Page 1

Газета вихоДнть з t

7

квітня

року

1937

"~

15 (7924)

"'ЯТНИЦЯ 2Н

('ічня

POK~'

199()

Діна

3

кон.

ОРIОН Броsорсьного місьнкому Номпартії Унраїни, місьно/ і раионної Рад народНIІХ депутатів Нuївсьної області II~III ~ ~ і ІІІ

Ради

~"""I!III

'І! ІІІ'11

НАРОДНА

Н:\J.;ЛЮJ{і\ЮТЬСЯ ви­ місцевих

Рад.

І

• 1М. жителям Бобрика. байдуже. яким буде

•іе

виконком

і

під

чиїм

керівництвом. Чому'! Та тому. щ() вже п'ять років жителям МихаЙ.1івської та Кооперативної ('няп, ся заасфальтоваНі В:>·.lИ ­ ці, але заміСТh 'l('фа.!lh1'~. ПРОКИН~'ВШИ('І,. вони ба-

чать

ями

}Jf{ИХ

TH:vI

'1.'І('НIІ

ІІевно.

OCh-Оl'h

по-щучому

ню. Недаремно :НІ IlОВТОРЮЮТh. ЦЯНОГО

ДОВГО

На­

ве:lін­

старожн­ що обі

чекаlOТh.

А інші в,\'ЛиЦj'1 Гагарі­ на. Жовтнева. [{алініна. J.;оженка. бережна.

Радян("J{,I. На­ Ватутіна. (Цор­

ПеТРОВСhКОГО

тузіастів,

бнвані

де

майже

ПРОВОд,\'.

і.

'lинаЄТhСЯ

ні

та

Н:Уll1

Ен­ 11ОВН­

до

ЯК

га.зо­

ті.'ІhКИ

негода.

ІІРОЙТИ.

по­

немож­

ні

відпочи (,BHTK~"

ковоl металургli імені

прої·

ванн}! Перр:vIОГИ.

Травня. Днн Дня ~·р()жаю.

CBHTiJ.

інші

ВИКОНКО:VІ\'

І,

'\1. :Ін

а

і

ініціативи

його

l'о.'IОВИ

:~ем'ЯНЧУКiJ зроби­

зва.lище

сміттн.

IJO'lинаЄТhСН

від

щu

самого

села. Неодноразово жи­ телями селiJ. підіймалося питання на сесії, сходці села

ща А

про

закриття

в урочищі результат"

ВОЗИЛОСh сіл. так

Острів. Як ви-

С'lіття З кілыохx і винозитьсн. А

виконком

ДИТh. рів

звали-

руками

розво­

Та щО TiJ.:vI ОСТ­ Е У нас в центрі

варк

учнями

торисна

варТіПЬ

струкції

H~'

стадіо­

IІІдивіду­

проект.

РCJ;~роблt'­

ний працівниками

Бровар­

мІсце

серед

:IОВИНа

роди

БМУ-5

жителям

кового,

Б

жа.lh,

;1ііра;!

важко

сказати. коли цей об'єкт {іуде BB{~дeHO в дію. Спра­ ва

ТОМУ.

Міська н{)го

ЩО

;з.амовник

рада

Rсесоюз­

доброві:rьного

спор­

тивно ФіЗКУ:IЬТУРНОГО това риства профсНіЛОК домагається

ВК:IЮ'lення

П.1ан.

стерні

тиме

Rті.1ЮЄ

~-

ПМ І-\-,'і вир'С'о­

ничого об'Е;днання "Укр­ агрожитлопобутбуд". Так. і)ригада му :Jярі в Н. Г.

Процака

спору дж~'є

Joiорпус ДОПОМіЖНИХ

щень.

На

'JOтирьох

ТУТ

що

гapa_T~'Ba­

централізован('

стачання

СЮДИ

по­

бу дмате­

ріа,lів. Одна/\ на с'ьогодні І!Р 1(;

сн

питання

\1\

вирішено,

бу Д'ї'вництво

;!гідно

дами

н('

3

між

ПіДРЯДНИКОМ.. ,на.1ежної

ведеть­

прямими

уго­

;Ja:l10ВНИКОМ

отже.

рИТМіЧНОСТі.

його

Броварах.

зона

пІд

го-

а на

літо

техніки.

а

ву-таки

звалище

де

путниками

зно­ смІття,

почувають

ного'

кожного

клаптика

коло

села,

є

су­

віль­

землІ чи

в

чи

селІ.

Бур'яни викидаються на дорогу. пІд ноги Ilєрехо­ жим,

пuбутовl

багнюкою лиці. Яка

відходи

про

те.

ських

засадах

споруджу­

М. І. ється

з

течуть по ву­ може бути гl·

Дем'янчук ухиля­ звІтності перед

Це

в

й

окреМі

вони

у,мовах

ми

коли

працює

маЄМQ

можливість

до­

собі подібне. за минулий рік,

наприклад.

ааробил»

ТОВ.1ено

'Новнх

господарювання,

зволити ТІльки

тисяч бутків.

піДIПРИ­

в

світлотех,ні!Ки

понад

план

карбованців За цей час продукції

130 при­ виго­

повній

яльнІсть

додат­

ково до завдання на 899 тисяч карбованціВ. Річні зооов'Я3aJННЯ по пОС"Гав­ нах

вщюнано

повністю.

Завдяки чому цього до­ {:ягну1'О?

БІльше

уваги

стали приді.1ЯТИ пІдготов­ ці виробництва, дещо змІ­ нили

структу'ру

О.

ГОРЯНИй, виробничо-

мІрІ

як

працювати

конкому критим

сходЦі

повинен

виконком,

вважаємо,

що

голову

слІд

обрати

і ви­

від,

голосуванням

всього

на

села.

Жителі села всього 187

Бо6рик, пІдписІв .

виго'Го.вляє

тех нолосічне

обладна:ння

для

наро.дного

спортсменіВ будуть роа­ Дяга.1l>ні. Д,\'ІllОві. сауна.

технічного БМУ-,'і.

відділу

ше

-

вик()ристовуємо

нові

ведуть

і

орендні

підрозділи,

транспортна

Колектив ків постійно

дільни­

ш у

ВІн

-

своєї

часом

освоєно нові її види люмінесцентнІ світильни­

ки «Ореол-3» та ку:1Ь'ТУР­ но - поБУТОВі «Ан.цроме­ <,Конт,УіР'>.

Л.

ПАСІЧНИК,

начальник

планово-

економічиого вІдділу світлотехнічиOl'О 3880-

збільшило

за­

гальну площу одиієІ квар­

тирн на

0,264

Близько

26

метра квад­

тисяч кар­

комбінату проектно-буді­ вельного об'єднаиня .Бl­

бованців економіі принес­

лоцеркlвжнтлобуд •.

знція ника

Так, нещодавно група спеціалІстів у складі на­ чальника комбінату В. І. Білика, головного техно­

лога М. Г. Полтавського, технолога І. М. Гребе ни­ ченка

та

ведучого

техно­

Стайко

впро­

лОга М. І.

вадила рацпропозицІю, яка дала екоиомlчний

ефект в тисячі ри

суМі понад

карбованців.

запропонувалн

дуватн цlйннй

62,7 Авто­ лlквl­

другнй вентнля­ блок та зміинти

ла

колективу

рацпропо­

заступиика началь­ по виробинцтву

В. А, Бордаша і техноло­ га І. М. Гребеиичеика. Для створення електро­ каиалу крить

ся

в

панелях

тепер

пере­

застосовують·

полівіиілхлорндиі

тру­

би багаторазового викори­ стания Із

ра що

заміною діамет­

мілlметрн

32

зменшує

на

25,

трудоміст­

кість цього процесу. Л. інженер

МОйСЕЄНКО, виробничо-тех­

нІчного

відділу

ДБК

Нагороди ВДНГ та

Торік на ВДНГ СРСР УРЄР броварськІ по­

рошковики

експонували

тнзованого

продукції.

пере­

ратн.их і дозволяє еконо­ мити значиу кількість за­ лізобетону.

увагу в колективі Бро­ домобудівного варського

що

плнт

панельних будинкІв серіІ 96-К-прнділяють велику

Пlрацює

оста.нні,м

конструкцію

крнть,

світлотехні­ над

к

технологи

свої нові теми. А саме: .Розробка і впроваджен­ ня у виробництво табле­

оновленням

Тільки

Вдосконаленню

TOBa~iJ3

ця_

ду.

роботі.

продукціі конструкцІй ВНСOJ(оі заводськоі готов­ ностІ для спорудження

С!lюживан.ня_

До реч.і, цього ,року маємо виро6л'яти їх на 32 про­ центи БIЛЬЦН'. н:їЛj У 1989,му. Є на підпр.иєм­

да»,

громадській

якиі

часу Леонід

СРСР.

П о

нашого

подумали,

ж

трудівником,

Чимало

k'Y/lc-наУ"Q,о-mехніч,нuj npOlpeC

Тож ми хочемо, щоб иан­ ди дати в депутати добре

стві

приділяє

пластикату

заводі пластмас .

На фото: траиспортувальник Л. В. ЧМИХУН.

бездІ­

управлін­

форми організації праці, Так, створено КООП€iрат.ив, «ІНСТРУ:lfetн.тальник,>, який

Васильович

ПВХ

колективі вІн за·

сумлінним

внробн:ицтво.

заслуженнй доиор

виконкому. де­ села.

путатів

та

себе

фак­

Телемарафон Дитячого фонду імені В. І. Ле­

3ара;І,

рекомеидував відмінно зиає

засвІдчу­

П'ЯТЬ ТИСЯЧ ДЛЯ ДІТЕЙ

ємство

труб

знають на

рдботи в цьому

села.

тільки

але

ють

цеху

Чмихун, добре

від

жителями

ти.

В.

За 25 рокІв

грошІ.

Жителями села неод­ норазово пІдіймалося пи­ тання звіту за пророблену роботу виконкомом. Але

випа­

себе бур'яни. Саме смітники

статтю

ється будинок побуту, за­ везено стандартний буди­ нок. Та за три роки пІд відкритим небом вІн майже згнив, хоч кош­

корови.

навколо

розкішно

друковано

Транспортувальиика

Л.

що в Бобрику На громад­

тує

Шевчен­

рештІ

все

комісія.

гієна j санітарія'? Кому вона болить'! у 1987 роцІ в газетІ <,Нове життя» було на­

ня ЯКістю "Цродукції, шир­

примі­

нача:IЬНИ/\

до

і

б.,а

послуг

поверхах

ще

те.lнта. частина зайнята під стоянку непотрібної

спl'­

НCJвобудови ~. .1 f 'ржав­

промтеплиця».

-

села

розорана

саються

~lCJн­

ний

(,'ді про­

м.

цІв.

