Page 1

••

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАF1ТЕСНI

Пленум МК КП Україии

.NV 161 (3471) П'ЯТНИЦЯ

3

1 р.

них організацій поуспішному заверwенню осінніх попьових

коа.

та своєчасній Підготовці

1872

2

ЦІва

пистопада в приміщеннІ районного будинку купьтури відбувся

ппенум міськкому НП України. З доповіддю «Про завдання партій­

ЛИСТОПАДА

до

виступив перwий секретар

робіт

нового сіпьськогосподарського року»

міського

комітету партії Ю. М. со­

напав. Учасники ппенуму активно обговорювапи доповідь, затвердипи

РІН

заходи по успішному завершенню осінніх попьових робіт і своєчас­ ній Підготовці до наступного сіпьськогосподарського року та кон­

ВИДАННЯ 33-й

...

тропьні ЦИфри соціапістичних зобов'язань на 1973 рік. По обговореному питанню ппенум прийняв відповідну постанову • Докпадний звіт про роботу ппенуму буде надруковано в наступ-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ному номері.

ПЕРЕДЖОВТНЕВА ТРУДОВА ВАХТА ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮ3У! БОРІТЬСЯ ЗА КОМУНІСТИЧНЕ СТАВ­ ЛЕННЯ ДО ПРАЦІ! ЗМІЦНЮПТЕ ДИСЦИПЛІНУ І ОРГАНІЗОВАНІСТЬ! СВЯТО БЕ­ 'РЕЖІТЬ' t ПРИМНОЖУПТЕ СУСПІЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ! (/з Закликів ЦК КПРС до 55-ї річниці ВелU/(ої

Жовтневої соціалістичної революції).

.~--~-~----------------------~~~~--------------------~~----------~----~~-----

ПЕРЕХІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР­ У ШОСТИЙ РАЗ «Поздоровляємо тресту

колектив

«Броварисільбуд» з

ступаючим

-

святом

на­

55-річ­

ницею Великого Жовтня і при­ судженням за

союзного

Економія часу­

гання

Наше

підприємство

план

жовтня

на

перехідного

заверши­

один

сільських

день

раніше. Здавалося б, не 'l'aKe вже й велике випередження часу, а матерІальний виграш значний. Бо протягом доби мож, на зlбраtи два·три крани, виго­ товити багато деталей для ме­ ханІзмів. А надпланова продук­ цІя це прибуток На правому фланзі соціаліс­ тичного змагання йде колектив слюсарно-механlчного цеху,

ра

все­

Ради Міністрів

року

1972

Червоного

ВЦРПС

зма­

будівельників

у третьому кварталі

це прибуток ло

підсумками

соціалістичного

прапо­

СРСР

першої

та

грошової

премії.

Міністр ництва

сільського

будів­

СРСР

С. ХИТРОВ. ГОJlова

ЦК

профспілки

бу­

дівельників

А. УШАКОВ».

яким керує Петро Якович Дю­ ков. Виготовляючи деталі для

Ця приємна звістка щойио надійшла з Москви на адресу тресту «Броварисільбуд», який з субпідрядними організаціями

автокранів

веде

і

екскаваторів,

ро­

бітники

виконують норми на 110-120 процентів. На скла­

данні

вузлів

кранІв

і їх

випус­

кові особливо відзначилися бригади Олександра Нацая та Олександра Гавриленка. ВІдмінно неву

вахту

несуть кавалер

переджовт­ ордена

Ле­

нІна, токар-розточник Микола Інокентійович Добровольський, кавалер ордена «Знак пошани»,

токар Микола Миколайович Ге­ расимов,

їх

товариші

по

праці

Микола Панасюк, Володимир Рубанlк, Леонід ПапІжук, Пет­ ро Балагура, Семен Мазур та ІншІ.

го

спорудження

тваринницького

пропозицІй.

Це

зекономити

в

цьому роцІ З6 тисяч карбованців, багато металу, сировини й електроенергії . І. ДОВГО ПОЛ, секретар

партІйноl

opraHI-

заці! ремонтно-механtчноrо заводу.

квар:г алах

Примножуючи трудові здо· буткн иа честь 55-річниці Вели­ кого Жовтня і 50-річчя утво­ рення Союзу РСР, броварські будівельники достроково здали в експлуатацію

першу

промислового

«Калитян­

Трест «Броварисільбуд» чи не наймолодша будівельна організація на Київщнні, але колектив його завзятий у робо­ ті, наполегливий у досягиенні

бов'язання

вони

записали

тянського

'

комплексу.

Відмінио потрудилися у тре­ тьому кварталі броварчани. Во­ ни

додатково

до

завдання

чергу,

колективу

ної механізованої колони N~ 8, якій за успіхи в роботі тре­ тього

кварталу

перехі:щий

Бортницького тепличного ком­ бінату та інших об'єктів і зма­ гаючись з своїми колегами по роботі будівельниками уп­ равління «Белгородоблсель­ строй», які зводять аналогіч·

промисловий

будівельників,

за що їм стільки ж разів приперехідний

Черво-

иий прапор Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС і перша грошова премія . Цієї високої відзнаки наполегливої праці аони удостоювалися в другому, тре-

тьому і четвертому кварталах 1971 року і в першому, друго-

Осінь не дає права заспокоюв&­ тись хліборобам. Вже зараз ми піклуємося про майбутній урожай.

3аготовили зяб

присуджеио

Червоний

під

весь

ярий

клин, вносимо мінеральні і орга­

нічні добрива, аміачну воду, ре­ монтуємо техніку.

Гаряче з&раз і на току. UЦодня працює по 4-5 машин. Робітни­ ки прагнуть якомога скоріше до­ вести зерно до високих кондицій. Відрадно, що весь ' ПQсівматеріал-

1030 Центнерів - кондиційний . 480 ц~нтнерівзерна - першо­ клаСНОfО.

По 12 -14 робітниць виходить щодня на тік. 3лагоджену, чітку роботу зерноочисних машин забез­ печили механіки Іван Лад&н та

Мусій Матвієнко. Працівники ви­

товари

ширвжитку Змагаючись за гідну зустріч 55-річниці Всликої ЖОВТflевої со­ ціалістичної ревОЛЮlfії та 50річчя утворсння Союзу РСР, ко­ лектив Троєщинського лозодере­ вокомбінату достроково виконав десятимісячне вuробниче зав­ дання. План реаліЗGljії готової продукції nеРСВl/конано на 38,1 тисячі карбованЦів. Запорукою наших успіхів ста­ ло повсякденне соціалістичнс зма­ гання під девізом «П' ятидсНlСУ -за чотири дні». Відрадних успіхів добилися працівники Літківсько­ го ЛОЗ0плетного цеху, які викона­ ли своє завдання на 114 процен­ тів. Особливо високої продуктив­ ності праці і якості на вuробницт­ ві кошиків і жіночих СУ,ІІОК до­

сягли передові робітниці Софія Лисенко, Ольга XOJ.leHKO, Ганна Дяченко, Наталка Коломієць та інші. 125 процентів -- такий їхній

ня Союзу РСР весь посівматеріал довести

до

першого

В. rоловний

класу.

ОСТРОУШКО,

arpoHoM

радrоспу

«КраснлlвськИЙ •.

'

показник за ЗJ.tіну.

І. НЄМЦОВ, днректор комБІнату.

рішили до дня 50-річчя утворен­

пересув­

На

фото:

передові

Літківського

робітниці

лозоnлепюго

цеху

Наталка КОЛОМІЄЦЬ та Ганна ДЯЧЕНКО за ночих

виробництвом жі-

сумо/{.

Фото А. Козака.

прапор

Броварського міського комітету партії та виконкомів міської і районної Рад депутатів трудяиих бригад Олександра

СУДЖУЄТIiСЯ

ви­

коиали будівельно-монтажних робіт більш ніж на один мільйон карбованців, причому значно зиизили їх собівартість.

