Page 1

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

ВНХОАJІТЬ

17 квітІUІ 1937 року

з

{1 0032)

1S

Ng

Субс:»тСІІ,

28

.nІtC»тc:»rc:»

2009

рс:»к:у

........;. ~;;.·C::C =·;_:J ····m···E·z····::::·z · · ·m ~ ·'!Zc:::z ······:·ш := =m:==i===·· =m= =·=·:·~E<t.E · ·=·:·~m . rn~·~-E:i>E~··~=·E=·::.~=·=E··=~·,=E·>'=~·-E-=="''·i'i:::=:~:xm.-.=~·=m~i='iE~,rn::.::·=·=-E~~,m·=·>z'=·=·=··m·=·==j!E·=·=·==·m:.:;.~;E>=·==~m=:ii:Ш:um: *··~;;::;.EffiШiШt1ШlliillE~·:::rn,~ +m~~rrn·:::"rn&"s +Am mmwrnщrn.;:,.:m • ••••••••••••••-••••••••••rn

армарок вакансій -

і

У зв 'язку з численними зверненнями громадян до керівництва району І

зі скаргами на неправомірні діі керівників сільськогосподарських 11 підприємств стосовно встановлення плати за орені)у земельних часток (паїв) подаємо для ознайомлення Указ Президента України від

02.02.2002 N992/2002 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту 1 - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)·~ із 1

селян

наступними змінами і доповненнями.

УКАЗ

j

N!! 725/2008

Про невідкпадні 3аходи щодо 3ахисту вnасників

3емеnьних діn•нок та 3емеnьних часток (nаїв) З метою посилення захисту права власності громадян на землю,

створення сприятливих умов для ефективного господарювання на ній, формування сталого землекористування, удосконалення системи оцінки землі та платності землекористування постановляю:

М

1. У статті 1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 року 92 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників

земельних ділянок та земельних часток (паїв)" (зі змінами, внесеними 1 Указом від ІЗ вересня 2002 року М 8ЗО) слова та цифри 'у розмірі не 1 менше І, 5 відсотка" замінити словами та цифрою, 'У розмірі не менше і

І

З відсотків".

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-прQвові ак- І

ти у відповідність із цим Указом та прийняти рішення, що випливають І'

.

із цього Указу.

І

З. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

19 серпня 2008

умовах

і

складної

нес­

в таб~~ної сиvтуації в світі та краІНІ, в тои час, коли чи-

сельність безробітних зростає, а кількість вільних робочих місць зменшується, Броварський базо­ вий міськрайцентр зайнятості на­

магається дати надію людям, які втратили роботу та заробіток, до­ ломоrти у працевлаштуванні . Цьо­ му посприяв ярмарок вакансій, проведений для шукачів роботи 24 лютого 2009 року в Броварському базовому міськрайцентрі зайня­ тості. Захід був орієнтований на мешканців міста Бровари . Проведенню ярмарку передува­ ла значна організаційна робота. На нього

запрошення,

отримали

в

першу чергу, підприємства, які в умовах фінансової кризи створю­ ють робочі місця, розширюють ви­

користання робочої сили, надають інформацію про наявність ва­

Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

року

шанс на nрацевпаwтvваннн

кансій та виявили бажання про~ вести слівбесіду з претендентами на роботу безпосередньо в центрі зайнятості. Сьогодні поглибилася

ВІАГОМІН ПОАІІ

Серед наrороджених

-

наш землgк

та стала ефективнішою слівпраця З роботодавцями, бо саме роботода­ вець у вирішенні питань зайня­ тості населення був і є нашим го­ ловним партнером. Деякі з них уже працюють на перспективу: розроб­

ляють нові проекти, створюють нові робочі місця і займаються підбором персоналу. Соціальними партнерами висту­ пили: управління економіки місь­ кої ради та управління праці та соціального захисту населення міста Бровари, засоби масової інформації. Під час відкриття заходу було на­

голошено про суттєве збільшення звернень громадян до служби зай­ нятості, негативний вплив фінан­ сової кризи на ринок праці . Також була надана інформація про те, які лослуги надає служба зайнятості незайнятому населенню. Кожна лослуга спрямована на реальну До­ помогу тим, хто шукає роботу: їхню поінформованість, лідви­ щення конкурентоздатності на ринку праці через профнавчання, перенавчання, підвищення ква­ В центрі зайнятості постійно проводиться роз'ясню­ вальна робота стосовно розширен­ ня кар'єрних можливостей, зміни сфери прикладання праці, розвит-

ліфікації.

На п'ятій звітно-виборній кон­ ференції федерації футболу

чемний . Саме він у 2006-му році був визнаний переможцем Все­

Київщини, а пройшла вона цими днями, було не тільки лідбито лідсумки роботи громадської ор­

українських

ганізації за останні чотири роки, обрано їі новий керівний склад

футболу в школі. Разом із трьома іншими фахівцями оцінено зас­ луги В'ячеслава Георгієвича в

на такий же період, але й відзна­ чено активістів і пропагандистів найпопулярнішої гри в \І-ти

номінаціях. Спеціальні відзнаки Національної та обласної феде­ рацій номінантам вручали віце­ президент федерації футболу Ук­

раїни Борис Воскресенський, голова обласної федерації футбо­ лу Олександр Тютюн та ПоЧес­ ний голова КОФФ Віталій Пили­

конкурсів на кра­ ший інноваційний урок фізичної культури

та

урок

спортивному

й

з

елементами

громадському

житті району та області . Нага­ даємо, що саме В.Г. Накорчем­

ний у 2005 році був визнаний "Учителем року" на Броварщині . А потім до його відзнак додалися ше й Знак пошани ІІІ-го ступеня районної ради, "Відмінник освіти України". Тож тріумфаль­ на

хода

талановитого

тренера

вчителя,

на

педа­

пенко.

футболіста,

У номінації "За розвиток шкільного футболу" разом із іншими нагородженими відзнаку отримав і наш земляк - учитель фізкультури Тарасінського НВК І-ІІІ ступенів В'ячеслав Накор-

гогічній ниві і спортивних аренах триває.

На фото:

В'ячеслав Накорчемний разом зі своїми вихованцями. Інф. "Нового жипя".

ної

ещодавно відбулося чер­ гове засідання

надзви­

чайної протиепізоотич-

комісії

при

порталах, на лідборі роботи за до­ помогою

райдержадмі­

sms,

системи голосового

інформування, можливості без­ коштовного доступу до Інтернет­ ресурсів у центрі зайнятості. Представники 22 підприємств: ВАТ "Кранобудівна фірма "Стріла", КП "Служба замовника", ТОВ 'ТК "Автосоюз", Автосервіс­ на філія "Бровари-Авто", ТОВ "Со­ юз-Авто", ВАТ "Софія", Броварсь­ ка філія ТОВ "Комплекс Агро­ марс", ТОВ "Рабен Україна", ТОВ "Автосхід", Міський центр соці­ альної та медико-педагогічної ре­ абілітації дітей-інвалідів Броварсь­ кої міської ради та інших надавали детаЛьну інформацію про вільні робочі місця, можливість освоєння робітничих професій на підпри­ ємствах.

Спеціалісти центру зайнятості залросили на зустріч осіб, для яких робота за запропонованими спе­ ціальностями була б лідходяшою . Приємно також відмітити актив­ ну

участь

у

ярмарку

не

лише

лостійних учасників таких заходів, але і нових підприємств: ТОВ "Вальтер", ТОВ "Ориrінал-сервіс2", ТОВ "Автосхід", ТОВ "Рабен Україна", ТОВ "Орхідея СК". Представники цих підприємств провели слівбесіду з шукачами ро­ боти, анкетування . Результат такої зустрічі вагомий. Понад 220 шу­ качів роботи отримали залрошен­ ня на проведення співбесіди на підприємствах, які взяли участь у заході. Понад 100 безробітних зацікавилися лрослектами, букле­

тами ТОВ "Рабен Україна", з них 25 осіб повернули заповнені анке­ ти для участі у конкурсі на вільні робочі місця. 16 броварчан вияви­ ли бажання взяти участь у семінарі СПД А. М. Семеняченко, 25 - от­ римали запрошення на слівбесіду в ТОВ "Вальтер" та 20 громадян зацікавилися пропозиціями робо­ ти в ТОВ "Ориrінал-сервіс-2". По­ над 20 чоловік залрошені на зустріч у ВАТ "Кранобудівна фірма "Стріла" та інші. Представники Броварського ОМВК, Броварського управління ГУ МНС України, Служби безле-

РАЙОННІЙ

У

н

ку професійних якостей громадян, котрі можуть потралити в зону ри­ зику в результаті звільнень з підприємств. Було акцентовано увагу на інтерактивних сервісах -

ки України відмітили активність молоді в пошуку роботи і досягли своєї мети - лідібрали кандидатури з

подальшим

працевлаштуванням

на службу за контрактом. Безробітні, в свою чергу, дізна­ лися про діяльність підприємств , учасників заходу, умови та оплату

