Page 1

ГІРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFІТЕСЯ!

·~

.N2 161 (4200) СУБОТА

9 жовтня

1976 2

Ціва

р.

коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

1935 РОЦІ

ОРГАН БРОІJАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВЄЬКОІ ОБЛАСТІ

Пленум ЦН Номпартії України 7 жовтня у Ниєві ві·дбуося Пленум рального Номітету Номпартії України. нум

розглянув

питання:

конанню рішень

XXV

<<ІПро

заходи

Цент­ Пле­ по

<<Про дальший розвиток спеціалізації і кон­ центраЦії сільськагосподарськОІго виробни­ цтва на ба•зі міжгоаподарської кооперації і

ви­

з'їзду НПРС і постано­

аг.ропромислової

інтеграції>>.

Пленум

зо­

лізації

бов'язав зосередити зусилля партійних органі­ зацій, радянських і сільськогосподарських

рації і агропро·мислової інтеграції». 3 доло­ ві~ддю виступив секретар ЦН Номпартії У.кра­

органів на роз'в' язанні основних завдань сіль­ ськогосподарського виробництва. 3 у.рахуван­ ням зональної спеціалізації, яка склалась,

ви ЦН НПРС <<Про дальший роз.виток спеціа­ і концентрації сільськогосподарсь:кого виробництва на базі міжгооподарсь:кої коопе­

їни М. М. Борисенко. У доповіді і виступах <Відзначалося, що в рішеннях з'ї·зду, постанові Центрального Номі­ тету, прийняті з інЩіативи Генерального сем­ ретаря ЦН НПРС товариша Л. І. Брежнєва,

ставиться завдання і далі вдосконалювати зо­ нальну спеЦіалізацію галузі, зміЦнювати і

розвивати :корІVю.ву базу. В десятій п'ятирічці

буде здійснено великі заходи по механіаації,

селом

напрями

.

На Україні проведено

значну

роботу

по

зональній спеціалізації сільськогосподарсько­ го виробництва з урахуванням грунтаво-кліма­

тичних умов. новна

У Степу нині

частина

тазариого

виробляється

зерна,

ос­

соняшнику,

вино.граду, створено новий район рисосіяння. Госnодарства Лісостепу, .по.ряд з виробництвом зерна, дають основну масу цунрових буряків. третину картоплі. Райони Полісся голооні постачальники льону-довгунця, картоплі. хме­ лю. ВіДповцдно до умов кожної зони ро:зви.ва­ ються овочівництво, плодівництво. Навколо великих міст і промислових центрів створено

овоче-;молоЧІНі зони. Велику роботу проведено по

струиур\

nрискорено­

магістральні

вищення ефеRтивності сільськогосподарсь:кого виробництва, переведення його на сучасну ін­ дустріальну осно.ву, вдосконалення суспільних відносин, піднесення добробуту трудящих, усунення істотних віІД•мінно.стей між містом і

.,. ·

:в:досконалювати

зростання прDІДуктизних сил на селі і піД­

визначені

го

необхідно і далі

посівних площ, насамперед розвивати зернове ГОСПО\дарство, бурmюсіяння. У тваринницт.ві

концентрації

і

спеціалізаЦії

у

тІВа.ринни­

На Пленумі йшлося

лової

створено

<,-"іграрно-промислоошх об'єднань,

.ря:д

великих

комбінатів

і

аіюмплексів. ~~r· Партійні, ,радянські і господарські органи республіки nриділяють значну увагу питанням спеЦіалізації і концентрації. Найбільш актив­ но і цілеспрямовано ця робота проводиться у Дніпропетровській, Донецькій, Ниївській, Харківській, Чернівецькій, Житомирській, Тернопільській та інших областях. Разом з тим, відзначалося на Пленj'Імі, є і факти фор­ мального підхоtду до проблем спеЦіалізації, зокрема в ряді господарств Хмельниць:кої; Чернігівської, Ворошилов~радської, Херсон­ ської обла•стей. Необхідно, говорили учасники Плену:І>Іу, глибоко і всебі•чно проаналізувати проведену роботу, усунути недоліки. Учасникн ПлеНУ:І>ІУ після всебічного обго­ ворення с"валили подані Політбюро ЦН Ном­ партії України практичні заходи по виконан­ ню рішень XXV з'їзду і постанови ЦН КПРС

fідно

зустрічають Всесоюзний

день працівників ·сі.ТJьсм\ого гос­ подарства

тва.ринники

«Пдосківський)).

Так,

радгоспу

трудівники

бригади Андрія Івановича Мадю­ rи, де я працюю, надоїди за де­

Особливу увагу Пленум звернj'Ів

центнерів.

розгорнути

корови

5500

своєї

групи

майже по

кі.ІJограмів молока. Г.

СТРОКАЧ,

доярка

радгоспу.

Своє свято працівників ства

широку

творенням

рішень

курсу

ність

і

вигhдність

для

:кожного

партії

інтенсифікації і спеціалізації сільськогосподарського виробни­ цтва, піднесення його ефективнос­ ті

їни товариш В. В. Щербицький. В обгово:реному питанні прийнято постано­ ву, в якій вислрвлюється впевненість у тому, що партійні, радянські, профспілкові і ком­ органи,

.

розвитку господарства і на цій основі доб'ють­ ся у<епішноrо розв'я:зання поставлених XXV

з'їздом завдань по збільшенню виробниІЦтва і закупок сільськогосподарських продунтів, під­ несенню матеріального і культурного рівня життя нарощу. (РАТАУ).

господар­

країни, як відзна­ Ілліч, успішно ви­

уопіхів

у

зміЦненні

економІКи

й обороноздатності держави. Палко схвалюючи положення

висловлені

Л. І.

Брежнєвим. всі члени тварин­ ницької бригади, якою я керую,

rпраmуть

дитис•я,

ще

краще

добиватися

тру­

нщшх успі­

хів у виробництві

молока. До

свого

свята

традиЦійно,го

колектив

наш

пЦдготував

непоганий

трущовий подарунок,

надоївши

кілограмів Віра Григорі'вна

збирати буря~ів.

Бригаді на плантації

ви:ділено

один

на

площі,

якій

доярки копають корені. Врожай .становить понад 1000 центне­ рі·в з гектара. Частина зібраних

буряків йде на годівлю худоби. Взагалі

запас іюрмLв

на

основі

впровадження

у

ви­

робництво передового досвіду, науки, зміцнення матеріально-тех­ нічної бази. Зросла культура зем­ леробства і тваринництва, дедалі ширшого розмаху набуває шеф­ ська допомога промислових під­ приємств і будівельних організацій радгоспам. . Як бойову програму дій сприй­ няли трудівники села побажання і поради Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж­ нєва, висловлені на партійно-гос­ подарському активі в м. Алма­ Аті і в листі хліборобам Брян­ ської області. Сьогодні з гордістю відзначає­ мо, що плани партії, її програма розгорнутого будівництва народ­ ного господарства в нашій краї­ ні успішно виконуються зусилля­

ми

всіх

трудящих.

перевиконають

Нарпенко, Натерина Феодосі'Ьв­ на Юрченко та Ганна Григорі:з­ на Рак одержують його по 1112 нілограмі·в за день. Наші тваринники допомата­

гектар

на

Сільські

тру­

дівники в нинішньому, першому році десятої п'ятирічки, значно

2596

ють кор:vюдо.бувникам .врожаJй кормових

піднесення

цілеспрямовано втілюють у жит­ тя накресЛену партією програму

На Пленумі вНІСтупив член Політбюро ЦІ: :Н:ПРС, перший секретар ЦН Номпартії Унра­

від корови по молока. Нині

дальшого

Значних успіхів добилися тру­ дівники села. Вони оослідовна і

і

всі трудящі рослубліни ще актиІВніше пове­ дуть боротьбу за втілення в життя розроб­ леної лартією комплек·сної програми дальuю.го

який

програму

економіки та підвищення добро­ буту всіх радянських людей.

Господарства,

господарські

пере­

господарського і культурного бу­

вищенням життєвого рівнfІ трудящих.

