Page 1

ПРОn Б1АР) 8С)·Х КРАІН, 6AНAATE€"I.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!III!I!!!I!!!II~

ОVfЛН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

КОМ І ТЕТ У

МІСЬКОГО

РААОННОІ

РАД

Газета ВИХОДИТЬ З 17 квітня 1937 року.

м'161

(6617)

КОМ У Н І СТ И Ч Н О І

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

ПАР Т

КИІВСЬКОJ

Середа,. 12 жовтня

УКР А ІНИ,

11

ОБЛАСТІ

1983 року

Ціна

2

КОП •

ТВО Р ЧІ С, Ь ВИ 3В 01 Е Н О' Ї ПРА qІ До 25-річчя р.уху за комуністичне ставлення до праці Рух

за

комуністичне ків усІх

галузей

і сфер зростання

виробництва суднобуДІВНОГО

заводу,

ставлення до працІ од- народного господарства. для них характерна участь київського виробничого на з найБІльш примІтних' Поєднавши в соБІ завдан- у розв'язанні соціально- об'єднання «Завод «Арсс­ форм трудової і СОЦіаль- ня дальшого зростання культурних завдань, вплив нал» імені В. І . Леніна», ної активності трудящих. У ньому знайшли відображення чудові риси і традиції перших суботнинів, ударництва, стаханов-

ського

руху,'

виробництва з формуван- на дальше вдосноналенням нової людини, він ня радянсьного способу піднІс соціалістичне зма- Життя. гання на новий, янісно Зміна у формах органівищий ступінь . зації праці робота на

численних

Рух

за

номуністичне один

наряд,

робітнинів Новокраматор­ ського машинобудівного заводу імені В. І. ' Леніна та багатьох інших. Ось !;Іже майже двадцять років

наскрізні ноннретними

ділаМJ! під­

починів, народжених у ставлення до праці став бригади, суміщення профе- тверджує звання комуні­ ході СОЦіалістичного зма- масовою школою політич- сій, баГ:lтоверстатне об- стичного l(ОЛГОСП імені гання. Знаменно, що зародився він на батьнівщині Велиного почину В депо

Москва-Сортувальна.

ного, трудового і мораль- ' ного виховання людей яним, за словами Гене: рального сенретаря ЦИ

На НПРС

това иша

слуговування і т. д . вимагали від учаснинів змагання H.~ просто виконанн,Я СВОІХ u виробничих.

Юрова Білозерського району Херсонсьно-ї області. Господарство є базовим у республіці по впроваджен­

Ю. В. обов язків, а и 'зростання ~ІЮ бригаДНОГ9 пІдряду T~

партійно - t<омсомольських Андропова, lіе байдужі не зага~ьноосвітнього і ' про- ІНдустрІально І зборах роликового цеху в тільки власні трудові

с- фесіиногорівня, ПОС'илен-

технологll

в. сільськогосподарському

жовтні 1958 року, де піхи, благопо ччя ав;о- н:, творчих начал у пра- виробницТВі. приймалися зобов'язання ритет а й д~a ~овари- Щ, взаємодопомоги, КОНомунІстичне ставлення на честь ХХІ з'їзду шІв по роботІ, трудового лективІзму. ' ЗаКОНО~ірно, до працІ це важл~вий НПРС. і народилась Ідея колентиву, інтереси всІєї що 70 процентів УСІХ на- пІдсу~ок фОРМУ.~аІШЯ ак.: змагання

«Вчитися країни, трудящих

працювати

МУllістичному». А

СТQпада Ініці8'fОРИ

першим

усього ставникtв,

1 жити ПО-НО- світу. Ця ємка харантерн- роблять

21 ли- стика

колективом,

соціалістично

стали хованої людини

ви- молодих :

які так багато ТИВІ1О1

для

ЖИТТЄВОІ

виховання, Р~ДЯIICЬКНХ

робітників,

м!стить У це .. ударники

КОМУI1Істич-

удо- собі риси, притаманні вже нО1 праці _

.

.

u

позицl~

людеи. р~зу

М1Ння ними СВОГО обов яз­

ку

перед

.

СУСПlльством..

колективом,

Розвито~

СТОіНИМ почесного званн~ нині багатьом ударникам Учасники руху за КОМУ- виробнич~х .ВІДносин зр~«Цех номуніСТИЧНОl _ творче, заінтересоване ністичну працю завжди ло го С?ЦШШЗМУ стаВИТD

праці» .

ставлення до своЮ: праці, були ініціаторами цінних СЬОГОДНі !.~OBi.

Почин москвичів. схва- нові відносини між пра- починань. лений ЦН НПРС, набув цівниками, прагнення до ГОТУЮЧИСЬ

великого поширення. Нині високих моральних в русі

за

ідеа- ювілей.

комуністичне · лів.

ставлення

до праці бере

участь більш як 72 мільреспубліці

-

вони гаряче

під- учасників,

як

тримали пропозицію пере- постанова

ДОВИХ колективів

МОСКВЦ

1

ЦК

нині

кращі

колек- , ти

25-річчя руху нови,ми

наЦІЛЮЄ

НПРС

«Про вдосконалення орга-

ІЗ успіхах, ЯКИХ добива- і Ленінграда ознаменува- , нізації, праитики

ЙОНИ чоловік, У тому чис- ються

лі в нашІй

вимоги до

Ось і тепер.; організаЦll ВСІХ форм ~Ma­ зустріти свіи гання, Головна ~Baгa ~oгo

тя

пІдсумків

підбит-

соціалістич­

тиви республІни, ясно вид- перемогами в СОЦіаліСтич- ного змагання і заохочен­ зО­

ОдНим Із rОJlОВНИХ завдань ДОСJJ1дво-експеримЄJ;I­

в,7 мільйона трудівииків стичну працю. І це не ви- ціативи в республіці про- середжена на., таких на­ удостоєні звання ударни- падково. Продунтивність йшов переклик колекти- прямах, як нардина.1ьне ка комуністичної праці. праці ударників на 10- вів і ударииків комуні- підвищення ПРОДУНТІІВНО­

тальноrо заводу республ1канськоrо ПРОМИС.1l0воrо ~'єднання «'УкрсільбудмеханіЗаціЯ» є виrотовлениSl конструкцій ДЛЯ , елеваторів. На їх . виробництві і зайнятий ударник комуністичної праці .Гриrорій Андрійович Сушно. Передовий СЛJOсар-склаД8JIЬНИК цього підприємства забезпечує завжди високу якість роботи, щозміни BНROHYЄ і перевНRОНУЄ вор­ ми ввробітку. На фото: Г. А. С'УШКО. фото М. Семинога.

понад

14

мільйонів. З них

Звання .Нолектив комуні-

но

роль

більш

292 тисячам

за

комуні-

3

ному змаганні.

їх іні-

ня його переможців».

12 процентів вища порів- стичної праці, які взяли сті праці і якості продук­

стичної праці» присвоєно няно' із

в республІці

руху

загальними

як казниками.

бригад, це- більш

Боротьба

високі

по- підвищеНі

соціалістичні ції,

пЬліпшення

ВИКОРИ­

за зобов'язання. 3 області в стання виробничих потуж-

виробничі область

передавалась ностей, 'сировини. робочо­

хів, дільницІ., змін, підприємств і органІзацій, колгоспів і радгоспів. Динаміка розвитку руху характеризується не

результати ПОЄДНується з «Ннига-etтафета досяг- го часу і т. д. У боротьбі широким розвитком тех- Hef'b учасників руху за за виконання цих великих нічної творчості. При цьо- комуністичне ставлення і складних завдань лому активність ударників до праці в Уlфаїнсьній переду . ударники і колек­ комунІстично І праЦі вдвоє РСР., 'вбираючи в себе тиви комуністичної праЦі.

тільки кіJlькісним зростан-

вища,

серед

ннх у

3-4

літопис

нових

трудових

ням, а й розширенням со- рази БІльше раціоналіза- звершень. діального складу його торів порівняно з іншими Радують своїми успіхаучаснинів . Він охоплює працЦlниками. ми колективи комуністичзначну частину працівниПоряд з турботою про ної праці ЧОРНОМ;ОРСЬКОГО

. 3аводсьииl Іліт Прагнучи гідно зустрі­ ному змаганні під девізом ти 25-річчя руху за кому­ «25-РіЧЧЮ руху за кому­ ністичне ставлення до нІстичне ставлення до праці, трудівники заводу праці 25 ударних' тиж­ пластмас у чнслі перших Нів. брало участь 1.335 стали на ударну вахту на вироБНИЧНИКіВ. IjJ них 68 честь цієї знаменної да­ достроково виконали свої ти. Днями вони урочнсто особистІ річні плани .

провели

зліт

ударників

комуністично! праці, щоб підсумувати свої здобутки і накреслити плани на майбутнє.