праці, графік роботи , транслортне обслуговування працівників та потребу в робочій силі . Особлива увага акцентувалась на організації та проведенні опла­ чуваних громадських робіт. В цей день для участі в оплачуваних гро­ мадських роботах на ТОВ НВП "УКРВАК" направлення отримали 8 безробітних , які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Зроблено акuент в організації професійного навчання без­ робітних за рахунок коштів Фонду для осіб, які не мають професії або тривалий час не працювали лід конкретну потребу роботодавців в робочій силі з подальшим працев­ лаштуванням. Під час проведення заходу було ознайомлено робото­ давців з механізмом навчання за рахунок коштів роботодавців, тоб­ то безкоштовним стажуванням на робочому місці. У результаті інформаційної діяльності Броварського центру зайнятості захід відвідали 536 без­ робітних та понад 100 осіб з числа зайнятого населення. Для деталь­ ного ознайомлення представників підприємств із Законом України "Про внесення змін до деяких за­

конів України шодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення", станом ринку праці, лослугами державної служби зайнятості ро­ ботодавцям надані інформаційні матеріали , буклети . Підбиваючи підсумки, організа­ тори заходу наголосили на забез­ печенні державною службою всіх гарантій соціального захисту гро­ мадян та висловили сподівання, що безробітні, яких залросили на співбесіду, вдало їі пройдуть та бу­ дуть успішно працевлаштовані . А надалі такі ярмарки будуть відбува­ тися частіше. Це сприятиме зайня­ тості населення . Грнгорій ПАШНЮК, директор Броварського базового міськрайцентру зайнятості.

АЕРЖААМІНІСТРАЦІЇ

Хворобу краще попередити варському районі

Сергій Ана­

медицини.

ністрації.

толійович

він

На засіданні комісії виступали:

Під головуванням заступника голови райдержадміністрації Ігора

сказав, шо захворювання свиней

начальник управління ветеринар­

Вікторовича Луценка на комісії

згідно з чинним законодавством,

районі

африканської чуми

заборонено. Відсутні також засоби специфічної профілактики, а то­

лікар в/м СВАТ АК "Калита" А.В. Колчанов, головний лікар ветери­

свиней. Адже відомо, що епізоотія

му, щоб не долустити цього захво­

знаходиться

рювання, лотрібно виконувати за­

нарної медицини СТОВ "Кня­ жицьке" А . М. Лисенко, голова ФГ "Журавушка" С.Л. Плакся та інші.

розглянуто. важливе питання про­

філактики цього

захворювання

Новак. Зокрема ,

африканською

чумою лікувати,

ветеринарне-санітарні

ної медицини

в

Броварському

В.А. Дядюк,

головний

ло сусідству з Україною, в Ставро­

гальні

польському та Краснодарському

правила. На виладок підозри на це

Після детального обговорення

краях Російської Федерації.

захворювання тварин

необхідно

члени комісії ухвалили відловідні

З доповіддю про недопущення збудника африканської чуми сви­ ней на територію району виступив головний

спеціаліст управління

ветеринарної медицини

в

,,

Бро-

рішення.

спалити.

У роботі комісії взяли участь

Валерій ЗАВАДСЬКИЙ,

керівники сільськогоелодарських

начальник Броварської

фахівці

районної державної лікарні ветеринарної медицини.

підприємств

району,

служби державної ветеринарної


У РА Й АЕ Р )І{ А АМІН ІСТРАЦ ІЇ

ПАМ'ЯТЬ

Працюе дозвільний центр

м

До уваrи nідnриЕмців!

дарськОІ щяльносп

,

сфері з

спро-

у

дні і ночі війни, яка

Бровар­

закінчилася рівно

б пройшов

На зустріч

Вітчизни .

запросили

20

років тому .

Велике враження на

із

присутніх спра­

всіх

ветера­

на Великої Вітчизняної війни Володи­

вила літературно-му­

мира Федоровича Чеснокава та вете­

зична

ранів-афганців

щення процедури видачі документів дозвіль­ ного характеру, Броварською райдерж­ адміністрацією створено Дозвільний центр, який працює за принципом "єдиного вікна". В рамках центру суб'єкти господарювання можуть отримати кваліфіковану та вичерпну

NQ

урок пам'яті, присвячений

старшокласниками

госпо­

метою

середи

инулої

ській ЗОШ

захисникам

а виконання Закону України "Про

н дозвіль'!у .систем~ .. у

"Двадц•т• третьоrо року народження"

Олексія

композиція за

віршами

Івановича

Костянтина

Вареника та Григорія Степановича Со­ лов'я, котрі поділилися своїми спога­

Симонова, Сергія Єсеніна та інших по­

дами, згадали бойових побратимів.

етів,

за

фронту

\б-річним розпочав В.Ф . Чесноков у

листами під

1941-му свій бойовий шлях доПеремо­

"Двадцять

інформацію щодо започаткування та провад­

ги. Про Сталінград та подальші свої

року

ження господарської діяльносrі на території Броварського району, отримати консультацію стосовно порядку отримання необхідних доку­ ментів дозвільного характеру, здати документи та у встановлений законодавством термін от­ римати необхідний документ дозвільного ха­

фронтові дороги розповів він учням

яку

сьомих

-

11

одинадцятих класів, закликав

третього

народження",

підготували

учні

класу разом з учи­

телем історії Людми­

їх берегти пам'ять про подвиги дідів і

лою Борисівною Ду­

їх нащадками.

прадідів, бути гідними

з

назвою

хотою,

Ветерани війни в Афганістані поділи­

Оленою

лися своїми спогадами про тривожні

завучем

Юріївною

рактеру.

Дозвільний центр знаходиться в приміщенні

Зозуляк та ін-

Броварської раЙдержадміністрації за адресою: м. Бровари, вул . Гагаріна, 15, кім. 322. Адміністратор Дозвільного центру надає консультації та веде прийом докуменrів що­ денно з 8 до 12 години, крім вихідних та свят­ кових днів. Щопонеділка з 14 до 17 години у приміщенні центру ведуть прийом представ­ ники місцевих дозвільних органів, а саме: відділу містобудування, архітектури та житло­ во-комунального господарства Броварської РДА, управління земельних ресурсів у Бро­ варському районі, Броварської СЄС, пожеж­

хвилююча, вис­

щемлива

тава про випу­

скний вечір червня року,

22 1941- го

про

тра­

гічні і величні зразки подвигу

нашої молоді в ім'я життя нас­ тупних

поко-

сцені відтворено

тер'єр часів вій-

5-04-21.

УТ-1 "Доброго ранку'" Ранкова молитва Православ. календар 10, 07.00, 08.00 Новини 15 Сnорт 20 Аграрна країна 25, 07.20, 08.25 Погода ЗО, 07.25, 08.ЗО Подіі очима майбутнього 10, 08.10 Сnорт 15 Ера бізнесу 35 Буд.майданчик 15 Рейтингова nанорама Православ. календар Ранкові nоради Анонс nередач 05 Новини 20 Діло ви й світ ЗО Погода 35 Здоров'я

10.35 Служба розшуку дітей 11 .ОО Життя три ва є ... 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.20 Погода 12.25

13.15 Ексnерти дозвілля 1З.45 Вихідні nо-українськи 14.15 Автоакадемія 14.45 Служба розшуку дітей 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15.З5 Ще "Це моя країна" 16.05 Т/с "Джин у домі", 16.ЗО Індиго 17.00 Т/с "Відчайдушні батьки" 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.50 Погода 20.00 М/Ф "Червона рута" 20.50 Ситуація 21.00 Новини 21 . ЗО Діловий світ 21.40 Світ сnорту 21.50 Щф "Повітря дому" 22.25 Далі буде ... 22.55 Трійка, Кено , Максима 2З.ОО Підсумки

06.ЗО

Подіі

очима

май-

бутнього

06 .05 Православний календар

06 .10 Новини 06.15 Сnорт 06.20

ня Мухтара"

11 .25, 17.20 т;с "Циганське серце"

12.40 Х/Ф "Дитина на замовлення "

15.00 Т/с "Район Мелроуз" 18.25, 21.15 Т/с "Маргоша" 2З.ОО "Просnорт" ІНТЕР 06.ЗО "ГІД країнами світу"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.25 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером"

09.10 "Городок" 10.00, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.00, 19.00 Т/с "Вогонь кохання

Концерт М. Задорнова "Вечірній квартал" "Позаочі" "Чекай на мене" "Подробиці" Т/с "Псевдонім "Ал­ банець-2"

12.10 14.40 16.30 17.40 20.00 21 .30

07.00 Новини 07.10 Сnорт 07.15 Ера бізнесу 07.20 Погода 07.25 Події очима бутнього

08.00 Новини 08.10

М/с

07.00. 11.45 "Леся+Рома". Т/с

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Сnорт

крові"

1З.ОО "Час Волкова·. Т/с

14.00 "Байкери". Х/Ф 16.40 їаємниці слідства". Т/с 17.З5 "Оnери ". Т/с 18.45 Факти. Вечір

07.00, 08 ОО, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 22.30 тсн 07.05 "Клуб Міккі Мауса" 08.05, 14.05 Т/с "Район Бе­

