Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАНТIlCJ1'

..

ом ЦЮ

в заеіки 6атьківlpВИ

(3470)-

СВРВДА

Продовжують надходити по­ відомлення про виконання рес­

Омської, Пермської, Свердлов­ ської, Тюменської і Челябін­ публІками, краями і областями ської областей виростили доб­ соЦіалістичних зобов'язань по рий урожай, організовано прове­ продажу державі зерна, кар­ ли збирання і перевиконали

1 ЛИСТОПАДА

1972 2

ЦІва

р.

топлі, овочів та інших видів продукції. Гідно зустріти 50-

коп.

річчя утворення цього

РІК

ВИДАННЯ ЗЗ-й

.-. -----------------------..-.. .-----------1

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬІЮІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

прагнуть

СРСР

трудівники

се­

державі вперше. На хлібоприймальні пункти від колгоспів і

радгоспів229Азербайджану натисяч тонн, Грузії дійшло

тисячі ТОНІ!, Вірменії тисячІ тонн, Литви 278

134

тонн,

Латвії

вили на приймальні пункти

Першокласним . муляром за­ рекомендував ' . себе член бригади комуністичної праці

змагання за підвищення про­ ДУК1:ивності праці, зниження

працю тиву

високорезультатну

такий девіз колек­

-

пересувної

ково

здавати

трудівникам

села важливі об'єкти ио­ \lі вироБНИЧі і господарські примІщення. Так, достроко­ во,

до

першого

вступила в дію

вересня,

перша черга

'Налитянського

комплексу.

До першого жовтня, на п'ять місяцІв раніше, було здано в експлуатацію Семиполківсь­ ку птахофабрику на 200 ти­ сяч голІв птицІ.

Ці успіхи кувалися у по­ всякденній ударній праці. Швидко зростали промисловІ к.орпуси в Семиполках зав­ дяки майстерностІ членів бригад М. Т. Блохіна та І, П. Федоровського. Хочу вІдзначити

і

тих,

хто

вміло

Q.чолював будівництво важли­

в.Ого об'єкту. четвертого

ної

Це

начальник

загону

пересув­

механізованої

колони

В. І. Семеняка, партгрупорг М. А. ГладовськиЙ. Взявши високі соЦіаліс­ тичні зобов'язання, колектив згаданого

не

загону

шкодуючи

трудився,

сил

і

Полотнянко,

.

В. Г.Стецик.

М. Т. Блщ(на-,-,-В .. М. Полі­ щу~.Як . кращого з кращих його бу ЛО прийнято Rанди­

2,2

датом у .члеНиRUРС. УСПіХИ нолективу ме. хані­ зоваНОїколQu.и пе.РеБУU<іЛИ у пря:мЩ ;j~JIt~жностl. від, ор­

tаНlзаціУ" ти

всіх

ристь

ське

БУдIВRиц1Ва,

бригад.

рuбо~

Велику

принесло

керІвництво

ко­

диспет~

Рапортують і картоплярі Ро­ сійської Федерації. Землероби Брянсько'і області, Нарельської АРСР, Номl АРСР, Алтайсько­ го, Нрасноярського, Хабаров­ ського країв, Намчатської, Не· меровської, Нурганської, Ле­ нінградської, Новосибірської,

ПрОМИСЛОВіСТь Украіни

собівартості, за в и с о к У якість робіт, максимальне

достроково виконала

використання машин і меха­ нізмів, за економію і береж­ ЛИВіСТЬ, за дострокове ' вико­ нання

,

.

державного

та

плану.

став

... 8 ; ~a1npi. 5O-pt.... ~ 2 ' . Р І уeвlпnle М­

бу дівкиЦ;-­

П і.

вом, постійнодІючі пости по якості, нонтроль за ПРИЙМЩІ-' ням і снл<rданням матеріал~ безперебіЙНОЮ доставкою Тут повніGТЮ виправдала __ бе поточна система бу~

" . вмву

QJJ.'OI'O РІО8У

. '...1 . п·.~врl'ІВИ, . AOCrpoкo­

.-1IIt.qI.

Оплачувались робітнИ8 відрядники за анордним_

__==-7:'=~~ • . ....

акордно-преміальними

. . . .1,. .•

стимулювало

продажу

ластей Російської Федерації. Добре попрацювали й овочІвни­ ки Узбекистану, Литви, багатьох країв і областей РРФСР ...

.?спіху

добилися чаєводи Гру­

зіl, Азербайджану, ського

краю,

які

Нраснодар­

перевиконали

плани і зобов'язання дажу чайного листу.

. Продаж

державі

СІЛЬСЬНОГО

по

.

про-

продукЦії

господарства

триває.

(ТАРС).

Видання промов u

статеи

товариша

л. І. БРЕЖНЕВА Ви~авни,ц1'Во. По.літично.ї літера­ тури випустило. в світ трет;й то.м

1I08'IIUI, 8новаJlJi: lLJI8II про.МО'В істатеі fенерально.го. сек­ по ~ реа­ ретаря ЦК мре Л. І. Брежнєва . . . . . І....,... бlA.остІ «Jlенінсьхим курсом».

ництва.

що

плани

. ; 30

&.

дами,

Виконали

гориувши соціалІстичне змагаи­

ОС;НО-

1

держави

ганської області.

І

Працівники промислових пІ~привмств республІки, роз­

інженерно-техніч­

них пр,!цівників

засипали в засіки

мільйон 720 тисяч тонн зерна. Майже стільки ж один мільйон 700 тисяч тонн дали країні радгоспи і колгоспи Нур­

план десяти місяців

TpyдQ,ВЦ~ eHTY.;1i~:3Mpo()1~

нинів

землероби Омської області, які

тономних республік, нраїв і об­

НаРТОПЛЯРі Білорусії відпра­

механізова­

про

план продажу овочів.

252 ти­ картоплі державі трудівники сіл 94 тися­ України, Казахстану, ряду ав­

-

чі тонн зерна.

ної колони М 8 тресту «Бро­ варисlльбуд». БудівеЛЬНilКИ постІйно намагаються достро­

кИ

ви­

Цими днями, слідом за хлі­ боробами Алтаю, рапортували

сячі тонн і Естонії

ваджено у виробництво шість ,рацпропозицій, загаль­ ний еконОМічний ефект яких склав 55 тисяч карбованців. Тут . ширилося соціалістичне

Азербай-

достроково

855 тисяч тонн зерна дала Батьківщині Молд а в і я, що значно більше плану. Таку кіль­ кість хлІба респуБЛіка продає

мільйона тонн бульб.

С. М. Москаленко; М. Я. Курінний, М. К,Накалюж­ ний, М . А. Антоненко, В. П .

села

. РСР

конали

тисяч

Рапортувати піввІковому ювІлею нашої держави тІль­

ТРУДіВНИКИ джанської

ла.

53

ПЕРЕДЖОВТНЕВА ВАХТА И-х!з!l8]·'і:-]

до

-

план продажу державі.

,а"""

к1AId.eв

пра­

веmncy зaлlзноl І ча Брежнєва зао періо.д газу, ~але­ 1970 ро.ки. Третій то.м

I'OIIY"CJd

вyrI.ILЦ,

м .....нцевоІ

ЦЮ і викликало зацікавле~ ність у достроковій здачі об'єнтів. Більше 85 проце.­ тів робітників-відрядни_ були об'єднані у компле... ні бригади.

руJPI,

В",. труб, продYJЩIІ ма~бу­

.......... ......я.

~y,

...... -. '

За час будівництва пта:m-­ фабрики було подано і ВП_

«.ІеніисыtмM

мlиер...іІих добрив, мяни 1 ШOВКOlих

.'аса,

хур­

COM»,B...alвly 1970 Ро.ці, ВІJlЮ:' plЗІІОI ІІРО­ чав промови і статті ЛеОНі,J;а Іллі­

карбоNцt.

на,.

ДВG'І'ОМНИК

ІІІА­

олі! та Івшвх

1964- про.­

до.вження цьо.го. .видання. Він міс­

..опо.віді

тить ПР(іМо.ви,

і виступи

ТО'В. Л. І. ,Брежнвва, що. відно.ся­

ться до.

1970-1972

ро.ків. f ці

роки р~аисый ваРОА пі~ херів­

енергії.

Сприяла цьому і добре орга­

ИИЦТІО)( KOJiyme'fll1OloїUapTЇЇ ііі

нізована . ПОЛі'lико-виховна робота. На початку кожного місяця підбивалися підсумки

ЛенінСько.го. ЦентраЛьно.го. Коміте­

змагання

ство.ренні

за

минулий

ту зро.бив НОі!ИИ великий крок у

час.