Тх

цієї

життя колектив Рt'спу6.1іканськог()

де

школи

дозвілля молоді, дітей, людей похилого віку. А що :1 нього зробилн? -По­

будіне_1Ь'

ської спеціа:lіЗCJванCJЇ май· інституту

в

мснтаЖНОГG

тресту

І)('к(}н­

міського

(,Спартак').

а.1ЬВИЙ

І,()ІІІ·

ває

.Теп­ прожн­

<, ГОЛOlжиїв­

підрядного

:llі.'ІhЙОН<І

трестом

лицятехмонтаж,),

N9 облбу д\' ,).

~JaВОДО:vI

КDНСТРУКЦ:Й.

На

така

(,Осичняк,),

нашої

в 1969 -. 1970 роках об­ .1аднано стадІон, насад­ жено дерева. Це єдиие

то

керуючий бро­

-

варським

Окружна

села

таж здій<:нює бригада О. С. lЦепанського із суб-

РИТМІЧНОСТІ

РУ ДЕЮЮ Андрій Анд­ рійовнч

ціалізованого

них

НАЛЕЖНОЇ

тресту сБроварипромжнт­ лобуд., проживає в м. Броварах.

ніна, .який нещодавно 24 години транслювався по телебаченню, на світлотехнічному заводі ие залншив байдужнм' нікого, Це й зрозуміло, адже БІльше половНН,И нашого колективу жіикн. Тому Й вирішили зробнти і свій внесок у цей фонд, щоб хоч якось поліПшнтн жнття тих ді­ тей, які ростуть без батьків чи потребують ме­ дичноі допомоrи. Після телемарафону мн пере-_ рахувалн в Дитячнй фоНД п'ять тисяч карбован­

(ЬНИМ

БЕЗ

ГУ ЛЕВАТИR Олександр Іванович гo.nов­ ний бухгалтер спеціалІ; зованого буд1вельно-мон­ тажного управліllШl .NiI 6

рах.

;"іону. ВИГОТОВ.1t'ні і:1 ;~бір­ HJrO аа.1і;1Dбетсн~· Бр{)вар-

Iщрбованців

60-

рІччя РадянськоІ УкраІ­ ни, проживає в м. Брова­

На 12 тиснч глядаЧін р~)зраховані трибуни ста-

1.,'і

Грн­

байдуже

не

тренува.'Іьні ;!а.'ІН. {іУфl'т.1 ГOTl:'.lb на 20 \1Їl:Цb.

Б:IИ3hКО

то­

НІІ-

TpllВ'I.'Iliii 'Іас своїм вибор ВУ,lliці

завжди

ІІРОНIJДИ:ІИ

Нам

баl'НІОК<І

'1аС():У1

що

.'Іиво

В(І.'ІI1.

ІІІ)

б.Vде ;1ааl'ф~:lhтован".

са.

.li c:p.'IiJ

маС.'ІЯНО-В"l't'.'IК(І

KOHKOM~' ,JJ)іЦЯЮТh м.

хати. Прон' НI1КОНКОМ не дбає про вчасне заси­ пання ям.' Та що там за­ сипати за lІ'ять років і грейдер ні pa:1~' НІ' ПРОЙІ!ЮВ по них! А 3 найкращого уро­ чища Острів. де жите­

.;

наші

IIOTOJ{C!.\IIJ

внми

А

баЮРII.

1'"

(,1'ікаЕ,\'

двір'я

такІ

горІй ВІкторович ре­ дактор бarатотиражиоІ га~тИ' .Металург. Бро­ варського ордена Друж­ би иародів заводу порош­

19 січня 1990 року Будівельного округу відбулося засІдання ок­ М 18 по виборах депу­ ружної виборчої комісіі татів Київської обласної --- --- -- --- -------- - - - - ------_.. .

наш

депутати.

ЗареєстроваНі варишІ:

Повідомлення

до

у

БУ ЛЬВІНСЬКИR

ВЛАДА

/')()ри

депутатів,

зареєс т р ув а л а

кандидатІв

ІІІ :і;

j

иародних

яка

припаю

ПАН-21У.,

кож иовий

ннй

ПОРОІПкового

матеріал

сталь

для

пресового

а та­

інструмеиталь­

-

карбідо­

виготовлеиня

інструменту.

І ось иа завод надійшло повідомлення про те, що деякі працівн:ики цього підпрнємства за участь у виставках вlдзначеиі.

Так, срібними медаля­ ми ВДНГ СРСР та rpoШО.НМН ореlldаlllН иaro-

роджені

иаладчик

пресо­

вого цеху .NiI 3 В. А. Ярошевський і провідний інжеиер технічного відді­

лу О. О. Заєць. Дипломів ВДНГ УРСР та грошових премІй удостоєні інженер­ технолог технічного віддІ­

лу С. Л. Качуровська, ін­ жеиер-техиолог цеху .NiI 3 В. М. Микал та шихту­ вальиик цеху М 3 О, М. Лисеико. Г. ІРХІНА, інженер бюро раціона­ лlзаціі, винаходів та теХи1ЧНQІ інформаці! заводу

порошковоі_

талургlJ.

ме­


стор. •

2

січня

26

р.

1990

«Н О В Е

Ж И Т ТЯ»

ХІ!

15 (7924)

ПОВІДОМЛЕННЯ Відповідно до ст. 34 Закону 'Украlн­

по

року

РСР»

.NQ 249 -

му

міська внборча комісія

засіданні

на

своє­

18 січня 1990 року за­

.NQ 15.

ІВАІ-ІОВУ

тн міськоІ Ради народннх депутатів: КУШКУ

Початок

y.N2.N2 12, 13, 14).

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ БУ ЛАНЦЕВА Ганна

-

контролер

відділу

.N2 24/24 Петрівна,

трудовим

технічного

колективом

контролю

заводу

торговельного машинобудування ім. XXVI з'їзду Ю1РС; БУЖЕНИЦЯ Іван Савелійович

пенсіонер- радою. ветеранів війн~ і

праЦі

заводу

1'орговельного

маши­

нобудування ім. ХХУІ з'їзду КПРС; ~РАБОВСЬКА Hi~a ЛеОНіДівна СТCliр:nnий бібЛіЮfl\е~щр бу,динку куль­ ТіУРИЗCIJВіОдУ «ТЮIРГМaJШ» rupoфcпіл­ 'ІОВИ!" 'к,оаУlІіIТЄ"]1ОМ ,рерви;н,ної ДРЮфСПіЛ­ іі оваіо!рl1С!іНUі3аці ЇЗіаіВОДУ

roр го,в<ель­

НI,о!го

>М1arШIИ'lюQyідуваНIНіЯ

,іlМ.

:1 ізді.У

КПРС.

ГОМЕНЮК номІству заводу

дування

Галина

ім.

ХХУІ

з'їзду

Микола

- --

вантажник

тивом

Бовівна,

Андрійоколек­

цеху

заводу

машинобудування

XXVI з'їзду КПРС; ЮКОТЬ

.

Анатоліївна

радою Tpyд'OBOГ~

заводу

шинобудування КПРС;

торговельного

ім.

МОСКОВКА

ім

..

Оксана

технік-технолог -колективу

КПРС'

'Ьрудовим

транспортного

торговельного

на.

еко­

радою трудового колекти­ торговельного машинобу­

КОМАРЕНКО

вич,

XXVI

з'їзду

XXVI

Людмила

ма·

Віталіїв-

~y

інженер -жіночою радою заво­ торговельного машинобудування

ІМ.

XXVI

з'їздv

КПРС'

О.СТРЯННО" Вален~ина. Володи­

МИРІВна,

-

оператор

сомолу

комітетом

первинної

організації

заводу

шинобудування КПРС'

ком­

комсомольської

торговельного

Ім.

ХХУІ

ма·

з'їзду

орлов Ma.~CTep .

Анатолій Михайлович ,?артій~им{·.?юро первин~

го ве ЛJ"НЮГО

маШИ!НJOбуду.В8JНJfЯі'мен І

=-

H'~I

партшнlQ,J

,Qр'га!НІlзаЦIi.I

зCliВОЩУ

ТОр­

ХХУ! з'їзду .кПРС; . ТКА ЧЕНКО

.

Наталія

рівна, бухгалтерколективу меблевої . ба»;

Володими-

радою трудового фабрики «Друж­

. ХОВРІНА Тетяна Вікторівна, ко­ МІрНИК радою трудового колеК'J;И­ ву

меlбле:вюї

фабрlИК'И

«Дружба»'

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ВАКУЛА

Іван

25і25

.N2

Васильович,

СЛЮ-

сар профспілковим комітетом первинної профспілкової організації заводу. торговельного машинобуду· 'ЕК\ІНІНЯ ІіМ. ХХVІз'їзду .кПРС.

ГУБСЬКИй

вич,

:rе:КТIИIВУ

Володимир

-

слюсар

радою

'зlа.воО!діУ

'Тихоно-

трудового

то,РГОІвreдь'Ню,го

ІЮ­

МCliши­

нобудування ім. XXVI з'їзду КПРС; ДУ ДНШОВ Сергій Миколайович

інжен.ер .-- первинною оргаюзаЦlЄЮ

ної

партіЙНО~

пересувної

колони

механізова­

«Укоопспілки»'

ЄR.ТУШЕННО O;reKca.н~ Вадrимо­

вич.

I,Н)ffiЄіНIе.Р-~ОІНіСТ~Ji1КТОР

колективом

ного

-

Т'РУДОВИМ

. спеЦіалізова­

головного

конструкторсько-технологічно­

го ,БЮРО МіИIЙНОГ(J оБЛIa\щнаі!lІН:Я; ЄРМОЛОВИЧ Галина Василівна, вчите-!lЬК~ _оо первинною партійною оргаНІзаЦІЄЮ середньої школи .N2 2;

.. ЛЕГКА-МУЗИКА IВHa,

Марія

виховатеЛЬКа

Микола­

гуртожитку­

первинною партійною організацією перес ув ної механізованої колони «Укоопспілки» ;

ЛАНГЕ Іріада Борисівна, інженер трудовим

колективом

головного

спеціалізова:ного конструкторсько­ технологічного бюро. мийного облад­ нання;

МУЗИКА

--

вчителька

ською

Ng 2;

ОлletНta

первинною

оргаНізаЦіЄЮ

НІК?ЛАЄНКО ведучии

КОМСОМОЛЬ­

середньої

.

Віктор

головного

школи

Федорович,

конструктор-

колективом

нюго

Волсщимир',ВНIа,

трудовим

спеціалізова­

~О/НІС'ТірУj{l'IЮlРСЬj{~теХІНЮlЛогічного

бюро мийного обладнання; РОМАСЬ Григорій Іванович, тоняр профспілковим первинної ПРОфСПіЛКОВої ПМК «У'IЮО:ПСЛілни»:

ЩЕРБИНА нелажник

.. -

Микола

Орт"Шіj:1ацір,ю 'ГІМН

комітетом організацІІ

Іванович,

первинною

бе-

та-

партійною

«У,1{100IJICпілк'И».

