Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ І<РАТН,

ОРГАН

І"азf.'та виходить з

І

НдРОДНИХ

РАД

РдйОННОІ

n

д Р т 1т У к Р д т н и, І<ОМУНІСТИЧНОТ ОБЛАСТІ ДЕПУТАТІВ КІ1ІВСЬКОІ

КОМІТЕТ~'

МІСЬКОГО

БРОВАРСЬКОГО МІСЬІ<.ОІ

ЄДНАйТЕСЯ!

t 7 квітня 1937 року • .N2 НЮ (5299)

П'ятниця,

жовтня

9

року

1981

Ціна

2 коn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

НЕЗАБАРОМ ШТУРМ

,Jоори:І{и

знр~бнv.чими

ВИСОКО І · 11

nоr;ІІзник.:~-

ми з:,·стр : в y.;o.~er;-:-i-18 .lJTKiБcьnrJГo це-

xv швейного

'!ОЇ

П;'".J~"fiUiЇ

FІНП~'ІІlЄНО

Ні!

І

ІіОFО . -~ . 2- тисячі 1\остюмlв ~JІ:Ч!

та

--!,5

І

П'lоя:t ~ кільк і сни~1 пrжа~НІ1Іі•'\І :зрІс і як ! с}-[ИЙ. Зj Зна;;!іім ;:н;пстj п .1:1

і:

сяч

каrбnRанuів.

І

Зараз uex Rип~·сІ-\ає 6.5 вчJіІ'І r~F;З ­ P~J. Із них ·Н в !ц Н()ВНХ. що cr1-

міст

НЯ.

.і\1. l\I. Пархо·

заводі

хува.1ьника -Р~ае.1я Петровича. Те.1е­ rінг no npa!'y -. називають ветераноVІ виробн;:щтва. ВіН ПрИЙШОВ років

!iO,l!-1.

rrщy,

набира.1о боти . За

ue сnравді Тру ДИТНСh

І

('Н.1И, цей

та~> Сюд~ ШШJt:f' l-:>

підприємств.r1

до

ще

Дня

на;:;р

RV,()дилп А _ритм ро­ час ruооохува:Іьн;н:

Ра .;ян с ьr:пї

став справжнім маі'$стrюм обраноІ' nрофесії, сум.1rннпю. напrтег.1ивnю

яі

!rрацt?ІО здобув

ПрОТЄ!\ТОр!В

визнання

всього

ВіН

ко­

ретЄ.lhН()

шини.

н~

стрічкамr1

За RИспІ\і пm;дзннІ-t·и в рпбпт!. ви­ nнr; якісної прод~' ІіUії не раз наго ­ родгr:увався гра~ттами. відзн,~чався ftрошовими rтре'І1r::~:.~и J,ире.кшr. пар­ тійної та прпфспі .1кової органІзацій

1\Юf:товпоться.

Тє.1єі· ін

яони

ущі.'ІЬНИR

1>)1ИШ()К

ВІІП .ПКаЄ

.1інний трудівНІі~>. _,·часть

роковин

Re.1~~кnro

до 64-х

-

і·lіовтня.

він споямуван свпї з~·,:и.1.1Я

Відтоді

ycпiw ­ .ц!йrнІ"ння підвищених спuІа.lі­ стичю!Х зобов ' язан!-.. Це .l,af: відраднІ ре .зу.1ьт;ни. Правоф.1анrов11й змаган­ ня набагато раніше J,отримав даного винпнав

11.1ан

на

першоrо

400 11JТVJ; . Рі'!фає.-rь' Пrтрович

ВІ-ти

при-

:щіну

б.lИЗЬ-

НЕ' .1ИШР сУМ-

сrн;р

довіn'я.

виробниЧНІ11\\'

пбраr:<ши

Брnварс~кої мІської

ви -

деп~·т:нm-1

Ради

народних

На J "'" l i JH '' ·er:cr;cp нч('H'Тa.1ЬHf1Ч~' :Ji\FI>JІ б\· .1 -

ні

RЄ . l!-tHИX ·конр p ~r; І ti іі П і' \) ШИ .\1 1 1 Про Ji>CTPOf,t1Fil' Ri !

.-·;н(R

r-;онання

n.1ан~·

рн.портув<J . ІИ

, ,,'Jrабнніі

Ll l' \ІІ

Іlсч~·ріІ\

т~

Г

чl'т<-~ .'l tJ J ; , ,p

8~гпчю1

О М

У

nізнаf>Ш,

у кn .1епиві,

прод~·кцІї п •1Н;J.1 тисяч !-\арбо-

ПраГНt' Нє.1ине: :з

як вnна

~та­

чува.lІІ

rвій

вип.ся дn nраІІі. дn rво­

наnо.1ег ;lИВИЙ,

іх тnвариrпів . .\джР. .'1111-

nравдивий,

;щн~

ІJІИХ

Rиpnfi.lя<:

rвnю

ак­

ПО~И!ІіІl1,

ВІ1ЮВа.lа

фор\!у~

харапеr

•·.1ану.

t'RiИ

.ште у кщепиві. Оrь в ;JЯТІf, н~ nриr;.1ад ,

нашу ll.lPKraНJpY

сіівну на

0.1еІ\­

тут

ПРОЙШЛа

ВР11ИКУ

ШКОJІУ

депутат

Ради народних

чісьІ\оі

ВЄ' :rнІ;nгп

Г.

свято

і-І: <> RТНСІ.

депута-

тів .

на

трудnві

ЖУРАВЛЬОВА.

вжr

ч.lРНачи

НІ\

ЯІ\

те,

.\о6ро.JІІ<І.111ВОГn

ве-

НІп:а. rачи

рnІ•і.ТНІІЧІІЇ

ronnти, О. О. ІіnсеНІ-\11Б~ .

І'іf:И,

R11Hi!

nrтанніх

ро­

як

на ин я

успішне за яда нь

n'ятирічки

.1ar.11

.1er ятої

B•JHo У:tопnї-

виrnкої

наrоро~и

виІ;о-

деrжавнnї ОР.!ЄН!l

ІНІ!\ПНУ~

.шчІПh

nартіЇ, ся

Са11а fіnну•;

115

доrить

:\0

ч.1енові

праці СТііВИТІо-

1111-У.Н.І! )'НіСТИЧНПІІ )'.

сиетеІІапrчнп нн~ІІінні

проuентів,

нnр1111

н~

продк·

Bn.lo:ti~•·m

J:і!Н ,1И.1оТІf.

Ііі!

пі,ШJ1ІІРІrтві зіНі!ІІІі життєві

підпри-

ІІІ.Інш.

О . 1rнан .:Ір а

ІІ.lrІ;rіівна

t'РІ\ре­ ІІР_lі!Г(t­

ІІЦііЇНІf\1 1 · і \І,

що

іі.1є :J жrнняч

•Іітнині

ПjlJI!Ilf'f!ІІ;Til

.110-

•>:'tH'tllt'Ti!

•Іnн

пр;щі, ;ІП CB•JГrt

І'ВЇ.t

ПР[JР;(і\.1~

•·нn,:;ї

JІІ­

Іrрофrсійнnї

її підопічні

на ІІІ а

\ІПЇ~

!іrигада

випrро­

rраФі~;а,

t. іі

:Іі!І'.ІІТІІ.

РОМАНЕНКО,

бригадир

І;ОМСОМО.:tЬ·

сько

~ІО.'Іод!жної

брнrади

ча іі •·тrр н•"·ті.

Ко.1ишні

К

ста . І<~

iltІ\Ii'!HJ!I;f)~.

RР.!!ft;ІІЧ

рt•­

nП.leKПIR).

ни­

ніПІНhПІІУ рппі приііня.1и

одиііі

.]О

не

у

В

наста н­

JИGИЙ . nбrяr rpn~aзrhкni

ЩО

1-іпrnв'як

заnа.1ІnБ

чуйного

·

rтали

ІіПРС, а

першого

звершення

Зн<1 ЮТІ> її на

і Іі<Іте­

БпнпненGn

ііІІІ.нн·r~

,:;чrтRі

Нf>3ВіІі!\3ЮЧИ

дп

дасть освоєн-

nі .и~1етрі;; д\ . 1ьниц1

поч?.ти

бі .lьшості

штур~.!

пб.1астєй

ці

~-к­

~;у.:-rьтури

відведенп ~І;;н:-:-;е

І О мі:rЬ·

йонів гrпарів орної ЗІ'!М· :r!. :\!;iй;.Jt;e П().1()ВИНУ П .lОЩ

Пі,lГОТОБ.lЕ'НО Ііf' .,відR<J.1ьню1

<JЗІН1і

ннм

;!О СіВбІ{ сnособом,

по r. іяf:о

першоІ>.1ас­

насіннюr

.по нращих

ПОПРРЕ' ДН!ІК<<Х. Б.1ИЗЬКО чотирьf1Х мі.lьйnнів · гента­ рів :>айнято новими раЙG­ номнимн

сортамн.

І\1Інськ. 1\Іайгке nовнІ­ с-тю вr<к:Іючи.1а зустрічнІ перевезєння l порожні

реис:и систР~1А

та;+;ногп

~ фіr-;и

С.ІІЮСар!В·

еJІектромонтажниць.

руху ван-

автотранспорту,

r-трпвц;t:ена R її основі

в

-

Бі.1nрусії, ':дині гра·

ві;шрзв~>н

l ·прий·

мання прпюн:.1ою:х ванта·

Щ() !-\()()l1.1НН,\'ЮТЬ діJ во.1іїв і працівників авто· rrк:-:n.1'1)1CTF! ТеІІЄР шофе·

Jt:iP..

1\:І

А2'Jа.1ьнин пдаиово-виробничоrо відділу.

рини

інших.

неї

ВЖе кажуть,

-

на

О .lексіїв­

ви-

ТРУJИТЬі'Я як

за-

0.1eRraюpa

uію з пред ' яв.1ення,

дn

RПР!1.1f!ВЖ

.lВадІІяти рrжів .

встуnи.1а

nриі·ішло

Ііів. За

f!і:~ьш~

Тут

пеня.

здав

~1На ин я

за-

Тут В()На,

наЙ\!€Н­

Трповоі · С:1ави ІІІ сту­

1:н1 кпrс. А.1е на~•іі.1ьше

!!Ііа

ВІці

Г!ез

R€.11f!\Y T\)Y.J,OBY

rвіт.1отрхнічнпчу

1-iorPHI\OBY,

харапер: чистий,

Uf!ИI\par.

ПІВНУ ЖИТН:ву

сфор­

переходу

раїни. Під

стійно

.l~н),-,~ rарт~-.

''

рн. яні

:1\·стріти

,l11'6nв ]яченкn

шанована трудового

ЧО­

КиІв. В оnтима.'ІЬ!d ррпю1 завершРно ci,a!Jy

'·С ІІ ( r;r;~І Ч І І rшр обничичи rто -

!'Kld;;

поnраrіюєш, nnбiJчиm її

І

і

прnГОНИ.

првr·І>·орити

·: а<:І І Іt:<НlН

, . .зarfl.lЬ ·

\!ожн~ oui ни ти .~ю­ щну .шше тnді, 1\n.'ІЯ з

\Іі ·

буд і -

13

І <Jв.l<'Hh а;о~тня. ;;;r \' r-;n.lPIOИB\'

с т ; ІТ\їІії.

депутатів.

дев·ять

:3аріі : І :заво,~'jаН'! тоуi:lTbOI на.1 RИ!i()i1aHH:J',\

с тр~·f:ІJііі і: :~ ча : ь ЧІ 'f-: 11. l' Таш~·в 1. !l e !i тр~·д о ;; :І і і .1nPYH()f; fH >i ' H !1p!IC F: :1Till 1 • річн;нlі ::: .1НЯ пpnr r' .! P 'I ІP!I ня H O R "tЇ РадЯНСhІ-іf1Ї !-\f1!1 ·

року

п ! дприє,~:т-

за

pea1i .1 osaнr:>

п;.J:щіr..

:~c p r~ ·• ·

R.

Ад;.hе

с:r.1ьrюї : І .l<~Н на

нс} ; с , ·нл

(нaira.Іhn нh·

.JJобпr-;н

с-а.

- --- -- - - - - - - - - - - - - - п fІ-СПР.\ВЖНЬ

по

БСТ'ІНОВ·

ЗА ЄДИНИІ\ІИ ГРАФІКАМИ

Вагомі здобутки

рпбочиї'і

ї3ін 1\ере ?sтивн~­

пєредпвом~·

ро-

кожні •ютири хвн .1нни .з-під її вправних Р~'' вихо­ дить один дитячий костюмчнк. Рівняючись на пере­ дов~· майстриню. багато робітниць поmивної д\,ть­ ниці теж добивається внсоких показниnів. Фото А. Зар\чноrо.

ннх

R гро~т;цськn'vrу житті: r:n~І\' · н!с-тн пбра .1н йпго сf'кретаре'І нехпвої парторгн.ні:>Ації. Заводчани вия-

fie

с.1ова:

надійно

За

хви.1ин

480

·

г~-~ІОІНІМН

свій

ЇХ

роки.

rrepшoro року

на

використання усіх

бочого часу до:Jво.1яє їй пошитн аа зміну' 120 оди· ниць днтячnrо о;~ягу за~tість 80 зн нормою. За

JІІШ!-\-61. .1H()illf'·

нянJадаиня міцно,

У ЗИМОБНЙ Період. 1\О.'ІИ Тр~'ДЯЩі Jіацюї країни гот~·валися до XXVI з")3д~· І-іПРС. h"O~ІyHjCT дав C.1(1R0 RИ­ конати пс:пбнсту п'ятирічку за чотирн

1\0

графії. Раціонндьнс

-

час. iil"fJf'ЖP йогп. Тан організував рrJІ'іІ/ЧІІЙ пронес. шо на ш••оnх~-в~нні кn;+;ної шнни енономать по півтлри­ дRі XBif.lПHH. Пр;! HnpMi 2;)0 АВТ()Пf1-

завод~- -

п.1ан

п.танів. Серед инх -і nсре,1,ова швачка Ніна Ан­ тоніви<~. ШИРОНІНА, яку ви бачите на цій фото­

UЮРОХ\"Є

R~-ё!Ь!\И~ІИ

леr-;тиву.

