Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА.ІН, ЄДНАFIТЕСЯ/

На орбіті-

~

.Ni 161 (4475) ВІВТОРОН

КОРАБЕЛЬ «СОЮЗ-25»

1.1.

Відповідно до програми дослідження космічного простору 9 жовтНя 1977 року в Радянському Союзі здійснено запуск космічного корабля «Союз-25». піло­ тованого екіпажем у складі командира корабля підпол­

ЖОВТНЯ

1877 2

Ціва

р. коп.

a~

КОВlfика Ковальонка Володимира Васильовича і борт­ інженера Рюміна Валерія Вікторовича.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

Програмою польоту корабля «Союз-25» передбачає­ ться

проведення

цінних

експериментів

з

науковою

станцією «Салют-6», виведеною на навколоземну орбіту

29

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТlІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАFЮННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

1977

вересня

року.

(ТАРС).

Торжество леНіНСЬКих принципів народовладдя * * *

*

День прийняття нової Конституції СРСР пра-

В обстановцІ величезиого по­ пІтичиого і трудового піднесен­ ня в країнІ проходять мІтинги, присвяченІ прийняттю нової Конституції СРСР. ПaJJКО схва­ .пюючи Основний Закон нашого життя, який конституційно за­

хріпив новий історичний рубіж

-

У просуванні до комунізму побудову в СРСР розвинутого СОЦіaJJіСТНЧНОГО суспільства, радянські

люди

всіх

випустити

ки

продукції

ознаменували

достроковим

виконанням

тисяч

реалізовано

йони 1О тисяч карбованців.

4

мІль-

Відгукнувшись на патріотичний почин трудя-

щих

Наро-Фомінського району Московськоі об-

ласті, працівники працювати

нашого

під девізом:

підприємства стали -

«Ювілейній вахті

Цей колектив щоденно

виконує

на 120-125 процентів.

заводу

консерв­ радгоспу

}(

.Великодимерсь и Й~ безпосередньо на місцях слухали по радіо пере­

СРСР.

увагу

Особливу

викликала

повідь

до­

Генерального

секретаря ЦН НПРС, Голови Президії Вер­ ховної Ради СРСР, Голови Нонституційної Номісії тов ари ш а Л. І. Брежнєва. Нож­ не

її

слово

проник­

розквіт країни. Політичний оптимІзм допов:ді, широта узагальнень; масштаб­ ність нових горизонтів комуністичного БУДіВ­

тою

зу­

снлля в ім'я дальшого процві­ !l'ання Радяиської БатькІвщи­ ни. В ці радісні, хвилюючІ дні спитати

себе: чи все ти зробив для сво­ го народу, чи всі сили віддаєш на благо Радянської Батьків­ щини?

монструє

торжество

тичної деnюкратlї

-

сш::' .lліс­ влади

на­

роду, В.1Іади в інтересах народу.

Під

час

мітиигу,

шшй

бувсн на орденоносному

від­

Ніко­

П()ЛЬСЬ}(О~IУ Південнот.зубl!ОМУ заводі. електрик А. l\lельни}(

в:дзиа'іИВ,

що

прИЄnlСТВЗ,

трудівнуки

одноголосно

під­ схва­

.пивши Основний Закон соціа­ .пlстичиого суспільства, баЧЗТI> свіЙ почесиий ОGОВ'язок в у;щр­

ній праці

на благо рідної ВІт­

фабрики Та,иара

Рябощук відзначається великою активніс­ тю у праці та громадСЬКО,\ІУ житті колек­

тиву. Виконуючи змінні нор:,ш на процентів

і

здаючи

110-115

процентів

97-99

ви­

робів з першого пред' явлення, в індивіду­ а.1ЬНОМУ соціаліСТИflНОМУ з:.tаганні щомі­ с.Ч'lно вllходить переАtOЖЦЄМ. У зна:.tенні дні підгОТОВI{И до БО-річного ювілею Вели­ І{ого Ж оатня КОА/уністи підприємства пе­ редов,й виробниЧНlIці вuявили вLlсоке дові­ р'я nРIІЙНЯ.111 в канаидаТІІ до славної lіДltуніСТllf/НUЇ партіі. Тепер ТаАtaТЮ Рябо­ щук ще з б!,zыlu,ии ентузіаз,но,и несе удар­ ну

юві.lеЙну вахту

На фото: Т. РЯБОЩJ'К за в'язаННЯ'!1 дuт.qчоо'о трш;отажного оilягу Фото А. Козака.

чизни.

БагатолюднІ мітинги вlдбу.пись на атомній електростанЦії в Обиlнську, МОГИЛЬОВСЬКОМУ

заводІ штучиого волокна, Мур­ манській судноверфі, иафтово­ му проlt1Ислі

Самотлор,

вагоно­

будівному заводі в Кременчу­ Ці, на багатьох інших пІдпри­ ємствах

країни.

'У прийнятих на мІтингах ре· золюціях

палко

схвалюються

нова Нонституція, положения і висновки

доповіді

товариша

Л. І. Брежнєва на сесії Вер­ ховної Ради СРСР, висловле­ но

готовніСТь

радянських

лю­

дей безустанною працею зміц­ нювати могутиість країни Ве­ IlИкого Жовтия. (ТАРС).

великою

ОДИНАДЦЯТЬ НОРМ

ЗА

ЗМІНУ

ііОВI1Ч

ту

на

i~leHi Дзержш:ського Петро Швальов, СГЗIJШfl

честь

позачергової

Верховноі РiJJИ СРСР. Bfli1 ВСЄСОЮЗНflЙ рекорд

чотирьох

на

верстатах

AH,'lpiTPY,'lOBY вах­ cьo~!Oї сесії

установив но­ Працюючи на

Н КР-! ОО М.

він за

ЗІІШУ пробурив 432 погонних метри гли­ боких свердловин. виконавши одинад· цять з~інних

норм.

Перекрито попередНіЙ ренорд Олек­ сандра ІваНОВflча Д~1Итренка з руднина імені Нірова, ЮШЙ становив 415 поrон­ них метрів.

приносять

ба­

результати.

Ми

успішно

дання

виконали

по

зав­

загоТівЛІ

резового

сону,

бе­ кон­

ництва

-

людям

великий

все

це

дає

заряд

енергії,

від­ чуття радостІ від усві­ домлення

того, що

ста­

ли свідками прийнят­ тя нової Нонституції своєї Вітчизни. Нова Нонституція народжена

самим

на­

1

родом прийнята для його блага. Велині до­ сягнення нашої країни за ронів добре ві­ дображені в її зм;сто­

60

В:, ша

у

допов:ді товари­ Брежнєва. Яскра­

-

ВИЙ приклад наш завод, ЯКИЙ введено в Д.ю п' ять років тому Застосування сучасної технології консерву­

.

вання овочів. виробни­ цтва томатів І соків, висона продуктивність

городини.

організовано у дві зміни. На кожній з них працює по чо­ ловІк. СІк виробляємо із яблук, які надхо­ дять Із нашого та су­ сідніх господарств ра­ йону. Наше завдання -заготовити тонн

25

400

яблучного

соку.

За

5

зм:ну маємо його ТОНН. Сумлінною пра­ цею відзначаються трудІвниЦІ Галина Ми­ колаївна Амірова, Га­

лина Іванівна Драна, Василина Семенівна Музиченко та Інші. Змінні норми виробіт­ ку

вони

виконують

на

процентів.

