринництва. Роботу вели в

коли

господарство

У

в

основі якого

роцІ,

1966

результат!

роз­

трьох

-

господарства,

цілеспрямована

в

лекція, створення пІвторарічного за­ пасу кормів, правильний підБІр цад­

ся 600 корів, державі продавали од­ ну тисячу сімсот тонн молока. Тепер поголів'я у нас зросло більше, ях удвічі, надої давно переступили п'яти­ тисячний руБІж. Державі щороку продаємо більше шести з половиною ТИСЯЧ тонн молока. На кожні сто гек­ тарів сільсьногосподарських угідь припадає 115 голІв великої рогатої

рів.

худоби, в тому числі ВИПРОБУВАННЯ Часто

нас

48

ЗРІЛІСТЬ

запитують:

за

знач­

рахуНОТі

сягала

республіки, в результаті яких був розроблений план економічного і со-

госп одержував по 19 центнерів зер­ нових з гектара, то тепер (в сеРСll-

на

початку

ПАРТІПНЕ ЖИТТЯ: КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМ

з ТВОРЧИМ ПІДНЕСЕННЯМ імеи1

і

на

трьох

тисяч

свого

шляху

не

кілограмів

прог~сивну

..

дс

ність

поєднуються у

принладом,

на

ших механІзаторів, які до­ клали багато зусиль і ста­

JIЯЮ колектив радгоспу з достроковим вико-

рань, щоб зБІльшення

забезпечити виробництва

вІдно

3.514 від

по 3.805, нілограмІв взяти

зерна,

продажу

дяться

трактористи

кому­

державі м'яса, молока. ністи Леонід Іванович Но­ ВИCJIовлюю впевнеиість, що колектив господарства докладе зу-

сенко, який працює на потужній машині Т-150, і Василь Кирилович Зозу­

Перехід на' укісне

силь до того, щоб до ля. Які не доручають ІМ кіиця року збільшити роботи, вони виконують виробництво

ПРОДУКТіВ їх ВИСОКОЯКіСНО, акуратно.

тваринництва, успішно Понад 20 років виконати соціалістичні роБОТі в радгоспі

концентрати

технологію

зобов'язання,

взяті ка рій

честь XXVI КПРС і XXVI

Овсійович

БРУЄНКІ).

парюється у

стівці, які добре поїдаються тварина­ ми. На цьому процесі тваринник" економлять від 1 О до 15 відсоткІВ концентратів.

році Галина Антонівна і її краща учениця Євдокія Нривець від КОЖНОЇ закрІпленої корови надоїли більше семи тисяч кілограмів молока.

Після завершення ферми дві п'ятиріЧКИ

ветерани

них

пра ці

s

1939 рок, Іван Пав.. лович Сом працює механі­ затором у рідному радгоспі

«Требухівський» . Не раз виходив він пере­ можцем

за-

таним

же

трудовим

за,з­

ми

з

Ось і зараз на щоглі бі­ ля контори радгоспу піДН$[­ то

про

827

ступнин керуючого облаr;- зяттям працює на всіх ді­ виконання ним виробничим об'єднан- ляннах роботи механіза­ тирІчок. ням м'ясної промисловос- тор В. Н. Сліп'!енно. ті Г. Д. Шаптала. Приємним є зміст

леграм, що переддень

Вагомим т"- сон наших

є танож BH~тваРИННИНj!З.

надійшли в Вони виробили і прода,ш Всесоюзного державі 8.390 тонн МОЛ І )­

достронове

особистих п'я­

Очолені паРТіЙНОЮ

ор­

ганізацією, трудівники радгоспу ідуть назустр!ч

XXVI дНЯ працівнинів сільсько- на, що на 3.045 тонн біЛІ,­ XXVI

з'їзду

НПРС

і

з'їзду Компартії України. Вони вирlШИllИ до кІнця рону виробити і

го господарства на адре- ше п'ятирічного завд~н­ су нолентиву нашого рад- ня, 10.249 тонн м'яса при госпу. Адже вони ви- п'ятирічному плані 9.600 продати державІ знання

трудової

звитяги

наших механізаторів, тваринників,

всіх

'lОлока і

тонн.

Принагідно хочу сказа·

трудівю~- ти теплі слова

на

адресу

532

достроково завданн~м

ТОНІ! тонни м' яса,

320

справитися першого

із

HBaj1-

нів гсподарства, якІ В'-'- 'Іравофлангової змагаННі/, талу 198] року по вироб­ та продажу тва­ гомими здобутками ЗJ" '1ередового майстра ма­ ництву стрічають своє традиuій- 'пинного доїння ГаюіН ринницької продукції. Зу­ фер'l1. не свято. При завданні на Степанівни Пасіни. нотра силля праЦівниКіВ п'ятирічну

викон.!­ радгосп виробив 14.118 ла особисту п'ятирічку і R тонн зерна. Наперекір початну. нинішнf,ОГО року примхам погоди, нині:.u- записала на свій рахунок

нього

11.428

ТО}ІН .однією

З

перших

всіх трудівників

радгоспу

і спрямовані нині на У" пішне виконання піДИ'I­ щених соціалістичних з(>

року одержано по по З.834 нілограми моло- бов'язань. гідну 'ЗУСТРІЧ центнера зерна 3 на. надоєного від фурах;­ партійних з'їздів. В. ГЛУШАК, ножного гектара.' ної норови. Нині вона щосекретар парткому рад­ Тут, ЗВjiчайно, в першу ДНЯ одержує його по 13.'5 госпу імені Кірова. чергу, велика заслуга на- кілограма. Ії подруги Га-

27,2

прапор

на

честь

ветера­

на праці І. П. Сома, який на зяблевій оранці ВИКОНУ8 денні .завдання. на 180200 процентів. Трактором ДТ-54 він зорює щодня по 7-8 гектарів при Hop:.li

грз­

перших у колектtfl3і

доповіли

прикла­

для молодих

механізаторів.

з'їзду Оранка, занриття вологи, мів, а всього одержала з'їзду сівба ярих і озимих куль­ приросту 170 центнерів.

