Page 1

rАН

ор

Б р О В А р С Ь КО ГО М І С Ь 1<. О Г () К () М І ТЕТ ~- К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т І І УК РА І Н И, 1 РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ К()І ОБЛАСТІ

МІСЬКОІ

* N! 161 (7034) *

Газета виходить s 17 квітня t937 року

КОЛЕКТИ В

УДАРНА ПРАЦЯ МЕБЛЕВИКІВ У спішною

працею

за­

є;:щанн;я Ців

яка

понад

товлено

пл·ан

тут

продукц1У

виго­

nраця.

К

П.

Половко

робки

деталей,

яку

краще

та

вачаJІЬник

очо­

плавовоrо

минулого

дільниця

року

тут

ставленим

перед нею

зав­

Більше

виконроб в е"Іосnлуатацtю .яку очолюють реснtЯ Барановський та дільницю автомобіJІЬноУ С. Б. дороги Мос.ква КиІв­ брИІГадир В. Г. Сушка. О. КОВАЛЬЧУК, Софія між 1138 l 1145 .кілометрами.

З

·

комори ку ль тур

рах

вони

озимі

На

площі

На

зернові

сивною

зуль тати нинішнього свідчать про значні ваги Ії. Так. озима ниця, вирощена за технологІєю,

банну

зерна

гектарі

на

Нині

дарства

зацій

на

nри­

ти

nіднімають зяб готують

повністю

насіння

ярих

на­

очисти­ ку ль тур

Більшість його вже пере­

дано

номіриниові

ШИмку

на

С.

зимове

О

збері­

гання.

діяльностІ парторгані­

і

ОВО"'ІІ КУБАНІ Краснодар. Щедрим урожаєм овочів обдару­ вала нинішня осінь зем­

леробів

Кубані.

зованим

Сnеціалі­

трансnортом

nромислові

центри

чорноморські

Л. ЯРЕМЕНКО,

1

у

на

курорти

відnравлено велииt партії

завідуюча током.

АВИ-В

вітамінної

nроДукціІ.

В

цілому по краю цього ро­

діі

ку продано овочів держа­ ві

майже

на

сто

тисяч

Майже 250 тонн вітам1ннОtГО т.рав'яного борошна вигоrовили на зимовастімовий період для громадс-ької худоби труДівнини рздГОСІ1іУ «Заплавний• Протягом літа в дві зміни

тонн більше, ніж торік. Успішно nродає проДук: цію Тимашовський агро­ промисловий :комбінат «Кубань•. який nрацює на госnрозрахунку й са­ моокуnності. В його cne-

~

ціалізованих

господарсті

nрацював

агрегат АВМ-0,65. Опера-

Сочі,

тор Л.

шовську

Fl.

Братиця забез-

лечував його

р<>боту без

зривів.

На

у

вели­

городів.

л.их трав. Воно цінне за ВІМЇСТОМ ІПОЖИВНИХ р€ЧОдіІ.

завжди

Тима­

кому виборі дари садів та

ють nереважно 1з ди.корос­

І

магазинах у

Краснодарі,

Борошно тут виrотов.ля­

ви~t.

н.ині

ньому

жу

мільйона карбованців, а дев'ятимісячний реалізо­ вано на 136 процентів, у тому числі завдання no закупівлі

лишиів

1

леитив

nлан

nрода­

сільсьиогосподарської

предунції за договірними цінами і завдання з nродажу

сільсь­

друиованих

видань.

В. СЕРДЮК, начальник оргвідділу

вірними цінами на

райспоживспілки.

112.7

найкраще

париу

настроєм

1

nоnрацювали

на розчищенні території, nідгоотовцl nлощ для no·

садки дерев

молоді

розпочнеться

по-

садка дерев.

пра-

ХРОНІНА ПАРТІЯНОГО ЖИТТЯ

в. ВАСИШВ •.

лом і nідвищення його ролі в комуністичному

на

місьикому nартіУ В. М. Хриnун зробив аналіз проведення

nершого

заняття в школах 1 се­ мінарах марисистсько­ ленінськоУ освіти, на­

звав цілий ряд неДолі­ ків у цій сnраві, nора­ див, ЯИ ЇХ уникнути. Темою виступу заві­

дуючого ним

організацій­

відділом

міського

Підсумував розмову семінарі-нараді

значив

завдання

винних

комітету

nартії

О.

М.

Іщениа був хід цього­ річноУ звітно-виборної иампанії. А перший сеиретар

місьикому

ЛКСМУ

К

М.

шилін розповів. ' як реалізовуються nоло­ ження nостанови ЦН

1-\ПРС

«Про

поліnшення нерівиицтва

дальше

пер­

АВМ

-

В

ВИІГОТОВЛSІ·

ють борошно із трав, зі· браних на осінньому nолі. Г. МАКСИМЕНІЩ.

НА ВІДПОЧИНОК

З ОНУКАМИ

Харків.

Поєднати

інте-

реси сімей nрацівників з інтересами виробництватюшй основний принцип

ного бюджету на забезпе-

воді.

ніх кадрових працівників.

чення

путівиами иолиш-

Не завжди батьии можуть в осінній «бархат­ ний• сезон поїхати в

-

здравницю ми,

адже

з

своїми

І ВЕЛОСИПЕД, і ТРЕНАЖЕР

дІть­

відпустки

за

графіком nрипадають на різні місяці, говорить сеиретар обласної ради профсnілои Л. Кухаре­ ва. А от обрубник В. Череднии з спокійною ду­

Кишинів. звичайний тренажер

велосипед дає

змогу

у не­

мережі

вугільного

всі

nеребудовуються

підnриємства

Вуu:-л.е•гіраькоУ

ливість перевести ли на ефективне вання

низькосортного

нецьиого

П'ЯТИРІЧКА П'ЯТИСОТЕННИЦЬ Житомир. Достроковим виконанням n'ятиріч­ них завдань no реалізації буряків державі ознаме­ nочатон

канського

зустрічі КПРС.

ти

цтва

в

гію ри

по

no

XXVII

ра.

нинішня

діла

що

про­

б:льшу

роиу.

ки області. Додатково до завдання вони вtдванта­ жать

сnоживачам десятки

Достроково виконавши замовлення своїх тради­ ційних nартнерів тор­

МАйСТРІВ

Творами мисте­ предмети вжитиу,

до'""

яиІ.ЦР

говельних організацій Мо­ скви, Ленінграда. інших промислових центрів єв­ роnейської частини краї­

дуицlю

ти на виробництві. Адже його діти, які поїхали з бабусею 1 дідусем, заслу­ женими ветеранами nід­ приємства.

ться

ии.

відпочивати­

муть nід надійним догля­ дом. Зміцнlвши в здрав­ ниці, ше

діти

напевне

хворітимуть,

а

мен­ отже,

на

станку. За доnомогою инопои на електронній приставці, яна регулює фізичні навантаження,

не nотрібно буде для до­

можна

гляду

немовби

за

ними

тимчасово

залишати роботу матері чи батькові. За nільговими путівка­ ми відnочили вже сотні пенсіонерів та їх онуиів. Облnрофрада додатково асигнувала близько 7 50

тисяч J<арбованцtв з річ-

спеціальному

nрямо

в

долати

квартирі

гірсьиі

вершини, круті спусии . здійснювати nрогулянии

по рівнині. Таиий прист­ рій у десять разів дешев­ ший від найпростішого велотренажера. А голов­ не він дає змогу ра­

, цtонально

вииористовува-

національний з

-

тони,

оленячого

стьобані

яуртки,

Відродити

допомог ли

верх­ легке хутра,

кожуш-

промисел

спеціалісти

по­

бутового обслуговування населення. Об'єднавши умільців-надомнииін, вони організували цех, яиий виnусиає вироби за реио­ мендаціями сучасних ху­ дожнииів і модельєрів, а також

за

зразиами. діют-ь і в автономної

Реалізацію

тисяч тонн яблук і груш.

одяг

1

осінь.

nродукції nонад п'ятиріч­ ний nлан nочали садівни­

стають

взуття

геита­

ПОСТАВОК

Тут у місцевому nром­ иомбінаті почали випус­ юи

центнерів

кожного

Вікииця.

машнього

к~_;и

ку ль ту­

Не стала винятиом

ни, го

nрацюва­

з

ос­

техноло­

одержують

500-600

коренів

nер­

господарстві

щороку

їх виготовлено у висоио­ гірно:vІу селі Мугур-Акси.

залишився

республі­

змагання.

вирощування і

які не

переможця­

НОВІ АДРЕСИ

стоює без

Кизил.

nеред­

воїли Інтенсивну

ведеться тру-

велосипед.

частину

виходили

шими

зобов'язань і nроаналі­

гідній

до­

вугілля.

ми обласного і

суперництво

їх кот­ сnалю­

Знатні трудівниці.

соціаліс­

яи

ДРЕС,

усіх діючих потужностей Курахівсьиої 1 Зуївської елеитростанцій. Новинии, впроваджені в ході капі­ тальних робіт, дали мож­

планів

дове

«Дон­

басенерго•. Наnередодні осінньо-зимового nеріоду завершено реконструкцію блоків по 300 тисяч кіло­

народногосподарсь-

зував.

краю

За комnлексним nла­ ном технічного nереозб­

иих

і

да­

електричні

енергоблок Слов'янськоУ ДРЕС nотужністю 800 тисяч кіловат.

складний пристрій, ство­ рений на замовлення заводу « Електроточnрилад» співробітниками ВНДІ незруйновних ме­ тодів і засобів ионтролю якості матеріалів. Двоно­ лісна машина заиріплює­

шею

в

ни

З РУК

Перетворити

струм

Шсля

почав

раз

о. МАКСИМЧУК.

