Page 1

•. -.o. .

СЕРЕДА, 21 лютого 1996 РОКУ..

rнer

• 17 DI'IU 1_ ,..,

Г.1& il8WlllI " . " ТА r1111181 'AlIWQIIX IWТAТ1l

На даний час енергетика УкраїнИ

пере5уває

в

скрутному становищі, що може паралізувати еконо­

міку всієї країни. Маючи достатні генеруючі потужності на атом­ них, теплових та гідроелектростанЦіях, енергетики

не спроможні задовольнити потреби народного 'гос­ подарства та населення в електричній

тепловій

eHeprJЇ.

Головна причина такого становища неплатежів

за

глибока

енергоносіІ.

Через маСОві неплатежі споживачів за використа­ ну електричну енергію, борг яких складає понад

трлн. крб., енергетична галузь стала фінансово неСПРОМОЖНQЮ створити на теплових електростанціях необхіДНі запаси вугілЛя та мазуту. З тієї ж причи­ ни подача природнього газу fla електростанції зни­

107

жена до мінімального рівня, а водні ресурси р. ДНіП­ ро спрацьовщli до критичних позначок, подальше їх використання стає неможливим з екологічних кри:rе­ plїB.

Коштів не вистачає на проведення ремонтів енер­ гооб.1аднаннята на виплату заробіТної плати. Практично одна третина виробленої електроенер­ гії споживається безплатно, що поглиблює кризове становище. . Із зазначених причин

протягом

єдиної

ку

енергетичної

системи

та

крізь

минулого

перспективи

лективів

призму ро­

глянути

на

трудових

ко­

БроваріВ, то ста­

не зрозуміло: навіть най­ меншого зростання обся­ гів промислового вироб­ ництва можна буде до­ сягти

рації

за

умови

концент­

всіх ресурсів

і

зу­

ності процесом енергопостачання. У такий напружений і складний період енергетики УкраїНИ звертаються до керівних державних струк· тур на місцях, до всього населення за підтримкою 1 допомогою щодо вирішення питань проведення своєчасних розрахунків споживачів за спожиту

елек~ричну та теплову енергію, лікВіДації боргіВ, що склалися, та виконання встановлених режимів електроспоживання.

Міністр еиергеітики та електрифікації УкраІни О. М. ШЕБЕРСТОВ. Голова ЦК профспіJIКИ робітlПfКtв

кату,

алюмінієвого

про­

алю­

мініЮ, плівки }ЮВОї, труб З стів

товарів

на розгляд

се­

депутатів. Те, що ситуація

у ви­

склалася

украй непроста, ніхто не збирався приховувати. на

думку

заступника

першого

голови

міськ­

ради з виконавчої роботи В. М. Гриня, котрий ви­ із

ють

що

прогнозом

еко­

трудові

міста

збільшити

випуск

народного

спожи­

-

вання

плану­

й

меБЛіВ,

опалювальних,

ІюбничіЙ сфері

Але

поліеТИJ1е­ термопла.

...

Відрадно,

винесеними

сії міської Ради народних

збільшено

конструкцій із

колективи

котлів

Це те, що виробничої менш

є

стосується сфери.

важливим

розвиток

питанням

соЦіальної

підприємств і організацій споруджуватиметься 73квартирний будинок по бульвару Незалежності, ] 43-квартирний будинок житлово будівельного

цій,

-;:\Ооперативу

порошковоІ

металур­

Зможуть вони досягти на­ мічених результатІв,

--

дольової

місць,

320

ІНВЕСТИЦП В КРАЩІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАІНИ

МІ\ «Азовсталь:. Миколаївський

глиноземний з-д АО «Стирол:. Херсонський

суднобудівний завод АО

«Лисичанськнафтооргсинтез:.

АО «Електрон:.

АО «АЛЬІе паруса:.

(Львів)

(Миколаїв)

МК «Запоріжсталь:. АО «Нікопольський завод феросплавів» АО «Азот:. (Черкаси) сХімволокно:.(Чернігів) ... і ще десятки базових підприємств украінської економіки.

Одержати

КРАЩЕ БУТИ ЗДОРОВИМ І БАГАТИМ

економічного

соціального

розвитку

Броварів у році J996-MY. Адже від того, як пра­ цюва тиму гь

ТРУДОВі

лсктиви,

Я1і

мсться

місті

в

соЦіальна

ВІДДІЛЕННІ

ОЩАдБАНКУ

в

попередні

роки,

цьому плані в Броварів є

набутий

досвід. А,

непоганий

значить,

можна

сподіватися, що ще охай­ нішим

і

чистішим

наше місто

вже

в

стане недале­

кому майбутньому. Важливо, що в цих за­ ходах

чітко

зазначено

обхідно

виконати,

які саме обсяги робіт н6 конкретних

вів,

вказа­

виконавців

громадських

зацій.

органі­

Міськвиконкомові

і його службам навіть при найбільшому бажанні ду­

же сутужно й накладно наводиги п')рядок У місь­ кому господарстві. то­ му ДОІЮмога й піДТРИМlta

1\

колективІв де

дуже

1 громадян бу­

доречною.

На сесії міськради 11 учасники прийняли рішсн­ ня

про

встановлення

до­

дали

ваНні

вигляд

більше,

що

міста.

сесія

Тим

затвер_

дила цілий переЛік захо­ дів ПО комплексному бла­ гоустрою

міста.

Цим документом перед_ бачено здійснення маСllI-

ФОНДУ

пільги

в

оподатку­

окремим

ствам

і

Прийннто

підприєм­

громадянам.

рішеннн

із інших питаю>, них

дп

також ш{лючс­

пnрядку

дснного.

В. НЕБРАТ.

ДЕРЖАВНОГО

МАйНА УКРАІНИ у м. Броварах повідомляє, що

Оголошується

дила перелік об'єктів комунальної власності міста,

що підлягають прнватнзаціІ в Броварське

конкурс

1996 році:

трикотажне

орендне підприємство

«Мрія»

Кафе

вул. ГагаРіна, «Фонтене-Су-БУа»

Контрольно

21

бульв. Незалежності,

7

'Z

Гастроном

«Любава»

.N2 11

Магазин

«Колосо!\»

Магазин

«Госптовари

28

вул. Постишева, вул.

Гагаріна,

9

7

_ ревізійний

відділ по м. Броварах та

Броварському району ого­ лошує

КОНКУРС

щення

вакантних

головних,

1

старших

на

заміпосад

провідних контролерів-ре_

а візорів.

.N2 42»

вул. Київська,

Дрібнооптовий магазин .N'2 53

вул.

МП «Парус»

вул. Кутузова,

292

Олімпійська,

У конкурсі можуть бра­

7

а

4

ПРЕДСТАВНИЦТВО

ФОНДУ

участь

вищою

ДЕРЖАВНОГО

Броварське міська Рада народних депутатів визна­

підпрнєм~ва

ресторану

2

середньою освітою

з

бух_ та

не менше

років.

Звертатись за адресою: м. Бровари,

«Спорт» JJIЛЯХОМ ВИКУПУ членамн товарнства покуп­

на,

ців -трудового

за тел.

коnективу.

та

громадяни

стажем роботн

MARНA УКРАІНИ у м. Бровари повідомляє, що

чила спосіб приватизації

ти

галтерською

• діяльність

і

вже

Броварська міська Рада народних депутатів затвер_

дивіденди.

про

як

візьмуть трудові колекти­ ви, мешканці міста. В

сам

бульв. Незалежності,

швидкі

міськвиконком

впевнений, що найактив­ нішу участь їх реаЛізації,

стрій. І не тільки це, а й

Перукарня

капіталів,

захюди,

плат до пенсій почесним громадянам Броварів, на­

вул. Гагаріна,

швидкий оборот

горо­

політика, залежатиме й доБРJ6уг людей, їХНій на_

Ресторан «Спорт»

-це створення мережі аптек з пільговими цінами, великий асортимент лікарських препаратів, вкладення коштів у перспективну галузь охорони здоров'я,

ІЮ­

здійснювати­

інвестиційної компанії «ТЕКТ:.

інформацію

ВИ МОЖЕТЕ В БУДЬ-ЯКОМУ

та

саме питання

прогноз

бульв. Незалежності,

ІК сТЕКТ»,'а також обміняти свій привати­ заційний сертифікат на інвестиційний серти­ фікат компанії «ТЕКТ:.

М. БРОВАРІВ.

