Page 1

Газета

вихо~ить

1\ВіТИЯ

17

3

СУБОТА 6 ЛЮТОГО 1993 РОКУ

ро~у

1937

8

ЦІна доrовlриа_ /

Громадсько-nоn,ітична· rа3ета &роварщини

Офіційний Зрозуміло, явищем

ж

не

,1,,\ІА

за

соціального

захисту,

буть,

не

країні

такої

категорії

селення,

завтра

а

також

озних

структур

~отрі

та

заради

Тут

не

стояти

повинен

ні

органи

ні

трудові

ніхто:

місцевої

влади,

колективи,

кола

тому

Цілком

дореч­

на

питання

про

хоч

якось

йону,

на

які

Бро­

віднесеш,

але

районна

зміст навчання і в початковій школі, до­ шкільних закладах. Тут

форми і методи виховної роботи також приводять­

питання

деnутатів

на

було

батьків

вартість

передбачено

народних

закласти

в

15

мільйонів

на

харчування дітей у школах

карбованців

захоДів педаго­

гічних

колективів

по

будові

української

депутатів

району

ряд

висловила

рекомендаЦій

ресу

на

керівників

служб

ад­

віддіЛів

держадміністра­

Ції.

Не менш важливим є положення прийнятого

й

рішення

Ції

щодо

зусиль

координа­

Рад

депутатів,

народних

заклаДів

трудових

до

Однак бити в литаври поки що завчасно. Проб­ лем, що потребують реа­

а

гування

тань.

нового,

Чим

політика

залежної няється

також

ших

у

хороші

Майстер СВОЄЇ .і[~ РОВИ"

-

так

навчального

1992-1993

господарських

ностайності

батьки рах:

-

Після

й

вирішили

за харчування дітей

Окрім

1

відуючу

нашою

їдальнею

Надію Іванівну Лихоніс. І недаремно. Вона готує обіди для праЦівників ферми, інших трудівників

рагоспу

Повірте, може

так

вторює

справжня

Смачно,

І до того

різноманітно. сьогоднішнє

Нірова.

приготувати

тільки

господиня.

рійно.

імені

кало­

ж

того,

виділенні вартості

сесія

котру

таких розмі­

-

процентів вар­

20

шкільним коштів

безкоштовно.

районної Ради звернулася до

господарств,

та

в

з

промислових

проханням

їдальням

підnриємств,

допомогти

nродуктів

для здешевлення

по

у

собі­

харчування

дітей.

меню

не

вчорашнього.

по­

рок,

геноцид

смерть).

Іванівна

робить

все для того, щоб в обід­ ню

пору

тваринники

хЛібороби

почували

як

в

вдома,

ті,

злагоді.

готує

обіди

чоловік. ник,

І

теплі,

себе, чисто­

Щодня

вона

для

35-40

кожен

трудів­

залишаючи

Влітку

і

щире

їдальню,

<<спасибі~>.

кількість

відві­

дувачів тут вдвічі біль­ ша, ніж тепер. Тому і

два

кухарі

працюють

нині

у

їдальні.

А

Іванівна

одна.

І,

звичай­

но,

нелегко

вчасно

їй

приготувати ти

посуд,

міщення.

Надія

обіди,

поми­

прибрати

Тому їй

міч

приходять

Вони

іЗ

черзі

працюють

при­

на

по­

доярки.

задоволенням у

по

їдаль­

ні.

Н. ФОРМАНЮК, завідуюча

(nередчасна

Надій~юся

на

свої сили.

Паш'ятайте,

один пен­

сіонер КОІНашка, а коли сто, тисяча, 10 ти­ сяч сила. Ці вимоги вже

вручено

Верховній

уряду

Раді

та

України.

ШановНі Об'єднуйтесь

пенсіонери! для захис­

ту своїх прав

і життя!

КОМІТЕТ ПО ЗАХИС­ ТУ ПЕНСІОНЕРІВ ТА ІНВАЛІДІВ ВІИНИ.

• ДАНІ

про середньодобові надої молока в господарствах району на (Перша минулого

дпз

-

графа

-

друга

року.

У

фермою.

2

надоєно

плюс-мінус

до

лютого цього року

молока

на

відповідного

корову,

періоду

клограмах).

<< ПлосКівський >>

15,1 10,0 9,7 9,6 8,3 8,1 8,0 7,0 6,8 6,5 6,4 5,8 5,7 5,2 4,8 4,6 4,5 4,3 3,4

-1,8 -1,3 -2,7 -1,0 +1,2 -2,1 -2,3 -2,1

<<Заплавний>>

2,9

-1,1

По району

6,3

-0,85

<<ТребухіВСЬКИЙ>>

<< Пухівський >> Імені

Нір о ва

Імені

Щорса

дппз

<<РУДНЯ>>

<<Авангард>> <<СемИПОЛКіВСЬКИЙ>>

<< Богданівський»

<<ЖердіВСЬКИЙ>>

Надія

відсот­

має від кого. Партії, Рух, газети, журнали, р<:діо, телебачення негласно підnисала нам ви­

1. Індексувати пенсії відповідно до зростання цін на сьогодні. 2. Індексувати наші вклади у 200 разів. 3. Безкоштовного про­ їзду на міському і при­ міському транспорті. 4. Інвалідам війни, <•афганцям>>, ЯКі мають гвтомобілі з ручним кер-

тривалого

плату,

харчуватимуться

комерційних структур

Н<tже їй

Скажімо,

20-25

диспетчерської служби агрокомбінату <<Десна>>

день. Діти-сироти й діти з інших

категорій

керівників

за­

На

Шановні пенсіонери! Чекати захисту нам не­

уряду не­

іН­

із груп подовженого дня

процентів, шестирічки

50

ра­

встановити

виплачують за харчуваІШя,

nільгових

кінця

ми

6.

Україин вjдріз­ від політики

пи­

дітей року.

Раді

Ків скоротити армію і відnовідно витрати на неї.

сnлати­

року,

вирішенні

обговорення його учасники в основному дійшли од­

витрат

називаємо

Верховній

тів.

послуги?

<<Гоголівський 1>

Люда наші

та

1993-

навчального

1994

осві­

денту

УІ>раїни на 50 проценrів, уряду на 30 процен­

ОІІЕР ArrИBHI

меті

до

комунальні

nроводити

цінами 1990 року. 5. Скоротити грошові та інші витрати Прези­

взутися,

та

Іно:

України

підготовЦІ

бюджеті

компенсації

'І'И

житло

кермом

за

nрохарчува­

денту

ш

прийняла

райониому

для

nенсії

одягтися,

ши цей план, колегія при представнику Прези­

Схвалив­

школи.

шкіль­

шкіл

тися,

Сталіна? Там і тут гено­

школи.

ним

про­

цид, і не лише до стари­ ків, а й до дітей. Ми, пенсіонери, учасники та інваліди війни, вимагає­

нальної

тості обідів за

учнів

центів

20

роз­

у

педколективів,

Як можна на

літ­

ремонт, техобслугову­ вання автомобіля з руч­

щадження.

наЦіо­

пе­

дня.

наймолодших

здійснення на­ відображено в

гідро­

nроцентів нашої убо­ пенсії. Забрала зао­

зігріти

і

сесії

на

є

колективів

дітей-школя­

а також маючи

рук

дагогічних

чимало.

у

викладання.

док.1асти

заводи,

100

виділяти

вати щомісячно, врахо­ вуючи ціни на паливно­ мастильні матеріали на даний період. Поточний

еJіектростанції. В тяжкій праці ми заробили пен­ сію і заощадили трохи грошей на старість і по­ хорони. Тепер нас, літ­ ніх, хворих, немічних, калік, держава пограбу­ вала, забравши шляхом nідвищення цін більше

та

ВіДПОВіДНіСТЬ ДО розбудови наЦіо­

продукти

обідів

їх

наук

ся у завдань

рішення <<Про харчувания учнів у школах району>>.

Ним

оновлю­

основ

фабрики,

80

плані основних відділу освіти та

харчування

на

подовженого

Рада

само

з

мом,

рів бензину на місяць і 5 літрів автолу на рік. Компенсацію виnлачу­

інваліди

ни, стікаючи кров'ю, ми відстояли Батьківщину. ВіДбудували колгоспи,

гої

нові

пенсіонери, та

війни! У суворі роки вій­

кад­

чого.

ється

І загроза можливого безробіття для

захистити

же

їм

одержати

Шляхи міченого

і

...

Так

про зак­

школах,

зростання цін на

Зваживши на все це,

ук­

ШановНі учасники

можли­

педагогічних

наданням

до

неможливість

груп

з

світу

реалі­

навчально-виховно­

не

програм

Броварщині

розташовані

у

насамперед

колегії при Президента

на територіях Заворнць­ fЮЇ, Жердівської, Кали­ нівської, Мокрецької сільрад. При цьому мо­ ва йшла не тільки про стан

стосується

розгляд

стан

що

Це

дис­

раїнської мови та Літера­ тури, історії, народознав­ ства, Літератури народів

видається

Причин для розгляду цього

їдальнях.

навчальних

циплін.

'України

Кошти

сплачувати

ні

громадсь­

варщиНі

повністю

і

осторонь

ності.

І

ни­

хлопчиками

дівчатками.

числа кращих

харчування.

товкою

рів,

нальної

перед

відпо­

Не все гаразд у шко­ лах району із перепідго­

змісту

обов'язок

до

народних

ор­

дартам.

Словом,

процесу

Ради

випускника-

методики

виконали

ві­

традиЦії ук­

ми рівня знань, що від­ повідав би світовим стан­

А особливо віДрадним є той факт, що швидки­ ми те~шами йде процес становлення національної школи. І проявляється це не тільки в зовніш­ ньому їх оформленні, але й в удосконаленні

ми

знайшли

одержання

програмами.

всі

бо­

зо­

макси­

і

одного

народу, а з забезпечили

держа­

щоб

з

важ­

раїнського іншого

маємо

докласти

цьому

ці­

знання

го

Це і майже щоденне

ньому

навчальними

процвітання і безбідного життя готові батька ріД­ ного продати. У ее це, на ІІ;аль, реалії нашої дійс­

районної

ку,

та

на засіданні средетавпику

власного

щоб,

плана:vш

А

ново­

ливо,

востей

зусиль,

у

При

новим

ро­

навчально-ви­ процесу

на­

навчально-ви­

змістом.

державними

НЮ/І

комерсантів,

режиму,

шкіл,

процесу

з

ладах,

явлених

повнення ховного

відності

кості.

мафі­

Це,

бази

ної молоді, не бракує. Але, усвідо:илюючи це,

широкі

представ­

роду

заходів.