.\ЮСТ()В І ;);

і

()ГIІJj)IJ

ОЗИМЕ ПОЛЕ РЕСПУБЛІКИ Працінню;и фаnрнюf верхНІ,оrо ;щтячого трикота­ жу День Rонстнт:-- ції СРСР ознаменува.1н тtдяя-мк тр~·дови~Іи nодuрунvа~и. 19 nередових · вкробнWІ­ ниць раrюртува.1н про зар.ершення річних особистих

нерстаті

Під чаr

ТИрИ

фабрики.

!-\онституtrїі,

RMi.1n

і

О С НОАНі

БАЧу

Рафає:Іь Петрович.

Працюючи

;)~1l)HTiiR:-1HO

!-\одарсьу.;ого хрєбт?..

n'ятирічни. зап;; с авши на сєій раху­ нок бі.1ЬllН" :30 ТИСЯЧ ВіДШОрОХОВаJ!ИХ шин дп .1егr-; о вих авто~1обі .1ів «l\Іоск ­ вич~. • їt;нгу.lі .•. << Запоро;;; єць». І(е м і й Т:ру.:~ов:'й д~р,·н п І-\

шоро­

гірнич::J· уrтаткуван·

ня п с танніх Чнтннської

РАФАЕЛЯ ТЕЛЕГІНА шнно,І<>І'4С>Итном"

сnо-

н<1Мі-rьший

.1Е'НО

Рух

ТРУДОВИЙ ДАРУНОК На

вrде кплеК<

~ ЗахБАЛ.Ібу~·

н~дlйде

:щпгу

О. ГРЕСЬ,

економіст

Іх

прпх ідНІН!hІ:е

но: rРr:т І н: : в ючщнчи ста .1и Jf' ч'І <kтга .vrи Н. Г. !-\(•ва.1п.

І!

ту·

д.п :vraйt'Jyтньoro ту-

нr.~ю

С.1і.1 .Jа ;шач :ни. шо nрод~·;;:н!'!ніс:ь пр;щ! ~<1PF~ на Фабр;щі р:вняиь-::я 102 ..') r.рr:нен~а. В • т:,·ск внр'1бів пер­ шиv. <' 0 \) Т()\І С:· RНОВИТЬ 99 , Ї пpnl\eHra при л.1ані 99,3.

І

один

Б<>йк<1.1о-Амурської

~Ііст чєрез r!~>~' ~уанда на ;~і.1ьннці Rіті~1 --- 1-\ода~­ с-ьGий T\'HE'.lh . Чєрез ц~й

.\Іrн~.ІJ .

но' ттроJ~ї.;ІІїі ·на 2 мі.1ьІtони 940 ііі­

ШЕ>

ппоfінто

Р~' джують

!-іабан та З . І. ПрnІ-\опен­

В. Ф. Бахо.ціна · та

ІJ

нува:ися в:fр')<'5нти 45 ..5 n ропентІІ т"варіr:<. Фа;-;тично uя uифра ста;;n вИть 4.),R пр·щеf•:·а. А всьпгп :< l'lt'J · ЧеСНИ~1 п' ЯТИ!-;\' ТНИКО\1 FІ;tl~ AИГr_1Тrtf! 1Є­

напрямі

МеХ<JНіЗ~НіЯ». ~ІпстпбудІвн и к~

ко.

Сч•r.:~ о'іпвrіІд :J.

\)\".1Є

мnricтpa.li .

наприк .ІаJ. nабагата в;;:-~e­ час. 1-!<J її трудово.ч~' r:a:JPHдap i - - . :1ютий І 9R:З ро);::. В Р~' у нок t.;вітня ІН82 рок~тру;:urть с я Г. А.

Г~·ба, Г. Ф.

в

тив трєст у

PE'.Jii.la

і

ти­

брюк.

роботп

притрасово~tу

автnШ.lЯХ \'

н·е.1ь

аС·Jр­

1-;;ч"ч~ · h· ,

І

lt

сячі r-;арбованнів. Не ;,начитr,. rцо ';а Пр:!.1і\!<іі2Х 'іі.ІГа:<ИНіВ :,'.f!!!ИTH'iJ ,10Д~Т­

онов:rення

J ;зg · роб : тню: ів уже в •1.sона.1н своє p; ·r;;e ,;;<RJання . .)5 ~; них праuює в па ч r: r, :; J RR2 ро~у. А швея :\1. .].

і

80.'] Т!і

nроценти

на

хребті'! !-\~.1<'~!'- через Яни~

ТИ}Іен ·:У.

І'

СРСР. П.1і!Нnв! :~авдан;1я пи-.;он'1 на І OJ .8 npoaemn. ПонаJп.ІаНІ'J·

63

:.'\е~І.:rян!

пnчато

ЯКОСТІ

нп.;;;ть

11

·•б.F.::нання <,Юнісrь•

ЕСЄНарnJ.НЄ с· вятr) ----: ;leHI- hОНСПНУ­ u:ї но

.

..

Лише

Чита.

на

пбс.l~ТОВ\"Ють no·

д і юч:

в~нтажопото·

rпеціа : Іьннх

данчиках.

май·

обмінюються

nричепами <~бп 1-\nнтейне· рамн. В резу.1ьтаті корисний nробіг автомобІ· .1і R майже в.1воє nере ви· щи·R сrре,щьога .1у:>евиtt nоназник 1 досяг 95 nро­ центів.

ФАБРИКА ... Б~'хара.

Чи

В

САДУ

часто так

буває: т1.1ьки-но збудува­ с1И фабрик~'. а навколо - вже зе:rена зпнn? Са· Ме ТИК RИЙШ.10 В ОДНОМУ з кнш.1а1>ів ) ' збенистану - Вабкенті . ::~е гnтується до пуску фі.1Іа.1 Бухарсь·

);ОГО

ТеКСТИ .lЬ"ОГО

1\ОМбі·

нату.

З~тн .l.lЯМИ проеІ\ТУ· ва.lЬННКі R Т'І будіВЄ,lЬНИ­ КіВ дбай .шво збереmено ве.1нrшй. фруктовий сад, що

потрапив

за

генп.lа·

ном У · ЗОН~' . ПрОМИС.lОВОЇ :;абудовн . )- нєнтрі його тІ"пер внсf)чатh · впробни­ чий і пnб~·товиИ ;;орпус\ пі;щ риє:чства.

(ТАРС-РАТАУ},


*

2 стор.

жовтня

9

року

1981

НОВЕ

ЖИТТЯ

--------~--------------------------------------------------------8

НАКАЗАМ ВИБОРЦІВ

УВАГУ

ЗАМІТІtИ

RОМЕНТАТОРА

У світі бе~nрав'н

РАдЯНСЬКЕ . БУДІВНИЦТВО: ~Ь РОВОТИ У RонсrиrуціУ СРСР заttисаио, серед важ.їІивих заJІдань мІсцевих народних

деnутатІв

чІльне

мІсце

що Рад

Важли-во, що останнім часом мtс:ьиви­

1

конком.

sІдво­

.д'h'Ться виконанню наказів виборцІв.

ємств

По

та

промис.'Іових

організацій

міста

мІчного

! бованuів. Це сnрияло по.ТJІпшеяню б,lar()устрою вvлиц"' міr.та . територііі . що

соціально-культурного

І

асортимент

І

І

х.1 і бозаводу.

до

промис.1ових

;Іоводнтьс-"

по ву.'Тиці

вод опровід.

пі;щрн-

нонстат~'·І!ати, що

1\Ієта:rурrів проюtадав

Роботи

були

уnоря:~.нува.н.н ;пІ

виконан і .

вулrш!

Гмовна

-

що

НІІМИ

кодектив

З

з

пока з ники , доnуст ила

рокv ко.1она

1976

ві:t -

кап рову

nробле\І у

наших

са нт ехн і КІВ

перейш.111

у

новост вор : н t

орtакізаu і ї

-

трест

диuятех монтаж :о. ма .1оважиу не

Нри :rаті

А Нн

більш як три ;:rесятир!ччя б оро зн я ть r. ' ятий оке ан . І; o ;Jel\1'1!Бl.

г енєра.'!ЬНІНІ

конструкт оро:ч. ГероБ ;ч Соцlалістичноі Пр аш. лауреаТО'ІІ : І елінсьн о ї і Державної n ре'І! Ш, .. а на;е.:

в они

Крайній

Уf;ра ІНСЬК') l

рах

по:ногу має

працюють

П а;vІі ру ,

ладя,

В ер х J В ­ О:І е го~І Ант оно ­

Півн оч і

і

на

в

го ­

на

:.~u­

обробln ют ь

nоспішают ь

пот ерп і .1ЮІ .

такого кут о чн а

в

Н е­ на ­

шій к раїні . ну:щ б н е про­

никали срі 6 .1 яст і АН -1. транспортні гіганти _<Ан­ теї•.

яні

поби :ш

всІ

o ~­

ROPilИ в а нrажопі.JЙЮ1Н<К: ті, і шви;:rк1 н ев и баг.l ІіЬІ «Аннушкн » . В СРСР 111 маш и н и

о бс.1 уг о вують

по ­

ІНад 65 проuент ~ в у с іх n оБі'І'ряних .1 і ній . п еревозять бі.1ЬШе ПО.1 О Б И1lИ всіх

вант а жі в .

що

транс­

nор-;-уються А е рофл ото v1. У дес я тій п'ятирі'!ці в

нонструкт орс ькmІу

бюро

створено транспортні па rі ­

нери АН · 72 і АН -32 , в и­ йшов

у

се р і Ю

nроб)"ВЗ Н Ь так тив

n іС .1Я

В:і ·

17 -JІ і СННЙ

;Ji.

АН·28 . Те п е р 1-і О ,, е к­ КБ п рац ю є: на ;:r ство­

репня:->1

НОВО ГО

fОСЦОДЗрСЬКО Г О

С lЛс СЬ!Ю ­

a iTaha

АН·З. На зні::11ку: О . К. Анто­ нов.

Фот о

Ю . !\Іосенжника, А. ПІддубного.

(Фотохро.r.іка

к е рівникам

мають

та

го сrю­

на ц ати

по ­

на Ра д и І їх ч,lен І в J{()нстн ту ц іЕ ю СРСР

ф~·ющ\ї І Д()Моrтнс я nо в но го зцовол е н­ ня лотреб ТfІУіlів ннмі в м і ста.

неріи­

..тІ. 38efYПRИJC ГOJJ08H

ЧЕРНЕНІЮ ,

виконкому

ро.1ь

з

nоча п;у

значне

РАТА У ) .

має ~о

в.1 асноrо

г ур

ro-

на

п р ац і

до

нас,

причини

не

за тр юf\ -

робо ту.

дисu иn ті­

зві.1ьни.1и

в

е ксn .1Уата uт ю

на

за~:і ,н нні

:·а

буд і в е,l Ь НІІІ<а\ІІІ іи днвідуа.1 ьну

в пп а .l КТІ

поруше нь

обговорює\Іо

буд іВІ<ому .

ll c.

гур тожитку тресту ~ БроDз - зв нч аііно, дає ві.1радні ре ­ рисі,1ьбуд:о,

де

ми

60-70

ще значно

отрн"Іа- з у.л,тгти .

місuь. стант:и-

по.1 іпшнться.

-

що

зна чно

вона

в нконанві :зав;:rа~tня

пе р ек р rн о .

~

На­

такоrо

СТ<lНОБ ?.ща .

б рі .

в трат

каєтьс~

чання

ч ер ез

п о rаке

пос: а ­

:-~ ате ріа.1ів .

Яке ІЗЮІ'іf,,ось на ни

доро гоu:н ­ •І аС\' д оn у с­

ж станавище об ' єктах ко .1о­

зараз?

Серє:1

-

бу.1 о в.

чюІа.ї о

як і

мн

тr у ск о в .н

року .

1-о.ю В НІJКJ

- Ко.,ектнв ко.юн и зо ­ мо ту т н е пот· а н о. ~оча ::i \·бов'язався з а р ік nідвнш а ­ .Ja :J а тrнt~1 ка з nо с'Т'J. чанн ~ ч ти про;~,уктнв н іст ь npaui , то~ тр у б . Обсят· р обіт на р і :; 2,5 процента . Це поз в о.тн.то ПО KO"'~l Є K C V Ch~i!H !55 ; и ­ За llє­ б викона т и надпл анових ~~­ СЯЧ к арбова'нu і в. біт на 23-30 тис яч кар 5о ­ n ' ять ~r ісяu ів осв о І . Т ІІ І; !. ва нuів . .\ д од атк о в ий n р о­ ГІ о іtш т:І о во ·.н· .\Іі стс% .1' з це н т дасть ше чу прибав ку .

У ці.1ом у

б і.1 ь ш

заго.

304 нтся ч на

no

ор г а ніз аuії

260

в rі І; о н <J . Т ТІ

r ис яч

С тр и ."Іу<:

р обі т

r>арб ова н u і а.