організації,

над

історичних

КПРС,

грандіозну

дівництва,

для ро:зв'жзання всіх завдань, зв'язаних з під­

сомольські

життя

з'їзду

І

відзначають

працею

XXV

госп~дар:

раДГОСПІВ

району

у

накреслив

запропоновано

пропаганду

Всесоюзний день

трудІВНИКИ

самовідданою

на необ­

профспілковим

організаЦіям

-

-

~ільського

птахофабрик

чення, глибоно роз'яснювати трудівникам се­ ла необхідність і економічну доцільність здійснюваних заходів, показувати їх ефектив­

народного

ства нашої чив Леонід

й виснов:ки,

З хорошими показниками в •РО­ боті зустрічаю свято і я. 3 по­ чатку року одержала ві~( кожної

ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!

на спеЦіалізаЦію і концентраЦію сільськогос­ nодарськDІГо виробництва, його величезного політичного. економічного і соЦіально·го зна­

в' ять місяців першого року де­ конується план ~десятої п'яти­ СЯ1'ОЇ п'ятирічки no 4243 кіло­ річки. І це не може не раду­ грами молока •ПРИ річному зобо­ вати. Мирна праця рад'ЯJІСЬКОІГО в' яз анні 5350 кілограмів. Вало­ народу є запоруною дальших вий надій молока по бригаді за цей період становить 21939

радянським,

комсо,мольським

3 великим інтересом тварин­ ники радгоспу <<РусаніІвсь:ки.й>> ознайомилися з інтерв'ю Гене­ рального секретаря ЦН .НПРС товариша Л. І. Брежнєва фран­ цузькому телебаченню. У всіх га.тrузях

РАТАУ).

ак­

На благо миру

покланвкв РАд;vють

необхідність

хідність комшле:ксного, .всебічно nродуманого nідходу до разв'ЯІЗання завдань дальшого роз­ витку спеціалізації і концентраЦії, одержання мансимальної вЇІдІдачі від вкладуваних коштів і ресурсів. значного поліпшення якості про­ дукції, підвищення авангардної ролі комуніс­ тів у р03Ів'яrзанні висунутих партією завдань.

Партійним,

інтеграції

npo

тивнlше nроводити роботу по встановленню прямих зв'язків між колгоалами і :радгоспами, з одного боку, і заготівельними та переробни­ :w:и підприємствами з дРУ<ГО<Го. Намічено конкретНі плани шефської роботи, підготооки і перепідготовки кадрів масових професій, соціального розвитку села, поліпшення науно­ вих досліджень, впровадження досягнень на­ уки і передО'Вого дос.віду діяльності кращих спеЦіалі<зованих під;приєм.ств, міжгосподар­ ських об'еднань, агропромислових :комплексі.а.

цтві.

Здійснюється також міжгосnодарське ко­ оперу.вання по виробництву і переробці сіль­ сь.когоспО\дарських продуктів, будівництву, .побутовому і соціально-культурному обслу­ ·говуванню коЛгоспників і робіruиків р1ІJДІ'гослів. Зроблено перші крони у розвитку агропроаvшс­

(Фотохроніка

меліорації земель, хімtзації виробництва.

зиму

народногосподар­

ський план валового виробництва зерна, картоплі, овочів, м'яса та ІНШОЇ продуКЦіі, Підносячи культуру землероб­ ства,

запроваджуючи

передову

агротехніку, високовроJКайні сор­ ти сільськогосподарських куль­ тур, хлібороби району в серед­ ньому зібрали цього року по 29 цен'Гнерів

зернових

з

гектара,

а

озимої пшениці по 35 центне­ рів, що на 5,6 центнера більше проти минулого року. У радгос­ пах «Плосківський», «Русанівсь­ кий» уроJКай зернових з коJКного

радгоспі

.створено

велику

організаторську

мадське

тваринництво

кормами

За

минулі дев'ять місяців тва­

ринники району виконали народ­ ногосподарський план по вироб­ ництву і продажу державі моло­

ка.

Найкращих

моглися

результатів

колективи

дсJ.­

радгоспів

«Плосківськдй», «Авангард», «Літ­ ківський», імені Щорса, імені Кі­ рова, племптахозаводу «Рудня», які забезпечили виконання дев'я­ тимісячного плану по валовому

виробництву молока достроково-'­ за

8 місяців. Непоганих показників

ся

тввринники

і

по

до мог ли­

виробництву

та продажу державі м'яса. його продано 17514 тонн, що на 1520

тонн

ку.

більше

проти

Найбільше

державі

минулого

продали

радгоспи

«Гоголівський»,

імені

ро­

м'яса

Кірова,

«Літківський»,

радгосп-комбінат «Калитянський» імені 50-річчя СРСР та інші. Поряд з цим такі радгоспи, як

імені Докучаєва, «Заплавний», «Жердівський», імені Мічуріна, «Красилівський» мають значно нижчі показники по виробництву продуктів

тваринництва

і

рослин­

ництва, ніж середньорайонні. На нинішньому етапі перед тру­ дівниками сільського господарст­ ва стоять важливі і відповідаль­ ні завдання. Необхідно до 20 жовтня закінчити збирання і про­ даж державі картоплі, до 25 жовтня збирання кормових коренеплодів, до 29 жовтня -збирання та продаJК овочів, фрук­

тів. Денний надій молока на ко­

становить

ті виконати всі польові роботи в агротехнічні строки, достроково

в

середньому

а це буде міцною основою даль­

За попередніми підрахунками, середній уроJКай картоплі стано­ витиме 150 центнерів з гектара,

і

створити їх 20-процентний стра­ ховий резерв на наступний сіль­ ськогосподарський рік.

відповідно 44,3, 41,3 центнера. Ви­ сокий урожай зернових вирости­ ли такоJК хлібороби радгоспів

гектара

достатній,

Герой СоцlulстичноІ Праці, брнrаднр молочнотовариоі ферми.

водять

роботу по заготів.1і кормів. У цьому році створено значно біль­ ший запас грубих і соковитих, ніJК було раніше, що дає можлн­ вість повністю забезпечити гро­

рову слід утримати на рівні 8 кі­ лограмів, засилосувати гичку кормових буряків.

імені Кірова, «Требухівський», «Гоголівський». Виконуючи соціалістичні зобо­ шою підвищення проду.ктИІВ­ в'язання, трудівники· полів вирос­ ності худоби. тили хороший уроJКай картоплі, м. пильтяи, овочів, кормових коренеплодів. в

овочів 180, кормових корене­ плодів 560 центнерів. Це дасть МОJКЛИвість успішно виконати державні плани і взяті підвищені зобов'язання по продажу держа­ ві картоплі, овочів. Партійні організації, керівники та спеціалісти господарст.в про­

Ми маємо необхідні можЛивос­ завершити

перший

рік

десятої

п'ятирічки, виконати завдання по виробництву і продажу продукції тваринництва і рослинництва.

З святом вас, невтомні трудів­ ники ланів і ферм!

А. ГРЯЗЄВ, другий секретар міськкому Компартії Україин.


Надихаюча сила комуністів ВИJконуючи рішення XXV з'їзду КПРС про забезnечення неухиль-

ного зростання виробнІЩтва і про-

пагує ДОСJ!ЇІД передовинів, вишукує нові резерви для підвищення ефективності виробництва по від-

їздки .до театрів міста Києва, на Виставку досягнень народного господарства УРСР, а ІПередовики

дажу державі nродуюів тварИ!Нництва, колектив нашого рад['осnукомбінату з кожним днем наро-

годівлі тварин. Багато ІКарисних справ на рахунку партійних організацій цеху

індивіІдуального змагання нагороджуються безкоштовними, nут!JВнами по Радянському Союзу та в

щує nотужність по ІВиробннцтву 1м'яса свинини на промисловій основі. Успішно стартувало · госаюдарство у nершому році ювілейної n'ятИJрічки. Соціалістичні зобов'я-

відтворення (секретар М. І. Петрусь) і племферми (секретар В. Л .

Л.ебіІДь).

країни соціалізму. Велика роль у дальшому

зання дев'яти місяців вИJКонано на 101 nроцент, nродано держаІВі 9548 тонн м'яса. НасаМ!ІІеред це результат самовlддано'і nраЦі комуністів, які стали надихаючою силою. Авангард колективу це 114 членів КПРС.