щих,

компл екс у,

ганні сільських

в

книзі·естафеті Києва та Київ­ ської оБЛ<lсті, яка цими днями побувала у будівеЛЬНИКів КilЛИ-

тваринницького

Губкінський

а

тепер борються за те, щоб ус­ пішно завершити споруджения другої черги будови дев'ятої п'ятирічки. Про свої здобутки і підвищені соціалістичиі зо­

своєї мети. Ведучи будівиицтво

ний

чергу

комплексу,

комплексу-­

радгоспу-комбінату ський» .

союзному соціаЛіСТИЧному зма-

можливІсть

третьому

шу

ли вони впровадили у виробни-

налlзаторських

року.

Значна заслуга в цьому, в пер­

тваринницький комплекс у радгосп і «Казацкая степь», броварчани шість разів підряд внходять переможцями у все-

дало

та

1972

першокласним

промислово­

Ремонтники всіляко дбають про збільшення ефективностІ виробництва, збереження державних коштів. За три кварта-

ЦТВО 26 нововведень та раціо-

му

Зерно буде

Надпланові

комсомольсько-молодіж­

нова,

МИКОЛИ

Рибака,

Чула­

Василя

Марченка та багатьох інших. Нині на будівництві пгаЦЮf

100

бригад,

три

HOC~TЬ

лективу

Всі

з яких високе

ДBaдЦlIТЬ звання

комуністичної

вони

ки '

праці.

змагаються

за

до­

строкове введення в експлуата­

цію другої черги тваринницько­ го

комплексу .

Спільними роти

родженим 'ним

зусиллями

тресту право

Почесним

знаком

і

вибо­

бути

наго­

Ювілей·

Почесною

лей ною грамотою

-

таке

всього

прагиення

Юві-

така мета, колек­

тиву будови дев'ятої п'ятиріч-

КИ . А.