надіслав

ставав

дом у праці

112

О. С. СавостІн.. ранньою весною і занІ,,- Васильченко і Уляна Пеr­ рІвна Кроха. Вони одни­ Такого ж змісту ЛІ)- чуючи пізньою осінню. 3

соціалістичного

змагання,

центнерів продукції Ган­ на Дмитрівна Лисенко. Ще кращих результатів добилася Ольга Яківна Селик. Вона забезпеЧЮІа щодобовий приріст живої

610

комплеитац!t ми ЙШЛИ Д~

Попереду­

Не можна не згадати і Номпартlї України. тур, збирання врожаю Заступник міністра ось далено не повний таних працелюбних опера­ м'ясо-молочної про- переліК робіт, яні доводи- торІв по вІдгодівлі свиней МИСJIовостl Україч- ться винонувати Григорію ян Тетяна Дмитрівна Но­ ської РСР Овсійовичу, починаючн валенко, Ольга Левнів!"а

здоровлення

спеціальних установках,

щиться, перетворюється в м'ЯКі пла­

вона

робітниць,

грамів яри плані

використовува­

сконструйованих у господарстві, плЮ­

і молона

вІддав Григ.)­ ваги кожної тварини

використання трав

тонн сінажу.

3.445

одержала

прояв­

оперз.­ бригади замість

дозволив на третину збільшити пого­ лів'я стада, додатково заготовити ДВІ

Лише в цьому році за рз.­ хунок приросту живої ва­

ги тварин

З

худоби, краще забезпечити її КОРМ:і­ ми на стійловий період утримання.

зайняті вІдгодІвлею нанням плану десятої зерна, одержати дорідний яні худобп. п'ятирічки по виробllИ- урожай. Відмінно тру­ великої рогатої цтву

відповідаль­

лило на третину збільшити поголів'я

корови.

Або

ді­

нених площах вирощувати високІ врожаї кормових культур. Це дозво­

ку року Г. Н. УстимеНКl), Н. В. Малинко, С. А. Яковенно надоїли вlдпо­

колегії,

з

традиційного випасання утримуваТlI худобу у великих загонах, а на звІJ1&­

рівняється в роБОТі бага­ то молодих майстрів ма­ шинного доїння. 3 ПОЧ!L'r­

себе особисто поздоров-

і

доярон

ленням особистої ініціативи. тори машинног<,> доїння цієї вирішили в літній період

лина Нириmвна Устимеll­ НО, Ніна Володимирівна Малинко, софія Антонів­ на Яковенко також слу­ жать

розІйшлося

лися в подрібненому вигляді. Тепер зерно перед згодовуванням ще й за­

подолала чотиритисячний руБІж, а потім п'яти- і шеСТИТИСЯЧНі. У 1977

рад­

роБІтниць

Раніше

Галина Анто­ радгоспі

у

тися'!і

мО­

нівна проявила хаl}актер справжнього

Першою в

слово

Взаємний нонтроль

корову.

Освоюючи

го оператора є особистий творчнй план. Не було таного випадну, щ05 лом.

гарячу підтримку.

партійця.

Якщо

теп,'р

покликом серця. люб­ Іх ініціатива завжди

догляду за тваринами,

спрямований пошук, творча співдруж­

одиниць,

оператор!'!.

Бригада ферми прийняла підвищещ соцзобов'язання. Крім того, у кожно­

у людях, які працюють у гос­

бригади по заготівлі кормІв, придба­ ли І насіння високоурожайного сорту

НіСТЬ з науково-дослідними закладами

«Від

лока

один ставала створено двІ

нормових бурякІв. Тепер щороку ви­ рощуємо більше тис~чі центнерів норенів на ножному гектарІ. ЗначtIо зросла і урожайність інших культур.

яких же факторів досягнуто такої ви

сокої продуктивносТі стада. ДоБРі ре зультати приніс багатоплановий, цl.ТJe­

нормових

середня продуктивНіСть корів

ка.

корів.

НА

На прикладІ кращих високій май.

стерносТі вчаться всі наші

На три місяці раніше строку тва­ ринники Київщини рапортували про виконання п'ятирічного плану по ви­ робництву І продажу державі моло;,а і м'яса. Імена майстрів молочн()го тваринництва вІднривають почесний список нращих тваринників області. Серед них Галина АНТОНівна Стро­ кач. Вона прийшла на ферму, КО.ІН

ною прибавкою валового надою МОЛІ)­ Питанням номер НОРМ0 ва база. Було

норови.

560

ГІДНИП ВНЕСОК У П'ЯТИРІЧКУ

Не один рік комплектували стадо. І хоч затратили чимало часу І мате­ ріальних ресурсІв, однан майже пІв. мільйонні затрати окупилися уже протягом перших трьох років з

-

одержує

ср­

укрупнення Відокремилося від рад­ госпу «Зоря~, на феРМі утримувало­

тонн

подарстві за лять землю.

максимальна інтенси­

напрямках:

-

на тІй же площі 11 тисяч тонн. Та основний секрет таких раЗЮ'!I'Х змін

цтві молока 1 овочів.

розвитку

тисячі

Жовт­

ціального

дава­ зе:І,"­

центнерів. 3 одного гектара сіяних трав одержуємо 70 цнт кормових одиниць або на 38 більше проти 1966 рону. Раніше заготовляли три

плану

перших нронів свого становлення радгосп спеціалізується на виробни­

центнери

ноІ маси з гентара, а тепер

господарство

було нагороджене орденом невої Революці'l.

з пер-

42

з гектара. Кукурудза на силос ла раніше лише 113 центнерів

ших місць У республіці і країві по продуктивиості молочного стада. ТРИЧі йому прнсуджувався пере­ хідний Червоний Прапор ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. За піДСУ~1-

дання по виробництву і продажу державі молока і м'яса він вико­

Г. А. Строкач взяла на себе по­ чесні обов' язки наставника. Не менш добросовісно ВИКОНУЄ трУДіВНИЦЯ і партійне доручення, працюючи агІта_ тором. При її антивній участі на фер.­ мі була створена номсомольсько''''­ лод!жна бригада. Операторам машин­ ного доїння Є. Кривець, О. Волос~, В. Цапно, Є. Купріян'!ук, Є. Строка'! сумлінна праця принесла добру СЛ!!· ву. Вони надоїли більше як по ші{;~'ь тисяч нілограмів молона від кожнl'\j

гектара. І. П. СОМ під­

4,4

няв на зяб

гектарів, а

28

разом з оранкою під озим!

