Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРА ТН, Є/lНАIfТЕСf11

~

15 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИRIВ ХАРЧОВОІ промис.лОВОСТІ

182 (4682)

СУБОТА

ІНДУСТРІЯ НАРОДНОГО ДОБРОБУТУ

14 ЖОВТНЯ р.

1978

2

Ціва

коп.

Навря;з:

ЧИ

знаiJ;rеться І тrш у так

м і.'!ы1 ни . . І пишний І,О,Ю' і Р О В О ГО заво:\у все це ПР <lН Я тр УД:Г:Ні!ків 'З(,і ,1ЬШIIТИ

в

Урожайність

ВИРІШАЛЬНИЙ кмект!!!3н промис.'ІО·

ЕІ!.Х підприємств І буді!lе.'lЬННХ органІзацій району важливих

рубежів

на

ш .'!яху

до

здійснення річної внробничої програми. Н"І!ОЛ!!ГЛИ' 110 Ітl.'ІЮЮЧИ В життя р : ш~ння грудю,вого (1977 р.) 1 J!ИПНl!ВОГО (1978 р.) Пленум!в ЦК НПРС. ре ко· ~!Иllацjї І ' вказівки Генерального сеJ(р~таря ЦН

БПРС,

ГО.1JО!lИ

ПрєзидіїВерховної

Рали

СРСР

ТОj!ариша Л. І. Брежнєва, трудовІ кмеFІНВИ під ке· рlРН!!ПІВОМ партійних організац!й добнлигя вІдрад·

Н!!Х резу.1Jьтатів у виконаннІ державних І ЗУ"ІР~Ч' і!!!Х планів та підвищених соц ! ал іСТI!ЧНІ!Х зобов Я·

' ~aHЬ. Про це РОЗJ!ОВlдають опуб ,'!!ковані у сьогод· R!!!!!!bOMV номерІ наш')! газетн ПОR!!ЗЮШ!! про виро,

В~НИJl п.1аНJ.В за третій

квартал І дев'ять Місяців

в п!лому.

У загаm.нораЙоннl ;цобуткн найваГО~llш!!Й виесок зро!!шПf Ініціаторн соціаЛіСТИЧНОГО змагання за гІд·

3аsе.ршую!ь

вирощений МСЕНХ

буря,;lв

р о6 іТНЮ;И ,

достроково

рапортува.1JИ

завдань трьох років десятої

лектнвн промкомбінату

про

1000

року.

Так,

за д~в'ять

М!СЯЦ!В

реа,'Іі ;иваио

н;,,,!!:!,,·

E'JBO( ПРОЮ'кціі !\Іайже на три мільЙонн карбовав­

ц!в .

ЗроБИJlИ вагомий вклад у здійснення соціа.1JЬНО· еRС!Н!М!ЧНО~ програ!\!И також І передовІ КО.lІек!I!.ВН будlвельиІО: . 0рrан!аац!Й,

якІ

систематично

працю·

ют!> Із значннм випередженням графікІв будlвeJtЬ­ нс·мОнтажних робіт. Одиак,

вlдзиачаюч.1І:

ДОСJlгнення.

ие

можиа

не

зrадати значних упущень І прикрих недмІк!в . .Так,

Н!!!!13юmад,

колектнвн

заводу

Діве,'Thl$!Х конструкцій, ПМК· lіі,

СПМ:К580,

38ВО,

добудlВНОГО комбlиату трнвалий час не справлJПO­ !ься з внконанням П.'!.!lНОВИХ завдань І не вжнвают!> ехек!!UlННХ

заходІв

щодо

подолання

допущеного

відставання. Зараз шальний БОРOf~l ~!tсловюс

почався четвертнй, завершальний t вирІ· квартал найвlдповідаJlьнlШИЙ перІод у за УСПIХН цl.'ІОГО року. І керlвннкам про­ П!ДПРl!.ємств та будівеJlЬЮfХ пІдроздІлів,

м!'"ithшм,

профспlлковl!.М

І!t:;.ап.lр.м необхІдно д'ссЯ!'нe.НRЯ .

і

ЮТЬ на :hПРС І

л ос тан С'в у. Цh Fа.JИ 1\!!HiCTPis

СРСР ~ПDo ;:ro:!aTI\OEi ·з з· ХОJИ по' забезпеченню

ВІIJ!ЧИ!Н

~·сунення

їх.

ор!'аи!зац!ю соціаJllстичного

НjRо.екоиоміч!ffiX

покаЗJ!!!!:!В,

їх

ofiов'язок

-

а,

кІнця

П' \ аІгц!1Р усІ ПУСЮJ!31 ОО'ЄRТИ . Одночасно

Із

завершенням

і

спряму,

головне,

важли·

3

p0lty

орган!зацlЙ.

здатн

кварта .'ІЬ!lІО:

в

екс­

НУЕ2W!Ю .

c"'l!n

прнд\.1штн зустр!чному П ,'lа ·

У ці.А важ:швій справІ В~.тІикого ДОСВ!ІІУ

на'5у.'!Н ПЕрєцсРI пJдпрнємствз' -

RMfHTIIBH заВІ)'

Д.В порашкової ~l~Ta ,'1yprlї Імені БО·річчя Ралин, ської'\'К138ЇИИ , ТОРГО!lе.'!ЬНОГО Мё!ШlfНnfi;V~УМJШВ, Гоголівської стрічкотвап.ь!шї фгбрш;и, ДаРИIЩ"КОГО РБУ !а бага!о шших . Спираючись на творчу Іні·

ц ~ а!иву передо!3их цех!в, БР!lгад І ОІ>РЄМНХ внроб·

нм'!!!!!к!в, використовуючя внутрішнІ резерви та ви·

робничl ~!ож ,'!ивостt , ВОЮJ завжл!! ро;;ро"і ,'!!tють дnfj. ре «mгруgтоваиl зустрічні планн І перетворюють їх у жнття.

Отже, щоб створити м!циу базу Д .1ІЯ усп!шноrо В~RонаНЮI завдань У наступному році. !!OTpl~HO У заверша ,'ІЬНОМУ

квартат

ПQТРУ.lШТНСЯ

бl.1'оШ(lЮ віддачею і закінчити

ro

відстаючоr(\ КО:'lективу.

БИ_!В

в!!зво .'1 Ь-

ва, про ЩО

областІ.

po~y

пи.1ffвецы\a

-'

бнт·

нагадує обе-

з

якомога

1978 \:Іік без ЖОДНО,

районах

: SJ!

Я1\ ос т і

р сзширен ня

у Г' ПЗR ІІТ;';У

. . ::1;(01'0 Т () ,.'~ИН:;;()J()

.1 \"

Г ()

В.'?;r и

наI1Н'.І C ьr,rn'.JHI 11

ре с ·

зобов'язався

'iH' )JТЬ

()(J~ЯГУ

за г ~ль н ог()

П'іОЧ !f ~~"' F "' ГО нп ;, ~ РСР. "'ХТ:

все

:Р l Ь!ll ОГО

І ТІ

It

'Т ., iJ.-

нарощУю [ЬСI1.

Т ' .,;"",!! ;; а .:Іна

,. , дзрн()ю п ра цею Зу~::Рlv

шс )] ч

60..

б.':;:ЯК I В за

ДО Н~ НЬІ\И! .

,J,O:

13!і\Jоб.lе но

' Ц' ~

І Тепе р

С~"И!l l~ . J-\О р. е .1ЬС ь к 11 11 ~1 Я СО l\0,10 іна ти та 1!!ШI .

н ' кою.

в!;:rюJНВСЯ

яких

Хме :1ЬНИЦЬКОЇ

.

і

аВТ () Л1зти ;; а·

ц і я виробничИх п ро П ЄС і В . 3па:lJенно та Й ,мзбут ь.

зз,,()нm1 і рно.

свято

щО

хаРЧОВИI\И

СВ О Є

чають С.'l і ;З:()~1 за Всесоюз·

НИ:І1

ДHe~1

сільсыо г оo

п !хщ і RНlІк і в

го с п одарст ва .

А;з:;nе це в іД:lІ і нна

С Т ,lБИТIІ

С аЛlе про

СВ()Є зав;:rання

працю

механ іза Т ОРІ В

Z

-

Сере:!

.\\аі1же

.'Og iK ш ій

\l і КI1.

ФОР\j';В 3Н Н s:t В llр06 НІ1ЧИХ

розгорнути

ЗВЗ l lН іІ

.-

по

за

КО'.І \ H iCТ l lq·

20

8110\ ill1B

KO~.ICO.\IO.l г.Cb KO­ КО .l еК ТI1В т еп ­

.10возо r r '. IОIІ ТНОГО

иех у

.1е-

,\\о" ква· СОРП Ба .lh іі З.

Того ВЕ'сні

освоє·

са 'Ю Г0 .1rпо. .1е н а­ 1919 РОІ\ У Bi.l:'i\a: s:t КОІI,' ніСТI1Ч Н Jl іj

II" PIJlJI !t

('\'-

\)от н и к. Tyr на rО ll1 В, Я іlё­ віз З \ l з г аIJIJ Я : «8',IН іі( Ь НР(t!lюнг ТI1 і ЖНТІ1 ПО - !~',) \l\· ·

'І іС lIIЧ IJ[)\ I,~ >,

АН.JріЙ 1.1.1 і Ч • Дзюба.

ІlJ і ll ' ;1 Г l l м]' бу.

И г.1Р" H~ п ' 1ТГII"I I Н О . ::'d \lIІН\.ll РО,.І І р \' );

РіЧ'

:·:O · . ! ~.i II '.. Т 1 1Чі іt?

ДОСВ і дче·

Е. МАЦЕННО, секретар парrб.,DО.

п rзuі

почи н ом

З~I~гання

Сір lІ га.lll

[1 о" ів т очу \!O .1O .1i ;":H I1t"1

на

ся В paX~: HOK 1931 . Р О "У ' І

в р ус і

ст?в.'~ННЯ

ПРОI!~С У

но ї

ний ~1еханізатор ДОТРЮlав С'.l"'ва. Зараз в : н TP\';:r!1Tb'

на­

у

,:О 'I \' ніСТI1ЧНIiХ

-

Еир06НИЧНИl\lв

П ' ятир і чf;у.

ЧО·

учас ть

в і.111 ' )СIIН. 3 п~тріОТIІЧНIІЧ

ниu: НО50Ї J-\сн с тит\'uії СРСР заве ршити осnби(:,

ту

к г аіні

~1i.'bїlOHII

за коч у ­ :10 пра­ и і . и еі'1 рух став ~1 0ГY TniM П Гll ско рюваЧ~~.1 б е зпеrерв­ ного зростання і в зоскон а­ .ТfНIІЯ С ОІ!іа., j(' ТIIЧНОЇ еJoЮНО·

стали

до

62

БЕсРУ ТЬ

ніС Тl1чне

Вl!3на ченого

зооов' -"зався

КОМУНІСТИЧНЕ

МАЙБУТНЬОГО

ЧПВСЯ машиНісr б".1ь;нч е· ВІн

з

РОЗВІДНИКИ

д!.lЬН·ИШ особ .~ ИЕО відзяа·

ра

:

СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

в з05ав'я;;аннях теР)!іну·1 .

?

ДО 20·РІЧЧЯ РУХУ ЗА

заВ.Jаяня

рокІв

в

(РАТАУ) .

=- =- _____ 2!

ЕИСОНОПРО;З:УК­

. ранІше

ТРУ;J. і ВНИКИ:

І

соких уро;nаїв БУРЯl\ і в. І

'!!!

cY~JY 1 Мі.'!ЬЙОН 215 ТИСЯЧ І ЧОТИРЬОХ

ЦК

бачать

вт іЛ ЮЮЧИ

тваРИННИl\ і в, майстр і в ви' J-\ПРС.

І С'сь ві;З:Ра;з:ний резу.'!Ь·

НО

в

П ; ,1П Р ИО1СТВ харч()вої про-

р обота ~1Ис.'Jовостl,

доручену

-

це ЙШ .10СЯ на.

нара,1 і

пе"ар і в. мас .l 0робі В і иук, життя Рі шення ХХУ з'їз. "чну;:tV J-\ПРС , .1ипневого раварів вІНчає геР О І . (ї 978 р.) ПлеНУ~IУ ЦК

В : ;JПОВlдальн!сть

кар60еанц:в

тру;:tЯ-

Бrо ;n з ю треп·ятирічки.