пер­

вдоско­

навчально-мат~

ріальної

ховного

маємо

увазі

ряд

в

да.1ьше

налення

в

останні

Це,

дображення

здійснити

гаНізація

фі­

гартом

зації законодавства освіту в навчальних

на

лий

ЧИ

духовних

нішніми

на­

навчального

вдалося

чергу,

шкіль­

свій

представники

різного

ку

за

немало.

ни­

гігієнічного

СЬОГОДНі

якої мог ли б сказати чес­ но: <<Нам зараз живеть­ ся краще, ніж будь-ко­ ли». При цьому ми не ників

НІШнього

при­

шу

сторін

півріЧЧі

вихованням

ва

в

заЦікавлених

першому

не найголовнішою нашою турботою. Проблем, по­ в'язаних із навчанням і

ма­

знайдеться

всіх у

нагромадилося

роки

зусиллями

крема, проведення якіс­ них ремонтів приміщень та систем забезпечення належного санітарно-

мум

ІЮNrасштабного розвалу економіки й ослабленого

життєві

зміну. про молоде

Є

зичним

вели­

чим

насамперед

хто

потреб,

завтра? пору

І

ПОКОЛіННЯ

lUKOЛI

в

наші

Цінності.

йде нам на Турбота

те,

пов'язані тих,

здо­

забуваючи

все

райвідді­

педколекти­

спільними

Та

умов

втрачати

про

і

з

назвеш.

глузду,

завдання

освіти

клопо­

кіл

пенсіонери, об'ЕднуйтесяІ

:UШUІIIIIIUІІWIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIІІUUIUІІUJ

вів району по розбудові української національної школи в 1993 роЦі. Що ж показало обго­ ворення? Наса~шеред те, що

таких

повсякденними

про

Якою бути

не

за

можемо

рового тами

Сьогодні,

і

про

лу

жалюгідне широких

населення

й

нормальним

таке

існування все

ВІДДJЛ

' і

.NQ 15 (8374)

<< Бобрицький>> <<РусанівськИЙ>>

<• Придеснянський>> <<Літківський>>

<< Нрасилівський>> <<ЗорЯ>>

«Великодимерський»

<< Заворицькнй>>

+0.4 +0,9 -0,2 -1,0 -2,4 -1,2 -0,7 -1,4 -1,1 -1,6 -0,2


'І стор.

"Субота,

8

Лю611

лютоrо

6

року

1993

сН О

анай свІй plднuil ttpaй

l

•• :І

ІІІІІІІІІІІІІІUІНІІ-І_.І...ПUІІНІІІІІІІІІІІІІНІJ

ОБОРОННА с-исТЕМА

НА

ніж

зараз,

картах

що

видно

на

Старе

русло

Ал1тІ

бере

свій :почаrок nівдеаво­ ~хідиіше Броварів, nриб­ л.изио

с.

в

межа·х

На

сучасного

'ВІ

ДнlіЦрОвське Лівобереиожя було специфічною територіЄю, яка стояла з

ливу

мала

роль

грати

водного

зразок

, АJІЬТа

і

1:

)Ю.ДЯ'І!>СЯ

барці,

які

киІвсІМИМ

Та.ки.м

бути

-

окрутлоІ

та­

князям.

МОЖЛИіВО,

сучасний

риспіЛЬ.

Не

м-іг

Б~ру<І,

виключаєть­

ся, що поселення на: Аль­

·

з

ие­

к;ульту.рним

11 1

І

цим

уRрtпленням

сели­

щах.

Бориспільсь.ке

горо­

11

-

що

це

військові поселения. жаль. археологічного

На

~атеріалу,

який

nі:Дтвер­

00.05 УТН. 00.15 Турнір з міні-Фvt&лv. Фіна/І.

11

05.00 нови

':1 11 11

ІІ

11 ІІ

11

11

11

ли,

понІ-м,

це.нrrру

КиІвсь.кого ниязівства на Лівобережжі 4:ГородУ

Сакову•. Тут, у Сакові, в

1101.

році

«•ВЧИНИЛИ

руські мир•

З

КН-язі ПОJЮВ­

ЦЯМИ.

·

які

вили

на

Три

Півдн·і

ГОЛОВJ{Ї

стано­

ЛіНі•Ї

і

котрі були пооудова•НJL за­ довго

до

Ж$ВИ

створення

УкраЇНИ~Р~

всякаму

ви·падку,

дер­

ди.в

би

на.wу

існування

лень

дУ'М·КУ

руських

ХІ-ХІІІ

тернторії

століть

сіл

вписую'І'Ьея

цях

'Гребухова який

тверджує

тут

lcltyє

все

городища

ГоРQдчан).

то­

ж

nід­

на.явнk:ть

десь

СурочІІЩе

_

В.

1\1:ЕЛЬНИК,

~ау:ковий

вих

Броварського

лень на річках Десні, Ост-

Требухів

в

на Ух кількість), а також значну ·кількість військо­ ПОСе­

на

1 Дударків, КОтрі ЛОГіЧНО

основ­

ПрИКОР\ЦОННИХ

цро

уКІріп­

· співробітник

краєзнавчого

історико­

;~.rузею.

!І 11 11 11

11

І І

І

І І

rr

І!11

- Тату, а чи не час JІіфі'КацІю? .. Мал. В.

,Звітує

rавІаеЦІJ . fl'ONPНC'f8a сЗІІаІІJІJІ•. На JІU DtдiSІC· Іdдеrиак роаив '1'0·

"

ІарdСТІа 18 OCtaJIIIi pOIUI ta Іd/aRa'ltllo IIJiaiUI Do-

oбpanit

podO'fll. РадУ

Петрею<а

(У~рінфором).

ТОІІрИСТВО , ,Знання''

ВІ.дбуJDІе• u1'fно-аибор­ в1 аборх Bpoaape~tнoJ ор.

дam.ш.ot

тобі Пі·д,вищити свою ква­

36ори

toUPJICUa.

rол.овоtо paДJr на rром"'­

еьвих аасадах обрано ва­ RUТІІІІУ 1Judв117

КостВВ1

- a&UYJO•Y

дt.ІІом

.иечеJЬІJІ,

.повн

мtеьким від·

еоціа.т.воrо

-

вабев·

ааеrуJІІІИКом

В.

А.

ОеНВЦЬ·

коrо, вtдпо.tцаАІUІІІІ

petape)t 1с7

3C5opit

н. М.

rо­

celt-

Baapllf.

ансловІШН ПАВ•

котьввьем;

I'Oilol

праuіцІІ вJІrавіsаЦЙ 'fS· варвс'І'.88 43иаНвя• М:, І&,

ГарJІВКу ;а йІrе a.ilдUt Роботt І 'ІОІ&р~'1'111•

"надіІІ" (3anopiQя)

1

систему на Альті, ми nо­ ки що не· маємо. В околи-

адмlінtк:тративному

1 серія.

11 11 11 1 1

Оборонна система Русь­ ко'І землі ВІключа.'lа в се­ бе та.к зва·ні Змійові ва­

nі:ДІІорядіКовані

ЧаріІІний промИ.. Віріа

Мінотавра".

І

були

.

1: . 23.35 1V-waнc.

оборонну

ті

УТН.

АІсцІн1м.

Худ. тепефільм "Ві3ит до

11

11 11 11 дище, на Я'КОМУ виявле· 11 оо фундамент церкви, яв­ 11 л:яло собоЮ залишхи мІс· 11 . 11 та. 11 11 11 ХарІІ!R'ТЄристНІка вказа­ 11 них городищ ніоо під­ дум.ку,

"CJiA".

Естр;wtиА ІtQНЦВрт. Надо6раІ .. І, діти!

XoliOдttL 22.20 ЕІср8н npИtoдttи&o.кor фільму.

ша­

ром, який широко пред. ставлений на синхрониих

тверджує

Бо­

тут.

форми,

значНІН'М

ко­

поселени.ям

бе­

Харківці.

знаходяться

служили

літописний

правому

Рус~ городища за виИ.Я'11Ком Бс.рисполя, що

.кня­

торками

на

резі А~ти. Це м. Борис­ ·ПіЛЬ, села Іванків, Лю­

часу

Вважаємо

чівишса:ми,

11

ряді на­ що зна­

кож, що деякі військові фортеці на . Альті були заселені

"Візктна карпа";

годні виявлено в пунктів,

КиІвським

Переясла•вським

зівствами.

nредставляв: "КритиА ринок";

·І

Ін.

.

19.20 Трорче об'єднаннІІ "Г~а"

селених

кордо­

овоrо

м~ж

"НабІІЮІС8ІОЧИСЬ до Даtії".

20.15 20.45 21.00 21.25 21.40

11 11

11

11 11 11 11

І

--

.

"Межані3атор" (Дніnроnе-rровськ). ОСТАНКІНО

....

05.20 Ранкова rімнастиІtа.05.30 "Ранок". 07.45 08.00 08.20 08.40 10.30

~ірма Гаран1УЄ. Новини. Подивись, лосяухай ...

Худ. фjльм "Веселі хлоn'ята". "З царем у голові". йок.

телефільм.

11.00 11.20 14.00 14.25 15.10 15.15 15.40 16.10 16.50 17.00 17.25 18.00 18.40

Новини (з сурдооореКІ!адом). Нове nокоління ви.;.-•t>ВЄ· • Новини (з сурдоnерє..сладом).

Телемікст. БІІОКНОТ.

Котильйон (Україна). Муnь"Іфільми: С"Іар"Іінейджер. Технодром. Новини.

НЕП.

Зоряний час.

Прем'єра худ. телесеріалу "Горячов та інші". 1 і 2 серії.

19.40- Вечірня ІС83ІС8. 19.55 РеІtІІама. 20.00 Новини. 20.40 Худ. фільм "Веселі хлоn'Я"Іа". ''Нова С"ІУдія'' nредставпяє:

22.25 Однак. 22.35 Монтаж. У перерві -- 23.00 Ноеинм.

23.20 Крок до свободи. 00.20 Прес-ексnрес.

УТ-.2, УТ-3 І КАНАЛ "РОСІІІ" 07.00 Вісті. 07.20 Реклама. 07.25 Час діJЮВИХ людей. 07.55 "Сніг --доля моя" (Норильськ. Роки. Люди). Док. телефільм. 8 • серія. 08.50 Паралелі. 09.05 Програма "03". 09.35 К-2 .nредставляє: "Медіа". 10.30 КО3Ирн8 дама. 11.00 "Ха-бі·аси". Худ. фільм. 12.20 Звучання моєї nnatЧW'· 12.35 Селянське nитання. 13.00 Вісті. 13.20 Реклама. 13.25. "Шура і ПросеірняІС". Худ. фіЛьм.