нас

за~І О В НІІ І\ :

Ос к іль ки ми вже торк-

н ул нс ь

nитань

дисципліни

Як бореться ко.~ектнв :\ Я ui.ll\0)1 в і дстоюю Високих . порушникамн трудОВ()Ї і .1с ю роз п о;r і 1у заробітrиї гає "І о ся дИС!!Иnлінн ? n .1атн з а к ое ф іuі е. нто~І тру -

22.

r сз у.lь т аті R за

ва д ження

рахун о к

.10.\1<1· в nр о ­

м rтоду б[) тт г а дн о ­

вжи в а ою

щоб

всr .\

аав r рш нтн

ньuм у до

Ja .\ 0.11H . '!<J

р оботи

І :) і!\ОВТНЯ .

- Так. n.1инн ість к а ::rр іІІ дової уч а с ті. Впажаю йоrо го пі ,1ряду ( т акн х І;n.lеКт • • ­ Кріч того, qн ма :rа . У на с .1 іє гро ~1 а .1 - .1 і й овю1 з аходо)І до n і :1RІІ­ вів у на с 4) . о s о.lо.І ін : І п n ранюют ь на сь к иІї відді .l ка др ів, Я ІНІЙ ще ння про .1\· кт ив ност і пра ­

сант е хн і" н О\' .1 іБНІ1U rв і сn е u і а .тьносг ·l ­ гуртожн т ку тр ес ту «Бr ов ~ ­ ~ на 1і з \'Е. пrвчвни зві .·ть . ui. А1 е у брига д а х ко.1 о ~н ~І ІІ . n о.1 іn ш е н н я ор rаніза.І і і рн с і.lьбу д», rт таш н ш; а f'a н ено . Т ак . з' я сува ,lось, шr• ног о п ок и uю Hf' вико nн с то . буд і ве.1ь ног о npouecy. С с ~111n о. тк і вr ь r;і іі тІт а х о ф .Jб ­ з 16 чn.1овік -~ише о:нто~о нє чо . Чо ~І \' ' Бо ca~t i 1 ю ­ - А чи впрова джуєть: я рнuі. Х\ ТіТ.l О R ОГО бу ,1 ТШ1\ \' R н е за до во.1 ь ня .1 а з а р об і гн а бtт ни к и про-ти . O.'J.Hi н е п о ­ сєре11 буаівел ьників де!Ііз ОбУх ов і т а ішuн х : Тп т , · ·К су \Іі іКІІЮІИ

n.т ата б.т изько Серед

з р о ботв

( в она

с тан о В ·І tь зу~t ію т ь (того nоз нт ивно~о н n.l!fBY, іншю1. сІ\аЖ е \І О « Робо•tий час - роботі »? - Безу м овно . На жа.н.. з ві.1ьнен ~я відв r р т о , в и гідно nраu ю :н ·

189 карбnв ан uі в І. прич ин

с.1і д

rайо ну

НАДІПНІСТЬ ГАРАНТУЮТЬ РЕМОНТНР.:'КИ Одеса. Технологію ві J· . -. е t'aнов-·•.,ення поношени ·'v "' .1ей і вуз л і в до зс рн о в•о;

за.шш аєт ься

ф іІіІlіє ю.

Гl і .ї прн во ,10~1 «раu іон а .lі :;а ­ ні ї» та ,, jнтенси ф ікаu і ї» вн ­ n n б ;; иц тв а

хаз я ї

R ТІК Н .lаю т ь

~tі:тьііо н н rnб і тн и к і в н а в у­ .1тщю. J1 24 1\ ~П і та :Іі С Т ІІЧ НТТ ~ к раїнах

кіл ь к і с т ь

о:зайв 11 :\

п сrс вНЩІІ .l а

~1 і .1 Ь ЙО!! і R.

Т і.1ЬК !І

в

26

С ША

з ~ nф іuіїrнюнr д ант І Ч\1 м аіі ­ ;о~;е 8 ~1 і ,1 ьйо н і в ч n.1пвік об­

fі Ітв ;;ють норnгн бірж n r~.11 i rю ш ут\ а х

R

хо•1

я к ого-не­

fі\' .11> :Іатю(') і т к\· , а ше бідh Ш

я к м і :т hііон н~ віть нr н ~"а· ПJ12 1l <'B .'T ai!T TYR 3 TH •

бо

н тr а т н .1 н

вс яку

на·

~І н п о . 1ках,

тr атrрн1;,1а д .

.1nсяг :та

3

т~\'

а ст ро­

ll i;:.'J

іlr !·і ЧТ!•

r:c

ц ія, ).{ і .l ь іі n нІ І а н г .1 іі\ні в. н і ч · ні в , ira .1iiiu i в . яnо нн ів П f) · :з бав.1СіІ і RЗ aJ· ct ..l Ї ~·1 0 i+-:.l i! R( І • ст і З Бr J111)'Т1! С Я Д() .l iKЗJ1'1 . П р з во н а

жи т .тп.

пр тІf> О дн r

З.1 ;1 Rі1 .'І е>• я

.1 ;я .1:•J · .1ин н . " .1(' н е я Т\ р~їна х к а nі · т а.1 у . В США. н аnр1tІ' :: ад, с тоя ть n ор о жні ~Ітт 1 р 11 \І і .ть­

6.

і\оки

n raв n

кв а рт ир .

і

в

т ой

;~-: е

rrac

.l ('С ЯТ І\11 \1: .1 r.і':оні в ач ~ ­ р І Іка І ТІ t і в .1 \1У Ш Е' Н і т у. J :ІП:СЯ

R

u \'.11!Hr:" \ . не п р : т .lатН І І Х .1 . ' я ;кнття . ( о т к: тп с яч .1!0· д ей у В 1а Г ,'1 .'І і

к Jчї н а х

!і аn іта .1у П p ll T \' 1•

rt0.1f>&n.leHi

"''· Ост?. н ні \1 ч а со м в А нr·

.ті ·І.

ФРН .

n11

:; " .-; і .1 :ТО \І )і F" ' D·

І га ..т і ї ні.І б)'.1ІН'Я

.1 ітт і.

вн с т \· ·

f>r1.1n .\1 HIІ \ г рn ч аJя н . я ·< і

н а'.Іа т· а :втс я Jа і\ ч ат и nnр ож ­ н і бу :1 І111К Н . а .те н а шт n R \ 11','· .1Т І С ::t н а ~; о n сто кі по.1 і Іrr іі· сь т;і

р е пр есі ї .

Ь•· r ж у ZІ 3 Н а

nro

tja :! i Ka Є

прnn "г~ 11 .Н

'' Р Ї В ІІ і

j,\О Ж .1 і'\ •

вnпі »,

i!.ll' лrr·яп;ті )1 і .ть ііn­ н ів .1Ю.1СЙ Н о З а \ () .l і f> ' ютhся в :1 а бста х з.1 нд н і в .

: J1!11C' \1 i[J 110 С ТВ\' Ю ' І Н

jiO l Г.'I <!Гf1 .1Ь ·

« П JЮ

1І р ~ р, а

.1Ю .1 Н ·

ІТ ІІ >> . h ~ пі т~ .1 іп т т чні ~-l ?.П і в ТІ) іІ іІ' ~ ч :-н.: нr UІ (І ~1н·о І1 11 Н ­ .'\ \'І ІJ\' Ю П· 1\ ()JІ СТ Н Т\ ІІ і rі ;r і ,

п r о qJl' пі . І т,n ві

п р а я а TjJ \' 1 ~ ­

lllll.\ , ї х тн т ст у п н п r nт и в і і'І · 11 11. ~і! ~ш r . П )ЮТ! і J1 ~ Crlf'ІJ Г'J Г І Іін· . П і .~ .1<І!nТ Ь cy.l ()Rit\1 nс рес.1 і .1ув а кrт я ~І . ~ 1 1 .н ю ть Т!І)І'\11 1 . :J Ri .1h HЯ IO Tb J }'0·

\'

/іnт н

і

RСТЯН ()ІJ .l ЮЮ Т Ь « .; З б О• н а п тю ф ес і ю» .1.1 я .liO· ,1('1•1 З П[1f1 1'[)СП І RІІЮ1 11 П r jlt" • І' о на т ІІІЯ ЧТІ . ІІ а ро л .тя .1 і ~orтгr rcy СШ.\ . п ~ r .н \І ен т ~ R і І І Ш НХ К а n і та .l і СГІІЧ ТlІІ \ kra ·

rо І І Н

Ї ІІ П f' [) C' n \'F\3 10 T h .1Є СЯ Т К Н 'І'! •

ПІJ ТН! Ші 'l\' Н О Ї , На С ПО JJ\' ДЖ(' Н ІІ і 0 \' .JІІН ­ трачат і t баг~ то сн .1, ев ер ­ ''' Б а ТВ СЯ U Ь() Г О гі ї . з на нь, і nрн Ub0\1Y Т \· т чича.1о сv· б' єкт нвнІІх і І\V nn В \',lИІІі 50 J)() І, i R об 'єктивн и х nричин. Ст.; а - в·л КСМ ,.. Ьров а ра х - ,а. о .н: ржувати в е.1 ик у з арп .l а ж іч о. тран сп о р т. Н а U\':t- го то в о к . .\ .1 с н а '1 <t Г 8 Є \10 ёН Т\'.

т тнт а jЮ .1ТІІ І Х .1~ к о тю т тr оr ~< т і n . Ра с н :І~І р n .1 · Ї .1 а є Ж ІІ ТТ Я

не

з авж .1 н

в даєтьс я

дотр! т ­

тут зак інчен о. д і.1 ьнтщю праuі на оаин процент про· 3 - .таду. JТнше на К а.1ттнів1\о;1 б ін п переве.1и у Т о.1О К \'НЬ т оrс ти раніше запланованоrn ськиіі т с n .тнчнніі ж р айо н у , а р об іт н иr:н рубе жа . Що це дасть 11•111 ї здить ав тоб\'t:. Ше гір ш е 3 і н ШИ'-ІИ об ' єк т а ~ш . П рн · ЗБЇJЬНІ\,lИСЬ З 1\0,lO!llj з а ор ган і за ціЇ?

ного райоб'єднання t!;1Ь- ~іінrернівut

· пр агнення v ко.тск тивv ЄJІТ не у с п і ІІ1Н n Jо R срш т І r:1

перш и й рік п'ятнр ічк н .

!!ЗЯ.'ІИ на ее- :tесятн и

o.l нrт a .l UЯ l n ·:

шн нтr ·

короб ни

В н н о рн rт овуючи

рє .3ІС рFИ

:Ко~tінт ернlвсь- >tera 1~· "

передач,

б.1о 1і11

!\Н У Т- ци:тін.'І.р ів .1() зв и rунів. Р з-

nристроїв .

l' СТа новку,

е!-:оно м ії ці о н а.1і :~а ТО Г1 'і ІщrотоРюн ропрес и. но- оснащенн.~r 1 :еnровади .1и

залча.стнн,

С Ш :\ . Л Іl І ',l іЇ т а інши х кr<\· Ї ТІ 3а \ П .l \' .

В \1 «іі .6 у т т т І,n ~ІУ

.1ю 1 .' 1\

<1('1(3I0Th С Ш.\ :з !

:; .l !f Г П .1 •

П J) ёІ І і

1 1і . ~·

n :н r а '.1 f' І І \ 'R:1.1П

ГОR()ГО

д.lя

ш та м nи

1.

.

ГІJ ·

на 6р а .111

ж о ят т І я , я к е п п ч атn к

•т ІН!І~СJСТ' ШСJ

чr r·

)J()Ky,

б юJ і!\є пт і П

OC)'I()ThC'I

.'lОП О \1 01'1 1 nn tl('1j10fiiTTIO, \rf' .l H 'IT IO Ї .1 ІJП О ~І ОТІІ , ОСВ і Т І!, С \' і'іСІІ .l і іі б і .1 Н Я К а Ч .

·Н а н ю ~ нттнтаrn .1 н v n n.ті­

Т ТІ К \' Т J1 \'.1 і R н т нш к nа їн к атт і ­ т ;І :т у Ri .1ПCJ R i .1 i! IOTb р і ІІ І УЧІІ '.! •<ІІі » .

n pn .l nR ж yюч н

б У ·· а с впї н ас у ш н і в і і нтr о сс н .

.

( РАТАУ ).

fl()A j

ф і н а нс оr; о го

('1\Орn•ІСТІТТ Я ,

гос п техніки . На pe~uнr бе рєсrаврацію таннх зага ртуваншt дета:тє- й за новп:~і :~re ro.1,o~1 nостав- ск.lадНІЕХ в уз.1!в , як веду- стру ~Іа~ш ви сок ої ча сто· ле н() пrрш і Зби рал ьні м ~- ч! мостн до ко:Іібайнів, т 11 3 ~1 онту ва .1 и с п еu і а.1 ь ну

но:<.~байн ів в прова .ш ,1н рє- р і шн і монrнини

є Чнч а.ю т р \ д н ошів . ~· С'­

д о ст а в.lЯ СІ О Jюб ит н в с е в і д н а с :; а . І О\ · - Сантехніки теж під· :-~ а іі да н чи ки ВТ\ . J З СТІІС Я \' '3 ~ · ж п тс.1 і . ~ · тр им али ініці ативу про nі :І. ­ робітнн){ів м а шюtащІ тр ес - н е . ш о б 0 J1()Kll. Та Й ш о r о ботн внщення продуктнвнос::ті Т\', а ВО Н И Ча С Т О ВН Х0.1~1 Ь П.1З110В З НЇ

n рацюва.т и на 6.·-

дов і 4 \ticueв i зв 'я з к у ~ Т И \1 ,

пр аво, від якогn ~а.lе· ж ить са ІІ с л ю.:r.ське і сн,· ва ч ­

ви ст а•т а є насоt: ів д. т я н а сос.