Зокрема, колектив заво­ ду дев'ятимісячний план по

випуску

прЬмислової

продукції

виконав

на

Високе звання УДqрника

по

зростанню

продук­

тивності праці виконав на

102 , в процента. ...:... У ці досягнення най­ вагоміший внесон зробили розвідники

-

майбутнього,

зазначив

голова

t<OMiTeTY РОЖКО.

у

доповіДі

ПРОфсПілкового заводу' В. А.

-

'(РАТАУ).

-

ВОна.

'-

Це

зобов'язує MeH~ вусьому

п'ятирічки.

Щиро

поздоровивши

присвоєно

ко­

.

Потім слово взяла пере­ дова пресувальниця, удар­

сяг ла

міжпланетна

«Венера-15»

ОКОЛИЦЬ

до-

ВеJiери

була виведена

заявити , що своє особисте рІчне завдання виконала ще до Дня Но нсти-

ністичної праЦі, ' директор заводу Г. С. Тюфтяєв уро­ чисто вручив великій гру­

дом обертання близько

туції СРСР.

лі ударників ної

-

дозволитЬ

працювати

ще

СтарЦІИЙ технолог Л. І. ту,вІДДілам: виробничо­ економічному, організацІї Бондар, " робlтннцятранспрацІ, технічному та Ін- портного цеху, к П. КОшим.

року

присутніх ЗІ святом кому­

праці

комуністич­

Почесні

грамо­

Нам необхіДно ще ти та грошові премії . комуністичної праЦІ нО­ наполегливіше боротися На закінчення своєї ро­ сять 849 ТРУДівниКІв, а за зміцнення . трудової . 1 боти учасники зльоту шість підрозділів щоріч­ внконавської ~исципліНи. одностайно прийн я л и но підтверджують звання с~азав бригадир ка­ Зверне'ння до усіх трудів­ «Нолектив комуністично! ландрового вІдділе н н .'1: ників підприємства. Щоб праці.. Напередодні свята В. · П. Васянович. Це це звання

1983 станція

Рада

показувати приклад.

гJдцo

зустріти

ницю з ' дня В.

115-у

широко розгорнути

соціалістичне

змагання

піД' девізом «П'ятирічку достроково!». По заКІнченні урочистої

БJrлянська

наго""осили на. частини ' учаснини

організації

праці

необхідності

річ­

народження

І. Леніна, вони закли­

нають

завод­

поліпureния:' СЬКОїХУДОЖНЬОї само­ 1 даліо- діяльності виступили з

ниця комуністичної праці шого вдосконалення со- великою Г. К Довгалюк. ЦіалІстичиого змагання" грамою,

Я ГОРДЖУСJl · ТИМ, ЩО розвитку ТВОРЧІ),І lн1ціати- · У соцlалlстич- В числі перших удостоїла· ви у ~PQТЬбі за ДОСТРОКО-

-

. \

В.

ної

інформації,

бортові

системи і апаратура стан­ функціОнують НОР' дослідженні планет Соняч­ ції ної системи, 10 жовтня мально. Наукові д!;>сл1д­

.....

сказала

ВЕНЕРИ Радянська космонавти­ ка зробила новий крон у

ся цього ВИСОКОго звання,. ве виконання завдань ХІ-ї

лектиsaм бригад , С. С. 3 більшою віддачею, ви­ 102,4 процента, додатково Наяве із цеху пресових пускати проДукцію висо­ реалізував її на 243 ти­ ВИРОбів,В. П . Васяновича кої якості. сячі карбованцІв . Завдан­ Із цеху ПВХ і пластика­

ня

ради.

УА~рнинів :

СТАНЦІЯ "ВЕНЕРА-ІS" на орБІті WTY~HOrO супутника

А. РИБАК, відділом 'Укрпроф­

зав.

концертною ' про-

АНТОНОВСЬКИИ.

н~вколо

і

на орбіту

планети

з

періо­

24

годин.

За даними телеметрич-

.

ження

планети

проводити­

муться відповІдно міченої програми.

Автоматична

до

на­

станція

«Венера-15» продовжує пол!т . Вона досягне око­ лиць планети Венера

1·1

жовтня.

(ТАРС).

Оперативні дані диспетчерської служби райсільгоспуправління про середньодобові надої молока на корову в господарствах району за 10 ]Ковтни 1983 року

(Перша графа друга більше ~

(+)

наДO€НОМОЛоОка (кілограмів), або менше' (-) nоріВ<няно

10-Х-1982 р,),

«І1.1осківськиЙ» «Авангард» імені 60-річчя СРСР ім·ені Кірова імсні Щорса «Русанівський» ППЗ «Рудня» «ПухіIВСЬКИЙ» «8еликодимер.»

. «Го·го,~'івськиЙ»

і5,4

+0,6

11,9

+О,)

10,8 : 9,9 9,4 8,3 8,1 7,5 6,9 6,9

«Жердівський:. «Бобрицький:. «Зоря»

+0,6 «Кр'асилівсь~ий» +0,6 «Літківський» +0,5 «Зап.lаВН'IІЙ» +1,1 іУ!сні Докучає в а ±О

+0,2 +0,6 +0,5

імені Мічуріна «Зав,орицький»

ПО району

6,9 -0,1 6,8 +0,5 6,8 -0,1 6,7 +1.2 6,5 -0,1 5,5 +0,2 5,2 +0,5 5,1 +О,t 4;1 -1,7 7,3

+ ,0,1


стор.

2

,

* 12

ЖOlВ'І1НЯ

,року

1983

НО . ВЕ

ЖИТТЯ

===. ;o;,\===~1 Mapтl.He ж....ВI а.'''''' і НА ШЛЯХУ у попередні' роки партиом І RO:муністп радгоспу «Жердівський» особливою актиг.· lIicТlO не віДзначалися. І організаторська, і ВНУТРіпартійна робота не давали бажаних результатів. Бракувало OCH~HOГO- енту1іазму,

ініціативи

членів

партії,

послідов­

lІості у розв'ЯЗOlt/ні питанч господарського, соціал&ного характеру. Неабиякої шкоди ~jавдавала і слабка дисципліна серед кому­ }їістів. Існували й інші серйознІ проблеми. Все це й зумовило те, поступово

що

парторганізація

втрачала авангардну роль у жит '

Ось чому на

МИНулих

зmтно-вибоРНI:ІХ

l\Омуністи, ті, хто здатниit повести люде'іt'; рядів,

знач~

задала секретар парткому В. П. ГрудШ. Відчувалося, що прртком і ватажо!\ ко­ муністів серйозно готували звітну доповід!, . Вийшла вона ', різноплановою, конкретною, охоплювала широке коло наЙРізноманітні-. ших питань. Не було, по суті, жодн,ого ас­ пекту органІзаторської, maCOBO-ПО4Іітичної j внутріпартійної робти, який би випав :3 по­ ля зору доповідача . Звітувати було про що. Ось лише один промовистий фаКІ. За

вілJ.НИМИ

комсомольці. Трудяться вони на різних ді­ минах виробництва, партійний вплив на .хід господарюваН}іЯ також помітно зріс . Непогано організовано і навчання кому­ ністІв у системі партІйного навчання, по­ жвавили свою діяльність у звітному періо­ ді і члени агітколективу, ПОл1Тінформатори, регулярно виходить орган , парткому і адмі­ ністрацІї радгоспу - газета «Хлібороб,>,

за собою. КомунІсти висловили тоді цілий ряд пропозицІй. Стосувалися вони попов­ партійних

вони BaГOMi~ і глиб~за :bIl~O. '1, 'я б сказав, зацlкавленlIirnМИ. ТОІі' розмовІ

час, що минув від поПереднt.x звітіВ ви­ боріВ, парторган1sацl$l попоsнилася ' " 21' комуністом, більшість 'із яких колишні

зборах велася глибока і предметнаРОЗlI(Ова 11 ро шляхи виправлення .:."ановища. Тоді іК було зроблеНОJIерший крок - ДО (, складу lІарткому обраJfi активні, найавторитетніші ,

нення

підвищения

відпо­

відальності кожного члена КПРС за дору­ чену справу, ПО~Jlення контролю за виК')­ нанням статут.них вимог. Минав час. 1ifкнTi парткомомзаходи да­

вали перші результати. _ ПравильнІСть

яка по праву' вважається однією

тих

Більш предметною була увага парткому до питань господарського характеру,

і

вало саме життя: І хоЧ зрушення. давалися

зміцнення

lІелегкоюЦінЬю, але наЙзan~л1шіскептй:кj.{

а

ОДНі проблеми розв'язува­

життя висува ло

на

їх

ставала

Я

.

Щі

,

ноги.

навмисно

вів виховну роботу

місце іншІ,

не менш , важлИвІ. , ПарторганізацІя

'зробив'. цей

міцно

.

невеличкий

B~

минулорічних,

з

.людьмk

оу цеховій

'

Результати господарської діяльно6і у

n1Д­

ниЩ-шньому та й попередніх роках аж ні­ як

були

не

ства.