Т/с

22. 10, 2З.ОО Свобода слова 22.45 Факти. Підсумок дня СТБ

09.20, 20.15 Т/с "Руда" 10.25, 16.00 Т(с "Повернен ­ ня Мухтара"

11.20, 17.20 Т/с "Циганське серце"

1З.ЗО "Шість кадрів" 15.00 Т/с "Район Мелроуз" 18.25, 21. 15 Т/с "Мар гоша" 2З.ОО "Просnорт"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.55 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з "Інте-

-

09.10 Т Іс ·я охоронець· 10.00, 20.30 Т /С "Обручка" 11 .00, 19.00 Т /С "Вогонь кохання"

12.10 "Знак якості" 1З .ОО Т(с "Бранці місяця"

14.00 Т/с "Зачароване ко-

08. 15 Погода 08.20 Подіі очима

ІСТV 06.05 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08.З5 300 секjгод 06.40 "Світ Ейворі" . М /с 07.00, 10.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти . Ранок Сnорт 08.05 Каламбур 09.05, 17.З5 "Оnери " Т/с 11.00, 16.10 Про-Zікаве.uа 11.З5, 16.40 "Таємниці слідства". Т/с 12.45 Факти . День 1З.10 "Час Волкова". Т(с 14.10, 19.55 "Убивча сила·. Т(с 15.15, 21.00 "Морські дияволи". Т/с 18.45 Факти . Вечір

19.25 Надзвичайні новини 22.05 Життя без 09.З5 Погода май­

бутнього дар

08.ЗО "Корnорація Сімба"

08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини світ 09.20 09.30

Т/с "Сліnий-З" "Судові сnрави" "Ключовий момент" "Подробиці" Щn "Багаті теж nла­

07.55, 08.55, 12.55, 19.15

ІНТЕР 06.ЗО "Гід країнами світу"

ром"

"Албанець-2"

чуть"

верлі Хіллз"

09.45 Т / с

"Вікна-Новини"

07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05, 00.50 Tjc "Вона на­ nисала вбивство"

08. 15 Х/Ф "Самотнє nла­ вання" 10.50 Х/Ф "Іван Бровкін на цілині"

12,45 Х/Ф "Хочу у в'язницю" 14.40 Х/Ф "Про це краще не 16,00 18.10 19.05 20.00 20.50

Х/Ф "Право на надію" Т/с "Доктор Хаус" "У nошуках істини" "Російські сенсаці,Т/с "Кулагін та nарт-

нери"

22.25 "2004"

НОВИЙ КАНАЛ 06.05 Т /с ·у Філадельфіі

19.25 Надзвичайні новини 19.55 "Убивча сила". Т/с 21 .00 "Морські дияволи" .

16.00 17.00 18.10 20.00 22.20

06.50, 08.00, 18 ОО, 22.00

знати"

08.05, 12_.25 Каламбур 09.05 "Гріхи наші". Х/ф 11.05, 16.10 Про-Zікаве.uа 12.45 Факти. День

вогні"

06.05, 12.30 Т/с "Сестри по

08 .25 Православний кален-

май­

ІСТV 05 . З5 Факти тижня 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.25, 08.З5 ЗОО сек(год 06.З5 "Світ Текса Ейворі",

22.20

21.ЗО

06.25 Погода УТ-1 "Доброго ранку'" .ОО Ранкова молитва

верлі Хіллз"

09.20. 20.15 Т/с "Руда" 10.25, 16.00 Т/с "Повернен­

хання"

1+1

року в ролі випускників

юна­

1941-ro.

завжди сонячна"

06.50, 07.15, 07.З5, 08.40 "Підйом"

06.50 М(с їабір Лазло" 07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Оnустити nерискоn"

11.00 Життя триває ... 11 .50 Ситуація 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Погода 12.25 Фольк-musіс 1З . 20 Далі буде .. . потрібно 14.00

могосподарки" 18.05, 21.15 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортреnортер 22.10 Х/Ф "Падіння комети"

УКРАЇНА 06.00 Мультфільми 06.ЗО, 17.00 Подіі 06.45 , 17.35 Критична точка 07 20 Срібний апельсин 08.05 Т/с "Ключі від безодні"

09.00, 14.45 Т/с "Безмовний свідок"

10.15 Життєві сенсаціі 11 .00 Грошові хвилини 12.00, 18.00 Т/с "Колись nрийде кохання" "Біс"

13.00 16.10

22.45 Факти . Підсумок дня

09.15 Х/Ф "Падіння комети" 11.25, 19.25Т/с "Солдати" 12.35 Т/с "ПрапорЩІІк" 13.30, 19.00 Репортер 14.05 Mjc "Бетмен" 14.25 М(с "Підлітки-титани· 14.50, 16.20 Тееп Time 14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр" 15.40 Т/с "Друзі" 16.25, 20 .20 Т/с "Ранетки" 17.15 Т/с "Відчайдушні до-

06.00 Т/с Трейс у вогні" 06.50 , 08.00, 18 оо . 22.00 "Новини"

07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05 Т (с "Вона написала вбивство"

08.15 Х/Ф "Час бажання" 10.55 "Російські сенсаці•" 11.50 "В nошуках істини" 12.45 "Битва екстрасенсів" 13.40 "Док.детектив" 14.05 , 20.50 Т/с "Кулагін і партнери"

15.15 Т/с "Комісар Рекс" 17.00 "Навколо світу" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "Правила життя " 20.00 "Російські сенсаціі 22.25 "2004" НОВИЙ КАНАЛ 06.05 Т /С ·у Філадельфіі завжди сонячна"

06.50, 07.15, 07.35, 08.40 "Підйом"

06.55 М/с їабір Лазло" 07. ЗО, 08.30, 19.20 Погода 09.00. 13.35 М /с "Веселі любити

"Відчайдушні

батьки"

12.55 Т/с "Як сказав Джим" 13.ЗО, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Веселі мелодіІ14.05 М/с "Бетмен" 14.25 М/с "Підлітки-титани" 14.50, 16.20 Тееп Time 14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр" 15.40 Т/с "Друзі" 16.25, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.15 Т/с "Відчайдушні до-

10.55, 19.25 Т/с "Солдати" 12.05

СТБ

15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.35 д/с "Це моя країна" 16.05 Т/с "Джин у домі" 16.30 Індиго 17.00 Погода 17.10 Новини 17.25 Український вимір "Металіст" 17.55

могосnодарки"

18.05, 21.15 Т/с "Щасливі разом"

19.15 Спортрепортер 22.05 Х/ф "Класна подо­ рож"

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06 .40, 17.20, 19.20 Сnорт 06.45, 17.25, 19.25 Погода 06.50 , 17.35 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08 .05 Т/с "Ключі від бе· задні"

09.00, 15.15 Т/с "Безмовний свідок"

10.00, 19.30 Шустер Live 11 .00 Грошові хвилини "Колись 18.10 Т (Харків) (Киів)

ки, жарти, юнацькі "приколи" тих часів (молодь в усі часи однакова

"Динамо"

18.45 Діловий світ 19.55 Світ спорту 20. 1о ·з мойого серця мальва nроросла ... 20.50 Ситуація 21 .00 Новини 21.25 Діловий світ 21 .40 Щф "Життя моє

-

весела,

Ці дорослі діти ще не зна­

дотепна) .

ють, що в небі вже летять ворожі літаки ось-ось

і

на

перші бомби

мирну землю

- розпочнеться

впадуть

війна. Во­

ни не знають, що в травні 1945 - го з

їхнього випускного класу живими за­ лишаться тільки четверо ... Вони щас­

ливі: випускний! .. Пам'ятаємо. Якщо й молодь підтри­ мує цю пам'ять

-

в України є майбутнє .

Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото автора .

ін­

видаються в рамках центру, можна отримати за

06.10 "Караоке на майдані" 07.00, 08.00, 09.00, 17,00, 19 ЗО, 22.30, 02.15 ТСН : 07.05 "Клуб Міккі Мауса" "Район Бе, 14.00

-

майбутні випускники

-

Ніч спогадів про незабутні шкільні ро­

тел.