розподілу nутівек из Хар­ иівському турбінному за­

вати

електро­

Донбасу.

цій по виконанню ко­ лективами Броварщи­

з'їзду

nартійного комсомо-

оновлення

станцій

ної Праці Л. Г. Полупан і М. Г. Долібець у иол­ госnі імені Марії Марцун Дзержинського району.

nарторганіза-

тичних 1985 роиу

Вору­

грама

нували

А. Д. Фролов. Він ви­

питання

Слов'якськ ДонецьІ<ої області. Реалізується nро­

>Ковтневої трудової вахти нолеитиви механІзованих ланок Героя Соціалістич­

вихованні молоді•.

Обговорили важливі

З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ВИМОГ

ват

спецІвЦІ

булися

наnередодні Дня

бивці

коп.

3

PECDYJЛ/11

роєння

продуи­

тlв від населення за дого­

когосподарських

ДЛЯ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ

госnо­

сіння до сівби ярих. Во­ ни зобов'язалися до 1 ли­ стопада

Достроново винонав но­

центне­

хлібороби

nоля,

що

промислових

вивозять органічні добри­ ва

ряд

сtльськогосnодарськ и х підприємств, установ міста і району. Таи. завідуючий відділом пропаганди і агітації

кожному

no 4-6

рів.

Ре­

року nере­ пше­ цtєю

дала

Цілий nитань,

стосуються первинних

за Інтен­

технологією.

семінарі-нарадІ

важливих

вирощуватимуть

Ціва

реконструкції

го дитячого трикотажу, заводів світлотехвІчного та алюмінієвих будівель­ них ионструицій. Наступ­ Н()ї суботи в майбутнwму

міськкому

розглянуто

гента­

300

радують

на

цівники фабрики ·верхньо­

трудилася молодь на роз-

КомпартlІ Україин А. Д. Фролов.

на

хлібороби радгосnу «Боб­ рицький•.

готівельного обороту мільйон иарбованцlв.

вnорядкуванні те-

засідань мі­

секретар

Своєчасно nровели сів­ 730-геитарній

Показники

риторії міського парку культури та відnочинку. над створенням якого комсомольці міста взяли шефство. В ці nерші дні

ськвиконкому відбувся черговий семівар-вара­ да севретарів первввких партійвих організацій. Horo відкрив перший

~- ааеікн

всій

щодавно зобов'язалися nереириТ'И річний nлан за­

...

У заm

РА ИОН У

озимих

юнаків та

200

ВІСТІ З РАДГОСПІВ

бу

форум nартії. nрацівни­ ни райсnоживсnілии не­

дівчат з підnриємств. організацій і nрофесійнотехнічного училища М 4 взяли участь у суботнииу та нед.іль:нику, які в'ідКонституцН. З nіднесеним

інЖенер ШБУ-50 .

грудня

серед

nроцента. Готуючись гІд­ но зустріти настуnний

й інших здобутків. ТаІ<. план заготівельного обо­ роту перевинонано за 4 рони 9 місяців на 1,6

Свято у робочій

вико­

На будові відзначи.лася брИІГада по укладанню ас· фальтобетонних сумішей,

даннЯІМ, здала в иікцt ве-

*

ДЕН6

----------------------------------------------------

старшого виконроба В. І. нано будівельних робіт на Тюріна із ШБУ-50, ус­ 2 мільйони 684 тис. крб. nішно справившись із nо­

справилися

Сьогодні в колективу райспоживспілки немало

Завершено важливе dудІвництво БудіВельна

пере­

ства. Передусім Велико­ димерський та Бобриць­ иий радгоспробкоопи.

ВіддІ.JІУ.

ІПО П продуктивності пере·

зоирема.

підрозділів райсnожив­ спілии сnоживчі товари­

лює М. В. Гейко. [В. БАРСЬКА,

План

винонан­

винонано на 298 тисяч иарбованців. що стано­ вить 1,9 процента до пла­ ну. З дев'ятимісячним планом товарообігу най­

триває.

никі'В

А досягти усnіхів допо­ магає меблеооиам високо­

продуюrИ'В'На

кварталу,

верстатників машинноУ об­

завдання

успішно з

ням п'ятирічного та річ­ ного nланів товарооборо­ ту. Завдання останнього

казують бригади оббиваль­

на

52 ти~ячі иарбованців, на 61 ти-сячу більше П реалізовано.

живспілки

Приклади комуністично­ го ставлення до rnpaц! по­

.За дев'ять міся­

рай спо·

сnравляється

крито на 3,4 nроцента. Чимало резервів виявила а~тація робочи-х місць,

верщує одинадцяту п'яти­ річну иол~ектнв виробни­ чого· деревообробного об'­

9 жовтня 19·85 року

КОРС-гідну а устріч!

а'їаду

XXVII

Середа,

старовинними

Тані майстерні інших районах республіии.

(ТАРС-РАТАУ).

госnодарства обласно­ саДіВ}!ИЦЬИОГО об'єд­

наННЯ відвантажують nро­

в

міста

Уралу,

Сибіру і Далекого Сходу.

ПІДЗЕМНІ ПОІЗДИ ДружкіВка (ДонеЦЬК'\ область). Безперервну ви­ дачу вугілля з найnотуж­ ніших вибоїв забезnечить новий вид nідземного

травелорту, створений :вченими Донецька і спе· ціалістами ДружківсьІ<оrо машинобуді-вного

завоДу

Імені 50-ptчttЯ Радянсько! У.l\раїни. Під'nриємство nочало відвантаження nер­

шого

секційного

ІrРИзяаченого

для

nОІ3да, шахти

сКаnітат.на• в Кузбасі. (РАТАУ).


*

2 стор.

9 Жовтня

1985 року

«НОВЕ

е ІІН ВИКОНУЄТЕ ·3060В'Я3ААНЯТ

Та.І(:ИХ,

ЩО

ІВИКОНЗЛИ

8 РЕЗЕРВИ ВИРОБНИЦТВА

ОСО·

бисті n'ятирічхи. по шіс'ПЬ, сім, ІВіСі'М і дев'яrrь річних оорм,-бІльше 160. Це, у nершу чергу, швачка Т. Н. ТрохимеНJКо, яка нагород­ жена орденО'М сЗнан По­ шаІLИ•. і М. Д. Нравчу.к, НаІІЮЛе'ГЛИІВЗ. праця котроУ відзначена медаллю «За трудову доблесть•. Оби­

Літківеькі майстрині Красивий одяг 50-60

ДІВІ

1

делей кожного мlс.яця длЯ хлопчиків і дШчаток до-

·

шкіJІ:ьното віку

Це

праву

випускає

цювали і в третьому квар. lдоавід не талі, !ВИКОНавши плани 1 швачці.

Gобов'mання ·з усіх техні-

Літківська швейна фабри- ·ко-економічних ка.

вважаються

елегантний оь.ких швачок здобув пер- опраВІЖніми наставницябільше мо- шість. Добре !ВОНИ cnpa- ми. Вони nередали свій

показ:ни·

шерстяні

одній

Зразни

молодій

високопродук­

1 ;ків. За дев'Я'ТЬ місяців ви- тивноІ праці nоказує ком­ дщНІНсові .КОСТЮМЧИRЯ СИ· ГОТОВЛеНО ДИТЯЧОТО ОДЯГу СОМОЛЬІС·ЬКО • МОЛQДі Ж Н а -

ньо·го, коричневого, білого та і'нших кольорів. Вони вабJІ!Я"11Ь очі малечі, зручні. З початку року

~додатновQ до плану на 104 тисячі карбованців, а в Тре11ЬОМУ кварталі ц. р. - на ЗО ТИІСЯч кар-

фабрика виготооила таких бованців.

!\ОС.ТЮМчикlв різ.ниос розмі·

бригада. яку очолює май­ стер зміни Л. І. Боровик, r,руmюмсорг Валентина За:йченко. У цьому НМН за штатнИ!М роз!ПИСОМ по­

На фабрицІ nрацює пе- винно бути 38 nрацюючих,

рів 1 ростів майже 406 реважоо ·молодь.

rнсяч. що значно більше бржадному

ІІЛа.НJу. А кожна така обно- дяться

Тут на а

фaJmiЧHQ

нині

тру­

підряді тру- диться на дев'ять менше.

десять

укруnне- Незважаючи на це, він ус­

ва-:-то радість для дітей, нмх колективМ!, дев'ять з nішно справляється з по­ Іх батьюв. Нрім того, влро- яких tІюмсомол.ьсь·ко- ставлеННІМ завданням.

довж цього nеріодУ з по- ·молодіЖІНі. Всі оони раВідмінно виконують токів зійшло 208 тисяч зом дбають про змщнен- обов='язки швачок у цій штанів, З6 тисяч вітрівок. ня трудово! і технологІч- же бригадІ ВаленІ!'Ина 1 З

початку

р<>ку

на

вІд-

ноІ JjИСІЦИJІшіни, про зраз- ~надія Нримець.