J-\П Рс. І в цьому

Б!!І>О­

sапіта .'10вr;.'Іа:Jення

CTO.'JY

до

ЩИХ П.10.:Щ ть () го року

в і ;J.зна· lІе .1 ав нЙ

Т11ВНО, З .'1аго;з:ж~но. '!'ат:

робота

ус і х 187 иук­

RП РОВ1 ;J ;ЕУЄ1 Ь С Я jз:Jере пи, nереро6!!ТИ і до­

~!е х анj з зц і Я

тнр іЧI\И у 1\0.'Іе"тив! поси·

праuювати

у розп~ .l і

~! ; ся:­

року.

П ' ;:rПРIІО!СТБа оснащу ють' :\ іЕIІ И I\! В І\онсервних п і Д, ся Н П БОЮ п ере;:rов()\о тех·, П Р Нє;\І С ТВ. Іх турбота­

дія.'1ЬНОС·

за

ш ; сть

шести ~lільі10Н ! В тонн цук­ р у. Б ага то р о б о ти У тру­

програ­

Робі !ЯИІ\И

за

НlІн і шнього

С ЄП::lС.f()v, КО .lеl\тив і в

ЁИl\онаННі'1 накреслень п ' я·

справ\'.

ве .lll"ИХ П : :\П }) !!ОІСТБ хар· єщтв лар { ()ВО І i~~-:-) CTPl'i Ч ОБОЇ ПРЮlllСЛ() В ост і. респуб:l : І,~ . . l\IaJ;n~ на . 2UO ~1 : .'TЬH OH : B І\ар о ованСе ге? Н1!Х --: Ч о;m,;в, н і в нцп.1аН()БОЇ про;:tу кцlt

ції трv;:rіБНИ!іі!l цього ви' робнИЧОГО пl;іРОЗ,Jі .1У на

І\ОЖНОГО

тої п 'Я ТИ1і,ЧК!! В рєспуі',.l і - ЧClЮТЬ СВ"Є профе с.lІ не ц і ста '1И J.o .1 al~; 22 H')R!!X СБ~ТО ~ 0.1;1\Т!!.ВИ і ~ 1 ~ПРИ~

ті I\ОМ\'ністів по мобіліз а­

.'!н:,ася

ви­

пnт р; ,'jНОЇ для

н апо,1V П РО,Jу"цїj» .

\101\ 11 :\е с' Я'

резу.'Іьтатl

орган і заторсы\її

з р остання

. BlI PO(~Г: II-1 ,,« іННЦТЕа

р.о61Т на 15 мIС71и:в ранІ­ У

В

~ ! Ю-, П О Є,1наННі їХ 3\'СИ.1Ь за­ ~ 1 ~11!iSe I;Л"' .l. е Н і ве л ичезні ре з ерви

!\О.'ІеRТИВ дІльниці N9 4

чотириріЧну

C:.lb Cbl\o-

СИРОВІІНУ.

[і'-111 : ЮI. :\у;·:ц : я cтaH n' EHT b

"правління механІзації б у ~івництва 'Тресту «J'Kpрцгоспспец6УД1> (нача.'ІЬ­ НИR Д!.'!ьн!щl І. О. Кор­ натИ

п ереР()5.1я є

г() с п о;:r~ псj.,,,у

По-комунІстичному'

дун)

п ра Н ,В НIІI\.В

г()сп. П,1аРС Т Б а .1 ПР О11l С .1ПВОСТІ,

Г d.l · ;зе и

Х'1.1"Іе' ка І я"з'

ll Г ~ ~! НС 'iO F.· С ТЬ

СОПlа Лl~ ТНЧ~~-

:m;:: га н н;!

r::t: І (i.1ЬГ Ь ~OГO

,ю ста. ,1 ..,а 1' ,, ;'; 11 Ра

j:'!НСЬ,,'J Ї

ЗЕ

L

JJ,,;I .HiC};a ,10 і н і ціа-

асо р .\ Б : н Б , :\г;ри в. ає н о нии етац

ТЮ1Е?Н; '.'.

~eHTHep : B

(РАТАУ).

2"!!: .

з,'j;.% lІІення оОсп·

г і В ВІІП\'('КV ПІ' О.J\'І\Н' Ї. а 11' т ор ; в. ~1aє Rа ;n :1Иве за· 3HaqHOГO ' п о:; ! ші:ення її : Г :'." ЬН О ,1е р ;nаБне знаvчеННff.

~ О;"!, СЬКШІ 1 п().l~а НС.Ьf,lІІ: І Р О ВИ;'; заво,J;В }' країни. х .'1 "I[)~з аБ(ЦИ.. }f\Иf(.~I!1Рv І Ух рубіж вир()БИТИ до

огляди

і'!іСК .

!!

, .-.. .... p (~ п е ·Т ІН" . Г СБ ~ РІІТЬСЯ В листІ товариша

оу .

в l ;з:бу;:r у ться в усіх м Іс тах

І

завдан!.,

R!:' .1'?"ТЕВЯ завод!в . фабрик І будіве.'ІЬНИХ срr<U!:!зз· ц !~l працюють над розробкою П.'І3И!В на насrуmшlt ріК. Намічаючя рJбеЖі на ч'Отвертнй рік п'ЯТИР!Ч' ки, особдиву ~·Bary

на~6 ;:"ЬШИХ

.'Іепивів .

ви­

ц е нтне·

ються з П О ЧЄ С' НИ:\1 ЗCl Н](\ННЮ1. ;:r (;\і И Rаюч и с ь не

пе ре rюО.1Я Є

з а м >' . У ній взя .'1И участь сотні .1юбите .l і в народної творч ос ті . Відбувся пер· ший І\онцерт юв l.lеЙноГо З~lагання ХVДО;nН і х 1\0·

НОl В І ЙНИ украІНСЬКОГО на-

ПОJl!ПШНТИ

буд!вe.'lЬЯИХ

до

тут ві ;з:бу.'Іася о.:ща з

також

Особ.'!.Нво серttо~яо повинн! пос!а~!!tися дО B~O'

Адж~

му

CTpOI\Y.

ВІ!Х видІв вироблюваної продукції.

R1Р..яя планів Ко.'Іекrнви

с~яченого 3_20-~.l ЧЧЮ В'1з, зє,::tнаН'Ня ) краіН!! з. Ро· С і ЄЮ, запалено В сет Пи.'Іява старосинявсы\гоo району. Три ооmття то·

ше

змагання

ФеОНБа:ть

І:О'-'Н!ШТВО по 50

СЬErШ U\'І\!, 'J В ІШ 3ЗВ().1. то

гро!lнI~сыйй кореспон· дент.

"Ва..:1ю ·::\'У~ОЖНЬОЇ c~)!o- ?Сl\равою театрал і зовад ' ? .'1ЬHOCТl ТР У_,::tящих, ПРИ-, НОЮ в!!ставою ~Навjки ра·

ВИlшкнения

Еgl'И всІ си:rn на успішне замршеин}! рІчної про· rpaMH, зустрічЮfX tиaнlB та зоUов·язаю. з усіх !ех­

честю Б!!КОН '·ЮТЬ . Н. ТОП!ХА ,

Фа!іе .'І об.'1асного фест!!· І

ПРИЧl!.ни

Потрібно

зс·О()s·я ::.(!нні у;nе :;3 ,;ага·

НАВІКИ РАЗОМ

буДівельно-монтажних

недo.nlкl, І розробити конкретні заходи для негаЙ·

Horo

}І ісие сєре]

УRРАІНИ З РОСІЄЮ

MV

дуже серйозно проаиа.1Іlзувати

r ,'Інбоко

1>:''' :''.

до 325.річ'!"и~~2~з·~д.;!І~~ШЯ

орга­

комсомольськнм

РОШ та усп і шнnго пр а Ецення зюl'S l X\'JO' .)1І в пе рі о :! J 9ї3j1979 Б ОН;І :ЧГО Т С' БИ.l !1 Б1 0С Т3.1Ь в н с~",'я s іс ни х гру.'!нх j СС"ОЕ!П І ІХ "ОР'

f! l'Ir C: ~1e

ц у кр о вих:

БУРЯI\ ; R. забез печити

та ,;е

п ос т~ ви в

транспортуван­

і П ЄfJеРОlі l\И

ріВ цукру З к о;n ного гек­

19/8

ВИР (1ЩУ ' ~1B.

pa.Jye. Е ож ен ге,.· S!!.Jає ~l3йже по иентнеРіВ " о рен '·р.

залІзобетонних кон·

стрУкп;lй І Досл!дио·експеримеята.'ThНОГО заводу бу·

у

hDРlо;:rо6;"В НИI\И г сс по· н і .з')6'. в · я з ання К !lР:l1С>ДО ' :І3Р С ТБа ;:r:1.: :I! в і :щовіJ3" 6у"'ню;и Г l)С П О ;Jil Г С1ва з

госпрозрахунко, тресту ПРОJIIНС­

та близько ДВСХ тисяч окремих виробничник!в . Ц!!А патріотичний РУХ ПСС.тІужив MQt"YTH!M імпу.ль· с-:'м у прискоренні . виконання завдань н~нlmньоrо

ИР~1 1 В

то ван" їх на .,ЮТУ J .1Я П}О ~1аJС"'''ОЇ xy;:r C,(j H. Б 3 11' Ті П ' JRI;ш",qі еr·п '·.~ с т : 'ч,

ко·

дl,'lЬЮЩЬ, брнгаJ1-

І

н ; сть тар

-'10ВП пІдприємств ~УRоо!!сПIЛКIf'), КИЇВСЬБОЇ фа5рн­

кн ~Ремвзутtя», д'!сятКlВ ц~xIB,

заготі·

С .1ЬСЬ"ОГОСП " J"1) СЬ­

KH~ ПР О ,1 : fiТ і В

ІІЯ

ХХУ

т і.1Ь1\И

ТС!ЕН ПРИ 11 ООО т'ан н

вико·

п'ятнрічки

за вда ння

r:Ор' С' ЕИХ бур ,,,,,ів на П .l0· ЩІ' 1О lгefiТap. Ур о ;nаЙ·

райспоживспlщ;и, посrійно

Д!ючоrо 6YII!Be.тIl'HOrO поїзда ом 2, во! будl!!е,1IЬНО · JIIоитажно'і дl J,ьниці

котрі

вро;nаю .

СI;.1:1,,1ІIИ Є.1. lІниl1 КО~lПлеl\~

на :..:З

-

К О ~lПаРТll

ЗJ,;'!ИК

з'ї:ц J-\ПРС. Tp~·;.(Г:HIII; 1I т ара з наllШ ОВ БClгато га.'1~·зі ус п ішно СПОПR.1Я· П" С.l ' .~. n ВНlI1;;В. q Цей чу-

Ра .']!! :S~'РЯКІІ~ за ,1OГC'Bo pa~· ·"ки х н а.l"Ж !НЬ EOP~I'1RI!:.! ~1И. ~ же З!<Jрано ВРQ;n8И 5\'г~!:a~l. П()на;:r 10000

фабрики, Дарницького РВУ, СПМК509. НаС.J j дую,

J!аНИJI

тр~;:rjЕ!ШЮI

ЦК

Іх

з6 l1 рання.

ra'IV'

ПР О ~1J1 с.10Бос ті

-25 пронеНТ і В

радує

зпн ранн я

ра.:\Г о сп у ~ П .']GСЮБСЬ"І1И ~. На uій роБОТі зайняТі ко· .1еRТНВИ дв о х 6рv.тЗ;!, яr; ; ОЧ/).lЮЮГЬ I\j ~'E::J.la І;:;а н '), вич Т/)п і ха та Іван Н И ЧІІ' П'.' РО5НЧ J-\ah'\ н. а Taso;n

ну зустрІч першої рlЧНІщl нової РаДЯНСЬRОЇ Нон· ституції KO.1Je"OТHBH Гоголівської С'Тр .;. ЧК()ТRЗЦ!rКОЇ ч!! їх · приR.'Іад,

збират!!

Ерожай "оР-І БЕ.1Ь

зей

ПРАЦІ

"* "*

НВАРТАЛ За !І1!!НУJlі дев'ять мІсяців

у ДАРНОl

НlІІ1 1 1111lіll

вир оG НIІНТf,О

щю :\укц і ї харчов!!х

ТРЕТІй РІК П'ЯТИРІЧКИ­ РІК

І,ПРС І

харч()вої П Р О :I1ІI с.10F,ОСТі .\ Уц· аїН !! .