1+1

ки і дівчата

2009

ної інспекції, управління ветеринарної меди­ цини у Броварському районі. Більш детальнішу інформацію щодо роботи Дозвільного центру та переліку докуменrів, які

15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.35 Ще "Це моя країна" 16.05 т;с "Джин у домі" 16.30 Індиго 16.55 Крок до зірок 17.30 Вікно в Америку 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.50 Погода 20.00 "Поnередження" 20.50 Ситуація 21.00 Новини 21 .30 Діловий світ 21.45 Світ сnорту 22.00 "Сnокуса владою" 22.50 Погода 22.55 Трійка, Кено 23 .00 Підсумки

ни . У глибині сцени за партами

17.20 Спортивні nодіі 17.25 Погода 18.55 Футбол. Ілліченець" (Маріуполь) - "Шахтар" (Донецьк)

21.00 Х/Ф їаксі-4" 22.45 Х/Ф "Поворот не ту­ ди"

5 КАНАЛ Увага! Профілактика! 14.00 "Програма nередач" 14.05 "Погода у світі" 14.15 їрансnортний тиж­ невик" 14.35 "5 елемент" 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО "Час новин" 15.20, 16.20 "Майдан" 17.20 "Погода на курортах" 17.30 "Резонанс" 17.50 "Погода в Україні" 18.20 "Час економіки" 18.35, 22.50 "Погода на курортах" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 ·час новин· 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 21.50 "Погода в Україні" 22.15 "Бізнес· час" прийде кохання"

13.00 Х/Ф ·таксі" 14.45 Зіркові історіі 16.10 Федеральний суддя 20.20 Tfc "Офіцери" 21.20 Х/Ф "72 метри"

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06 .01 "Час-Тайм" 06.15 "Час сnорту" 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні"

06.30 "Ранок з 5-м· 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 , 15.00, 16.00, 17.00, 18 .00, 20.30 "Час новин" 09.30, 10.30, 11 . ЗО, 12.30 "Прес-конференціі 10.20, 1З.20, 17.20, 18.35, 22.50 " Погода на курор­ тах" 11 .20, 14.20, 16.15 "Погода у світі" 13.ЗО , 14.30 "5 елемент" 15.30 "Не перший погляд" 16.30 " Мотор-ТБ" 17.30 "Особливо небезnечно" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час·

22.45 Мегзлот 22.50 Лото, Трійка, Ке но 2З.ОО Підсумки "Служба

робиться?

06.40 "Сильні світу сього" 06.55, 15.55 Зелена варта 07.25 "Життя " 07.50, 20.55 "Бізнес" 08.00, 21 .10 Хіт-парад ких тварин

09.00 Усе що ви маєте ти

10.00, 16.25 Дивні дні планеті Земля

11.30 Трансмісія 12.00 "Світські хроніки· 12.20 Школа ремонту 14.05, 22.40 П'ятий вимір 14.55 Одіссея Кусто 17.25 Дивні дні на планеті Земля

18.30, 20.ЗО "24 години" 18.45 "Життя" 19.00 Виклик дикій природі 20.00 Кордони 21.05 "Погода" 22.10 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес- час " 22.25 "Народний контроль ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 07.25, 18.ЗО, 20.30 "24 години" 06.40, 11 .45, 18.45 "Життя" 06.45, 21 .05 "Погода" 06.55 Зелена варта 07.40, 20.55 "Бізнес" 08.00, 21 .10 Хіт-парад ди­ ких тварин

09.00, 19.00 Виклик дикій природі

10.00, 15.00 Одіссея Кусто 11.00, 20.00 Кордони 11.55 Служба розшуку дітей 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 13.50 Як це робиться? 14.25, 22.40 П'ятий вимір 16.00, 22.1 О Родини тварин 16.30 Коли погода історію

17.25 Дивні дні на Земля верлі-Гіллз"

09.20, 20.15 Т/с "Руда" 10.25, 16.00 Т/с "Повернен­ ня Мухтара

1+1 06.00

ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25, 11 .00, 13.30

розшуку

дітей"

06.05 Т/с "Сестри по крові" 07.00, 08.00, 09 .00. 17.00, 19.30, 22.ЗО тсн 07.05 "Клуб Міккі Мауса" , 14.05 Т "Район Бе-

11.20. 17.20 т;с серце

12.30 Т/с "Сестри по крові" 1З.30 "Шість кадрів 15.00 Т/с "Район Мелроуз· 18.25, 21 .15 Т;с "Маргоша" 23 .00


ІНТЕР 06.ЗО "ГЩ країнами світу"

07.00. 08.00, 09.00, 12.00, 17.55 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером"

09.10 Т/с "Я- охоронець" 10.00, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.00, 19.00 Tfc "Вогонь кохання" 12.1 О "Знак якості" 1З.ОО Т/с "Бранці місяця" 14.00 Т/с "Зачароване кохання" 15.00, 21.30 Т/с "Псевдонім "Албанець"-2" 16.00 Т/с "Сліпий-З" 17 .ОО "Судові справи" 18.1 О "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 22.20 Щп "Останній парад В. Сталіна"

ІСТV

воли". Т/с

06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08.З5 300 секjгод 06.35 "Світ Текса Ейворі". М/С

07.00, 10.15

"Леся+Рома".

Т/с

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт 08.05 Капамбур 09.05, 17.40 "Опери". Т/с 10.55, 16.10 Про-Zікаве.uа 11.35, 16.45 "Таємниці слідства". Т/с 12.45 Факти. День 1З.15 "Час Волкова". Т/с 14.10, 19.55 "Убивча сила".

Т/с

15.15, 21.00

"Морські дия-

Щф "Життя моє обірвана струна·

09.40

10 .15

УТ-1 "Доброго ранку!" Ранкова молитва Православ.календар Новини Спорт Аграрна країна Погода Подіі очима май-

май-

май-

11.00 Жипя триває ... 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.1 О Діловий світ 12.20 Погода 12.25 Книга.uа 13.10 Фа-фа, ля-ля 13.45 Муз. ua 14.25 Хай щастить 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15.35 Ще "Це моя країна" 16.05 Т/с "Джин у домі" 16.30 Індиго 17.00 Т/с "Відчайдушні батьки" 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 Т jc "Відчайдушні батьки" 21.00 Новини 21. ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту

18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні НОВИНИ 22.00 12 найбільших шахраїв України 22.45 Факти. ПЩсумок дня 23.00 "Ігри патріотів". Х/Ф

СТБ Т/с "Грейс у вогні"

06.00 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Новини"

07.00. 08.10 "Бізнес+" 07.05 Т/с "Вона написала вбивство" 08.15 Хfф "Гараж" 10.55 "Правила життя" 11.50 "Паралельний світ" 12.45 "Слідство вели" 13.40 "Док.детектив" 14.05, 20.50 Т/с "Кулагін та партнери"

22.15 22.45 22 55

Резус-конфлікт Прес-анонс Трійка, Кено, Макси­

ма

23.00

Підсумки

крові"

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 22.30 ТСН: 07.05 "Клуб Міккі Мауса" 08.05, 14.05 Т/с "Район Бе­ верлі-Хіллз" "Руда" "Повернен­

ня Мухтара" 11.20, 17.20 Т/с "Циганське серце" 13.ЗО "Шість кадрів" 15.00 Тjc "Район Мелроуз 18.25, 21.15 Т/с "Маргоша" 23.00 "Проспорт"

ІНТЕР "ГЩ країнами світу"

06.30 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.55 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інте-

21.55 12.20 Погода 12.25 "Знайдемо вихЩ" 13.15 "Надвечір'я" 1З.45 Темний силует 14.05 Служба розшуку дітей 14.25 Кіно.uа 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.З5 Ще "Це моя країна· 16.05 Т/с "Джин у домі" 16.30 Пазли 17.00 Погода 17.10 Новини 17.25 Український вимір 17.55 Футбол. ·таврія" (Сімферополь) - "Мета­ лург" (Запорі)І()І(Я) 18.45 Діловий світ 20.00 Фольк-musіс 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Право на захист 22.20 Автоакадемія 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 тсн 07.05 "Клуб Міккі Мауса" 08.05, 14.05 Т/с "Район Бе­ верлі-Гіллз" 09.20, 20.15 Т/с "Руда" 10.25, 16.00 Т/с "Повернен­ ня Мухтара" 11.20 Т/с "Циганське серце" 12.30 Т jc "Сестри по крові" 13.30 "Шість кадрів" 15.00 Т/с "Район Мелроуз" 17.20 Т/с "Циганське серце 18.25 Tjc "Маргоша"

21.20 Т/с "Маргоша" · 22.25 ·наша Russia" 23.00 Tjc "Секс і місто" ІНТЕР 06.ЗО "Гщ країнами світу"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.55 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером" 09.10 Т/с "Я - охоронець" 10.00, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.00, 19.00 Тfc "Вогонь кохання" 12.10 "Знак якості" 13.00 Т/с "Бранці місяця". 14.00 Т/с "Зачароване кохання"

(Донецьк)

06.00 Ранкова молитва 06.05 Щф "Острів скарбів" 07.50 Обитель на Балдіних горах

Світ православ'я Крок до зірок Анонс передач Прес-анонс 09. 1О Погода 09. 15 Доки батьки сплять 09.25 Фестиваль "Всі ми діти твої, Україно!" 10.20 Хто в домі хазяїн? 10.50 Експерти дозвілля 11.25 Вихідні по-українськи 11.45 Погода

10

12.00 Парламент 12.50 Служба розшуку дітей 13.00 Погода 13.10 Наша пісня 13.55 Футбол. ФК "Харків"

14.50 Погода 16.00 Щф "Країна 17.00 Книга.uа 17.45 Кіно.uа 18.15 Погода

мавочки"

жінок"