про

Кафе «Вербиченька»

і голландської фірми

самих

Але, розробляючи ці

з числа трудових колекти­

Програма «Здоров'я в кожний дім

«PHARMA-NET:. -

ентузіазму

дян.

лорічного, то депутати за.

сію питань

інших

доріг. Звісно, все це по­ требує немалих коштів і

но

Я аж ніяк не випадко­

,).

та5ної програми ВПОРНД­ куваннн оудинкіВ, ву­ JІНЦЬ, місць відпочинку,

ління Фінансів міськви­ конкому Т. П. Толмачова. Що ж до бюджету мину·

во виділив із широкого переліку внесених на се­

Триватимуть роботи й на будівництві полікліні_ ЮІ на 1 ООО відвідуваНІ, за зміну, дитячого саДКа

на

управ_

конання.

учасТІ

«Конвал ія

начальник

твердили звіт про йоro ви­

Плануєтьсu розпочати будівництво' школи NQ 11 У 34-му мікрорайоні. За

ПРЕДСТАВНИЦТВО

ІІЕ "АІІЮЄ І' 8111/ ІІІ/АЕІ" І "IlIЕ 31"ОВ'І

повіла

Не

сфери, хоч джерела фінан­ сування капітального бу­ дівництва дуже обмежені. Але попри всі негаразди цілком реальним є для міста намір спорудити й здати в експлуатацію 6 житлових будинків на 669 квартир.

рахунок

об'єктів соціальної інфра­ структури. І, нарешті, са­ ме нинішнього року буде закінчено проектування тролейбусної лінії. Як бачите, програму намічено дійсно_таки со­ лідну. Реальність 11 здійснення залежатиме в першу чергу від надход­ ження коштів до міського

бюджету. Про джерела ЙОГО формування на ни­ нішній рік депутатам до­

верхнього

дитячого трикотажу і т. д.

ження виробництва мож­ на призупинити. У році НИНішньому передбачається збільшити обсяг виробни­ цтва промислової ПРОДУН­ ції на 75 Відсотнів проти рівня, досягнутого в 1995 році. Планують досягти такого збільшення колек­ тиви заводів «Стріла», алюмінієвих будконструк­ гії, АТВТ «Світлотехні­ ка», деревообробного ком­ бінату, АТ «СофіЯ» ...

еиергетики та електротехиічної промисловості украllШ С. С. ШИШОВ.

випуск

буде

врлі ловив себе, коли зна­ йомився із матеріалами,

сподіватися, що темпи зни­

керова.

значить,

силь. На цій думці мимо­

номічного та соціального розвитку Броварів на 1996 рік, є всі підстави

усього

oclHHbO-ЗИМОВ9ГО періоду 1995-1996 року працює в аварійному режимі, використовуючи всі можливі засоби (обмеження і відключення) для збереження цілісності

Якщо

ступав

галузь

Програму намічвмо. Час ара ТИСИ аа РОООТУ

Ноmаm". І. сесії .міСЬ"Р4дU

Звернення

криза

.N'2 15 (8705) ЦІВа АОІ'НіР"

15,

кіМ.

вул. Гагарі­

311,

довідки

5-03-97, 4-24_53.


2

стор..

Середа,

21

JlIOTOrO

ність працювати в ДНіЛО­ зі, вирішуючи проблеми освіти і освітян.

Надіїний місток КОНСТРУКТИВНОІ

Аналізуючи року,

економічне

вчителя

становище

пільну

втрачає

свою

цінність,

престиж

своєчасної

бітної

тя підказали необхідність реорганізаціУ райкому профспіЛки у раду голів. Це більш демократична QTpYKTypa, яка дає мож­ ливість кожній первинній організації брати участь у вирішенні будь-яких пи­

працівників освіти при­ звело до масового відтоку кваліфlКОВаних кадрів. доводиtься з гіркотою ви­ знавати, що профеСіЯ сус­

занепадає

тань,

а

також

проблему

педагогічної

ганізація працівників ос­ в порівнянні з мину­ лим роком скоротилася і становить близько чоловік. віти

доплат

нам Від­ лише

яка

головами з

і

житті

країни,

повна

'fI

первинні

пра-

а

не

В

орга­

сторінкою.

Корсунь

внутрішніх

яку

до

з

Це є

в

пере­

орієнтація - ПРОфСПіЛКОВОУ дІяльності та й саме жит-

ресів,

а через

по

освіту

і

працівників

ад­

одержали

надій­

повне моральне

право спитати з нього про

виконану роботу. Це, без сумніву, сприятиме успі­

мате­

ріальну допомогу для ін­ дивідуального БУДівництва, понад 50 отримали мате_ ріальну допомогу у зв'яз­ ку з хворобою та іншими соціальними потребами. У вирішенні цих життє_

зацікавле.

-

спіЛки

галузі

відчутну

голОВИ

дба~ити цю статтю ви­ трат. Тоді голова профко­ му матиме матеріальне заохочення, а члени проф­

будівництва

ху

справи

ності

і

результатив­

роботи

профспілко­

вих комітетів.

рівське JCOмандування йшло на найвідчайдушНі_ ші

кроки. Але наді'.! вир­ із «котла. не су­ дилося здійснитися. ватися

Не випадково

називали

«другим

Сталінградом,>. Чітко й . проведена двома фронтами - 1-м Українським (командую­ чий генерал армії М. Ф. ВаТУТіll), 2-м Українським (командУЮЧИЙ генерал­ полковник І. С. Конєв) операЦія

дозволила

дальшому

В. КАСЯ.нчук, голова президіУ район­ ної ради профспілки:

до

сконцентру­

вати перед битвою крупні сили. По кількості ми чули

На. пишуть

гутні добрі руки! побачили з

минулого ро­

ність

до

хворих.

лікарні свої проблеми, пов' язані з обмеженням фінансування, бракує до-

• ГОСТІ сиділи за свят ко­

вим столом. Не було ли­ ше господаря. Скажете, сцена з «Платона Крече­

Це­

доводиться

в

виконує

ЇІ

-

поєднанні

з

завжди

досвідом,

перед

-

власним

і вимальо­

повинно

ти Добро.

А в

Заради

цього

Сергій АнатолійОвич

слідчого

ній

перемага­

нилов і обрав

свій

то його

з

колег,

самовіддано працює,

Та Дани­ відміннО.

зло

.

-

Зло

воно, як і хво­

отруює людям життя,

розслідуван­

багатоепі­

зодних злочинів. І

кожна така справа

то ціла сторінка його на-

аби

було покаране.

ється

також

не­

якими

А останні півроку займа­ складних,

Да­

простий шлях, як і бага-

роба,

ням

і

ланцюжОК

вується істина.

ви­

цять заохочень по службі.

права.

СУМЛіННЯМ

в

За час роботи має тринад-

немає

чесністю

складна, відповідальна, вимагає багато сил, емо­ лов

прекрасним

Ж, як І у Всезиаюча

ІІкlА

так

ках

нас, ста­

довІряють

мешкаиці

на

s

погоднтися

наА-

те,

своєму,

продукту.

.ІІЬОДЯНИКИ

та

приваб.llИВОМУ

Бровари.

б

змогли

на_

випуска­

пряники

приходить

збавляє мально

негадано, по­

можливості

нор­

працювати,

спо­

кійно спати, бути

впевне­

ним у завтрашньОму

дні.

вання

стало

списку

чинів. ву те,

ще

одним

нерозкритих

у

зло­

Ускладнило спра­ після повторно­

що

го (І) пограбування потер_ пілі, боячись помсти, не звернулися відразу до мі­

ЛіЦії.

Спрацював

квартиру,

та

ки

у

ВИГ.llяді. (Укрінформ).

погрози

гарячої

прас_

Внаслідок оперативно_ .пошукових заходів слідчий Данилов, ДіЛЬНИЧНі інспек­ тори Клерик та Житкевич,

оперуповноважений

Миш­

коріз виявили макет Пі­ столета в квартирі місце­ вого

жителя,

а далі

спра­

цювала інтуїція ...

-

ше та друге пограбування здійснене одними і тими ж злочинцями, а50 друге ЯКИЙ

знав

«наводчика.,

про

вступив у бій 2-й Укра­ їнський фронт. Перший же Український фронт розпочав

атаку

пізніше. до

З

останньої

крадіжку,

здійснену раніше.

ВерсіЯ

підтверджувалася тим,

що

гаючись

за

до

Слідчий доклав чим-ало зусиль для того, щоб ва­ женна справа була завер­ шена і передана до суду. А злочинці постали перед

си.