.правленнй замовникам ди- новин nарядок на виробНа по·тоцІ виготО'ВJІення т.я.чий одяr не надійшло ництві, цінують І«>Жну настюмів з пальтовоІ тка­ нrодноr рекламацlІ. хвилпну р<>бочого часу. нини дЛІЯ хлопчиків і Д'івУсn!шно nрацює нолен-

Готуючи

,t:ідну

тнв ntд:nриємств~ в завер. XXVII шальнОtМ:( році n ятирічни. швачни

зустріч чаток

усnішно

працює

з Ізду НПРС. бригада н. т. Новал·ь. вирішили на ~О Треба сказати, що всі де­

Перше швріччя він закін- днів раніше ІВИКОН·ати п я- в'Я'І'Ь ІІюмсомольсько-моло­ чив достроково, освоІв tви- тирlчку і додатково до nла- діжних бриrаід фабрw.кй

ІІуІС.К 17 нових моделей з ну виготовити .продукціІ ВІНЛЮЧИЛИ у .склад своІх індексом сН•. За підсум- ІНа 600 тисяч карбQванцІв. колективів колишніх ками змагаяня за цей n;eПрикладам для всього фронтовиків, nрацюють за р!од серед СІЮJ?іднених нолективу <П1дприємс.тва в них._ а заробл.енl гроші nідІПриє!МСТВ НиІвсьного боромі за усnішне подо- вносять у Радянський

:їЬ:.о~еиl ~і~~~:. ~=~:а:іч~~:;оФ::ГКо~~ фонд миру. 11ri КПРС колектив літн!в- трудового суnершщтва. А

8

А. ГАВРИЛЕНКО.

реоознти однією машиною

металомісткістю.

БуіЦl!Влі збираюmься Із марки ЗІЛ. унІфікованих прямоліній­ Силмають будівлІ за дівлі ,nризначені для скла­ них латкоподібних профі· ДОJІОМО•ГОЮ болтів, ПОСЛ\­ ді·в, укриттів, .цп:я техні­ льованих елементів, сфор­ ДО'ВНО з'єднуючи елементи

складані бу­

оьких,

·

г.ромад­

сnортивних

та Ін­

мованих

із

одного

nрокату ·метод.ом ІГО згинання

виду

холодно­

тонкого лис­

Тоmцина заготовки 0,8-1,5 міліметра в за­ комендувати для застосу­ лежності від кліматичних ~ІННЯ у всіх галузях на­ УJМО'В району будівництва.

ших сnоруд. Іх !tfОЖИа ре­

родного

господарства.

та.

Оnоруди можуть бути хо­

між

ІІІовна

завмська

НіС'ІЬ,

простота

готов­

1

собою.

Процес вико­

ликоУ

вантажоnідйомності

або вручну.

Новий тиn легких збір­

но-розбірних

металевих

бу дLвель розробили сnецІ­ алІсти УкрНДІ--проект­

ктrструнцlя включає тані дУ СРСР. матеріали: зв.кчайна чи В. АЛЕКСЄЄВ, оциН1Кована сталь, баrато­ старший Інженер Київ­ вуглецева атмосферна ського вІддІлеНИІІ Ук­ сталь, алюмінієві сплавн. Будівлі

зруч­

ність доставни. легfdсть монтату, високі технІко­ екоиомlчнJ. показники.

ся

ДО

видІ

трансnортують­

МіСЦЯ

МОН•ТЗ.ЖУ

компактних

ПеревюенНІЯ

У

пакетів.

може

здій-

АОСІУ :аамІст~ недавно,

етаnи

чоnовІм

ста, ян

на

буnо

виходити

на

3а НОВОІО, бв3JІЮДНОІО ТеХНОо ІІоrІсю, :sаnропонованою вче­

ними ,Донецького nоnІтехнІч­ ноrо -Інституту, Bnepwe У

вони

ч•an~HOt

не

в МакІівцІ. Аnв м

сnускают~СІІ

ЧИСЛЕННИМ

у

ви-

npaKTMI:§I

3

лектншу

ДОПОМОГОІО

CnB•

дистанцІйноі технІ-

науково-до­ Інституту иау­

ково-rехнl'ІІІоЖ tиформа­ цJ.І. :sабе:аnечустьс:я одночас­ :аакпадання виробnеного nустою

3

орденоносного

витрач~них на сооруджен-

пива

в тонких

я.кі не унл.адали

рахуикоІВmс

госnроз­

доrоІВорів.

Інженерна

служба

« Бровариnромжитлобу

д у-. nроаналізувала й недолі"Ни, що

ретельно nо."у!илни

призвели до невдачі. Які ж виснооки? ЗО nроцентів пlдІJІЯдних бригад не с:nра­

стави­

високі

ви­

моги.

Ножен до

будівельник

nочатку

ще

.роботи

має

процент.ів

-

через

не­

своєчасне

виконання

зав­

дань

субntдрядниками.

Зриви ці,

можна сказа­

тИ, бу ли зу,мовленІ ще на стадіІ розробки дОІК'Ум·ен­ таціІ для укладення nід­ рядних договорів із брига­ дами. Ця документаLІJія не була свnлетена• в загаль­ оnератив­ докумен­

трудових

ре­

nроекти вmrонання робіт, обсяги будівництва для

нулому році, дали неоці· нениу віддачу, яку не

лакторl'f. Але головне, ІЮВТ<J'РЮЮ, - профілал<тика захворю­

ведуть

які

pery лярнр

прийом у

профі­

nопереднІми nІдрахунками, П можна буде :аастос:увати

61nьw

ян

на

ста

wахтах Донбасу.

діючих

(РАТАУ).

но

знати

знати

своє

хто

nотребує

.нурортиих

:}авдяки

дитюt-еться.

J<онанню заходів.

ви­

сщтмо..

.проектувальники

ньо

недостаrr­

задовольняють

nотре­

денне

завдання

колект.иву

на

свого

а також у відомосmх про

тиж­

потреби у матеріалах не В·рахооуються усІ фізичні обсяги і всі пqтрібні ма­ теріальН!l ресурси. Цl до­ кументи фактично ви­ користовують·ся ТіЛЬІНИ ;цля загальної, оглядово! характеристики об'єкта, бо nрактика nооазує: як би ретельно не nереtвІря­ лися кошториси на стадіІ їх nрийому від замовни­

день,

день, м,ісяЦІЬ, НІВартал. Але за допомогою наявної ор­ ганізаЦійно- технологічної ;~,окументаці1 досягти таноrо

стану

nоки

що

н.е

вдається. І ось чому. Інжен-ерна nідготовка !Виробництва все ще роз­ гля;~,ається ян nочатковий період.

цес

нк

підготовка

ство•рення

до

умов

для

кlІВ, nомилки не усувають­

ся

повністю.

Ось приклад. У nроект­ но-ношторненій докумен­ тації о ;що го з наших об'­ єктів зовсім не значили­ сЯ роботи no влаштуван­

ефективного вююристан­ ню чотирьох тисяч дв'ОХ· ня в•сіх виробничих резер­ сот квадратних метрів бе­ вів у будівництві. тонних nідлог. ВиЯБWІи цю У нашому тресті сmо­ хибу уже в nроцесі будів­ рена груnа підготовки ви­ ющгва. Якби до до.ку.мен­ робництва, але Ії функці1 таціІ були nри;кладен! ві­ обu"у!·ежені. Вона готує пер­ до.м.ості про фізичний об­ винну. вихідну інформа­ сяг робіт. то пеJ)ев!рити цІю

із nроеКТНО'-J<ОШТО­ рИСНОІ документац!І ,ві­ домості про фізичнІ обся­ ги робіт 1 nотреби в ре­ сурсах, аналізує nрийнЯТІ в nроекті рішення про nроtІ<падання інженерних мереж.

У цроцесі

субnідрядпНІКів та іНШі до­

ця

кументи оперативного пла­

рядом

ництва

ЩИНОЮ

група

своєІ роботи

ЗІіткнулася

труднощів.

з

По-пер­

.кошторис можна бу ло б легше і швидше. Вважаємо, ЩО ПІСЛІІ

виходУ НОІВИ СРСР

недавньоІ ПостаРаtди Міністрів •Про дальше

удосконалення

проектно­

кошторисної сnрави 1 nІД­ вищення ролі еJОС.ІrеР'ГИЗИ та

авто·рсьно·го

нагляду

в

будівництві• набагато НУ\Вання. «Бровариnром­ ше, через те, що заІМовни­ ефектнвніше створЮІВати­ житлобу]д• одночасно спо­ ·ки і nроектувальники на~д­ муться умови для засто­ РУджує кІЛЬІка десятків то ліз'НО включають до­ сування бри;гадного підря. об'є,кrів (·серед них про·грами тресту додатнові ідУ· nускові, перехідні, за. обсяги робіт на пускових іВ. ВАРСЕГЯН, дlліьні), тo:vry для забез­ об'єюах, ні.fІК не вдаєть­ начальник відділу орrа­ печення ,ритмічного будів· ся ПОІКіНЧИТИ із иrrур.мів­ нlзацlі праці ~ зарпла­ до

оnеративного

та

авралами.

У

Композити на замовлення Удвоє, можна

а

й

бідьше,

скоротити

витрату

дорогих

то

твердих

с.плавів

nри виrотовл.енні бурового ін·стру.:vrенту, я.кщо засто­ совувати технологію, за­

nроnоно.вану

вченими

но-Франкі:всьного

Іва­

Інститу­

ту нафти і газу.

Вона дає можливість ащержувати tюмпозиційн! матеріали QСобливоІ струкrrури, які усnішно за­

:міню!О'ГЬ

тверді

сnлави.

Такі композити утворю­ Ю'ГЬСЯ беЗІІІосередньо в ли­ варнІй формі при ВИГО·ТОВ­ ЛІЄННі бурильної техніки. За оанову береться зви­ чайна стаЛІЬ, а в тих міс-

ти

тресту.

ц,я.х

бу,рильного

санаторно­

nутІ.tв&к,

вони

ра1J!УЛІЬСЬКОІМУ

ДзержинсЬкого, Московсь·

інстру- ІКому заводі

е:Кеперимен.

менту, де nри проходцІ таЛІЬних машин і в СНТБ вини:кають nеревантажен-· «Надра• Івано-Франк!всь­

ня, розміщується зміцню. кого ін.ституту нафти і га· ючий матеріал. зу.