ГАВРИЛЕНКО.

~~~~~~~~~~~~~~~~~w • • • S!~~~~.~e~~~.e~~~~~~.~~~e~~~~~.~~.~~.~e~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИй ОГЛЯД

ТРАСА: ПОЛЕ- ЗАВОД

На бурякових плантаціях республІки завеРllIУЄТЬСЯ збирання врожаю. З ланІв

боту

колгоспІв

за

і

радгоспІв

виве­

зено понад ЗЗ мІльйони т.онн коренІв . Значну кІль­ кість буряків доставили на перероБНі пІдприємства водії районних об'єднань і вІдді­ лень «СІльгосптехнІки».

Нореспондент просив

го

РАТАУ по­

начальника

управлІння

головно­

транспорту

«Укрсlльгосптехніки»

Ю.

С.

Житкова розповісти про ро-

воднв

на

перевезенні

врожаю.

Включившись у змагання гідну зустріч 55-ї річни­ ці Великого Жовтня, ска­ зав вІн, добрих результатІв

добиваються водії ВІнниць­ кої, Черкаської, Ниївської та інших областей. Рекорд­ них

показників,

досяг

шофер

го

районного

ВІнниччинІ Т. плантацІй

зокрема,

Тростянецько­ об'єднання

М.

Швець.

колгоспу

Петровського

на

на

З

імені

ОбодlВ-

СЬКИЙ цукровий завод вІн щодня доставляє до 100 тонн бурякІв. Відстань 27 кілометрів «,ЗІЛ-ІЗО»

з

автомобілем причепом Тео-

дор Митрофанович долає за змІну

На

вІсІм-дев'ять

рахунну

понад

чотири

перевезеної

разІв.

новатора тисячі

сировини.

вже тонн

Час

він економить завдяки пІд­ вищенню швидкостІ машини, швидкому

розвантаженню

на приймальному пункті, Не вІдстаЮ1Ь від свого зем-

ляка 1 Г. д. Плаксlй з то­ го ж об'єднання, І . В . Щер­ батюк І В. І . Присяжнюк з Гайсинського та IHllIl во­ дії. За досягнуті успlхя Гай­ синському об'єднанню в цьо­ му

сезонІ

вже двічі

присуд­

ного об'єднання на. Ниївщи­ нІ .

Для нращого обслуговування всюдно

сувні

статне

облпрофради. Середньодобо­ вий виробіТок на автомоБІль

Завжди

неву вахту водії В. П . Лу­ кІн і В. М. Ферук з Дунає ­ вецького районного об'єд­ нання «СільгосптехнІка» Хмельницької областІ, шо­ фери бригади О. П. Онищен­ ка · з Рокитнянського район-

підготовлено

майстернІ .

рядженнІ наладчикІв

жувався перехідний Черво­ ний прапор облвиконкому І

тут перевищує ЗО тонн. Ударно несуть переджовт­

технічного машин по' пере­

розпо­

-

вер­

устаткування,

необхідних

в

набір

ІнструментІв.

готовностІ

бензо­

заправники.

АвтомобілІсти респуБЛІканського об'єднання «Укр­ сІльгосптехніки» все роб­ лять для того, щоб у вста­ новлені

строки

вивезти

весь

урожай цукрових буряків на перероБНі пІдприємства.

(РАТАУ).


3а глибо"і Проблемам навчання й виховання підростаючого покоЛіння в наш час приділяється особливо бага.то уваги. Успішно здійснюється намічена ХХІV з'їздом ИПРС та ХХІV з'їздом КП України програма даль­ шого удос коналення

всієї системи освіти

в

групи

країні»

розви­

«Радянська

визн а чають конкретні шляхи розвит­

дуюча

молоді »

відділом

виступила

учнівської

молоді

У своєму виступІ секретар комсомольської орга­ нізації Літківської середньої школи Людмила Мо­ щенко поділилася досвІдом ти,

входять кра ­

ведуть боротьбу з порушенням дисципліни.

КомсомольЦі-активІсти

цької, Лlтківської середнІх шкіл, ВІдбулася велика взяли

старт учнівського руху за право бути нагороджени­

ми знаком ЦК ВЛКСМ «За відмІнне навчання~, який встановлений VI Пленумом ЦК ВЛКСМ.

Проте є ще ряд недолІкІв у роБОТІ шкІльних ком ­

Так, вІдсів учнІв з шкІл району протягом мину­

70 чоловІк . 9-1 О класах.

учень залишив навчання у

З них

Особ­

ливQ багато таких випадків у Гоголівській, Велико· димерській та ПлосківськіЙ середніх школах.

Значна робота ведеться в школІ по ознайомленню учнІв з актуальними проблемами сучасності . В ос­ новному це інформації , якІ готують учнІ за окреми · МИ темами : внутрІШня і зовнішня політика СРСР , екоиоМlка, заруБІжнІ подН, культурне життя, спорт

До цього часу низький рІвень знань старшоклас­

ників (а значить

і комсомольців)

у БроваРСВКIЙ

Заворицькlй середнІх, РожнІВСЬКІЙ та Мокре­ цькій ВОС17мирlЧних школах. Погані справи І в деся­ тикласникІв Великодимерськоr СШ. Иожному зрозуміло, що не можна УСПІШно вико­ нати поставлених завдань без боротьби з ПОДІбни­

N9 5,

тощо.

Наша школа, сказав секретар комітету ком­ сомолу Броварської середньої школи .N2 5 Володи­ мир ТВмошик, не має медалістів , низький про­

-

ми фактами. Усунути їх допомагає діяльнІСТЬ ком­ сомольців,

які

беруть участь

класІв складають дІ­

ку пІдготовлено й прочитано 36 лекцІй . Серед них «Молодь гІдна зміна с;rаршого поколІння» , «Ка­ пітальне будІвництво в СРСР», «Розвиток ІСТОРИЧ' них наук», «Новобудови дев'ятої П'ятирІчки», «Біо­ логІя І медицина», «Поговоримо про ввІчливІсть І такт» та ІншІ. У цьому роцІ, враховуючи досвІд по­ передньої роботи, ми значно розширили тематику лекЦІй, завершуємо їх пІдготовку.

сомольських організаЦій. Не повнІстю використову­ ються всі можливос ті для виховання школярІв у дусІ комунІстичної моральностІ, високої культури поведІнки, свідомого ставлення до навчання й праЦІ.

61

9-10

йову лекторську групу по пропагандІ IдеЙИО-ПОЛІ­ тичних та науково-технІчних знань . ДІяльність їl сконцентрована в таких секЦІях: суспІльно- поЛІтич­ них знань, природознавства, етики , атеУзму та ле­ нІнської тематики. Лише минулого навчального ро­

розмова про роль комсомольців в органІзації бороть­

лого навчального року становив

ком с омольцІ-старшокласники :

їнІ».

ІЮМСОМОЛЬСЬКИХ органІзаЦІях ТреБУхlВСЬКої, Княжи ­

колективи

ведуть

робо­

цlї «ЛенІнським курсом від ХХІІІ до ХХІV з ' їзду КПРС», «Науково-технІЧний прогрес у нашій кра­

На комсомольських зборах на тему : «Знання по­ трІбні, як гвинтІвка в бою » , яні пройшли в класних

ЦІ комсомольські

яку

політико-виховної

- у жовтні розпочали свою діяльнІсть гуртки полІтосвІти . «Наш ленІнський комсомол~ - для учнів 8-х класІв, лекторІЙ «Прометей.- у 9-х, а де­ сятикласники вивчають БІографІЮ В. І. ЛенІна . У роБОТІ цих гурткІв беруть участь всІ без винятку учнІ старших класІв. Вони вивчають життєвІ І .,вор · чІ шляхи видатних людей, знайомляться з осlfi>jiами марксизму -ленІнІзму, матерІалами партІйних з'Уздlв. Так, клуб «Прометей» провІв теоретичні конфере» ­

хто з певних причин вІдстає у навчаннІ,

би за знання.

Велику допомогу у спраВі виховання подають шефи -комсомольцІ заводу порошкової металур· гії.

Вони виступають на урочистих зборах і ліній­

ках, віДвідують класні збори , засідання КО М СОМОЛЬ­ ських бюро.

Значна кІлькІсть випускників Іде на виробни­

-

цтво , поповнює ряди роБІтничих колективІв, зав директор Броварської середньої школи

В. Д. lIиндюра.

зв'язок принесе

ска­

N9 3

Тому заздалегідь встановлений

-

велику користь

обом

комсомоль­

ським оргаНізаЦІям. Зараз основна увага педколек · тиву І комсомольського .активу школи спрямована

на виконання Постанови ЦК КПРС «Про закінчення переходу до

техучилищах ,

пода є радіокомІтет, роботою якого керує член комІ­ тету комсомолу олыаa Батюк. Заслуговує докладнішого вивчення і діяльність Княжицького музею Миколи Ос тровсько го, Пухlв­ СЬКОГО клубу Інтернаціональної дружби, КУТОЧl<а бойової слави, створеного в КалинІВСЬКІЙ восьми­ річній школІ. Вони нагромадили великий досвід ро· боти по патрlОТИЧНОМУ Й інтернаціональному вихо­ ванню молодІ, поширення якого в школах міста й району принесе велику користь.

щІ учнІ - комсомольцІ : НадІя Рогач, Віра Бабич, Ан­ тонІна Ковбаса, Галина Шевченко. Вони допома­ гають тим,

соке звання комсомольця.

загальної

середньої

освіти

молоді

працюють і вІДВІДУЮТь .

4 -

цент учнів, що вчаться на «добре» багато невстигаючих .

у республіканському

і

118

та «ВіДМІННО» ,

школу

.

роБІтничої молоді.

усе це сприяє успІшному якості знань і зразковІЙ по­

до складу яких

Тому КОМітет комсомолу робить все дЛЯ ТОI'О, щоб виправити становище . Значно активізували свою дІяльність класнІ комсомольські органІзації . Зокре· ма, слід відзначити 10-А , 10-Б, 8-Д та 8-Є класи. Тут особливо вимогливо ставляться до тих, хті) своїм навчанням, поганою поведінкою ганьбить ви­

випускників восьмих класів минулого року 93 про· довжують навчання в дев'ятих класах, 11 ~ У проф·

з ПnВНУМУ МИ nКСМ УкраіНи

МК ЛКСМУ

«вІдм і нно», 21 -на «добре » й «BIДMIHHO~. Успіх цей не випадковий. Комсомольська органІзаЦІя кла­ су (секретар Микола Мельниченно) створила пости відстаючим,

не просто освІчених лю­

знання

дальший розвиток загальноосвітньої школи» . З

ведінЦі . Так , з 31 комсомольця 10-Б класу Требу­ хівської середньої школи два навчаються лише на

допомоги

готує

секретар-заві­

боти учнівських комсомольських оргаНІзаЦіЙ МІста і району, відзначила успІхи і недоліки . НайдІйовішими центрами у боротьбі за глибокІ і міцні знання учнІв, зокрем а сказала Н. Д. Дубе­ нець, повинні бути класні комсомольськІ органІзації . Міський Іюмітет комсомолу узагальнив досвІд робо ­ ти комсомольських організаЦій 10-Б класу Бровар­ сь к ої СШ М 2 , 9-А Броварської СШ .М І, 10-В - Требухівської СШ, 10-Б - Шевченківської СШ , 9-А-Погребської СШ . Протягом усього періоду нав­ чання в школі тут панує атмосфера великої вІдпові­ дальностІ класного колективу за стан успішності Й дисципліни кожного учня . Висока вимогливІсть І товариська взаємодопомога, особкстий приклад ком­

-

школа

РІзні форми ідейно-полІтичного виховання вико­ ристовують в третій БроварСЬКій, Княжицькій, Лlт­ ківській, Калитянській середніх та БоБРИЦЬКIЙ вось­ мирічнІй школах. Особливо чІтка система Ідейно­ політичного навчання в Літківській СШ , де всІ старшокласники охопленІ полІТосвІтою . Велику до­ помогу у проведеннІ полІтмасової роботи в школІ

Н. Д. Дубенець. Вона зробила глибокий аналlа ро­

сомольців-активІстІв навчанню при високІй

засіданнях комітету ком­

нізму».

і гармонійного розвитку особистості. Саме ці питання та завдання, поставлені VI Пле- . нумом ЦК ВЛКСМ , стали пре дметом обговорення на IV пленумі Броварсьного міськкому ЛКСМУ, який Відбувся недавно. З доповіддю «Про підвищення ролі шкільних ком­ СОl\ЮЛЬСЬКИХ організацій у боротьбі за глиБОКІ й міцНІ знання та поліпшення комунІСТИчного вихо­ учнівсь к ої

на

дей, говорив на з'їзді вчителІв Генеральиий сек­ ретар ЦК КПРС Л . І. Брежнєв. Вона несе вІдпо­ відальність за те , щоб з її стІн виходили полІтично грамотні, ідейно переконаНІ борці за справу кому­

ку науки І культури, відкривають для юнаків і дІв· чат усі можливості ДЛЯ здобуття освіти, всебічного

вання

взаємодопомоги,

сомолу та на комсомольських зборах розглядаються пнтання участі старшокласників у робоТІ предмет ­ них гуртків та факультативів.

ток загальноосвІтньої ШКОЛИ » , «Про дальше удо­ Сlюналення системи професійно-технічної освІти » , «Про заходи по дальшому удосконаленню вищої ос­ віти в

МІЦНІ

И

на вІрність присягаємо». Велику роботу розгорну­ ли в цьому напрямку комсомольЦі Броварської се­ редньої школи N9 3 . У кожному класі тут створено

нашій

молоді і дальший

огляді класних комсомольських організацій «ПартlI

країні. Прийняті ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР Пос т ановн «Про завершення переходу до за­ гальної середньої освіти

u

Комсомольські організації заводів, фабрик,рад­ госпІв повиннІ добитися, щоб вся молодь мапа або здобувала середню освІту.

Секретар комсомольської організації радгоспу «Плосківський~ Ніиа Ничипорук розповіла про ударну працю ВИПУСКНИКІВ

школи

на радгоспному

виробництві. За короткий час тут стали передови­ ками Катерина Миколаєнко, ВІра Лесик , Катерина

Купріянчук, ВІра Осьмак, Ольга Какун, ЄВДОКlЯ Строкач та багато інших . Ще на шкільнІй лаві про­ явилася у НИХ любов до землІ, до рІдного села, до

його людей. Та щоб виховати таку любов, потрІбна повсякденна копітка

праця.

УчнІвськІ

вироБНИЧі

бригади одна з складових її частин. Більш як 170 школярів працювали цього літа на ланах радгоспу, 60 з них (безумовно, кращих) на­ городжено екскурсійними путІвками до ЛеНІнграда.

Та роботу учнівських виробничих слІд далі вдоско­ налювати. Добре було б закрІпити окремІ учнІвські

бригади за ланками, щоб молодь могла учитися в старших. Саме за таких умов можливе справжнє навчання хлІборобськіЙ замІни батькам.

профеСії,

виховання

гІдної

У обговореннІ доповІдІ взяли участь організатор

позакласної роботи Княжицької

середньої

Л. М. Тилту, секретар КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

школи

організації

10- Б класу Шевченківської середньої школи Воло­ димир Мlщеико, завІдуючий районним відділом на­ родної освІти О. І. Хорлlков, Інспектор райвідділу внутрІШНІХ справ В . Ф. Голуб .

Секретар Броварського мІськкому

КП України

Л . І. Шелест звернулася до комсомольЦІв,

до всІх

учнІв шкіл міста і району Із закликом успіхами в навчаННІ, зразковою поведІнкою, трудовими перемо­ гами зустріти славний

піввіковий

ювілей

Союзу

РСР. Уся дІяльнІсть шкільних комсомольських ор­

ганІзаціЙ, сказала вона, повинна спрямовуватися на те, щоб виховати молоде покоління гІдним слави дІ­ дІв І батьків. Це поколІння повинно свІдомо І ЦІле­ спрямовано йти до головної мети перемоги кому · нlзму .

З обговорених питань пленум МК ЛКСМУ прий· няв розгорнуте рІшення . Першочерговим завданням

у робоТІ комІтетІв

комсомолу

І первинних

ком ­

сомольських організацІй, говориться в ньому, є ви­ xOBaIlHf\ в юнакІв І дівчат розуміння того, що добре

й вІДМінне навчання це основна праця І патріо­ тичний обов'язок кожного учня радянської школи . ВсІма засобами слІд виховувати в УЧНІВ особисту відповІдальнІсть

за навчання, зміцнювати їх Ідей­

ний гарт, готувати юнакІв І дівчат до самовІдданої праЦІ на благо рідної БаТЬКівщини.

••