УТ-1

Поповича 08.00 Сільський час 08.25 Укравтоконтинент 08.45 "Корпорація Сімба" 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Доки батьки сплять 09.20 ПЩсумочки 09.35 Антивірус для дітей 09.55 Крок до зірок 10.30 Нова армія 11.00 Муз. ua 11.30 Стильна штучка 11.55 Погода 12.00 "Лінія долі" 12.35 Здоров'я 13.30 Щф "Моя країна" 14.00 Аудієнція 14.ЗО Благовісник 15.00 Погода

1+1 06.00 "Суперкнига" 06.50 "Без табу" 07.50 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.15 Т/с "Мої друзі Тигрик та Війні" 10.40 М/ф "Улюблений прибулець" 11.15 М/Ф "Пригоди Хлоп­ чика-мізинчика і

(Львів) -"Металіст" (Харків) 16.50 Погода 18.00 Фінал відбору "Євробачення-2009" 21.00 "Культурний фронт" 21/25 Щф "Фіалка терору" 22,15 Наш футбол 22.55 Трійка, Кено, Макси­ ма

23.00

ще

можливе"

15.10 Діловий світ. ТиЖдень 15.55 Футбол. ФК "Львів" 06.00 Ранкова молитва 06.05 Х/Ф "Доля Марини" 07.40 На гостину до Івана

12.25 Х/Ф "Суперзірка" 14.35 Х/Ф "Кохання

16.50 Тfc "Моя прекрасна

18.ЗО Муз/ф "Нотр Дам де Парі" 21.00 Новини 21.20 Світ спорту 21.30 Погода 21.40 До Дня матері. ·ма­ мо, вічна і кохана" 22.45 Мегзлот 22.50 "Лото", 'Трійка", "Кено"

Ера бізнесу. ПЩсумки

1+1 06.00 "Суперкнига" 07.00 М/Ф "Пригоди

Хлоп­ і Дюй­

чика-мізинчика мовочки" 08.20 М/Ф "Улюблений прибулець" 09.00 "Лото-забава" 10.00 Т/с "Не краса по-американськи" 11.00 ·караоке на майдані" 12.00 "Криве дзеркало 14.05 їанцюю для тебе"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Т/с "У Філадельфіі завжди сонячна" . 06.50, 07.15, 07.35, 08.40

нянька" 17.25 "Криве дзеркало 19.30 тсн 20.00 їанцюю для тебе" ІНТЕР 06.00 Щn "Кельти" 07.10 "Свобода на Інтері" 10.00 "Поки всі вдома" 10.40 "Картата потата" 11.20 "Квадратний метр" 12.20 Тjc "І все-таки я кохаю .. ." 16.20 "Найрозумніший" 18.00 "Позаочі" 19.00 Т/с "Сільська ко­ медія" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Концерт "Пісні для коханих"

ІСТV

17.35 "Віва-2008" 19."30 тсн 21.00 Х/Ф "Кралечка" ІНТЕР 06.00 Х/ф "Рецепт кохання: без цукру" 08.00 "Найрозумніший" 09.30 "Городок" 10.00 "Україно, вставай!" 10.30 Х/ф "Найчарівніша та найпривабливіша" 12.20 Т/с "І все-таки я кохаю .. ." 16,20 Х/ф "ПЩ знаком Діви" 18.10 "Вечірній квартал" 20.00 "Подробиці тижня"

20.50 Х/Ф "Мара" 22.40 Х/ф "Чоловік

і жінка"

ІСТV 06.25 Факти 06.40, 07.10 Погода 06.50 "Альф". Тjc 07.15 "Загублені". Т/с 09.05 Квартирне питання 10.00 Ти не повіриш! 10.50 Козирне жипя

14.50, 16.20 Тееп Time 14.55 Тfc "Ліззі Макгуайр" 16.25, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.15 Т/с "ВЩчайдушні домогосподарки"

Т/с "Щасливі разом" 19. 15 Спортрепортер 22.10 Х/ф "Апартаменти Джо"

18.05, 21.15, 21.45

УКРАЇНА

"ПЩйом" 06.55 М/с їабір Лазло"

06.00

07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Як Майк" 11.00, 19.25 Т/с "Солдати" 12.10 Tjc "Прапорщик" 12.55, 15.40 Tfc "Друзі" 1З.30, 19.00 Репортер

06.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.20 Спорт 06.45, 17.25, 19.25 Погода 06.50, 17.35 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.05 Т/с "Ключі вЩ бе-

1З.З5 Мfс "Веселі мелоді1~ 14.05 М/с "Бетмен" 14.20 МІс "ПЩлітки-титани" хан ня"

12.10 "Знак якості" 13.00 Тfc "Бранці місяця" 14.00 Т/с "Зачароване кохання"

1+1 06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 12.30 Tjc "Сестри по

09.20, 20.15 Tfc 10.25, 16.00 Tjc

15.15 Т/с "Комісар Рекс" 17.00 "Навколо світу" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "Зіркове життя" 20.00 "Слідство вели" 22.25 "2004"

15.00, 21.30 Т/с

"Псевдонім "Албанець"- 2"

16.00 Т/с "Сліпий-З" 17.00 "Судові справи" 18.10 "КлЮчовий момент" 20.00 "Подробиці" 22.20 Щп "Є. Євстигнєєв" ІСТV 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08.35 300 секjгод 06.35 "Світ Текса Ейворі". М/С 07.00, 10.15 "Леся+Рома".

Tjc 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт 08.05 Капамбур 09.05, 17.35 "Опери". Т/С 10.50, 16.10 Про-Zікаве.uа 11.ЗО, 16.40 "Таємниці слЩства". Т/с 12.45 Факти. День 13.15 "Час Волкова". Т/с 19.55 "Убивча сила". Т/с "Псевдонім "Албанець"-2"

15.00

16.00 Т/с "Сліпий-З" 17.00 "Судові справи" 18.10 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 21.30 "Свобода на Інтері" ІСТV 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08.35 ЗОО сек/год 06.40 "Світ Текса Ейворі".

М/с

07.05, 10.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт 08.05 Капамбур 09.05 "Опери". Т/с 10.55, 16.10 Про-Zікаве.uа 11.З5 їаємниці слідства".

Tfc 12.45 Факти. День 13.10 "Час Волкова". Tjc 14.10, 19.50 "Убивча сила". Tfc 15.15 "Морські дияволи". Т/с 16.45 "Швидкісний вогонь". Х/Ф 18.45 Факти.

06.25 Факти 06.55, 07.35 Погода 07.00 Автопарк 07.40 "Примадонна". Т/с 10.35 "Леся+Рома". Т/с 11.20 Анекдоти 11.40 Квартирне питання 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Сnорт 13.00 Жипя без правил 13.25 "Убивча сила". Tjc 14.30 "Я ніколи не буду твоєю". Х/ф

16.45 "Поцілунок

на щастя".

Мультфільми

зодні" Т/с "Безмов­ ний свЩок-2"

09.00, 15.30 Tfc 15.10, 21.00

"Морські дияволи". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 22.00 Спецрозслідування 22.45 Факти. ПЩсумок дня

СТБ Т/с "Грейс у вогні"

06.00 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Новини"

07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05, 00.55 Tjc "Вона на• писала вбивство" 08.15 Х/Ф "Одруження Бальзамінова"

10.45 "Зіркове життя" 11.40 "Нез'ясовно,

але

факт"

12.45 "Слідство вели" 13.40 "Док.детектив" 14.05, 20.50 Т/с "Кулагін

та

партнери"

НОВИЙ КАНАЛ Т/с

·у Філадельфіі сонячна"

9.1 О Добрі новини 19.25 Надзвичайні НОВИНИ 21.00 Максимум в Україні 21.25 Ти не повіриш! 22.25 Анекдоти 23.00 Голі та смішні СТБ

06.00 Т/с "Грейс у вогні" 06.50, 08.00, 17.40, 22.00 "Вікна-Новини" 07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05 Т/с "Вона написала вбивство" 08.15 Х/Ф "Будьте моїм чо­ ловіком .. ." 10.40 "Моя правда" 11.40 "Нез'ясовно, але факт" 12.45 "Слідство вели" 13.40 "Док.детектив" 14.05 Tjc "Кулагін та партнери" 15.10 Т/с "Комісар Рекс" 17.05 "ВусоЛапоХвіст" 17.50 Хjф "Благословіть жінку" 20.10 "Веселі картинки" концерт

22.25 Х/Ф

"Інтердівчина"

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Служба 06.05

розшуку дітей

-12"

"Веселі

14.20

картинки"

концерт

"Пригоди Вєрки Сер­ дючки". Мюзикл

16.15

18.00 "Історіі кохання" 19.00 Х/Ф "Благословіть жінку" "Зіркове жипя"

22.40

НОВИЙ КАНАЛ 06.ЗО Х/Ф "Остін Пауерс" 08.00 Х/ф "Молоді татусі" 09.З5 Будинок, закритий на ремонт

Х/ф

10.25 Зоряні драми 11.1 О Інту'іція 12.05 Х/Ф "Віднесені

Х/Ф

вітром" 16.15 Х/Ф "Щоденник Бриджит Джонс" 18.00 Х/Ф "Чого хоче дівчи­ на?" 20.00 Х/ф їитаник"

