Page 1

17 квітнн 1937 року

районної рад, районної державної адміністрації

Броварських міської та

Газета

Внходнть

з

Ng

--------------------------~

І nоАІТИІІНА осІІІА ~ Іnо••• АН8

СтруктурІІі

j

сКІІаІІові НАТО nад.роsд.апн (nоодовження)

1

l І

! .· Верховні rоловнокомандувачі і І .. . .· . . ·.. :НАТО ! Їх два:. Верховний· головнокоман· І !дуваЧ •об'єднаних збройних ·сил

І НАТО в ЄЕІропі (SAC!::UR), Верховни~ ! головнокомандувач об'єднаних І збр<>йних сил з питань трансфор~

! маціі (SACT);

керівнИЦтво

військовими

І справами Альянсу. Як nравило, бе·

І руrь участь у засіданнях Військового

І комітету на рівні начальників Гене-

І ральних urraбiв. .Кожен з них має

! свого

представника в НАТО в ранзі

! печує

постійний зв'язок з політични·

винесене одне актуальне питання: "Про політич­ ну ситуацію в районі в зв'язку з виходом Розпо­ рядження Президента України "Про відсторо­ нення М. Діденка від виконання повноважень за

посадою". Зразу після вступного слова голови райради присутнім був продемонстрований відео­ кліп, який справив на присутніх шокуюче вра­ ження. На зібранні виступили виконуючий обов'язки голови Броварської райдерж·щмі­ ністрації 0.1. Дармограй, народний депутат Ук­ раїни О. Чорноволенко, Народна артистка Ук­ раїни А. Кудлай, голови ряду сільських та селищних рад району, уповноважений представ­ ник агропромислового комплексу О. Борсук та інші. Від імені громади району О. Спичак, із За­ зим'я, зачитала текст заяви, яка була одноголосно підтримана присутніми. Текст заяви подається

Обоє підзвітні Військо·

І вому комітету і відповідають за за· І rальне

нижче.

І генерала або адмірала, який забез·

І ми. і військовИми установами urraб·

І квартf1рИ організаціі і ефективний

·

fi!JfЛ[JJ®Ш®LJ Ci'[j)®!ill(fl(lJ@Cl:JШ®CШ!J

Шеа ~шшmС!!JшrУІсзш

головнокоманду-

Верховному

І вачу збройних сил НАТО в Європі ,

@ш rYi(JJ)JI.J.ЛШill9

І :ІІдпQрядковане Оперативне коман·.. j

І дування НАТО, через яке здійс· І нюється допомога в забезпеченні

1

Заява

: ! миру, безпеки і територіальної.. ці· і І лісності країн-членів Альянсу, оціню· І

І ються ризики і загрози, здійснюєть- і

військове

І ся

І чаються

! збройні

визна· і

планування,

та збираються необхідні І силитам і тоді, де це буде І до

відповіДно

І nотрібно

рішень;

! Північноатлантичної ради. Оператив· І 1 не. командуванн51 здійснює супровід І і сил,< з яких складається

структура

!

і збройних сил НАТО, дієвими, спіль· і

або об'єднаними шrабами, 1 І здатними задіяти необхідні. військові І

! ними

!засоби.

~ерховний г~ловнокомандува~

і

І

1

зброиних сил в ЄвропІ І

, об єднаних.

і·Має ще низку завдань,

І участь у конта~ах між

. • рам' /

серед яких: . військовими 1

і для навчань, ЯКІ виконуються в

Ми, представники Броварської районної вла­ ди, депутатського корпусу, громади, заявляємо­

ля належать нашій гром~і. Ми є частиною дер­ жави, де люди живуть і працюють, керуючись

чинним законодавством України.

За

останні

роки

три

Броварський

район

Київської області з усіх показників вийшов на перше місце. Сьогодні це кращий район Київщини. Це результат злагодженої співпраці всіх гілок влади.

Незважаючи на бездіяльність Верховної Ради України, владну кризу в державі, ми знайшли в собі сили і нам вистачило політичної волі, здоро­ вого глузду, щоб зрозуміти - виконавча та зако­ нодавча гілки влади на місцях повинні працюва­ ти

І син .між НАТО і Росією, Укра"іною та І

політичними амбіціями, а лише інтересами гро­ мади, Саме тому ми досягаємо надзвичайних ре­

Ік

ами-уча?ницями Сер~дземно·

j

і

ЬКОГО

ре·

!

сурсами, які НАТО ~~і~яє для про-

1

'

. ДІЗЛОrу;

оnІ;JрацІи

:ведення

і співпраця

упраВЛІННЯ

1

навчань;

3 командуванням

об'єдна-

1

сил НАТО з питань трансфор· І і маціітощо (АСТ),

1 них

і

Верховний .головнокомандувач 11

:об'єднаних

сил

НАТО

з

питань

і трансформаціі, якому підпорядко-І

І.вуєть_ся. к·о.м.·ан.дува.ння. о. б'є.днаних.

сил НАТО з питань транс· 1 І Ф9рмаціі, має специфічні обов'язки, 1 ; ЯКІ нижче nодаються у дещо. скоро· j ·· ! ченому вигляді:

! зброиних

!

злагоджено,

виважено,

керуючись

не

зультатів.

Лише кілька цифр та фактів: -рівень зарубіжних інвестицій на одного меш­ канця району становить

-

на сьогодні

-

5 тис. дол.

США;

портфель інвестиційних замовлень складає

7,5

млрд. грн.;

середня заробітна плата на Броварщині одна

з найвищих в Україні і становить майже І, 7 тис. грн.;

-у районі прокладено

45

км газових мереж, за­

вершено газифікацію всіх населених пунктів; - завершується будівництво нової районної поліклініки;

минулому році оздоровлено

7 тисяч

сільсь­

: · провідна роль у трансформаціі і : військових структур НАТО, збройних і : сил, засобів і доктрин з метою вдос·І і каналення військово"!' ефективності ; І · · і Альянсу;

для сільських їдалень, проведено капітальні та

командуванням!

поточні ремонти, встановлено міні-котельні в усіх школах (залучено більше 10 млн. грн. поза­

І · · оборонне планування у співпраці·~ Оперативним

!

і НАТО на стратегічному рівні; І · підтримка процесу забезпеченнЯ і

! збройних сил НАТО ефективними

J

і jвійськовими шrабами; вивчення концепцій і сприяння І і ! · і розробці доктрин;

·

і.

·

nідтримка досліджень та прид- і

і бання

!ження

нових технологій;

вnровад· і

проектів для забезпечення і І Альянсу якісно - трансформованими :

І · і засобами і можливостями; ' · спільне управління фінансовими і

: ресурсами,

що

виділяються

для і

ких дітей, на що витрачено 6,5 млн. грн.; - придбано обладнання для комп'ютерних класів шкіл, три шкільні автобуси, обладнання

бюджетних коштів);

активно фінансуються сільська медицина.

-

культура,

спорт,

Проте сьогодні ці успіхи ставляться під сумнів. Під загрозою опинилися добудова нової район­ ної поліклініки, спорудження доріг, житла, вирішення соціальних проблем. Останні два тижні паралізується робота чинної влади району, голів сільських та селишних рад,

знижується

ступінь довіри інвесторів.

Ми не дозволимо провокаторам різних мастей

І

руйнувати економіку, посягати на нашу землю, порушувати спокій, заважати працювати всім

і освітніх програм для забезпечення і

жителям Броварщини. Ми будемо боротися з не­ законними діями рейдерів від політики та бан­

І програм трансформації НАТО;

· запровадження навчальних і

!

І Альянсу керівниками, фахівцями і

!

І

. персоналом штабів, підготовленими j і : за єдиними стандартами НАТО; ! - розробка процедур для адаптаціі і І організацій, концепцій, ресурсів і і nрограм, необхідних для трансфор·

І маційних зусиль НАТО.