~~~~~/~/~~""""""""""~"dЗ"""""~~I.И.2ма ~~З.~~~5""""~"""""""""""""""""""""""~

МІЦНІЄ СОЮЗ СЕРПА І МОЛОТА

Давня дружба зв'язує колектив

експеримен­

тального заводу торговельного машинобудування 3 працівниками сусіднього радгоспу «Тр.ебухів­

ський». Тільки за

9

місяців

нинішнього

року

83

шефи подали Д()іПОМОГУ р&дгоспу на суму

ти­

сячі карбоваНI;ЇВ. Відпрацьовано 4 тисячі люди­ но-днів. Силами торгмашівців у Требухові спо­ руджено

те·плицю

площею

в

один

цьо;му році одержано високий

гектар,

урожай

Ае

в

огірків.

Розроблена технічна документація, почато підго­ товку вузлів, деталей, ферм для другої

теплиці.

Подано відчутну допомогу в будівництві літнього табору н;) 7UO голів великої рогатої худоби. Спо­ руджено СИ.10СНУ яму. І1р;щівники підприємства беруть активну участь в проведенні всіх польо­ вих роб і т на ланах радгоспу. Питанню дальшого аміцнення союзу Серпа і

Молот& були нещодавно присвячені заводські пар­ тійні збори. Обговорювалось завдаННJi по поси­ ленню шефської ДОПОМОГИ у новому

сільськогос­ подаРСЬКО\IУ році радгоспу «Требухівський ».

Голова місцевкому профспілки відділу

техніч­

якої АОПО;МОГИ вони потребують. ПровеАено бесі­ ди по рішеннях жовтневого Пленуму Централь­ · ного Комітету І\омп&ртії України. В цьому році колеК1'иввідділу відпрацював на ланах підшеф­ ного радгоспу 450 людино-днів . Приклад удар­ ної праці показували

комуністи

Г. Піскарьов,

М.Панаріна, А. Галицька т& інші.

реда,

У HaCTYUHOMY році,

-

запропонував т. Се­

-

варто закріпити за кожним

відділом і

цехом певні f Dлощі, за які їх колективи відпові­ ,цали б весь пер : од сільськогосподарських робіт. KO!tlYHicT О. 80Л01tітін розпойівнз; зборах про те , з яким піднесенням працювали на ланах під­ шефного радгоспу робіТНІКИ механо-заготівельно­

го цеху. Важливі 'ПJlтання порушили в своїх виступах комуністи В. Шапошников, А. Ненько .

Директор заводу, комуніст І. Аг&пов ознайомив учасників зборів з планами шефсь'кої допомоги требухівцям.

роз'яснюють людям, 3 якими труднощами зустрі­

стор.

О

гектарів і ста­

44

насосні

ж&но хороший урожай майже всіх сільськогосподаj}CЬКИХ культур.

у цьому і наступному роках.

2

600

новить понад три тисячі гектарів . У господарстві працює

горнуте рішення і затвер.в;кли заходи по посилен­

яку веде партійна організація відділу. Комуністи

о

земель збільшена порівняно з минулим роком на

установки. На основі зрошувань створено міцну кормову базу і одер­

ню шефСЬКОЇ допомоги радгоспу «Требухівський »

сільського

тивному використанні зрошуваних земель. Тепер площа зрошув&них

Збори прийняли по обговореному питанню роз­

ного контролю П. Середа роз'повів про ту роботу,

чаються працівники

На жовтневому Пленумі ЦК КП України було відзначено успіхи

колгоспу «Грузі я» Генічеського раЙону Херсонської області в ефек­

Д. КДЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

господарства і

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

На фото: секретар парткому колгоспу Петро Панасович Попов (праворуч) розмовляє з механізаторами. (Фотохроніка РАТАУ).

Фото Р. Андрєєва

П'ЯТИИЦІІ,

3

листопада

1972

року.

о


8завмовиrідво

ПОРАДИ СП;ВЦІАJIІсrzв

П ІД В И Щ Е пнн

ВзаЄМQдопомога і взаєм~виручка тичному суспільстві .

ПОРІДНОСТІ ХУ ДОБИ Поліпшення годівлі і утри­ мюшя ху доби є основою підви­ щення її проДуктивностІ. Але цього ще недосить. Відомо, що в

однако в их

тварини вують

умовах

по - різному

корми

і

ГОДіВЛі

продукЦією. Це залежить спадкових якостей тварин.

му - то,

поряд

з

їх

від То­

що

забезпеченням

чистопорідні

на

п ' ятирічну

проведена

ви­

а

всього тварин

кількість якої

з

стільки ж лат.

ці та інші господарства завжди в ПОТРlOНlи кількості відрядж аJІИ в ліс своїх робітників на ДОПОМОГУ мех&нізаторам лісництва, а також виді" ляли коней для трелювання л і су.