120-130 ЛЯЄ:\ІО

яності

продук­

ції. Лаборант Ганна Миколаівна Л:сунова стежить

за

чистотою

посуду,

дотриманням

технології

Вflробни­

Цтва.

Незабаром немо

ти.

Нині

сала­

наша праця

спрямована не

розпоч-

виробляти на

виконання

успіш­

планів

!

зобов' язань другого року П'ЯТИРічки. Го­ ТУЄІІІО

г:дну

зустріч

60-р_ ччю ВеЛИIiОЇ Жовтневої соціаЛіСТИЧ­ ної

СРСР

1

полів

-

-

р,з.дгоспу

«Зоря~

революції.

О. ЛНЕНКО, майстер зміни.

Ії сприйняли

на

На

мІтингу,

трудlвни;ки

Основний тому,

що

відбувся

палко

ЗаlКОН

запевняли

3

тут,

схвалювали

НраїН:1

партію

що

всі

1 еитузіазмом.

велИІКОЮ радістю

та

1

Рад уряд

працюватимуть

у

ще

краще, множитимуть БНJгатства Батьківщини, зміцнюватимуТЬ іі могутність.

Тепер основні сили зосеред­ жені на зanла'вІ Трубежа, де ведеться збирання столової моркви. у загінках працюють чотири переобла,днані ка,ртопле­ збиральні комбайни один

EM-l1 1

їх

три

-

Е-675.

сумлІнно

ЕкІпажі

ви.конуюТь

обов' язки, добиваються

свої

високої

продуктивності грунт важкий І

машин, хоч комбайни дово­ диться буксирувати гусенични­ ми ТРЗlкторами. Нращих показ­ ників добиваються комбайнар Павло Ма,ксимович Шматко з сином-траJ\ТОРИСТОМ Андрієм та комбайнер Василь Іванович

Мороз з трактористом Віктором Петровичем Бролем. БезперебіЙну роботу комбай­ нових агрегатів забезпечує доб­ ра

ня

Велику увагу прид~

ВИПУЩЕНО ПОЛІТВИДАВОМ УКРАЇНИ

НРИВИй РІГ. Бурильник з д~льниці Г,lибокого буріння шахти «Гігант» PY,'l-

HflKa

турбо­

про щастя народу,

творчої

Серед .молодих в'язальниць верхнього дитячого трикотажу

праці

жанІ

РаідИ

овочеВій плантації, де нині за­ вершується збирання пізньоІ

Нин! переробляємо яб­ лука на сік. Роботу

ВПК

був весь радянський народ. де­

ків

ля, де проходила істо­ рична сесія Верховної

нуте

ня імеНі Чкалова, робіТНИк Т. Різамухаn1едов підкреслив. що Конституція, творцем якої

М. ТКАЧЕНКО,

сервуванню

рантує нам великі права. Але вона ж покладає на нас обов'я­

Виступаючи на мітингу тру­ діВНИК1В Ташкентського авіа­ ційного внробничого об'єднан­

Верховної

про заl{lн­ сьомої се­

прийняття нею величного доку­ меиту епохи нової Нонститу­ ції СРСР застала трудівни­

дачу Із Москви, з Нрем­

Ради

сказала Москов,

повинен

сії

своі завдання

директор промкомбlиату райспоживспілки.

ТрудІВНИКИ

ського автозаводу Імені Ленін­

нас

РадІсна звІстка чення позачергово!

го цеху, яким керує Віра Григорівна Щербак.

ного

ського комсомолу інструмен­ !l'альниця Н. Пільченко, га­

з

НА ЗАПЛАВІ

соціа­

Спухаючи гоnос Москви

його створення вніс ГенеРaJJЬ­ ний секретар ЦК КПРС. Голо­ ва Президії Верховної Ради СРСР, Голова Конституційної КОМісl'l товариш Л. І. Брежнєв.

кожен

У

городини.

ництвом ЦК КПРС, його По­ .пітбюро, неоціненний вклад в

TPVAOBi

карбованців.

Великого Жовтня перед веде копектив пошивно­

і

промислових та продовольчих товарів на

серцем приймаючи і під­ тримуючи нову Конституцію, вони з почуттям глибокої вдяч­ вості відзначають, що цей най­ важливіший документ розроб­ .пениЙ під безпосереДНім керів­

примножувати

різноманітної

ки. За минулий час вироблено

'YciJtI

Конституція, ва мІтингу колективу

550

на

плану

СИЛИ

ЗОСЕРЕДЖЕ"О

року зобов'язалися

до

лістичному змаганні за гідну зустріч БО-річчя

перемог.

-

ви-

додатково

робничої програми двох років десятої п'ятиріч-

звертаються

їх

ударний фініш!». До кінця

цівники промислового комбікату раЙспоживспіл·

дУмками до ріДної Комуністнч­ ної партії організатора і натхненника

ВСІ

Дворічний план--достроково!

ПОЛІТИЧНЕ І ТРУДОВЕ ПІДНЕСЕННЯ

op.-анізаЦіЯ

транспортуван­

Itикопаних коренів.

ного

лІсні

агрегату

До кож­

виділено

трактори

з

два

ко­

причепами.

На перевезенні моркви сумлІн­ ною

працею

ханізатори

відзначаються

ВіЮОР

ме­

Олексійовиq

Осадчий та АНДРій Жу:. Пере6ирания і сортування моркви теж механізовано. На цій роботі використовуються дві сортувальні машини. ІЦо­ Jня на державні ПРИЙ~1альн.t пункти відправляємо 60-80 тонн

продукції.

МехаНІзатори

1

овочІвники

докладають сил. щоб на цьому тижні впоратися з роботою.

Завершується у господаРСТві також збирання пізньої І.апус­ ти. Минулої неділІ її здали ;хержаві близько

100

тонн.

А. ДЗИКОВСЬКИП, головНий агроном радгоспу.

Політвидав України туціі (Основного За­ випустив украіНСьк()ю кону) Союзу Радянсь­ мовою масовим тирй.- IiИХ СОЦіал.СТИЧНИХ же:.r доповідь Гене- РеспуБЛ;н і підсумки раль ного сеliретарн його всенародного обЦН НПРС, Голови говореннн». 'У середу, 12 жовтня, (І 10-00 Президії Верховної У брошурІ також Ради СРСР, Голови вміщено повідомлення годинІ в будинку культури за­ НОНСТИТУЦ:ЙНОї Номі- товариша Л. І. БрежВОдУ «Торгмаш\) відбудеться сії товариша Л. І. нєва про підсумки ропозачерговий семІнар пропаган­ Брежнєва на позачер· боти Редакційної ко· гов:й сьомій сесії Вер· м:сії та заключне сло· дистІв. ховної Ради СРСР де- во. з ЯКflМ товаРflШ МетоДична рада кабіне­ в'ятого скликання Л. І. Брежнєв висту­ ту полІтосвіти мІськко, "Про проект Нонети- пив на сесії. IІlу партії.

