Page 1

Щастя дружби,

НА ГОРОДИ БАТЬКІВЩИНИ-ВЧЕНИМ Серед

учених.

внеоних за

нагород

заслуги

в

.Ni! 181 (4002)

удостоєних

Батьиівщини

розвИТJ\У

жовтня

Ціна

Велиній групі нагороджених 4 жовтня в Кремлі були вруче­ ні ордени Леніна, Жовтневої Революції, Трудового Червоно­ го Прапора, Дружби народів,

поздоровив

нагороджених.

творчостІ

коп.

ЗАКІНЧИЛИСЯ ДНІ ЛІТЕРА· ТУРИ й МИСТЕЦТВА ЕСТОН· СЬКОІ РСР НА УКРАІНІ

ГАЗЕТА В

від знану».

ІЮ

2

ЗАСНОВАНА

«Знаи Пошани», медалі <<За трудову доблесть» і «За трудо­

вручав ордени і медалі, сердеч­

І

р.

1975

цій АН СРСР.

Член Президії Верховної Ра­ ди СРСР В. І. Нонотоп, який

радІСТЬ

7

донтори і наядидати наук, спів­ робітними установ і організа­

ву

ВІВТОРОК

радянсь­

иої науии і в зв'язну з 250-річ­ чям Аиадемії науи СРСР, -

У

літоnису

братніх

культур

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІJ УКРАІНИ, МІСЬКОJ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П'ятирічці-ударний фініш!

цю золо1'у осінню

пере-

творення в життя накреслень XXIV з'їзду НПРС, ю?.леитив

на

мільйонів

11

778

Комуніст

тисяч кар­

бованців ( 107,5 процента). Заnорукою цих досягнень

nересувної механізованоt ~оло: стала наполеглива боротьба номуніетичної праці 1111 ,N9 8 з перших днів дев. ятої .Ударників п'ятщ:іічю 1 набрав внеоних ви- і передовиків виробництва за rобничих темпів

і

з иожним

роком добивався поліпшення техніко-економічних поиазників.

За цеіі період наша будіnельна організація багато разів

завойовувала nризові місця ее· ред підприємств ~.rашог?. тресту, району і Украшсько 1 РСР. Найбільший вилад зробили на· ші будівельники у дос~роиове завершення директивно 1 ново· будови п' ятирічии Налитянсьного відгодівельного комnлексу, nлемnтахозаводу <<Рудня», Броварської середньої шко.ли N! 6, Руднянеької восьмир 1 чної, Нрасил!вської десятиріоши.

підвищення

продуктивності

праці, поліпшення якості буді­ вельних рсrбіт шляхом впровад-

ження у будівництво нових прогресивних методів і передо­

вого досвіду. Надзвичайно ве­ лику самовідданість у праці

виявили робітники будівельног()

загону .N'2 1, яким керує Ва­ силь Іванович Семеняка, та ко­ лективи бригад Андрія Степа­ новича Мехеда, Миколи Тихо­

Володи-

Володимирович

цює

на

пра­

порошко­

вої метмургії. ВІн голова цехкому проф­

Пленуму рідної Комун!стичноt

ду

виною -

достроково

за-

чотири роки.

Окрилені здобутою трудовою

но-технічні

працівинии

нагороджено

ше не розійшлося з ділом першими

серед

иолеитиву

ном «Знак пошани», знаком •Ударник де­ в'ятої n'ятирічки•. Користуючись rю­ вагою і авторит~том серед товаришів. ве­

винонання

п'ятирічки.

За

своє1

ПМН-8

данчинах. Щоб гідно зустріти XXV з'їзд рідної Номуністич­

чотири роки і

ти

будівельно-монтажних

по генпідряду

на

600

де

за

ністів

собою

nідряду тисяч! цента),

на

20 мІльйонів 922 нар·бованців (102,6 проа власними силами -

ми

на

-

і

них. Зараз пер~довіІк виробництва сто­ їть на трудовій вах­ ті на честь ХХУ з'їзду КПРС. Фото О. Калашннкова.

Постійнодіючий бу дівельний .поїзщ .N9 2 тресту <<У.крелеватор­ млинбуд>> М!!ністе.рс'l1ва сіль­ ського будLвницт.в.а УРСР до­ строково, 20 вересня нинітіНьо­ го Рону, заве.ршИ{в п'ятИJрlч.ний ,nлан ПО обся.гу буДі•ВеJІЬІНО-МОН­ ТаЖ:НИ.Х робіт.

ПО

ЦЕНТНЕРІВ З ГЕКТАРА

600

ювськию>

одержують

ІНаи,вищии

у районі в.р.ожай кормових бу,ря-

ніщнЬQІГо року під буряІКа•ми було

зайнято

По генеральному п~рядУ .ви­ :конано робіт на 26 мІльйонІв 338 тисяч нарбованці.в, власни­

ми силами

802

на

-

20

мільйо.н!в

тисячІ. За ,р()І{И n'ятирі·ч~и

прQД:уІИТивнtсть nраці ~росла на

п-роценти. Введен() в діц.о елеваторнІ ємкості на 167,4 ти­

63

сячі ТОНІН, у том~ чиелі надпла­ нових На 31,5 ТИІСЯЧі ТОНН.

Qк.рилений

за.клІШами Цент­

раль.нQrО Но.мітету · п&ртії і уря­

иУ. колектив ПДБП-2 з т,ру:д()­ вим :нат:шенюLМ йде до завер­ шеашя вИІробничих завдань 1975 .року. Винонання плану

восьми місяЩв

проценти.

становить

На 11ри місяЦІ

103

рані­

ше строку здано силосний номпше,кс, ем.кtсть ян ого 16 тисяч тонн. Загалом, nлан за­ ·вершального року п'ятир!ЧRи буде виконано до 20 г,ру,дня. Р.а,зом

рунок

з

XXV

тим,

готуючи

nода­

з'їздові НПРС, ко­

лектив здає на рін .раніше стро­

ку елеватор в місті Бу;рині Сум­

сЬІКої області.

М. НЕСТЕРЕНКО,

начальJІИК ПДВП-2.

-

115

rек1'арів. Осtюв.ну ро-

п:ідютоІ!'ку

грунту,

в.не-

моркви

--'

7Н5 тонн цри nлані

буряків -

nродаж ооочів

держав!. Ог!.рків здано в матазини і на МОДQОВОчев! бази Ниєва 913 тонн ІПІРИ nлані 780,

-

виконали

механі­

І ють бу, ряки і звозя1'ь їх д~о кага­ ті·в. Така ОІрrан,і.зація праці

ви.рощу.ван,ню

На

ста

сп·рияла

JШС<жоrо

гект~ах уже

.врожаю .

викопано

шість тисяч то1ш ко,реніІв.

І. СТАСЮК,

головний агроном.

ра•ІІНя .кацу.сти ведеться вmН.рко·во, її вже здано 519 тонн.

ділом відповідаючи на поетанову цн КПРС про :розrортання соціалістичного з.ма.гання за гідну ЗJ'lCTpl!Ч XXV з'їзду партії,

жа

зби,рають МQрнву

полегшення

праці

людей

вино­

592 ристовуються nіщ~о[Jувачі. ПОtМіБлизЬІИо 200 гектарі:в п!ооьої

ра. Значно вищии. в~н. ніж пе- наші овочівники лрисно,рюють редбачено ~ланом 1 соц!ал!стич- темпи збирання пізньої городиНИІМИ зобов язання.ми, також у ни. Систематичну допомогу їм брИІГадах Михайла Ми:колайови- .подають ІІ{олентиви промислоча Цроценка та Тетяни П:роко- вих підnриємств столиці, сту;; пІвни КаJШ<Ж. денти. Щодня на заплав.! 'ЦрубеУс.nішно йде

ні обробітки

зато,р.и. Поті•м площі закрі!ІlИ;ІІИ за окрем.иІМ'И робітника,м.и. Вони під час усього веrетати~&ноrо перІоду доглядали посіви, а тепе1р копа­

БУ ДЕ ПІВТОРА ПЛАНИ

бов'.язашrя зібрати в серед-, тонни. при !ІІЛані 580. На ньому по 200 цен'l\ііе;рів п:родук- дори був недорЩ, їх :продано на ції з ге!Ктара на всій площі. 98 то.нн менше завда'ІШІя. Зби-

.вLдділІІ{а .N2 1, яиою ,керує Галина Демиді•вна ~рн!ЄНІІ{О. У1рожай на плантацн бри.гади сягає блооько 300 цен~е.р1в з гекта-

шараких

місь~их І

дзвеніла nое­

письменників, ху­ композитор:в, ар­

змогу

ще раз

тої п' ятиріЧ1Ии, готує зустріч XXV з'їзду НоrмуністиЧІНої партії.

