Page 1

_'fIUI

СУБОТА,

rueв 8ІІХОДИЬ

• 17

1837

року.

I1IП&

А •• ,а"ь

,Ситуація

гти:!>

,JIIOAeA

ку й утвердження нових форм взаємовідносин. Хочемо того чи Ні, але змушеНі, будемо поверну­ тися і до міжгосподар­ ської кооперації, і до створення тих же МТС ... І це не повний перелік змін, яких маємо прагну­ ти. ПереЛічувати Ух не· має потреби, адже і у виступах Президента, і иа

знають його як свого пред­

ставввка у Верховиlй Раді. УВРаівв мввулого CUHкаШUl, як керівника ItOJIВШRЬОro радгоспу Імені Кі. рова, а потІм КСП сНова УкраІна. . І хоч на новІй посадІ ВолодиМиР МИКOJI8ЙОIІИ'І працює трохи більше міевцв, І JIК вів сам каже, ще • вeтвr глиБOitО ВВВ­ кнути в усІ проблеми району, але редакція усе ж ввзиала за потрібне цериутнся до ,в. М. Хоменка з кілько. запвТaШUlМн. Твм БІльше, що уже через' кілька тИacиlв перед ВВм особнсто і створюваНОЮ ввм командою стоІть, не ~обоlOeJJ цlєl фразн, іспит ва зрІлІсть, вeeRJlИа посівна ~мпав1я.

Всеукраїнській 8rрарників тально

Те, що сіЛЬСЬІ{е гос­

переживає занепад, Ні для

ники сільськогосподар· с'ы;.хХ IJіДПРКЄМСТ'В, ке­ рівники середньо! ланки,

кого не

рядові

подарство на QроварЩИНі го

секрет.

проблеми,

І

всі йо­

навіть

при

,значить,

,можна

одного дня, місяця і на­ віть року. Це довгостро­

справу,

перспектива,

сягнення

зультатів

і

реальних

можливе

ки на базі

ре­

жави

форм

господарювання.

Розуміння

важливий

цього

момент.

іще важливішим

нення' в

людей

є

Але повер­

віри

в

МІОЖЛИВі:СТЬ ЗМіНИ ситуа­ цlI. Усвідомлять це керів-

його

дати

з

ЦЕРКВІ

ВодохрещІ

часом

... КрижаниЙ

що

так

як це ми робили останнім часом, не можна. Саме життя

спонукає

райдержадмі_'

ЛЮТОГО, Ст~тення дО

У день Господ­

нащого

міста

прибув на урочис~е ВОгоСЛУЖіННя У Свято·Мико­ лаІвську

парафію,де

на­

<JТO;Ятел-'м .Благочинний БроваРСblООГО району отець ФеоДОСіЙ, керуючий КиІвською єпархією його Внсо.копреосвлЩеннl ший МИТРОПОЩfТ

Нестор Пере­

яславськИЙ

та ,Богуслав·

ський. Урочисто

в

зустрічала

ЛІтках

дитячий, а тому особливо свяТtroВИЙ і радісний го· лос юного (ледь за двадцять) отця Любомира: «Христос хрищає'рьсяl.. Хрищається УкраїнаІ .. :!>

фото).

Отець Любомир і церковна громада не висува· ють жодних претензій ДР місцевоІ церкви Москов­ ського патріархату й уникають будь-яких супере·

чок з нею. Уже в1Щведено землю для бог.ослужLнь у ЛІтках церковниМ п.риходом КИ1У8СblЮГО патріар­

хату. Там, поки що під відкритим небом, щ~еДіЛі

ВlДправляєБожу службу отець Любомир. Іrфихо­ жан тут з кожним роком усе більшає. А це й не дивио; ,слущба - й молитва рІДНою мовою ближчі, рlдИilWii украІиськlй православц1Й душі і серцю. ХІба жу «московському. храмі звучаТИМУ11f> щиро слова про УкраІну" УІ героІв, про . БЛагоІЮЛУЧЧЯ, мир таСlJЩ(lй на ЦіЙ багатостраждальній зеМЛі?

слуакilтелеВі

.культу

якось

І незручно говорити про ЦІ святі для украУнця: ка· тeropіІ. А ЯИЩО і скажеш, то, дивись, i~ IJJ.POГркмить караючий rлас з сбілокам'яноІ:!> ...

ТеК<:т '. фотоМ. Дивака.,

ресурсів

Цей момент дуже важ_

до пошу·

хрест, випиляний беНЗОIlИЛОЮ, з льо·

тамтешньому

Зі

пального, добрив. запча. стин. Не на покриття бор­ гів, а саме для цілеспря­ мованої роботи.

г6сподарюватц,

літкІвчани не' силі двигуна, а МilЦНОСl'і хреста... А над деснянськими берегами лунав дзвінкий, майже

Мабуть,

боку

сили.

теріальних

ду на протоці Любич, вражав СВiCJlми розмірами, а ставили його за допомогою трактора. Дивувалися

(ДиВ.

свого

власні

ли·

гось покартають на нара­ Ді. І, звісно ж, розуміння,

Н'ЬОГО,

В ЄДИНІЙ УКРАІНСЬКІЙ ПОМIСIfIЙ

на

доведеться

раІна:!>. Саме ЗВЇіДТИ пе­ редбачаємо ми залучити кошти на придбання ма_

15

ТА ЗЛАГОДИ

одно.

пози'тивний ,результат. Відповідал'ьність, підкрес­ люю, 'а не боязнь, що ко·

d9ята

миру

де·

ністрація СПОДівається на тісну співпрацю ізагро­ промисловим банком «Ук­

ВИСОКОПРЕОСВЯ[ЦЕНСТВО

• ДО

може

ше

ни­

до­

тіль­

нових

усвідомлення

Скажу

дарникам

повідальність за доручену ми своєІ. причеТНОСТі до процесів розбудови дер"

них

значно: буде вона неПро. стою. Сподіватися госПо·

спо-

діватися на якийсь ре­ зультат. Тільки повна від­

кова

про

згадувалося.

кампанії.

найбlЛ'ЬШOlМУ бажанні, ка­ валерійським наскоком не вирішиш, бо справа не

нараді'

Але все то перспекти­ ва. Нині ж ми стоімо на ПОРО~l весняної посівноі

пра,цї.вники

'

тваринни­

МИТРОПОЛИТ

пов~ути

бу.

'

його Преосвященство Митрополит Несторбла· гословив людей до

храму,

/уpjо'Щсте

де

1

рушив

цідбулося.

БQrotСЛУЖlіння.

Чуд.ово співав хор Gвято· Миколаївської парафії. ПО

закінченні

Вожествен-

втрачеНі

пози­

го

вати,

голова

А

еколагtчна

Це

ситуа-

-

не

ливається,

без 'засобів існування, ХОчемо того чи Ні, але змушені будемо в даному

цей борг немає чим БJqЦжет району ж бо «го­ лий». Це не один м,ій най6іЛЬШИЙ біль. Справи

ПіТи шляхом

укрупнення

роз·

господарства,

поділу на компа'ктні колективи, які зможуть маневрувати в розбурха· ному МОРі нинішН'f>оУ еко­ ноМ1~и.

Оскільки

-

Ми

вже

якоюсь мІрою торкнувся й

• сучасних . проблем,

",О

хотiJIося б ПО'ІУти про ва. ше бачеВВJl R8ЙБOJIIOчlmих 3. ввх у масштабах райо­ ну.

І найболючішою, і наАС'І'рашнїшОЮ ,цр06ле­

-

мою є демографічна си· туація на Броварщині. Із

1989 нас

року

зменшується у

народжуваність

НЕСТОР літургії воду

зі. словом КЛ,икавши

І

у

Владика та

інвалідів,

Серце

коли

перед

Ми

ними,

'не лише

під

в

об­ ча'С

вІддати

є для

ЦЬОГО

в

завдавь?

ос­

за·,

православ,

Феодосій та парафіяни ви­ носять

них до єдності, любові, злагоди та миру в єдиній

fIoro

укра'~нськіlЙ

ру

помісній

церкві.

'У багатьох прихожан на очах були сльози. По ,закінчеННі Богослу. жіння під святковиЙfIере. дзвін дзвонїів Митрополи'J: Нестор відбув до своєї резиденції у Свято-Фео­ досіївський монастир. '

СТ.ву

сердечну

подяку

жди

Богуславському пастирське,

ке

та бажають його

Високо­

сті МНОr1Я літа.

через

аютивно

lЩЛиваТИ'­

самоврJJДyiВaКНЯ.

lРо:!ІМСИІу з8ІІИC8JII В. НЕБРАТ.

І Увага! Конкурси

ВИКОНКОМ БРО­ БАРСЬКО): ,МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ОГОЛО.

.

~YЄ КОНКУРС НА GAМІЩЕИНЯ ВА-

КАНТJIИ~ ПОСАД ФОНl1У, КОМУНАЛЬ­

НОГО' МАИНА:

на 'чаСтіші парафіІ

перебіЛЬзгадаймо

,цюва:тимуть т.ворчо й іні­ ціативно. Я са.меза та­

apxi~

то·Миколаївської

рd:шaюва:иия

Це не адже

;муть на всі процеси, пра~

та

вла,цИКОIО Свя­

прерогати­

починалися

І}ЮЛИ

Богослужіння,

СІюдІваю1'!>ся

UідВіДИНИ

за

ж.

Тому Ради тільки тоді вююнають своІ фУНКЦl.I,

Несто- '

Переяславському

.звісно

землю.

Виоакопреосвящен­ Митрополиту

,колективу

історі,ю: нa:йlб1лЬІІПі і на­ віть JJокальиі вlй,яи зав­

'1

Настоятель Свято-Ми .. колаїВСl:!КОЇ парафІУ отець

шо­

ті ж процеси прива-

'6

Вll3ва.еввх

'

-

В'!'рУ'Ч,ати­

межах своєї

вважалися

землі. шення,

~a

місцево­

caмoвpRДyВ8ВIIJI

У

ча

пере1JИТе ПРОТИ феl Іс­ ТНВН: районна влада _о­ же бути міцною тоді, ІСО­ ли буде Mlцвa Мад8 ва місцях. яку роль вв 8Щ­

зд1йснеlПl1

чи

ДИТСЗід1(а.

тизацLІ,

ВОЛОARI\IIВPе мао­ JI8ЙоввчуIГаДаІО,ие аа­

го

-

СЬОІ'ОДні

вою' Рад і Ух голів, сьо­ ГОДіні ПО11Ребують ІхньоІ першочеРГОВОІ уваги. Хо­

-

opt'аиам

налеокала кошти,

має

лективу

не

жаль... Прииро, але тв­ {(ИХ жалІв У нашому жи'Г'Гі ой Яl( багато.

ВОАИТе

,нка

компетеНЦ!У,

,державі

база.

мав

Ті cnрави, що ,iJЩе вчора

в НІІ:ДХО'джен­

коли

селІ

хто

міс·

ся у всі процеси, на;црав­ л яти діяльність праців­ ників ріЗних служб від дільничого· інопе.кто­ ра до педагог~ого ко­

нях до бкщжету. Бюд­ жет стає cnраажнLм бюд­ жетом,

на

тому,

на

ж голова сільрCl;ДИ

боргу

а

влада

дина,

слухаєш

,роопонltді

црИЙОМів.

сама

пройшли фактична

roctІОдарникові.

пенсі()­

кров'ю

БРОВАРАХ

звернувся

до мирян; усіх

ро-

-

їхні

тут

цях. Ми вже період, коли

виняток.

туація .в Калиті перейшла в софально-пол,ітичну" бо кіЛЬRа тисяч населення зал"~илося пра1(~ЧНО

них

нepliв.

і

Il.o

'!'риедіТ. Здоров',я падає катастрофіЧ­ Броварщнна в цьо­

мані

однозначний:

сhЛьради

політику .держави

забр)"днене повІтря, во­ да, ,відлуння Ч()рнобиль,.

сЬ'Ко.1 націІ но. І

під'хід до цьо­

пиtання

Рада не просто людина та l1РуПІа людей, що д'ї­ лять . межі. Це roonо­ дар села, 'вершить

ція? Ми си.цнмо на своє­ РLдномум~нномуIЮJJd -

Не можу не згадати і про категорію знедоле­

випадку

-

продовжуватиме

сдраву після нас? проблема Із проблемІ

му

ної

служ-

не

Мій

сте смертність. Шде так даЛі хто буде працю­

Візьміть ту ж саму Ка· литу. Колишній paдr:ocn­ комбінат в ()оргах. Із проблеми економічної си·

вятив

Божу

просто

ції.

Владику, який прибув ра·

на

так

зможемо ПОТРібен час. І все ж хочемо уже Най­ ближчим часом хоча б

зом із студентами Київ­ ських духовних шкіл, під передзвін дзвонів велика кількість парафіЯН, що

прийшли

складніша. що «витя­

йоф із кризи та за­

непаду

Детально предСТ8JIJIJIТН новОго І'О.ІІову рЩержад.

В

цтві набагато 'У<свідомлюю,

•• Інтерв'ю

варщввt немало

РОКУ

ливий, бо,' платячи борги, тіл'Ьки зіб'ємо темпе­ ратуру, а хворобу не ви­ Лі'Куємо.

в

ВІРУ

1987

I""PCwrwX 110. .1 ТІ РАlОниоІ РІІ H~POIIII ІЕППАПВ

мів1страціl В. М. Хоменка немає потребн~ На Бро­

-

ЛЮТОГО

х ОМЕ НКО:

Володимир

«ПОВЕРНУТИ

22

епец18.11іета

ріl

1

катего­

ВИМОГИ:

-

вища'

освІта'

(економічна),

стаж роботи не менше

5

,

років;

епец1aлt.ета ввмо.. nt: оеа1та сереДИIІ­ епец18.11ЬRa або вища (юрв.цвчна 1JJI еконо­ мічна). Докувеитв прRЙМа. JOТЬeII прorJll'Oll

~

3

місяця

овубдJкyвaннa

OI'O.JIODIeШUI

аа, ~.

еою: в. Бровари, буль­ вар ,Нeзuежиоетt, 2,

тeJI.

5-10-83.

ОГОЛОШУЄТ Ь С я КОНКУРС НА ЗАМІ­

ЩЕННЯВАКАНТНО! ПОСАДИ СПЕЦІіАЛІ. СТА ВІМІЛУ ОСВІ­ ти БРОВАРСЬКОІ Р АНОННОІ ДЕРЖАВ­ НОІ АДМІНІСТРА­ ЦП

(освІта

вища

Н­

дaroг1чВа, доевід' робо.

ти керіВника ШКOJlИ не

менше

5

Зuвв

до

10

рОків). приймаються

березИIІ

1997

року.

,

Звертатись

Ф о в а м И:

4.21-73.

аа

теле­

4-23-84,


YIrpe.... ~ -'1mIP''I

- .....

11.151Coнqвpr дepa8tof

g:::=.,

.

_

.Дyмq.

OI'1POCnOPrтрmй КAНAJI УТ'

evr-.n. ЖИ-.•д,.. (""18} ...:. CICJФ

O.05~т·_ 0.10УТН

Yqo8Иa. 06000pм0t00a. воос:тма

18.55 Ананс

17.00Т_'_

17.15~

~:==-=-~ ОЧОІСО . 211.4O~-

2О.IОТ,.