Створення

ІГакої авоє-

рідної •мозаІки значно підвищило довговічнІсть устатнувания і nрискорило nроцес буріння. Зав.цяки

А дослідники

тим ча-

СОІМ nішли дал!. Разом з ученими інститутів АН УРСР електрозварю­ в.ання імен·! Є. О. Патона і фіЗИІКо-механічного імені

фундаментальним до- Г. В.

Карпенка (Львів)­

сліджеН'Ня.м ВИЯВІЛено тех- nроведено дослідження, нологічнl параметри, при які дали змогу поєднати

яких особливо тверді еле- метод одержання комnози­ менти,

занурені

в

роз-

ційних матеріалів з мето­

ІІІлавлену сталь, самІ зай·

дом

вИІІІлав:ки сталі

маю'ЛЬ задані позиціІ.

хом

електрошлакового пе-

Путівку в

(РАТАУ).

за

щоразу

знаходить

гос.пу, головних сдеціалІ­ стів, керіЩІИКів середиьоr

..

ланжи

охоронІ 1 моров'я тру­

no

дівни,к'!в невід'Дільна від ор['анізаціІ для них ціка!ВОГО,

змістовного

і

ного

відпочинку.

є

цього

для

всі

а

187

борі nраці і ВіДПОЧНН1\'У, яний ділв при нашій щко­ лі.

nідтримку в дирекціУ рад­

Робота зміцненню

кордоном,

маленьких плосківців за· гартували своє здоров'я у •піонерс,ьких таборах, та­

а nостійно. Позиція nроф­ кому

шля:­

життя яова решаву.

технологія дістала на Са-

людину

широкої роботи no охоро­ ні здоров' я, яка ведеться в ІrолектИІЦl. Ініціатором yc.lx заходів. ЯІК правило, ооступає nрофком. ПраtК­ тичоо щомісяця на його

МашИНобу­

.

ДіВНОМу з.аводі Імені Ф. Е.

-

про

ки таких nрацівників пе­ редаЮТІ>Ся у профілакто­ рій, де й проводиться оздоровлення. ТНІМ же,

ваності. Останнім часом оона оомlтно знизилася, L Gараз ц-ей nоназник наба­ гато нижчий середньора­ :йонного. Як цього досяг­ нуто? Та, nерш за все, неухильному

цих умОJВах графіки пере. сування бригад виявля­ ються фl'lщією. По-друге,

би nідрядника в організа­ за'!!;~,ання, одержати все ційно-технологічній доку­ необхідне для його реалі­ ментаціІ. Часто-густо у ві­ зації. Нерівни:ки будь­ домостях про обсяги буді· я.кої дідьниці nовинні яс­ вельно-монтажних робіr,

точно

вилИІся із овоІми договір­ .БИІКонання основних робіт НИІМВ зобов'язання,ми че­ lfa будові. На жаль, на це рез те, що їх nерекидали орієнтують будівельників з одного об'єкта на ін­ і иормати:вні д<Jкументи. ший. nолооина через Ду:vrаємо. що інжен.ерну недолІки в матеріально­ nідготов/Ку слід розгляда­ технічнОіму nостачанні, 20 ти ЯІК nався.кденний про­

здоро­ кровнішим. Лише цього жання яких Ім ще доне­ ваних на охорону санаторно-курортні давна доводилось Іздити в'я nрацюючих. На nроф­ року в Бровари або НиІв. Ті ж огляд.ах. які члени колек­ •nут11Вки були виділеНІ З9 всІ без nрацівникам. із ПЛОСRІВЦіВ, ХТО потре­ тиву прохОІДЯf'ГЬ щорічно вияв­ Оздоровлення трудівня­ бує консул.ьтацІІ спецІа­ винятку, у профілакторіУ лІста, можуть одержати П ляюn.ся люди, я~их по­ нів оздорооити. Сnис­ лише одне з nитань тієУ у кваліфІкованих л!~арів­ трібно

фахівцlв,

філакторію надаєтьс.я 13 &одІв trРОЦедУ·Р, для одер·

пnастах. За

турботою

ня І ООладнаиня Щ>офіла·к· то.р1ю, відкритОго ІВ ми­

ІМожна виміряти :карбован­ цем. Цей заклад дозволив ІІІОМІТНО ІІЩЛіПШИТИ nро­ фіJІаКТИКУ захворюванос'І1 J'ІІрацівників усіх профе .. сій, зміцнити їх Зідоро:в'я. Т.ооер ІВІДІВІДувачам про­

робіт

мають

особливо

ДЛЯ НАШОГО ЗДОРОВ'Я

сПлоскіж:ький•,

одним 1з фа1(тор1в висо.ко· nродуmивноІ роботи мІІ називаємо турботу про зм.Lцнешrя здоров'я сілЬ­ ських трудІJвютів. І це mpaщl так. КілЬІКа де­ сяrrк1ІВ тисяч карбованців,

nородою.

Новинка вІrкрмвас wиро­ нІ можпивост виймання nа­

rостям

Плоского, хто щороку ·приІзщить, щоб п.ерейня:ти середовІ методи праці ко­

.paдrocn'Y

слІдного

nростору

боі. Вмдобування вyrlnnя ііАе

роботу в 27-му nІвнІчну nа­ ву wахтоуnравnІННЯ «Xono~

ма баnка•

раїнського

км не

ВибІй без вибІйника WІстнадц!'т~

вельно-монтажних

трес·ту. Тобто спрацЮІВали на рі-в'Ні тих колективів,

цланування

тися

нуєТІ>Ся механізмами неве­

мають JІОІдними 1 утеnленнмк. Іх стальШ>нструкцІя Держбу­

Нові будівлі значні nepeвarn над аналQгічшrми. що сnоруд­ жувалися із традИційних ·ІМатерlал!в. .Передусім, це

бригадний nідряд. але ве­ лИІкого ефекту це не да­ оо. Підрядні бригади ви­ ·Іrонали тільки трохи біль­ ше тридцяти n'Я'І'и процен­ т1ІВ усього обсягу буді­

технічних,

будь-яким ви­ безкаркас­ снюватнея легких Опорудження метале­ .нюr будівді ооходиться де­ дом трансnорту, 'ВКЛючаю­ Дякуючи виос буДівель, я.кl вІд поnе- шевше. ніж зведення соо· чи авіаційний. редників вІдРІзняються руди із традиційних кон. ко.мшактній у11аковц1 кон­ меншою трудомісткістю струкцІ.й, на 8-10 тисяч .стру.НІЦLй будівлі розміром 12Х30 М·етр'ІВ 1\оЮЖНа nе­ виготовлення і монтажу. нарбованцІв.

коrос.подараь!{их,

половину всіх низових кол-ективів перевели на

сурсах, і ДО Я.КОУ !ВХО'ДЯТЬ

Це иовяй ТИІП збірно-розбірних

ки, гаражl!В., різномаЮтних ІВИробничих будов, сІльсь­

Торік у нашому тресті •Бровариnро.мжитло б у..д-.

тацію, в якій ІВизначена nотреба в матеріальних,

6ЕВІІРКАСІІІ СКІІІАНІ БУДІВJІІ

Бюкаркасні

ЩО ЗАВАЖАЄ БРИГ АДИОМУ ПІДРЯДУ?

ну трестівську но-технологічну

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІНИ

нижчою

ЖИТТЯ:.

корис­

У нас

умо·ви

та

Робитьоя в сnраві охо­ рони здоров'я трудівиикLв дуже багато, але поnере­ .цу в нас нові масштабні народногосnодарські пла­ ни, реалізаЦія я.ких потре­

бує нової напруги 1 енер. гії. Врахооуючи це, ди­ рєкція і профком радгос­ лу ще більше турботи nроявляють

про

людину

nраці, ЗДіЙСНЮЮТЬ усе, щоб конституційне право на охорону здоров'я за­ безrпечувалuся ще оовн1-

о6ов'ЯGково надаються у найноротшІ строои. Для Іх п.ридбаНІНЯ госnодарст­

засіданнях іде мова про реал-ізацію nланів, спрямо­

.кошти.

ваних

В

во не

в' я nрацівн&ІКів усіх галу­ зей радгосnного виробни.

,побували

в

туристичних

В. ДРЕСВЯНСЬКА,

тцва не

поІЗ;:І.ках по

nільгових пу­

голова профкому рад­ rоспу «Плоск1вський•.

же

хnс

шкодУє

здорова

1 жнття

коштів, .'!юдина

ад­ тру­

продуктивні­

на

охорону

лише

п буде nовно- господа-рс~ких

в

моро­

період

ка•мпаН'ій,

Скажу,

Н>ИНіШНЬQ:\1у

гrрацівн.икі:в

тів:ках,

що

роЦі

лише

115

гослода~тва

декілька

чолові'к

ше.


сНОВЕ ~ИТТЯ:.

жовтня

9

Червона шапочка

продуктивнос­

ТІ молочвоrо стада. Рад­ rоспи району все смtлнвl­ ше впроваджують цю про­

і ФБР

rреснвву форму орrаиtза.. цlї праці. Як правило, не стоять осторонь важJІИВОrо заходу

~ro кому­

ністи, які не Тільки роз'­

яснюють людям

перевагу

беруть активну

участь У

роботи

по-новому,

а

й

формуванні таких бриrад.

):Ja цьому знімку, зробле­ ному в радrоспl сЗоря•,

ви бачите

'ІJІена

бриrаднра

молочнотовар­

ної ферми

з

машинноrо бриrади

КПРС

операторамн

доїВНJІ иорів

Цей колек­

.NV 2.

тив успІшно запрОвадив У

себе двозмінну роботу. Фото

8

хлібороби

НАШ КОМЕНТ АР

у збІльшенн~ виробницmа і .підвищенні врожайностІ зернових культур. Тан,

тонн

року

вони

35

зі­

тисяч

зерна.