щоб з честю ВИІ1юнати свої зо- і 670, столових

Найк·ращих результатів добилися овочіоошІш перШQЇ бригади

до зелених

HO за•вершує програ•МУ пев я­

ВИСОНИИ У'РОжай овочів ви· ,рощено цього .POJGY в нашому

Р~БІЖ

віл біло­

тистів, кінемато.r;рафістdв Ра­ д.яІНСІШОЇ Бстонії. А посланці

ронування і пkляс,.од~ові міжряд-

·РаДІГослі. .Нол,ективи г<Jtродніх бригад доклали немало сил,

на

ЕРСР мали

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• О(:ТЛННІЙ:

дороги~

пролягали

ТFюрчLстю дожюmів,

tення добрив, сі-вбу, досходове бо-

партійноУ органі-

ле­

переRона:тися, Я•И УіИІРаїн­ сЬІКий на,род разом з усіма раДЯ.Н:СЬJ:ШМІ! ЛЮДЬІМИ ycni~­

бо1'у

М. САДОВКИКОВ,

секретар зацП.

Вітчизни, то,ржество

н:нсь~ої національної nоліти­ ни КПРС.

ло трудящим Усr>раїни радіс­ н е свято дружби. Трудящі нашої республі­ юr глибше о знайомились з

безпартіІІ-

пращі - запр·ова.дили М·И і в себе, тисяч в ~ра.дгоспі «Кра·с.илів.ський». Ни·

тисяч коо.

400

ної

стрічей і ионце.ртl.в лодарува­

кому-

робіт

дев'ять місяців виконано буді- карбованців, а власними сила­

вельно-монтажних робіт по ген-

ЄІДН!сть на·

майс1'р1в сцени 1 са.модіяль­ них артистLв. Понап 300 зу­

тресту «Броварисільбуд• від- ної партії, наш колектив зобо­ кі1в. Іхн.ій досвід- техаwюгію ~виорг.ан•ізацію рапортували своїй Вітчизні ПР?. в'язався до кінця року викона­ рощування бу,р. я·ків, достронове

непQрушну

ро.дів нашої багатонаціональ­

тичне слово, ,рознвітали .візе­ руннюш тuнц! у вИІRОІНаНН!

орде­

вершити n'ятирічний nлан по з небувалим завзяттям Уже декі~ька тру­ рокі!В кор•модообсягу будівництва. І слово на- дяться на всіх будівельних май­ сrувні .бригади .радгоспу .«Плос: ми

вони з

проде:монстру­

естонсЬІИа п;сня, лунало

за чотири

НПРС. Наші будівельники перемогою, робітники, інженер­

зобов'язалися

вали

бах

Особливо великий ентузіазм JIHI», свої особисті n'ятирічні виклинало рішення ивітневог?. плани виконали за три з поло­

партії про склииання· XXV з'Із-

Нал.евіпое.га,

сіл~сь.ких площах

спілки, член партііі­ ного бюро цеху. За трудові заслуги його

ловіи, яні nрацювали під деві-

-

землі

новою силою

ці. В концертних залах, ро­ б!:гничих і КОЛГОООІНИХ клу­

електрослюсарем

заводі

Маиаровича Мосиаленка та ба­ гатьох інших. Більше 100 чо­ «П'ятиденку

роЗІКрив­

Нарпат і СОІНЯЧІНОГО Криму, йшли через Полтаву й Хаtр­ ків, Ворошиловград і Че,рніrв­

новича Блохіна, Данила Ми­ хайловича Лащіва, Степана

зом

Щедро

ка.:vт' ян ого Ниєва

ПОЛІКАРОВ

на

ши перед т:рудящими нашо~ ІРеспублі.ки таланти древньої

гостей

мир

успішне

пору

у.кра'іl;ІСЬІНій землі nроходили Дні літерату•ри й мистецтва

Творчі маршрути

Перемога окрилює за

з явилася

ще одна нскра.ва стор\:НІІ{а. У

ЕстОІНії.

Борючись

н~роз;ривних

зв' Я)ЗІJ{і.в •радянських народів, розвит.ку, взаємозб~гачення

РОЦІ

1935

городини ще !Потрібно зіб:рати овочіво~шкам. ЗавдаНіНя .надто екл14д:Не і відnов.ідальне, але воно безумовно буде здійснене.

Запо.рУі(а цьому самовідда­ на праця робітників, о'рган!зо­ вані.сть, їх праnненн.я будьсщо зібрати вирощений урожай;

Рад.гоап ще здасть державі 700-800 тонн морк'в~. 250300 - ~'толових бу;ряюв, пооад ~ ти~яч1 тонн ... ІІ{апусти, багато tHШOlu nроду~ЩІ~. Ми в~ІКо'!Іаємо щонаименше шв:rо,ра рl'Ш} пла-

і столові І ни про~дажу овочІв державІ.,

бурЯіКи 300~350 чоловін, а по субо:тах і неділях на плантації виходять по 1000 чоловік. Для

М. JIOJI03, диреитор радrоспу <<Бобрицькніf,>.

rідну рі.дної

у· Цен~раль;ному Номlтетt Компартії У~раїни в:Lдбула~я

зустрі·ч членLв

І иандидатt:в

у члени Поліrгбюро ЦН Ком­ nартії У~раїни з делегаді~:;19 Естонсь.кої РСР. Гостей Te'IJ· ло і сердечно віта:в член По­ л:тбюро ЦН КПРС, nерший секрета,р ЦН Номnартії Ук­ раїни товариш В. В. Щер­ бицькwй. За велику роботу по орга­

нізації Днів літератуіри й~~­ стецт.ва

Е~СР

проnаганді ної

на

У,краІНІ,

багатонаціональ·

радянсмшї .культури, ус·

nішні вистуnи у нашій

публіці Президія

рес-.

Веtрховної

Ради УРСР наго-родила ряд ху.дожніх нолекти·вів, ТВОіР­ чих спілок і то,варист.в та г,ру.пу прац!вни:иі•в .культури Естонії По"!есними грамота·

ми і Грамотами Президії Верхо·&ної Ради УІІ<раїнської РСР . В:ІНцем

ста·в

~вилюючого

с.вята

великий концерт друж­

би у· палаці культури <<Укра: їна».

В.:Н був

присвячею~.и

УJрочастоrму заи,риттю Днш Лі.тератури й мистецтва Ес­

тонської

РСР в УРСР.

У

концерті взяли участь кра~l

художні колеІ!{тиви та пров!д­

ні виконавці пвох реСІІІубшк. Під

сонцем

ленінської

дружби, пі·д щасливою р~­ дЯІНсЬІКою зорею живе С·ІІМ я

.

на·родLв-браті•в

нашої

&:ть:

~LВЩИІНИ. І линуть Д3В.1НЮ пісні нап її без.краї.ми просто­ рами.

(РАТАУ).

·····~·····································································~········ І(Іровоградtька

область.

сандрівському

цукровому

Петровського

йде

нового

ва

врожаю.

зобов'язався

КПРС ну

і

дукції.

переробка

350

Імені

буряків

Іj:олектив

підприємст­

ХХУ

честь

-

завдання

видати

Олек­

на

достроково

завершити

На заводі

тонн

Трудівники

до

І

з ' їзду

грудня­

п'ятнрічноrо надпланової

заводу

пла­ про­

успішно

виконують взяті зобов ' язання, перероб­

ляючи по 2S40 тони цукрових буряків за

добу.

На

фото:

буряків. Фото Р.

розвантаження

ЄпеіІкІиа. (Фотохроніка

цукрових

РАТАУ).


Оволодівають марксистсько-ленінською освітою про революційні

ПО6ДНУЮЧИ

дові династії.

ПРАКТИКОЮ

3

Перший досвід

м

пропаган-

сьну органІзаЦію полну, пра-

з молоддю ,

трудові

Значне місце

.

п

г

.

ХОРОШО Й

в розповІДі

групи

u

мі

Він

зуючи її на відмінне навчан-

та

в

систе-

економіч-

стріч XXV

свої зо-

з'їзду

з 'їзду

КПРС і

Компартії

у

стала

вести на-

комсомольців та

молоді центральної ської лабораторії.

зу-

до

Ук-

початку

року

раїни. евипарки добиваються нових успіхів у праці. За минулий місяць середньодобовий приріст тварин становив по відділку 604 грами. Чимало свинарок - слухачів школи - перекрили цей

завод-

навчального

пропагандист

готува-

етичного змагання йдуть та-

системі партійної освіти. Хо-

суспІльстві>> .

Він розповів

Павлівни чималий - сім років . Проте праитикувалася

соціал!-

вона до цього часу

тільни У

кож Г. Шевченно, М. Млечко, Н. Єфремова, О . Шелестовська, Н . Кедова, О. Кор-

тілося попрацювати й з молоддю , тим більше, що в партійних донументах зверта-

З початку року приріст свиней по вІдділку становить

боту з молодими трудІвниками , пропонувалося кращих

нієнко.

