Page 1

ПРОЛЕТАРІ

O~ГAH

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОТ

Газета виходить 3

f>вітни

17

РАД

IН37 po~y

Д Е

НАРОДНИХ

ом

КРАІН,

КОМ І ТЕ ТУК О МУН ІСТ И Ч Н О І

MI~bKOГO

РАйОННО.

ВСІХ

160 (6616)

n УТ А Т І

В

€ДНАПТЕСЯl~!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!І!!!!!!~

ПАР Т

К И І В С Ь К О І

Вівторок,

УКР А ТНИ,

11

О БЛ А СТІ

11 жовтня 1983 року

Ціна

КОП.

2

ЗПЕРЕввконАВВям ПЛАВУ

ТРУДОВА .ВАХТА

ПраціВl;ІИКИ

1,2

го споживання випустили на йона карбованців.

експериментального за­

воду торговельного машинобудування імені ХХVІ з'Узду КПРС День Нон­

Працюючи під девізом руху

трудовими

праці 25 ударних тижнів», рит­ мічно виконували свої завдання усі виробничі підрозділи і служби. Однак найвагоміші внесни у загаЛЬJ!І

Дев' ЯТ!І'

мІсячний план перевиконали

з

УСІХ

основних техніко-економічних показ­ нинів, у порівнянні з відповідним пе­

ного,

сяг вирОбництва на 4,7 процента. Це дало можливість завдання по реалі-

продуJЩії

l3иконати

на

ставлення

до

здобутни зробили колективи мехаНіЧ­

ріодом минулого року збільшили об­

. зації

номуНістичне

«25-річчю

ституції СРСР зустріли з відрадними

досягненнями.

за

міль­

заготівельного

і

слюсарно-зва­

рювального цехів, якими керують ко­

муністи І. Є. Писаренко, ропай та В. С. Товстенно.

103,1

М.

Во­

3.

процента і відвантажити своїм замов­

штам надпланових Тllсячі

виробів на

карбованців.

Товарів

В. ЮРЧЕНКU, головний енономіст заводу.

434

народно-

ТВЕРДЕ .слово ВIДГОДlвв.цЬВIКІВ Вагомими

трудовими

уСПіхами

Г. О. Ветналова ДОСЯГ,lа найвищої продуктивності свиней по 632 грами. Не набагато нижчий приріст ваги і в ГРУПqХ інших операторів. На фермах радгоспу-номбінату НІІ­ ні утримуєтьс~ на 6.200 голів сви­ ней більше планової кільності. Це дозволить до кінця рону здаТl! держа­

зу­

стріли День Конституції СРСР і День працівнинів

сільського

господар<;тва

відгодівельнини радгоспу-комбінату «Калитянсьний» імені 50-річчя СРСР. Дев' яти місячний план продажу сви­ нини державі перевинонано, 13 тонн продунції

здано

понад

завдання.

ві

Переможцем у соціалістичному зма­ ганні

підрозділів

йшов

колектив

ча.СІ/,вин В.' І.

606

по

підприємства

цеху

вІдгодівлі

грамів

приросту

Людмнла Тнхонівна

Бахарєва. Незважаючн иа те, що трудиться -на підвищеній зонІ обслуговування технологічного обладнання ще не дуже багато часу, ІірН змінній норМі 10,5 кожного дня вона тче пО 12 тисяч ПОГоННнх метрів внсокоякісннх стрічок.

605.

(<Професій» у Раціоналізато­

ри колгоспу «Правда» веРЦівського району

Волині

Ні­ на

відповідають:

стільки,

на

скільки

ви­

стачить НМітливості у ханізаторів.

ме­

ня,

щоб

зелена

праці

сотні

не

маса.

було

УНІверса.іIЬНИМ ністю

Від

за

своїм

ні

хлібів.

ручної

вивільнено

колгоспників.

госпу імені Івана Франка

лі господарства зернозби­ ральний комбайн. Але са­

лосозбиральниЙ.

ме

регату,

заповнює

солодкими ну

тут

коренями

машину

за

од­

одною.

Сенрет простий: на місці звичайної жниварки у нього

навішено

наванта-

жувач СНТ-2,1. ЦИМ же комбайном механізатори підбирали сіно з валків. Для цього треба було ли­ ше

опустити

під барабан-

!lьоденний

бункер

в

виробіток якому

і

аг-

зерновий

бу льб завершено в гос­ подарствах Брянщини -

на найбільшому в Росій­ ській Федерації нарто­ пляному полі. Кращі ме­ ханізатори зібрали l(ОЯ{­ ним номбайном по 1.300-2.180 тонн «дру­ гого хліба». Колгоспи і радгоспи області зосеРе­ дили

зусилля

ЩІ

тран-

Тим

яні

при­

сезон

ПО вить

б,1ИЗЬНО

нюючим

барабаном,

геюарів.

А

Горохівсьного

ДОПОМQГОЮ

Але,

механізатори

району

комбайнів

вантажують

ки.

ста-

десяти

зерном

ня

сівал-

звичайно, всі ці

госпу

може

швидно

спо­

десять років кількість са­

диб тут зросла в три ра­ зи. Частину витрат на бу­ дівництво бере на себе господарство,

виділяючи

для

замовлень

спеціальну бригаду. Крім будинку, споруджують са­ раї, погреби, приміщення

при

середньому

техніки,

До

кінця

рону

твариннини

в

господарст­

усіх

області ..

Кор.

для

ньому

розрахувався

норму

ПІСЯЧ

ських

ян

12

сіль-

бота

про

зеленого

друга

торфовищах

і

Комі

насін­ з Ар­

Вологод­

областей,

співдружності

Карель­

АРСР. з

У

землеро­

бами й агрохіміками лісо­ води розробили різні ва­ ріанти нейтралізації та удобрення болотних зе­ мель. Досліди показують:

Таллін. У третьому ти­

Тур­

На

ської і

ЛІС ХХІ СТОЛІТТЯ

рення таких масивів.

державою,

збере­

сьної

сімей.

та болотах Естонії. Тут почато ос'ушення й удоб­

курку-несучку

179

по

лися

пташниЦі

Куценко, У. М. Лях, М. І. Ков-

3.

та

Н.

С.

Литвиненко,

інші.

О.' КОВШУН, кореспондент.

бульб перебрано й занагатовано. Зараз механізатори-картоплярі пра­ цюють на підготовці грунту під ярий клин.

У господарстві завершуються и 1ІІ ші осінні роботи в полі. Зокрема, ово­ чіВIШКИ закінчили копати моркву на площі 85 гектарів на заплавї Трубе­ жа. Велину допомогу їм подали шко лярі, праЦівники сільських устаНОІІ місцеве населення, шефи з міста

це

.

дає

змогу

підвищити

продуктивність гeRТapa

П'ЯТЬ ІІJI .

в

проДунції

НОЖІЮГ0

середньому

нубометрів

на

дереви-

(ТАРС-РАТАУ),

Тепер

ведеться

площ,

вживаються

шого

виконання

остаточна заходи

плану

зачистна

для швид­

продажу

Цієї

продукції державі.

здавши

тонн нартоплі.

приро­ її ба-

хангельської

не

СЯЧОJJітті ростимуть ліси, нні пині посаджено 1Іа меліорованих торфовищах

з

85

це турбота про

гатств.

замовлення індиві­

менш

на

громадський

Радгосп достроково

вирощують сосни, ня ян их одержано

дуальних забудовників. У нинішньому п' ятиріччі стануть

центнерів

ження рівноваги в ді, примноження

-

ножному гос-

новоселами

176 130.

понад план

худобі.

нують

по

при плані

РАТАУ.

приготування

їх

Ще кращих результатів доби­

Т.

шун

жаю.

Досвід умільців по уні­

Ється

штук

зо-

Результати сумлінної праці нартоп­

вах

.' жавши

по­

лярів відрадні. Копання бульб завер­ шено ще в останній декаді вересня. з НОЖІЮГ0 гектара зібрано в серед­

впроваджу­

тисяч штук вони виробили 13 міль­ йонів 703 тисячі штун яєць, одер-

Вони самі проводили всі роботи садіНня, догляд посівів, збирання вро­

проведен­

силами

КИСЕЛЬОВ,

3 випередженням виробничого гра­ фіна трудяться і праЦівники птахів­ ництва. При плані 13 мільйонів 300

кіло­

2.701

сільсьногосподарських

Майже в

селі Струтинь. За останні

виконання

СВlИ

ними

350

бов'язалися додатково до плану виро­ бити 110 тонн молока.

1.680

машини,

подарстві області органі­ зовано бригади, які вино­

рудити індивідуальний бу­ Динон з присадибними бу­ дівлями бj'дь-яка сім'я в

плані

боль вирощували нартоплю ІІа площі 50 гектарів за бригадним підрядом.