До ВЇАома

пропагаНАистів


НАС до КОМУНІЗМУ ПАРТІЯ ВЕДЕ ОДНОСТАЙНЕ

СХВАЛЕННЯ Того

ранку

РОб'1ТНJoDКи

та

Інженерно-технічні працівни­ іНИ свІтлотехнічного заво;ху ІІІИЙШЛИ на свої робоЧі мІс­ ця

ще

задов,го

до

почаllКУ

робочого дня. У просторому :nриміще.нні цеху, щедро

СК.'lа;tального освІтленому

промінням вранішнього осін­ :нього сонця, зібралося на

УРОЧИСТИЙ мітинг БІльше ста виробничникІВ. В усІх - бадьорий, піднесений на­ стрій. Першим

бере слово вико­ :нуючий обов' ЯJЗКИ начальни­ ІКа цеху В. П. НургансьюгЙ. - СьогоднІ усІ ми пере­ буває~~о під ГЩlбонИlМ вра­ женням

від

повіді

історичної

Генерального

до­

сек,ре­

таря ЦН КПРС, Голови ПреЗИдії Верховної Ради СРСР, Голови НонституцШ­ іНої Но·міСії товариша Лео­ ніда Ілліча Брежнєва на ilюзачертовlЙ

сьомій

сесії

Верховної Ради СРСР. Но­ ва НонституЦіЯ Ра.дянсьного Союзу є найважливІшим по­ лІтичним докутментом нашої епохи . Адже у її кожному розділІ, У вІдображені воювання

НОЖНlй статті грандІОЗНі за­

РCliдянського

наро­

ду, його найкращІ мрІї 1 прагнення. А тому усі ми одностайно с~валюємо нову Радянську Н()нституцlю. Під Ії зорею наш на.род твердо І впевнено йтиме до сяючих вершин комунІстичного май­ бутнього.

Усі ~lє!Мo І горди'Мо­

СЯ

-

ТИМ,

ВеЛИIКО!

сказав

вете.ран

Вітчизня.ної

вІйни,

передовий

слюсар-складаль­

ІНИJК

Вор06ей,

В.

П.

що

-

стали свІдками наЙJ!изначні­ шої події у нашому житті прийняття нової Нонети­

-

туції

СРСР.

Дуже

приємно

1

pa~iCHO усвідомлювати, що її творцем є весь ра­

дя,иський

народ.

Нова

Нон­

-

ститУЦIЯ це ЯСНРaJве свід­ чення успІшного втілення в

життя ідей Велпного Жовт­ ня І миролюбної ;полІтики ленінської l{,oмунlcтJi1ЧНОЇ lІ'Іартlї . В з.наlК одностайного схвалення ново! Нонститу­ цП ми, робіТНИКИ брИJГади 1К0муНі,стично'.! праці Ж. М. Патрикеєвої, зобов'я:зуємо­ ся

своєю

цею

наполегливою

ПОЗА ЧЕРГОВА сесія

Нонституцію і вІддамо

Верховної Ради СРСР хвилююча ЯlКою

ти>в

жив

подія,

весь

колек­

Українського на­

уково-дослідного туту по

інсти­

розведенню

І

штучному осіменінню ве,lИКОЇ рогатої худо­

би.

З

величезни:vI

тересом

І

тут

слухали

ін­

;:!ИВИ,lИСЬ

пряму

теле­

У дні роботи сесії в іНститу­

ту вІдбувся урочистий мітинг, яний відкрив се«ретар партійної ор­ ганізац:ї В. І. Саму­

-

Велике

на

-

нас

колеJiТИВ

пLдТРИМ­

ку Основного

Закону

підкріплює

ня.м

ефективності

уно вого

пошуну.

множенням

свого

ду в дальший ток сільського

ському

що

тя, ся

уМіЛО користував­ матеріа'lами. зро­

бив

глибокий

на­

полі тгуртку

в

розви­ госпо­

навчатИіМУТЬСЯ

нову

115

року

фесор, гічних

у

доктор HaYIК,

чий

мето-

шиноремонтного

наполег ли.во

над

працю­

виконанням

народ­

ногосподарських планів, проводить аJiТИВНУ шефську рООоту. Саме сюди, на поле радгоспу «Нрасилlвський~, де того дня трудилися БІль­ ше ста чолові,к, і прибу,а

секретар партійної організа­ цІї п~дприєжтва Г. О. Но­ лесников. Він детально роз­ повІв про роботу сьомої се­ сії Верховної Ради СРСР. нонкретно

зупинився

на

ос­

новних положеннях доповІді ~Про проент НонституцlІ (Основного Закону) Союзу Радянських Соціал1стwrnих РеспублL1С 1 nlдсумни його осенародного

оБГQ,во)}ення.,

з яною виступив

на

cecil

пив

перед

присутНіми,

ска­

зав:

-

Я па..VI'ятаю

1936

рІк,

ноли 8 }(раїнІ було прийнято нині дІючу Нонституцію. 1 в нинLшнlй рік, рІк слав­ ного ювІлею Жовтня, радян­ ський народ одностайно го­ лосує за нову КонституціЮ. Незрівнянно виросла наша країна.

рщдянсьна

людина

за цей час. І тому зрозумілІ ro,pдlсть

трудящих

ВІтчизну,

гаряча

за свою

підтримка

розмах

як

нова

вО-рІччя

дянської влади. Нолектив шиноремонтнин!в одностайно схвалює важливий політич­ ний документ сьогодення. Інженер-конструкто)} В. І. Речич підтримав думку по­ переднього промовця І закликав присутніх завжди пам'ятати про єднlс т ь

обов' я.зкJ..в 1 прав, гарантова­ них радянсьниМl ЛlOjДя:\t Нон­ ституцїєю СРСР.

На СТИlКУ змін

у шиноре­

монтному та цеху

ізолу на

МіТИНГУ перед роБІтниками з інформацІями про роботу позачергової сесії Верховної Ради СРСР виступили В. П.

та Г. О. Нол'ес.ниА. СЕРЕДА.

патріотичний кожного

ДНЯ

по-уд<!!рному.

надпланову

дО

дає

хнення

трудитися

у

І

зовнішньої

тії Радянського Союзу. А. КОЗАК.

о

2

стор.

нулого

року

виконав

на

обсяг

14,5

зрІс на

послУ1'

процента, aБQ

тисяч карбованЦІв.

177 Та,ких

успІхів

досягнуТd

завдltки на.полегливіЙ пращL ТРYlдіВНИіКІ.в усіх вир06ни~ чих

підрозділі,в

niДПРИЄМ4

СТІВа. У СОЦіаЛісТИ'ЧНОМУ зма­ ганнІ ПОіІ1е.реДу ЙДУТЬ НОЛЄК4

лег:кого

Н.

Н.

- ,

одя~iV

1 А. Ф. Рога'!.

Проценко.

року

Щ

п'ятирічки.

лобутномб!на. свої трудовЕ

будl'вництва

:КОМУ'НlЗМУ

cec11l

позачерговій сьомій

Ради нову

1

СРСР,

яка

НОНСТИТУЦі!(t

ВИСНО'ВКИ доповІді Генесекретаря

НПРС,

Плакат випущеио вндавництвом .Плакат •. Художвики Ю. Нерmин та Л.

ЧЕРГОВИЙ СЕМІНАР гоnів первИИНRХ цІй товариства вІдбувся

у

заnl

мІськному партії. доповІддю

ства ненню

органІза­ «ЗнаИJIJI. заСІдань На ньому

Rоиституцlі СРСР та пІдго­ товці до вО-річчя Великого Жовтня» виступив завідую­ чнй :кабінетом паР'1'іЙНОУ освІти мІськкому партІї В. П. Ребров. Відповідальний секретар міської оргаНізаціі товари-

«Про

завдання

органІзації

товари­

ства

роз'яс­

шевсьна у

своєму

сьомо'!