У РАИОННІИ

АЕРЖААМІНІСТРАЦІЇ

1

l і

Елеонард ДАДАМУХАМЄДОВ. і

.............. ~ ..........--.--.-~ ·················-············.-.----~

лютого відбулося засідання колегії Бро­ варської районної державної адміністрації, яке відкрив виконуючий обов'язки РДА 0.1. Дармограй. Він привітав начальника відділу

21

розвитку

інфраструктури

райдержадмі­

ністрацїі Ф.Г. Малька із ювілейною подією­ бО-річчям від дня народження, подарував йому букет квітів і кошти на холодильник. До ширих теплих вітань з найкращими поба­ жаннями приєднався голова районної ради Ю.І. Кушніренко, який вручив ФТ Мальку орден "Знак Пошани" li ступеня і квіти. 0.1. Дармограй представив нового началь­ ника районного відділу ГУ МВС України в Київській області Петра Павловича Ящука та начальника Броварського ОДПІ Олекса­ ндра Сергійовича.~ 1врова. Перед присутніми виступив М.Ф. Діденко, який розпорядженням Президента України тимчасово відсторонений від виконання обов'язків голоВІ! РДА. Микола Федорович нині в районі, виклик :ш певними політич­ ними силами. Створсh,J спеціальну комісію,

котра перевірятиме Броuарський район. Її

очолив заступник голови Секретаріату Пре­ зидента Роман Безсмертний. З доповіддю <<Про стан погашення подат­ кового боргу по податках і зборах до бюд­ жетів усіх рівнів в Броварському районі•> вис­ тупив перший заступник начальника Бро­ варського ОДПІ В. В. Свириденко. Він зазна­ чив, що станом на перше січня 2007 року су­ ма податкового боргу по Броварському райо-

• І

ре>ІІ<у

Про борrи •

ДИСЦИПЛІНУ

ну становила

4306,3

тисячі гривень. За

2007

рік абсолютна сума податкового боргу змен­ шена на 1990,7 тисячі гривень, або на 46,2 відсотка і станом на перше січня 2008 року

склала

2315,6

тисячі гривень. Сума податко­

вого боргу без врахування банкрутів на пер­ ше січня цього року становила 2086,5 тисячі гривень, що на 947 тисячі гривень більше, ніж на цю дату торік. У 2007 році в рахунок погашення податко­

вого боргу мобілізовано 2280,5 тисячі гри­ вень, у тому числі до Державного бюджету 1935,7 тисячі гривень, до місцевого 344,8 ти­ сячі гривень. У 2008 році станом на 21 люто­ го податковий борг (без врахування новост­ вореного) скорочено на 734,3 тисячі гривень. Проблемним залишається питання пога­ шення податкового боргу підприємств кому­ нальної власності. Серед них - КП "Бог­ данівське" (керівник 8.8. Корецька), КП "Джерело" (керівник О.М. Полотняний)_ Про фінансово-бюджетну дисципліну ус­ танов, організацій та підприємств бюджетної сфери району за 2007 рікдоповіла начальник контрольно-ревізійного відділу м. Бровари і

району О.З. Петренко. По кожному питанню, заслуханому і ак­ тивно обговореному на засіданні колегії, підписано відповідні розпорядження. Ганна ПРОСЯНОВА.

Броварський район, його майно, здобутки, зем­

:ках Партнерства заради миру (ПЗМ),

І участь у заходах зі зміцнення відно· І

2 7 .... ~те>rе> 2 0 0 8

розповів про ск. ... дну ситуацію, яка склалася

c2J0 'j70Юй'Ш

І двосторонній обмін інфОJ:Імацією.

!

'

лютого в смт. Калинівка відбулися збори районної громади Броварщини. На порядок ден­ ний головою районної ради Юрієм Кушніренком

25

! ві;ськов~ opraнiІaqiR І її

!

Середа,.

(993 l)

l 5

дитами від криміналу!

Ми одна громада - у нас успіх один на всіх і майбутнє наших дітей. Ми будуємо сьогодення на своїй землі. З нами Бог, Закон, Правда! 25 лютого 2008 року. смт. Калинівка .

Рейдорська атака на vnравnіннн земепьних ресvрсів v&роварськомv районі Вона не випадкова і синхронізована з інши­ ми спланованими діями проти районної влади.

Її мета

- встановлення контролю шляхом

заміни керівництва в одному з ключових ор­ ганів державної влади для отримання доступу до земельних ресурсів Броварського району. Формальним приводом для кадрових пертур­ бацій послужили трансформації державного комітету земельних ресурсів у Держземагент­ ство України, а тепер навпаки. В дійсності ви­ конується настанова вищого керівництва Уря­ ду країни провести заміну всього кадрового складу по всій вертикалі органів влади з утверд­ женням на ключових посадах представників однієї політичної сили. Хронологія подій така.

6 лютого 2008 року комісія Держземагентства України здійснює перевірку діяльності Уп­ равління земельних ресурсів (УЗР) у Броварсь­ кому районі. За їі результатами складений акт. На вказані в ньому недоліки УЗР надає в Держ­ земагентство свої зауваження - відповідь. 22 лютого 2008 року начальника районного УЗР М.В.Колодія викликають до нешодавно nризначеного головою Держземагентства В.В. Босводіна · члена Київського обласного бюро партії "Батьківщина". Не зважаючи на те, шо недоліки в роботі УГІ!)авління виявились несуrrєвими, нехтуючи іх спростування з боку УЗР, зневажаючи норми чинного законодав­ ства (повинно бути попередження про звіль­ нення за два місяці до реорганізації чи то установи), пропонують М.В. Ко­ лодію написати заяву, причому, негайно, про звільнення з роботи за власним бажанням. Він

ліквідації

відмовився це зробити. У той же день в Брова­ ри з Держземагентства прибула нова комісія у складі 6 чоловік, разом з якою чомусь був при­ сутній народний депутат України від БЮТ І.В.Савченко (відомий партнер і соратник "пріснопам'ятного" І. Бакая), Як виявилось, він же і є головний диригент рейдереької атаки на УЗР. Ця комісія складає акт, в якому конста­ тує, що М.В. Колодій відсутній на роботі (він знаходиться на лікарняному), а його заступник - А.П. Демчук залишив робоче місце о 12 го­ дині і не з'явився, без попередження, на роботі о 13 годині того ж дня (тобто в кінці обідньої

Під час підготовки статті до друку стало відомо, що Броварський міськрайонний суд Київської області направив для вико­ нання копію ухвали від 25 лютого 2008 року про зупинення дії наказів головного уп­ раВJІіння земельних ресурсів у Київській

області від

22.02.2008

року

N2N2 43

та 44-к

перерви!), На підставі акта видається наперед підготовленийДержземагентством Наказ N2 44-к від 22.02.2008 року про призначення шля­ хом переведення П.М. Цугунова виконуючим обов'язки начальника Управління земельних ресурсів у Броварському районі. ДОВІДКОВО: Павло Михайлович Цугунов нещодавно очо­ лював відділ землеустрою Дарницького району. З певних причин переведений, з пониженням, на посаду заступника начальника відділу зем­ леустрою Деснянського району м. Києва. 23 лютого 2008 року подана в суд заява про незаконність призначення П.М.Цугунова на посаду заступника УЗР в Броварському районі, (призначення заступника може здійснюватись через подання начальника УЗР). Наразі приміщення УЗР у Броварському районі охороняється Держслужбою охорони. М.В. Колодію зроблена велика честь викли­ ком у Держземагетнство до Києва, шоб той на­ писав заяву про своє звільнення. З начальни­ ком міського відділу земельних ресурсів у місті Бровари Мариною Анатоліївною Шокун кіль­

ка днів тому вчинили не так. Її змусили написа­

ти заяву про звільнення з посади за власним ба­ жанням без виклику в Київ. Просто з'явились у міському відділі кілька чоловік, разом з вже згадуваним !.В. Савченком, поклали перед нею наказ про їі звільнення "за власним бажанням", зачинили двері, поговорили з нею "по душам", і вона написала заяву про свою згоду бути зас­ тупником начальника земельного відділу у місті Бровари.