607 грамів. Значно знижено центнер

пропагандистів посІшати У систему номсомольсьної ос-

пільства є робітничий нлас. - Бути радянським робіт-

казник, добиватись нових успіхів у праЦі до цього за-

силою комуністичного

ником

сус-

приросту . Закріпити цей по-

висока відповідаль-

-

ність і честь, пропагандист,

кликав пропагандист

підкреслив нагадавши

-

на

М . П.

за

стів заводу

пластмас

веде

тnчної та -економічної

комсомоль-

освІ-

ти, виступ її був дуже змі-

стовним . В ньому знайшли відображення всі останні партійні документи і разом з тим він вІдзначався бага.-_ тим матеріалом з виponffiiчого життя підnриємства. Олена Савеліївна зробила

аналі з роботи завод у у дев'ятій п ' ЯТНІРічці , показала, за рахунок чого зросла про-

ідей-

дуктивність .

виробництва,

яку роль відіграли у цьому поліпшення умов праЦі ро-

п. ІВАХНЮК,

бітників, застосування

міськкому

пере-

дових методів роботи, нової

технології тощо. З цікавістю послухали лекцію Олександр Іларіона-

д•~БЮТ МОЛОДОІ'О ПРО П

року.

на Савеліївна вперше праводить заняття · в школІ полі-

ного рівня юнаків та дІвчат, їх виробничим успіхам. ЛКСМУ.

підготува-

до навчального

Не з важаючи на те , що Оле-

кому рівні і сприятимуть утвердженню в свідомості молодих робітників наукового

секретар

гандист серйозно

лась

Цінавий і відрадний факт : один з кращих пропаганді!-

заняттЯ у групі

в соцІалі-

етичному суспІльстsі >> . Ленція Олени Савеліївни винлинала великий інтерес. Вона засвідчила , що пропа-

з' їзду

XXV

новні риси праЦі

вич Прудкий, Григорій Пет-

рович Ткаченко та інші слухачі групи .

Af АНД 11 СТ А

Стопроцентною була явна

Того ж дня розпочалося навчання і в інших групах.

Перше заняття Надії Павлівни Матвєєвої з комсо-

ті в групі пропагандиста Олени Са-веліївни Са·вчу.к.

освіти на підприємстві у цьому році навчається понад

йшло жваво і змістовно. В ході бесіди пропагандист оа-

ханічного заводу, начальники відділів і слу жб вивчають

віти.

мольцями

Голобородько своїх слуха чів . К. ДАВИДОВ,

змагання

КПРС .

лась особлива увага на ро-

етичного суспільства, наголосив на тому, що провідною

затрати кормів

комсонолекй грuхід со-

світогляду, зростанню

з програмою. Після обрання

передз ' їздівського

ціалістпчного

u

дни пропагандист ,

п'ятирічки.

гандистсьної ро оти У Надії

Пилипович поздоровив присутніх з початком нового

про характерні риси праці в умовах розвинутого соціал і-

шальному роЦі

керівника >>.

йомнла своїх слухачів молоб ула : < <0 с-

з а в ер-

ської освіти, де слухачами члени одного з найкращих комсом ольсько-малодіжних колективів підприємства. Думається. що заняття у цій груnі бу~уть на висо-

Відповідно підшукувала Цікаві факти, цифри, які б оживляли матеріал. бСтаж пропа-

старости пропагандист приступив до викладання теми - << Праця в соціалістичному

в

навчал ьному році

<< Прац я

П~ршою темою . з якою озпа-

лроаиалізу.вала

молоді

лась ретельно. Підбирала необхідну літературу, перечитувала окремі праЦі нласиків маркси зму-ленінізму , nартійні документи . Врахувала при підготовці, що її слухачі- люди юного віку .

показнин . Так, у групі тварин , яку доглядає В . Пантелеймонова , приріст становить 694 грами . О . Івашко добилась 688 грамів , О. Савельєва - 680. В авангарді

навчального року, ознайомив

г.рупуа,

б

ро оту

гідну зустріч

комуніетна

як тваринники

Змагаючись за гідну

Микола

П

у цьому

курс

вивчає

вчання

XXV

слухачі .

нови атеїзму>>, який

ся на тому,

кінчив середній спеціальний

йшли всІ

з основ-

курсу << Ос-

розповіла про успіхи мольсько-молодіжцого тиву у виробничому мадсьному житті, про

бов'язання.

праці на Броварсьному відд і лку. На -п_ерше зан.я.ття при-

навчання

ними питаннями

дія Павлівна Матвєєва попросила, щоб їй доручили котрийсь з гуртків номсомольського навчання. Так

ня, високу бойову готовність . Після служби ста рший навчальний заклад і зараз працює на посаді зоотехніка радгоспу імені Кірова . В цьому році партійна орrанізація доручила комуністу M. П . Голобородьну нерувати школою комуністичної

комплектувались

для

політичної

найомила слухачів

нагадав про те, як Комуніетична nартія творчо розвиває ленінські nринциnи змагання, його нові форми у відділка . виконують

за-

ПОЧАТОК

ної освіти. пропагандист На-

дев'ятій п 'ятирІчцІ, зупинив-

мобілі-

сержант запасу заочно

Коли

б оло ородька заиня ло

соЦіалістичне змагання.

дистської роботи Микола Пилипович Голобородько набув у рядах Радянської АрмІї. Очолюючи номсомольцював

і

традиції колентивІв, про тру-

лабораторії

про-

слухачів на першому занятНерівні

надри

Вс ього в системі

ремонтно-ме-

партійної

чоловік.

80

1. ДОВГОПОЛ, секретар парторганізаціі .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -коли

роками

цюєш

на

пра-

одному

формі >>. Не розслаблю­ ється . Через його руки

верстаті, то звикаєш до

матрицІ

НЬОГО,

проходять,

ЯК

ДО

Включиш вже

ЛЮДИНИ.

його

одразу

і

відчуваєш

«настрій>> машини. Ці слова ·належать робітникові інструмен­ тального

цеху

заводу

електротехнічних

виро­

бів Олександрові Івано­ вичу Цахлу. Так, слух О. І. Цахла тонкий, особливий. Напружена й

упеанена

перемова

фрезерувального

стата не така музична ,

вер­

вже

й

однак він ще

юнаком вловив

у Цій

і пуансони один за од­

щодня

і

назвати тому,

ювелірною.

ноли

бачиш

І

жа­

добу і пильність робо­ ти О. І. Цахла, легно здогадатися, що, тільки дякуючи незвичайному відчуттю, . майстерності фре зерувальника, його залізний

друг

жив ·довгий

прослу­

час

і ще

не один рік приносити­

ме

користь

виробни­

цтву.

Нині,

ноли

ментальники за

інстру­

борються

дострокове

виконан ­

ня виробничих завдань

дев··ятої О.

І.

п ' ятирічки.

Цахлу доручають

найснладнішу У штампах мінімальні,

реплетені .

роботу.

-

допусни

-

всі

Такі

пе­

вироб­

ничі <<ГОЛОВОЛОМКИ >> ДО­

ПОМаГаЮТЬ Оленсандро­ ві Івановичу <<бути у

шліфувальників, гальвани­ Найменша помил­

дальшому

о

вод!І

2

стор,

молодих робітників навчив аленеандр Іва­ нович фрезерувальній справІ , дякуючи своїй внеоній нваліфінацІї, якої досяг на Київсьно­ му заводі імені Арте­ ма. І сьогоднІ молодь охоче навчається у ньо­

в

по­

виготовленні

Він

просто

приму­

найбільше, мабуть , те відчуває сусід Цахла

.шо.вар.кпzів

деталі у ланцюжок про­ рахувань і недоробок.

Про це пам ''ятає .

він

завжди

Секрету роботи в со­ бі не тримає. Без цієї щирої людини тускні­ шає. Наставиицтво Олександра Івановича започатисване в його ПСИХОЛОГ!!. ЧаСОМ ПО­ МіЖ добрих спеціалі­

господарем верстата

--

вчись, мізкуй, запитуй, пропонуй І не будь «рабом>> креслення, бо робітнича впевненість винагороджу-

майстерністю~.

Колектив

дільницІ ,

де

сягти потрібного рів­ ня. Можливо, в цьому

муністичної праці аленеандр Іванович Цахло, неодноразово виходИв і нині вихо­

і

дить

ляв,

є

сам

повинен

<< раціональне

до­

з ер ­

но >> . Проте у своїй більшості така думка схибна : вона принриває інколи

малодушність , егоїстичні інтереси .

Олександр Цахло має свою думну.

ну­

джерел

о

Іванович супроти Говорить

працює

ударнии

переможцем

у

к~

со­

ціалістичному змаганні інструментального це­ ху. Ставши на ударну передз'їздівсьну вах­ ту, загалом уся діль­ ниця

з честю

підвищені

незважаючи

на різно­ номеннлатуру

манітну

деталей: протягом міся­ ця Олександр Іванович створює 50-100 їх ви­ дів різних за склад­ ністю і конфігурацією.