задовольняють

Зростання

колек'J;ИВ

,

'11 вІдДіnка

дак) при пл~ні

Відбулись звІтно­ Звіт про ро60ту

колективу

1

нреслень партії

на

виконання

А сінажу є лише

на­

2.000

урЯдУ.

За вісім місяцІв при планІ 1.816 тонн, трудІвниками ферм вироблено 2.030 тонн молока , що становить 1.981 кілограм на фуражну корову, на 32 кілограми більше, ніж передбачалося. Середньодобові при­

Оператор

жайнІсть

ярих

з

минулорічним

зернових.

Добре

і

рокун В

необхідність ни,

вродили

Літочнах (бригадир

В.

зеМЛІ селище

місь­

кого типу. Вона забудова­ но

з

сучасними

усіма

котеджами

вигодами,

цент·

будинок

ку ль­

БІБліотека,

плаття. Славиться СніЖ· ків 1 своєю самодіяльнtс­ тю. Особливо популяр­ ним у районі є ансамбль «СнІжківчанка» , який

ласті.

Щедрою

lIинішня дівників

шовию>

осінь

виявилась для

колгоспу

тру-

«Біль-

Валківського

народжується

На

знімках:

ветеран

РOl- шовик»,

йону .

ницької

«Більшовик» _

передові

доярки

колгоспу. Адже там, де спориться робота, де жи­ веться радісно, обов'язко­ во

пісня.

зліва­

колгоспу

ланкова бригади

багате Соціалістичної

«Біль­

рільГерой

Праці

й міцне господарство. НО- К

Г. Твердохліб. У свої

го

років

центральна

са~иба

, 77

та

ПІ:і'аЦіВНИКИ

вона продовжує

.'

J!IIJIIЩ) ;р8Йонному оудИвку кулЬтури вlд­ булatи нарада IдеОJlО­ rічвоro активу міста і району. На ній були

стану

справ різні. Та все ж суб'єктивних факНі­ рів значно більше. Це і нерозпорядливісТЬ окремих

спеціалістів,

і

низька

вимог ли­

присуТНі

вість до працівників, сласний ефект боро­ ТБби з порушниками' дисципліни. Про це. до

речі,

принципово

і

гостро

на· зборах хРуло.

чимаЛО ', важдивих

б~гаТf),

порушув~и

IJИ тавь , , '~

,

ня

розп'~заt{ні '

яних роль ІіарткО'МУ. , поilJtнна 'бути з3цікtв­ ленішою.

Це'

спеціалістІв,

і

нехтують

мова

громадськими

майбутньому.

Тепер

Ю. В. Андропова. полі­ тичної лінії КПРС в су­ часній , міжнародній становці.

необхід­

на, зборах ,

слово

-

'

Перед

В.

Іщенко, на

за' KOM~'-

го

НЕБРАТ.

конавча дисципліна

і,

як наслідок,

і

роком,

яких

резервів,

сприяло

поназників.

Керуючий

але

б

є

ще

приведення

поліпшенню

відділком

М.

Г.

в

тільки

-

кожну тут

праВОРУ'1

села

Сніжків;

один.

з

веЛИI\ОЇ

1200

літніх

рогатої гОлів. На

фуражну

одержують

JJOrpaMiB

J3

працювати

господарстві;

таборів

цьо·

лекторІв-міжна­

родників .

ПІдприємства

установи,

де

є

тим

і

первиннІ

товариства

повинні руку

про-

допомоги

невеликим

підприєм­

ствам і закладам, де їх немає. Останні ж повин­ нІ звертатися за допомо­ гою в міське тоцариство . «Знанню>, до позаштат­ [!их ."леКТОРів мІськкому

Довгань -за­

~apTll.

кладена в траншеї.

НеобхІдно,

, :

щоб

вІд

пропагандистІв і лекторів не відставали 1 ті, хто

займається

наочною

агі­

тацlщg.

Далі з лекцією про су­ ч?сне

міжнародне

вище

виступила

міськкому Рачинсьна.

стано­ лектор

партії

О.

закінчення взяв

С.

наради

відповідаль­

ний секретар міського то­ вариства «Знання» П. І.

плодотворно

-центр

до

висококваЛіфl­

fiованих

стягнути

дію

сількор.

зміс­

лекції

міжнародного,

«Знанню>,

економічних

В: ПЕТРАпf,

виробни­ Необхід­

залучивши

організації

певнив присутніх на зборах, що отава сін­ них і природних трав буде зібрана і за­

обрано Т. С. Гайдак.

пе­

завдання­

провести

питань

ГО

неви­

голова міського комітету народного, контролю І. Ф. ДворніК. Свій виступ він при­ святив питанню посилення ролі партійної організації у виконанні накреслень партії. Секретарем парторганізації одностайно

стоять

неформальнІ

життя,

ви­

У роботі зборіВ взяв участь і виступив член бюро міСЬККо.му Компартії України,

також

з

А

пов'язувати

конкретними

но

кращи­

чимал,О

що

країною,

товні

ми стаJtи результати роботи у порівнянні користаних

трудівника.

цього потрібно під обговорення Заяви

ми конкретного чого колективу.

що кому­ обговорю­

трудова

документа

в серце і розум

кожного

для ,час

з

зміцніла

зупинився організації

важливqго

увійшли

ють назрілі питання, сказав також, що в

З ,_минулим

який

питаннях

завдання,

значно

ви­

вІддІ­

роз'яснення Заяви ЮрІя Володимировича Андро­ пова. Він звернув увагу на те, що необхідно бу­ дувати р о б о. т У тах, щоб ,почуття й думки цьо­

сівозмін на полях, що обертається для гос­ подарства недобором урожаю. Про роботу машинно-тра)іТОРНОГО парку, використання техніки говорив KOМYHi~T О. М. Кирієнко. Директор радгоспу номуніст Ю . Я. Лу­

нолективі

';1;}відуючий

лом пропаганди 1 агітації міськкому партії О. М.

Жердова.

зан В своєму виступі відзначив , НJСТи по-діловому і принципово

об­

присутніми

ступив

На першому організаційному засіданні новообраного парТlЮМУ секретарем партор­ ганізації знову обрано В. П. Грудій .

с.

ЗаЯВІ!

секретаря

ЦК КПРС, Голови Прези­

треба лише зуміти мобілізувати трудіВНIІ" нів, чітію визначити завдання і зробити все для забезпечення їх ' виконання. . Оцінюючи головні збори року в радгоспі «Жердівський», можна сказати, що вони вдалися. Разqм з аналізом проведеної ро­ б~ти на них визначено І шляхи діяльності

У

роз'яс­

дії Верховної Ради СРСР

відчувалося, що комуністи, колектив рад­ госпу можуть і повинні працювати краще. Парткомові, адміністрації господарства

. ністами.

широке

трудящим

Генерального

серед партійців. Пропозиції комуністів­ програма дій, для парткому на майбутнє, адже .людям, зайнятим у виробництві, кра­ ще видно вузькі, місця. Хіба можна , при­ міром, назвати другорядною пропозидію

З атмосфери, яка панувала

про

нення

дорученнями, посиле~ня виховної роботн 3 ЛЮДЬМИ',ЗОkрема, молоддю, дисциплtJfі

механізатора П. П. Хитрого про ність навчання механізаторів?

•.

На' нарадІ велася роз­

вимогливе ставлення'!І,о

які

партІйних

оргавІзацІй з ідеоло· riчної. poQ~и та ronoви первинних органІза­ цій товариства «3нан­

говорилосн

У виступах комуністів П. О. Хитрого, П. П. Хитрого, Г. А. Волохи . Виступаючі, а їх

заступники

ceKp~TapiB

слово

своєї

худоби на

створили

Со­

дисциплі­

політино-виховної

такого

На

госпникІв

хороша

трудової

культармійці,

внизу

будинок побуту, торго­ вельний центр, де можна купити B~e від банки консервів до весільного

СНіжків ХарКіВСЬКОї об­

гості

ральні вулиці заасфаль­ товано. До, послуг KO]j-

тури,

М.

І. Ю. Гапон зосередив свій виступ на питанні виробництва кормів, сказав, що неоБХіДНО зібрати отаву природних трав, поповнити фуражні щшаси. Критичним і справедливим був виступ комуніста М . П. Каціона, який вказав на низьку культуру землеробства, порушення

-

Сніжків

доїння Т.

звернула увагу на

торгівлі.

О .• Гай-

Господарі

зміЦнення

пожвавлення

дуже рідкі

Та водночас є немало прорахуннів у ро­ боті працівників відділка. На фермі мо­

в

машиннОГО

культурно-масової роботи. Адже на фермІ

уро­

помідори. При плані 175 тонн їх здано державі 201 тонну, на 60 тонн збільшили виробництво продукції працівники цеху :Jанритого грунту. При плані 1.330 тенн :заготовлено 1.745 тонн сіна. і

.,юдняка

грамів середньодобові

своєму виступі

Причини

резерви

1.044 т'онни при плані .