Слід сказати, що 'вартість самозаготовленого лісу пор і вняно низька. Кубометр ділової дереви­ ни коштує десь до одинадцяти карбованц і в, лат­ до дев' яти, а скл&дометр палива близько трьох карбованців . Як бачимо, вигідно для гос­ подарств. Водночас, якщо здійснюється догляд за

за

роки

минулої

процентІв ДО

9

вІд усього

50

поголів ' я . Як виглядає динамІка росту кількостІ І порідностІ ху доби за останнІ 4 роки (з 1.1.1968 по 1.1.1972 рр . ), видно з таблицІ

ра·

йону. В цьому напрямку за ми­ нулу

35

процентів,

п ' ятирічки в районі збільшилась

якІсне

нашого

худоби збlдьшилась вже до

ПрОВідними породами у нас є симентальська І чорноряба. Пе­ реважає чорноряба порода,

протягом всього перІоду її Існу­

тварин

дових рубок латами, діловим тонкоміром та паливом. Тільки в цьому році лісництво відпус" тилов порядку самозаготівлі радгоспу «Русанів­ ський» ділової деревини 240 кубометрів і 75 складометрів палива, Пухівському плеМПТIJхоре­ продуктору відповідно 360 і 162, «3авориць ­ кому» 60 кубомеТРІВ лісу.« Великодимерсь­ кий » одержав 40 кубометрів ділової деревини і

з року в рІк для осІменІння ма­ точного погоЛів'я використову­ ються лише чистопорІднІ бугаї­ пліднини, що належать станції.

тварини

Робота Центральної дослідної станції по штучному осіменІнню сільсьногосподарсьнюt тварин спрямована

радгоспам та птаХОфабрик&м дере1lИНОЮ з догля­

ра­

процентів. Таке значне підвищення по­ ріДНОСТі худоби на фермах гос" подарств району стало можли­ вим завдяки тому, що постійно

шими.

поліпшення

в

70

при рівних умовах нраще опла­ чують норми продукцією, ніж тварини низьної порідностІ, а тому вони є економІчн о виг ідні­

вання

тварин

щих поколінь (чистопоріднІ та IV і ІІІ поколінь) на фермах району нараховувалось близько

повноцінної годівлі худоби, не­ обхідно дбати і про полІпшення племінної якості стада. Одним з показників полІпшення пле­ мінних якостей тварин є підви­ щення їх порідності. Встанов­ лено,

Броварським лісництвом. Ми завжди допомагаємо

ЙОНі було близько 15 процентів, то в 1970 році кІлькість такої

використо­

оплачують

покоління

ом

від-

лісонасадженням, то краще ростиме ліс.

на

ч /п ІУ

голів

1.1 · 1961$ р.

І

ІІІ

І

11

Симентальська

17588 2711 6853 6737 100 % 15,4 39,0 38,3

1307 7,4

на

ВСЬОГО голів

гого

ІІІ

11

порода

\ 1

10641 100%

2717 5195 2569 25,5 48,8 24,1

11664 100%

5613 48,1

160 і,6

Чориоряба порода

9965 100 %

2321 23,3

3364 2677 33',8 26,9

1602 16,1

Як видно з наведених даних, нількІсть

симентальської

худо­

би за останнІ 4 роки зменши­ лась на 40 процентІв, або на 7 тисяч голІв. Загальна кІлькІсть симентальсьної худоби вищих понолlнь

(чистопорІдних

поколІння)

IV

тому ж

рІвнІ,

та

залишилась а нижчих

на

поно­

лінь (ІІІ, 11 та 1) значно сно­ ротилась. Це значить, що при вибракуванні в першу чергу господарства позбавляют ь с я низьконровних

тварин.

ЮлькІсть чорнорябої худоби за цей же перІод зБІльшилась на 17 процентІв . Значно зросла

і її порІдність.

Так, порівянно

до 1968 рокам кільність тварин чистопорІдних та IV покоління зросла у 2,5 раза за рахунок зменшення кількості низьнопо­ рІдних тварин. Зараз у районі є 76,2 процента чистопорідних

та IV і ІІІ поколІнь . За рахунок чого ж вІдбувся такий значний ріСТ

висонокровних тварин

чор­

норябої породи? Перш за все, за

_ахунон

винористання

рІдних пліднинів на кокровних матнах, плем'я їх нащадків відтворення стада. кість збільшилась :завозу

чистопо­

більш низь­ вІдбору на І дальшого Деяка кіль­ за рахунок

висококровних

при закупівлі Радгосп"

тварин

чорнорябих ВСЬОГО х у доби

Рік

ч/п

те-

2і95

32і9

577 18,8 5,0

28,1

~

лиць з інших областей та рес' пуБЛIК, але їх незначна кlлькість. ВзагалІ слІд зауважити,

рин

висонопорlдних

при умовІ,

районІ власну племІнну базу. ' Усі керІвники та спецІалІсти

' переконалися

власному досвідІ, .що

на

на сТОРО'

нІ (в Інших областях, республі­ нах) майже неможливо придба~ ти чистопорідних тварин з доб- ' рою родословною, бо їх гос­ подарства . залишають собі . От­

же, єдиний шлях швидкого якісного полІпшення стада - це розширене відтвореRНЯ, викори­ стання перевірених . за якІстю, потомства бугаїв-покращува­ вачів, цІлеспрямований відбір І належне

вирощування

няка. Для цього у нас є всі умо­

.

Для прикладу' наведу два рад-­ якІ

досягли

значних

ус_·

піхів у підвищеннІ продуктив­ ності чорнорябої худоби · при­ одночасному

рості

стада (таблиця М 3 НИХ У О/.,

І \1

ІІІ

порІдностІ

2).

Слід довести

ДО

1475 1702

25,0 39,7

39,4 33,8

22,0 23,8

13,6 2,6

2199 2801

662 925

31,3 71,5

17,9 12,1

25,6 9,7

25,2 6,7

2~16

3506

540 1134

39,2 60,0

27,5 26,7

30,3 13,1

3,0 0,8

2416 2831

вІдома

спеціалістів, керІвникІв дарств, що в найближчі поряд з чистопорІдним

же

призвести

до

3,43 3,49

двох порІд (ураховуючи 'уже на­ бутий досвід) і вноситимуть свої пропозиції, на ЯКОМУ ' етап! схрещування слід зупинитись на ІІ, ІІІ чи IV ПОКОЛінні помісеЙ. Адже підвищення по­

деякого

:зни­

-

-

це не самоціль. По­

них давати

тварин,

здат­

високу молочну про­

ження кількості високопорід­ них тварин за рахунон збіль­ шення нількості помісей І та ІІ

дуктивність з міцною конститу­

поколінь.

Але

1'0 стійлового утримання, які б

Цінювати, племінної

як зниження рівня роботи. Така тенден­

це

не

слід

роз­

ція об'єктивно матиме місце в зв'язку з інтенсифікацією мо­ лочного скотарства. В перспек­

цією, гармонійною тілобудовою, придатними не

му

тивІ науковці нашої станції ра­ зом з спеціалІстами провідних

господарств району вивчатимуть ефективнІсть різного ступеня

о

втратили

стей

П'атннца ,

-

до

умов

цілорічно-

ЦіННИХ

місцевої

властиво­

худоби. ' В

цьо­

завдаток успіху.

Ф. БУЯЛО, днректор ЦентраJlЬИО'і до­ слідно! стаиціі по штуч­ ному осіменінню сlJ1Ьrосп~ тварин.

3

ЛIІСТЩlада

1872

року.

-

в

цьому активну участь.

в'заємовигідн&. Механ ізатори лісництва

гото' ві прийняти у свої бригади робітників рад­

госпів і птаХОфабрик для заготівлі лісу в Бро­ варському лісопарку. М . НОСАЧ,

лісничий

М0'3амбіцькому 'місті Сінг вони

довито

схопили

вдивляється

вдалину.

Внизу біля його ніг чорна жін­ ка,

що

символізує

Африку,

кладе лавровий вінок. Такий расистський ідеал відносин між «білими» хазяями і «чор­ ними» бронзі.

рабами,

Дійсність

втілений

ВИГЛЯД&6

у

зовсім

інакше .

