Page 1

СУБОТА

26 лютого

р.

2000

N!! 15 (9114}

Виходить з 17 1937

квітня року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

НА ЧЕРГОВОМУ засіданні вико­

тично на всіх напрямках призупине­

навчого комітету міськради розгляну­

но падіння, зійшли надійні паростки

ребувають під постійним медичним кон­

то низку питань із забезпечення жит­

зростання. Тож зрозуміло,

тролем,

тєдіяльності міського господарства.

інтересом і виваженістю члени ви­

місцевих санаторних закладів, так і рес­

Активно, по-діловому проходило об­

конкому обговорювали проект про­

публіканських та за межами країни.

з яким

оздоровлюються як на базі

говорення підсумків соціально-еконо­

грами соціально-економічного і куль­

Щоправда, недостатнє фінансово-мате­

~rічного та

турного розвитку Броварів на

2000

ріальне забезпечення дещо ускладнює

закріпити

роботу з цією категорією дітей. В ухва­

подальшим

леному рішенні рекомендовано відпо­

піднесенням добробуту броварчан.

відним службам міста підготувати про-

культурного

1999

міста за

розвитку

рік та проекту програ­

ми розвитку Броварів на

2000

рік.

рік. Як

досягнуті

підкреслив перший заступник місько­

-

Головне завдання

здобутки

з

го голови Л.А.Гринчук,

позиції щодо активізації

завдяки виконанню ціло­

подальшої

го комплексу додаткових

дітьми-сиротами.

соціально-економічній сфері міста досягнуто по­ зитивних

зрушень.

На-

1998

зріс на

відсотка. На

12, І

Мабуть,

роком

роботи

з

кожен читач

знає, що останнім часо~ у нашій державі загроз­

&vТИ сИЛьною? ..

Усі,

хто прийшов

19

на організація, давши не­

лютого до районного бу­

задовільну оцінку

динку

борчій кампанії на Київ­

культури

на

ви­

зустріч з лідерами НРУ

щині,

депутатами

Верховної

віру своєму голові Ми­

Ради України Г.Удовен­

колі Степаненку. Тому й

ком,

було скликано позачер­

Л.Григорович,

висловила

недо­

Я.Кендзьором, а особли­

гову конференцію Ки­

во невтаємничені, були

ївської обласної органі­

щонайменше здивовані:

зації, на якій члени Руху

іменитих лідерів у залі не

бажали заслухати свого

рає проблема СНІДу та

побачили. Як з'ясувало­

лідера. Та ні тодішній го­

наркоманії.

ся,

лова обласної організації

ливого становища наби­

ADCRrHYTE

самперед, обсяг промислового виробництва в по-

рівнянні з

-3АКРІПИJИ

rDAOBHE

заходів в економіці та в

ІіІІІІІІІіЯ маіІІі

жують грошову державну допомогу, пе­

Не мИнуло

замість оголошеної

це лихо і Бровари. Наша

зустрічі,

керівництвом

М.Степаненко, ні члени

газета не

раз порушува­

згори була задумана кон­

Політради та Централь­

збільшено ви­

Назвемо лише одну цифру. Проек­

ла цю наболілу тему. Тож згідно з роз­

ференція(!) ... з висунен­

ного Проводу па неї не

пуск продукції. Непогано спрацюва­

том програми передбачено збільши­

порядженням голови Київської облас­

ня кандидатів на облас­

з'явилися. Конференція

ли підприємства торгівлі та громадсь­

ти обсяг промислової продукції на

ної держадміністрації від

ну звітно-виборчу кон­

звільнила М.Степаненка

16,5

року

ференцію,

оскільки та,

від займаної посади. Ке­

яка відбулася 2З січня і в

рівником обласної орган­

14

підприємствах із

кого харчування.

17

47

На

відсотків

відсотка проти

1999 року.

Викон­

NQ 22

18

січня

2000

виконком затвердив програ­

му профілактики СНІДу та наркоманії

більше надано побутових послуг на­

ком схвалив проект програми на

селенню.

рік і виніс його на розгляд міської

в місті на

Приємно відзначити, що в нашому

ради. Газета планує повернутися до

тиме про хід виконання основних за­

участь броварчани, виз­

~rісті продовжується житлове будів­

цього питання і після обговорення

ходів цієї програми.

нана нелегітимною. Про

Конференція прийня­

ництво. Протягом минулого року вве­

його на сесії детально проінформу­

дено

ла ухвалу, в якій визна­

вати своїх читачів.

це повідомив заступник голови

ла роботу Центрального

в

експлуатацію

28,З7

тисячі

мстрів квадратних загальної площі житла, що на

20,4

1998

року. На

2000

рік. Газета розпо-віда­

З кожним днем український народ наближається до визначної історичної

На засіданні виконкому розгляну­

тисячі мстрів квад­

ратних більше проти

2000

події

-

то блок питань із проблем соціально­

ги.

го захисту дітей,

війни, поліпшення їхнього соціального

молодих сімей та

З

55-ої річниці Великої Перемо­ метою

вшанування

ветеранів

будівництво об'єктів виробничого і

жінок. Аналізуючи стан виконання

захисту виконком ухвалив

невиробничого призначення освоєно

міської програми соціального захис­

"Про відзначення в місті 55-ої річниці

І З, 14 млп. грн. Додатково встановле­

ту дітей-сиріт та дітей, котрі залиши­

Перемоги у Великій Вітчизняній війні

ІЮ

лись без

1150

телефонних номерів. Прово­

дилась цілеспрямована робота з роз­

батьківського піклування,

1941-1945

рішення

років". Утворено оргавіза­

якій

взяли

активну

НРУ

Михайло

ізації було обрано Воло­ димира Шваба.

виборчого

Косів. Члени

Броварської

міськрайонної

органі­

штабу НРУ

незадовільною і вимага­ ла відставки з посад зас­

зації не погодилися з та­

тупників

ким

В.Коваля, О.Бондаренко,

визначенням.

відзначив

один

Як

з деле­

голови

НРУ

Ю.Ключковського,

вва­

гатів конференції заступ­

жаючи стратегічно згуб­

ник голови міськрайон­

ною спробу замовчувати

члени виконкому відзначили, що у цій

ційний комітет з підготовки та відзна­

витку малого підприсrvшицтва та при­

важливій справі вироблена чітка си­

чення цієї дати у кількості

ватизації державного майна. За ра­

стема взаємодії відповідних служб

на чолі із заступником міського голови

ної

організації Леонід

поразку НРУ на прези­

хунок вищеназваних зрушень до бюд­

міської влади. Насамперед, створепо

В.М.Троценком, затверджено практичні

Гук, обласна конферен­

дентських виборах, вида­

жету міста надійшло коштів на

15

банк даних на дітей цієї категорії,

заходи щодо підготовки та відзначення

ція пройшла па належно­

ючи її ледь не за пере­

минулого

який постійно поновлюється. Станом

55-ої річниці Перемоги.

му рівні

відсотків

більше

проти

на

року.

Відрадно констатувати той факт, що став

роком

лічується

поточного року в місті на­

71

дитина-сирота та дити­

стабілізації

на, яка залишилась·без опіки батьків.

міського господарства в цілому. Прак-

У першу чергу ці діти своєчасно одер-

1999

рік

1 січня

14

чоловік

З усіх обговорених питань виконком ухвалив розгорнуті і конкретні рішення.

Сергій ПРИСТУПКО.

ЗА ОФІЦІЙНИМИ да­ ними,

Наrороаи

минулого

казник

року по­

збитковості

сільських господарств до­

могу та виконання полі­

її

учасників.

тичного заповіту В' ячес­

Отож обіцяна зустріч з

лава Чорновола, а також

іменитими лідерами була

проведення позачергово­

оцінена як авантюра, до

го з'їзду з порушенням

якої вдалося

питання

тивності

керівницт­

про реформу­

во, щоб закликати членів

вання

організації для обрання

Ось тоді-то Г.Удовенко

делегатів

підтримав прихильників

на

повторну

партії

в

цілому.

конференцію. До речі, до

М.Степаненка.

Рішен­

таких маневрів вдалися і

ням

конфе­

в

значення

що співпрацюють з агро­

цінами, що наближають­

промисловим комплексом

ся до світових. За тонну

чає, що у колишній жит­

і постачають селянам па­

його вони мають вімати

Бро­

ренцію від 2З січня було

ниці

ливо,

три, а то й більше тонн ви­

варські рухівці відмови­

визнано нелегітимною і

забезпе­

рощеної пшениці, тоді як

лися обирати делегатів,

призначено нову.

рекордного

- 98

Днями відбулася зустріч

високої ак­

відсотків. Це озна­

сяг

ветеранам

·..;·::::::··::::::::·<:·:::::.:::::.. ···.;.:.. ·..· ... ··:·...::·..-·,:.:::::::::::::>-:::·:· ..···::..:::.:::..:

за

Європи практично

усі господарства

-

банк­

насіння, добрива,

тобто повністю

інших

районах.

Політради

голови райдержадмініст­

рути. За логікою речей, ця

чують господарства необ­

в середньому по району

оскільки

що

Таким чином, ситуація

рації Леоніда Ароновича Вайсфельда з головами

галузь мала б припинити

хідними

один гектар родить

загострилася до краю. А

діяльність,

звітно-виборча конфе­ ренція уже

це навряд чи сприятиме

ветеранських організацій

району, де у діловій та до­ вірливій атмосфері обго­

технологіями.

адже давно

Вони одержують високі

вже немає дотацій з дер­

врожаї, а, значить, і великі

жавного бюджету. Однак,

прибутки.

як видно, в усіх без випят­

Проте

тонни пшениці. Запрограмований уря­ дом сценарій продовжує

зовсім

інакша

діяти. У селян немає іншо­

ренції, яку тепер назива­ ють

Кожного року

вати надприбутки, а офі­

події під час посівної та

показують, що для їх ви­

організацію

ційна статистика фіксує

жнив

конання

необхідно ди­

місті і є одним із заснов­

лодимир

крах економіки.

близно за однаковим сце­

зельного

276

ників НРУ на Київщині.

підтримали представни­

дей старшого покоління, їх

женим до

обхідним.

участь у вихованні підрос­ таючого покоління, а також

питання

моги у Великій ВітЧизняній війні.

Присутні оплесками зус­ тріли повідомленІ1ія про на­

голосно

ра Шваба,

проведення

безпечують себе всім не­

святкування 55-річчя Пере­

дині партії. Однак ініціа­

льових робіт у господар­ ствах району в 2000 році

господарств, які самі за­

воляє структурам, набли­

до

консолідації сил всере­

зації обрано. Ним одно­

тори проведення конфе­

ливий алгоритм, який доз­

підготовки

і

названо

картина у тій

економічні проблеми лю­

відбулася

голову обласної органі­

браварчанина Володими­

ку галузях діє свій особ­

ворювалися соціально­

1, 9

вважають,

Проте

влади,

з

отриму­

року

в

рік

більшості

розвиваються

при­

го

виходу.

Розрахунки весняно-по­

пального

нарієм: раптом зникає па­

тонн. Приміром, для зак­

сільгосппідп рис мст в а

ливо,

риття вологи

сіють і збирають зернові,

роїчно опановує цю про­

ни,

кормові, технічні, овочеві

блему. Потім настає дру­

тонни, поверхового обро­

культури.

гий етап

Щоправда,

і

однак

-

держава

ге­

-

10,6 тон­ веснооранки 81,9

держава ви­

бітку rрунту

-

41,5

Міністр аг­

тон­

було

який

кілька

років очолював партійну

у

нашому

Обурила членів заява

Руху

М.Косіва про те,

нелегітимною,

новий

голова

обласної організації Во­

ки

19

із

організацій

ше двох третин їх членів)

на

конференцію

Броварська

організація

і

не

ни. До речі,

резер­

рарної політики України

буде

Івана Степановича Юрчен­ ка орденом Богдана Хмельницького третього

військову мобілізацію, а в

ву зерно,

вартість якого

Іван Кириленко запевняє,

рації(!?). Ось тут-то час

довести,

Нічмоню

орденом

<<За

мужність>>. Всім учасникам

знята

з

реєст­

(тобто біль­

визнас

магає від селян поверну­ ти до

Степановича

зареєстрова­

що в разі неявки депу­

весняна посівна кампанія,

димира

якого

татів

і жнива часто нагадують

ступеня і калитянця Воло­

Шваб,

них в області районних

городження літківчанина

державного

та

Київської

керівництво,

центральне

вирішили

що всі їхні дії

має компенсувати надану

що паливо буде поставле­

зробити деякі пояснен­

були статутними, за до­

селяни роками не одержу­

допомогу.

но з централізованих дже­

ня. Ні для кого не сек­

ють заробітної плати і дав­

пшюгою органів юстиції.

вже четвертий рік не діє

рел.

но забули, як виглядає на­

державне

замовлення.