14.45 Антракт. ,Сnіває Cireui (Японія).

15.00 ~А круrооір. Тепефільм із LOtiCI1Y ''Станоепення бі3несу'' .• 15.30· Там-там новини. 15.45 Сtудія "Рост''. "Добрі мо.uодцї".

'

16.15 ТрансРосефір. Острів.

. 17.00

~nасіння-911.

18.00 Твори Е.Гріrа.~ 18. 15 СtудіІІ "Укртепефіпьu"

nредс-:-аепяє: "Крок, крок, крок". ДИтяча мупьтиnпіІС8ціАна С"ІУдія ••ІеJхж''.•

18.45 КиївсьКа naнop8ot8. • 19.05 Візипса. Ганна Безу.nік. * 19.10 МультфіІuІ.* 19.30 СІТ -З. • 19.40 Мультфільм.·

20.05 донах'ю. •

20.55 "ЯІСі ми?• 21.00 Худ.фільм "Непри6орсанао маркіза".

2

сері~\ (Францjя)."

22.0& "Ток-МІІDtК wdv''. • 22~зо crr .з.·

22.40 Фортуна; І(оІІІерцjІіІни оrІІІІД. • ~2.50 Донах'ю. • ·

23.25 Зустрічі 3 ВИсаца.nW.·

1

- - - . . - - .......... У ....................... ' 10 .~еМуй.nьtФІяьм ІС 8імІ Фоt:"+Т ........ '"" 118111~--а"· 1 і 2 cepil. 11 20 __,..__.._...

Українська ІІітера"іура. Поеаія

·

~Onecfl.

сер851.

19.оо vrн.

·.

18•00 УТН. ·-

16.45 Oc8trнiA ІС8Н8ІІ. Hawa мова.

16.10 КрІштаІІееі А80Н!'· -16.50 /Jptl.. ФUJьм "ЗtІщjючи Бориса

2.

• Пое3іА

PociAcwca "

о.с.~ ~-

17.45 Дні VІФ8інськоІ хgювої '-У_•'ІУРМ

.

n.crepttii!CВ".

=. ,_. ,. "., ._. ,.

~Їюрчtсп.Мір1аnи

ПИІІМff8НІСО (США). ~-!!ЕІсран~фіпьму.

"!::::=::-.-

А~Д. 2 серіА. - . • ДО Міно •......23.45 Муз. фільм "Знову чую ronoc ій"

~-~~~~~ ·Худ. телефіnьм "ВІаит ~".Зоерія. до о

ОСТАНКІНО

05.00 Новини 05.20 РІнсое8 ІімнасmІка. "Ранок". Фірма гарактує. Новини. «ідді-відді.

07.45 08.00 08.20 08.40 Прем'єра ~д. тепефїльму "Ріка брехні". 1 серІЯ (Польща). 09.30 8.-А.Моцарт. Концерт дпя скриnки з оркестром

J18

мажор.

09.50 "Горячов та інші". Худ.

23.40 ............-• .__".._.а -·7_... .-тun;". "'"'-·-·". _..,.... 00.25 УТН. .

.

00.15 УТН.

05.30

05.00 05.20 05.30 07.45 08.00 08.20 08.40

.... 'АНКІНО

Новини.

Р8НКО88 rімнас1иІса.

концерт ~-rів МіJКнародноrо конкурсу nІаНістів ім.С.Рахманінова. У nерерві--

23.00 Новини. оо. 15 Камте. Tyj!нjp _

nрофеСЮН8ЛЬНОІ ЛІГИ.

01.00 Прес-ексnрес. 11РОСІ11"

07.20 ..Реклама. · · 07.25 liac д\ІІо8иХ паодеА.

Ь7.~~· МихаАпо . . "n.;._,i(..:-)y прес-._.,ІtТРІ ·

nouІJVІ-

··-··• .....

~

08.50 До3вімІІ./Jррj ......,., - - · 09.05 Теат~ роз'ЩА. ЗВоротний

f:'~~rюртрет

tfi'15

~:"'Кас:маnа.іс"NІ 7 . ---......

17.00 м.буцм. 17.30 .Золота гінка. Листи , 18 · 0 -с~·00 '-~·---ВІСНИК. 18.15 ~діА "Hcna бене"·

-·"' .

~~:~·~~,·

..........-1

*

19.15 М8RettьDIA ІІІНІtІРТ• 19.25 Прем'єра худ.~ "Санта-~". 129 СІВОЇІІ. 20.15 ,_'дія --т.~..-.;~r.-

~.~.·~-сеІІІІНМН''.*

21.00 Баскеtбоn.

к~ Євроnи."Будівепьник'' (Укреіна) ·- "Аріс"

(ГреціІІ). *

·"""'" вейцарІS 19.00 УТН. 19.20 Телерадіоканап 19.50 Пісні на вірші Т.І

Сnіває Я.Г~тюк.

20.10 Док. фільм ··ч людина,nраця".

~:gg ~Н<}Ц

20.45 ~"""',;,~ ді1 21.00 УТН. 21.20 Cnopncyp'єp. 21 .•35 Екран nригодни Худ. телефільм '"Ві МіноТавра". 4 сер; 22.45 Молодіжна CJYJ 23.45 Яблуко спокуси.

05 оо Новини

....«fAH

"Учень чарівника"· Мультфільм. Прем'єра худ. телефільму "Ріка брехні". 2 серіЯ. 09.30 Прем'єра док. телефільму "Міськмй етюд".

09.40 Таланти і nоклонники. 10.40 Прем'єра мультфільму "Як НіночІса ,..,..,... ...ю стаяа".

серія.

22.05 Поетичний альбом. Пам'ІПі О С ПуwІСіна

·

22.2S Хіт-nарад· ;,Останtсіно". у перерві -- 23.00 Новини. 23.45 Прем'єра рубрики. "L-кпуб". 00.25 Прес-ексnрес. 00.35 Ж.Сіменон. "Меrре і людина на лавці". Тепевистава. Частина 1. ·

УТ-.2 І КАНАЛ "РОСІІІ"

О8;5О

07.45 Фірма гаранl'f 08.00 Новини. 08.20 '"Ка:Іка про за1 Мультфільм.

08.40 ПРем'єра худ.· брехні". з серія.

ое.30 "Допя~_танцю

Док. те

ІЛЬМ.

10.05 ••· До шіс~ 10.50 Прес-експрес 11.00 новини {з сур 11.20 Ж.СіменсІі. "~ лавці". Телевисто

12.30 "Легкий хліб" худ. телефільм.

12.50 "Син". Худ._т 14.00 Новини (з CYJ 14.25 Телемікст. fS. fO ·БЛокнот. · 15.15Т~-"О

nредст

15.45"

·

16.10 ДжеМ. 16;35 .. .До шістнадІ 17.45 Прем'єрахуд боехні". З серія. 18.35 Кіtюпанорам 19.40 Вечірня казк 19.55 Реклама. 20.00 Новини. 20.40 Лопо "МілЬІ 21 .10 Прем'єра ру них мужчин". Концерт, ПР" Украінського цЕ

22.20

Москві. У neper;

2З.40 ЗвуІСDВЗ дщ:

00.10 Прес-ексnро 00.20 Ж.Сіменон. •

лавці". Телевис

YW І КА/

01.00 ?сТі.

07.20 Реклама. 07.25 Час ділови~ 07.55 СnіІеі!ЧиJІІІІІІІ 08 ·50 Д()3.ІІЇІІJУ.І. у

09.05

Манера.

с~.

n--•

·--··

.

12;40 СепІн:ьІr8 питаннА. 13.00- Вісті.

13.20 РеІсАІІма. •. 13.25 телетеатр РосІї. Ж.Сіменон.

1~-~ і:

~~:=.

_~

fiPIIfiiiiВ У_.

15.00 ''М8rа:ІИН (

фіnьм із~

15.30 Т-.І-ТІІМ • "Він,....;- у День ІІОМИІІВІІІЯ". 1 15.45 Му.nьти-nу

·..--

14.c:4018PiR..;..__ ......: ...,..,.,_.......,І"ІОС:t\АВНЬDІ. 15.10 Бізнес: 'Аоеі імена. 15.30 Там-там НОІІИІіИ· •

15.45С1удія "Рост". Пасторінках ''Новорічноrопмрога''. 16.15 ТрансРосвфір. ",D.алеІсИІіІ Схід". 17•00 )(ристмІІнсІІІС nporpaмa. 11.зо Манера. 18.00 n..,,..,;,., іД0ІІі росііськоі

..,.~.

--·V

18.:r".w"ївС.капвнёрма.•

19.05 "ХіаІІа" ~.· 19.20 РеІсРаМа. 19.25 Прем'sра худ. те~ "С8Н1а-&8рбара" .130 серіІІ. 20.15

С1удіА "УІсртепефіnьм''

np1ЩC11111J18: "Родина". • 20.45 Ь ...,.У· "Муамка ІІК СІІОВО",

Теnесмк".

16.15 Трм:Р'о_с)І -оіі ·--·--·· 17.00 М-тресr. 17.15 Ази кар'q; 17.30 ЛІQАинас 18.00 ~ 18.1~ "Мучкаn;_ фільм. . 18.45 КиіІІСІІІ(8 • 19.05 "Фантазія В.Коwуба (Of

19.:го Рекn8Іа.

19.25 Прем'~.1', 6ар6ара ,_,niia ''У......,.,.. 20"' •гs • ._,...nсом

...-=:-·--

.:f=

20

21.05 Сім "Я".' 21.55 Реклама 22.00 Вісті. -22.20 Зірки Г< 22.25 Сnортие 22.30 Муnьтtї ' 22.40 на сес~ї

"Eiapw8CWRI осіНь".* 21.15 ЦмрІс, і.М*о lfiPIC. 8 22.00 Вісті. .............. П-21П·З 22.20 Зірки Г08DIJIIТit. '---=-у,..n_nnmА&.І ___ах-т""е,..пе6аченнІІ=~~,..МDІСІІИВІ=~~-І • • · 22.25 Cnopn8lнa JCIIPWC8IIt; · .,.... ,_.., 22.~ї ВР РосіІсьХоі 22.30 с--. ---..........., nові,домІІень. Федерації. 3Мінм. Стежте 3а щоденн~tми __. ....- - - - rювідомпеtЩЯМИдИІСТорівтелебачення ФедераЦІї. 22.40 на ОВСІЇ ВР Poc:ilc:wfoi 23.10 На чесп 22.55 Квартет Бе1ХОВВН8. ФедерІцІї. , 23 ~, _·_~ __ю_··------------~------'~23~·~15~Ар~т-~~чм~·-·------------''23~-~10~~~-~~т-~ ____ ·7_~_-_-_·-~--"-·--,~~ 22.20 Зірки rоворІПЬ._ · 22.25 Cnopneta карусель. 22 ЗО "ВИпадки" МуІІьтфіпьм для

'КІ ~~~

; 1а

телеф

10.35 ЗвучаннR ІІІ 10.50 Худ. теnоф 130 серія. · 11.АО Ретро. ТрІс 12.25 Селянсьnt

08.05 &,стами МІVJІІТИ.