назвати іі пt по ста рс-\1)', тобто не в :І­

~ аве рше ння б у п і в н иитва об'ект і в на тернто р ії інших р а йонів . Tat\. ск а жі~r о . " Жук пні Вишrород с ьк о с о

це

н и :26 м і.1 ьііо ні в а ~.: rриІ<~ Ч·

ви ро бі ток на О.l ного пра ­ ноrає на с о сі в д.т я кан а. ;і насосної о а н сr і і нюючого станови т ь бі.1ьшс з аuій н о ї їх н ач і• ІсJІ о б ТНСJІ'І 1\арбо в анu іІІ . Осо G­ (по ст а ча н ня Вікторе Іванови•tу, та заробітної плати , ска - .1нво к в ар т а : т). а добре пра цюють на ч е т в е р т І Ііі лише за. перше півріч ч я 3 жіть, будь ласк:~, чи впро­ бршади. очо:tюм н і В . Ч . ОСЗ НІІ Х H t'' \I OA\ ,'lli в'a :!.13 '1<1 ко.~они звільнилося 16 чо· ваажено у С ПМК коефіці­ Мі щср іннм . В . С . .Т\\ с.1ьн І · бу д нн r;ів . Н е :І ро бІі .l И Щі і ловік, а прогулів зд ійстІсиn єит трудової участі :• ковн м . В . П . К у .1 рявuс n им . на п ірн ог о к о.т е к то ра . З а р ~J

емо

життєвІ

~1 КОІІС1' ИТуUі Я Х ряду бур•

Н О\І іЧІ ІТ І .\ С\' \1 ,

з них є 1\а.Іинівс ьк и н тс І І ­ ~ТUЧкн іі к о мбінат. ІІ раu ює­

бажанні!~ .

ються . Га.~ аою, що з ввс- д и сш t п.1інп денн я~r

те.

у

Чнча :ю

ного робочо г о

нин ішн ьо г о

робі т ників

на

трудящих.

ж уазню: кра їн За ходу за­ n тн:а не нра во їх гр омадян н а нр аuю . А.1е на ді . t і

ІІУ В ~І тня

е.т ект ри чкою.

рактерн з уваrи

п орушників

інтереси

.1у може й т и м ов а . ко ІНІ R<!Г!Ti CTh МС ;111'1 1І О Г О rн''іс ..1у : О ·

до би раю т ься ...

в едемо ,

До

Ці

д і !n.

Ж ер з овv

\'

ша к ореспсmден rна Л . Шинкаренко поп рос ;{ ­ .lа. нача ль ника nо.1они В. І . ВЛАСЕНКА о ха·

жнтк у. Отже, іі внnvск ни- пр огу.ти. З кн ПТ У , якщо їх нап р-Ів · пр оводи мо .ляють

міро~!.

pony

нинішнього

відставання

незважаючи

продуктивності

Н є- в ,1асню1 uьo•t y

прав .

капіталістичних

монополій

с я.

:КСJЇ Ради народких депутатів.

о:Тчт­

у

ступом

r аюп,rя

мІсь­

соціадьно­

П ро я к у r\ X\'IJ1MTY з .1 n pnt~ ' 111 ТіJудяших У к ра їн а х к anir a ·

ві діграє іі той факт, що ми ни с rав н~ось суворо . Дв 'JХ

вюІ,

ви ко н1-: о м о в і

веJJИкі

масові дії протесту викликані широким на-

:ІЮ.1rіі:.

до помо гу

і

економічних

в агому

СnецРБУ

«Укррад rоспр ем будр.

тичних

н я,

Ниївщини . ЧюІа,,нй обсяг робіт · викон ує мєх­ к о.1она в Броварс ьн о:.Іу районі. Як сві;1ча-:-ь

п .1ану.

Чима .1о

Р СР , ;:ІЄПута ТО:·І ної Ра;щ СРСР Ностянтинови че :ч

поро;:tжу ють

світі

нові

виступи л юдей праці на захист своїх по:rі·

впщення ро.'Іі Ра д н ародних д е п утатів у rосподар с ько~ІУ буді вництві нагоJІо шен о На НеобхідНОСТі ПОС !і.l СННЯ ВП.1ИВ У Р ад На забезпеЧеННЯ КОМП•l С КСНСJГО ('f{ ОН ОМіЧ­ НОГО І с оціа,1ьного роз в и тку м іс т . П r н розр об пі ·rакн х п.1ані в с .1ід ІНJаховуватн в сі їюбажаннл громадян. У цій с п ра в і

СПМR-503 с11еціалі зуєтьсл на сантехніЧНJ!Х роботах , Н но.1ектив трудиrьсл на будовах

неста ·tа

проходять

n ороджує

тр удівників.

в е.1ьники

встак о в .1е­

-

планами

1ч умє

АН

що

нар ік анн я

ІНТЕРВ'Ю З ВІДСТАЮЧИМИ

95. .

мі ко:'d

причини ,

не

р обітничих кадрів. Посу ­ діть самі, із 145 чо.1свік. · п еред бачених ш rатнпм poJ · пш;:Qм, на сьогодні п раuюt.

очолюван о.-.Іу

що

ЕКОНОМНО

11ричнка то­

наш

справJUІеться

у

непола:ІЮІ ,

І КІАРОВА ПРО&ВЕМА, І ПОСТАЧАННІ rо ,

Народжені

різнІ

усу вати

ників хдібозаводу (директор l\f. І. Со­ ладний) . За наказами ІІІіборц\в а;~міні ­ страЦії цього підприємства разом з ке-

БУДУВАТИ ШВИДКО І

по.1 іnш ен­

дасть змогу успішно виконатн пrж.lад Рн і

ші підnриємства мІста.

nnn

наІ<азів стос у ва RСЯ

ст і йн і комі сії . депутатс ьк і тr у пн . на род­ нІ обранці, ш ироні кол а аинв у. Цr

адм І ністрація

Теж саме можна сказати І

з

~арсьним

алr.

:заводу НР. поt'nішала. Довелося міськви­ нон'І<омові nіzптючати до цієї роботи іН·

Х•1ібо6у­

в икон ат и

У при йнятій не щ од авно по ста нов і ІР{ НПРС, През нд їі Rсрхо в п ої Рцн СРСР і Ради Міністрів СРС Р про да .1ьш с п ід ·

вої JІІЕ>та:rурrІї Імені 60-РіЧЧR Радян­ ської 'України (директор О . Г. Большс­ ченко)

мають

сnраве:~ливі

Броварів. Ось nрию1ад. :Завод порош!\о·

ц і в.

Київ .

Н()

нерівники окремих заводі.в і фабри!\ не­ ~vмл!нно ставляться дn б,'!агоустрою

вули­

їх

с т r раве:~:~иві с кар ги їх мешnа:щів. Варто бу:rо б ксрівннка~І но.чб і нату уважн і ше ставитнея по потреб ши тr.1ів і свnєчас­

· ємств .

О.:аrан

що

а.1 є в бу;щю:ах комбін ату част о т r а п.:r я­ ютьс я

11

при.тrягають

те,

н л роботи буда нкоуправ.1і н н я :Jаводобу­ :Іівн оr() номбіяату по обс.1у г()в ув а Іш ю нас е .1ен ня. Хоч ue!t на к аз І вш;онаН'іЙ

пропозицій броварча н с т()су-

мав витратити на будівництІ'о та Р"' монт вулиць і тротуарів 150.4 тислчі карбованців, а витратив 355 ти сяч нар-

Про це таRож йшлося в наказах вибор­

Одн'R

ну ннн !шньоУ частина вулиць приведена ;10 належного r анітарного стану. Однн .1ише вІдділ номунадьного господарстІІа

І

на

Останнім часом у :ка­

пітадістичному

будівельники .

ди тсадків,

тяго~т мину.1ої п'ятирічкн І першого ро-

лочних виробів у закладах торгІвлі мІ· ста, nолІпшився стан nеревезення naca· жарів на автобусах маршруту N'! 121.

ГЕНЕРАЛЬНИІt КОПСТРУНТОР

цех

:Jається

r.ться впорядкування ву.ттиць мІ ста. Про-

nобудува.тш ;:rитячий майданчин на тери­ торії дитячої лікарні . Останнім чаС():\1

зб!.1ьшився

нондитерсьRиІі

Частина

цях Нарбишева, НоккінакІ, ГоголІ'!. М! · чурІна, Нато вс ького. Працівники ПМН-5

значно

введено в дію ніJ'ІЬКа

rоте.1ь.

і

жит­

no

зроблено тверде nонриття дорІг

буде

·

М. І. Со.'Іодннй не в Жи ває заходів до завершення фронту роб і т. а все посн­

спорудження у Броварах зак.н.ді в соціально-ку:І ьт урного призначення. Зо­ крема. за пер іод оданадцятої п'ятирічки

І

І

чено ~nорудити нон;щтерський цех. Час tде . а:1е сnрава стої ть на місці. Депутат

nосилили

лізовуються пропозиції трудящих. люди судять про діяльність своїх обранців, Ради в uіло~у. Чітко усвідомлюю.чи в.аж.лИ'В!сть ціле­ спрямованого з;Ііt!:снення висловлених виборцями пропозицій, винояком міськ­ ради приділяє цьо;ну асnеRтов\ орган!за­ ц!Іtно-масової роботи неослаб!'Іу увагу . У ході виборної на~шанії 1980 poRy кандидата:w у депутати обласної Ради було дана 1 наh·аз і міської Ради 12 наказІ.в. Характерним є те, що всІ nро­ позицІї стосуються різних сфер еконо­

тя, а тому здійснення їх дозволяє nід­ вищити nродуктивність працІ'. культуру обслуrовув ання відвідувачІв у закладах торгівці, noбyry, охорони здоров'я, no· ліпшити благоустрій міста . За час, що :~шнув з лютоrо 1980 }'('· ку, nереважна більшість проnозицій бро· варчан успішно втілена в життя. За на· казом виборці в у Броварах сnоруджено щколу .М 9 на 1.568 учнівських мІсць ,

p!внrrna.'dи ПМR 'Yнooncni.тrnи було дору­

підnри­

увагу до такого важливого питання, ЯІ\

1

тому, як оперативно, з ЯRОЮ якістю реа­

колективи

iin rnтr,.

іІ\ І ІТ ТЄ·

І. ЛБЛАМ n В , ог.'Іядач ТАРС,


НОВЕ ЕКОНОМИТИ 'F ВЕJТИКОМУ І MAJIOM1'

Иt'іНОГО oбcдyroByJaJfН.A нафтоскладського об.'І&д­

Підказала

Проведено вмию.Ій об­ сяг робіт. Но.'!ектив брига­ ди nовністю обслуговує нафтосн.1адське об.lа;хнан­ ЮІ в господарствах райо­ нv

.. Так. ~ дев'ять ~tісяuів

!r..:она:~-rічність іншнх сі.lьсь:;о­

господарсь!-іих ~1ашин у ве:ншій ~ripi за.lс­ жить ві~ ю.;ості нафтопро~уктів, JШі БІІ!-іорн;

:ra

товуються.

вість

Нк ж~

добнтнся, щоб району

єконо~tно,

вп.1нва:ш ва по . 1іпшєшrя тракторів і авто~rашин? тивно

заст~·nннк

лерш

за

все

:.Jа:Іе<І>ать

від

('Тану нафтосr-:.:rадсьnого об~аднання і резервуар:в.

в яких зберігаються па:rь­ не та }Іасш:rа. Ще кі:Іь­ на рокіВ ТО~ІУ У бі.lЬШОС­ Ті господарств нафтосr; їа­ ди бу:ш занедбані. ~·т:;н­ ::-rува:тся

НЮІ

вошr

з

порушЄІ;­

Tar-;,

прави.т.

на пр н;-

:rад,

на цнстернах б:,т.111 RідсуТНі «ДИХа."ІЬ:Jі •> н~апани, трубоnроводи пі:tтіr;а.:ш.

Єщюсті

зберігання

д:т

па:Іьноrо

і

:ІІастиа не фарбува.тн~я світ.lовідбивною фарбо•о, не очищались і не про­ :\ІІІва.шсь. То:ІІУ нафтз­ лроауІ\ТН ~Іа.тн б ага то до­

:\Іішок. Звичайно. ново

познача.rюся

боті

тракторів.

шин

та

іншпх

збю­

ue

на

ро­

авточа­

.\1ашип.

Пnрушення техно.JОГіЇ ,-ранспорrування. збері­ ганні! JИТЬ

8

і до

,Jаправки втрат

приз~'J­

дизельного

тів, сти

до

двох

!!11

Тому

~tання

процен­

д.1я

утрн­ нафто­

гос:подарств

у

:\Обро•му

стані

потрН)­

но бу.то створити ві;що­ ві.:tНУ матеріа.'ІЬну 6<1зу і ..:псціа.тізовану с.1ужбу.

У

році

J !17R

госптсхніка

раіісі.lь­

поча.та

водити

про-

цснтра~ізоване

тrхні•ше

обс:rуговуван:-Jя

нафтосн.1адів

р<Ідгоспів

і

птахофабрик. Тоді бусlО створєно ІШїзну бригаду. т;у

очо:шв

досві;р-Jен:Ій

:ІІаіістер :Vlико.та !Іет;:ю­ Rич Турченко. Jo її cк.la­ JY ВВійШ.lИ Га3ОСЛЄНТро­ зварНІ!Кf! :\Інно.lа Д:>ІІІТ­ рович Сінчук та с:rюсар­ ВО.1ій О.1ексій Мико.'!аііо­

СЬКJf.Й»~

1-\о:,тrт­

.:н~ксу на збирання :зерно­ вої кукурудзи :J 350 гек­ тарів. Тепер вони в по;,­ нюту cri.l<цi працюють мз <>ГlіВДІ?І1-

Зе:ч.1rробн Вссе;1івсьного раtіону першюrи в o6.1acri сгвори.1и на час осінніх жнив ве.1нні ~Ііс-Іі­ Ііо~ш:Jенн,

В

СК.lаді ЯКИХ КО:УІ6аЙ!!іі <• :'\срсонсць-7», авто"обі•lі, траhТориі візхІІ д:т транспортування дає

вес іїі

'!іТКО, ШВІ/ДІ-\0,

сrтриятюте

втрат

техні­

;чож..швість

роботн

Спеuіа.1іс1н

І-:арти

ТеХНО.lОГі'і­

\Іаршрутія,

.Я!і!ОJН

ЩО

;з~теншснню

JСрна.