Олександр

Іванович

красива

людина .

радіє,

к о л и,

Він

переповнене,

він

соцІалІстич­

Вузли

у

новому

примі-

щенні, інструменталь­ ний цех буде мати

більш

сприятливі

умо­

по

дільниці

- фрезерувальнинами Миколою Копецьним та Миколою Назаренном, шліфувальником Минолою він

у

Корнієнком гарячому

щоденних

плин!

завдань

диться над

тру­

виконанням

накреслених

планів.

Він щодень прислуха­ ється до знайомої ме­ лодії свого стареньного верстата

і

радіє

зрадженому тієї мелодії.

не­

ритмові

А. УСІКОВ, майстер

інстру­

ментального

цеху.

«Новосанжарська>>

-

вода

си, налагоджено випусн «Вели•

тиnу

,кюбагача-н.сЬ1<ої мІ:нералЬ'Ної•.

Цew11Pl Нові

Тепер у Полтавській обласТі цра•цюють п'ятнадцять санато-

її лжерепа почалось бущівницт­ во санаторію.

о

новЕ житrя

цього на неї запити зросли.

На фото: слюсар-скл адальник В. О. СТЕПАНОВ перевіряє якість

машини перед відправкою замовникам.

сЄсен.туни•. В районному

Санжари поблизу

Фото А . Козака .

БУ ДУЄМО МІЦНО І ДОБРОТНО

Ось так, разом із то­ варишами

за е.воїм НІМіетом блоо:ьні до · р!їв та бу:дИІННLв відпочи-ІШу, ви­ знаменитої сМиргороде:ьно'і~. кориетовуються для лікування виросла нова здравниця. Недав- п'ять ВИ!дів місцевих мінераль­ но введено в експлуатацію два них вод. Так, недавно з'явила­

спальних і лінувалЬ'Ний ~корпу- ся

Машини для миття агірків порі-вняно ще нова продукція за воду торговельного машинобудування. Однак вони вже добре заре­ комендували себе на консервних заводах у багатьох братніх респуб­ ліках. Останнім часом торгмашівці запустили в серійне виробництво більш вдосконалений і якісно поліпшений зразок машини . Після

ви для справді ударної роботи.

винонує

ні зобов'язання .

стурбований,

шись

думку:

мов­

.я.кістю і з випереджен­ ням графіка·. І до цьо­ го особисто причетний О . І. Цахло . Він вико­ нує змінні завдання на 130-150 процентів ,

Він

стів можна почути таку новачок ,

ви­

з високою

переповнений клопота­ ми за підвищення про­ дуктивності праці, яко­ сті продукції. І вІн просто радіє , що за нілька тижнів, сселив ­

Минола Назаренно, який давно вже за­ пам''ятав << формулу~ вчителя : «Хочеш бути

ється

штампів

вирує робітниче життя.

-

вдячно

деталі

ущерть

МЕЛОДІЯ ВЕРСТАТА

і.нсти'l'уту

,місцевих

Цахла може

Про своі".ж

ро;ртологІї црийшли до висиов­ що

І.

перетворитися

Біля мальовнИ'ЮГо селища Бел-ина БагаЧІКа на рtчці Псел cnoчa'N<y qув бущино.к відnочин­ ну . А коли вчені Одес:ьного на­

ну,

непри­

Чимало

шує мислити , перебира­ ти варіанти роботи . І

СУПУТНИЦЯ <<МИРГОРОДСЬКОІ>>

унооо-дослL,щнооо

слю­

сувора

нів ... ка О.

має

справу з найточнішими вимірами , з роботою, яку без вагань можна

до

й

пускаються

його

го .

Іванович

щогодини

надходять

швидно.

у

термістів,

верстата.

Олександр

словах

миренність...

через

ська думка. Завдання О. І . Цахла - «дати базу >>. А потім матриці

сарів,

різно ,

вгадується

пуанео н и

мітника, і нонетрунтор­

ним

І

як

ка лібр , де ще раз уточ­ нюється і робота роз­

гучній і грубій, на пер­ ший погляд, мелодії ритмічну впевненість свого

і

вперто.

Колентин

бригади

монтажників,

якою

мулярів- 'І nонрівельник j в М. І . Кощія на­

керує

ко-

муніст М . С . Лобко, зарекомендував себе найбільш працьовитим і згуртованим . У Дарницькому

будівельно-монтажному

управлінні

він

першим

за

чо-

криває дах, а бригада сантехні­

ків, якою ІНеруЕ: П. Г . Пінчун, на­ ближається до завершення бу­ дівиицтва очисних споруд і си­ стеми центрального обІгріван­

ня .

Ми намагаємося

закінчити

тири рони завершив свою п ' ятирічку. у нинішньому році весною

всі ці роботи достроново, Щоб до настання холодів дати тепло і, таким чином, зимою н належ­

цей

них

колектив

поставили

на

до-

сить відповідальну ділянку праці будівництво б удинку культури на 500 місць у радгосп! <<Требухівський>> . І треба

віддатн

належне

працює

по-ударному .

бригада

З

місяця

в мІсяць виконує своє завдання на · 125-130 процентів . Це дало змо::у випередити графін будівниЦтва майже на два місяці. Зараз мулярі вже набли-

умовах

вести

опоряджу­

вальні роботи внутр! приміщея­ ня . Це дозволить підвищити ви­ робничі темпи і значно раніше наміченого строну ввести в дію

цей

ри

чудовий

осередок

нульту­

радгоспного села .

Наближаючись до знаменної події в житті нашої нраїни­ XXV з' їзду КПРС , усі будІвель­ ники працюють з небувалим ентузіазмом. Роблять все, щоб

~аються, так би мовити, до Ф~- яність роботи не відставала від юшу. Основний обсяг будІ- темпів. Стараємося будувати вельно-монтажних: робіт вон~ швидко і міцно, щоб ця новобузавершать

до

юнця

жовтня

1

.u

лерейдуть на будівництво при- дова надшно служила багатьом

міщення нової шноли.

поколінням села.

Щоб не гаяти часу, ми одно-

часно

стали

форсувати й

інші

роботи. Так, наприклад, ланна · Віиорок,

7

жовтня

1975

В. БАБИЧ,

начальник дільниці

Дарницького РБУ.

року

.N9 6 о


САДИ НА СХИЛАХ ГІР

Поле чеkає орачів зовсі·М немає водіїв. Де вже тут говорити про двоЗІ:\іі.нне

У районному зведенні рад­

займає

«ЦухІівсЬІКИЙ>>

гоап одне

останІНіх

з

по

ІМісць

оранці грунту .на зяб. На

ЯІК ,paдroc·ny , НерLвюmш СТУ'рбовані таким видно , не підготовки ,ріллі nі·д станом .ярі культури. Вони запевня­

вересня тут було піднято ріл­ лі лише третину до плану.

Наша рейдова бригада по­

ці,каІВилась,

ють, що орати в госnодарстві

господа,р­

ЯІК у

машин.

вИІКористання

29

стві організовано цю роботу,

залшіІилось небагато

зволікання. які причини її З цією метою ми побу,вали

при

на лол.ях.

На nольовому станІ

з свої•ми за·в,даннями. О~нак фа,кти СУ'J1еречать ци.м МіJЖУ­

тра.к­

торної бригади М. П . Наль­ ченка ми побачили два гусе­ «Т-74», я.кі НИЧНІ ТРМ\ТQРИ дМ!но стоять без дії . Один з них лола,маний, але ніхто й не збираєтЬІСя його ремонту­ вати. На обох цих машинах

за

табору

-

картОІІІЛЯІНИІМ полем

чим а­

ов!жозо,раної ленька nлоща рілJ1і. По ~раю її рухається

«Т-74», трактор оди.но.кий залишаючи за собою довгий Це механі.за­ хвіст пилІЮги. т?р Василь Олександрович Сулима n ідІНімає зяб .на пло ­

виорює

-

мате­

жовтня, вказано

4

гру,нту.

що не Відразу скажемо, всі намЬчен! заходи зд1йсню­ nлани

уооішно,

ються

з

сходяться

17

ється

налічу ­

гусеничних 'І'ра!І\то­ вИІКо,ристо­

а на о;ранці

рів,

не

На­

дійсністю.

приклад, у радгосnі

вназаному

ці бо вуються лише шіс,ть, во­ не забеооеченІ машини діЯІм и ДЛЯ Д•ВОЗМ і'lf.НОЇ робОТИ, а на 11ретьо.м,у відділ·ку біля по і· двох трЗІКторів немає

місці ми агрегат не знайшли. << Вранці я чув , що тут тир­ т,раІКТО!Р, а по­ ІrотLв якийсь лові­ тім його . не стало » , домив дідУ'сь, юшй живе по­

од•но.му трактористу . До того ж , обид·ва вони .поламані. За­ те н а 24 колі·сних ТІра·кторах є по два типу «Бєларусь»

полем.