..............•

1.00Ананс

38іІаН с

r='

'IonoeloCм

_011

"··.ї~r ,,:,~.,--1•.57·15.57 ___ _ ~

УІсрІінІо. EnIIOnPOOOМ8 _'OOТIIPН8

.-аоВсе- ....•

16.00 УТН 11.15 3он8

ТPМeOnI Н8WOI. д,oir1po

16.~ в..... еві? т_тру.•11еСі. КуРбас. пере

.......

\

0._

~:~==xiт._ 21.00 УТН 21.40 ..... УР"АУ

~~:qOO~~E -"т,_ ~.!IКOIfO"".• _ . ' ."".ту

3 ~O c.f!IX1ТY.

22... ~ +II!WI .г..... 0.15'НJЦICIНIIIIIoitмo1i ,"т _ _ 0.20

YТIf

.

О 45.К- ОФР8ОС Eн~~· ст88ІІАЄ Iмтerpan. Тернер

r ...

,2.401);

7.35Aн~

7.50 l1ІСіОО _ . 7.55 СІТ 8.15 Ст"""" _ 8.50 Все/РІ 1.00 L·.,;ya

ІН'ІВ'

11.00 T8NC8PIaJO 19.550е0-

........

20.10

,

8.55 l1pcjrнoa nOГQAМ 9.00 l\otenop8м8 1.40 l»r8oj)a 10.00~ 10.05 за ...11IQoOIU _ 10.30 T.-рІа;\'I/І1ноІ· ,17·,З'Анонс .' , .

~"тфіІІо,М .~. 7.ао ~ .l18pw1l1C1Ц111yoogo

ТЕТ

I~~.~. BW<P0rr8

вес.-

_

~.1~

.

.

-

....

РІАОІ8

:.,...~r=т-' )Км""1 14.45_11_

17.00~_

17.55 38<011 " _ .1+1· . 18.00 Atooc 18.05~-~. 18.30 dlepwl""""'" 19.00 lr1XIМ _ .ПpocтIwe ..,acтoroo 19.30ТСН . 18••S~.~ 20.45 TOI'WOV .11 сам.21.10

C8Df81i._ - _

.

PO»a>КanWtI lIePНiCaJК

КАНАп

23.25~ 23.30 ГIPOrP8Мa .Пpcnм 1ІО'Іі.

15.00

1И~ ~~УХРТ.• Брати Христі. 18.55 нoвocan 19.10 .Міста І CТanМЦI с,,;ту. (ТК .Форум.) 19.20 Bi.qeoypOI" _ Alт811 оСао<ура-woyo 19.30 Тopr1нфOpII 19.50 НОІІОСІІІІ

НТУ

2000

трmй КАНАІІ УТ

i~~"...... "". ДМІІО I:gg====·. 9.зоа~

·~o~-=r-· 10.05 ...1 _.. _ за

10.зоіУаЕ .n... 17.05 17.ae ~ 18.211 ......... ...1_ _ за

tl:?s'W=:...u..... ....... домоо

11.35 ...... ММQAiOO 211.00 Iotфopм....... ~ ·Чес· ~._.

22.20 ,...·..-:...60808 23.05 lНfePtt08IНIO 23.211=....-23.25 ....... '23.40 ......._'""~, 20..

ДО УffАГИ НАСЕЛЕННЯ Відділення переливаННJI КРОВі ЦРЛ працюв щоДПJI, крім суботи та· иедІл1, з 9'01 .цо. 15-01 rОДИРR Ра друrому поверсі ммlнкopuyсу.

ЛІКАРНІ.

ТРК

~:§8т---

0.50."-

км 21.35~

НАРТ

КAНAJI

.

7.00 З~С8іт_... ......... 7.10 7.35 Т . . . . . - -••• 17 ~ 8.25.' ""ТОН·: iItфopм8цjoI npo _

21.55~nar<W . фin_ .OaO-І_ Поlxanмl О.» lItPOICUC • 0.10 ofIpIt..... .-.р8І ........ a.tIPi' ~. f'YIIOP ...... 1$ •..\

22.00 Х_

_. 9.15 E:oCтiIмeТJJiI!QI' ~ ОВОа. 1(1,15. . М81С8РА810.40 " - O3OPRН8 Cf8PIOН8' 10.55-'11.00 Т.-..­

....

...... ]НІ:==: .,.ооТ

11.50 МV""Ф- .nooa-~" Ч.2 •. . 13.10 MiIota!I!WIi _ _ зі ~.

~~:~ T~::- місто-

Iз.55~~·

1".25.'

.

""ТОН.: ~

фІрма

• ЮКАМИ. ,

тел.

Т8І18811С11р8С

.....

. npo'"

АІЙ-а-n-81

8.30='=) ) 1.00 Т/С OД8IU8CO~ ..... 10.00 ........ Г....... T8JI8C;8PiaJO 11.00 ВІД .~. /11) Уа*У 11.30 ТОІ'_' ... .3 0--0 . 12.00 МoocтeЦмtнll_ .TeporropIoт Ао.

_==_ _

4-04-90,. 4-23-29.

23.30' МТУ .nPOtДCТ_

!faIIocpaщj

1.21 Пporpjoм8 fIIIPIUI8'I

оа -.rp8

.."

06nи*ewМое.......kaтастрофоо т..-, Мое_. Мy. .тcepiaJI

CCIЦja-.

12.45 Т&-8. _

пporpaмa

х,...-м

1".40 ТАН 14.50 МyN.тфі_ 15.00-17.00 заграва 17.00 _ _

ОД8аІС

І

19.00 заграва 19.30 15·6. МОСІС88. Ci-: -f'1мct

ТОІ_.11рофе­

І .I_~-

20.25....... та·8. Мосаа. Дaт8c'n'.",. ___ . . . . . 21.15 EIa:rIp8C-Інформ ( _ " Т

.---..)

.

0'1.30 M~ 0ГIIIUI·T8II8C8iт. 21.40 Т&-8. Мое.... X,•• ~ 23.10 15·6. Mocua. 'Wov &еНМІ Хіма· 23.25 ТI5·6. МоаІ88. • То. хто.... 23.45 З8rpaaa 0.45 .cDeбpow<a ММФ•. XIт~

ФІРМА РЕАЛІЗУЄ коиструкцll залі~ТОНВВХ rap~BAВox plввJ.B. P03lllpaIIВ 8,25х4,0. ;ПjJ_Оfl8Є ав. ТОМООШі ВАЗ-2108, "'Нвва.2121, Маzdа-З23, Ford «Taurus. (унІверсал) в д,оброму CTaвf. Тел. 4·24·15,

. 4.02-01.

Факс

5-45-38.

І

17.10 Т5-8. Мосаа. M_тcepian ·no· ........... Д.......... 17.35 МfIAIO'IМiI _ 18.05cap/u ТS-8. МоаІ88. r.,..aptlCN .... _ ......

.

xino

.rtoooep.

Д'Apтwow. . .

.ПідтІІССТ'

О.30МТУ nPOtДCТ_ Мv3м8_

.ТQtIICo

.Т8ІІ8СІІіт.

11.20 15-1. Мосос88. ТОІ'Woy .Музмо<а npeca••Aotynи ~. 12.15 фабрмк. ММФ. ХІт·_

!-...-.,......

t/o~. 101 ..... 21.3Ь ВІОІРНі вісті (roA ....... )

0._

(....-... _ ...ономіосм) 15·6. Мосаоа. Шov ьd .п.-. Eorщ>ec-lнфopм

-

14.45~""""__

то::'Укіі.ї;.. с. НIo<oмDoкol

Mi>кнaPQДtМil

10.00 10.50 Диск."""""_ _ •

д18PN-227 ~

17.55.21.56.22.54 ......... _ _ 18.00 ~ . . . . КISS 18.10 ..... AМ8nNIIA CМPOar lIOrO ... ,... а. 19.00 ТОІ-міоу • ...3 ~ 111.30 Tlc.. 19.56. 23.57 кnin _ • •Мooa·~ 10·IFM.

ІОТАР

заграва

9.00 ТБ·6. 9.30 ТБ-6.

(_nIII·

14.зо~= .JIiananO. (3 мар. ~

14.55Т

~1ІФіРі

825

0._

«УНIКА-IV.

20.10 .Сеіт ~ ФОтwP8Фoї' 20.50 .На дoбpaнN. ДinI. 21.10 ТoprIНфopм 21.20 .А_. npeдcт_ 21.30 Т00:'_ ·Саме ТОІ· 22.00 Худ........1mOaIOOOICТO 23.35 ·Ама Рубіна. 23.55 Тopriнфopм

8.00~. ~

т/оог......-

nepa.

38rpua

8.00 Т/с.hoec АРРТаО 228 CeJIiO! 7.00 MIOC~ ......т_ _ А·. Xir·

20.80 20.30

.Nytм

.фабри.. ММФ•. ХІт·_

7.30 8.00 8.10

O.OOXy-.~

22.00 Т/с 23.00 JIira .n . .r . o 6оосу np8ACТ88'

ПІДПРИЄМСТВУ на постійну. роботу ПОТРlбев во.цlй із власним лerковим автомоБІлем. Обов:JI3КО. ва lllUlВиlсть RaTeroplI еС •. . Звертатись 38 адресоІО: М. Бр()ВаРВ, вул. KBJвcьК8,

186.

Тепеаоос

~:?g ==~=-:~ про не2O.15E~·~ V U3It\'"

Мyм,n:epiм

НАРТ

11.20 Вітер o.i8o'tдI!IoI ••ПомрнмІІ урм. 11.35 .!JpocтO соб8а' 11.50 .~i небеса•.•s - - . 12.10 .EnoдIo ~. 12.40 НОеОС:еІІ 12.5ОТ_ .... . . . 13.40 ~ _ ...... oC8qp8-...". 13.50 • .,..,.n 1І8О8С8о: OIfМIIaIiD ІІІ/М

~Мy3.~•.

Т/с

.тонl(:.:

8.35 CWUItt 1.00 Хm;фІмм .. , .......

Пporp8м•• ~. (.НІмецЬКа

.111.-.

9.~5

7.00 Анонс "IIOfP!IМ ТК .Г~. 7.05 .гP8lU1 • •Г~. 7.30 T~.м.- 01. . 8.00 ~8 ~ .1С8мСІІ8т••: О.""

Aвтoтoor

13.ао Т/с .1Соом8рммІ . . . . . . . 13. • Т'/с .Г~.14.00 .3аrtи Oca6мI8oro '.' 1.8 х,..- .-м 15.30 Моост....... _ .TeporropIoт Ао. 18.30Хіт·_ __ 17.30.... 'ІаРіВНООА СІІіТ ДjCOIeOr. .гуфі , Aoro _ •.

9.00~~

КАНАІІ

Нepy>toмicn.

Хіт·_

8,30~~

23.50

ТРК oГpнlca

М. (Т1СoЗonoтi еорота.)

25

Експрес.інформ (~ !Ю8f'НИ,

ТБ·6. Мое....· ТОІ,шоу .M~ і

17.00 lІноис·_рам 17.05 ..o.ВepnoнcbКмil•. Ч.1 17.35 ТoprIнформ 17.50 .Проето соба... 18.10 .Гр8Ц1Т від .Гра8ісуо 18.30 .100 ІІ)'ДІІС СІІіТУО 18.45 СаРІР оД_. 18 СеРІе 19.35 Дor.шоу 20.00 'УocpllOтто· - ~ nOTepeI V

18~OOТc:~..-.... 21. и-'

20.00

21.15

""""".

ТБ-6. Мосаоа .•Cnopт """"".

«rPABIC.

23.35~J... 23.55 Ten.oac:tIp8C

.r!Nl8fco

.

Т_838..

ТБ-І. Моск....Катастрофи

23.~5

22.05х'...............•.. ·с·

О.40НО-О

IO.~

16.55 17.05 17.35 17.45

.мno.

19.30 20.00 20.20

0.45

r,':~ ~ ~ :~-=-.: оРакурс.

.

21.30 ~rjlrllllтто 21'~'T~' 22.00 • . Віт..... П8COЦW<OrDo 2220~ ..... _ 23.05 2з.20~. . УХРТ.• Брати хрмстао у 23.50 ТQIIIIrt<фopм 0,05 МY:jiN08 ~.~

'1:~ ~~ nPOrP8М8 .Irpoo Ікс·

НePYXOМICn.

Г,..opмcтwo.....

21.30 M"""-Ao._ ·Т...-21.40 тa-l. Мое.... x,....~ 22.00 та-8 мocua х'........

.1..., д_•. 228 .......

16.10

_

.ДааІс

-noeep.

економilc:и)

Хіт,_

Т/С

Д'Ар..а-ааа.

npec;o.;

-

~~::''':~=~~~

21.45 21.55

l1POIfI8М ТК .Грнмс.