кампаній.

машини під час жнив пов-

ДО

при

більше.

з l3ерсалізації техніки влас­

за-

Є.

А оператор

~'нинішньому році механізатори радгоспу «Зорю) Василь Михайлович Тначенко та Петро Минолайович СО­

Продовжується

молотильнии робочий

на

завдання.

ВИСОКИЙ УРОЖАї КАРТОПЛІ

дуже

відслужили

строк.

замінеНQ подрі6 приснорюється

Золочів (ЛЬВівська об­ ласть). 3 допомогою кол­

Збиран!ш

грам.

що для цього часто вико­

апарат

БУДИНКИ - НА ЗАМОВЛЕННЯ

Брянськ.

універсальною,

ефеюивне.

молока.

на збиран-

-

Серед- ристовуються

спортуванні картоплі заготівельних пуннтів.

КАРТОПЛЯ БРЯНЩИНИ

використовуються

значенням

молона

назнику по господарству

ПереЛіН «суміжних Практика' показала, що прОфесій» комбайна незначне вдосконалення збільшили й умільці КОЛ- техніки, яке робить її

Незвично бачити біля Ковельського району. Тут бурякового кагату на по­ СК-4 переобладнали в си-

СК-4

лограму

головним

щО

планове

головний зоотехнік радгоспу-комбінату. .

ваги.

Вагомий внесок у загальну справу зробили оператори машинного доїння корів Г. Ф. Кабанець, Н. О. Данилен­ ко, П. В. Романченко, яні надоїли відповідно по 3.286, 3.240, 3.221 кі­

молотилася

живої

тонн.

АДРЕСИ ДОСВІДУ

Скільки комбайна?

тонн

1.839

.

Фото А. ІЮЗАКА.

Зробили Rомбайн

СВИНИНИ,

(на­

Високопродунтивно трудяться пра­ цівнини тваринництва племптахозаво­ ду «Рудня» у третьому році одинад­ цятої п'ятирічки. За дев'ять минулих місяців господарство продало державі

завдань. Зразкн високо­

На фото: Л. Т. БАХАРЄВА готує стрічку до здачі на склад.

тонн

перевищить

ЗДОБУТКИ ТВАРИННИКІВ

, Працюючн під девізо~ «25-РіЧЧю руху за комуНісТичне ставлення до ПlJаці _

25 ударних тнжнів», наикращнх успіхів на Гоголівській стрічкоткацькій фабри­ ці добнвают~ся ткалі-багатоверстатннці. Більше сорока трудівниць вже рапорт)'­ якісної ударної праці показуєткаЛЯ-1'рндцятиверстатниця

13.700

ТОНН

Омеля). Тут одержа.ll1

на ГО.10I3У пр!! П.lані

вали про дострокове завершення особнстнх трирічннх

ви­

М.

Решту

ТОПІХА,

секретар парткому р~дгоспу.

у Раді Міністрів СРСР У зв'язну з тим, ЩО в першій денаді листо­

стрів СРСР постанови­

пада

ла:

цього

року

5

ВіДпочинну

і

дні

6

ли­

стопада

переду ють

святковим

дням

листопада

і,

7

таким

і

8

чи­

ном, у більшості під­ приємств і організаЦій

буде чотири неробочих дні підряд, з метою ус­ пішного виконання Державного плану еко­ номічного

го

і

Р03ВІІТну

соЦіально­

СРСР

1983

на

1. пада

рін

Рада

Вважати 1983 р.

Міні­

листо­ РОБОЧІІМ

5

днем.

2. Не використаний робітниками і службов­ цями

5

день

листопада

відпочинку

1983

р.

приєднати до їх щоріч­

ної відпустки з опда­ тою If тому ж порядну, як і днів відпустю!.


* 11

2 стор.

ЖОВТНЯ 1983 'року

НОВЕ

ЖИТТЯ

ВЖИТТЯ

гальнювати

розповсюджувати

цілеспрямована,

вели

роз' яснювальну

цієї

проблеми. В колективі підприємства ІЮ­ широку

роботу,

на праця за новою формою.

ЦЯ важлива ділянка роботи бу ла і є під постійним контролем парткому. Так, вже в лютому 1981 року були зазвіти

начальника відділу

праЦі

Але

помітив,

продукції

організації

і

Для роботи

оплаги

94

до

Здавання

пред' явлення

процентів.

97

організації бригад на

Як результат проведеної роботи по впровадженню і вдосконаленню бри­ .гадних фОРМ організації і стимулюван­

'ТИВ цеху про її показники. Це сприяло дальш~~у зростанню нільності бригад.

МИ місячного плану по обсягу промисло­ вої продукції на 101,8 процента, про­

роботи

бригад

показує

в

чим" вища дании

час

проводиться

технологічних

обладнання для перегляду H~ • виго!ов~ення БІСІМ

МІСЯЦІВ

цього

рону

Тому

наявного

норм

продунції.

праці

Тільfiи

за

перег ЛЯНУТО

норму, що дало економічний ефект 17 тисяч нарбованців.

7281

Дуже. важливо

визначити

правильну

CJ;lCTeMY

оплати праЦі в бригадах. Для шдвищення якості ПРОдУJ<Ції ми вІдмо­

вилися ми,

а

від

відрядно,преміальної

перейшли

на

систе­

почасово-преміаль­

Н?, із збільшенням премії з 15 процен­ ТІВ дО 60. При цьому рівень зарплати практично

не

змінився,

але

якість

виконання

товське-5». Вивели його вчені НДІ сільського господарства 'Південного Сходу. За роки держав­

і те,

зменшилася

майже

минулим

них випробувань його врожайність становить у середньому 50 центнерів зерна

плинність

вдвічі

зони

в

надрів

порівнянні

підряду

партном

заводу

вилягають,

щений

звер­

тає увагу і на склад бригад, партійний прошарок у них. При прийомі в пар­ ТІЮ перевага надається бригадирам,

краї

виробництва. Вже

назріває питання і про те, щоб в таких колективах об'єднувати людей не тіль­ ки за професійними даними, а й за психологічною сумісністю. Зрослий рі­

парткому

підви­

до

ряду

хвороб і шнідників. «Карлики» такої

сили

інших

застосувати озимого росту

но замислюватись і над такими проб­ лемами., Адже і це впливає на резуль­ тати праці. Б. ПОПОВ, секретар

мають

імунітет

врожаю

вень виробництва наполегливо ставить свої вимоги. Вважаю, що нам необхід­

по-

коротко­

врожайності створено по­ ки що далеко не для всіх районів вирощуванн я озимих. Наука запропо­ нувала досить ефектив­ ний шлях збільшення

членам таких бригад. Адже вони стоять

на передньому

визнано

центнерів зерна з гекта­ ра. При цьому посіви не

роком.

У своїй роботі по впровадженню бри­ гадного

гектара.

стеблове жито «Харків­ ське-78». Під час пере­ вірни воно давало до 60

процента.

102,1

що

з

Перспективним для кі­ лькох областей Степової

колективо~ вось­

на

Занономірно з

що

уточнення

харантеристин

є

дунтивності праці

тим' ви·

якість ,норм праЦі.

праЦІ,

у

під цю хлібну' культуру. В Пензенськїй області районується сорт «С.ара­

більш .ефективної заводі органіЗОЕані

рів, які вже пройшли 54 чоловіки і в цьому році планується навчання ще 25. В багатьох бригадах переобрано ради бригад з врахуванням досвіду роботи.

ня

рослин,

Нині ним засіяно прак­ тично всі поля, відведені

під­

латою за нінцевий результат. Але й це ще не відповідало необхідним вимогам. Постановили: в ножному цеху створити еталонну бригаду і інформувати колек-

ща,

деякі з них створені формально. Не­ достатньо проводищ)сь навчання бри­ гадирів та й їх підбір бажав кращого. Тому керівникІв служб, цехів :Зобов'я­ зали ефективніше планувати змінні,

процента.

5,9

першого

курси І1ідвищення кваліфікації' бригади­

форм

ефективність бригадних форм

щІ)

з

праці. Зрушення були очевидними. За­ гальна кількість працюю'{их за цим ме­ тодом зросла до 52 процентів. За ное­

Аналіз

процентів ро­

44

партком

зарплата -н а вищилося з

Riлькість бригад на той час зросла

і вони охоплювали до

кІнцІ пер­ бригад у

пошук

спадковій основі яких є гени карликовості. Наприклад, у Підмо­ снов'ї ВИХОДИТЬ У широ­ 'ке поле жито «Схід-2».

кого заводу «Гідропривід» за два ос­ танні роки продуктивність праці підви­ щилася на 36,7 процента, середня

загальної їх 'кількості.