'

п ' ятир і чні

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ

Я~IП І.'1ЬСЬ-

вай , і ве с ь н аш О" ' і .:щ : й,' І\ОТО району в ; I1ницы\'і СТ і'!! у б у,1 НІ і свяrа O~13C T i , с,~але~иі1 Ц~

ПАРТІ1 УНРАІНИ

МІСЬКО! І РАJЮННО! РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

дeB'JlТЬ

оц і нено

ц і ю ЯІ\ОЇ Ш О,J НЯ ОіІ'НЮIЛТ Ь ІІ;СБ:>:\:В І п раЦ:В НИ hlВ цук-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНJСТИЧНOJ

113ЯllИ

ви::аl\О

Інша тана галузь. ЩЮ .1 УI\ · і П :Н~> :ОТ!!Ч НІ!І1 ПО ЧИН . бур я­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

їОО- [іГ}Г)

f7.11.lOHiA

ІШІн n rе.ltnнтнnго .H'1 1fC/.f{b і

,;t'?rfJ3 8

;3nllJ

3ПАо ,-1ц

С(lціа~l іС ТUЦ Н(І,'п

1'1"1111 Єi1l rl П е

ф <, а; r

:; П

3 ., іну

1 <ё() " " "І ! !'1

.іJfП'-:Оffl/.q

.7 ",

rjС$' .ЧГО(

. 1(П!lI/! //і(Т

ш,.

П <'І'І"

n'.чТllР !Чfi /J

'~и c.1i 1{l1rlfJOIX.

На фото :' удаРН/l1{ ':D.!(!lNicТII'II''JЇ 11 / ] ;}ЦІ Ф . І. J. ·1CII 1\ !с) сс 50 ТГ:Ю. Ф О ТО П. ГО.l0ваня.

0.\ 011 118

~a :0

С Т J5.1Є'Н:і Я

Усі

га.l ' ·зі

\!~­

[СР;,1 .1!:, 1 1О 1 о

B : 1r() ') ; 1;~U fBd

Iit'RHJH)t-)Н IІЧ У

С'фе р>'

\ ' lс" lJl lка "[",l Hi

::::і

Н()~~ ЯТh

:.lі.lьіIОН IВ

і

3 :;а н н я

kО"I ',lІіОі lчноі r C-:lt-р

Го'"'І ; ; а.1

Гр jl ЯЩИХ. !T '\!""~


НА ЧЕРГОВОМУ ззсl- гальнl збори ГРО~1а!!яrr. па

данні

раЙвик,он.кому роз- яких

Г.lядаJIОСЯ

питання «П~о

ВИКОНКn':\f

Ще не ста:в справжнІм nмlкlв в

с1.1ЬСЬhОЇ коордltнаЦ:ЙНЮI

Ра,ди звітує про свою ро-

організаторську роботу боту. На таhИХ зборах виконкомІв Лlткlвської І розгля;tаються питаНН11 І Плосківської сІльських благоустрою І caHitapho-, Р а;{ народних депутат:в го стану ву.1ИUЬ се.1а. ;tnпо організації соціал:с- тримання соц;а.1істичної І тичного змагання за село законностІ.

.:ВИСОКОnРОДУКТИВНОї

пра-

му засі;tанні.

по керівництву

в. Jt О •

7"

р а,ц-и

виконкоми

Літк;вської І ПЛОСКlВСЬкої сільських Рад прове-

соціалlс-

ТИЧНИ:\f З'\1агаННЯ~1 за населений пункт високопро-

~\,'ктивної

праl! і . ВИСОhОЇ

~,

hу.1ЬТ:V·РИ

і

зраЗhОВПГО

гpO~laДCbKOГO

ПОРЯ.lI,У

і

ВИКПНІ,О~1 ЛіТhівської сільської Ради народних

Разом з ТИ:\f ВИhОНКО:\f

Ці. високої культури І зразко,во!'О поря;t,КУ.. Як відзначалося на цьо-

центром

Х О И і Р а й' о

варо,ц-виж

в о і

.

,ц-еиуmаmJВ

V О Н У СЕЛ АМР А И

ли пеВFlУ роботу по пере-

творенню сіл

Літки

дуктивної працІ

1 високоХ

культури. Так. у виконкомІ

~lBCЬKOЇ

с!льра;tи

високопро;tуктивноІ

праці. високої культури. зраЗhОВОГО громадського праВОППРЯДhУ.

Райвинонко'\1

до в;до:на

;tепутатів М. М . Прокопенка про те. що виявлені під час перевІрки недо.'!іки. будуть усунутІ най-

б.1ИЖЧИМ часом. Голів виконкомІв

да-

Ра;!

виконанням

ЙОН них.

Плосківсь};ої Ради HilPO;lHHX

сі.'1ЬС:ЬКОЇ депутатів

;lепутатів . я};ий недостат, ньо контролює робnту з

до цього ч?су не затвер-

цього

питання

п;;щри-

а

також

ра-

R

СС.lа. пl;tПPllємства.

ла. Для пі..1ведення пlд- на засіданні ВИІЮНІ;ОМУ і сумків створена сіЛЬСЬІ{а питання про стан J3fthO'

соціалістичного

б і тни](ів і. зО!;ре:l-lа. сере;{ h:B ПРО'\1ислових

за

~аIlні

звання

звання

вулиця. двір.

будинок'>.

Тільки за ос-

ро};!!

НЬО ПРОВО,lJlП,СЯ іДСІIНОЛд\(л; с траТJfІ1ні органи Rиховна р060та серед ро- Р;:1І10НУ. а таl\ОЖ керівни-

З:\fагання органlзація:vш сел;}. З 00-

присвоєння

.Зразнова

цІ

почесні

ку сі.1ЬВИI;ОНІ,,,~IУ

ві;кут,

ос ; б. яг;і СХИ.1ьні до пра·

ній БУ;lЬ-ЯІ\Иіі KlJI-ПРО ,lЬ за роботою

гpO~la,lCbK!lX

МОДіЯЛЬНИХ

ВОПОРУ!IJСПЬ.

са·

У р:шенн!. ЯІ,О

організацій:

НЯВ

присваєнІ ОДНій товариського CY,I~· . добро· вулицІ і 162 дворам. ві.1Ь!ЮЇ народної дРУ;1\И1 НИ. K o ~! i ciї Го') боротьбі з

ВИКОIІI\О~1

JIЯРНО

ПРОВОДЯТЬСЯ

"~1rтB. радгоспів і

фаБРИІ,

підпри-

за- ня:vt.

раіОrollНОЇ

ПОРУIJJНИОіЮ1И

Р

ТРУДОВОЇ

с

го.тюВI\ИХ

зборах

Р(Н;У

деяких

рnз'є.'.1 Н У-

пеРІ'ОД

У

І{()М

хіl)<1

ЩО

R і .1СТClЮ'lИХ

6ується про роботу політrуртка. регулярну СІІ ,lа-

машні адреси:

тук та Л. ПеТРУh, прагнуть постійно Пl!реви]{ону-

вони

.

~ають у ~,:ЗНlіХ

~lеш-

!,~':очнах

1У внесків. організацію вати п"ани .•1110(j:!HTh r:1 (1 Ю (е.llа. Та І! ЧИ "10гI'.~Ia го­ !Вечора віДПОЧIlНКУ. Ч.1ени профес і ю. Тстпна Б.дllа ворити . про ДOMIBI'~I. А,1й

.

-

1{0MlТeTY за мають по"и· Ц ·ю сторонніх спостерlгаІ чів. І як ватажои не стаі'ається

.

.

а

Д І ЯЛЬНОСТ

всі

І Любов І'\·БР:1!1 " J "" ЮВ J,1СЮ

яні на-, іне д,вчата Нilllмають . І·партири ТУЛЯ'ІИСЬ по JlеНIН- ' ' .

ського КО\!СО'\10ЛУ

В І ДhРИ'

переДОДНІ

сфери І ли

І.

?хопити

не

рахун('1(

иmо

ІІадія ЯІ;ов'НJi;

ТООЄ-'1е1яеро

"

в не ДПСИIЬ

зручних І·' ~1!,'1 та',

!}()І{У.

.' .

ІІі!!а Ди-

.

ка

а

• .•..•

ІСНJЄ

.

ФаG])и-

.

..

не пеРШ1!1і

ГУРТОit\итка

РІК.

не:l13Є. Ilе

може. B;>.;lUTi-решт. він :вибивається Із си" І пус}\ає значну частину робо-

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ:

віриться. що не~10іІ\!IИВО збудувати . ГУРТОЖИТОІ(. ЛІ,ЩО З<Jїшати(я цим

ти на самоплив...

ЗВІТ

предметно.

Звичайно. стиль с;кре-

1аря позначений

хиоами.

А.1е пасивностІ людей. якІ :маю,ть бути його першими

nО'\1lчника:\1И. ЦЮІ виправдати не можна.

Член НПРС В. Половко

И І ВИБОРИ

Вирішення МО,10,'1 Ї ЖНIІХ

питань назрі.10 . IІСПРИЄ~I-

ТlІ;ненко. Любов Пащенко, НИ'\1 свідчення'\1 цього є коТрі завеРШИ.1ft особи- вересневе поси .'! е н н Я

сті трир і ЧІШ. ІІа віть но· вачки ВИПУС'ЮJИці Ре·

шетиліВСЬІ,ОГО

ПТУ

плинності кадрів. На пер­ ШИЙ погляд. неспо;tіВ<JН().

В.

а насправді

закономірно

вІдповідала в первинній !\1узичеНJ\О. о. НОВ~1Ир. зв!льнилося о;tразу 6 дівJ<О'\1СОМОЛЬСЬКій орга,нlза- С. Сотула перекрива- чат. А з почаТ!(у року з цП райвузла зв' язку за ють нор~1И на 10-30 фабрИ1Ш пішло 15 виши· 1\ультмасовий сектор.

іНа Ч.1ен }{ПРС.

Во-

освічена

процентів.

Це добре .

що

В<JЛЬНИЦЬ

молоді

(за

звіт ний

1976-1977 рік -

3В!).

людина. Чи достатньо У'\1іють робити красив! цього для того. щоб орга- речі 1 можуть самостІйно Н l зvвати комсомольцям заробляти на хлІб насу-

У цеху маШIJННОЇ ВИШI!ВI\И з 16 дівчат залишилося 7 _ комсомольсько - моло-

ном. Потрібно лише бажання. А от благІ fl(УРИВИ охоп· лювали дУt:Jу Валентини не часто. На звітно-виборних зборах. на які. до речі. Половко не з·явилася . з·ясувалося. що вона до-

єдиним живе людина. А вишивальницІ нудяться після роботи. ТакІ д і єві й енергійні під час зміни. вони бездіяльні й апатичні за прохідною. J{:JМСО:\10 .1ЬСЬ};ИЙ ватажок

перІод комсомольці фабрики обрали своїм ватажKO~1 кандидата в члени НПРС Людмилу Пархо­ менко. Ce~peTapeM . !Ю~.~ СОМОЛЬСЬКОІ • оргаНізаЦІІ райвузла зв ~зку знову

лежностl від настрою. Тому органІзацІя. напри-

їхнє дозві,nля змістовним. цікаВЮI. а члени номіте-

1\y.~ЬTYPHe дозвІлля?

Ціл- щниЙ. Та

рученням займалася в за-

J\.la;:.

вечпра

воїнами

-

зустрічі

РадянськоХ

з

Ар-

не

сама не в

хлібом же діжна бригада розпалась . 1 мислить ." На новий звітний

змозІ зробити

ту НС ХО'ІУТЬ

B!iI\OHYBaT!!

ПОК.1а,lених

на

стала

!,ОМУНІСТ

Литвякова . що вони

Упевнений. сам і .. не

с~ра!lЛЯТЬСЯ

зі

. СВОІМИ

ооов язками належним

чи­

оБОВ·ЯЗI;ів .

результаті.

ном. Якщо ж члени комl­

В Березня. лягала на секретаря Т. Литвякову. У зв і тний перІод Тетяні

КУ,lЬТУРН()-'\1асову І спорТИВlIУ роботу занедбано. ху ДО;[НIJО самодіяльність

тету комсомолу постав­ :'!нться до Д?ручень сер­ І10ЗНО. НІ,ЩО ІХ, I1ІдтрИ~IУ­

д()водилося працювати 1 запущен(). Рядові КОМСОза інших членів комітету. ~10.1ьцi ТЄіК не без вини. 3РОЗУ:о.1іло. встигнути ЗОІ,ре~lа. в характеристи-

ватим,уть партІйні o~гa­ НІ,заЦIl 1 якщо aДМlHICTpaT~~~ ~'оверн}ться до

скрізь їй було не пІд си-

~lОлоДJ",НИХ

у.