20.35 Т 20.50 'IV- Т 21.00·

16.30 ClТ. за . _ 111.40 Я - , . . . . _ с:оСІі. .. 17.35 Ос_та 18.05 еегА-ос'" 18.20 МynьтфinWo 11.30 М_а 3 .яною-

7

Пу6~ програма

~~~ ДIno801 V-" 20.30 .

__ ._. - _ ... -

13:~ :;О;:'т';'...

П:~ ~~~;~peaic8.

~OA_Caмi3~

Що? Де? f1ootoмy?

.Bi,Qocpмтi нв6еса.: ОІСіНО про Ою'.

·1fIIIoUioммii Брессон.

17.00T~

~:.:o Т......... 4paмl1.....,......

••

ДмnnoмaTЇII. itoфopмaцjoo.

.х"м_"й 6удм_. .г.

_

17.55 ТАН 18.051&·6. Mocua.

C:ePIan

Теж·шоу • ... 3 0 _ , мист-..іі\ ..."" .Т_орІі1 А •.

Хіт·парад

15.00-17.00 з _ _ 17.00 Дмт_·сеанС 17.25 ТБ·6. мосаа. MY"Tcepian

19.00зar_

101 .......

18.00Т_.......

16.050M~~ _ _ a .К8NБIaтa.;

npo _

21.50

11.30 12.00

·Кniwe.

ІОТАР

с ..ооо МОІІОІОІ

1.1.00 ДiIlOCaНIUI.

......... І мафіео

х'

22.00

23:30 Музична nPOrJI8М8 0.00 ТOI)fiнфopм .

х,

:~~~~1==J..,.. 10.00 'f/c .Ket:Nll Лeilcl.

14.зо~":;"'" OЄ8POne QOrOДIIi.

13~OS T8JI8C8iIIМ-кa.....

_.

(.........

8.00~. МQcнiopoДOtМii «ІІІІА (ан......·

"'" матрас:.

,r1lll8lcY-

18.00.Гpaцjl від

18.20 .1ItJvoмнм np\oo3i8 "1V.

;:.41.~"="':"~Ypano

':~м"==-~~~e:~~. Хіт·

Адреса дinotюl vдІІЧІ

eYHIKA-IV»

17.00 Анонс ~ 17.05 ОСОНЦе nipaТCbllOl'O_ 17.35 Тopriмфopм 17.50 .Міста І сТOlИf c8hyo

19.55 ОСВІТ 1IIQII8IIo. м.u.oo.-. 20.20 -КOмn'OOТep Х. 20.50 .Н. дoбpaнN. ДinI. 21. І О Тopo:itoфopм 21.30 Тоо:.woy .сама ТОІ·

Ай-Сl-n-ВІ

вічна весна КaлiфopotII. (Кopnyмкr

18.30

МУ!"'fфIМ,м Ім •. Д.Еі8ніонІс

l'1сноо

.

•.. . - ."-'ІОИ. g:~ ~~A.T.....lІоаторІоооil Ірак.

Лооди ДІІІІ -'І

T/ooГ_~.

«1'РА81С.

21.55 Автотopr

22.05

*'-"

.

..10 ~"'" ........ПаСІ"""_'. 11.40

AН'IPeCOIUa Мicwd .......

"".)

Т/С

IO.~

20.50 21.05 21.20

пtюrpвма .щ_.

13.00 13.30 Т/С

15.00 tIe38-" ~ 15.20 НQII·cтon ~

18ОІІІІРі8.

OCIOOni_.

2O.5O~"T~

.

8.45~~ ~ K.I.S.S.npo _'OOТllpll

поемв

..-то

~ ~ .ЕІООа<.

noniтика

х.м- rюaiI

12.05 12.55

М_8ІІ9дІі ~ 3і ~

21.15T~ 21.25 нepyxoo.oicтt.

25

~Jr8Ст""",,-~ 8.30

~,par_

17.15 17.45

21.00

Aoro

».30 oДuмco. T~. 102 СаРІІІ 21.30 ВеЧІРНі llicтl (roA ......) 22.00 ....... r .....' •. Т........... 23.000"-' 23.30 M1V I"4І8дСт_: Нао1офащІ ,",,, 0.30 M1V npeдcт_: музмо<а _ 1.28 Пporpaмa _ на 388ТР8

2O.10~Tb

~~21!~~~~' • НТY~'

7.35~B

10.20 3мооо • . 10.25 l'JPOr'НCXt l1CIf"10.30 _ 10.45 .'ІарІооСІрм8ці •. AвтoPcw<мll " - ' _a-/1ІСНЯРа М. Cмoir8Jec:wcoro. 3 ~. 11.40 щ.8 м.lcтoPle У,к. ра_. І.ма:-оа - г_ умраімм 12.05 Еіі3нес-форум . 12.35 ДІ• • МlCто'на KYO_'_V_ 12.55 3аоіон " """"" 13.00 ~-8МCTaaa .Три _ _ _ oqa.

............

17.00

20.40 Allтoтopr

КАНАп

~:~ 2\t" -

20.00

11.00 Т................. . . - . 87с. 19.45_іс_ 0ФіРМе ""ТОН.: lОіФОРМ8Ц/ІІ npo ..19.50 -м-,ne ........ _. 19.55 Т_спрес 20:00 Тeлera38Т8

toprilOфopм

с8іт .щ-: .гуфі І

er-

18.55T~ .тонlCo

22.30~

7.05MIcwd_

10.00Т.10.05 lІЇ38

АДМІНІСТРАЦІЯ

Анооос nporpaм тк .ГР88ІС'

ОІ1аР-

11.55. 21.51. 22.54 м..о- lIOf'QIIII 18.00 lCIиoaypнaIt ..є..-u. 1'.15 lІеРНІС8а 18.30 lІіД .11epeocper; ••• /11) Уа*У 111.00 ТОІ'ШОУ ... .3 O!vooo- . 19.28 rol108ll nOДII_ (ТІА .Віси8.) 1•• 80Т/с ......... 11.58, 23.57 кnin _ • оМоо3ік·. . . . 101FМ. .

'1.1

іанціа .Топу... УосраІ...·96. ~ •.IIiiuIcJПoo (3 Н8р. дenVТ8' том )'мpaїln'C. ~,

~:gg ~'*:'::~ ТРК .rP8iolC> ~

7.20}lв _еру... ТЕТ.

:::, C8PIU .М _ _ ма _ _ УТ·2 .

2О·4ОШ20.10 .........

20.30 20.35

.

16.10E~ 16,30· CТWIf8 .....

V МіСМ<У

МОДа сьогодні

Т

. - . . - . МyN.тaopIaIJ

14.55Т.-..__

18.4511porJ8oa

~

17.30 'ІаРі8НІОА

МyJ-.T~

1~.20 [1POrPaМ8 ~

'

.......

·Т

ТІІЬО8 3ОН8.

Т.,..,....

18.30

01'_

1/2. х_....

а.-..,6 е

1.15~.

13.10 ~чООМ х 12. 13.35. 14.15 ._~:.r:.:::::..~ npo,,Р.Роміс....

3

рам.

23.25 тa-l. ~ ее........... ~ . ......Фhи,.. 23.35 МyJ-.тфDм _ ~ 23.45 3arpв8a ХІт·_ . 0.45 48броаса ММФ•. _ _

.......

.

11.20~

15.15 I1одоро•• 1ран 16.10 JIooдM _ IIQIIIIII 11і.30 ТБ IUIYO. ·х.М .• 1'7.00 Гonoc _ . . .~. 17.30 .М"" Еіроі,-. 1'.00 Адреса ",-і у.... 18.05 К. .ертонм 1DНQC'oI 18.20 оСт_. 18.35 ФeiIqjooepк 18.50 Toмno -eniтнa lІ8РСіОО 19.05 ~ дino8oi удІІЧІ 19,45

........)

~ Мv",,~фiIoiwo .~~.

~i~=:-~Г~"""""

«nТ. І «киІв.

7.05

~

11.00 11.10

Л

........ Дamo.

21.45

• ТОНІС-

.

11.10==~~

·Поема

~

*'~-!'UO

Вeчlpнllllc1l (ТІА

21.30

НТУ. 6.30 _ _ nOO.q,eA .41.50 "-<:8 ";/1080' v-" 6.55 .Мао 6рмта"ія. 7.25 Пor_ 360"У . 7.45 Пv6niцooc....- І1ІІОО_ 8.05 .11оема про мвтрас· 8.15 ~T"",, "",ості 8.30 Адреса ДІ/ІО8Оі У-"

часом

13.45 XOOfY ётат" 3iPOCOIJ 13.5511porнo3 nOrOДIO 14.00 0CeIntiiI _ _

.

11;25 ~ ~дa'II 1'.30JQм_ 11.50 Броотанскмll _ 41opтpenoo 12.20 MyJ-.-...u.

23.05 23.1 О

OOr_·

"::-1

1956ig'F~. кnin -

1II:~~~

21.30 21.40 21.50 22.10

wov

....3 oovoooo

Т/с .Г......-.-. 2O.30.дммct. Т. . . . . . . . 1.1

10.00~o.:'x.M'

11.1511іосно

...." .TeiIomJpioo Ао ...

20.00 npo,,-

::~ ~..~ВIчtoмII С8А-

tyo,,::.. кофмен IIIaro ДIIV3L c.c:ц,u,8p

~~.~5rr=;.." .nВnWOA MВnOДЇOO

.arx-•• epiwoмoiI.

~panaw

7

lІК)Д8іІ

21.211 Eocmpec1офарм 21.35 М-.-МЙ

ох-- r.м.. 118 . . . . . .

MIOCT~ ХIт·nal!e,!l

19.26 ГOllCl8Нi nCWI _ ~. 11.30 T~c .x-рмІ

iнфopм8чjII

~

~

20.30 СІТ 20.50 Пlcмlo _ . Л._ 21.05 Ан_ 21.20 мicwd """""" 21.35 X~ .na ..p ......

8.15~~мa"'·.Дaneo

_.

.....Тон·;

18.00 1Іі3ОІТ. ~.... 1, Пapтyrw8. ~.2 18.30 ДіП........ ~.~.

17.00Дomroиil

·17.55~<r,-sr.'22~т.::.:::. _ _

r,.oo~~

~20 мv-нa naroдa

·ЕіомCla·

.ФІрма

11.30 .lнк д,......•. Т/с. 22!l08Dh0 17.30 ЧарІвн"й ~ ДІС_: .Гуфі IAoro

15.30

Му..тфin..o

13.10~~· 13.4O~.~·

1".20

_.Ha:uoo~

12•• та-8. моса8. C:ePI8JI _ !ІІ*~oAмa""""""'_"'''' 13.35 Прєм'qн'lдео __ 17.1015-1. Моск... єpмaw 17.30 тa-l. м_. х,.... . 19.00 3arpв8a 19.30 15·6. M0Ck88. ьd .nмo.чм ... об""....... • 20.05 15·6. Мосжм .• Шоу &еНМІ XInna· 20.35 15·8. ___

14.00 ХІ.

2O.5OH~

16.30~КВK 18.10~МЙ_ 18.40 Сти.......... тhe natuf8I.,.,

8.00 lom!p8ic1i

19.35

ОеРІа

за кopqoмoм

ТPПlIЙ КAНAJI УТ

~':?5~""""_

11ЩІ811С"

:r. .

-е-.

18.» за uoiеа.осмм

06.-

13.55Т"·won

.

23.00--~ ТСН 23.05 Пporp8Мa

...

14.10~ ......... 14,45 .ое.. ІІІ< _ . 15.OS·t_ _ _" оСУуо. 1 16.05~~

3мооо.

ПРОі'Р8М8 .Це

..

.Де_ Т-.... 100 ....... 10.00 Т/с .___..5. 11.00 Суета qcт '11.30 ТОІ<'_ ....3 0 _ _ 12.00 Миот~ . . . .TeporropIoт Ао. . 'Хіт·парад .' 13.00 Т/с .Г8pм81fOU'-

/ІОІІі,... 11.00ТОІ·ШОУ

14.15~=PDIII '''.~5 • '. МO/IQAIOIНi lI8'4CJIIIIIOЦi • НТУ.

aт400.~~.I~ 12.30 Му!8.",12.45Т_ . 13.00 ТIІІІ8С8РІМ .каl_

.. ne:

~ 2. Фpaмцy3wca _ _ YpD1126 14.50 3мооо • _ 14.55 l1panto3 nOrQAМ 17.oo~_ 17.55 __ .1+1. 18.00 Ананс 11.05 Мут.тфіІІо,М .~. 18.30 C8PIU dlapuoI ~.

20.~ ТОІ'І!ІОУ ~Табуо 21.15ж..~,--...п

.

•.11.10 4O~:,~a;oДA""'--"-="" • .,... .

!t.-~. ~ о:':

11.30 тсн 19.45 cepian

Л.Ві

КИ,. 8.30~_

.n..:.

14.00~";:"..r.::..~

о..

7.05М1cwd_ __

1І.0О~ШОУ~~

17.15"-'-M.~

17.30 Kv60к Ylcp8lttoo 3 тенісу 16.00 УТН 18.15 3ак0ll 11 _011 18.211 ~ ckмcc 18.50 Фін8І'СО8МА 19.00 С- ТОІ 11.25 ~ хіт·_ 19.30 Т_... -Преео. 20.00 "!QI< ......... фіn....Л""" умра1м... -JIiCo8a nicнII-

22.1 . 22.

=::.=..... ь _

СІ\МІІІ8о.

.•m.l.киl..

ТЕТ

11.10 /JpcJrнc!з l1IJrOO!III 11.15 ІІІ• • щ.с.оо КIIWI8" ~. 11.35 те-нонс 11.40 l1JOrInO,НOOiI мp8It. 11 м.• I(gia СІОНІ • темі 1С8ІтнІ .... ПОаІА О. т_

1i~

' . 1

.7.15.а-

....:r-

10.00 YТIf 10.10 сто "у-' СІ!!1У 10.30 ОІ'ІРіОВОО 11.00 11.30 Чемі1Іон8т c8hy 3 l8a<НQrO аІОР1У. . _Г_~ . . 15 ..... 81... Є

....... ,.,•• ___ nooo-

~ .-т•.~ М. OIooir8Iec....-о. 2

'.25 1.40~тфDм

JIiД.

22.30~·

10.05u.cп10.20 3ОІОаН • _ 10.25 .ЧopнDCIpo8цI•. A8rODC:WIIII

1:11 g;:rlІ8ІІОДУ УосреіI8l! 9.15 _

........" - - , ,

__ 22.55 22'~E"'-23.10 . . . . ._

10,ООТ_-

'.15~ C:nCnДnpo lC:n8<IOD

n.~,

21.~~~":.;.;:r:..

7.05 p~ .Дtoo<oI8Iopo-м. 7. . . . . . . . . . . ........,.... 8.00 8.OS·C8D1811 ........ 9.00~ .

"'~ Т,.

_

&еОіРОІІІ

20.10

11.50 12.25

НАРТ

8.35 11. . . _

lJtфapмaaii\oI8 ~·оЧоІсо

211.00 211.40

КAНAJI УТ

'

КAНAJI

.

8.зо~~с.~

КАНАІІ

1'.IОМ_тфin..o 11.20 НePVXOUICn.

.'

'.00

.тонlCo 11.00 Tenera38Т8

L""""

8,00 ~ «ІІІІА ·Т8/І8С8іт· 8.10 Eocmpec·lнформ 8.25 15-1. М-. ./ЬmI'8III _ 10.15 15-1. ~. ТОІ'ШОУ'·3робм кроо• 11.05 Т5-8. Моск... '!АА.муСІ 11.3515-1. Мосос88. мv-a ОСІНО . 11.50 15-1. мосо<еа. Мy!8.TCeplм .о..ер. 12.1515-1. Моск•. Г~_·

,.,.. Xir,

.Тep0n0pi8