3УПИНRлася

на

«Знання»

по

матеріаЛів

сесії Верховної Ради СРСР,

о

успішно

виробничу програму дев'яти місяцІв. Понад план надано населенню послуг на 50 ти­ сяч карбованців. Порі:вняно з віДПОRідним періодом ми­

рального

мІської

Номуністичної П<!іР­

вування

СРСР. Схвалюючи положен:­

з

'Внутрішньої

НолеНТRВ районного НО'М4 бінату побутового обслyro4

ня

СРСР і

ПОЛ;ТИ1ни

присввчувТЬСJl

прийняла

словили одностайне схва­ лення нової НонституцlУ підтримку

• ••

ПОДІІ

BepXOBGiOЇ

вl,дбули>ся ба­

гарячу

Видатній

-

нат­

ви­

Л. ЗЛОТНІКОВА.

хи

ОБЩЯЄМО

СВОЇХ промовах

Ному.

партП.

здобутки видатній подІї enО 4

:гаТОЛlOjДні мІтинги в іНСТру­ lМентальному та зз-готіlВель­

сьний

справі

ту присвячують

3

ному цехах. Фрезеруваль­ ник М. В. Нопецький, елек­ тр0зварнИІК Л. А. СаvнІДМШ.й. інженер Ю. П. Ноновалов, майстер А. І. н.рyn'ЯІ!{ та роБІтник Б. І. Лем6ер­

Жовтня,

ПраЦіВlІИIКИ

краще .

Одночасно

позачерго­

ністичної

тього

працюємо

цра.ці. ще

Пленуму

КПРС,

вої сьомої сесії Be~ ховної Ради СРСР, І у відповідь на ПРИЙ4 няття нової Нонститу~ ції вони заявляють про беззавітну BLpність Ідеям Великого

-

трудя­

велик~

р.)

шІсть :колективів ДОС'!1роково виконали дворічні завдання І працюють у рахунок тре 4

щаСЛИlмшоrо

нам

жовтневого

(1977

шиттю легко,го жіночого І верхнього чоловічого одягу

ВИІІУонаємо

ще

життя,

L

ма-

го ОДЯіГУ Г. П. Євтушен­ но І Г. М. Дзюбенко, ПО 4

державним Знаком Якості. НОВИЙ Основний ЗaJ(ОН вLд­ l\риває нам світлі персп6ІК­ ~иви

підтримуючи с~валюючи

терІали

ЦН

Одно­

пошиттю верхнього чоловіЧ0 4

ми

продун.цIЮ

стайно

О. В. Мовчан

щих Hapo-ФомlнсblКОГО райо­ цу'

XXV:

КПРС.

гаряче

жLночого

політИlЧ.НИіМ Л1,дтрима'ВШи

почин

присут­

тиви бригад: фотографjВ М. О. Блінова, по лошиттю

небymа~

1

завданнями,

ПОСТ<!івленими

по

дальниця Г. А. ОпанасeнJ(D. - Прийняття ново'.! Радянської НОНСТНТУЦії.

виробничИіМ піднесення'М.

новими

Ра­

пра­

-

Інституту

1

соціалізму.

1(0, ВИСТУПИЛА передова сз<ла4

вона,

рівні.

Вчені

Історична

Від Імені нолентиву ~4 І'ої окладальної бригCliдИ, ,я,RОЮ керує Н. Т. Романея-

підкреслила

роз­

людей, роль

змагання

гІднІй зустрічІ

Бовтрук ІКОВ.

ідейно-полі­

тичному

зовнІшньо'! 1 внутрІшньо'! політики Радянської держа­ ви, небувале творче підне­ сення,

літе,ра­

Заняття пройшло на високому

- Нова Нонститу­ ц!я СРСР. підсуму­ вав В. П. Дем'янчук, - названа маніфес­ том будівництва кому­ нІЗму. Прийняття Ос­ новного Закону це закономірний рух на-

бlоло­

слухачам,

прочитати

туру.

глибоно РОЗКРИВ радянсьний на­

нутого

завІдую­

1

поре­

з'їздом

увагу

багатства ВІтчизни.

ознаменували

я,ку

партії в умовах розви­

лабораторіЄЮ

Генеральний секретар ЦН НПРС, ГОЛОІВа Презид1У Вер­ ховної РalдИ СРСР, Голова Нонституційної НомlсlІ Л. 1. Брежнєв. Я«і,в Іванович Юрко, на­ чальник штабу цивІльно'! оборони з a.вQДy , який висту­

:КО:vIендував

ному,нізму,

спільнІсть

ме­

аналіз

узагальнення,

кового

род

семіна­

ЩО

свою дlяль,ність ще ще раз звіряють Із

ніх І тези:

висту­

Відзначити,

витну Радянської держави. Розглянувши нову l{онституцію СРСР з позицій нау­ звернув

ру «філософСЬКі пи­ тання біології» про­

слуха'Чів

навчального

темою

пропагандист

СЛОВО ШИНОРЕМОНТНИКІВ ЗaJВОДУ,

полі тич-

Шl,стдеСЯ'l'ирічного

полі тичн!

тодологічного

ської полі'Тосвіти. Цьо­ майже

цією

пив

заняття у системі полі­ тичної і комсомоль­

радян­

това­

НОНСТИ'l'уції CPCP~­

вІдбулися

голосуємо

ючи

закрІпили

Слl;:!

політично!

пропагандист В. П. Дe~i' янчун грунтовно Підготува,вся до занят­

ну основу РаlдЯНСЬНО'! держави. Нова Нонсти­ туцlя СРСР кон­ центрований підсумок

пІдсумки всенароідНОГО Обговорення проекту

вкла­

з

жовтня

дОПОвІдІ

«ГоловнІ

при­

дарства.

ГО

Нолектив

прояв соц1аЛ;СТИЧБОЇ демократії, високого рівня св!домості

розповІвши Конститу-

ки КПРС1>, комсомоль­

зу радянсы<хx Соціа­ лІстичних РеспублІн І підсуМlНИ його всена­ родного обговорення~ вивчали всі слухачі.

п!двищен­

до КОМУ4 справжній

людей, їх зрілості.

риша Л. І. Брежнєва на сесії Верхов,ної Ра­ дИ СРСР «Про про­ ент Нонститу:ції (Ос­ новного Закону) Сою­

Ін­

свою

ського способу життя. Разом з депутатами за

шої країни нlзму і

ції. прийнятІ на почат­ ну РаД:ІНСЬНОї влади, Нонституц1І 1918, 1924, 1936 років. На­ голосив на їх значен­ ні як конституцій,

розділ

підкреслюва-

щО

ституту

серцем.

нашого

ро­

мітингу.

.'ІН,

Сх:валюємо Основний ЗаRОН Країни Рад зак'он

історію, про перші

«Наш радянсьt<ИЙ спо­ Сіб життя.. Перший

науко­

пращіВНИіКа,

Вони

секретаря

YCLM

молодшого

на

ЦН КПРС, Голови Президії Верховної Ра~и СРСР, Голови Нонституц:йної :Комісії това'риша Л. І. Бреж­ нева. Ножне слово до­ повLді, як і всі мате­ ріали сесії, яна прий­ няла нову Конститу­ цію СРСР, сприй­ маємо

:кo~~co-

бітника центральноІ дослідної станції Ф. Н. Нікотя, які виступили

глибоко З~lістовна до­ повідь на сесії Гене­ рального

наук,

вого

вражен­

справила

сільськогосподар­

мольця О. І. Ностенка

сенно. ня

дата

В. П. Дем'янчук. Спочатку пропаган­ дист зробив е:кскурс в

У ЦЕНТРІ УВАГИ

палацу.