,різних що з Виходить , еуб'ективних об'єктивних і причин у радгоспі .на оtра:нці лише нині зайнятий зябу один трактор, та й той вино­

господар­

водії. І керівники

інженерно-тех.н іч:н! та С'І1ва вико­ сnеціалісти вирішили ристати частину з них на ніч­

ВІден ь. тільІКи ристовується Для ні,ЧІНої роботи не облад­ наний жоден агрегат, на ба­

нLй ора.нці.

Особливу увагу приділ или

траІКтор ах

гусенични х

визначений

вересня

24

ханізаторам по11рtбно щодня гентарів виорювати по 138

На·м оказали , що в іншому nрацює полі .під Пухі'ВІкою « Т-74 » т,рактор один ще Труби. Нириловича Івана були безре­ Проте лошуІКи

гатьох

прионорення

до

орачів, ріал&ні стимули для довед ені денні графі,ки оран­ .ки по в і!д'ділках. Щоб ВRЛас­ строо, ме­ тися у ІВІ<азаtНий

ПОШІІМаООЯ '11рИ дНі тому .

з цим

Петро Григорович Савченко Вор~ та Василь ІОхимович

QР8.1Ні!\У на зяб.

·стро.к за:ІКінчення цієї роботи

трааn'ор <<Т-150», його водій Василь АІндронович М.а,рчен­ ко .виорював 1ПО 12 гектарів 8,2, - додає нормі при Але тра.ктор 'l'РМ\торист. -

руч

на­ У цьому переконує~ось в іть пJсля короТ!\ого ознайом­ Тут з обстанонкою. лення уже виорано 7ЗО гектарів Найб1льше при плані 1000.

вІд

на одИІН-два

на

цілодобово , Іван Павлович

наказі У зябле·вої оран!І\и? директ01ра т. Богданова П. С.

гектСІІри б ільше но,рми . - Тут працював ще одИІН

зультатними:

ни

Я!І\их заходLв вжито в гос­

ВолодИІМИіР парторганізації Спо­ Федотович Нлимась. чащу орав під ози.мі, nотім сіяв , а теп е р оре н а зяб, що­ денно

ві Десни . У сусідньОіМу ра~госпі <<Літ­ к.раще набагато нівсь.кий>>

подарс'Dві

сеКtретар

поя-снює

но,

ділено два трактори << Т-150 \> з меліоративної бригади. Во­

460.

- На підготовці грунту цей тра!!порист пр::щює дав­

ви­

відділка

механізаторам

Як виконуєте зобов'язання?

трактористи Приходько ,

Шпак,

Микола Михайлович

Нращв винористовувати рваврви

внеоного добиваються ний графік Денний виробітку. став ви­ оранки на відділку заходом конуватись. Перед тракторів з плугамн на полі мінеральні розкидаються

вищилась

тів , у то.му числі зерна Порівняно з .восьмою

ЯІК ба:чим.о, ло-різно му ор­ грун­ ганізовано підготовку наступ­ ту під урожай ярих сусідніх у двох ного року Недоліки , господарствах.

будуть

конт-

народного

відділка

«Літківський»,

радгоспу

працівник П. ТЕПЛЮК << Нове газети редакції

відвернути

Намагаючись

остаточний крах систе ми, ство­ рений три з половиною десяти­ ліття тому з бе3Посе,редньою до­ гітлерівсь кої

помогою

Німеч­

фа­ іспанського чини, лідери шизму вирішили довести ян сво­ Ум противникам, так і нечислен­

т,римати повстає

в

і

шорах

оороможщ .к;раїну,

проти н их.

Цими днями у трьох

-

Мадрід! , Барселоні

яка .

містах

й Бур-

гос! одночасно прогриміли

по-

кати стра­ стріли. Фашистські засуд­ rили п'ятьох nатріоті в, жених за участь у боротьбі про­ ти франкізму,

Нривава розправа над п' ять­ ма патріотам и ( за словами мад­

рідсьних газет , найближчим ча3ОМ можуть відбутися нові стра­

rи ) викликала справжню хвилю :Юурення в усьому світі. В Ра­ пянсьному Союзі і у Франції, в

ся в мах:

фор­ найрізноманітніших демонстраціях, страйках,

відмові

розвантажуJВати

іооан­

ські кораблі , літаки і зал ізнич­ ні состави тощо.

запропо­ Президент Мекс іни з Ісnанію виключити нував

ООН. Багато країн, які підтри­ мують

дипломатичні

відносини

з М адрІдом, викликали

звідти

своїх послів . І тільки одна дер­

жава

\1овою, 1 в найвіддаленіших ку-

свою

не

промовила

жодного

на Ла­ слова з приводу злочину фран­ иубліЦі 1 в Пор;гугалії, коnти­ кістІв: Сполучені Штати А мери­ rино-Американському ':Іенті , який говорить ісnанською ки . має Америки Мовчання

о

Вівторок,

причину,

7

писало з цього

жовтия

1975

року

них о,рганічних та мінеральІНих

карбованець

за- ,растіІВ -

величеuзний _.резерв під­

- З, 78 карбованця. По •nершому відділку, від'ПО·Відно , ці цифри становлять 475,2 карбованця, за'11ра:ти - 95,7 , на одИІн карбованець зат,рат виробл ено цродУJКції на 4,97 .карбо-

вищепня .врожаинос тІ зернових.

і

ІХ nрипадало овну гол ову 4у·м34 центне.ра кормаІВих о~и· ~fйц~·ят~и,;іч~іреднв~З!r Je~:.b~~

трат

QІСновна

На це телер зве.рнута

ува;rа сnеціал істів-радrоопу, ме­

хан ізаторі.в, бо т іль:ки збільшення виробницт~а зерна да-сть божливїсть за еапечити хуііо­

У власними йкон~QІрмами_. ванця , а ло третьому відді.лну , .п яти•рі''ЩІ восьм і, , 2ЗО ,4 і 95,7 карбо- що у в і•"•nовідно -. ванця при тих

же затратах

2,41 каtрбованця.

Серед- продукції -

сорту

Пшениця

земного моря.

Нраснода,р - 1 а тор і-к, ІКоли врожай

кна ··

зеатових

в Се'Редньому ' був .найвищий, - 29,2 центнеРеакція 1Н а ·страти в Lсланії ськ-а-\39 дала ще раз показала іспанському по раАгоапу 18,8 ц_е:нтнера з .ра, то н-а умовну г<>л·ову ІІІри;ла­ хто , аnекулІОІ!Очи на крові жертв

М ЖНАРОДНІ ТЕМИ А~::1=:.::.:;;:;...;==~~....;...­ :.::.: __;Н

радгоапу з

війсьнової вироблено на один ка,рбованець

народові , хто є його другом , а

Рес­

Німецькін Демократичній

вико-

ристонується американця ми Для більш виТQРгувати того, щоб

з Іспа- присутності на берегах

ЧИТПЧЕН

ло

гектара З62 ,4 карбованця, за- добрив, підбі р ЛОІІІередни.ків 1 трати на один гектар - 95,7 насіння, ст,ро:ки сівби, догляд за карбованця, ВИJроблено прощУІК- лос ~вами тощо. Лінвідація ~онт­

на іспанській

стської диктатури. Солідарність вигідні умови своєї

J

бо ванця.

геrктар а.

шовому в~разі

Сполуч ені Штати

Франс-nрес.

Міжнародним народна і золяція Іспанії

виявляєть-

карбованець

ТМ\Ої причиною Основною ст.рооатості ·В у1рожай.ності зер­ новить: .валової п.родУІКЦії в г,ро- нових є якість і кільні-сть внесе­

землі. Пере.гово,ри п•ро долю ства в Іспанії. За рішенням Всесвітньої Фе- цих баз саме тепер ведуться дерації профспілок 2 жовтня Мадрідом і Вашінгтоном . Між-

нією, ЯІКа бореться,

на

N2 1 виробництво

тьо·го віддіЛІка (бригадир В . С. 255,6 і 2,67 карбованця, .по 1З8,6 і 1,45 кар­ Стасько) дало лише по 19;2 третьому -

військові

світового пролетаріату

а на першому

д,р~гої сЬвоЗІміІНи nе,ршоо-о відділ- за'Dрат стааювить, відПовідно, по Ra (бригадИ·Р .рі·льничої б,рига- радгоспу - 207,7 і 2,10 карбо­ З9 , 6 . Восьди Г. В. Да~но) ме ж .поле п'ятої с~возміни тре- ванця, по лершому відділ.ку -

ники яких зата·в'Рували ганьбою хочуть зберегти свої

днем на підтримку боротьби ісф аш ипан ського народу проти

.