... Ось уже кілька років пат­ ріоти Анголи, Мозамбіку і Гві­ неї _ (Віс&у) ведуть боротьбу проти

португальських

понево­

лювачів . Колонізатори

не зу­

пиняються

перед

найбільш

нелюдськими злочинами, нама­ гаючись залякати народ, зали­

у

землю і

поті:м пускають на них тракто­ ри. Вони спалюють напаЛМО~1 у

села, запідозрені

симпатіях

до

паРТИЗIJнів.

Португальські колонізатори на­

3,53

птахофабрики взяти

Справа

лому зав(}йовникові, ЯКІЙ гор­

негритянські

поглинального схрещування цих

рідності

НІна

Броварсьноrо Jlісництва . ~

НЕМИНУ 'ЧА

монумент бі~

пують повстанців

усіх

трібно одержати

споруджений

свободи. Фашиствуючі молод­ ЧИlШЗ військ найманців зако­

госпо­ роки розве­

денням худоби чорнорябої по­ роди йтиме пог линальне схре­ щування симентальської бугая­ ми чорно рябої ЗГіДНО до плаl;lУ порІдного районування. Це мо­

-

тив крові' його прагнення до

НадЩ на корову

11

у самому центрі міста Ло­ ренсу-Ма.ркіщ - . С'l'олиціпор­ тугальської колонії Моз~мбік

молод­

ви-станЦІя забезпечить сІм'ям таких плідників І допомогою до­ свідчених спеЦІаЛістів пле" мінної справи, тІльни цю допо­ могу треба використати. госпи,

«ТребухІвський"

ПЕРЕМОГА ПАТРІОТІВ В}QРVб[)I\(М

тва­

"РусаніВСЬКIІЇI » н а

1.1 1968 1971 «П.10скіВСЬКlIЇl» н а 1.1 1968 1971 « Краси л івський » на 1.1 1968 1971

.

ноли навчимося

самІ добре вирощувати ремонт­ ний молодняк та створимо в

господарств

радгоспу

.............................................................

що ми якнайшвидше збільшимо кІлькІсть

відділка

Дем'яиівна Камінська. В соціалістичному змаган­ ні тваринииків вона займає одие з перших місць. 3а десять місяців иинішнього року одержала иа кожну з 28 закріпленнх корів майже 2900 кіло­ грамів молока, а середньодобовнй надій зараl становить 9 кілограмів. Свято Великого Жовтня і 50-ї річииці утворения СРСР робітииця прагне зустріти новими успіхами в праці. На фото: Н . Д . КАМІНСЬКА. Фото П . Теплюка .

1.1·1972 р .

ч /п ІУ

Тепер в основному польові ро'боти в радгоспах і птахофабриках закінчені. Тому с&ме з араз є можливість посилити догляд за .ТІі,сом і самозаго· тівлю деревини . Тож запрошуємо всі раДI' ОСПИ і

Декілька років працю!; дояркою на фермі дру­

1.

Динаміка росту кількості і порідності худоби за останні 4 роки (з J.,I.• 1968 р. по 1.1.1972 р . ) В С ЬОГО

Ця добр& традиція здавна

встановилась і між радгоспами нашого району та

повї.дна робота. Тан, якщо 8 1966 році чистопорІдних І чет­ вертого

основний

-

фактор в і дносин між підприємствами в соціаліс­

магаються

перетворити

кількох дітей

і

при­

мусили їх іти в ліс шукати жителів , які сховалися від ка­

кову роботу одержує в десять

разів

р&телів. Коли діти повертали­ ся,

ведучи

з

собою

тільки

кількох жінок, солдати відкри" ли по них вогонь. На закри­ вавлену

землю

впали

малень­

кий хлопчик і жінка :І двома дітьми, 11рив'язаними, за міс­ цевим

звичаєм,

за

с'пиною.

у військових комюніке ці ні в чому »~ ВИ8ні жертви названо терористами

.. .

Крив&вий диктатор Португа­ лії Марселу Каетану розгла­ гольствує .про те, що він захи­

щає в Африці

Ця

«цивілізацію» .

«цивілізація»

тому, що

в

наприклад,

110лягає

в

нинішній Анголі,

середня тривалість

життя становить 28 років, од­ на лікарня припад&Є на 280 тисяч місцевих жителів, нег­ рів не допускають в універси" тети, білий робітник за одна:'

більше, ніж'

Хоч як намагаються колоні­ затори відстрочити день с пр а­ ведливого народного суду,

населення».

цих

колоНІИ

відвойовують

безстрашні повстанці-патріоти. Вони впевнено утримую 'гь в своїх

руках третину Анголи, більш як половину Гвінеї (Ві­

сау),

Іх

20

процентів Мозамбіку .

бойовим

слова «Наша

лозунгом

знищити,

нуча!» . Д. ХОРХОРДІН. (ТАРС) .

-

заявляв на одно­

pehey-МаркіIllі військовий гу­ бернатор Моз&~біку генерал Карас·ку. Знищити чолові­ ків тому, що вони всі терорис­ ти, жінок -ТО'dУ, що народжують

. чиків -

воюt

терористів, хлоп-

тому, що

вони

бу­

дуть терористами, дівчаток

тому,

що вони

стануть

ф

всіх

му з офіційних прийомів у Ло­

-

ма те­

рюlИ нових терористів».

Все нові й нові повідомлен­

Радянський Союз подає Афганіста­ нові ве.шку допо­ могу в освоєнні посушливих

м ель .

На

пустельних

зе­

колись землях

за зеленіли

з'явилися ції

маСЛИIІ

сади,

планта­ і

цит­

русових.

На фото : магі­ стральний канал в

Сарді.

(Фотохроніка ТАРС).

ня про нелюдські злочини фа­ шиствуючих колонізаторів над­

ходять

з

ф

Африки. Недавно в

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

стали

перемога неми­

ці

«Іх треба

він

все ' ближче. Незважаючи н1'І воєнну та економічну підтрим­ ку з боку монополій США, ФРН, Японії, Вельгії таінших капіталістичних країн, які ви­ качують з Африки колосальн; прибутки шляхом грабування її національних багатств, де­ далі більшу ч&стину територій

країни у величезні концентра­

ційні табори . для «тубільного

« чорний » .

проценти дітей в Анг о лі вмирає, не досягши 5 років .

84

о

3

стор.

О


•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•. k····f

м'ир В'єтнам ові! ~

волюцїйного уряду Респуб­ ліки Швденний В'єтнам, ви­ вела переговори з тупика на

патріоти ключову

шлях

стискають

мирного

рини

31 жовтня мало Відбутись офіційне підписання угоди про припинення війни і від­ новлення миру у В'·єтнамі.

Так

було

~редбачено до­

мовленІстю,

досягнутою

-іаС переговорів

між

під

пред­

ставниками США і Демо· кратичної РеспуБЛіКИ В'єт­ нам. Проте і цей графік, до речі сказати, третій числом, встановлений за наполяган­ ням самої американської

сторони,

виявився

шінгтона

США

для

Ва­

«передчасним».

заявили,

що

вони

не

підпишуть погоджений ДОКУ­ мент, поки «не будуть уточнені деяні його поло­

.

ження». трібно для

Скільни часу по­ буде ВашІнгтоновl

цих

ти

«уточнень»,

сказа·

важно.

Важлива ІніЦіатива, здій­ снена Демократичною Рес­ публікою В'єтнам з цІлко­ витої згоди Тимчасового ре-

Апатія виОорців Нью-Порк,

ських

в

день

президент­

виборів,

інститут

повідомив

громадської

«труднощі,

які

СаЙГОНі», на спроби

думки

Сідлінджера.

існують

сайгонсьного

Вашінгтон

таких

в

інакше кажучи, саботажу з боку

Тхієу,

режиму

вдався

зволікань,

до

внаслідок

чого воєнні дії У Швдеино­ му В'єтнамі тривають. Во· ни охоплюють більшість ра­ йонів. Особливо запеклий харантер мають бої на Цент­ ральному

ціях

плато,

Нонтум

і

в

Плейкут,

газета

«Чікаго

погіршення

--.=-...:=--..