Воло;щимира

Сем~новича,

19319 JjIO!Кy !Н1aJPоджеНIНЯ, слюс:аря Бр:>· щрСЬКОГО aaВjOДy плас'тмас по Б,ро­ 'варськомуви;БОРЧОМУ онругу .N2 1. ОКОРОБАГАТЬКО ВМіЮ Миjюола­ іївну. 1954 року mрІОдІЖ<6ННЯ, НОНТРО­ лераТЄХініЧlНОnО НіOlНіТралю Брoв;arpcькоro

ордена

Дружби іНЩ~О~В

заJЮJ~У

ророш~

Qарчому ОКРУI1У

ОСВІТІИ Броварського ..:.. по БроварсьКОМУ виборчоМУ ОКРУГУ N2 3. ОНІСІМОВА СтаlНdСЛaJВа йосиповича, 1944 ,РЮJ<У IН\alPЮjДже.н:ня. водія БРОlва р­ CJ:)H0I10 ЗlВ.110'піДЦри'ємства .N2 13209 в-иборчому

ШЕВЧЕНКА МIИНЮЛУ 1946 РОІку на,~оДЖ'ЄіНlНЯ,

ЧЕрнИШОВА

СОЛОМЯНЮКА

lвarНОВИЧJа, .н,ачаЛJ:)ника

оо

ко,

.NQ 22.

ГОРБЕНКА

1955

ЖИТЛОВО­

ча,

ОЛ'Єксан~ровича,

-

БУТЛАЯ Віктора ГРИOOlРQвича,

...., .,

1948

РОКУ на~одж,е,НIКIЯ, БРИГ'а\Щцра формуваль­

l!~ЮВ Брощрсь~orо ДОм'ооудІІВноІ1О ком­ ОLlЩТУ до БРЮIВlaIРСЬКОМУIВИООР'ЧОМV ОНРУГУ .NQ 14.

ШУБ Самуїла

p~

IН~elНJНЯ,

ВольфоВlИ'ча,

• 1937

:керіВІН!Ина

гурт-

Hi~. стнЦІ.ї юн,их Teooнd1{!iВ в-щділу HajpOД­ НOl оові'ти BPloвapcb~QГo ,мl,СЬКВИКОН1{О­ му ІЮ БроlЗ:ajреькому ви60Р~ОМУ он­ ругу .NQ 14.

KOMlOAiPНlliHIY llOOiНJЇiВiНW, 1949 ,року іНlaРОдж>elНІНІЯ, npoві:roр.ачанмі тика Бро~ .оорськ,ої центральНІОЇ аптек.и .NQ:З.-.

май­

Мико.'1У

Івановича.

ОЛіе:ну

нарlQДЖ€:Н,н'я,

кл,ааіlВ

N2 27. IвaHj.BIHY.

,вчительку

БРОБ:aJРСЬКОї

1960

гючат.КОВ:И'Х

C'elреДНЬОї

ШКОЛИ

.N2 9 - ПО БрOlВaiРС'ЬКОМУ .ви,ООРЧiQIМУ ОН­ ругу .N2 ,27. КОНОВАЛ Щру РоМЗіН~іВ.ну. 1941 ро­ ку

Н\аРОДЖЄІНIНIЯ.

'вч;иreльку

іноземної

мови Браварсь.юої cepeJl1HbOЇ школи.N2 5 па БровареЬ'I«JIМV. 'виборчому округу М

1934 року :ШіІР1одженlНlЯ. с'є>кретаря парт:

29.

.

.'

.

НОВРИГУ Павла І'Ба!н;О.вича. 1949 ро­

\ ку

ЧО!10 В\ід.д.іЛIУ БРОlв,арсь~ого ,виробtЕ'ИЧОГО у пр;ruвл і~НIНЯ IВ,ОдJОЛ Р'ClВ і~но-ка'НIaЛllзац і й НІОГ О ГСіСПОД'CliРСТIВ3

110 Бр:ОІ~а,рськіОМУ

--

ви­

борЧО1МУ ОКРУГУ .N'9 32.

ЛИСАК ЗіlЖіїДУ

Ст'еПaJНіJВНN.

1950

року н.аPlОДЖelНlНЯ. майстра Бровар.ського

сві'l1л,отеXJн,jЧJН'О,ГО заводу по БРClвар­ ськомувиБЮ'рчо:vIУClJ{РУГ~' .N'Q :32. ДЖУМУ Ан.атолія рюку

на,Р'О;liжеIНІНЯ.

то\ра 'ВИіробн,ичог.о « Бровraримеблі »

В'и60:РЧОМУ CKPYГ~' ШУ ЛЯК

Сем~,:,ювич~.

гeH,epa_1ЬH'OГ~

19:~7 ДИР<' І,

меблЄіВО'!'О cf\ єднаннн по БР[іНаРСhКОМ~'

.М .'34.

P;J.Їicy СергПнн:у.

196:2 РОК.\'

народженlК'Я. се,Кlретаря' Брова,рськ.orо кОМі!тету КОМСОМ.Q,лу по БроваjXh­ кому ви:бсрчаму с,кругу N9 .'35.

ЛОКТЄВА Ром,а.на Фе.щоТQ,в~ича. 1940 ІРОКУ 'нароIAЖЄіНіНЯ. Д!~p'eКТiO!p:a Бр'О'~ 1СЬКОГО АТП .N'q 1.1209 по БРОIR<l'f! ськ{)му 'виборчому !о;кругу Nq :36. ТИХОНЕНКА

1949

Валер.ія

ВаСIНЛЬОlВича.

народже:н.ня.ел,ектрослюсаIР Я

року

Броварсьюого ордеНIа

ДружБИ

наіРОідів

за'вод.у порошкової м,еталургії jMeHi 60річчя Радянсьної УКlраіїНИ' пО Бро­ варськ,ому в,иборчсм'у IОКРУГУ .N'q .'37. Сергія

ПРИГОРОВіИЧ~

1958 ронун.а,РО,ДЖіеНIНЯ. меХаІніка Бро­ BapCbItOf,Oo:p.:\CHIa ДружБИ ,н:а.РОДj,В Зll;ар­

ду 'П!ОРОШКС'ВОЇ М'етlалургії і.мені 60-рlч­

чя Радян,ської Украї'н:и--- по БРО1Вар­ ському ,виБОРЧQJМУ OKpyг~: .N'o :37. ЯЦЕНКА

Олексія

1960 року

О_l'екса,ндрIOВИЧН.

на!родження, 'в,огнеТРИIВ'Нlчка БровнрсьКlОГО op~eHa Дружби народів

заво~у ПОРIQ:JI]КClВО'Ї Мlеталургії імені 60річчя РадЯНlськ·ої України по Вро­ вapCЬKOМly .ви6о.рчому округу .N'9 38, ШИПЕР.А

ЯК0Іва

ЛН'шелев·ича.

РС'КУ н.аро.цжЄlНlНlЯ. старшого КИЇ'ВСЬКОЇ фа'біршш «Суве:нф»

lВ:\:2

інжое:неіра по

Бровар1СЬК'с,му виборчому округу .N'9 39. ЧОРНОМОРЦЯ

ча.,

1936

Дмитра Федос.ійов"­

року lНаРО,:Ііже'НIНЯ.

диреКl'оа.

Бр'С'ВCliРСЬ~ОГО бюро ІІОДЮIР'ОЖЄЙ 'га ЄІ)­ СКУ-Р'сій ІЮ Бр,о'варському вибоІР'ЧОМУ ок!ругу .N'2 40. ,.

БОН КА Аli<lтолія ОлексаН:::tровича. РIQІКУ r:<!,родження. ГО,lС1ВН.ОГО і'нжс­ ,нера БРClварського заlВОД'у бу.ді.в.ел ЬоНЮ{

1954

конструкцій ІІЗ Брова.рськ:>му ВИМір­ чому iQKPYI1Y .N'g 41. ПЕЧЕНЮКА

1954

ВО"10,димира

рз'!{у народжеЕIНЯ.

по

БРОЕіCJiР'СЬКОМУ

Петровича,

в,и.нладача

11ИіВ!Н1О - 'те,х;ніЧlI-:'О'ГО 'клубу

<:пор-

ДТСААФ

'нибсрчо:vJу

OКP~T~'

.N9 41. МЕЛЬНИКА

1950

року

Віталія

ІнаРО:ДЖЄ;НIНЯ.

РОМCJJнювича. голову

,"СіНТРО­

льно-реВі'зійНЮіі ко'місі.ї Б1рСіварського міського Іфмітету Компартії УкраїНіИ-­ по Броварсько:vJУ h-нб:,:'рчому ОКРУГУ

народження.

ноnо мас ругу

l!ffiIча.Лl>НlИltа

РОГОЗІНА Олеl{са,н~ра Ві КТ'ОIР,:':івича. ,наіРС;С{Ж€1Н1НЯ. МаІlIOИіН і'сти кра­

..

Михайловича.

'

ПОГРЕБНЯК рону

Степанови.ча

.

'

ПаlВла

'му 'Вlиборчому OКIPyгy

'

.NQ 13.

заВQДV

ду порошкової металургії lімені 60-річчя PoliдЯН!СЬ'КОЇ Укра-Uн:и -- по Б ров,а;рськ 0-

РУ ДЮКА Він'ООріа Ми,колаЙOlВ~и.ча, 1951 ІРОНУ JНiCIU)IОДЖЄlНlИЯ, па,р'КеТНlИка СБМУ -6 ,тресту «БPIotВіаРИПРОМЖИТЛI()­ буід» по БРОOOJРСЬ~()ІМУ IВи.борчомv ок-

КОМУ 'тресту «БрОБ:аіРИПРОМЖИТJЮбуд» .по Брова!РСЬК'QМУ ,виборчомv ок"'''г''

реМ'ОІН\11НО'імеХЗlН1іЧНОІіО

1951 року 'наРQДЖ€lНІНЯ. рсбі'ТНlИка Бро­ BapCbhoro ордена Дружби !Народів зalВо­

май­

. ругу N2 31. ДРОЖАЄВА Пе,тра Павловича, 1950 ролу ЕіаlІ>оджеНIНIЯ. h-ачалыика ВіИlробtНіИ­

по f)PIOaaPCbKOM'Y 'виборчому ш\,рvг\·· NQ 42.

МИНОЛАйЧУКА

.N2 12.

ГриOOjpія

монтажника

округу N2 2б.

c~pa БИРОб.НlИЧОnО (На!В'Ча/Н1НЯ СПТУ N2 4 ПО Б,РQВДРСЬК'ОІМУВіибоРЧQМУ сщру.гу

СТЕПАНЦЯ

,рону Iна.рооджЄlН1НЯ,

стра БроОІваprcьнorо pe.M01htho-механічнorо 3alВІОДУ -- по Біроварському ,ВИООlРчому

,ІЩРІОДЖЄІНІНЯ,

ругу .NQ 12.