Звідси і економічна ефентивність даного сорту пшениці ста-

організаторів nолітичного вбив- бази. розміщені

було оголошено

..

радго1::пу центнера. Валове вИJробництво і

ло

становить

агедтство ції .на один

ВІДбулися масові мІтинги, учас-

нера з гектара,

вико-

ЗО ,2 центнера , то На nолі

Т?Чках Африки, А~ії і Океанії І ПРИВОдУ французьке

ним прихильнинам, що вони, як

і раніше , сильні

.к а-70

центн~ра з

ЖИТТЯ» ,

Фашистський режим огризається Відомо, що звір особливо не­ безпечний, коли він поранений . Франкізмові довелося витрима­ серію ти за останній час цілу стря­ Іспанію тяжких ударів. битви, класові сають могутн і вже яких ця країна не зна ла багато ронів .

за­

. .дру.rоІ с І·возм:ни першого Ір истані для збільшення вироб- полі відділка (бригадир Г. В . Дахно) _ зібрали по 28,4 центне1ра , .ництва цієї цінної культури .. . . одеJ)ж а·но по з 1958 гекrrа:рів 24,3 центнера зерна. ЯІКщо ее- на ч етв€,ртому пош шосто 1 сІ-ВО­ (брига­ відділка зміни тр ет ьоrо 15,4 .редній урожай пшениіЦі Пол ісь- ди1р в. с. Стась:ко) _ ти, що ще не вс! ,резерви

Рейдова бригада: М. ДОЛ­ головний ін­ ЖЕННОВ женер районного об'єднан­ << Сільгосптехніка», ня член В. НРИВАЛЬ третього

ви:робництво

по радгоопу дав по 22,З цент­

Характеризуючи врожайюсть

виправлені, тнм краще.

ролю

і

на карбован е ць

проду.кції

зернових цього ро:Ку, слід сназа-

правда , є в обох , але особли­ во вони відчутні у ПухівЦі.

групи

15,9. Від11овідно вало­

ве виробництво

8 ,4 центне.ра з гекта- трат стаJІовить по рад;госпу по карбованця , 'ра . Цього доснгнуто за раху;нок 160,2 і 1,67 - 271,8 і персnек- nЄІршом у відділ.ку нових впров адження тивних СОіРТів, передов ої '!'ехно- 2,84 карбованця, ло дІРуrому rродючості 1 4З , 1 і 1,50 ка,рбованця. підвищення лог ії , Со,рт Нутан,с-244 в цілому . грунт~в тощо. зросла на

гусеничних тракторів.

І чи м швид ше вони

;216. тун) -

п яти-

зернових

врожайність

ріЧІІЮЮ

30,2 центнера, в .полі ж N2 З

д.ругого с і·возм іІНи чеТІБ ертої Н. З. Нов­ в іДІдідка (бриrаtдир

центів. Рентабельність рослиннИІщrва становить шість JitPOЦOO-

ре­

є невикористані

Новальчук)

М.

М.

(бригадир

зерна

147 ПІРО- -

дерЖ.аJВі .виконаний на

зерви, які nотрібно привести в дію. Зокрем а, слід подбати про використання на оранці

ячмеИІЮ.

24,2 геІКта;ра, а в полі N2 1 пе.ршоі. 21,6. П'-яти- сівоЗІМЬни на першому в!дділ.ку

продажу

nлан

.річнИй

врожайностІ

по Сорт Ельгіна дав в цілому ра.дгоапу 1 7,8 ценrrнЄІра зе.рна ~

становить

і

,цен'Іuщра при плані

іІtа,рбованця, чет­ карЗ45 , 5 і З,61

2,87 -

Те ж сам е можна спостеріга­

.вро,роои дев'ятої п'яти,ріЧІКИ жа:йність зернових значно під-

у

і

ти і по

За

З5 процентів.

ві займають

276

-

З, 11

карбованця,

29-7 ,6

н ертому бованця.

струІКтурі посівних площ зерно-

грунт аміачної води. Чи все зроблено у радгос­ при­ для пі << Літківський» скорення оран ки на зяб'? НІ, тут ще

гоопу

,ства. Вmюнанню цієї ІНастанови у ,радгоспі << Гоголівський» приУ уваги . багато діл яється

з

ріллі

внесенням

.к арбованця , в другому відділ~у

сільсьаюго

розвн'l1Ку

тори <<Т-7 4 ~ nостійно зайня­ культивації

госrюдар-

проблемОі~

шається .ключовою

приділяється серйозна увага на всіх відділках. Три трак­

одночасним

тирічці .виробниЦІ'І'во зерна зали-

но і валове виробництво, вироб­ карбОіва­ ниц'І'во продУкції на не.ць затрат становл ять по рад­

В рішейні XXIV з'їзду КПРС лідІКреслено, що в дев'ятій n ' я-

по 8 центнерів на добрива виконує гектар . Цю роботу ІОрійо­ тракторист Микола вич Половко . полів Взагалі удобренню

ті на

РАТАУ) .

(Фото хр·онік а

Фото Л. Ковга,на .

використовуються

теж

Тячівського

Закарпатська область . .У колгоспі «дружба нарооzв»

району раціонально використовується земля.- За ос~анні 2 Р_Оки на терасах закладено сади площею 100 гектарzв. До кz нця нинzшнього року тера си будуть нарізані ще на 150 гектара-х. На фото: нові тераси на схилах гір.

допомогу

на

тому

ка днів

З40 діЛІКу (село ЛітоЧІКи) механі­ гектар ~в . Відстають затори. третього в ~дділка (се­ ло Рожни), які виорали nоки при плані що 180 гектарів

с илос.

виконують змінні норми ви­ тракторів Водії робітку. <<Бєларусь >> Микола Якимо­ Григоров и ч вич Сусл а: , Іван Павло­ Нриваль та Микола вич Довгодько у нічні зміни 1-1 ,5 на теж виорюють

гектара більше норми. Ю ль­

під.няrо ріллі на друrому в іtд­

щі, де окошено КУІКУРУ'дзу н а

яки х з << Т-74>>, трактори вдень і вночі. його один водії Іван Харитонович Дов­ Григорович годько та Іван Нлименко систематично пере­

і ораНЦі, ЩО ПіДЛЯІГСІ!ЮТЬ на полі , і перелог:в на запла­

ррга:ні·з овано

неІМає.

Неподалін від

багато площ,

є

- - - - -- -РЕ~довл -паБtдамляє

у,краЇІНсЬІКої п:рЗІКтИRанти з сіЛЬІСЬІКОІ'ОСПОдарСЬІКОЇ а.каде­ Мії, а постіЙІlшх траІКтоtристі в на них

госпо­

насправді

В8.ІННЯМ,

дарстві ще

студенти­

вліrrку црацювали

навіть

справляться

евоєчасн.о

тори

1

механі.за­

темпах

та,ких

підготов к и прискоренню грунту на третьому відділку . два працюють тепер Тут

гект ара, ~- тому ч ~_сщ сьОіМе по-

сівозмІни

л~ ~ершоІ

д ало концентра<r!.в

9,29

периюго ра нормових одиниць .

цен:гне­

допомагає юдд 1лка (біригадир М. М. Но.8 альчу.к) - 22,9 центнера, а

фашизму, фактично Ф

ка.ма;рі ильї його· владі раИJКо та при тим

риматися

пе.рше .'поле утса-

третьої

(бриrа'дИР

відділка

мим" продовжує агонію режи му,

дИ'ІГОГО

ніи заяві пред ставникам прес и Генеральний секретар Номуні-

гента ра становить :

. . Важливим резервом . збІльс!•возміни шення в_и робництва іКОр.МІ·В є ос­ воєн.ня 1 nравильне вик()!ристан­

16,2. Від- н!І земель .. що 'Раніше не були в стоїть однією ногонf' в могилі . . nовtдно виробни цтво валової сІво~ороТІ. Такn.х земель у рад­ Як п ідкреслив у своїй недав- продУІКції і в~обництво npo- го•сп1 розорано 84,5 гектара, а 2420 дУК•Ції на .карбованець затрат з це дод!ітково щороку " уже

якии, як і сам диктатор ,

..

1

стично І партії спанії Сантьяго

Карр!льо, <<хвиля протесту, яка

в усіх циві-

наростає сьогодні

лізованих країнах, сприймаєть-

ся Іспанським суспільством аІКТ захисту

народу.

ян

Сьогодні

найлютішими ворогами Іспанії, її престижу, її гідності, її честі є ФtрЗІако та його мі.ніст.ри, всі

М. Т. ГолубеИІКо ) -

в

.радгоспі

- 225,6 і 2,35 .карбованця; по першому 2,87 крб. , і від!ділну - 274,8 194 4 , і дрУJГому 'Ві·ддіЛІКу 2,0З карбоваащя . Пшениця сQрту Qдесь.ка-5 1. по

даному

сорту

Q

одиниць .