інших колективи цих підрозділів значно nоліnшили технологічні показники. Так, nрацLВни;ки цеху відтоорення nості·йно nередають на ДО'рощування nоросят вагою більше 6 кілоrраміІв у 26-денному віЦі , а nлемферм:и добилися ее-

·Цівникі.в .радгосnу-комUінату належить ідейно-виховній роботі. ЗаклНІЧним словам, особистим nрикладом бійці іДеологічного фронту Г. П. Акимов, А. А. Сухобрус , Д. Ф. Шпак націлюють робітників на високопродуктивну nрацю , ·розкривають велич досягнень радЯ'Н.Ського наролу у здійсненні на-

глиблення концентрації і сnеціалі-

вими

працівникіВ

зації, виnусну продукції високо'і -якості оnирається на досвід восьми цехових nарторганізацій. Заслуговує відзначення цілеспрямована

ві і вдосноналенню форм соціаліетичною змагання. Парткам, nартбюро цехових організацій зарекомендували себе дій ов ими штаба-

робота членів nартійної

З інЩіативи

комуністів

несенні трудової актИІвності

Но В. Баклан, В. С. Мудрого, В. Є . НнслеНІКа, В. Ф. Стужука та

Партt'Йний комітет nlДnриємст.ва у своїй повсякденній діяльності по здійсненню nитань далЬllІого по-

редньодобового приросту 480 npaмів· при nлані 422. Досягнуті усnіхи стали можли-

нреслень партії на десяту річку. Нішередодні

завдяни дальшому розвитко-

п'яти-

Всесоюзного

сільського

nідпра-

дня

госnодар-

crna радісно на серці .вІд того, що натхненна nраця н,ашого колективу :влилась у nрацю всього народу, стала сиромним вкладом у

організа-

ми по організації трудО'вого супер-

виконання

Ції цеху від-годі·влі, яку очолює В. 1. АФонін. Завдя'КИ наnолегливій nраці nравофлангових змагання комуністів А. д. Верпеки.

ницт,ва серед колекткву. Змаганням охоnлені всі колективи цехі:в д1льниць, а також кожний виробничник. ПіДсумки nідІводяться

з'їзду ріДної Комуністичної партії. Своє зобов'язання nродати державі до к і нця ниніШнього року 12700 тонн м'я.са. свинини

став надбанням операторіВ

ються червоними nрапора:\іи,

шили

в. О.

СуржавсЬІкого, досвід яких В.

регулярно. nеремоЖці

В.

Чукавова, Г. О. Веткалової. М. І.

Мостового,

Л. І. Зарицької,

наrородту-

nелами, , грю.ютами,

цех

премія.ми .

усnішно подолав рубіж шестисот-

комуністи .

весь

колектив .

І слову будемо вІ')Ші.

nереможців

Високих показників по надоях молока досягає

І. САМ.ОИЛЕНКU,

nідні,мається червоний прапор біЛЯ

грамового добового nриросту евиней. Партбюро цеху постійно про-

рішень

виконаємо з честю. Так вирі-

-

вим-

грошовими

На честь

історичних

XXV

щороку доярка радгоспу ~Жердівський»

секретар парткому радгоспу-

приміщення адмінкорnусу. Водночас для них організовуємо по-

Олена

Павлівна Носко. З чудовим дарунком зустріла вон~ свято працівника .. сільського господарства 1 ниНІшнього року, надтвши 156 тонн молока.

комбінаrу <<Калитянський» імені 50-річчя ~РСР.

··················································································--···················~·· ;від своєчасного збирання яєць,

ВНЕСОК КОЛЕКТИВУ Хорошими

чають

успіхами

труді:вники

заво.цу день

<<·Ру\ЦНЯ>>

госnодарства. я

но перевиконав місяців першого

no

n'ятиріч.ки

сільського

колектив знач­

nлюІ дев'яти рО'Ку десятої одержанню

і

nродажу яєць.

Успіх заuез.nе­

чила сумлінна бітНИ'КіВ, їх

nраця осіх ро­ організованість,

здруженість, взає.модопомога.

На нашій фермі контрольно­ nлемінного стада постійно тру­ дяться 25 пташниць. Вони до­

глядають несучок.

шту;к

25500 З

початку

курей­

року

фермі ,

показники.

зуст,рі­

очолюю,

.робітниці на

як у себе вдома, старанно, nо­ господарськи. Звідси високі

Всесоюзний

Так,

яку

раються

nлемnтахо-

праці.вників

бригади.

чистоти . УJІаковки. Тому й nо­

тут

За дев'ять минулих місяЦів пташшщі Софія Макарівна

Майборода

яєць

на

одержала ло

кожну

210

курку-несучку.

Стільки ж .має і пташниця Ва­ лентина Василівна Склярчук . Не набагато відстають від них і Марія ІлліВІНа Макаренко та Галина Яківна Пономаренко . Вони зібрали за цей період по 207-205 штук яЕ!ць на ку,!>КУ­ несучку.

Нолектив

бригади

nостійно

Іnрацює над розведенням .нових високоnродуктивних

рей .

Так,

влітку

nорІІД

ку­

минулого .ро­

ку на ферму було завезено до­

боних курчат і з Голландії . Ба­ гато

довелося

ІПопрацювати

зібрано 4961000 штук яєць nри річному зобов'язанні

кожному, щоб ~иростити їх. Нині маємо дев'ять тисяч 1\У­

6477000 штук . На кожну нур­ ну-несучку одержано за цей nерІод по 190 штук яєць . По­

відзначаються

казники

ми

одержали

На

3472000

<< Хай-,секс>>.

Вони

високою продук­

тивністю та скорости·глістю.

радують.

До речі , із загального збору

яєць

рей nороди

те

фермі широко соЦіалістичне

nрисвячене . 59-м роковинам Ве­

лИкого Жовтня. Про ударну ро­ боту всього 'КОл ективу, його

тив.

трущовий внесок свідчить пере­ хідний червоний вимnел пере­

якість

пташпиця

яєць

знає, що

насамnеред

зале­

жить віІд її nраці. По-nерше, від того , як на.годує курей , як зуміє розмішати й здобрити той чи інший корм . А nотім і

можщя

ня.

соціалістичного

котрий

тримаємо .

уже В.

зма.ган­

другий

Твариннини радгоспу «Літ­ кінський» багато сил і енергії вклали, докладають і нині, щоб у пе.ршому році n'яти;рі'ч­ ки досягти нових успіхів. знач­ но nід.вищити nродуктивність хуДоби і таким чином збіль­ шити виробництво молока По­ стійну турботу про це nрояв­ ляють

рік

дирекція

парті йний

та

госnодарства,

ро бітничий

Велику увагу приділяємо до­ бору кадрtв тваринниІКіВ. Зараз усі ферми у комnлектовані до­ ярками. скотарями та робітни­ ками інших аnецlальностей. Багато

робиться ,

полегш ення

ництві.

праці

ких nроцесів.

•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••

в

тв1l!рин­

трудоміст­

Так, наприклад .

працює

гією .

Тут

за

продуктивні завдяки

новою

·доїльні

та

чому

до

утримуються

приміщенні .

агрегати

навантаж енн я

Сухостійні корови

не

внеоно­

<<Імнульс-620»,

доярну доведене мі

теХІНоло­

встановлено

· <<АДМ-8 >>

на в

на

корів .

65

цій фер­ окремому

С'т.ворено родиль­

віДділення.

реконструкція

корівників

на

пер­

на

за

НОВОЮ

600

голів.

500

голtв у

Л

особливо

Б

був

не дуже

для

хліб і в,

складною

виявилася

жнивна пора. Але це не заста­

стор.

о

свята

наш

колектив.

За

де-

н'ять місяЦів валове виробницт­ во молока становить 5'881 тон­

все

ну,

малопродук тивне

Недопущення

точного поголів'я

новних турбот ків

радгоспу.

поголів'я.

яловості

одна з ос-

-

Технінами

штуч-

третього відділка Петро павлоМехед,

більш е

проти

nе ріоду

завдання

відповідного

минулого

,року

-

на

зооветпраЦі.вни- 423 тонни. Продаж його nере­

вихід телят на 100 корів становитиме в нинішньому ;роЦі 96,5 nроц ента . А техніки з вич

що

ма- на _664, а nроти

ного осіме-ніння тварин працюють хороші спеЦіалісти з великим стажем роботи. За:вдяки їх старанням і бататому досвіду

який

неодноразово

Река матимуть вихід телят 100 - 102 проценти . За дев'ять мі-

енЦів по но 70,2

вищив

народногосподарський

nлан на 717 і торішній рі­ вень на 414 тонн. Від ко­ .рови одержано по 2644 кіло­ грами молока. Нині щодеНіНий надій стано.вить 8 ,3 .кілограма , або на 1,1 кілограма fнльш е минулорічн ого .