1949 ро­

1955 ІРОКУ наРOjД,Ж'енlНЯ, стаlРШОГО

бригадира БМУ .N.1 '35 тресту «ВроваРИПРQМжИ'тлобуід» по БРОlварсько­ му виборчому !Округу .N2 11. ЗАБОЛОТНЬОГО Руслана Володи:lЩP~ЄlННЯ,

Ком­

по БРOlвар'С.Ькому ви­

-

ЩЕРБАКОВА

!юї ,станції ло БР/ОІВlaорс'Ькому ви60іР­ чому ок,руту .N9 11. ПАВОЛОЦЬКОГО Володимира Олек"

,1961 polty

~HCTpYKTQpa

K,clMi,reтy

N2 26.

раЙЮНIКIОЇС1aшl!l'ОО..рН'0-еПї{д€-міологі ч­

мИ]равцча:.

1957

варськог.о

лексу «Молодіrжний» -- по Брова.рсько· му 'виБОрчому tOНJPyтy .N9 '10. новгородсь.ну ЛіJl)ЬЮ МихаЙліRН~. 1948 POIКY RароДЖ$IНЯ, лікаря Бpюrвa,p­

.року

Дмитров-ича,

тресту «БроваlРисіль'буід» ПО Бр,DiВа,р­ ському вибор,чо.му оОIКР!УГУ .N2 25. ТЕПЛЮКА МIЩlйла ФеіЦ:орс!вича. 1956 .poOIКY IJЩpOДЖЄ!Н,НЯ, слюааря Бро­

po~y JJiCJ!РЮіджеіНlНЯ. 3аС'ТУJ]нина ди­ реlктюра 'Mo~'Oiдi»GН!oгo ЖИ'І100ВіОГО К,ОМП,

1953

маС'Ь1ЮГО

завсідУ округу

ку На/Р одmеlilН'я , ГОЛiQ!ВНЮГО бухгалтера БроваРСЬІКогоВ\!міленНlЯ АГРОіпромбан­ ну СРСР по БроOOlРСЬКОМУ Вlиборчо­ ІМУ округу .N'2 24. HOHдJPATEHKA Ми!К()Лу Фе.дJOJРо.в,и­

1958

,сандровича.

ОергіЯ

(Н,аРЮlд~.е,ння.

партії УкраіїНИ

mл.тера НМН-15тре'сту «БрOlва.риnром­ житлобуід» ПІО БрClварському вибор­ чомlу ;округу .N9 '1 О.

СЬКОї

г.рома.дського

БОРЧО:'IУ Q~Pyry .N.1 23 . БОЦЮН ПОЛіНу СИідОРів.н!у.

ВОЛЮ,ДИlМИ:р,оlви~а"

МИКОЛУ

'Р'ОКУ

Броварсыгоo

1963 ІРОКУ ,нtaрlOідЖЄН:НЯ,ГОЛОВНОГО бух­

ХОМЕНКА

комбінату

.ва,РСЬКОГО ре MO()Hll1HIO-М€Х~l1liJі ч;нurю по Броварсыюуy :в'ИборчоОіМУ

:експлуа'DаЦіЙ!НЮї діЛМ!іиЦL .N2 3 ЖЕО «Бро,варн» ло Врова:рському вибор­ чому ()lКpy:ny .N'9 9. Оергія

1951 року їдальнею.N'2 3

ча. 1932 року наРОДЖ€Нlня,'DOкаря Бро­

Ваоиля :ГріИООРОіВича. 1956

РОЗГОНА

Михайловича.

харчу;ва:ння ___ о по БрЮіварськ'ому виборчо~у округу .N'9 21. ВООКРЕСЕНСЬКОГО Ігс!ря Оле~і­ й Овича , 1960ро.ку lНiClPОДЖЄlНіНЯ. оБЛіИ­ цюваЛI>.НІина Бр:ооорсЬ}('оі !меблевоО;Ї фа,б­ рики «Дружба» -- по БРОlВа,р'СЬ'КОМУ ви­ борчому округу N2 21. ГЕР АСИМОВА Микол,у .миколайови­

КОРСАКА ВолiOlДи~мира Микола'ЙОБ.ича, 1956 РО!КУ IН:а.РОДЖelНіНЯ, I:НJCТPYK '11Оіра Броварського :М.іс'ькоnо коміТе1'У Компартії 'YlКpa'ЇH~ по Б!роварсьКlОМУ виборчqму ОКРУГУ .NQ 8.

БРCJІВЗІРСЬІЮЇ с'є,р,едньо'ї школи по БрюварськClМУ !виборчому ОН­

ЧЕБОРАКУ

Ва.1ерія

Броварського

СЛЮСalPя-М~ЖНИ~

:оочаЛhНIика

oкpyг~'

КЕУШ Ольгу OejpriїtJ,HY.

!ЮlВОЇ ме'N1iЛiYр'Гiil імеНі БО-річчя Радян­ сь!юї У1{раїн'И ·по БРОВіарсьюому ви­ БОіР~QМУ IОКРУГУ .N'2 8.

на,ptОіДже.НIН-.я,

!Виборчому

lНароДЖJeНіНЯ. завіідУЮЧУ

БQР~аму ю~ругу .N'2 7. ШЕРГАН Вlр.у ІБаіН~ВНУ, 1965 року ІНа родж€~ня, лабqpatНта Б,рю:вагрс.ЬКОГО Ю\Рдена Дружби tнaPOIДIilB ЗаВОДУ rюptOш.

РОІ{У

Вол.одими-

1948 рону народження. р.обітника Бро­ в:арськогоз,а,воду пластмас по Бро­ варському 'ВиБОРЧ{)lМlY OIRр'угу .N'2 20.

БРОООРСЬЮ()lї пересYJВIНОЇ ме,хаЮ30ВCliнР 1 нол,они .N2 5 ПІО БрооорськомУ ,ви·

КОДОЛУ

БРОІварському

СЕРЕДУ

'.

'НІа!рОДЖelн,ніЯ,

ВасW!я

N9 20.

БОБР;і\. AlнlаТОJЦlя Ол~ксLйQв:ича, 1938

року

по

HapOiдl.B зaJВ'ОДУ пор~ооої м-еталургії і менlі 60-ріЧЧЯ РаідЯНСЬ'КОЇ України

мітету НIОЩ:ОМOOl~ Бр()'ВаРС1>КlОГО сПТУ N9 4 -- пю BPIOB<l.PCb!{l()MY в.и60.рЧiQМУ o~yгy NQ 6.

тре­

~.

ровича, 1953 року .lЩрю\ЦЖеіН'НЯ, ШЛіФУ­ ваЛЬіНllШа Броварського ордена Дружби

СтеП8IНIО­

сlЄ.К,l)Єтаря

керуючого

Гll і,ме:ні 60-Р/І ччя РаДЯНСЬКОЇ У к,раї-нИ _ по БроІварському Віи60РЧ~М.У округу М 19 .

601ЛOlдIИ'МИра, lван()'Ви.ча.

року !На.рІОІДЖ'ЄНіНіЯ,

1961

на.рОДЖ€iНlНЯ.

би народiJВзаВОАУ ПОРОIllКОВОЇ металур­

1953 \року ,наiIJlOL!!lжеНIНЯ. і,нст,рук­ 'Гора ПО CJ]QPTY MOCТlQl3laТOHY .N2 112 ІЮ Бров:арсьНіОМУ IВяборЧ\QIМУ округу .N2 5, ОНИЩЕНКА

року

«Брова,рипромжитлооуід»

] 958 fPIOlКУ ,lI!3.роджеНJIЯ. teX'Hlka-нор­ МYlваЛЬН'Ика Б;ро.оо.рськ.ого ордена Друж­

округу

Ол.ексщн.дра

Бича.

1948 С110М

ну,

БрOlВiaРСЬКОІ1О раЙОІНІНОГО вузла зв' язку __ ІЮ Бров,арському в:иборчому округу

.N'9 5.

Ва'С1ильо:вича,

СНОРОБАГАТЬКО На''ОО.!lіЮ Григоrpів­

ділу lНapoJl)Нidl міСЬКІЩКlОн;JЮМУ

Бро:в:арськ'ОІМУ

по Броварськ,омувиБОIРЧ()'МУ

ПРClМЖіитлоЦуід» -_оо по Броварському вИіборІЧОМУ округу .N'9 18.

Р'ОКУ :на,родтен:ня, dH~neKTopa ШІПЛ ВЩ'

по

1937

антеною

КО J;3TYH А Олекса'Ндра Петровича. 1963 JЩ~ наptОідЖ.еЕIНЯ. сек,ретаря кО­ мітету .КО!VЮOlМОЛУ тресту «Бро.вари­

Степанов.ича,. 19?9

.N'9 4.

за;відуючу

,еКСКаІватора. УПlРalВЛlіlНIНЯ мехаНізації тресту «'І1,ЄlплицятеХМО:Н''Dаж» по Бро­ ва рському !Виборчому 'Округу М 17.

N2 2.

НОТА 'м.и.нолу

AlHlaI11oдiїJВHY,

.Н'з,РЮідЖ€lН!НIЯ,

кл.ас.ів

.N'2 1 -

,мУСІйЧУКА Воло..щими!рі3 м ИХЗІЙ ло­ вича. 1964 року НЩЮДlЖен!ня. машиніСf''1

по Броварсwюму ви­

-

ДiJнY

округу

Броварському іВИіборчому округу .N2 16.

КОВОЇ 'м€'талургії імені 60-,р'іЧЧЯ Радян­

ськ,ої Yl\praїH~

в'Иборчому

округу .N'2 15. НАБОКУ Миколу

реєструвала таких кандидатів у депута­

('Закінчення.

Бров.аРСЬКIОІМу

ськоі Радянсько! СОц1алістнчно! Рес­ 'публікн 4ПРО виборн депутатів місце­ внх Рад народних депутатів 'УкраІнськоl

тра.нспорт­

ЦЄХіу БроварсЬіКОГО зав.сідУ пласт­ -- ло Hp,oiвapCbltOMY .виборчому ок­

1961 .po.IfY ,І-:/а

Брова,рськог.о

дів

за:вOrд.У

О,рдеіна

ПОРОIIIК,СIІЮ:Ї

наро­ імеНі

60-Річчя РаДЯ!Н'СJ>IfОЇ України ЕЩРСЬК,ОМУ виборчому ОКРУГУ

по Бро­

Nq 4.'3.

ПИРОЖКА О.1єкса,нд:ра l,ваНС!lШЧ<l, 1943 PQHY на'ро.джЄ1ННЯ. :н.ача.1ь,ни.ка пе­

реСУRНЮЇ

·м,еха.Н1іЗОВlа:ної

КО.'Ю!НJИ

Jw 5

тресту «НИЇ'ВС1пецсі.1ЬГС і спмо,нтаж» по БроварсыIoмуy .в,иборчомv округу

.N'9 43.

.... .