замкнулося. Селяни виму­

рет,

Однак в дійсності ситуа­

шені брати дороге пали­

ція

не

во, за яке восени будуть

десятках

господарствах

ціональна валюта. Насправді ж бізнес у

Зазначу,

практично

що

Отже,

коло

знову

Україні

Ось так кадрова про­

втратив свої позиції, як

блема переросла в апа­

політична сила,

ратну

що

Рух

в

боротьбу

двох

док чого на президентсь­

в ну тр і партійних

груп

ких виборах Г.Удовенко

впливу. Тож знову важ­

внаслі­

зустрічі розпорядженням

сільському господарстві

відрізняється від доринко­

платити дешевим зерном.

дає такі ж прибутки, як і

вої епохи. Звісно, що за

Водночас офіційна стати­

голови

райдержадміні­

в усіх розвинутих країнах.

надану державою допомо­

стика в черговий раз на­

набрав лише

голосів

ливі питання діяльності

надано матері­

Однак за умови, що його

гу треба заплатити. Але

гадає про збитковість аг­

виборців. У ряді облас­

партії будуть відсунуті на

учасники

скільки?

ропромислового комплек­

тей було піддано критиці

задній план.

су.

Центральний виборчий

страцїІ

-

альну допомогу.

Інф. «Нового життя»

ведуть

чесну

гру. У цьому могли пере­ конатися відомі компанії,

Доречно нагадати,

що

паливо селяни купують за

Галина ПОЛЯКОВА

1,2%

штаб. А Київська облас-

Надія ГАМАЛІЙ.


8•C•1:І:::t•!!Jt•13W2f8 ПЕРШИИ КАНАЛ УТ ОБ.О5 ТРК «Ера• представляє:

«Доброго ранку, Украіно'•.

09.00 7 днів. 09.50 Мультфільм. 10.00 Сім днів спорту. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Худ.фільм «Вікно навпроти". 12.50 Закон є закон. 13.15-14.00 Національна академія наук Украіни. Електронна ком­

п'ютерна газета «Все-всім•. 15.00 УТН. День. 15.20 Студія «5«. 1Б.ОО Мультсеріал «Чорний пірат•. 1Б.30 Серіал «Космічні пригоди•. 17 .ОО Серіал «Команда Акапулько''·

17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал "Вітер у спину•. 19.50 Футбол від УТН. 20.20 Милосердя. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Світ спорту. 22.00 Акцент В Лапікури. 22.10 Футбол. Ліга чемпіонів. Представлення.

23.10 50-й фестиваль італійська\ пісні у Сан-Ремо.

дРУГИЙ КАНАЛ УТ КАНАЛ

«1+1»

07.00,08.45 Сніданок з" 1+1" 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал ··Загадкова леді". 09.30 Серіал "Всі моі діти•. 16.00 СВ-2000. 1Б.ЗО Серіал «Баффі- винищувач­ ка вампірів". 17.25 Серіал «Знову шалена Сьюзен".

17.55 Лото-забава. 18.ЗО Серіал "Авантюрист". 19.ЗО ТСН. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 Серіал «Коломбо•. 21.50 Старі та нові «Маски•. 22.30 Серіал «День народження Буржуя ...

2З.ЗО Ситуація. 2З.45 .. особливий погляд" з М. Вереснем. 00.20 тсн. ОО.ЗО Серіал ·~Крила слави•. ТРЕТІИ КАНАЛ УТ «ІНТЕР» 07.00 Новини. 07.10 Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Класна компанія. 07 .ЗО Життя тварин. 08.00 Новини. 08.05Інтерспорт. 08.1 О Серіал .. ніжна отрута•. 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.1 О Ел ка і кореші. 09.20 Серіал «Вічний поклик". 10.ЗО УІк-енд. 11.05 Худ. фільм «Старі знайомі". 12.00 Новини. 12.05Інтерспорт. 12.15 Мультфільм. 12.30 Мелорама.

13.00-18.00 Програми обласних та регіональних телекомпаній.

18.00 Новини. 18.10 Серіал .. дика Роза•. 18.30 Худ.фільм .. стережись ав­ томобіля!>>.

20.00 Інформаційна програма «Подробиці" ... час•. 20.50 Минуле. 20.55Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21.10 Серіал•Профайлер•. 22.00 Ток-шоу .. дкули пера ... 22.45 Вчасно. 23.05 Подробиці. Підсумки дня. 2З.20 Серіал «Розслідування веде Нестор Бурма•. 00.40 Худ. фільм .. спенсер: нарко­ королі•.

02.1 О Прогноз погоди. 13.00 Анонс.

КДРТРК

1З.О5 Киівські новини.

1З .20 Крихітка. 1З.45 Історія однієі картини. М.Пимоненко ... жниця•. 14.00 Док. фільм «Коли оживає історія".

14.20 Шлягер представляє. 15.05 Пульс. 15.20 Правочин. 15.50 На ранковому прийомі. 1Б.45 Прем'єра серіалу .. людина моря•.

17.ЗО За киівським часом. ЗО-й КАНАЛ «ТЕТ)•

07.25 Спаси і сохрани. 07.ЗО Медичний тижневик ><ЗБ,Б". 08.00 Християнс?.ка програма. «КИІВ»

08.ЗО СТН. Тижневик.

08.55 Дзвони Києва. 09.00 Чорний квадрат. 09.30 Худ. фільм .. свій у дошку". 11.15 Комп'ютер .. х ... 11.ЗО Створи себе. 11.50 Формула долі. 12.05 Київ класичний. 12.20 Кіноколо. есТЕТІ)

12.30 Контакт. 13.00 Серіал "Історія кохання ... 13.50 Мультфільм. 14.00 Балет - любов моя. В. Малахов. Частина 1. 14.30 Теледебати. 15.10 Нове кіно. 15.45Ім'я. Ольга Матешко.

«КИЇВ»

1Б.ЗО СТН. 1Б.45 Збережемо здоров'я. 17.00 Лакмус життя. 17.20 УкраІнське жіноцтво. 17.50 Все про податки. 18.05 Киянин. 18.З5 Мерія. 19.05 Столиця. 19.20 Серіал "Нічна невідкладна допомога«.

20.20 Київські ділові новини. 20.30 стн. 20.50 Дзвони Києва. 20.55 Музична моза:Іка. есТЕТ•>

21.00 Антресолька. 21.20 Музика на каналі .. тп". 21.30 Вісті. 22 ОО Чому і як?

22.15 Міські новини. 22.ЗО До БО-річчя М.Бєлікова. Худ.фільм «Ніч коротка".

2З.50 Худ. фільм «Лише тільки НІЧ•>.

01.20 Серіал «Історія кохання". ІСТV

07.00 ТериторІіі7С 07.50, 18.20, 21.ЗО Новини звідусіль.

08.00 Візит. Індонезія, Венеція. 08.ЗО На сьомому небі.

09.00 Серіал «Готель•. 10.50, 11.45, 12.ЗО Телемагазин .''Eiite ltalia"". 11.00 Серіал «Чарльзів клопіт". 11.ЗО, 13.50 Сократ-Свінг Телемагазин.

12.00 Вітражі. 1З.ОО Шлягер року.

14.20 Серіал «Соколи не гніздо". 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин. 15.50 Мультсеріал «Роккі і Бульвінкль". 1Б.15 Мультсеріал .. вуді Вудпек­ кері його друзі". 1Б.З5 Мультсеріал .. космічні рятувальники''·

17.00 Серіал .. чарльзів клопіт". 17.25 Серіал .. нас п'ятеро•. 18.ЗО Серіал .. команда "д". 19.ЗО Худ. фільм «Бак Роджере у ХХУ столітті". 21.15 Всеукраїнський телевізійний конкурс «Міс Телешанс". 22.00 Серіал «Шовкові тенета". 23.00 АТ «Оболонь" представляє. Футбол. Англійська прем'єр­ ліга. Огляд матчів. ОО. ОО Територія А. 00.50 Голос .. перемоги ... СТБ ОБ.55 Програма передач. 07.05 Програми "Біз- ТБ". 07.ЗО «Вікна". Спорт. 08.00 Бізнес-студія.

08.40 "Вікна". Новини. 09.05 Серіал .. селеста". 10.00 «Вікна" у світ. 10.30, 1З.10,Іб.І0Телемагазин «ІДЕЕА- студіо".

10.50 Програми «Біз-ТБ". 1З.З5 Серіал .. наполеон і Європа". 14.40 Мультсеріал «Бабар". 15.05 Мультсеріал .. черепашки

п'ютерна газета .. все-всім''·

15.00 УТН. День. 15.20 Студія «5". 16.00 Мультсеріал "Чорний пірат•. 16.30 Серіал «Космічні пригоди". 17 .ОО Серіал .. команда Акапулько''·

17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.50 Хіт-2000. 18.55 Щоденник сесії

Верховної Ради України. 19.05 Захист. 19.35 Футбольний вечір на Першо­ му Національному. Ліга чемпі­ онів. «Динамо• (Київ, Україна) "русенборг" (Тронхейм, Нор­ вепя). У перерві -УТН. 21.35 УТН. Панорама. 21.45 Футбольний вечір на Першому Національному. Ліга чемпіонів. "Реал" (Мадрид, Іспанія) - «Баварія• (Мюнхен, Німеччина). У перерві - 22.35 Акцент В Лапікури. 23.45 Хіт-2000. 23.55 Нова колекція. 00.20 Футбольний вечір на Першо­ му Національному. Ліга чемпі­ онів. Самарі ... лаціо• (Рим, Іта­ лія) - "фейєноорд" (Роттердам, Голландія). «Марсель" (Фран­ цrя)-

.. челсі"

ТРК "Ера" представляє: «Доб­ рої ночr, УкраІно'"· УТ-2

10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 10.10 Телеальманах «Основи". 10.40 Серіал .. порятунок тварин". 1 серія. 11.1 О Худ. телефільм «Горить моє серце", фільм 1 .. иоганна, жінка Хусова". Фільм 2- «Айша і Моххамед". 12.15 Док. серіал «Хроніки дикої Амазонї1».

13.15 Мультфільм. 13.25 Діловий канал. 13.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. В. КАНАЛ

15.30 Програми «Біз-ТБ". 1Б.ОО «Вікна". Новини. 1Б 35 Програми «Біз-ТБ". 18.05 Серіал «Селеста". 19.00 «Вікна". Новини. 19.З5 Худ. фільм «Ніколо Паганіні". 1 серія. 20.40 «Вікна ... Бізнес. 21.00 Серіал .. кувалда". 21.30 "Вікна". Новини. 21.45 Худ. фільм «Божевільна шістка''· 2З.30 Музика на СТБ. 23.35 "Вікна". Новини.

НОВИЙКАНАЛ ОБ.50,07. 15,08.35 Підйом.

ОБ.55 Кращі американські мульт­ фільми.

07.45 Серіал .. горець-5". 1 серія. 09.30 Худ. фільм .. шельменко-денщик ... 10.50, 12.40 Тетянин полудень. 11.05 Худ. фільм .. старша сестра ... 12.55 Вітрина. Скидки. 13.00 Серіал .. луїза Фернанда". 13.50 Худ.фільм .. я люблю". 15.00 Репортер. 15.15 Кращі американські муль­ тфільми.

15.45 Худ.фільм .. про червону шапочку". 1 серія. 1Б.50 Серіал .. горець-5". 1 серія. 17.45 Худ.фільм .. виконавець вироку".

19. ОО Репортер. 19.15 Серіал «Сnрут-4". 1 серія. 20. 1О Час Нью Вінд. 20.20 Худ. фільм «Таємниця .. чор­ них дроздів".

22.00 Репортер. 22.15 Вєрка Сердючка в гостях у .. стерха ... 22 20 Худ. фільм «Небезпечне завдання».

00.10 Репортер. Тема дня. 00.25 Серіал «Луїза Фернанда". .01.10 Вітрина. Скидки. НТБ 05.00 Сьогодні вранці. 05.15,07.10 Спорт, погода. 05.20,06.15 Кримінал. 05.35,0Б.50 Великr гроші. 05.50 Про запас. ОБ.20 Карданний вал. ОБ.35 Мультфільм. ОБ.15 Про запас. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Серіал .. вона написала убивство". 08.50 Мультфільм. 09.00, 11.00,13 ОО, 15.00,18 ОО, 21.00 Сьогодні. 09.25 Вчора у .. итогах". 10.45 Ляльки. 11.ЗО Худ.фільм .. пригоди прин­ ца Флорізеля•. 1З.ЗО Кримінал. Щире зізнання. 1З.55 Серіал .. вулиці розбитих ліхтарів-2". 15.З5 Серіал «Лоіс та Кларк. Нові пригоди супермена".