працівниками

Іхній візит після

Ними

6

років

а

далі

ПРОДОВЖУВaJ1И

за

невідомі у масках і увір-

засудже­ позбавлен­

-

Г.

17 лютого рожим

із оточеним во­

угрупованням

бу­

ло покінчено. А 18 ЛЮ1'О­ го Москва салютувала ві_ нюпомному подвигові бій­ ців і командирів у блискУІ"

чій битві під Корсунем­ Шевченківським. Резуль­ тат цієІ військової опера_ ціІ був просто' - прнroлом­ шуючим:

тільки

в полон

було взято понад

тисяч

18

гітлерівцІВ,' чимало бойо­ воl техніки. .~peMOгa в цій опера­

цП стала ще ченням

одним свід_

таланту

воєначальників, на

наших

адже

дозволила

во­

показати

всьому світовІ силу -й міць нашоІ арміІ.

Ради ветерані8

міста і

району сердечно

вІтають

учасників

за

Кор­

сунь- Шевченківський

Із

битви

цією вікопомною датою 1 бажають колишнім фрон_ товикам МіЦНОГО здоров'я, щастя, успіхів у справІ

військово

-

виховання

молоді.

М.

патріОТИЧНОГ~

МАКАРЕНКО,

.

член ради

президії місько! ветеранів війни,

праці і Збройних Сил.

і

відрізнити

ЙОГО

від протесту (і таке трап­ ляється),. що люди часто самі відкривають йому душі, щоб зняти тягар гріха і очистити сумління. Сергій Анатолійович ДО закІнчення академІї внут­ рішНіх справ навчався в педінституті. Він має не­

абиякий

дар

педагога,

психолога. І це також до_ помагає йому у роботІ.

А ще, як зІзнався сам

міськвіддіЛу.

В

_минулому

році', його команда зайняла третє

першості з футболу серед

сприяв

.

й

ті,

хто

злочинцям.

Є в

біографії

один

який

допоможе

чому

місце

збірних Сергія

Анатолійовича він,

що­

в

обласній

МВС.

Це непересічна людина, яка бачить стільки на сонцІ,

плям

але вважає світ

досконалим

і

прекрасним.

дня стикаючись з негатив­

І щоб вІн був саме

ними

не

ким, чесно і сумлінно ви­

людину,

конує свою нелегку спра­

явищами

стільки

«допит,>

А.

-

повідальності

тут же

лягти на живіт,

району

ня волі, притягнені дО від­

не

відкинули

Яготинського

генерал-полковника Кравченка.

болом. Він капітан збіРНОІ

но до

м.

нападу

пець відчинив двері. Ного грубо

ВИЯ~И{lИСЯ

та_

сусідньо­

Винних у скоєнні роз­

бійного

ставляючи до ка пістолет,

що хло­

оо

проявився

СЛіДЧИЙ, захоплЮється фут-

пограбування

стільки логічним,

нц­

дні'

уродженця

Оде­

щО слів на вітер не ки­ дають, грабіжники, при­ спини юна­ примусили

був

оутні лант

чниу

пад.

зрозуміти,

назвалися

міліЦі'і.

ціну

квартири.

і

ТОГ0,

будь-яку

ме він допоміг вчинити грабіжникам розбіЙНИЙ на_

законом.

Шевченківським рОЗПОВі­ дали й інші броварчани М .. Трегубенко, Я. Юрко, Д. Щербина. У ті неза­

хвилини

Як згодом з'ясувала мі- ЛіЦіЯ, пістолет був лише вдалим макетом. Але ca~

дарі

говоритимуть.

й

наших, то в німців. Нама­

про розправу, якщо госпо­

підкріплення'

;Днем

першой

битви перевага була то в

ШТРИХ,.

багато

одержати

І все ж 24 січня Кор_ сунь - Шевченківська опе­ рація почалася. Першим

злодії подзвонили У двері

Для

Обмежени_

два громадянина

Оперативно слідча гру­ па дійшла висновку: пер­

через

можливості для й РОЗГРQМУ во­

сповна

валися

...

якнай­

краще план, що його за­ думали грабіжники, які вчинили розбійний напад на

допомогою

раза. Тобто,

2,6

матеріальні запаси.

що

і

установ­

ми були й діІ авіації. І як результат - війська не

домашньому,

Непогаио

промисловцям

самохідних

«розквасило'>.

,Нью·Норк снаАСQ.ІІодше мІсто» у США. І ще одиа примітка до статистики. Незважаючи иа те, що в Нью_Норку можна купитн майже будь-вкl .ІІа­ сощі s багатьох краін свІ_ ту, нью-1І0Рlщl надають пе­ ревагу

і

2,4,

у

Але вкрай невчасно на­ стало бездоріжжя ви­ пав мокрий сніг, шляхи

висновком

про

гарма­

рога.

БІльшого мІста США внтра­ чають на солодщl величез­ ні суми в 1933 році, на· ПРИК.ІІад, 722 млн. доларІв. .ІІкщо ж врахувати, що то­ ,11.1 ж по всlА краіні було "родано СОJ\одощlв на 12 мільярдІв дО.llаРlв, то мож­ статистикІв

в

-

були всі оточення

руках.

Щороку

танках

артилерійських

облиті шоколадом горІшки сЕм ен,ІІ. Ем», ІІкl, ЯК вІдо­ мо, тануть у роті, а не у

ти

І. МЕРЖВИНСЬКИR, м.

по

в АмерицІ, стверджуе, що- на другому мІсці, за ПОПИТОАІ,

шим

людям.

Цей випадок такий, як і багато інших. Вдень в одну із броварських квар­ тир проникли грабіЖНИКИ. Забрали цінності, гроші і зникли, не залишивши ні­ ЯКИХ слідів. Це пограбу­

подій. Напружена праця інтелекту, розуму і серця

Робота

напруги.

інші, доземно вклоняємося

безсонні ночі, де живе ВІ­ ра в людину, де на помил­

поновлюється

їжджати на місце пригоди

ційної

ві на землі. Ми, що ліку­ Baлиcя в кардіологічному відділенні, М. Д. Кар­ пенко, 1. М. Кулінич, Ю. Г. Беседкін, В. І. Моз_ -говий, В. М. Горобей та

Таке ЗJЮ, від якого ні­ хто не застрахований, квартирні крадіжки.

Кільце за кільцем

міськвідділу внутрішніХ справ Сергія Анатолійо, вича Данилова. Притому не така вже й рідкісна.

проведення

випускниця

пруженого ЖИТТЯ" де нер­ ви палять ся , мов хмиз, де продовженням дня ~

к,:!

ситуація з життя слідчого

експерименту.

до­

бе найблагороднішій спра­

цим

купують

1,7, -

тах і мінометах

&е! ПРIВіІ на ПОМІІІИУ

будн.l

чи

тистика,

Одеського медінституту імені Пирогова та всі Іхні колеги, які присвятили се­

Є у відділенні й у всій

Мlлl",'ЙСЬ81

час доби

ницька

щороку

ЗвичаАно

вдячності

не тільки

скільки

сСнікерс».

противника:

по ПіХОТі- в

думаете,

нью_Аоркцl? 180 тонн. А які s ннх наАПОПУ.llярнішl?

свідчений Н. І. Белей, а й молодий лікар І. А. Руд-

справжнє людське добро. Складовими їх успіху е висока кваліфікація, чуй­

та інших хворих. Ми віД-

будь-який

слуговують

вн

солодощів

на труд_

ни, доброту сердець і ви­ сокий прОфесіоналізм за­

гічного відділення творять

своїх тяжких недуг не міг не звернути увагу на все те, що оточувало мене

.ІІк

за старанність у праці, відданість справі медици­

рих. Нестор Іванович Бе" лей, інші лікарі кардіоло­

там лікуватися. Разом з лікуванням

часто

тут

все це взяте разом, об­

-

і самому доведеть­

Ному

Найщирішої

життя.

разно кажучи, зцілює хво­

Не знав то­

Не вгадали.

до

глибоко обдуманий аналіз, постійний і дуже уважний огляд хворих, ефектив­ ність і гнучкість методів і прийомів лікування, теп­ лота добрих душ лікарів

ку у газеті «Нове життя.

та».

тунелю,

нас лікарі-кардіо­

повернули

незважаючи

перевищували

сНАНСОЛОДШЕ» МІСТО )І' США

нощі, ці чудОві люди чес­ но і самовіддано викону_ ють СВОЮ роботу.