освіти

і

250 400

чорна рухлива хмарка з' явила­

і навіть довше.

вона

росте:

то

витягуєть­

ся вузькою смугою, то з'бива6ТЬСЯ в щільний клубок. Ось ЖИва хмаринка наближається дО

!іаС.

Над

головою

чути

шум від роботи тисячі крил пернатих літунів. Це друзі на­ ших полів, городів шп&ки рушили В далеку мандрівку на південь. Осінь час пере­ льоту пташиних зграй. Виши­ кувались

клином,

високо в Швидко

курликають

небі сірі

журавлі.

проносяться

кулики,

качки.

Куди

ж іЦе

прямують

-

кілометрів. Щоб потрапи­ ти на місця зимівлі, птахи не­ рідко летять протягом місяця

вель. Але

тільки

зиму

дрозди,

жаоііворонки,

плиски . .стрижі, ластівки, білі чорногу'зи летять за 10-12 тисяч кілометрів до Південної

роки вдалося

'з' ясува ти точні

шляхи птахів.

Для цього

по­

чали мітити-кільцюв&ти кри­

мандрівників.

ють птаха,

Спійм:r

надінуть йому на

ніжку легеньке алю;мінііове кільце, на я'кому вигравійова­ но номер і

назву

наукового

закладу, й ви'пустять нІ) сво­ боду. Місце, де випустили за­

кільцьованого ють на карті. час перельоту

птаха, відміча­ Де-небудь під закільцьований

зану на ньому адресу й напи­

ше, де було піймано птаха. У спеціальному бюро кільцюваон­ ня познruчають на карті місце знахідки. За ними вчені визна­ чають шляхи і місця зимівлі птахів.

Африки. Є ще більш далекі мандрівники. Це деякі види крячків, грициків. З берегів Північного Льодовитого океану

Закільцьованих у Радянському Союзі ПТlІхів знаходи­ ли в Єгипті, Італії, Індії та ін­ ших країнах. Велику роботу по вивченню перелітних шля­

вони

хів птахів проводять радянські

летять

ташоваді шлях

на

біля

острови,

роз­

Австралії. Іх

простягнувся

на двад­

цять тисяч кілометрів. Далеко не всі птахи летять прямо на

південь. Так, наприкл&д, шлях

маленької

вівсянки-дрібник' З

українського Полісся тягнеть­ ся на схід, аж в Індокитай. З

якою

швидкістю

летять

вчені-орнітологи, но

застосовують

які

ус піш­

для цього

важливе наукове допомагають

значення і

правильній

за годину. Але є кулики, стри­

лих зимівель. Мине

жі,

сяці,

понад

150

швидкість

кілометрів за годи­

ну. І все ж осінній переліт пта­ хів відбувається

досить

по­

пролітав

і

нових

але

що

досягнута

угода

є

навмисно

пропустять

можливість,

на

вони

себе всю

раніше,

3-4

ніж

:мі­

иароду

..

туватиметься

з

жовтня по

25

Б А а АРИ,

Адміністрацін

тії втому, що населення не плекає великих надій на

Ташкеитський киll с Шахтар»

...................

~

~лв6а,чеННSI -

9.ЗО Новини.

Адміністрація ринку.

"""'''''#'''.,..,..,.~#і ... оС'''''''''''~'''''''''оС''''''оС''..:r-,...:-' ...w?"...,:1-'' \ ~'~III!!II ~ V ....................-• • • е.8 ее ее ................................

Робітники пропискою

16.50 -

цю Будинку культури профтехОСВіТИ м. Пермі. (передача з ПермІ).

17.25

телебаченн!!' ДЛ!!

дітей.

17.45 днів Че­ заводу». (Передача п'ята). 18.00 ~ Новини. і8.1О «Союз нерушимнЙ». Киргизь­ ка РСР. 20.00 Чемпіонат СРСР з футбола: «30РЯ» (ВОРОЦlИЛО8град) - «Динамо» (Мінськ). !2~й тайм) 21.00 - Програма «Час». 21.30 - «КІ­ номистецтво Країни Рад», Художній фільм «Батько солдата». 23.00 Чемпіонат СРСР з футбола: «Дина­ мо» (Тбілісі) -. «Спартак» .(Москва). (2-11 тайм). 23.45 - Новини. Друга

програма-УТ

11.00 - Телевізійні ВІСТІ, 11.15Документальний фільм «Сел!!ни». 12.10 '- ФІльм-концерт «Співає Римма Вол­ кова», 12.40 Для дІтей. «Будиночок - nряничок», Вистава Львівського 1'е­ атру юного глядача ім. Горького. (Львів). 16.45 - Наша афіша. 16.50

«Народні таланти», Концерт. самоді­ яльного народного хору Свалявської райспоживспІлки (Ужгород). Кольорове телебаченн!! ДЛ!! дІтей. «Рушннчок,.. (Дітям про народне ми­ стецтво). «Наша пошта». (Фірма «Світанок,. пропонує). «Поет і мІсто», (Поет І. РяДчеико). (Одеса). 18.ЗО ІнформацІйна про­

..

11.25 -

17.45' -

«ВІстІ».

СРСР 3 ловград)

18.00

19,00 -

ЧемпІонат

футбола: «30РЯ» .(Вороши­ Динамо» (Міиськ). (І

19.45 -

тайм).

-

гвардІя»,

О.

Фад~єв.

Вистава

'смолода

Броварському

20.45 21.00 - Про­ 21.30 - Продов­

грама

.Час»,

(М). вистави «Молода гвіФдlя». ВечІрні новини: Програма пе­

ження

23.05 редач.

Редактор Є. ФЕДИН.

НАША АДРЕСА:

з-під талого снігу на Їх бать­ ківщині, вони рушають до рід­ них країв.

ВУЛ.

255020

.

К

иУвська,

1'54

м. го,

2.

-------------~~-----------

копоні Н!

заводу

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ПОСТІЯНУ

РОБОТУ

ПОТРІБЕН ЗАСТУПНИН

ПОТ Р І Б Н І: коваль,

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА.

формувальники-ливар­

ники, газорізальиики, електро­ зварники, слюсарі-ремонтники, иаладчики

го

!

-

19-4.:41..

8

комунального обладнання

НА

ментальники,

ливариики.

одинаки. забезпечуються гур­ тожитком 1 пропискою.

карбоваИЦіВ. забезпечуються

145

гуртожитком.

ковальсько-пресово­

обладнаиия, слюсарі-інстру-

-

Оклад Одинаки

Звертатнся м.

Бровари,

гів,

4. 19-5-68.

иа

адресу:

Металур-

вул.

Телефони:

19-7-13,

Адміністрація.

А,lI.мlністрація.

-~q,,#~~-~.#-._._._._._._._._._._._._._._._._._._._,_.~ ---~-------------------------

Про_комБІнату БроварськоТ райспоживспілки на постіЙну роботу потрібні: майстер по виготовленню безалкогольних иапоїв; майстер по тарному виробництву; механІк у цех безалкогольних напоїв і ковбасний цех; механік по налаГО,ll.женню швейних машинок; слюсарі по налагодженню обладнання в цех беаалкогольних напоїв;

робlтииці • цех безалкогольних напоїв; робітннкн в ковбасний цех; швачки;

учнІ

иа

майстрів та

помічииків майстрів

по виробництву

безалкогольних і ковбасних вироБІв; лаборанти харчової промисловості; комірники; вантажники.

За довідками звертатися на адресу: м. Бровари, вул. гунського,

22.

Бо­

Тел. і 9-3-55. АдміністрацІя.

·'·'·'·'.'.'.'.'.'.'._.'.'._.'_'.0._.'.'.'.'. у СПРАВАХ ОБ'ЯВ до ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

-

орган БРОВ8РСКОІ'О горкома

І

комму. иистичеекой партии УкраинЬІ, городского и райониого Советов депутатов тру,ц!!щихся І(,невской области,

ІНДЕКС 61964.