. .

,_

ЛІт. кІвська_.фабрИ!.а ху -

ДОЖ~ІХ ~ИРООІВ

ШеВ'Іенка СТВО зовсім Але Ф ілю.

Ім.

Т

.

Г

};ах

випускниць

громаДСЬІ,У

про

Ф абриці

пропадає

я};і працюють тут! в райвуз.'!і зв·язну. мають ба га-

турних

'ІІІ" ЧІІНОМ

ються

р

а

...

У ставлеІlнl до

РJ' ЗНnПРПфl"n, ьних .

денно .

.

на N)(lбриці члени '1

Q

2

стор.

Q

0.10

цифр

оо

пl.1ПРИ. МСТВ

порошкової

мета.'!ург:І

Св ' Т .lотехн:чннЙ завод 3ЯВОД П .1аСТ'\1ас 1ерсвооброонни комбінат

Заво;( за 'l:зобетонних конструкціА Досл:;що - експерименrальний заВ~;t Г'е:>.ІОНТНО - механічний завод

'І'абрика верхнього дитячого три};отажу Друкар!!н

:За водоупра вnі ння бу дматерlа.'1I:в I1Jинnремонтний завод 13иро(jниче деревообробне об'єднання Дослідно - експерименталыul. 3 щIодд бу ДІЮНСТРУКЦЇЙ Хлібозавод rl о БУТКО'\1Б!нат Завод нестандарт!Юго комунального обладнання

'Ху ДОЖНЬО - офОР:VlЛювальниА комбінзт Завод торговельного машинобудування :VІОЛОІюзавод

Райоб'є;tнання «СІльгоспте~нlка. "'оголівська стрічноткацька: фабрика 1іТ};івська фабрика художніх виробів

i:v.CH! Т. Г. Шевченка '{алитянський коМБЬкормовий

завод

'1авод металоконструкцій '1ромкомбінат РСС Разом по мІсту І райоиу

100.9 100.6 104.0 101.8 83.2 101.1 100.2 101.3 101.0 101,3 100.0 101.3

101.0 100._ 102.9 101.8 91.2 101.1 101.0 102.0 101.8 101.0 100.0 101,7

101.4 1.01.5 101.2 1007 86.3 100.9 101.3 101.0 101.0 98.5 100.0 101.1

102.1 93 .8 100.3 101.5 103.6 101.8 ·95.2 100.7 101.0

85.1

86Я

1О2 . 8

106.3

101.8 113.1

81 .5 102.3 100.1

93.3 101.9 100.5

102.0 91.6 103.5 103.8 116.6 102.7

104.2 103.6 104.3 104.5 108.5 103.0

100.0 95.9 98.8 106.1 111 .7 103.2

100.8 105.2 101,0

102.1 100.0 102.9 111,1 101,0

102,7 102.3 107.2 110,8 101,8

98.9 97.3 101.5 106.3 100,2

Назви

орrаиізацlll

ПМК-15 '\Іостопоїзд-814 '1ДБП-2

"'оспрозрахункова Бl\1Д РБУ-4

БЗБН ПiVШ-5 ШБУ-50

СПl\IН-580

5l\lY-35 Разом по мІсту Трест «Броварисільбуд. '3. т. ч. Пl\IН-7 Пl\Ш-8 П!\IК9 ПМН-24

СПМН-508 СПl\IН-50S

поставив

перед

"п~ з вління

юнаh<l\IИ

наи[()ї І,раїНI!

голова ревізlйиої комlсії мІської комсомольської орrанізацlї. НОВЕ ЖИТТЯ

;<

g~~ '< ;:>

-~

"''' ".

ПОКАЗНИКИ виконання внробничих ПJlанlв будlВЄnьнимн орrав188цlllМВ район,; за дев'ять м1сяцLв 1878 РОВУ (а процентах) J

С:Пl\Ш·503 РБУ тресту «Укррадгоспрембуд.

Q

.,,,""

~

За ВО;!

"'"

-........ '"

1 танІ завдання

ді вчата~1!!

Ва.'!

.,,;.

,

грю!адської роботи . У па- І,омітету КО:lIСОМОЛУ І ХУІІІ з'їз;t ВЛНСМ. дивній 1 не- штабу « Но~!сомольського випоавданlЙ . прожектора ». ЧИ ПРНС"УВ. ДОВГИЧ. хаються ДО їхніх сигналів керівнИ!ш підприємств? На думку учасників звіт-

Т\РС) (ФОТОХР()I1IК~_.: __ :.

РеалІз ,аulя

ЦІКаво.

сн, вності

ВишивальницІ працюють на славу. підкреслювала в звіТНій доповіді на

ро те.ХЮ·ЧНОГО КОНТРО.1ю Га.1!1на БО'lарникова.

совІсть. і

l\аб l неТI об€.1нання.

внконацня r.нроБНВЧ8Х ПJlанlв ПРОМИСJlОВИМИ пlДПРИЄМСТJlами З8 дев' ять Jllісяців 1978 року (В вропєитах до планз')

антивність. непосидю. чість. УМІННЯ жити нсоу'

Адже тан велить КОі!'. проблему ному f\ОМСО:\10ЛhЦЮ його

ОЗГ.1ЯНР:l!0 10 спільних рис. І ця схо- ще з ОДН І СІ TO'lI(ll зору користу· Ж ;сть проявляється ГОТІОВ' Якими ПI)авами "

в аСОРТИ\lентноч~

ПОКАЗНИКИ

на підприємств стали висока

у них ЧО'\1усь інтерес до куль-

заход і в.

пи-

щоб

сп і льним для комсомоль-

са'\10,lіяльності

ЧІН1;1ЛО.

прооле'\1

цем. А ЯК хочеться.

про участь у гуршах ху- ц 'IВ цих

дожньої

. Сhазано

підп риєміншого проКОМСОМОJJIШ.

ПТУ

аКТИВНість.

На 3Hi~KY:

Роботу НОІІИХ ра'lіовир()біR rr,'t1€В l rяє СП1ВРО(,IТНІЩЯ бю.

Тетяна

мії. чи вогника. присвяче-

Horo

У

них

пеrе.lбзчені короткочасні ;,а:,311 Д.1Я В : УlОЧ,lIНІ<У '

ють. ПРr) ., Ш за в,е. їхні до-

. тур -Н. Доб"ово.1Ь'ЬНОЇ. В. Па· С яnи сеиретар то Й ча. n ,..

стереора.lIОЛ.

6ота a.1~iHiCTpaиii і пр.офспі,1КОВОЇ оrганrзаUl1 .про по" .1іltшення УМОВ прац,і і відпочи,нку. На соurаЛЬНI потре()11 llі:1пrиЁ~IСТIЮ лише 3 свого ФОН,1У Вl1трачає б'1ИtЗЬ~О 500 Ті!СЯЧ карбованuіll на рІК. Д.1Я ВСІХ роб і тн.IКI1!, заїіняТlіХ V конвеjі(РIЮ~IУ 8I1роОн!:цві . встаНОВ.1ено спе· цi~.їbHIIH режи~ праці. Крім обіІI1ЬGЇ llerepRlr. Д,1Я НІІХ

.и о в

н 8' вя

'те'тів' KO~!COMO Дійсно. діІ1чаТ<J. за ВІ!!ІІП- уваги . ко,МІ " J(O.\ICO~10.1hH ; B ЗВІ'тний

приймачі\!. електрофоніІІ,

;І<1іністрація не звертає на

Ha,1eit\HOЇ

"

транзисторних

Четверта частина виробів п()значена l1ержавни-м Зна. КО\l якості. ПРО:Іукuія підприємства З:Іобула виз~аННIІ не ті.1ЬКИ в СРСР. а й бі,1ЬШ як У сорока заруБІЖНИХ Kp~Їllax. • .• Виробничим успіХ8'1 об єднання спrияє пос:,!lІна Tyr-

но - виборних зборІв. ц-

на думку. коЛИ роз~liрко- секретар 1'();\I;тету };О.\ІСО- З:lПИТИ моподі вуєш над стиnем роботи :l-ІО,'У r<'!,l!!H:t Серпак . лу ~a

ЛатвІйська РСР. 3 конвеі\єра виробничого об·Єl1наff.. шороку CXOJ.lfiTb більше мі ,'ьй?нs

ІНІ с:Ра.rr.іотехнікз»