за,'!1

дологlчному семІнарі «~ілософськl питання бl0ЛОГії~. теоретично­ му сеМінарІ «Актуаль­ ні проблеми теорІї по­ літики партіУ в світлі рішень XXV з'їзду КПРС., ленінській на­ родній школІ «Акту­ альні питання полІти­

сьних

візійну пе.редачу з Ве­ ликого Нре~шівського

aKTOВO:vIY

'ВсІ СИ,,!И й знання. щоб І далі розквітала й могутнішала наша рідна Батьківщина. Такою одностайною була думна ветерана партії і пращ Я. А. Голоти наукового співробітника, канди­

матер14

примнощу:вати

альні

І

о

~Знання»

ліпmеННJI

Г. С. Ма­ виступі

питаннях

роботи

НОВЕ ЖИТТЯ

по­

пер вин-

о

НRX

Тарасова.

---

органІзацій,

пІдвищен­

ня ефентивностl всіх форм пекційної пропаганди, широ­ кої пропагандн радянського способу жнття.

ЛекцІю тов:ки

«Методика

тексту

цензуванню)

підго­

лекції прочнтав

і

ре­ пер­

сональний пенсіонер, член презндlj міської органІзації

товарнства «Знанню) ЦімошинськнЙ.

І.

Верховної

лови

11

СРСР,

НОНСТИТУЦ1йної

сії товариша

Л.

сервісу

майстри

нуть

внести

1rклад

ної,

у

І.

ще

ГО4

Номі4

БреЖНЄ 4 праг­

більший

зміцнення

політич­

еноно:\!ічної та

соц!ал~

ної основ

стріти

країни і гідно ЗУ4

60-річчя

Великого

Жовтня.

Є. КУЗЬМИЧ,

Н.

жовтня

Ради

ЦК

Президll

ва,

Ф. ШИПИЛЕНRО.

Вівторо:к.

Голови

секретар

партійної ор­

ганізації

побуткомбі­

вату.

1977

ро:ку

о

.. •


.в.иоор.

АКТИВНіСТЬ, діЛОВИТіСТЬ

У паРТіЙНОГО ватаЖка

нелегка по­

-

то

Са;І.а. Важка насамперед тому що коло його обо,в'язкlв надзвичайно широке, а

парторга.

Більше

сфє>ри праЦі й

1К0лективу

того,

1>сі

колекти,в, придІляли максимум ПИ'l'ання,м підготовки мО вО-РіЧЧЯ

чис­

пра:вильної

пар­

заводу

розглянули

металоконструкЦій

не

упустити

1

-

дІловитІсть.

серед

ня

трудовому

заводу

методом

ПостаБИВШИ

!На партJ.йiниIx зборах,

коз­

JIКв1стю І роллю в

схемою

засіданнях бюро,

зору

посилення

:впливу

аналІз

Чернfrfвськ8'

AonoMory

тії

-

1

забезпечила

УСПіХ.

Зв'Ї.дси

рантів інспекції О, В. ІГНАТЕН.

КО і Г. Г. ФІЛАНОК. Фото Ю. Олійника. (Фотохроніка РАТАУ) ,

1

Д.JIЯ ДІТЕЙ

зав.:\аннями.

У сел! БогданівЦі став до ладу

Іванович ветеран

тресту еВроварисіль­ буд., Незважаючи на труднощі, які зараз пе­ реживає

організацІя,

він залишається вірним, Здавалося

rй б,

Оленсій Іванович праг­ нув

влаштуватися

роботу

тІльки

в

на

цей

1

трест, цим зумовле­ на така вІдданість

своІй

мехколоні.

Од­

нан він став сільським

будІвельником

цІлком

випадково.

Сталося це так. Од­ ного

роки

Ворошилов­

тва­

ринникам у БУДіВНИЦТві виробничих примі­

rOTYBaB багато відомих спортсме­

ники

майстер

них

заслужений

-

спорту,

неодноразовий

чемпІон світу, Європи

Ікраіни

Валентина 3акорецька, Вона ста­ па

першою

жінкою

в

свІті,

яка

зробила шість тисяч стрибків, Ії молодІ подруги ту

--

міжнародного

майстер спор­ класу,

призер

чемпіонатів світу І Європи Олек­ сандра Швачко, призери всесоюз­

них чемпіонатів Ольга Баженова І Віра Нечехова, абсолютна чем­ піонка України нинішнього року

Тетяна Мажара є членами

збір­

ної команди СРСР. На фото: абсолютна чемпІонка України

нинішнього року, пер­

шокурсниця

ВорошиловграДСЬКilГО

педінституту Тетяна Мажара. Фото Р, Азрlєля. (Фотохроніка

РАТАУ).

Вівторок,

Одним із перших у тресті О. І. Бобришев як бригадир уклав з

N924.

адміністрацією

Згодом

Олексія

ПОТРУДИJIИСЯ

славу, Особливо значився Олексій нович. Виконроб віть

на

від­ Іва­ на­

сказав:

У

-

тебе

чи

не

хист до сільського бу­ дівництва проявився

Бобришеву

не

пригадувався

...

раз

день,

проведений на БУДі­ вельному майданчику в Броварському райо­ ні. Пригадував і сам собі не міг пояснити, чим сподобалася робо­ та в селі. Наче й кель­ ма

та

ж

у

руцІ,

ніби

й розчин однаковий, але от атмосфера на сільськІй будові якась інша. І словами пере­ дати її важко. Чи то

Від

близькості до при­

роди,

чи

вІд

того,

що

зір не скут ~й кам'яни­ ми лініями, за якими й горизонту справж­ нього не побачиш, але

факт: в

потягло майстра

село.

Змінивши

11

ЖОВТНJI

спецІалІ-

1977

року

Іва-

новича Бобришева призначили бригадиром. До складу ЙОГО колективу

входить

усього

чоловік.

кілька

сокоякісно споруд.

броварським

сокій відповідальнос­ ті кожного із них за доручену

радгосп. до догnво­ допо­

дисциплінованість, базується на ви­

ляр став помітною фі­ гурою в пересувній механізованій колоні

підшефний Відповідно

подали

на яка

Для

Умілий, дисциплінова­ ний, наполегливий му­

Але

щень. Робота спорила­ ся. Того дня будівель­

Серед

3

будІвельної приїхали у

вони

в досвід­ із тресту

4:Броварисільбуд.. часом усе впевненіше відчував себе на сіль­ ських новобудовах.

столичної організаціІ

rраАСЬКИЙ аероклуб ДТСААФ пІд­ нів.

працелюбів на чолі з Олексієм Івановичем Бобришевим характер­

працівники

могу

останнІ

органІзованостІ.

сив учитися чених нолег

разу

ру

зацІю, будівельник му­

на їх ТРУДОВО:vIУ

--

рахунку

чимало

ви-

зведених Особливою

гордістю Олексія Іва­ новича та його товари­ шів є перший раїнІ пташник тисяч курей,

на У к­ на 160 споруд­ жений на Ниївськ:и птахофабрицІ. Для сільської місцевості це унікальна будова. Як відомо, до введення її в дію на початку цьо­ го

року

публіці

в

нашій

не

було

топоверхових

рес­

бага­

пташни­

ків з подібним рlю:ем механізації ТРУДОЛlіст­ ких процесів. Відзна­ ЧИllЮ, що Державна комісія прийняла об'­ єкт

в

експлуатацію

оц:нкою

Зараз лектив

з

«відмінно».