18.45 Факти. ПЩсумок дня 19.00 "Міцний горішок-2". "Московський жиго­ ло". Х/Ф

21.45

СТБ

07.30 "Еники-беники" 08.00 ".Навколо світу" 09.00 "Імо 10.05 •g,.,мll•n.nVo,;nт" 13.00 11.25 Чудо-люди 12.00 12 шахраївУкраїни 12.45 Факти. Світ 12.55, 19.25 Спорт 13.00 СпецрозслЩування 13.25 "Мисливці за старовиною". Tjc 14.20 їроє в каное". Х/Ф 16.15 "Міцний горішок-2". Х/Ф

18.45 Факти тижня 19.30 "Друге дихання". Х/ф 21.55 "Наречений напрокат". Х/Ф СТБ

06.20 "Улюблені мfф" 08.00 "Навколо світу" 09.00 "Їмо вдома" 10.00 Х/Ф "Не можу сказати "прощавай"

12.00 "2004" 17.00 За "Вікнами" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Хfф "Сплячий та красуня"

nрийде кохання"

13.00 Х/Ф "72 метри" 16.10 Федеральний суддя 20.20 Т/с "Офіцери-2" 22.20 Х/Ф "Крутий і ціпоньки"

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час сnорту" 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні" 06.ЗО "Ранок з 5-м"

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО "Час новин"

06.05 Т/с "Солдати" 06.50, 07.15, 07.35, 08.40 "ПЩйом"

М/с "Табір Лазло" 07.ЗО, 08.ЗО, 19.20 Погода 09.00 Хfф "Перемагаючи

06.55

Лондон"

11.00, 19.25 Т/с "Солдати" 12.05 Т/с "Праnорщик" 12.55, 15.40 Т/с "Друзі" 13.30, 19.00 Реnортер

УКРАЇНА

Live

14.05 М/с "Бетмен" 14.25 М/с "ПЩлітки-титани" 14.50, 16.20 Teen Time 14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр" 16.25, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.20 Т/с "ВЩчайдушні домогосnодарки" Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 22.10 Х/Ф "Зв'язки кохання"

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.20 Сnорт 06.45, 17.25, 19.25 Погода 06.50, 17.З5 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.05 "Ключі вЩ бе06.50, 07.15, 07.35, 08.40 "ПЩйом"

06.55 М/с "Табір Лазло" 07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/ф "Остін Пауерс" 10.55, 19.25 Т/с "Солдати16" 12.05 Tfc "Праnорщик" 12.55, 15.40 Т/с "Друзі" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 МІс "Веселі мелоді1~

14.05 М/с "Бетмен" 14.20 М/с "ПЩлітки-титани" 14.50, 16.20 Тееп Time 14.55 Т/с "Ліззі Макгуайр" 16.25, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.15 Т/с "ВЩчайдушні домогосnодарки" Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 22.15 Тільки правда

18.05, 21.15

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.20, 19.20 Спорт 06.45, 17.25, 19.25 Погода 06.50, 17.З5 Критична точка 07.20 Срібний апельсин 08.05 Рикошет 09,00, 15.00 Т/с "Безмов­ ний свЩок-2"

09.20, 19.20 Спорт 09.25, 19.25 Погода 09.ЗО Срібний апельсин 10.30 М/с "Мисливці на привидів" Х/Ф "Останній кіноге­ рой" 1З.ЗО Т/с "Офіцери-2" 15.55 Футбол. "Шахтар" (Донецьк) -"Дніпро" 18.00 Суботній вечір 19.30 Tfc "Батьківщина че­ кає" 21.45 Жіпєві сенсаціі 2З.ОО Х/Ф їанго любові"

11.00

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 Час-Тайм" 06.15, 07.05 "Час спорту" 06.25, 07.15, 09.20, 11.20, 15.25, 17.50, 21.50 "По­ года в Україні" 06.ЗО "Час економіки" 06.45, 08.45 "Огляд преси" 06.50, 10.20, 1З.20, 17.20,

22.50 Хfф.

22.00

"Чого

хочуть

жінки"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10

Х/ф "До чорта кохан-

ня"

07.45 Церква Христова 07.55 Запитайте в лікаря 08.30 Кпіпси 08.55 Руйнівники міфів 09.50 Х/Ф "Щоденник Бриджит Джонс" 11.З5 М/ф "Астерикс у Британії" 12,55 Шоуманія 13.30 Ексклюзив 14.00 Аналіз крові 14.35 Зоряні драми 15.20 lnfo-woк 16.15 Х/Ф "Бриджит Джонс, Грані розумного" 18.00 Х/Ф "Блондинка й блондинка у квадраті" 19.45 Х/ф "Маска" 21.30 Хто nроти блонди­ нок? 22.45 "Файна Юкрайна"

09.30, 1,0.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ~

10.20, 13.20, 18.35, 22.50 "Погода на курортах"

11.20, 14.20, 16.15, 17.20 "Погода у світі"

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.30 "Зверни увагу" 16.ЗО "Арсенал" 17.ЗО "482"

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 07.25, 18.ЗО, 20.30, 23.15, 05.05 "24 годи09.00, 15.00

УКРАЇНА Х/Ф "Останній кіногерой" 06.ЗО, 09,00 Подіі 06.50, 09.20 Спорт 06.55, 09.25 Погода 09.ЗО Срібний апельсин 10.ЗО М/с "Мисливці на привидів"

06.10, 07.00

11.00 Х/ф

"З 1З в ЗО" 1З.ОО Т/с "Офіцери-2" 15.00 Концерт І.Аллегрової 16.30 "Зіркові історіІ~ 17.00 Х/ф "Свій-чужий" 19.00 Подіі тижня 19.ЗО Х/ф "Містер і місіс Сміт" 22.20 Футбольний уік-енд

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15, 07,05 "Час сnорту" 06.25, 07.15, 09.20, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні" 06.ЗО "Київський час"

Т/с "Безмов-

ний свЩок"

10.00, 19.30 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись прийде кохання"

Х/Ф "Крутий і ціпоньки"

13.00

16.10 Федеральний суддя 20.20 Т/с "Офіцери-2" 21.20 "Умора"

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні"

06.30 "Ранок з 5-м· 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 09.ЗО, 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО "Прес-конференціІ~

10.20, 1З.20, 17.20, 22.50 "Погода на

18.З5, курор­

тах"

· 11.20, 14.20, 16.15 у світі" 1З.ЗО, 14.ЗО

"5

ни"

06.40, 11.45, 18.45 "Жипя" 06.45, 21.05 "Погода" 06.55 Зелена варта 07.40, 20.55 "Бізнес" 08.00, 21.10 Хіт-парад ди­ ких тварин

Виклик дикій

09.00, 19.00 nрироді

18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-час· 22.25 їериторія закону"

1З.З5 Мfс "Веселі мелодіІ~

18.05, 21.15

15.10 Tjc "Комісар Рекс" 17.00 "Навколо світу" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.05 "Моя правда" 20.00 "Слідство вели" 22.25 "2004" 05.45

10.00, 19.30 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись

"Погода

елемент"

10.00,

15.00

Підводна

одіссея Кусто

11.00, 20.00 Кордони 11.55 Служба розшуку дітей 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 13.30 Як це робиться? 14.30, 22.40 П'ятий вимір 16.00, 22.10 Родини тварин 16.30 Коли nогода творить історію

17.25 Забавна

планета

16.ЗО ·Драйв" 17.30 "Територія закону" 18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-час" 22.25 "Резонанс"

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 07.25, 18.ЗО, "24 години" 06.40, 11.50, 18.45 "Жипя" 06.45, 21.35 "Погода" 06.55 Зелена варта 07.40, 20.55 "Бізнес" 08.00, 21.40 Хіт-nарад ких тварин

09.00, 19.00

Виклик

природі

10.00, 15.00 Одіссея Кусто 11.00, 20.00 Кордони 11.55 12.00 12.20 Школа ремонту 1З.ЗО Як це робиться?