Cfi.la.lll НИХ

качанів.

Ііонцснтрація

Tar-;a

ЛіДІЮ

!(Q;і\і!ПЙ

закріп.1єно :~а ною району.

3

НО\ІП.l(''{С левною

Прогреснвннй оDгані:Jацїі роботн

зо­

J()СБід засто­

совпоть і !1 іНШИХ ІJаі!о­ :нах·: І~рі~І І;о:чп:тсксів на nо.1ях діють

:372

збнра.1ь­

но-тр<Інспортштх

:;аготm

rосJІодарств. Урожай яі1;с ё~ібрано в об:тасті :~ по:JQ­ вннн [J.lOЩ, ~аЙІІЯТІІХ :JЄ)JJJORГIIO

t;~·J-;yp~'ДOIO.

<<ІІ.~оснівсьюrй;,,

урожаїв

Сі,'ІЬСЬКОГОС­

nодарсЬКИХ

:ш.шся на

ку.1ьтур,

витрати

рс~тонш

На

ТАДЖИКИСТдНУ Душанбе. Шrдрніі 1 рСJ­ жаіі гранатів-по бО urІП­ нерін п.1о.1ів 3 ГЄ'КТара ;;nrrparo ГІ• І' p~.tr·ocr1i «Ho..1і

Jlit

І\а\І.ЯІ\!ІППІ'\1'

B:l.\І:J!I-.T-\rJrn

б.1изу

Н~ рецькоІ

знrт­

:.засобів

\1аtшпr.

території

райс:.lь-

госптехніки

:;находпь,·я

~ІіІf\районна

:rаборато:1ія

по

визначенню

ПаіJЬНОГО

:швіJ\'t;

і

ОгрнЗа.

якості

\ІаСТІ!.l,

Іван

Я!\'11()

'Jасного нтшя

r'онтрq.1ю причин

прави.1

і

усу-

nорушечь

при

зберіган,_Jl

нафтопро;:rуІ\тів знач.Іо підвищився ~юторссурс ЗНИ;JИ.1ІІСЯ

R,J.

утрІНІання

~~і!­

тракторів, трата

на

шинно-тракторного

пар::у,

В організації технічно­ го обс.1:утовування наф­ тогосподарств є і нєви:;j.

д.1я

щоб

:~rатеріа.l<ШІІ,

техніr-;а

запастнти

шені nrпання. А.їе ~ІИ того.

ще

JJ·

на

по:1ях

і

ся

ПрО~Р;:(ЄНН~

ТСХ·

nа.1ьне

і

~тасти.1<1.

пр11

Rif.lHCЛ

t<ОЛГJС­

Ііа.1ініна

Яr>юt;в­

пу і~тені

ського району. Ue забєз­ печи.lо подвійний вшра:u. Ilo:re, яке зразу аві:JЬНІІ­ ється від усієї біо~Jасн, готове до да:1ьшого обро­

бітку. нені

"~'

А

повністю подріб­

рос:тни

.1ають

прибан..:-;у

не

Jrснш

нерів

на

ваго-

кор~Іів

яи

десять

nент­

гектарі.

Нов~' техно.1огію POJ]J'Jnи.'JJІ спец!а:rісти Півдс:н­ ного

відді.1еннн

~-1\раїнсь­

І-:огn НДІ ~rrханізації 1а е.1ектрнфікашї сі:rьського господарства. Д.1я Н впровадження niJXOJЯTЬ серійно впроб.тювані агре­ гати тниварІ-іа 1-\HC-d, m;ою :збирають рнuпну і ПОдрібнювач Il~-H-.5 ДО КО\Jбайна «Нива~. Вібра­ тnр

мо:~отарни

СІачінюється

при

uьnму

.танцюговю1

І!р!!ВОДО:І!.

Скорнставш и с ь 1\ОІІСІІДація:ІІТІ

ттодарства а;уть

ТІІСЯ'І

рс-

вченнх,

о6.1асті

щороку

одєржува ПІ

гос­

3\ІО­

додатково

б.lІІJЬІ-:0

центнерів

:.юо Т!!СЯ'І :~.1л худоби.

Воно

200

насіння

тонн

і

НОР~'ІУ

\'f'rf)т~

ГЕС.

('\'!· П "J~

Шісп. рnків тn\ІV п·т в­ Ті.1а.ш гранатовнй сад tЦТІН з наіібі.тьurих у CcJ1C.1J!iii .\Jїі. !Інні він заі­ ІІJЄ \Іаііі!\Є 2()0 ГЄКТа[JіП. (убтропі•тні

н.тьт\·rи

гран;тт, .ІІрІ1'1, яrrрnІІlІ><>т~сR R

ста!1і

на дво.~

інжнр -Т~діІ-.ИІ\ І­

rиr~''"' ra . (ТАРС).

:\ІіUНОГО

ажурної

сlтки.

з

сJ-:.1()­

просочуюгь

ро.зчюrо.1'1

СМ0.1,

і

«СІ\3а~.

виrотов.1яється

тонкої

BiJ:ІIO­

ЗЄ'~І.lСрОбН

ВИПУСК

е:~астичноrо

зрізуюrJ,­

J(ОШНЮІ,

(Во­

роши.1оsrра.:Ісь~>а-nб­ .1асrь). Об'єдн<Іюія «СК.1011.1аСТИК» OCB,Ji-

.'10

юю:~tу

Ті.1ЬЮІ

r

Сєверодонецьк

Від rрадиційноrо сnз­ собу :16ирання соняшнн­ ся

дерТі,

JРУГИЙ­

п:rющенают

npoзop.Jx

ПіС.1Я

ЧОГО

ПР'J­

пускають череа по.lі­ \тсрн:Jаl!ійну ка~.терv.

Поті~!

стрічку за.·rrшrа­ просушити і

ється

3ГОРН~'ТІІ

В

ру:тон.

Ск:rо. яІ-:е не б'пь­ ся, :знайде застосувqн­ ня прн будівшщтві JН\Іових теп.lІШЬ. Во:ю .1сгко

ра.ч;роюиьс л,

добре пропусr-;ає соня•1- і Не СВіТ.10. Jo К[НЩl року

підприєчство

Г(JТОВІПЬ

piB

б.1J!3ЬІ-і0

вн­

мі.lІ>­

1\BaJpaTHI-IX \f.-;T-

ЙОНа

такого

сн.1а.

ДИСТАНЦІЙНИЙ КАМЕІІЕРІ3 Кишинів.

ВисоІ\опро-

д~ї\Тивною оснащуються

техніною ічо.1діlв-

шахти. де ;J вап­ нлку ВІіГОТОВ.lЯЮТЬ бу­ JіВе.lЬНі б,lОКJІ. На o,tсьні

HI01Y

З Пі;!ПрІІt.:ІІСТВ !І J-

чав який

діяти колrбай,І, не ті.lЬJ;и вир~з;Іє

'!ОНО:ІіТ~- б.10КІІ. a.l(' й подаt; їх на ук:ІаД<lсІ­

:1

агрєгато'r

з

управ.1яє пу.1ьта, пе­

ребуваючи да.1ено віJ 3-Пі.l ЯКОЇ BIJ.liTaЮTb ;tрібннй вапн.% ПН.lИ,

ШІ.'!.

Taha тнfі."

техн іН і! на

П1.1RНЩІ1:ІіІ

.1Уh'Ти;.нісrь

м~нерj:.;ів.

ПГJR!li

трс­

утворення

Д:ш

янготов:1сння

позують ДІПЬ

rr.1астівнія

(РАТАУ)

подають

розчин

агрегат

ПЗ<J.

до

rrропарювач

зерна

і

r:rа;rсньют:ІІІІ

ва.:н;а\m.

я ного

ВХ(}­

п.1ющи.тка

з

Продуктивність

aгprrary рсгу.1ю:ють в ~1сжах 24 т.то;r. 1-\о;кен а ва:тІ-:ів приво::ІІІться Е дію

від

індввідуа.1ьного

є.1ектродвигуна

потуі!;ністю 20квт. Д:ш пропарювання ~Н'рна бажано ВІШОрІІстовуватн перегрі­ ту (!]5°С) ПdJ1Y 3 ТИСКО\! 0,05-0.07 :\IJIA при обробці J 5-20 хв. Досвід радгоспу <<П.тоснівськніі» 1-\иїв<:ьІ-:ої об­ .1асті ІЮКа:З\'Є. що Нсtйдоці.1ьніше виrо­

тов.1ЯПІ п.1астівці товщиною 0,8-1 мм. Д.ЛЯ ПОДА ЧІ ІЮНСЕРВОВАНИХ КОРМІВ

Об.1аднання ;1абсзпЄ'ІУf. nодачу си.1осу <1бt1 іЕочу на .1біртшіі транспортер і в з~1іш\·вач. Д.1я наванта;-r;ення кор:11ів

HiJB<I!!Ta<i;~rJa•Ji

!lCf~-."5 В

тракторні кор:~Іорn3дав<Jчі І-\Т'У-10 або Л рі!'-!СШІ 2f!ТС -4. В ПCpШOJJV ВІ!ПадІ\;,' сІІ:юс з !\TY-HJ ІJІІБ3!1Таіtі:V'ЮТІ> З певною продуюивністю 6е;тссrрсдньо на :,б і p>mli транспортер. У .lP~TO\i';' -- в на!\о­ ІІІІ'І\'Rач-п;ІІВИ.lьннк

j-;I~--1(),

або. f'ПН-4.

1-\ІJГ-11)

С.тід зауважити. що .1ОЦіс1ЬНішє 3а­ бс;тсчУкатrr ІіОНдІщііінс nодрібнення

пебс:r' 1R :ІТе;+;ах .:-;о :ІІЧ І при

збвран:tі

r;~·r;уруд:зн або інших 1-і)'.lЬТур на си.1ос регу:JЮВ<ШІІЮ! рі:Jа.1ЬНИХ ап<J.ратів r-;ор~юзбттра.тьних }Jашнн та ВіДІІОВЇДНІЛІ

сІ3оєчаснш1 ;загсстрення'r ножів \ЩJaJ;­ TiІ'I!Iu що:;:~тін!r ). ТаюІіі си:юс при ввє­ ;]е!!ні iioro в !(()р~юву сучіш до;:rап-;ово подрібнюватн не треn~. до Т(}ГО ;1; бі.пьш rF-:uнo:~IНo }JUЖHa викортктатн його cxoBEJrJa. , Навантажувати б~';:rь-який сн.1nс доІ\і.lьно Навант<J:а-;уваче'ІІ :J doІJeacpH!l.\1 Р•І­ бочІщ орга~:оч ПСІ--і-5. що R порівнянні

:;

греі\ферншr :забе:ше';~·є

:;бнрання

:~та~н

~-порядІ,ованс

і знтІ;r;сІшп втрат

ІІнх рс•ювrm та деяке

по;юm­

додап;ове подрі6-

нсннл

і ро;І'ІС'П.1СНІJЯ Ч3СТОF-: Cl!.lOCHJЇ .Іtасн, і. от;т>с. крашс її пої.1ання твар:r­ на~ІІІ. До того ;1' ;1обрє подрібнену с:J­ :юснІ•

час\'

вІ:ванта;І;\·ють

3

ЧЮІJІ-іі<ІІВ!J:lьннка~ш ~Іі;1Н і СТ !О. Б;:рлковвіі

f!\0\1

наксnичув,;­

бі.lЬШОЮ

рівНJ­

або ніджатнй

(яо:J.j­

гіпь вІJПОRідно 88-90 і R0-82%) П"' ;:tають на :JІ!іш:--~вання 6с:1 додал;ової !І іДГОТОВJ\Іf ІіtЮJ.lЬНІІ І! r!-ill ВІ1.1ЬН !і!\0~1 тип)' r-;ор:~торо:;давача J~YT-3 або стаціо­ Іr<ІрІНІ \І 1\О}J\!ОПІJІІ Й \JaЧC:ІI-;J-;J!Bii.lЬHII!\0'11 1-\П-1 О з рухо:.шч дНJІЩЄ'ІІ. Останній ва­ ріант перс дба •rсно просnточ Терн оп '.1:-.chr;oro фі.1іа:1у <• Ут;р{;О.lГОСППроекв. ЯІі вr-;~:1ува.1ося раніше. д:тя Нd!\ОПІІ'ІСІ!­ ня і І:ОД3'Іі Clf.l()('Y а611 f!\ОЧ~' В .liHiiO :J:VТіШ~'БаННЯ .101\і.lЬНО Ті'!JіОЖ 6 1 !!-іr!р!!СТ()­ R~-ваТИ пrрсоб.1аднані гноєрп~J;и.1а'Іі РПН-4 чи І-\СО-9 або транспортерні

ТСН-2.

ДЛЯ

ПРИГОТУВАННЯ

ПОЖИВНИХ

РОЗЧИНІВ RІТ!-іористоRують

:~:rл

11:єї опrранії

З\І іш~·sа '!

:ІІЕ?.lЯсtі

С:\І-1 .7 :\Іісrкість :J\Іlш~·вача J .8- ~т". продуктивність насоса fi-8 н/с. По;Іача po:Jчrmiв ~- :Ічiur~·f'a'l бС'l­ посере ~І!Ь()

!Ial'OC0\1

II[Ji!