дружний

споруджує

М.

О.

Злобіна,

ко­

програми

двох

пятирічки

до

же

кого Жовтня

-

робіт­

ничу двор:чкуl». У со­ ціалістичних зобов' я­ заннях

колективу

писано

також:

карт

сів

І

за

проц~

органі­

натуральних одного

робітника на цегляній кладці 1,2, монтажі збірного залізобето-

ПМК-24,

2,2 ну.

-

3,5,

монтажІ бетону

-

кубометра за З~lі­ І в ЦЬОnlУ відно­

шенні

слово бригадира

Бобришева виявилося по-р06іТНИЧО~lУ вик­ лючно твердим. Шд­ сумки змагання бригад

НОВЕ

ЖИТТЯ

вого

досягнутими

успіхами. Близько до серця бере бригадир усякий випадок, який негативно в:дбивається на виконанні плану за кожний день, кожну

робочу годину. Інколи навідується і в трест, цього

потребу­

що про­

тягом

зри·

днів

ваються графіки заве· зення бетону. Просив допомоги. В останніх С:lОвах Олексія Івано­

про

-

це яск­ п!клування

щаСJlиве

ди­

призначення- введено

в

позачерго­ Верхо,вної

СРСР, ГОЛОВИ Нонсти­ туційної Номісії товариша Л. І. Брежнєва наголошує­ ться

на

ний

тому,

та

що матеріаль-

культурний

процес

великого масштабу привів у J' нас до значного зближення

r., умов роботи і життя в Місті і на

селі.

Один Із

численних пла­

нів спорудження закладів соціально·побутового і куль­

Ось і нещодавно за­ йшов він до контори

двох

дошкіль:-юro

1Ради

ють обставини, загаль­ ні інтереси бригади.

тресту. Сказав, справи погані, бо

ді­

Ради СРСР, яка обговорила і приЙня.'Іа нову Нонститу­ цію. У доповіді Генерально­ го секретаря ЦН :КПРС, Голови Президіі Верховної

є постійне невдо­

турного

},

призначення

в

сіль­

ській місцеВОСті здійснили буді,вельники ПМН-24 трес­ ту «Броварисільбуд». Дит­ садок зве.'ІИ члени компле!.с­

ної бригади Івана Гuатови­ ча Базіра. УСі роботи ВИJiО­ нані вчасно і якісно. Найни­ щою ОЦінкою їхньої праЦІ

вича уже відчувалось не тільки прохання, але і тверда впевне­ ність в TO~IY, що зая­

будуть радісні посм! щш малят І вдячні слова їхніх

ва

батьн1в.

не

залишиться

уваги.

В:l1:Є

він

стоювати

без

від-

бригади. По-діловому вІдповідає колектив брига­ ди на лист ЦН НПРС всіх

про

трудівників

Союзу

надання

допомоги

працівникам сільсько­ го господарства. Роль керівника цієї серед­ ньої ланки запов­ зят ливого й інlціа тив­

-

ного, ВИll!ОГЛИВОГО

і

то­

вариського

-

неннях

злобінської

бригади

у

досяг-

велика.

Не

СУ:llніваємося, головнІ висоти ОлексІя Івано­

вича Бобришева і його товаришів

В. начальник

інтереси

Радянського

зації праці досягти ви­

ну

рисою Івано­

якщо

сучасного

дію напере;:{о;:{ні вої сьомої сесії

ників.

дО

наукової

на

Характерною са:\IОГО Олексія

90

місцевого

ТИНСТВО майбутніх бу-дівни­ кі,в комунІстичного суспіль­ ства. Приємно ві,;:{значити, що об'єнт соціально-побуто­

що

показ­

Дво­ стане

Введення в дІю ще одно­

мі­

вищих

рад­

господарства.

члени бригади Олек­ сія Івановича досягли

за­

трудових

в

дев'ять

ра­

впровадження

монолІтного

казуючи зразки робіт­ ничої кмітливості й

із

-

доліки в постачанні конструкцій та мате­ ріалів, а також в орга­ нізації виробництва, якІ мають місце в ступово бере нові ру­ бежІ. З кожним днем робіТНИКи вдосконалю­ ють майстерність, по­

січня

зверненням до всіх бу­ дівельників тресту працювати під деві­ зом «60-ріЧчю Веди­

показниках

по­

Ад­

виступила

робітку

бригада

ювілею

на початку

бригада

зважаючи

не­

років

Радянської влади.

корпуси Семиполківсь­ кої птахофабрики. Не­ на деякІ

колек­

виробни­ першому об'єктах

птахофабрики освоєно 77 тисяч карбованцlВ за1Іість 30 тисяч. Олексій Іванович мобілізовує зусилля своїх підлеглих на ви­ конання виробничої

хунок

новІ

договір

на госпрозрахунковий підряд. Взявши з іні­ ціативи бригадира на озброєння метод Героя Соціалістичної Праці тив нарощує чі те;;ІПИ. У півріччі на

показали,

волення

робітників

держави

за

вича

справу.

споруда

закладу на селі раве свідчення

сяців

збудо­

другою домІвкою для

го

тресту

значно

садок,

замовлення

пове,рхова

НАЦІЛЕВІСТЬ ВА УСПІХ Олексій Ek>бришев

на

госпу імені Докучаєва.

окоряєтьсяl~=§~§rВАр,ц.lЙцr п~втирzqви~~~~~

Небо

дитячий

ваний

тей

Їм

Ваnик,

радгоспаі

На фото (злІва направо): CTap~

ПартійНі збори обрали новий снлад партбюро, його секретарем знову став О. І. Дрозд. А. СТЕЛЬМАХОВ, вІддІлом пропаганди завІдуючий 1 агітації місьнкому КомпартіІ Унраїни.

на

І

ший агроном радгоспу «Украї­ на» В. В. МЕДОВИК УТОЧНЮQ якІсть насіння у техніків-лабо~

впевненІсть в тому, ЩО !Комуністи заво­ ду успішно слраБЛЯТЬСЯ з намічени­ ми

ое1l8СТЬ.

колгоспам

у пІдготовцІ насІнного матерІал) подають працІвники Чернlгlвс~ кої районноі держнасlнlнспекцlt.

-

на обгово,рення

політичного

ретельний

сненню контролю за діяльністю адмі­ ністрації. І, закінчуючи думку, скажу, що саме така діЯЛЬНі'СТЬ партійної ор­ ганІзації на основі справжньої дІло­ витості, принципів партійної демокра­

партійнИ'Х зборів: o~opOHa праці І до­ т~имання техніки безпеки, матеріально­ технічне забезпечення заводу, пІдготов­ ка до роботи ВЗИlмку, добір 1 розстано,в­ на !Кадрі,в. Нази:ваю Ух не для констата­ цП фаКТіВ. Головне те, що кожне з ви­ робничих питань розглядалося з точки

вирlliIення

зробив

щенню ефеКТИВНОСТі ВИ:РОбни:цтва, під­ тримував обрану ним позицію по здій­

суc.nІльному ВИjp06-

НИ:ЦТВQ, що виносилися

для

належно ОціНИ'В пошуни партійного бю­ ро по удосконаленню роботи по підви­

Наз.ву й іншІ питання, !рІзні за :важ­

мету,

зерноскладІв

ційно-партійній, maCO,BO-ПОЛіТИчній ро­ боті. В дебаТL", взяли участь члени НПРС Л. В. Анисимова, В. М. Нлочен­ ко, В. О. Іванов, Г. Ф. Залозний, В. Т. Авраменко, О. М. Подя, В. І. Наркич. На найхарактернішому в їх виступах слІд зупинитися. Ножний з промовців

дІю .дозволить повніСтю механізувати фарбуваЛЬНі роботи і вивІльнити за­ й:нятих тут жіно.к.