Ланки, бригади і загін в Ці­

бази Itо.мун:зму,

лому ·мали конкретні зобов'я­

зання.

Така

цілеспрямована

робуту

форма змагання сприяла йо­ го

дІєвості,

поширенню

У про.мо.вах

У загоні регулярно прово­

том,

зовнішньо.ю

бу д;вництво.м

по.літикою

країни,

розро.бляються питання теорії на­ уково.го

комунізму,

практика

У повсякденній боротьбі за

аналізується

о.рганізаційно.-паРТ:ЙНОІ

T~, ідео.ло.гічно.ї

виконання на креслень п'яти­ рІчки зростали люди. Все гучніше лунала слава про їх звитяжну працю.

Рo:Jвинуто.го.

ро.бо.ти в умова""

со.ціалістично.го.

С)'­

сп:.1JЬства.

Третій

Добре відомі па будові такі робітники, як В. І. Бровко, Г. И. Вакуленко,

со.м»

то.м «денінським

видано.

масовим

КУР­

тиражем.

(ТАРС).

Вечір зустрічі поколінь зустрІч комсомольцІв

.

Оперативні

рІзних поколІнь.

даНІ

управління сільського господарства

~исвячена 54-Ій річницІ вІд дня народження Комуністичної пlJJКИ МолодІ. У залі будИJD(У КУЛЬТУРИ заводу «Торгмаш» зібралися кращІ молоді виробничники заводІв, фабрик та радгоспІв, представники уЧНіВСЬКОі молодІ, комсомольцІ, активlс-

райвиконкому про надій молока господарствами району за 30 жовтня ·1972 року

ти Броварщинн. ЗавІтали в гостІ І старшІ товаришІ, ветерани

ВечІр ВІAtCYtив вступним сповом

перший секретар Бровар-

ського МК Л СМУ В. :в.урлака. З трудовими рапортами та привІтавнами виступили робітвица фабрики верхнього днтяучень

Броварськоі

СШ.Nil

...

о

партlі.

чого трнкотажу . Л. Нишенко. В. Кравценюк.

нагромадже-

до.свід керівництва

комуністичним

нові

праЦі.

Хвилюючою була

виступ1ZХ то.в.

концентрується

ний партією

конструкції і будівельні ма­ теріали. Заняття проводили­ ся за 30-годинною програ­ мою. Економічні знання здо­ бували робітники в школі ко­ мунІстичної

і

д. І. Брежнєва, які ввійшли в цей

дилися бесіди, ПОЛітінформа­ Ції, лекції. БудівеЛЬНІ!КИ по­ стійно підвищували свої знання. Особливо знадобили­ ся вони, коли на будівництві застосовувати

підвищенні доб­

народу, зміцненні мо.гут­

ності Радянсько.го Со.юзу.

пе­

редового досвіду.

стали

матеріально.-технічної

ІІазви

'осподарста

.....

~

.!!!

.. L:"

",-

oc~ 01·-

о

ОО('"

2

S'" о

З хвилюванням слухали присутнІ розповІдь учасника штурму Зимового. колишнього командира зведеного зarону Чер·

Радгоспи «Плосківський»

воно! гвард1і, rенерал-JIelтеванта у відставці В. Ю. BaєнJIЬ8M.

імені Щорса'

~руtанівсы{й»

"'''

10,0 7,0

6,7

о о:

•~ ... »~ •

~::I

-а ~~ ~ " .. ІЕ

е'" .. ::t=

.....

1; ..

..

.-..• !;... ... ... » ..... :8 .: .

О

.5

"

О

.....

g.~

"х +і ~ii5

-0,6 -0.5 +0,2

-О,і

t;1IfiI

«3аПОРІІЦЬКИЙ» імені Кірова «3 о р я» «Л ітківський» «Жердівськиїl» «Требухівськии» «Красилівський» «Бобрицький» «3аплавний» «Великодимерський» «Гоголівський»

ЇО= "'0

Птахофабрики

~.

Пухівський ППР Семиполківська

=3 92 93

90

Калитянська Племзавод

«Рудня»

Богданівська

6,7 6,7 6,2 5,8 5,7 5,6 5,1 5,0 5,0 4,8 3,8 9,4 8,0 6,5 6,0 5.0

-0,5 -0.1 -0,2 +0,3 -0,4 -0,5 ~O,5

-0,2 -0,3

+0,2 . -0,2 -0.4

+0,3 -0,5 +0,7 +0,1 +0,7 +1,3 -0,4 +0,4 +1,0 +0,7 -0,6

97 94 100 99 . 86 92 95 92 95 86 98

+2,7 +1,0 +0,3 -0,7 +0.8

92 100 98 100 100


КОЛЕКТИВ ПЕРЕГ ЛЯДАе ПЛАНИ Збори

робітникіа,

дили активно. Було про що поговорити на них . Підпри­ є мство ж за багатьма по­ казниками виконало, а то й п е ревиконало

соціаліс тичні

зобов'я зання, взят і на честь 50-річчя Союзу РСР. Так , з ав о д мав -'виготовити про­ дукцїі понад план ІІа 245 тисяч карбо ванців . Підсумки дев' я ти мі с яЦів свідчать, що її вже виготовлено на 257 тисяч. План трьох кв а рталів по реаліЗсЩlї товарІв викона­

но до 26 вересня, що в по­ тенції перевищу є зобов ' язан­ ня . Випереджені темпи зрос­ тання

продуктивно с ті

випуску

товарів

праЦі,

широного

вжитку з відходів виробницт­ ва

тощо.

Отож на зборах не випад­ ново зайшла розмова про прийняття нових, підвище­ них зобов'язань по гідній зустрічі ювілею. Чимало по­ правок було зроблено в тих пунктах,

якІ передбачали по­

силення

громадсько - корисної

діяльностІ та піднесення тех­ нічної оснащеності п і дприє м­ ства силами робітників та інженерІв.

Лише у

цьому роЦі впро­

вадження

передової

техноло ­

гії і механі з ації окремих проце с ів виробництва, раЦі ­ оналі з аторських пропозиЦій і заходів з н а унової органі ­ зації праці дали загальний

. ..

Яk виkонуеmе соцїQЛЇСlllичні зобов'язаНI1.?

інже ­

нерно-техні чних працівників цехів і служб заводу елек­ троте х нічних виробів прохо­

енономічний ефент на суму тис ячі нарбованцІв. Тан,

стендів. Тут соціалІстичнІ зо­ БОВ'Я1lання, плани роботи.

до

На

97,5

недавнього

ролові

часу

розсіювачі

поліс ти­

світильни­

ка НЕЛ-42 виготовлялися з листових матеріалів. Це ви­

з

видному

основних

місЦі,

як

одне

-

за­

завдань,

клик боротися за металу, особливо

його розкрою.

До того ж багато оргскла йшло на

таку кількість металу збере­ же тІльки цей колектив . Н

переробну .

Інженер

В.

М.

Гуща розробив новий спосіб виготовлення деталей мето­ дом

лиття,

що

дозволяє

15,8

номити щороку карбованців . ПраціВНIІНИ

еко­

хімІчної

лабо­

вом

старшого

інженера-хімі­

ка Т. Л. Кузьменко впрова­ дили процес блиснучого ні­ нелювання , а відділ головно ­ го технолога розробив проект вертинального підйомника _ Тепер, коли механізм став до дії, деталі і вузли аа йо­ го

допомогою

передаються

з

дільниЦі Зlilарювання на діль­ ницю ланопонриття набагато швидше і з меншими тами праці.

затра­

заЙшла

2,5 тонви -

DeрІШІІІІІ

днів.

Шефські зв'язки заводу з радгоспом «Жердівський~ міцні. Показовим є тоЯ факт, що нове зобов'изаНIІЯ

Цех пластмас, якиМ

керує

молодий комуніст Володи­ мир Васильович Волчанов­

-

ський,

один з

передових

по

на підприємстві . його колек­ тив бореться за високе зван­

ня цеху СРСР.

імені

s.O-річчя

перевJlКОнаио.

Ми брали досить висо­ зобов'язаннJ'I, говорить

В. В. ВОЛЧIUIО8СЬКИЙ. Сi1pUЛJlЄМ~Я З ними усnlш­ ко. Дострокоао винона.IJИ виробничу

місяців .