У соціалістичному

колективів

змаганні

тваринникі1В

окре­

бишем і Д. І. ДимчуІ{ом. Вон и з поч атку .рок у надоїли відпо­

господарст.ву щержа- відно по 2934-2787 кілогра­ процента .приплоду, мів молока від корови. CeJJt&

що на 9,1 процента nеревищує доярок найвищо,ї продуктивноУ торішній показнИJК .

ті худоби добил'ися Н. З. Сах-

но

і

Г.

М.

Бо жок,

на рахунну

Значно краще воnрадювали яких по 3712-3548 кілогра­ цьосо року рослинники . у літ- мів молока, одержа;ного від ній період наші тваринники не кожної відчували

недостачі .в

ченні худоби

забезnе-

корови

груп.

зеленою масою.

ло трудівників ланів зненаць· ка, а ще більше помножува­ ло їх ню кмітливість та вин а­ х ідл иві сть, їхню організов а ­ ність. Вражають ритм і роз ­ м ах робіт, уміння за будь ­ яких

погодних

умов

вести

фронтальний наступ на хліб­ ному полі . Хлібороби прихо­ дять

один

п одають

одно му

руку

НОВЕ ЖИТТЯ

них nосівів горохо.во-вівсяної суміші .та люце·рни.

. закріплених

За попередні ми

nідрахунка­

на

виручку,

допомоги

о

там,

лака та продажу його держав і радгосп виконає до 12 листо-

-··

боксах ви .

І

Нинішній рік

2

чорно-рябої породи

показ·никаJ\Ш nрийшов до с.воrо традифйног!ІІІ

і лише 150 голів інших порід. У цьому році вибракували

теХНО-!ІОГіЄЮ.

сприятливим

о

корів

налічується

nада, а соЦіалістичне зобов'я­ зання до 20 грудня. Це буде гідним трудовим подарунком настуnному 60-річчю Ра­ дянсь'Кої держави, вагомим внеском у .виконання плану де­ ся тої п 'ятир і чни . І. ГЛОБА, головний зоотехнІк радгоспу.

відідіЛІКу

Тут розміщено такі ж доїльні установки «АДМ-8 >> , і з 10 жовтня ферма розnочне робо­

ВІТЧИ3ВИ

Очолює його Заслужений працівник сільського господарства Ук­ ра їни, кавалер орденів Леніна, Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, ветеран праці Олександр Михайлович Чижик. На цьому знімку ви бачите його разом із активними помічниками комуністами І. М. Степаненком, М. О. Пономаренком, Г. С. Тараном, І. А . Осьмаком, Д. Г. Сахном. Фото М. Семиноrа.

2150

ферм ах

ус­

На зиму теж буде заготовлено знаЧ!Но більш е кормів, особНастала ч ерга nривести в ливо соковитих . Вже заІКладено належний стан молочнотовар­ 10500 тонн силосної маси. ,ще ну ферму третього відділка, де добавиться її у траншеях потонн, а також маємо 1050 норів . У ниніш­ на~д 2 тисячі ньому році там роз.nочато бу­ ·близько 800 тонн силосу з гич дівництво двох корівнинlв для ки кормових буряків та марк-

шому

Х

передове господарство нашого району.

наших

проведу ть

ми, річний народногосподар­ ський план по .виробниц11Ву мо­

утримання

-

на

з имівлю худоби пішно. З хорошими

Навіть зара.з, крім куку рудзи, даємо їй зелені корми пожнив-

ту

Радгосп імені Кірова

доїнням їх у доїльних залах . Не забуває мо і про поліпшення племінної оnрави. Нині

магороджувався цінними nода- мих ферм nопереду йдуть молочнотоварна ферма друго­ рунками і медалями МНГ бригади першого та третьОІГо го відділка з початку цьоrо ро­ СРОР . та Федір Никифо·рович відділнів, !Ке,ровані В . М. Ка­

чотирьох

бриrадир.

також для

механізації

Закінчується

КОВАЛЬЧУК,

комі­

тети.

•КУ

розгорну­ змагання,

штук Інкубаційних . Це та про­ дукція. за яку бореться колек­ Кожна

ЗБІЛЬШУЄМО ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА

Тваринншш

в-певнені,

що

де

вона найбільш потрібна. У колгоспі імені Л ен ін а Білгород -Дністровського райо­ ну на Одещині плече в плече з місцеви ми трудівника ми працюв али механіз атори з су­ воровсько го об' єднання «Зер­ НОПР-ОМ » Молд авської !?СР; очолюв а ні Героє м Соціалістич­

ної Праці зультат

-

С . Лунгу.

Як ре­

господарство

до ­

ного з нас, наша сила і гор ­ дість. СnравжнЕ щастя ти з можеш пізнати ли ш е тоді, коли з хл ібом весь твій народ. Це старе n овча ння як не мож ­ н а краще ві дпов і дає н а ши м сьогодн іш нім поняттям п ро хл іб і благополучч я . Виробництво хл і ба пере ведено у н ас на індустр І аль­

ну основу.

У цих нових умо­

строково справилося з робо­ тами . Таких прикладів було· немало. Пон ад 8 тисяч меха ­ ні затор і в республіки виїхали на жни ва в Російс ьку Федера­ цію і Казахстан, щоб допо ­ могти побратимам зібр ат и ви ­

вах незрівнянно виріс і сам його творець, хлібороб сім де· сятих, з новими масштабам и , озброєний знан н я ми і передо­

рощен и й урожай.

нових

Хліб Украіни, як і кожної радянської республіки хлі б ус і єї Вітчизни, достаток кож-

ний-хімік, який шукає нові формули добрив, щоб підви ­ щити урожайність х.1 ібного

Субота,

9

жовтня

1976

вим

досві дом .

Сьогодні

йому

на поміч n риходить не ли ш е сел екціонер, а й конструктор

року

машин

д,1я

с ела ,

о

уче­


ОВОЧІВНИКИ радгоспу

РАПОРТУЮТЬ КАРТОПЛЯРІ

лістичне

Добре попрацювали трудів· ники ;ра·дгоспу <<Требухівський~ у першому роЦі десятої п'ятй­ річки. Вони виростили непоІГа­ ний урожай картоплі. За прик­ ладом брянс~r>;ких картоплярів взяли підвиЩені зобов'яз<ІНня: ·вчасно зібрати і значно біль­

ше, ніж плану.валося, проДати бульб держа•ві. І .слова свого дотримують.

Що ж забезпечує уопіх? Перш за все, чітка · організа­ Ція праці. Спеціалісти госпо­ дарства заздалегідь розробили план

.виконання

осінньо-польо­

вих робіт у .комплексі, і земле­ роби дотримують його. На всіх роботах техніка і транспортні засоби використовуються гру­ повим

метадом.

На площі рощували

гектарів

400

у

ви­

господаретні

кар­

топлю дві механізовані ланки, \{ОТрі очолювали досвідчені механізатори Гри-щрі:й Федоро•

вич Дідусь та Микола Гаври­ ло.вич Житина. Грунт було ;ю· рано на ніЧІними тонн

зяб, заnравлено орга­ добривами по 60

на

ньою

-

•гектар

кількі-стю

та

достат­

дровели

взяли

на

пер-

· ротехніка обробітку грунту. На- 400-450 центнерів з гектара. Ве­ прщлад, 80 гектарів nід огірки лику допом?ГУ радгосnу на ко­ сорту

«ніжинськнй-12»

удобрили. му

полі

старанно

Попередником були

на

nомідори.

панні

цьо-

кор~юв

Київського

Насіння

ного

подали

торговельно-економіч­

інституту,

а

зараз

доnома­

таке відповідальне завдання стоїть нині перед нашим колективом.

ко дотримувати рекомендовану аг-

-

Як же попрацювали городні бригади, щоб з честю дотримати

даного слова? несприятливі

щ

Незважаючи на

погодні

вирощування

умови

деяких

для

вдрии-

.

маш

ним ходом буряків, їх

ня розсади. Щоб прискорити роботу, використовували розсада-

пункти

1

ного

максимум сnравитися

слова.

широко

ротехніку. Восени й навесні внеслrі в грунт мінеральні добрива і гербіцид «ТХАН». Добре підготувади nлощу для висаджуван-

приймальні

врожаю

збиранні

зусиль, щоб з поставле-

пан ними завданнями. з честю дотри-

культур, зокрема огірків, господарство успішно виконує взяті зобов'язання. Вже виконано плани nродажу ранньої й середньої капусти, огірків, nомідорів. Пов-

жавні

вання

доклали усnішно

овочевих

іде здача столових відправлено на дер-

'

1100 садильні машини.