широкопланово і поглиб­ лено. Точний, виважений,

я прочитав інтерв'ю із завідуючим кардіологіч-. ним відділенням Бровар­ ської центральної лікарні

ся

Та,

краю

Лікування ведеться

""",." що

всемо­

на

довгого

якого

логи

ІЕС10Р'

Н. І. Белеєм.

статньої кількості ліків, немає можливості закінчи­ ти розпочате БУДівництво, низька заробітна плата.

Відразу

світло

темного,

"іРА

ді,

душах

взяв на свої святі,

ШІ'"

червня

своїх

такий стан, який подібний ДР того, якби нас сам Бог

21

ТУТ' в

Й

аби що

Про труднощі й жорсто_ кість битви під Корсунем­

Але, не зважаючи на цю обстановку, наше команду_ зуміЛо

рушницю

насідав.

складу І-І танкової та 8-ї армій гітлерівських військ. Це було досить сильне

вання

в район!

братися за автомат, Відбити атаку ворога,

угруповання.

-

точилися

601

титанкову_

адже

входили

наші

лося відкладати набік про­

сил у ворога не бракува­ ло. В районі Корсунь­ Шевченківського знаходи­ лося 9 піхотних, по одній танковій і моторизованій

дивізії, що

і

Ново-Миргород - Рази­ но Токмач Лисян­ ка. Ному нерідко доводи­

по­ стра­

ЦіНОlQ,

земляки­

ні

В,ИГРаш у цій битві дав­ дорогою

участь

Шевченківським Д. М. Дарда, особливо напруже­

тегічне завдання -звіль­ нення територіІ УкраІни від німецько-фашистських загарБНИКіВ. ся

Корсунь­ брали

учасник звільнення Києва та Qoїв під Корсунем­

в

вирішити

У битві під Шевченківським

ороварчани.: ЯК пригадує

. спланована.

при формуванНі його пере~

для

Наприклад,. торік понад

20

ним містком конструктив­ ної роботи, коли стосунки між нею і ПРОфсПіЛкою формуються не на під­ ставі відокремлення інте­

та

на

житла та інших соціальних потреб.

укладає

співдомовленості

міністрацією.

асигнувань

видатках

придбання

га­

в розмірі У межах

загальних

що

'врятувати своУ війська від неминучої загибелі, гітле.:

Віт­

п'ятдеся­

ШевчеН"іВСЬКИЙ

_

«котел~

профкомів окрім основної роботи несуть велике на­ вантаження. Райком проф­ с~ки протягом трьох останніх років двічі на рік преміював Іх та проф­ актив, але це не вихід із становища. Діяльним ГО­ ловам профкомів потрібно платити з npофбюджету первинних організацій, а

за­

працівників

лузі, і коштів п'яти відсотків

райкому.

угоду,

матеріального

охОчення

секрет,

війни,

тиріччя Перемоги в якій ми торік відзначали, Кор­ сунь-Шевченківська битва є особливою і .яскравою

нізаціі очолили авторитет­

встановлення

історії Великої

чизняної

пов­

Ні, принципові люди, які виправдовують ДОВір'я ко­ колективів й уміло стають на захист інтересів . пра­

десятипроцентного

фонду

з райво уже третій рік. Саме життя підводить нас

ор_

характеру

««СТ АЛІНГРАД»

первин­

відповідальністю.

результаті

життя

ня

вирішити через колек­

тивну

зацікавлена в

економічного

профкомів,

членами

но

реально

політичного

ною

цівникам за проїзд до міс­ ця роботи, і внкористан­

проблем районна рада профспілки зуміла успіш­

цьому.

Зміни

при його

ефективніше з

Більшість

може захистити права тру­

дівника

рофсnlЛ80ве

контакті й

сус_

громадською

ганізацією,

і

педагогічним

усіх

спілки поставилися з

класах_комплек­

умовах,

спрощує

УКРАІНСЬКИЙ

їх підготовки члени проф­

тах та інших специфічних

заміні чи вибутті. І най­ важливіше те, що голова ради працює в тіснішому

однозначною: потрібна. Бо тільки об'єднавшись, ми зможемо вирішувати пи­ тання соціального захи­ сту, і лише профспілка є пільстві

в

освіти надають

них організаціях пройшли звітно- виБОРНі збори. До

бюд­

плат працівникам закладів освіти, які працюють в умовах двозмінного нав­

переобрання го-

лови профкому

1685

нашому

заро­

Не

n

гогічні працівники галузі. Районна ПРОфСПілкова ор_

в

Восени в

жету для встановлення до­

чання,

допомогу

керівники району і безпо­ середньо голова районно] держадміНістрації Л. В. Слободянюк.

виділення

місцевого

ЛQ.8~Jlm"

со­

цюючих.

ності перебувають непеда_

єдиною

з

і

питань

li 15'(8100)

8! Ж И ТТ 1I

характеру для

працівників галузі велику

1995

виплати

важливих

ціального

відзначити:

плати,

коштів

Діяльності. За межею бід­

А чи ПОТРібна профспілка взагал1? повідь може бути

угоду

варто

во

майже все, що бралll на себе адміністрація, ви­ конано. Це і дотримання

роБОТІ Вкрай важке соціально­

сВ О

року

1996

втратив

віру

зачерствів

стан

вміє

іНШОГО,

життя,

в

душею,

на­

та_

ву.

зрозуміти мотиви

зло-

Н.

ГАМАЛІВ.


НІ

І СТОР..

1& (870&) но

ВСIІО.1 010'11 свій 'Іас ОвОШНИЦТВО' 3аВЖДИ бу.JIО ОДНlвю з наАтрудомlст­ кtmвx ГlUlYзей cl.вьсьісоro господарства. ЦI.DкOM прн­ родно, ЩО Зara.DЬна криза особ.JIНВО негативно

врожайнІсть склала 54 центнери з гектара, або на 20 центнерІв менше, ніж у 1994 році. Зрозу­

по-

8Ha'DI.JI8.CJI на виробництВІ OBO'leвol продукціі. А, отже, й на нашОМУ xaP'l080MY раціоні. Скажімо, у

ТруднощІ, ЩО ми пережввuмо нвн1, ЗУМО8.J1енІ ще

й неспрВJIТ.JIивнмн погоднвмв умовамв МВНУ.JIого року, ЯКІ СУТТ6Во 'ЗНВЗІШН урожай раду овочевих КУ.JIьтур. А яка З8rмьна ситуація в YJqlaJHI з 080-

Як відомо, починаю­ чи 3 1990 року, овочеве поле в УкраІНі стало ско­ рочуватися. Далися взна­ ки дорожнеча мінераль­ НИХ" добрив,' гербіцидів, дефіцит паливно-мастиль­ них

.

.

матеріалів,

зноше­

ність -техніки t хронічна нестача коштів на 11 за­ міну. Але з 1995 року намітилася тенденція до стабіЛізації становища . і навіть сталися певні зру-· ИІення до поліпшення справ. Наприклад, порів­ няно з 1994 роком за­ гаіІьна площа овочів у колгоспах

і

держroспах

.ч".оне

·Жоemе ~3~MHe

І

·Не варто

вlа

проходило найбільш ін­ тенсивно. Так, якщо в 1994 роц1в громадському

кі проблеми з реалІзацІєю вирощеного врожаю. Ча­ стина огІркІв, редису, по­ міДорІв та Іншої продук­

пІд цим

«другим хлІбом.

секторі картопля зайняла

162

тисячі га, то в 1995лише 116 тисяч га на третину менше. А

-

му

-)

через

сухе

жарке

1\іто

СТАТИСТИКА скоєння

-

шляхово

прИГОд

транспорт них

на

автодорогах

Броварів,. як і Інших на· селених пунктІв УкраІни, перекоиливо свІдчитlt: значна частина аварІй трапляється

з

вини

ВО-,

дПв, котрІ управляють не­ справними

транспортними

- І все ж, Воnоднмвре Романови'ІУ, досвід кра­ щих господарств CВ1Д'IВTЬ,

що І в

нинішній

скруті

Індивідуальні ж власни­ ки транспортних засоБІв зобов'язані їх представи­ ти

для

. на

огляду

оглядо­

вий майданчик віддІлення ДАІ за адресою: м. Бро­ вари, вул. Енгельса, М І-Б щосуботи з 1 квітня по ЗІ липня включно з 9-ї до lЗ-їгодини. ЗрозумІла

рІч:

тран-

цикл

на техогляд, повинен бути

руш­

найнесприятливІший

мо­

мент.