Партком поставив вимогу: до кінця року довести кільністр робітників, охоп­ лених бригадами, до 40 процентів від усіх працюючих. А в листопаді знову проаналізували хід впровадження бри­ гадних форм в світлі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про вдосконалення господарського механіз­

бітників.

заводу.

Зараз ІХ на заводі 144. В них працює 1610 робіТНИКіВ. Це 61,4 процента від

і зарплати В. М. Демиденна та голови '.профкому М. Л. Ларіна по впровад­ ·женню бригад і організації серед них соціалістичного змагання. Констатували недостатню РQботу в цьому напрямку.

му.

цехах

Фіцієнтом трудової участі стало. працю­ вати 20 процентів бригад, 10 з оп-

розробили плани впровадження бригад­ ної організадії і оплати праці, визна­ чили колективи, де необхідна і доціль­

слухані

в

дуть

У травнІ 1982 року партком ЗНОВУ заслухав питання про хід впровадження бригадних

плано­

розв'язанням

його

Довгому стеблу не зав­ жди утримати важкий колос. Селекціонери ве­

'ліпшилася, зменшилося браку і підви­ щилася . продуктивність праці. Напри­ кла.[С на дільниці виробів для Єлець­

нолективів і

за юнцевим результатом. В шого рону п'ятирічни таких нас ще практично не було.

резервів. Особлищ)ї уваги надали одно­ му з них впровадженню бригадних форм організації праці.

над

нращих

Особ-!ІИВУ увагу зверну ли на роботу за ноеФ!цієнтом трудової участі та оплату

металургії імеНі 60-річчя Радянської України довелося добре поміркувати над відшукуванням внутрівиробничих

мірна робота

досвід

«КАР ЛИКИ»

.

'

мІсячнІ показники кожної бригади, уза­

Щоб добитися виконання вимоги ХХУІ з'їзду КПРС про підвищення ефективності суспільного виробництва, партійному комітету заводу ПОРОШКЩЮї

Розпочалася

.

.

ВИРОБНИЦТВУ

УРОЖАЙВІ

ШВІХ АО ЕФЕКТИВНОї РО&ОТ.

З'ЇЗДУ КПРС

-

НАУКА

ТРИБУНА СЕКРЕТАРА ПАРТОРГАНІЗАЦП

сортів

на

жита

регулятор

кампозан,

'його суміші

-

посівах а

з

також

«Туром».

Цей агроприйом госпо­ дарства Білорусії, При­

балтики застосували нині більш як на третині по­

заводу.

сівів

.. (ТАРС).

ПЕРЕМОГИ

ПАМ'ЯТНИК

,...~ .. _~_~~~. ~~~~._~~_ ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИПА:

По-діловому, У всіх профгрупах проектної майстерні інституту «Діпро­ промтеплиця» звітно - виборні

збори пройшли в обстановці ве­ ликої

антивності

і

діловитості.

Виступаючі

вели

РОЗJl1ОВУ

необхідність

про

принципову

1

лення трудової

поси­

виконавської

дисципліни, чітної ' організації праці і ритмічного виконання завдань~

критинували

прояви

неоргаНІзованості з бону онре­ мих керівників і відповідальних працівників.

у Москві на Поклонній горі буде споруджено па­

м'ятник Перемогн радянського народу У Великій Вітчнзняній. війні 1941-1945 років 1 Музей Вели­ кої Вітчнзняної війни із залом Славн. Ансамбль увічнить безсмертний подвиг нашого народу в бнтві з фашизмом. Проект комплексу створнла група художників і !1рхітекторів під керівництвом Героя Соціалістнчної ПраЦі, народного художника СРСР, лауреата Ленін­ ської премії М. В. Томського. На

знімку:

такнй

вигляд

честь подвнгу радянського чнзняній

матнме

монумент

народу у

на

не

тися

(Фотщроніка ТАРС-РАТАУ).

пОВИННО

принцип

нову

уваги

тисяч.

І

в

залиши­

треба

доставляти

кожен' продук­

цей ти,

в

ос­

Калінінської

промтовари. Праців­ ники споживкооперації уклали

договори

з

госпо­

облспоживспілки.

Тут дарствами, які надають в

створено спеціальний

від­

діл

для

організації об-

слуговування

жителіf!

дрібних і далеких населе-

них

пунктів.

В.

керує

А

Верхньоволжі

їх

У

їх

розпорядження

маши­

ни.

ВДВОЄ більше товарів, ніж в минулій п'ятирічці, продається тепер у Калі­ нінських

Г.

профгрупу

Леонгардт.

першого

і

другого

він виборював завоював

селах.

близько

(ТАРС).

проведено

ту,

не

колективу

профгрупи

високих

татах

йонних

кінцевих

усіх

об'єднань

'у сівба озимих культур.

_резуль-

партнерів

Рада

агропромислового

ра- об'єднання

агропромислових району Причорномор'я,

І.

П.

поточного

Г.

Голь­

БерезіВСЬІ\ОГО

ОдеСЬІ\ОЇ області,

скооперувавmи

зусилля

ремон­

нормальних

умов для плодотворної праці.

Сектор сантехніків воду

і

наналізацlї

водопро­ (начальнин

Л. А. Золотарсьна, профгрупорг Л, П. Слісаренко) весь час пра­ цює нестабільно, неякісно. Ба­ гато

часу

на всілякі

робки.

доведиться

затрачати

недоробни

й

пере­

Інженер П. П. Філіпова

занинула його н:ерівництву справедливий докір: пора вже

спеціалістів, напередодні сівби провела повну ін­ сіВОЗМін. Примножити віддачу За розробленими НИМИ вентаризацію можливість під хлібної ниви допоможе комплексними програма­ Це дало концентрація зусиль, вза- ми родючості пройшла озимі, що нині зайняли

заінтересованість

ко­

елек­

відділу

створено

половину

орної

колективу

стерні

проектної

інституту

теплицю>.

Виступаючі

центрували

землі,

відвести краЩі поперед­ ники. Вперше третину 3 них розмістили по чорно­ му пару. Турботи про за-

критикували винуватців за донедоліки і байдужість. Адміністрація підприємства,

. пущені

заявив він, зробить усе неоБХіД­ не, щоб вдосконалити організа­ цію праЦі, поставити надійний заслін безгосподарності, бай· дужості. Виконання плану повинно бути законом для всіх.

май­

«Діпропром­

увагу

на

скон­

вирішенні

Пlдвищенні

продуктивності

ніста,

активізації

сив

на

ники

головний І.

тому,

шень червневого (1983 р.) Пле­ нуму. ЦК. КПРС. Головним ЧІІ­ ном, необхідно домогтися, щоб наш колектив працював стабіль· но, виконував виробничу про­ граму без зривів.

ро­

інженер

Левченко наголо­ що

повинні

.Усі виступаючі підкреслюва­ ли, що Закон про трудові ко­

проектуваль­

внести

вагому

лективи, постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС про посилення 'трудової дисци­

частку праці у виконання Про­ довольчої програми, щоб у най­

ближчі роки було вдосталь сві­

жих овочів і в зимовий період.

Керівник групи М. Л. Ціта­ ловський критикував адміні­ страцію, головних інженерів проеитів і планову групу за те, що

вони

не

завжди

своєчасно

забезпечують роботою усі під­ розділи майстерні. Бувають ви­ падки,

що

люди

просиджують

годинами без діла, а на другий ~eHЬ починається штурмівщина.

Це часто призоодить до браку в роботі і· всіл.аних помилок Потім було надано слово на­ чальнику проентної 'майстерні Л. Л. Злобіну. Він сказав, що усі

виступаючі

пліни

дають

тися високо~ ефективності на ножному робочому місці. Ретельно проаналізувавши усі

виступи,

тету.

товий

плантацій, підказали, яким злакам віддати пе­ ревагу. Закладання ози­ мих полів ведеться за

лення

вердженими

р АПО

залучило

одеських

РАПО.

заува­

Г. ГУЛЯНИЦЬКИИ, голова профспілкового комі­

нери землеробів сіль­ ські хіміки. Вони розра­ хували для всіх полів точні дози токів і віта­ мінів родючості, внесли їх у грунт. До вдоскона­

робочими

критичні

ження' і поради, новообраний профспілковий комітет зараз працює над розробкою заходів, спрямованих на докорінне по­ ліпшення усі,ЄЇ профспілкової діяльності.'

вчених-аграрників. Вони допомогли підібрати сор-

клину

пове­

ницями і, таким чином, добива­

правлення масивів добри­ вами взяли на себе парт­

ОЗИМОГО'

можливість

сти непримиренну боротьбу з прогульнинами, ледарями, п'я­

справедливо

склад

кому-

спрямувати усі свої сили І вміння на успішне виконання завдань, які випливають з рі­

пра­

ідеологічної

кожного

кожного трудівника,-

наголосив секретар партійної організації А. С. Турчак, ~

Ці, поліпшенні дальшого розвит­

боти. Зокрема проекту В.