Успішна рейдерська атака на міський відділ земельних ресурсів в м. Бровари поки що не знайшла свого бажаного продовження на районному рівні. Але робота комісії Держзема· гентства ще не завершилась. Будемо чекати, чим все закінчиться. Справа ж не в тому, чи має Держземагентство здійснювати кадрові приз­ начення і перестановки, а в тому, шоб це роби­ лося з дотриманням норм чинного законодав­

ства і без тиску осіб, які не мають ніякого відношення до цієї установи, навіть якшо вони є народними депутатами України. ЕлеонардДАДАМУХАМЄДОВ, помічник народного депутата України. про призначення на посаду заступника на­

чальника управління земельних ресурсів у

Броварському районі Цугунова П.М. та покладення на нього виконання обов'язків начальника управління земельних ресурсів

у Броварському районі.


Jl8 ІИ,ОІНИQТІО

І 'ИНКОІІ

CltOrOAIHH8

комп'ютерними установками, а без належних

Завжди приємно йти по чистому і охайному

місту чи селу.

І де б воно не було,

знань не розберешся, що і до чого.

скрізь

В

потрібні люди та техніка. На жаль, у нас про­

Україні ця

галузь лише

розвивається,

і

А отже,

розвивається досить-таки rіоtужно. Одним із

іноді важко доїхати до роботи через снігові

флагманів у виробництві спеЦтехніки є ВАТ

цес реформування ЖКГ ще заноси чи, навпаки,

-

триває.

"Спецбудмонтаж-503'',

на дорозі справжнісінька

вет.

Але,

Європі

прямуючи до

та

в

інших

такого

життя,

розвинутих

розмістилося

в

в

ми

в комунальному та шляховому господарствах.

як

країнах,

що

Броварах, але знане по всій Україні, . Ще б пак: спецтехніка потрібна скрізь: і на будівництві, і

ковзанка -машина так і норовить з'їхати в кю­

маємо і жити по-європейськи: їздити по доро­

Про

гах з гарним покриттям та не залежати від

розвитку в цій галузі я розмовляла з директо­

примх погоди. За кордоном цим займається

ром

спеціальна техніка і керують неї фахівці. Адже

"Спецбудмонт;;ж-503"

машини випускаютЬ, як космічні кораблі,

чем СЕМИРЯЖКОМ.

-

Скажіть, як давно акціонерне

товариство,

котре

ви

очолюєте,

спеціалізується на виробництві об­ ладнання для такої техніки і чи є на нього попит? - Можна сказати, що ми · не но­ вачки на цьому ринку . Адже зай­

маємось цією спеціалізаці є ю 5 років . Розnочинали з того, що за­ возили техніку з Росії до України і ре~юнтували й, а згодом, розібрав­ шись , що і до чого, зрозуміли, що можемо виробля т и самі. Адже ма­ ли розвиватись , щоб вижити і втриматись на плаву . До цього ми займались будівельною сантех­ нікою, але тяжкі 90-ті роки заче­ nили і наше підприємство, тобто з цією спеціалізацією не змогли ми

-

з

досягнення, відкритого

чим вийшли на такий рівень? -Зай:~.tаємось машинобудуван­ ням: ВІІГОТОВЛЯС М О спецобладнан­ НЯ мя дорожньої, комунальної , буд івельної техніки. Це машини , які підмітають, прибирають сніг, посипають дороги піско'-1 чи сіллю. Використовуються у кому­ нальному господарстві і вакуумні насоси, які :1.1и виробляємо , вони викачують фекалії. Такі ж насоси ставляться і на будівельну техніку, наnриклад ,

мя

транспортування

бетону. Маємо широкий асорти­ мент машин дЛЯ ремонту та обслу­ говування доріг - співпрацюємо з дорожньо-експлуатаційними уп­ равліннями . Розпочинали з ремонту на ста-

проблеми

та

перспективи

акціонерного

товариства

Євгенієм Анатолійови­

справу. Якщо раніше купували в Росії чи в Білорусії техніку, то за­ раз такої потреби немає: ми пра­ цюємо за світовими технологіями, переіімаємо кращий досвід , ашт­ тувю до наших доріг. Дивіться самі - комnлектуючі до техніки італійські , є комп'ютерні устано13ки, які керують механіз:~.tаш1, на­ ша техніка цілком конкурентно ­ спроможна. Тим більше, шо у нас є сервісна служба, і в разі не­ обхідності наші сnеціалісти виїжд­ жають на місце виклику, щоб здійснити необхідний ремонт чи надати допомогу.

У нас налагоджена гнучка струк­ тура виробництва - в залежності від пори року змінюється і спе­ ціалізація. Якщо навесні - то це, швидше, підмітальна, поливальна техніка для комунальників та техніка мя ремонту доріг, а восе­ ни, після проведення тендерів, масово

починаються

замовлення

на , так би мо13ити, зимові види техніки. Зараз йдуть перемовини з Росією про експорт деяких видів.

- З ким ви сьогодні співпрацюєте? - Ми є представниками групи 'ТАЗ" (це велика кількість заводів , яка виробляє в Росії екскаватори, грейдери, навантажувачі) в Ук­ раїні, виконуємо сервісне та га­ рантійне обслуговування uієї техніки. Велика кількість нашого облад­ нання

13становлюється

на

авто­

мобілі українського виробництва КРАЗ. З минулого року вони

успішно експлуатуються в Югос­ лавії та Афганістані. І xo'ta закуn­ л ені 13они через КРАЗ, але спе­

вписатись

13

нові реалії буття. Ро­

боти не було , працівники nо'шли масово звільнятися . Тож муси л и , замя збереження nід nриємст13а, виробляти nродукцію , яка буде

користуватись поnитом. З цього все і розпочалося . За ці роки нап­ рацювали nевні здобутки: якщо із 15 чоловік наш колектив виріс майже до 300, то, я гадаю, поnит є . - А що конкретно ви робите, з

ПІАСУМКИ РОІіОТИ РЕВІ30РІВ

бюджет на 2007 рік", Законом Ук­ раїни про ДКРС та на виконання доручень , отриманих від Голов­ КРУ , nравоохоронних органів і органів виконавчої влади, Уn­ равління здійснювало державний контроль за використанням бюд­ жетних коштів , станом збережен­ державного

та

комунального

майна у сфері освіти, охорони здо­ ров'я, матеріального виробництва, nослуг,

агроnромислового

13ерстатах

-

зара

::ж е

УКО\111 .'\С KTO\Jalli '-!аШИНОб)'J.І Н ш1 13ерст ата\ІІІ нового покол інІІ>І , КОШТІ !

,.;л адаСМО

В О ІЮВЛе ІJНН

та

модерні з ацію вирuбництва. Наша техніка не заст о юстьсн , ад ж е nідnрІtоtств з та кою сnецішІі з а­ цісю в Україні майже нещ1 с. Ті . що бул и при Р ад янсько\ІУ Союзі , ­ розвалились. а інші , можл1шо . не хочуть братися за таку глобальну

вати покладені на нього функції . І , як nок а зала ре йтингова оцінка, уnра13л іннн сnрацювало достатньо

' !< І !.р >І\Ікаш1 комунального маши-

_ . G удування,

сnецтехніки

комп­

Освовний критерій, яким 13І1З­ началась ефективність роботи , якісне про13едення ревізійних д ій та їх документування, що є заnо­ рукою

досягнення

заnланованих

результат ів. Реалізація цього зав­

дання напряму залежить від nро­ фесіоналі з му працівників , фахо­ вого рівня їх nідготовки, готов­ ності сприймати нове та швидко вчитися.