8.00 .у фcжyQ_ CIfтo. IoIM...... ""...PllClW"!llo,ql..fl!l o.""",(_~-..) ..

"

25

~n-8I'

~.T/c. $,еар/8

nepli/:l

ІОІ'АР

~ f4'Ф. ХІт......,. lОІОІІО>С9О 7.3038rpмa

6.45 '7.15

.......·.........

7.00 м.:...ц,;а,а __

8,30 ~.НAPТ.88'tIp·•• 9.211 Теж~ .Apa~. A.~ 9.35 .Чврі8ме noocтерко' 10.05 .Леон\ІІ сорокін ~ .. ' 10.55 - 13.00 Т_

'IV-T.....,. 7.00 Аиомс . 7.05 ДІ. oCмo6aчeнмto І _ ' . ОДаМО8ІО 7.50 Анонс '7.55 ТОІ'ІІІО\І .AooтarPeФo 8.25 Анонс 8.30 МIФ.м..-мІІ . . . . . . . ....-0-

111.=11......-. ма ............

7.QO.МанС

1.05 t:::L~. Ylrpe1нo! '.00 .... CJr/IIUI •. 10 ~ т-nвpu

7

17.8ST......... ·,.... 18.» за ...18CW<ММ -

.'+1

ПIPWИlЙ ІСАНАІІ УТ

рооі8'. ВІдео.

~.

,

7.00 3раносу на С8Ї,-... 7.10 Му"тіІ>і7.35 T8II8C8PIaJO .МарІа_. ее СаРІІІ 8.25 <фірма -АТОН.; Iн~ про ...

.........

20.50 ПІСМ _ . О.Т_ 21.05 Ан_ 21.20 Мicwd _ _ КИI8 . 21.35~" 21.55 . 1ІОІ'0оІ\!! . 22.00 Ха ...... -д/t_ .... ••10 ~.. _ _ _ ' ........ ефір: ...,.... I'JIIICIP.

8.00~

•. , 5 Е-8.20 9.10 ІЖIWNE '1.40 .Т. lIБJooнco,u - 80

Вуст_

8.00 _

НАРТ

18.~ ~ XPOНIU

19.~535_/JIII/IiZf 20.30 СІТ

23.30 /1ParP8МII

~r:.'="""'" ВU-I хііі.

13.211 УТН 13.30 з.ам

II.35r.н.-

19.05

о.оох,,.:

...,........

.

l2.tltXYA.................. 23.4S l'1PCirPaМ8 .Хрумо 23.55 T8--=npIIC

20.30 Анооос o'oparpaм ТК .гpeвlc' ».35To~

...

.Р8урс• 22.00T.~

ТРК. oГpнlca

.'t0pт08 CaYJК6a

rOCnIТanI МА8Н" 10 ....... 23.00 ОСОРОО рооі8 noтoмy ... npиeiт. lf'JP.....!. 23.45 Тoprfнфopм 0.00 .тв· 1Р8СС8ІІіОО 0.20 тoprIмфopм

r,:rs 21.50 " - ==~

Or_

'16.30 СП. за IICIМDНOМ 18.50 сеіт . . . - . - ро388' 17.25'" 17.55 lCPOr 3а _ 11.20 СЕГА-остple

.npocтlwe npocтQrO-

~ ~. Omм_ ~-CIhIO

==..... т......,.

0.30 lІ8С:ІІ

_

22.00 х,... +&-

=-= .

nporP818

19.00 MV"T~ .ДoIIмo8cra' 19.30 TaepIiIcwi irpм ~

20.50 НоІІоо8n 'IV-T.....,. 21.00 Інформaцlllнo-_ ~ . .rtICIiIМDea. 21.45 фyтбon. ~ Aмrni. туру 22.40 ХІ• .чу,.. 8 ......... 0.20 ............. ~.....,.....

15.5Ox.м-~ 16.00 ~ ~ .т!n-тono

23.25·ТСН

19.30 Т_ .11р88оо 211.00 усе npo ОСІНО 211.40 lІеОІІРНОО _ 21.00 УТН . 21.40 Aкцeomo 22.00 38<он с _ . 22.05 .............. ""......,. 22.10.ll8llAacт ~_ 22.25 'tВМiiIOOO8Т c8hy а _ c:napty. &8caeтбon.

Ir'pмe

ОКаІНаО

ТЕТ

11.30 ТСН 19.~ cepi8n ~КвIнo 20.45 ТОІ'_ • _. 21.10 . . . . . . . . . . .

.

Т_·_

.

20.10 0ФіРМе .АТОН<: iнфaCIМ8IIjIIl'4ІО 2O.15~ dIQ/IOPOar у _ _

~:gg =::='::::'"1 .

М8tPaЦ

1••00!су-. . . . . .У-'1ІІ .... 15.30 Cr_ JIIIТТII. тh8 naIUr8I .,.,

17.00 МOnOДiICНIIII . 17.55 3мооо"_ • 1+118.00 Ананс 18.05 Мyno.~ .~. 18.10 C8PIIIOt .n-U& ~ 19.00

.

Анооос 18.иХ/.............. 18.00 My3omto-JlO38D'а-.о:ое

НТYO~~.

·киl.

n.....-.

1'.00 11.15 УТН 3мооо с _ 11.211 .. "У"У нllІ8Р8 11.50 ...... 'c08llil CJt_

_

n:::.:

12..45 12..55.1: 13.45Tiei-tllOn

-.w..тap.aн

__

• •••clll•••

'~~:I=

14.~ 3мооо в 38КОМ

13.15 Фvт60II • УТН. . 13.35 .на P1JIi - fIIJ е--. дVWI-. сер JIIoф8p І YlrpeТМa. ФІ...М 1 14.57·15.57 H8ЦIaot_ ......... _

23.35

ntnipe~. ~

Т.......,...

11 • •

crr. Т--.

16.00 16.20

Про",.... "'У..,фіпоміе

2О.00Т

.

12.~Мv"~ 13.00 УТН 13.10 3мооо С _

di>DI8

CWIOЇ ....... І. ,.... cвino бnмawd. CIIinI Д1ІІ8І... l1еР&Д8ОІ8 4. Пору.

'

-У38Іа

_--.....~

)еВИ""-)

18.00

1..30., _ •. ..-~ _ 20.05 .Ммну.. ц..oro _ .

8ІОІІде?'.

n

raмra. 1 ..... К-.ИА

1з.55'7:. ~~

1•.00 0C8h>0IA _ _ .. _ •

H:~:;::'.~.( ...........

о..

/

1:...

12.15Пony_

11.15 Пporжoз l1CIf"8.30ХрещІ... 11.20 ~ ДeCIOOr 11.55 з.ам в _ . 9.011 '4аРММіІ ~T 12..00 lІіД .11IiDioiшecf'.. - рр Уа*У т" .' 9.31 ХІ...... , ...... - , lIII8NIIIO .12.ао ХІ........- ~•• 1 ~. 11.05 ЗeМno І НеБО Кма8. ".,. AOWJiIeCIr 13.35 н..·non.~ - .....

17.00 Анонс nPCJI'P8IiI 17.05 ТoprIмфopм . 17.211 концоврт O.дo-oro 18.25 .Грації від оГрае;су. 18.45 ее...." оД,....... 11 CePIW 11.35 .І!іосна ПІІК)С. 20.20 .На добранІоо. ";т,,• 20.40 ·Итоги·

I7.OS~

д

11.25 .......... ~a ~::::za.

об-.

«1'РА8IС. «УНIКА-IV.

16.55Т--..

Т

10.5OT_.~

~::gg

. ~creapoo _

МУ"т+ї- .А

Teneraвтa

16.5O~""'"

~~.~~~'---""'''''''' _ __ •..

15.40

22.00 Т/с .Кerмl І Леllcl. 23.00 8а/ІеНТИН ЩеРСІаЧОе 11РеАСТ1І8ІІІІЄ ... 23.30 M1V I"4I8дCT88I8f1: IfaIIotрвщі ,",М 0.30 мтv f1PIIOIICТ-: музмо<а ~ 1.28 Пparpaма _ "388ТР8

НерухомІсть 16.~0 AIIТOТOPr

0

.......

~t.yg~.c-.o.a S - - . I . 2

Н:1І

~:~~.T"~ 7.55 сп

16.00 16.10

1

9.55 3мооо 11 _

3OPONe ACJPOr8

7.05

'ІІСТИН8

8.5O~

ст.1 скиl..

ТЕТ

noeтa.'*"""P8 М. ~.

9.2111C8н8n ~~ ПІІІІІІ&' ~. ·2

r8МY8 ·Все

1t~TI=- .1C8Т8Id8OOe ........

. . сТ.... 10.25.38oroн _ ·_ 10.30 .~: Alltopoaoll·-.e!Jf,

::g=:=

11.00 YТIf

УТ·2.

з

1.00Ананс

1.05 ДOIIPOrO рмку. Ylrpe1нo! 1.00 • • 'СО8МА ЗРЬ 8.10 ....., ....... т~

23.211 ..,.,...,._

9.00nCnOO-

.

ПЕРШИІЙ UНAII УТ

9.30 Д,mO..OII. ...".... .горбоосонм•• І 0.40 на 8IPOUOnOOXaX 10.55 Noooic 11.00. дJф .~-, .TQIIII8AOo 11~45~ 11.50 р.-.....; _ _ 12.00 ХІ• •ТІМІ _.,..,.....,.. 7 13.10Дoo.мp8It .Звnoбeow. .Т",_ _

001.

14.55Т_

ТОНIС

'І8СІНС'

0

~:~..........~. AмrNI.~Y/1llNiP8l-

7.10 C:8PIU

8.00

1~.25 .журн....

_.-і, ~.po3II8UIW>Н8 ~ оСу.

.

====-

7.05""'~~"'· ""-'" ~ CejIIМ OДOOrraP lf8IOOO

''9.00

6

21.35 E.~••з.г-,. k:щJI. _ . . _ _ . 1 'I8CТWI8 22.15,"-

JlPYrИIЙ КАНАІІ УТ

7.00JiOoC


___

7.30 С881м.,...... •.00 ~ •• OS~.--.

::'1 С8РІМ .С:ІМ8іІНІ ...... УТ.2

10.05=-'::'~, n. ' * - . 11.05 з.ом • _

•.00 N I O O C . 6.05 ДOC!POrO~. YIqМJМOI

11.10 ~"""1'.15C81oo:none_l 11.35 Т_· 11.40 ДІ...... Г"PМC:iII'ClCII~Xla.....,-ІЕ.... ІІСІ' .......,. 12.00 JCiIOtЦIIPТ IIDPY ~

8.00Фl,.IС'-or_

•.10 Н8IIIDo_мI

""-r-.

~ 1.15 .ою.........___ -

'.5ІІЗоіо<і1н •

12.40=-:-~

-

18:У8 ~- це 8ІТТІІ

ФАм-8ІІСТМ8 .Три .......... """,. ~. 2'18СП1118 13.40 • oПo8t8rа . . _ _ JII!IIIIIA.. 12.•5

10.30 " ' _ ...... еа10.50 Т_ ~ 11.20 Чeмniaн8т C!IfТY 3 lIIIJIItOrCI cnapтy. Ес...... 4х5 км _ 12.40~"" .'

,..,.... ..... ~ ~

1il·Ca,.. _

1•.

......1ОТеРІІ8 ra-

11.C:O~~":;::':'

lt.~ =~ урооів 1'.00 cn.c 1I8PQItIIOII8IIТIICТ ~ А.

19.00 lI:Da8II WOY .~...... l1IOC1OfCIO 19.30 тсн . 2O'8.•~~~~._ 21:15 .м:....

СоІІо8._. 2..."..

1xt ...

~t~ ~ с _ _

1tl ==-or~· 19.00 1011

• РІаО

1t.~~~--

ТРЕТІЙ КАНAJI УІ

2O.00~ 20.20 Првм'qIII T~ .YIp8tнa.oc1 М8-

. 8.15 ~ oДIIro"". МІ Ім'. Дам. ••55 ПpOnooa nor_ 9.00 Irpoo світу 10.00 Амонс 10.05 за ОЙ.,..... _ 10.30 Т-..,. .n-

:===

т·_ ..ДJМCIOOН To6ocw8•• 1 с.

о." ТІ. ooДyмc1м811 тое-.

.. .

2

ДРYrИЙ КАНАІІ УІ

12.30 JICМVC 12.50 Taмno

20.50

2О:ЗSТ~

20..0 мтcnopr

20.30 Аноис nP8IrJ8Т

2O.5O~""'"

21.00

21.30 Аноис nporpвм ТК .Гр88Іс. 21.50 І ~ aohyoo (ТК -Форум.) 21.35 • 22.05 22.15 ~ CnИe•• 5 ...... 23.10 ....... : _• 23.35 ТounмФoPoo' .

21.15 ~

-)

c:ro

~:~ ~ про ......~ ~2S ~--

=

10.55 - 13,00

.......

18." ~ oДI8oowo. м. Ім'. Дам. 19.30 ~-woy . 20.00 . м8 _ .ч.с.

11.05 СІІПоФоом 11.20 Таlnаllil. сезон дoщitI

13.10 ю+ oCyaIJo'. ТJIOoOI!~.. 13.50 Iloorрема ~3ODOIIIa старина. 14.05 ,Фірма .АТон;.: ІНФОРМОЦІЯ про не-

a:gg =:а6ynoc ..........

1•. 20 14.50

1I.00.x~,.~ .1~IOIIID"Ic'r. 10.35 • oeтpoiloo

11 ..0 .ВWФмті 1МІбеса·: міФ oKit-рибмц. Таєммі ВіАеоуроооо ДІІІІ дjтell -саоси:-,woy.Дor--woyo

15.30

МООСТеІаО<ИМ

14.15~_

15~17.00,Зarpeu

__ __ 228 ~

,

ОДНІС

ЧаРіІНОіІ світ~:..rуфї, Aoro'

19.00 3arPaU 19.30 Тб-8. мocu8.

,...55т,?,22~"'~ ....--

CePIU .Т..-ІІ anOДIWO

21.20

0_·

18.ЗО 11аНі.'8св _ JICiOOOIТ 19.00 ТОІ<-ІІІО)' '_.3 19.26 ГОІТОІІНІ O1Qqii _ (ТІА .......) 18.30 Т/с .ХммерммІІОу. . . .. 19.56. 23.57 КIin _ еІА .Moo3oc-Р8діо 101FМ. _ _ _ · 20.30 _ . Т/с.104 .....

_.

.АІоводоти 8ід Зуева • 14.5ST_~ 16.00Т.....-.:

ТОІ<-WOY'Я

_.

20.25 15-б. Мoc:u8. """І 8ІІІІ11

lСіОООІ<УРН8ІІ .Єр8/8а. 18.1511ерніСІІЖ

18.00

J'YXOМic~. 14.10 flporpaмa -рвхурс;о

сваис

17.25 15. м-. .UJoy 68нн1-xn.. 17.40 ТО·8. Моса8. • Ті. хто.... 1•• 05CePIU 111-8. Мoc:u8. """'PIIC'nOoa,'" _ ......

';fepмтopioo Ао.

Iб.30 Т/е "'"" д,.тео

17.30

......--.

17.w ДOmIOIМiI

х,

_

.

Моса8. оОСП-с:тудІ8О МDI:a8. МyI8oТC11pi811 .~

10.08 15-8. _ _ _ Х'/Ао. . . . 11.35 ......... 12.05 ФаІІРИХа ММФ. Xiт-1ТIIpIUI 12.35 .,.... Мococu. ХУ... . -

13.зо,..~~_ 14.00.

М.".,тфі_

профама .Ми ТІ

..25 1'&-& 9.40 1'5-11.

(. . . .

Т

~.

І

-.oмiDo)

Моос:тецІоаоІІ._ .TepnopIto Ао. Xiт-fТlll!l!ll 13.00 Т/с ....М8pIIOIiIIIr_.

хіт -IТIPIUI

11.2O~~ ~ МI,f~Пригодм Смндбадоо-. Ч.1