Обов' язок

-

найважливіших проблем, а сас' ме: посиленні особистої відпо­ ~іда'ЛЬ~ОСтІ за вино нання плану І СОЦІаЛіСтичних зобов'язань, з~іцненні трудової дисципліни,

Ці,

місця.

Плигіна 1 R. М. Пугач піддали 'Гострій критиці заступника

не

рах

кварталів

муністичної праці. З початку року тут не бу ло жодного пору­ шення трудової дисципліни.

Працівники

міняти стиль роботи, ритмічно й високоякісно виконувати ви­ робничі завдання. Підсумки усієї профспілкової роботи глибоко були проаналі­ зовані на звітно-виборних збо­

Впродовж

призові

звання

По­

самокритично

ку соціалістичного змагання за комуністичне ставлення до пра­

Урожай програмує РАПО

ємна

І.

очолює

ця за те, що у їхньому вироб­ ничому приміщенні своєчасно

п' яти

покладено

роботи

Г.

а

проектної майстерні І.

мале

Жодне

без

яким

горський,

Великій Віт­

ІДЕ МЛГА3ИИ В СЕЛО село

плаНІВ,

тротехнічного

війні.

Калінін.

Серед підрозділів відзначало­ ся х?рошу роботу сектора ген­

ЗВІТИ І ВИБОРИ

хлібних

планами,

зат­

рад о ю

Координацію

дЩ

партнерів здійснює дис­ петчерська при райсіль­ госпуправлінні. Концентрація

на

підвищенні

ЗУСИЛЬ

родючості

полів забезпечить передбачене Продовольчою програмою

прискорене

нарощування

зерна.

виробництва

Кор. PATA~.


"ОВЕ

ЖИТТЯ ганнях

ПЛЕНУМ ОБЛАСНО' РАДИ ДСТ

Розвивати фізку ЛЬТУРВІЇ РУХ

Фінішували

пер­

шими на дистанЦіях 42 нм 195 м і 20 нм. Про

«АВАНГАРД»

роботу нлубу присутніх на пленумі інформував ав­

тор цих ряднів. Про ціна вий досвід сповістив інструнтор-мето­

ДИСТ стини

виробничої ФасТіВСЬНОї

гімна­ швей-

В антовому залі зав 0- мається фізичною нуль- вищій лі;зі чемпіонату ної фабри ни П. Пл1ско. цу порошнової металур· турою і спортом, стано- СРСР з гандболу. йому вдалось радіофіку­ гії ім. 60-річчя Радянсь- вить 2.820 чоловін. Доповідач звернув ув а- вати виробничі примііцен­ кої України відбувся ІІІ Щорічно проводиться гу на ряд суттєвих недо- ня, де працюють швеї, і

пленум

l{иївської

облас- заводська

спартаніада

ДВІ

Шість років' нашій цію,

роботу

настикою по радіо . Гім­ настика проводиться двічі на добу: о 9 годині 30 ХВJiЛИН та о 20 годині. Музика та вправи записа­

за місцем прожи- ні на плівку.

про

які

вання

працівників,

магнітофона

великих

'В.

М.

як

Харчеика сленні

винонується

групи

:щоров'я,

відвідують

близьно

неза-

автоматично, згідно з про­ грамою, введеною в - го­ ловний пристрій . Досвід фабрики вивчається в області. НІ пленум І{ИЇВСЬRОЇ

Доповідач повідомив , що зараз для проведення фізкультурно - оздор о вчої і спортивно-масової роботи спортклуб має в своєму розпорядженні комплекс звелиним ігро-

на кінець вересня 1983 рону ' виконане на 72 проценти. У цехах М І, NQ 2, .NQ 4, .NQ 5, .NQ 7 створені й працюють фізнультурно-оздоРОВЧі Rімнати зі спор-

голова ' місьної ради «Авангард:!> та працівнини з 'обласного центру. Старший тренер відділення плавання спортнлубу «Полум'я» Г. Шеїн у своєму вистущ повідомив

обласної ради «Авангард» ВДСТ «Труд» при­ йняв розгорнуту постан 0ву, в яній відзначив по­ зитивну роботу спортклу­ бу «Полум'я» Броварсь­ ного заводу ПОРОШНОВОї

боротьби і загальної

відновлення сил.

про

ним залом . залами важкої

басейном . атлеrини.

фі-

ГПа

тивним інвентарем . ' устат-' про успіхи онремих спорткуванням та засобами cmehib-плавЦів, а танож

і

спорту

в

ЗИЧНОЇ підготовки та стрі-. При нлубі працює дві ний недолін у роботі від- рішень вересневої лець ким тиром. Методом ДЮСШ номплен сна ділення, ЯRИЙ призвів ДО, р.) пос'танови ЦІ{

світлі

(1981

КПРС

народної будови заRін- та з гандболу. У ном- того, що відділення в і Ради Міністрів СРСР, чується СПОРУj\женн~ від- пленснНr школі нульти- 1983 році посіло 29 мі- реномендував узагальни­ критого . маиданчика з вується 6 видів спорту. сце в республіці серед ти досвід СІ{ «Полум'я :? асфальтовим

для

понриттям

спортивних' ігор

працюють

та другій

19

тренерів;

займаються

в

подібних нолентивів.

по

проведенню спартаніа­

Про піДГОТОВRУ важко- ди «Здоров'я» ,

337

всім

ра-

містечка «Здоров'Я». створюється реабілітаційний центр (сауна.

учнів і працюють 9 тре- атлетів доповів майстер дам товариства постійно нерів. спорту міжнародного нла- вдосноналювати стиль і Спортивнlfй Rлуб «По- су, ренордсмен світу меТ0ДИ Rерівництва фі з-

Шарко,

них

ЦИРКУЛЯРНИЙ

душ.

суховій

реконструюється жкої атлетини.'

душ лум'я» -

тощо).

зал

ва- вів

один З провід- В. Кузннчеико.

спортивних

в

RолеRТИ-

обласній організа-

ції «Авангард». На вересень 1983 рону тут ,У спортивному нлубі підготовлено 33 наl'lДИпрацює 38 штатних фі з­ дати в майстри спорту, нультурних працівнинів, 5 майстрів спорту СРСР. у

28

з них

ціальна

вища спе­

-

освіта.

Спортнлуб

об'єднує

цехових нолентивів зичної нультури.

--

14 фі­

Загальна нількість тих.

хто

готуються спортсм е н и міжнародного нласу. Он-

ремі

спортсмени. номанда

«Мета-

--- -- ---

,.систематично

-~-

нультурним

Rлубу любите- увагу

лів бігу «КРОН»

за

рухом,

спрямовувати

два безумовне

рони підготовлено групу фіЗRультурнинів, ЩО можуть без шноди для здоров'я пробігти 20 нілометрів і більше. Команда

всю на

винонання по-

станови ЦІ{ КПРС. Із заключним словом виступив заСТУПIІИН голо­ ви центральної ради ДСТ «Авангард » В. Р. Пащен-

нлубу двічі посідала дру- но. ге місце в змаганнях П л енум

розглянув

а Петро Соловей тажнин ДОКу і

ЗГУРСЬКИИ,

посіли «Дніпровсьний

чільні місця у. УІІІ літній Спартакіаді УРСР.

Жіноча

:У групі

Лисенно

-

зай- лург» спортнлубу грає' у ду пластмас

марафОН»,

- ван­ Минола

слюсар заво­

в

цих зма-

ганїзаційні А. член

ор-

питання.

президії

СК

лум'ю>.

нами ·сільсьного господар- ни. Адже ПРОфілантина ства поставлено завдання набрянової хвороби, захо­

в найноротші стро ни на- ди боротьби з нею, висвіт­ дійно ' забезпечити насе- лені в названій брошуРі, лення нраїни продунтами доцоможуть ветспеціалі­ харчування. Зонрема, на- стам зменшити енономіч­ мічено довести ВИРОбни- ну шноду, що завдає хво­

Вчені

Чехословаччнни

виявляють інтерес

підвищениЙ'

до

н~траднційних

цтва м'яса.

свинар-

ства на промислову осно-

Минуло

ву. Однан в господарствах нів з часу

майже

20

ро­

випуску ви­

дарств, може бути запози­ чений Rолгоспами і рад­ госпами інших областей.