Саме тому nитання повноти ревізійних дій та реалізації ма­

теріалів контрольних заходів роЗ­ глндалися

на

засіданнях

кол егій

упра вління. Для роз'яснення ос­ новних вимог щодо організації ро­ боти систематично проводились наради та семінари, найбільш ак­ туальні питання виносили на за­ гальні економічні навчання. Основни:-.1 завданням для уn­ равління залишалось якісне та

лексу , оборони та в інших сферах

своєчасне

державного сектора економіки. У минулому році КРУ в Київ­ ській області намагалось на від­

від ГоловКРУ України доручень. Всього протягом 2007 року 1311конано 29 централізованих заходів , в ході яких охоплено ревізіями 250

повідному фахово!\1у рівні викону-

виконання

отриманих

для

() уді13виuтва та обслу г овування доріг. - Так, амбіції у вас великі. А якщо

~-:ри тично: що може і:Х стримати? Чи є проблеJІІНі питання на підпри­ ємстві? - По-перше, площа. Земля - то-

На

черзІ

результативно.

Діяльність контрольно-ре в ІЗІИ­ ного уnравління в Київській об­ ласті у 2007 році була сnрямована на забезпеченнн належного рівня фінансово-бюджетної дисциплі­ ни . nідкрестш у вистуnі на засі­ данні колегії начальник уnрав­ ління Геннад ій Дмитренко . Відnовідно до завдань, визначе ­ ни х Бюджетним кодексом , зако­ нами України "Про державний

ня

реньки х

ціальне обладнаннн там наше, тож можемо сказати з горд істю, шо і МІ1 не останні 13 цій галузі. Беремо У'Іасть практи•rно у всіх виставках, котрі nроводяться в Україні з а

-

вар

дефІЦИТНИЙ.

}іКЩО

рОКІВ

З

п'ять тому тут була пустка, багато nідnриємств стояло і можна було розширюватися за їх рахунок, то зараз відроджуютьс я старі і запо­ чатковуються нові виробництва. Радує те, що Бровари , як місто nромисловості і машинобудуван­

ня,

відновлюється, але ...

Бачите

самі, в яких умовах ми працюємо: в одному невеличкому примі­ щенні і кабінети, і їдальня, і роз­ дягальня . Поруч - виробниче приміщення . Катастрофічно не вистачає робочої площі . Наші працівники і так працюють у дві зміни: перша з 7.00 до 15.45, а дру­

га - з 16.00 до 24.00, адже в одну зміну вони не помістяться. Та й самих К13аліфікованих працівників днем з вогнем не знайдеш. Зараз у нас фрезерувальники, інструмен­ тальники, токарі - всі перед­ nенсійного віку. Молоді надзви­ чайно мало, нема кому передати

досвід, навчити всім тим тонко­ шам професії , котрих не дадуть в ліцеї чи училищі . Не бажають во­ ни опановувати робітничі про­ фесїі, і край . Коли хтось і прихо­ дить, то з надзвичайно низьким розрядом ,

а

платню хоче отриму­

вати на рівні фахівця. Якщо за кілька років ситуація стосовно nрофорієнтації не зміниться, ми втратимо ці суспільно важливі nрофесії. І врахуйте , що ми співпрацюємо з центром зайня ­ тості , практику молодь проходить у нас регулярно, хто хоче nрацю ­ вати -залишається, але таких оди­

ниuі. А в основному працюють кадри, які "кувались" ше при ра­ дянській владі, працювали на та­ ких гігантах, як "Стріла", "Факел" та інші. Є у нас і свій "золотий фонд", як жартома називаю своїх колег : це голо13ний інженер Микола Ле­ онідови •І Кукушкін та головний конструктор Валерій Миколайо­ вич Фартушний - люди , котрі за своїм технічним інтелектуальним nотенціалом є основою, мозком

охоронни~ш орган а ми.

не надходило.

З мстою їі nокрашеннн в уn ­ р а влінні постійно проводиться

Ще ОДНИМ З ОСНОВНИХ напрямів роботи уnравління є здійснення державних аудитів виконання бюджетних програм та місцевих бюджетів. Протягом минулого ро­ ку прийнято участь у проведенні 8 централізованих державних фінан­ сових аудитів виконання бюджет­ них програм та за власною ініціа­ тивою проведено З аудити вико­ нання місцевих бюджетів . Не залишалась поза увагою взаємодія з місцевими органами влади та самоврядування. Нала­ годжено їх постійне інформування шодо дотримання фінансово­ бюджетної дисципліни розпоряд­ никами коштів .

ками цих органів, прийнято участь у двох спільних координаційних нарадах,

науко в о-практичному

семінарі на тему: "Методика про­ всдсннн перевірок з nитань захис­ ту прав і свобод громадян, держав­ них і публічних інтересів". Стан координації роботи з nравоохо­ ронними органами nостійно розг­ л ядається на кол е гії уnравління . Протягом 2007 року управ­ лінням на належному рівні здійс­ нювалась робота, спрямована на повний, об' є ктивний і с воечасний розгляд

зверн е нь

грО\1адян ,

опе-

квитків . Ро зуміємо самі: берегти треба те, що є , адже з інших облас­ тей

люди

працювати

до

нас

не

nриїдуть, бо перше ж запитання буде, а жити де? І шо я маю відповідати? А отже, маємо те, шо маємо, і намагаємось створити гідні умови дЛЯ роботи.

- Ну, а нові задумки, розробки у вас вже є, цікаво, що ж буде нас тупним кроком у виробництві спец­

техніки? - Звичайно, nроблеми пробле­ мами , а у майбутнє йдемо вnевне­ но. Ми маємо змогу задовольняти ще більшу кількість замовл ень. І є багато техніки, яку хотіли б вироб­ ляти . Наприклад, дЛЯ того ж жит­ лово- комунального

господарст13а

в Україні вкрай потрібні сміттєво­ зи. Іх нестача зараз є гострою в Україні. Для будівництва - баштові крани та інше сnецобла ння. Зараз в цій галузі є як 1 є, так і nривезене із сусідніх дсржа13Росії, Білорусії. Хотілося б забез­ nечувати якомога більший сег­ мент на цьому ринку. Тим більше , що нас в Україні зн а ють і знають якість нашої спецтехніки та рівень надійності товариства, а отже, га­ даю , і новинки користуватимуться попитом.

Світлана ОБОДОВСЬКА.

·- -

Пріоритетню1 завданням зали­ шалось забезпечення контролю за наnовненням бюджетів всіх рів­ нів . У 2007 році на особливому конт­ ролі знаходилося пита н нн шодо забезпечення взаємодії з право­

роз'нснювальна робота з керівни­

(в основному, села в напрямку Ніжина) - компенсуємо варті сть

антикорупцІинии аудит ративне реагування на проблемні питання, які порушуються у цих зверненнях . Усі структурні підроз­ ді л и управління відnовідально ставляться до забезпечення конс­ титуційного права громадян на звернення, виважено вирішують порушені в них питання . Скарг на необ'єктивний розгляд звернень

об'єкті13 контролю державвої та к о мунальної форм власності.