:::g ~~;,Санта-

os:20 Ранков8 rімна

05.30 "Ранок".

09.35 Комnпекс

07.56 На І'1ОІІЇТИЧНСІІо Олімnі.

1О.~;~::m~Аде-~~ ~ 1 -~~~·

11.00 "Рецвm П моподості". ХУАФільм . 12.25 сё.ІІЯНСІоU rІ418ННR. 13.00 Вісtі. 13.20 РеІСІІ8МІL 13.25 По cтopltiux "ВечірІ-.оrо ,. .. .......,... _...,. •....,___· 15.00 те•.....ч-.15.30 Там-там новини. 15 ..., u ......... .....,~...

нічноr9 ОjЖЄСТJ!У~ МОВНОІО n. ......комnан(Ш 11 КF

Новини.

07.00 Вісті. 07_20 Petcnaмa. 07.25 Час діповиХ ІІІОДВЙ.

•·

Іо.О5 Дитячий екологіч

"Оберіг". Виnуск 1. 18.15 Концерт заслуже

розважальна nporJ:

............. 10.50 Прес-ексnрес. 11.00 Ноемни (3 сурдоперекладом). 11.20 Ж.Сіменон. ,........._.. ""'"..на на 11.00 Новини (з сурдоперекладом). .....• ...., і ,_... 11.20 "Розсмішhь клоуна". Худ. 1188ці". Телевистава. Частина 1. телефільм. 1 і 2 серії. 12.50 "СИн". Худ..тепефїльм. 1 серія. 13.30 "Сват". КоропомеtрІІ)КНИЙ худ. 14.00 Новини (з сурдоперекладом). тепефїльм. . 14.25 Телемікст. 14.00 ·Новини (з сурдоперекладом). _ 15 10 бпокнот 14.25 Діловий вісник. 15:15 Увага: Х молодЬІсниІ. 14.40 БЛОІСНQТ. 15.35 "Еміпь з Леннеберrі''. Худ. 14.~ Концерт учасників rl фестИ1181110 телефіnьм •. 10 серія. · ....,.... niau,.9aa~ НІМ8ЦJ.І(ОІ КVІІІ>Т'fР'4. • 16•оо ••:.. ",_,__,._., ,....._,..._..... 15.25 "Еміль з Леннеберrі". Худ. 16.20 ІІ:луб 700. тепефіІІьм. 9 серія. 16.50 Технодром. 15.50 Нові і~. 17.0() Новини. 16.30 Марш миру. 17.25 Телеканаn "Останкіно". 17.00 Новини. nредставляв nporpaмy "З'Найомі 17.25 Телеканаn "Останкіно" незнайомці". · nредставляє nporpaмy "Сторони 17.55 Прем:єра худ. телефільму "Ріка світу". брехні''. 2 серІЯ. 17.50 Прем'єра худ. тепефільму "Ріка 18.45 Прем'єра IJP'I.. тепефіпьму брехні'> 1 серІЯ (Польща). . "/1обЬІСнІ ютатки про перетворення 18.40 МіНІВтюра. • в"...........n". ..,._......... 18.55 Тема. 19.40 Вечірня ІС83ІС8. 1-9.40 Вечірня 1С831Са. 19.55 РеІСІІ8М8. 19.55 Реклама. 20.00 Новини. 20.00 Новини. 20.40 ВnерІlІЄ на телеекрвні. Худ. 20.40 Bnepwe на телеекрані. Хvд. фільм "БИНДІО)І(НИІС і король". 2 фільм "Биндюжник і король". 1 серія.

\нcnnyty мистецтв

.., ім.Котлярееського.

00.15 УТН.

тепеоеріап. 1 і 2 серії. 10.50 .Прес-ексnрес.

22.05 Заключний

nри обчисленнінак

всі РУІСИ майстер. 17.()() "Зустрін з нагодІ

"Ранок'". Фірма f1ІРІІНІУЄ.

·

УТ-2 І КАНАЛ 07.00 Вісті. .

·серія.

математична шкопа.

.-

18:15 Турбоtи багатодітних. · пам'snіlС"осПІНТИНВ ПІf"РО88. 18.45 Уtсраїнська лірична. 18.45 Прем'єра ДСІІС. ~"Я С"ІІАко 19.00 YfH. ІфЇІ'ІИ8СЯ ••• " (Ммкоnа Tpiju"vб). . 19.20 Пісні кохання. Концерт молодих 19.00 YfH. ІІИІСОН8ІJЦjв. . 19.20 ДепуrатСЬІСИА ІСВНМ. 19.45 Зв f ороПІ. 20.15 Концврт ТР.іО СіаtfщРмсток 20.15 ІJІж. .....__... "'--··: ~ле. it . - - _.. ~·· - - - · ІШUПІІНІ сьогоденнн, uайбутнs". кр8ІНИ. · 20 45 На добраніч дітм! 20.45 На добреніч, діти! 21"00 УТН ' • 21 1.00 . _ 21:20 СпоЇmсУР'єр. 20 УТН~.,вр 2 2135 "--~ 21.35 Украі .• • ...._....... . 21:55

тв

Мінотавра". з серія.

10.15 Музичний додаток 11.15 Мультфільм .. .,..... . Віллі Фоrа". 5 і ~j 12.00 УТН. 12.10 Худ. телефільм" 12.ftiXyr,- фільм."Деді

-

16.~дiUtA~ "Пропомую-.·ру'!~ .~-

УТ-І

01.00- З сьомої дОнОСЬ. 08.00 "Одіссея О.пе«еаІ ВерТИНСЬІСОГО". Муз. 09.00 Худ. телефільм "!

1~.20 хт. те~ "6одетаун". 58 t6.10 16.~. СІІрія: Освітній анап. Ф

16.00УТН.

'•І

',1 11

07.00 З сьомої ДОіі'Оёьмої. 08.00 Свічадо. . 08.45 Xvn те......Unьм "Візит до Мінота.іра·~Т~ 09 •55 ~-4,·· музикоr ....., 10.30 Мультфільм "Кругосвітня · nодорож Вімі Фоrа". З і 4 серії. 11.20 Муз. фІпьм "Відроджена nісня". 11.40 ШкіІІьний еІфаН. 10 ІtІІ. .

.-•-·

·

17.00 Кпасмчні фортеnіанНі твори. 17.30 Канал "д". 18.30 Дні Данії 8- КИвеі. ТепефіІІом

.

Лісостеп.

була

рубежем

посе­

УТ-J

07.00 З сьомої д"ОііОёьмоі. 08.00 Чаріан~ !І~· · 08.45 Худ. тепефІJІЬu "Візит до МіноrёІВІІВ". 1 серів. 10.00 Доброrо ааМ ~·я. Лі""""' ..НЯ ~ ....,..н

1~:~ ~·те~ "Бодетаун". 57

11 11 11

~

оборо­

·

"Переясла8СЬІd крини&8".

. ~

Ад.ьТИ, ЗІН·ах.оДНВСЯ

займав

16.10 Дяя дітей. Проnоную гру. Передача 1. 16.30 Hayк.-non. фіІІЬМ

-

vrн.

16.оо УТН.

пам'ятна сьо­

значний лісовий масив, в той час, як лівий бе­ рег ІІ

11 11 ~

Укра~ни. Післямова.

Археологічніки ХІ-ХІІІ ст.

ну, на правому '5оці я.ко­ rо вздовЖ ДНіnра і далі, n!.5иІ:чнІШе Броварів oJ. ВИТОКіІВ

та

12.00

важ­

КрІrм цього, рlчка була на

лінія

п:рикордонних

ричі

рубе-

жа.

чимось

ві­

лень на Альті. СхідІНіше, на 'f.рубежі, маємо низ­ ку таких «!'радів•: Ру­ .:анtв, Свlт.ипьне, Заво­

JКочlвниць­ захищала

і

Іонувала

ни

nіДСтупи до Києва з Півдня і Південного Схо­ ду. Jia ;цій rrериторіІ А!nьта

джерела,

11 11

11

домі нам, мавчать про те,

Димитрова.

одии-на-один ким Степом

жаль,

11

10.35 Концерт хорової капели "Думкіі".11.35 І З'їзд nедаrогічних nрацjвників

1:

князем Володимиром. Пlз. JІІ.Ше Ярослав ставить сгородьІ по Роси•.

аерофото;llіом·ки.

серії.

11 11 11

АЛЬТІ

ру, 'Dрубежу, Сулі і Стуг­ Иі, початок будівництва ЯІ{их покла:деоо в Х ·ст.

Річка А.ц:ьта в давин­ ну була набагато довшою,

УТ-І

о8.оо vrн. 08.10 Худ. телефільм "Звіробій". 1 і·2

11

.Ni 15 (8374)

,. 88T8NIIC. 9

1188ІЕАІА81~:;

11 11 11 11 11

ж и тт,..

8 f


8

•Н О В

Ж И ТТ Я11

F

Субота,

6

лютого

1993

року

8

:1 СТОQ.

1ft 15 (8374)

. 08.00 УТН. 08:10 Ритмічна гімнастика. 08.30 Худ. телефільм "Візит до Мінотавра''. 5 серія. 09.45 Ділові відомості. 10.15 Яблуко сnокуси. Конкурсно­

07.00 3 СЬОМОЇ ДО ВОСЬМОЇ. 08.00 Молодіжна студія. "Гарт". Ь"'. 1Т ДО 09.05 Худ. телефільм "Візит до "Каналу "Д' Мінотавра". 4 серія. •ітня подорще. 10.15 Мультфільм "Кругосвітня nодорож ВіллІ Фога". 7 і 8 серії. 11.05 Влада і власність: ' ,етаун".59 1 (35 Hayк.-non. фільм "Мовою ого·друга"

серця". 12.00 УТН.

12.10 Худ. телефільм "Бодетаун". О·

;подів&нки

:уляторі.На 75-річчя

альманах

· симфо­ ~ІІерадіо. ДИригент

серія. 16.00 УТН. 16.10 ІОнмА nіаніст Михайло Данченко. 16.55 Наша дитина. 18.00 Терноnіль музичний. 19.00 УТН. 19.20 Урядовий вісник. 19.50 У вас в гостях комІl03КТор О. Бєлінський. 20.15 Прем'єра відеофіпьМу

20.45 На добраніч. діти! · 21.00УТН. 21.20 Спорткур'єр.