Rfl!iOpHCГ<!Hl! і

:нІіШуВа'ІЇВ nЄ.шерерВІІОЇ діЇ НС'Зручн.о. осні:rьюr ВІІІШr;ають Ті-'У.!НОІІlі pcгy:Ifu(Пmн·р~дІ:Іі

ЛVбJІЇ!{(ІІ{ЇЇ

-'!~- В""Іrд!'Ні В rазеті

_реСШ! ц, р.).

1\bfi!'Q ІVІ:!ТРрін 29 серпни 1 2 ве­

насосо~r

З

Cl\I-1.7.

бачка в змішувач ІJОЗЧІ!ІІ по;J,ають самоп.1нво:~І і легнn nідда ють регу.тюванню. При встано6.1єнні !;рана поб.ш.зу з"ішува•rа \ І;С'рують нют з

пу.1ьта оператора) витрату

вик.lЮ'Іають

зайt>у

роJчину.

Д:тя регу.1ювання nодачі ро:>чнн!в_ у :1ч'шувач ~rожна вш-:ористатн nристрІй, запропонований УНДІ:\ШСГо.ч. Він я.в­ .lяt; собою прооховий кран, пщ єрєдині прохідного І\ана.ту якого встанов . ·rеdі ;-І>ИК.'Іери з ка.lіброванюш опора:ІІІf,

m-;i

'Ісрез

проводиться

ни.

Осо6.тивість UЬ()J'O

що

пр11

І>:rера

~,абнванні

він

~южс

чі

ро:1чину

жик:rєрів

дозування

рца­

пристрою

таt;а,

вхідного

отвора~rи

яr-:щ'J

Зч'на лода­

180".

досягаєть<:я

з

откору жи­

сі!:І1ООчншатнсп.

пробr-;у провернути на

ІктаноR.1f'ННЮt

іншого

~іа"етра.

ЗМІШУБА ЧІ ІЮРМІВ Об.1аднання

винnри­

нтт

r;~

розчину.

Зважаючи на U€, в багатьох rocnnдap· ствах передбачають спсаіа.1ьні бачrш :~тісп;істю 60- І ОО нг, в які попередньо

:Jаоі.

В ~·сіх !-іОJ1:ІІnцєхах

ня.

і

спостерігається

Зі-ІСІОС'ОRУЮТЬ

скло в ру ~10B.tX І

* * • ну,

В!Ії:ІЯДі

п:rастівців

ф~р­

ду

J~R

у

ко:~Ібікор~rів;

ск:rеІІінь. щu трєба ~ІатІ! на ~-ва:зі пр!! t:ІІору;(гJ-;rнні або вн\Jорі бункерів. Горн:юнта:тьннй транспортер ПІ;:-Іі !ІрН СКСП.1J аrаЦіЇ RІІЯІШВСЯ НС'НадіЙНІНІ, ТЮІ\' ЙОГО 1\j)ащс за:І!іШПИ ШН€НО'W :З транслотпера ТЕ-Б. як цє роб.1ять у :~є­ ІШИХ госпо::~арствах Тернопі.1ьської об­

якнайJ;р,1-

рєга та ми об:Wінноm фс-ч'

аг­

КОр.І!іВ

або

прнготування

В'-Ікорнстовува:rа~я

~1ах госnодарств pat:\:mP·. щоб є~-:оно~тно витра•rа,ш­

та

ГОТОВІ!Х

зерносу.ніші

Петрович

В рсзу.'ІьтатІ своЕ­

:\Іашиніо ЦИТРУСИ

pah~

<<Р\'СаН'В­

І ТЕХНІКИ

:Іrіжгосподарського

ни

«Пv·хіВ"Ь!ШЙ»

чюта:ю з~·сн.1ь

вvз.1а:~~н

ПO;ta•Ja

18-20%

:Jберігаються

І<.lаДає.~ю

частннюш.

:Jінія І-:О!Щентратів в r-;ор:.тоцсхах мо­ іhе бутrr в двох варіантах: перший -

ня

!\О,10І!С!\.

е но-вини НАУкн І

•1ишє n'Я,-ь днів витрати.lи в pa~rocпl «Бі.Nріuьний» :ІІеханізаторн

госпоJарсь)(і

господарст­

вич .lадан. За нюш .3а­ кріп.1ена автоnохідна :>.tа/:1стсрня ~ нєобхіднюr на­ баро~r інстру:~~ентів і nр 1 !­ стосувань, об.таднання:.!,

ААРЕСА АОСВІАУ­ ЗАЛОРІЖЖЯ

радосnу

ннніw­

нафтопродукти в радг .І С­ паХ <<Требухі RСЬІШЙ>>,

ЗАСТОСУИТЕ У СЕБЕ

ЛО.lЯХ НІІЙ~.

в

Добре

об:rаднання

т·ехнічному

\IOJf\ лІбрИГіі,1ІІ

ічені Щорса. Тут по~Ііт­ но скороти.1нся nросиї техніІ\И в період збир'"ІІ­

ннх

а масти:І ві~ ше­ до п'ятнадцяти nро­

центів.

.1af~

poui

nо.1ачу

ДЛЯ ПОДА ЧІ КОНЦЕНТР АТІВ

фура;.ююго :1срна піс:тя во:юготєп:юваї oGpo6J-:н і подача їх на з:.rішування. Готові r;о.\Ібікор:.ш або дерть зава'І­ тагr;ують у бун!ієрнакопичувач Пlі G ano БСК-10, ЯІ-іі .lа!ЩЮГОВО-П;Jанчасти:,J <1Сіо шнеr;овп.ч транспортеро~1 подають v буш;ср-Jо:;атор (тарі:rьчастий, ШІІСІ\ОВJІЙ, барабашшй). В ці.1о:~ту такі спо.1учення працюють ці.11ю'т надійно. Проте при підвпщенні во.1оrості про;tукту понц

паІkі.l!>-

---------' пааьного

час,

КО.l€КПІБ\'

вання npoJyнrrNІH(')CTI nодачі. nри зу-. nнн:ках (при заюю нор:11ороздавачів) вик:rючення насоса не приnиняє зра:JУ

з

НабуТіІіі

вах району 250 ре::rерБуа­ рів і 72 па:rьворо:здав<І . lЬ­

госптєхніnою Іван Іванович Бі.1ановський.

- Протяго.ч por;y г•tс­ nодарства району внтра­ чають понад 35 тис:rч тонн нафтопродую· в. Якість збереження і:;

цей

ньо~r~·

внr;орвстан:•я

т-;еруючоrо

ДосВід,

обс:І~товувати

аІ<­

На це запитання дав відпові-'!Ь нашо~rу рєспонаенту

ванЦів.

нафтогосподарстяа

працюва.111

:горми

roтys

.

uього року виконано об­ сяг робіт по технічно.Іrу (}бс.туговуванню та pe~IoІr­ ry нафтооб.'Іаднання t;a сучу 15,1 тисячі карбо-

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

радгоспів

:Машина

СПЕЦІАЛІСТИ РАДЯТЬ

нання.

практика Ві~о:чо. що аовговічнісrь роботи тракторів. авrо:ІІашrш,

ЖИТТЯ

~Іає

ПОТОНИ

ціа.1ьний

лінії змішуванн~

НОМПОНЄНТ!В,

з~ішувач

або

nрий-

JX '!

ПОДаЄ

СПЄ•

nодрібнюва і•

з~tішувач .

Виnробування, проведені УНДІ:\ІЕСГо:.r

і

ВНДІВМОТО:ІІ

пока:3а:ш,

що

со:ю:~в

піс.1я ко:~тбайнового збираннл або наван­ тан-:ення ФН-1,2 в ПО.1рібнюва•Іах-:з.чішу­ вачах nо дрібнюється недостатньо (фрак· ЦіЇ ДО 50 :ІШ В ~teil\aX 61-72% ). ]lJ;jdT• ково подрібнюєтьсл си.юс і буряки в ИС-30. В :~-то.1отнових подрібнюsачах· ~мішувачах буряюІ переподрібнюються. Як

вназvвалося

раніше,

однорцшсть

спrіші Знаходиться в :-.rсжах 70-80/о.

" Застосування подрібнювачів-;,:чіш~·ва·

ч'в на фер~Іах не.1икої рог<Ітої худоб:r і nсоб.тнво ІІС-30 обу:-.rоя~ене пропо­ тою технічного рішення

і·· відсутюпю

JJ(ЖИ ЩО Пр0:11ИС:ІО!!ИХ КО:ІІП.lЄКТіВ Об• .·Jа.1пання J'npмouexiв. Д.1я nродуІ-і~н~:-н­ пюго викnрщ:таюrя ІІС-30 c.11;:r :Jа,осипе­ чvнатн- ІЮда•rv wо~шонентів з наПб1.1ЬШ

:\І'о:-tі.тивою рівНО\1ірністю. ю.; це перед­ І'іачено

.'\1> ;)873

проекто>І 'УкрНД!просі.lьгоспу з викорrrстаннюr вирівнювач:в

потоr-;ів r-;ор:;тів. При енсп.1уатааії ИС-30

виникає пnтрєба снсте:~~атвчно с~ідкува. ти за ст<Іном ножів і заміняти їх в ~.тіру

зносу

в

pa:J

один-два

)Jlсяці

або

пр:r

nошкодженнях. Гете.1ьного дог.1яду по· требують і підшиuниии вертина.1ьного ва.1а

.

Досвід винорнстання барабанних 13оІі· шувачів безперервної дії в господарствах t\иївсьnої об.1асті показує, що вони :Ja·

бе~печують яюІх

добре

Ео~шозицій

пєре:vrішування стебе.тьчаспtх

шнх кор.\Іів прн

будь­ Ті!

проауктивності

іН·

1 О--

30 т/го ~ і згладжування нерівно.\тірності подачі 'ко~шонентів ~о 45%. Барабанннй

:1:vтішувач СН-100 (УНДІ:\ІЕСП дає довжину барабана 2,2 :11. діачстрн 1.6 1 1 :11 з частотою обертання 20 об/хв. ча­ стІ1та обертання бітера - 500 об/хв. Jlpи експ.1уатації нього :щішувача вJі· явн.твся

при ІііВ

бі.тьш

стійни:vтн

ве.1учі

po.1l!HІf

встановленні ко.ІІбінояашtх --- Г\':ІІОВИХ і 3 ТЕ'КСТО."ІіТ)', R

перекону'(:; дnсRід кo.1rocny іtіовтня•>

Васи.тьи!оського

дис· Чо:ІІУ

років

<<40 району

на

1-\нІвщині. . При ;Jастосуванні вирівню.вач!в no;:~a-;1 стсбе.1ьчастих кормів ДСІ-,·30. як це нсредбачено cxe:vroю, I-\UI-\-5, зr~дові.тьао пrремішують норми лопатові змішувачі

С-30

в спо.1ученні

з шнеІ;юr

С1ід зауважити, що .1еяне rІере,rішування !>ор~Іів ~~а~;

ШВ-30. додаткове :~тісце при

JIOJдa•ri м>р~юсу~Іішей кор~тороздавач'l• шr 1--iT:---J О, а.1е це зростання однорі;r· ності нсвс.'ІІШе в ~rсжах 2-.'5°(. і не ;щє ЗЖJГИ ЗНИЗИТИ ВЮІОГН ДО З}!іШуВа 1Ь• rюrn об.таднання кор~тоцеху. Досвід експ.1уат<~uії бункерних кор:"ю.

JЮJДііВа'ІіВ-ЮІіШувачіВ

Об\1ЄЖУЄТЬlЯ

ПО•

т;н що випробувюшюr їх у внробннчи'{ \·.човах. Го.1овна у_\юва ефективної їх

іюбоТІІ

-

цє

достатнє

І>n:~mонентів :J ~1етою

ПО.1Р~бнєнн!\

ааnсзпсчсння не•

обхіаного пєречіщєннп \Іасн шнсr;ашr в 6~·ш;єрі. Вю1оrа ця об:.·\ІоR.lЄ'Н<І танож трнна.1істю ~;авершєння псрс:~1іщування в інтерва.lі 5-7 хв.

Матеріал сти

підготува.11н

управлінь

вадження

пропаганди

спеnІ!!лf• і

науково-технічних

вnро· до•

сягнеиь і передового досвіду Мі· ністерства сі.1ьського господар·

ства УРСР і Міністерства радrос· пі11 УРСР та ІІІддtлу науRово-rех· н!"ІJчої ІнформаnІї Держкомсі,'JЬ· rоспrехиlки 'УРСР.


*

.( сто.р.

жовтня

9

року

1981

НОВЕ

ЖИТТЯ

ФІЗКУЛЬТУРУ І СПОРТ- В 1'v\АСИ!

ЧУМАК Демид Тимофійович ІІі

;.t;ОВТНЯ На 81-му ро­ ;.t;ИТТ?. переста.1о бити­

.1иша ти обор.ону і nерши~ йти ~- наступ. За це nова­

ся

сєрuе

та:;и

7

iipнnro

сина

ле­

І:інсьної паrrії. ч.1ена І;прс :< ги·.1ня 1921 p:)r:~· Дотн;:rа Тююфійовача ЧумаІ-іа. Д.

в

Т.

т!~·,!аК

!ЮНі

1900

f\осе­

ro

нівх3

Чrрr;;.,·ької об:;асті fi C'lЧ.J СЄ'.1ЯНННа-бі.1НЯkа. ;ІР-А :;а:rнятн рі чн>сІ; учнем

І

Rияни

Анвто.1ій

і

СергІй

Бr.lо­

рах

у

Москві.