Саме

виходячи

мІркувань,

Із

цих

виконком

мІ­

ськоl Ради народних де­ путатІв і прийняв напри­ кінці сІчня нинішнього року

розпорядження

планове го

огляду

ального

про

.проведення

ЗІ липня ц. р.

до

технІчно_

автотранспорту

.:ra·

державного

ІндивІду_

користування.

Щодо транспорту 'дер­

ціІ гине на полях.

що представляється

технічно

справним

і

укомплектованим необхід­ ними засобами, що забез­ печують безпечну його експлуатацІю, як це й передбачено вигягом із

ПрЩJил

дорожнього

руху,

дорожнього

руху»

передбачено, що всі транспортнІ засоби мають укомплектовуватися

пІзнавальними

роз-

знаками,

диться на

дитиме

їювертаючої плівки. Ще одна характерна де­ таль. У 1996 році у від­ повідності з д1JOЧІПІ зако.

зі

графіком

за

юридичною

адресою

цих

пІдприємств і організацІй.

рядковий, метод вання

яких

прово­

основі

світло­

вирощу­

помІдорів,

перцю,

баклажанів, позакореневе підживлення ,огІрків гноїв­

кою ТОЩО. Особливо добре зарекомендувала себе ка­ сетна технологІя вирощу­ вання розсади, розроблена Інститутом овочівництва і баштанництва, яка впро­

ваджена вже в 29 госпо­ дарствах об'єднання. За нею в

9-1 О

разів менше

витрачається

тепла

для

обігрівання теплиць, вдві­ чі менше потрІбно насін­ ня,

а

площа

теплиць

мо­

нас

значну

увагу

склотари

з

кришками,

лило

пуск

дільниць розпочати

та

рік виготовлення JlКНX за. кіН'Іувться на иепарну цифру. Незалежно від цієї ви­ моги

представляють

спорт на техогляд

дяни,

котрі

тизанів,

моБІлів

із ручним

грома­

ванням,

а

займаються

ІндивІдуальною

на

трудо­

громадян,

ються

собів:

го

Інтерв'ю Оnексія

для

ми

від

про­

на

власників

та ньо­

тран­

звільня­

законодавством,

знаємо,

як

вплинути.

І це, повірте, аж ніяк не погроза. Просто держава,

цього

збору. Це Інваліди та учасники Великої Вітчиз­ няної вІйни, інваліди з числа вІйськовослужбов­ ців, якІ стали інваЛІда­ ми внаслідок поранень і контузій під час захисту колишнього СРСР чи при виконанні ооов'язків вій­ ськової служби. Ця піль­ га поширюється й на осІб, котрі отримали за­ ХВОРЮВ,ання, що пов'яза-

що

хqче

проголосити

се­

бе правовою, має спові­ дувати й виховувати в своїх

громадян

повагу

до

закону.

В. ШИДЛОВСЬКИИ, старшиЙ~. державтоін_ спектор відділення ДАІ міськвідділу Головного управління МВС Укра­ їни в Київській обла· сті, капітан міліції.

що підлягає

оподатку ванню

Ставки і 'розміри податку

до

".1ІЮч/8 n08nюрюе.llО

n,блl"аIf1ю табл.цl

н8 доno..ог, n~lJНIIlta.lj

1

1 700 ООО (вІд 1 до 5

Корисно знати з однorо куща кг

картопnі.

ООО

10

102

ООО

до

20 уро.

ЖІШ

гuрuдни!>.

кожНій

j.J.ля

ко. цього

uульоиНl

ВІДво­

диться ОЛИ.Jько ~,5-;;s кв.

метріВ

грунгу

1,"5

м аоо

(1.75хl,5

м.). ~. вересні

-на ПОЧ<lТ~ жовтня Hd цю

діnянку дер

внuсять

гною

грунт

см.

на

і

двоє

ві­

переконують

гnиоину

~5--ЗО

Ретenьно

Зі1гортають

ГКlЙ. Навесні,

ПРНUnИ.шо

в

середині

травня,

ку

перекопують

ну

~0-25 см

розпушують

ДІлян.

на

ГnИIJИ­

і

дооре

граолями.

Наприкінці

березня

на початку квітня

рають

або

відои,

KinbKlcrb

потріuну

uуnьб масою не менше 100 г і яровнзують на ос­

вітпеному місці.

У центрі діnянки вико. яму

завгnибшки

20-25 см і висад~ть

у неї тільки буnьон найоільш здоровими

з і

темнозеnеними

паростками.

До появи сходів,

грунт

злегка

розпушують

nями

(через

днІ). Копи

особ.

дощу,

граб­

три-чотири

стебnини

до.

15

8 500

1О %

ООО крб.

неоподатковуваних мІНІмумів)

001

(від

-

Такий

жай мuже виростити

від суми ЩJходу, що пеР2ВИЩУЄ

сипають земnею

102 60

ООО ООО крб.

неоподатковуваних мІнімумів)

(Підгортають)

мІНІмумів)

170 ооо 001 крб. 1 більше (понад 100 неоподатковуваних мінімумів)

см.

Пісnя трьох-чотирьох при­

мІнІмуму

синок

висота

сягне

50-60

680 що

ООО

+

15% від суми, перевищує 8,5 млн. крб. ООО крб.

+

що перевищує

17

1 955

20%

від суми,

18955 що

ооо крб.

перевищує

39355

ооо крб.

що перевищує

+ 102

+ 170

ЗО% млн.

40%

від суми, крб.

від суми,

млн. крб.

1

см,

швидко

до­

кущ

розроста.

Перед кожною

підсип.

кою землІ кущ підживnю­ ють

розведеним

(1:6) млн. крб.

горбика

тися.

або

у

.oдJ.

рідким перегновм (1:12) пташнним по­

слідом. У першій поnови. ні вегетаціі на відро під­ Живлюючого

001 - 170 ооо ооо крб. 60 до 100 неоподаТКОВУ1lаних

5--6

шаром

розмір одного неоподатковуваного

почне

17

.'

сягнуть висотн см, 'їх пригинають зверху і при­

8 500 {)01 - 17 ООО ООО крб. (вІд 5 до 10 неоподатковуваних мІнІмумів)

(віД

д

Не оподатковується

мінІмуму)

6y.xMAlIJ8pla

7РО ооо кР9.

(з доходу в розмірІ одного неоподатковуваного

'>1

'.

ливо пісnя

На np()xtJHH1&

ЖУР АВЛЯ.

.

міцними Місячний сукупний доход,

прине_

Ш

пують

дЛЯ зручності розрахунків ставок податку

і

е.

о:.

за­

спортних засоБІв не зали­ шиться без реагування. На них, у відповідності ·з чинним

сплати

скорюватиметься

влас_

техогляду явка

задовольнити,

авто­

окремим

несвоєчасна

що

темпи можуть

се добрі плоди вже в ни­ нішньому році.

учасники

ухилення

40,

керу­

транспортних

ходження

категорії

котрі

від

НІІкам

року

але є піДстави сподівати­ ся, що цей процес при­

ЧорноБИЛЬСЬКіЙ АЕС. Наостанок хотІлося б

нагадати

вІдділенні

.

поки

ліквідацІї наслідкІв аварії

вою діяльнІстю. Незалеж­ но вІд того, пройшов транспортний засіб техні ч­ ний огляд чи Ні, його власник, як і передбачено існуючими вимогами, зо­ бов'язаний заплатити що­ річний збіР. Тарифи цьо­ го збору можна з'ясувати

кожномr

також

АПК

минулого

ство. Звичайно, приватизації не

вла­

власники

тран­

на

або 37 відсотків. На орен­ ді працює 21 підприєм­

продук­

не з перебуванням на фронті. Звільняються від спла­ ти встановлених сум збо­ ру також звільнені інвалі­ ди з числа колишніх пар·

підпри­

приватизовано близько

ти безпосередньо на мІс­ цях виробництва сировини. До речі, ми освоїли ряд нових видів продукціІ з

нодавством провод~ться техні'ІІІИЙ oГJlJlД тlnьки

про­

прива­

підприємств плодоовочевої

переробки томатів і яблук

- І, нареlф'і, про ви­ значаnьний процес нашнх

тут

перетворення

торгівлі

для

- Відомо, що перероб. на ПРОМИC.JIовlсть xpoнl'l.