16.25 Цікаве кіно. 1Б.З5 Про запас. 16.50 Серіал .. любов і таємниці Сансет Біч". 17.40 Кримінал. 18.40 Герой дня. 19.00 Серіал .. швидка допомога•. 19.55 Цілком таємно. Інформація

Стефаник.

«1+1»

07.00,08.45 Снщанок з "1 +1" 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал .. загадкова леді•. 09.30 Серіал «Всі моІ діти". 10.00-1Б.ОО Програми УТ-2. 1Б.ОО Старі та нові .. маски". 16.30 Серіал «Район Мелроуз ... 17.20 Серіал «Знову шалена Сьюзен''·

17.50 «Імперія кіно• представляє. Худ. фільм «Уnіймати на гаря­ чому

...

19.30 ТСН. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 "Імперія кіно" представляє. Худ. фільм «Динаміт". Гумористична програма «Золотий гусак•. 22.20 Серіал «День народження Буржуя•. 23.20 Ситуація. 23.З5 .. особливий погляд" з О. Герасим'юк. ОО 10ТСН. 00.25 Серіал "_Крила слави". ТРЕТ/И КАНАЛ УТ «ІНТЕР» 07.00 Новини. 07.1 О Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05Інтерспорт. 08.1 О Серіал "Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.1 О Домострой. 09.25 Серіал .. вічний поклик". 1О.З5 Сім'я від А до Я. 10.45 Худ. фільм .. глухомань" 11.45 Вчасно. 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Мультфільм. 12.ЗО нло. 1З.ОО-18.00 Програми обласних та регіональних телекомпаній. 18.00 Новини. 18.10 Серіал «Дика Роза". 18.З5 Відгадай ка. 19.05 Серіал «Єрмак". 1 серія. 20.00 Інформаційна програма ..подробиці". «Час". 20.50 Минуле. 20.55Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди.

21.35

21.10 Худ. фільм ·"царське полю­ вання".

23.20 Як це було. «Залізнична ка­ тастрофа під Уфою". 1989 рік. 00.00 Подробиці. Підсумки дня. 00.10 Серіал «Розслідування веде Нестор Бурма".

01.ЗО Серіал "дрлісс".

1 серія.

01.55 Прогноз погоди. КДРТРК 1З.О5 Київськr новини. 1З.20 Хrт-базар. 1З.55 5-річчя Товариства захисту тварин «SOS». 14.15 Молодіжна телевізійна служба. 15.15 Недільні зустрічі. 15.45 Оплески, оплески. 16.10 Солодке життя. 16.45 Серіал «Людина моря'. 17.30 За киІвським часом. ЗО-й КАНАЛ есТЕТ>>

06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські НОВИНИ. 07.15 Антресолька.

для роздумrв.

21.45 Двоє. 22.З5 Сьогоднячко. 23.15 Сьогодні опівночі. 23.40 Антропологія. 00.15 .. футбольний клуб• пред­ ставляє Лігу чемпіонів.

29

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ ОБ.О5 ТРК «Ера• представляє:

«Доброго ранку, Україно'·· 09.00 Футбол від УТН. 09.ЗО Серіал «Вітер у спину•.

10.30 Бути жінкою. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Пригорща новин. 12.20 Док.серіал «Живе море з Джоном Стоунменом».

12.55 Закон є закон. 13.15-14.00 Національна академія наук України. Електронна ком-

07.ЗО Вісті.

08.00 Християнс\>.ка програма. ссКИІВ"

08.ЗО стн.

08.50 Київські ділові новини. 09.00 Мерія ссТЕТ11

09.30 Світ Аліси. 10.00 Худ. фільм« Піткін

на чергу­ ванні". 11.45 Фішка. 12.15 Худ. фільм .. дім на Трубній». '13.20 Тема з варіаціями. Чотирнадцята симфонія Д.Шо­ стаковича.

«КИЇВ» 14.00 Дзвони Києва. 14.05 Серіал «Нічна невідкладна допомога".

15.05 Три

КИТИ.

18.З5 ГероІдня.

«TEf,,

16.30 Джаз-степ-танц-клас' 17.00 Освіта. 17.30 Гармонія краси. 18.00 Серіал "Історія кохання". 19.00 Пряма трансляція конкурсу краси «Mrc Ки~.ва ХХ сторіччя". 20.ЗО СТН.

<<КИІВ''

«ТЕТ•

«КИЇВ»

22.30 КиІвські ділові новини. 22.40 Худ. фільм .. клуб брехунів". 00.15 Молодіжна телевізійна служба. 00.45 Кульмінація. О 1. 15 Арт-афіша. 01.45 Комп'ютер .. х ...

!ШУ 07.00 Територія А. 07.50, 18.20, 21.ЗО Новини звідусіль.

08.00 «Час .. ч ... Військовий теле­ журнал.

08.30 Економічний вісник. 09.00 Худ. фільм "Бак Роджере у

XXV СТОЛІТТі". 10.50,11.45,12.ЗО Телемагазин «Eiite ltalia". 11.00 Серіал .. чарльзів клопіт». 11.ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин.

12 ОО Територія А. 13.00 Шлягер- бо шлягер. 14.20 Серіал ·Соколине гніздо". 15.20Телемедіа.ТУ-магазин.

15.50 Мультсеріал

Буржуя".

21.45 .. глас народу". Програма Є. Кисельова.

2З.О5, ОО.ЗО Футбол. Ліга чемпі­ онів. «Динамо" (Київ, Україна) - .. русенборг" (Норвегія). 00.05 Сьогодні опівночr.

1

ПЕРШИЙ КАНАЛ УТ 06.05 ТРК «Ера .. представляє:

21.00 Міські новини. 21.15 Антресолька. 21.30 ВіСТІ. 22.15 Продовження трансляції конкурсу «Mrc Києва ХХ сто­

«РоккІ

і

Бульвінкль". кері його друзі«. 16.З5 Мультсеріал .. каспер ... 17.00 Серіал .. чарльзів клопіт". 17.25 Серіал «Нас п'ятеро ... 18.10 Міс Телешанс. 18.ЗО Серіал "Команда .. д ... 19.ЗО Худ. фільм «Останній ше­ риф". 21.10 «Руст", або Стороннім вхід заборонено. 22.00 Худ. фільм «Щиголь". 00.00 Територія А. 00.50 З любов'ю. СТБ 06.55 Програма передач. 07.05 Програми •Біз-ТБ". 07.50 «Вікна". Бізнес. 08.10 Серіал .. кувалда". 08.40 «Вікна». Новини. 09.05 Серіал .. селеста". 10.00 Програма «Випадковий свідок,,.

10.30,1З.ОО,16.10 Телемагазин «ІДЕЕА- студіо". 10.50 Програми «Біз-ТБ«. 1З.25 Худ. фільм «Два капітани». 14.35 Мультсеріал «Бабар". 15.00 Мультсеріал «Черепашки нінзя,,.

15.25 Програми "Біз- ТБ«. 16.00 "Вікна". Новини. 1Б.З5 Програми «Біз-ТБ".

18.05 Серіал .. селеста". 19.00 «Вікна". Новини. 19.З5 Худ. фільм «Ніколо Паганіні".

2 серrя. 20.40 «Вікна". Бізнес. 21.00 Серіал «Кувалда". ведмедя".

2З.З5 «Вікна". Новини.

НОВИЙКАНАЛ

ОБ.50,07.15,08.35 Підйом.

06.55 Кращі американські мульт­ фІльми.

07.45 Серіал .. горець-5". 2 серія. 09.30 Худ.фrльм .. виконавець ви­ року".

10.45 Тетянин полудень. 11.05 Худ. фільм «Коли були великими ...

«Доброго ранку, Украіно'··

09.00 Футбол на Першому Націо­ нальному. Ліга чемпіонів. «ДИ­ намо" (Київ, Україна) - «Русен­

борг" ('rронхейм, Норвегія).

10.40 Наш дім. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Серіал «Вітер у спину•. 12.20 Док.серіал «Живе море з Джоном Стоунменом«.

1З.15-14.00 Національна академія наук України. Електронна ком­ n'ютерна газета <<Все-всім". 15.00 УТН. День. 15.20 Студія "5". 16.00 Мультсеріал «Чорний пірат•. 16.ЗО Серіал «Космічні пригоди". 17. ОО Серіал "Команда Акапулько''· 17.50 УТН. Вечір. 18.00 Баскетбол. Кубок Ронкетті. «Козачка" (Запоріжжя, Україна) - «Лавеззіні" (Парма, Ьалія). 19.ЗО Саме той. 19.50 Автосапієнс. 20.ЗО Щоденник сесії Верховної Ради України. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.З5 ФутбоІІЬний вечір на Пер­ шому Національному. Ліга чем­ піонів. "Барселона• (Іспанія) ..порту" (Португалія). 2З.40 Акцент В. Лапікури. 2З.50 Хіт-2000. 23.55 Футбольний вечір на Пер­ шому Національному. Ліга чем­ л юні в. «Фіорентина" (Флорен­ ЦІЯ, Італія) - .. валенсrя• (Іспа­ нія). У перервІ -Самарі. «Гер­ та" (Берлін, Німеччина) ..спарта" (Прага, Чехія). «Ман­ честер Юнайтед" (Англія) "Бордо" (Фgанцrя).

дРУrии КАНАЛ УТ УТ-2

10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 1О. 1О Серіал «Порятунок тварин». 2 серія. 10.40 Худ. телефільм «Горить моє серце". Фільм З- «Прощання". Фільм 4 - «Грішниця". 11.ЗО Док. серrал .. хроніки дикої Амазонії»

12.ЗО Мультфільм.

12.ЗО Тетянин полудень.

12.45 Вітрина. Скидки. 12.50 Серrал «ЛуІза Фернанда". 1З.40 Худ. фільм «Таємниця «Чор-

них дроздів". 15.00 Репортер. 15.15 «ЗхФ•. Найкумедніше до­ машнє відео. 15.45 Худ. фільм "Про червону ша­ почку". 1 серія. 1Б.55 Серіал .. горець-5". 2 серія. 17.45 Худ.фільм «Помилка рези­ дента: за старою легендою". 1 серія.

19.00 Репортер. 19.15 Серіал «Сnрут-4". 2 серія. 20. 1О Час Нью Вінд. 20.20 Худ. фільм .. небеса у вогні". 22.00 Репортер. 22.15 Вєрка Сердючка в гостях у «Стерха". 22.20 Худ.фільм «Блондинка за рогом".

23.50 Репортер. Тема дня. 00.05 Серіал «Луіза Фернанда". 00.50 Вrтрина. Скидки. НТБ

05.00 Сьогодні вранці. 05.15,07.10 Спорт, погода. 05.20,06.15 Кримінал. 05.35,06.50 Великі гроші. 05.50 Про запас. ОБ.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 06.15 Про запас. 07.45 Цrкаве кіно. 07.55 Цілком таємно. Інформація для роздумів.

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогодні. 09 25 "Один день". Програма К.Набутова.

09.55 «Кругла дата«. В. Зельдін. 10.25 Подорож натураліста. 11.ЗО Худ. фільм «Пригоди принца Флорізеля". 1З.ЗО .. итого" з В.Шендеровичем. 13.50 .. в нашу гавань заходили кораблі". 15.З5 Серіал .. лоїс та Кларк. Нові пригоди супермена».

16.25 Цікаве кіно. 1Б.З5 Про запас. 16.50 Серіал «Любов і таємниці Сансет Бrч". 17.40 Кримінал.

17.50 "Імперія кіно" представляє. Худ. фільм "Межа СВЯТОСТі». 19.ЗО тсн. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 «Імперія кіно• представляє. Худ. фільм ·Вершник смерті". 22.05 Повне мамаду. 22.45 Серіал «День народження Буржуя ...

23.45 Ситуація . 00.00 .. особливий погляд" пред­ 00.50 ТСН. О 1.00 Серіал ·~Крила слави". ТРЕТІИ КАНАЛ УТ «ІНТЕР»

07.00 Новини. 07.10 Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Вrд r до. 08.00 Новини. 08.05Інтерспорт.

08.1 О Серrал «Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Смачно з Борисом Бурдою. 09.З5 Серіал «ВіЧНИЙ ПОКЛИК«.

10.40 Планета Здоров'я. 11.1 О Худ. фільм «Материнська клятва». 1 серія. 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 N-кілометр. 12.25 Зоряний час. 1З.ОО-18.00 Програми обласних та регіональних телекомnаній.

у

М.Євдокимова.

19.00 Серіал «Єрмак". 2 серія. 19.50 Нацюнальна лотерея. 20.00 Інформаційна програма .. подробиці" ... час". 20.50 Минуле. 20.55Інтерсгюрт.

21.00 ПрОГНОЗ ПОГОДИ. 21.10 Прем'єра-2000. Серіал «Дикі пальми". 1 серrя. 22.05 Прем'єра-2000. Серіал ..матриця - пошук істини". 1 серія.