програму

підвищені

заводчани

новІ,

зобов'язання

по­

вальниця

око

цеху,

одразу

оформлення

впадає

одного

в

Із

Добре

Увна

працюють

Євгенія

Мельниченко,

се­

РоБІтники

' c~1x

сl.1lьCWnlх

друМ. матерlaJIами, інстру­ ментами, дали освітлюваль­ ну техніку радгоспам і пта­ хофабрикам району на суму

десяти

-'-

Впевнені

трудівникам

підприємства вирощували бу­ ряки на площі 30 гектарів. Допомогли й у збиранні огір­ кі.в і помідорів. ЗабезпечидИ _

кі

допомозі

ла Жердови (до речі, удві­ чі вище попередиьоro) в.е

про

ного

вІдпра­

снено.

11,9

ду живуть турботами свого підприємства, пінлуються про пІднесення його техиіч ­ ної оснащеності. Коли заходиш до механіч­

роОотВ.

намічаJJR

чі, це накреслення вже здій­

ро

заво­

на clJ!Ь­

цювати 500 ДHarв. Насправді ПО'l'рудилися більше 3000

лективу.

трудІвнини

IЮданнlІ:

воlxaли

Спочатку

сильні нашому дружному ко­

що

аро

радгоспу «Жердів­ lОва'ки і д .....Та

СЬКОГОСllOдарські

Це лише онремі приклади, але й вони яскраво свідчать те,

мова

допомоги ський..

цілому по заводу намічалося зекономити 30 тонн. До ре­

тисячі

раторії заводу пІд нерlвницт­

ВМодимир .є

1

МОЛОДі 'lpYдівнJПdr, ' до 70го ж, чуйн1товаpнDl1. Якось

економІю під час

магало великих затрат праЦі .

обрізків повторну

бенко

тисячі карбованців. Щи­ дякували робітники за

дружню

пресу­

підтримку,

працю

ливарни­

Разом з тим не знижу­ ються темпи роботи і на са­

ця ВІра Павлівна Різаненко. Не відстає від ни! і молодь :

на

ударну

Феодосі­

ланах.

мому підприємстві. Працю­ ючи за індивідуальними зо­ бов'язаннями, окремі робіт­

ливарниця Валентина Ковба­ синська, Лідія Косенко, пресувальниця Тетяна Мару­ щак, наладчики Петро Гу-

н~ни і цілі колективи иаба­

ГЦТО випереджають

реА. них добре .і,Цо)Іа брига­ да1}IД1Т Григорl.НИ Нагоги.

-n

~. yeВIII· пoC'fіlно ВИ КО­ ~ иоpJIи виробіТКУ . на 120..;....125 процентів, виТ!ус­ каJOЧИ

ПРОдУкцію

тІльки

ви­

сОкої якосТі. Цей колектив Вже трудиться в рахунок лютого 1973 року . Місяць тому відсвяткував свій тру­ довий «Новий рін » зварю­ вальник

механІчного

цеху

ГригорІЙ Шимко . А на ка ­ лендарі роБІТНИКіВ Н . Лев­ ченка , О. Печури, О . Іллю­ ші, В. Руденка, Н. Кузь - . мика з цеху люстр нині бе­ резень

наступного

року.

Попереду йдуть комуністи. Особистим прикладом, за­ пальним

словом

ведуть

во­

нн за собою інших. ИЩ4Уиlс­ тв- иlOсарl М. д . IСЬРНі­ ЄИJЮ, І. І. Рогачов, майстри цехИ М. П. Юлов, М. А. Маслюк, складальниця люстр О . Г. КИj>ій, шліфу­ вальник А . Є. Дзюба демон­

струють з~зliи у дарlioТ пра­ І{1. ' [ в-.ат' своІй нелегкій професlY молодь. У

лавах передовикІв

соці­

алістичного змаг ани я йдуть штампувальниця В. Корній­ ко, різальник В. Сервецьки",

шлІфувальник Ю. електрозварювальник

.

Лемберський,

Бр'ана , Б.

давильник

В. Куц і ($агато Інших . Весь

колектив підприємства живе ~араз спІльною метою: зу­

Qтріти ми

50-річчя

трудовими

C~CP НОВИ-<

перемогами.

М. ПОЛІЩУК.

час . ее-

Б У д н t рацІоналІзаторІв Протягом

минулого

ця на заводі

Подовгу затримуються труд ; вники

радго с пу

« Бобрицький »

на цент­ ральній садибі господарства

біля років

« 50

виста.вКIІ , утворення

СРСР » . Яскраві плака­ ти , вміщені на ній, роз­ пові,ll.ають про успіхи тру дящих

союзних

рес­

публік, Їх доєягнення у

.піднесенні розвитку

економіки, наоуки

і

куль­

тури.

ФОТО

В.

Полотняка .

мІся­

«Торгмаш~

виробництво

у

впроваджено

ряд раціоналізаторських про­

позицІй, якІ сприяють підви­ щенню продуктивності праЦі і поліпшенню якості виготов­

лювано! продукцН . ціоналізатори Ю. та І '. Поволоцький

Так, ра­ Монаков .' щ).пропо­

нували часткову зміну у ви­ готовленні рІзця, нонструк­

то.р В. Брик удосконалив технологію пробивання отво­ рІв , конструктор В. Наказ­ ний вніс

часткову

кріплення

Інженер- технолог

'-

в

зміну в

кришки

РУМа,

О.

конструкцІю

а

Оксюта

ніжки

кі ­

оска . Робітники та інженери ­ рацІоналізатори

заводу

пра­

цюють зараз над новими зав­ даннями,

метою

яких

є

вдос­

коналення ' виробництва .

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

_.... J (1) ~-.~~~~J~~~~!2JZJ'~zaZ8"Z2а. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. ..;~~~~~~~~~ І

ЗВІТИ

И

ВИБОРИ

В КОМСОМОЛІ

НА ПЕРШИй погляд, така непомітна ,

але

важлива

сто­

рона справи, як своєчасний початок звітно-виборних збо­ рів у комсомольській органі­ зації автотранспортного під­

приємства О9034 багато про що говорить за себе. Протя­ гом

звітного

періоду

тут

ХХІV 3'tзду КПРС - У життяІ. та в <:оцlалі~тичНо­

чаннlО

му

вої роботи. Тільки в 1972 роЦі в ряди Ленінського комсомолу nPllЙRято 15 мо­ лодих робітників аВТООіДП,рИ­

змarаннl,

присвяченому

піввіковому Ювl4Іею утворен-

ня СР:tсС~;Р~'ш:~u:,. .~=~ лець

у-

осoбнcrt рону

~.

ним питанням

0JII'8ftj.. ...внутріспІлко­

ємства.

дев'Я'ЮІ

JfOrPIOВO

Так, КОмсOlЮllЬCwю-. . . . . . .

САМ., що ак­

ТIIII8O . ~ аередала­ та . ~... 1QaНЬ.

.... .очолюа_ )ІаВ­

ний . е

дида~ у "I3eJIи ' R8i-JC Оле~р6М ДaC'fO'lIЦJuor, за

.Кожноиу КOIleO.~ -

газету

або

журнu.

~

пl~

ефективно вплинула на всю роооту організаЦії. Секретар комсомольського бюро Петро Таран у зВіткій доповіді

вІдзначив,

нішнь о му

році

що у

ни­

номсомольці

JIII!I'oCJI.

ганні і був

J'l8CТb у ІЮ3ІІОІІСюджеЩfl оо­ лtтичної та художньої літе­

номусоцlаJlістн'l'"

....

нагороджеПи1t По­

чесною грамотою мІського комітету комсомолу. Зараз цей екіпаж тримає першість по підприємству серед

і молодь потрудились непога­

праЦівників

но. Немало праці вони вкла­

транспорту.

ли у яких

Не відстають від передо­ виків номсомольці з вантаж­ ного парку Олег Лихогод і

виробничІ показники, досяг J(олектив підпри­

є мства за дев'ять місяЦів по ­ точного року. Зокрема, план перевезення

вантажів

вико­

нано на 1 О 1,8 процента. Безумовно, це за рахунок пІднесення трудової актив­ ності кожного молодого ро­

БІтника, його у сьному

викликаної участю Всесоюзному Ленін­ заліну «Рішення

Q

2

стор.

Віктор

ного За лив ське ну

О

1,5-2

У обговоренні

Пра­

хайло Дяченко . нились

норми змін­

політичному

звітної

до­

повіді взяли участь Олен­ сандр Максимов, Валерій Грядунов, Олександр Ласточ­ кін, Люба Золотарьова, Мина

младах

виробітку. звітний період, підкрес­ доповідач, комсомоль­ бюро приділило належ­

увагу

Комсомольці tepyть

ним комітетом комсомолу, тут продали багато книг.