14.30 П'ятий вимір 16.00, 22.40 Родини 16.30 Таємниці руїн

тварин

17.ЗО Забавна планета Головне питання

15.ЗО

21

10.00, 21.25 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись

18.20 "Час економіки" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Новий час" 21.00 "Час" 22.15 "Бізнес-час" 22.25 "Особливо неоезnІеч-І

прийде кохання"

13.00 Х/Ф їанго любові" 16.10 Федеральний суддя 19.ЗО Щиросерде зізнання 20.ЗО Т/с "Офіцери-2"

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 09.20, 12.25, 15.25, 17.50, 21.50 "Погода в Україні" 06.ЗО "Ранок з 5-м"

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ~

10.20, 1З.20, 17.20, 18.35, 22.50 "Погода на курортах"

11.20, 14.20, 16.15

"Погода

у світі"

1З.ЗО

елемент" Програма очима" 16.ЗО 17.ЗО

"5

15.30

"Своїми

тах"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00 "Час но­ вин"

07.35, 08.10, 22.15

"Бізнес­

час"

07.50 "Новобудова" 08.20, 12.25, 14.15, 16.20 "Погода у світі"

08.30 "Бістро-ТБ" 09.30 "Хроніка тижня" 10.30 "Не перший nогляд" 11.ЗО "Автоnілот-тест"

11.45 їехнопарк" 12.30 "482" 1З.ЗО "Драйв" "Страва від шефа"

14.25 14.40

"Гра долі"

15.ЗО "Зверни увагу" 16.ЗО "Арсенал· 17.ЗО "Час за Гринвічем" 18.20 "Народний контроль" "Київський час"

06.45, 08.45 "Огляд nреси" 06.50, 10,20, 13.15, 17.20, 18. 15, 22.50 "Погода на курортах"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00, 19.00 "Час но­ вин" 07.З5, 08.10, 22.15 "Бізнес­ час" 07.50 "Зодчий" 08.20, 14.15, 16.20 "Погода у світі" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.ЗО "Вікно в Америку" 09.50 "Улюблена робота" 10.ЗО "Феєрія мандрів" 11.10, 12.20 "5 копійок" 1З.ЗО "Мотор-ТБ" 14.25 "Страва вЩ шефа" 14.40 "Гра долі" 15,ЗО "Хроніка тижня" 16.ЗО "VІР-стажер" 17.10 "Палата"

17.30 "Не перший погляд"

но"

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.25, 07.25, 18.30, "24 години" 06.40, 11.50, 18.45 "Життя" 06.45, 21.05 "Погода" 06.55 Зелена варта 07.40, 20.55 "Бізнес" 08.00, 21.10 Хіт-парад ди­ ких тварин

09.00, 19.00

Виклик дикій

природі

10.00, 15.00 Одіссея Кусто 11.03, 20.00 Кордони 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 13.30 Як це робиться? 14.25, 22.40 П'ятий вимір 16.00, 22.10 Родини тварин 16.30 Таємниці ру"ін 17.30 Забавна планета 19.15 їема тижня" 19.30 "5 коnійок" 21.20 "Велика nолітика" 22.00 "Час новин· 22.25 "На межі" ТО НІС

06.00 Спецnроект 06.20 Як це робиться? 06.50 "Погода" 07.00 Зелена варта 07.30 Забавна планета 09.00 Виклик дикій nрироді 10.00 Школа ремонту 11.00 За сім морів 11.30 Фотолайф 12.00 Хроніки крокодила 12.30 Х/Ф "ПЩкидьок" 13.55 Х/Ф "Мільйони" 15.45 Сильні світу цього 16.00 Географія багатства 16.55 Наука про дітей 18.00 Суперкит 19.00 Усе, що ви маєте 20.00 Суперспоруди 22.05 Нефертіті та на династІя

18.20 'Транспорт. тижневик" 18.35 "На межі" 19.15 їема тижня" 19.ЗО "Майдан" "Час: пЩсумки" "Час новин" "Особливо небезпечно"

21.00 22.00 22.25

ТО НІС

06.00 Як це робиться? 06.30 Хроніки крокодила 06.55, 16.00 "Жипя" 07.25 Сильні світу цього 07.40 Зелена варта 08.1 О "Світ" 08.ЗО За сім морів Усе,

09.00, 19.00

що

ви

маєте знати

10.00 Школа ремонту 10.45 Х/Ф "ПЩкидьок" 12.10 Х/Ф "Мільйони" 14.00, 20.00 Суперспоруди 16.ЗО Трансмісія 17.00 Нефертіті та загубле­ на династІя

18.00 22.00

Географія багатства Наука про дітей


Rpt~BOC~ZIBHUЇI kt~~eнgt~p

ШІІШКОВСЬКІІХ Михаііnа

J-

rеорrіііОВІІІІа і Анrепіну Анrонівну

Прощена неділя

~ Спасибі, рідненькі, за ласку й тепло, .· ·

~ Спасибі за те, що зростили! ~ Жаліли, навчали, терпіли,

Початок Великого посту

- 7 квітня - 12 квітня Великдень - 19 квітня Благовіщення

Qf Дай Боже вам жити і горя не знати!

Вербна неділя

Щоб соту весну разом зустрічати. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є,

6

16.00

до

2009

березня

року з

14.00

буде проводити прямий

телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської

облдержадміністрації

Ерема Ростисnав Мико­ nайович за телефонами: 286-

84-11 j 286-10-06. 11 ка,

2009

березня

СЗОШ

NQ 5 за

ЗОба

року з

16.00

в

проводити

12

твердих 110бутових відходів та рідких

засобів катеrорІЇ

в ЖЕКу

NQ

роленка,

Тел.:

м. Бровари, бул . Незалежності, 6-В,

(04494) 5-02-86. 16.

Міні-трактори, мотоблоки

міського

голови

1 З березня 2009 року з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий

Знімає порчу , зурочення, вінок безшлюбності, родове

телефонний зв'язок з населенням

Розв'яже сімейні проблеми, пов'язані з алкоголем, пробле­ ми бізнесу та особистого жит­

ви Київськоі облдержадміністраціі

Анатоnій

Пав-

286-84-

прокляття

...

тя .

Вилікує невроджену епі­ лепсію, захворювання ніг, го­

лови, шкіри та багато іншого .

[1 11 j 286-10-06.

І nасnорти стаІоn. товаром? ·

Атаки стають! НадививщИсЬ те~ лсвізійних і насл)їхавшись передач по радіо, все більще в цьому пере:-: конуєшся. Та й міліцейські зве­ дення про скоєні злочини є .тому · підтвердженням. На чужий (інко­ ли загублений, а найчастіше кра­ дений) паспорт підприємливі ділки примудряються брати

... кре­

дити. Звісно, без посереднИКів у банківських структурах туr не об­

княжичанкиЛ.Я-к, А от приват­ ний підприємець із Вінничини Станіслав Р-в не злодіїв у втраті дОІ~ументів (і паспорта в тому чиr;лі), лиш себе мусить винити забув · він барсетку з цими доку­

ментами в . ; .туалеті на одній із АЗС на Броварщині. Було колись, буJіо! .. Знайдені випадково. документи перехожі повертали їх власникові. Хай

навіть_ і за винаГороду. Але зараз­ дзусьJ.<И

- навчилися використову­

вати їх у власних інтересах. Тож

ходиться.

От із цього й Починається. Ні, не мелодрама, а скоріше чиясь трагедія: приносять людині повідомлення, де чорним по біло­ му зазн.ачено, шо вона заборгува­ ла банкові чи то поточну пропла­ ту, чи виплату процентів за взятий кредит. А людина ця сном ~духом

про. нього й не відає. І тільки зіставивши всі факти, починає усвідомлювати: на їі паспорт хтось із "доброзичливців" узяв кредит, посадивши в боргову яму.

Ось конкретні приклади. Лише в період з 16-го по 22-е лютого четверо потерnілих зверталися до

райвідділу міліції із заявами про зникнення з домівки, ртрату, крадіжку документа, що посвідчує громадянство України. "Випару-

висновок напрошується

285-29-08, 8 (050) 448-17-48. ЖНТТJІ•

-

ошуканими! fyn•в

Kon•

куди потрапив через вікно, ро­ мантичніше час проводити. А ко­ ли ще й чарчину при цьому випи~ ти, то життя взагалі медом ви­

індивідуального

- 45

Прийняття та

затвердження

та

обрання

Даобрання членів ревізійної

до

серія

свідоцтво

.

16

год. в приймальній підпри­ м.

24.

Бровари,

Для участі в зборах акціонери повинні

представити

·

документ,

документ на право участі в збо­

по

ве-

та

документ,

що

посвідчує

особу .

801 NQ518958

При

собі

від

знахарства :

З

яйця,

З

за чаркуванням і повідомив про це

. співробітників

міліції. Тепер для Миколи настало гірке похМілля, бо треба ждавати пояснення, чого його посеред ночі . до . чужої хати занесло.

Період

Найменування nоказників

20.05.1992 р.

звітний

2008 р.

звітний

2007 р .

Усього активІв

9030

8069,3

Основні засоби

8330

7308,9

Довгострокові фінансові інвестиціі

Запаси

135

123,7

Сумарна дебіторська заборгованість

340

352,4

Грошові кошти та ·іх еквіваленти

Нерозподілений прибуток

50

19,8

3464

3514,6

1098

1098,1

Власний капітал

036рОІОІОТЬСА 3еМІІ8КИ, о36рОІОІОТЬС81 Чимало підстав для роздумів да­ ло співробітникам міліції прове­ дення операції "Зброя", у ході якої вже виявлено .· кілька фактів їі зберігання. Так, . при · перевірці оперативної інформації в домово­ лодінні княжичанина Володими­ ра н~о виявлено та вилучено ре­ вольвер часів Великої Вітчизняної війни, його землЯка Олега С-ка пневматичний пристрій для

Статутний капітал Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання Чистий прибуток (збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

28,5 1045833

45

54

ЦІановні

читачі!

Ви хочете привітати з ювілеєм чи

днем

народження

рідних,

близьких або знайомих?