!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ___ __ !!9

ОДИН В ПОЛІ НЕ ВОЇН падає

пп-

Р<J;tИ народних депутатів. ;(ИСЦИП.1!нн. особа~ш . що ro.:roBi ВИі\ОНі;О:IІУ П.10С· заЙ:l-I;1ЮТhГЯ };DilД'Жкюш н:в::'ы;оїї с',1ЬСЬ"ОЇ Ра:\и .1еll;J,ЗRН"Ї в.1асності. дарС Г :\lаlК1З' Bsa:'i1HO на [.\10ї Д <1тl

~~~~~~##,#~~~~#~I~~~~~~~'~"'~~~·

ЦЕ ПРИ СЛІВ'Я

птахо-

зобов'язано

при!'- вести r!шучу боротьбу з

Заслуговує на у:вагу той факт . що в сеЛІ регу· пияцтвом і ca~10ГOHOBapiH- Н:lЯВНі~ТЬ' c~ і\ОЗ~IІХ Н3-

r

конт-

своїх'

lJаних на території РаДІ!. устаН(1ВИ і організації виУ радгоспробl'ООП!. pa;t- сокоп)}одуктивної праці. госпі «л і тніг: с ыІІ;>•. ІІа ВИСОІ,ОЇ КУЛЬТУРJl. зраз};о· фабрицІ ХУДОЖН і х вироБІв вого rpOMa,1cbhOrO порядi :l-lені Шевчен};а НС..10стат- І;У.

комісІя. яка два рази на нання Нilhаз:в ' виборців рік піДВ();lИТЬ пі,1СУ;\IКIІ заІ;Л3ДЮ1il. YCT<1HOBa.\lН і

л

мІс-

зобо-

власних заходів по перетворенню сі.'!. пJ;tприЄ~ICTB. установ 1 організа-

НО:-'ІУ питанню розроблеНі ;tия З<1ХО,l:В і ~·~10B соціа- Є:.1С'ТВ і установ. Рn:НilШО- цій

заходи. у яких визначе· ліСПl'lНСГО З~lагuння на ні завдання кожної з кращу ВУ.1ИЦIO. ;lВф. буустанов 1 органІзацій се- динок. Не РОЗГЛЯ,lа.10СЯ

району

посилити

РО;lЬ за

,

прийияв

заяву голови

BJf.I,OHhOMY Літкlвської сі.1ЬСЬhОЇ Ради народиих'

І БУТИ ЗРАЗКОВИМИ в'язано

ЛІт-

по

село

цевих

Плоске у се.'!а вtlСОКОПРО-

орга1i'lзаtt1Т со-

ц:алістичного З:llагання за

механізації будівництва

-::ПМІ{-1 тресту «ТеП.'lицятехмонтаж. :::ПМН-2 тресту «Теплицятехмонтаж. йшляхбудуправління r-БУ об.1м;сцевпрому Разом по селу

..."

Разом по місту І раliо"

Q

Субота.

14 жовтня 1978 року

,~~

Сі .....

:: -g. 100.1 100.0 103.4

107.0 103.5 103.5 103.3 102.1 100.8 104.5 101,:5


15 ЖОВТНЯ -

:10 уваги пІд час ЩОДl'!иа~­ ного

ЄДИНИМ ПРАГНЕННЯМ У цІ

днІ

працівники

~о.~очнотоварноУ

радгоспу працюють

іменІ п:д

Щорса девізом

.. Ножному

J\И

дню п ' ятирічнайвищу віддачу!!>

-

Нині у

них

дальнІший

зразко:ве

молона

від

кожноУ

коро-

корови

І

вир об и ла

ферми ви, що на 24 кілограми І 1034 центнери .

найв і дпові-

період

проведення зи-

~OBOГO утримання худ о б и.

Успіх значною мірою за-

більше проти в і дповІ дного перІоду минулого року. Шириться змагання

соціалістичне тваринників.

Підсумки ми

виконання ни-

доведених

п і дводяться Х 'ІД

за·вдань

регулярно .

змагання

тично

система-

висвітлюється

п і ;1бипя

підсумків

З~1агання .

Зад у ми

-

життя

ся

й ого

і

вт і люються

в

у;..оско налюють­

п о Л і пшую т ься

їх п раці. на

умови

комплексна

викон ую ть взят і зобов ' я - ! .\І(~хаll:зац ; я. На плеЧІ зання дояї- ки ВG Л('нтина І ~ехн:ки перекладено приСтепанівна В асюра. І';: а -І о ираН!lЯ прюш~~нь, терина Ів ан ; вна Jle l!\CH; ;() ,: ;1споста' Jання . ДОІННЯ

Натерина Левк і вна В ас ю- і РіВ.

Радгосп TpHMa~ К!РС

ра, Галина Фед орівна ле-І :Іа

СИІ( та інші В ;,.,

~П~ЦlаЛ1зацIЮ

І

бе руть

аl,тнm у І фе,, )1 і

y ~I OB

І

п ра цІ

рООоту,

тварин, . зо !.;ьшення

РИНШЩТВі.

та

ідейно-виховну в стінній газет і . Щодека- вишення ". П рО;1У КТИВН Оl:nс): пр06ле)1У

користано

свід.

як

буде

передовий

Тваринники

слово не

.ви·

до -

ди

на

честь

переможця

підн і мається

Червоний

дали прапор.

тІльки викона-

'!:К, а й значно перевиковати зобов'язання третього року І десятої п ' я-

та

вироон иц тва

ка, п олі пш е ння його ЯІ;ос-

Працівники ферми рів- т і. З

власного

досві;1У

кадр іВ у тва-

йович Остапчук ,

який

за

фе)))!.

надають ць о му

Отсж і

н еабияКо-

'fИ ефективнІсть тварин- го року одержав від кож- без.печені ництва во умовах зимового ної корови по 4906 кіло- комплектом перІоду. Можливості ство- грамів молока. Валовий Тепла вода,

бу.nо

Своєчасно надій по його

за·вершено

пlдго- новить

Високої

дей на

машинного

:мlщеиь,

групі ста- ник _

1187 цeHTH€piв. кожної

'!'о&ку тваринницьких при-

продуктивності

тота

речі

доїння

Василівна

гання

та

пІдвищення

якості

~KЦIї

актуальною.

Для

стала

вирІшення

її

про­ колек­

'!'Яв за в<>д У ПОРОШКОВОЇ !Металургії ІменІ 60 -ріЧЧя РаДянської Уираїни з груд:ня 1975 року присту­ пив до розробки комп­ nеисноУ

системи

управ­

лІння якІстю продукції . .як вlдом{) , ИСУ ЯП вклю­ чає в себе всі організа­ ціАнІ, технІчні, економіч ­ ні, ооціальнl та інші пи­ таНlНЯ , пов' язані з якІстю !Продукції. Орган і заційно­ r.tетодичною

ос Н<ОВ ОЮ

роз­

ро6ки, впровадження І функц!онування сист~ми є стандарти підприємства, якІ

,не

тільки

встанов­

люють що, де, коли і як необхідно робити для за­ безпечення висоиої якості

продукції, але рюють технІчну заводу,

й уrво­ політик у

стають

за,коном

ви.робництва для всіх , по­ чинаючи від рядового викона.вця І закінчуючи

нерЬвниками головними

ПідроздіЛів спеЦіаЛіста­

1

ми.

Для забезпечення ф у нк­ ЦІонування НСУЯП на підп,риємстві

з.аплановано

~провадити 152 стандар­ ти. На 1 жовтня ниніш­

ку

стеми

основні дукції,

Так,

щ{)

при

ВИП УС К<іЄТЬ С Я.

розробці

,видів

пр.одукц~ї

НОВЦ і

її

на

і

нових поста­

вироб ництво

використовують

стандарт

n і;щриємства «Розробка і постановка продукції на ВlІробництво». Пlдготовна IВJlрабництва продукції здійснюється :нойменним

згlДJНО з

од­

стандартом,

а

таиож' із стандартами на певне виробництво за ти­ повими техн{)логічними процесами, оформленими у вигляді стандарт і в під­

ПРИЄ~іс тва . .матер і али ,

СИРОВlІна якісне

І

проек­

тування оснащення І Ін­ струменту, своєчасне і

якісне виготовлення І збе-

-

ДИСЦИЛЛ:НИ. І в теж відіграють роль стандарtи пІд:

приємст.ва .

На

нашому

зав о.ді

впроваджена система без­ дефектної праці, яка рег­ ламентує якість праці

конавців . ною

Документаль­

оснооою

стандарти

жень.

ви­

її

і

Є

чотири

ряд

поло­

Заплановано

розробити 37 у тому числі

8

також

стандарті.в; 'у вигляді

типових

те х н{)логічних процесів по р із.них вид.ах продукції для єдиної си­ стеми технологічної пі;.(­

готовки у

свою

ви'робництва. черг у

дасть

Це

мож­

ливість стабіліз у.вати якість вироблюваної про­ дукції. А впровадж е ння с тандартів « Заводська атестація прод укці ї» та «По.рядок підготовки ма­ теріал і,в

для

проведення

Державної

атестаЦії»

вань вироб і в атестован о на першу категор і ю, а

охоплені

на

с,вою

техноло­

но

на

працюємо

над

тим .

щоб розроблена систе~1 а стандартів була більш дійовою. нового РОК) передба чаємо провести перев і рку впроваджеНН і !

3

кожного

з

них

стандартом

згідно

із

підприє мс тв ?

« Порядок впровадження контроль

ням

за

і

впроваджен

стандартів»,

а

тако;}

авторський наг л яд за po~ роблеНИl\1И стандарта~ш .

Е. ФЕСИК начальник бюро стандартизації.

Субота,

14

жовтня

1978

І нам

ду­

надзвичай­

державне зав­

п-о ·

забезпеченню

населення хл і бобу лочни­ ми виробами, наш колек ­ Ш lірока

р озгарнулося

тив

соціалістичне

весь

з.чагання за гідну З!lстр і'l БО-рі ччя Ленінськаго камсо­ .маАУ серед ,'lОлод их авТО,l[п6 іл еб!lдівн и ків ВОАзькаго автозаваду. Ко,I[СО.l[ п.l hці ВАЗу. гатуюч ись да ювілею, відпрац'Ова л и на 6удіпни/(тві нових (іllробниЧllХ об'єк­ тів, !І п ідlllСф/ШХ lIlКО.lах , на впорядкуванні міста біАЬ//l як 50' ти сяч г()(lіІН. А.іе голавн ий вК.1І1д AiOAarJllX автозавадців удар­ на

праця

на

К()/іІісйєрі,

біля

зпарюв аАьних

Шлях до безвідмовності машин «Підвищення надійнос- ств орили унІверсальний ті тр а нсп ортних за<.:об і !І' ,> с тенд дл я д і агностики - так назив ає ться T e ~1a- гальм і вних систем двиг у­ ТИЧ!1а вистаВ І(а, в ідкр ита н і в автомОбі лів ГАЗ , ЗІЛ Е пав ільйон і « Тр аllС П О РТ'> і автоб усі в. Працівники ВДНГ СРСР. О;1ИН 3 її аВТОГОl:пода рпв м ожут ь рОЗД ІЛІВ, при свячений на- І ознайо мити с я І з ТаІШМИ дій н ос т і автомобіля г о - J;ОРИСНЮІИ н ов инками , як ловного т ранс п орту на при с трій для прискорено­ сіЛЬСЬІшхтрасах.

На виставці

го

демонс т ру -

ються но ві при стро ї, які допомагають УТР И:УІувати

машини у від м і НJ ЮМУ т ех н І чн ому ють

стан і,

ремонт,

його якість. с пец і алісти,

ПРИСІ{QРЮ-

життя » ,

.N9 143)

фонна

1978

р.,

затягування

підприємства

по· І

вIДО~1ЛЯЄ: «3а титульним списком

року

в експо­

ПРИlнесуть

конструкцій

вели­

двоканальиа

каналІзацІя.

будинку річчя

.N9 3

буді­ ве-

теле-

по вул.

ВЛКСМ

дО

Гагаріна викладена

строкІв благоустрою окре­ мих вулнць міста. АДМіні·

алюмІнієвих

та

економ ічний ефект. (Кор. ТАРС).

дена