цюючи на вивезенні цукро­ вих буряків, хлопці викону­

ють по

upoeo-

ратури. Протягом місячника, який був оголошеннІ облас­

пасажирського

Пономаренко.

~i30M вона .

Вони

позитивних

діяльностІ

мольської

зупи­ при­

ном со­

стурбоваНіСТЬ і

нав-

о

вони

недоліками

пропонували,

НОВЕ .,

ЖИТТJl

вати

ки ТРУАОвоІ ДIICЦНIIJI1RИ, лю­ бителІ легк01 наживи спокій­

На зборах виступили сек­ ретар партійної організації

нІсінько дрімали під промін­ ням бездійового «прожеито­

ра.. Правда, на початку ро1If. як _ТYJI8В иачaJlЬНИК

намір проводити

" " " МpelllрІІН ~ авто­ ...а. Та. на

• ......, .. ..

жаль,

.._Ір I38JIII1IПIВСЯ

на точці :.мерЗаIl1lJl. Не

на

високому

рівнІ

культурно-масова та спортив­

ІІа робота. Щоправда, з при­ ходом на роботу інструктора по спорту члена ВЛНСМ В.

Грядунова,

справи

поліп­

шились. Молодь виступала на літній спартакіаді. Розпо­ чалась

здача

норм

спортивного

«ГПО:!> .

комплексу

П ' ять

повністю

комплексу,

нового

комсомольців

викоиали

а

30 -

норми

частко­

во.

у культурно-масовій робо ­

органІзації.

У їх виступах відчувалась як

їх

6)

коли є свій автотранспорт . Тут можна організувати цІ­ кавий і змістовний відпочи­ нок поїздки по місцях реВОЛЮЦіЙНОї і бойової сла­ ви радянського народу, побу­

TOP~ випускався рідко і то У вигляді ЛИСТівок-приВі­ тань. А ТIUII часом порушни­

СJIIIeII. бр

перше п~ . . . . . IJIII* вийшов перем6"'1~

....

...,.8IIТIf. Зокрема, недо­ статньо працював штаб «ИП., а ЙОГО стінний орган - .иомсомольськнй прожек­

8InIБJ СКП.Олександр Мак­

ВІДВЕРТ А І ПРИIIЦИIIUМРОЗМОВА значно поліпшилась комсо­ мольська дисципліна, яка

Д.

К.

лише

Канева

й

СереА8,

дві

екскурсН

Умані.

1

І

це

u:еТОПlДа

те

Геля і

директор під­

Збори прийняли розгорну­ рішення, спрямоване на

виправлення

виявлених

не­

долікІв, на успішне виконан­ ня державних планів і соці­ алі<:.тичних зобов'язань на честь 50-річчя утворення

СРСР. КомсомольЦІ ємства

автопідпри-

підтримали

комсомольсь к о

заклик

- молодіжних

бригад М. Рибака та О. ланова

з

тресту

Чу­

«Бровари­

сільбуд:!> і стали на ювілей­ ну вахту «50 днів ударної праці

•.

Робота бюро комсомольсь­ кої організаціІ визнана за­ довільною . Секретарем ком­ сомольської органlзацН авто­

підприємства 09034 вдруге обрано комуніста Петра Та­ рана .

С. ПРИСТУПКО, Інструктор міСЬККОIІІУ ЛКСМУ.

до

тодІ,

1972

містах-героях.

приємства В. П. Прохорчук.

ті справи гірші. За рік зроб­ лено

в

року

о


ГОДІВЛЯ тварин

ПЕР Ш І

ро Михайлович Федоренко та зварник

змагаННІ

Іванович Головач

Ось і настала осінь ювілейного ,оку. Вона ра­

і телят. Тут

жовтня. М· инув і цей строк, а роботи веАУТЬСЯ повільн(}. РОАильне ' прихіщеннявже поБУ,8,оване,

ПершіС1'Ь у змаганні утримують доярки Гали­ на Логвиненко та Ніна Деркач . Перша від корови 31жріпленої групи надоїла 3240 кілограмів,

-

2870.

Це

-

найвищі

результати

по

3авдяки ж чому добились такого успіху? Ось

Вл;тку худоба добре випасалась,

'-

належно

доглядалась. Ось чому HIi;J,OЇ В порівнянні з мину­ ЛИМ роком були вищі. Погол;в' я ще перебувало на п~овищі, а кор­

модобувники вже піклувались про ' зимівлю .

На

tтійловий період закладено 990 тонн сінажу, си­ лосу 5395, коренеплодів - 428 тонн, соло­ ми і сіна - 870. Це набагато бівьше, ніж торік . З переходом на стійлове утри.)(aotIня на,8,ОЇ д~­ що знизились. 3араз

5-6

ві,8, корови

одержуємо по

....

ники ' райоб'6днання «Сільгосптехніка». А ті не

добиваJOТЬСЯ помітних успіхів. Ще перш()го жовт­

ня виконано річне завдання. 3 плану 700 тонн виробили 958 ''І'оннмолока. Для ОАерж&ння ви­ соких наАОЇВ на стіАловий, період зaliезпечена худоба непоганим JtOPMOM. Ураці1)иі - сінаж, силос, коренеплоди, концентрати. З настанням .масових отелів виробництво молока зросте . А за­ раз йде піАготовка Ао зимівлі. Востаннє огля­ дають, закінчують ремонт огорожі, встановлюють

гноєтраиспортери. Тваринники прагнуть вироби­ ти ДОАатково до соціалістичних зобов'язань десятки

тонн

молока.

Н. НАЗАРЧУК,

аоотехи1к

поголів'я

rоспу

перебува6 в запуску.

Вровари.

на молокозаВОА

Назустріч

простягалося

у

н о в е в обліку

вий завод, лазня, магазини, кафе,

автомашині їдальня, будинок культури. 3 од-

стрічкою черне по- ним не можна примиритися

із

-

лотно асфальту. Мій співрозмов- знищеННJiМ деревонасаджень. Щоб ни'k

шофер

молоковоза Григорій знищити при сучасніА техніці

-

Павлович Мисливець, натруджені потрібна одна хвилина, а JlЛЯТО­

руки якого вже більше чверті го, щоб виростити його .....,. 10століття вправно водять ?о(ашину, 15 років. Багмо насаджень було

захоплююче розповідав :

-

знищено минулої зими біля сі ......

І\раса яка стал& після то-

81A,цL11Кa раА­

uepUlOl'O

• foro.JdllcwtВl.,

ЧУТТЯ ГОСПОДАРЯ ПОВИННО БУТИ ВЄЮДИ Ми їхали

• ото І. Свериди.

--

rpecy

в

СІльському

станціях і таким чином забез­ дли хімічиоrо захисту рос' JIНИ від шкідників, хвороб І печити обробку елітного насін, країни . Затрати бур'ииlв. Про актуальиість ців): ня для вс1єї проблемн свіАЧИТЬ те, що бур'и­ праці при обробці однієї тонни способом знижу­ нн щороку скорочують врожай його таким

затрачений на хімічні засобн захисту кожеи карбованець збе­

заииі

цьоrо

важливоrо

зованоro ро во

захисту в досяrиенна

Зусиллями

та

одержували. Звичайно, від доярок

довжував:

пл~нуваflНЯ,

рів в умовні еталонні покладе­

Не відриваючи ПОГЛЯАУ від АО- ло. Відвідую його щоразу. Дитии­

но їх виробіток, а не 'Fяглове

збільшує

IIOJидкість

ство згадую. Тяжкі ТО,8,і були ча-'

машини до дев'яноста кілометрів . си, а природу ми любили, Абалиі

'зусилля.

Тепер

за

ка.

часу один УМОВни'Й еТ8>ЛОННИЙ

фери: ДОКИ по курить, ві.-почине (чого спішити, ще встигну, та і біля молокозаводу завжди черга), то дивись - вже й кислотність

б:в, ноМltаР8.еJlИХ таі!ІШі події відзначалися саАінням одного чи декількох дерев, з відповідним на­ ПИСIНl на табличці.

за двадцять. А восени

і весною.

.. .Машина в ' їхала на подвір'.

особливо після дощу, доводилося Броварського молокозаводу.

Шо.