Ваг~ий :внесо.н у сnlль­ ІJИЙ коровай зробили зем­ JJероби ордена ЖовтнеsоІ РеволюдіІ радrоспу сПлОСJ<Іівеь:кий•. яні одер­ жали з коЖНого гектара з середньому no 44,2 це.нrr­ нера зерна . Більш як по 30 центиерів на круг одержали його хлібQроби ордена сЗнЗІК Пошани• радгосnу 'ііменl Кірова, а ТЗІКож радгосп.Ів «Нраси­

намlчени!Х урожаїв

є

'll

rоrують

nІдвищенн•я зернових

ЯІкИіМ

врожайнос­

ку ль1)'р.

чином

цього

до­

сями? Потрібно удоскона­

J:tб.айли.во, грамотно досля­

А КТИВНА вентиляція картоолі під час збе­ рігання є о~ним з най­ більш дІєаих сnособів зменшення втрат. За да­ НИLVІИ бататор1чки.х .црсліД­

в11рати

затн:иваІННя

в

бульб

від

кагатах

з

nриродним nовітрообмі­ нем становили 7,1 nро­ цента,

а

в

тивною

ті,лЬІки

нагатах

з

ак­

вентиляцією

процента. У

1 ,9

виробничих кЗІГатиих

умовах на майданчиках.

роді що

справедливо не

земля

кажуть,

родить.

а

руки. Цю lстИВІУ nідтверд­

будь-якоІ

виборати

nогоди

висо.кі

л раці

вмІють

врожаІ

сі.JІьськоrосnод ар с ь х и х

!Культур. Цього досягають вони

завдяки

ІІЮМУ, творчому

наnолегли­

пошукав!,

лів і каrатlв. Науков.и.ми

на зберігання на,р:rоплl не­ обхідно nодавати не мен­

піхи

он:рилюють

Інших,

y.clx

змушують

mорчо

ІlІВИдше •ВЗЯТИ ДОСВІД

ЛЄ'"

засrосува ти

його

ловсюд.

жаЇІВ . ОзимІ ·nосіяно на nлощі 15490 rеюарlв. Більшість

гооподарств ра­

!Передбачено

значно

ражних

культур:

ячменю,

сЬІКогосnадарську

-кампа-

лят.ь

такого

при вИІКор.истанні для цих

оотреб,

напринлад, ІВеНТИ­

ляrrора Ц4-70 М 8 про­ ДуJН'Гивнlстю 20 тисяч ку61-чних метрів одне крило

умов

нор­

зберігання

дочку

амери­

nасажи­

америнанського

вченого-ЯІдернина , ПІРОникнути

в

щоб

сенреm

но­

вої зброї~> ...

вигляді

шення

риву

дУховного

спусто­

й іНеминучога роз­

зі

сnравжнім .мис­

тецтвом .

к.pL'VI

значенІНя,

господарсь­

соціальн~

адже

у

такни

У ці днІ .

краще

ку

треба якнай­

організувати

грунту

на

оран­

зяб,

готу­

oбxiJ:tHO маІОСимально ви­ користати кожну nогожу осінню

годину

дл.я

с'11ВО­

рення надійного фунда­ менту пІд урожай nершо­ го . рОку новоІ п'ятиріЧ:НИ.

У заміву

улюблена

коивікорм

тема

висть у

Імnеріа.пістичноІ

реа:кцІї. В Ідеологічній го мистецтва•, я·ке сnецl­ боJЮТЬІбі буржуааlя вLдво­ алізуєТІЬСЯ на антирадян­ дИТh смасогій культурі• щині. Не так давно була важл-и:ву роль, цілесnря­ екранlзО'Вана книга nід на· мовано орієнтує ІІ на те, звою сТрет.я · світова вій· щоб ОдУрманити маси, на•, наnнеана англ:ійцем сформувати в них нега­ Джоном Хеи;кетом у сnів­ тивне ставл.ення до Ідей­ товаристві з

смаоово­

кІ1І'ЬНО'Ма на­

1

н.wх, моральних

культу~

товськими генералами . Як НИХ цінностей, влаСТН'ВИХ І водиться в літературі соціалістичному способу такага гатунку, війну роз­ житгя. Виконуючи соці; Радянсм~ий Союз, альне замовлення, служни в'язав захопиІВШи nереначуваль­ велико.rо бізнесу nостій­ ну

станцію

американсько­

но вдаються

· до

злісних

го нафтсmроводу на Ал.яс­ ІВmгадок, віднертоІ брехні, ц:І ... наклеrvІв. Отож однІєю з Служителі «масового найбільш nотворних скла­ мистецтва• день у день дових частин смасовоІ штамnуюn,

ва На нали

-

амерИ'Кансьного

СОТНі

ЛОТВ{)р­

НИХ !<:торій . про счерво­ них шп.игунlв•. що тільни й дУмають, ян би нашко­ дити ..вільному свІтовІ• І його доброnорядним rpo-

культури•

і

є

антнрадян­

щи.н.а.

Ф. МИСЮРА, кандидат ,фlлософеьквх наук.

(РАТАУ) .

215

процентів вико­ :rrлан виробництва

картоплі велике значення вітамlнноrо трав'яносо бо­ має режк."\1 вентиляц!І. В рошна к.ормозагот!Вельни­

на{:ИJЛ бу льб необхІДно nо­ те.мпера­ майданчика треба робИ'І'И давати nо:вІтря, в розрахуніНу на зберlган- ТУ'Ра яко.го нижча за тем­ <Іtературу в кагатах . А та. кі умови в серпні, верес­

нІ

1

жовти-І

бу.вають

в

бІл.ьшостl в нічні: години доби. Саме на ніч 1 тре­ ба було б ІВмикати венти­

лятори. На жаль, в бага­ "ТЬох вИ111адках веитиляцtю проводять

вдень,

температура

коли

nовітря,

що

кн радгосnу сЖердІвсь­ кий•. 323 тонни цього цінного

ІІюрму

nриnасли

в<Jни на зимово-<:т.~йловий

період дл.я грома~Ь'КОІ худоби. Весь світловий день

у

господарсті

пра­

цював агрегат АВМ-0,65 . Він видавав

no 6-7

тонн

борошна. І нинІ агрегат не припиняє діІ. FІого об­ слуговують

оnератори

подається в насип бульб,

М. Т. Васюк і В. О. Хо-

иабага-го

nеревищує

мич.

nератуІРУ

ІВ

nриз'Водить не nередчасного

тем-

кагатах. Це тільки до пророставня

:картоnлі, а й до їІ загни­ вання.

Щоб використати нагат­

ні майданчиЮІ з антявною

венrrиляцlєю

ефективно,

Чимало бЩ>ОWНа ГОСПО­ дарство

різні

господарські

nотре­

більше,

то

на

заводУ

ком­ вза­

високопоживні

•КО•'VІб Ікорми для Решта борошна f,;ТЬСЯ в складі.

тварин. збер~га­

Н. БУТОВИЧ,

А~ваnн nюден

з nовітр,.,

На знімну: на вулнЦІІх Санть,.rо.

(ФоТоХ!Р<»ІЬrа ТАРС-РАТАУ).

Проводиться З метою усnішного ви­ конання ощадними касамч

областІ nланів завершаJІЬ­ но·го

року

одинадцятої

п ' ятирічки, а також даль­

шо·го

;розвитh-у

1

nропа­

ган.:~и ощадної спра'ВИ , роз;в и тну б ез готівкових р озр ахун ків з гром а;(ян а-

рGзширення nрактики n:ро.вод.ять П ВІШ.l СІ ТІІ заробІти.ої плати

сортуПов'язане це в пер­ талеві або азбестоцемент­ ві:.:~о:крем лення на лу.НК11З.Х 1 теж шу чергу з ти:м, що дехто ні труби rв еликого діамет­ вальних будує їх на свій розсуд, ру. В цьому разІ нагатниjі в-lдразу нладуть У кагати. Б. ФЕДОРЕЦЬ, без дОО'римания наукових майданчик можна побуду . кандидат сlльськоrоспо-реномендацІй щодо роа:о.Іі­ вати за два дні. дарських наук. Розподільн і канали робрІІВ веm-иляційних ІКана-

ЧІЛІ. Двох чоnовІк вбито і біnьw як двадцять ТJІІмско

nоранено nід час наnаду noniцii і nідроздіnів сnеціаnь­ ннх збройних сиn ~а мирні Аемонстраціі, що nроходкnи в столиці. Як nов1домnяnос:ь, там на закпнк оnо:sицій­ ннх n. артій і уrруnовань nроводився «Ден .. націонал.._ ноrо nротесту•. За nовідомnеннямн з СантЬІІrо, режим Піночета кинув на ·розrін маніфестацій озбросні рр зу. Оів ~аrонн noni~ii і армії, JІНі застосуваnн nор"д з •тра­ дмцінннмн• книнамн і водометамн воrнеnаn ..ну зброю. Наnравnено буnо також бойові вертольоти, ,.ні ро3Стрі­

працівниця радrоспу.