мок.РИ'l'ИКИ. Якщо \додати, що всі ці пи­ конкретне

УrДооконаленою

десять

Доповідач

моmує фа,р6увальний цех. Пуск ЙО'ГО в

П1Jjpтбюро Н1ІІКреслило ращіональнl шля­

знаходили

за

сцра.ви

недолі,ків lКом,унlСТ1В, всього коленти­ ву у вироБНИ'ЧіЙ діяльності, організа­

полііІІШен­

з допомогою

добрі

1

побуту трудящих.

занурювання

:КОЛet\ТИІВ

хи ЇУ досягнення удосконалення ро­ боти по добору й розстановЦі кадрів, ЩЦ.БИІЩення бойовитості партг,руП 1 під­ !Несення ~івня й ролі партійних зБОРіВ, розвиток на них ділової критики 1 са­ тання

IВИlрООНИJЦ'l'ва,

1

додати

кучаєва.

першочер­

лового 1\рану. Це дало можливІсть змен­ шити кількість ,робіТНИJКlв, зайнятих на Цій операцП, з 22 до 14 чоловік. Зараз

порош­

06ладнання~ lВи,ділили в окрему), О. І. Дрозд c.MiJlliJ;lo BXOД1tВ У всі сфери діlЮЛе:ктИlВУ.

як

Мі неузгодження. З іНіцІативи 1\0111уніс­ Тів вони ВИJПPаіВленІ. Т1ІІК, було :впро­ ваджено фарбування ферм і прогОнів

но.вої металургІї. тут Олександр Ісако­ :вич пройшов школу секрета'ря цехOf 01 парторганlзащіУ, був членом парткому підприємства. І, очоливши заводську партійну організацІю (у квітнІ П із спільної Із СПМК 4:Головтеплицятех-

8ЛЬНОСТі

виготовлено

При проентува,нні заводу були онре­

ДJруroрядно­

Напрям дІяльностІ !ВИ­ ВИСОка організо:ваність

!КолеКТИВі

о,рганізац1У

ня умов працІ

Певного досвІду набув у згуртовано­

ІМУ

завдання

слІд

105,2; за 102 про­

рцгоспів «ПлоскіВСЬКИЙj>, «ЖердЬвсь, кийj>, імеНі Юрова, «Зоря,>, «Велико­ динерський», «Літкі:ВСЬКИЙj>, імені До­

гове, наК1реслили план роботи. Особливу увагу в ньому звернули на удооконален­

технологічного обладнання плlвкових теплиць О. І. Дрозд. І знову по­ стало безліч питань, як скрізь встигну­ T~, ЯR добитися виконання прийнятих го ГОЛОВ'НOJ'о. значив чlТ'Ко

це

цього

відповІдно

-

заводчан по шефськІй допомозі труідИ3никам сільського господарства. Ними

уваги Вели­

1

1

РІшень,

До

-

ПРОД.УІкції

1 104,7.

центи

ництва капітально,го будІв,ництва. І не 8И'Падково на перІШИХ зборах 1\омунІсти

;ними думками і в'зносн виконувати до­ ~учення секретаря партійного бюро до­

валової

дев'ять мІсяців

к?го Жовтня і виконанню рІшень ХХУ з lЗДУ КПРС, спрямованих на пLдвищен­ ня ефеіКТИJвності промислового вироб­

Тійної організаціІ, пtдготовки. Ось з та­ слідного

пуску

Члени паlРТ!У, ведучи за собою 'Весь

інте,реСі'в членів

потребують

кІв. За 8 місяц1в план по реаліза~ї про­ дУіКЦlї виконано на 102,2 процента, ви­

головну лІнІю

них партійних зборах.

Ці питання мають бути постійно в полі ЗОРУ

коле,ктНіВУ свідчать, що партійна о'рга­ нlзацlя зуміла моб.;;ізувати трудівни­

діяльності комуністів і відображення її в доповІдІ О. І. Дрозда на звІТНО-ВИБОр­

характер фУН,КЦіЙ окладний. Вироб­ ництво, кадри, відносини в колективі, IКУЛЬТУ'рне життя лю.деЙ, Ух побут ... Всі

ленні

можна говорити про

:комуніСтІв 1 оезпартійних при ВИР~Н­ ні ЗаіВдань. На них дr..вuлася оцlшiа ролі комуністІв, їх вкладу. Успіхи ж

-

ще папе·

реду.

Г. ХАУСТОВ, начальник вироб­ НИЧОго відділу.

БЄДОВ,

llMK-24.

~~.

СЛІДАМИ

НАШИХ

ВИСТУПlВ

У

«Листну

народного

контролю» бу ло надрупова­ но критичну замітку «Нуди дивляться контролери торгу), у якій йшла

про те, що на подвір'ї

гастрономуМ

3

просто

зrolіш­ ItІОла

біля

неба

лежить і псується холодиль-

ник найновішої конструкці'і. Директор Броварського змішторгу М. Ніколаєв на­ діслав повідомлення, що пІсля справедливої критики згадану

холодильну

камеру

забрано з подвір'я і встанов­ лено

у

кіоску

Морозива.

по

продажу

'

Редактор Є. Ф ЕДЯП•

3

стор.

..


р

III1

і і!

Е

~I

1111

і і!

Відповідальність за протипожежний стан на фермах

А

прИМіщеннях ІіІ К

dCI ПРАЦІВНИКИ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ ПОВИННІ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИЙ

ЗАЛІКИ.

Ііі:

ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ПЕРВИННИМИ ЗАСОБАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

!ІІІ

ТАМИ, БАГРАМИ,

ТЕРИТОРІЯ ФЕРМИ І

МІНІМУМ

І

СКЛАСТИ

ВСТАНОВЛЕНІ

В

Ііі:

1111 ІІі: М 1I1I

ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІ-

ЩЕННЯХ ПОВИННЕ БУТИ СПРАВНИМ, А ЕЛЕКТРИЧНІ

ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ЛЕГКО ЗАЙМАЮТЬСЯ.

ЛАМПОЧКИ -

В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ВСЯ ТЕРИТОРІЯ ПЕРЕД ВОРІТЬМИ

liil

ПОМІЩЕНІ В СКЛЯНІ ПЛАФОНИ.

В КОЖНОМУ ТВАРИННИЦЬКОМУ ПРИМІЩЕННІ ПОВИН-

ФЕРМ ПОВИННА ОЧИЩАТИСЬ ВІД СНІГУ.

ПРИМІЩЕННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ ПОВИННІ БУТИ

НА БУТИ ПРОТИПОЖЕЖНА ІНСТРУКЦІЯ. ВСІ ТВАРИННИЦЬКІ

(ВОГНЕГАСНИКАМИ, ДІЖКАМИ З ВОДОЮ, ВІДРАМИ, ЛОПА-

ГРОМОЗАХИСТОМ.