Володимир Борисполець один із тих, хто брав участь в естафеті олімпійського вогню. З хороши­ ми показннкамн в праці він зустрічає День праців­ ників сільського господарства. Молодий комуніст по-ударному трудиться на збираННі врожаю картоп­

лі, внконуючи норми на 120-130 процентів. На знімку: передовий механізатор радгоспу гоmвський. член КПРС В. Борнсполець. Фото М. Семинога.

cro-

ЦИФРИ І ФАКТИ ~ На по'!аток

1980 ро­

вий

збір зерна

до

ти попереднього п'ятиріч­ чя. Урожайність при цьо­ му підвищилась на 2,1

і досягла

213,8

центнера.

У цілому по респуБЛіНj зросли порівняно з дев'я, цтву сільсьногоспода~­ тою п'ятирічною середньо­ молока сьної продукції, 714- річні заготівлі з 35 до по .обслуговуванню сіль­ першим сортом сьногоспода рсьного вир()б­ 79 процентів, великої ри гатої худоби вищої вго­ ництва. з 47 до 68, ~ СередньоріЧНИй ваЛ0- дованості зацій і об'єднань; серед них 788 по виробни­

чають

свято

трактористи

Володимир Сергійович Ви­ ноградов, Іван Кирилович Іванчук та інші механізатори. Н. КОЛЬЦОВА, диспетчер радгоспу

сТребухівськИЙ ••

44,4 мільйона тонн - нь 4,4 мільйона тонн або на 11 процентів більше про­

к у в нашій респуБЛіЦі діяло понад 3,5 тисячі міжгосподарських вир,)б­ центнера ничих підприємств, оргаНі­

зріс

зорав 242 гектари земель. Ударною працею зустрі­

важновагового

з

20

до

молодняна

50.

~ СьогодНі І! середньо­ му

на

одне

УкраІни

господаРСТt,1)

припадає

пломованих

24

ди.

агрон оми,

зоотехніки, інженери, 5<0-

номісти, ножен четвертий,

зайнятий

-

у

вироБНИЦТJ!і,

механізатор.

~ Середньомісячна оп­ лата

праці

зросла на

КО.lгоспників

28,2

процента.

(РАТАУ).


ПОВЕ

ЖИТТЯ

*

11 ЖCJlВТНЯ 1980 року

:3 СТОР.

БОРЦЮ ЗА ДОБРОБУТ НАРОДУ! 'l'их

заповітних

висот,

яких

кої відповідальності. віддаНОСті CtI01й

досягли

справі.

сьогодні.

Хоч два останні

відрізнялися

роки

ТУРБОТА ПРО ЛЮДИНУ

п'ятирічки

несприятливими

Партія вчить нас не жаліти сердеч­

німи умовами, майстерність і напа­ лег ливість трудІвників радгоспу дади

тирічний

сільськогосподарської

плані

25.580

держа~і ПРОДУКЦil,

тонн молока ПРоі

25.600

і м'яса

тонн при

1.550

плаНі 835.

На честь чергового

ХХУ

І

."

45 тисяч 700 цент­ якості, 8.750

Всім.

праці

рентабеЛЬНіСТЬ його с~ла­

"

І

чесно

трудиться

гарантована преміальні

виробничих

дає 49 процентів. Тільки від реаЛlЗ:3ції кожного центнера молока за paX~T. НОІі пІдвищення його якості paдгo~~]

десяти

хто

дарствІ.

Зросли І економічнІ показники гос­

більше

правильно

квартир.

центнерів м·яса.

одержує

людей.

Напередодні ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ 32 сім'ї плосківчан одержали ключі вІд

нерів молока вищої

подарства.

для

забудовникам.

з ІЗДУ

КПРС дО кінця року понад план дер­

жаві буде продано

тепла

поєднувати матеріальні і моральНі стимули. Ми будуємо і вводимо в експлуатацію багато житла. ВСі НЗІІІ1 спеціалісти живуть у котеджах. кад­ РОВі робіТНИКИ забезпечеНі квартира­ ми в нових будинках міського типу. надається допомога і індивідуальним

n я­

виконав

план по продажу

реалізувавши

ного

.

хорошІ результати. Ще у квітні колектив

-

НАД УСЕ

погод­

першість

у

в госпо,

висока

за

оплата

перевиконання

завдан~.

майстерність.

змаганН1.

Радгосп «Плосківський»

базове

-

підприємство по інтенсифікації МОЛО'!­ ного скотарства. Нам приємно. що

карбоваНЦіВ

прибутку. На вироблення одного цент·

досвід господарства широко вив:ає~'~­

мових

ся і поширюється в нашому раИОНІ і за його межами. Великими тиражами

нера

молока

витрачається

одиниць.

1.12 кор·

ЛЮДИ~О-ГОДИН:-І:

3.4

За Аесять років продуктивюсть пра.I·Н

видані

зросла втричІ.

Один з найважливіших чинник1в наших досягнень правильний під­

бір І розстановка кадрів. У нас пра­

цюють чудові спеціаліСТИ -

головний

І.

ТопІха.

бригадири

1.

Ефективно

рів, понад

використовуємо

такн

й

СБинеЙ. За рахун,ж

90 -

до 500 центнерів молока на С~Тf!Ю гектарів сільгоспугідь. Кожна СІМ Я.

У гуртках мережі партійної і КОН­

на

узагальнено

цього щороку додатково заготовляємо

ба га то інших.

семінарах і в школах

яких

господарства. 70 відсотків плоск\в, чан мають в своєму господаРСТВі ко·

мехаНізаl'О­

рів Н. Д. Кокун і П. І. Могильний та

со мольської освІти.

в

важливий резерв збільшенн.я виробнн~ цтва продукції як осоБИСТІ шдсо6НІ

агроном А. Т. Тарасенко. бригадt,р тваринників А. І. Малюга, бригадири по виробництву кормів І. М. Кокун і М.