ВИІДОЛИН1КіВ окремо ДО або

після збирання всієІ мо­ щі 1 винорНІСтати їІ на

реалізувало

бікормовому

ІМіН

треба на насіння~ Дlлян­ •ках зібрати картоnлю з

би. Нартоnлю, зіб-рану з кож:трукція •магістрально­ :рівнинних або на nідвиго наналу заб€з.печує рlв­ щени.х ділянках nоля, за-

•використати для цього м-е­

захомює

кансьюm літаt< з

сор,

труби. вІД­

Для забезn-ечення

сять сnравЖН'ій талант не продає'ІЬС.Я . Проте зу­ рами 1 летить у Мос.н­ стрічаються й СJІабКі ду­ ву• ... «Агент зl СхІдної хом люди . Та розnлата за Європи занохує в себе це приходИ'І"Ь невдовзі у рорист

мати.'V!е,

лу на вході nовl'І'РЯ {nІд­ бирають металеві або аз­

мальних

них нраїнах. Ось зразки ~ематики 1 художників, зміет<у подібних фільмів: якІ в силу свого таланту сРадянсьні агенти намага­ 11<ористуються визнан­ ються !ВИ'Щ)аСТИ /ВИСОКУ ням. Як правило, такі на­ особу з Пеwгаrону• ... «Те­ маган.ІІ'.Я усnІху не nрино­

Книги І фільми . де діють Досягнення РадянськоІ радянські пmшrуни· або ж краІни 1 нраrн соціалізму J:te СРСР rюданий ян arpe. викли.ка1<УП> пенучу нена.

перетину,

бестоцемеИ'І'нІ

У дитячому американ­ мадянам. На иайвнднІшо­ ському філЬІмі-назці про му мІсц1 в а.мерикана,ки~ Червану Шапочку ВО'Вк и;нижко-вих магазинах ви­ ке n.росто сірий розбиша­ ставляються детективні і<а, а злючин.ець у нарту­ р<>маІИІ дешеві та. без­ зі з серІІІом 1 молотом на глузді. Іх nишуть хонвей­ онолиші... Рятують бабу­ єрним сrюсобом. Майже сю 1 Червону Шаооч.ну В RОЖНОМу ~друrому З НИХ супер-хлоnці з Феtдераль­ діЮ'ГЬ «poclйcwrl шnигу­ ноrо · бюро розслідувань ни•. які збираютьс.я ЗJІІИ. США (ФБР). щити, рознести вщент Все це не жарт. Оnалучені Штаm, когось Щотижня по каналах аме­ вИІКрасги, арештувати, ринанс.ьного телебачення вбити . показуються схудожні Однак великий бізнес фільми• npo радянських сфери с.масового мистецт­ агентів або про сжахи ва• дОJUІадає значних зу­ жwrтя• в Радянському силь, щоб nlдкymrrи 1 за­ Союзі чи в соціалістич­ лучИ'І'И до антирадянсьноУ

вLвса, кунурудзи...Іх nИ'І'о­

нормові йан-у своєчасно і якісно вати площl nід fJJPOвeлa цю важлНІВу сlль­ буря'КИ. Час не жде. He-

номір нИ'Й тиск повітря no ;клад,ають на nостійне збеНОІВИJІИ в середньому 2- ІВсій його довжині, а отже рігання без попередньої 3 ІПроцекти. Можна на­ 1 рівн омірний його роз­ витримки в ТИ.'\tчасових к ататах 1 без сортування в ести б агато прИІКладіВ nоділ по н аrа тах . Виготовляють м агіст- н а КСП - 1 5 , якщо рослинефективног.о використан­ ня кагатних майданчиків. ральний к а н ал з н едефі· н і р еш1;ки і домішки зем .мат е ріалів, але, лі в ній не nе ревищують Але ·вар га зазначити, цитних можливості, іІtраще 5 процентів. Я.кщо землі що в окремих госпо.дарст­ nри !Виправдали

сом

но.

Ві'Д гнилі за всі роки ста­

не

дап)Ствах: Найближчим ча­

редовикІІв на озброєння і ІrоГо, неабияке

ше 100 кубічних метрl·в оовlтря за годину. Отже, •повІдного діаметра).

більше 200 rонн лобудованих у вlдпо­ ня не вtдностl з lснуюч.кми ре­ 'КарТОО.Лі. Іншою особтІвістю при ІЮмендаціями, вІДходи майданчика карrоолІ не nеревищують спорудженні 7-8 цроцентів, тодt як є те, що nерет.ин магі­ в звичайних нагатах вони стрального каналу на в·хо­ ді повітря (віД вентиля­ в 1,5-2 рази вищі. Наприклад, в колгосnі тора) n<mинен бути. мінІ­ раза біль­ -1-мен:t Щорса (с . Жукоmч мально у 1 ,5 за ви­ Чериігlвськоrо району шим по перетину ЧернігіВСької області) на ХЛО!ІІJНе соnло вен.тил.ятора, на третину подібних майданчиках вже а :в нІнцІ чимало :рокІ:в nідряд збе­ ло л!Rійних розмірах м ен­ р~ають близько 500 тонн шим, ніж на вході. Така

себе.

дальшо­ культури

землеробст.ва, впровад­ женню науки і nередово­ го дос"SІ·д.У в усіх госпо­

Іх загальна площа дослІджен­ щоб дорІ·вню:вала площі пере­ нями встановлено, що на кожну тонну закладеноУ тину магістрального кана­

нартоппі у нагатах

вах вони

no

заход,І.в

підвищенню

спосіб буде ІlІВИдше зміц­ база для 'ІООЛЄКТИІВі'В nередових гос­ НИІНі в руонах землеро­ нена кормова nодарств району, котрі за бів дол.я майбутніх уро­ громаД{:ької худоби. жують рез у льтати

Активна вентипнцін

ка• і сосон:ьок•. ВІдходи

ле!ОС му

ставитись до nраці. Ось ма вага у валоваму зборі люІВа-ти стратегію бороть­ чому так важлИJВО якиай­ 'ВіДjчутно підв-ищиться. Це би · за великий хліб. У на­

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА----------!

картоплі сортіJВ сгатчинсь.

хл16а

збільшити виробництво :н:уюї хліборобами. Ці ус­ зернобобо.вих та зернофу­

ооровадженню JЮВИХ ме. нію . За інтенсивною тех­ лівеький•, імені 60-річчя тодІв працІ• і црогресив­ нологІєю озимі зернові nо­ СРСР. них ТеХ'НОЛОГіЙ. сіяні на площі майже НИ'Ні трудl'ВfІНКИ сlль­ Усnіхи хліборо6і'В рад- 6000 гектарів. СЬІКОГО господарства райо­ На окремИ'Х nлощах « Плооківсьний•, ну, яІК і весь радянський госл!Jв

жень

догляд

в районі разроблено комn­

« Нрасилlв­ rІдні да­ Імені ЩрО!Ва, іJМені 60-рІччя XXVII з'Ізду сь:кий•. !•м ені ·Щорса, п<Ударств нашого району. КПРС. Вони визначають СРСР. на настуnну сАІВангар.д• та іНІШИХ св!Д· ·незважаючи на несприят­ нові рубежі справді неви­ 'із го­ чаТ'Ь про ливі- nогодні умови, до­ п'ятирічку . Одним резерви землі, СЯІГЛИ вагомих результатів ловни·х завдань для них черпні

майже

nочали

чити надійну зимІ.влЮ рос­ ЛИ'Кам. Дл,я досягнення

хлібом

сильна

За роки одинадЦЯ'І'ОІ народ. п'ятиріЧJ<И хлібороби rос­ рунки

нинішнього

Семнноrа.

за посівами, щоб забезпе­

Земля

брали

М.

З стор.

ПОЛІТИЧНА &ЕСІДА

Двозмlвва робота ва фермі на,цІ.йва основа пІдвищеВНJІ

*

року

1985

:viii,

робітниt<ам

і службовцям

та заробітну

нолгоспни­

ощадкас ді·я

оrпяд СРСР

обному

1

п.рези­

nрофспілJ<и

працівнинrв держустанов пряйняли nостанову npo

проведенн.я з 1 жовтня no ЗО листооада 1985 року грома•дсько rо

оглядУ

ро­

боти ощадних нас облает1 . Аналогічна постаяава прийнята Броварською центральною

сою

Nq 5400

ощадною

та

на­

райко­

мом профспіл'І<и працівни­ кі•в держ а вних установ.

к а~1 через підвище ння

ощцнl каси, культури об·

населення

З аІВдання огляд,у n олягає в тому, щоб вишуІ<ати до.

унравд іння

Держ'Г})уд-

дат.nов і резерви для даль-

j слуговуІВання

100ГО

роЗВИ'ГRУ

ощадноІ

СІПРАВИ, розширення функ­

цІй ощадних вадженн-я

кас,

вnро­

nрогресивних

форм 1 методів обслуго­ вувания населення, nід­ приємств

і

органlзацІ·й,

ЦєН!тральна ощадна на­ са М ·5400 nроnонує взя­ ти

уч асть

В

ОГЛЯДі

лям м'іста та району с.илати в

ЖИТЄ•

1

над­

період оглядУ

в

ІПисьмО'ВІй формі на адре­ су центральн<JІ ощадноІ ІКаси свої п.ропозицІІ що­ до ПОІ<'ращення обслугову­ вання

цаселення.

М. ШЕВЧЕНКО, завІдуючий центральною

ощадкасою .М

5400.


*9

стор.

4

жовтня

року ·

1985

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

СВІТ НАШИХ ЗАХОПЛЕНЬ================================

Афіша робітничого клубу Що ви вважаєте голов­

довий

колектив

у

най­

«Ровесник»,

ним

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

солдати , випускники шкіл,

ПІрофтехучн.лиіц. Запрошую11Ь металургів до активного відпочин.ну і

близь.ко двадцяти колекти­

«Робітнича

ність до пе.режиткlв мину­

вів-

при виборі професії: ближчі •мі<:яЦі, роки . ЗІ.'І1іна•. <<Еврика» . «По· ло·го . Тут же проводяться зміст роботи, її характер Соціологічні досліджен­ дружка» .та іншІ . Особли­ політичні вікторини, діють або розмір зарnлати? Як ня, які цроводя11Ься безпо­ вою по;пул:ярніспо корис­ консультаційні пункти.