ви~-о фільму. о

Гарт".

lfPCHO·

21.З5 Літературно-мистеЦ.WСВ студія

"ОсноІІа". На ~уття ДеркавНої

nремії УкраінИ ім. T.Г.lJ.Ietl't8НІCa. Павnо ГромОВВІІІСО. 22.20 ЕІсріІн nрtІГоднмцьІСD(О фїм,му. Худ. тепвфіІІьм "Ві:Jит д9 МінотаІірв". 5 овріА. 2З.30 Арт-майдаН. 01.00 УТН.

ОСТАНКІНО

' rий 'Іас".

05.00 Ноемнм. 05.20 Ранкова rімнасnІка. 05.30 "РаноІt". 07.45 Фірма ГapatfТ)'f:." 08.00 ~-. . 08.20 Задзеркаnля. Худ. телефІnьм

•льму "Ріка

"Червоні черевички". 09.50 Г.Свиридов. МаленІокИА

ІХ ритмах".

10.00 Кnуб мандрівників (3 сумо­

~тарші.

nереtСІІІІДОМ). 10.50 Прес-ексnрес.

~кпадом).

11.00 Новини (з сурдоnерекладом). 11.20 "Ретро". ФіІІьм-вистава маоого

людина на

стина

2.

·кометражний

ьм.

2

серія.

екладом).

.

триnтих.

театру.

13.40 Прем' ера док. тепефіпьму "Жива сnадщина". 14.00 Новини (з сурдоnерекладом). 14.25 Бридж. 14.50 Бізнес-клас.

f5.05 ьіЮкНот.

15.20 ЗадзеркаЛля. Худ. телефільм ''Червоні чере8ИЧКИ''.

'12 розгніва· Ій відкриттю стецтв у

ОО Новмни. ;-версія. людина на

ІСТИна

2.

16.50 Сnрава. Ноемнм. 17.25 Ваrон 03.

17.55 Людина і закон. 18.25 Хранитель Пуwкіноrір'я. 18.45 П0де 'fІ/дес. 19.40 8е'ІірАя _ІС83К.8. 19.55 Рекnама. 20.00 Новини. 20.40 Люд- ТЮІІНІІ. 20.55 У lt1IY6I детективів. Прем' &ра худ. тепефільму "Сомнамбvnи" із oepiany "Кмт~" (Франція). "ВІд" nредставnя&: 22.25 ПоRі16Іоро. 2З.25 Муаобоз. 2З.ОО Ноеини.-

~аю.

~іан".

=·~6. 18Jlд8" .Теле-

М!ННЯ бізнесу" •

ІМУ", "Івасик-

У1'·2 І КАНАЛ

11РОСНІ"

ВісІі. Рекмма.

Час ділов8Іх тодеА. І1оІсІмк Водопія.

ДоаІІімІІ. ТБ-атет.є. 09~ Ретро. Пісні 30-х. Частина 2. 09.35 у світі тварин. . 10.35 Теле«росІІорД. 11.05 Худ. телефільм "Санта­

Барбара". 1з 1 серія. 11.55 ІlіІІіrрмм. ·1!.40 СВ.ІІ8tСЬ«8 nитання. • 3.00 Вісті.

tЗ.2О Pettnaмa. 13.25 Тепетеа1р РосІІ.

Ж.СімеНОt1. "Він прІІЇХ8В у День naм&•tal 8111". з

серіА.

15.00

TeJieбipJI:a.

15.30

т

..-там

НСJВІІІНМ.

15.45 СТудіІІ "Рост". ник. 16..15 т~. TD'«<II ai,QJiiкy. бов". Док. 16.45 ПіІнове-ювармші. 17.00 "Невра:ап.міІ". Худ..фіпьм. 1 Іоцарта. Грає серія. 17.5О ••РосіІІ мені сниться арідха ...••

Jjpr. . . , _ про Ф.lJJamWJiнa. Нльму "сантаедставпяє: худ.тел­

::тер майІ(а".* день.*

ь. рослих.

t.КОЇ го танцю і

"

18.40 Муnьти-nуnьти. 18.45 Кмівс:ьІса панорама.. 19.05 ~ меоодіі. • 19.25 "ЗмієJІов". Худ. фільм. СтудіІІ'~" nредспааІІК:

21.00 "Стоn". Інтерв'ю з nоетом Б.Олійником. • 21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 22.20 ~ірки говорять. 22.25 Спортмена ~ль, 22.30 Давай.те з'ясуєМо. 22.40 На сесії ВР РосіАської Федерації. . 23.10 РТБ: вибране. "Мій II8JICICI4il хрест". ВідеофіЛьм.

~міі УІфдіни ім. Т.Г.Шевч8нка. А. Паламаренко. 14.00 Зжимо Щастя.

ЗіАдІІ,СОІІце красне&".

nрограма. . 17.00 Для дітей. Худ. телефільм

"Легкі кроки".

18.30 Наше КОJІО. 19.00 УТН. 19.20 Хроніка мвс. 19.35 Багатосерійний худ. тедефtпьм "Бодетаун·~. 61 і 62 серії. ?().25 Наwа'мова. 20.45 На добраніч, діти!

.

17.15 На варті . 18.00 Свічадо. . 18.45 М.Римеький-Корсаков.

' 'Ісnанське

к.іU'JРИ'І'Ііо' ••

19.00 УТН. 19.20 Багатосерійний худ.

телефільм "Бодетаун". 63 і 64 серіі.

21.00УТН. 2ЦО Ай Пі Киів. 21.25 Зммове диво. Концарт украінr;ьких та бUІоруських вwсонавцjе. 22.30 "ВіІсно в ANterww:('. Cnilwla nporpeмa "ГОІІОСУ Амерма" і 18nеКОМІ18НІї "Уорnднет".

20.10 У СТИІІі барооо. 20.30 Му.І8>Тфі.gьм "Літаючий

00.30 УrН. . 00.40 Тепефан. Хіт-парад.

ОСТАНКІНО 06.20 НовІн4. 06.35 РанІШва riмttaC:n.a.

23.00 ХуД. фіІІЬМ "Бони і CI'IOICif'".

оаАНКІНО 06.05 Новини. 06.25 Ранкова f'імнІІСТикВ. 06.35 Пpec-eeronpec. 06.45 Субопій ранок діяовоl JІК)ДМНМ, 07.30 Сrюрт-wанс. 08.00 "Мврафон-15" -- мапsпам. 08.25 н.(Ю: Н80ГОJІОWеНМЙ 110ит. 08.55 Автос'рвф по суботах. 09.25 hWдиt.ttttll ДІІІ тебе. 10.05 Прем'єра док. т8f18фіпьму '!ХокеА АнаlОІІія Тарасова". ФіІмt 1 -·"ДИлетанти". • 11.00 До 110-і річниці з дня народження Є. Вахтангова. К. Гоцці. "Принцеса Турвндот". Фіт.м· ,ВІИСтава театру ім.Євг.Вахтанrова. 13'.30 Прем'єра док. телефільму

"Нове.nи про демокраТію". ФІяьм 1. 14.00 Новини (з сурдоnерекладnм). 14.25 "Центральний екоtІрес". 14.~ Петропоnь. Повт Юрій Воронов.

15.55 Сnортивна nрограма "Ультрасі'',.

nрем'єру худ. телефільму "Тіні" із серіалу "Вулиця nравосудІ\я" (США).

19.40 Вечірня казка. 19.55 Реклама. 20.00 Новини. 20.40 "Коламбія nікчерс" предста8ІІЯЄ

nрем'&ру худ. тепефіnьму "Кор()JІівська павІСВ VII" (США). 21.40 ПocniwaAJe робити добро.

Презентація МосІсоВ<:ьКЬrо благодІйноrо ВІtfорсьІWГО фсжду.

22.40 Прем'єра мультфіпьмv ДІІА

дороспих "На~".

23.20 Іlарадиз-ІССЖТейль. 00.15 Фуrбоn. "На wляху до Увмбпі".

У1'·2, УТ-3 І КАНАЛ 07.00 Bicli.

''I'Ot:lll"

07.25 АнтраІсf.Сnівеє Рено.

О7.З5 Свій поГляд на сеіт. 08.00 Формуnа 730. 08.30 Студія "Рост". 09.00 "Бурда МQДеН" nponotfyЄ ...

. 09.30 ФоІІЬІUІор. . 10.00 Прем'єра Іоtу.І8tтфіnьму "ДОраеuон" (ЯпаніІ).

10.15 Sk .мм бремо?

"~'-Худ. фjnwl. 12.40 CeiiAttclo&e nмnнtil. 13.00 Вісті.

11.00

13.20 Піпіrрмм. 14.05 Г~дневі 88'fOPt' в Музеї ім.О.nушкіна на ВоІІхонці.

15.20 Зоnота wnopa.

15.50

8 QJPiR.

21.00 Кіноnроба. Teilerpe. 22.00 "Будьте а нами".

~

nporpaмa.

Худ. фіІІ;м агент''.

23.30

.. CrpllxDeмA

Тирас "Cnopтnoro". ГОДИНВІ сили тху. Центр. 08.30 3 Р8НІУ рененько. Прем'єра

06.45 '07.00 08.00

Іоtу.І8>ТфіІІ.му OC1WtttiA .

"Дetteep

. -·••

. (ФранцІя)~ ДИНО3ІІІІрІ8

08.00 Доки всІІІДОМL 08.30 Ранкава аірка.

10.20 BiAcwOINI ре8ІО. 11.00 СВІт на дозеімІ. 11.45 Прем'єра тепефіт.му ДІІА дітей "flt»u;?д" Чорного

12.~·-15.

1З.ОО Прем'єра муnьтфіІІьму "Піф і ГІКІІСУnес". 13. tO Прем'єра док. фільму

"ПідводНа QДіссея команди Кусто".

14.00 Ноемни (3 сурдоnерекnадом).

14.20 Діалог у nрямому ефірі. 15.00 Клуб мандрівників. 15.50 Живе дерево ремеоел. 15.55 Прем'єра мультфільмів

"Касnер та йоrо друзі"(Анrлія),

18.15 "Оба-на-Угоп" шоу. 18.50 "Коламбія nікчерс" nредставЛЯ& .

буДttНОК".

;

ФvJtSoll без кардоttів.