плакати.

досвід кращих майстрів машинно:-о доїння та молочнотоварної ферми

яка має корову.

екон.омічНИ~

кілограмів

комуНlСТИЧН<Н

здає по 300-4()О

молока.

Господарство організувало

праці ми прищеплюємо молоДі люб-:JВ до праці, виховуємо глибоку ідей"у

пIДС'Jб­

ну свиноферму з невеликим маточним

поголів'ям.

переконаність. активну ЖИТТЄВУ по­ зИЦію. ВсІ наші передовики І новато­ ри- пристрасні агітатори. наставни­

Вона

цілком

задовольня.є потреби і ПРОП 1 )'

внутрігосподарсьКі дить продаж поросят населенню. Рад·

госп забезпечує кормами худобу, яка

ки. є прикладом працелюбства, висо-

перебуває

в

осООИСТИх

верпreиия благоустprnю населени~ пунктів. будівництво дитячого комбі·

господарствах

селян. За кожну тонну коренеплодіВ. заготовлених

сім'ї по

50

для

ферми,

видаємо

нату, комплексу по культурно-побу­ товому і торговельному обслугову.

кг буряків безплатно. Так

ванню населення. У

са:lЮ і на заготівлі сіна.

Ми ставимо перед собою

завданю!

перспективному

плані розвитку села закладеНі реал~

в ХІ п'ятирічцl довести надої молока

ні можливості зробити його

до шести тисяч кілограмів від кож­ ної корови. виробляти близько. трьох тисяч цнт молока на 1 ОО га СІЛьгос­

вим.

З гекта,ра. по сто центнерІв кормов!!"

На фото: секретар обкому партії М. В. ТКАЧЕНКО вручає колективу радгоспу Почесну rpaMoTY ЦК КПРС, Ради Мlиlстрlв СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ за успІшне проведеиня минулоl зимівлі худоби.

П. ВОЛОХА, директор ордена Жовтневої Рево­ люції радrоспу "ПлоскІвськиЙ., кандидат економічних наук.

угідь, в півтора раза. збільшити ви­ робництво молока і м яса. збирати ~o півтори ТJiсячі тонн кормових БУРЯКІВ

одиниць

сіяних

щорічною

трав,

і

зробити

*

це

мінімальною нормою.

Програмою соціального розвитку села передбачена комплексна меха­

нізація праці на полях

1

зразко­

фермах, за-

* *

Б06ко, які виростили· і пе·

РААІСНІ

редали

"'АСУ МКИ

на

дорощування

більш як по 36 тисяч по­ росят. Оператор дільниЦі дорощування д. І. Сухо· ное 'виростив і передав Н.1

відгодІвлю

близько

80

ТрудІвники радгоспу- тисяч поросят. А операRомбінату «Калитянсь- тор цеху відгодівлі лау­

кий> імені 50·річчя СРСР реат

Державної

премії

зустрічають своє свято з УРСР комуніст А. д. відра'дними успіхами в Верпека. відгодувавши робоТі і чудовим настро- 21270 свиней. одержав

єм. Адже

вони зробили 1781 тонну приросту.

свій гідний внесок У ви~о-,

нання

накреслень

з'їзду НПРС,

ступних

У нинішньому роЦі пра­

ХХ V ЦіВНИКИ підприємства до­

рішень на- билися

пл~нуМIВ

відрадних

уСПіхів

ЦН з усіх техніко-економічних

парТії і вкаЗіВОК tobap.-r- показників. Так, на ви­ ша Л. І. Брежнєва. Лиш~ робництво одиниці про­

у

завершальному

десятої

роЦі

дукц!ї

затрачено

п'ятирічки буд'.~ центнера

кормових

4,9

оди­

вироблено і продано .Дер- ниць і 2,3 людино-годиТІ. жаві 13600 тонн м яса, Собівартість центнера на 200 тонн більше на- приросту по комбінату родногосподарського ну. А в цілому за

років

буде

~ла- складає 91 карбованець. ять Зниження затрат дас'і:Ь

n

вироблено можливІсть

одержати

у

65340 тонн м'яса. Це нинішній п'яти річЦі при­ на 1300 тонн більше за- бутку більш як 26 міль­ планованого. А щоб вершити п'ятирічку,

за- йонів карбованців. H~' Включившись У перед­

обхідно продати, державі ще 1100 тонн м яса. - ЗI1 нашими підрахунками, розповідає заступник

директора

з'їздівське соціалістичне змагання, колектив радгоспу-комбінату з КО'-5ним днем примножує

гос- свої

трудові

здобутки.

Сядеш трактора, околицю

за кермо виїдеш за села. і від­

криється

душа

подарства Ю. Г. Нагор- Щоб ознаменувати від­ ний. п'ятирічний ру- криття ХХУІ з'їзду

стріч

першого

рудзяНі

біж ми

вІзьмемо ще Д~

листопада

НПРС

гідним

трудовим

1980 дарунком. він дав слово року. Два колективи двомісячний план ПРОДd­ племрепродуктора і діль- жу м'яса 1981 року ви­ ниці .NQ 1 - ДO~TPOKOB~ конати достроково. виконали

плани.

сво'і

п ятирічН!

НайБІльший

B!H~-

сок зробили оператори Т. М. Зам~рей ,1 В. І.

Н. ШИЛО,

rромадський дент.

кореспоч-

дбаємо про відпочинок

працівників сіль

ського господарства

райо

ну.

Лише

протяго:У!

цьог "

РОНУ вони одержали путІвок

257

30·процентно·)

вартоСТі в санаторії Кри му, Навназу, Занарпаття. 60 прапlвникІв полів І ферм оздоровилися в бу-

Москві. Чимало

радгоспів району

працівників

і

птахофабрик

зустрічають

обрамлеНі

.1ісосмугами пшеничlIi ниви. бурякові і куку­ поля.

кинулися. сьКі

ви,

що

мов

квітники.

РО'3-

гІгант­ а

ПОРАД

СОСНЯlШ. тихі дібро­ ласкаві.