22.55 Док.детектив «Засада на золотій стежці«. Справа 1999 року. · 2З.20 Подробиці. Підсумки дня. 2З.ЗО Серіал "Розслідування веде Нестор Бурма•. 01.05 Серіал .. дрЛІсс". 2 серія. О 1.ЗО Прогноз погоди. КДРТРК 13.00Анонс. 13.05 Київські новини. 1З.20 Хіт-базар. 13.55 Док. фільм «Василь Бородай". 14.20 Дім і стиль. 14.55 Медичний центр .. довіра ... 15.05 Київ дrловий. 15.З5 Київські мініатюри. 16.05 Люди і долі. Пам'яті Богда­ на Яремчука.

«КИІВ»

08.ЗО стн. 08.50 Київські ділові новини. 09.00 Дзвони Києва. 09.05 Етюди. 09.20 Комп'ютер .. х ... 09.З5 Молодіжна телевізійна служба 10.05 Кульмінація. 10.З5Дитяче коло. 10.55 Худ. фільм •Клуб брехунів». с<ТЕТ11

12.30 Мова тварин. 13.00 Серіал «Історія кохання». 13.50 Академіки. Життя у мис-

Кисельова.

10.40 Середовище. 11.ЗО Худ.фільм «Пригоди принца Флорізеля". 1З.25 Щоденник Ліги чемпіонів. 14.10Двоє. 15.35 Серіал «Лоіс та Кларк. Нові пригоди супермена".

16.25 Цікаве кіно.

16.З5 Про запас. 16.50 Серіал .. любов і таємниці Сансет Біч". 17.40 Кримінал. 18.35 Герой дня. 18.55 Серіал «Швидка допомога".

19.45 Серіал «День народження·"-

Буржуя". 21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. ..фіорентина" (Італія)- .. вален­ сія" (Іспанія).

23.З5 Сьогодні опівночі.

00.00 Щоденник Ліги чемпіонів.

тецтві. Володимир Семиножен­

14.20 Часи та воїни. Спартанці. 14.40 Худ.фільм «Ніч коротка«. 16.00 Співи- це стан душі. Дмитро Хворостовс; 0 кий. Частина 1. с<КИІВІІ

16.ЗО СТН. 16.45 Музичний маршрут. 17.05 В.Щербачов представляє. 17 .З5 Серrал "Нічна невідкладна допомога".

18.З5 Худ. фільм «Гомер та Едді•. 20.ЗО СТН. 20.50 Київські ділові новини. «ТЕТ11

21.00 Антресолька. 21.20 Музика на каналі «ТЕТ«. 21.30 Вісті. 22.00 Вікна, що ми обираємо. 22.15 МіСЬКІ новини.

22.ЗО До БО-річчя Леоніда Осики. Худ.фільм «Захар Беркут".

00.10 Худ.фільм •Перебір із зло­ дюжками»

01.40

..

Серіал «Історія кохання«.

/СТV 07.00 Територія А. 07.50, 18.20, 21.ЗО Новини звідусіль. 08.00 Вітражі. 08.ЗО Перехрестя. 09.00 Худ. фільм .. останній ше­ риф».

10.50, 11.45, 12/ЗО Телемагазин •<Eiite ltalia". 11.00 Серіал «Чарльзів клопіт«. 11 .ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин.

12.00 На

всі сторони. 1З.ОО Фант-лото «Бінго ... 13.25 Родом з України. Т.Конюхова.

14.20 Серіал .. соколи не гніздо». 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин. 15.50 Мультсерrал «Роккі і Бульвінкль". 1Б.15 М~льтсеріал «Вуді Вудпек­

r иого

друз"'·

16.З5 Мультсеріал "Джимі- суперхробак".

«Камінь з Божої пращі». Поезія О. Ольжи­ ча. Урок французько! мови N 14. АрхітектуRа Києва. Київ архітек­ турний Х V-XVII ст. КАНАЛ «1+1» 07.00,08.45 Сніданок з «1 +1 "· 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал «Загадкова леді". 09.30 Серіал «Всі мої діти". 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Фонтан-клуб. 16.ЗО Серіал «Раион Мелроуз". 17.20 Серіал «Знову шалена Сью-

18.00 Новини. 18.1 О Серіал «Дика Роза". 18.35 З легким паром. В гостях

07.ЗО Вісті.

08.00 Християнс 0)<а програма.

кер

12.40 СІльський час. 13.25 Діловий канал. 13.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал.

ставляє. «Телеманія". дерева

06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15 Антресолька.

09.25 «Глас народу". Програма Є.

ЧЕТВЕР,

ко.

12.50 Закон є закон.

зен''·

21.ЗО «Вікна". Новини. 21.45 Худ. фільм «Клан печерного

17.ЗО За київським часом. ЗО-й КАНАЛ ссТЕТ11

СЕРЕДА,

20.50 Дзвони Києва. 20.55 Музична мозаїка .

річчя".

16.45 Серіал «Людина моря•.

18.55 Серіал «Швидка допомога". 19.45 Серіал «День народження

16.15 Мультсеріал .. вуді Вудпек-

«Кам'яний хрест". Б. Чичи­ бабrн. «КОЛОКОЛ«.

НІНЗЯ».

ВІВТОРОК,

(Лондон, Англія).

15.25 Світ. Україна. Київ. 15.45 Етюди. 16.00 Солодке життя.

17.00 Серіал «Чарльзів клопіт". 17.25 Серіал .. нас п'ятеро". 18.ЗО Серіал «Команда .. д ... 19.20 МісТелешанс.

19.ЗО Худ. фільм "Біллі Медсон".

21.50 НАК «Нафтогаз України• повідомляє, роз'яснює, попе­ реджає ... 22.05 Худ. фільм «Війна на бобо­

вому ПОЛі».

00.00 Територія А. 00.50 «Час .. ч ... Військовий теле­ журнал.

СТБ

16.00 «Вікна". Новини. 16.10 Телемагазин «ІДЕЕА-студю".

16.З5 Програми "Біз-ТБ«. 18.05 Серіал «Селеста». 19.00 «Вікна". Новини. 19.З5 Худ. фільм «Ніколо Паганіні•. З серія. 20.40 «Вікна". Бізнес. 21.00 Серіал «Кувалда". 21.30 •Вікна". Новини. 21 .45 Худ.фільм .. найманий полі­ цейський». 2З.ЗО Музика на СТБ. 2З.З5 «Вікна". Н_рвини. НОВИНКАНАЛ 06.50,07.15,08.З5 Підйом. 06.55 Кращі американські мульт­ фільми. 07.45 Серіал «Горець-5«. 09.30 Худ.фільм «Помилка рези­ дента: за старою легендою". 1 серія. 10.50 Тетянин полудень. 11.05 Худ.фільм «Кубанські козаки".

12.50 Тетянин полудень. 13.00 Вітрина. Скидки. 13.05 Серіал "Луіза Фернанда".

1З.55 Худ.фільм «Біля самого синього моря".

Репортер. Кращі американські мульт­ фільми. 15.45 Худ. фІльм .. не болить голо­

15.05 15.20

ва у дятла''·

17.00 Серіал «Горець-5". 17.55 Худ.фільм .. помилка

рези­ дента: повернення Бекаса». 2 серія.

19.00 Репортер. 19.15 Серіал «Сnрут-4». З серія. 20.1 О Час Нью Вінд. 20.20 Худ.фільм .. спортлото-82«. 22.00 Репортер . 22.15 Вєрка Сердючка в гостях у «Стерха".

22.20 )(уд.фільм .. дмериканська справа".

2З.55 Репортер. Тема дня. 00.15 Серіал «Луіза Фернанда". 00.55 Вітрина. Скидки. НТБ 05.00 Сьогодні вранці. 05.15,07.10 Спорт, погода. 05.20,06.15 Кримінал. 05.35,0Б.50 Великі гроші. 05.50 Про за­ пас.

ОБ.20 Кардан­ ний вал. 06.З5 Мульт­ фільм. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Серіал «День народ­ ження Бур­ жуя".

09.00,

11.00, 1З ОО, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогодні. ll\lt:I~J]iQІ!Jёl

2

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ 06.05 ТРК «Ера« представляє: «Доброго ранку, УкраІно'"· 09.00 Футбол на Першому Націо­ нальному. Ліга чемпіонів. «Бар­ селона" (Іспанія) - «Порту .. (Португалія). 2 тайм. «Фіорен­ тин_а" (Флоренця, Італія) ."ва­ пенсія" (Іспанія). 2 тайм. Са­ марі.

11.00 УТН. Ранок. 11.20 Автосапієнс. 11.50 Не все так погано ... 12.20 Серіал «Вітер у спину ... 13.15-14.00 Національна академія наук України. Електронна ком­ n'ютерна газета <<Все-всім».

15.00 УТН. День. 15.20 Студія "5". 16.00 Мультсеріал «Чорний пірат". 16.ЗО Серіал «Космічні пригоди". 17.00 Серіал «Команда Акапулько».

17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт- 2000. 18.55 Серіал «Вітер у спину". 19.50 Зона права. 20.10 Нова колекця. 20.ЗО Щоденник сесіІ Верховної Ради України.

20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Світ спорту. 22.00 Акцент В.Лапікури. 22.1 О До 80-річчя Національного академнного театру ім. І. Фран­ ка. Фільм-вистава «Дві сім'ї ... 00.00 Хіт-2000. 00.15 ТРК «Ера" представляє:

..доброr ночj, Україно'"· дРУГИИ КАНАЛ УТ УТ-2

10.00 Телеанонс. 10.05 Хіт-2000. 10.10 Серіал"Порятунок тварин". З серія.

10.40 Концерт класичної музики. АріІз класичних опер зарубіж-

них авторів виконує артист Ігор

··'L.._ _,.

Бор ко. Частина 1. 11.25 Док.серіал «Хроніки дикої Амазони". 12.25 "Зірки, на сцену'" Дитяча розважальна геограма.

12.55 Хто в домі хазяїн? 13.25 Діловий канал. 13.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній канал. Леся Україн­ ка. <<Лісова nісня>>. Т. Шевчен­ ко

-

художник.

КАНАЛ

«1+1»

07.00,08.45 Сніданок з «1+1 "· 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал «Загадкова Леді" 09.ЗО Серіал .. всі мої діти". 10.00-16.00 Програми УТ-2. 1Б.ОО Парк автомобільного періоду.

16.40 Серіал «Район Мелроуз ... 17.ЗО Серіал .. знову шалена Сью­ зен».

17.50 «Імперія кіно" представляє. Худ. фільм .. сучасні проблеми". 19.ЗО ТСН

1~.50 Проспорт-новини. «Імперія кіно" представляє. Худ. фільм "Нехай переможе

20.00

кохання''·

21.45 Табу.

22.ЗО Серіал «День народження Буржуя».

22.35 Ситуація. 2З.50 Монологи. С. Данченко.

00.25 ТСН. 00.40 СерІал ·~Крила слави". ТРЕТІИ КАНАЛ УТ «ІНТЕР»

07.00 Новини. 07.1 О Інтерспорт. 07. 15 Прогноз погода. 07.20 Від І до. 08.00 Новини. 08.05Інтерспорт.

08.1 О Серrал «Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Аквасвіт. 09.25 СерІаЛ «ВіЧНИЙ ПОКЛИК». 10.З5 Сім'я від А до Я. 10.45 Худ.фільм «Материнська клятва". 2 серія. 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Прокинься і співай' 1З.ОО-18.00 Програми обласних та регіональних телекомпанїй. 18.00 Новини. 18.10 Серrал «Дика Роза«. 18.30 Кохання з першого погля­

8

ду.

19.05 Серrал «Єрмак". З серія. 20.00 Інформаційна програма ..подробиці" ... час«.

<1f.


N9 15 (9114) ЗІ ;------;-----,t.LА,;~.:J--І.:.LJ...t.L.Z..:і1~1-------;t,~?Ш•'•)ЧШ1С:))")ЩО:Ч!)ЩЩ•Щ'і•'і"і•'і':Ш''Щ1"'і'''І'•'•'•'•''•'•'' ,,.,,,,,,,,.,..,",,,,,...

Минуле. 20.55Інтерспорт. Прогноз погоди. Х.ф. •Пророк•. 22.З5 Детектив-шоу. 2З.15 Подробиці. Підсумки дня. 2З.25 Серіал «Розслідування веде Нестор Бурма•. 00.50 Серіал «Арлісс". З серія. 01.10 Прогноз погоди. КДРТРК 1З.О5 Киівські новини. 1З.20 Хіт-базар. 1З.55 Х.ф. «Місяцева зозулька". 15.15 Не панський маєток. 15.З5 Родом з Украіни. Г.Горін. 1~ Острів скарбів.