тонн. '

C.~

ред

вік.

і те, що хлібороби відділка на площі 174 гектари зібрали по 24,3 центнера зерно­ вих, торік було лише по 20,7 центнера, ПОjiіВНЯНО

во:!

:1,

Значне місце в доповіді було вІдведено внутріпартійній роботі, роботі добровіль­ них організацій, сфеРі обслуговування трудівників. , . З 19 комуністl:в, присутНіх на зборах, в обговоренні доповіді взяло участь 9 чоло­

рости живої ваги молодняка на, фермі у ПарнІ становлять 636 грамів при плані 500. Як позитивний фант було відзначено

зросла

праці,

прирости ЖНВОї ваги тварин не перевищу~ ;ють, '256 грамів. Не все гаразд з заготівлею соковитих кормів, зокрема, силосу, якого при' планІ ,3.700 тонн заготовлено ЛИШі 1.760 тонн.

зробила секретарпартбю,РО Т. C~_ Гайдак. Вона розnoвl.ua про діяльнІсть парторг.а­ нlзаціі за . звІтний перІод по мОбілІзаціІ трудового

450

темпами.

господар­

: продуктивності

•• ор • .єтати

парторганізацlІ

дбав про

та інших.

в радгоспу «Л1ТК1вський~ виборні парт1й~l з~ри.

Наголос

ремим керівникам і спеціалістам не завжди для цього вистачає часу. Це стосується бригадирів Л, А. Сірика, В. Г. Котлярова

ному періодІ в JJUrt.r1 комуністІв ' . радгосп.}" «ЖеРДlвськНЙ.: вро те, що органlзаЦі.1!

На . вІдМіну

дисципліни.

створення їм ifа.цежних умов. для праці. У цьому плані зроблено чимало, і все ж ОК­

екскурс у МИНУJ;!е, ,60 без НЬОІ'()БаЖко зро~ зуміти тІ. зміни •. , які стa;mся . в Цl>ому звіт­

перебуває на правильному шляху, твердили І Ц~F(1pl'Ші партійнІ збори.

TPY~BOЇ

робився на те, щоб ножен керівнин вироб­ ничої ланки не обмежувався виконанням своїх безпосередніх функцій, а постійно

побачили, що спільними зусиллями можна лися,

з кращих

.,юнаНJ1.і!" JI\I~Х

.. .

по виробництв'у' сільгосппl:Юд'У'ктів iд~' ' trt)-

стІнних газет у l'JаЙОНі.

чи Інших ~BOBBeдeHЬ, їх ефеК'l' 'піДтверджу­

зрОбитн баГI1ТО.

ПОСТУПУ

J

ті трудового колективу господарства.

Ь::;~"=::zI'Ч:::l.;;::"='2~IIi;;;;;:;;;;:S:i+=

0"'0"

по

корову

10

кі­

молока на добу.

Фото М. Тура.

Вишняк

.•

про

Він

завдання

розповів

первинних

організацій товариства щодо роз'яснення Заяви Ю. В. Андропова, проін­ формував, що у 1983-

1984

році буд.е продовже-,

но лекторій з питань між­ народного

становища

та

відбудуться семінари з лекторами- міжнародника-

'

ми.

Т. ЧЕБРОWА.

(Фотохроніка РАТАУ).

НОВА ГЄС Сангтуда. (Таджицька РСР). Перший камІнь у основу

майбутньої

Сангтудинської

клали

греблі

ГЕС

таджицькі

\За­

гідробу­

дівники. Нова ГЕС потуж­ ністю близько мільйона кіловат дасть

СЬОІІіа у Вахш-

-

ському

ка<;наді.

ен~ргію

Швденно

-

номплексу і

Вона

об'єктам

Таджицьк о г о сусіднім рес­

публінам . (ТАРС- РАТАУ),


"ОВЕ

ВИСОКИМИ нями

ють

у

Свій

досяrиеJІ­

праці

вклад

звамену­

рІк

1983

. ЖИТТЯ

2500

худоби,

яку

грамІв,

кошти

що вище

Семинога.

І хтО . Отже , підвищилась д1іtoвІсть

JiHaT

гання. У нзйбіЛЬЩ9МУ арматурно­ му цеху . впроваджено бригадний метод працІ .

організацП і

наполегливої

і

КОПіТI(QI

вищениі

вІДрадні

~зяти, hриміром,

рону

знизилася

півріччІ

до

1983

процентів.

4

На С ЬОГОДнішн!Ц день у нас немае

.

н естачі кадрів.

Однак ми не можемо сказати, що вже розв ' язали кадрову проб-

Зростання

цродуктивностl

потужний

по

новІй

техніці,

їм

можливість

одержувати

::Юкарбованців, а адміністрацІ}: ПіДВИЩИТИ рівень запитів до

більш квалІфікованих

Одночасно

.

спецlаліс-

тів.

Важливу роль у розвитку твор-

чої ініціативи

тир .

20-

відіграла

обрана

поліпшено

побутовІ

Немаловажну роль У

боротьбі

умови в декільнох цехах і гуртожитку . _ за

зміцнення

трудової

і

виконав-

сьної дисципліни, CTaqi.a1aaЦU.;. ~-

лективу, ПО'Лlпшення~~. ~-

1980

рІвень

року на

сумі 23,4 тисячі рівень

механІзації

Пояснюється це. розмір о м

.--виходить обсягом

того

на

фор­ ПО­

товии учнів

В.

підго­

С.

Со­

лоділова палко підтри ­ мали всі учасники мі;

.

тингу.

Незабаром . у нашому місті відбудеться пі{) ~ . нерська ярмарка миру,. на якій будуть пред­ ставлені іграшки-само­ робки, виконанІ руками учнів . Ношти від неІ також будуть перера­ ховані у ФОНД миру. Боротьба за мир ~ це

. наша

ва .

Ми

кровна

спра­

за мирІ

-

І. РОМАНЕНКО, старша пlовервожата.

_ _. ._

11

цІкаво читати, приємне враження

художнє

Ось це

чим .ка . . тут лія

в

справляє

,

1

оформления.

ГОЛQІЩИМ,

приваблює ст1ин1в­ НайБІльша заслуга художника .Анато­ Пасака, дописува­

чІв Миколи Хоменка, Вячеслава Понапара.

карбованЦів , а ла

" ГазеТа

(Ух

складається

було

вмІщува­

2)

лися новини

\

з

гуртожитку,

на

життя

сторІн­

ках були представлеиі у відд1л1 поезН -ми­ кола Рубцов, у диско­

клубі Вал ерІ й Леонтьєв , на спортив­ ній сторінці розпо­ вІДь про збіРНу коман­ ду Радянського Сою­ зу з баскетболу. Сьогодні ми маємо змоry ознайомитися з третім номером" -«БуДі­ вельника». Перша сто­ рінка присвячена 80-

річчю ПЗ ' ЇЗДУ РСДРП та

професІйному святу будівельника ,

- , .Дню друга -

Дню Нонети­ туц1У СРСР.

Треба зазначити , що

IзмІ~

матерІалу ;

Чим же вона викли­ кає такий iHT~Pec? Іх

механі­

підвищено

дана.

який вміщується на

4,2 пуо­

ефект

газети

сторінках.

лі 13 ......: від важноІ ручно}: працІ , економічний

ка

Але

ОГЛядУ

друге,

цента. Фактично за 2,5 року иивІльнено 27 чоловік, у тому чис-

одержано

час'J'О?

зрозумілим, що кІлькІсть виправ­

СТОм

ефект в сумі 17,6 тисячІ карбо­ підвищити

вихо-:

рази

дев'ятв великого мату аркушах).

ної працІ , одержати економІчний зацlI проти

кращою

стає така

(вона

рокІв бу ло передбачено впровади­

ванців,

Не

по-перше,

комплексного

нок гОтельного типу на 227 квар-

винні здати в експлуатацІю буди-

чотири

Після

майстрів ІІ-І класу:

звання

т!льки

гу.ртожит­

ВИЗНlЩа

рІк.

ти в Дію 13 заходІв і вивІЛЬjJИТИ ВіА ручної праці 28 чоловІк, у тому числІ 16 від важкоУ руч­

Адже це

не

с Будівельник. дить

норозчннним цехом , бетоновозною естакадою та rалереєю інертних матеріалів. НаприкіНці року по-

головного корпусу з новим беТІ?-

«БудІвель

відома

си району.

ти щоденно і з неослабною увагою. важливою ланкою цієї роботи є органІзація СОЦіаліСТИЧНОГО

грошову надбавку у розМірі

Газета ' ник»

Вона

плану скорочення ручноУ ілlквІ-

дію

почат ­

військової

'ВУ АЕ ЦІКАВИМ

у нонкурсі стінноУ пре­

арматурний цех, профтехучил~ще ,

керівника

СТІННІВКИ

Інтересом читають І мешканці інших гурто­ житків та підприємств.