ІІІ:

СИГНАЛИ ТРИВОГИ ДЛЯ СПОВІ-

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

ПОВИННІ ПОСТІЙНО ОЧИЩАТИСЬ ВІД СОЛОМИ, ГНОЮ ТА

ТА ІН.) ТА

ЗВУКОВІ

ЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ.

ТВАРИННИЦЬКІ ПРИМІЩЕННЯ

ДРАБИНАМИ

ША

БІЛЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ПОВИННІ БУТИ

I11I Ilіl 1111 III1 I111 I11I

ІІ!!

ШЛ

несуть завідуючі фермами

ПРОЙТИ

Ііі І

1111

ПОJВЕJВ.

;ііl

li!~

Е іі

~I

,

ВІД

;Ііl

~

BEPEJВITЬ ~ЕР:МИ і і!

Il і

А iiil М

ТВАРИННИRИ~lііl р

ПРИМІЩЕННЯ

ОБЛАДНАНІ ГРУПОВИМИ ПРИВ'ЯЗАМИ.

ОБЛАДНАНІ

ПОВИННІ

I11I I111

:ііl

liil

БУТИ

Ш 1111 Ш

ЗАМЕРЗЛІ ВОДОПРОВІДНІ ТРУБИ РОЗІГРІВАТИ ТІЛЬКИ

...... ..

ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ АБО ПІСКОМ.

А

............................

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• аа.....................................

Пам'ятка

~ в ТВАРИННИЦЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ~ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

сторожу

1.

ЗАСТОСОВУВАТИ ВІДКРИТИЙ ВОГОНЬ ТА ПАЛИТИ.

2.

ВСТАНОВЛЮВАТИ ТА РЕМОНТУВАТИ В ПРИМІЩЕ~-

/ НЯХ АВТОТРАНСПОРТ ТА ТРАКТОРИ. З. ЗБЕРІГАТИ НА ГОРИЩАХ

З

Заступаючи на пост, CTOPOIН

зобов' язаний оглянути всІ при­

.

міщення,

ДЕРЕВ'ЯНИМИ ПЕРЕ­

КРИПЯМИ ГРУБІ КОРМИ.

в

ВСТАНОВЛЮВАТИ ПІЧНЕ ОПАЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРО­

4.

НАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ

З

гасіння,

ня,

ЗАМЕРЗАННЮ

ЛИШЕ

засоБІв

ПОlНеIНОсигналу,

ВОДОПРОВІДНИХ ГАРЯЧОЮ

ТРУБ

ВОДОЮ

Інших

8

во­

TaKOIН вільних про­ КОЖНЕ

ПРОТИПОlНеlНl(ИХ

ставити

НАГРІТИМ

вимогу

пору­

ГАСІННЯ ТА ОБЛАДНАНЕ

І

ПРИМІЩЕННЯ

по­

ЗАХИСТОМ

ВІД БЛИС­

КАВКИ . ЯКЩО КОРМОКУХНЯ ПРИЛЯГАЄ ДО ТВА­

завІдуючому

РИННИЦЬКОГО

фермою про іх усунення.

ЛІСКОМ.

ТВАРИННИЦЬКЕ

ВИННЕ БУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСОБАМИ ПОЖЕЖО­

шень CTOPOIН зобов' язаний по­

КОРИСТYJ!:..

АБО

водопостачан­ гідрантів,

При виявленнІ вказаних та

ВОДОПРОВІДНИХ

ТРУБ, УТЕПЛЮИТЕ ІХ НА ЗИМУ, ПРИ НЕОБХІI!НОСТl

ЩдІГРІВАННЯ

справностІ

ходІв до НИХ.

6. ЗАХАРАЩУВАТИ ЕВАКУАЦІЙНІ ПРОХОДИ І ВИХОДИ. ЗАПОІ ГТИ

об'єкта І

звукового

ПОlНеlННИХ

ДОЙМИЩ,

ЩОБ

І

електромереlНl,

ЗАЛИШАТИ ТВАРИННИЦЬКІ ПРИМІЩЕННЯ БЕЗ НА­

ГЛЯДУ.

ТЕСЬ ,

наявностІ

первинних

ОРГАНАМИ

ПОЖЕЖНОї БЕЗПЕКИ.

5.

територlі

переконатися:

ПРИМІЩЕННЯ, ТО

11

СЛІД

ВІДО­

КРЕМИТИ БРАНДМАУЕРОМ (ЦЕГЛЯНОЮ СТІНОЮ).

+ +

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ НА ФЕРМІ НЕОБХІДНО: вжити всІх заходІв для евакуацll 'l'варви 'l'а rас1ввя пожежІ наявинмlІ: засобами пожежогасlвня;

Берегти грубі

в першу чергу слІд евакуюва'l'И ТИХ тварии, ЯКИМ 8а. грожує вогонь

1

дим;

корми ПРОТИПОlНеlНнl РО:JРИВИ мllН тваринницькими

приміщення­

ми І складами гру6их кормів

П08иннІ

бути

не

меншв

як

метрІв.

50

ПримlщеННR для зберІгання сІнного борошна повиннІ бути сухими,

добре

провІтреними.

Вони вlдгородlНУЮТЬСЯ вІд тва­ ринницьких приміщень проти­

ПОlНеlННИМИ

стІнами.

органlзуватн

8устрlч

пожежних частин, які прибувають на пожежу; дії при гасінні поже­ жі ПОВИННі бути старанмо

вІдпрацьовані з усіма об­ слуговуючими працівни­ хами, для чого періодич­ но слід проводити трену­ вальні заняття по гасІн­ ню

умовних

пожеж.

Забороняється складати гру­ БІ корми пІд стІнами ферм та е8акуацlйними ВИХОД8МИ.

ВИ КОРИСТУИТЕСЬ ВІДКРИТИМ ВОГНЕМ.

Відділення Держnожнагляду райвідділу внутрішніх справ. Районна рада протипожежного товариства.

і

!

-,~~~~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~~#I#~#~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~q#~g~~~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ,.

-

орган Броварскоro

ropKOMI

КоммунистическоlІ партии украииы, городского И районного Советов наРОДНЬІХ депутатов КиевскоlІ области, Газета выоднтT на украиНСКОМ ЯЗЬІке.

НАША АДРЕСАІ 255020,

11. БРОВАРИ. КИТВСЬК8. 154.

вул.

)

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19-382;

заступника p~дaKTopa

-

19·4·47;

в!дповlдальноrо секретаря. вІддІлу сIЛЬСЬКОI-О господарства. кореспо.дента мІсцевого радІомовлення 19-3·18; М8СОВОТ роботи, фотокореспондент. 19·4 67

вІддІлІв

промисловостІ,

Газе18 ВИХОдИ1Ь

У, ВіВТаРаКІ' середу, n ЯТИННЮ сУботу

Обсяг 0.5 dюР""У газети .ПраRЛ"

~~~:~~~~~~~.~~~~~~~~~~~c~~~~~-~~~~~~,~~~~~~~~~~~-~~~ ~,~,~~_~-~~~~

ІіІдекс

61964.

Броварська друкарня Киівського облуправління в справах

видавництв, поліграфії і кннжковоі торгівлі, вул. Киівська,

154.

Зам.

5321-10,950.

#161 1977