ВОЛОШИНЕНКА АЕ:атзлія МИКО.lа­ ЙОІВИlча. 1952 Р'СІКУ наР'С)r;:IJЖеНІНЯ. редщ,"I1OJpa БPlСIВ,aJР'СЬКРЇ :\'І'іськраЙО:НіНОЇ Гnзети «НОВІе ж.иття» по БронаР·СhhОМУ Вlи6О1РЧQМУ OIl~PYГY Nq 44.

Г:РИШУНА Ми'хraЙЛ!а Сте па,Н!С'fJlИча , РIClКУ ~на·родже'НIНЯ. диреКllО:Р'а OдecЬJ\oгo Філі~лу на.vко,в,о~т'ехніЧ.ної ТВОРЧОС'І1і молоді по Брю,нарсько,му вибр.рчому округу ,N'Q 46.

1961

ДУДАРЯ

Михайла

!IВ'alНСlвича.

1948

рО:НУ ;НiCl:j)OJI,женшя. директора Б POIВ.aip­ CЬ~OГO зalВqду б[Удl::вельн1ИХ, КClнструкцій по Б.рова:РСЬКОМУВlи6с:рчом.у oHP'vrv.

.NQ 47.

'.

ст А~ИНСЬКОГО

.N9 29.

Дружби

металургії

.. ,

Воло!димира

Сер-

гіЙ1Сlвича. 1957 РОКУ У.raРl()джен'Ня. (лю­ ІВЧЕНКА АнаТО.lія Вікторовича са.ря - реМОН:11НИrка Брова:реьк;ого 3laВ.ОД" 1951 РOlКУ IнародженlНЯ. ГОЛіОlВУ n,р,офко: буодіlВ€ЛЬНIИХ конструкцій _... по БРOlВарМУ БроООіРСЬКQГО АТП-13209 пю Бро­ , сыюуy ,виборчому о,к.ругу .N2 48. варському lВ,ибоРIЧОМУ округу .NQ 30.

КОРЖА ОергllЯ Васильовича, 1968 року :н:а.ptOДЖЄ'.нlКіЯ. CTYДetн:тa Ки:ї/Вського політе,хні~нюго і·н!Ституту оо Бровар. сыюмуy fВlиборчому ОіКругу .N.1 30.

ТКАЧЕНlЮ

Ма~ю

IвalК!iВlНY,

іРРКУ tlа,~НlНЯ, lВЧ'И"reльку

1954

lючатк'ооиClC

ТОЛМА ЧОВА іВича,' 1959РІСІКу ЧiG.ІіО

;ві4дділом

Qл€,ксarндра ,Н.lIродження.

Васильо­ завідую­

ео.ціаJIь:но-€:кономіч,нIОГО

ІРОЗВИТКУ ДрЮЕlа,РСЬКОІЮ м'і'СI>КОГО комі­ T€,'I'Y Компа.ртіrі УКРiCliі1н:и -- по Бровар­ ськ.аму ВіИбюjpЧ'ОМУ округу .N9 49. (Закінчення

на

3-1й

стор.).


«Н О В Е

Ж И Т ТЯ»

(ЗаКінчення. КУШНІРА

БОГДа!Н1а

ЯРОСJшнс,вича,

] 952

р:жу іЕіаРОДЖе!ННЯ, другого секре­ БроваIр'сыгзз Мі'ськoQ,ГО к,омітету Но:vшаР"І1ії Укра,Ї'!ііИ - - 110 Броварська­

,нй,р{)'джеНIНЯ.

лІння торгІвлІ. Проте висновків не зроблено. Більше того, 5 І 6 сІчня цього року було по суті .зіткнуто лобами. дві чергн, що викдикало закономірне масове обурення меш­ каиців міста. Тому на черговому засіданні мІськвикоикому серед Ін­ ших було заедухано й питання .Про факти незадовlльноІ організаціІ тор·

наЧ<l:Jьн,и~d

цеху NQ 4 БРОВ<llрськогзорден.а Друж­ би ,нКlPCДI:.B 31аIВСідУ ПОРCJ,ШКСВGЇ металур­ гії iМte,нi 601річчя Ра,ДЯ1Н!С ь кої Украї.ни по Брова,рськюму вибqpчiQ,МУ ОКР'УГУ

Nq ,')1.

Міська виборча

комісія.

ДОПОВНЕННЯ до

міської

дільничноі

комісії ЗАЛІЗНИИ ;Jастуrшик

гівлl

го,Ж;,в,и

1'РУД:ОіВОГО

коМі­

колеКТИІВУ

П!VIН-24 1ір-е-сту « БРClва'Р'Иlсільбуд,). КОСТІНА ЛаРИСIa Л1е'l"ріIИJa. інжеНlер­ IЮНСТРУН1ТОР Р1е~ЮН'ТІНО-МlеХа!:'1lіЧНОГО м,Іською PJ3<дюю жіІНОН.

товарами

підвищеного

попиту,

лютого

10

універмагу

мІського

П.

комІтету

В.

гівлІ

в

універмазі

народ­

Гонтарєва

про

тор-

такого,

третя це

декада

означає,

виборна

А

виборів по одному багато­

із цих цифр, люди поки. що не довІряють. Це по­

перед-

мандатному округу. Тобто,

винно

січня. що

цьогорІчних

кампанія

на

всі

депутатІв

15

майбут­

шляху створення Рад' народних депутатів НО-

ньої Ради тися всІма

вої якості поступово досягає иайбільшоі гостроти. Позаду нелегка робота. по висуненню кандидатів у народні обранці, а поцереду чи не найскладніший етап їх зустрічі із

не кІлькома десятками, як у попереднІ роки. І в бю­ летені тепер буде не одне,. не два прізвища, і навіть не п'ять, а цІлих 22, із яких тІльки 15 за бlль­ шістю голосів і будуть на­ званІ повноправними пред­ ставниками бобричан. Як

лення

на мене, підхід цІлком ви­

виборцямн, дій тих, на

ознайом-

з

програмами

хто претендує

одержання

будуть обира­ виборцями, а

правданий.

бо село

неве­

депутат-, лике, номпактне, усІ люди

ського мандата. Тобто, перІод, коли в основ-

на виду. А, значить, жи­ телі можуть назвати най­

ному й визиачається: на кому людн зупннять

гідніших. І ще оДна немаловажна

свій вибір, кому Biддa~

деталь.

дуть голоси у день ВИ-

Треба

борІв.

РаНіllJе

людинІ

як

було?

одержати

акт на обстеження житло-

ПЕРЕД, , вих умов шукай свого і тІльки свого депутата.

мину ле

тувався на іншому окрузІ,

навряд

Такі

страсті,

що

сказати,

повто­

годІ

хто

трудовими

чи

вирують при­ Із

точно

названих

колективами чи

жителями

сіл

кандидатів

одержить голосІв більше і стане

ном

повноправним

органу

чле­

місцевої

ди. Все це

вла­

і є боротьба,

у ході ЯНОЇ на аренІ зали­ шаються справді гідні,

найстійкіші,

найавтори­

тетніші.

Саме 3 таних

позицій,

вважаю, неоБХідно підхо­ дити до Оl\інни ~laйбутНіх виборів. Уже перший етап JJідготовни до них по­ казав

зрослу

антивНість

людей, їх бажання самим брати участь У процесі демонратизації життя. На­ віть неозброєним оном по­ мітно цю активність і ба­ жання у жителів Бобрина

-

села

по-своєму

фі чного, рії

села.

яного.

Налити,

на

на

відміну

Гоголева.

ченкового. немає

яногось

специ­

терито­ від

Шев­ не те що

підприємства

чи

організації.· а лише части­ на підрозділів радгоспу «Бобрицький,). Та ще хі­ ба традиційнІ шнола, бу­ динон

нультури,

магазини,

медамбулаторія. Немає потреби довго го­ ворити. яку становить

складність це

цю

паперотворчу

роботу виконати не має повноважень. Та й відпо­ відальнІсть депутата, об­ раного не лише виборця­ ми

округу,

на

думку

а

ce.1Ja,

всього

виконкому,

іlО­

винна пІдвищитися.

вже має досвід

роботи в

Раді, І Ті, кому трудовІ ко­ лективи

ка

І

громада Бобри­

довІр'я

виявляє 'впер­

ше. Знову висунутІ кандИ­ датами в ДЕпутати брига­ дир молочнотоварної

фер­

l\Ш J~Q 2 Н. П. Кукавська, "'1 нолега Із ферми NQ 3 В. М. П·;.І ях. дирентор будинну культури К М. Сноробагатьно, працlвнин рай вузла зв'язну В. П. Хорошун. Уперше можуть одержати

депутатсьні

свідчення

і

значки

по­

прода­

вець В. А. Отрох, помІч­ ник бригадира молочното­ варної ферми Н. П. Фара, Бикладач транторної справи мІсцевої школи

О. О. Надточій та інші. Якщо ж глянути на якісний склад кандидатів, то серед названих- - 8 номуністів. 13 безпартій­ них. Відрадно. що порІв­ няно з попередньою перед­

го розвитку, бо ж ні на чию допомогу, окрІм своєї антивності й цілеспрямо­ нічого

виборною кампанією і ни­ нІшнІм складом Ради зБІльшилась у процентно­ му вІдношеннІ кількість

сподіватися. Саме

ця об­

жІнок

становка,

думку,

кандидатів

депутатам на

мою

й зумовила дещо своєріД­ ний пІдхІд виконному до

ників

-

11.

Серед

порівну

і СЛУЖБОВЦіВ.

комсомольцям,

Я навмисно

дещо

тальніше зупинився на якІсному складІ ймовІрних

бо.

на

вІдміну

від попереднІх років, фор­

мувався він довІрою. без керівних вказівок згори: стІльки-то жінок, стіль-' ки-то безпартійних. Що ж, і така вІдмова від усталених стереоти­ пІв

правильна: людям­ виднІше, кого висувати і

Готовий

як

22

робіт­

На

сІмей скороти­

49

ходнть

у

тресту

,.Надимгазпром.,

можуть

прізвища

вві­

завуча

школЦ

ретаря

М.

черга

на

розпорядження

який фінансував

К

М.

І займе місце серед інших

за

прав

БІльше, але й відповідаль­ ність за кожне прийняте рІшення. кожен вчинок депутата

і

спеціалістІв

житла

чого

для

н('

вина це,

а

ня доведеться, хоч

якогось

значного збільшення фон­ дів на придбання буді­ вельних матеріалів не передбачає'fЬСЯ.

Це

один,

але

промови·

стий штрих до тих тру дно­ щlв, що доведеться пере­ борювати новообраній

Раді. Чи під силу це бу­ де їй покаже час. За­ раз же в майбутніх депу­ таТів іншІ турботи, адже передвиборна кампанІя продовжується.

В. НЕБРАТ.