У статті під таким за­ Г ОЛОВІЮМ піддано критиці завод порошкової мета·

вельних

новинки

шин

деться будІвництво насосної станції теплових мереж. До будинку.N9 3 по вул. Гагаріна прокла-

МІСТА»

заводу

..

к ий

БЛАГОУСТРІй

страція

П nедст авлені

Ч елябінс ьк і наприклад,

«ПОЛІПШУВАТИ

за

ремонту

а втогосподарствам

"нового ЖИТТИ"

лургії

тор дл я іншим .

зи.ції

акумуля-

е л ект~овулкан із а-

п о л і пшують

ПІСЛИ ВИСТУПУ

«<Нове

зарядження

торів,

час

працює

У

збільшенні

цт,ва

продуктів

&ироони­ хаРЧУВаН­

ня у . нашому райоНі зро­ биJ3 вагомий внесок ко­ лектив ковбасного цеху, яким керує досв ід чений майстер Володимир Яко­ вич Иовальов. Впродовж останн ;х місяцІв у соціа­ лістичном у змаганнІ се­ ред цех і в прамкомбінат у райспоживспілки за всіма технlко-екон.омічними по­

казни к ами

він

виборює

єдиною

метою,

над

вик о нанням

креслень ХХУ КПРС, завжди столІ свіжий і

М . СОЛОДКИй, директор хлібозаводу.

рІв різ.Нtих ковбасних ви­ роб і в, перекривши зав­ дання на 250 центнерів. Найбільший вне с ок у до­ строкове виконання рl'!­ ного план у зро{jнли кра­ щІ працівники В і ра Іва­ нівна Таньчик , !\'lихаЙ,10

Федорович

Нравчен.ко

виход у дукції .

В·ИСО}{ОЯК:СІІОЇ про.

Во лоди мир !\1І{колайови'l Нікітч у к. Зараз в і.н пов­

Систематично

черво­

переви-

конуючи плано.вl завдан­ ня, праці.вники цеху виго­ товили

з

початку

третьо­

Добре потр уди вся і к()о них

1530

ти

раз

ведеться

тн

иа

по

будlвиицтво

вул.

50-річ·

реконструкцІю

розширення

і

вул. ЛІсової.

нап оя ми

власного

у ць ому ж матер І а л і йшлося про те, що завод

торгове л ьн о го

На

КРИТИЧНИЙ

<.\Згідно з пл аном капі­ тального

ремонту

щень

споруд

у

руджено два

Щолковськlй .

тр ат ив на це

данчики

-

по вул.

4-А

Відремонтовано

НОВЕ

Стічна

ка·

М. , налізацІя по вул. 50 · рlччя

і 13· Б.

павільЙо·

ЖИТТЯ

здійснюється

ВЛКСМ заводу не нале­

жить».

о

п р им і заво д

спільно із СП 1\1 К-508 тресту «Броварис іл ьfi у п» ве рес;ні

в ул.

в ідре\10НТУВі1 В

Енге л ь са.

ванців.

І.

директор маш

о

виступ

газети в ідп овідає а;:Ію і ні­ Сl'рац і я Ц і дприємства:

технІчний нагляд за стlч. ною каналІзацІєю по вул .

ПостІйно

машинобу­

дування трива л ий час зволікає Із рем онто м ву­ лиці Енге л ь са.

і посаджено дерева також на вул . Кнївській. Спо-

газои

ви­

А. ШУЛЬГА, голова профспілкового комітету райпромком, бінату.

Ця робота буде згідно з жовтнl-листо·

кер у є

робництва.

центне-

ни иа автобусних зупии­ ках .. Порошинка~, «Шко, ла .Nv 5» і «3авод по­ рошкової металургії •. 3а­

безалкоголь­ ЯКИіІІ

ністю забезпечує ус І сІльські магазию! І буфе­

го року десятої п ' ятир і ч­ ки І в:дправили у торго­ вельну мережу райспо­

живспілки

цех у

напоїв,

виконана в падl.

Лагунової,

та

багато ін ши х , які п ос тій­ но перевикон у ють ВlIроб­ ничі норми і добиваються

приємства піднято ний прапор.

чя ВЛКСМ . Виділені кош­

дитячі май·

на­

з'їзду б у в на смачний

хліб.

трав'яний газон, висаджеНО 80 берізок, зроблено

3роблено

у

лекти,в

І го ж будинку влаштовано домовленІстю з ШБУ-5U квітник.

щоб

перш€ місце . На честь його трудової перемоги біля Дошки пошани під­

50-

пlшо-

з

КОВБАСНИй. ЦЕХ

тротуару

хідна дорІжка, бlляцьо·

суперництві

труд і вників міста І села, якІ наполегливо тру дять­

у

ВІд

вул.

рез уль­

іНДИВ і дуальному

ПОПЕРЕДУ­

а в т а ,чат ів,

у ливаРНlIХ цехах ти.Н, де н араджую ть ся а в тамобілі «ЖигУЛі». На зні.\lКУ: продукЦ ія ВАЗу автомабіАі ~Жllгулі». (Фотохроніка ТАРС - РАТАУ) .

досягну­

тому не зупиняємось. Те· пер

важливе

ДaJНня

т а л ь Я тт і.

в

НашІ хлlботrекарl цlло­ добово нес,у ть ударну вахту біля гарячих печей

ся

Виконуючи

п ' ять одержали держав­ ний Знак якостІ. Звичайно,

штучну.

зниже­ та бу­

смаку.

поліпшити якість продук­ ції, треба підвищити куль­

гіЧJНОЇ цьому

нових

же приємно, що нашІ ви­ роби припали людям до

усі ці питання Інших охоплені

найкращих

добилися пекар Єва Са­ велі ївна Федосенко, тІсто­ води Олеl(сан;дра Васи лі в­ на Донцова і В і ра Григо­ рівна Костенно та маши­ ніст Натерина Сильве­ сrрівна Гудз ь.

ви.робни­

ВИДИ

булочку Із кислотністю

лочку

ре­

якість про­

СІІ­

фактори ." які

впливають

оБЛіК,

дотримання

у

чотири

ний, ;ною

стандартами заВ9ДУ . Щоб

туру

А

пов­

виробів, а саме: булочку украІнську, батОіН молоч­

монт, перев-ірка обладнан­ ня на технологічну точ­

-

запустили

на

пр оцента .

татів

масла

яиомorа

Своє З2В­

ви конала

тр удовому

метою

з а­

У к олективі 21 ч оловік . Усі др уж нІ І п nа ць ови ті, як одна сі м ' я. Та сере,'{ кращих є і найкращі , як от: п ек ар Мар і я Тимоф і ївна Кропива , др і жджевод Лари с а Дмитрів на Ряб уха, машин іс т Ірина Юр і ївна салыІковаa t контролер Люб о в Петр і в­ на Бенкалюк .

чима­

рослннного

цтво

всі

комплексної

зараз

його,

нІсть та ряд

виконано

в о на

108.4

п і д­

населення ' нинішнього ро­

СПРJlЯЮТЬ чІткій раб-от і ус іх с луж б в організації І про.веденні атестацій . Як результат усієї пров€;.(є ­ ної роботи у ниНіш­ ньому році 49 наймену­

нього року розро бле но 89 і впроваджено 76. Стан­

дартами

рігання

на

нІшого задоволення по­ треб міського і сІльського

І ЯК'СТh ПРОДУКЦІІ проблема

рівна Желєзна. дання

ін.

З

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА 'Іас

1977

ма, проведено необ хід ний ремонт на третій і п' ятій виробничих лініях, впро­ ваджено безта'рне збері­

ЖовтневоУ соціа-

СТАНДАРТИ3АЦІІ

У наШ

про­

тивностІ виробництва, п о­ ліпшення умов праці і якості продукції . Зокре­

МІЖНАРОДНИП ДЕНЬ

-

цим

св і л ,С ГО

сьогодні хочеться ві;1зна­ чити бригаду І\ о м уніс тич­ н ої пр а ці, як о ю керує пе­ редовий м а йстер пе кар­ ської с прави lІ ад;я Д:УІит­

сненню ц і лого комплексу заходів, спрямованих на дальше п ід вищення ефек­

........................................................................ СЬОГОДНІ

з

на­

теплюш

пашного хліб а і різними БУЛОЧНИillИ вироБR~IИ. Увесь наш колентив трудиться добре. Але

дер­

тонн .

ще

п а ляницюш

лий обсяг роботи по здій­

Надія . Лисенко, яка мог, як і сть продукціУ, лістичноУ революції. CJIЦLs У господарств! одер- одержала по 4315 кІло- здано! кожною трудіВниМ. ГОНЧАРЕНКО, ЖзJIК по 3278 кІлограмів грамІв молока вІд кожноУ цею все це береться зоотехнік.

за дев'ять минулих мl-

проти

авт ом ашини.

вантажен і

реалі за­

102 ,9

1410

приємстві

Ц~

труді вницІ . Чис- ти ЗИМ І ВЛЮ худоби, .НОВИми трудовими УСПlхами місця, до- зустріти 61 рІчницю Весанітарних ви- лшюї

р оку

по

8ироб і в

Поряд

щоб орга н ізовано провес­

робочого

план

року на

відповідним КПР<:; і ЦН КомпаРТll спецодягу. УКРаіНИ. Тваринники доми ло, р уш- нладають бага то з усиль,

о бов'язкові

розстановиу лю- тварин добилася майстер ТРИ:УІання

виробництвІ.

них

л~пневих

ПлеНУМ І В

ляються

п і;1ПРИ­

цента, зб іл ьЦ1ИВШИ додат­ КОВО вип ус к хл~бобулоч­

З І ЗДОМ КП РС , накресле­ р : шеннями

серед

ц їі виконав на

ферми

с п овне нии єдиного праг­ н~н,!1Я - п рацюват и , таІ{ , щ оо усп ! шно вико~а!и

НІ

успі­

кожного

нин і шнього

ж авний

СЬ ОГО;1НІ Bec~. колеJ{ТИВ

ro треба значно підвищи- дев'ять м і СяЦів нинішньо- го значення. До ярк и за- ( ~ 9 78 р.) рено хороші.

ці в

.

~10 ЛО ЧІlОт.?ваР НОl

і

ємств }{иївсь кого вир об ­ ничого об ' єднання у со­ Ц і а.'l lС ТИЧНОМУ змаганні займає п р из ові місця. В фЛО:УІУ за дев'ять м і.ся ­

машинного з особистою г і г і єн ою п ра- з~в;.(а!lН Я .• поставлеНl ХХУ

продажу доїння Анатолій Микола- ців.ник і в

держав! молока. Для цьо-

моло -

няються . на правофланго- дояр ки знають, що якість вих соціа лістичного зма- ви робле н ої продук ції гання. Сьогодні попереду значн ою м Іро ю п ов' язана

'!'крlчки в цілому по ви- йде майстер робництву

вого

B a~

Адже

ква рталу

на

робота з людьми дали :УІожлив 'с ть розв ' язати

заданому ритмІ. І вдень, вноч і з наш о го п і ;.(П р и­ ємства у ~Іагазини i~licт a і КРЮlflиці наЙв і д ;.( алені­ ших с і л району в і дпр ав­

с в ято

ТРУ;10ВИ;vrи

хами.

ц і леспрямована

участь УСІ тваРИННИІ~И: В они змагаютьс~. за П ,.;1т,

традиц і йне

раднlІ'~1И

кон-

цснтрац,ю виробництва в га .1узі тв ар и нн ицтва. ПО-

оо "а. . соц.оал . ст и IfIO;1~ З'''І І .1: ПiIJСIlНЯ

на гaHНl

Своє

колектив Брова рс ького ХЛібозаводу зуст р~ чає з чу довим настроєм і від­

воко-

лежить від того, як буде дошці по~азникі~, у каІІ/алагоджено організатор- лендарІ ТРУДОВОІ слави,