сягнуто завдяки виконанню. плану

З єтор.

І ЧЕТВЕРТИЙ

шляху

останніх

їдальню, ний зал.

лему, над нею потРІбно працюва-

дає

класників Там ари Бриль , Олега Соколов­ ського, вчителів П. М. НУДіна, Т. С. Сердеч-

ку тресту сБровари­ промжитлобуд» . . ІУ 3

робпичникІв. .-Впродовж

в

учн1в-старшо '

господарям

даціІ важкої ручної праці. За цим планом впродовж 1981-1983

присвоєння

ступи

пра:

впорядкова~о спортивВедеться реконструкцІя

змагания за

ховної Ради СРСР Ю. В . Андропова. Ви­

збереження СОЦіалlстичноУ влас­ ності, посилЕ!ння ' режимуекономlУ і бережливостІ , поліlIД.Iення якОс­ ті ПРРДУ,lЩIІ. Випуск бракованих вироБІв зменшився більш, як у ' три рази .

ці за показником НЧП було до·

введено

провеДfi!~ОМУ -нещод~в­

вІдіграла повсякденна боротьба за

ліпшення умов праці і побуту ви ронів

БІ за мир говорили . уч- . ні ' 1 вчителі шноли на

секретаря ЦН lШРС, Голови ПрезидП Вер·

зростаНIІЯ

результати.

солщар­

но ~ітингу по підтрим­ ці Заяви Генерального

економічного

пра­

свою

з прогресивними

"---.ОГЛЯД

по-

ПО

плиннІсть кад­

першому

роботи

у

ми­

ВДОСНОНАЛЮЄМО ГОСnОДАРСЬКИП МЕХАНІЗМ ..._

рів. Якщо У 1980 році вона складала 26,2 процента, то у 1982 -

7,3, а в

стимулювання

ефективностІ

ці по добору, розстановці та ви- . хованню кадрів . Старання ади1иЬ страцlї, партійної, проФСпілкової та комсомольської органІзацІй принесли ,

ЗМIl­

' '. позИт~вно позначцлось на пІД­

Відтоді минуло два з половиною роки

соцІалістичного

.фонд

та . комс\)­ група 8-А

людьми свІту в бороть­

також . перерахованІ гроші, зарОбленІ шко­ лярами пІд чаСі ух JЮ­ боти на полях радгос­ пу «Бобриц ь кий •. Особливо завзято по­ працювали на збираННі цукрових бурЯКів t моркви пlонерсь-кий за-

· ~ OЦЬK8.

СВОГО часу на нарадах . часrО критикуваJUI заводобуДівний ком­

. Про

ру. У Фонд миру були

На знімку: С. Т. Ви­ М.

перерахували

Радянський

ковоІ

нІсть

кілограмів макулаТУРИ,а виручені '

вона

ноУ ,

7-Б класу МОЛЬСЬJCа

. WКOnН

У ході операцІІ «Мільйон - вaTыdв­ щині.вони .зlбрали :

570-+ '

пп ІменІ ВалІ Нотика класу .

.N!! 1.

запланованого.

Фото

за

ми р вносять учн і місь­

фимІвиа Висоцька. Середньодобовий при­

600

за вІдставання з усіх техні­ ко-економічних показників . Голов­ н ою причиною відставання бу ли низька трудова дисципліна і ви­ сока плинність кадрів . Отже, при­ йшли до висновку , що необхідно вирішувати проблему зміцнення надрів . Почали відпрацьовуваrй можливі варіанти їх розстановки. Від окремих праЦівників, які не мали бажання сумлінно працюва­ ти, довелося .звІльиитися, а на їх місце запрОсити інших .

народУ

КОЇ ' ~ середньої:

дorлядає , ~ягав

гласнІсть

боротьбу ра"

ники радгоспу «ІІух1в­ ськнЙ •. .Одв1вю 3 кра­ щих теЛJlТВИЦЬ rociro~ дарства . в СофІя Тро­

рІст

І

~" ocil:» ь '" й

у

Динського

.тварин­

*

12 ЖОВ1ИЯ 1983 ро.ку

із перших номерів ~Бу­ дівельник. недостат­ ньо висвітлював питан­ ня

з

життя

гуртожит­

ку. В останніх номерах ця

Помилка

дещо

правляється . TperьDMY

,третІй на

ви­

Так , номерІ

сторІнці

у на

вмІще­

коресnoцден Ц і я

М.

Хоменка

соВісті

4Справа

кожного. ,

звертається

увага

де на

якість роботи, на проб­ лему проведення віль­ ного

часу.

Але

й

ще

не

цим

наприкінцІ 1980 року рада майстрів . Таким чином, основній ланці майстрів - сержантам БУДі-

но-психологічного ~aтr ' ВУіІІ- .:3,2 процента . грали вет~рани підпр~) .Аналізуючи підсумки господар­ вофланговІ соціалістичного Зiltа- , с"ької діяльності за першу ПОЛО.

із

nельної індустрії . надано- матеріальне підкріплення, їх оточено

гання. У результаті усієї копіткої

першій, титульній, крім

мому

колу, питань .

На

Та . перші кроки зроб­ л~о. Хочеться поба­

назви,

вм1щується

тан

жати лише, щоб не ста­

належною увагою. Шд особливий контроль БУЛI! взяті цехи, що не виконували планів. Слабкою ланкою тут було

керівництво бригадами.

,l.I.овелося

иращих бригадирів призначити ке-

рівниками

вІдстаючих

колективів.

11роцес цей був досить складним і ризинованим. Але, як показало життя, ризик був виправданим. Зроблено чимало і в справі поліпшення організаЦіІ соціалістичного змагання, матерІального і морального стимулювання. Цехампереможцям почали урочисто вручати перехідний Червоний прапор '!а зборах усього колективу. ВідтОДІ усі почали знати хто є

НАУКА -

* -,,"

роботи за два з половиною роки одинадцятоІ п ' ятирічки ми домог лися пев~их . успіхів. Зокрема , план за показником нормативно

чистої

125,3

продукцН

процента ,

виконали

по

продуктивності працІ

на

зростанню

-

на

вину світлі

одинадцятої рішень

яких

п'ятирічки у листопадового

р.) І червневого (1983 .р;) Пленумів ЦН НПРС, головну ува­ .гузагострили на недолlкаf і упу­ щеннях. Ми ще не вийшли на рІ­

(1982

дар,

"rrВВIВВЦЬ" дlJl СОСНІ В гідній подиву .праце­ здатності. так званого ВіДДі-:,ьника деревно:! зе­ л еНі, створеного в Укра­ їнському НДІ лісового господарства і аГРОлlсоме­

І ось

пІвсотні

зрІзаних ріднІ

під час рубок догляду со- почали

сталеві

«гребінцІ.

Попит на

хвою -

Боровиковського ,

та­

тІв

ба­

BiTaMiRiB

во було очищене й скину- дам.

запасати гілковий корм.

його кінець подали С6СОН- автомашини . 'Не минуло й там уже ку. Клацнули автоматичні години, як відокремлювач

В. ФОМЕНКО, кор. РАТА7.

ним на ньому механізмом

прибув у бір , працювала вручну бригада

збирачів

хвойиої:

захвати і понесли дерево зелені обробив 4СВОУ. лапки . вперед. Ати~ часом своє- сосни. БригаДі заготів~лlt-

Харків,

1

пое­

композиторів Бу­

. хоплююЧ! про поДіУ у ному житті.

гієютрактора п 'яти метро- зсипаної . хвої. Можна УІ посадках, яюій допоможе подавати і прямо в кузов

чи­

лата Окуджави І Во.по­ димнра Висоцького. акторів . Олега Янков­ ського І Ольги Матеш­ ко, вІдомих спlвачо!( Алли Пугачово! іСОфіУ Ротару, дізналися ба­ гато про зБІрнІ Радян­ ського Союзу з хокею і футболу, знайшли за­

Знадобилося зовсІм не- те з протилежного боку . Тепер випробовується І кого мені довелось пере­ багато часу, щоб розкла- . транспорт~ра. А поруч УТ- СТВQрениЙв . інституті РУ7 акуратно бач коридорів у молодих конатися, побувавши JЩ сти і пр'ивестив .дію енер- ворилася гірка вий транспортер. На один

11

тачі ознайомилися 3 творчістювелИкнх ху­ дожників Шишк1ва і

л10рації ім. Г. М . 'Висоць­

випробуваннях новинки . Ноли трактор з навіше­

Захоплюєтесь

виходить газета,

сон поділили порівну : од- і тріпати гілки , знІмаючи великий. Вона потріб­ ну половину заготї- з них хвою. на тваринницьким. фервельuикам, другу ма· У лічеНі хвилини дере- мам, комбіКОРМОВИJIІ завошин!.'