11.10

____

е.а.-

12.00

Т_

~:gg~ї. . ~~ . Кoн~I1JeIioovo<.

13.00 13.50 1•. 00

~f.=~'::-If.30 .._ .... 3 o..r-

рама .Т""10.25 • 1Ї... ·тет 31t)мнooт1 п-ювооо.

КAНAJI

'

............ ОГ/ТІІД 8.30 ~=!lP1 9.00 ~. Т/С 183 C8IIhO

.НАРТ......•..

8.20 10.05

a-n-.. 227 .....

8.00 м.1'%:"

КАНАІІ

25

НАРТ

б.е lIOOO8OJdIO 7.00 ТIІ-6. МDI:a8. OCnaPr _ _ 7.30 3IrJIIU . . 8.00 І ......... ОГ/ТІІД ..10 _.T8IIIIC8Iro __

7.00~"".TI!IJI01'OIIIIIAo.

.

'нраві80

.оТАР

.'

11_...."....

Т/С ОІО.С . . . . .

8.00

УХРТ. ~aipOII. ......••. ooПoni-

8.00

8118~.

П:18~ ~:a

23.20

23.55~·

0.05 0.35

ooIJepнic8a.

2t,30~C8pIм oOopjJeo•• 1 ....... 22.30Т...... .

7.00 3р8«у МІ ~ ... 7.10 МyJ.ТФЇOIWМ7.30 ~ OC8IIr\~. 7.45 . . . . . . . . ("""".011 JNIPi) 9.15 ~. ~oн.: iIoфopм8цjoI про _

сп

l1porpaмa .~.I~

21.00 ooQT.

.....

16.30 8.\Церб8оіов ~ H:~ ~~.:r і ...... 1•. 25 .TIIIIPiI\CIorI irJII',:1І6о ~~ 18.00 Т........... .з,-м - ~

rjl8lllcr

2O.10~

17.35 T~ .n18.20 за ойecwcим Ч8СОМ

04""",-,

19.5O~_"•

ТPК.r

КМ,.

18.05_~

18.25 .rJl8l4ll • •rjI8IIIcr 18." c:8pIu~, 18 ...... 19.35"" _T~ 20.00 ~ СОСІ8а• 20.20 .МІСТа т. cтonмцj СІІіТУО 20.30 ГIJ8ЦJ .... 20.50 оН. ДOIiP8tiOO. д;rм. 21.10 'oprIнфopм 21.30 TO<_-С-1ОіІо 22.00Х/. . . . _ ........ 23.20 OUI8НC МІ ...... 23.50 Тoprtмфopм

19.55Т_

..rpeelc-

.ТОНICo) : 11.00T~

~':~~-;:aТ8 М.Армои ,~

19.00 Тіс ~""I_• • ое&* 19."5 ....... • :rott-: ~ IIJIO-

ТУ-Т""

~:.=l=pIU .кв_ 1•. 15 Цefo"I_ 14.30 P8w0m>. rpyr18 ~ 15.30~cy3ip. _1 •. 00 lI8нi. .. _ 16.20 ClТ. за .~

20.30

ТК

МІ 38втре

17.00 Анонс: l1JIOГII8М 17.36 ТapriнфapoI 17.50 оДамастраІ.

18.55T.~~

НC8ICen

_

~

«І'РАВІС» «VНIКA-ТV.

-0"0.0."'" ........... .

•ТОНІСО 2О.00Т. . . . . . . .

n"20_~

.

трк.г

ТЕТ

мтv

1.28

~-c.m_

18.45

::~ т:t:Ф=--·~· 19.5ОН-О ~oo - . .. 2O:2S~'::...

Торінформ Н086CIin

21.30 8еЧІРИІ 8Icтt (ТІА ........) 22.OOT/c~

23.00 Т_ or_ нхл 23.3ОМТV~ ......... 0.30 _ _ _: ___ - """

'!ІМ У1ср8інм·в.Г_,

/1IIOrJIIiМ8 УХРТ. oПoniт l1IJ 3ірос.

7.50 l1iCНtI _ . 8.ПUI8c 7.55 ат •. 15Cтвopмc_~ КМ,. ::~ =~......:.-.. ••110 Х(УА....... ~_. 10.40 lf08МiI Кмів 11.20 О:Рооенб8ум. к-.pr. 2 _ _ _ 12.15 х.....нм nDaiI

ТРК

22.30 Іоі..,рномонм 22 ..а 8trpuri

.~

18.05 18.35 18.55

7.00 АНонс ~ ТК 'ГР8ІІІс'

18.451нтереіс1і

с,

H~==-

7

ШІ!!

18.10~T~· . . 18.30 .~ _ 88С8РіІІ Є.OcIotoo 17.00 .1І8рІаЧІІ С1М/ІІОО 17.36 " " - ' _ 8ід зусвао 17.45 -ІІР'!АІ'І- ІІІ ClIDPI"._ ......T""""-~t0м-9600 18-.30 ~ •./JiaМnIO (11 ...... ,.,.,...

:~:~~-17.20Г~Г"'" 17•.а -сто _f1IIЇ1'Y" (ТК -Форум.)

23.20 Все.. дім'есе!

. =-

~:~а;:""...ov ---22.55 ......... aohy 3 IIIOIJOOП) cnapтy

..

• ~

7.05 -

rl:~~п....с 21.2ОМicwd_и 21.35 Т8ІІК8ІІіМ ..no.e... 22.45 Сеіт e~ ро __

~ 8.00 lOmIPНC84I4М

JI!t,IPtI мрмчно ttCТ......... U/W68IIМ 20.40 lІеЧіРИОі - . . • • 21.CJOYТН 21 ..0 ~ 22.00 3aocoot • _ 22.05 ~ " " _ _

• 1+1. 7.00 ~ 7.05 МyI8oT~

=z:

~:~ ~М.-tiIOO _ _ _ woy.НІч

с-

23.25 23.30 Т/ 0.35 УТН

~.oiT. Кмт8с-

1•.50 ~.y "118'І....... 17.00' _ 17.55 з- с _ .1+1. 00 Амонс

~ AQIIIмIJIН8yI<

'IIIII8fМ!O. ~

. . . о8с8 - __ 16.00 УТН

3 _

Cl8Uмlмcia.pp

,•.45т:..~.:: _ . УРОК 23

~~ ...• ~. _ _ '3.25~ _ . _ ....._2

14.57-15.57

...... _WI<I!fIIIIIIII.~.

1•.00

14.30 15.00· . _ ~. 15.45 грес кореоо .. .е-тр.-6еоод. 16.15 no с:торінхак _ _ oМвnQ,qiR.

.ш. І .киl

ТЕТ

10.00 Т_

ПЕРШИА КАНАІІ УІ

S8llll(lCiiao

23.30 ~ lIOf"C!jIII • 23.35 ~ ~ 3 - . . СІ1Ор1У. Ест....т. 4d .... _

о

&cropec-Інфарм с-н

_

8ІОІІОМЇІСІІ1

21.35 M~ or_ .Т8ІІеСІІІт. 21.45 PeТOOOdtOO:Ian . 23.20 то-6. Мосаа. ДмсІс._ 23.45 3arpмв 0.45 ТО·б. Моссва. ДиСх......... 1.10 Фeбpиu ММФ. Хіт·_

2O.00~

------------------------------------------------------------------------------------~. 20.50 .r...... a;_',<~ . ·;:.·.··w T. OOAнoнc

,;~;:,~ •. os CePIU .T8puII: repol.... ...,..".... 2'1 AII1tJ11J/'· . . ' . . . ,·і,'I''''9.05 ТСН

' - - - - - - - . . . ; . - . . . ; . . . . ; ....~9. 10 СеРі8ІІ .Неш ~ - 1ІОІІ1ЦеА·

ПЕРШИЙ КAНAJI УТ

6.00 6.05 8.00 8.15 8.25

УТ-2 - - 11 CaмooClpeнцмcoтo.

Анонс

ДоброгО рано<у, Ykpaїио!

10.00 Т...-с 10.05 Нвуот.-non. ФіІІЬМ .Воскресі.... мер-

Агромагазин

1'.00Захон t: за"он

Фінансoвиil ог_

ТlМХ.

Теneфi"..... Україмс..і lI8PQДIIЇ 11І'/'

11.05 МузмчнІ;JyCТрічі. КОМІ1О3МУОР і"дllТor B.no..ana 11.40 К-~ YКPIIЇllцll 12.00 Те_ 12.05 Концерт хору ВecTMItocтepcw:oro аб8тcтu. 2 частина _ 12.30 ~-IIМCT'" .Три і_ _ _ 11QДPY*JICII •. 3 частина 13.25 закон с 381<он 13.30 краса еряТJ6 CllїТ

зичні інструмемти. ~. 8 ..0 Стиль "'ипя 8.55 Classic·npeм't:p

9.55 З .. он є заоон 1000, 13.40, 1600. 18.00. 21.00. 23.35 УТН

10.10 Співає бронicna8a Comж:iII 10.ЗО Теneocанал .Прно.

11.00 ПОlІУденЬ . 11.30 Чемnooнaт СВ'" 3 ~ CnDII'Y. 13.5511pontoз noгoди Естафета •• 10 .... ЧoIIQIIioтМ 14.00 0СеіТНІіІ с_ ДІІІІ wxomoрів. '/от13.50 3 .. 0Н є 381<он peiнaoll8 пітературв: М. x..nьo8мII. 1355 .На ЧОВН' до" -11IJ бервга mwi-.. .Мати •. AotrllїilClol<а ...... урок 26 Сер", Лифер і УorpaїМ8. ~ 3 14.50 3аотон • _он 14.57·15.57 EneocтJlOl!М8"c.8Т OOf8llll8 ..... 17.00 Мо-"""",, "ан... зета ·Все - ВСО"· 17.55 Зaotoн s 381tон 16.15 ВЗЯВ би в бандуру .1+1. 16.45 Муllbтфіл.... 18.00 Анонс 16.55 ЧарівниЙ npoмїнь .. 1•. 05 Му. .тфі_ .Дмно3a11pи1U4. 17 ..а Л. КоJIQДуб .• TypollCWO nIcнi· 18.30 CePIU .11epwI......".... 18.15 заоон є закон 19.00 " - WOY .Пpocтiwe npocтoгo oi 18.20 Весь світ театру 19.30 тсн . 18.50 ФінансовиМ ог_ 18.45 CePIU ОСІМеіІМІ ....... 19.00 д8торс""а nporpвм8 тenecтyдl! 20.45 НIІіІофащ8 3 .Пomo ...,11f/tC. .' .Грав'С· 21.45 СерІМ ....... ~8C - .......... 19.30 ТС1Ю<анan .Правос:-а а сам _ _ ' 20.00 HaцioHallbttMA "'1ТІІР8А 22.45 ТСН . 22.50 l1porp8oa .Т_""· 20.05 Щотиж". 20.20 Літературна cтyдitl. HaТ8IIЇII Зyбмчroo трmй КАНАІІ УТ

.

~.:g

:::.::.: .аЗ1<8

ІНТЕР

22.00 Закон-є за.он 22.05 Націонаllbttмй хіт-парад 22.10 Дайджест еосоно_ 1008* 22.25 Те_сері." .Ocтpla 11ІО60810. ФiJI"м 7 _ .~"".. 23.30 Націонan....иil ,,".парад 23.55 Кана" .Франс Eнтepнaciootanьo представmoє .т_тата •. ~ 055 ТеneфillbМ 'КОІІИ СІ ие 18ЦІСТІІ.

.

-

дрvrии КАНАІІ

8.00 Іит~ , 8.15 СеРІМ ~ и. Ім. До".. 8.55 Пporно.з I!DrOДИ • 9.00 К.Гнат_ У ТОІІ'WOY .Чоримllоат-21 м· 9.30 Ч8С є~..мII . 10.00 - 18.45 ~ об~ та ""- . ПOНlll1WМX.-аиій 18.45 Інтераіс'; 19.00 ПОІТ8 ...,двс: 20.00 lнформацііІма nporpa.... ·Час· 20.35 Пporнoз ~

УТ

.1+1.

cndt~.~:.:'~'·"·· ~~yt'Иi ~ 2;'; 11U./~;;

7~~':Мenoмao"'. предст_ шоу ..... р\оо

...... ,. ..а..- odмoc.............

ПЕРШИЙ КАНАІІ УТ :::wи

7.ЗО Анонс

~:~ ~нac""'a . _

oCIмw....... .....-т

........

шоу само...--о XOIТOCfВ1Т8 УТ·2

8.00 Ф,нансOlDМ 10.00 Термil1080 8.10 TeneocaHan .Право· 10.30 H~ xiт-napaд У_ _ . 8.40·Фесno""~'3оІІоте IIJP'III•• т... Снід8Ію&_а 11.00 Т..-.онс 9.55 Зaotон t: 38Хон 11.05 з.ом • 3ІІТОН 10.00 УТН . 1'.10м,..~ 12.00 Kaнan .М·. М81111Т8 ~'1a~•.•1Caa.1W... _ . . . 12.ЗО Чемпіонат ClllТJз.....aro 2.45 Х,... . - .1C8nIт.......... Гон... зо ІСМ. К-.Н..А хііі. . _J. 2 . . 13 ..0 УТН '. ~700~_ 16.35 Чемпіонат світу 3111OJDC1rO CnOPТ!H:55 3аотон с 3ІІТОН Стрибосм 3 12O·мeтP08Ol'O тp8IoIIV•• 1+1. IндивoдyallbНl 3М8Г..... 18 оо Анонс 17.15 Роман Кonoe И8'~ драбо~~".os .~. ~ 11, 17.30 Юнацьосе ТОІІ-WOY .ВмбрмкМ. Торес ; ............. _ 18.00 УТН 2000 тсн ' 18.15 Віосно вАм_осу • • 15 Т/с .Т_: _ __ _• 18.451 ТО"""И музика 21.15 Шоу _ _ l. 19.00 від .Перехреств. - до УСПІХУ 21 ~ rnc.... росу 19.30 Te~Han .~pa80. 22:45 тсн ~:gg ~~H:"~:;' XlТ'парад 23.ООс..... ""-.-нм Арсеме 1ItO. 20.40 Вечірня .аз.а ....... • . 21.00 УТН трmи КАНАІІ УТ 21 ..0 Трн.зап."ання міністру -"'-'19.20 СТ8Рі т.1ІОІІі nicнl про ГОІТСІ8М8.

....- .'441___

УкраІНИ

І

M.P8cтopryє.

..

22.05 Заоон є закон . і9.35 мУ Тфі_ 22.10 Нацюнanьний XIТ'r18PIUI 9.55 не ІІОІІМ , . . ' 22.15 КВК. Концерт МW- Ti .IliA6ipк0810.25 р _ _ nOWТa '" фестмвanlO 1055 смм 23.15 Нaцjонал...... ~ хіт-парад 11: 15 РЯО IЖRAlNЕ .11.45 - - -1/lf!IJa........

lIOnOМ6O у А8Т811Т8181 ~

__

22.00'С';.бур

22.30 Iнтeplt08М"" 22.45 ~ noгoдм ;12.50 CroopT'TaiIм 23.20 Пacw!нc " 23.50 ІСІНО ... "". 8СІх....._ Д8Р8 .ПРМС:уР8СnO

Ж••n.rо-

КДРТРК

10.00 Atot:: 10.05 за сиїас~ ... ~acoм 10.30 Т.,,8C8PЇU'-nи.. 16.55 Аномс 17.00 А.П.РадзіIlOllCWCМil за киlас..... часом

18.20

.ТЕТ. І .киlв.

ТЕТ

Та68"", Анонс Аеробі.. Анонс Шоу .3"""_