Анато.1Ій

На знімках: 'Ісмпіони ХХІІ О:х.ім­

здо­

rлг:юви ·-- братн-f1.1и:знята. До сnо­ їх чис.1енних нагород -· чемпіонів

був 7 чистих перемоr. ~- тому чцс­ ;т! над тзкнми іменитими борцями,

СРСР, Європи і світу. П('реможція

пк r>o.Jrapин Ce.li~toв. по."\ЯК Сте­ щш і Райх з НДР. А Сергію праR-

Спгртак!ади народів СРСР

во­

-

кайдор!';;,чJ і НfІЙПІнн!ші

за ле·

-

Сергій

Бє.1ог.1азопи

-..

.1имІ

свою

пєреваг~·

бор·

cnpana .. _на

кн­

чемпіони

з

о.lІмпійсьRІ

ві.тn.ної боротьби Анатолій 1 Сергій Бє.1ог.1азовн.

(згори)

СЕОЮ

Bf'л:r-,

COJ(a ..liCT'i'l·

(j;:-JJ>П:C!-><1.

на

рево.lюuія

rJr:Jt\:a:-lli~·

стає

парттпано\І

пnвст<>Н·

TR раттІа нcьr.nro

сь~;с)го

.1rn;ro\1

ПО.lК\'

'Jil·

на

пра­

B.'JHRCЯ

В

r;pi.lЄ'l\h];\' .li!Ri:JiiO. Н~ фрочтах . грn.чадЯnСЬ·

44

кої

г.ійни

пр11йш.1а

його

IOHl('Th.

Перемога броварських •

Клуб <<Крок>> ДІЄ К.!!уб

.rtюбителів бігу та оздоровчої хольби створено nри «Полум'я» спорткомп.~ексу «Металург»

Ч..1еном R.:У;>·бу МІJЖЕ' стати кnжен меш.канець міста, неза.1ежнп Ri.J. ві­ ну. статі та рnду занять. :3гі:rно .з

рішенням Л\іІ(Я>>,

прє.зи11і ї

с•юртн.1убу

.їЮб'ПЕ'.lЮІ

біГ\'

м'о;.t;.111Біrть .:R',чі на

,.

rо:rинн

вінт:т 1 юк

чс·тпєр

Два

інші

не;н:тях. на

lсн:яття.

по

п:JrJx•J ттпю-~.І-тh

онСJ.тнuях

:ІІіп;:,,

~По·

r.~·.:rьпщії HORi!ЧIOl n;]Єj)іf-;ать на \1есі· ДС\Х J ,lOl'Ri.lЧC'HHMH ОJНОК·lубНННаМИ

18-і

трен~·ва­

---

с~·бnтах

на

прнро;Іі: сте;.t;нах,

П·J:П,()fР1Х .JOpitEt-\·-~.\. !·~R. .11.-ОЕНЇ. h.т~-() :.І~f". на ~""Ті r,()F:;)Hi!T!!

ТР

і

:1іrовнх

R,lil-:e

бігаюп.,

., )!Є'T<J.l~-f,_

тися ~- Бе.l;;г;стч~· cll•11lT3~.тi

га".

пит<~нь техніни і та.hтини біrу. сnор­ тнвної хо::;ьби. а тако;.t; забезnечити .lіхаt:ськнй наг.1ЯJ. Ці.1КО\і :1pl!jl0;1}IO, ШО OC'HOІJ'f\ Н:)Н­

Н<JД<JЄТНЯ

rrтif':(f'Hh з

і

сnортк~убі

t'f:'PPJ

пn

6pnR3]1ЧaH

ПІr:і.

f;

20 і бі.1"ше pnfiin.

ВНП\'С!-іНИІ\Н

}\И'іВСЬІ-іОГ:1

ЩО

Пrо­

інСТ!ПУТ\'

ф:з!-і:-.1ьт~·рн мнйпеп спr,рт;· СРСР 'з

І'іігу на С'с>редні дІ~стс:т-щії Васи.1ь Іза­ новr-fч J-;оровнін т~ :\1 J!!\0.1~ ::\1 ІІТР< >·

or:pe·

ф~НОR!ІЧ

[lJf'RЧЄ'HJ-;ll

і:З

:Oa.lOR0.1f"HHЯM

хоJ.ь5и.

ПО.Jі.!ЯТhСЯ ТЄОРf'ТНЧНН]І!Н :1Н<1ННЮІИ і пrта!\тичним досвідом з усіма ба;.t;аю­

~('{.

чю,н.

МІ_,Х

.1ЮОИН.1іН

{);п·

Tn

OlJOpr>r;ЧrJЇ

Rri <'а:-hаючі ігг•інr:тт. чn.lORJ· :I!O.ln]h) ''f3''•'1'1.liTH Cll0J1TИBH11~1 бі­ об·>.JНВЮУ,ГЯ R 1-і.lубі Не 11\JnTH

Оснояна ~Ієта занять --- ~чіцнrння :ЗJОров'.r.. J,осві.lЧЄ'Ні .1ікарі· споrт­ r; J:I<Ш.l('r:C':-· « ::\Іета.lІ'РГ» .lарис а П<1 R-

ГОМ ;rосві;:rче•Jт:х. а .< нн,Ін. щоб на6п11 ;:rосвіт.-. яsніі .1•lПr>~Іo;.t;e а~\пнитн ЗJО·

ров'я.

Орган:.-шrіі"тн::

вестю1е ін;};ЄНРР ме.,.а.1Урrjї .\. В. Д.1я

тепер

рnбот~·

FНН;;Jнагшя

у

.тівнн. Єф·~мnва та Станіс.1ав

s.т'·бу

пnоrра~!И

прюІіс•,sn~ІІ'

.'ісі

;no

ві:нн• :ro

в;.t;е

rтєй

щю!\:ІаJЄНО

;:rop!;.t;HИ на і 1ООО :~ст~трів. а та­ Кс~ HR .'5. 7 .."і Т3 ТЗ .:; ;;і.1С'\Іf'тр~. За­ Пl~нованп

ТЗІ-і<та;

спі."!>-.НJ:~.п

01-іТ'е'!ИХ

;;

1-іон~у.rrьтаuії

Ri.lllO·

тако;.t;

спостерігатимуть бігунів.

за

ре­

станом

хорош<>

З;]О·

бадьо­

rіrть JYXY. Ба;.t;аючі мnжІ-ть ~верта­ тrк Я JO rll!'JpTHO~Ш.1PHcy ~:\·І ~та.1урr~, тe.~rm"H'-': Р.З-З-12. 93-31 Я. .'Іаснаво проrимо~ РАДА КЛУБУ.

J.lя ~:11іцнення

ю>а.1іфіfіnв~ні

пра-

осn.<1иво­

а

ров·я. Fшrон~- працездатність,

К1УІ'і ~~;з~ чrт;.;,lив'rть гюJати його

членам

r;n;.t;нnro.

J;.l,·б гарант:--., Friм

ЗУСИ.l.lЯ·

\1. Я.<і R

ПJ,.ТJ

\н;)ИFіJуа.lь-них

органі:Jму

r~·.lярно здоtюв·я

:ми Ч.lЕ'НіБ к.тУб,· <пюnцт~ ~·гтен-;к•; ЗJОРОЕ 'я"" an~;t;IIНOIO \.'і()(І \IPTPiR .З багать:~~~ nрнппоя~m

::\Інхай­

.1овнч Прохопович дспо~tожуть 13Н.1ьно ДОЗУВаТИ НаR11НТа~+;ЄННЯ

~;,воJ:: порош!\С:•вої :зrптсьr-піі1.

• вчuте.1ІВ Бі.1ьше 600 аматорів спе>рту .зібра.lа сrартаюа­ да

учите.1ів

йону

за

~пста

та

проrрамnю

rпо.

сnортом

шо

віІ-і

в

:>аняттях

-- н'е пере­

Шr!').1~

БНС'ТУпаючн

віновій · гр~·пі ~!И

,1\Т~Г?.НЬ

Драний

1,,

\'

гта ршій

пере~10ГЕНЯ· П3.1Н В. h. Rе.тнІ-іа

Дrт-

мер;;3 ·, 1 В . . \. ::\Іnснвнч (с. ·се~тиnо.l;;<І) !х рс-.ч· . •ь-

~Іог.1и

6 rизаздрити ренко.

мn.1оді.

но

Об.'Іасна рада :J туриз­ м~· та екскурс~й разом з добровlаьним спортивним !(ІВариством «СлартаR~ лроnе.1н

озері

стnвом.

з:тіт

Ка.'!ИТІІНШ

вnевне­

зустріч

з

нrн;оманднn~ІУ воюва,l<І

за аіну

др~·тна

рr~і

щєра

spc~J

Н3Г·.·трrц~-hені

дозво.1н.1и

гра:11nтами.

тafiia;ry

пrцарунr:а~НІ.

Ні! ПО,lЄГ.lІІВУ боротьбу Зі! вo:reй!lo.li· r;yбor: t<c:rн і

:з<!воюван й<•го

ТТИ< J-~a.lИTЯHrhKOY f!Ь'1Ї ШXC1.1JJ. ЯІ-іТІЙ

диреюор

В.

бе­

вирос:;:J

наметове

містечхо. Сю;:н з JХ~.1нrь ,1юбrнrлі ~Іі!Ндрівnк на вnді 3 ІооЯІ1;;н. Фастова, Ірпrня. БроваріR. У програ.\! і :з.1ьот,·

1-iO.lel-i·

:-·ч3снmш

1

.1іВ.

гонки

на

1-iOH!i\'fJCИ

і

заряд .'іа­

ЗJогов'я.

вого о~;р~т;. Дn пnчан:\' Ве.п-rт-:nї R:тчи:~нянnї в!УІ­ ни ncpeбyR<JFІ На ПО.lL!НЧ­ НіЙ робrні R Ра;;я'Іські й Ар.v!ії. З першого і до о~­ танньс•rо JНЯ .1нхо.rіrтя в(}оював на р:зних фрон­ тах.

~- грі.>ннй І ва;.t;кий д.тя БатІ>r:;в·l,"fНН час п.1.1 т працівник Д. Т. Ч:-·:11пх Па]1ТіННЮІ C.l0~0\1 ;оігрі5аR серпя r'іійпів, всР.1:1В У

ннх

·ч,>:Jі.

вно сере;х ДЮСШ міст і районів Київщини. Jn фіна.1у RЯ:ЙШ.І'І cпopтotrнrJ Rасн.1Ь1>ОF<а. Ірпеня. :\!иронівхн і Брr1· варів. ПерШІІіІТИ :1~·стрі аиrь "rщ~ Н,lІІ ;~IOC!J І

Bar;J.1hfinRa

тн

F>rпвarir.

ірпінсьІ-інх

нів

на;)

спnртсме­ мнронівця:-.ІН

( :1:0). Грі! за перше :~тіс'пе міп; ірпінсьr:юти і бров<~рt'hh!ІіІІІІ

СПІJрТ01Е'Н~:І1!1 ~ljJO·

ХО.1ІІ.lа H<I!IJІY;.t;\'HІJ. На ГІЄІJ· ШІ!Х

XBJ!.lІJНaX О]'ПfЧ!рЧаНІІ :;абн:rн го:І. яюті\ 'Ііr в;т­ J)ішrпrІ

:J3

Тр!!

до:rю ;;~ттрічі.

.10

ХRІІ:ІІІНН

;:;,1Р

1\іНІІЯ

;.t;p 6Y.la ;;n:11анда

нн,

які!

візІ>:~<Іе

нях.

що

~-n;mpn:~i. аарахnванп ІІів

н

:!МdГаН·

проходишмуть

в

:Іп її сІ-і лад\' п'ять r.нхов;~н­

тренєра

Броварсьт;!'Jї

3 р?.хун;.;n,; 4:2 nереж' гри ірпінці ;;рівня.1и раху­ ДЮСШ В. І. Пnдзигуна. гу :>.:tnб~·.1н юні фУті3о . 1і­ нон. f;~·.lo прrrЗНіJЧЄНО ,10В. IBROB, стИ н;,шого ~тіпn. ,lру!'нй .l~TXORHЙ ч:Іс. І т~·т щастя директор ДЮСШ. матч закін·швся пєремо- ВС'Міхну.1ося господарн~І.

Наша адреса

І телефони: Броварська

r Е.~ ЕФО НИ r

255020, м. БРОВАРИ, syn. Киівсьна, 154. друкарня

Кнівськоrо

житт11

дарства.

19-4-47:

редактора

~ореспояаента

nромясJІовостІ.

о6.1nо.-Ііrрафвидаву.

,І9-3-В2:

оІаnnв!JІа.•ьяоrо

не

бра.та

пистІв

І

масово!

Піnне;:ти

fioж·ny,o.1ЬUi,

р,1fіітннни

:<аnрошували

його на CFHJЇ святА. вечо­ ри. ;,бnр~. Скр\.'JЬ він був ба жаню1 rocre:-.1, uінави~t співбес';rннкС':Іо!, пере Jати

І ~Іictte.

Т~·растr1

Ірин~

ти.

Xnpnllii

Трет<:

СП•1РТСМР'Н!

ра.~> м.

рЄЗ\',lЬТіl·

місuе

:нйня1ч

:\~Воду

« Іск­

Бояр•-:;{.

О.

МЕШШ,

RапІтан

команди.

На першість міста

яний

міr

CForo

_;(}ос-з'.:r

;.t;иття. паrн:йнУ прнстрас­ ністІ> ТИМ, :З НЮ! СПі.1НУ• ва вся.

,]о nrчннього .:уня жчr­ тн RiH буF Ч.'JЄНО:ІІ пар· тійної ко:~о1\rії при ~ІіСЬХ· но'V!! f\о\шартії -:-·нраїни, Світ.:tа \ІН.:їа vтана ся

r:ач'ять про J~

ти,:офіі:іr'в<!ча нa.-,aFmJ'i

в

наших

пеое­

Чу•

~а.1ишrпь­

серцях.