ську

ЗАПАШНОГО ХЛІБА

феР:УІі впро,

Уl:пішно І ва,;г.;ує ть ся

ПРДЦlВНИКlВ

промисловостr

МАЙСТРИ

тваринникІв

ус п і шно

ДЕНЬ

ХДРЧОВОJ

Завод

!1700

АГАПОВ,

заводу «Торг­

••

3

;за­

Ka r.~ o-

стор.

о


ВІСТІ З ШКІЛ МІська восьмирІ ". в а Шонери - чеТ1!ер~ ~.1асники вивчають · ОСНОВ­

iN2 4.

ІНИЙ

3акон

нашої країни.

Нещодавно тут бут; про­

!Ведено

з6:р

затону 4-А

Н:lасу, на яю")~у бу:rа присутня старший .'lеЙте­ Ha;rT мі.:1,цїі На;І;Я TR.,O-

Нівна

;\Іакси~ова .

рОЗПОВіла і

нам

обов ' язки

Союзу

.Вона

про

права

гро~а;ІЯН

Ра;ІimСЬНИХ .Соиіа­

.mстичнихРеспуб ,l і н,зО­ il\рема,

нага;Іа .1а

нівські

обов·язки. .

ХОП.;енням її

про

за­

учні

не .lегку

інспектора

'Чої нlмнати

уч­

Із

С.lуха.'lИ

розповl;ІЬ.

роботу

про

дитя­

мі ,lіЦії ..

.

Пlонери 4-А класу.

,..

нівпаРТії, війни та прau!. НеоднораЗОБО вони бу.'1И гостями піонерів дружини

1)1ені 1\1. Островського. У ,дружині створено шт.аб

;над

йону.

ти~!уріВСl:>ні шефствують

ветеранами

Тан,

мікрора­

піонерів ' 4-В

'1\ласу. чий загін бореть~я за право . носити ' i~.!' Я Ю. Гагаріна. часто можна

u06ачити в учасника ' Бе­ .'lИКОЇ Вітчизня,ної віЙ1Ш мпхаЙ.1а ТИ~1Офійовича

Цо.'j [щука . Люб.'1ЯТЬ діти посидіти разо~! з 'Бетера­

'I<)М. пос.'l~-хати йогО спога­ ДИ, lJо.'lЗсувати 'ЯКЮІИ завждИ

l\1ихаЙ:JО

місцевого парламенту са

відзначила

яб.'lуна~ш, щжгощає

ПРАВЛЯЧІЙ Від імені lТ1;аЕ.'!ЯЧОЇ "oa.~!цil 66puями

Г.

такою

О.1ексаН;Іра

ATaMa~

Шмідт, го.'!Ова

у

~Іасштабах

вс і єї '

"раїни

Треба

,на

на

зборах

uiКО.'!И. яні ПРОХО;ІИ.1И. З

років

МУ · роюв.

с,упні

К1"аїнами .

На-

.

А.

ти всю за"ьнодазчу діяльніСть уряду в

.'10 педано 44.3 процента голосіВ проти 43,2 процента на виборах у 1974 роЦі. за в!.'lьних демократі'В - 6,6 процента (у 1974 р. -7.4 процента). За ХДС прото.'lосувало 46 проце.нтів виборціВ. в той час ЯК у 1974 році 47.3 про-

СДПН -

. nap.1a~te'I01. Все це 1 визначи.'ю Бадзвнчайно гоctpe напружеяня передвиборної боротьби. Обидва ПО.1ітичних табори відрядили

в Гессен своїх

найвизначніших

діячів.

під

СПОСІБ

ЖИТТЯ,

НАРОДЖЕНИI{

в

ЩАСТЯ Сlм'І МЕЛЬНИКОВИХ

ПОНIІДIJI()1(,

,Яку

про

ПРОГРАМА

радгоспу про

віді.'1НУ

Юрова.

ві;Ізначення;:хня

на­

РО;Іження l\1ико.'lН Остров­ ського.

Газету редагують Рая Оксютенко, Ра!! Хрущ.

О.1ена Воряхова .. Людмн· .;1а Труба та Тетяна По­ rребняк. Дonомагає їм оформ.'!юватн матєріа:ти вчите ,lьна

*

Вин .1аДзчнз історіІ лентина

Фе;:!орівна

;J:ono:'IOT.'1a

~OC 'TaH

організувати

Биставку

ХУДОЖН1В

гарту.алас.

У. гlрницькому MkTI Марrаиu! иа ДиІпропе~8шииl жвве ' цlка8а І дружна с!ч · . М'.'ЬННК08ИХ. Іх по праву на]"вають Лриїха.,н МеЛЬНИК08И в Марганець у 1953 роцІ, та А осе.""'''С. тут. Г.,ава сІм ''І Іван ВенеJiиктозиq по­ чесннА громаДАНИН міста . пер. довий гІрник шахти .'0\ 4-7 -Чlатурська.. Г,ро!! СоцІа " lстич~ої . ПраuІ. Иого дружин. Мар! • . ФедоpJвна мати-героїн • . CBO~ житт. вона "Р!іСВ.ТН." Вl!хованню дITe~. Чотирьох сннІв І шІсть дочок вирости.'И І ВИХО!l! .,и Ме.~ьннковн,СтаршІ дlтм Ba.'~HT~~a. ВІктор , CsjT' •,ана А OJ!eHa вже праuюют& І живуть у тому ж м!стl. Ол •• АндрІй, Надя 1 Map~Ha учнІ cep~Д.HboT шко.'Н. ДBO~ сннІв - вІі!.СЬkО90служб08ul . Іван - .,еЙте"ант прикордонних вІйськ. О .,еКСЗ!1!lР м!чман . На фото (зл!ва ~апра80) : а,орl І. В. МЕЛЬНИКОВ:

.'0\ 4-7

курсу

Крив"р!зько,о

НИ~ОВ: коа '

s

_Ч;атурсьха.,

гірничорудного

студент-заоqник

Інституту

вни]у' останнІ приготуйанн. до шкоди;

8НУКОМ

Фото

А.

в!к,ор

І.

Запари. А. ПІддубного. (Фотохроніка РАТАУ) ..

_

(М . ).

попу л

сталь •.

І

.Час

•.

8I'1ДОРО.

!Ї.ОО д31

аУ"8.

"то

ФIJи .. а.

аступа.

до

«За"они

1'1..

- Перетворенн.

ня..

Юнолекul..

методом

Марк- '

по

11.80 ЧеМПІонат СРСР ! фут60лу: ЦСКА - .КаАрат •• 2

се-

. , 1 ПРОГРАМА ЦТ ·8.00 Програма _Ч.С». ~.35 Гімиасти1l...

8.55 сСтартк н.дll.. 9.40 Художні. телефІльм

цеху

лова

метаЛ)РГIВ-' 11.15 _Шеиl В. ЗахаР08.'. Ім,ні 8. І. 14.30 ' _ По Снбіру І Далекому

дзііИОЧОJ!'. і2.30 ХУДОЖНІЙ фІльм

СХОАУ>. kiHDnporp'M'. 16.20 .Архlтектура MOCI<O.CIoI.Oro КреМлl>.. IЬ.50 '-СПОРТИ8ниА ·u.e>. 15.З5 Гра. у.аСНИI< VI МІ ••••

сСрlбннl

ночей'.

СП'ІТЬ

сlмдес.тнх..

РОАНО'О КО""УІІСУ Ім. П. І.

Ва­

.присвяче­

J;epпро

nОНl;:титyUі}()J>.

"nонституц і я (Основний Закон) Союзу Рцянсьних Соціал і стич,щх . Респуб­ ліН~. . «Основний 3акон

ратурно-музично,о

-ЗорІ

братерства'.

22АО ТеJ!.журнал закlН'ЧеннІ -

нашого життя~ та інші.

Н. ОХРІМЕНКО.

вечора

Вистава

Киі'IСЬКО,О

ру

12.10 дл.

ни.

1м.

про

Днlпропетро,_

Ім.

В.

-

Д3.Р-

Доброшта-

Kyp~aTXO •. ТІ!

л •.'ы<ваa

к,:рчатко'.

8истава.

премії СОМО.,у.

18.30 К . т.

Ленінсько,о

ком·

ФІ.1Ьм-концерт

_ча_

рlвннки ·танuю'. т. інформаційна гоама _ВІсті •.

19.00 К .

19.30 Концерт

про-

радяисыt'{

нІ.

пlС-

19.45 ,С.ято

працІ 8 Ужгоро_ дІ.. 8 переда'll бере участь перший секретар Закарпатського обкому Компартії УкраТна Ю. В. IльиицькиА .

20.45 К.

т.

.На

ти!,

добранІч.

дІ-

21 .00 Програма _Час •. (М.). 21.30 К. т. НашІ прем'.ри. те."ФІльм -

Я

громад.

-

ни

R

РаДАНСЬКОГО Сою]у> . Про

урочнсте вручення cpnt~· _ портІв 'ромад."ам • 21.4, ХУl!ОЖНIЙ фІльм _ло.lcть

про

справжню

СтудІ.

~Юl1ННУ.

_} кртелефIЛЬМ • •

По закІиченнІ вини,

пгОГРАМА

10. ,

Т. Но.

ОБЛАСТЬ

НА

12. 10 Студентам-заочникам_ . Вн-

ша математика. З курс, .РОТОР .еIlТОРНО,О по.,." 13.25 ФІлософІ.. _Матері. 1 форми її Існувани.'. 14.45 Екраи _ лlкарю. _З~_ гальна пси,опаТОЛОГI, rраничннх станІв.. (М.)_

15.15 С. За.,и"ін. .Солона Пад~ •. (М.) . 18.45 _СІдаймо 'а урокн' • 17.00 Дл. тих. хто вступа. 10

ву]18. Математика. -То. то_нІ перетворенна aJIre6. раУчних

аира]lв'.

Криму>.

(М . ).

(М.) .

18.00 Екран студента-заочиика. 1 курс. Історl. КП Рс. 19.00 ДокументальниА тtл.фІльм _Лев Толстоl • 19.30 ЧемпІонат СРСР бо.1У.

20.15 ВеЧІРИ.

6.C"'I~.

s

каЗltа. (М.).

~О. ЗО _Киі'вська ор6Іта" 21.00.По Myse.x І виставе".ц в.лах'. (М.). 21.ЗО ·'ХудожнІА ФІ.,.М ~Поuе'et дудеиь'. (М . )_

23.00 Довід"ма слу_б&.

росІ А-

Лесl Українки. малат. .СР16ниll

.1.3вIНОчОI.

нап01.

18.00 .по.,і ••. ВІршІ лаурнтl.

ського драматичного теат_

.Старт..По ... т. Нови·

ста.;евара

жннсько,о ва.

cre.

реВI<ОМУ..

що

Теленарис

17.05 К. т . -я

Жel!lІ.'.

тайм. (М.). 18.45 - Пісн.-їВ», (М.). 2О.!5 Вечірн. , Кl.3ка. (М.). 20.30 _Сл}жу р'д.исы<муy Союзу:. (М.). 21 .ЗО ХУДОЖНІ А фlЛt.М сПIСНІ про Маншук'. (М.). 22.43 ДовІдкова служб.. ВІВТОРОК 7 ЖОВТНІ

«ТоА.

степ·. _Дlалог' .

ського . заводу

1І.рес-· оберт ан- І

.іІк

конаВЦІ'.

п·.ть

І. Ле-

с!!стсько-леНlнс"а фІЛОСО' фІ •. 2 курс. _Свlдомlcт&. 1t поход.JI<ення і сутнІсть .1енінська теорІ. від06ра:

і1.13 і(, т . • Доброго lам 8АОp~Ba • . • JlрофІ.,акти ..а 0111' кологічних 34А80РlОваIllЬ.. 11.46 • .iJ.oHeUbKa е_\е1LТРОСТаль" Репортаж s 6)' дІ8ННЦТ8а

ДНІВ,

тих.

.,еин.

иовини.

J1еиін.. 12_10 ДА. мал.т.

В.

Ньютоиа»; (М.'. студеита-sаочии .. а. І .. уре. Нарисна ,еомет-

• ПРОГРАМАУТ 10.00 К. Т. Новннк. 10. i5 К. т. «.;.І,IИ08І особи та 8В-

Донецького ио,о заводу

- МеханІка.

18.00 Ехраи

ВірмеНІЇ', 22.33 Док) .\Іентальнв. . фільм . .llмnоии .. а. ОлIМП,КСЬКІ надіІ'. Ло ,акіичеИКI

е.,е1l.троплавильного

РОЗРОl>ка

.,ефільм

18.50

І' НИ.

ЗВІТН і вибори І оарЧаВКО8СЬ .. ОГ·0 · пІанІст А. Т!lІних ор,аИl3ацІ.х JlЬ8IВПlсторіус (НДР). щини. 17.00 -Наш сад.. 17.00 Дл. д!теЙ. сКнн."и.· !7.30 -ВіАГУkНIТЬСІ, сурма"Н. дІМ'. 18.00 Новиии. 17.30 Концерт квартету ба".Iс:- 18.15 -Ми МОЗ0днІ р06IТ•• тІв. чнй J[лас'. С•• то працІ 18.00 К. т. Телеф!J!ЬМ _ЗОО шахна за.одl Ім. Лих'чова, тарсь .. их .ІIТ'. Про . ДииасIJ1IRсвачеие БО-Р!ЧЧЮ ТІЮ шахтаРіВ 06ерем .. І8. BJI KtM. 18.30 ФI.,ьм-концерт -Ьесlльна 1'.05 _Ра!ом - АРУ•• ' · сІм· ... СЮі'та.. Музичн, .porpaм •• І!.ОО К. т. IнформщlЙН, про_ 19.40 Рlаіенн. 3НПИ.80rо (1978 грама _ВІсті.. 1'.) "ленуму ЦК КПРС у жнтт •• 19.30 К. т. _ЗорІ братерства.. 19.55 ХУl!ОЖ!l!1 те.аефlJlЬМ с.к ЛІтературно-музичний 8еrартуваЛ'СІ стц& •• 2 сечір ]а участю ооетll К1І61'1. _ • ВипроБУlанв ••• 8а 1 Москви І майстрІв 2!.0О Програма -Час •• м·истецтв. Відеозапис по :11 .ЗО 'А. Вознесенс~киА. ДІ.лотрансля.uі'/ 3 Палацу .. ул.ги про поеslю. По ,акІнтури -У країна.. чеинl новиии. 20.50 .На добранІч, дlтиІ. ПРОГРАМА УТ 21.00 Про,рама .Час •. (М.) . 10.00 К. т , Новини. 2!.30 1<. т. Продовження лІт.- І 10.!0 К . т. Г. 60~ap8B. _Ісп.т •.

жавної ЕЛa;J.иі упраМіНИЯ

~

телефІЛЬМ

15.40 _К()!\ІунІСТIІ