З.м іцнення кормової бази сnІрия-

ло nідвищенню

продуктивності

худоби. На•дій молооа на норовУ.

зб 1 · • ільшивn ятир <ту 600 кілоnрам і в, середн ьодобовий приріст живої ваги мо­ В середньому по радгоспу в,ро- лодіНЯ!\а ВРХ - на 84 грами, жай її становив 24,8 центнера, що дало змогу .У•сnішно ви.кона­ а в полі N2 2 четвертої сівозмі- ти і пе,ревmюнати п'ятирічний ни другого ІВі•дділ:ка (бригадир j план по ви•робницТІВу і продажу

за дев ·Я"ГУ ся на

класи, РУІКИ яких ~алиті к,ров'ю Н. З. Новтун) ~ 2З центнери. держаtві В .полі ж N2 1 сьомої сівозміни . ц11ва . не.·в инних >> . (Qри;гадир 1 чет.в€ртого .ві'дділка А. КРАСИКОВ, оглядач: ТАРС.

нормо,вих

центне,рtв

Г. Т. Таран)

НОВЕ ЖИТТЯ

-

28,8 .

о

Відповід-

Q

продУІКТііВ

тварИІНни-

М. ВОВКОГОН,

ГОJЮВНВЙ економІст.

3

стор,

о


Київська мозаїка Ювlле'і

1

ювІляри

дев'ятої n'ятирічки nлоща роблених ' літан~ІМИ

об-

По залах музеїв

сільськогос-

по дарських упдь

перевищиле1

З А ВЖДН

67 мільйонtв гектарів.

Ну, а ЯІКУ частІКу загально-

Це було п'ятдесят рсжів

то-

му. На літаку, сmореному в Одесі, геро.й громадянсьащї війни, Qрденооюсець Оле.ксан,др

Бербооо ви,нона.в першу в нашій нраЇ!Ні <<авіахtмі>Чну заявку>> майІСТРLв землі. Не таким вже й трИІВалим і даленим був рейс. Не такий вже ІВели:кий запас

Енслозиція

на

відкрив·ається

розділо.:~>t про історію винИІКнен-

НА ПОСТУ

ти, важио переоцінити. Особли- союзного обсягу хімічних робіт

ТОЧКА ВІДЛІКУ

нобливо каже: вони з-авжди

посту.

ня робітничо-селянської міліції·.

Другий розділ знайомить від-

во, нолн взяти до уваги нинішні з ПQ!Вітря .виконують пілоти наУ пооажчИІку адрес ниївських відувачLв ,м)"зею з nодвигами ,розмах і рівень робІт, викону- шої реопубліки? По.над 20 про- музеї,в з'явила,сь ще одна сп~ВІробітнИІКів міліцІї в роои

ваних з повітря для поТІреб сІль- центіІв. Авіаторам УРСР сьІКоrо госrюдарства.

Ось лише одне по.рів.няння . За nершу післявоєнну п' ятwріч:ку в нашій респ:у'бліці літаками бу-

нале- історії міл Ьції Радянсьної УІКра- Великої Вtтчизня;ної в ійни. Під їни. BiJ:I в ідкри,вс я в прИи'VІ іЩЄІН- снлом пQртрети тих, хто бився

жить і ряд ·РЄ'НО!Рді:в.

Крилаті хлібороои з Українсьного о,рдена Червоно.rо Прапора управління цивільної авіації

ло оброблено 2,6 мілЬІЙона гек- за.опі:вувачі багатьох добрих та.рLв пос!,вLв. І ми пишалися справ, правофлангові · соціал!цим. Цивільна авіація брала етичного змагання. Тепер, як і КУірс на В'Себічне розгортання В'сі радЯЖЬіКі люди, вони несуть до~юмоги соціалістичному сіль- т·рудову вахту на честь наступ-

ні Міністерст.ва mутрі.шніх справ УРСР по вулиці Вогомольця , 10. Експозиція ·музею

із за.гарбниками на фронті і у ворожому тилу, в па,ртизансьІНих загонах і з'єднан·нях.

розповідає ІІІІРО славетний шлях орr·анів радянсжої міліції, цро нелег.ку, але почесну і благородну службу тих, хто вдень і ВІНочі, в бу.дНі і свя.та несе вахту

Завершує музейну е100ІІо 3 и­ цію розділ цро .діялЬІНіС'І'Ь орга­ Н іІв МВС УРСР і у післявоЄ'ННИЙ час. Представлені на стендах матеріали знайомлять нас з ро­

прооара'І'і·в, при.зна>Чених для СЬJ\(}МУ господарству. А торік ного XXV з'їзду НПРС. Взяв- І:Ю охQроні громадсЬ<кого поряд- ботою с.пLвробітнинів нарно.го ,рознидання над .полями, був на нрилат1 помічники хл:боробі,в 1 ши під,вищені соціалі·СТИЧ>Ні зо- ку 1 соціалістичної законності , .. і lY борту . Але значення вИІКонаного обробили з повіт,ря 17 міш,:йо, хто в буrдь-яну хвилину гото,вий ро,зіl!уну, тр~нсnортно1 міл ц •

рейсу, ЯІК під~реслювали учас- нів гоотарів посіІВів. Ні;ноли ,ра- бов яза_ння. льотчики . добклада- прийти !f<1Мобна ;доп(}Могvпі вико- ~ а,в то~н.ср~ще~ці~ровіл~rо~~~~

... .................. ................................................................................... ники проведооих у Ниеві збор"в

ніше

не

досягали

авіатор!.в з нагодИ пам'ятної д~- . рубежу.

~

А

~

вонп таного

всього з

ють усІх сил до того, що

з че-

початку ст,ю вИІКонати їх.