молоковози тракторами 'на букси- дійшла на молоковикачJtу. ' ЛаБО'­ рі тягати. Техніка передч&сно псу- рантка Швидко Взяла анаJ1ізи, 'Ї

валася.

-

через декільitі\ хвилин !il:олоко бу,.

Минули ті часи, - продов- ло здано перпlИ. класом. 3алиши~

жував розмову т. Мисливець, ~ лися задовеmі пі Пl'аЦЇВНИКIІ і 3аворичі наші помітно змінили- 3аВОАУ. Поmіmав fригорій Павло­ ся. Цьому я, як старожил, сві- вич на обі~8 Д~ЇННJI' коріВ: док, Скільки за останні РОКИ збу- щоб знову ,8,ост.и,и ВИWК01lкісне довано ЖІІТЛОВИХ будинків, у тому МОЛОI(О державі.

числі п'ять

двоповерхових,

М,

ви­

росло житлове містечко будівель­

ветлікар

ників у

цькиil».

центрі

села,

асф&льто-

радгоспу

РУ.ДАС, «Завори­

~"It · за O~HY Г~JlНУ :tMiHHoro гектар .

НЕ ОПУDJJU(ОВАНО

до pe)l.~KЦiї на ..IЙwов лист, в ЯКОМУ роБІтники четвертої )l.IJlьиицl .1)1.)1.1· Л"ння . з. язку пl)l.lІЯ.lИ питаиии ЩО)l.О иедоброякlcиого випуску продукцІї хлlбоза.о",ом мІста. Лис.Та обговоре. . иа зборах виробиичих брига)l. заво)l.У повl)l.ОМИВ ре­ ,ll.8КЦН директор тов. Чалов. Розроб.tеио З8ХО"И ПО ПО.llпwеииJO _IIOCтl .сlх видІв хлlбобулочиих вироБІв, пос .... еио коитро.lЬ за Дотри""и_. техllUО' rlчиих параметрІ. приготуваии_ Х.llба І З8 в.lдБР81W.КОJO г.тевоТ IJII8,ІІ.УК­ цП при вІдпусканнІ П в торго.ельиу меоежу.

о

ви­

рази, пов·

ручну

працю

бу ­

введено

в

еисплуатаЦіЮ

чо­

насіння

на

ПЛОЩі

по­

сіву в 300 тисяч геитаРіВ. Uсновним напрямом у робо· ті

насіння

користанням

ста но·

,агрегат

спричиняє

Боротися з

пилова

агрегат·

Проектуюч.и нову техніку, но­ лентив

велииу

увагу

приділяє

створенню зручностей при її обслуговуванні, гігієні праці і техніці безпеки. Впровадження високоефек,

Ян відом'о, велині втрати зер­ на

принципу

но,вузлової УНlфікаціі. l\:оефі' цієнт уніфікації машин за тру­ домісткістю повинен становити U,85, в той час як у наявних тепер серійних машин він до' рівнює U,25. Розроблювані нові обприсиувачl відзначатимуться також підвищеною хімічною стlйиістю завдяки застосуванню полімерних матеріалів великої міцності.

нано аспірацією повітря і авто­

сажа.

нею допомагає од­

нофазне термічне знешноджен· ня насіння у воді. Досі тана операцiJIВИt(онувалася з вели· ною заТ.І?~тоЮ ручної праЦі.

тивних машин і механізмів у сільсьне господарство дасть можливість здійснити номпленс,

Вєес:мо• • 1~'8DCTY

ного захисту рослин, підвищити

ра. . . ., "'JІ=МИ

ну механізацію всіх основних технологічних процесів хіміч­

ГСlШ'цо сyn1lr.nьних

врожайність усіх сільсьногоспо­

'... '.. 11:.....

вість, .8"11l01lJieHO

машинах , {L'

перево""'в ' УJlОВні еталонні трактОрИ . IИаПРИ1tJl3,ц, для тракторів 'цт~15,T-75, Т-Н

середньому

знизити

3-4

виключити

жованого

матИ"ІRНМ нойtроnемте3снологіч­ ного процесу, Він призначений для обробни насіння безпосе·

наш

РОСJJ1l1f'

f

КО1lUJЛeRC

-==t

. .щ=

розробив

•. UIIII

дарських

нультур.

.КСТ-

(РАТАУ).

цей "оефіцівнт дорівнює ДТ-54, ДТ-54А -

1, дЛЯ 086 МТ3-52Л - 0'58'

МТЗ-52,

МТ3-50, МТ3-50Д,МТ3-50ші -0,55, Т-40-0,48, ДТ-200,27 тощо. Для більш потуж­ них 1\-700 цей коефіцієнт до­ рівнює 2,10, Т-І00, Т-100М1,34, ДТ-75М - 1,10 тощо. Щоб умовних

ХОЧ ЛИСТ І

тонни

. ДЛЯ "ОЩ "'I~ тракто­ РІВ, що '''J;lYCJtaB промисло­ коефіцієнт

у

процентів,

тири таиих лінії. Вони зможуть заоезпечити виробництво ДРіЖД ·

копійон.

14

IШсощшродуктнвиий

умовний еталон

приймається трактор, який ви­

почесних гостей, реєстрація шлю~

де

редньо в колгоспах і радгоспах.

Поспішає . Правий Григорій Пав- про збереження її. Хороше було б, л()вич. Від тр&Нспортування в чи- щ(}б різні пам'ятні дми ВРУ­ малій мірі залежить якість моло- .чення червонихцрапОріа, пр.иїзд Пригадується, були такі шо-

однієї

ЩіТЬ

В O~HOBY переводу тракто­

і мийниць посуду б&гато залежить - Вамподобав"ься озеленення якість молока, та не менше і від нашої школи? Там і мов де-' нас, водіїв молоковозів . рево є. Велике воно вже ви~с-, роги, водій

ни

4:ПС-ІО •. ЦейавтоматизованиА самохідний РРОТPfЮвач облад­

тракторних робіт.

Н)

ви · для механізованого збиран­ ня буряків. Дещо в цьому на­ ПРЯМі зроблено. Уже розробле· но, зокрема, ' техн1чну Докумен' тацію на дослідну потокову Лі­ нію дріждщування наС1ННН.:І наступному році на }lираїНі бу·

випусн

аналіз

ведуть

врожайність

на

конструиторського бюро на найближчий час є створення (;і­ яного освоїла промисловість. мейства причіпних і навісних Floro продУнтивність - 15 тонн ..траиторних обпрнсиувачів з ви­

"АПЗ-І0»,

У співдружності з спеціаліс­ там» Ниївськоrо Філіалу Все· союзного інс1'ИТУТУ . технічної естетини ми розробили танож

і

у

кетів, створити сприятлнві умо­

ницьиих заводів і на пунктах господарств здійснюватиметься

т()ркнудася рука безгосподарника. Далі мій співрозмовник про­

облік

коренів

на прориванні і розбнраННі

будlвнин1в у нинішній п'ятиріч' Ці будуть створені умови для комплененої механізації перед· посівног~ обробітиу насіння і переведення цих процесів на індустріальну основу. Центра· ліЗОl3ане ' протруювання насіння зернових і зернобобових ИУЛЬ­ тур у потоиових лініях шіСіН'

ду, Вл;тку спека була неймовірна, а ... и премії за безкислотність

органів , які

ти

Нlстю

вче­

за годину, а собівартість оброб­

для всіх

солодких

трату насіння в

машино·

першим і другим класом, хоч наш але не доглянули і більшість. радгосп один з тих, що розташо- ~ них загинула. Залишилося Ае-· ваний найдальше від молокозаво- кілька плакучих верб, яких не;

і інших

рощуванні

бю­

РОСТОВ·

радянсьних

нонструнторІВ

спря·

ня дасть можливість значно скоротити затрати праці на ви­

рослинництві. Про ~.. y 1 іІаЙ­ блнжчі ..... р88пoittАав на­ чальник бюро Геиеральннй

них,

ін с титутІв

хlllічнoro два з половиною раЗИ,ПіДВИЩИ­

мawММ8X Ао'8

Т. Ф.