художнь'Ої

самодіяль­

ності. Три з

них носять

звання

народних:

каnела,

духовий

хорова

оркестр

тує'!'Ься на лідприємстві Підготувати саме такі і ансамбль класичного цикл вечорів <<Молодь у вечори дошомагаЮТh соціо­ танцю «Білий лебідь». У мом?• Чи вважаєте ви по­ нова форма діял.ьностІ од­ сучасному свІті•. Місце логи. Інженери лаборато­ ІІІалаці культур.и nрацю­ трібним, ще навчаючись Н'ОІГО з найбільших робіт­ Ух про ведення не тlл:ьки рій СОЦіОЛОГіЧНИХ ДОСЛіД· ЮТh п 'я'ГЬ народних уні­ у технікумі, училищІ. за­ що~чих клубів індустр.іqль­ зали палацу. а й черв.о·ний жень комбІнату В. М . верситетів атеїзму . робити <<СВій :карбова­ ного краю, де творчо, nро­ ~уток цеху. робітничі гур­ 3ибrцев, І. 3. Должансь­ лравових :знань. наставни­ нець• І для яких цілей? думано пlдхоДЯ11Ь до орга­ тожитки. а влітку і кwй, заздалегідJЬ nроду­ ків молоді та інші . Остан­ Цl й rю;~ібні до них заоо­ ні зації дозвілля трудя­ агіТІМайданчик (їх налічу­ мавши характер адресова. ні м часом Піракти ~ує '!'Ься тапня буоо не вишщ'Ково ЩИІХ. У цій великій С!1ра­ ється десять у ·мікрорайо­ них юнакам і дівчатаJМ за­ таІКа форма спІлкування з поставлено присутнім у ві ку льтпрацівн.икам охо­ нах , де живуть М€талур­ nитань , пІдказують кул.ьт­ Ідіячам!f .мwстецт.ва, як залі палацу кул.ьтури Ма­ че допо1магають Інженери­ ги) . На таких зустрічах, прац.івникам найважливі­ nо·етичн і й ІМузичні << Ві­ кПвсьІюго металуртійного соціологи !Проход:я:ть з ак­ ші тоЧІКи прикладання їх тальні». пІдприємства. які комбінату імені Кірова, Для початку вони запро­ тивною учас·тю більшості сил. - Постанова ЦК КПРС де йшло чергове засіДан­ понували своєрідний со­ nрисутН'іх, порушуються У КО'Мбінату, наприк ­ «Про заходи щодо поліп" ня :vІОЛОДіЖНОГО ·КЛ\'бу u,іальний « Портрет» трудо­ найб ільш а:ктуальні пи- лад, ТР,И М{)ЛОДІЖНИХ гур­ шення юрюристання клуб­

ви розум.ієте вираз «ВИ­ трачати гроші з розу­

середньо

«Робітнича

вого

зміна» .

Пе­

редбачалось Н'е тільки за­ лучити до активної, заін­

в ході

культурних

масових

-

заходів,

1юлективу .

визначив­

танн~r.

лод'ь . свІти

ши категорію віку. рівень ос ві.т.и, інфо р м·о ваніс'ГЬ, зайнятіст.ь на пІдприємст­

що

На

-

хвилюють

мо­

вечорах еДва два слособи жит­

ТОЖИТКИ . ВИХОДЯЧИ З особ­ ЛИВОСТеЙ колективів. які

споруд» .

у них склалwся.

ректор

них закладів

будуєть­

соортивних

1

-

говорить

палацу

ди­

культури

тя» , << Рівняння на пра­ ся темати:ка проведення А. В. Анушкев;!ч,- при. ників вечора учнів під­ :в·і чоловіків і жінок та ба­ ІJЮр», <<Салют, фести­ тут бесід і лекці й, літера­ мусила нас ще раз пере­ шефного [1\Дприємству гато Інших <<рис». <<Людина ;в су­ турних диспутів. У сі,'І1ей­ ІГлянути всю свою діяль­ Знаю­ валь!», nрофесійно - техніч.н ого ЧИ!, налрикла:д, що в це­ спільстві» в лізнавальну ному гуртожитку NQ 4 у ність і намітити шляхи її учиJІ.И!ща 66, металур­ хах .комбінату імені Юро­ ткаю;: ну · ІJJрограми орга­ молодих батьків користу­ вдосконалення. Ми праг­ успіхом лекторій немо використовувати та­ вплітались rарячі ється гійно-го технінуму. а й з ва працює бІльш як п'ять нІчно урахуванням одержаних '110СЯЧ чоловік віком від днюпути про :Комуністичну <<Громадянин починається кі форм и роботи, я.кі да­ відпові;Дей, безперечно, 18 до 35 років, палац ІJJеренонаніс'ГЬ, свідомість. в сім 'ї» . Цикл бесІд « Ети­ Ю'ГЬ МОЖЛИВ !С'і'Ь ЗаЛуЧИТИ неоднозначних . визначити куJDЬтури приді лив особли­ а!Кт.ивну життєву позицію ·Кет раД.ЯНСЬК·ОЇ М'ОЛОДі» З якна йширшу аудиторію. с.во1й роботі 'молодоІ радянської люди­ інтересом сприймається в перспективний наnрям у ву увагу .в І. ДЬЯЧRОВА, ни, П здорові ідейно-есте­ гуртожитку N2 3, де жи : Р<>ботІ з молодими людь­ молодіжній тематиці. недавю кор. РАТАУ. Тж народились клуби ·тичні -смаки, н-еnр1!11Мирен- -вуть юнаки ми. Я·Кі увіллються у трутересованої розмови учас­

.N2

"'ІТ

ЖИТЛОВИХ

nрим!-

ти щілини . які утворюють- 60 процентів і цукрова ПУА·

щ€ннях нерідко з' Я'tІ- ся в стінах, ЛІJ!ООТІЬОЯ чорні 1 рижі тар- · пІдл.озі, біля rани.

Вони

ВJ!ОЧі .

Поява

аюивність 'lИТЬ

:про

ІКіСТЬ.

в

проЯ1ВЛяють

раковин і водоnро відних труб.

вдень с:від-

нами

основнОІМу

вели.ку

Іх

Складність

кіль-

бороть-

Дл.я

ра

плінтусах,

16

бор<УІІьби з

номанlтні

центів (одержані суміwі nо­ сиnають вздовж nnінтусів на довгий час); борна кис. пота-10 nроцентів, нартоn­ nянв nюре 85 процентів,

рlз­

nреnарати:

«Хлорофос»,

жовток круто звареного ця 5 nроцентів (з маси робпят~о куn ..ки, розкпадают~о в місцях

«Хлораль•.

би з ними nолягає в то- «Хлорак•. «Бор~•. му, що вони. як правило . «Неоnін•. «Planiн• та іН· заселяють всі поверхи бу- ші. Порошки й аерозолі

громадження нар

69,5

0,5

- 20 - · 10 nроцентів,

вода (одержаний

nроцента

розчин

Знову

яй: ціс• які на· хnо­

тарганів); nроцента, цу­ nроцентів, гпіце­

-

рофос

рин

запивают~о

в

nпоску

тару :а ватою). Ефективніст., nриманок запежит., від три­ ваnос:·rІ

• тарганІв

про

nроцентів; обезвод­

нена бура 70 процентів і цукрова nудра 30 nро­

тарга­

застосusуютье:я

..... <10

іх

застосування.

Ефективний ний

механіч­

1

метод, для якого ви­

!Користовую'ГЬ склянкн­ nастн.и. Для приманни за­

стосовую'l1Ь фруюовий на­ стІй

чи nиво з

.крихтами

нан,осяться на мJ.нтуси. б1лО'ГО:) хліба. Верхній ТИJDЬНИЙ бік меблів, Р.:ИМ'Іі край еклянки· з середнии стемі В€ЯТИляційних кана­ ·обробляються щілини 1 трі­ з.машують жиром, а з зов­ до банки лів 1 Інших комунікаціях. щини . Ефекmвн:ИІЙ метод нішнього боку тарганів з до­ [Іідводять nа!Перови.й тра­ Сеnяться таргани здебіnь­ знИІЩеюм

ДИНJ<ів,

МШ'руЮ'ІИ

тири

квартиру

wого

в

в

щіnннах

nnнткою,

що

З

1(Вар ­

.по

-

си­

nід

відкnеїnася,

в

ящиках · стоnів і wаф, в аг­ регатах холоднnьннків чи газових

nnнтах.

Ці

комахи,

як каж~ть, всеїдні: реwткн їжі, кnен, паnір. У nowyкax їжі вони nотраnпяють відРа зі см.іттям, туаnетн • Якр~ цим і внзнача~тьс:я іх еnідеміопогі.чна небезnе.

r.

ка

-

нкків

як момсnивих nеренос­

інфекцій.

Ane,

незважаючи на свою ненажерпнвість, таргани мо­

жуть обходитнея

без їжі до

сорока діб, а без води жи­ вут., не біnьwе двох-т·рІоОХ днів.

Як

же

не

доnустити

nояви тарганів у квартирі? Основне

-

суворо дотри-

1\ІУВатись правил санітарії 1 rігієни в цриміщенні: не дorryooa 11и

нагромадженнІЯ

оміття, в.І\Дра дл.я сміття щіЛІЬНО з акривати 1 регу­ мрно Іх дезинфікувати. Періодично слід замазува-

помогою

ІКЛеЮ

ф!КС•,

який

«Пести­

ІІJИ.К.

застосоіВу­

шириною бл.и·зько

2,5

ценrrрацLУ

Іх

облити

.nерш)! появи рижого тар­ гана.