20.50

21.00 21.10

1O':"JO Гарантує «Гарант". 1б.45 Серіал .. людина моря". 17.ЗО За киівським часом. 30-йКАНАЛ ссТЕТІІ

Об.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15 Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християнсt,.ка програма. «КИІВ» 08.ЗО СТН. 08.50 Киівські ділові новини. 09.00 Кіногороскоп. 09.20 УсмІшка. А.Демчук. есТЕТ" 09.30 Вистава .. судний день". 11.10 Медичний тижневик «3б,б". 11.40 Контакт. 12.15 Х.ф. «ЗахаQ. Беркут". «КИІВ»

14.00 Дзвони Києва. 14.05 Киівські мініатюри. 14.35 Х.ф. «Гомер та Едді». tсТЕТ11

1б.ЗО Х.ф. «Таємничий острів" 18.00 Мій Ермітаж. 18.ЗО Серіал «Історія кохання". 19.25 Трансформа. 19.55 35 хвилин джазу. «КИІВ»

20.30 стн 20.50 Киівські

ділові новини. есТЕТ»

21.00 Антресолька. 21.15 Музика на каналі «ТЕТ". 21.30 ВІСТі. 22.00 Телефутбол. 22.15 Міські новини. «КИЇВ»

22.30 СТН. 22.40 Х. ф. "Війна майбутнього». 00.05 Чорний квадрат. 00.35 Музичний маршрут. 00.55 Формула долі. 01.10 Вікна у світ. 01.40 Комn'ютер .. х ... IC1V 07.00 Територія А. 07.50, 18.20, 21.30 Новини ЗВІдуСІЛЬ.

08.00 Економічний ВІСник. 08.30 Візит. Круіз по Нілу. 09.00 Х.ф. «БіллІ Медісон". 10.50, 11.45, 12.30 Телемагазин «Eiite ltalia". 11.00 Серіал «Чарльзів клоnіт•. 11.30,13.50 Сократ-Свінг. Телемагазин.

12.00 Модний час. 13.00 Майстри ілюзіону. 14.20 Серіал «Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа.ТУ-магазин. 15.50 М.с. «Роккі і Бульвінкль». 1б.15 М.с. «Вуді Вудпеккері його друзі". 1б.35 М.с ... каспер". 17.00 Серіал .. чарльзів клопіт". 17.25 Серіал «Нас n'ятеро". 18.30 Серіал .. команда .. д". 19.30 Худ.фільм .. тенета зла". 21.1 О «Руст", або Стороннім вхід заборонено. 21.55 МісТелешанс. 22.00 Х.фільм .. запаморочення». 00.1 О Територія А. О 1.00 В .Щербачов nредставляє. СТБ 07.05 Програми «Біз-ТБ". 07.50 .. вікна". БІзнес. 08.10 Серіал .. кувалда". 08.40 «Вікна". Новини. 09.05 Серіал «Селеста". 10.00 Прогр ... великий реnортаж". 10.30, 13.00, 1б.10 Телемагазин "ІДЕЕА-студіо». 10.50 Програми «Біз-ТБ". 13.25 Х.ф. «Ніколо Паганіні". 1 с. 14.35 Мультсеріал «Бабар». 15.00 М/с «Черепашки нінзя». 15.25 Програми ·Біз-ТБ". 16.00 ·Вікна». Новини. 16.35 Програми «Біз-ТБ". 18.05 Серіал «Селеста". 19.00 ·Вікна". Новини. 19.35 Х.ф •Ніколо Паганіні". 4 с. 20.40 .. вікна". БІзнес. 21.00 Серіал .. кувалда" 21.30 «Вікна". Новини. 21.45 Худ.фІльм ·Космічна мор­ ська піхота)).

23.25 Музика на СТБ. 23.35 .. вікна". Новини.

НОВИЙКАНАЛ

06.50, 07.15, 08.35

Підйом.

Об.55 КращІ американські мульт­ фільми. 07.45 СерІал Горець-5". 09.30 Худ. фільм «Помилка рези­ дента: повернення Бекаса». 2 серІя.

10.35 Тетянин полудень. 10.55 Худ.фільм .. початок•. 12.20 Тетянин полудень. 12.35 Вітрина. Скидки. 12.40 Серіал «Луіза Фернанда". 1330 Худ.фільм .. спортлото-82". 15.00 Реnортер. 15.15 ·Зх4". Найкумедніше домашнє відео. 15.40 Банани в піжамах.

15.45 Х.ф. «Проданий сміх". 1 с. 16.55 Серіал «Горець-5". 17.45 Худ.фільм •доля резидента: з відкритими картами». 1 с. 19.00 Репортер. 19.15 СерІал .. спрут-4".4серія. 20.10 Час Нью Вінд. 20.20 Х.ф ... відчайдушнІ заходи". 22.00 Репортер. 22.15 В Сердючка у "Стерха". 22.20 Худ. фільм ·Брудні ігри". 23.55 Репортер. Тема дня. 00.10 Серіал "Луіза Фернанда•. 00.55 Вітрина. Скидки. НТБ

05.00 Сьогодні вранці. 05.15, 07.10 Сnорт, погода. 05.20, 06.15 Кримінал. 05.35, 06.50 Великі гроші. 05.50 Про запас. 06.20 Карданний вал. Об 35 Мультфільм.

67.45 Цікаве кіно. 07.55 Серіал «День народження

07.30 Вісті. 08.00 Християнсt,,ка програма.

09.00,11.00,1З.ОО,15.00,18.00, 21.00 Сьогодні. 09 .25 к рутий ф оменко: екстре-

08.ЗОСі'Н. 08.50 Киівські ділові новини. 09 .ОО Вікна у світ.

11 .ЗО Худ. фільм •Пригоди nринца Флорізеля".

11.00 Х. ф. •Війна майбутнього".

Буржуя».

мальні ситуаціі. 10.25 Великі батьки.

1З.25 Худ. фільм ·Жінка з волі•.

15.З5 Серіал •Лоіс та Кларк. Нові

пригоди суnермена». 16.25 Цікаве кіно.

16.50 Серіал •Любов і таємниці Сансет Біч". 17 .4° Кримінал. 18.З5 Герой дня.

18.55 Незалежне розслідування з

М. Ніколаєвим.

. д 19 .45 с ершл " ень народження Буржуя". 21.4 5 •Жіночий погляд" О.Пушкіноі. 22.20 Сьогоднячко. 2З. 10 с ьогодні опівночі. 2З.З5 Х.ф. •Не чіnай білу жінку". З

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ

06.05

ТРК «Ера" представляє:

•доброго ранку, Украіно'"·

09.00 Зона

nрава. 09.ЗО Серіал •Втер у спину». 1О.ЗО Медичний тижневик «36,б•. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Серіал •Вітер у сnину•. 12.15 Док.серіал «Живе море з Джоном Стоунменом». 12.50 Закон є закон. 12.55 ХІТ-2000. 1З.15-14.00 Національна академія наук Украіни. Електронна ком­ п'ютерна газета «Все-всім•. 15.00 УТН. День.

15.20 Студія "5".

1б.ОО Мультсеріал «Чорний пірат». 1б.ЗО Серіал •Космічні пригоди". 17.00 Надвечір'я. 17.ЗО Нова колекція. 17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 ХІТ-2000. 18.50 Серіал •Вітер у сnину». 19.50 Погляд у світ. 20.ЗО Щоденник сесіі ВР Украіни. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Світ спорту. 22.00 Акцент В.Лапікури. 22.1 О Перший Національний представляє: ~~таврійські ігри>>. 22.45 Студія •5»-М. 00.00 Хіт-2000. 00.15 ТРК «Ера»: .. в ніч на суботу з Оленою Роміною>'.

дРУГИЙ КАНАЛ УТ УТ-2

10.05 ХІТ-2000. 10.10 ~Д. фільм •ІЗГОЙ». 11 .25 Док. серіал •Хроніка

дикоі Амазонії>>. 12.25 Телефільм «Подолання•. 12.55 Відкриваємо Біблію. 1З.25 Діловий канал. 1З.55 ХІТ-2000. Г4.00 Освітній канал. •Витязь мо­ лодо!' украінськоі поезїі». В. Симоненко. 14.ЗО Право. КАНАЛ •1+1» 07.00, 08.45 Сніданок З»1+1". 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал «Загадкова леді". 09.ЗО Серіал •Всі моі діти". 10.00-1б.ОО Програми УТ-2. 1б.ОО Меломанія. 1б.50 Серіал •Шпигунські ігри». 17.50 «Імnерія кіно" представляє. Худ. фільм •Вищі МОТИВИ», 19.ЗОТСН. 19.50 Просnорт-новини. 20.00 С. «Нові пригоди ментів•. 21.05 «Імперія кіно•: Худ. фільм «Мабуть, боги з 'іхали з глузду». 2З.О5 Ситуація. 2З.20 Фонтан-клуб. 2З.55 ТСН. 00.1 О "Кінопристрасті• nредставл. Х.ф. «ПурП'і)JОВИЙ КОЛір». ТРЕТІИ КАНАЛ УТ «ІНТЕР»

07.00 Новини. 07. 1О Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05Інтерспорт. 08.10 Серіал «Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.10Домострой. 09.25 Серіал •ВіЧНИЙ ПОКЛИК», 10.50 Джентльмен-шоу. 11.20 Мультфільми. 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Мультфільм. 12.ЗО Телецентр моди. 1З.ОО-18.00 Програми обласних та регіональних телекомпаній. 18.00 Новини.

18.10 Серіал ..дика

09.ЗО Арт-афіша. 10.00 Серіал ·Нічна невідкладна

допомога».

•ТЕТ»

12.ЗО Мій Ермітаж.

13.00 Серіал •Історія кохання». 1З.50 Кумири. Юрій Соломін.

1б.З5 Про заnас.

П'ЯТНИЦЯ,

«КИІВ»

Роза».

18.ЗО КВН-асорті 19.00 Елка і кореші. 19.05 Поле чудес. 20.00 Інформаційна nрограма «Подробиці". •Час". 20.50 Минуле. 20.55 Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21.10 Худ.фільм «Убивство у східному експресі". 2З.15 Жіночі історіІ. 2З.45 N-кілометр. • 23.55 Подробиці. Підсумки дня. 00.05 Прем'єра nрогр ... про це•. 00.45 Прем'єра-2000. Серіал «Секс і МіСТО». 01.10 Після опівночі. 01.55 Прогноз погоди. КДРТРК 1З.О5 КиІ'вські новини. 1З.20 Шлягер nредставляє. 1З.55 Крила. 14.25 Автографи. 15.00 Конкурент. 15.40 Естафета. 15.55 Пілігрим. 16.20 Домашній доктор. 1б.45 Серіал «Людина моря". 17 .ЗО За киівським часом. 30-йКАНАЛ есТЕТ>) 06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15 Антресолька.

14.20 Мультфільм.

14.ЗО Худ.фільм «Веселі хлоn'ята".

16.00 Магічні лаf@шафти. 16.ЗО СТН.

•КИІВ»

1б.45 Киів класичний. 17.00 Чорний квадрат. . Н 17 .ЗО С ерІал " ічна невідкладна допомога". 18.ЗО Створи себе.

18.50 Худ. фільм •Безглузде парі".

20.ЗО ТСН.

20.50 Киівські ділові новини.

«ТЕТ» 21.00Антресолька. 21.ЗО Вісті. 22.00 Вікна, що ми обираємо. 22.15 Міські новини. 22.ЗО Х. ф ... чорний Лис". 1 с. 2З.ЗО СерІал «Історія кохання". 00.20 Решето. Гурт •Над землею".

IC1V

07.00 ТериторТЯА. 07.50, 18.20, 21.30 Новини звідусіль.

08.00 НАК •Нафгогаз Украіни" повідомляє, роз'яснює, попереджає.. 08.10 На всі сторони.

08.ЗО Територія А.

09.00 Худ. фільм •Тенета зла». 10.50, 11.45,12.ЗО Телемагазин "Eiite ltalia". 11.00 Серіал "Чарльзів клопіт".

11.30,1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин. сьомому небі.

12.00 На

1З.ОО Територія А.

14.20 Серіал •Соколи не гніздо". 15.20 Телемедія. ТУ-магазин. 15.50 Мультсеріал •Роккі і

Бульвінкль". 1б. 15 Мультсеріал .. вуді Вудпек-

кері його друзі". 1б.З5 Мультсеріал •Космічні рятувальники». 17.00 Серіал "Чарльзів клоnіт". 17 .25 с еріал •Нас n'ятеро". 18.ЗО Серіал «Команда •А».

19 _зо Худ. фільм •Білий палац».

22 .00 Серіал •Шовкові тенета». 22.55 Міс Телешанс. 2З.ОО С ... таємниці Нью-Йорка". 00.00 Територія А. 00.50 Док. с. «Остання адреса». СТБ 07.05 Програми ·Біз- ТБ". 07.50 .. вікна". Бізнес. 08.10 Серіал .. кувадда". 08.40 ·Вікна". Новини. 09.05 Серіал «Селеста". 10.00 Імnреза. 10.ЗО,1З.ОО, 1б.1 О Телемагазин «ІДЕЕА-студіо". 10.50 Програми «Б із- ТБ".