;:.

живописом, ось дивіть­ ся. Вам ' подобається поезія, І 11 ви знайдете на сторінках сБудl­ вельника.. За час, що

кого ж обсягу роботи по­ трібен був цілий день .

енергійно чесати гtтюще джерело

пам'ят­

кіно , будь. ласка . Вас цl!'авиТ6 ' . естрада, чи­

тайте.

.

'матеріалам стачає

ли

якого

ми інтере~IiIИ '1итаЧ!в . Бажаєте про спорт і

СІЛЬСЬКОМ~ гОСПОДАРСТВу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . виконання

розповІДі

їни. Інші сторінки буду­ ються зарізномаНітни­

100-процентного

для

окре- '

ним датам у жи'М'і кра с

Додатково до завдання випустили виконання плану реалізацІУ з вра­ ПРОдУкціУ на 1 мільйон 29::J тися- ,хуванням договірних поставок. По­ чі карбованЦів. Одночасно полlп- долати ці прогалини , успІшио зашилися І Фінансові справи. При- ;вершити державний план серце­ бутку при плані 421 тисяча кар-. винного року П ' ятирічки з та­ бованців одержали 957 тисяч. У ким прагненням трудиться ко лек­ порівнянні з тим , що у . 1980 ро - тив заводоБУДівників . цІ ми мали більше одного міль. йона карбованців збиткІв це М . МІНЧЕНКО, вже є чимале досягнення . иачaльJlИК заводобудlВI!Оro КОМНайважливішу роль у цьому біиqту.

ників

присвячена

присвячуються

вень поставщших завдань по OCBO~ досягли

кожна 3

званий червоний кален­

внню виробництва в номенклатурІ,

126,9. ще не

сторіиок,

матеріали міжнарод­

У попередніх номе­ рах газети за цей рІк

ви- '

конкретностl .

вони останніми.

Цікава

сторІнка

й

HaCТWHa «Здоров ' я - наше багатство., де кожен може знайти ба­ гато

корисних

порад.

Любителям

естради

ЦРОпонується

розпо-

вІДь про ЮРія АНТОН0B~ , а ті, хто ц1кавить­ ся

поезією,

ляться

з

ознайом­ творчістю

СергІя

Віку лова.

'«Дещо

про

Шд

рубрикою «Це цікаво. вміщена розповідь рів •.

Що

динозав­

стосується тре­

тього

номера

«БуДі­

вельника. . ВІн експе­ риментальний. На від­ міну від попередніх

його під

останнІ стор)нки це фоторозповіді рубриками : «Так

ми

працюємо» ,

«Тут

ми живемо., «Так вІд ­ почиваємо

•.

Зараз редколегія го­ тує матеріали для чет ­ вертого

Ho~epa. Яким

він · буде? Дивлячись на попередні,

зати: вим

•. .

можна

«Звичайно, В.

ска­

ціка­

K~Jl~M.t)1',a,

СТУАеВтка

КДУ .


* 12

4 W:Щp.

ЖiIWI'НЯ l~ pvKy

НОВЕ

ЖИТТЯ

ЛІТОПИС ВЕЛИКО) ВІтчизняноr~_______ шеliИМ

НІЧ НІ

І

,0381111

голосом

учаСНИkШ

ВелнкоІ ЖО'втневоУ СОЦі"і-

сотень неповиол1тн1х рев()люц10нерів,

вихованцІв військових підроздіЛів, партизанських загонІв названо юними пошуківцямн. . Рішеиням ради -, Rлубу при пе.ршому В респуБЛіЦі Броварському музеї ня

юних

розпочато

украУнського

формуван- І

батальйону

цього Ж року червоні сл1доnити, міс-

юних

та вітали його з цією відзнакою на

героІв.

СЩ>Є!\1У

1

Наказом М раховано

до його

колйшнього

складу засина

другому

Нижче

полку

участь

подається

юного

137-У стрілецькОІ дивізП Борю Дмит-

рієва

операц1У у квітні

.Цього

разу

Борнсу ручалося Ій.

розповіДь про

розвідника

рієва.

БроварСЬКі слідопити разом ·з.

в

зльоті.

дуже

Борі Дмит-

важливій

секретній

року,

1945

За темряВи заходили

радо

прошenотів

вслухаючись вання рації.

Щ9

склав

ця.

В КОГО були нові чQ-

куючи

світло

Ліхтариків,

ПЛОДИ

Леонід Гончаров.

Про- ки на ЙОГО

-

маскхалаті.

вому

кий нІж.

МИ, ЯК-'l'О кажуть, у бойо- до пояса гранати, фінсьстрою,

а не в ногу

з кухнею. Нозирний хло·

пець.

~Нозирним»

.

Поруч

готувався

до

операц1'і ГеОРГій. Він узяl'!

Гончаров на плече мішечок Із

називав усе,. що хвалив, чому надавав' значення.

Приємно' БОРИСО,ві

за-

пасІіим живленням до ра­ ціУ. 'Раз-другий пройшов­

віД ся по землянці. Підстриб­

цих гарних слів про ньо- нув на місці: наче нічого го.

-

-

Ну що,

Дмитрієв,

дружно плеснув хлоп-

ця по

плечу

не бряжчить.

mОРИС теж

кову

ношу

розв1Дни~ запасними

Георгій Борисов, стрlЙ розійшовся,

-

-

мав додат-

сумку із

автоматними

ГАРБузяI:tА.SAПJA,

Дрібно

коли Дисками й ріжками. В!Н ра- перемотав їх ганчlR'ЯМ,

зОм козу будемо ДОІти?

переклав ватою із старої

пригода

ли.

:Коли

вже скоХлася та. фуфайни, з

козою,

а

роз-

БІДНИКИ не забувають. ся

Дивізія

тоді

форсувgти

готувала-

щоб не цокоті-

Розвідгрупа

'

каструлі з

дорозі

всюдихід,

тили

з

німець­

сповІс­

-

лом.

переднього

півспаленими

непомітно.

старцював.

На

Фашисти

рушив з нею уздовж фа-

Вже

зеньку

вуличку.

стріляли не

на

вулиці

столові

пи пилюки, що здіймали-

ся над степовою дорогою. А перегодом почув гур-

.

Неважко фуло здогадафашисти

за

нитки

Під гучний

тим

дЩ>евом

перenРІІ-В­

ляли до передовоІ бойо-

Забрьохані

по

Щоб його поведінка' не

спалених

машин

і

мото­ на

викликала підозри, Борис циклів. Ще не розтанули

заходився обіч дороги доІти козу. МОЛОКО зціДжував у кухоль, що знай" шов на згарищі. Мимо, ляскаючи гусеницями, проповзали танки, фурнаючи котилнся ;грузовини, брdнемашннн. Фашисти, споглядаючи малого

вибиті,

розгулював

у повітрі запахи горілої «Де фарби, пального. - Дала прикурити фа­ групі?»

шистам Наша авіація, першим

заговорив

-

Геор­

Ж

вітер

вільно

поверхами

..

розмІститися озиралися

звичайно ж, не

розвідроті з ТОГ0 часу по-. попереду

чали казати замість ~пі- дівлІ, почався' дощ. демо у розвіДку» «подоїмо козу»... Група готувалася в

ретельно, бо ду-

же важливе завдання до-

бу·

Бо­

масу

ве

розтоплене

масло,

добре

вершко-

цукор·,

вимішати

і

ЧЕТВЕР,

13 ЖОВТНSI /" ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ЦТ

«ВlзеРУlllча-

«ХааІф-Dnека'». Прем 'ера )І.'ОкумевтиWIOrО ф'і.llИlУ «Зouюте перевес.О". 9.20 Х",ІІожніt тueфlлJtм «Ба­ пада вро IЮмkара". Ю.~5' Коицерт Акщеиічвого' ор­

J<eCТPY рос:ійсМІІІХ наРО"IІ'ІІХ I'IICТP~B Цeвqt8l.llWllOго

Адреса редакції:

255020. вул.

nCJ4ХОЛОГ/Чвl. аспеlП!1lJ на·ytЮ­ воі орг_зацп: працІ. 18.45 CJoOrO>)l.Нi у світі. 19.00 НаУ'Ка І життя.

19.30 ХУ,ІІожеlA фt·льм «діВЧJlllla З ~a'P8IIWepoм» • 21'.00 Пpof17а1Ма: «Час». 21.35 .Ших ДО гJllltдача-. Із цик­ JrY «МУЗНк.а в театрі, шо • на 11е.llе6ачеННI". Компози1'09 в. Дога. 22.56 CЬOГOAJti у світІ.

154.

.

цедра

спеції

з

-

риця), сіль

(мус­

за сма,ком.

\

В. ХУТОРНА, техиолог комбінату громадського харчувании.

ня.