8.15 8.20

Аномс МУIlbТфі_ .f1pиr_ ~

....она

східного 8ІС­

'Ка3ІСіІ АІІІІ Нат_.

киl.

ТIЕ1' 9.ЗО Театр м8 l1IJ/IOНIIx

10.00 Т.... . , . , . .no..11.00 роман Кофм8м і Aorо /!РР.

1•. 00

l1ІІР

киl.

14.00 Т.1І8С8рІм ."...,.. . . . . . . . . . 15.00~ • 15.15 .T8IjIiiIcWЇ ігри-96- '1I8дCТ_~ 15.45 СТИ.. ""'"в. тhe natUraI W8Y 16.05 K.I.S.S. СеріІо3но про XOМn'ooТepot 16.20 Х_нм noeзIi ClТ. за .ордоном Сеіт -.ронних розваг

16.30

17.15 офіс без ме", 17.35 IJPМYC 18.00 СІІіТ АІіСМ 18.20 .ДeoW .... 18.40 CEГA-ocтplв 19.00 Mynь. ._ 19.15 ПalllТЕТ 19.45 це - МИ!

""ey.

Irpм та арти 6Da У l1IQГP8II .Зen· ~11IJ~

13.50 дopcn ІіА Ба~ . 14.30 - 16,15 ~ та _ _СІСі8СІВа _

ре-

т.

18.15 .lнтеро - _ 16.20 д/т8ор8 16.35 м,...тфі_ .18• • ,........ ..............

=--

61WQQi11нa lIcвyoтpeiмcwla . . •Дopcn l1IJ Хр8муо. к-.рт ..-Ід­ yoтpaiнc:lolouc

наеці8.

та

~

1 ____

".00І 20.00 20.50 ПIМ'ятl 21.20 .З-1І83

_.

.

OePIU.'181> OOOOrYOtOO l1J)IIfII8Ii08

n..c.....

lТОІІар&НІІІІ•• pu3мa8a у

СТУДІ'

.

22.15 .............

22.ЗО ~ nOГQqМ

-

22.35.~"..

........

W.r... ' ......

-Ц8-.-ао..,..

. «ТЕТ.

.

15.30 ЛІОДИ _1IIQAIIiI 15.50 Адреса дllІОеоІ уД8ЧІ 15.55 .Мо. Брмт.... . 16.25 МУIlbТфі_ 16.50 Пor_ збооту 17.10 Камертони ООНОСТІ 17. 25 nlOДll ДІІІІ lIIQIieII 17.45 Адреса дilТ080i уД8ЧІ 17.50 8ідеофі_ О8ІЧММіІ CIUI18.30 3д0р08'. 19.00 • Toмno - 8IIinta версіІІ. 19.15 РазваJlC8l1bНі_ 19.25 Адреса дilТOllOl УД8Чі 19.30 Камертони ооностї 19 ..0 СтиlІЬ І мода 2000 Пубl1ЇЦИCт ...... nporpaмa 20 .25 Адреса Дin080I уД8Чі ТРк.Г.....

12.30 13.00

Зорям.

_

Райс~і т

В.ЮД11118dи8 13.50 Toмno 14.OSТ...............С' .... 15.05Нa~ 15.15 Cnopт_ ~ .Irpм Іоц:.

ОСО88ООМА

...

..

І .киl

7.05 мicwd lІОІіООНМ 7.15 НІ КОНЦ8рТ8Х • ТЕТ. 7.35~

.....

16.30 ЄpaII8W , 16.•0 ЧеосаіІте! ДмвInocI... І "'·.T8ilтef 16.50 НезеаниА Пст~ 17.10 А "к самі 3 ~ 17.30 НО8МіІ КМЇІІ 18.10 ХІ• •К8otIq_ y~. 19.55 КiнoropoC«On 20.25 Музична norода ТЕТ 2О.ЗО СІТ

.

20.50 Піс"" ДНЯ. Пст~ ~ 21.05 AнтpecOJ1loU . 21.20 Міс""і НО8М'" 21.35 Т• ..серІ8.. oCrJк•• 2 CePIW 22.45~

23.00 офіс без _ 23.15 пост 23.45 Ху.. . . -

~ lqI8CТW

.

12.25 х,д.Фln.... П_а ~. ,..•• 2с..... 13.$5 .Поема про метрас. І •. 05 ,&,qpeca ДіІІОІІОі Удачі 1•. 1О lІіДеОМ8М 1•. 40 MOlIQДixati _____ а .НТУ •••РеА.

~:~ ~ ДИ•. Пст~ '1І«Р8!д..стаорм СВОЕ ~

9.00 м""'й. тк___ 8.30 Ху,," . . . . -«оре: ,.... амп. 11.00 му-.міі nPIO/188OI(

8МісМ·

15.10 .Toмno - епітМІ ...... 15.25 Адреса ДіІІОІІОі удачі

11.ЗО TII1-ТOn

1у -

12.00 x.u-.. _,. ~O про "РІІІіеДНе

Т868'І)'ІІ

15.30 Анонс 15.35 Му"тфini,мoo 16.15 Дох.8ІСран .Icтapho д,. К8n0нe•

__

Ай-Сl-Тl-ВІ

eкoнoмirм)

9.00 .д.IUIК•• Т.пес:ерІа". 104 сер.. 8.25 Т6·6. Мock... ТОІІ-WOY .. Я сам!!. 10.00 ··Р........... Гocтpoc:ao_nмiI т.- 9.20 Т6-6. Mor.otBa. ДoIl.. сероan ООСЛіДаМИ l18Серім

двиryи .NiI Д-243-038368. виданий на піДПРНЄМСТВО

111.

Моревка,

ВВАЖАТИ

НЕДІИСНИМ.

Звертатися

ПРОДАЮ нову кухню cMplJ1-15. недорого, мож­ лива доставка. Тм,: 40-7-30, (5-НЗ-05 увечерІ).

ПРОДАЄТЬСЯ дитяча

5-13-75.

у РАНОЮ СТАРОГО ЦЕНТРУ "110 Dyn, Старо­ 'lpоіцьк1й, 26, ПООДАЄТЬСЯ .БУДИНОК (3 кіМ­ нати, кухна:,. корндор,веравда, соток ropoдy та сараі),

іМПОртна ко"СІСа.

Ten,

за

тм.:

в

вода,

raa, 14

4-01-30; 5-28-85.

Вceмoryтotьoro-

11.00 Пані. всі АІІІІ жінок .... 3 0".".010' 12.00 Мис~ _ .ТермторіІо Ао. \ XiT-П8рІ\А 13.00 .хи _ _ й Ііу_•. КОМ8ДІо1ниА " . . - . - " ~3.30 .Г.РМ"'_ Г_ К....8ДІіІ.

10.15 Т6·6. Мое ..... Му,",тсеріа" .Повер

·1,.зо ТОІІ-WOY

ненн. Д·Артань.-ава.

10.• 5 Т6-6. Мое"ва.•Ті. хто... • 11.10 Тб·6. Мое ..... Дис"."_ 12.00 Фа6ри .. ММФ .. Хіт-"12.30 15-б. Мое"... Ху"" ...._ 14.20 МУllbтФіlltoМ 15.00-17.00 Загре.. 17.00 Т6·6. ~... Му..ТСepian

.

нен... Д АрТ8НЬГава.

Хіт,_

ПРОДАЮ ЦУЦЕНЯТ американського стаф­ фордmвpтер'вра з відміиним РОДОВОДОМ. Тмефон 5-65-55 (ПіCJIJI 18.00),

.nc.ep.

17.30 15-б. Мое.....Шоу ......1 XIN08, ",~ ~1н4!C. дJ8P.тe.,. T~. 229 с. 17.45 Т6-6. Мое.....Ті. хто...• Ті8.00 nм.._ WOY'1Iecenмii ринОі,. 18.0515-6. Моск... r'/МOPllCТМ_A "8.15 ОФіС без __ CePIan ·Днlc - . . _ . 19.00 ТОІІ-WOY .... з 0ІІІоІ'ОІО. 1900 Затра8а )9.26 ГOJТOIIНi подіі ДИ. (ТІА .Вікна.) 19.30 Т6·6. Моеова. ТОІІ'WOY .Зроби J9.30 'Х..--А Ііу,..._•. I1рем'Сре ІЦІОІІ' "0_ _ _0 тe_ceplaпy 20.25 !&-б. М0СК88. Д8"..",-міІ ее19.56. 23.57 кnin _ від .Моозік-Ра.аіо ",а. . . Трим.А 3IIoд1to. 101FM. . 21.20 Еосl1p8C·інФОРМ (щоденні НО8И,*, 20.00 .Г.,...._ ГОІІ_ •• КОМ8ДІМ""OНOМill!o) . 1. тв-... 21.35 МіJlCН8l1Одимil .TenecвiT. .д."nac•• T...8C8pi8It. 105 серІо 21.45 15·6. Мое.... ХуА....._ I.ЗО Вечірні вісті (ПА ·Віосна.) 23.15 IJpoen Ю. Пporpaма про музику і р.оо К_...... cyn8p' не ті.....и ... , cepIan. 23 .• 5 заграва tз·оо Т......НБА 0.45 .Фабриха ММФ •. ХіТ'парад

'.!

01'_

..30 .

."_·50.

01'_

18.45 Х. . . . . . . . . . 001І....... 18 .•5 Анонс ' 18.50 шоу .~ 111QII9iI·.. '9..о м,..~ .30~.

35-И КАНАІІ

НТУ

20.00 ~ ~ 20.25 АІІРес8,41і11с811 'JA8'4I .

ТРК.,.....

20.30 Анонс l1XIf1I8OI ТК .,..... 2О.ЗS ТoprIифapм 20.50 ti080CeII

1у -

10.00 Амонс "ІІОГІ*І 10.05 Граціl 8jд .ГPll8ЇСуо 10.25 Xy.. ~....НN _.IiC:.-. 17.30 C8PIU oCJм..... АДМІСО 17 с 18.00 X~• •,:\0 ТаА бік реео. I'CepIto' 18.55 оМіста , CT~ Сliту. 19.05 Тоpriнфopм 19.20 'Грації від 'ГРІІ8ЇСуо 19.40 Музи...а ~М8 .Кniweo 20.10 'На добраніч. діти.

т.е..,.

2О.ЗО .lнтерспор1'.

21.00 ·сп•.• К81'8строфоо noiмII· 21.00 oC8orpeтмi Maтeplaтo•• 11 21:20 ФYrбon...........т • • 22.00 Худ.........д,. 8'/11-.. 22.110 .c.tr __ (Xy..~ . . . ІІІ 23.•0 .Г1porpвмa М • е.,.) ,< 0.00 Тopriнфopм 1.10 ~ nPOrJI8OI8.~ ІОТАР nPМ-

25-Й КАНАІІ 7.,,~~ •• 0 . . :"'-'.0:;;:::"=.-OICIIOPr ?А6.---

CePItO

- .- -- ___ _

И8 ~ Москва .•Ті. хто... • ... 8'00 M;~~_~A те . --...-... .. .'8І18С8ІТ. --.--г. с_ 8.10 &cnpec-Імформ (щоденні _ .10 CePIU ..дon-8 _ . 51 с' 8ІСономіоси)' 21.35 Муз."" • • •. 25 Т6·6. Мос"ва. ТОІІ'WOY .Зроби ІЦІОІІ. '1.40 Худ.,,- .к...on.тpa Ч.1 9.25 ~ Ю. ~ ПРО. мyзмory І не 40 муз lUIin _м. .. t:J. 110 ХУД. ...._ 118 52 ~ 9.50 15-6 Мосаеа. Му"тcepian .Повер. .... ,-~ Д·Дpтaньraвa. АЙ-а-П-ВІ 10.15 15-б. Мocau. XYA••u-. t·I.00 T/c'~Ic;o8c,м;, І 'l'JДO.IICwro. 12.05 Фабри•• ММФ. ХіТ'парад 12.00 8aneн,- щер6ачсіоі _~ 12.35 Т6·6. Мое....... ТОІІ'WOY .Мof; оіно• 2ОJ};"б· Мое"". Худ..и.12.30 1Iirа npoфeciiIнoro БОІІсу '1І8дСТа ', З 8 .•05 1ItIC... '...... мосава.• Ви _ _ "8.35 Щот"","". '~_rtyvII8IotC 18.35 Тб-6. Мockвa.• КІтуб 12 ooniiloк. ТМЧМ8 програм. 19.00 Зarpaвa . ~9.30 ~W .. _cwd - '•• к_· 19.ЗО 2,м .Мі.народимil фестмеа. . M(),qj4 дійми" те. .серіаlt .ЧСІРІВН8 голц).00 Фабри.а сні8 20.00 Т&:б. Мocau. Ху......_ ).30 Ло",и. ittфopмaцiйно·пубnlцмcтмч· 21 .•5 Coцiano.нo·aнa/1Ї""",a nporpa ....

~ - __

.r-

01'_

1МГс,.

•.

ний тижневик (ТІА -Вікна.)

.ntд18КCT-

.00 Сти"" *ип•• О."..';;'!. 22.15 15-б. Мое"... ХУ......_ 1.30 .Року &0.01'0 ..... ХумlІОІІіІ тео 23.45 Загр8113 "ефі" 1 CePhI 00.• 5 фабрма ММФ. )("IТ~ 1.30 Лег_ РОО<'Н-РОІІУ 1.15 Т&-б. Мое"... Н.......А _

....

2

ВТРАЧЕНИИ техпаспорт ва трактор МТЗ-80, державний .NiI 18·83 УМ, 'заводсьКldt .NiI 871008,

..

01'_

n

7-Й КAНAJI

.NТV

.

1

__

НАІІ

17.00 Анонс nporpaм 17.05 Тепежypмan .Вiдtoyj<мoo nnaнeTH • 17.35 Торгонформ 17.50 ·Фінансист. 18.10 Грації від .Гравісу. 18.30 .Просто собака. 18.45 Серім .д,.... 20 сeplto 1935 .Чутои. Ск_и. РоЗСniJ\УІІ8""Я. 20.00 ·Відо<риті небеса.: .СоIЮ труби. 20.50 ·На добраніч. діти. • КАНАІІ 21.10 Торгінформ 25-И НАРТ 21.ЗО TOIt·woy 'Саме той. 7 оо зранку CIIir.., 22.00 Худ.фі,,_ .Ніч над містом. 7: 10 Му'"'т.::...·.. 23.55 Тopriнформ 7.35 T.мnpIu .~i•. tI8 с8phl ЮТАР 18.00 с....... ;ТіРМОі.: 22; ь 08PIf 6.45 90.60.90 22.05 Х'/д•. . . - .1ЦIIopr-M_88Ц~ 7.00 Т6·6. Москва .• Чао;.ouoyб. 23.40 Пporpaмa ·Зоряна старина. 7.ЗО Заrpава 23.55 Teneeкcnpec 8.00 Мі",народний .Теnecвіт. 0.00 Худ•....- .ео._'.иl ncм. 8.10 &сnpec-інформ (щоденні НОвини

_А ТIIl8C.pIan

~

35-И· КА

21.40 .Арт-обстpln . . . . . . . . . - - ........ 22.35 T~ 22.55 tiOeOCeII 2305 Мyзoнta nPOrJI8OI8 'Кn!!ue23.15 Х,,,"..- ......... Ci84l6co•• С. 030 ТoprПoфopм 0.50 ti080CeII 1.00 .TB-~ (ТК .30n0'; ворота.) 1.20 Мyзoнta nPOrP8М8 OIМnIДOI< ,міСті. 1.45 Тopriнфopм.

,14..00 Х/._.Н. _іll-"'" 5.30 Мистец.....А "нan .Теритopilo А..

....

15.50 Т...........

rJlllClPlOC-" C8p1u'nO"""'.

_

НТУ