інших

і комплексу машин для дріжд' жування насінн я цукрових бу­ ряків. Розв'язання ЦЬОГО питан·

завдаи­

KOHCTPYKTopCLKoro

і

мованІ на створення технолОГії

ии проводить співробітники Льв1вськоro rоловноrо спеціалі­

під.... е... '"lІізаціі -еіль­ сь",," ~~IIIiP.М~ і оіі' 6,8,нан­ IНЯі\~Щ'''ГОСВ'lelИіц», :J. TaitO.JII: ЦJНжовнх, статистичних

тор, які o.~~i

лістів

зерна иа lU карбованців, картоплі иа 24 карбоваиці і т; д. Зна'ЩУ роботу в РОЗВ'ІІ'

pirae

номи:мо,

тільки Й(lгомісці посадили нові дерева,'

ються майже в 6 разів. Тепер зусилля наших спеціа­

більш ик на деСIІТЬ процентів, а

агрегатом

здаємо

цеху

знешкодження

ціl

тар і ужовmtl еталОнНий 'І'рак­

молоко

механізованого

насіння. Такі цехи намічено збудувати на насінницьких

rосподарст-,

ЦЕ ВА.

умовний еталонний гек­

для

Гідротермічного

вІ є розвиток засоБІв мехаиlза­

конструктор

Наказом Міністерства сіль­ ськаго господарства СРСР, Всесоюзного об' 6,8,нання «Сіль­ т(нmтехніка» з першого січня цього ро"у ліквідов&Ні раніше існуючі коеФіціliНТИ перево,8,У 8 гектари м'якої оранки і в }' ,~OBHi 15-сkльні трактори та введено нові облікові показни­ ки ,

ського стадіону.

-0,5»

Одиим З елементів прнсно, ревни науково-технlчноrо про'

як заасфальтували дорогу. Та не тільки коло стадіону. Ш" ('кільки часу і моторесурсів еко- сокиру пішов і старйЙСад. H!r

\'0,

(фотохроиlка РАТАУ)

ВАРТОВІ ВРОЖА,Ю

дуже поспішають ...

_-_.__..__.._.._----_......_-частина

На фото: у залІ ДЛЯ вІдвІдувачів .

лишилось закінчити монтаж, якиі веАУТЬ робіт­

кілограмів. На продуктивність вплинуло в

першу чергу те, що значна

Чериlвецька область. У райониому центрІ Сторожинець вІдкрито Н08Н\\ бу­ динок з. · язку.

Але, незважаючи на це,працівники БРИГІіДИ

радгоспу.

що говорить бригадир:

'

міщення до вересня. Потім по(}біцяли до першого

кіло­

грамів молока .

друга

приміщення для

Будівельники р&зом 3; рн.. '~';6A111'." «Сільгосптехніка» повинні БУли c1'iofyhrтi' itJYlr-

десять місяців на

2550

обладнано

на жаль, потрібно докл&~~ ще чимало . з~~иль,

ковської добре працювали протягом року і Аоби­ по

вже

щоб роботи завершити в efJ.>0~. '

СЬКИЙ » . Доярки бригади Галини Семенівни Врус­

кожну фуражну корову надоєно

Михайло

нао її монтажі.

випоювання vелят до чотириміСЯЧіОГО віку. Але,

мори. Хорошими успіхами зустрічають свято Ве­ дикого Жовтня тваринники радгоспу «Гоголів­

3&

Вуде .

На фермі будується родильне приміщен­ ня. Воно розраховане на утримання корів

дує вирощеними врожаями, виповнює добром ко­

лись відрадних показників .

плані:

експлуатацію. 3 енергією пра~юють слюсар Пет­

в

на першому

-

діяти нова кормокухня .. Через кількао.-нів р06іт­ ники заводу порошкової металургії здадуть її в

f

підрахувати кількість етал()нних тракторів

, r~~i,

.-вell,",

· Jt1J1Ь­

кість фізичних тра"торів кож­ ної

м&рки

відпові,8,НИЙ

J,!OAY.

перемножити коефіці6НТ

пере­

К.БІЛЬКО.

'.-

на

.......

l.a. . . . . .~K...

olМ_eT..

На

l(алусыwуy

xllllllО'метuургlйвому

._Іі вс:_.ти Blt8B. препарат, якиА використовуватимет"ся сlб захисту сl ....с.когосподарських рослии вІд грибкових заХВОРЮ8аи ...

1І0мlІ-

1111 '.-

Ка фото: ОДllа s дl .. ".иц .. цеху, ,ll.е ВИГОТО8ляеться новий [Ісеп.рат. ФОТО 8. Миговича. (ФОТОХРОІІ ка РАТАУ).

о ""

9

з стор.

О


Т АК

називаll\СЯ

вечір,

ЯКИЙ нещодавно від­ бувся у БроварськіЙ серед­ ній школі М 3. Flого оргаНі­ зували піонери 7-Б класу разом

з

З.

Зброжек та юні нату­

П.

класним керівником

ралісти школи.

До вечора готувалися

не

лише учні, а й батьки -во­ ни допомагали в оформлен­ Ні, у виготовленні костюмів,

На. сцену вио~иться мa~t:'l' Герба СРСР. де красуютЬся

школи

колоски стигло:! пшениці як символ мирної щасливої пра­ ці. Звучать вірші С. Марша­ ка, В. Воскресенського, де «головним героєм>.) є XJ'Jіб. Довгий шлях від зернини до хлібини.

про­ стори наЩQЇ !іатькіВЩИНИ займають хЛІбні поля. Морем

На ні

спекли коровай. Особливо вдячні школярі мамам Лари­ си Радченко, Анатолія Ру­ денького, Наташі Кругляк та Анатолія Короля. Задовго до початку вечо­ ра

у

просторому

гостей.

На

-

сцені

вазони

з живими к.вітами, колоски пшениці, грона горобини. Зал прикрашено панно Мир

«

переможе війНУ5> та лозунга­

ми «Слава тим, хто хліб ро­ стив, праці й сили не жалів», «Слава миру на землІ, сла­ ва хлібу на столі>.>. На столі на

вишиваному

рушни к у

красується хліб. З а л в осінньому листі і квітах. Ні­

би сама золота осінь завіта­ ла сюди.

Тут же в залі

виставка

-

досягнень юних натуралістів:

золоті снопи,-добірні начани кунурудзи, морква. Кожного з присутніх дивує уніналь·

ний енспонат гарбуз, ви­ рощений в двадцятилітровІй банцІ. І ось вечір почався. На сцену

виходять

зодягнені

в

українські костюми ведучІ­

Оля Боєва і Віктор Процен­ ко. Вони славлять мир, хліб.

-

У

відповідності

з наказом

го

ло це видовище, милувалась

агрономи,

1

господарства

пах

вони

розповІдають,

по

влади,

якою

ступна

ється

січня

28

Визначено

-

стрmу

ленінградця, підтримувала віру в життя, віру в перемо­

вечора.

ro

НОРМУ

Турбуються про хлі' сьо­ годнІ хлІбороб і механізатор; агроном і селекціонер, хімік,

дати. І сьогодні ми обіцяємо шанувати тебе, земле. Про те, якою повагою в нраїні користується праця ХЛібороба, говорив директор

«ХЛібороб»

і інженер... тимуть

зайця на oAнoro

вання

проводити

тільки

відстрІлочних картиах новленого

РУНКlI ДРУЗJlМ.. 16.15 телебачення. Художній Кіхот.. .За

по

"кономіlQ

ликому ма

зразка.

і

Ведучі

та

«Под.­ І(ОЛЬQІЮМ 'філь~ .Дон­

16.00 -

-

Для

,цітеЙ.

з активістами доброВіЛЬНИМИ і

пісие..

Кои­

но"онl

повинні по­ боротьбу з

lfI 8

ТрНту «_арIlCiМУА»

НА П~ТlЙ"У РО&ОТУ ПОТРtr.EН 3АСТYRНИК

ГОЛОВНОГО &УХГ АJlТЕРА. Оклад

раЙоНноl ради

-

145

Одинаки

карбouвцl8.

забезпечуються

гуртожитком.

ПОСТ ЗДОРОВ'Я

НАШ

Особлива

здоров'я у нашій справа державна.

увага

і

турбота

-

здоров'ю rпідростаючого поко­ лІння. Держава хоче бачити нашу молодь міцною, фtзично загартованою, гармонійно роз­ виненою.

У школі сьогодні педаГОГaJМИ на варті

ЗвертаТНС8

.. -

м.

чеипlен краІни

спшьниМ ОБОВ'ЯЗОК Охорона КіраУні

"зоря

забезпечила

соБІ

чемпіонаті країни

дитини.

кажуть

медики,

в,

вогнищем

(РАТАУ).

УСМІШКИ ХУДОЖНИКА

Рання

втрата

впливає

на

гаН'1зму.