нашого nідприємства: Завдяки їм ми розви13а є мось так стрімко. - Який рівень соціальної захище­ ності ваших працівииків? - Ну, nерш за все, є відо:vtе прислів'я: "Від добра - добра не шукають", тож створюємо їм на­ лежні умови: перше - ue зарплат­ ня, отримують вони не менше, ніж на будь-якому nідприсмет13і в регіоні. По-друге, соцпакет : це і лікарняні . і відпускні, і харчуван­ ня на виробництві, спеuодяг, пра­ цює розвозка . Возимо людей на роботу навіть з Баришівки та з навколишніх сіл, а тим , хто добІА­ рається до роботи електрич ка .\•И

Так, головою Київської обласної державної адміністрації прийнято З розnорядження та 5 доручень стосовно налагодження взаємодії між місuевими органами влади та підрозділами контрольно-ревізій­ ної служби , посилення фінансово­

бюджетної дисципліни. Також і обласною радою, після розгляду пропозицій за результатами провс­ дених аудитів, nрийнято 4 рішен­ ня, якими врегульовані окремі пи­ тання використання коштів облас­ ного бюджету. На сьогодні вже визначені пріо­ ритетні завдання мя державної контрольно-ревізійної служби на 2008 рік- це nроведення об'єктив­ ного та неупередженого "антико­ рупційного аудиту" . Враховуючи поставлені за вдан­ ня, КРУ в Київській області 13 2008 році прикладе максимум зусиль дЛЯ якісного виконання отри!І1а­ них від ГоловКРУ України дору­ чень і завдань. Прес-служба

КРУ в Київській області.


У КОАІ МУ3

і AITKIBCIJKI РОМАНСИ. .. Романси у сільських клубах як раніше, так і сьогодні майже не співають. Ane в Літках вирішили інакше ... Нещодавно в Літківсько!\Іу бу­

, •

І линку культури відбулося перше

• І ; 1

засідання "жіночого клубу", який був створений за ініціативою сільського голови Лідії Пінчук.

У святково прикрашеному залі зібралися ініціативні, небайдужі до життя села і мистецтва жінки рі"Jного віку. Вечір був присвячений вічно юному романсу. Було

1

; відтворено атмосферу світських 1

вечорш: на столах горІли свІчки, в

залі звучала класична музика . Всі присутні перснеслися в ту епоху,

коли основними осередками куль-

І

тури були зустрічі у відомих сало­ нах,

на

яких

звучала

класична

ЛЕПТОСПІРОЗ

ЗАХВОРЮВАННЯ

музика, романси, читалися вірші . Там панував дух Пушкіна і Шев­ ченка, там Тургенєв пліткуван про всіх знаменитостей Європи і зустрічалися найкращі інтелекту­

ється мікробом, який отримав

фесійний ризик захворіти на

али.

назву лептоспіра,

ле птоспіроз у працівників тваринницьких ферм .

Захворювання

Відтворити атмосферу тієї епо­

кою

хи та створити відповідний наст­

рій гостям допомагали дбайлива господиня салону Світлана Нім­ чин та ведуча вечора

-

манси з відомих кінофільмів Т.О. Стрєлкова , В.Я . Кащенко, Н.П. Буцан, І.С. Буцан та Євген Ко­ жушко.

Як завжди, бурхливими оплес­ ками зустрічали присутні дирек­ тора будинку культури, керівни-

.•

Підготувала

Марічка ЯЦІРУК. На фото: Валентина Кожушко;

сказав Джордж Байрон: "Любов стара як всесвіт, та хто прийшов і

хто прийде на світ, приходить поновити й заповіт". Члени клубу читали ліричні вірші Олександра

мира Москвича та інших поетів.

У бібліотеку надійшли нові видання - шедеври української,

Людмила ЧЕБІНА, бібліотекар ЦРБ.

• ••nІА МУХОю••?

Незаперечна істина, що на доро­ гах мають бути суворий порядок та залізна дисципліна. Ane, на жаль, не всі учасники дорожнього руху

порушення правил безпеки до­ рожнього руху громадянин Т., який керував технічно справним транспортним засобом "ИЖ-2125",

беруть це за правило. Як не прик­

перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння , що спричинило смерть громадянки Д . , засуджений до 7

ро,

доводиться

констатувати,

що

протягом 2007 року в порівнянні з роком значно збільшилась

2006

років позбавлення волі з позбав­

кількість дорожньо -тра нспортних пригод . Лише з веденням в 2008

ленням права керувати транспорт­

році облави ДАІ на водіїв та вжит­ тя ними рішучих заходів щодо ви­ явлення грубих порушень Правил дорожнього руху України та зни­ ження рівня загибелі та травму­ вань людей у дорожньо-транспо­

ртних

пригодах

аварійність

на

дорогах України зменшилась. Водно•1ас основною суттєвою причиною аварійності на дорогах на сьогоднішній день, що призво­ дить до трагічних наслідків, є ке­

рування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Факти говорять самі за себе горілочку п'ємо, чим і спонукаємо громадян до непередбачених наслідків. Статистика свідчить, що не всі учасники дорожнього руху дотримуються Правил до­ рожньої безпеки. 28 січня 2008 року Броварським міськрайонним судом Київської області у кримінальній справі за

ними засобами строком на 3 роки. Ця жахлива пригода сталась 9 грудня 2007 року близько 14 годи­ ни в с. Гоголів . Громадянин Т. приїхав на автомобілі "ИЖ -2125" до магазину у вказаному селі, де зустрів знайомих, з якими вживав спиртне. Після цього, свідомо

І

~

За вказаним фактом Броварсь­ ким РВ ГУ МВС України негайно була порушена кримінальна спра­ ва відносно громадянина Т., яка в подальшому прокуратурою Бро­

від отриманих ушкоджень загину-

важливих

органів.

Уражаються печінка, нирки, нервова система, селезінка. Клінічні прояви : гострий

укушений

зареєстро­

водяним шуром.

Фахівцями санепідслужби в

висока

через

ураження

результати дослідження яких наявність при­

згортувальної системи крові .

родного осередку лептоспіро­

Одним із характерних проявів

зу

лептоспірозу є сильний біль у м'язах, особливо литкових (хворий не може ходити). Як­ шо лептоспіра "добирається"

районі.

до

мозку,

то

може

тись менінгіт. Діагностувати

розвину­

хворобу до­

серед

тварин

у

цьому

Аналогічні випадки відбу­ купанні та рибній ловлі на р. Десна в районі сіл Пухівка. Рожни, Літки, Пог­ реби, на озері сіл Заворичі , лись при

Требухів.

сить складно, тому шо симп­

Однією з основних причин

томи подібні до грипу, гепа­

напруженої епідемічної ситу­

титу, черевного тифу, менін­

ацїі в районі є

гіту .

довільне охоплення багатьох

Інфікування відбувається під час купання, рибалки або

підприємств, організацій, об'єктів дератизаційними за­ ходами . Не виконується "Комплексний план заходів

догляду

за

сільськогоспо­

прояви

спостерігаються

через один - два тижні після інфікування. Хворий про це

Найчастіші

помилки

-

це

попередженни

вкрай

неза­

захворювань,

спільних для людей і тварин

серед населення Броварсько­

го району на

2006 - 20 І О

ро­

ки", затверджений рішенннм

комісії з питань ТЕБ та АС району від 07.07.2006 року, а

самолікування, бо хворі пере­

саме

конані,

та осіння суцільна дератизація

шо

в

респіраторне

них

грип

або

: не

проводиться весняна

захворювання .

в населених пунктах, де реєст­

Успіх лікування залежить від ранньої діагностики і своє­

руються випадки захворюван ­

часного

звернення

за

медич­

ня лептоспірозом .

В

2007

році на Хмельнич­

Броварського міськрайонного су­

лізація обов'язкова, тому шо

п'ятеро людей, а було зафіксо­

ду .

можливі

вано 25 випадків захворюван­ ня на леnтоспіроз. Зростання

Порушення правил безпеки до ­ рожнього руху або експлуатація транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого,

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати тращ:портними засобами на строк до трьох років або без такого .