водою

з

теплою

заплави.

а

над

ними поволі піднімаєть­

ся вранішнє сонце. І все це її. Наталчина. земля.

Профспілкова організа­ динках відпочинну. А ве­ група робітників ція працівників сільсько, лика «Гоголівський» го господарства з кожним радгоспу роком видІляє все більше на кошти радгоспу побу­ на ВДНГ СРСР у санаторно· курортних путІ· вала вак д.1Я

красі:

назу­

своє

rIрофесійне свято у сана· торlях І на курортах краї·

'ІН. В. МЕМРУК, голова. райкому проф­ спІлки працlВНИRів сlль­ CbKOro rосподарства.

Наталки Вона

Трохимець.

завжди

ДDMaгa-

ється поставленої мети завжди виконує і

перевиконує

завдання.

Без

доведені віДРШ:JУ

від виробництва ~добу·

молки сІвбою ярих. (Взимку вона пlдвознла корми худобі Но

дtt Односельчани ВИ­ явили їй високе до­ ВіР'Я 1 повагу, обрали

молочнотоварній фермі). Мабуть, ніколи не змогла б зрозуміти неповторної краси пробудження природи. відчути п'янкі пахощі по.'ІЯ, коли б не професія

депутатом сільської Ради. Вона - член групи народного КОЮ'­ ролю, комсомольсы'а активістка. До обов'яз­ ків своїх ставиться в повною відповідаль­ ністю.

трактористки, говорить дівчина. Сіяла по 17-19 гекта· рів при нормі 14, а хотілося зробити ще більше і краще. І ко-

І тУ'1' мен! пригада· nися слова товариша Л. І. Брежнєва із зві'f­ ної доповіді ХХУ з'їз­ дов і КПРС. який гово­ рив, що десятки міль· йонів людей, починаю­

ли добивалася наміченої мети, здавалося, що. виростають крила. Протягом всього літа і осені м.олода тран-

чи свій черговий роб')· чий день. не думають про велич своїх справ. Але вони, саме вонн.

готів лі

ня

тористка працює на закормів.

Денні виконує на

-

процентів.

вів

завдання

150-160

розпо-

начальник

кормовиробництва

цеху

Іл·

ла і середню ОСВІТУ. Дивлюся на цю тен:·

ля Федорович Аврамчук. ОСЬ і зараз

ну, до того ж ЗОВСlМ юну (їй виповнилося

скиртуванні сіна 8 третього укосу трав.

лише

При

дітну темнокосу діВЧ.dдев'ятнадцятt-).

і не віриться. що ЦИ~l

неьеликим.

майже

ДІ"

ТЯЧИ1\l рукам. підвлад· на потужна техніка.

Наталка

вона

працює

нормі

19

на

тонн

І3иводить

поле свого комсомолка

:'

трактора Наталя

.Трохимець, щоб СВОЄІ' працею звеличити ну Вітчизну.

... Вночі

на

рід

землю

піла робота. Дружно працювали скиртуваЛJr

дуже

іншому ~цi. Роботу по-справжньому лю· бить, як любить літ). високе блакитне небо шелест густих трав і спів жайворонка у вп·

Недаремно на жуть щО професія наклаДНF відбиток на характєр .1ЮДИlШ. Ca~Te так ста· .10СЯ і в КОМСОМОJШН

оемно. її запрошую; J, ча роботу в ус: брига· ДИ. ... Весна 1980 року поча,lася для камсо·

радгоспу

щоранку

деСЯТ!fШ

і не

уявляє

!

трудівниУ.і!'

Праця для Наталки - це творчість. Вона

Працює

«ТребухіВСЬКИЙ» Галина Яківна Клепко. -комсомолка стала май· стром своєї справн, працює краще за баrа· тьох ЧО"'ювінік Не да

ганізації

тих

загуркотів трактор і розбудив новий день.

тонн.

роки. Про професіК' механізатора мріяла ще з шкільної лавн, хоч тоді й не ДY~la,Ta. що во!щ принесе ЇЙ!Щ знання і пошану.

ТР'І

серед

мільйонів

старанно. Одним словом здібна трак то·

ристка!

минуло

підносять

Радянсьну країну до нових і НОВИХ. висот. J

.впала перша легка па·

- І не просто підвладна, говори'гь секретар партійної ор·

трактор.

накреслеJі'

партіІ,

скиртує 26-30

вперше пове;]?

Відтоді, як самостійно

виконують

морозь. Та ось вдалиНj Невдовзі на полі заю{-

себе на

ники, швидко вироста·

сокості. Десята п'ятирічна--перша в 11 трудов;й біографії. Перша і п::,м'ятна на знаменні ІН,·

Н. ГАМАЛІИ. На фото: трактористка Наталка ТРОХJIМЕЦЬ. Фото А. Козака.

ли скирти сіна. Наталка вийшла :<І кабіни трактора. і у оуках у неї заясн,в 'НРОМНИЙ букет осіаніх польових квітів.

~,.-----,-------------".---------_#'#',#


*

4 стор.

жовтня

11

року

1980

НОВЕ

ЖИТТЯ

є ХЛІБ, БУДЕ І ПІсна

ІІА БІБЛІОТЕЧНІ ТЕМИ

Враховуючи •

Інтереси читачів

Наблизити

--

читача ня

книгу до

таке

нацІональнІ

поставила

перед

собою бібЛіотена села Рожнів . Уміло спрямо­ вує роботу своїх анти·

вечори,

безпо· виробни­

чих

тематич­

дІлянках, виставки,

ні книг

за

заходІв ня

ленням

клад,

ауд!'!­

велике молоко і м'ясо виробляти, але й чудово спl­ ватн пісеиь. Шсия у иих - у велнкій пошанІ. Вона

витку самодіяльного мнстецтва удостоєний почесио­

їм допомагає жити і працювати.

На фото: самодія.'ІЬНИЙ народний хор радгоспу ІменІ КІрова під керівництвом В. С. КИЯЩУКА вн­ ступає на міжрайонному огляді-конкурсі. На першо­ му плані О. М. Чижик.