звелиною нільністю пого- давництвом нниги «Штуч­ З цією

метою

джерел енергії. До кінця 8О-х років У країні пере­ дбачається ,одержатн еко­ номію 175 тисяч тоин

масових захворювань сви-

хунок

мінрофлорою . Одним із лась уперед, що вининла таних є набрянова хворо- необхідність систематизу­ «Комплекс

умовного

. нячної

палива

за

внкористання

і

ра­

со-

геотермічної

енергії, а також біогазу. На той час буде збудова­ но 70 тнсяч квадратних метрів сонячних колекто­ рів для підігріванНя водн. Ще 20 тисяч квадратних метрів .бу~е використову­ ватнсь м1в.

для

сушіння

,

.

кор-

ней,

вининає

особливо

винлинаних

небезпена не

подарствах

осіменіння

свиней».

За цей час теорія і пран­

~аразних, тина штучного осіменіння

вторинною свиней настільни просуну­

ба, яна поширена

в гос- вати і винласти

промислового

новіші досягнення.

всі най­

'

цтво

RНИГУ

щойно

видавни­ випустило

нандидата

господаРСЬRИХ

сільсько­

наун

С.

І.

Бакарєва та голови ноn­ госпу П. П. Нестерця

по

цтву свининИ»

48

стор.,

10

виробнн­ (мова унр ..

ноп . ) . У цій

типу. Вона завдає велиПідручнини і навчальні ннижці висвітлюється до­ номп­ них енономічних збитнів. посібнини, що вийшли за свід свинарсьного Про методи діагностини цей час, в силу своєї Ha~ цього

захворювання,

ре-

чальної

Цілеспрямовано­

номендації по його ПРОфілантиці та лінвідації йдеться у брошурі нанди-

сті, не можуть у повній мірі заповнити пробіл, що винин у цій галузі. Ось

дата

чому

ветеринарних

во

на

КОJ>ИСТУВання

на

управління

ституції.

а

й

в

наун

Співробітникн одного з А. Ф. Євтушенно і головдо~JIiдних інститутів У ного ветлінарярадгоспуПразі розробнли снстему номбінату О. С. Бондарколекторів тепла з пла­ чуна «Профілактика настнковнх трубок. Ефек­ брякової хвороби свиней., тивність цієї системи яна щойно вийшла друвнявилась утроє вищою, ном У видавництві« Уроніж У попередніх кои(мова унр . , 48 . струкцій для використан­ жай» стор., 15 ноп.). ня тепла денного світила. у брошуРі вцсвітлюЯа знімку: співробіт­ ється досвід оздоровлен" ннкн інсти~уту вимірю­ ня поголів'я свиней у радють температуру на по­ ГОСПі-номбінаті «ТрубіЗЬверхні колектора з плас­ ний» Київсьної області ~иковнх трубок. від набрянової хвороби. Передовий досвід цього (Фотохроніка ТАРС­ господарства вартий запоРАТАУ). зичення, він адресується

видавництво

випустило на

АН

RНИГУ

УРСР,

днями

ВОПОЛОЖНі

гарантують­

принципи.

Жителі країн

ТІ)

напіталістичних

можуть

про

ті

лише

велнкі права

і

ться радянські люди. Більше того, тепер мож­ на спостерігати, ян уряди цих нраїн розгорнули навіть

воюваJlНЯ,

на

ті

яких

.за:

трудя­

щим вдалось добитися в РЕ;зультаті тяжкої бага­ торічної боротьби.

у

цьому

про

«амери­

щшську демократію» і « права людини ». В аме­

риканській

конституції,

наприклад. писано

взага л і

не

за­

дуть

них

свинар­

господарств тут

розповідь

процесів,

знай­ про

трудоміст­ організацію

ня теорії і прантики штучного осіменіНня свиней.

придбати у магазинах обл­

ОписаНі апаратура, органі­ заційна і технологічна під­

спілон або в магазині «Книга-поштою» (252117. Київ-117. вул. Попудреп­

RниготорГів

на ,

і обл спожив­

26) .

В.

СЛІПОМОРИИ,

редактор відділу пропа­ ганд.

загро з у звіль­ посилення

трудящих.

Тепер у США 18 мі л ьйонів повністю або ч а стково безробіт н их . пр!! цьому лише менш як 40 процентів з них одер­ жують допомогу. Решті ІІад а но «свободу» злида­ рю ва ти,

ду.

В

вмирати

особливо

становищі меншості

голо­

тяжкому

національні

і

з

мо л одь.

Юна­

ки і дівчата часто-густо потрапляють у число 'без­

робітних

прямо

навчальних

жнтло, відпочн­ матеріальне

і

культурн,

громадськими

танож

віднести рів- '

з

закладів.

трудового

не

лаВІ! Не

досвіду,

вання позбавляє приблиз­ но . 25 мІльйонів амери­ канців можливості взага­ лі звертатися за медич­ ною допомогою . І це зрозуміло, оснільни вар­

тість

в

лі­

нарнях становить від

_100

до

перебування доларів

200

на

день,

а операції ноштують ти­ сячі доларів. Уряд США. ",економлячи»

ношти

дЛЯ

ГОIJНИ озброєнь, продов­ жує урізати бюджетні асигнування

ІІа

соціальнІ

потреби: допомогу бідня­ нам. освіту. охорону здо­ ров ' я, ЖІІТЛОВ~ будівни­ цтво.

Рейганівсьний «уряд мільйонерів». ян його ОХРИСТІІЛИ В США, зга­ дує

про

конституцію

Ш~

тоді.

ноли

про

захист

ли­

йдеться

інтересів

на­

піталу. Він повністю буває про неї, ноли ЛОЮ

придушує

трудящих

за­ си­

спроби

виступити

на

захист СВОІХ прав. Ва­ шіНГТО!lсьь:а адмінІстрація посилює гоніння на проф­

спілни. придушує стра й­ ни, . вдаЄться до репресій . проти учаснинів демонра­ тичних рухів. АреШІ:И, а

нерідко і вбивства з по­ літичних мотивів, стали звичайним явищем в аме­ рикансь!{ому' житті. У країні створено розгалу­ жену

систему

стеження .

підслуховування телефон­ них розмов, таємнцх об­

шуків. бистої

перлюстрації осо­ нореспонденції.

У цьому виявляють завзяття охранка (ФБР). ЦРУ, інші відомства. Фе­ деральні органи тримають тепер 3.5 мільярда досьє та

інших

дян

І10

справ

США,

15

у

на

грома­

середньому

на кожного амери­

канця. У цьому й полягає хвалена

«демонратія'Р

америнанського

зразна.

У НОНСТИТУЦI1 США ігнорується найгуманнІше право ' людей право на мир . на життя. Немає натяну

на

це

право

і

в

можуть

коннуру­

ринку

робочої

діях Рейганівської адмі­ ністрації, яна штовхає

Висона вартість освіти (нільна тисяч доларів ІІа рік) закриває мільйонам

строфи. Зрозуміло, що адміністраЦія США обру­ шує жорстокі поліцейські акції на учаСНИRівруху

на

сили.

американців ,

біднякам,

насамперед

доступ

до

знань. І, як результат. у такій розвинутій напіта­ лістичній нраїні, ян

США . но

нільність

по

фантич­

неписьменних

щує 20 він . Для

переви­

мільйонів чоло­ них життя йде

заМІ>НУТОМУ

нолу.

Во­

ни бідні, щоб здобути освіту. а не будучи осві­ ченими,

не

можуть

стати добру роботу братись із злиднів.

видавни Ц т В а

«Урожай».

. амерfшаіі­

для

ек с плуатації

вати

спеціалісти

право

нення

вони

бази, оплату біологічних наун О. В. нормової :f\васницьного «Штучне праці, соціалістичне зма­ осіменіння евннеЙ. (мова гання та ін. рос., 188 стор., 70 ноп.). Літературу видавництва В цій роботі узагаль­ «Урожай» можна понено найновіші досягнен­ передньо замо в ити . і

готовна до штучного осі­ меніння , утримання сви­ номатон. В успішну реалізацію ПРОДОВОЛЬЧОї програми нраїни по збільшенню ви-

мрія­

свободи, якими нористую­

МаШівсьного району Поn­

анадемі­ механізацію донтора

Кон­

ся, забезпечуються в ре­ альному житті могутньою базою розвинутого соціа­ лізму. всім механізмом радянської демократії. 1{0llСТИТУція СРСР за­ нріплює законодавчо ле­ нінську миролюбну зов­ нішню політику, її ОСІІО­

тавсьної області.

ни і

за­

СРСР,- пра­

досягненнямн

слід

У с і ці права не тілыш проголошуються

маючи

сьних

Серед

ність громадян різних рас і національностей.