За

довідками

і

кон­

-сультац!Я.ми щодо застосу­

.1юмах. Клей зберігав свої нання різних [Іреnаратів вла-стивості протягом 2- Д)ІЯ анищенюr тарганів й 3 ТИЖІ;ІЇВ. інших домашніх комах. а Водн і розчини хnорофос:у rотують та ким чином: 60 грамів nopowкy чи 150 гра. мів рідкого хпорофосу роз­ чиняють в 1,5 nітра води.

Щоб · nовністю знищити тар­ ганів, обробку nовторюют.,

через 6-12 днів. Як додатковий захід в

р!од

між

обробками

мендусться

харчові

цеnтур:

ne.

реко..

застосовувати

nриманни

борна

таких

ре­

-

кнсnота

з

також

для

'платно!

проведення

дезинфеііСЦП

в

намочити

м ' якушку

хліба,

терти

яєчні

горіховою

у

у

білого

жовтки

з цукром ,

ченим

роз­

з'єднати

масою.

молоці

намо­

білим

хлібом,

розтопленим

шковим

маслом і все пе­

ремішати ;

додати

вер­

збиті

яєчні білки. викласти у форму . змащену мас:Лом,

пекти

в духовці

На

150 г волоських . го­ 1.5 склянки молока. 250 г білого хліба. 3 яй­ ріхів

3/4

ця.

г

склянки

цукру.

вершкового

мас.r.а.

БАКЛАЖАНИ, ТУШКОВАНІ З ОВОЧАМИ

БаклаЖЗІНи очистИ1'И .від шкфки , наріЗІа·ти кружаль­

ц.я;ми ЗазтОВШJ!{И 1 см. -по­ ситати борошном .1 обсма­ жити в маслі. Цибулю і мqркв.у дрібно нашаткува­ ти, злЄІГІКа обомажити, до­ да1'и зелену цибулю. зе­ лень

петрушки,

помі<Дори,

на,різ а,н і ІrеВел.и.нИІМи скиб­ ІКами, 1 туШRуlВатн 10-15

іКВартирах слід звертатися

ХІВИЛИІН.

в санстанцію Шеменна. 15).

заІ!l'Равити сіллю. ц,уІ<ром, ірОGЧИ'НОМ ЛИМОННОЇ КИСЛО·

(вулиця

Н. СТЕШЕНКО, завІ.цуюча

відділом

профдезиифекцlі саи­ еnlдемстаицlf.

Одержаний

баклажани

духовці

і:

туш:кувати

10-15

в

хв.иJІИІН.

ПодаюТh бамлажа/НИ у хо­ лодному .виг~яді .

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•-QРNІН БРQВ8ІРОІ«>І'О ~родс.ко. ro комитетаи·КоммУf{&rеІІ'НЧесной УкраинЬІ, rородСІІ«>rо райоюrоrо Со·ветовnартии иа.родиЬІх деnутатав

Киевской области.

(На

~Краи!НСНОМ язЬІке).

~дІІІІктоР Е. ФЕДЯR.

n..-.r~a .вь1ходит с 17 аnреля 1037 ro~~-

І

АДРЕСА РЕДАНЦІї:

тeneФони:

255020,

редактор

в

І дАі ny

Іі

«Тато, мама і я -спортивна сі м 'я» (стаДіон «Спар· так») .

20 жовтня - вечір-конкурс << Нумо , дівчата! » (гуртожиток М 2 заводу порошкової металургії). 20 - 23 жовтня - першість Київської облради ДСТ <<Спартан» з волейболу (жінки. спортилуб

26 жовтня - << Комсомольська юність моя» . те­ 11 11 матичний вечір, присвячений Дню народження ком­ 11 сомоду (кафе «Молодіжне•. nроводять комітети 11 комсомолу завоДів « Торгмаш• та світлотехнічного). 11 . 26 жовтня - тематичний вечір , присвячений І Дню народження комсомолу (база відпочинку заво­

І І І І

ду

І І І І І

11 11

«Журавочн а• ).

порошкової м-еталургії

жовтня

27

республіканський легкоатлетичний

-

п робіг . присвячений пам'яті чекістів (Бровари Пухівка Бровари). 29 жовтня - молодіжне свято . прис вячене 67-ій річниЦі Ленінського комсомолу (будинок ку ль тури заводу << Торгмаш» ).

3 8 по 25 жовтня 1985 року будуть проводи тися

ремонтні роботи на лінії зв'язку у зоні будівництва

шляхопроводу. У цей час можливі перебої у роботі

телефонного зв'язку південної групи підприємств . Адміністрація.

11

11 11 11

Дирекція, nартійна та nрофсnіnкова організації,

весь

копектнв

рнни

Гогопівсьної

внс:повпюють

щире

стрічкотнацьної

сnівчуття

І І І І І І І І І І І І

1·02-V2;

фаб.

директору

М. Т. Кропю з tІРНводу тяжкої втрати часної смертІ його дружинн ТЕТЯНИ ГРИГОРІВНИ.

-

nеред..

Виконком Гогопівської сіпьської Ради народних

деnутатів внсповпюс щире -сnівчуття чпену ви­ конкому , директору Гогопівської стрічкоткацьної

фабрики смерті

М.

Т.

Кроnю

з

його дружини

ТЕТІІНИ

nриводу

nередчасної

ГРИГОРІВНИ.

Коnектив Гоrо.nівс:~окої діnьничної nікарні rnи. боко сумус з nриводу nередчасної смерті копиw­ ньоі- медичної -сестри ІІікарні Тетяни Григорі вни КРОЛЬ і висповnюс щире сnівчуття рідним і бnиз .. ким nонійної.

Педаrоrічний

ної

wкоnн

ко.nекіИІ

висnовпює

Гоrо.nіІеької

щире

сnівчуття

вос~омиріч­ директору

стріч'іотнац~окої фабрики. ~· т. Кропю з nриводу

тяжноІ

втрати

-

смертІ

ТЕТЯНИ

ного

дружини

ГРИГОРІВНИ.

Заrубnен~е С'ВІДОЦ'І1ВО НІа ПР&ІВО ВJІ~остІ, BlfДatre М. М.

Хижилку Броварсьаюю ~ю Р.адою 15 І,І ,року 3111 N9 517, ВважатИ неАіНСНИМ.

жнттJІ -

культури

«Полум' я>>) .

11 11

і-

-

конкурси, з;і­

ДСТ « Спартак• серед спортивних сімей під девізом

11

11

парт нного

секретаря, віддіnу сіпк~коrо госnодарства

-

(будинок

11 11 підготовки. присвячена 68 · ій річниці Великого 11 Жовтня (Броварський ліс) . 11 Протягом місяця змагання школярів у залік 11 11 міської спартакіади (спортивні зали шкіл). 19-20 жовтня - молодіжний вечір-дискотека 11 (будинок культури заводу <<Торгмаш» ). 11 . 20-22 жовтня - першість Київської облради

Нмівсьна обnасть, м. Бровари, вvn. Нмівсьна,

а - 1-03-76;

школярів

13 жовтня - спортивні змагання командирів (спортклуб « Полум 'я») . 13 жовтня - першість міста із загальнофізичної

~

ФЕдЯА.

·виробництва

11

І

Фото Б. Горбачевськоrо.

року

<<Осінній букет»

гадки . вікторини для заводу «Торгмаш• ).

І

Бровари сьоrоднl.

1985

ка жовтень

13 жовтня -

соус

ТИ, ЗІа:ЛИТИ НИМ обсмажеНі

Рqактор Є.

міського культурио-спортивкоrо комплексу

30-40 11 пудинг 11 і пода­ І! 11

хвилин. Готовий викласти з форми ти у гарячому вигляді.

кру­

тим юm'ятком. Головне­ бе;;~ уваги сан­ не залишати

натрОJМадження

молоці

від фізичного знищення тарга~rlв місця , кон­

ТИІМетра. В центрі кладУТЬ харчову nрИІМанку . Паст- . ни розкладають увечері у мі.сцях

м'ясорубку.

Ма.1ююш

А. Костюшка.

Пn ан роботи

І!

11 11 11 на замітку 11 11 ГОРІХОВИИ ПУДИНГ 11 Підсушені і очищені 11 від шкаралупи волоські 11 11 горіхи пропустити через 11

1 ОО 1

Не слід :віДмовлятися

ють для виловленн~ мете­

ликів яблуневої nлодо­ жерки . Кл-ей нанося'ГЬ на періГаментний паnір, цело­ фан, ЗЗІМ'ЮІУТОЮ сму-гою

11

Господарці

Без слів .

1-о"-&1·,

154.

віАПОвідаn~онОГ?

коресnондента

місцевого ра.

Аіомовпення -

1-02-7V; ~астуnника редактора, віддtnів промнсnовості, nмстів і масовоі роботи _ 1-04-81.

j'

лиnоня

1950

Індекс 61285.

Др"К офоетнн<й. , друкомнІНй

аркуш .

Обсяг Тираок

1.)3:.560 nрим!рни!аів. За!МХ)ВJІОЕ!ІННЯ ;м 4775 .

мnn ВЬІХО~ ВТQрИИИ, ореда, ~~·~C~Y~v~vO~T~8=·--------------------------------------------------------------~--------------------------------------------ВJ>oi!I&PCЬRa дрУRІ&РНІІ к~ обnІІІСиоrо уnравпІния у Адреса друИаІриі:

255020,

.Rкї,вська

сnравах 1\идаt>иицтв . nо:;і графІї ·І ИІНИжновоr rорrів,ІІ. ~ласть.

м.

І>роІWІ·РІf.

вул .

Київська.

154.

161 номер 1985 рік  

161 номер 1985 рік

Advertisement