Гrупа rоварншlв.

с.1n·и

E!!Z2!2 ____

НЕ' Р'13 останнім 11·

РедаRтор Є. ФЕДЯИ. Ім.

рашнао;о

16.00

16.10 16.3n

М.

Чернише!Ісr.­

ti.OU П'ЯТНИЦЯ.

Я

с.Гпспод.арський.

Конц•рт ДержавнQrо аІІ· са.мО,!Jю танuю .. Кабз.р!ІИН·

19.!'Ю :\ктуіі.1ьна

с Життя.

виnробову!.'!

Мп(·ква

і

•онuерт д.18 nрк•строч. k:амера.

ЖИття

науки.

\' СRІТі. 1\\nнe·r,·. Ду~т

сt~.риnкн

і

,1tн.,. rе.1r.фі.1ьм «ХаА 'б~ дуться. теnї мрії, Mir r,,. •. 19.15 Х~д. Т<,;,.фі.,ЬІ•4 •д•~ l!HI 3 життя Rіктора Kiиricen­

Р~ ..15

дt>мічнnго

Тt>атру

опери

Ю . •nермnнтnв. tо:упця

р;,.)О Док. Виша

1~.:зо

t:Піє:!!•

І\а.1ашникова».

і

Тf".1t-фі.1ьм

с.Аріиз•,

1

мат~матика.

Ек ра І-І

к~-рс..

сту.!І.ента~·мочtнtка..

:.ю.r.ю Rrчі"ня k~3'"'· 20.15 ~- КІ(ІR містn

Са.раак~­

СторІНІ<JІ

к.1. 1\ ..;n Історія. 4 >..1. 15.2n PnciЙ\:hh.r мистf'UТ!Ю. Різь­ ба і pn:~nиc ПfJ дерев,.с.

:.ОТ

;н·rж~виnrо

Аііи!

!іаІіrон.

М..

про

na». 'l r.f'piя. •Чае>. 21.3-~ Му.'\Иk<1 театру. kіно. Т@· .1~6ачення. Пn .1акінченні Сьоrоtні у ('Bi'ti. тпвськt'нrу

дпбраніч.

112(} Фізика.

21.00

ttfПІ1rтіи

«Час•.

життя і творчості. 1.~.!Н 1 t.1t!Ж)'PHR.1 «3Rі3дар~.

19.:?1)

ПРО(РА.\\д

На

21.(НІ

IZ.IO !lA<.

JІ,,я

а.п.та.

1\nннtf'T

2fl.-1f1

2{;;~.'5 «діАоІ!Іі СІсоби ,.а !ШКО. навці•. 22.3.3 К.~ме~'НИЙ кЬнuерт. no закіНtІt.нні Нnвини. П РІ1ГРА.\\ ~ Н д ОБЛАСТЬ 11.40, 1~.·10 Історія. 7 к.1.

Фt~ьм

18.4~ СьОГ()дНЇ

lt ..;n

мн•.

,Те:~ефі.lЬМ •В•чір poc!lke• К('}Ї noe.1il та старовинного

москsнчі.

16.3.) R ,-остя_\. ,- казки. «Мар ·я-ма ИсіrннJІ».

t.'!.P;

і

рnмансу»,

t-іовини.

19.0!1 В.

ме.ханіз~!

19.30

дпr~іл r·(\спvАаnюваниJІ, 1\iнonpoJ рама. 15 ..)11 Народні ІЧ:Є.1ІJдjї. ІБ.І),;

•ЗаБnн

В. Muuapт, фnpreniaнo з

вини.

14 .. н, J4 ..;o

Ро.

мова.

нас~.

Фі.1ьм

•asr•

Турботи

майбутнє.

Новини. с:LрібннА -· Азиіиочок». сНа Дrlflt)MOГY ШK0-1Ji:t.

1Ї ,:JO 18.00 18.30

ЦТ

ка• КабарJІино-Ба~карськоІ ,-\.РСР. По Jакінчrонні Но·

Справжнім спортивним СВЯТОМ Д.1Я ШІ\О,1ЯріВ Мі·

~-

оспб.1нво~ті і nроб.1еМ!1*. 1:\f'HU~pT .'Іі1'ИЧНОЇ ПіСНі.

ЖОВТНЯ

ПРОfРА.\\А

JІНЯ».

·'".1

ci!kьk.a

,юr.1iд;.t;eRf,

f\nвa ·1енхс1. С~ргій Сагай­ дачний. Юріі\ Крючнов і на вnді. і на березі пn·

та

po-

\I0.10.:ti. Й·');о :1на.ти ! .тюfіи.1и в ш;;o,lJ:1 і на п'.1ПJ1ЧЄ\1СТзах міста,

1-3 ОО lln<

Jr.n;

зайня33.1i'hji

)[p(JBO.']~B

fior:-• cepr.1

учас:-ь

і

пенсії,

rpnиaJcьsv

12.41) 1 е.1ефі.нч

9•.;о

гостей :1.1h<н~· -F! :J3Г8.1ЬН•)~ІV

на

h.оrn.

ті на !І р:-",;-;еної борnтьбн броварчани п::ре,tоГ.1ТІ сиnьнv r:оман:t,. Інсппуту

аи

ПерЕ'б~·ваіочи

ІJ<ч;у

ба . 1~т~

і на І\С'Й ра1. R р~зу.lьта-

я,1ерних

війчи

в\ifcьr:nRn-пa тр:отнчну

нашnго міста

ра~

у таинх 1маrаннях. Добрr Пі.1ГОТ\'Ва:ІІ!СЬ С:llО!JТСМЄНИ

:;~.tаганнях

ротьба.

MOf»,

)1.~n •Чt~с•.

21.;1.j

«Прnщання

3

t{ЩЮМ•.

серія.

та

Міськком Компартії )'країни. f!ИK()Ht<t'P•fM мkькоТ і раttпннпї Pflll нароnни" lt.f'nyтfltiв з г.1ибоким СУ~ом сnо[ІІ;ішаІ<)ТЬ про смерт~ ч~н~на КПРС з 1Q21 ре!<~.. [lетерана rромаlІ.янської і Ае.1икr>ї Rітчизняної воєн. ч.н·на парткомісії при мirhfi комі нар-тії

взя.1и віна

це

групи

:<аВня.1~

ко:~<~анда

шко­

мо.1у

ника

у

внс.ІJов.1юють

внrр3.1ІІ

во.sу

вим

рахун!-іnм.

19·4-67.

м. Бровари, вуJІ. Киівсьха,

154.

19-З-18:

Rе.1икої

щире

ІІІдJІІ,11І

)(ОМС~­ tуму.ю'!ь 3

рок~·.

воЕН,

В!ТЕрана

nідподков­

дІ( д

Ти".nфіАовичо

спів'ІУття

і'ї

рІд.иим

noкf~нoro.

:V

ll•~ида

сНое.нІ

жязнь~

ВарСІо,ОГО

-

nаиньJ

r-оtюдск(')rо

\.:(')Rf"Tn~

RnnnлнF-oІ:C

КІіев~~од

обле~ти.

Друк високий. Обс.11r

1

сснаА

ГO~J0JJ('k0ГO

Kn\1M\'HHL'Іиqн·ko~

н. д.

Бондар з nрн­

бзтькft

rохnо­

г.1ибоко Н:ІZ1

1

Вітчи_Jняної

пaJ>Ti~нnf npraнi,auiї

смерті

ВАЛЬЧУК

nартІІІно• о

КПРС

nокіАноrо. 1(nм:Ітет

k,n,leкrнBІi Брnр,~рськоrn tн:tAoннorn ву1.'І<1 3а'я:.3ку та "i•1,'J.iJ~HRЯ « (OIO'\li."J)\"f\" ~HC.1t)8~1ЮtnП, r.1ибок~ СПіВЧУТ'ТіІ

перенон.lи­

оt.1ьсь•оrо

рідним

rн"ІІ 1.ні1аuіи.

'І~- м

сти

аІдді.1у

А

ком6ін.1ту

Л•мида

с.•рета~І(1

вІддІ.1у

1\

nі.'І.стакні

1 і ,'.;"n 2. C.li,\ Rід:ЗНа'ІИТіІ \'і'П!Х С'ПП[J1ТМЕ'НіR Ш!-іn.1И ,\;g 2. Rri :Jустrічі юні футбо.1і

ре.ха• тора,

і

.~

І..Півчуття

ч.1е-на

C!'IIH"!JTi

громадя:нськnї

.'\\

ТимnфіИооича

па.ртідиа

l!t"'Jн•в()r:бr()бHorQ

привn!l~·

СЄІЧ'.lНіХ ,'\с!

з

шире

.-\з.чІністrаnі!:І.

.'\-;. 7. д р~ТС' - шно.1н :3: ссрРJНьо·;· групи шкі.l .\;, ,:; і .\;, 11. 111'1,10;)· шnї групн шкі.'І ,\'! 2 і .\7! 7 та наіі~1"-·'одшої -

рааІомовJІекна

роботи

вис1оs.'Іюють

міс­

.1и .\о

І.

sаст,

ІН'J1Ше

~

4 Де!ЧИJІа

СєрєJ спnртсменів

старшої

(ЄkретарІІ,

нІсnевого

рnбnті.

1!=!55

сі­

ГС:СПОJаРСЬ­

нr~ину

('і\Мод:я.lьності.

f\оманд;1 в;.р•

У

rтвnрена 1-\нїнщнучасть

pE'cпy6,1iH3HChf(HX

т: 1і,;.;:і

;ti)F<oдн.lnCІ>

бо.lу на першість міського вІдді.1у народної освіти.

Наші футбоюсти ста.rш срібними призерами. Тут з{іірна

не

На

Ч~-\\?.Х

б1·1n 1\orn .1броrю.

футбО.lЬННХ :v13Й.1аНЧІІХаХ точи~ася напо~~глива бо·

r<JIO

І

\'

вnевненість

закінчення

!'(J~!YHiC'T

ху­

уче~сть ~·чні чотирьох 1-іпвнх груп. Два ТН;.t;Ні

Три днІ в Ірnені nрохо­ д~'ІИ фіна.1ьні :змагання з футбо.1у на першість об.1·

Ш!-:'1-

військ)·

ор;rе­

з·:рни,

ста стас1и змагання з фут­

В. РАТУШНИП. вчитє.-rh місмюї серед­ ньої шко.rrи ,Ng 8.

Писа-

закінчив

Yl-ifjaЇHCbfiOro

Піс.1я Пр1ЩЮБ<іВ

ііайдарнах,

r~мopn6or;,

до;+:ньої

cшtp­

одеD-

.1~'

\Іе;:rа.1юш.

:~ тсхніr:н водно­ туризму, в'язання вуз­

го

r:расиво.

:зм<'Ігань

жа.1и хороший

;]Ьорості

CP)lЄ'.l· r>ЧO.liO­

Ф.

провеr:ти

швтцко

1!=12R

В:йсЬКОВ<J·ПО.l:ТИЧНV

мnма

:1м~гання

f(оманJа

Добр~ срганізація зма­ гань. підотовка стадіону

RaR

Фа­

туристів-вод­

різноЕn.1ьоровf'

!{OMaHJOIO сере.1ньої ШRО· ;:~а. .lИ ,1\"о 1 і пере~ог.'Іи з рахунном 2:0.

Rе.lико;:н-Імєрrьr:ої cepeJ· ньої шхn.1и. Всі призерЕ

сти.

на

під

ників Київщини. ... Ні\ М<J.:;ьовначом~·

Юі33.'111

прове.1и

нещодавно

СнІтинці,

П<?рше місце в заrа,1 ь

ра­

Показавшr; непогані резу.1ьтапІ з рісзних видів З:-.!3Г3НЬ, ,І"!іІГЮ!ЮІ ЇХ ;:ове.1н.

татам і

турИСТІВ

У

pou 1

дF·CJ~~a

Чер~ОН'1Ї

з

g;~J

JC'.1}0.

Пpanora.

НН\І<:

fііЙ

вн::Jнач:І.!а

ЙО!"О

вах

(Фотохрnніма РАТАУ)

над Сj•перииком.

,

ро.l:10'ІаН

біографію.

rnнy, янr;й

Фото В. РєпіJ<а

1\і.lЬШ !1!\ ЗВ! ХВИ.lНИИ. щоб ;!01'\f!CTH

ремоrу в Т~"Г-'НірІ І'іорnів вІ.1ьноrо с:rк.1ю на ХХП О.1імпійських ir-

юними

3

Л!!'МJf-ДИНамІвця~ти:

ТІfЧНО В БОЖНОМУ ПОЄДИНКУ О.l!М­ ПЇЙСf>JfОГО т~·рніру потрібно б~·.j!о не

--

ни дод~-'!И ще лві .зо.1оті ме;ха.1і

пііtськнх іІор Анато.lій (.1іворуч1 І

r:C;Ra.'JЯ

трудоR~·

Кі!

віри:rи.

ної війн;~ І та !І стУr:еніа, ;::Rо.ча op;trнa.v!и Червоно"

народ:;воя

R се.1і

l

Батм:івщина внеокСІ оuінн.1а йоrо ратний тру;:х, Він нагореджений ор:rена~ш .'Іr-'ніна. Вітчи;;н_q-

друкований

Dpr>·

КОМК1'РТ8

ІІІ'UТИЯ А

МА І( Л

Тимофійовича.

Ук-

r?ttnннor()

Га,ет•

cepeav .

..tenyтa :ов

аркуш.

~ИХО.ЗН'іЬ П. RTHИUIO

Інп.еке

1ираж

12.160.

у Bl.8T01);08:t ТЗ субОту,

бІ 964.

Зам.

4163.

#160 1981  
#160 1981  
Advertisement