леRСу нолгоспу «Україна »

Керівни­

в

жнт­

в разі хворобн,пов­

державннмн

справамн. До ннх

ристовуючи

вироб­

зміни

народу,

освіту,

в старості,

загального

обсягу

Конститу­

ної. або частково! втрати працездатності, пра­

ців на працю. І це не випадковість. І{апіталі­ стична . Америка не може , та й не хоче, лінвідувати бе з робіття , цинічно вино­

ня ' є

лів'я

забезпечення

в

закріпила широкі

Законі

здоров'я,

ринники Полтавщини, де овинарство є традиційною галуззю. Виробниц т в О свинини в області протя­ гом останніх років стано­ вить понад 33 проценти

роба, та забезпечити ви­ ництва мі яса. ДОсвід об­ нонання . завдань госпо.­ ласті , особливой~го' окре­ дарствами республіни що­ мих свинарських госпо­ до збільшення виробни­

року,

духовному

радянського

Основному

охорону

гольствують

цтво свинини У 1983 році до 6,5 мільйона тонн. Магістральним шляхом розв'язання цього завданпереведення

в

відношенні є принлад го­ ,10ВНОЇ капіталістичної держави СШЛ, керів­ !lИНИ якої охоче розгла­

У Продовольчій програ- Ireтлінарям, зоотехнінам РОбництва м ' яса певний мі СРСР перед трудівни- інших обларей республі­ внлад мають внести тва­

1

во на працю, внбір професії, нок,

Характерним

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ ТВАРИННИКІВ

нову

НайістотніШі

соціальному

завоювань

кріплеиих

наступ

«По­

ТЕМИ

права і свободи , радянських громадян.

металургії по розвитку масової фізичної куль­

істотний організацій- тури

відобразнла

ті радянсьного суспільства,

Ввімкнення

довільну ідейно-виховну роботу з спортсменами. В обговоренні доповіді взяли участь тренери, іНСТРУКНJРИ - методисти, громадські організатори ,

яка

економічному,

відбувається

вереснева (1981 р.) по- 900 чоЛовіи.. станова ЦІ{ І{ПРС і РаУ 1982 році до склаДИ Міністрів СРСР «Про дання нормативів номдальше піднесення маС0- плексу ГПа було залувості фізичної культури чено близько 1.700 чолоі спорту» . вік . Планове завдання з

TOltIY, 7 .жовтня 1977

краІні було прийнято

во піднреслив невідповідність з єдиними вимогами організації виробничої гімнастики в цехах NQ 7 і .NQ 8, епізодичну

те,

МІЖНАРОДНІ

ПОЛІТИКИ

видів спорту і спартакіада . «Здоров ' я » З 7 видів. На базі спортивного комплексу п'рацюють чи-

лургії

НА

З стор.

• СВІТИ•

Два

з ліків, серед яких особли- керувати виробни.чою гім­

*

року

1983

_ _ _ _ _ _ _ БЕСІДА

ної ради «Авангард» ВДСТ «Труд». Пленум заслухав звіт голови спорт клубу «Полум'я» заводу порошкової мета-

11

жовтня

Над з вичайна ча

медичного

ді­

і

ви ·

дорожне ' обслугову-

.'ІЮДСТВО

за

до

ядерної

ната­

мир.

Цілком природно, що І{онституція СРСР, за­ кріплені в ній ШИРОRі права і свободи грома­ дян.

є

кладом

притягальним для

трудящих

при­ на­

піталlcтичних нраїн, яні борються за відвернеННІ! нової війни, за свої полі­

тичні: економічні ціальні права

і

та

со­

свободи.

І. АБЛАМОВ.

(ТАРС).


*' 11

CJIIOр.

4

жовтн"

повнА ФІЛЬМ

НОВЕ

198З року

Київ. На кіностудії імені О. П. Довженка йдуть зйомки иового ху­ дожнього фільму «Дуб­

_

-

лери~ Це розповідь про

хвилююча

«Шановиа редакціє! Звертаюся до вас вперше. ДопоможІть иавести по-

тів, їх зеМНі діла й жит­ тя, про роботу в космосі. Фільм ставить за сце­ нарієм Євгена Мєсяцева режисер Олександр Су­ рін, оператор -Сергій Стасенко, художники Сергій Бржестовський і Віталій JIазарєв. Консу­

рядок

бого

технічної

ду

есте-

якого

ролі

ставлення до

- обрахувamm

ших

порушень

В.

Димер­

бе ставлення до покупців,

норм

покуп-

J

та іи- тя з роботи,

правил

відпус­

але

врахо-

вуючи те, що ці порушен­

ня вона зробила вперше,

листа для вжит-

їй оголошена догана.

Завідуючій

магазином

правління

Т.

б

В. колективі

зро лено

уваження~. ,ВІД

РЕДАКЦІІ:

діваємося,

відь

З

що

ця

Спо­

-відпо­

райспоживспілки

меРКІІ,

твердилися.

Скарга

тики розробили конструк- молка, тістомішалка та кухонний повітроочисник. ц!! нового побутового

а продавець

.

спо-

розгляну­

та на розширеному даННІ' правл! В ння ели ко-

димерського

В. БАБЕНКО.

радгоспроб-

коопу за участю зав.lдую-

ПРОГРАМА УКРАїНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 Актуальна каме_ра. tO.35 Міжиа'род-н.а студіп УТ . 11.05 Філ,ьм-ко.нцерт "'ТОПОJlJина земnя,».

11.35

Фотохвили""а

11.40

ШкІлький

«ОСі-Нь'.

ва).

Українська

літерат ура.

-

10

_ М.

Т. Рильсь'киЙ. «Скарби raJlOoJїВCbKoro л- ісу~. ХудожнШ

1-2.15 ВІВТОРОК,

І

безпечн- ий

ЖОВТНЯ

11

13 . ~5

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

8.00 Новини. 8.20 МультфІльми

«Найменший

16.00 16,10 16 ,:10

"Чи вмієте ви грат.. пі' анIНО?'. Телевиста' ва.

на

9.00

18,'00 18.30 19.00 19.30

50-х.

ша турбота.,

М.

W.ЗО На

«Вся'

10.45 21 .00 21.35

на­

"ДовlР'П"

Салтнкова-Щед-

піонерів

Розповідають

і

корес­

понденТИ.

17.30 ЛiJIресlt _МАВХ. 18.30 До<кумеитаllЬНИЙ теJrефіЛьм "в кавьйонах ЧаРltиа •. 18.4'5 Cboroдilli у світі. 19.00 людill_ і за-ков. РахманІнов.

етю~ти'lIJИ

В.

€pЄCbKO

ЧОТИР'!

у

ВИILОПIШlII1

(фортепі,ано).

19.40 "РоззброеIfНП' lІивіше

найваж­

завда'нвя

сучас'но­

ст!.. Виступ Головн Комуні,­ СТИЧ1Ю1 П8Jртії люксембургу Р.

19.55

Ур6аШ. Прем'ера

художнього теле­

фIIlЬМУ- "Гори, І

11

2

«Не­ се­

гори

ПСНО!>.

серіп.

21.00 П'РОгРама еЧас •. 21.35 Прем'ера художиього

те­

лефІльму "Гори, го"и -коІ'. 2 серія. 22.45 Сьогодні У свlті.

яс­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8:00 Гімнастика. 8.1\5 ДО'кУМеитал ....'иЙ «МИІ

-

8.35, 9.35

довжеНlківці». Історl'я'. 5 ІМ. У

1Р0да,вньому

фільм Ста-

€гипті.

9.05, 12.40 ФраНЦУЗЬІка мова. 10.05 Уч-НІЯМ ПТУ. Естетичне ви­ ховання.

ІО.35, 111.40 Ос'но'ви Радя'нської держави і пра'ва.8 кл. Дер­ жава

11.05

-

це

Шахова

ми

саваІН.

СторіНКИ

перш'их

..

школа .

12.Ю Географія-. РОСЛ'ИИН'ИЙ і

1-3.10

кл . Африка . тва:РНlflfИЙ світ

6

історії .

Будови

п ' яти,ріIЧО'К. ·

Дайте

мені

Передача

2.

14.3І) О.

точку

ГриБОЕДОВ .

опори ...

Сторінки

потрібио

провести

t)удь,яКl

земляНІ

роботи, З'ясуйте У виконкомі місцевої Радн наро,,­ них _ Депутатів, чи ае проходять на міСЦІ намічеНIІХ роБІт підземнІ кабeJIьиі лінії зв'язку і кому вони Н8JJежать.

На заміських ділянках траси підземнІ лінії зв'яз­ ку позначені замірн.ими стовпчиками j попереджу­ вальними

знаками.