Ось і иа цей раз плаи десятої п'ятнрічки трудІв­ ники радгоспу виконали зиачно раніше строку. І ІІа

культурному фронті вони здобули чимало славних перемог. Іх самодІяльний народний хор не раз завойовував призові мІсця на оглядах-конкурсах

Героїня фільму АНТО І !!­ на Болотншюва була близька до са!llOгубстна: єдина кохана

донька

В'І­

гнала її з хати. 3 riPKuтою пригадувала своє не­ вдале ,

як

Фільмі вико­ М. Чигарь(;з, І. АлейнІкова, О. ПОV О ховщиков, В. Шульгін, М. Граббе, Г. Ніколаєнко, А. Наврузов.

начкою, як відмовилась від особистого життя за­ ради дочки і як, сама не помічаючи, виростила его­ Устку. Невідомо, що ста­

лось би з Тонею БолотнИ­ ковою, якби ЇЙ не да.'і8

притулку

подруга

ФіЛЬМ

Галя

..

за однойменн~м

оповідання;;! П. знято студІєю Є.

глущенно,

М. Волков, В. Теличкіна, С. Смирнова, І. Старигl н .

.МІСТО ПРИFlНЯЛО» Кінокартина,

Ії

в ки

Вайнери)

розп/)­

каРНОI'О

заf5-

надто

Не , погонями

Цього

дня

розлуки

спектор

не

1

після ,

С.

Тихонов і

їм завадило

чергує

Скуратов,

не

ру 1 назавжди

позбутися

його бандит і вбивця Шу­ валов,

на

світанку

лений у пустому

захоп­

тролей­

бусному парку.

Hawa адреса

І телефони:

принесло їм

перенонливим

чоловіком

з

-

ПРОГРАМА

9.30 10.00

ко­

фІльмІ.

знімались

11.45

с Ранкова

12.15 12.30

КІножурна".

в

15.50

рІй картини написали Ва­ лерІй Тур і Павло ФІнн.

1

До

Грає

1З.15

перер­

1

за-

нористь

--

І

ло

давно»,

ДІєго

БJJа'!-

15.15

16.45

10.15 11.20 12.25 12.55 14.05

правил

переходу

в

спортсменам

гpaB'~~B

Іншу,

бобРіl­

зараховано

по­

разну.

Таким чином,

завтра на MiCbRD-

му стадіоНі «Спартак. нальних команди ський.

у

пІвФі­

поєдиннах зустріНУТЬСIІ радгоспів «КраСИЛіВ«ВеликодимерськиЙ:,.

«ABaHгapд~ ПІсля цих

«Требухівський •.

-

Ігор стануть відомі дві

команди, янІ у ФінаЛі поведуть бu­ ротьбу за почесний трофей. В.

вІтру

в

на

з

8.00 8.40 9.05

19-3-82;

Телевистава. казка>.

СРСР ЧОJJОllіки.

І

масоllOУ роботн

Державного

.Слово

rla-

головІ

Сьогодні

У свІтІ .

Виступ

Концертного

а'1-

самБJJЮ еJJектромузичних Ін­

струментІв пІд керуванннм В. МещерІна.

19.25

О.

Островський.

та

вІвцІ>.

«ВОІІКИ

ФІJJьм-вистава.

сЧас». По закlнч~н­ СЬОГОДИ,І у свІті.

(21.00 иl -

ПРОГРАМА

УТ

ШЕВЧУк.

ник

Ю.

Бедзик.

11.40

Шкl.,ьииЙ ФІзика.

16.10 16.30

Срlбниil ДОК.

10

екран.

кл.

д,"IИОЧОJ[.

телефІльм

«Зб

радог.­

теЙ ••

«КомунІсти 80-х>. Звіти І виборн в партІйних opra"l-

17.30

s

басЦСК.-\

.ацІнх

ЧернlrІвщиии.

18.00 18.30 19.00

сЗустрlч з юнrою Юрком>. Актуальна камера.

20.45 21.00 21 .45

На добранІч, «Чар.

Хокей: «Сокlл ла Рад •. (І І іІ

ХокеА:

(ІІІ

сКриперІоди).

nepio.ll). новини.

-

ПРОГРАМА

НА

По

ва.

Вступна

передача.

Студентам-заочникам. На­ рисна геометрі.. 1 II~ Вступ. 13.20 Історl. КПРС•

12.05

Ленінська партія - розуМ честь І совІсть нашоі епо­ хи.

СJJухачам пlJlrотовчвх 81.(РосІ Ась ка мова. передача. Екран .лІкарю. сЩо виражае музика ••

дІлень. Вступна

14.40 15.40

18.0~e~~~~~~~~~~

КНРtНШClrlJ

19.00

Хокей:

«Спартак>

21.00

Твори

М.

мІк>. В пер ер ІІІ. Вечlрнн казка.

22.20

MycoP~blIClro

ииА

21.40 23.15

піде

симфонlчннй

оркестр.

дlтн!

«Сокіл>

-

сКрил"

PЄJI8КТOP є.

Н. ФЕДJlD.

clll ....

жицької РСР І КиргизькоУ РСР. Док. телефlJJЬМИ. 15.40 Чого і ЯК навчають 11 ПТУ. Бобруйське художньо­ ПРОМИСJJDве

До

УЧИJJнше.

10-річчя

пІдписаННІ!

радянсько-французьких

КолеКТИ8 БР08арського palloHHoro lІу,ла зв'н.ку ІІИ(­ JJОВJJЮ6 глибоке спlвчут~я праціВНИі{1 81J1дlлеин. сСоюз­ друку> г. П. КоБНJJочніll з приво;).у траrічноУ смерті ЇУ сина д НДР І Я.

.1И

110

ПедагогічниА

ВИСJJОВЛЮЄ

Г.

Г.

Про-

вІдділІв

промнсло-

19-4·67,

Вроварська друкар'в-я Київськoro oБJmоJIirрафвидаву. м. БРОВIі:Щ вул. Київська. 1154. Друк високий. Обс.яr 2

З

КОJJектив

ГJJибоке

приводу

БоrданІ8СЬКОТ

співчуттн

ЄBДOКl'

орсав БРО'І'

ГОРД!ІВНИ.