І

їХ

постійних

молодомув1ці розвиток

.орт

хро­

заХіВОРЮвання,

ництва

ор­

не­

яку

шкодУ

наш

,Українські ара­ Кінонарис .Дар·я

1\1.10 - . Телефільм «Об­ сонця». 19.45 «Екран молодих.. (1 І І Республікаиський фес­ тиваль днтячих та юнацьких філь­ мІв). (Запоріжжя). 20.45 «На доб­ раніч, діти!. 21.00 Програма

Литоні8на~. ЛНЧ'lям до

Перша

ПIЮfРI.а

'.30 -

Новини. ша

пісне

Мал.

В.

Горпина

Степаненка.

буряки

(Фотохроніка РАТАУ)

...

сlлiJCloКего

81АвіАати

універмагу.

~

господарства,

Художніil

«Весілля в Малииllщі.. 11.4~ Грає Н. Гаврилова. В програмі фортепІанні твори ЧаАКОВСЬКQГО. Рах­ манІнова. Шопена, 12.20 - «Людина і закон.. 12,50 Програма докумеll­ таJ)ЬНИХ фільмів. 16.45 - Програма передач. 16.50 «О. ПушкІн. «Пісня

про вІщого Олега •. Навчальна переда­ ча 3 літературн. 17.15 - ДІтям про звірят. (Передача з Ленінграда). 17.45

«СІм днІв Череповецького мета­ заводу». (Передача чет­ верта). 18.00 Новини. 18.10 Л~­ нінський унІверситет мільйонІв. .Роль трудового КQлекти"у у виробllИЧОМУ

-

лургіilНQГО

•.

та соціальному житті підприємства Репортаж з Мінського тракторного заводу. Балетні мініатюри.

(Передача

з

Рнги).

(Народний

артист СРСР ~ Новинн.

Чемпіо­

19.30 -

нат СРСР зфутбола: ЦСКА «Ди­ намо. (Москвз). 21.15 Програма «Час.. 21.45 «Майстри мистецтв •. шин).

23.15

Друга

16.45 -

М.

М.

Ян­

програма-VТ

Наша

афіша.

16.50-

«Сільські обрії.. (У буряківннків Він­ ниччини). 17.30 Коицерт. (Мнкола­

18.00 - .У нас 8 гостях газета «Радянська Україиа.. 18.30 Кольо­ рове телебачения. «Народні таланти •. Концерт самодіяльної народної хо· їв).

рової капели м. Дубно Ровенської області, 19.00 Інформаційна про· грама .Вісті». 19.30 - В . . Дмнтрієв. .НічниЙ незнайомець.. Вистава Ле­

lІінградс'ькorо

театру

музичної

коме­

дії. (Одеса). В перерві .На ДQбра­ ніч, діти!. 22.30 Вечірні новини. Програма передач.

(М). 21.30 «НОІКНИ кіноек­ 22.45 - ВечірнІ новини. Про­

Редактор Є. ФЕДЯН.

передач.

"НОВЕ

ЖИТТЯ"

21 ИСІІТНІІ МИНУІ строк lІопnати за з6і..wueну neріо"ич­ ність ІИХІ"У Мі"краііон.ноТ rазети «Ние ЖИТТЯ». Пана" ТРИ ТНСllчі пtpQпnатннкіl Сlосчасно не внесли доп .. ати, а таму не еj!8pЖУIOТЬ r~IТИ.

Тим, хто НІ 8СТиr внести IІОПnlТУ, МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИ­ ТИ МІСЬНРАИОННУ ГАЗЕТУ «НОВЕ ЖИТТЯ» на nистопад­

rpy.... BapTicТ1t ПІІІІ"п.. ати rазети за два міснці 70 копіliaк. ПеPlllп..ату npиiiмають віміJl'НН" «CeIl3APVK», всІ вІдділенн" ЗI'1І3НУ, ..истlНtWі та I1JOмqcItKi РО3f1l8C1О"ЖУlачl преси. РедавцlJl міськраАОИllоl rазетв «Нове життя •. ~Q.,.qC~~~.q,c.",q,q~~_,~_~q.

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

19-3-18.

ТЕЛЕФОНИ; редактора 19-з-е, иетупква ре-І мовлеиня _ 19-3-18, вІддІлів - 19-4'-47, 11дпо1llД8.НОI'O . секрета••• ІIААі.ІУ роботи, фОТQкореспоидеита _

дактора

9.35

сЛети. на­

фіЛl>М

НАША А-ДРЕСА: І 258020 «НОІАЯ ЖИЗНЬ,. - оргак Броварского roркома "ОММУНИСТИ'lеєкой партии . УкраинЬІ, городского :н райоиного м . БРОВ.АРи . 1'5" Советов депутатов трудящихся l(иеllClWА об.ласти. вул. КиІвська, . -а. Н_""!"'-=========-==.....==--======' Певно, перегониты

п,ріеЩl..

9.45 - дли дfrе1l. •. І(онцерт. 10.15 -

-

ПО ТЕЛЕФОНУ

-

ЛИСТОПАДА

проrра"а-ЦТ

'·~;:'~~~;:~~;i;~~;::~:-~1

магазин.

ДирекцІя

прино­

СИТЬ здоров'ю хворий зуб, обо­ в"ЯlЗково змусити дитину відві­ дати стоматолога. І якщо треба, вперто ліКУ1ватиrcя. Давайте будемо разом берегти здоров'я наших дітей. О. ЯЗВІНСЬКА, д!кар-стоиатоnоr.

Фільм-концерт бески.. 19.00 -

-

«Україна»,

просимо

(Трудовий Трудового

Червоного Прапора заВQДУ імені Жовтневої революції). (Одеса). 17.30 Мультфільмн «Собака Фіпс» і • І(ульбаба - товсті щоки». 18.00 ІнформаЦійна програма .Вісті». 18.30

.....нті.

фабрщш

Ласкаво

обxLдну профІлактичну роботу нам, лікарям, повинНІ!. батьки. Буває таке, що діти з тої чи іншої причини відмовляЮ'l'Ь­ СЯ ЙТИ лікувати rзуби. Треба пояснити,

історія заводу., Одеського ордена

ковдри.

ВИЯВИТИ

провести

Концерт оркестру народних інструУкраїнсь\<ого телебачення і .радіо. 13.15 Художній фільм «Іван­ на.. 16.5.5 Наша афІша. 17.00 .Нова ШЛЯХ

2

ЧЕТВЕР,

18.40 -

ментІв

тюми, костюми чоловічі-вироб­ ництва фабрики імені Горько­ го, пальта жіночі зимові, шуби із штучного хутра вироб­

зубів

ВCboro

І уніlермазі на ИСИТІО"МУ МIСИlі

19.10

-

грама

жеІТН.. "І 3 nИСТ8I'IQI 1972 ренУ

народного

П'ятницького,

11.00 - Телевізійні ВІС,!,І. 11.15П~редача для ШКQляріВ. І(онцерт. 12.00 - Телефільм «Осіння новела.. 12.45

До послуг покупцІв: тканиии Jl,ЛIІ чоловічих костюм ів- та жі­ ночого плаття, імпортні ткани­ нн, кремплінові імпортні кос­

як

)"4tp8IIIef.иoro бюро поrодн.

програма-УТ

ПРОВАДИТЬСЯ

HeraTDHO

допомогти

Друга

«Час..

28

З. СКОТАРЕНКО.

ПоліТIІЧННЙ orлидач газетн «Прав­ да.Ю, -<Жуков вiдnoaiдaє на запи­ тання телегляда.. ів. 19.40 - KOIII>OpOlle телебачення. П\lеМ'єра теле"і­ зіЙного багатосерlЙНОГQ художнього філJ,МУ ..Віра, Н8,l.I., JIюБI;>В" (3 се· рія). 21.00 Програма «Час •. Щ.30 1С0нцерт майстрів м.стецтв. 23.00 НОВІІИН.

рана..

З

ім.

північно­

.........

-

ВИСТ АВКА-ПРQAAЖ тнаннн, 13УТТІІ, wнlнИХ lирИI. у WIфlКНlУ

ніосепсису, тобто місцем, звідки, ПОС111йно в кров людини попа­ дають бактерії збудники захво­ рювань суглобів, судин, серця. у

19-7-13,

в

поряд з здоров'я

Хворий· зуб

4. Телефони: 19-5-68.

року.

учні,в стоять і медпраЦІвники. Нрім того, проводяться періо­ дичні ог ляди і обстеження школярі,в. .Для збереження і зміцнення їх ,здоров'я важлИІВО, у якому стані знаходяться зу­

би

8QЄC,.:

Металур-

«Зоря.