~~~ СІТ. за XOPДDIIOМ

... .cn.цo6cll,. 08'_11'8

1.8.00

~

2О.ЗО Анонс програм ТК .Грніс. Т opriнфopм НОІІОС8І1 1у - Т868'І)'ІІ 21.00 .сп·

....188Р"

17.30

__

20.35 20.50

13.25

noнa-x

Музмчно·ро

оСyч8CItИIt.

С.Ст...-

12.00 Му....тфіl1bМ 12.20 0СІІЇТ8 12.50 поема про ...тpat . 13.00 Т8118С8рі811 .кві....

16 ..0

•.

8.50 Ра,...,..""; _ 9.00 ХУ......_ OДIUCCI д.8іІмс. 10.50 На 88ТСІІІІ/1ІІХ8Х 11.05 Амонс 11.10 Дlф .НI1Оо. -з.r- сос:мосу11.45 Худ.""- .......,... . . . ._ 13.55 Анонс

8.30 В.Щ8рбачов предСТ"'" 9.00 М_нмА ти_

ТЕТ

7-Й КАНAJI

7.00 7.05 7.25 7.30

спреса·

7.05 Micwi -...... 7.15 на оонцертах .ТЕТ. . 7.35 AнтJ)llconы<a 7.50 Пісня дня. Г.Кpooчeвcwrмii 7.55 СІТ 8.15 Створи СІІОЄ об.........

ТЕТ

21.30.Cтo/иtI С8ІТУО (ТК ~.)

21.35 ХрещаТМl< 21.50 Що?~? поооому? 21.55 Музична l1ОГОДІІ 22.00 Худ. ........Каре: д.- _по 23.30 Чорнмll "вадрат . .0.00 ЧехаАте! ДМIlinocll .. .І ,..·ят.ilтв! 0.10 .ПривіТ ... завтра! •. НічниА ефір: му3И­

1у -

Т_"" .ТIм~

23.30 MТV npeдCTaвnOJf;: 8еооірц 1.28 Пporра.... nepeдa<o на 3а8тра

ТРК

оа. ryмop

""-'*

17.35

21.20 Анонс

20.30 СІТ 20.50 Піс ... ДИ•• Г.lCPONeOOCO,O<ИМ 21.05 AнTp&COnЬXВ 21.20 МісІоІСі НО8МНМ

киl.

17.15~

9 ..0

01'_

8eчIpfnт .~зка

20.«1

Il'l1НIІ!і"<'~:;і:}jl~:~=-:~~ .. . .If'IJ;"щ",,~.і2 •. 00 ТСН

. ПРОХАННЯ ~O ТО('О, хто КУПИВ ПІАНІНО Иlмецькоrо ВlipоБНВЦ1'ва у Ква! ва Харківському Ma.cнвt в lСереДВН1 elтцra -:- подввов1ТЬ, будь naeRa, за тм, 213-37-85 до '10.00, аа ТeJI, 242-60·37 - п1CJ1J1 20,00,

• ПРОДАЮ нову газову КO.IJoвкy, СПIШЬНІО «An:ь. бива., М'JIКIIЙ кутQЧОК, Тм. 5-81.65,


стор..

1~97

року

_ _ _--'"_ _ _ _ _ _ _ _-:-"!.а.оо Сері." ·Ам··

"....""""

4

Субота,

лютого

22

сН О В Е

.а- .• чоАо.іча cднIcT~ 18 10"'~ r~' 19'00 БМ.• • ~a aoщjR

c8lтy. . 9.00 ·Зrада-' ТІ potIМ' .• Ріо< 11169·

IlEAщ .. ·~,·:::іro.~ Т__ ••"0-' :";'" ".::1ІО.О5 Yt<p8iм88rJ18PН11

....

(

"t;:'.'ї

:&

,

,

'-"') ~;,

Н8цicIн8/IWtМI1I1іт-fl8ll8A. Моі ..... Myno.T..-мКмl8щloиl п-= _он

ПЕРWИЙ КAНAJI УТ

7.30 Анонс 77'3605 YТНг~ •••___ •

'-'• ' оо Фе~IІ" О3ОІІОІ8 .,...... т_

• 9.05 9.10

10:20 CWf*'I народу ~ 10.50 11.20

nom- WCIY

~

КУТ'

~~.:

11.05

~ 1UOY..c-І8ід форту 6уе·

ІІІІРО

111.30 ....... ТУ _ . 10.00 ................-.-..:а......... М. ,.,.... уа ~. аа МІро, -

~.......

22.00 n c -

.r.....

К8pnaT

n.ОО Т/С M.CJI'.'~"

8110 •• , . .

_ііі КАНАІІ УТ

О вvo- -- -

~::~ MCJНi1:oP

{::~~oн'c_

.. 15 n..-.-.. --..... .. ....-- ._~

1І:2О~lІОІІіnicнlПРО-.

,

18.30 р,р. . ...- .НATQ.I 1925 Му"';Т,- -сон nI1НWIf...... 20' оо н8uioota--" ..... !ІІІР8д ",,'35 закон с ..... '

C.~._.

д.1(рмое8

8.40 ~ nPOrP8М8 11.55 У C8In Т8If8IН 10.30 ФaIнIIIrO 10.50 /JIWkI есІ....... 11.20 " '" -_ _ _,,_ аірме 1"05 ",-

nor_

-

'

КДРТРІС

14.50 Пoct~ 15.10 lСІІУб ~ 18.00 єpenaw

. ди.

НТУ

M·06c:epuтopil

К ер_ ІСІНОСТІ

10.5ОЦе-ММ!

11.25 Т.тр не ДІІІІОНІІ1І 11.55 Н8IIIiPeДQAI4i 12.05 м-..ri і,СТОРІі міст8.

,-.... ДРYFИІ КAНAJI УТ

~t,.-==:IPII-........ 17.15

7~~'~ року

1Nr...-м'

8tOrO _

Наш1іі дорогій . .пюбіЙ дружині, матері, свекруСі. свасі БmьМА Ч Ніні АНДРIIви1.

50 -

зто

вовсе

-

зто

<:ветлая

не

~pycть.

50 ._- зто "$3pooJ1ыe чат. 50 .....: зто Т<>лько пятцдеея'l' ... Не

годами

старОІСТЬ.

наш

и

-

50лишь не

дЄ1'И.

возраст

измерен.

а

можно

rневзrоды. пусть здоровья на. на пяТЬ'Десят!

ЧоловІк, сви, невlс,ТІСа, Пасlmншв, Вeиtpених.

Цашій

дорог1й

* .* *

дружині,· мамі

І

сім'l

бабусІ

НЕНКО .Марll ІванІвнІ з села ПyxJвки

з

н\,коли

не

вернеш

на­

НlIЙ

буде

рlдная

1

ОксаноЧІСа.

* * *

кращої немає на землІ. Мила. люба. іНlJЖНа. дорогаматусю.

хто ас 'І'єбе за'мінить маму і баі6усю. хто і3а тебе краще всіх нас 'зрозуміє. хто за нас. крі'м тєбе-. серцем перемліє? . . .. Ми за все тобі &кл,оняє.мооя. неньно. і цілує,м руки

твоУ.

наша

ти

!piднeHЬKa~

ЧОЛОвік, дO'lJCa, '3JIТЬ,

онученька Наталочка.

•• • •

.пюбого

дорогого

тата

зятя,

коханого.

ПЕРERОПАЯКА

чоловіка

МикоJIIY

вича.

і

свята.

хаіЙ

дні

лиш

хороші

,

Ба'І'ысІІ'

• НОВЕ

ЖИТТЯ.

~

раllонної Засновники

-

газет.

і

дружина,

Броварських

Рад

иародиих

кqnектив

редакції

сила.

міської

і доля

дІти . та

депутатів. ,газети.

Броварські

міська і раllониа Ради иародиЙх депутатів. Газета

Редактор В. НЕБРАТ. виходнть З 17 квітии 1937 року. Диі виходу: сере....' субот.. '

За точиість ВИjCЛадеиих фактів відповlдалЬИість иесе автор. •·іnьки н. сторІнках гааетн. Ре,ц,акція не завжди' поДIлI\Є· ПО;JиціlO авторів публікацІй.

І

внести

ця

закіичеННJI

Торгів.

За

::

. всіма необхідними

6

або за

8-10

тел.

год.

4·04_81;

Вlд... lлу

.радlОlнформацlТ

з~таТИСJl

5-51-17. -

16-18 год., .'JlТННЦя

Б.bDrиц1;.

Канева,

Умані, Львова,

санато·

аварll иа

ЧАЕС).

аул.' ЛагуновоІ, 4;

легкових,

вантажних

автомобілів

та

автобусів

за

Haв'laIOlJl

-

частками

чаННJI. Запне на курси фоном: 58-095, 58-007..

IIIPOТJlГ()M

терміну

,особисто

-

і

за

з

читачами

Р)'кописів ие повертаємо.

_

або ~ОПЕЛЬ·АСТРА-КАРАВАП.. 1994 р. в., турбодизeJIЬ об'ємом 1,7 н, темио-ениій «метал1к.,

пробіг 37 тис. 'КМ' 5-стyпl1А8.С1'а lСоробка перекmo­ чеllНJl передач, АБС, r1дpoп1дсИJПOва'і', люк, центр.

замок,

ПОдУшка

безпеЮl;

або «МЕРСЕДЕС 190., б.iJIий 1987 р. ~. (гру­ день), пробіг 112 тис. КМ, карбюратор об'ємом 2,0 л, 4-ступ1нчаста КПП, АБС, люк, г1дроп1д­ СИJIювач,

СНf!Налізaцtя,

центральний

замок;

або сОПЕЛЬ-РЕКОРД-КАРАВАН. 1988 р. в .• у дооІРОМУ ставі, .темио-зелеНИЙ, пробіг 6 ТИС. км (иа лі'IJIJIЬНВКY, JIКИЙ розрахований до 100 тис. км), карБЮр'атор об'ємом 1,8 л. Звертатися за тел.: 5-11-85, 4·24-96.

Редактор В. НЕБРАТ.

4·21·34; вІддІлІв: CIJlЬC:LKOro

І

масово'

pnботн _

5_13_91.

Свідоцтво про державну ре •.

страl\ію К[ НоІ7

ІНДЕКС

Від

17.12.1993

.'lI'YK офсетний. Об\.:ЯI~ lд[!у· і

orшшіі <trкуш. ТИNЖ 4.92б

та

Ки'кького KOMireTY .у

Інфопмаціl .

Адреса друкариі: Київська облас,. "

v

61285.

~rиміrllиків.

ЗАТ сБроварська ",рукари ••

.

иав­

теле·

ПРОДАЮ або МІНЯЮ иа еартнру автомобіль:

З<tМОВЛСllllя.N<J

Листування

ка­

тегорій: сВ., .• В-С.. «Д., «Е • .на дelllНe І ве­ чірнє lНавч8.IIНJI. Збір наВЧ&IJЬRНX J1)УП і початок занnь- '11 березНJI ц. р. о 18.00. ОЬлата

листІв

-

піСЛJl

БРОВАРСbRИИ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЯ КЛУБ ТСОУ запрошує бажаюЧих на курси водПв

Тел .

питань.

рештІ

АДРЕСА РЕДАКЦ1'Г: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. соцlаnьних

а

негайио

довІдками

Наша адреса: 'м. Броварн, тел:: 5-45-81" 5-85-49.

'

І

покупцевІ

квартири,

до· Болгарll. на Becнsrн.l каиікули .в

наслідків

промисЛОВОСТІ

рахунок

рій м. Чифлик, їКазково врасJШeм1Сто рolЗташо­ (ваие в 'ПРlП'lр'l з м1нepaJIьИ'ими джерелами' (про­ фІль лікуванни:органн двхaIIИJI, травлеНИJl, ВІД

4·02·92;

зараховується

сума. 'повертаЄТЬСJl

Одеси, ,Полтави,

ПРОДАЮТЬСЯ працюючі тopГOBeJlЬвi кіоски з мІсцем, торговельнІ вarи РН-І0 Щ 12У за ціною 110 грн.. Тел. 5-79-27.

-

42,3

участь в публічних депозитний

вартосТІ

гова,П.-Хмельнвцькorо,

лата в розстро'ІКУ. Звертатись за адресою:м. Бро­ вари, буJlЬвар' НезалежностІ, 14-Б, 2·Й поверх. Тел. 4-01-22.

~подаРСтва

за адресою:

БРОВАРСЬКЕ БЮРО ПОДQJ?ОЖЕВ ТА ЕКСКУРСІВ пропоиує шкO.IIJlP&М цікавІ подорожі: - до Кивва. - стародавнього ~ вІчно молодого мІста На берегах мальоввичOl1"O ідиJпpa, до Черн1-'

4·03·76; вІ",повl ...альиого секретара -

на

ПРИЙОМИІ ди1: середа

-

БРОВ~СЬКЕ ПТУ-4 запрошує бажаючих на кур· си вoдUВ леrкових автомобілів категорll сВ •. ОП­

Телефони: pe,l,UTopa -

об 11.00

сума

оплати ця

ПРОДАЄТЬСЯ житловий будниок в с. БриrlНцях во км від Броварів по трасі Кнїв- Бобро­ вИЦJI. Будинок дерев'JIНИЙ. обкладений цеглою, під mвфером. Є сараА, пorplб, КОЛОДJIзь, 0,5 га землі, фруКТОві д~eвa. Поруч вe.JIJDre озеро. Адреса: вул. Лагуновоl (у Броварах), 9-А, кв. 61.

до

ПУБЛІЧНІ ТОРГИ

до старшого судовиконавЦІІ С_ В. Білоус в каБІнет

28-298,

.. роботи.

м-u......... 08_

бажають ВЗJIТИ

торгів

рахунок

-

.•

оІ

учасникам

284).

будівельно.сантехНіЧНі

Ф8бpнq ММФ. Хіт'118Р8д

0.45 1.15 П-6.

відсотків суми перВИJUlоl оцінки квартири.

10

ПІCJIJI в

6-15-55, 5-21-75.

5-45·62.

хати.

Хай будуть 'завжщи І здоров·я. довіку хай буде ща сл мва І

ставку. Тел.:

ВИКОНУЮ

Васиm.D-

приходять

суду

холодильнвкв, МОРОЗИJIьнІ камери • Норд •• «МІНСЬК., газовІ плитн «Електа., обіірlвaч1 .Каховка_l •. Надаємо. гарант1JO. Забезпечуємо безоплатну до­

5-13·29.

І

ВсІєю родиною те6е ми вітаємо. довгоrо ВіНу та щастя бажаємо. Хай p8iдimь IПlРИНОСЯ'ТЬ і· буд­ Ні.