Газета

середньоТ

вчитеJJьцl

передчасноі смерті

sapCKoro fOPOLlCKOroпартии комитета КоммунистическоlІ y~.

rr

-

шко-

Р1.анен-

сестрн

виходить

'!

вІвторок,

cepeJ1I, п'"тиицlO та суботу.

раины. fOpoLlcKoro И раllонного HaDOl!.HbIX депутатов

Советов

Індекс

61964.

КиевскоlІ области.

fIOJIOCB

І

ФІJJЬМ сЯк велить еерllе». Д08І.ІІкова СJJужба.

Гімнастика.

ж

еХІ­

М. Римського-КорсаК08а 811КОИУ6 Московський дер_а..

.Час>.

с КОJJИ

.а­

ОБЛАСТЬ

8.05 Житт. науки. 8.35. 9.35 АстрономІ.. 10 Kj(. 9.05 За сторінками підручнн&а. ГеографІ •. 10.05 АБВГДеЙка. 10.35, 11.35 Історін. 7 кл. 11.05 Учням ПТУ. РосlАська м,,"

: 1.10

10.10 «Доброго lІам ЗДОРОІІ' ••. 1(1.40 ВечірнІ розмови. Пнсьмеи­

Очевидне неЙмоаlрне. По закІнченні ИОІІИНН. 14.30 Новини. 14.50 До рІчниці утворення ТаJl,­

19-3-18;

ан-

танцю

РСР.

зустріч.

Рад>.

кінчеині

народного

заст, редактора, вІддІл парт ІІІ ного І сНован ЖИЗI\Ь>

кореспондента мІсцевого радІомовлеННR 80стІ, листІІІ

Концерт

ну

10.20

16.25

Д()К.

сПариж> •

17.45 Наш сад. 18.15 ХХУІ з ' їзду КПРС -

ФІJJьм-виставв.

ВсеСОЮЗ:і"Iі '

працівникІв сІльського rocnoaapcTBa. Виступ міністра радгоспі. УРСР м . П. Коржа. ВlдеОфі.,~м сЗеМJJН і .• юди>.

спетроIІсыtйй

ПОНЕдіЛОК. 13 ЖОВТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

полІ>.

День

раА'ІН­

«Динамо. (ТбіJJІсІ). Зарубіжні викоиавцl гостІ Москви. 21.40 ДOK~ фіJJЬМ. 2:1.05 сМолодl ГОJJОСИ УкраіНИ>.

бас-

академічноrо ансамБJJЮ тан­ цю УРСР ім. П. Jllрсько"О, КОЛО'.

Шток.

кетбо.,у .

заСJJужен",,,

16.00 сСонячне 16.30 CboroAHI

ан-

21.00

сОJJівець-маJJювець>. сСлава СОІІдатська •. концерт

17.15

18.45 19.00

трасах.

-

ДекларацlТ.

Марковському>

ТеJJеоr,чд

«Кінопанорама ••

парк» .

УТ

ФІJJьм-концерт.

«Шукай

артист-

Божко.

космІчних

20 .00 с Вечірня 20.15 ЧемпІонат

господарст­

ПРОГРАМА

Л.

«Наша адресв Союз>.

17.30 І.

Мєсяца.

СРСР

Нв

ський

панорама.

кетбо" у .

заСJJужена

УРСР

І

Киргизької

lІиставн.

док. тмефlJJЬМ сМоре ваше Ладозьке>. Музичне жиТт,,>.

21.00 «Час>. 21 .35 сЦе бу .• о недавно, це бv­ 22.20 Чемпіонат

Співає

токола

теJJефlльм самБJJЮ

14.00

КJJуб кІно подорожей. МУJJьтфIJJЬМИ.

CI.lJbCLKOro-

«Час>. ПРDдовження

дІти!

13.30

СВІІта

КІнопрограма .

МІжнародна

добранІч,

Концерт.

серІя. національного

ТЕЛЕФОНИ: редактора

154.

цьким

подо­

суперника

самбдю «ГармонІя>. КнУвсь­ кої державної фіJJаРМОНlї. 12.45 «ДJJЯ вас. батьки'.

«ВеJJика

гІтарист

На

М. БРОВАРИ,. жнтт. 19-4-47', вІдповІдальниll секретар , вІддІл CIJJbCbKOro rосподаРСn8 •

вуп. Киівськг,

шення

Четвертого півфІналІста мав на-

• Київщина>. 12.15 Коицерт KaMepHoro

кІоск.

ва СРСР В. 19.05 Концерт.

екранах мІста.

255020,

Сою-

година.

ТеJJефІJJЬМ

стра

фІльми

демонструватимуться

зуміЛи

свою

фі;~­

з однІєї команди

поразку .

День ГОСПDдарства.

СьогоднІ Всесоюзн~й день працІвникІв сl.'ЬСЬКОI· О господарства. Виступ мl)іі·

юнацью~х І Горьког.),

Д. Щербаков, Т. Божок, Л. По.пєхіна, В. ВихрrJD,

ці

но

Всесоюзн'ІЙ працlllникlв сільськ\но

ко.

16.40 17.40 18.00 18.45

студії

А. Румянцева, М. Денисов,

Незабаром

.. nev e-

10.15 KDHQepT. І 0.50 СьогоднІ

пошта».

Сlльська

Іспанії .

створеному

дитячих та фільмІв ім. М.

Радянському

«3доров'я>.

ва>.

і вони самі ...

Центральній

СJJУЖУ

11.00

в якому І 14.00

втерлася

ЦТ

с БУДИJJЬНИК>.

13 . 30МузичниЙ

І чи вІдбудеться тепер їхнє весІлля, про яке ВС­

У

себе

ка

зу!

іще

йде з Сергієвого дому .

на

на

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 9.01! I{D_'O читання. 9.45 • Рух без небезпеки>.

хору росlйськ~ї піснІ Центрального те.'1еба­ чення І Всесоюзного радІо.