перемогу

1972

ва вул.

гІв,

Зігравши внічию з рахунком 1: 1 з московськими торпедlвця­ ми, ворошиловградська

Бровари,

росІйського

РРФСР

Пересу.нliі _XIНIUНнIA

ор­

А. ДВОРОВИИ,

rOJIOBa

каша

мис­

НJI.

УТМР.

міНЛ\lвlсть. , На .. з біології. 16.30-

академічиого

переважно

сильний.

хору

ОРГjнічного свіТу,,·.

«Л.ти,

Вітер

"ВЧ~ІІЯ Ч. Дар,

ве­

2 градусів морозу, 5-10 градусів теп­

західний, 8 кінці першої дека­ ди і в останню n' ятидеНКIj

15.$ ,- прorра:

У

З

ла.

письмен­ накС. Баруздlн. 17.45 «Сім днів череповецы\гоo металургіЙНQГО заво­ др. (Перед.ча третя). 18.00 - -Но­ ВИКІІ. 18.10 ,- Концерт Державного

13.00 -'-

морозу -

тепла, на півдні­ 0-3 градусів тепла,

}'Іісцями до вдень -- до

17.00-

М. ПQДQльська. Веде передачу

градусів

2

градусів вночі до

~АеlаченнSI МОДі,льності «Книгарня..

до

-

до

закликом

Так закінчився цей хвилю­ ючий вечір. О. МАКОГОН, 1lJ11те_ 61oaorll.

9.35

береЖЛ\lвіСТI>

малому..

із

для ~Oix людей 'земної кулі СИlмволом миру 1 щастя.

церт уча,:НИКlа ,цИТ.ЧОЇ ХУР,QЖНЬОЇ са_

дружинами

звертаються

берегти хліб, цінувати пра­ цю людей, що його вирощу­ ЮТЬ, бо золотий колос став

-

ЩQДНЯ».

про вволюцію

МИСЛИВЦІ! Суворо до­ трнмуйтеся правІІЛ поnюваи­

Заборонити полювання на видр, барсуків, а також зві­ рів, перелічених в п. 16 і п. «а» Положення про полю-

й

передач.

віна

держа­

полювання

ганами мІлІціХ вести рішучу браконьЩ)ством.

вста­

.Сьогодні

багатство

бережливо

ристовувати його, бо ціна праці хлібороба незмірно ви­ ще цІни хлібини в магазині.

своєчасно вІ.

її

посилаємо

хліб. Давайте розумно вико­

ДQl!ументальннlІ

11.50

фІльм

топада і на початку третьої декади можливий сніг. Напри­ кінці },Іісяця міСЦЯ!>lи ожеледи­ ця. Н аЙАlенша кількість опадів на більшій частині території республіки очікується lб--19 листопада. Температура повітря вночі 3-б, вдень 8-13, на півдні відповідно 5-9 і 15~19 граду­ сів тепла. Близько середини місяця на більшій частині Ук­ раїни. вона знизиться: вночі до 3--8 градусів морозу, вдень

у техніці

енергією, наше «земне:!>

проrpама-ЦТ

Програма передач, Новинн. 9.45 Дли ШI\ОЛJlрlв.

хлl­

використовувати його. Боля­ че буває, коли бачиш, як не­ дбайливо . використовують

.Спа.ll.ковість та .. альна передача

здавати

досягнення

хліб. І треба

-

Всі мисливці повиннІ звер­ тати увагу на якІсну оброб­ ку шнlри добутого зві~ра 1

народними

ЦJl за день ПОJIюваННJI. Полю­

не

виклика­

9.30 -

-

областях

території

Протягом !>Іісяця nереважu­ ти ме nОХАlура з дощами і ту­ манами погода. В середині лис­

нораблі в космос. Але голов­

лисtОQЛДА

1

Первіа

ради.

ливці разом товариства,

мнслив­

ною

повагу.

СЕРЕДА,

пІо­

й науцІ. Ми оволоділи атом­

школи за Кращі юннати вирощені високі врожаl бу­ граl\i10тами. ли наГОРОJl1кені

прово­

почесного гостя

чезні

Слова «хлІб. І завжди

їх

бороба-Т. Мальцева. - Наша країна має вели­

всіх присутніх

за-

Під час

ВІД­

ступ

гу.

-

а

70-90, в південних - 50-80, на решті 40-50 міліметрів.

дендро­

З увагою всі слухали ви­

125

стала

Любіть землю І

-

доглядають

в боротьбі з ворогами. Кри­

що їх догля­ посвячена на­

сторінка

парку,

Хліб допомІг t,{aM вистояти

гpaмl.'B, яким забезпечувала наша Батьківщина кожного

красивою

кущів.

шкільного

«біле '

в

і

території

скарбу.

вагою

дерев

градусів), що на 1-2

4--8

градуси вище норми. Місячна кількість опадів у /(иївській, Чернігівській, Він­ ницькій, Черкаській, Кірово­ градській, Сумській, Полтав­ ській, Харківській, Дніпропет­ ровській областях очікується

нери із 7-Б.

кликають юні натуралісти. Вона всьому основа. Це за рідну землю йшли у бій сол­

ної

не б1J1Ьше одно­

зотичних

Він дорожче золота, дорожче

хітка хліба,

тях

учні якого бралИ' актиВ'­

Тепер вони 4прописалися>.) на

4ЧОР­

ЦІнять

рв ори в

ЗОOJIorії.

Київського університету, які подарували їм 20 сортів ек­

бавовннк. А хліб?

-

будь-якого

лісового господарства і лісо­ заготІвель по плану облас­

року.

1973

називають

.ІОЛОТОМ:!>.

золото~

людини. Розмові про те, як змінились поля нашої Віт­ .чизни за роки Радянської

доля людей, дають, була

праву

ним

З дитячих лі~ до глибокої старості любов до рідної зем­ Лі, повага до хліба і до того, хто ростить його, най­ більш високі почуття в житті

даних обласним управлІнням

дmя. ПОЛЮВАННЯ .РОЗ­ ПОЧИНАЄТЬСЯ з 8 rоднви paDy ·8 листопада і аакінчу:

ни-

нують кам'яне вугілля. Ного

як

народжується хліб.

і

ну участь в дослідницькІй і природоохоронній роботі. Во­ ни зустрічалися з вченими

дивніШий дарунок природи. Здавна в нашіЙ краІні ці­

дити тІльки по ліцензІях, ви­

ною радою. Встановлені дН! ВОJlЮвания: СУБОТА І НЕ­

су,

б не

дозріваючою

у лШ:тоnавігередньомісячна температура повітря в респуб­ ліці становити,ие 1-4 граду­ ІШ- тenJШ (у південних облас­

вирощує для

квіти

у ~ИСТОІ.а,ДI

та піонерський загін 'l-I$!fjII/і

І немає

яка

Dоrода

ком­

кабінету школи

кілька колеКЦій по

вою, не брала б у руки ко­ лосок пшениці цей най­

продавці. В руках у них зер­ но пшениці у мішечку, сніп, борошно, тісто в тарілці і го­ това хлібина. У своїх висту­

ство УРСР. Добування куниць

лісозаго­

кімнатні

s'..л'rЬВ:lВЩІІИИ~~

вання і мисливське господар­

тівель відкривавться полю­ вания на дозволених до від­ стрілу вушннх звірів в yriAдях, закріплених за облас­

від радості.'

років

біологічного

жодної людини в світі, яку хоч раз в житті не хвилюва­

ДО ВІДОМА МИСЛИВЦІВ обласного управління лІсово­

кіЛЬКQХ

хвилюютьсіЇ колосt<и' пшени­ ці. Глянеш'- і дух захоплю­ ється

міськкому

сомолу вІдзначений Анатолій Руденький, який проТflГОМ

Пиндюра: - Великі і He~pl

юинати -уяв­

механізатори,

І:рамотами

Денисович

ХJZZБ JИовУ

шкільному

залі було багато школярів і

сцені

.t3асиль

керССПl;>идевтв

M1cцelOfg

раАІо-

ІНДЕКС

у

Газета

61864.

виходнть

В"ТОРОК. сере,!.)',

П'flТ~1IJ І с)'80ту.

промисnовостl,

19+і7,

маllо_І

~~...,..,.,~~

і......с ..К.

.ук.рви,

~i8C"Koi 06п.cтt. 8)'.11. І<ві.....

lИ. Te.I~ ....

19-4-57.

Зам.

4406-6622.

160 номер 1972 рік  

160 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you