Вважаю , що саме таке покаран­ ня, до якого Броварським міськ­

Ми в черговий раз звертаємось до учасників дорожнього руху з

тодороги помітив дівчинку, котра

вано З випадки захворювання на лептоспіроз . В першому випадку захворювання пов'н­ зане з рибною ловлею на бе­ резі р.Десна в районі с .З а ­ зим'я, під 'Іас якої хворий був

чині від лептоспірозу померло

шення .

тями, то на про.Іжджій частині ав­

року в Бро­

2007

Госпіта­

по узбіччю проїжджої частини ав­

нув кермо, після чого автомобіль перевернувся . Коли прийшов до

Протягом

ною допомогою.

яка в цей час прямувала з школи

Майже одночасно з ударом в пе­ редню частину автомобіля повер­

гризунами.

варського району направлена до

районним судом засуджено грома­

напрямку.

є

ходить навіть через незначні

не знає або забуває і не може пов'язати своє захворювання з будь-яким фактором.

дянина Т., є Достатнім для того, щоб в подальшому попередити з боку останнього вчинення ана­ логічних злочинів, а також уроком для інших учасників дорожнього руху, які допускають такі пору­

попутному

захворювання

висока та стійка заселеність

варському районі

ші

ним засобом в нетверезому стані суворо заборонено, сів за кермо автомобіля . Рухаючись в такому стані автомобілем по вул . Київ­ ській, як він пояснив в судовому засіданні, не помітив пішохода Д.,

в

причиною

тоспіра, немов буравчик, про­

дарськими тваринами, а пер­

знаючи, що керування транспорт­

тодороги

підтверджено лабораторними дослідженнями. Основною

свідчить про

L--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-·-·-·-~--~ ла на місці пригоди.

ЗА КЕРМО

зараження були гризуни, шо

кровотечі

1

ртний допІк до душі". І на •1есть закоханих ми щорічно відзна-

читачам на поличці, присвяченій Дню закоханих. Дружба і любоводвічні теми поезії, музики . Тому

тоспіра потрапляє до водой­ миша і може там зберігатися впродовж місяця, у вологаму грунті - до 9 місяців і не гине навіть при зимових морозах. Механізм зараження прос­ тий : штопороподібна леп­

на лептоспіроз збіль­

ди неповторність, якийсь безсме­

чаємо свято - День закоханих, День Святого Валентина.

шилась . Основним джерелом

районі, де відбувся цей випа ­

Ліна Костенко : "Поезія- це завж­

російської та зарубіжної любовної лірики, які були представлені

сечею тварин та гризунів леп­

док, були відловлені гризуни,

В центральній районній бібліо­

та як відзначають цей день в різних країнах. Як прекрасно

кість випадків захворюваннн людей

температура

-------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~::~:-~ан. і "... RPEKPIICHII МНТІJ... " ~ ... "

легендою про Святого Валентина

леп­

початок,

про це так багато написано. Ane повторень немає, бо неповторні самі люди і кожна любов велич­ на . Любов - одне з найпрек­ расиіших почуттів людини. Від любові народжується все прекрасне на світі. Як чудово сказала

по

до 40 градусів, головний біль, блювота, жовтяниця, носові

1•

теці відбулося чергове засідання клубу "Повінь душі на тему

ситуації

тоспірозу свідчить про її неб­ лагополуччя у Броварському районі . За останні роки кіль­

1

то.

Аналіз епідемічної та епізо­

отичної

худоба, свині, собаки , шурі. З

життєво

кою Л.О. Сліпко . Вечір пройшов у теплій, невимушеній атмосфсрі. Ми вдячні організатору Ва­ лентині Кожушко за чудове свя-

цової, Лариси Петрової, Володи-

до

подряпинки у кров, де розмно­

підготувала завідуюча бібліоте- І

познайомилися з романтичною

Чутливим

тваринами. Існує також про­

лептоспірозу є велика рогата

жується протягом З - 5 днів і плином крові розноситься до

вірші українських поетів ХІХ ст. із циклу "Українська муза", які

рослої кафедри та учні ЗОШ NQ б, члени клубу "Юний краєзна­ вець". Розпочала цей захід голов­ ний бібліотекар ЦРБ Наталія Григорівна Кримець. Присутні

тонка

зооноз, тобто

-

захворювання .

їнські та рuсійські романси та ро­

З цікавістю слухали присутні І

засіданні взяли участь читачі до­

-

спільне для людей та тварин

укра­

Пушкіна, Ліни Костенко, Едуарда Асадова, Володимира Сосюри, Костянтина Симонова. А також слухачі познайомилися з поезією поетів, що проживають на Броварщині. Зачарувала присутніх поезія Наталії Багмут, Надії Коль-

шо грець­

означає

Лептоспіроз

автор цих

рядків Марія Яцірук . Натхненно виконували

мовою

спричиня­

ніжка, спіраль. Так він вигля­ дає під мікроскопом.

ка новоствореного клубу Вален­ тину Кожушко, яка з успіхом ви­ конала романси "А напоследок я скажу", "Свсча горела". Anc найбільше оплесків діста ­ лося Галині Скульбіді, яка свят­ кувала в цей день свої іменини .

"Мого життя прекрасна мить". В

ТЯЖКЕ

-

проханням : дотримуйтесь правил дорожнього руху

кермо "під

-

мухою",

не сідайте за

оскільки

це

може коштувати життя людини.

Людмила МОЦИК, старший помічник прокурора Броварського району.

нення,

такі

як

тяжкі

ураження

усклад­ нирок,

міокардити, інфаркти, набряк мозку. При тяжкому перебігу

захворюваності та смертності

лептоспірозу

умовами для розповсюдження

висока

ність -30-35%. Профілактика :

смерт­

беручи

до

уваги,

шо основний шлях інфікування через заражену воду при купанні, рибалці, пранні білизни, слід пам'ята­

ти,

шо купання у невідомих

пояснюється

сприятливими

мишей та інших мишоподіб­ них гризунів, які є збудника­ ми хвороби. Раніше існували підрозділи при

спеціальні

службах захисту рослин, вете­ ринарній

та

комунальній

службах, на які були покладе­

це смертельна

но функції боротьби з гризу­

пастка, бо існує ризик зах­ воріти лептоспірозом. Треба знищувати гризунів за допо­

нами. Сьогодні ж вони майже

могою

перебіг лептоспірозу схожий на гостру респіраторну вірус­

водоймишах

цидів

-

всього

-

сполук,

арсеналу рати­

спеціальних хімічних смертельних для

па­

цюків та шурів. Не забувайте, шо кішки і собаки теж хво­

не працюють .

Проблематичним

ну інфекцію,

є те,

тому люди

шо

не

звертаються до лікарів і втра­ чають дорогоцінний час.

ріють на лептосп іроз, тому не слід їх купати у водоймищах,

Олександр ЛИТВИНЕНКО,

призначених для відпочинку.

лікар-санолог

Дотримуйтесь правил особис­

Броварської СЕС.