Серед

розгорнуто

робітників

соціалістичне

змагання, яке nриносить чудові результати. Кожен nрагне nра­ цювати з nовною віддачею сил,

добивається високої якості робо­ ти. Особливою · сумлінністю від­ значились Г. С. Миколаєнко, У. С. Миколаєнко, П. І . Волоха,

О. О. Какун,

М.

Г.

Юхименко,

тонн, що становить половину доведеного завдання.

Посіви пізніх городніх культур, зокрема столові буряки й капус-

М. П. Топіха, У. П. Яременко, О. О. Малюга, О. Т. Литовченко,

Щоб досягти таких успіхів, робітникам городніх бригад потрібно було закласти надійний

та, розміщені у нас на заплавних землях річки Трубіж. Механізатори дбайливо підготували

грунт, сівбу провели кондиційним

П. й. Бігун, С. Я. Міщенко та багато інших. Усі трудівники нашого радгос­

ny з великими

минулого

насінням

праці

фунДамент

врожаю

року.

ще

Так,

з осені

під

огірки

внесено по 90 тонн гною на гектар, nід помідори, капусту й інші авочені культури '- необхідну кіль-

кість мін~ральних та органічних добрив. Узимку й навесні nарниководи

виростили

саду ранньої й ти, помідорів.

хорошу

середньої

На всіх площах, де вирощуєть-

два

ся

<<Сліпі>> боронуваJНня сnеціаль­ ними лемешовими боронами і два звичайних. Дві:чі боро­ ну.вали грунт по сходах. Про­

городи,а,

була

витримана

стислі

строки.

В

ne-

ріод вегетації рослин плантації були оброблені гербіцидами, міжряддя своєчасно розпушувались. На обробітку посівів застоІ!овувались болотні фрези.

роз-

капус-

у

Тепер

наші

овочівники

посиле-

ними темпами збирають багатий урожай, вирощений їхніми пра-

цьовитими

аг- .площах

руками.

буряків

На

він

окремих

досягненнями

зустрічають

своє

в

хлібороб­

ське свято · Всесоюзний день nрацівників сільського господар­ ства. Є чим рапортувати і овочів­

никам. І тому в них веселий, ба­ дьорий настрій. Адже всі їх зо­ бов'язання

nершого

річки усnішно це радує людей.

року

п'яти­

виконуються,

В.

становить

СПАСИБІ ШЕФАМ

студенти

висіяли овочевою сівалкою з ши- гають робітники з столичних риною міжрядь 110 сантиметрів. nромислових nідnриємств. Раду­ Улітку посіви старанно догляну- ють і види на врожай капусти . ли. . З іншої городньої nродукції Помідори ми вирощували двох здаємо нині гарбузи . сортів «київський ранній» та Ко.~ективи овочівницьких бригад «волгоградський». Старалися чіт- радгосnу на всіх етапах вирощу-

мінеральних.

механізатори

змагання,

ший рік десятої п'ятирічки підвищені зобов'язання по вирощуванню й nродажу городини державі. 6200 тонн авочевої продук.ції здати в торговельну мережу

До 15 .квітня у рад·госnі за­ кінчили садіння нрохмалистоІ. Проте робота на картоnляному полі не nриnинялася. До схо­ дііВ

сПлос-

ківський», як і всі працівники сільського госnодарства країни, включившись у Всесоюзне соціа-

~

БАКУМЕЦЬ,

агроном-овочівник

радгоспу.

Третій

рік

колектив

Бровар­

ського деревообробного комбінату nодає шефську допомогу нашому радгоспу. І треба відз начити, що цю важливу роботу він виконує добре. Торік, наnриклад, дерево­ обробники доnомогли збудувати нам гуртожиток на 120 чоловік. виділивши необхідну кількість будівельних матеріалів. На спо­ рудженні цього будинку nрацюва­

ли і шефи. Взагалі радгосп дістає від ше­ фів. систематичну доnомогу лісо­ матеріалами . В нинішньому році з їх допомогою було обладнано на другому відділку .~ітні табори. Робітники комбінату nодають також відчутну допомогу в про­ веденні nольових робіт. У. мину­ лому році вони вирощуваЛи сво­ їми силами кормові буряки на

гектарах. Самі ж збирали вро­

35

жай, а на nеревезенні коренів ВІІ­ користовували автотрансnорт під­ nрнємства . На цій же площі ше­ фи виростилн хороший урожай і в нинішньому році.

Щирої подяки заслугавують всі робітники комбінату, що доnома­ гали нашим хліборобам. Але особливо теnле слово у день хлі­ боробського свята слід сказати секретарю nарткому Миколі

Дмитровичу Чумаченку, який вміло керує всіма роботами. здійснює постійний нагляд і контроль. П. КОТ, голова робіткому профсnілки радгоспу «Зоря».

вели міжрядне ·розпушування з од.ночасНІLVІ підживленням рос­ лин. Нущі нартоплі своєчасно

nідгорну ли. приску:вали ти

Лекілька ,раз· об­ зелені стебла nро­

шкідників . Перед збиранням

.в,рожаю

площі

очистили

від

яке

відходами

городини

з

клали

в

силосні

бадилля ,

·

за­

траншеї.

Тоді

,.•

на поле вийшли сім агрегатів. По півтори-дві норми щодня викону:ють комбайнер Микола Гаврилавич Житина з тракто­ ристом Миколою Івановичем

Соловком та ком6а&і:нер Лриго­ рій Федорович ДІдусь з трак· ториетом Віктором Григорови­ чем Осначем. На сортувальному nункті по· стійно працюють робітники гос­ подарства. Вони завантажують бульби першої фракЦії у кон­ тейнери і відrправляють на за­

готівельний пу•нкт. вересня

радгосn

Ще до

виконав

27

план

nродажу картоплі де,ржаві. Пе­ реглянувши зобов'язання. і зва· живши свої можливості, тру­ дівники вирішили nродовжити

продаж nри

її.

Так,

nлані ·дві

ві-дправили ні бульби інших

на

тонн

ми

тонн. Насін­ заготовляємо для

2530

•господарств

Баришів:ського бульби третьої nравлнємо для спиртовий завод вання

сьогодНі

тисячі

нашого

та

районів. А фракції вlд­ переробки на і на згодову­

грома:д•СЬІкому

т.варин­

ництву.

На площі 370 гектарів уро­ жай вже зібрано. Сьогодні. наnередодні Всесо­ юзного ського

дня працLвників гооnодарства,

привітати

їх

з

сіль­

хочеться

доснгнутим

ус­

піхом, побажати доброго здо­ ров'я, нових здобутків у нелег­ кій праці. В. ВОВА, директор

радгоспу.

Руки хлібороба... Чимало потрудилиси вони на безмежних ланах нашого району, де кипіла справжня битва за високі врожаі. Щедра пора осені від­ дячила трудівникові-землеробові дорідним золотавим зерном, соковитими кормами для худоби, багатопудовими врожаями картоплі, овочів. У цьому фотомонтажі відбито напружену працю хліборобів. Добре попрацювали на підготовці грунту для посівів зернових механізатори радгоспу сПухІвський• А.

С.

Щипаиський

збиранні

кукурудзи

І

В.

А.

Марченко, з

на сиJІОС комуніст

ГавриJІенко

норм

І П.

трудиJІися

З. Майчук

із

племптахозаводу

«Рудня•.

Трохи

нижче

ви

бачите

ніх героїв жнив першого року десятої п'ятирічки В. І. Вагу та Іtончука і шофера М. Д. Хоменка Із радгоспу «ГогоJІівський•. Ударною

працею

відзначаJІися

картоплярі

радгоспу

І.

справж­

П.

сТребухівськиіі•.

ливо

великі успіхи має ланковий Г. Ф. Дідусь. Значно перевиконали зав­ по продажу овочів державі трудівники радгоспу •Красилівський•. Справа вніІзу бригадир-овочівник, депутат раіІонної Ради В. М. Павленко із робітницею К. П. Таран. Фотомонтаж М. Семинога. дання

на

-

свою пристрасну і саме життя, «Зем-

ціативу кубанських хліборобів, одними з перших допові-

«Сільгосnтехніка» Черкаської області, яку очолює лауреат

пружуючи завершити

лю», відчувши паростки нового на селі, яке ставало на соціалістичні рейки, з думою про хліб для всіх писав свій

ли партії, уряду про надплановий продаж хліба державі трудівники ланів Полтавщини і Харківщини., Пораду~tали

ві рубежі десятої п'ятирічки, де, як і раніше, всенародна турбота про ве.1икий хліб буде однією з найголовніших.