у

Газета

виходить

вІвторок,

середу,

п'втиицlO І суботу,

. "-====================== _. 19-3-82, аастуnи.к. ре-І мовленн!! - 19-3-18, віддІлІв промисловостІ, роботи, фотокореспондента _ 19-4-61,

ТЕЛЕФОНИ:реJi,актора

дактора .сlльського

адресу:

Бровари, вул. Толсто­ 17. РаЙвно. Адміністрація.

тресту «Броварисіnьбуд»

сНОВАЯ ЖИ3НЬ»

БРОВАРИ

касир.

на

експериментального

Ворошиловград­

ського драматичноl'О театру. «На добранІч, дІтиІ»

РОБОТУ

Пересувні й механізованій

краще Ху­

«Умілі руки», «Сім реповецького метаЛУРГійного

м. Бро­

І

Звертатися

«Гоби

ми, роби НДР).

«Актуальні проблеми науки і куль­ тури». Сучасні досягнення сільсько­ господарської наукн. Концерт народного ансамблю УраЛIiСЬКОГО тан­

грама

гуртожитком.

Адмlиlcтрацlя.

10.45 12.40кументальних фіЛЬМіВ. 13.35 - «3а вашими листами». 15.45 Програма передач. 15.50 «Розповіді п'ро про­ фесії» , «Ми З8лізииЇіНИКИ". 16.20

Кольорове

забезпечуються і

Звертатися на адресу: вари, вул. Продольна,

дожній фільм "ДалеКІ! наречена». і2.1О .Шахс;>ва ШКОЛа».. «Сибірські горизонти». Прс;>грама до­

-

екоиомlст

.

БІв.

ПОСТІПНУ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

9.35 -

Прqграма пеnедач. Дл!! школярів.

9.45 -

НАРОДНО' ОСВІТИ НА

жінок на роботу в цех по ви­ робннцтву хлібобулочних виро-

програма-ЦТ

з нами, роби!!к нас». (Передача з

БРОВАРСЬКОМУ РАЯОННОМУ ВІДДІЛУ

ЗАПРОШУЄ

ЛИСТОПАДА

3

8I)1.ПО.lда~иого секретвря, 81ддlЛу ГОСПОJl.арства, К8реСnОИАеита мІсцевого рВ}І,lо·

маоовоТ

С. ПЕРЕХРЕСТ. с.

Нняжичl,

БроваРС"КI

АРукарви,

1

_

)l.оиець­ право в

(РАТАУ).

птаХОфабрики,

ЛАСКАВО ПРОСИМО ВІДВІДАТИ БАЗАРИ І ЯРМАРКИ!

БРОВАРСЬНИЙ ХЛІБОЗАВОД І

наступному сезоні виступаТIІ у вищіll лізі чемпІонату країии s футбола.

Перша

радгоспи,

Широким попитом на ринках користуються м'ясо, фрукти, овочІ, .картопля, молочні продукти, ПТИЦЯ, борош­ но, крупи та 1ишl сільськоrосподарські продукти.

прийде газета.

с Пахтакор» заВОlOваJlИ

П'ЯТНИЦЯ,

запрошує

взнти активну участь у передсвятковій торгівлі.

двох головних буржуазних партій демократична чи

-

ринку

торговеnloні підприємства, всіх трудівників міста і сіn району

розв'язання цих проблем не­ залежно від того, яка 3

сШАХТАР"

листопада в неділю­

передсвяткові ЯРМАРКИ.

ючий вплив безглуздої війни у В'єтнамі,>. Причина апа­

І

5

а

(ТАРС).

V ВИЩІАЛІ31

листопада

7

ор~аnізовуюmьсл передсвятІіові

корис­

ХАРЬКОВ.

сПАХТАI(ОР»

5».

і Гоголівському ринках

що

його підтрим­

республікансьна до влади, відмічає

сіn

року на Броварському

1972

кою.

В.

і

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.~

в'єтиам­

далі

міста

Адміністрація риику_

припинен­

і

трудівників

Іхати автобусом Н2 І до зупинки «Школа Н2

відповідаль­

боротьба.

ського

всіх

цю

народз",являє,

мужня

підприємства,

ЛАСКАВО ПРОСИМО ВІДВІДАТИ НАШІ ЯРМАРКИ.

ня ВіЙНИ: у wєти",Мі. Радян­ СЬКИЙ

М

струмок

торговеnьні

району взяти активну уч·асть у передсвяткових ярмарках.

ність за наслідки. Всі '.' миролюБНі ЛЮДИ Ві­ тають;зусилля, спрямоваНі

пря­

перший

ки,

візьмуть

на якнайшвидше

и.

R

АДМІНІСТРАЦІЯ РИННУ ЗАПРОШУЄ радгоспи, птахофабри­

не

тор-

доброю можливістю для США вийти з вЦl:ни. Якщо Ж США, підкреслює газета,

побіжить

говіркий

до

руйнувань,

Ханойська газета «Нян зан.

мують перелітні птахи до теп­

вільно. Приміром, за добу 'Чор­ ногуз у середньому

орга-

нізації мисливського промис­ лу, СПРliві охорони корисних птахів. Через високі гірські пасма, моря, ліси, поля

розвивають

ме­

тод кільцювання. Він дає ба­ гато цікавих даних, які маою'lЬ

перелітні птахи? Більшість 3 них робить 50-80 кіЛО.метрів що

тільки

Н Р МАР

продов­ здатне

перешкодити

Пliше,

за останні

ця. Той відішле кільце ;на вка­

проводять

бо дій

nередсвяmnові осіuuі

затя­

жеству справедливо! справи в'єтнамського народу.

рельоти птахів, місця їх зимі­

латі мандрівники? Багато во­ дяної і болотної дичини від­

місцях

і

зможе

Вчених давно цікаВIlЛИ пе­

птах потр&пить до рук мислив­

у цих же

жертв

системи

кри­

літає до берегів Каспійського, Чорного і Середземного морів.

припинили

призвести

рознлада-

кілометрів, в&льдшнеп

латих

иавколо

_--------===-=: ==-=---: :.

Блакитне небо злегка опо­ вите осінньою млою. У сві­ жому 'повітрі линуть сріблясті нитки павутиння. Маленька ся на обрії. З кожною хвили­

і

гування війни, ження воєнних

підвищення расові кон-

ПТАШИНІ МАНДРІВКИ

ною

в'язання

борців зовсім не означає, що населення не турбують такі проблеми, як «зростаю-

фЛіКТИ,

(на житловому масиві) ВІ,цву,цттьс.в.

СаЙгона. Весь світ вимагає, щоб США викоиали свої зобо­

що апатія ви­

ча злочинність, цін і податків,

кільце

листопада о В-іі годині ранну

6

вНl:сьн: ПаТРіоти;асе тісніше

де

дейлі

і

на HOflOJlY ринну по вул. Нороленна

зuoпип.н ще одну ,базу. сайгонських

провін­

результати

ньюс» вказує,

шкільної

НОТАТКИ НАТУРАЛІСТА

досягну­

глави

опиту,

ДО 55 процентів американ­ ЦіВ виборчого віку не зби­ раються брати участь у го­ лосуванні

додержували

тої домовленості і угоду бу­ ло підписано в строк, який погодили оБИДВі сторони, то через добу було б здійснено припинення вогню. Зразу Jft після цього Тимчасовий революційний уряд Респуб­ ліки Південний В'єтнам міг би почати консультації з сайгонськими властями та іншими політичними сил,а­ ми, щоб врегулювати внут­ рішні справи Швденного В'єтнаму_ Проте, посилаючись на

Номентуючи

(ТАРС).

30.

врегулюван­

ня в'єтнамськоІ проблеми. Янби Сполучені Штати Аме­

5

І<вlас"коі області,

вул,

І(иіаCJaltа,

154.

Телефон

-19-4-57,

Зам.

4723-6622.

161 номер 1972 рік  
161 номер 1972 рік  

161 номер 1972 рік

Advertisement