тої

гігієни

після

контакту з


Кращі побажання У щирій, сердечній атмосфері відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисника Вітчизни. Адже це всенародне свято, шо відображає рівень суспільної поваги до чоловіків, котрі виконують важливу і почес­ ну місію - захищають рідну країну від ворожих зазіхань. Ветерани Великої Вітчизняної війни та Збройних сил України, військо­ вослужбовці, представники сільських та селищних громад, керівники установ та організацій Броваршини зібралися напере­ додні, 22 лютого, в Калинівсько­ му будинку культури, щоб вшану­ вати подвиги українського воїнства, згадати своїх земляків, побратимів, котрі втратили своє життя на тяжких фронтових доро­ гах,

та

висловити

слова

подяки

людям, котрі сьогодні пов'язали своє життя з військовою справою. .. . Після хвилини мовчання присутні в залі надали право пок­ ласти квіти до пам'ятника загиб­ лим воїнам - старшим лейтенан­ там Дмитру Бабенку та Олексію Деряшкову. "Всі ми родом із минулого, а 23 лютого - це чималий пласт історії, яку ми пам'ятаємо, все це є в на­ ших душах", - такими словами розпочав привітання виконуючий обов'язки Броварської райдерж­ адміністрації Олексій Іванович Дармограй. Він запевнив, що Броварська РДА і надалі опікува­ тиметься ветеранами, підтриму-

ватиме військові частини, що зна­ ходяться на території нашого району: "Адже ми працюємо на обороноздатність країни, щоб воїнам, котрі несуть службу, були створені належні умови для вико­ нання громадянського обов'язку". Від імені Броварської районної ради найщиріші побажання пере­ дав її голова Юрій Іванович

Кушніренко.

За зразкове вико­

нання службових обов'язків кра­ щим представникам особового складу військових частин було вручено Почесні грамоти райдерж­ адміністрації, грошові премії, По­

дяки райради.

lx

отримали Олег

Величко, Роман Дворак, Ігор Гар­ куша, Михайло Гресь, Валерій Руденко, Олександр Семиненко, Сергій Оперенко, Микола Тара­ ненко та інші. Відзначено було і голів ветеранських організацій: Г.І. Смолівця з Богданівки, Є.О. Дунаєвського із Заворичів, М.О. Герасименка з Рожнів. Під оплес­ ки однополчан Почесну відзнаку Броварської райради "Знак По­ шани" ІІІ ступеня отримав підполковник Володимир Ма­ гась.

Протягом всього заходу відчу­ валось, що спадковість поколінь триває. "Знайте, що всі ваші над­ бання в наших надійних руках", такими були слова-звернення сьо­ годнішніх вояків до своїх сивочо­ лих дідусів та батьків. На сцені бу­ динку

Ш1t~ІЩРm~ G:Jill~1t0c:J@IJ)c:J@ 'U"01JЗGJIJ)[I)<Зi1Ш0

- захисникам Вітчизни

культури

старий

солдат

Євген Олександрович Дунаєвсь-

1R0СР®Ш&СРСSСЬІИЗ

кий поіменно згадав всіх своїх бойових товаришів, котрих вже не залишилось в живих. Заступник начальника Семиполківського гарнізону з виховної роботи підполковник В'ячеслав Богусла­ вець запевнив: "Сьогодні можна впевнено стверджувати, що віко­ вий досвід минулих поколінь не пропав задарма, відданість Вітчизні була і залишається свя­ щенним обов'язком і бойовою традицією". Від імені майбутніх захисників Вітчизни вітання пе­ редав випускник Калинівської за­ гальноосвітньої школи Олек­ сандр Семиног: "Ми повинні

Для участі у зборах при собі мати:

І ,

збудувати міцну, квітучу державу. і

Наше сьогодення - у наших ру- І ках". Не менш цікавою та насиче- і

ною була концертна програма І

святкування. Пісні про одвічні ' цінності - материнську доброту, офіцерську честь, любов до рідно­ го краю, гордість за свою націю лунали у виконанні юних талантів Броварщини, котрі прославляють їі далеко за межами. Знайшлось місце і щирому народному гумору та національним танкам. В'ячес­ лав Ковтун, Олег Каперу, Настя

- паспорт або документ, ЩО засвідчує особу; - представникам акціонерів доручення на право участі у зборах та голосуванні, і документ, що засвідчує особу. Порядок денний: Звіт Дирекції ВАТ "Броварське АТП 13209" про резуль1.

: тати

фінансово-господарської

і діяльності Товариства за

2007

основні напрямки розвитку виробництва в 2008 році. 2. Звіт Спостережної ради за 2007 рік. З. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства в 2007 році і його затвердження.

4. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку. 5. Затвердження договору на ведення реєстру акціонерів з незалежним реєстратором АБ "Таврика".

І~ІІАІОІІU ~~~~~~~~~~ В неземний Зtіходиuірай...

· · .·. ·

І

підприємства за

2007 р.

(тис грн.) Період

Найменування nоказника

звітний

nоnередній

Усього активів

6010,6

Основні засоби

5509,0 2,8

5805,8 5338,8

Довгострокові фінансові інвестиції

Заnаси

Грошові кошти та їх еквіваленти

лодиченьки", ансамбль "Престиж" та інші вклали природою наданий талант та душу в свої виступи, а натомість- отримали бурхливі оп­ лески та визнання глядачів. Хай Бог збереже нашу землю і всіх нас в мирі і злагоді! Лариса ШАПКА.

Нерозnоділений nрибуток

, Статутний каnітал

І Довгострокові зобов'язання

ки розrорнуто.краєзнавчукниж­

ково- ілюстративцу 11иставку. Любо!! до рЩ~ого. краю, Іщ-, чупя паТріотИЗму та горд()Сті за працьовитих і •.. талановитИх земляків, відррдЖсння націо..,

--

І Чистий nрибуток (збиток)

1. Звіт Правління товариства · за 2007 рік. і 2. Звіт Наглядової ради за · ' 2007 рік.

твердих побутових від­ ходів ТОВ "Десна-2" в районі села Рожівка Бро­ варського району. Роз­ робник проекту ТО В

"Десна-2". Електронна адреса: desna2@i.ua •ПОВЕ ЖИ1ТJІ•

-

газета Броварських

міської та районної рад, районної державної адміністрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив

(річного звіту та балансу).

5.

Про затвердження поряд-

ків і порядку виплати дивіден-

2007 рік.

підприємства (тис. грн.)

5.

Начальник планового віллілу. Гарантований соцпакет. Вимоги: бажано стаж роботи.

період

Найменування показника

Те.л:_:

2.75-00-79-

2007

2006

25888 14017

17319 14161

Броварська районна .санітарно-

о

о

епідеміологічна станців

3006 2335 631 1475 8989 6210

978 602 2

ronoвнoro &УхrАЯІЕРА

9022 6210

о

о

1010 1475 56450

о

Відділ реєстрації актів цивільного

о

стану Броварського міськрайон-

56450

ного управліннІІ юстиції Київської

Кількість власних акцій, викуплених nротягом nеріоду (шт.)

о

о

Загальна сума коштів, витрачених на викуn власних акцій

о

о

207

205

Усього активів

Основні засоби

Запаси Сумарна дебіторська заборгованість Грошові кошти та їх еквіваленти

Власний капітал Статутний капітал

Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання Чистий прибуток (збиток) Середньорічна кількість акцій (шт.)

Чисельність nрацівників на кінець nеріоду (осіб)

запрошує на роботу

з досвідом роботи в бюджетних установах і знанням Програми 1-С. Зарплата - від 2500 грн. Зверта-

о

........

тись до головного лікаря.

заміщеннІІ вакантної посади

DІІІІІІіанаПІ

Ііим2І:и;. громадянин України, який має вищу юридичну освіІу за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліст.

Правління ВАТ "КранобудUвна фірма "Стріла".

-

··систе.,.а··

CllJ0a fiXiXjlj]'fJflWs

проектні роботи; nрокладкз та монтаж кабелів зв'язку;

nроколи nід автомобільними дорогами, ж/д дорогами та річками; nід зв'язок, ел. кабель, газ та інші комунікаціі довжиною до 180 метрів установкою наnравленого буріння Ditch Witch JT920L. АБ

N! 207534 25

січня

·-------------· BLAUCRAFT І І

від 25 січня 2006 р. по 20 11 р.

Тел. S-067-509-32-02 Тел. 8-067-549-ЗЗ-06.