Велика сила закладена в нашому хлібі, а обертається вона стократ більшою . Запаш-

nроникливий вірш «Партія веде» Павлп Тичина. Комуніс· тична партія веде нас від ne·

КР<!Їну своїми успіхами хлібароби Вінниччини, Тернопільщини, Хмельниччини, Жито-

Державної премії СРСР Л. Бондаренко, перевезла в засіки Батьківщини 6 тисяч тонн зерна З залізничних

ешелони. Більш як по 62 цент· нери зернових 3 гектара зібрали на круг хлібороби кол-

він на столі у шахтаря, сталевара і космонавта, воїна, який охороняє мирні рубежі

великий хліб у цих перемагах одна з вирішальних. Це засвідчив і нинішній хлі-

ших областей. Сьогодні маємо назвати імена тих, хто своїм прикладом кликав на подвиг

ського району Ровенської області, де головує Герой Соціалістичної Праці П. М. Воло·

ванців

nоважати

ми

Хліб

Вітчизни!

і

життєдайний,

мріяв

лежить

нувати хліб.

і

боробський рік. Тепер, коли

ша-

За нього боролись герої шо-

Субота,

Довженко,

ремоги до перемоги і битва за

~~~ч~~~~~ :аивс::теьнн~::іх в;::;~~ nрацю

Олександр

створюючи просту, як

вчитуєм о сь · у рядки

тів районів та

областей

виконання

перевиконання

ними

9

Р а n о Р·

і

соціалістичних

ЖОВТWІ

1976

року

про

зобов'я-

зань, бачимо, що й цей трудовий подвиг дався нелегко.

Щиро

відгукнувшись на іні-

мирщини, Волині та ряду ін-

~нvши:За~~~=:~~~~ор Т~к~=:~~~~ з аnорізької XXV з'їзду

го району

делегат

області,

КПРС

тарів тонн

680 гек-

НОВЕ ЖИТТ8

хлібів і намолотив 1826 зерна. Бригада водіїв

Шполянського

госпу іlІіені

об'єднання

Жданова Гощан-

~~~~~~а::fв~ов~~~св~~~~ ~~~~ якості.

з наменний,

співзвуч-

пора у буряководів, рів, кукурудзоводів.

картопляРеспублі-

ка

осені,

живе

На

-

широких

ланах

nозившІми сили. рік і

на-

щоб з честю вийти на но-

Більш як на мільйон гектарів стане ширшим цього року наше озиме nоле. А це значить,

що в засіки країни ввіллються

нові тисячі тонн сонячного зерна, вирощеного теплими руками хліборобів.

Хвала хлібу, хвала рукам,

які

творять хліб

ний нашому часові факт!

В. М. Воронін двома комбай·

нами «Колос» скосив

Ко­

Особ­

поля. Завдання нині стоїть так, щоб різко збільшити виробництво зерна не лише в кількісному, а й якісному вимірі . Для досягнення мети йде пошук все нових і нових резервів, йде невсиnуще змагання умів, вивчення досвіду відомих майстрів.

ний

лоховеької «Піднятої цілини». Про нього, хліб майбутнього,

перевиконанням

П. П.

механізатори

Вітчизни!

Василь ЗЕМЛЯК,

України

письменник.

трудова осінь. Гаряча нині

(РАТАУ) .

о

З стер.


* * * *' * * * * * * * * * * * * * *

РОДЮЧІШОЮ СТАЄ 03ИМА НИВА

р А:ІСА

весь час Є мудре народне прислів'я були дуже важкими, - «Хліб усьому голова». стояла дощова погода. Але на­ Про нього завноди пам'ятають ші механізатори гідно витрима­ іСПИТ, ЗУМіЛИ хлібороби нашого .радгосnу, ли ЦеЙ суворИЙ урожай і дбають про те, щоб все родю­ зберегти вирощений чішою ставала хлібна нива. Бо зібрати його без втрат. На по­ й сnравді ·від піДвищення врожайності зернових культур і

зростання цтва

!Валового

зерна багато

лежить

лях

в

чому

економіІКа

намолоту Григорій перші•й (бригадир

ГОСіІЮдар­

по

41,3

з гектара

центнера

зерна

на .всій плоЩі

зобов'язанні

при

34 центнери.

редня

Це становить

небачений для Русанова уро­ жай. Валовий збір хліба до­ сяг 392'1 тонни і пе.ревищує минулорічний на 1270 тонн, а збір найврожайнішого 1974 ро­ ку на 970 тонн.

тара,

несприятливою

нього

в

сорту

Порятунком для слабкої ози­ мини стало П піДживлення мі­ неральними добривами. ВзИІМ·ку на

«іллічЬвка»

по­

кращих

сортLв.

елітним

-

насінням·

пшеницю

грунту

азотні (по 1,5 центнера на гектар), а nізніше, коли грунт -

піДсох,

ще

вне<:ли

азотних сівалками по 2 цент­ нери на .ге.ктар. Влітку всі посLви були оброблені гербіци­ дами проти бур'янів. Як відомо, цьогорічні жнива

уперше

про

9.00 9.10 9.30 10.00 10.30

ЦТ

Новини.

к.

т.

К.

т.

Гімнастика. «Умілі

неї

3

-

12.45 14.00 14.10

фільм

15.40 16.10 17.00 18.00 18.15 19.10 21.00 21.30

ботях». к. К.

т.

т.

сНові

пригоди

Програма

Бесіда

Кота

в

чо·

«З,ІІ.оров'я».

на міжнародні

теми.

к. т. сУ світі тварин•. Новини. к. т. «Америка сІмдеситих».

що

Циркова програма. Дл11 юнацтва. сБез К.

т.

с3устрічІ

в

ОстанкІнІ».

Концертна

Концерт

Документальні

телефільми

вчеин11

про

партію

-

Леніним

нового

типу.

основа існування І розвитку суспільства». Політична еко­

сту­

май­

12.45

мічна

роль спільства•.

15.10

економіки.

Еконо­

соціалістичного

14.15

Науковий

«Марксистсько

мова.

чення обставини•.

-

су­ кому­

ленінс~к~

t

сПІдря,ІІ.,иі

ре-

НІмецька мо-

12.05 К. т. Концерт ансамблю гітари­ ва. «ПараграФ 21. Підрядні ресток. часу•. 12.30 Завтра - Всесоюзний день пра­ 17.40 чення к. т. «Творчість юних•. (М.). цівників сільського господарства. кІноподорожей». 18 .10 к. т. «Клуб «Суботній репортаж•. (М.). 13.00 Для дітей. «Зірочка». 13.30 Екран молодих. сГолосую за 19.10 К. т. сСалют, фестиваль» ... Зу· професію».

стрІч радІІнської І кубинсько• мо-

фестиваль

само­

дІяльноі художньої творчості тру. дящих. сНародні таланти». Кон­ церт переможців туру фестн· валю Дніпропетровщини.

2

П О П РА В КА У попереднt.ому номері газети за

тати так:

.!

На фото

(зnІва

направо):

В.

Гребенчук.

лоді. (Кишинів). 20.15 к. т. «Вечірня казка•. (М.). 20.30 Спортивна ПJtограма: Чемпіонат СРСР з хокею: сТорпедо» (Горький) сСпартак• (Москва). з період; к. т. Міжнародні змагання з волейбола: збірна СРСР -

8

жовтня ц. р. текстонку в замітці еЛІтня спартакіада завершилася» слід чи-

спартакІади Р. Холодна,

За дев'ять місяців Р. І. Касян надоїла по 4055 нілограмів

-

такі

ники

її

танні

роки.

Р. І. Нася:н разово

чемпіони

збірна ЯпонІі. Чоловіки. (М.). 21 .зо к. т. Художній телефІльJІ сНущо ж ти, рІя. (М.).

тату?».

(НДР).

2

ее-

22 .40 к. т. Співає г. nисаренко.

А. Шматок, 23.30 Інформаціііний випуск сДень за днем».

за

ос­

з ділом.

молока від кожної ко­ рови. Успіх підкоря­ єть·ся їй.