то

приватизаЦІЯ

ви­

стивостями для населен­ ня, яке постраждало від Чорнобильської аварії.

перероБНQї

«Oдeca~, в асоціації «РіВ­ неконсерв», об'єднаннях «Волиньовоч», «Вінниця­ плодоовочпром», «Черні­ гівплодоовочпром». Із 108

конкурентоспромож_

на концентровані

на

засадах.

ємств у відкриті акціонер­ ні товариства. Від 62 до 1 ОО відсотків здійснена

і на ви­

устаткування

підприєм­ працює

тизація відбувається шля­ хом

ної продукції. Розпочато виготовлення і впровад­ ження

частина

Щодо

що

5

модернізувати

64

перетворення

мисловості,

нідповlдне обладнання для закуоорювання. Це дозво­ робничих цій базі

або

колективні

орендних

державної

відкриваюгься,

шляхом

ства,

програми «Тара і упаков­ ка» розроблено нові види

радіопротекторними

тих траиспортних засобів,

ся

їх у

цтва і поліпшенню техніч­ ного забезпечення пере­ робних підприємств. Так,

легко

року

на держгоспів здійснює'Pir­

удоскона_

виконання

держгоспи,

154

ленню технології вироани­

на

1996

вІдсотки їх загалЬНОї кіль­ кості. Приватизація май­

одне з най­

же бути втричі меншою. УрожайнІсть овочів за ра­ хунок якісної розсади під­ вищується на 10-15 від­ сотків.

Ощадбанку. Є, щоправда,

правил

астра­

використовується

в

року. Зокрема, згІдно з по­ становою Кабінету мІні­ стрів вІд 8 серпня 1995 року М 619 «Про внесен_ ня змІн і доповнень до

цІй, то йОго огляд прохо­ вІдповідності

роко

1994

виготовлення

у

званою

технологією ши­

для

JlЮТОГО

21

днів приватнзацію. Як проходить він У системі ~крпnодоовочпрому? - У стадії реформу­ вання нині перебувають

ви­

головніших завдань. 'Укр­ ЦЛОДООЦJЧПРОМ приділяє

туг

умовою є інтенсивних

введеними в дІю в травні

жавних і кооперативних підприємств та організа­

складеним

з так

ханською

вели­

спорт,

рІ, яка хоч 1 не зарядже­ на, але має вистріЛити в

108IIIGЬ

мають

засобами. Такий автомо­ БІль, трактор чи мото­ чимось нагадує

ряд

областІ по ЗІ0, меха­ нІзований загІн М. Qстап­ чука з Малинського ра· йону на ЖиТОМИРЩИНІ 175 центнерІв). Водиоча<:: не можна за­ плющувати очей на те, що через розбалансова­ нІсть ринку збуту, віДсут­

господарства

І

ресурсозберігаючих тех­ нологій. В останні рони у нашому овочівництві по­

Hepи з гектара, агрофірма Імені Горького з Тієї ж

скорочення посівних площ

годні

Цілком вірно.

з

- Так, модернізація виробничої бази перероd­ них потужностей - сьо­

по­

одержувати

вирішальною впровадження

ли непоганий урожай (радгосп «Нива~ на Хар­ ківщинІ по 2ЗЗ цент_

нІсть кршТів У заготівель_ них органІзацІях, тран_ спорту, пального наші

можна

-

одержа­

збіЛьшилася на 28 тисяч гектарів, став багатшим асортимент. Проте в ці­ лому урожай зібрано низький, у середньому на 16 центнерів з гектара менше, ніж у 1994 році. Особливо «не повезло~ картоплі. За останні роки

ницю в драматичному тво­

J8ItrJlJlJJ.Y

погоднІ умови,

несприятnнaій

справnяється

рощеною . овочівниками продукцівю. Чи в зрушен­ ня в цІй галузі?

доорl врожаІ.

ства, незважаючи на склад­

нІ

..евнм внроБННф'вом? З JПCIDI" HaC.JIIAкaмH зaкlн'ІІІ. .1IJI мину" сезон ово'l1вивкR? На ці та ІнШІ пи.

-

годі

міЛо, що це призвело до зростання собівартості і ціни на картоплю. Зазна­ чу, що· окремі господар­

вemncих містах у мarазвнах стмо бl.JJЬше замор­ ських ананасів, анІж ЗВlІ'І8Йноі картомІ 'ІВ моркан.

TaJUlJI коресПОJЩента УкрlИфорМу відповІдав перший заступник ГO.Jlови Украlиeькoro державного варобни. чоroоб'вднаННJI D.JIOAOOВ01JeBOfO rocподарства (Укр­ JLlJОД.ООВОЧПРОМ) В. Р. САВЧУК.

та прн

не

Середа,

розчину

до­

дають ЗО г суперфосфату, у другій поnовині - ЗО

-40 гдеревного попеnу.

Пісnя

кожного

піджнв­

nенкя кущ або кущі поли­ BlUOIl'b чистою водою з

nійки.

топлю ня

-

Викопують

наприкІнці початку

кар.

верес,.

ж()ВтКJa


етоР..

4

Середа,

лютого

21

c1l08!

року

1996

ПJlОlІІlиь Н8ТІНВННІГО СJlона Аютого -

25

Весна і Лукаша хлопцю>

років від дня наjJодЖf)NНJI

/25

вед,.кої поетес,. Лесі Україн,," І встане велетень з земJIi, Розправи'rь руки Гl'ldиі

Оt:новними

1 BMlrn РОЗll'ISе Ні& cuui

IШРОСl'аJlа

~ Cl ДРОl'И зilJIiзні так писала в останні

JV1.

-

qJuрмування uули

дні сного жипя Леся Ук­ раїнка. Ця квола жінка, ~немагаючи

HlД

з

ХВОрОО,

оула

нсеJlЯЮЧИ

ДІЮ

даючи

І

сиди

в

наиulo1ЬШИЙ снравили

' 1.

:.щОUУJJa

На­

французькою,

•вона

бачила

КJlИкання

співати

ІО­

- пісні»,

LЬКОЮ,

ітащиською,

гре­

латинською,

ПОJlЬ­

важкий

«на гору

круту

УкраїНИ

як

сповнена

Ла­

...~

Новоград-Во­ Житомирської

сучасності.

такого

естетичного,.

озвеТЬСJl.

Філософсько

соціал!:>но_ фіЛОСОфсь_

і

творчих

сил

поєднува­

До теое, Украі:НО, наша бездольнаа мати, QTpYHa моя перша естетичні

-

погляди Лесі УкраїНКИ втілені у драматичних творах: «У катакомбах», «Кассандра». «Нам'яний господар», «Лісова пісня», «Оргія». ЯКЩО у «Кам'я­ ному господарі» бачимо не традиЦійну любовну

році життя в Грузії У

,розквіті

поетеса

від потрясінь

кого змісту, охоплює ба­ гатогранні суспіЛьні ПРОб­ леми. Померла поетеса 1 серпня 1913 року на

риса Петрівна Косач­ народилася в місті Звяге­

лі (тепер линський

ТВОРЧlСТЬ

історичного, ПОЛІТИЧНОГО

ДИВОКВlтка

-

мистецтво. фl­ Саме тому її

значущого

JІомикамінь.

Леся Українка

лософію.

пережи_

А кращі почуття поетеса звертає до батьківщини:

JIirepaTYPY,

крем'я­

НУЮ», щоб запалали «до­ світні вогні» волі. 1 вона мужньо сповнила ту мі­ СіЮ, увійшовши в історіЮ

і

ла з бунтарськими залІз­ ними ритмами. Згадаймо хрестомаТійне «<":лово, моя ти єдиная зброє» -маніфест МИТЩІ, який ба­ чить себе неВіДДіJlЬНИМ

СЬКОЮ, болгарською), доо­ ре знала історію, СВіТОВу

камінь

захоплю­

настроїв

Лірику

англій­

цькою,

твори

вань. НаЙНіжнішу ію'имну

(юмецькою,

по_

невтомно

підіймати

мовами

загального

поетичні

українки

тивів,

І'JlИОО_

лиха

своє

«серед

и

поезію

ють розмаїттям тем і мо­

та

JlecH

<рранн:а.

ширuну

ма

ку

ВШІИН

мати

частину

Jleci

ку освіТУ, lюл;оДіШI оагаl'Ь_

дюдям,

раннього

J1И­

lVI.

на

неі

ІЮВУ

дорuбку,

РОДИ.І

сенка,

за

~

за поезією. Складаючи ле­

КОЛ1

надихаючи їх на боротьоу щастя.