1З.25 Худ. фільм «Ніколо Паганіні». 14.ЗО Худ. фільм .. книга джунглів•. 16.З5 Програми .. Біз-ТБ". 18.05 Серіал •Селеста". 19.00 «Вікна". Новини.

ПЕРШИИ КАНАЛ УТ

07 _30 ТРК ·Ера» nредставляє: д б у .. 1 " 0 рого ранку, краІно.". 09.00

Док.серіал «Живе море з

Джоном Стоунменом".

09 _30 Пригорща новин. 10 .30 Естрадна прем'єр-ліга. 11 .00 Погляд У світ. 11 .зо СІаssіс-прем'єр. 12 00 УТН д 12 :20 Сері.ал ~,'lіJерлок Холмс".

1 з_ 20 Надвечір'я. 1 з_ 50 Не все так погано...

14 _25 Альманах «Основи». 15 _00 УТН. День. 15 .20 Реліквїі і храми Украіни.

15.ЗО Всесвітній сnортивний огляд ·Gillette».

1 б.ОО Урочиста церемонія нагородження лауреатів та переможців четвертоі загальнона-

.

..

цюнально1 програми

" Л юдина

року- 99 ". Трансляція з Націоу .. у нального палацу " краІна». перерві_ УТН. Вечір. . УТН. Панорама. 21 00 21 .4 0 Світ спорту.

22 _оотелефортуна. 22 .з 5 Футбол. Ліга чемпіонів. Огляд матчів.

2 з з 5 Хіт- 2 ооо. 2 з. 50 ТРК ·ЕР<!" представляє. дРУГИИ КАНАЛ УТ УТ- 2

10.05 Хіт-новини-2000. 10 _10 Сімейна кухня. 10 25 М . узична пошта. 10.55 Діалог зі Сфінксом. 11.25 Надзвичайна ситуація. 11.55 Бізнес за правилами. 12. 25 Милосердя. 12.45 Мультфільм. 1 З.ОО Спортивний канал. 14 ·00 Блок громад. телебачення. КАНАЛ "1+ 1 " 07 ·00 Парк автомоб. перюду.

8~:і~ ~"сс~~~~з~~~о~айбутнє» 8~:і~ ~~~26ооамаду

10 .00 _14 .00 Програми УТ- 2 . 15 _00 Проспорт. 15 .з 5 Серіал .. конан». 16 _30 Як стати зіркою. . 17 05 С Н . · ·" овІ nригоди ментІВ». 18.10 КВН-украІ'нська ліга. 20.00 ТСН. 20.15 «Імперія кіно" представляє. б б Худ. фІльм •Ма уть, оги з'іхали з глузду-2... . Містечко. 22 05 22.45 •Кінопристрасті" представл. Х. фільм .. жах на вулиці В'язів». 00.20 Серіал .. поліцейські з Лос-

Анджелеса~. ТРЕТІИ КАНАЛ УТ «ІНТЕР»

09.05 Прогноз nогоди. 09. 1О Програма для маленьких •Вулиця Сезам". 09.З5 Серіал .. пригоди лісового патруля".

10.00 Сім бід-один одвіт. 1О. 15 Ранкова зірка. 11.00 Ранкова nошта. 11.ЗО НЛО. 12.00 Смак. 12.20 Не час. 12.З5 Фан-клуб. 1З.ОО Музичний nід'ізд. 1З.20 Життя тварин.

1З.50 Спорт-тайм.

19.ЗО «Вікна". Спорт. 19.40 Серіал •Еллі Макбіл".

14.20 Мультазбука. 15.00 Серіал .. ті, що біжать пагор-

20.40 Прог. •Бізнес поза законом". 21.00 Прогр. •Випадковий свідок". 21.ЗО ·Вікна". Новини. 21.45 Худ.фільм ·Мінотавр». 2З.ЗО Музика на СТБ. 2З.З5 ·Вікна". Новини.

15.45 Шукаю тебе. 16.З5 Серіал .. д'артаньян і три мушкетери". Заключна серія. 17.45 Нові одеські оповідки. 18.10 Худ. фільм •доля". 1 серія. 19.50 Національна лотерея. 20.00 Інформаційна програма

20.ЗО Програма •Презентація".

НОВИЙ КАНАЛ

Об.50,07.15,08.З5 Підйом.

Об.55 Кращі америк. мультфільми. 07.45 Серіал "Горець-5». 09.ЗО Худ. фільм «Доля резидента: з відкритими картами". 1 серія. 10.45 Тетянин nолудень. 11.05 Х.ф. "Здрастуй і nрощай". 12.З5 Тетянин nолудень. 12.50 Вітрина. Скидки. 12.55 Серіал •Луіза Фернанда".

1З.45 Х.ф. • Відчайдушні заходи". 15.15 Реnортер. 15.25 Кращі америк. мультфільми. 15.45 Х.ф. «Проданий сміх». 2 с. 1б.50 Серал «Горець-5».

17.45 Худ.фільм»Доля резидента:

західний шлейф». 2серія.

19.00 Реnортер. 19.15 Х.ф»Золота міна». 1 серія. 20.25 Час Нью Вінд.

20.З5 Модні тканини на Толстаго, 5.

20.45 Х.фільм •Золота міна". 2 с. 22.00 Репортер. 22 15 в с . єрка ердючка в гостях у •Стерха». 22.20 Худ.фільм •Три гієни». 23.50 Репортер. Тема дня. 00.05 Худ. фільм ·ЛінІя втечі". 01.40 Вітрина. Скидки.

05.0О Сьогодні~Т.р~нці.

бами".

..подробиці».

20.15 Автор. прогр. с.до-ренка. 21.25 Прогноз погоди. 21.30 Худ. фільм .. доля•. 2 серІя. 22.40 Програма •Читаємо заново Геннадія Хазанова". Частина 5. 23. 1о Х.ф. "Танок з незнайомцем".

01 _15 Прогноз погоди. КДРТРК

08 _00 Повернення. Духовне слово Патріарха Киівського і Всієі Руси-Украіни Філарета.

08 _10 На ранковому nрийомі. 08 ·50 Гарантує •Гарант". 30 -й КАНАЛ есТЕТ~~ Об. 55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.ЗО Вісті.

17.40 Кримінал. 18.40 Герой дня. 19.00 Крутий Фоменко:

10.00 Світ людини.

Медицина.

10.ЗО З5 хвилин джазу.

мальні ситуаціі.

19.55 Серіал ·Крутий Уокер: nра­ восуддя nо-техаськи".

21.40 Професія- реnортер. 22.05 .. кримінальна Росія" •За­ ручники чорного золота". 2 с. 22.З5 Худ.фільм •Прокляття Дю­ ран".

Ейзенштейн.

-та Модільяні).

«КИІВ»

•ТЕТ» 1б.30 Ім'я. Станіслав Садальський.

17.15 Театр на долонях. 17.50 Мал. історіІ... дрт-обстрІЛУ"· 18.15 Х.ф. •день повен пригод". 19.55 Розпові СТ<Jрого пліткаря. «КИІВ»

екстре­

Футбол. Англійська прем'єр-

ліга. Центральний матч туру. 19.00 Серіал •Молодість Геракла». 19.ЗО Серіал .. чудернацька наука". 19.55 Серіал .. дльф». 20.ЗО Худ. фільм •далека краіна•. 22.55 Х.ф. "у пекельному вогні". СТБ

08.05 Програми ·Біз-ТБ». 09 .4 0 «Вікна". Новини. 10 00 М . аппет-шоу.

10.ЗО, 12.00Телемагазин "ІДЕЕАстудіо". 11.00 Серіал «Солті".

11.ЗО Клуб •Білий папуга".

12.25 Мультсеріал •СІмnсони". 12.55 Програми •Біз-ТБ». 15.15 Худ. фільм .. зрада". 17.45 «Вікна» у світ. 18.20 Х.фільм •дитина напрокат". 20.00 Серіал •Охоронці". 21.00 ·Вікна". Новини. 21.15 Худ.фільм ·Леон-кілер». 2З.15 Нічний кінозал. Худ. фільм .. в барі тільки ді_?чата".

НОВИИ КАНАЛ 08.00 Мультфільми. 09.05 Серіал •Пригоди Ширлі Холмс••. 10.00 .. зх4". Найкумедніше до-

машнє відео. П Ш 10. 25 Худ.фільм " осланці аоЛіня" Х · Ф. В 12 ·00 уд. Ільм" узол кохання». 1З.25 Вітрина. Скидки. 1З.ЗО Новий зір з клінікою •Оnтимед".

1З.40 Худ.фільм "Склока". 15 1О Реnортер. 15.20 Худ.фільм «Друг»,

1б.40 Худ.фільм .. непіддатливі". 18.00 Серіал «Королева Марго». 18.55 Вєрка Сердючка в гостях у .. стерха". 19.00 Репортер. 19.1 о Худ.фільм .. Іван Васильович змінює професію». 20.40 х. фільм .. під прикриттям". 22.15 Х.ф. •Годзила і руйнівник". 2 з _50 Худ.фільм .. джеферсон у Парижі". 1 серія. 01 .00 Вітрина Скидки. НТБ

07 00 09 00 -оо З 00 5 00 · · · ' 11 · ' 1 · ' 1 · · 18 ·00 ·21 ·00 Сьогодні. Об. 1 5 Серіал •Крутий Уокер: правосуддя nо-техаськи".

08.05 Закон джунглів. 08.З5 ·Мі го- інопланетянин". 09.15 Кримінал. Щире зізнання. 09.45 «Кругла дата". Л. Голубкіна. 10.15 Зрозумій мене. 10.45 •Фитиль". 11.25 Великі гроші. 11.55 Х.ф. «Вершник без голови". 1З.35 .. в нашу гавань заходили кораблі". 14.З5 Професія- репортер.

15.25 •Любовні історіі, що потрясли світ". Ріта Хейуорт і Орсон Уеллс. 15.35 Без рецепта. 1б.25 Дог-шоу .. я та мій собака". 1б.55 Серіал .. вона написала убивство". 18.З5 Герой дня без краватки. 19.05 Телегра .. о, щасливчик'"· 19.50 Серіал .. вулиці розбитих ліхтарів-2>•.

21.45 Серіал .. джеймс Бонд агент 007". 2З.55 Ток-шоу «Про це».

20.ЗО СТН. 20.50 Споживач. сі ТЕТ>>

21.00 ОповІдки про казки. 21.15 Міські новини. 21.30 Концерт "Пісні нашоІ' юності" Частина 2 •КИЇВ" 22.40 стн 22.40 Худ. фільм «Коли настане

стри Тельнщ.

09.30 На сьомому небі. 10.00 Територія А. 1О.ЗО Стиль та інтер'єр. 11.00Ноівковчегnливе. 11.25 Візит. ка,·р, Асуан. 11.50,12.ЗО, 13.50, 14.30 Телемагаз ин" Elite ltalia". 12.00 Вітражі. 13.00 Шлягер- бо шлягер. 14.00 ·Час "Ч". Військовий те-

13.ЗО Спортивний канал.

14.30 Відкриваємо Біблію. КАНАЛ«1+1» 07.00 Худ. фільм ·Нехай переможе кохання".

08.40 Гумористична nрограма «Золотий гусак".

09.10 Лото-забава. 10.00-15.00 Програми УТ-2. 15.00 Парк автомоб. nеріоду. 15.40 Серіал •Геркулес».

лежурнал.

14.ЗО Родом з Украіни. Т. Коню-

16.ЗО Програма •Чому б ні?" з М. Марфін им.

17.15

хова.

15.00 Сократ-Свінг. Телемагазин. 15.05 Телемед1а. ТУ-магазин. 15.45 Мультфільм. 16.00 АТ «Оболонь" nредставляє.

Серіал •Нові пригоди Су-

nермена•.

18.15 "Імnерія кіно" nредставляє.

Худ. фільм "Ягуар".

Футбол. Чемпюнат Італїі. СерІя

20.10 «Імnерія кіно" nредставляє. Худ. фільм «Сnівак на весіллі". 22.00 Великі nерегони. . 22 . 15 Е пщентр. 2З.10 С. «Таємний агент Нікіта". 00.00 .. своє кіно" представляє.

А. Центральний матч туру.

18.00 Серіал «Команда Мандрів-

ного лицаря".

19.00 Серіал .. молодість Геракла". 1 9.ЗО СерІ·ал "Ч"дернац,ка ,. " наука" 19.55 Серіал •Альф". 20.ЗО Худ. фІ'льм .. п 0 сл ·1 дУ"· 22.ЗО АТ .. оболонь" представляє. Футбол. Чемпюнат І талі!'. Сер 1 я

Худ.~ільм ~Ніч коротка». ІИ КАНАЛ УТ РЕТ «ІНТЕР» 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Дитячий серіал •Пригоди лісового nатруля". 09.З5 Прокинься і співай! 10.20 Уік-енд. 10.50 Смачно з Борисом Бурдою. 11.15 Доки всІ вдома.