неодно­

виходила

:vюжцем

від

показ­

роботи

пере­

Г.

соціалістич-

Київ. На майданчиках

павіль­

машин для' роздільного збирання

ція сільського господарства» Вис­ тавки досягнень народного госпо­

заводу бурякозбиральних ком­ байнів, машини для заготовленн.'l

дарства

УРСР

демонструється

сільськогосподарська

10

НЕДІЛЯ,

9.00 9.10 9.30 10.00 11.00 12.30 13.30 14.00

техні­

На фото: нова техніка на виставочному майданчику.

Фото О. Бормотова. (Фотохроніка РАТАУ).

10.00

к.

т.

Гімнастика для

дітеІІ.

К.

т.

к.

т.

«Будильник•. сСлужу Радянському

Сою­

зу!».

т. «Театр юного глядача•. Кропивін. «Вершники на стан­

11.00 12.10

ції «Роса•. «Сільська година•.

друзі•.

18.35 к. т. «Клуб кіиоподорожей•. 19.35 К. т. сПісня-76». 20.00 К. т. сРадянськиіі• Союз очима зарубіжних гостей». 20.15 К. т. Прем'єра художнього теле~ 21.00 21.30 22.30

кормів та iнrui.

ПРОГРАМА

ЦТ

Новини.

к. В.

цукрових буряків Тернопільського

ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА

її

розвиток

теорія соціалістичної революцІt сучасність•. (М.). ХудожнІіі телефільм для дітеІІ «Білий автомобіль».

Англійська

Всесоюзний

ся

молока

ПОЛЯКОВА.

Майже десять

поставJІяє

в

Радянський

комnлектні

лабораторії

сільського

господарс~ва

перевіряти

якість

фруюів,

критроль

за

сНіч

жахів•

Із

серії

-

-

сНа лісовііі стежинІ», сОстаннііі заєць», сХаіі живе природа!». По закінченнІ

-

новини.

УТ

-

шева.

с.І(атрусин

нинішньому ємство

кого

К.

з

КиУвського

кіно­

Концерт-вітання

суворовського

трудівникам

піДпри­ радянсь­

господарства

се­

ла.

К.

т. «Поезія•. «Киів ліричний». В. Ліфшиць. «Шукай вітра в по­ лі•. Вистава театру юного гляда­

сРоби з нами, краще

і

за

роби, як ми, роби

нас•.

(М.).

11.00 К. т. Художній телефільм «СвоА земля». (М.), 12.30 К. т. «Адреси молодих». (М.). 13.15 К. т. сОчевидне - неіімовІрне•. (М.).

'

14.15 К. т. Телевистава «Нічого, крім тебе». (Ленінград). 17.00 К. т. Чемпіонат СРСР з хокею: СКА (Ленінград) - ЦСКА. 19.1 О Екран студента-заочника. І курс.

Вища математика. сДобуток чис­ ла та лінійне перетворення і до-· лінІіІних перетворень.~ Добуток лінійних перетворень 1·а добуток матриць». К. т. ВечірнА казка. Мультфільм

змі­

училища.

15.10 16.10 16.50

сільського

для

ницт,ві з ра:дянсьними нау,ково-дослідними установами і підприємствами.

давання

т. «Слава солдатська•. Репор.

таж

п"ятиріччі

поставить

харчооої промисловості понад тисячу лабораторій. З<шюд ви­ пускає їх у тісному слі·вробіт­

на».

14.10

продук­

ції. вже працює в різних ку- 4Іі точках Радянського Союзу. В

10.00

-

«Робітнича

вес-

зберіганням

(ТАРС).

Сьогодні Всесоюзний день пра­ цівників сільського господарства. Документальні фільми «Маяк у стеnу», «Жити на земJІі», сСлово про Нечорнозем'я•. Художній фільм «Докер». еМи радянські». Теленарис про династію Кондратьєвих з Херсонського заводу Ім. Куйби­

12.55 К. т. Для дІтеіі. зал». 13.25 Екран молодих.

зерна.

кормів,

сільськогосподарської

«Сьогодні ввечері Фернандель» (Італія Франція). Програма «Час». к. т. «Ваша думка•. к. т. Мультфільми для дорослих:

с Планомірнніі

Маляренко.

кілограміs

ти

номія. сЗаробІтна плата при капі­

соцІалІстично·І

с3ем-

краю.

І

інтен­

горович

овочів.

талізмі•.

11.00 11.15 Телеуніверситет науки і техніки. 15.35 Фільм-концерт сСаратовськиіі оперний». «Пам'ять металів». 11.45 «Щоденник соціалістичного зма­ 16.10 телефільм сПолІськІ горизонти•. гання•. Хлібороби Миколаів­ 16.35 Екран студента-заочника. 11 курс. ськоі області і Краснодарського

14.20

реагує

інша

добавляє моло­ жому. То ж це враховувати. доярки корова

фільму

нізм.

ЛА Світ-озера•. сЗаповІдними стежками•, «Яблука Семиріччя•. Новини.

сЛе­

Праця «Що робити?». 11.55 Філо· софія. сМатерІальне виробництво

вини.

10.00

корови

краще

силос,

програма.

-

УТ

Ви-

К. т. сСлава трудова». К. т. Інформаційна програма сВІстІ•.

І.

підтверджує

2500 -- 3500 -- 4500

вість

1

запрошень».

В.

пер­

корова

ка потужні ірактори Т-150 і Т-150К Харківського тракторного заводу, комплекс шестирядних

ний ансамбль «Смерічка». сНа шкільних широтах».

«Розробка

на

прила~добудівний завод <<Лабор>> в угорському місті Ес­ терго. Більш як 2000 таких лабораторій, які дають можли­

нова

вокально-інструменталь-

КПРС.

буде,

професію.

для

ще

Телефільми «Час І сад•, перелітні птахи».

по

четверо десятилітрових віДер.

Союз

турботу

піснею».

доярка

ший рік десятої п' я­ тирічки надоїти від кожної корови своєї групи по п'ять тисяч кілограмів молока. - Якщо Раїса Іванівна сказала, так і

Ії слово не розходить­

К. т. ~Музичний кіоск•. 20.00 КонЦерт артистів Донецького Художній фільм «Мати•. До 50театру опери та балету. річчА виходу фільму на екрани 20.50 сНа добраніч, діти!•. краіни. 21.00 Програма «Час». (М.). 15.35 к. т. Музична програма «У ва­ 21.30 Художній фільм «Легка вода•. шому домі•. 22.45 К. т. сОсінні мелодії». Естрадна 16.25 Прем'єра документального теле­ фільму сНа землі роздольнен­ 23.15 Вечірні новини. ській•. (Кримська студія телеба­ чення). ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 16.45 К. т. «Міжнародна панорама•. 9.35 І 10.40 Учням 8 класів. Історія. 17.15 К. т. сНа арені цирку•. 18.00 Новини. «Якобінська диктатура•. (М.). 11.05 Студентам - заочникам. ІсторіІІ 18.15 к. т. Мультфільм «Босоніжка та

стрів мистецтв до Всесоюзного дня працівинків сільського гос· подарства. По закінченні но· ПРОГРАМА

з

взяла

надоювала

соціаліс­

зобов'язання

БУДАПЕШТ.

прак­

стане

тичні

рокІв

врожанми.

вона

СРСР. Підвищені

складну

переко­ йону «Механізація і електрифіка­

з~

моло­

від неї

До кожної тварини Р. І. Касян підходить індивідуально. Одна

сивно ко від треба Є у

прогулянки ху­

її

бригадир Дмитро Гри­

на

згодову­

п'ятирічки

нагороджено бронзо­ вою медаллю ВДНГ

Рік за роком опано­ вувала Раїса Іванівна

худобу.

корми

де­

івтеrраgія-в діі

ТІІть

Програма

дія

«Час». «Запрошує

як ми

в'ятої

за­

році

Соgіалістичва

<<Русанівський>>.

9.

т.

корма­

доглянути

минулому,

вершальному

)

для працелюбів. С. МАРЧЕНКО, головний агроном радгоспу

Фільм еДва Нью-Аорка». К. т. Прем'єра телевистави сНу, публіка!». За о повіданн я м и А. Чехова. К.

вміти

доярка

В

серед

господар­

* * * * * * * * * * * * * * * * *

тонн гною.

30

високими

Впевнені.

19.30

руки».