ви-

стаВ,lЯЄТЬСЯ

до-

кам

редакції,

падки

що

неритмІчної

ставки

преси

через

недостатню

уком­

райвузла

УКРАІНСЬКОГО

Урочисте

-

сСокіл..

2

І

3

ві,llIЩlИТТR' УІ фе­ Дружбн МООО)l.I НДР.

ГімнастнlUi. ДО!І1У'МентальнніІ

«МІсто

8.35, 9.35

.3аступни~, 9едаКl0ра А. ВOJJOШИН І<;нtю.

нова.

і

П1'ахи

ре­

кл.

.2

JЮCєни.

Н. Думбадзе. творі'll.

/2.55

По сторінках

Художиій фільм із суб"иТРiliМ.. «ДІтн Ва'НЮШИНіІі'.

/3'.55, /5.25

Нови'н·н.

М.ОО Но_н. Доку_нтальииil фІльм «lМриість веJlИ·КОМУ ПОЧИН"}"».

18.20

18.ЗО Ко,нцерт.

/9.30

Ч·емn;онат СРСР з хокею. «Спарта'к» «Сокіл». 2 / 3

пер/оД0",

У \Пl\Рерві -

ВеЧlр'ия

«Удвох

21.00

1UiЗк;а.

21>.00

МультфІльм

BeceJJ.iwe».

П-рограма «Ч8ІС».

Художніil телефільм. «По­ їз,а,ка через місто'.

22.25 22.30

КалаmНIІ!КО88».

«Батьки

Природні

12.05 ПРИ1Юдо:tн.а:вство.

фільм

Фрунзе».

Ty,preнЄB. дlтн>.9 'кл.

10.35, 1if.35 ...

111.О5.ГеоГРiliФія. СУ'РС'И СРСР.

М. Лермонтов. «ПIc:Н'ІІ

про "УПЦЯ кл.

IспаlКЬJ(а

.революція ..

2/'.35

7

регулярно.

9.05, 1/2.25

перlо)l.lИ. В перерві Ве­ . чірIfЯ 'каЗІКа. 21.00 Проrpaма «Час». :Н.35 «Дружба ФроЙ·ндmaфт». С1'lІ!Ва'JIIIO СРСР і

до­

передплатни­

10.05 фыlкal І 1IJаУ'Ково·техн!чна

НОIlИIНИ Срібннй дзвівочO<Jt. І6.30, КУ'ЛЬТУ'РIL poc:iAcыкіi МОВИ. OмOldMH І ОІ'І'ОІІімн. 17.00 Н8ІР9,11;ВНЙ ,ІІепутат. 1'7.26 Музичии'й фІльм «І пісня зJJ.iтає сама» • 17.45 Екра" поmа'ІІіН Ук,рiliїис:",ке­ го NлебачеJIIIIIII. 18.00 Циркова програма. , 18.3'0 фt.1UlМ-Кевцерт «Музяка С. СаЙрmева». 1-9.00 АкТУВ\81о1ВВ "1L'мера. 19.ЗО Чемпіонат СРСР з ХОJ<ею. «Cna1J'Тa'lt»

Rореспондеиц1я

траш1ЯЛИСЯ

плектованість

Новиви. ЧемпІонат бн дзюдо.

світу

3

бороть­

Броварській друкарні

~ОТРІБНИЙ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ друкар для роботи' на машинах B~ICOKOГO др у" ку.

Дирекція.

" [

А.lI/МJІНlсграці·я. партllі'ва та профспілкова оргаИізаЦіт"-1

:ціючого буді~ЬІІОГО поїзда .N! щире співчуття ста,ршому 6ухгалт-еру С"'КОМУ 3 при·воду смертІ iklго 6а-.ь·ка.

nOC'l'liOKO

ІІІ. БРОВАРИ I(иlвсы(ІI ОБЛАСТІ, I{иlвсы{,'

терта

зв'язку В.В. НОРОбко по'

lПIIIOJЩJі.

1-7.38 ,ШаJVU ШКО.ІІа. 1'8.00)' l.ожному ма.llюllку савц • 18.115 Лен/lІІ":l>киА у,н!верс.нте1 мlльЙові'н. «Труд с,.:nїль­ ство- люДин·а» •. СсщІа..-wю­

вершків,

відомив

8.00 8.15

(фортепіа-но ). 18.05 Н_н. /6.10 Лір_а П. Ти'tннн. 141.45' У 'lЮнцертному за·л"

J

зв'язку кадрами. Зараз вжиті д1йовlзаходи по укомnлектуваНJlЮ штату листонош 1 ~:пол1пшению обслуговування населен-

16.26

селу. Нау'КОJЮoПО' п"ириl фlm.JfИ; Твори Ф. Шовеаа у ВІІКО­ н_і зааУЖelrotо a1J'Тнcтa РРФСР С. Доренського

збитими

На иеаадов1.JIьиу доставку .КОре8ПОНДевц1ї скаржився житель міста' О. HeroAa. Начальник ра:йвузла

ВсеСОЮЗІЮГ0

раАіо. ·'1.25 НО81f1tи.

чи

катний горіх, ванілін, ко­

14-00 Вчев/ -

явили.

Звеl"ХУ пиріг прикраси-'

Слідами вевадруковави" листів

8.50

І

'

дати

піднятися. Після чого можна пекти млинці. На 1 'кг пюре гарбуза 1 лІтр молока, 3 яйця, 15 г дріжджів, 2 склян'

16.00

теле6а... _

дЛЯ

пирога і для

пІвлимона,

16.10

ста -к_а",

годиться

сіль,

вхід до підвалу. Трима­ ючи наготові зброю, спус­

За кіль~а хвилин гру­ рис гадав, що перед ни- па вже обживала схови­ ми і є ТоЙніц. Та, як з'я- ще. Розвідники про МОКлИ сувалося потім, мІсто бу- 1 раді бу ли хоч якомусь ло південнІше. затишку. І До населено'го пункту - .ГончаровІ - прити-

сНОВА5І ЖИЗНЬ,. орган БроварскО>ro городского комнтета І{оммуннстнческоil партии УкраинЬІ. город. ского н райО>ннDI'О Советов народнЬІХ депутатов Кнев­ ско/l области. (На украинском ЯЗЬІке). . Редактор Е. ФЕд5ІА. Газета выодитT с 17 аПРeJIl! І937 rода. Дин BwxoAa: вторних, среда, UИТВПl(а, суб6ота,'

масою. Начинка

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

НО1ІІІ'ІІК. МУ.ІІь:гФіID<МН

МОлО­

Все змішати і поставити На 1 кг гарбуза в тепле місте на 2 годи- 1 ОО г цукру, 2 яйця, .( ни. Потім додати в цю столові ложки молока чи

ПРОГРАМА

8.00 8.20

цукром,

відкритого

крайнього пІд 'Узду , темиів

'Біля

Навпомацки обійшли весь

показалнся

І

Ir 3АГАЛЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

роЗВіДНИКИ.

гіЙ. Підняв із земл! дерев'яний дороговказ. тилися ДО нього схІдця­ Тойн1ц, ледве розібрав ми, захаращениМlj щебе­ У темряві.' нем, битим склом. В об­

Впередl

сманом.

14.ЗО Но_.

довкола

вмовчав про те, як обхитПройшли З Кілометр підвал. Та, окрім камін­ рував гітлерівців. ру 13 безлюдним степом. Ноли ня, нічого в ньому не ви­

дорогу

йшла

бійців.

дояра, тицяли на нього Моргуненко дуже зра- личчя війнуло сирістю і пальцями, щось вигукува- дів знахІДЦі: цвіллю. В темряві важко ли, ГОлОСНО реготаЛИ"'r- Це те, що нам тре­ ЩОСЬ роздивитись. Але 'Опісля всі відомості ба... йдемо правильним присвітщи собі ліХтари­ Борис переказав коман- курсом, орли орловичll ком не ·наважувались.

.

дісталася ЯК вулп­

ПРОГРАМА

яєць,

ле молоко, _. розведенІ ти кремом дріжджі, борошно, яйця. вершнами.

лейтенант

коліна, рігати за м1сц~вістю.

ми

Зварити гарбуз, протер- пиріжків.

години

Віктора і Бориса несподівано на їхньому Нолесникова шляху постали . перешко­ Дмитрієва:' - Обстежте отой дво­ ди: кущі терцу й рів, на­ будинок, що повнений весняною во· поверхов"й на ПЕрехресті вулиць. З дою. нього буде добре спосте­

крупи,

ти крізь сито, додати теп-

! трасуючих у нього підозру... Шд високим крисли­

Дріб. куле-

ложки

ні. Потім протерти крізь 'сито і змішати із жовтка­

. 4 4

МЛИНЦІ ІЗ .гАРБУЗА

з' явили­

Людина

ще, певне, не рогу будинку,

ву техніку. А от яку са- чортихаючись, вибралися, Віктор з Борисом обі, ме і скільки -треба нарешті, БІйці на дорогу. йшли будинок. Він був взнати. , й тут побачили низку дуже поруйнований. Вік­

дирам.