ВідповІДНО до «Правил охорони ліній

зв'язку,>,

затверджених постановою Ради Міністрів СРСР Bi,'l

22

липня

1969

_

Бровари

року N'g

567,

при проведеННі земля·

них роб!т В М. Бровари І в смузІ автодороги

Київ

Козелець проекти роб!Т ПОВИННj бу­

-

ти погоджені в ЛlНlti;~о-технIЧНОМУ

цеху

.Ng

44

(ЛТЦ-44) за адресою: ~1. Бровари, вул. Lвердлова, (телефони 19-5-78, 25-10-08 (київський теле·

7

фОН) по IJOнед!лках, середах, п'ятницях з

30

х'вилин

І

ДО

10

При проведеННІ

ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА 8,2О Клуб

ЦТ

теnефlльм І

І

1'5.25

Теленatp1tс

1'5.515 16:00

НОВИКН.

"Люди-

години

земляних

ранну.

рабlТ у

8 години

се;Іах

хочеш

Програ-ма

світі.

ПРОГРАМА

втор ник,

"11.

m.ОО Фі_,

га11ИОГО

КЛ.

7

стану

13..10 Наукоово фlllьм •

з)l.ОРО­

13.30 14:20

агре-

вул . Горького.

90.

ТелефОНІІ:

А.

ЖlІвиА

Mu:apeHK>O -

СIJI,ьська

18.00 111,115 18.+5

Нов_. Н'31111 сад.

Ф. Лlст. ний ,ll,y~

го~и­ педагог,

I'JЮмадя1lИ'ІІ.

roдина.

Вели'кий концертдЛЯ CIO-pИПIQИ і

фортепІано.

19.00 Служу PaД~HCbKOMY

УКРАІНСЬКОГО

зу! 20.00 ВечlРНliказка.

Актуа'm/На

K,a'M~a. «Жила"була СироіЖJ<а ••

W.15 "Кримськ& зорі'. лаypearrtв

KOВItypcy иа

1'І.?1І Співає Л. Юрченко. шкіJ\\ыи'йй екран. 4 КЛ. Музн'ка. СItМфонlЧИ8J IlItaзка С. ПРQКоф',ва "Петрll'К і

Церква,

5-19-36, 5-19-35,

УЧБОВО-КУРСОВИй КОМБІНАТ «КИІВОБЛnРОМБУДУ» ЗАnРОШУ€ НА КУРСИ t;lO піДГОТОВЦІ: машиністів важких кранів, машиністів бульдозерів, машиністів екскаваторів, маши­ ніс'тів автокранів.

Початок навчання - 1 сіЧ!lЯ 1984 року. Строк навчання 6 і>Іісяців, На період нав­ чання

учням

'1уtТЬСЯ

надається

стипендія

гуртожиток

в розмірі

76

та

випла­

карбованців

на місяць. По закінченні курсів ВИПУСКНJlІ<а~1 надається робо га в спеціалізованому управ­

лінні екскавації на будівельних об'єктах КН­ ївської області (~1. Бровари, Бориспіль, Яго­ ТІНІ, Обухів, Пере5lслав-Хме.1ьницькиі1). Одинакам

надається

гуртожиток.

Робітникам по закінченні року виплачують

тринадцяту зарплату і надається са вислугу років.

З питань вступу

звертатись

надбавка

на

aдpe~y :

м. Київ-92, вуд. Довбуша, 18, відділ кадрІВ. Телефон 552-91-00. Телефон учбово-курсового комбінату 556-60-03. Дирекція.

Требухівському радгоспу імені 60-річчя СРСР ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

технолог-,винороб.

Дирекція.

-

рlАИИН.

15.Ю Н081ПIfI.

Співають

, Вовк-.

Змі,на

ПОПУnЯl))ииА

е Про

письме_к,

11.40

ти. 4 фотокартки розміром 3 Х 4 см. Адреса училища: 256400, М. Біла

Броварському дослідно-експеРИМ6Нтальному

заводу промо б' єднання

,IIIJК»

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 1-0.35

фіll"М

"ОIJl!fJЖIIIIIiItтIo» .

Театральні мемуари. На­ РОРіІІІІ артист.и СРСР А. Сте­ панова j М. П-РУ,ІІІКllІ про К. Ста,нlсла'ВСЬ'КDГО і €BГ.

n.4О Вечl,р,німелодЦ. Р. та -І. Ліниа.

мо­

8.35, 9.35 АстрономІя. 10 кл. 9.05, 12.40 НІмецьке мова. 10.05 Поезія О. ПРОllоф'єва. 10.35, 11,40 Зага'JlЬна dlологlя. 9

еЧас •.

BaX11aHr01l3>. 22.2;; Оьогодні У

ДРУJКбн НДР.

8.00 Гімнас11ика. 8.115 Доку_ит.вm.кий

ВИ' М.

21.00 21.3'5

со­

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

говорять

бути

«Не­

3

Фроііидша'фТ •.

-

УІ фести-ва'ль лодІ СРСР!

СьогоднІ У світі. ВідбірковиАматч олімniй­ СЬКОГО тур-нІр у З футболу. ЗБІрна СРСР зБІрна Боn­

. гарІї. 20.4:; Якщо

«Дружба

22.55

Концерт.

ІІІ

Сою­

«У крсільбудмеханізація» ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ машинkти-,кочегари , для обслу.говування котельної на газовому ооаленні.

Адреса за:воду: м. Бровари, вул. Кутузова,

57.

Телефон

19-5-88.

Іхати автобусом до за-

лізничної ста'нцїї.

Дирекція.

Концерт

Всесою3illlOГО

Республіканська міжміська телефонна станція ОГОЛОШУ€ ПРИnОМ УЧНІВ

краще ввковаtl­

ІІа nlQem. -..,аl'11 соцlаJl'iстнч­ ноі сп11l)lJpУЖlllOC11І.

21.00 Програма «Час •. 21.35 ХудаJl(lli'й фІльм "Олеся'. 22.55 НОВІІ'ІІИ.

насові, Шевченковому (станцІя Бобрик) І Семипол, ківському лІсництвІ проекти роб!Т повиннІ бути по­ годженІ у Лін!йно-техн!чному цеху N2 49 за аД!іс­ сою: м. Козелець ЧерНІгІвської област!, вул, ііом, сомольська, МІО, телефон 2-14-73. За вка~івкою працІвникІв ЛТЦ-44 та ЛТД-49 про­ екти

земляних

робіт

среда,

пятвнца,

суб бота.

можуть

погоджуватися

також

у Ниївському техн!чному вузлІ республІканських маі'\остральних зв'язків (КТВРМЗ) за адресою: М. - Київ, вул. Івана QipKa. 2. телефов 24-::Ю-36. Без дозволу внковкому З вІдмІткою в ордері ви· робничої дІльниці І BНКJIВRy представввка Пlдпpн·

Єl)tства, яке обслуговув кабельну ліНію мІЖміСhКОro ЗВ'язку, ' виконаиИJI робіт в охороннІй зонІ кабеJПr ної лініJзабороiUlЄТЬCJl. За пошкоджеНня кабельНІП

із спеціальностей: , телефояістки,

електро­

ліНій

мlжlll1ськоrо

Приймаються особи з сере,р,wьою освітою. Строк навчання від З до 5,5 міс5Ш.Я. Стипен­ дія 52-63 крб. Після закінчення

занять надається робота на міжміській гелефонній станції. Гривалість робочого дня телефоніст ки б годин. Пенсію вони одержують у 50 років. При продовженні роботи пенсія зберігається повністю. Прийом учнів із згаданих спеціальностеit провадиться

15 грудИJI 1969 року встановлена кримІнальна вІд­ повідальнІсть. ТеХНіЧИИйвузол союзввх Mar1cTpaлей зв'язку І телебачевнв .NR 4. КНЇвський

Адреса

редакції :

техвузол респуБЛіканських маrtстральнвх зв'язків.

року.

252030, Киів-ЗО, 18. [ел. 24-.31-61, Адміністрація.

24-61-11.

Те лефОНІ!:

АдмiJиlС'фація, партійна та профспіл'кова о!рганшацlї респу6лІ'кансИ(оі СПМІ( тресту "Уllq)плодоовочрембуд. гmибоко сумують з OIJI'КВOдy передчасмї смерті меха­ ніюа МихаАла ДмитtЮ&и-ча РАДЧЕНКА і ансловлюють щн, ре спіВчуття сl'М'ї та близьким по­ кіАного.

255000, _и. БРОВАРИ l(иІвсы(ІI ОБЛАСТІ, ВУЛ.

l(иІвсы(...

154.

редактора ~ 19-3·82; заступиика редактора, вwілу napTiilHoro ЖНТТЯ 19·4·47; ВідповІдального секретар_, аlдділу сlл.еькorо тееПОД8рства -- 19·3·18; ~ореспон!!-ента місцевого радіоиовпtНlІ1І '"'- 19·3·&5; 8\ддіnЬ промаСПО80tті, лIlсті8 І маСОВОІ роб_оти 19+&7,

-

протягом

Зверта гиея за адресою: бульвар Тараса Шевченка,

ЗВ'язку Указом llрезидіl ВерховноІ Ради УРСР вІд

Гогол&!­

"НОВАЯ: ЖИЗНЬ. орган Броварского ropoAcKoro комнтета l(оммуннстнческоА партии УкраИНЬІ, ropOA· ского и районногО СОВ"ТОВ наРОДНЬІХ депутатов Ки ев · ской области. (На украинском' ЯЗЬІке) . Редактор Е, ФЕД5ІЙ . raв.eTa ВЬІходи'l с 17 апреnя 1937 rOAa.