к. т. «Для вас, батьки». К. т. Художній телефільм сСи­ бір•. серія «Уздовж тракту си­ бірського». К. т. сЕкран збирає друзів». СРСР НДР. К. т. Телеко~~уб сМоскввчка». К. т. Тираж сСпортлото•. сВ гостях у казки». Художній

12.00

розпорядитися

ми,

доби все має вели­ ке значення. А догляд

щедрішою

17.00 17.30 19.00

ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА

день

жито

нашій

віддячує

ступає

9

в

Озима нива, налися,

15.20 15.40 16.30 СУБОТА,

кілограмів

За

<<тетраполіеьке>>. Виконуючи постанову ЦК Комnартії Укра­ їнЩ розширили nлощу озимої nшенщі на 100 гектарів. Усі землі під озимі. удобрили міне­ ральними добривами, а на 200 тиці внесли по

і

і

ка.

сортів

«полісьна-70>>, <<nрибій»,

весни

розтав

де молоко. От і вихо­ дить. що треба вміти

розпорядку

краще

г.ати,

46,4

районованих

гектарів

мерзло-талому

по

-

Чималі площі засіяли

сі.вах фосфорна-калійні, ранньої по

корми

по

сяч

ства.

ВИЗНАННЯ І СЛАВА

дня, і роздоювання ко­ рів, і своєчасний за­ пуск їх, і коли які

-

Перего­

зовсім прала-

змагання

тваринників

ТАК ПРІtХОДИТЬ

це ще не все. І до­

тримання

ного

ста-

а

слава.

що

-

Ужва. До

господарка

виться з особливою симпатією. За 300 днів лактації Ужва да­ ла більше десяти ти­

змен­

шаться надої.

пе­

тиша,

-

корову

кличці

неї

іВ оптимальні строки і насінням

строки.

розкидали

300

Здобуті успіхи зобов'язують. І в майбутньому ми повинні під­ вищувати врожайність озимої ниви, ·збільшувати валове ви­ робнщтво зерна. Сівбу озимих культур меха­ ні-затори ращгоспу нинішньої осені провели організовано, на високdму агротехнічному рівні,

зміЦніти.

механізатори

площі

-

центнера.

Але через Ві·дсутність дощів сходи з'явилися ·nізно, напри­ кінці ЖОВТНЯ. ЗрGЗУ'І\'ІЇЛО, ДО ПО­ чатку ЗИ!МИ !ВОНИ .Не ЗМОГЛИ доб­ ре

на

виходить,

сорту

центнера зернових з гек­ тара, а з НЮ тектарів пшениці

внесли

оптималь'Ні

пшениця

34,9

повну норму азотних, фосфор­ них і калійних добрив. І сі.вбу провели

зерно.вих

жай вида,вся дещо нижчим там зібрали в середньОІМу

погодою.

механі:затори

озима

«одеська-51>>

А почалися вони ще минулої осені. зразу по закінченні сів­ би озимих. Грунт під озимі був пі:дrотов­ лений .своєчасно і високоякісно, в

а

дуєш

видзвонює

дуєш

по

вимагає

особливого вміння старання. Тут дивись та дивись. Не дого­

Ніколи не думала Раїса Іванівна, що професія доярки така складна річ. Гадала: нагодуєш корову доб­ ре молоко буде. А

центнера з гек­

48,1

селом

визнання та

гектарів видала по 52,6 цент­ нера зерна. У другій бригаді, Я!КОЮ керує П. С. Божук. уро­

Звичайно, цей успіх не при­ йшов сам собою. Чимало працІ вклали рільники й механізато­ ри, щоб виростити такий висо­ кий урожай. Довелося їм пере­ бороти багато труднощів. зумов­ лених

nрацю­

добився комбайнер Якович Чернюк. У рільничій бригс:ІІДі П. А. Соловей) се­

,врожайність

високопродуктивни­

коровами

трудівниця поспLшає на ферму. Тут npa. цює вже десять років. Тут до неї прийшли

,вало сім зернозбиральних ком­ байнів. Усі екіпажі потрудили­ за­ ся сумлінно, проте найбільшого

нинішньому році ми одер­

жали

методом

за

ми

редсвітанкова

виробни-

·ства. добробут людей. У

груповим

Іванівн-а

Касян дояр­ ка радгоспу імені .Щорса завжди про­ кидається рано. Ще у вікна хати проситься осіння темінь, і над

20.15 «Кит і кіт». (М.). 20.30 « КиУвська панорама». 21.35 К. т. Художнііі телефільм що

ж

рія.

ти,

тату?•.

(НДР).

(М.).

«Ну,

3

се­

ча.

18.10 Концерт учасників дитячої фІ­ лармонІі. 18.30 ІнформацІііна програма «Вісті». 19.00 Першість СРСР з футбола: «Чорноморець» сШахтар». 20.45 сНа добраніч, діти!•. 21.00 Програма «Час». (М.). 21.30 К. т. сМистецтво народу».

Зустріч маіістрів мистецтв з тру· дівникамн сільського господар­ ства. По закінченні вечірні

9.00 9.30

к. К.

т. т.

НА

ОБЛАСТЬ

«Наш сад». (М.). «Шахова школа».

міському кінотеатрі імені т. г. демонструються кінофільми: жовтня. НІЯКИХ ПРО­ БЛЕМ. ІЗ жовтня. ЦЕ !JОЧАЛОСЯ В АЛЬПАХ. Початок сеансів

11 -

12 14

17-00, 19-10, 21-20.

новини.

ПРОГРАМА

у

Шевченка

- 11-00, 13-00, 15-00,

Редактор Є.

(М.).

ФЕДJІИ.

................................. • ·"""_"_" _____________ """"""""" .. """"t : Промкомбінату 1 : : МоетопоУзду .Ni! 814 : : Броварської : ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ КОЧЕГАРИ • : ; 1 райспоживспілки 1 t для обслуговування котельні, яка працює на твердому 1 НА .t;ІОСТІЯНУ РОБОТУ : : : паливі. : ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: • : : Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Щолковська, 2. f • : інженери-механіки; : : Телефон 19-7-23. Ухати автобусами N2N2 41, 120 до зу­ : і внконроб; : : пинки <<РМЗ>>. : t КОМірники; S а Адміністраціs. t експедитори; : 1 робітники в.. цех безалко-: ~· : rольннх вап01в (чоловіки і : Броварському виробвичому управлlнвю водопровідно­ t ЖіНКи)·, • : • кавалізацutвого господарству : учні у ковбасний цех; : НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: • електрики. І • електрики; ; ЗвертаТИСЯ На адресу: І чергові cJIЮcapl на водопровіднІ насосні станції. : М. Бровари, •ВуЛ. Богу.нсько- t За довІдками звертатися на адресу: м. Бровари. :го, 22 (біля :місь.коУ бойні), : :тел. 19-3-55. а вул. Нова-20, буд. 30. Телефон 19-5-38. А 1н1 ацt а Адміністрація. : ДМ стр Jl. :, ............................ .. .: ~ ~ ~" ..., . ______________ --~~ ~~~~..:-~--'

"

!

·--------~-----------"------------­

_-='"'_.....

_с~~о";~~~Ь:"_'-;;:~~р::;:::~;:ас--..,;-оg.,.~-~~:;~:~~~~~--~--:і~~~~~~-:~:~-~.~;~:~~:::~;:~аос:::~~:. -:~~~~~~: -~ Yп~~:J~g~:.:~~~~~~Y І(оммуиистнческой партии УкраинЬІ. городекого и раІІоииого Советов де";Іутатов трудІІІWІХСJІ КиевекоА обпасти.

rasera

вЬІходат на укрависІЮІІ яsьtке.

11

вуп.

БРОВАРИ. ·І( 154

.:,:.в~~-~

дента місцевого радІом~влЄlІня - 19-3-18; відділів масової роботи. фотокореспондента - 19-4-67,

;_- _______ .. ., __ .._ ____

промисловості.

Обсяг 0,5 формату газети сПравда•.

--~--~~-~--'~-="~--~--=""'..:>"....,.~

'fнДЕкс6\9бf.Б;;а;с:"к-:~~:;;ї(иfв=:;;;У:;;;;;;;я ~ 0спр-;ва~в";Щ;;;иц;;~п~ліr~афіі і кн~;;;в<;Гто;івлі. вул. Київська,

154.

Зам.

5504-10.874.

~

.

#161 1976  
#161 1976  
Advertisement