пря­

ДЛЯ ПИРОГІВ

(ПШОНО,

склянки молока, 2 СТОДО- спеціХ ... Ol}peMO .~биті біJI­ ві лОЖКИ цукру, сіль ки ЗМІшати згарбузяною

обереж­ цею за~потіло. Вереск­ До всю­ ливий голос прокричав пристав­ шось німецькою мовою. і поява (Закtвчевии бу~е).

пізньоІ

зупинив шистських укріПлень. мета розвідники заглиби- знову Надвечір помітщ! стов- nИСЯ у ворожий тил. Та Гуннув до себе

тися:

вікиа

у

за смаком.

-

І нАЧИНКА

столові ложки масла, пів-' ком чи вершками, додати

кількості людей, по H~. Це було видно з тако! узЛіссі того, куди потяглися вог- звичайно ж, виклик~ла б

селами,

спіймав здичавілу козу, ненні зробив з ремінця повіД і куль.

кіт моторів.

мокутнику

ся ноги.

миті

крупу

із вершковим маслом. На 800 г гарбуза -

підскочив руці -

пістолет.

Саме цІєІ

- Група зупинилася.' - Обійдемо його,

Борис розумів Номандування доручило було . просночилн їх, як Борисові розвіДати пра- раптом поблизу вдарив ність лейтенанта. вобережжя ріЮl. Пере- кулемет. БійЦі припали днходу міг бути лений вартовий, одягнений у благеньку до землі.

одіж, хлопець блукав на-

дозо-

.

ру.

столова

1

рис, манку) додати д" Нарізаний шмато~ками гарбуза і варити до готов- гарбуз заПікат,н годину в ності. Подавати до столу духовцІ на слабкому вог­

назад.

В

ру, с1ль

Відварену _до, яап1в~

готовності

у прямокутний невеликий відрізок

До вікна Моргуненко.

MOдO~.)i: або

водою і вершковиМ- мас-

.

прокрала- Моргуиенко звернув у ву­ швидко, підбігаючи. Вона

ся до німецьких боііових

Дніпро. порядків

На

-

кий

кн, боJ?OШН~;

П()R~ .тi<ЩIRaверщкового масла,

гарбуз варити ~. '3ilitРИТl1t 'одна чверть СКЛЯНКИ цук­

радист,

у' пописку­

зо два проскочимо І ...

точки.

корисно вживати гар­

Пропокуємо кI.IIыui feЦепт1в ..c:.'фati 3 гарбуза.

ринві, що слоновим хобо­ тОм -' звисала зі стіНи по­ ЩО Сіуде далі, не встиг ряд 3. віКОнцем. Через пояснити MopryнeHКO НЬОГО у пІдвал задувало скомандував рушати. вільним ВіТром. Борис тривожно пози­ . І' раптом Борис почув рав на ніМУЮчl будники. кроки. Напружив слух: . ВІн чекав; ось-ось з-за може, здалося? Ні, хтось­ рогу котрогось із иих ви­ таки . Jj:аблнжався до їх­ ступить вартовий і оклик­ ІЩ)ГО будинку. не їх. Паро.'!Я ВОIlИ не - Сюди йдуть, това­ Зllають І з вІкон уда­ ришу лейтенант! Бо­ рять замасковані вогневі РИС усім тілом подався квартали

-

rapfJ.J3&

жов'lJlОГО міхура. O«!eб.1uIво буз moДJIlII пOXlLJIОro віку.

трофейному помкомвзводу. Прилагодив

.

харчyJI8IIНJI lіРІІ 3auopJOВa1111Ja серцево-суднниої системи, при lІОрymellRЯx AiJr,lIWIocтi, печlпн і

хлопцевІ: . боти, порадив заміннти звірили по карті марш- вулнці, два будинки нав­ - Дмитрієв у ~ac ве- на старі, nоношені - в рут. проти 3 високими конус­ теран. ~агартовании воУн. них менше рипу. ' .козИрно вийшли: ними дахами. Борис перевірив, ЧIl прямісінько на свою точ­ - Це точно, - піДДощ, здається, стих, тверди}! помкомвзводу міцно' тримаються гудзи­ ку, повідомив ,біЙЦіВ та :в..ода ще збігала по йшов фронтовими дорога-

15 процеи­

~ ,- .ХОJЮПІИЙ дієтичний прод~. ~- p!Кo. . . .ytoтi.e. ДJIJI JI1кувальиого

- Прекрасно. Передай йому от що... Моргу­ ненко зробив паузу.­ Перебуваємо в умовлено­ му квадраті. Чекаємо

отвір

везамІиимі в раціОJlі

ЗО,мІА., кобат.т).

Ще й ,уСНО с.ІЮРядження кожного бій- й Гончаров, старанно мас­ ло видно

характеристику

СІМ'ї

Тів цукру, є lфОD1aJIЬ, вІтамІВи, мінеральНі речо­ виви (кamй, атрій, кam.иlй. мarвIй, фосфор, залі-

обережно. Пер- вогневоІ підготовки. шу зупинку зробили на Радист знову запрацю­ пустирищі, поросломУ ви­ вав иа КЛR)Чі. СОКІІМ бур'яном. Нолнсь Борис у цей час за­ тут, мабуть, стОяла будш­ СТУИНВ на пост замість ля, бо під Щ>ГИ попадала Георгія біля підвального YryнeнKo Особисто·; ОfЛ,t1нув бита цегла. ~opryнeHKo Вtконечка. Хлопчикові бу­

вирушana

тил ворога.

дл,.

В ociJDl.o-зиiIU>в8Й період.

Дмитрієву не треба було розвідники мали, проникпроситися на бойову· опе- нути у ворожий. тил і взяраЦію. Сам коиандир-ди-. ти В полои пrraб норпусу .. візії генерал Орлов вклЮ' цомандиР. розвіДгрупи чив розв1ДННиа до СКЛадУ.;старшнЙ л.еітеиант ;Моргрупи,

дому,

страви 3 raрбу38. В ньому М1ститьса до

захо-

радис­ своІl\'Ш москОВСЬЮlми роаесIПtкаl!lИ ДИВСЯ допомагати встановлюваТJ[ ра­ кілька років досліджували, бойовий тові lJ.IЛЯХ юного воУна. І Було BCTaHOВJ1e- ЦіЮ. Борис чув, як вони нуди вивести но, що деЯkі нагороди ие були вчас- раДИЛИСІІ, но врученІ ЙОlflу через часті ПQраиен- антену. Зійшлися иа од­ ній думці У вхідні .ня. . А 1980 року за заслуги перед двері. Нарешті, раціязanpа­ БатЬКІВЩИНОю в роки Велиної Вітбу ло ЧИЗffяноІ війни .і 'великий внесон у цювала. у ІІі,цваЛі розвнток Збройних Сил СРСР пол- лунко, і стуют телеграф­ ма­ ковникові БорисовІ Олексійовичу ного ключа _ чувся, Дмитрієву було п~исвоєно звання буть, і за його межами. Героя Радянського Союзу. У жовтНі . .:.... Орлов почув нас, -

ЛістнчноІ революцї'У, громадянсько! та ВелнкоІ ВІтчизняноІ воєн. Імена

героІзму

групи

ДІІЯ

Га"уз НІ В8t1ЮМУ стопі

гача біля вікна. При по­ яві будь-кого на підсту­ пах до будинку, повідомНомаидир

___

~

Моргу­ варто­

вого при вході і спостері­

1 - = = = = = = = = = = В. ДЕМ'ЯНЕНКО=========::J лJ'lти мені. Нлуб ~Сл1доnит Велнкого подвигу ~ Бровар.ького БУДИНRУ піонерів і школярів протягом КілЬКОХ років . встановлює невІдомі імена. юних

гукнув

свого помічника ненко. Вистав

Те.1ефони: JjeAaKTopa - 19·3-82; заступннка редактора. віддІлу партіilного життя - 19-4-47; відповІдального секретаРІ!, віддІл)" сілЬСЬКDI'О господарства 19-3·18; кореСПОН)l.ента місцевого _J!адіО>МОllJlеИНIІ 19·3,05; вiJlJr.ілів промксловості, ilнстlв І маСОIІОї роОоти :- 19+07,

висловлюють Д. К. Канар­

2

-------

IlІдекс 61.285. Друк високий. Обсяг 1 друкова· ний аркуш. Тираж 12.555 примірників. Зам. 3S71. .броварська друкарня Київського обласного. управління у справах видавництв. поліграфії і книжкової торгівлі. Адреса друкарні: 255Q21t. М. Броварн Київ:ськс.ї області, вул. KHЇB~Ka •. 154. ТеilефQН 19+37,

#161 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you