дн­

В тя»

іНтерв'ю

,Чому

податок»

не

мав

310

ців

пона.дпланоООіХ

ясно

на

зву­

запита.tf;ИЯ:

усіх при·

зарплата

не

переаищуе

70 . ·lІрб. Учасникн «афгаисько'. вІйнн

звІЛЬНIІЮТЬСА

ПО.ll,атку тому

на

50

аипа.ll,КУ,

аl.ll,

сплатн

процентІа КОЛН

аОНН

лнше прн­

рlВНАнІ .11,0 учасникІв ВеЛНllоl 81ТЧНЗНІІНОТ аlйни І 1м аН.ІІ,ано 81.11,поаl.ll,не цосаl.ll,,,еННА (зеле­ ного

кольору),

заа. кому,

році

колектив

для

пляшок

заводу

лективі:в

торговель

цей

час

цехів

механо­

складального. та

ливарного

слюсарно-зва:рювально­

го.

Серед

карбован­

бригад

при­

слів

було

по виготовленню

добрих

заслужили

бригади

ланцюгів.

виготовлено. прод.укц1І· ви­

яку .очолює

С.

щої

ков.

виготовленню

категорії

якостІ

на

ти~яч карБОБalНців, що більше завдання. За n.iдсум:ками соціалі­ стич,н.оrо змагання за рік наЙКРЗJЦі показники у ко-

658

та

по

В.

Плеша­

БС!рl'Підйом:нИКіВ, яною не­ рує Ю. В. МоЙсеєнно. В. ЮРЧЕНКО, громадський кореспон­ дент.

добрі вісті

почали

вони

д'о

сroлу

600

тисяч

впродовж

ни

новий

Ниї.всь:кої Кожного п.о

яєць.

першої

А

полови­

реа­

міJJ:1>Йон:ів що

800

БІльше

А. СОТИИЧЕНКО. фlllllмlлоlС' раЙ8НІІОIІ­

птиці у її

утримується

к.у.ре!Й~несучон

голів.

ТОРіН

972 від

JIИше

тисячі

всього

стада працЬвники фабри­ ки одержали 231 міль­

і%он

яєць,

що

середньому по ки

ку.

на

снладає

259,7

в

шту­

кожну ку\рну-несуч­

Це

перевищує

річне

за,вдзння. ТрудіВНИl\И n!д­ lЦРиємства

державІ

іпл-ан

реалізаці.ї

понад

ними

84

вони

пташи­

занріJIлено

найбільше

Велике поголів'я фабриці. НИНі

цехах

на

Cтapa1fHi в роботІ лташ­ JіИЦЯ Тетяна СемеН'івна Вакуленко і стосар-опе­ paTQP Володимир Олек­ сандрович Лу6ськиЙ. За

тисяч штук,

на

яєць,

перевершили

трудящих

штук

8

штук

roНJНИ

ного ·м·яса.

місяця .робіТники

лізували

й.онlв

відправляють

зanлаіНОван.ого.

Уточнюю: від оподаткування звільнен'і інваліди Великої Віт· чизняної війни. студенти. сту­ д·ентські будівельні загони, пеисl' пенсlоиерlа, а також тІ,

а

тисяч

буткІв .. за

дня

вираховують

досить

Вfдповідь

ІІОГО

новому

МИн:.УJ11Ий ріК ·наш колек­ тив повністю виконав свої догов1.рні 'поставки, отри­

УспіШНо

«Анатолію Івановичу, з жителів району беруться буткові податки?».

у

у

pLк трудlвниЮl птахофабрики.

10-му lЮМ'Єрі «Нового жит­ (17 січня 1990 р.) в моєму

ЧИТЬ

УКJIаДaJIЬЩШ

ВАГОМІflДОБ;VТRИ

ЯСUІСТЬ

БІ­

да І ВИНОНКОМУ. І депута­ тів. Та вирІшувати питан­

до

вношу

варте.

Хоч плач, не тримаються молодІ фахІвці села. Та снорlше

Автоматичний

цей новий вид продукціІро~uочав масово внпус­

А донладати в Бобрику рук є до чого. Одне лише спорудження

Підводять постачальники

ЛЕБЕДИНЕЦЬ.

теж зросте.

Костюшка.

.111 ••••••• lllllllllldn •• II.II •• I ..... I •• II •••• II •••• 1111111111111'"

Хотіла' б додати, що за

звернулася

допомогою

Н.

А.

хоч якось полегшитн становище, внрішили по­ ставити ПJU'анни про реалізацію 5 процентів своєІ продукцІІ за договорами.

ректора радгоспу .Ве­ ликодимерський. М. І. Карпця. І вІн не від­ мовив. Уклін йому.

міс­

надасть

і

От

текст

t

НОго маmииООудування. Але РНТМічно працюва­ ти у січні нам заважають труднощі з постачан­ ням матерІально - сировннни~н ресурсами. Щоб

одного с,ина, та й того поховала. І ДОПОМОГН чекати нізвІдкн. А треба було полагодити

дах.

Малюнок

l(aJ\инівк!>.

кати

Я пенсІонерка. Мала

учасників першо! сесіУ Ради, сказати сьогодНІ важко. Але зрозуміло один! На легке життя народ­ ним обранцям годІ споді­ ватися. Закон про мІсце­

влади

С.

РОМАН,

ЗА Ч)'ВIJlСТЬ

пов­

господарем

гІрко СКРН8И8СЯ: подаанен ...

не

,'І,

ClIАСIIБI

кетуванням.

і

Батько послухав І Ди.неа, синочку,

-

Висунення решти 13 воля тих виборцІв. хто не був охоплений ан­

-

господарство

бу­

... А потІм хваJlИВСЯ ' рJдииlС своТ .. : - Отож, АК працюю, то так :я І і ...

голова профкому тре­ сту • Броварипром2К,ІІТ­ лобуд •.

них у анкетах жителІв се­

самоврядування

це

дівннцтво.

ла.

стане

-

гатодітнІ ганцІ». Частина квартир, згідио Із договором, над­

сільвиконкому

22

20 -

чиCJIl ба· сІм'ї, воїни-.аф­

М. ~apMaK та іНших. А всього кандидатами в депутати стали 9 назва·

ноправним

одержании

житла у трестІ, на у комбінаті. В. Іх також пільговикн

Л.

органові

17

сту • Броварнпромжнтло­ буд. із конструкцій ви­ сокоі заводськоІ гОТОВ­ ності вироБНlЦЦтва домо­ будівного комБІнату.

анкетованих,

цеве

жіночій радІ 27 сІчня та 3, 10, лютого з 10-0Ї до 13-0Ї годинн.

ново­

лася

А от вндно

прийняти

І ще одна деталь, про яку хотілося б згадати. Виконком на самому по­ чатку передвиборно! кам­ панії провів анкетування 460 бобричан. Із 44 жите­ лІв села, що. нс( думку

ве

Батькам, які мають трьох і більше дітей до 16. років, для уточнення списків на обслуговувании звертатн· ся у міськвикоиком до черговоІ по

селів 108-квартирний бу­ дннок ПО вулиці імені 60,річчи СРСР, зведеинй колективом ПМК-15 тре­

кого обрати.

Хто із

Гриня.

Д Jl І БУ ДIВIJlЬНИКIВ

де­

14

Хто ж пІсля дня вибо­ рІв може увІйти до числа 15 депутатІв? Це ті, хто

соціально­

ваностІ,

для

навІть

яний бало­

М.

ЖИТ'"

занадто

мало.

ОБІух, уже згадувано! К М. Скоробагатько., сек­

Не треба володіти якимсь особливим хистом, щоб побачити наперед. що риться.

комсомольця

мІсцевої

В.

~ПИШУТЬ

уваги комІтету ЛКСМУ .радгоспу. бо мати уже серед висунутих 1 (!)

кетах

захо­

HaM~

предметом

йти до складу Ради, най­ частіше називалися в ан­

ВИБОРОМ Обранець же.

стати

депутатІв.

належних

І

Роди-влада народна проведення

невжиття

ПОВІДОМЛЕННЯ

що ие ВИJlВив

-".-.-..'.... КАЛЕНДАРІ-

разі

Міськвикон"ому

nOBH

професійних та органІзаторських здібностей керівника. Доручнтн управлІнню торгівлі виріщити пнтан-

організаціІ тор­

управлІння

як

в

року.

1990

та

голови

що

дів в організаціІ торгівлі товарами підвнщеного попиту він буде при­ тигнут.ИЙ до суворо! дисциплlнарноІ вІдповідальності. Контроль за виконанням даного рішення покладено на заступника го­

по­ ДО

Вважати недоцільним перебуван­ ня А. Г. Фlщева на посаді днректора

факти незадовІльно!

зано-

реалlзаціІ товарів підвищеного питу, та подати іх у викоиком

Обговоривши виступи газети І daслухавши ІнформацІю заступника голови мІськвнконкому В. М. Грння ного коитролю

,1.\'

НА

р.

тнчноІ роботн. Строк до 10.02.90 р. Суворо попереднти С. Л. Колесии­ ка директора магазину .Орбіта.,

.Орбlта •. Зобов'язати С. С. Семака і М. І. Власенка розробити заходи по вико­ ріненню недоліків, що мають місце в

ситуацій •.

них

Ва,Clильович.

І1!р!офспі.l,К,СIВОГО

Т~ТУ~Д:С'Ю

1990

ня по П'рацевлаштуванню його згіДНі) з кваЛіфІкацІєю та досвідом прак­

задовільноІ організацІІ торгівлі то­ варами пІдвищеного попиту, які ма­ ли мІсце в ун1вермазl та магазині

що призвело до створення конФлікт­

виборчоі

.N.! 17/17

Олександр

гlвлl 5-6 січня І в магазнні .Орбі­ та. 13 січня, викоиком міськоl Ради народІЦІХ депутатІв ВИРІШИВ: Звернути увагу начальника управ­ ління TopгlВJIJ Семака С. С. та його заступника Власеика М. І. иа несвоє, часие вжиття заходів по фактах не­

КІлька разів мlськрайонна газета порушувала питання про незадовіль­ иу торгівлю товарамн пІдвищеного попиту в унІвермазі мІського управ­

M~' в.ибо:рчо,му округ.у NQ 50. ЛАПИКОВА ЛЕюніда ФесфанОвича. р,а:ну

січня

26

У ВИКОНКОМІ МІСЬКО/ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Поч. на 2-й стор.).

таря

] 947

~ стор • •

,N!! 15 (7924)

реаЛізували

220

міль-

від

понад яких

чи

не

курей-несучок

31

тисячу голів.

робі11Н,ики

одер­

жали 8 мільйонів .7 4 ТИ-. сячі штук яєць. Нап.олег­ ливо

трудяться

rrташни­

ця Олена Денисівна Ви­ дай і слюсар-оператор В!:nтop Адамович Михай­ леніКО,

пташНJЩЯ

Олексан.дріьна

слюса;р-оператор

Григорович

Ганна

Суменно

Оленсій

Ренрутяк

А. ЛІТКІВСЬКИИ.


4

стор . •

січня

26

1990

СН О

р.