нати СJВІЙ ов язоіН. •Р<> лю- про · І п б дей У сіри.х шинелях на1род ша- дружини ,респу лІки .

~~~,~~~~~

®©~ОО~ ЯНИМ БУДЕ ЖОВТЕНЬ? Настав жов тень

dругий

-

ся ць осені. Для нього

.мі­

характерне

значне зниження температури, різ­ ке збільшення кількості туманних днів.

За

пов ідомленням

Гідромет-

цен тру СРСР, у жовтні нинtшньо_­

го року погода в наtиій республ І­

ці передбачається помірно теплоІ?

і переважно

сухою.

ся•mа температура

Середньо.мt­

повітря

буdе

близькою до нopAtu. М ісячна кіль ­ кість опадів менше від норми.

Прот ягом біл ьшрі ч а стини жовт­

ня значний вплив на погоду рес­ п убліки справлятимуть антицикло·

ШКОЛА СПОРТСМЕН ІВ Уже

біля входу в приміщенн я спор­ комплексу «Метuург», що в

тивного

Броварах, 'Іуєш дзвін штанги, плескіт води в басейнІ, удари м'ячів. І коли не зайшов би до палацу здоров' я, тут завжди дюдно. Для кожного виду спорту відведено окремІ кімнати , зали,

які

вкомплекrованІ всім

необхідним.

На першому поверс і кімната для проведе ння занять з важкої атлетики·. Тут кілька помостів, де стоять штан ­ ги, гирі. До приладів почергово під­ ходять спортсмени. Кожен відпрацьо­ вує складні прийоми: ривок, поштовх . Тренує важкоатлетів досвідчений майстер Василь Васильович Алімов.

ни. Лииtе в окремі дні першої і 'третьої п'Ятиденок, а також у тре­

У групі 16 хлопців, які працюють на заводах , а в вільний час підви­ свої спортивні досягнення. У найбільшому залІ кілька вели ­ ких КНЛІІМІВ . На ОДНОМУ з НИХ к андидати у майстри спорту СРСР, сл юс ар і Броварського заводу порош ко ­ вої металургії комсомольці Іван_ Таран і Анатолій Остапець. За програмою сьогоднІ у них тренування з кдасичної

т ій декаді пройдуть коротко•tаснІ дощі. Ча стими будуть тумани, Температура в першій декаді до­

щують

боротьби.

Відразу видно,

сягне: вночі

це не новач­

тивного товариства •Авангард• . І, без­

перечно, теrіер мріють про ч ем піонські

І

титули.

Та, мабуть, найжаркіш е сьогодні у басеіІиі . Тут вода, як у казанІ у розпалі тренувания nлавців . Аде на

сягає

тисячу

фінішу

середньої

Аому

12

сандр

учень

школи

років.

результат .

метрів. .М

5

Першим

класу

6

до­

міської

Вадим

Шелест .

Він показує иепоганиіі

Тренер

з плавання Олек­ задоволений: це його - чемпІон Київ­ 100 і 200 метрів

Філіпов

вихованець. Вадим щини на дистанціях

Тр~нерськнй

веде

всдику

на

уже

склали

здають

Ф.

норми,

Ух.

нормати­

450 спортсменів а 1600 активно

Вадиму

дає

ШЕЛЕСТУ;

о~ласної першості VI

ряду кої

16.35 16.50 17.20 18.00 18.15 ВІВТОРОК,

7

ЦТ

Новини.

9.00

~.10 К. т. ГІмнастика. 9.30 1(. т. Програма мультфільмів: •Що на що схоже•, «В итівки гнома•, «НаймолодшнА дощик• . 10,00 •Роби з н ами, роби, як ми, роби краще

11.00 11.55

К.

т.

нас• .

Концерт сь кого

кіноподорожей• .

хору

хлопчиків

держ авного

Москов­

хорового

учи­

12.25 К. т. Інформаційна програма . 13.55 К. т. Програм а науково-популяр­ них

фІльмів

фільм• .

!

т.

стецтв

Новини.

К. т. Програма телебачення НДР: програма для дітеА, •НдІ' сьогоднІ•, естрадний концерт,

21.00 21.30

Інформаці й на

22.10

Концерт

майстрів

(Львів) .

По

студІі

Грає заслуженнА РРФСР

сЛ еннаук­

діяч

В. Мержанов.

програма

ва).

(3

ми­

про

хокею: (Моск­

період).

мистецтв .

закінченн і

-

новини.

ро погоди.

на киди­

народів

Григорій

СРСР

ВА СЮК

Димерки.

Редактор Є. ФЕДЯП.

літн ьої спарта­ 11 роз­

штангіст

із

села

Вел и­

Га зета вЬІходит н.а укр а и нском язЬІке.

Наша

дітей.

сьогоді

Телефільм

•У

До відома

Інформаційна

•Сказання

< .І

м е не

гості•.

ПРОГРАМА

9.00

афіша .

прогр а ма .

Науково-попудярні

(М.) .

фільми .

16.55 • На

головних напрямках п'яти­ річки• . (ТnvбопооІ<атниіі стан • 140• заводУ Ім. К. Лібкнехта).

9.30 10.00

•Наука,

боти

керівника•.

11.40

Музичний

18.30 Фільм-концерт

16.20 16.25 17.55

гіт• .

• М ал е нький

джи­

НІ мецьку Демократичну

20.45 •На добраніч, д і ти!•. 21.00 Програма •Ч ас• . (М .). 21.30 Художній фільм « Помилка рези­ дента•. _,1 с ерія) . 22.40 ВечІрнІ новини. Програма пере­

_., ., . ". . ,. _,. ". ,. ,. ,. ,._

(М.).

(М . ).

науково-попудяркого

~Академік

Опарін•. фільм

Н аша

М.

управління

Брюнь-

Горький.

18.30 19.00 19.30

дн і • .

Музичний

Літ~а­

Адміністрація.

(Ленінград).

фільм

« Пісні

моря• .

Ч емпіонат СРСР з хокею: •Спар­ так• •Динамо• (Москва ) . (І І 2 nер іоди). В nерервІ ве ­ чірня ка зка . (М.) .

..

К.

т.

Програма

К.

т.

Концерт.

І нформаційний

дне м•.

«Здоров ' я• . По

(М . ) .

з акінче нні

виnуск

Код ектив універмагу Броварської райспоживспілки висловлює гJІнбо· ке співчуття старшому продавцеві вІдділ у чоловічого одягу С. Г. Сту­ кало з nриводу смерті іі матері

« День

Луке рі'!

П етр івни хилько.

-

за

....ам. ._ . _ . . _. . . . . . . . . . . . . . . . ..

І!

..,.....,~~~..~...".,.~~...,....,...~."..,...,..,..,....,...",

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82, заступника редактора - 19-4-47, відповІдального секретаря, відділу сільського господарства, кореспондеита місцевого радіомовлення - і9-3-18, відділів пром исловості,

!о! асової

роботи, фотокоресп ондент а

...,....,..,...";- ..",;;"'.,.....,...,.."...,.. . . ..., ..". .;?".,.....t? .,...,....~ .,...,...,. ....,...~...,...,. ... ..,. ".....,...,......,., ..,.,..."....". ... ..,. .".оІ'.,.~.."

ІНДЕ КС 61964. Броварська друка рня Київського облуправління в справах видавництв, полігр афіі

госпо­

Всі nретен з ії до НОІНТОІРИ <<Врова·ри:газ>> цроом.аються до 1 листоnада 1975 року .

п ередача .

•А БВГДейка• .

21.00 21.30

..,...:rt'..";-...,.~..,....,

«На

газового

дарства .

студента-з аочник а.

турна

1 району

риrаз» створюється Бровар­ ське мlжрайовве ВJІ!рОбввче

кіно.

афіша .

Екран

підприємств

організацій м. Броварів

) плу·атац!йна коктора rазово­ ) го господарства <<Бровари­ \ газ>> ліквідується. \ На базі контори «Брова­

(М . ).

« Кола

1

Згідно По.станов и Ради 1 Мін і стрів УРСР, з 1 жоо'І'НЯ 1 197 5 року виробничо-еІl\с­

йон• .

дач.

НАША АДРЕСА : 255020, м . ВРОВАРИ вул . І(иївська, 154.

прогр ес• .

Для спеціалІстів народного гос­ подарства. «Методи І стиль ро­

17.30 •Кадендар мал ечІ •. (Донецьк) . 18.15 Документальний телеф ільм •Я будую дім• .

ОБЛАСТЬ

тех ніка,

Екран

(Дніпропетровськ).

НА

Для учнів 2 курс і в профтеху чІІ­ лнщ . Історія. • Культурна рево­ люція• . (М . ) .

10.40

Республіку.

Севан•.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ• - орган Вроварского горкома Коммунистической партин УкраиньІ, городского и районного Советов депутатов трудящихся Киевской области.

Для

14.50 14.55 16.35

мів про

К. т. Міжнародна зустр іч з фут­ бал а: •динамо• ( Киів ) •Ба­ nрІя• (Мюнхен). (Відеозап ис).

...,.~.,.

14.35

19.00 Інформаційна програма « ВІстІ•. 19.30 Програма документальних філь­

УТ

11 .15 Наша афіша. 11.20 Новини . 11.35 Муз ичний антракт. 11.40 • Шкіл ьний екран •. 12.05 К . т. ФІльм- подорож 12.55

фрау

• Час•.

т. Ч е мпіонат СРСР з •Сnартак • «Динамо•

1(.

ПРОГРАМА

лища.

І4.25 К.

•Ми знайомимося з природою•. К. т . «Об'єктив• . В ефірі •Молодість•.

(НДР) .

•Клуб

Академії н ау к

художнІіІ теле фільм • Добра Шредер».

ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА

К. т. До 250-річчя СРС Р . Репортаж.

по­

3. СКОТАРЕНКО, начальнии Украінського бю­

В. БЕНДИК . Фото автора.

14.55

досягатиме

ни.

компл е кс nлавання пораду юному

мі борці Іван ТАРА Н , АнатолііІ ОСТАП Е ЦЬ і суддя республіканської категоріі В. Г. ОЛІйНИК; призер юадн

температура

Прохолодною буде третя dекада. Вночі передбачається 0- 5 градусів тепла. Місцями можливі заморозки. Вден ь температура під­ німеться до 7-12 градусів. На Півд-енному берез і Криму в

спортивний тренер з

ФІЛІПОВ

плавцеві

• Металурга•

по здачі

Г ПО .

На фото: « Металург»;

О.

актив

роботу

значок

Вдень.

плюс 5-10 градусів. Наприкінц і декади знову потеплішає.

рівняно тепло і сухо: Лише в ок­ ремі дні .можливі короткочасні до­ щі. Температура коливатиметься: вночі від 6- 11 дg 13-18 градусів, вдень - в ід 15-20 до 23-28 гра­ дусів. J! другій половині жовтня передбачаються часті грозові змі­

бадмІнтона, дегкої атлетики. Jx регу­ лярно відвідують близько тися чі чоло­

вів

15-20

пер шій полов ині міся ця буде

стил ем сб р ас» . Крім того, у спортивному комплексі діють секції з футбол а, волеіібола, художньої гімнастики, велоспорту,

вік.

удень

З.Іtіни стануться на_ початку дру­ гої декади. Вночі ртутний стовп­ чик опуститься до одного градуса тепла, чотирьох градусів морозу.

ки у спорті. Недавно обидва стали призерамн респубдІканськоі першості центральної ради добровідького спор­

заплив

8-13,

градусів, у другій половині цієї декади вона знизиться: вночі ~ до 2-7 (місцями можливі замо­ розки), вдень до 11-16 градусів.

-

І

Газета виходить: ~·:r':;~:;;'кj ~~~~: Обсяг 0,5 формату га зети

19-4-67.

•Правда» .

..,......,.......,... .,.....",.....,. .,. .."....."..,. ~..... ~ ... ...,..,.

книжкової торгівлі, вул. Київська, r54.

...?'...,.....",

За,м . 5029-1і .122.

#161 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you