ЧDР­

«Бесіди'

МЕЛ!>­

В. Мел&ии­

«Конституція розвинутого

Раі"нську

п· • .того

се.lll. .

Науково

12.30 К.Т. ДокумеИТ._1ЬниА те-

rpoMaAI'

15.15 _1І0еЗI. в музицІ •• (М.). 16.45 -Сідailмо 58 уроки..

JleHIHC&t<oro

-Нарм.енн...

21.00 нрограма 2і.30 -Музиqиа

щахт'і

ОБJlАСТЬ

Нlним вченн. про партІю НОВl>,о ТИПУ •. (М.). 14.15 .Наша ~,.,графIЯ. РІк 1929-А». (М.). ·

У1Фаїни О. П .

ьо.рlчч.

111. -

crаРОЖИ.,ами.

ПОСНОМУ

тн?

І>ОМСОМОЛУ. БагатосеРIАНИй

,ірнн)(

НА

Передача 1. (М.). І.Л . ІсторІІ, _У &1'1-

sика. 2· .. урс.

мистеЦТ.іі'. .

19.35 до

ну nонституціІ СРСР. Сере;І її експонатів

BCPCPJ>.

(ТАРС).

Розв'язанн. !адач.. 13.?5 Історі. КПРС. _Киига В. 1. · ЛенІна _Що р06н,

"~~;:и~тlі

учня..\f

coц i a .l13~1p. «Органи

прав та

В. ІВАНОВ.

теХblка десятої п·.тнрічkИ'. -НаАда.нІші пам'IТНИ&И

)'Ч"':ТЬ пqtшк' секретар ·ИІВСЬКО,О MIC L L ·ОМУ· .а.

книжнову

КНИГ,·

на захист

інтересів захіДНОНімецьких ТРУДЯЩИХ.

пш,"на І' ранта.. 10.40 -Оче.и",ие _ неАМОllрие.. і4.3О ДОl<умеИТaJlьнніІ . фl)JЬМ

17.15 -Старt'll иадНI.. 18.00 Новини. 16.JU Ф. Меhделw:ов. Коицер,вl Уlертюри. і9.10 .Р11І третІІІ рІк уда,рнив'. )' пеР'АtЧI ()t1l8

yкpaїHCbHQЇ

,..

ноУ спів;tружності.

'.16. !І.ІО

!8.ОО Концерт ансамБJltO .Русь. 5 М. tI .. аДjiмира. 16.30 'ТВОРЧІСТЬ А. Конаи.ДоlІ-

мови та .1ітератури О.1ьга Степан і вна Гавриш.

*

в

-

взаєморозуміFfНЯ з країнами соЦіаліСтич-

ФI.1ЬМ -Автографи Древньої' РусІ •. (М.). )'чн.м flТУ. ФI!и. 1І.а._Закоии· НЬЮ1'Она.. !О . ІО. 17.30 Аи, .. іАська М08а. 10.40.II.4U 10 1< .... ХІмІя . -По. ліетил.ен. По.'.lпрОПI .... н.. 12.!0 Студеитам-заочннкам. ФІ-

15.3.0

нраїні.

мопомсгу,

імені

ЦТ

_(.мьсь .. огос"о дар с & .. а

-

ШКО.'1яріподають

Троєщинсьному

'.06

18, ЖОВТН.

8.00 Програма сЧаt.. 8.35 ГімнаСТИl.а. 8.':'; Мультфільм cAprOH'.TB" 9.13 ХУДОЖНІЙ фі.!l&М _ДіТН l<а-

селі. шно:!і: «Річниця но­ !Вої nонституцїі.... «Свя,;о ІТіонерії», «ТРУ;J.ОВИЙ ;.,сант.... "Свято квітів».

Бідається

'"

виборчу нампанію НімеЦЬКіЙ комуністи"!ній па·РТlї. НКП виступала на виборах l'Іі;х .'10зунгами боротьби за мир, дальшу розрядку. роззброєння ! за зміцнення

8.40. 9.45 4

.11.'.

~Ос:ннlй ба.1~. «День на­ родження геРОЯJ>. вірші 'Учнів. У заміткаХРОЗПf)­

"

ннна!.

ви-

ПО;Іії

про

vrpv J .тіль-

обстановц! диснримінаЦії і антикомуні, стичного цькування довелося веСТІ{

ПРОГРАМА

пускають Пl0нерсьна та HOMCO:l-10ЛЬСЬн,а організа­ ції ШКО.1И. ':і HO~lepi. ви­

етапі

газет, Штраус

.,,..

8.!0. 16.13 .Виховати

середня. газету

нещодавно,

поразку

'ншиv .• Vlьтраправих

.

ВДП. За соЦіалдемократів бу-

ЖОВТНЕМ

,..

nущеНО:llУ

і

е~~~~~~~~~~~~~~~~~~е~~~~~~~~~~~.~~~е~~~~~~.".~ви~~~и~~~~~.~~~~~ee~~~~~~~~~~~~~~~

Сил Сою­

назвою

також

Ц~ia .

ОЛЕКСІЄНКО.

такою

Тому поразка

pealiuiOHepa ,

означає

ЦRСТСЬЮL, та І О' Т епер.'\ '-СС фОР~lа 1ЬНО "І'є повань. Б ар"l' КИ в межах ав І. йн ТЯ'~'L'1й атмосфеРі J на;!,звича о n _

J

би ТО;Іі· реа.'1ЬНУ МОЖ.'lив ! tть паралізува-

Гессені

в і ;!, ' для З;І і йсиення свого давнього за;\н,

.

pea.'lbHOЇ альтернативи. обмежившись передвиборною демагогією. Перемогу на виборах з;:!об)'В 15.'101<

зе-

паРТІ'ї» ..- створення' «ч етверто'l' . .-:свого роду збірного резервуара ВС;Х ~акціЙНИХ СИ.'1 - в!д ХСС дО неона-

зиція. із свого бо);.·у, не вис,.·нvла ніяко}

йому більшість У ;ІВ! третини м!сць у БУН;Іесратl па.'1аті зе~lе.'lЬ заХі;:J.НОНімецького пар.1аменту. ХДС 1 ХСС діСТ9J!

дов і р'я.

ру

нансову ПО,'1!тику праВ,1ЯЧИХ партій, опа-

3

вотум

прем'єр-м і н;стри

Рейні. На думку рязу

те;\mами. к і .1ькість безробіТних переви-

учнів

Троєщннська «3а знаJ1НЯ»

.

у

використає поразку на виборах як при.

зростають

Щ. УЄ . нин! ~1 ; :!bI'101J ЧО.10віК. О .знак, l1і;!'д. авши гострій критиці економіЧну і фі-

"

вив собою завдання Jоб!!тись ус", ... J нення Ікоа .'! і ц і ї в:" В .1а;ІИ ше до Вllбо""jв . ... r цією 1.іетою B~H . хотів використати і вибори в ГессеНі . Перемога тут дала б

поповнювати

,..

б езупинно

..

краІНІ

Шмідт, дістала

у.1ьтраПР8ВИХ СПЛ. З цього, звичайно, не С .1:;:! робити ВИСНQВО". що реакц і я СК,1а."!а зброю . Вона і далі уперто добивати~lеться зміни поЛІТИЧНОГО кл і мату на

ціни, ' ПGСИЛЮЄТЬСЯ і нф.1Я.ці Я , П.РОМИ. С:'lОве вироБНИЦТБО розвивається СПОВІльненif~IИ

t'

вибори ;:!О 6ун;!,естагу мають від-

бvтис::! в 1980 році. а.'1е опо;зицШний п'равий б.'10К хдс-хсс вже тепер_· по"'та-

nene"

." J

Г:

ВУ- махрового

в

інші країни 3а:хо;!,у, зазнає протягом ря-

.

l<оа .1іція

мельного уряду віД ХДС балатувався най6 .'lИЖЧИЙ сподвижник Штрауса Дреггер . який навіть у своїй парт і ї має сла-

уря.:!о-

"ЯНСЬUІ{." то "и ВІ' ..."·НОСИ·Н з' Ра . . . " ... Союзо". ... та

неЩОJ;авно інтересом,

.ряди Збройних зу РСР.

що становише

ВИХ парТ і Й у u!й боротьбі бу.10 JОСИТЬ СК.'1а;:!НЮt. Християнські де~10крати осНОВНУ став!"у поставили на ті значні економічні ТРУ;Інощі, яких ФРН, ян і

уважно с:тухали воїна і МО:Jодші, і Ті . ному через il\ і.1ька

С!іазат\!,

урядова

ВДП. ЯК ВИС ,10ВИВСЯ каНЦ.'1ер

Кандидатом

И. Штраус.

-

19ї2-1976 році, УсПІхам на виборах ц! паРТ:ЇЗQбов'язані, зокрема, TO~IY, що в' га.1узі зовнішньої ПО.1ітики вони виступають за ОС.1вб .'1ення міжнародної інши:'llИ соц t а,1;СТИЧНЮШ

ФРН

чином.

-

СДПН

ВДП і міністр зако!>"

В: Бран;н,' а' від опозиції в пере;:tБибо!>" наму турне бра.1И участь ООIl;ІБа ,1ідери: ГО.10за ХДС Г . nО.'1Ь 1 голова хсс

рах

ТахИМ

ФРН

ц і я ;:ІВОХ пар.тій соща.'!·демонратів . 1 ві.'1ЬННХ де)l~жратjв(СДПН-ВДП). nоа,1іц!я СДПН ВДП двічі з.!обу-

ва.1а переМ'огу на пар.'lзментсью.f.х вибо-

КОАЛІЦІї

перед вИ-

каНЦ.'1ер

донних справ Г. -Геншер , голова СДПН

була . Te~la виступу воіна­

шефа

вистуnа.'1Н

ГессенІ, при В.lці стоїть урядова коа.'1і-

Ві Т'чизни священний обов'язон кожного грома­

-

ДОВІР'Я

ВОТУМ

po;r.{

кanіта.'!у ХДС ЗJ06у.'!а в Гессені перемогу. то це НЕ:І-!Инуче позначилося б ! на розстановЦі па ,1ітичних сил у західнон \ мецькій СТО.'1иці Бонні. де, як і в

СОц!атстичної

СРСР!>

для такого

році вихо.:rн.'!о да .'1е!іО за ра~lКИ npoв:н­ ціа.1ЬНОЇ ПО.:1 і ТНки. Якби партія великого

,. ,. *

дянина

небачену

на .AlІЖI/.а.роднl теми __ :_-___ -_--__ -

.1аН,ІІ!агу. Пре­

виборів активніСіЬ виборЦів: у них взя­ .1Н участь 88 процентів громадян, які мають право ГО.l0СУ. ВипаДКОВіСТЬ? Аж ніяк. Го.'!осування в Гессені в цьому

ТююфіЙОВИЧ.

"Захист

-

напруженос,і. за врегу.:rЮБання і розви·

Міська середця.N9 . 7. Шанують у ШКО.lі ветер ...-

«Тимур~ і номанди, яні

: -: -: -- Бесіда

у ГЕССЕНІ. o;rкiA 3 ДOC4l" 3~Meт. ФРН. цими ;J.няМ,и ПРОХО;J.ИЛI\ вибори до

••

Редактор

Є. ФЕДЯИ. К03ВІ(ТНВ

І(омбlнату

rpo-

ма.l.СЬХОго

харчу ванн. rJlИ­ бо ко СУМУ6 , приводу пе­ реАчасно'( смертІ працl,ника

ГОРОХіВСЬКОГО ОлехсаНlIРОІН",

Миколи

І 8ИСJlОВ.Ю6 спІвчутт. 1'1.1.ним і ' блнз&ким похlАиоrо. Колектив

цеитральноі

ош ад каси

.~ю~ Л.

К.

Х.

rлнбоке М.

М.

5400

вислов-

спIВЧУТТ.

ГорохІвськІй

ГорохІвські!!

80ДУ тяжкої

ті Мико .,и

втрати батька -

та при-

з

-

смер·

О .lfkсанз.ровича.

L""-,,,,.:"'з,,,,,,,~,,,4'orC"Ь~': '-*,.;:J'>'<ІІі7~.,q"'#"4:'J&""''':-6'"''''4>оС'''''''''~'щС'-#''' .~ ~""''?''47'''оС' .. ".."..:-..:r->ti?,...;r-##''''''''''''''''#~,.:rI''-С"''#'''''''''W:-.:J*'~~''~''''''''':''4! _НОВАЯ ЖИЗНЬ»- орган

8

\ {

Бровар,кого ropKOMa

Ком МУ. 'шстнqес~. о..А.... о-а.р;яв раВоввеro І . . ... у .. раниы' г.ород . . cKoro -.

БРОВ. А РИ.

255020. 11.

ТЕJ1ЕФUНИ: редактор. -

і9·382; заступник. ОeJI'КТ.ОО' -

Советов яар"диt.tХ депутатов \(ие8СkоА 06"астя. НАША АДРЕСА: . Д~HTa "Ісцевого радІо"овлрнн, Г .. eT~ .8t.tХОдИТ ва vкр,миско'" ~3Ь1Ke. вул , . КнТ.,ьк •. 154 ".сов,,1 ро('ЮТА . фОТ"КnРРСПnНlIРНТ. ф"..,....,....,.....,..":J14:,..,о-,."..,.w:-.,..."....,,...~,.~.:а..:".:-..,. .~". -.ct".c-"'#"~"~I>"""""""""'''''''''' .,,..~,,,.,..I'..,.~.,.

..... Ію.еКс 61964. броварська друкарня Київського

Газета

В"ХОд"ТI>

І В[",ПО8Ідал~qо,. секретар!!. вІ:щl ..у Сl.,ьс"ко. го господарства, КОР·СООВ. І У. 8i~ropnK,, cep~дy. . ...

19·4·47;

а ОТННІІЮ

еубо'УУ,

19 · ~ I~; вlддlлІ8 ар",. НСЛ"8I'>Сті. Обс"! ".5 фnрма'ry 19·4·~7. . '''~TA .. l1~ •• n •• ,..,.~,.,.,,..,....#J>,.,. ·b4>g~~.# ... . # ~ ......,. , , , . ........

-

06.1управ.;іння· в справах ВИ_1'ВНИUТ!!. JY').~iгpai>ii і книжк"з,:,ї 'І'оргіе .1і. вр. Київська. 154. .

Зам. 490~ -

11 . ЗОО.

162 номер 1978 рік  

162 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you