выода::

«Госерії.

ДОКУМeR'I'алЬНИЙ фlл"м "Подорож по Андалусії •• 1-6.30 "АН'ЮJlогlя сарсуел,н'. МуЗИЧНИЙ театр Iспа'ИlТ. 17.1'5 Ста'дlон )!ІЛ" всІх.

В!, Жердові. Плоскому, НаЛИТІ (нова), РудЮ. Опа·

дllll

2

телефІльм поаорU'Г..

ріа. 22.45 НОВИИИ-.

Новин,и.

17.% 22 .2'5 19.00

ХудожнlА

безпечн- ніі

",а'ндрIВНlОк l-в .

9.W Худо"':.

14.30

На AoopalK-lч, дl'!'и! Програ'ма .Час •.

20.40 21 .00 21 .35

Нови'ни.

8.00

рентгеносltопії грудної клітки і з усіма аналі­ зами, характеристику з шкоди ЧИ місця робо­

монтери.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПlДnРИЄМСТВ, ОРГ АНIЗАЦIЙ, УСl дНОВ ІНАСЕЛ f..ННЯ! Якщо вам

12

Внстава.

1 3. ФО Науково-попул-ярний фіЛЬМ "Подорож по Узбою'.

14.00

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

спаси6I' ••

ден'ному ...

поря,цку

І

фlл"му "За т_ житта ми ООроЛ'И'СЯ' разом> (ПНР). ~O.OO Т'воя життєва позицІя.

лефМьм .

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

школя­

наші

"Час •. арга ,нної МУЗИК-Н. Нави'НИ. ' 22 . Ю Дзюдоїсти готуються' до

СЕРЕДА,

-

КОЖJIого.

1'8.00 Коржиl поради. 18.30 Фlльм.кон-церт .jaKapП-8'І"СЬКИЙ ХОРОВОД •. 19.00 Актуальна хв'мера. 19.30 Бес'Аа л.lw;аРJI. 19.45 Прем'ера Аокументалыюоo

14 . ~0 По Онбl'РУ .і Далекому Сходу. Документа'J)ЬІ6и-А re-

ка'мера.

ПОчИU'.

рів.

19.:Ю С.

во-

Н'а добра,ніч, дІти! П'рограма «Чае>. Художній т,елефільм безпечний поворот». рІя. 22.30 HOВНII'H.

16.35 KQJlЦepт дитячих художніх KOlleKTItBIB Ашха,бадсыгоo 17.00

Актуа'л,ьна

До"умен­

рl'ва. Передача 2. 16.00 новини. 16.05 Твоя ленінська БІБлІотека.

Пltllацу

озер::t

«П'Їсllі

Зн'Ї'ма' Е'І'ЬСIІ кіно. '~О.Ю сШсен'не мережи-во'.

телефільми

"lSеJ)ИILНЙ

Філ'ьм-концерт

СПР8JВв

розповІдає ...•.

рн, гори ЯСНО!'. ГІ.35 НОВННИ.

_ЮТ-83».

Н1І, третlА трудовий! ПРОД>ОIIOJ1ьча програ'ма

17.30

перер­

21- ,~5 Концерт

«TBO~

республІк.

рlll.

22.15

змагань.

сuюзних

У

еНе­ се­

16.00 Нови-ІІ>И. 16.10 Сplб1fиA дзвіночок. - 16.3\5 «Сучасннк.. )1.0 побачЄ>Н­

ВечІрки 1UI'~kа-.

В, аЛ!J

дзвіночок,

JI'ИНСЬІКИХ

народом'.

M.~5 Теат,р

і

2'{j.ОО

перІоди.

2

виробничий

стаж. Ті, які закінчили училище з ВІДзнакою,

Дирекція.

~

ХУ,ІІ,ожиІА теJreфільм безпеч'нніі поворот..

12.111

Програм'а

21:80

Кінопрограма «Будні п'я«Нічна зм·j,на» .

ї'ки

М. ТеоДОРа/Кіс. "Пісня ~aB-

талыІІІ

Новини. СріБКltЙ

«Uрбіти дружби .. Творча співдружність вчен,"" Укра­

Л\ІСТ •• з

документальних

НДР .

«П 'ЯТИЙ переді..,»: добре і-м'.я'.

ДОILумеlf1'альний телефілыk "П,рий'шов на Сe.JIО спецlа­

ЖРіИ

серія.

17.30

10.20

1-1-.35 hoa_. 14.3() НоаНИlt. 14.50 КомунІсти

"Не­

1

3

і

«Тьотя

ти'річки»:

ГНОМ., «Н.ИіРїжок.. «Весела "lІірусель>, "Лоша"IfК'.

10.46

Програма

_фІльмів

ЦТ

телефlл,ьм поворот>.

2

у

Редактор Є. ФЕДЯН.

життя і творчості. 15.~ НОВІІ'И-Н. 18.00 Новин-и. 18 , :Ю ДаКУМ''''''І"аnьвнй телефільм «Вl1Рблюдевя' . 1"8.30 КOffцерт. 1'9.30 Чем,піонат СРСР з хокею. ЦСКА СдИllІ3Імо, (Моск­

КЛ.

екран.

Л. В.

Половко не даватиме їм &Ільше приводІв для по­ засі- дІбних CKapr.

була

-------------

п..р.и.л.а.д.У~'j.н_ез.а.баром

за-

зараховується

гуртожиток.

направляюіься на навчання на інженерно-пе­ дагогічні факультети вузів і технікумів. Для вступу потрібно мати такі документи: заяву, документ про освіту (оригінал), медич­ ну довідку (форма N!! 286) з результатами

голови

ображених торгівлі в продмаз! ,N'g 11 , задовольнить ВИК,ладені в листі, під- покупців з Великої Ди­

каво-

від заробітної плати. Тим. хто ПО1іребує, надається

райспоживспілки

Дралюк:

сокови-

Під час вироБНIIЧОЇ практики учням додат­

ково до стипендії lіІиплачується зз проценти

Час навчання

«Правління райспожив­ спідки повідомляє , ЩО факти порушення правил

міксер,

ВеликоУ

з професіїI: е.,ектрозшарник ручної зваРI\IІ, фрезерувальник. електромонтер· по оБСJIУГ()ВУ­ ванню і ремонту електрообладнання. До училища приймаються юнаки та .дівчата з освітою 8-10 класів віком 17.5 року і стар­ ше . Учням виплачується стипендія розміром 30 крб . і доплата з підприємства розміром 42 крб.

в райспоживспілку. Ось Н . Ф. Литовченко за яка відповідь надійшла слабку ВИХQВНУ роботу В від

РАТАУ).

входять

жималка,

С.

листі порушення

тя заходів було надіслано

ДИЗАйНЕРИ Харків- живачі одержать універ, ського філіалу Всесоюз- сальний агрегат, до скланаукова-дослідного

Т.

в

ців,

Цього

Новинка побуттехн ііси

інституту

Далі

радяисько! торrlвлі.

Фото Ю. Мосеижника.

нрго

11

Щuов перелік -фактІв - гру- ку хл!ба заслvговує знят-

КОСмоиавта.

(Фотохроиіка

чих магазинами, Правління відмітило , ЩО продавець продма г у

продма- ' М:

;)

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИй ПРИйОМ УЧНІВ на 1983/ 1984 навчальний рік

жителька ки Л. В. Половко за гру­

Димерки

Гарбуза.

Ва­

в

иашому

-Великої

артист

Юозас Будрайтіс

у

зі~,- иаписала

льтують творців фільму -льотчики-космонавти Во­

і

Білоцерківське технічне училище ом!

Слідами ненадрукованих листів

_космонав­

лодимир Шаталов лерій Кубасов. На знімку:

ЖИТТЯ

Індекс 61285. Друк ВИСОКИЙ. Обсяг l' друкова ­ !Іиl! аркуш. Тираж 12.555 примірників. Зам. 3868. Броварська друкарня l(иіIlСЬКОГО обn8СllОГО у"равліиня _ у справах видавввцтв, пеліrрафії І киижковOl торГівлІ . Адрееа друкарні: 2~5020,

м.

154.

Бровари КиіВСflКОЇ Тenlф.в 19+37,

о'nасті,

'ул,

l(иї .... Ка .

#160 1983  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you