«РОЗбещену:.r ' 15.05

що

спорт­

рахунн(.м

12 ЖОВТНЯ

9.05 Концерт

загострює ситуа-І

ганьбили

матч

МІЖ

радгосну

Без гри здобули право виступаш у півФІнал! футБОЛіСТИ радгоспу «Великодимерський.. Іхні супер­ ники спортсмени радгоспу «Го­ голівський. не з'явилися на зу­ стріч, і гоголІвцям було зарахо[а­

О перемогли красилівці. Вон І! й

НЕдіЛЯ.

Ан'! ­

суєтної й копіткої слідuсї О. Ванян та інші. Сцена­ роботи. Можливо, вІн пі­ шов би;., якби не поранив

зрештою і

досвІдченого

. кінчити 1: О.

атанува.'!н

інакше

розлучилася

як~й Ю. Чернов,

вирішив піти в аспlрант)'­

Це,

3

гостро

Налитянці

між

колективів

виграли гості 2:0. Але пре;ж­ ставники федерації футболу, які розглядали протест требухlвц!3, скасували цей результат. 3а пору­

племптахозавоцу

ва.

тут до іНСТИТУТ.", де вчиться Аня, надіЙШОВ

.'11-

спро­ що ж

колись буги

Востаннє

слідчий

іН­

почували

20.45 21.00 21.35 22.05

вона на той час формал~­ лишнім

лати

і

18.45 Концерт піснІ. 19.30 Едуардо де ФІлІппо. сФІ•'умена Мортурано> . Виста­

довгої ни так мрІяли, не знають

зустрінуться

нар М. Ушакова І бують зрозуміти, разом.

пере-

вІдрізняється це черtYванчя.

ділянках,

5:

кваплиclО,

шиве становище

«Рудня~.

заваду

Нрасилівські

команд

«Авангард!>

звати поєдинок у Требухові представнинами

ДР

сІм'ю. Ее Для героїв фІльму цей «уславлену~ Аня понедіЛОК був звичаЙНИ1VІ. витримавши всього, стрілками від , інших

дружиною

його

вагу.

не так, як ведеться. Фаль­

студентку,

розшуку.

«Торгмаш».

собі одруження Ім здається, що все

сталося

футболістами

у БО:ІільнИf:~В

до своїх

Сергія зовсім

відає про щоденну робе гу анонІмний лист, Співробітників

футбоr.у.

Нелегко довелось АНі новій обстановці. Бать­

сина.

но

створ€иа

інтерес

з

Напруженою була зустрІч

на полі, боролися за м'яч на ВСІХ

тітки,

вона ДОСі жила, батьків.

студією «Мосфільм~ (!іЗ­ БІльше тори сценарію Аркадій і цlю . А Георгій

Сергій

від

Нілін.'і уявляли «Лен­

фільм~. У головних РОJТЯХ

знімались

одного. Аню

Особливий

смени впевненіше

утОЧНИТИ.

рав

«Колос»

з футбольною

Аня й Сергій покохали

одне

Ради ДСТ

А. КВІТНЕВА .

культури радгоспів «Требухівсь­ кий~ І «Бобрицький» . Цю зустріч

право виступати у пІвфі-

налі.

викликала зустріч чемпіона раР.о· ну і володаря нубна імені ГеР'ІIІ Радянського Союзу А. В. Дяченка команди радгоспу «Нрасилівський»

«ДЕНЬ ВЕСІЛЛЯ ДОВЕДЕТЬСЯ

TJI!: як стала матір'ю-оди­

здобули

Минулої неділі на стадіонах с~л Броварщини пройшли чвертьфі­ нальні матчІ на кубок районної

Ролі в нують

виявилось; жит­

переГ1JЯД

ТЕПЕР-ПIВфIНАЛИ

J

.ВПЕРШЕ ЗАМУЖЕМ~

друж­

СПОРТ

авторитет

гозбірНі збlльшуєтьсн. Постійними, активни­ ми її читачами стали доярки Любов Гельдіє­ ва, Галина Клименко, Марія Опанасенко, Нз­ дІя Пушанко, ГаЛИ:lа Лисенно.

.ТJітератури, зроблений Галиною Іванівною, з інтересом знайомилися з альбомом про іНтер-

Фото А. Козака.

СУП УТН И К КІНОГ ЛЯДАЧА

зустрІли

підноси т ь

нниги,

відувачІв сІльської кни­

би. Тваринники схваЛі>­ но

сп\)­

без­

бібЛіотеки, активізує читачів. І. KiJIbKicTb від­

взяли учНІ

тернацІональної

тру­

ие,

перечно, .роль

шноли, члени Но'lубу іН­

го нагрудного знаІ\а ВЦРПС.

замов­

відводяться

ЦіальНі дні.

зали­

цІ І проведенНІ активну участь

за

сільських

цього

шиться в паМ'ЯТі вечІр «Ми дУЖі волею єди­ ною~. У його пІдготов­

художньоі самодІяльностІ. А його солІст дирек­ тор радгоспу О. М. Чижик за активну участь у роз­

Хлібороби радгоспу Імеиl КІрова вже давно дове­ ли, що вміють ие тільки високі врожаї вирощуваТll,

ферми, наn;ш­

надовго

відво­ добору

дівників. Працівникам ферм книги доставля­ ються безпосередньо на робоче місце. Для

враху­

Працівникам в Рожнах,

яна

видани'!­

літератури

торії. що

новими

Багато часу дить бібліотека

значен­

Інтересів

рівень

ми, матеріалами. А Ht-!· щодавно обладнано ще одну «Слава PYKa~1 роботящим •.

всіх цl'Х

надається

ванню

ться

видачі

велике

на

ВИМОГ!>,

час від часу ПОПОВНJ(1Є­

замовленням.

У підготовцІ

-

ництво

сучасних

щJ

проводяться середньо на

за

У бібліотеЦі обладна­ но ПОСТіЙНОД!ЮЧУ КНЮf{' КО ву виставну «Тварин­

вістів завідуюча бібліо. текою Галина Іванівна Пастушенко. Тут добре зареномендували себ~ новІ форми роботи з читачами:

зв'язки

школярів, дякували Цікавий концерт.

завдан­

формату \.. 'Тираж 11.800.

Зам.

5982.

#162 1980