16.45 ТеатрІІІІWМіІ роа·~- На nрем'єрі вистави "Неnопеон ГІерwий" у -.еатрі ім.В.~о.• 17.-45 ~ськиМ вісник.

18.00 ''ШатІПін у Ведикоuу''. т~ з ВеЛИІЮІ"о театру.

.t8.45 КмівсьІ:а nанорама.· 19.05 ВізитІса. Анат<>ІІііt Бондаренко.* 19.10 Прем'qза мультфільму

''КадіІllон, або Приrq,ци ІІЇСJІ\ОЧа". 1 і 2 ОЄріЇ (Франція).* 19.30СІТ-з.• 19.40 "Приррда Америки" (Уормнет,

США).* 20.10 Хіт-рік.• 20.40 "З х 200" .*

21.00 Худ.фільм "Іван ВасильовИ'І змінЮ& nрофесію". • ' 22.30_Сtт-З. *

22.40 Віннер --до .. .* 22.50 Донах'ю. Частина 1.* 23.20 Віжер-- nісля ... •

• 'Сnравжні мисЛМВLt за nривидами" (США).

16.50 Панорама. 17.30 Теnелоція. 17.45, НооиІІИ. 18.00 Промевад у Маріїна.кому. 18.55 "Ківін-93". ФестиваІІЬ Команд "КВН" у Воронежі. Рзкпама.

20.55 21.00 21.45 22.00

Підсумки.

tооРтивНИй уіІс~.

Матадор. 2З.ОО ·Новини.

2З.25 Танці, танці,иvщj ... 00.10 Відеодром.

Yr-.2', Yr-3 І КАНАЛ 2' . "І'ОСІІІ11 . 07.00 Вісті. 07.20 Му•ти-пуnьти. ''Жив собі вісJІочОІС'.'

07.30 Баскетбольний оr1111д НБА. 08.00 Наw сад•. 08.30 Студія "Рост"' «».ОО Небагато історіі ta багато mобоеІ у деНtо Св.Веnентина. НеnізнаниА Всесвіт • 10.00 Ати-бати ...

09.30

10.30 тепекросеорд. 11.00 "Апіса ФреЙНДЛіХ'', "Скоро

. .nlro".

Док.фіnьми.

12.40 СеJІІІнсІ,се flМl'IIНIS• 1З.ОО Вісті. 1З.20 Не вирубати ...

1З.35 Кращі іrри НБА. 14.35 Теnеконкурс юристіе. 15.35 Познер і /Jptta:l(ю. 16.05 Біла ворона. 16.50 Чарівний сеіт Діснея. "Нові приrодк-Вінні-Пуха"; "Чорний

nnau.t''. 17.40 Тепефільм "Українці, ми

8J)JII1'C88tli' •• .,.

18.30 Обпиччям до стоnмці.* 19.00 Візитка. Оnена Косяченко.* ,19.05 Мультфіпьм "Кадіuюн, або

Прмr~ ВЇСІJІОЧІС8". З і 4 оеріі

(франціІІ) .• 19.30 СІТ-3.* 19.40. Романrична ХВИRЯ. * 20.00 Сиди і дмвись.• 20.10 Худ.фільм "ВеІІИkд проrулянка". 1 серія

(Франція).*

21.15 Брама.* 21.25 Обличчя Чілі.* 22.15 "Марія-шоу".* 22.30 СіТ-3.* 22.40 Містер Ікс. • 23.10 Донах'ю!

Новини.

СtудіІІ тenenporpaм "Тет·а-тет". 13.45 МуJІІоТ~-·

14.00 ХУА· ~м "Куnаки у nіТІtмі". 15.30 Відеому3МК8. 15,50 Худ. ~М "НеnереМО*НИЙ". 19.05 ·Му".тфіl8.-. 19.20 Худ. фі".м "Місце аустрі'Іі 3МЇНИТ1І не мо.-".1 сері8. 20.30 CniNC Л.В.Акум, 21.05 Худ. фWом "Ми.а­ &рІос:тера''.

0&.00

15.00УТН.

nОНЕдІЛОК, В

nоНЕДІЛОК, В

08.QP

ВІВТОІ'ОК,

15.1Q Село і люди. 15.55 Ди1яча музична студія. 16.25 Док. телефільм "Ти

"Д'Артаньгав і троє nсів мушкетерів", 9 і 10 серіі. 16.00 Плеяда. Художньо-лубліЦИСТИ'Іна

2З.ОО Новини.

01.05 Прес-ексnрес.

07.00 ІЮСті. Кіно 07.20 .ди. 07.25 11та-Барбара". 07.55 08.50

ВФоажvк

13.00 Нон-стОп рандеву. 14.30 Вереиця. Стрітення. 15.00 УТН. • 15.10 Прем'єра муnьтфільму

17.З5 У світі тварин.

00.05 ХІт-каtеейєр. у nеререї -а Латвії".

12.30 Свята nечалЬ художника .

16.55 Червоний квадрат.

1'7.оо

голубки".

11.45 Канал "д". 12.45 На здобуття Державної

Радіаційна гігієна.

ЄероnеАсьІсИй тележурнап.

15.10 Грає В.Арафаілов (акордеон).

гарші. ільму "Ріка

· Молоді виконавці Украіни. 11.30 Телефільм "Намисто

Балетна вистава.

"Оnеський замок" ("Гапичмна­ ~чен ка.

Hayк.-non. тепефільм · "Метелики Вйсокогір'я". 09.50 Мистецькі жнива-92.

12.00 Доброго вам здоров'я.

66

'

09.ЗО ДИвовижний світ nрироди.

розважальна nрограма.

філЬм").

180 11 •

08.00 УТН. 08.10 Ритмічна гімнастика. 08.30 У неділю вранці.

10.45 Для дітей. "Лікар Айболить".

,

КАНАЛ

УТ-l

УТ-l а

32-й

НІ~\І!tЯ • .С .СС

f:YIItt1'A, 1:1

07.00 Сі-Бі-ЕС (США) -- анrn.мо1010.. 08.00 ПЕРЕРВА. . 17.00 SUPEЯ CHANNEL. 20.00 Сі-Бі-ЕС (США) -- анm.моео10. 20.25 Проrрам., nеред8':1 на аечір. 20:30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 20.45 АЙ· ТІ-ЕН. МDкнар.оrnад (Ве/1-.обритsніІІ). ЦІОУ (Канада).

21.00 НАУКО~

21~30 "У ВЕРХІВ'\ Р1ЧІСИ". Худ.фіnІtN

(США) . • 23.10 АЙ-ТІ-.ЕН. мЬкнаР.оrnяд (ВеnМІСОбрмrанІА).

- -- -

9

Новини.

14.00 Му,.тфі,.. ''ТJІІІ ~ ... 15.15 Відеомуама. 15.25 Худ. фіІ8ам "~"· 19:05 'Мyn~~,..u..-. -- • ._ 19.20 Худ.~ "Місце аустрhІ амінІmІ ........... 2 оері8. 20.30 ІІїдеомуаwІ. 20.50 На 1181111 r:pauNи.. Худ. ~ І 111.\tt.ne 7ІМ! 11 8

CEI'fRAt JO

08.00 Новини. .

ВІВТОІ'ОК,

·

9

07.00 сІ-Бі·ЕС (США) -- ІНrn.-. 08.00 ПІІОІJМІма nередач на ~ 08.05 еі-БІ~ЕС (США) -- амm.-. 08.00 Ай-ТІ-ЕН. маснар.оrІІІІД (8еnМІСDбрмr8ніІІ) --анm.-

09.30 НАУКЩ шоу (Канада). 10.~~в· І РІЧКИ". Худ........ 17.00 ~ CНANNEL 20.00 СІ-61-ЕС (США) -- анm.-. 20.25 Проrремf ~на 88'fiP. ·

. . 2О.3О МУЛІ;>ТФU1ЬМИ ДІТЯМ. 20.45 Ай-ТІ-В-І. МіаІар.оrІІІІД 13.55 Худ. . .м "У- піUРІІ"• (ВеІІМІІD6риr. . . ). 15.25 Му•тфі~. 21.00 ЗА,МЕЖАМИ ЗАВТРА. Іі8)'Іс.· 15.35 Худ. фі•м "Руде с-". non •..-;n (Q!JA). 19:so худ. ~м МїсЦ. ~ 21.• 25 МУЗ1ІІ'fний ~тощт. амінити не мо.-". 3 oepitl. 23.10'Ай-ТІ-ЕН. МіІснар.оmяд 21.00 Грас "М8WИИ8'18СУ"• · .. ~). 21.50 Худ. фWом "Одні ~-m·" СЕРЕдА, JO ЧЕТВЕР, J J 07.00 d-61-EC (США) -- aмrn.М0801Q. 08.00 f1IJOI:P8мa nередач на,ра-. 08.9<) НоВИІІ!"-. . . 08.05 СІ-61-ЕС (США) -- •rл.М08010. 13.30 Му_".т~. 08.00 Ай•ТІ-ЕН. МDкнар.оrІІ!ІД 13.50 Cni..c JІ.8ціікум. fВ811111сD6ритаіА) -- анrn.МQІІСЖ). 14.25 J(уд. фWом "і•Р801У1І! •• ,......" CНANNEL . дер888'· • 17.ОО ..,......." 16 50J.!Aeo, '20.00 сі-61-ЕС (США) -- анrл.МОІІОІО. -"~· ~.. . . 20.25 Проrрамf ~на аечір 19.15 Му,.тфіпw111, . 20.30 МУЛЬТФіпЬМИ ;дітЯМ. . 19.30 Худ. фІ.м "МіоцІІ...... 20.45 Ай-ТІ-ЕН. МіІІснар.оmяд 3Міtм1м не мо.-". 4 oepitl. (ВеnМІСDбританіА). . 20.\Ю ВідеоМ» . . .• 21.00 ТВАРWІНИА Свtт АМЕРИКИ (США) 21.00 Худ• ..,... ''ТерміІІ810Р"• 21,30 "У f19ЛОНІ•:- Худ.фіnІІМ (СUЩ. 23. 10 Ай-ТІ-ЕН. Mwtap.orntІД · R'1ІТНИЦR, J2 · -· JРеІJМІСDбРtІТаніАІ. 08.00 Новини. - ЧЕТВЕР J J 08.20 09.30 08.40 Студія·"Рост". Тон-лабіІ!ІНТ: 10.00 "У ГJРЛОН\". Худ.фі!!ІtN (США,). , • 09.10 Англійська мова. У нас в Британї 11.30 доБІРКА ВІДЕОКЛІПіВ. (Бі-бі-сі). . · 11.55 Проrрама nеред8Ч на ичір. 09.40 Англійська мова. Сімейний 12.00 Перерм. альбом США. . 17.00 ~ CНANNEL 10.10 Доки не пізно. 20.00 СІ-ІіІ-ЕС (США)-- анm.МОІІОІО. 10.40 Манера. 20.251'1p0rJ18м• перед8'І на аечір. 11.10 Неnізнаний Всесвіт. 20.30 МУЛЬТФІЛЬМИ пІТЯМ. 11.40 Заnізніле інтерв'ю. О'.Видов. n'ІІТНИУJІ, J2 12.25 Книжковий РОЗвал. 12.55 День суботній. Кіносtудія 08.00 Проrрама nередач на ранок. "Квадрат". . 08.05 СІ-61-ЕС (США) -- анrn.м08010. СtудіІІ тenenporpaм ''Тет-а-тет". 09.00 АЙ-Ті-ЕН. М..мар.оrnад ""'-~ "І.мт111 І с.оаи І (ВепІ8СDбрмтІІніА)-- ІІНrл.моаою. 13 25 Х 'коха.:'.;·~- . ' ' 09.30 НАШ ДІМ -- ЗЕМЛЯ. З nporpaм 1510 Му,.~ ІІІСDІІОПЧНоrDТБ. 15: 30 Ху,А. фільм .. ·Ост.- pe.nioi•"· 10.00 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. . 17.05 Англійська мова. У нас в Британії 11 ·55 Проrрама nередач на ~ 1 Р· . . 12.00 Перерва. (Бі • бІ·СІ.. 1 . 17.00 SUPER CHANNEL. 17.35 Анrmйська мова. СІмейний 20.00 сі-Бі-ЕС (США) .. ангn.моеою. 19:15 Му•тфіпі.-. 20.25 Програм~ перед8':І на вечір. 19.30 Худ. фіт.м "Місце аус11Jічі 20.30 М,УІІt;>ТФІЛЬМИ ДІТЯМ. амінити не можма". 5 сері 11 • . 20.45 АИ· n-ЕН. м-р. оrлад 20.40 Відеому3ИК8. (ВеnИJС9(іриrанІЯ), 21.10 Концерт "led zeppelin". 21.00 ВИБІР У ЖИПІ. Наук.-nоn.ЦИІСІ1 Ctyдiti 'ПІJІ8ПРСWР8М ''Тет·а·тет" (США). 22.10 Худ • .,.м "КСІІПеі".". ' 21.25 МУЗИЧНИИ АВТОМАТ.