СlНТОІ'ЛЯДУ Оl'очення­

l:1'аР1ЩЬКО1'О,

'I~HН:a,

титаном

Віру,

даруючи народові

її та

і

05лаQті) в освіченій дріб·

таланту.

нопомісній

Слово у Лесі Україн­ ки - це дія, ПОСТіЙНИЙ

драму,

заклик

судження зрадництва і від­

сім'ї.

дворянській

Мати її, відома ук­

раїнська

письменниця

батько Петро Косач нале­ кіл, з

до

творення:

Вставай, хто живий, В кого думка повстan:а! Година до праці

Олена Пчілка - сестра Михайла ДРагоманова, жав

до

добре

тодішньою

... А

І

обізнаню\

вона

ганяючи

літературою.

працювала,

«думи

",IІ1110С6

'І11

"11

пристрасне

-

.цоориЙ вечір вам, люди добрі! Ра­ Вl1'а!И

вас

що

у

ви

стінах

PIДHO!

пам'ятаєте

школи.

про

ВіДдавали

школі, який

свою зі

вам

ЛЮ60В,

своїми

, Та,

свої

знання

ніжНlСТЬ,

і

гарячі

ВМіННЯ, серця,

-

вчителями.

на жаль, багатьох з них уже немає

повернув усіх присУТНіХ у дитинство, ті неза"утНі щасливі і безтурбогні дні юно­

llіднімається і завмирає в урочистім мов­

сті.

чанні.

Уже вчетверте все село з нетерПінням'

в

і

чекає першої суботи лютого. Це ніби-то загальносіЛьське свяТ0. Два ТИЖНі до цього

йде

активна

підготовка:

живих.

як

своїх

жива

журавлина

однокласників,

пам'ять згадка

довго-довго

лишні

свяга.

'Гю{ і цього року. З 14-ї години оди_

надцятикласники зустрічали гостей і l:УПРОВОДЖУВали їх до місця ЗУСТРіЧ'.

Найпершими ПРИЙШJIИ Ті, ХТО 4О років тому пішли зі школи (2-й випуск). Ім, мабуть, найбільше хотілось цієї зустрічі, бо були й такі, котрі не бачились рівно JlЇT. Та

найбільшим

сюрпризом

для

них

стала зустріч із своїм класним керівни­ ком С. С. Хабазнею, яку відразу ні­ хто і не впізнав в образі симпатичної

літньої жіночки, що справжньою

40

красунею,

але у дверях та попід

ще чоловік

1001

Лунають перші

стінкою

акорди

такі

хвилююсь

і

не можу

без

про

важливих

житті

ними

сенсу,

По-сучасному

множувати

Степаи

втрата

-

ЧОN

що

ця

-

дитинство

спортом

але

ром освіти Міжнародної асоціації науки і культу­ ри М. Ю. Красовицьким, який мешкає нині у Нью­

журналі

_

гатьох

сліз

5.11-91,

повернути

невідворотна компенсується

сучасних їі

.

в

відмінності, вихов­

все це ви­

широкий

інтерес

у броварських освітян, які задавали гостю чимало за­

питань.

Тому на

Михайло

ЗвертатlICJt за адресОJO: .. Бровари, вуn. Горького, 1 (Геологорозвідка, сто..,ввІ цех).

БРОВАРСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО реа. лlзує за, оптовимн цінами всІм орган1заціRlll та піД­ приємствам., а також закрИТИlll закпадам(mкариим, шкодам, дитсадкам та іншим) ПРОДОВOJIЬЧі, дарчі та ПРОМИCJIові товарн з оптово! бази.

американ­

ської школи, її пр05лемах досягненнях,

цілях

ви­

дві різні

вчений

дійшов

висновку, що ми не повин­

. копіювати модель,

госпо­

.Наша адреса: м. Бровари, вуn. Іваиа Гонти, 16. Довідки по тел. 4.05-74, 4.20-10, 4-14.53.

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посв1дчеНИJl, А .NV 270HJ2. видаие Ки1вським обдвійСЬККOlllатом иа іМ'JI ВДО. ВИЧЕНКА Петра Сергійови'l8, ВВАЖАТИ НЕдIИСНИМ.

.ВТРАЧЕНИИ АТЕСТАТ про середню Освіту .NV 600459, виданий в 1993 році Броварською

ЛМ

заочною ШКoJIОЮ иа іМ'JI КОСЯКА BJI'Ieeдaвa Вікто. ровнча, ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ.

характерис;тиці

ступенів

гуманістів

.ВТРА ЧЕНИИ АТЕСТАТ МА .NV 007900. про се. редию освіту, виданий в 1994 році Броварською за­ очною школою на ІМ'JlБАЛАИА ВiктOP~ Олександ.

ровнча, ВВАЖАТИ НЕДШСНИМ.

ЗАГУБЛЕНЕ пенсійне посвідчеИВJI А .NV 270759, видане Киjвським оБДВИКОИКОІІІОМ на іМ'JI КОЗЛЕН­ КА Петра ОлексІйовича,' ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ.

американ­ а

удоскона­

власну.

збагачену

«Ораита» щнро сумує У зв' язку З передчасною смертю сво-

педагогів­

го співробітника ПУРТОВА

ідеями, кращих

Макаренка,

Г. СОЛОВЕИ,

шввдко і _ено.

аспектів

-:-

процес,

головним

ДЛЯ' кожного.

Реалізуємо товар frакож і за заявками.

коренів

ті

кликало

ні

відділ кадріВ.

проПОНУЄМО РОЗПИЛОВКУ ВАШОГО ЛІС}'

школа».

на яких базується

і

cmocaр-сантехиік 4-5 розрвдів. працІ за домоменICТJO.~ртатись аа ц­

ресою: ІІІ. Бровари, by.JIЬВap -Незалежиoqrі, 18, те.11'

колегами

«Рідна

педагогіки,

усіх

моторист;

_OnдaTa

Порівняльний аналіз ба­

лювати

-

ушинського.

\(олектив

Броварського

раАоиного

Деонl,ІІ,а

відділення

НАС\(

Васильовича

і висловлює глибоке спІвчуття ріДНИМ і блнзьким покійного.

Сухомлин­

ського.

ШКОЛИ по ви­

Н.

ховній роботі..

незабутньої

зениих;

«Освіта у ла­

дослідження

гадами, а також дітьми і онуками, якІ підуть далі нас. Ось що єднає нас і є

заступник директора

._ воді! категоріl еЕ. зі сТажеІІІ роботи иеменше трьох років ДJlJI роБОТИ на' ІІІіжмlСЬКИХ переве­

Він' підготував

свої

нився

..

БРОВАРСЬКОМУ АТП.13262 иа постійну І8'У

ті міського відділу освіти директорів шкіл, фахівців із доктором педагогІчних наук, завідуючим секто­

перед

еБРОВА.

потрібиі:

ня зустріч у методкабіне­

лекцій

АТ

::SвеptrаТИСJl за адресою: СПМК еСпецтехмоиrаж.

.цікаво видалася недав­

ний

еСПЕЦТЕХМОНТ~.

4-:.10.10.

м. Бровари, вул. MeTuypriB, 4. Телефон: 4-:&3-01.

"НЕ ТРЕБА

цикл

4-:.І2..tю,

Ціна за домовnеністю.

Ук­

КОПІЮВАТИ АNlЕРИКАflЦIВ"

flорку.

4-u5-74,

нl'lНi рОООТИ (опuеННJI, BOAOnOCTa'l8ННJ1, RaИulза­ цію та газсшостачаННJI) із масиих IIIaTepian:iB аС)о 101 мaTepian:iв замовника, доставка впаСIlИМ тран­

та

(УкРінформ).

ську

стояло

СПМК

при­

культури

JUO'rOMY

РИС1JlьБУД. викоиує пlДaривмствЦІІ та прнватИИІІ замовникам зов~ та внутрЬпН1 санітарио. -тек.

раїни.

такою щирою зустріччЮ, спільними спо­

місць,

ДовІДКИ по тел.

заслужений

працівник

в

ШІ ООРЖНllк1в 3 товариства JlК ПОРУШНІІШ CT~YTY.

МАРЦЕНЮК,

Досліджуючи

такого.