А. Огляд матчів. 2З.20 с ... поліцІя Маямі. Відділ моралі». СТБ

08.00 Програмаnередач. 08.05 Програми "БІз-ТБ». 09.ЗО, 12.00 Телемагазин "ІДЕЕА - студю". 10.00 Імпреза. 1О.ЗО Док.фільм •АнатомІя катас-

11.45 Караоке на майдані. · 12.1 О Мелорама. 12.40 Телевізійний центр моди.

1З.05 Підводна одіссея команди Кусто. "Усмішка моржа».

троф".

13.45 Супутник .. планети Здоров'я". 14.15 Сміхоnанорама. 14.45 Худ. фільм .. дракони-нінзя".

11.00 Серіал "Охоронці». 11.50 Програма "Вернісаж". 12.25 Мультсер1ал "Сімпсони" 12.55 Програми «Біз- ТБ» 14.ЗО «Вікна ... Спорт. 15.00 Х.ф. "Ліки проти страху". 1б.40 Програма дгя мисливців .. ні nyxy НІ пера". 17.1 О Музика на СТБ. 17.30 Худ.фільм .. чорна сутана·•. 19.20 "Бізнес-студія». 20.00 Серіал .. л екс . 21.00 .. вікна". Новини.

1б.10 Брейн-ринг.

17.00 Худ. фільм •Африканець". 18.ЗО Х.ф ... позначений смертю". 20.00 Інформаційно-аналітична програма .. подробиці тижня». 20.40 Прогноз погоди. 20.50 Джентльмен-шоу. 21.20 Худ.фільм .. шукачі пригод". 2З.ОО Інтерсnорт. 2З.О5 Худ. фільм «Поле•.

21.15Х.фільм "Полковник Редгь".

23.40 Худ. фільм .. доросле життя".

00.50 Прогноз погоди. КДРТРК 08.00 Недільні зустрічі. 08.З5 Світ освіти. КАНАЛ 30-й «ТЕТ» 07.ЗО Спаси і сохрани. 07.З5 Міські новини. 50 07. Антресоль~f!.

08 _зо СТН.

НОВИЙКАНАЛ

08.00 Мультфільми. 09.05 С. «Пригоди Ширлі Холмс". 10.00 •Зх4". Найкумедніше домашнє відео. Світ індійського кіно. Вітрина. Скидки. Спитайте у лікаря. 1З.15 Худ. фільм «Дикун». 15.00 Реnортер.

10.25 12.55 13.00

«КИІВ»

08 .50 Комn'ютер .х ... 09.05 Дитяче коло. 09.25 Худ. фільм .. наполеон". 10.50 Збережемо здоров'я. 11.05 Музичний маршрут. 11.25 Світ. УкраІ'на. Киів. 11.45 Наук.-поп. серіал •Від Галапагоссівдо Калахарі". 12.15 Формула долі.

15.1 О

Х.ф. "Зроби мені боляче".

1б.25 Х.ф. «Дівчина без адреси".

18.00 СерІал .. графиня де Монсоро". 1 серІя. 18.55 Верка Сердючка в гостях у Стерха».

19.00 Реnортер. 19.1 О Худ.фільм "Орел

та решка". 20.З5 Худ. фільм «Під замком: втеча ІЗ зони 14". 22.05 Худ.фільм "Годзила і nри­ булець із космосу". 2З.55 Худ.фільм .. джеферсон у Парижі". 2 серія. 01.05 Вітрина. Скидки. НТБ

«ТЕТ»

12.ЗО До бО-річчя Михайла Бєлікова. Худ. фільм •Червоний nівень nлімутрок". 1З.40 Магічні ландшафти. 14.1 О Часи та воіни. Воіни на слонах.

14.45 Нове кіно. 15.15 Телефутбол.

7 ОО, 09 ОО, 11:00. 1З.ОО, 15 ОО, 18 ОО, 21.00 СьогоднІ. Об. 15 СерІал «Вулиці розбитих

15.ЗО Лавка старожитностей.

1б.ОО Мова твар~~-

«КИІВ» 1б.ЗО Серіал "Собачий дім".

ліхтарів-2". Телегра "0, щасливчик'" Телегра .. ключі ВІД форту

17.00 Нон-стоп рандеву. 17.20 Лакмус життя. 17.40 Киянин. 18.10 Парламентський вісник. 18.55 Кіноколо. 19.05 Худ. фільм .. облога Венеціі». 20.ЗО СТН. Тижневик. 20.55 дзвони Києва.

07.10 09.15

Буайяр».

11 .ЗО Служба nорятунку. 12.00 Подорож натураліста. 12.ЗО .. полундра". Сімейна гра. 13.00 «ЖіНОЧИЙ ПОГЛЯД» О.Пушкіно(.

«ТЕТ»

1З.ЗО .. кримінальна Росія" ... заручники чорного золота». 2 с. 14.00 .. третІй тайм». 15.30 ВеликІ батьки. 1б.О5 Д. серіал .. холодна війна". 1б.55 Серіал .. вона написала

21.00 Оповідки про казки. 21.15 Прогр. О.Басилашвілі •ЗІ стелІ».

21.50 Я- пам'ятник собі .. Євген Паперний. 22.40 Худ. фільм •Чорний Лис".

ВбИВСТВО».

2с.

18.00 «ИТОГИ». 19.35 Ляльки. 19.50 С ... вулиці розбитих ліхтарІв2". 20.50 .. итого" з В.Шендеровичем 21. 1О Худ. фільм "П'ятий елемент».

2З.40 Фішка. 00.10 Худ. фільм .. просто так пощастило".

/C1V 07.00 Шлягер року. 08.00 Це твій день'

2З.ЗО Худ.фільм "Без поnеред-

08.ЗО Світ людей. Медицина. Модний час.

ження. Історія Джеймса Бред'"·

09.00

НЕ ІЛЯ 5 ПЕРШИЙ КАНАЛ УТ ТРК •Ера» представляє: ..доброго ранку, Украіно!". Док.серіал «Живі заоке-

анські легенди)>.

11.05 Хто

•ТЕТ»

14.00 Економічний вісник. 14 ЗО х ф Є · · nоля..VД. ІЛЬМ " ЛІС8ИСЬКІ 15.50 Усмішка. А.Демчук. 16.00 Серіал .. собачий дім". 1 с.

Сансет Біч".

п

О9.ЗО Атлетик-ревю.

10.15 Служба порятунку. 10.45 Мультфільм. 11.З0 Худ.фільм «ПрИГОДИ принца Флоріз_еля ... Заключна серія. 1З.25 Х.ф. •Иого звали Роберт".

16.50 Серіал «Любов і таємниці

б ЗО

09.25 Шоу самотнього холостяка. 09.25 Украінське сnортлото. 10.00 Наше військо.

21.00 Сьогодні 09.25 Незалежне розслідування з

16.З5 Про запас.

15.З5 Серіал «Мандрівний лицар...

1 . М.с" отворна сила". 17.00 ·Оболонь" представляє.

08.55 Музична мозаіка. 09.00 Мультсеріал •Казки вулиці Брока". 1, 2 сері!'.

12.05 Співи-це стан душі. Дмитро Хворостовський. Частина 2. 12.З5 Мій Ермітаж. 1З.10 Я-пам'ятник собі .. Карен Шахназаров та Олександр Борадянський. ч.9 стина 2.

1б.25 Цікаве кіно.

.. 15.00 Сократ-Свінг. · ТУТелемагазин. 15 .05 т елемед1а. -магззин.

08.55

«КИІВ»

07.45 Цікаве кіно. 07.55 Серіал "День народження Буржуя".

15.З5 Серіал «Лоіс та Кларк. Нові nригоди супермена".

відомляє, роз'яснює, nоперед-

жає

08.ЗО СТН. 08.50 дзвони Києва.

11.З5 Прем'єра програми •Я- творець світів інших ... ».(Ботічеллі

М.Ніколаєвим.

10.ЗО Фант-лото •Бінго».

11.00 Модний час. 11 _25 На всі сторони. 11 50 12 ЗО 1 з 50 14 ЗОТ ·зи~" Elite lt~lia". · елемага12 .00 Перехрестя. З.ОО Шлягер року. 1 14.00 В.Щербачов nредставляє. 14.40 НАК "Нафтогаз Украіни" по-

08.00 Це надnриR.одно.

05.50 Про запас. Об.20 Карданний вал.

09.00,11.00,1З.О0,15.00,18.00,

07.00 Шлягер- бо шлягер. 08.00 Голос •Перемоги". 08.30 з любов'ю. 09.00 Майстри ілюзіону. 10.00 Економічний вісник.

07 .ЗО

11.05 Кіно вчора і завжди. Сергій

06.З5 Мультфільм.

/C7V

07.15 Антресолька.

05.15,07.10 Спорт, nогода.

05.20,0б.15 Кримінал.

кінець світу". 01.15 С. «Обережно: еротика'"· 01.30 Кіногороскоп. 01.50Комn'ютер«Х".

10.ЗО Телефортуна. в домі хазяін? 11.ЗО Медичний тижневик •Зб, б». 12.00 УТН. День. 12.20 Сільський час.

1З. 15 .. саме той"

li&i!&1nii!1~itfi~IN~Чi ЦіІ-ІVІ

по п'ятницю з

про себе.

1З.40 Клуб •СуnерКНИГИ». 14.00 Мультфільм на замовлення. 15.00 УТН. День. 15.20 Наш дім.

Г7ОІVІірІ-Іі.

Замовлення nриймаються з понеділка

9

до

16

години.

Адреса: с. Гоголів, вул. Ки1вська, 254. '!хати автобусом «Київ-Русанів», зупинка «Дорожне управління", кінець села.

15.ЗО Мультфільм.

15.50 Перехрестя. 1б.ЗО Док. серіал «Світ дикоі при­

Ми допоможемо вам швидко лодіти персональним комп'ютером.

роди" (з субтитрами).

17.00 Перший Національний представляє: .. таврійські ігри". 17.30 Бути жінкою. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Хіт-2000. 18.25 Сім днів спорту. 19.10 Худ. фільм .. жнива в океані". З серія.

20.45 Вечірня казка. 21.00 7 днів. 22.00 Док.серіал •ХХ ПіСНЯХ». 1 серія.

століття в

2З.О5 Хіт-2000. 2З.15 ТРК «Ера" представляє: ..доброі ночj, УкраІ'но'"· дРУГИИ КАНАЛ УТ УТ-2 10.05 Реальний сектор. 1О.З5 Клуб-700 11.05 Хіт-новини-2000. 11.З5 Людина і закон. 12.05 Казна. 12.З5 Бізнес і влада. 13.05 .. Інтермецо ... Співають ее-

MS DOS, NC, Windows, Word, ЕхеІ, антивіруси, архіватори та інші програми стануть для вас зрозу­

~мілими і доступними. Навчимо ~ працювати 1 з клавІатурою.

Реалізуємо комп· ютери будь-якої конфігураці1. Тел.: 5-33-24.


26.02 роки не раз і не

двічі на сторінках газети, у переда­ Більше п'яти років я на­

чах місцевого радіомовлення нази­

ку вімілу боротьби з еко­

валися прізвища наших земляків та

св1и

номічними злочинами Бро­

й горе-водіїв транзитних транспор­

"Подран­

варського міського вімілу

тних засобів, котрі на автомагістра­

ки", але через відсутність

внутрішніх справ Василю

лях і дорогах Броварщини екаюва­

коштів не міг цього зроби­

Пилиповичу Петренку, а

ли наїзди на пішоходів і велосипе­

ти, хоч ця книга була ме­

також Василю Олександ­

тою і смислом мого життя.

ровичу Андрєєву,

магався

видати

збірник віршів

Олек­

Та все ж людяність ще не

сандру Івановичу Давидо­

зовсім залишила наше сус­

ву, Олександру Івановичу

пільство. Знайшлись люди,

Пиріжку, Олександру Іва­

котрі відгукнулися на моє

новичу Єщенку,

прохання про допомогу і

Анатолійовичу Байдецько­

ДОПОМОГЛИ фінансаМИ, ХТО

му, Анатолію Вікторовичу

"лише'' тЯЖК.иІ\'ІИ тілесни~ш ушкод­

в~ас~І~~~~~т~тр~~~~~рт~~~ ;~~~бі~.

женнями,

які доведеться залікову­

Залишаючи на ніч свої автомобілі

вати не один тиЖдень. Але знову ж

без нагляду під вікнами будинків,

таки водій

мотоцикла житель Бер­

вони ніби провокують викрадачів і

дистів і тікали з місця споєння при­

виці А.Д.Гоцун покинув його посе­

угонщиків. Сідай, мовляв, їдь, катай­

годи, залишивши потерпілих наприз­

ред дороги.