Особи,

СНД

Т

:::.:'~М00u8.X,"'+Iaм

... _ .

торгах, повиНН1

ПРОПОНУЄМО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ НА ДОМУ З ГАРАНТІЄЮ. Тел.: 5·34·34, 5-80-91,

ВІд щирого серця вітавмо з' 4О-рlччям ВІД див народжeRИJI

Тел.:

2.

oQбo3.

21.20 .......,.,...... or...... .......

- зarальна ПЛоща '66.8 в. м. ЖИJlа JJJ10ща кв. м, 3 поверх, 2 балкони. Початкова вартість квартири 29000 J1)И.

на IМИтницl,

Польова,

.ЧaplaнaПIIQ.

20.00 Т6-6. МОСІСІІа. .Cutwмoo _ . 20.30 Т6-6. моаеа. шоу ..... д....w..

м. Бровари. вул. Грушевського. буд. 3.6, Р. 48 відбудуться пуБЛічнІ торги З·к1мнатноl квартири

ПОСТІИНО В ПРОДАЖУ Є:

Від щирого серЦІІ вітаємо з ювілейним дием народжевни дорогу дружину, любу матусю, ніжну І лшдну бабусю БАРАНОВУ ГaJJННY Віктор1вну. Тебе. рідненька. раді ми віта'ти ВОВЯ'l'кові та будеННі дні. Бо ТИ для нас одна-Gдина мати І

rra

1'.30~ii_

12.00 д.n-ii с••нс. Х,... . 14.15 Тб·6. моаеа. .1lapQ. 11арнас. 14.45 ~T"-15.00 38rpмa 17.00 д..т..ніі сеанс 1725 . "-..... _ _~ PD388ПI. _ ДІТеЙ 1745 '~·CP·8iдeo. 18.10 т-,е IDrAP: Х,•. +іа_ 19.00 3arpaм 18.30 2·R ~ - . - _

l!POrPfIМ

УВАГА!

розточку коліичаствх BaJI1в автомобілів. виконує роБОТИ автокравом КС-2561.

тenла.

З lІОВarою І ~'ю чоловік, сини, .BeвleТкв, AOwa, ;sJIТЬ, ОНУІОІ Сергійко,

Леся, 'Вп8JlllК, Сашко

ПOCJlуг

11.00 Арт.афіша

28 лЮтого 1997 року

хата

ЛЮjЦСЬКОГО

10.00 Анонс

ПРОДАЄТЬСЯ ОДНОКІМНАТ:НА КВАРТИРА У БРОРАРАХ (40-19·8) Із великим заскленнм балконом. Тел. 6·03·78.

же ДОЛЯ на:МJІтить ще pQК'ilB багато. вli,!tпустить зДоров·:я. щастя Й добра. лаюкоюповниться

fiyдo.тe ~

перевезеlUUl вантажів по УкраlиІ

-

H8дaHНJlM

. Хай

і . 6З1Гато ІВ

lIePНiCUt

никам,

ст .. Бобрик, вул. 28-399' (КОД 'з Києва

НaJЗад.

Н~би вчора було тіЛьки ТіРlЩцять, а сьогОДНІ уже wlСТіДеся'l' ...

·хаЙ

21.55 22.05

Т6·6. Моаеа.•Том, д.ер; та іх

друзі.

,.58~35.~:~

ПРИВ МАЄ В МАГАЗИН ДЛЯ КОМІСІВНОІ ТОРГІВЛІ промислОвІ та ПРОДОВОJlЬч1 /fOBapH. За дов1дкаив звертатися: м. Киів, вул. Кра· ківська, 36/10, ВП сУкрагрOllJIВНМоитаж •• Теле­ фон: 052-02-77, 559-14-39;

годи ювІЛейного АНІІ иаро,дЖЄIUIJI. Наче птиці. ,летять Ваші роки. ух

ПОІІ н.-.

1IQДМIIН.

10.00

МYV 11PIIQCТ8_:. Ві4еОВОааР

«Беларусь •. . 2. ВИКОНУЄ: розпнловку лісу стрl'ІКОВОЮ пилорамою при в&тивм замовlІІІКа)І, а також ,можливе підписання: коитракту иа розпнловку лісу державним замов,

3.

РІЗА­

-

'fY - Т....... . 21.00 оСlТ·. -Шоу_ 21.20 Анонс

НТУ

7.30 Заrpaн 8.00 СоцiaJlwjО'aнaniт~напporpaмa .Під. теаст. , 8.30 Т6·6. Мосава. cepian про ~pqдy 9.30 Ilporpeмa _ дітей .Це ООН не про-

10.00 Т/с OI(P8CPtO І . . , _•• _ ~1.OO У внрі МОДІІ " • • oPooIy .......... xY~Т8. .....-. 2 .... 23.00 МУ3МЧН8 ~ .~ 0.00 НеіІмоІірне....,...,... . 0.30

....".

2О.5ОНо8ІсеІІ

.

111.ао т/с О3еММІ ,........

'**.

20.30 АІООНС nparpeм ТІ( .... 20.35 ТaprIнфopм'

трактор

биение,м

-

c:wr....

автобус АСЧ-ОО, UТOВІІПІКУ ВС-22 , КАМАЗи з причепом І(з теитом та без),

а еще

-

се.рдца .ВГрУ'ди. А коль . ТОННО оно верить: 50 - ' знillЧИ'l' lВСе впереди ...

Пусть Ми.нуют все в жИзни удачи сТаноВ'ятся в !рЯД; СИЛ. долтие ГОДЬІ, ну. как мини.м.у:м -

50

зт~время вну­

уже!

17.50 Чітко І lICItO 18.20 lOPOOC:ДOOOЦja 18.55 вечірні PO:INnI 11/І8 ДІТеЙ 19.15 Ві_ у мlcтиау 19.45 ~ 2000 ....... ~....-_- . . . " . . . . . . .. 20.25 Адреса діо-' YJII'IЇ

ТJII( ........

...... "_рІМ

11.00 Ммс:т_й _ _ .Тернт_ А. Ст_ жмтт. -О........! . . 3.30 Концерт Аоснna Кобзоне. ч.2 4.35 -Крнхіт&8 ГО'. Му,.тсepi8n 15.00 CottINниiI хрест (ТК -Міст-)

вІдкриТі М8ЙДаи'ІИКН ДЛJl відстою автомоБІЛІв,

неверится

зто добрая ,радость.

50 -

ЮТАР

6.15 Ф8бpouca ММФ. Хіт-парад

~. , Р8РІІІ 6.45 90х60х90 10.ао ~ npooc1'P8CrI" К-. 7.00 Тб·6. Моск.... Ви ~

ПІДПРИЄМСТВО сУКРАГРОМЛИНМОНТАЖ. НА СТ. БОБРИК КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ ПРОПОНУЄ: , 1. В ОРЕНДУ НА ТРИВАЛИВ ЧАС: примІщеllНJl АПК та Ідальві 3 обладиаиНJI'М, майстериl по ремоиту автомоБІлів, складськІ прим1щеllНJl вІдкритІ та закритІ,.

4", сонячні 'вітАННЯ с'кеПТИКifМ 1П'Ус.ть.

ХІ.................. 1 . . . .

. ...

Ай-Сl-n-ВІ

.

;_ (ТК .Міст" "'.00 ~.iнфopм8цjo1нe ~ -О.... ".. (ТК.Міст.) \6.30 Мис;т-", _ .Термт_ А. 17.00 I1ero_ЩJeC 17.50 кiнo>qpнan oЄpenaw. 80m ДicнвiI!1IIUICT_: 18.00 ."'-_ _ . u . - " - ' ; " ' n г.........--"-'-"-fL • ..,.... _ _ • х".".. ........... І .... . ' .

11.45~д/II08oIyД8'li

I1auТEr

'=~ .....,....101І.

-До 1 ПСМ ...• B.Mon--.

~.30 Сторіжса_ фecТНUIIO .Мenoд;..

~:·:~OCтpca86._..,.. ~~:::=--:=....

~~,.';;.~

ХУА.фUoo.м .Чор_

Н-.

_.

'3:00

15.30 п.щ.. _1I1QIIIIA 15.50 Адреса Дin080I УД8'Іі 15.55 добра ~ 18.25 6pмTaнcwrмil ЦI8UI оПортретмо 16.55 .. 17.10 п.щ.. _18QQIII 17.30 Стнмуll

evc-

8.30 10.00 СІІіТ ~ РОІ88' 10:35 /1QAopQ1o<:I -ЯНОІОо

18• • 18.10

r.40-":' niII...- haIIIIIQIIII ..... 18.20 Д/18ІІР8

8бм8ІІІ. ---~. МІ ІІІІ'"

13.45 Xr••. . - .МIІІІС8. с

101І8 8.30 Х""""н _ 1

ТЕТ

рон

.

фіа •• -Дао<тор Д.ФРі ~

мe1l8pТi

. ra-- Т8І .~ 18.15 OIНqPO"'-

. 23.15 v:'................. 8......

~ .ЦІ!

12.50 д/ж.81ф8М .щ.с.-11уч8но І ... ,.ао oIIto6a8)W1М8 _ . XМDIIНIA

7.05 мicwci 1t08I1IНМ 7.15 ПіСНІІ МiCtIЦtI 7.45 AнтpecolllolC8

8.40 А _ С8Мі 3 11.00 Арт·8фiwа

уа

ХУА 4ІІММ оН. Т88І8ІІА CUIYIdI п

• _~-n.a.45 ХУА.фІам .....- . . .•• ".2 ~40~Mf 1 45 Анонс 0.50 Мy3 .. J i 1 n ' ............... ·М· 11'50 р_ l1IIJrP8М8 .Т..... . О." ІСІ. ООФІЦІАМ8 _~ 1.20 Тopnнформ

.

.m. І .киlв.

ТЕТ

•.

Анонс

35

12.25 808•• Д/М--' 13.25 35 ~ КМ18 ., 14.00 rn-тon . 14.30 ......... .Qio8hw:R••• І 1'8I'wт8IIтe! 14.40 l1DI-'

r-..

::::'OT~= -дух -r""".· ....

Tlt'

20.40 УТН ВеОІіРІІІІ21.00 .. 2 1 40 - - - . . УТН ... ---. . - lІіТ 22:00 з:.;.;;ё 12.35:,.~, _-шu, '-......- • 22.05 ~ .......~ ...... 13.05 QIIICCe8 ___ Кусто 22.10 ~ nPOrP8М8 .....~-) 13.55 CмbDI..... OI~~ 1~.30-1 •. 15---~T.pe. 15.10Нooн:тon...-v .,~.. • ...... ._..... 1•.05 є..".., 23 10 Н '.

~:~ =~..

- " . 2 '8С'І_ КМ'8 23.55 .Т_ - ........ ~.. 15.30 Анонс проrpз .. 20 оо 1мфОрм1ЦillнO'-М_ nPOrJ:I8iI8 21 35 М_ 0.05 Адреса ~ УД8'Іі " .......... 15.35 'Грації, від .г ВlСу. . •ВЇСТіПІ_. 11.40 Х""-..- .Каре: c:....n. --..0.10 МoIIQAbIнi 88'OOPfМЦi а .HТY•.•~· 16.00 Тoprінформ 20.35 /1pon«)з . - 23.10 ЧекаАте! lЬмiтw:. .. .i .......Т8Ате! міс..• . 16.20 -Вiдlcрит; небеса-: КІІУб _Дзwм 20.40 6n8rOДIItIa ~__ .23.20 У '-у ефірі. 60<_ ТнТОІ8Ір 25-1 КAНAJI Вертова. .Дopcn /I1J Хремуо. lCOItЦIIPТ П!I08UI' 0.10 -ПрооеіТ .. ,_тра! •. НNНtOA ефір: мy3II'~ 17.30 /1porp8мa.B ,,~Ї ММ>ІаІ1іna і н"" ~~ те ~• ..о. аа, ryмop. 7 оо 3рен&у ме С8іТ8Н&У... 7 45 ~па. . , '. Н_.3'!8СТ_ 7-1 КАНАІІ 7:'0~~ . 1. - cтaICТOlМЦl~• 21.40 КІІУ6 ........ ...,.... ТУ _ Та68715 Т.,......,. .М"'_." ....... 18.00 ХУА.4ІІмм..•По УОА 611І _ ' . 2 с . 2230Мen0p8м8 800 Анонс"1500. ~ "I'''.'-t~ .,lІІ.ОО.Кvcл.. • 2і 10 Фyr6oA. Чewnioн8т Aнrlli!. 0..ІІІІ/І ту. 8:05 ..........._ ":00 ~ с;:.........· 3020'3010 .·~~дo6paнNT.-. .• діти. РІ -.....1.20 Х ~ ...... • І Г,," "~ 23.55 ПpontOa..-8.25 Ток·шоу .Аетurpaфo • • . . . . n......... IІІIІ!.ааll''''......r. 21'.00 oCet!peYНI _тeplan.... 12 СеРІе . 8.55 -...... 22.00 CIIYIde r 135"- _ _ _ 9.00 Myno.T~'38 .....·.ОПРНеІТ 10.10 Т••!lа ..... ' ' ' 1 1 - ' ' . І_с. rocnlт8lli МЕШ 11 ....... . - ао м-.;. 18 IНWI . : 21.50 Се.,.." ..ДOI.НOOt. - - ' . 82С. оо " '. с....... 14.30 ......nopoo 11 22.15 23.

ТЕТ

='т.-м

• 17.00 QassiC ........ ср

,ч.

==:::...-

515 (8805)

1005 .. ГрацІ! ВІД .'r~atjtCy .. 10.30 .Шан<: на ."rrя'1.00 .Ку." ...

22.30 Aдpega ~i YД8~i 22.35 ВiдeOooi8JI' .

tn

КнlIICWti

11 . ;.:00' АІоонС'

13.00 УТН 13 10 Ф8мТ'lІОто -H~· 13:40 My...~"'-14.45 Il8IIiTPII 15.05 .&со •. ЧcIpI!oбouIo., 1530 H8Цioн8NoнМA 1Iiт-f18P8Д 3

РО88І'

1.:00 ...... 18.15 КPWIi • 30 ,.~1. - - - - - '

a:~ =м.. м-т.

16.00 УТН,._

~ мчір

.'

Хочу ст.тн 3іРКОІО

15:ЗS-с.іт_. ~

...мо-

Iз.10Н868ра!.-с:"з.- 1 _ _ _ - . . . ',55'~ ~P;.~ -

~tFooCVfн 110.10 u_"~............ IIT-f18P8Д ~Закон с _он'

t:::-

.•• х·"'.... ,.,.. ",.. ........ І

..,.-~. У1фІІи.со.е cnoptllOТO му,.т.фі-.

10 15

~-

..-

10:30 11.00

22.20 .. Поема про маІрасн"

XPt'IJJi,flt«

20 2О'Щu? Де? Поою..у?

~=...~~':: r: ~~. . MaЦtl

.,' г:~ ,100.2520 ~oн •.~

.

.

20 оо

Ж іІ Т т Я~ •

справах преси

М. Бров,рн. "уn. Київська. 154.

7Jб.

#15 1997  
#15 1997  
Advertisement