АДРЕСА:

злектроинструмент и принадлеж-

І І

І ности, пр-во Германия, наилучшие І

1

електроnостачання;

Ліцензія

ІIAAIIJ3f

ХDІІІІІІІJІІ:ІІ:ІІ ІDСТІІІ&Іі.

законодавства.

lil{jXi)liJ(i)lll'i1J lВ(!1йП

s:nauiaslaa

ІІІІІІаІІІІІІІіі aula ІІИІІІІІІІ:ІQПІ аанх ІіІІІІІ!ІІІІІІаtКQ[g МІІ:ІІКІІІІІЙQІ:ІІ:ІQ[g .

Для реєстрації учасників загальних зборів необхідно мати:

ПП

4-20-37.

області оrолошУ,є конкурс на

. акціонерам -паспорт, представникам- паспорт та довіреність на : право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного

на послуги із захоронен­ ня твердих побутових відходів" на полігоні

Водії категорії "В.С" і "Е" для роботи на магістральних маршрутах. 3/n від 4000 до 6000 грн. 2. Водії категорії "ВС" для позмінної роботи. 3/n від 3000 до 5000 грн. 3. Водії категорії "ВС" на п'ятиденний робочий тиждень . · 3/n від 3000 до 4000 грн. 4. Слюсарі з ремонту автомобілів (3-5 р.) 3/n від 3000 до 4000 грн.

1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

оnрИІІІОДНІННІ формування цін

73

терміново nотр16ні:

2007 рік

дів за

Нерозподілений прибуток

"Щодо

ності Товариства за

ку розподілу прибугкута стро-

прозаїків, щq прославляЮть та оспівують .нащ солов'їний ка~ ЛИНОВИЙ край; ЙОГО дуХОВНО

peryn1ropнoro акта

73

В дирекці10 ··А.втотеансnоаuта··

фінансово-господарської діяль-

. 2007 рік. . 4. Затвердження результатів

Довгострокові фінансові інвестиціі

ПовідоМІІенн• npo

витраченик на викуn власник акцій nротягом nеріоду Чисельність nрацівників на кінець nеріоду (осіб)

· З. Звіт Ревізійної комісії за

ний", а далі ~ матеріали. про історію та гос11о,царсЬкі здобуг­ .ки слав~ої. І>Ї1()sаРІЦИНИ,·_. пер"­ лини наших місцевих по~тів і

Софія ПОГОР€ЛЬСЬ~

! виgпленик nротягом nеріоду (шт.)

! Загальна сума коштів,

314:00 ДО 14:45 31 МІСЦІМ ПРІВ8ДІННІ3DІРІІ. Порядок денний:

стоїш біля вйёТавки.

багатих людей. Процвітати: .·.і багатітц тоб!; кохана Броварщино! .....

І

Jj

РІЕСТРІЦІІІІЦІІНІРІІ П ЇХ ПРІДШВНИІІІ ВІдІІдеІЬСІ

коли

Відкривається ·виставка ілю­ строваною молитвою за Ук­ раїну h·Боже ВеЛикий, Єди­

-98,2 2558598

2558598

1 Кількість власний акцій,

115 rод. 3ІІдІІІСІІІ: ІИЇВСЬІІ ІІА М.ІіРОВІРИ.ІVА ЩоІІСІІСЬІІ, 1

нальних · трЗДJ1цій .:. саме· цим

переповню~ться душа,

130,9 527,4 4810,2 190,0 147,3

539,0 287,4

Поточні зобов'язання

ЩО ІІІРrОВІ3ІrІІІІНІ3ІОРИ ІІцІR.ІВ ВІД11Vдm.СІ14 DІТНІ2008 РОКІ

З щкою наЗвою сьогодні· в центральної районної бібліОте­

75,1 4,9

0,3 -28,4 402,4 4810,2

Власний каnітал

ПРІВПІННІ ВАТ "ІDІІІІJдІІНІ ІІІІРМІ "СТDІПІ" nовІдІМПІС,

На 3ЄМ.!Ііі яіtти~ мій край! книгосховищі. Броварської

2,8 7,3

8,1 161,0

Сумарна дебіторська заборгованість

Гудзь, вокальний колектив "Мо­

ІШЮШСDQЗШ~і]) ЮСШ!10СDШСВІJ)СВg

Ні, немає бі/t-,.ш іпакого

-

І рік, його затвердження, та про Основніпоказникифінансово-rосподарськоїдUяльності

Середньорічна кількість акцій (шт.)

· .Ніби з npocint;jJy Зе.тцноZQ

tJ~~®V'R

&'UOiJ

nо•ІАОМІІ•с, ЩО ІІерrо•І 3ОrОІІІtНІ 36Орн акціонері• 8іА6УАJТІtС• 14 К8Ї'І'Н8 2008 року О 14 rOAHHI 30 ОАР8СОІО: м. &ро•ари, •уІІ.М8'1'0ІІурrі•,22. РесnрацІ• у..асникі• 3&орі• nрохОАИ'І'име 3 12.30 АО 13.45.

ценЬІ, скидки, гарантия, доставка.

1

1Тел.: 6-63-36, 8-067-780-62-96. 1 1 HAW КОМФОРТ - 1 1 тепль1й пол, обогрев всех видов по- 1 1 мещений; защита крЬІш, трубопро- 1 1водов от замерзания, пр-во Россия, 1 1 гарантия 15 лет, зкономия злектро- 1

., _

07400,

~н~г~и;..Н.2,и~~~е~е~ь.!.:.

_,.

Строк конкурсу

Редактор:

надсилати

за

адре-

..

сою: вул. Незалежності, З, м Бровари,

Броварське

равління

довідок:

міськрайонне

юстиції.

Телефон

уп-

для

5-34-42.

Цerna червона марки М-75

.цnи внутрішніх робіт: Акісна, доставка, низькі ціни.

-------

Ten.: 8(097)292·14-02 •

1

ngo

~Втрачене свідоцтво nраво власності на ЖИТЛОВИЙ будинок NQ195 від 23.02.1995 р., ~и.цане Зазимською сіль~адоюфР.еєстр. NQ12, на ІМ я._ Загури НеДІИСНИМ

.

Галини

Тима

ІІВНИ,

~Втрачену залікову книжку ПФПК на Ім'я Колоса Серпя вважати недійсною.

вважати

видану Васильовича,

NQ83,

~Оголошення. про втрачене свідоцтво про nраво вла<;,носп на .жит~о. видане фондом комунальноІ

Документи

власностІ

ЗГІДНО

з

наказом

вІд

р. за NQ21 З на ім'я Федуна Володимира Стеnановича та Федун Наталіі Воло~мирівни, НадР'lКОване в газеті "Нове жипя NQ11 від 13.02.2008 р., вважати недійсним.

28.05.2001

,

1;;;1 Втрачений державний акт на nраво власності на земельну ділянку серія ЯЕ виданий Броварською РДА 15.01. ім'я Білик Олени Миколаївни, вважати недійсним.

NQ605402, 2008 р. на

t1 Втрачений

студ_ентський

квиток

КВ

NQ05643498, видании 30.08.2007 р. Київським

національним лінгвістичним університетом на ім'я Єлізаренка Олексія Олеговича, вважати недійсним.

2.

4-03-76.

4-21 ~34; nромисловості і соціальних ПІnаНь, 4-04-81; лИС'Ііа і ~о~асової роботи 4-02-92; 4-~26...

rDQІІАадt;ЬКО-ПОІІітичного життя

ого-

ло шення.

Київська обп., м. Бровари, бупьв. НезапежностІ,

V

- місяць з дня

ПродаІІІІ rapa~ у кооnеративІ N!! 1'е11.: 8 (067) 209-59-89.

Друк офсетний. Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

·"броварська друкарна".

#15 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you