коли С-ка- мисли:вськурушницю "Іж-18ЕМ" без права зберігання. А от поrребівець Василь В-й хоч

Таке

фОТО)

поздо~овлення

0

КОШтуЄ

ГІ2ИJ!І~

(без ДЛЯ

окремих осіб іОО ГDИвеtіь для

організацій . Оголошення про за­ гублений документ приватної особи - 20 гривень

і мав таке право, але не забезпечив належним чином схоронності мисливської нарізної зброї. Серед білого дня рушниця зникла з його будинку . Гадайте тепер, право­

ові

8 (066] 614-50-80. ;~:Втрачений студентський квиток КВ 04302926, виданий КПІ на ім'я Міліціі Тетяни Михайлівни, вважати недійсним .

N2

~ Втрачений атестат про середню освіту N2 ЗОШ N2 5 м. Бровари 27.06.87 р . на ім'я Галицького Артура Олександровича, вважати недійсним.

281338, виданий

}

... . ·.··. ;~~~~~i~~~~;t~;~~~~~ :;;;;.

4-23-26.

~!;.] Втрачене nосвідчення ветерана nраці АА N2 видане Броварським УП та СЗН р. на ім'я Луханіна Валерія Юхимовича, вважати недійсним.

09.06.04

38ПPOWVt:MO ВОдііІ 3Ї СВОЇМИ 8ВТОМОІііПІІМИ.

Ки"івська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

ки за тел.:

071414,

Дnа раІіати в таксі

охоронці: де, коли і в кого вона ви стрілить.?

За повідомлениями райвідділу Броварського ГУ МВС Украіни в Киівській області.

31 1045833

Кількість власних акцій, викуплених nротягом

~ Втрачене свідоцтво про ngaвo власності на

н~рухоме майно від

22.10.08

р,, видане на

пщстав1 рІшення Броварського мІськвиконкому Бров~рської міської ради N2 248 27.09.2008 р. на ім'я щербини Миколи Васильовича, вважати недійсним. і!<' Втрачені технічний nаспорт на квартиру N2 99 по вул . Чекістівл 5, с. Калинівка, видании Броварським МБІ 02.u2.06 р . та свідоцтво про nраво ..власності на і~· я Лось Валентини Микола1вни. вважати нед1исними.

о.: Втрачений студентський квиток КВ 04302933, виданий КПІ на ім'я Синиці Віталія Олександровича, вважати недійсним .

N2

2.

Редактор: 4-03-76. Відціли: громадсько-політичного життя 4-21-34; nромисловості і соціальних ГІИТЗ!іЬ. відповідального СЩJетаря 4-04-81; листів і масової робо1И 4-02-92; буJrалтерія, прийоц оголошень 4-23.26. newJifelii)meta.ua · ·· · .• . . .~. Редвіц!А не 'IBIVItДif noдiliRe по3/'fцІК1 Іfі.торЬ., · ·.~ ТР~!!ЇС.,.. ~нкпвІ!ен.~ Ф•КТf'!. вЩпОв.t,ІJ~t: .ВIJTQP~ :і і/·

.••

год.

бульв. Незалежності,

Друк офсетний.

'll

.·. · . ··.

оз­

ВАТ "Броварський ШРЗ" (тис. грн.)

Офіційне

8 {067) 321·26·55, 6-36-32.

ШАПКА

порядку

можуть

ємства за адресою :

рах ,

реєстратора

щодо

акціонери

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності

Прода10 rараж. Кооператив "Авю­

··

матеріалами

що посвідчує особу, представник

комісії.

Зміна

квітня

за вказа-

найомитись по четвергах з

членів правління .

Відкликання

24

9-45

до

Телефон для запитань

мобіліст" поблиз_у хлібозавод} Ціна - договрна.

т.

Прийняття та затвердження

7 . Дообрання

10.

З

денного

внутрішніх Положень Товариства.

грн.

9-00

р. з

ною адресою.

нової редакції Статуту Товариства . б.

рік .

8-098-274-25-13.

07400,

,.t.P~~"'; :. ::· •·,··.••,..·/\

.f!'fl ~ ~!~!lj~;:,

прийому

Може, й довго б тривала ідилія; якби не нагодився господар оселі. Він то й застав непроханого гостя

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети, Броварські міська і районна ради, районна

дМ;•Ід~~.оt

5.

2008

Реєстрація акціонерів

Зміна юридичної адреси під­

9. Вартість

Розподіл прибутку та випла-

2009

членів наглядової ради.

дасться .

газета Броварських

держадМіністрація. ·.... •· · •· · ·•· • ··· .:. ·. /. •··· · Свіаоцтвq!!рq Дер44віtу Qeєcinau;ю •. · .

11 .

стрільби, в оселі требухівця Ми­

в чужій

хаті... · І загулявся так, що вже й північ пробив годинник, а 26-річний се ­ миполківецr Микола Б-о не поспішав до власної домівки. Та й чого туди йти було? У чужій хаті;

районної державної адміністраціі.

.

со­

·

міської та районної рад,

·~:ь~~~-

сам

бою: бережіть, люди добрі, доку­ менти, аби завтра не проснутися

АТП '"Ритм·· saкynoayc ВРХ

та коией sa аисокими цІиами. Тел: 8 (096) 324-80-58, 8 (095)

цінних паперів .

Звіт наглядової ради Товари-

8.

свічки, свя

вЗлися" вони і в жителя Димитро­ ва О. Д-ко, в семиполківця В. Л-и,

•tlOBE

2.

приємства.

нахарка

за адресою:

та дивідендів за

З . Звіт ревізійної комісії.

8(04498) 7-34-32, мо6. 8(050) 446-98-82, 8(050)357-31-16 (17}.

10·00

денню реєстру власників іменних

риства за 2008р.

4.

Ten.fф.

ватори, грунтафрези та ін.

nович.

:с" .nоаич за телефонами :

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ства.

вуn. Київська, 8-А.

Jбори акціонерів, які

р. о

м. Київ, вул. Старосільська, 1-а, в

Звіт правління про фінансо-

1.

rоnу-

Киівської області заступник голо­

2009

квітня

приміщенні актоваrо Jалу ТОВ "&К Міськжитлобуд".

м. Виwневе,

Причепи тракторні, обприску­

6овський fриrорій Пав­

Косенко

- 1 рік,

доставка.

вачі, розкидачі міндобрив, косарки,

проводити

02660,

(098) 402-00-50.

Гарантія на трактори

Техніка ДІІІ фермерів:

пачі, борони дискові, плуги, культи­

буде

або за тел.

24

відбудуться

вому вигляді за поштовою адресою:

20,

рахунку

ВАТ "&роварський шиноремонтний завод"

во-господарську діяльність Това-

З за адресою вул . Ко­

47а

Зауваження та пропозиції з цього питання будуть прийматися у письмо­

кв.

карткового

повідомпяє про річні Jаrальні

регуляторного акта буде опублікова­ но протягом n'яти днів.

Васиnь

року з

Проект рішення та аналіз

Нові навчальні автомобілі з механічною та автоматичною коробкою передач. Обладнані класи. Помірні ціни. Група вихідного дня та вечірні заняття.

виїзний

виїзний прийом громадян заступ­

ник

«8».

картоплесаджалки, картоплеко­

2009

про затвердження тарифів на вивіз нечистот .

картками

Машовець Оксані Григорівні. З повагою­ родина МАІІЮВЦІВ. с. Зазим'я.

повідом ­

заn.воwус на курси

16.00

березня

"Еколайн-Бровари"

наситись на розгляд проект рішення

вод••• трансnоетних

з платіжними

26257505106331.

U!j)[Ji][Ji] ~@)0(1!j]Q~

прийом громадян заступник місько­

го голови Андрсев Оnександрович.

М

- 7 червня.

ляє, що найближчим часом буде ви­

м . Бровари , бульв. Незалежності,

адресою вул. Київсь­

буде

-

року

37398004.

До уваrи керівників niARPИEMCU, opraиiJaqiйl ТОВ

2006

народження. На їі лікування після видалення нирки потрібно зібрати значну суму грошей . Звертаємося до усіх добрих, милосердних людей до­ помогти нашій родині коштами на лікування нашої маленької донечки Аліни . Гроші просимо перераховувати за такою адресою : Деснянське відділення Ошадного банку м. Києва

раціями

28 травня Трійця

Нашу родину спіткала біда : тяжко

захворіла донечка Аліна,

N2845l МФО 320230 КОД ЄДРПОУ 05823976. N2 транзитного рахунку за опе­

Вознесіння Господнє-

Хай силу, здоров'я Господь вам дає.

ПРИЙОМ rРОМАДЯН

-

2 березня

.

~- За щирість сердечну й турботу про нас.

ЗВ'ЯЗОК, ВИЇЗНИЙ

-

1 березня

\ " За те, що навчили робити добро.

ПРЯМИИ ТЕЛЕФОННИИ

Доnоможіть АІІіні!

Обсяг

1

друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

з І 7 кві'ПU1 Дні

·

виходу:

сеІМЩа. субота.

#15 2009