І добре,

В іншому раЗі на зоорах паАовВКіВ

духовні надбання. професор,

пайових

19~6 року oy~e поставлено питанни про В~'1еи­

звучать

трудом

CTaTyroM

цііІНІІJWI СПОЖJlllчоІ коонерацll повний пан - .1,0 м.lИ. КРР., ДО 1НШИХ громадо 5UO тис. кр().

хри­

матеріальні

БРОВАРС,ЬКШ'v

tlHeCKIВ, Л11СВіДУвати свою ЗlWорroвaJI.IС1·Ь. ДJlJI ира.

HaTXHeнtlї Лесині слова - «Година до праці на­ стала»1 Настала для Ук­ раїни, яку треба любити і боронити, зміЦнювати її державність,

ПАИОВИКІВ

,11РіІВЛlИlIJI СПОЖИd'lOго товариства просить поо­

містять

принципами

УВАГИ

BHЦW, JUti ие сплатlШИ ВИЗIlil'lених

ряд

стиянства.

озера.

багато

можна.

АО

Сl1UJЮ1Н':1Ul'U ~'иHAPl1~'EHAl

глибокі роздуми над етич­

системи,

не

~///////////////.//////.//.//././/.///././///////.//~'U./.

проблем світо_

глядного

збувають­

CBi'l',

літ, здоров'я. щас~я, радості й надії. Колектив ветстаицП.

права

і етика» порушують

Я так добре їх розумію: ми втрачаємо

-

Нехай для Вас квітує біЛИЙ

ся найкраЩі Ваші мріі:,' і ДОЛJl посилає много

і свободи, зло~инність і свавілля. А сЗамітки з приводу статті «Політика

ховання.

-

лікаРJl райоиу ШИПКА МикoJIУ МиколаАови'l8.

про літературні проблеми, «Державний лад», що мі­

кує

ко­

З повагою КOJIектнв Броварського

творами

роздуми

не

.Щиро вітаємо з дием народжеНВJl ГOJIовноro вет.

чільне місце займають у них пуБЛіцистика, критич­ ні статті. Це «Утопія в белетристиці», де йдеться

стить

-

нещастя.

спожтовариства.

Найповніше на сьогодні Зібрання спадщини Лесі Українки становить 12 то­ мів. Поряд з поезією та драматичними

й крапельки

Щоб ви.ста'lИЛО на сто літ здоров'я, радост,і і щастя.

ся.

великі

очі

в усіх

бачити біД, не знати

на Україні. а також дру_

«верховоди»

вечори-зустрічі"

коли не хворіти, довго не старіти. А ще

продовжуєть­

Юзефович,докладно зупй_

в

І ось вже гості зібралися в aJ(rOBOMY залі. Замалий він У нас для таких зу­

життя

най усіх' нас!».

прозорі

ДИ. Стояв приглушений шум голосів, іноді перерваний здивованим 'радісним «О!» (це підходив хтось новий),

200

аматори,

личчях і абсолютно

не­

Але

виступає

дивитися на цю аудиторію: припорошеllі снігом сивини голови, зморшки на об­

звичною. Замість гамірливих дітлахів у коридорах походжали ліТНі поважні лю­

cTpiчeй. Бо розрахований на

«Воскресають»

варнства ,КРАВЧЕНКО ЛюдМJШУ Яківну. Бажаємо синього неба, духмяного ХЛіба. ні­

з ЛіСу», ве­

традицій,

завжди

косою, з блискучими очима-промінцями. В неї (можна тепер зізнатисяl) були за­ кохані майже всі її учНl~хлопЦі, адже

«дівчину

БІринтах свободи». з' якою

А як учитель, скажу вам: чотири роки

років тому була

стала

артисти,

на сопілці «людського пробуджує Мав­

класу ... І байдуже, ким ти став льот­ чиком чи тра~тористом. Важливіше те. що ти Людина. І можеш чесно поди­ витися своїм односельцям У' вічі, де проміниться така непідробна чистота і ніжність, така душевна теплота і людя­ НіСТЬ, що хочеться крикнути: «Часе, зу­ пинися! Люди, не старійте! Школа, єд­

проводжу Я

з довгою чорною

віком не відрізнялися. Отже, через годину школа

J1Ине

сцену, і пригадує щось надзвичайне із (';ВОїх шнільWlХ будніВ, щось до болю знайоме і незабутнє.

40

померлих. них,

U. Цвіркора:

знаходять і доставляють своїх колишніх J\лаСних керівників, яких часом уже і Не можна впізнати... А після вечора іще відголоски

про про

зал

Та ось вже кожен випуск виходить на

аби через десятиліття знову побачитисн;

тривають

ПР1звиЩі

МЬІ его не Сдуmались, повесы' Ои же стаИОВИдСJl все оедеЙ. Помню, как JUOоид он У Бериеса Песню все про тех же журавлей ...

старень­

дітям. аби ті оБОВ'язково прибули; одно­ розшукують

Це

при першому

llісня у виконанні'

ні батьки повідомляють свОїм дорослим JІітки

І

Сердечно вітаємо з ювілєйщш днем наРОДЖ~ННJI головиого бухгалтера Броварського СПОЖИВЧОГО ТО­

де її до людей. Лукащ зрадивши себе і ' Мавку. не знайшовши долі, гине.

першии

liI1Х1ДНИИ ЛЮГOl'О і прийшли ,СЮДИ, aUI1 зустрІТИСЯ зі своїми шкільними друзя­ ми 1 товаришами, а також з людьми. ЯКІ

уявою.

гра

засудження

«ШКОЛЬНЬІе ГОДЬІ», і на сцеНі ве­ - учні 11-1'0 класу '1' • .liаСlЧ та

fJ,oJpe,

Словами із шшулярщ>ї пісні розпочав­ ся вечір зустрічі випускників минулих

У ~аЗИМСЬКlЙ середній

від­

<,,:пичак.

ді

10'0""'1 JliT

v.

за­

про красу і силу чистого кохання. високі людські мр1l, потяг, до щастя і

СУМНІ»,

пісні ДУЧl

а проблему духов­

свободи людини,

ступництва, то «Лісова пісня» трагічний твір

HacTan:a!

демократичних

був

ної

-

ку

факторами

ДНДЬІіО ІVІИХаидо драГОМа­ НОВ, творчість 'І. Шев_

ДИГИНСТВа

JJ:jXY,

СІМ'Я

народною

16 16 (8706)

'1'1"/ ВI1""

зла: драма-феєРія на­ повнеJlа реальними обра­ зами і образами, с'гворе­ ним~

,.

ЖИТТІ_

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

PeAuтopB. НВВРАТ.

1 сНОВВ ЖИТТjl- -

ra,eтa БIІОUРCloКП кlcыlot та

раlоввоl РаА ваРОАВВІ: Аепyrатіа. . Заао.викв КМВТВ. реАахцlУ raseтB. БроваРСЬКІ мІська І райовва Ра.. ваllO,ІІ,ВО ..еОуТ8тl•.

, РВА8КТОР В. НВБРАТ. Га.ета

ВИХОАИn

.пвl

auou:

17

х.lт.&

сере»,

19З7

с7бота.

!lОКУ.

в.

РІА8&цl.

иоlllllllU

r8IDТL

І

АДРЕСА РЕДЛI(ЦIІ: 251020, К.івсьп об..аCТlt, 11. БРО8&'., .У", I(.Іаа.п, 114. Т.....О. .І реркуора 4.01-78: UC1'JllllllU рорпора, CJCIIIDIIo-во"'п_r. ..n. - 4-СИ-ІI; . . .0 ............. секрет.рв - 4-11-14; DI.uI....: cJ..и.uro _ ...реп. 4-02-82; BPOM.CoIII..cтt І coцt ....1IIIZ В.Т.... ...cтl. І кас0..' ро8отв - .-414-81; 8IAJJ.1'" pцlоlвфорlWdl 1-1'-'1.

8I.uI",

--------------~---------------------------

аа 'ІОЧJdСТ., . .п..... .aктt. вljUIOal,u.u.8lcт. ті.....

І

_

.И8Р. Лиt:ru...

ат......

-

' ' •• .а..... 8ОШ.. __ ЦІ. 8aт.pl. Q".I....L --'~Bcl. •• • ...ртп....

cвl.altr. . . . СТРЦІ. 11:1 •

11 КОВ8'!иА .пр,.

Iв.uac

.,...., .... .,.

81215.

.._І. OCIC8r

І

.. -

.аркуш. Тираж 4.W90

ПРНМIР!lИК1В_

3амовлеННІІ

N! 694 .

#15 1996  
#15 1996  
Advertisement