Новини культури

Митець

з

і

Богданівки

сту:пі

.вченмЙ,

час

вона

об'єктивними

перепочинку,

і

час

роздумів

та

пошуків.

зустріч директорів шкіл району та їх заступнн­ ків передбачав обrоворнтн пнтання переходу

СПОР11НИЙ рік не 38.,ВЖДИ :!бігається З розумовим,

розповідІ

вчителів

:\,'I~

після

а

Тут

у

ci'lfji·.:IIOTOM~·

цього

ріальні

ііого рамках-- персо­ нальна виставна самоді·

надії

НЛЬН,Q.го

ської середньої школи. Як tВИIДilЮ ;j ве,jJlн,іс.ажу. улюблені ЖGtНРИ худож,

,х.уДОіЖІн!ика

чанні ЧОМУ

НУ

із

труднощі

дітей

У

все

підготувати

робіТ

учнів

ж

вистав­

нmШlТуванню

півтора.

звіту

цього

твор­

місцевого

Звичайно,

вчи­

матеріалі

Тl'ля.

Шд

час

відкриття

вити

вис­

у

ТВОРЧУ

ри і спорту облпрофради Олександр Петрович Ях­ но

пошкодуєте,

З3Jвві.д:діл.ом

представив

ну ЛЬТ:V­

глядачам

розповів

присутнім

створення

цих

про

зі

роботу

нями,

про

СВОЇМИ

серед

деяких

картин,

ЯКИХ

11'0»

з

педагогічна

учительства

е!{сперименТіВ

пояснюється

в знанн.ях. умі.ннях, вичках школярів.

Більше

вІД

з

не за!ВЖд'И Іх lюН'серва-

дитячими

уваги,

ся

душа·

часу

шим

шкОЛИ.

серед перших

пvбліці

не­

почав

'ГКі1ченко.

пер­

У

рес­

а

ВЧИlтелю

ність,

І

І I '

1

то!". Радійте. рутоуіли!

Шалійте, 28 січня

рутени! 26. 27, в антишоуніс-

тичних ІІОП-І'оп-галас,кон­ цертах

на

вас

чекають

~ірки фестивалю. ВаСИЛh Жданкін,

Морозов,

Андрій

солісти Віктор

Едуард

Драч.

ПаНЧIІШИН,

Ма-

рія Бурмака, Галина і Леся 'Гельню!{. Андрій

Миколайчук. BiHGt, гурти дюкінн», «Млин». вниз».

ко

,v

з

сестричка «Брати Га·

«Зимовий сад», «НЗ», «Ному Тарас

І'УРТОМ

Петринен­

(' Гроно>,.

Концерти відбудуться IlGtлаф культури Київ·

но'l

авіаЦll

цивіль­

'вулиця

марова, 1), їхати ями NgNQ 1,;1,

сом Ng 69 «Гарматна». 26 с.і ч;ня

27. 20

~8

до О

годині.

УКСП

о

7,

<,Кобза»

К,V.1ЬТУРИ

інженерів

авіації,

у

PGt-'1ЬНИХ

KGtCGtX.

На

ТИВGtЛЮ.

ци-

теат­

кон·

продаватимуться

із

записами

значки,

ти.

"Новая ЖИЗНЬ» ... орган Броварскоro городекого комитета І(оммунистической партии украииы' roрод­ ,·к:.>го н районного Советов наРОДНЬІХ депутатов І(иев­ екай области. (На украииском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета ВЬІХОДИТ с 17 апреля 1937 года. дНІ! Вlнода: вторник, средз, пятиица, су660ТЗ.

Броварс"ка

J.руltlРИІІ

фес­

букле­

учн;і,в,

тесь!

Це

ва­

ПОВНИЙ

!Попу ЛЯРlності,

коЖНИМ

концертом

множує

число

лів»,

самим нількlсть нілих «рутенів».

ли у

РУТИ»,

оскаже·

КІПІ,

,відбулИіСЯ

Ha!leBOO,

уважили,

що

ЇХ

зустрІч

чекає

силем ром

єм

« Червідвіда­

лауреатІв,

1НіеЩОДaJВ,НІО залі

на

Морозовим

за­

цей

раз

З

Ва­

Жданніним, і

Вікто­ АндРі­

ПанчишинИм.

н<lв­

цю

справу та

Це :вима­

які

у

І,

як

CBQeM.Y

ви-

тіЛьки·но із

у

гастро­

лей, з «Братами Гадюкі· НИМИ», щО прибули аж із Москви, де БРGtЛИ участь

в

«шоунІстичних,>

видовищах !ВОї,

та

з

Алли Тщр.аоом

ненком НО», ли

їх

сах?

спі,ввіДНО(:}IТЬСН

Як

ДРСВЇД,

біжнюю

ідеї

«Гро·

нарешті

Але

ЧІ\

підготувати

пси­

ж

і

ваТИ

:3

анр

додаТlfOві

IОIДН'ієї

і

ференціації

.викону­

сах нем,

:Іавданнн

тієї ж

Зда;ва.lОСЬ

все

~!Po-

в

:JуМіЛО.

І

вчителі

І';

Чи

не

практики,

Bct'

чись

танож

'уЖt'

ДОС Ві,д,ом,

те

:1ИI11t'

63

llJкіл

числі

і

на,в

аУДИ110IР.ію

з

навести

ЛIOlвні

зусилля

вуються 6ін що

Іна

МОЖНlа

ст,ояти

чи

Мірі

рук

чайно

ж,

повідомляє, ки,

Бобрик,

Погреби

50 60

<с'стання

не

приймають

з

:Ja

кІлограм.

ЦI>О­ зв,ун,

працювати.

над

<, і

конт/ро.1ьні

»

ро.

НКlИХ

!Тони

:Н'і!

що

УМОВIt

ЛІтки,

і

КВІТНЕВА.

ГРОМАДСЬКО­ райспоживспілки

Гоголів, Калита,

м'ясо-свннииу

коп.

Без

крапну

А.

сІл

кілоrрам

(зви­

t'ксперимt'н.ту?

Димерка,

за

покла­

поои.тивн.ій

пер.еЙl1l:l<l

Броварської

коп.

і

гото·

боти, які Вlирішено ПРО­ вест.и у НелинодимерСЬКіЙ і ТребуХіВ-СЬКій середніх,

ПІДПРИЄМСТВ

Велика

і

пустий

по·ставлять

що

що кафе

пара­

не

при

ідея

од · ЯК

так

учителnв

j,щеї ж rЮВИН:Н'і

чи

ХАРЧУВАННЯ

таких

працювати

М,ожJl.ИВО,

осторонь

ОБ'ЄДНАННЯ

в

аалежить

класів.

процвітають в c.eJti? ОДНИМ словом, Н€lщрі·

ГО

.'ІИ·

ДY:.1K~·.

;неуспіх

даючи

го

мала

застіJlЬ.

\Т ­

;:IoCI~i:lbHO

одну

ПОЗИЦії батьків).

і .виховН'иЙ 'П)ЮЦ€С. І 11а­ :кож ~иференційов:а:н'ОГО П1ДJЮД,У. БiUJьшої у,вarи вимагає й естеТИЧlне ви­ ховання. В зв'язку з цим треба. щоб і курсова під­ А

тут

НlаЯВ:НJості

вих

спрямо­

вчителів

дЛЯ

ТВQрчонаСТРОЄЕIНХ

1'0-

Н/д.В'fальниЙ

таку спрямо:ооність.

школах

ще

.'1ельних

сп,рави, а таких, як­ .не більших, потребує

готовка

і

Н~іК-О'В-і,й

домаш­

що

ві.дсут, класін

скористатися

Нв'ажаю,

ж

молодших

Поки

чи С11еРЄ<І-

чи варто?' 3ача,рован('

'Від

,НJіхзавдань.

не' небажан-

коло?

,нювати УЧНJіВ

У

пеРШОIlРИЧИНlОКl

ше !{ілька шкіл раЙон\. Але в .них СУ:.1ніваЮl'ЬОI

практикам

давати

циклів.

можуть

Успіх

не

впроваджен­

Вlах можлива Лlише ВНУТР!­ класна дифере;нціація. Ідеями ж колективу ВР­ "1Iикюди,",ерської середн ьої

психолог потрібен щсщня. НиН!і веЛlИкодимерські п('­ датоги пропон:ують .не оці­ класах,

ідеї

сільських

пе­

Але

lilавча.1ЬНО­

піш.ної реалізації но'вл­ iВJв€'д:е:lllНЯ. В таких устано­

Димер­

Долом'о,гу.

н!Ового

на'вчаль.но-факульта­

v

що

подають

В/ЄЛИКУ

до

Н('

запевнення.

ГОЛОВНОЇ умови

вкотре школі ПСИХОЛОГ. Вчені

н'и,

необ-

ой

ТИІ1Н€ мислення, а ність паралельнlИХ

Насамперед,

Великої

диферен-

навчання.

ня, . неВYIlіння

ту.

з

TOM~'

переко-

переконали

Вfисvвал.ося

з ЯНlИМИ зіткнулися в хо­ д.і реалізації експеримен­

даюги

не

СalМЕ'

Аж:

на ксmкретних цифрах ·і фактах. Учити всіх одна­ ІЮВО НіЄ мomна. Говорили ПЄlДаГОІ\И і про проблеми,

УРСР,

наших,

l"ИВН'ИХ

пере­

співпрацюють

досвід в

ціЙОВ1а'НЮГО

ня

діля-

ЯКИМИ

це мож('.

(а.

З;:IJ3Лося)

маН.шві

КQН<І"і'И в доцільності ви­ бору оаме такого шляху

гютрt6ен НДІ пе.цагО!Гіки

к,раще

ГО РОКУ будуть 1'01'QBi про­ г,рами для сереДНI>Ої ;Іан­ КИ. не пе.ре!{онали й аа­

кlількарічн:и'М

пе;реконалися,

науковці.

України.

х/їдності

завуч

прагнули

ТРИ:.1а.'ІИ

і

ж. Н<І гірше,

H:ct

чи

Велико­

3іадережна,

пер.еванта­

го н'ак't,IННЯ?

середньої

а

О.

ди­

6 h'J!a<

ЖУЮТЬLя ууні. що нчGtТЬ­ СЯ \. IClacax прискорено­

ПЩМИ Н. П. Ов,ціЄнк,о, І{ М. Лебеди,н€ць. О. П. "I;Jйка,

до

5

:зо. роаумовим РІВ' :ш :небажан.Ням вчи­

тися?

те.ми.

би.

ПіДХОДИТИ

повинні

останні

свнняче

по

Семипол­ Калинівка.

ціиl

5

крб.

по

3

крб.

сало

АДМІНІСТРАЦІЯ ОБ'ЄДНАННЯ.