вражає

дей.

душевна

... вбивай, Це,

травмуй невинних лю­

насамперед,

стосустьс

власників автомототранспорту, кот

черс~вість 27-річної людини, котра

плані винятком.

Миколі

ся. І

Мимоволі

воляще. І рік нинішній не є в цьому Уже другого січня страшна траге­

заради власного самозбереження

мешкають у багатоквартирних бу­

дія розігралася в Гоголеві. Тут не­ відомий водій наїхав на місцеву жительку О.М.Бердяєву, яка від от­

готова поступитися елементарними

динках у Калиті та Калинівці, а та­

людськими принципами. Та за зло­

кож в інших селах району. Невже

чин доведеться відповідати, адже і

ці люди не розуміють,

риманих тяжких тілесних ушкод­

О.Чуняк, і А.Гоцун будуть притяг­

один раз викласти гроші на облад­

що краще

скільки міг. І книга була ви­

Барановському, Михайлу

жень померла на місці аварії. Нама­

нуті до кримінальної відповідаль­

нання свого автомобіля протиугон­

дана Броварською друкар­

Івановичу Базиру, Олексію

гаючись замести сліди, водій утік з

ності. І не тільки за наїзди на пішо­

ними пристроями чи ставити його

нею швидко і якісно.

Івановичу Лазаренку, Ми­

місця скоєння злочину, так і не спро­

ходів, але й за втечу з місця приго­

на автостоянці,

хайлу Леонідовичу

Ру­

бувавши надати їй допомогу. Утік,

ди, ненадання потерпілим допомо­

вати замість красенів "Жигулів" чи

районній держадміністра­

бальському за їхню благо­

ги.

ції в особі колишнього за­

дійну підтримку. Бажаю їм

та ненадовго. У ході оперативно-роз­ шукових заходів було встановлено

ступника її голова Валенти­

усім

успіхів у

Юрії; ЗАГ ЛИНСЬКИЙ,

праці.

й точно доведено: це справа рук зем­ ляка померлої О.Г.Чуняка.

римання на Броварщині правил до­

ни Євгенівви Шульги, за­

рожнього руху, слід сказати: знач­

старший державтоінспектор

Подібний випадок у передостанній

ною мірою скоєнню аварій зі смер­

вімілення ДАІ

Микола НАЛІС,

день січня ц.р. трапився у Мокреці.

тельними наслідками для водіїв, па­

райвімілу ГУ МВС України в

ветеран МВС.

Щоправда, тут потерпілий відбувся

сажирів, пішоходів сприяють і самі

Київській області.

Я вдячний Броварській

здоров' я,

відуючого фінансовим від­ ділом Анатолія Григорови­ ча Круковського, начальни-

ДЕНЬЗАКОХАНИХ

Милая

N!7

УЗОW

поздравить с днём рождения!

коханою в барі чи ресторані, хтось із солодощами приходить у гості, а спо­

діваючись там знайти своє щастя.

Учні ж 11-А й 11-Б класів ЗОШ

N21

до цього підійшли інакше: вони влаштували вечірку з різноманіт­ ними

конкурсами

та

C&emotlca!

Всё счастье, которое есть на Земле, От чистого сердца желаем тебе: Бьtть весёлой, здоровой, счастливой, Никогда не встречать чёрньtх дней, Чтоб печали тебя обходили, Чтобьt не бьtло горя и бед. Пусть сбудется всё, что mьt пожелаешь, Пусть только хорошее в жизни случается, Пусть тебя не пугают невзгодьt, Будь счдстлива долгие годьt!

по-своєму. Хтось усамітнюється з

на дискотеку,

красунь-іномарок купу металобрух­

запросили

батьків: хай і вони згадають про

С уважением

кохання. Так, батьки сформували команду у складі 8 чоловік під на­ звою «Молодь України». Діти свою команду назвали «Квіти життя».

Компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» запрошує енергійних, ініціативних, цілеспрямованих людей взяти участь у конкурсі на посаду

ПОМІЧНИКА ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА, який допомагатиме торговому представнику здійснювати продаж продукції компанії дрібногуртовим та гуртовим клієнтам у Києві та Київській обл., оформлювати рекламу в місцях продажу та проводити рекламні акції.

крестница

-

Катенька и кума Вера.

·аимоtидо І<АндиддтІв:

Ведучими були Алла Артюх та Сергій Скиба. Вони і розпочали

ВАТ <<КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИИ»

·Вища освіта. ·Вміння вести переговори.

повідомляє, що 12 квітня 2000 року відбудуться загальні збори акціонерів. Порядок денний: 1. Звіт правління про роботу ВАТ в 1999 році. 2. Звіт спостережна! ради. З. Звіт ревізійна!' комісіі та висновки за річним звітом і балансом. 4. Затвердження річного звіту та розподілу прибутку. 5. Звіт про виконання рішень минулих загальних зборів. 6. Затвердження рішення правління про форму випуску акцій.

вечір з чудових легенд про поход­ ження свята.

Тоді представники обох команд зачитали свої освідчення у коханні (діти - батькам, а батьки -дітям). Учні старанно виконали своє зав­ дапня (школа і не до такого при­

вчить), а батьки згадали романтич­ ний вірш. Журі у складі Н.І.Олій­

пик, О.К Вільгоцької та А.О.Дячен­

7.

ко оцінили обидві відповіді по 5 балів. У конкурсі на ерудицію батьки

·Комунікабельність. ·Посвідчення водія категорії «В», досвід управлін­

ня службовим автомо­ білем- 2 роки. лузі продажу.

кохання», в той час як діти вияви­ ли

повну аеобізнаність (і як це могло статися?!). А ви знаєте, хто автор слів: «Так ніхто не кохав ... »?! Потім ведучі спробували з'ясува­

квітня 2000 року о 1 0-й годині відбудуться збори акціонерів за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 22.

курс «Відгадай виконавця» показав, що старше покоління чудово знає

1.

гарно обізнані в музиці 80-их. І закінчилося все танцями. Ні, не

2.

українські народні, східний ... Звучала музика - і учас­ ники мали виконувати відповідний

4.

5.

Батьки виграли. Це свідчить про 1'~! що нам, дітям, є чому вчитися у f!!Jfuиx досвідчених, мудрих батьків; які взяли на себе відnовідальність

Тел.:

рік.

ника Вінницької області, три кімнати, кухня, газ, вода, каналізація, телефон.

Різне.

ААРЕСА:

)

'2if

колекmuв

07400,

дбоІ~ІЩ;І:•Jна квартиручи дачу в Броварах. Тел.: 5-70-38. · Броварське госпрозрахункове виробниче бюро відділу земельних ресурсів реорганізо­ вується в земельно-кадастрове бюро при Бро­ варському міському відділі земельних ресурсів. Земельно-кадастрове бюро є правонаступ­ ником всіх прав і обов'язків госnрозрахунково­ го виробничого бюро Броварського міського відділу земельних ресурсів.

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

Релакmор: 4-03-76. Засmупнuк рел.акmора: 4-21-34. ВіААілu:

і

5-86-67.

ІІ ЩФО і•І півбудинку в центрі Хмель­

Обрання органів управління

лення. До самого будинку- асфальтова­ на дорога. Тел.: 5-73-16.

життя·­

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

~ УАЗ-452 ЛЕК

природний газ (лічильник), парове опа­

Аліна ДЯЧЕНКО. ЗОШ N27.

Свідоцтво про державну

2000

5-41-20.

розукомплектований. Кузов новий.

ЬlіІ1!1!ШІ хату в с.Гоголеві. Є сарай,

Після конкурсів на всіх чекав со­ лодкий стіл та дискотека ...

АержаАмінісmраuія.

рік.

погріб, колодязь, літня кухня, 40 соток го­ роду. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою, веранда Зх9 м із цегли. Садок,

за наше виховання.

раuонна

1999

5.

Тел.: б-22-20,

Товариством.

слова високого почуття.

paAu,

дистів,

господарсько'/ діяльності Товариства на

Поки журі підбивало підсумки, ведучі зачитали кілька визначень

міська і раuонна

рік.

З. Затвердження плану фінансово­

...

СПІВЗАСНОВНИКИ:

1999

Звіт ревізійна'/ комісї'/ за підсумками

діяльності Товариства за

рок-н-рол,

реАакuїі газеmu, Броварські

ІШ'-J?іj:Х!і;І:І•Щ=J:Щjприміщення площею 460 м2 з наступним викупом, що належить ВАТ ШБУ-50 і знаходить­ ся за адресою: м. Бровари, вул. Ра­

Звіт правління про результати діяльності Товариства за

дискотекою, а саме танцями: вальс,

)(

17.00; (05662) 2·46-36 З 18.00 ДО 22.00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

наших сучасних виконавців, а діти

соuіальнuх

сільського госnоАарсmва numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

куnую металокерамічні

N9151.37.074 для 'коробки

передач трактора «Т-150». Тел ..: (05662) 2-21-48 з

12

в який день тижня народилися. Не обійшлося й без музики. Кон­

раА, районної Аержавної аАІоtініспІраІції.! ?і

диски

«Теплицьтехмонтаж»:

де познайомились наші батьки, ні

ma

(044) 490-07-71.

Постійно

мо майже все. Ми ж не знаємо, ні

міської

Або факсом:

У неділю, 27 лютого, о 13 годині в міському клубі (вул. Гагаріна, 6) відбу­ деться чергове засідання літературно­ мистецького об'єднання «Криниця». У гостях у криничан - В.Осипчук та Р.Морозовський. Запрошуємо усіх бажаючих!

До уваги акціонерів ВАТ

батьків, чи навпаки. Виявилося, що про нас, дітей, нашим батькам відо­

Броварськuх

Київська обл., Броварський р-н, с.ВеликаДимерка, 51-й км Санкт­ Петербурзького шосе, індекс 074442, Компанія «Кока-Кола Бе­ веріджиз Україна», відціп персо­

&anfoшgє «~иниуя»

Реєстрація акціонерів та Іх уповноввжених представ­

ти, хто кого краще знає: діти своїх

·новЕ

Зацікавлених осіб просимо на­ правляти своє резюме (ділову автобіографію) за адресою:

налу.

·Бажано мати досвід у га­

ників проводитиметься з 8.00 до 10.00 12 квітня в при­ міщенні будинку куль тури с. Калинівки Броварського райо­ ну КиІвськоІ області. 8. До участі у зборах потрібно мати виписку із реєстру, документ, що посвідчує особу, доручення на право голосу­ вання- для довірених осіб. Довідки за телефонами: 5-03·64, 98·1-28.

показали неабиякі знання у «сфері

танок

ту?

Загалом же, аналізуючи стан дот­

От всей души хотим тебя

Кожен святкує День закоханих

хтось вирушає

ніж потім отриму­

і

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

+ Редакція не завжди поділяє позицію авторів. + За точність викладених фактів відповідає автор. + 1\истування з читачами - на сторінках zазети.

або

8.00 до 1·51-05

WіШ.!М?tШ'!S;Ікіоск по вул.Незалеж­ ності, 10. У разі, коли нікого немає вдо­ ма, то залишити повідомлення на авто­ відповідачі. Тел.: 6-01-44. Загублений сертифікат на розпаювання землі КВ від 26.08.97 р., реєстраційний N! 384, виданий КСП "Русанівське" на ім'я ВІРИ ЧА Володимира Михайлови­ ча, вважати недійсним. і Загублений особистий знак Державної податкової служ­ би Ng 25534, виданий ДПА в Киівській області на ім'я КРУ­ СЯ Віктора Володимировича, вважати недійним. : Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія М N! 336996 від 17 червня 1996 року, видане Броварським військкоматом на ім'я ТИТАРЕНКО Віри Іллівни, вважати не­

N! 0240390

дійсним.

і Загублене посвідчення учасника війни серїі В-11 видане Броварським управ­ лінням соціального захисту населення на ім'я МОЛОДЧЕН­ КА Миколи Опанасовича, вважати недійсним. ~ КСП "Русанівське" ліквідується. Претензіі приймаються протягом двох місяців з дня опублікування цієі об'яви. ~ Рtшенням загальних зборів КСП ім. Щорса с. Княжичі від 1 лютого 2000 р., протокол N! 1, оголошено про ліквіда­

N! 602096 від 11.06.1997 року,

цію КСП ім .Щорса. Претензіі кредиторів розглядаються про­

тягом двох місці в з дня розміщення цієї об'яви. Ліквідаційна комісія КСП ім. Щорса. Арук Обсяг

І

офсеmниu.

Арукований

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах nреси

ma

інформаиії Київської

облАержаАмінісmраиїі.

Зам.

364 2190

Тираж

прим.

:') 1

#15 2000  
#15 2000  
Advertisement