..

Англійська мова для дітей.

СУБОТА, J3 08.00 · Ритмічна гімнастика. 08.30· з ранку раненько. 09.00 Доки всі вдома. 09.30 Студія "Спорт + spor1"

ТВАРйнний 6вtт'АМЕРйїсИ. (США)

• 23.25 Проrрама передач на ра-. 23.30 -- 08.00 SUP~ CНANNEL СУБОТА,

nредставляє: футбол юних.

10.00 Пісні Е.Колмановського. 10.30 Я в Росії. 11.00 І:Іетро ТБ.

СtудіІІ тenenporpaM нтет-а-тет", 12.00 Му,.т.,.м нрtnіuмесм".

13.15 Cniaac в.к~ . 14.00 Му,.,..._, 14.20 Відеому3мu. 14.30 Телевізійний музичний

абонемент. У світі імnровізації. Переда<~а 3-- Чарлі Мінгус. 15.15 Клуб мандрівників. 16.05 Мультфільм. 16.25 Кікбоксинг. Міжнародний

J3

08.00 Проrрама передач на ранОк, 08.05 СІ-6І:ЕС (США) -- анrл.М08010. 09.00 Nlf.Тl-ЕН. Miokнap.orntІД

(~аніІІ).-- амrn.М08010. ВИБІР У жиm. Hayк.-non.WUU\

09.30

(США).

09.55 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.55 Програма передач на аечір. 12.00 Перерва . 14.30 SUPEЯ CHдNNEL. 18.25 Проrращ nеред8':1 на аечір. 18.30 МУЛЬТФІЛЬМИ діТЯМ. 19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 20.00 ГЕРАЛЬДО. Woy-nporpaмa (t:I.IJA) . рос:.М08010.

турнір.

20.45 ВИЖИВАННЯ.

побачу знаменитої Федри".

21.10 дОбіРКА ВіДЕокліпів. 21.45 "МАІІЕНЬКА ЛЮДИНА".

17.15 Вибір-2000. 18.00 Документальне минуле. " .. .Я не Ctvдi• 'ПІJІ8ІІРОІ"Р8М ''Тет-а-тет".

19.00 19.20 21.00 21.35

Му,.;.. .- . ХУА· фільм "П'ІПІо ІМІ'ІОріа". "35 ХІІІІЛИІІ ДJUay", Худ • ..,U.м "Космобо...цІ".

НЕДІЛІ(, J4

·

08.00 Дотик. 09.00 Творчісrь народів світу. Люди і боги Тібеtу.

09.30 "RТl+". ДИтяча програма. 10.30 ТІЛЬКИ дітям. "Синій птах". Худ. фільм.

Ctyдitl 'ПІJІ8ПРСWР8М ''Тет-а-тет".

12.05 Му,.т.,.м. 12.10 Худ. фільм "lilmul sa Ендор". 13.45 "Приrоди маленьких друзів". Мультфільм. Частини 1 і 2. 14.20 Авіакосмічний салон. 14.35 Щасливий випадок. 15.35 Міжнародні змагання з кінного спорту. "Кентуккі-дербі". · 16.35 Новини культури. 16.50 Улюблена мелодрама. "Діти Дон Кіхота". Ctyдitl тenenporpaм "Тет-а-тет". 18.10 ~".тфі-.

18.50 (..формацІїна nporpaмa "РупеТІUІ".

19.10 Cniaac "Р011сет". 19.40 Худ. фільм "І'Ір6!8ИА". 22. 15 Американський кінозал. "Скорnіон". Худ. фільм. Транслюється по ЗО-у канапу

У СІІітІ тварин (Веn~іА). Худ.фіnьм

(США,).

23.25 Проrрама перед8'І на J)ІІНОК. 23.30 -- 08.00 SUPER CНANNEL НІДІЛR,

r4

08.00 ПроІ])ІІМ8 передач на ранок. 08.05 СІ-БІсЕС (США) -- анrn.мо1010. 09.00 АЙ· Тl-ЕН. МОоснар.оrПАД (ВеІІМІФбрмrаніА) -- анm.м08010. 09.30 МУЛЬТФіл&МИ діТЯМ. 10.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 11.00 ГЕРАЛ:.,ДО. Шоу-nрограма (США) рос:.мовою.

11.45 ВИЖИВАННЯ.

У

clliri тварин

(Веnиосqбрктанія).

12.10 дОБІРКА віДЕокліnів. 12.45 "МАЛЕНЬКА ЛЮДИНА".

Худ.фіnьм

(США).

14.25 Проrрама nередач на аечір .• 14.30 SUPЄR CHANNEL. 17.00 БЕJЇІСБОЛ. Вища nira (США)-анrломовн.коментар. · 18.25 Програм'! перед8':1 на аечір. 18.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 19.00 п;щинд МЕЛОМАНА. 20.00 ВІДЕОМОДд. 20.25 ДЖОдН РІВЕРС ШОУ. 21. 1О ДОБІРКА ВіДЕОКЛіПі В. 21.45 "ДОВГ д ДОРОГ д ДОДОМУ". Худ.фільм (США).

23.25 Програма nередач на завтра. 23.30-- 07.00 SUPER CHANNEL.


4

стор.

Субота,

8

лютого

6

року

1993

Без елекТІроенергії сього.дні не можна уявити життя людини. Елеrстрика наш помічник у праЦі і в пооуті, але вона стає небезпечною, якщо

рІш.ньої,

з

некваЛІфІ•Кованих осІб,

нею неправильно ~ легковажно поводитись. При проходженні через тіло людини елеRтрич­ ний струм може викл-икати опіки, запаморочення,

.-

~опускати

так

осютле.н~я

до

монтажу

Я!н.і НІе мають

стру.ментом

но

цн заводу-виготовлювача.

електроенергією.

УРАЖЕННЯ

електричні

район електричних мереж по телефону 5-44-41. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

передач;

ЗВОДИТИ

ЛіНіЯМИ

еле,ктронасоса)

всі.ма

СУВОРО

торкатись

~бірваних

на

необхід­

НЕБЕБЗПЕКУ

ЕЛЕКТРОСТРУМОМ,

ЗАБОРОНЛИТЕ

до

вилазити

-

дахи

будівель,

де

робо·ти

з

викорис·тання.м

мета­

левих

пристроїв; - використо.вувати на відкрито.му повітрі увім­ кнуті в електромережу електролампи, проvравачі,

на

опори

повітряних

ліній

гр.а:тись. пЩ .. повітрЯними лініями,

різні

встановлювати зетки, користуватись і

переносними

міщеннях

з

земляними

і

у

цегляними

вологих

підлогамИ;

переНІосити різні елеrстроrrрилади без поперед­ нього відключення з штеосельної розетки; чистити

монтувати та

і

штепсельні

під

проводити

ла:v~пові

заміну

патрони,

розет•ки,

електроламп,

пошкоджені

еле-ктроприлади

ре­

вимикачі

та

апарати

для

дріт

в

пров-одів,

мережу

залускати

запобігання

використання

пошкоджень

ізомЦії

їх,

витягувати

за

шнур

вилку

з

горіння ламп внутрішнього достатньому рі:вні освітленості в

освітлення при приміщеннях;

це

забивати

може

під

в

сті·НІИ

пошкодити

цвяхи,

гаки,

ел-ектроІLроводку,

роооти елек'l'родвигунів технолоГіЧНіого і по­ бутового обладнання без навантаження; - випуску бракованої продукЦії, адже це знач­ Своєчасно

роз.рахо.вуйтесь

застосовувати

приладів

за:v~ість

і

для

апараті.в

включення

провід

з

в

електромере­

голими

кінцями

дроти

замість

споживачам,

3 ЛЮБОВ'Ю nPO

БОГА

Дорогі броварчани і гості нашого міста! Християнська церква «Ріка життя» і молодий

проповідник із США Джеф Моеман зі своею групою

запрошують

вас

провести

чудово

час

у присутності Божій, почути добру вість про Ісуса Христа. Почути музику, що прославляє Бога, побачити пантоміми, одержати в пода­

рунок духовну літературу, а також провести

цікаво час з віруючими США. Усе це для вас і вашої сім'ї - 9 і 10 лю­ того о 19-й годині у великому залі кінотеат­ ру «Прометей» у

Броварах. Пастор церкви «Хвала і поклоніння»

• Ремонту€мо електродвигуни МАЛЕ

ПІДПРИЄМСТВО

«ЕЛЕКТРО» електродвигунів

Розрахунок попередня оплата. Довідки по телефону 272-5-24-53.