дозволи· у

рІдне

і

по

417-64-30

,УКСП

«Кобза»)

488·33·00

ПК

м іськоro

пер,едчасної

відділення смерТі

CEPГI€tI КО

відпо·

вам

Кол-ектин приводу

ДOf~ід}{,и

:гелефОIН<І,х

:)ару­

;!

llраКТIИh'ОЮ?

ре?льню

випереджають.

розвиоотися.

русло.

Веселого

.І\:lа­

чином

щО

гастрольні

повернутися

'Іинку!

Пе'!lРIИ­

гуртом

яким

шляхи

Пугачо­

У

старших

XO"lora .на курсах і нким

та

8ИСЛОUЛЮt'

щире

співчуття

д.ержстра Х)

КQЛНШНЬОЇ

Алли

~'Y\1 У"

IІраНЇННИILі

ВlталїТвни

рідним

та

6ЛИ:-Н,КН\f

110кіlїНої

КолеКТИR

дитячої лі,кз,рні '''ТІи6<:ню ('YMYtcі І1IНIІЮД~ С\Іерті КОЛИШНhОЇ рен:тгеН-JlабораНТКIf CEPГl€HKO Алли ВlталlТвни ВИСJ10ВЛЮt:' щире співчуття рідним та 6ЛИ31)КИ"l ІЮI\ іііН()1

передчаСff()Ї і

ЮЩА).

Колектив Броварського домо6удіННQГО KOM6jHaT~ 3 ПРИIЮДУ траJГі!чної 31а·гибелі КУШВІДА Василя Васильович~,

I'ЛИ(ЮhО

CYMYt:'

М. завідуючий

ХАй,

віддІлом

І

НИСJ1()НJ1Ю4;:

щире

СJI'RЧУТТН

IJlідним

і

(іЛН3hКН\І

lІОКlі'IН()I!І

музичного фольклору УКСП «Кобза».

справах вида.иицт., ПОJlіграфії і кимжкової 11. 5-ре•• р.•, .уа, КIІЇ8СІоК', 154.

• ....cn,

наступності ilJIOJВЧ3іНIНН

ТИМ,

повернулися

заокеанських

:ІУ­

такі,

(j

сере.дніх,

Нj3Ш

змішано­

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

АДРЕСА РЕДАМЦП: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Те",ефОRИ: pe,ll,aKTopa 4-03-76; sаСТУПИRка pe,ll,aKTopa, вl,ІІ"ІІ,lлу партlйиого життн - 4-04-61; вlдповl,ІІ,а.llЬRОГО секретар., .І,ІІ,,ІІ,І.ІІУ сl ....ського ГОСПО,ll,аl!,ства 4-23-26; 81,11,,ІІ,I.ІІУ промисловосгl І СОціал"них питаиь 4-02-92; 81цlлу аистl. І ІІВС080Т роботи 4-04-81; 81,11,,11,lлу pa,ll,loіRформацlі 5-13·91. l\вї.сJ.КОro оба.сиого ynp.UiRHR ир.с. а'}'ІІI,.і: КаТи...

хочra

му класі, всім і погано. І тим, що відстають. і

алк:ог·ольних

нав:чання

потрібна.

(,рутянське»

які

концерти

ЩО

при· тим

Шанувальники воної

з

«рутофі'

зменшуючи

зве­

початкових

IIlI,цкресл-ив

цекст афішІ, який з КОЖ· ним днем набуває дедалІ б'і ль ш()Jї

в

р~нціація

концерти

майже

і

нинІшньоГО

справа

по-.

перед

на

доцільності,

в

праці вчителІв. Не просто, н.е легно, але, зроби­ ли висновки педагоги Ве, ликодимерської і Нали­ нівсыюї середніх. дифе-

наяву

гадаєте,

аноНС

підхІд

ти у пошуну форми і методів навчання, аналізу

відомого фестивалю ест· радної пісні? Помиляє·

,вулиця

вільної

касети

про­

\ Зелінсько,

у палаці

цертах

та

приміщенні

,\'

інституту

16

Квитки

Покровська т),

Но­

трамва· автобу·

зупинки Початок: 19 I'ОДИНd;

січня

даються

Ви ми

ми:нуЛQ­

перекQНI3ЛИ

п'ятих нлаcrax.

р,езу ЛІ>татив­

робоl1И.

у

залровадивilI'И

гає (1 H€ тіЛЬки в цій школі) перебудови робо­

кож­

головний

ШЛЯХОМ

класах. Перші

поч.али

працювати

цей

І(азниh'

інституту

школі,

Ч'альноroроку

наl*lання.

дІЯЛЬНіСТЬ

т,ворчо.

ського

іншиМ

році

;ресня

,індивіду-

само­

комплексом

результа11И

дитина

lН<tвчи'l1И

в

нращому

КалинІвській се­

його

зумову

ру.

з

чи.тися,

навчання

диференфй,ований

ну ДИТИіН,у, 'J:re 38.г,убити рІО­

ЧеРВОНа

ВИХОідИТЬ

аниття

кла­

IНЕ'ПОВНОlJjінност.l,

му

Рі,вень підготаВЛ,ЄlНостl у К()JЖНОГО ,ма:люна ріЗНИЙ. 3 ВВ'М1енням такої ДИlференфафї з'явилася

<,

Із десяroго

вона

рмній

альної уваГИ, звичайний і

Круто,

неповнО-

ЧQМУСЬ

у сьомих

пі\двищеної

І

,в,ідчуває

в

Дещо

ЯКИМ

хо-

ми мosолі

~OBГO дО першого класу і пеДIa'Гогам, і медикам, і батькз,м потрібоо .визназ

ТОІ\О

не

че,

пішли в

J<ласі

змі­

себе

Цьому, зви­

вчитиметься. Те!Пер їх три

КРУТО, "ЧЕРВОНА РУТО"!

чи

клас

ВИJЦaДКУ

Шlи:чаіЙНQ J<O[IiTKa робота з ба'ТЬками. Адже ще за­

У

хоче

стШн:е

над­

підвищеної

нласі,

су

створені

nєреlдYiВала

можлИВість

сус­

коЛИ дитина,

і

'fаЙ1НО,

ПРИСК'QРЄIllOІ\О

для

шаllі1ОМУ

такої

рівнем

ІН'

прогр'аму.

вчитель

вання на базі шестирічно­

в

сьомому,

навчається

Цlilн.ною.

класи ви,рювню­

го навчання.

в

осв-оїли

пО'Гребує

У'ВlaГИ,

запро.вад·

тут були

rакзвані

які

навчають·

:вряroваними

яка

жувати систему ДlИфере.н­ ційова:ноro навча,НlНЯ. Спо­ чатку

діти.

класі ПIДВИ­ ,іlщп,и.Нjдуальн{)ї

зуміємо,lЦIO

роз­

Він

в

дlИмерської

пільства. Адане всІ ми ро­

газета

ленНІЙ педколеКТИБОМ Вел\И.кю.димерської се­

картНТІ.

00-

ПQ праву M{}jf(Ha назва­

'!ІИ

повідала про вибіР. зроб­ реДНЬЮl

уже

Іх

ж собі ДІОЗВ~ЛЮ.

в

а. 'Тепер

просто

ми. Але поміркувати я все Свог,о

того,

ПQЧIИнали Щe:JJIОї

тизмюм, а частіше обеpjеанністю. Сп,Р<l!ВУ ж бо мають

а'бо відстає. КОЛІН всі llакі різні

вчаться

vчаОНИКI{

Ну.

;J,о6итися

що

lI!-0

відмова

мало здібних дітей. Такі. як восьмикласнюш Саша Вінник. Оля Бобко, шес­ тикласники Наташа ХИ.lhКО.

а

Як

ЛОР~'­

.ІШСТ.\lПах.

диференціації

ПРАЦЮВАТИ

експери-

Прюів:алювал.ися

практикою. Це я глибоко усвідомлюю. Ян і те,

уч·

є

не' два

як не

наука чи не повнІстю дис­ кре-;:щпувала себе перед

На знімках М. Сеnш­ нога -- художннк С. С. Крнвенко та репродукції

автора, його роботи. А потім С. С. Кривенко

і

«Аме­

нага:даIВ.

тріском,

ав­

тора 'т.а ще й у чор,н'о-бі­ лих фото. Тож З3Jвd'тraй­ те до залу виставки. Не

Т'3ІВ.IЩ

один

предста­

П<ІЛітру

те.

rм€ШI11И

газетному

важно

Насамперед за

·меН'е

Па.

чима­

їх

своїх

:>апитан'Нях

ІДЕї ПОВИНВІ

йому що

що ще раз

дlillИ

у

Сітрічі.

Щt'

більшt'

l:}іДllовідь

просто».

І не тому,

ідля

рику».

БогдаНіВ'

ника пеЙЗGtЖ, натюрморт, портрет. Цікаво. що майже всі роботи створені Сергієм Сергі­ йовичем за останній рін­

ПОРі3ду.

відкрив

є

сеЛGt Богданівки Сергія Сергійовича Кривенка. ]{иївська обласна рада профспілок, профком Ilтахорадгоспу «Богданів­ ський », працівники місь­ НОГО клубу посприяли 'lOl"О

за

образотвор­

мистецтву,

так

Яслравді ВЩ,ячна

HGtB·

РОКУ проходить третій Всесоюзний фестиваль народної творчості. У

'Не

шили

в

" випеРЄlДж'ає Тому,

rщтань

(Це

.'10.

Школа сьогодні

експериментом.

усе

ВіДМіННОстями

цію зробила .цРИРОД!3.

:~веР\JJеннн

:~устрі.чі один :\ пt'дагогів пар;аД'И'В' «Будь'Т,t' обереж' ними

торами,

.N2 15 (7924)

l11енИ!х

фан­

розвитку дітей. Спочат.ку дифере.нфа-

Велнкоднмерськоі середньоі школн і вченого завідуючого лабораТОРіЄЮ психології днферен­ ційованоrо навчаиня НДІ педагогіки УРСР Ю. 3. ГІЛЬБУХА.

II<lТ(,'

БИ-Rлинана

ЯК правнло, в ці дні проходять традицUiн1 кон­ ференції, засідання методичннх об'єднань, на якнх підсумовується зроблене, накреcnюються дП на перспективу. Однн із такнх заходів -

внступн працівннків райвно,

НіІ

Ж И тт я.

ШКІЛЬНІ з.нмовl канікулн для учнтельства­

до диференцlйованоrо навчання учнів. Працівнн­ кн районноrо відділу народної освіти, зокрема завідуючий методнчннм кабінетом А. І. Гражев­ ськнй, інспекторн М. І. Стеценко, М. В. Лнтвн· ненко та інші, докла!IН ЗУСНJIь, абн надатн заходу практнчної спрямованості. Тож доречними булн

Нl'зважаlO'Н1

Е

8

торГіВді.

Індекс Друк

І\онаний

61285.

офсетниІЇ.

Обс.г

І дру.

(ІРКУШ

TftP31h

[;)_:н5

Ilримірннків. 3аМОАлt'НН;J

,\t~

,~!-ю

#15 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you