за

НJа.селення,

необхідно

проводит:и

енергію

на

попередню

перше

число

попе.редження лім'ітLв

і

не

буде

цров-одитись

ко­

на елекТІроенергію.

ГРОМАДЯНИ! ПАМ'ЯТАйТЕ ПРО НЕБЕЗПЕ­ КУ ЕЛЕІ\Т.РИЧНОГО СТРУМУ! ДОТРИМУйТЕСЬ ПРАВИЛ ЕЛЕНТРОБЕЗПЕ­ НИ І ЕНОНОМНОГО ВИНОРИСТАННЯ ЕЛЕН­ ТРОЕНЕРГП! ІНСПЕКЦІЯ

РАНОНУ

ПО

ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ.

Київська Єпархія Свято-Миколаївська парафія.

Виконавча рада Свято-Миколаївської па­ рафії звертається до керівників підприємств, організацій, громадян і молитвенна просить подати фінансову допомогу на будівництво церкви. Наш рахунок в Агропромбанку м. Бровари .N'!! 701218, МФО 321499. Також повідомляємо, що наша громада орендує у Броварах приміщення кінотеатру імені Т. Г. Шевченка (район «Розвилки»), де з 7 лютого здійснюємо Богослужіння, хрещення, освячення будинків, молебні, па­ Звертатись за адресою: м. Бровари, авто­ зупинка «Розвилка», кінотеатр імені Т. Г.

Шевченка

щосуботи та щонеділі з

-

10-ої

до

13-ої години. Молитвенна чекаємІО всіх вірних Право­ славного віросповідання на Богослужіння. З Божим благословінням настоятель і благочинний БроварсьКІОго округу. Ігумен Феодосій, Диякон Олексій, Парафіяльна рада .

• ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

Магазин

Наша організація пропонує набори меблів стінку «Бриз» виробництва Білицького комбінату. Розрахунки і готівкою, і безго­ тівкові.

-

5-48-94,

5-12-23.

щастя,

вітаємо найріднішу і наймилішу вам КОНДРАТЮК Галину Степанівну

народження.

міцного

успіхів

у

здоров'я, великого .людського j :Довгих-довгих років

ІРоботі

життя.

Хай. попереду чекають Вас тільки радісні, щас­ ливі дні і здійсИJІться всі .Ваші бажаВШІ. ДІТИ, НЕВІСТКА, ЧОЛОВІК.

МАСАЖ ДОДАСТЬ ВАМ СИЛ МАСАЖИСТ МІЖНАРОДНОУ КАТЕГО­ РН Романенко Тетяна Василівна запрошує вас відвідати кабінет лікувально - профілак­ тичного масажу на «Порошинці» у Броварах по вул. Київській, 290 ( 1-й поверх гуртожит­

ку),

телефон

5-01-72

та

Мале підприємство ,,АРГО" приймає виробів:

-

замовлення

на

-

на

держадміністрація.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з І7 квітня 1937 року. Дні виходу: вівторок, четвер, субота.

За

точність

тІ.ІІьки

на

РеавцІв

викладевих сторІвках

ве

фактів

газети.

SВВИАВ

поаІаве

вІдповІдаІІьвІст~о

поsввІ•

ВИОРІ8

ІІ

І І несе

автор.

ІІУ~ІПІІІІ.

виготовлення

таких

фланці для газопроводу: ДУ-50, ДУ-100,

ДУ -80, ДУ -150, сейфи металеві, - бочки металеві ємкістю 100 і 200 літрів, - розбірні гантелі вагою 5 і більше кілограмів, - надає послуги по розмноженню і оправі техдокументації,

МІНЯЮ БОГУСЛАВ НА БРОВАРИ 2-кімнатну квартиру (кооперативну) на дру­ гому поверсі 9-поверхового будинку, 34 кв. м. є телефон на рівноцінну квартиру у Бро­ варах. Дзвонити по телефону (161) 5-36-54 після 18.00.

МІНЯЮ БОРИСПІЛЬ НА БРОВАРИ 2-кімнатну квартиру на 5-му поверсі 9-повер­ хового будинку у м. БориспОJlі по вул. Лені­ на (біля центрального ЗАГСу), 27 кв. м, на аналогічну квартиру у Броварах. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Короленка, 64-а, кв. 66 у будь-який час.

МІНЯЮ

ЧЕРНІГІВ

НА БРОВАРИ

І-кімнатну квартиру (19,8 кв. м) у м. Чер­ нігові в 9-поверховому цегляному будинку на 5-му поверсі на 1- чи 2-кімнатну (за домовленістю) у Броварах. Дзвонити по тел. 5-35-1 О.

«Орбіта-культтовари» (буль­

КУПЛЮ У БРОВАРАХ будинок з природ­

вар Незалежності, 6) продає підприємствам і організаціям по безготівковому розрахунку мікрокалькулятори імпортного і вітчизняного виробництва, канцелярські, паперово-білові товари в широкому асортименті. Завітайте до нашого магазину!

ним газом і водопроводом або однокімнатну квартиру за вільно конвертовану валюту. Дзвонити після 19 години у Київ

.N2 51

8-2-268-99-88. Редактор. А.

«НОВЕ ЖИТТЯ» громадсько-політична газета. S2.сновники колектив редакції газети, БроварсІІокі міська і районна Ради н.ародних депутатів та район­

5-01-73.

Запис проводиться щодня з 9.00 до 10. Час проведення масажу за домовленістю. Масаж додасть вам сили, приходьте не пошкодуєте. Пам'ятайте: здоров'я люди­ ни найдорожчий скарб.

- здає у найм автомашини ЗІЛ-130 з при­ чепом, ЗІЛ-ММ3554 самоскид, автобус КАВЗ пальне замовника. Звертатися за адресою: м. Бровари Київ­ ської обл., вул. Будьонного, 14-А. Дзвонити по те.'І.: (04494) 5-22-14, 4-01-59, 5-41-61.

УКРАІНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА КИІВСЬКИй ПАТРІАРХАТ

набори мебnІв по тел.:

крі.м

електричну

регування

Пропонуемо

За довідками звертатись

елек­

нахиди.

Ю. А. ГОНЧАРОВ.

вюшнує терміновий ремонт потужністю до 22 квт.

вик.ористану

поточного місяця. При відсуТІН·ості попередньої оплати спожива'fі будуть відключатись без додат­

штепсельних вилок;

.використовувати електричні мотузок для сушіння білизни;

за

енерг;ію.

Всім

кового

штукатуркою;

nри користуванні перен.ооними світильника,ми,

-

-

-

оплату

безсистемно

приладами і апаратами одночасно торкатись бата­ реї опалення, воданагрівальних ·труб та інших за­ землених конструкцій, які знаходяться в квартирі; жу

з'єднань

електрообігріва-

пі.дві­

ро·зетки;

-

штепсельних

нестандартних

своїм платіжним дорученням

що

щитів,

У ВИКОР~іт~м~~с~f.flіОЕНЕРГІІ,

-

перекручувати

виконану

предмети

ДОТРИМУИТЕСЬ РЕЖИМУ ЕКОНОМІІ

тричну

тому

інші

електропроводі.в.

шу,вати електропровід на цвяхах і метале.вих пред­ метах, зафа•рбов_ува:ти і біли1'и шнури і проводи,

-

та

ні зат:рати електроенергії.

напругою;

-

юrдати

чів;

-

-

торкатись

ввімкнутих

при­

днем

Бажаємо

електро­

-.

ВJим-икачі і штепсельні ро­ елект.ронагрівальними прила­ с.вітилМІИК·ами

змн,

Ne .15 (8374)

ПІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІUІІІІІІІІІІ П ІІІІІІ ІІІІІІІІІІІ

пров-оди;

електроnрилади;

-

дами

поютряю

-

з

знаходяться

розбивати лампи та ізолятори; відчиняти дверцята .розподільних дверІ трансформаторних підстанЦій;

різні

Сердечно людину

проводи;

вилазити

8

ВІТІЄ/10 3 ДНЕІ НІРОАJКЕННІ!

••

прово·ді:в;

проводLв ·радіо-

на

.

ІМ:

-

виконувати побли­

п.)

вказівками інструк­

там

або ·телеантени,

(для т.

спеЦіального

буДЬ-НКі

проводів

ЛОВі·ТрЯНИМИ

і

будLвлі, розвантажувати і складу;вати матеріали; встановлювати безпосередньо біля еле.ктро­ зу

ПіД

(в-становленні

ПОПЕРЕДЖУИТЕ ДІТЕИ ПРО

Смертельно небезпечно не тіJllіки торкатись, а і підходити ближче 5-8 меrрів до обірва•наго проводу, який лежить •НІа землі. При вияв.л.енні його необхідно організ'Ува;rи охорону місця по­ шкодження і негайно повіДомити про нього в

-

внут­

При корис·туванні поза nриміщенням електроін­

н?.. суворо користуватись

корис1j'ІВанНЯ

як

nриміщень

інструменту і метеріалLв.

судами, припиНІення диханн~ і навіть смерть. Тому nравила

ремонту

електроnроводок

І!ідсобних

всім громадянам необхідно твердо знати і неухиль­ основні

чи

і .зовнішньої

дворІВ,

ЖИТТя~

---~

Епентрииа-благо, епентрина може бути і JIIOM

ane виконувати

сН О В Е

------- - · - - - - - - - - · - - - - -

·--

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4-03-76; заступника редактора, вІддІлу суспільно-політичвого 4-04-61; вІдповІдального секретари - 4-21-34; вІддІлІв: сільського господарства промисловості І соціальних питань, листів І масовоТ роботи - 4-04-81; відділу радІоІиформацІі 5-13-91.

lелефони: АІІІІ1ІІ

-

4-02-92;

Листуваввв

РукописІв

ВОЛОШИНЕНКО.

а

ВВ

редактора

читачвкв

-

аовертuма.

255020,

Індекс

-

Броварська

друкарня

Квtвського

обІІасвого

Друк

високий.

коваюrіІ

аркуш.

61285. Обсяг Тираж

.v;py. 9.197

примірників.

Замовлеmня управлІвви

у

сПравах

.N'•

718.

видавив•._

~

полІграфІі І ІІВВJКковоі торгІuІ.

Aapeq UYUJJBI;

Kвtac:JOU

аСіаастJО,

11. 61118QB,

ВJ'ІІ,

ЬІкиа

IIL

..

#15 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you